04.02.2016 Views

Zaak Antonius van der Waals

Een gedeelte uit het boek over Van der Waals m.b.t. Loosdrecht, de NSB en het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Een gedeelte uit het boek over Van der Waals m.b.t. Loosdrecht, de NSB en het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S'lVVM 1IHG NVA SniNO.LNV )lVYZ HG


FRANK VISSER<br />

DE ZAAK<br />

ANTONIUS<br />

VAN DER WAALS<br />

foriln<br />

boekerij<br />

AD. M. C. STOK<br />

ZUID-HOLLANDSCHE UITGEVERSMAATSCHAPPJJ B.V. -<br />

DEN HAAG


JiJZ.IiJtt iJp!fvuoq 3!JVUI.IOOtt<br />

JiJlf uvv uiJ3v.1piJ&Io


DANKBETUIGING<br />

Een woord <strong>van</strong> bijzon<strong>der</strong>e dank aan allen, in het bijzon<strong>der</strong><br />

aan de ex-rechercheur Jan <strong>van</strong> den Ende en eveneens aan<br />

het Genootschap <strong>van</strong> Engelandvaar<strong>der</strong>s, die tot het tot<br />

standkomen <strong>van</strong> deze uitgave hebben bijgedragen en vele<br />

authentieke foto's en documenten ter reproductie hebben<br />

afgestaan. ·<br />

Een inhoudsopgave en een uitvoerig naamregister vindt men<br />

achterin het boek opgenomen.<br />

Mage deze documentaire voor ie<strong>der</strong>een zijn duidelijke taal<br />

spreken.<br />

De uitgever


(<br />

Ter begeleiding<br />

Waarom dit boek?<br />

Waarom ,De <strong>Zaak</strong> <strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>'?<br />

Waarom deze, tot in de kleinste belangrijke details uiteengerafeld, in woord en<br />

beeld?<br />

Waarom deze ontstellende documentaire over een <strong>der</strong> grootste landverra<strong>der</strong>s<br />

die Ne<strong>der</strong>land ooit heeft gekend, 25 jaar nadat Anton <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> - tegen wie<br />

de doodstraf werd geeist en werd uitgesproken, waarbij H.M. de Koningin<br />

meende geen gratie te mogen verlenen - de kogel kreeg? Waarom dit nu in onze<br />

Forum Boekerij voor het forum <strong>van</strong> het Ne<strong>der</strong>landse volk gebracht?<br />

Waarom ... Waarom ... Waarom? ? ?<br />

Omdat hiermee allereerst een ereschuld moet worden voldaan, die nog steeds<br />

niet is afgelost. De ereschuld tegenover de 83 <strong>van</strong> onze mede-va<strong>der</strong>lan<strong>der</strong>s<br />

(waar<strong>van</strong> er 38 de dood vonden), wier arrestatie tijdens de Tweede Wereldoorlog<br />

in 1948 door het Bijzon<strong>der</strong> Gerechtshof bij proces-verbaal onomstotelijk bewezen<br />

werd als te zijn veroorzaakt door de verra<strong>der</strong> <strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>.<br />

Bovendien de ereschuld tegenover de vele an<strong>der</strong>e mede-va<strong>der</strong>lan<strong>der</strong>s (in deze<br />

documentaire worden er maar liefst n6g 44 genoemd), waaromtrent in de jaren<br />

1946-1948 door het rechercheapparaat <strong>van</strong> de Politieke Recherche aan de<br />

Procureur-Fiscaal toen nog geen volkomen afdoend bewijs <strong>van</strong> verraad door Van<br />

<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> kon worden geleverd. In dat stadium <strong>van</strong> grote emotionele roerselen<br />

on<strong>der</strong> de Expoge's en aile an<strong>der</strong>e nauw bij de <strong>Zaak</strong> <strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong><br />

betrokken va<strong>der</strong>lan<strong>der</strong>s, kon de Procureur-Fiscaal zich uiteraard niet de minste<br />

twijfels of onzekerheden permitteren.<br />

Omdat er vervolgens nu eenmaal in het Ieven <strong>van</strong> ons mensen dingen voorkomen,<br />

die niet vergeten m6gen worden en die - aan de vergetelheid onttrokken<br />

- de jonge generaties duidelijk waarschuwen voor wat landverra<strong>der</strong>s kunnen<br />

aanrichten, opdat zij in de toekomst, indien nodig, hun ogen wijd zullen open<br />

houden!<br />

Maar dan ook een documentaire, deze documentaire, zon<strong>der</strong> de franje <strong>van</strong> het<br />

sentiment, zon<strong>der</strong> niet bewezen feiten, uitsluitend gebaseerq op de nuchtere<br />

realiteit, zoals deze zich zo keihard manifesteerde in de jaren <strong>van</strong> on<strong>der</strong>drukking<br />

door de nazi's. Het is een stuk fel bewogen recente historie, dat door de<br />

samensteller Frank Visser kon worden opgebouwd tot een beklemmende climax<br />

uit die enorme chaos <strong>van</strong> processen-verbaal, documenten, nieuwe getuigenverklaringen<br />

en uitvoerige correspondenties, steeds gecontroleerd en her-


gecontroleerd door de mannen, die destijds deel uitmaakten <strong>van</strong> het Politieke<br />

Rechercheapparaat. Dat stuk historie begint zo ogenschijnlijk achteloos en<br />

simpel . . . enige Rotterdamse verzetslieden besluiten de zogenaamde ,geheime<br />

agent' Anton <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> uit de weg te ruimen, als in het late voorjaar <strong>van</strong><br />

1941 onomstotelijk komt vast te staan, dat deze Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> de verra<strong>der</strong> is<br />

geweest <strong>van</strong> de illegale organisatie ,Vrij Ne<strong>der</strong>land' en rnisschien ook <strong>van</strong> ,De<br />

Geuzen'. Maar die- verzetslieden worden door de SD gepakt en de SD-beambte<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, geprotegeerd door zijn politiechef Joseph Schreie<strong>der</strong> <strong>van</strong> de<br />

Sicherheitsdienst op het Binnenhof te Den Haag, begint zijn rnisdadige Judaswerk<br />

dan pas goed. Hoe ,droog' het soms lijkt om al die koele, feitelijke<br />

verklaringen <strong>van</strong> de nabestaanden door te nemen over wat werkelijk gebeurd is,<br />

daaron<strong>der</strong> en daarachter trilt iets huiveringwekkends, iets zo pervers en duivels,<br />

dat de sprekende feiten aileen de enorme draagwijdte hier<strong>van</strong> scherp kunnen<br />

bepalen.<br />

En dan, als zovele ontelbaren in nazihanden de dood hebben gevonden, maar<br />

66k als zovelen uit kampen en kerkers naar hun dierbaar bevrijd Ne<strong>der</strong>land in<br />

vaak vreselijke lichamelijke en geestelijke toestand kunnen terugkeren, doch<br />

intens bezield <strong>van</strong> hemieuwd verlangen naar een betere wereld, komt aarzelend<br />

die grote vraag op: waar is <strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>? ... Als men in mei en juni<br />

1945 weer een beetje orde op zaken kan gaan stellen, blijkt de verra<strong>der</strong><br />

spoorloos verdwenen ... Waarheen en waarom? Daar komen de ex-illegalen<br />

terug, waar<strong>van</strong> er velen gezworen hebben zich op Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> te wreken, uit<br />

naam <strong>van</strong> het bonafide verzet. Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> wordt gezocht en gevonden. Ja,<br />

hier wordt deze documentaire in al z'n objectiviteit (al is de auteur om verdachte<br />

redenen enkele malen sterke betrokkenheid bij het on<strong>der</strong>werp verweten! ) een<br />

regelrechte thriller, die men werkelijk a<strong>der</strong>nloos en met stijgende verbazing leest.<br />

Hier botsen belangen op tegenbelangen, menselijke kleinheid op menselijke<br />

grootheid, onrecht op mensenrecht. Zo bleek mijzelf nu ook pas goed wat de<br />

SD-chef Joseph Schreie<strong>der</strong>, die kleine scherpe schaakspeler met mensenlevens,<br />

aan verantwoordelijkheden op zich heeft geladen: regelrechte provocatie <strong>van</strong><br />

fatsoenlijke Ne<strong>der</strong>lan<strong>der</strong>s, die in het goede geloof verkeerden dat de Ne<strong>der</strong>landse<br />

Regering te Londen hen opdrachten gaf tot sabotage en spionage, teiwijl al die<br />

zogenaamde opdrachten pure verzinsels waren <strong>van</strong> de Sicherheitsdienst met geen<br />

an<strong>der</strong> doel dan om in principe totaal onschuldige burgers tot daden aan te<br />

zetten, waarop zij door het Deutsche Gericht bij voorbeeld ter dood konden<br />

worden veroordeeld. Voor dat rnisdadige doel werd Anton <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> ingezet,<br />

zich voordoende als ,goede verzetsman' en/of ,agent <strong>van</strong> de Britse Geheime<br />

Dienst'. Dat hij bovendien in de winter 1944-45 nog twee moorden pleegde, om<br />

zich met de papieren <strong>van</strong> deze vermoorde mannen veilig te stellen voor talloze<br />

dreigende wraaknemingen, zal wei niemand verbazen. De verra<strong>der</strong> poogde daarmee<br />

op an<strong>der</strong> werkterrein zijn slag te kunnen slaan, maar ... kreeg uiteindelijk<br />

het (Russische) lid op de neus.<br />

Er zullen in dit om<strong>van</strong>grijke stuk nog wei hiaatjes zijn.<br />

Soms kon een getuige on<strong>der</strong> de enorme emotionele stress <strong>van</strong> het moment<br />

zich bepaalde bijzaken niet goed meer herinneren. Waar mogelijk heeft de auteur<br />

dat aan de hand <strong>van</strong> an<strong>der</strong>e verklaringen pogen aan te vullen en dit steeds


vermeld in vergelijking met wat oorspronkelijk werd verklaard. Mocht u, Iezer en<br />

lezeres, wat ter zake doet om een bepaalde momentopname te ,verscherpen'<br />

kunnen aanvullen, dan ben ik u uiteraard zeer dankbaar. Dit alles dient immers<br />

de waarheid en niets dan de waarheid, die nu eenmaal ingewikkel<strong>der</strong>, bizar<strong>der</strong> en<br />

altijd verbazingwekken<strong>der</strong> is dan welke ,fiction' dan ook.<br />

Gij moogt wei weten dat ik v66r alles heb gevraagd, gewenst en geeist: laat<br />

uitsluitend de feiten spreken en leg deze vast in een nuchter en koel ,Van <strong>der</strong><br />

<strong>Waals</strong>-requisitoir' zon<strong>der</strong> meer. Een documentaire, die ik na totstandkoming in<br />

woord en beeld heb Iaten verifieren door enige <strong>van</strong> onze meest integere va<strong>der</strong>lan<strong>der</strong>s<br />

... die erbij waren.<br />

Moge deze documentaire zijn ophel<strong>der</strong>end, zuiverend en waarschuwend werk<br />

verrichten.<br />

~


XXVII:<br />

ALIAS VANVEEN<br />

De echte Hendrik Jan <strong>van</strong> Veen werd als Ne<strong>der</strong>lands staatsburger op 25 april<br />

1912 geboren in Bitterfeld a/d Mulde, ten noorden <strong>van</strong> Leipzig. Over zijn ou<strong>der</strong>s<br />

is ons niet meer bekend dan dat zij in goeden doen verkeerden. Van Veen<br />

doorliep het gymnasium te Leipzig en ten tijde <strong>van</strong> Hitler's Machtiibemahme (30<br />

januari 1933) studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Berlijn, waarschijnlijk<br />

rechten. Dejonge Van Veen, die een politieke loopbaan ambieerde, kantte zich<br />

fel tegen het nieuwe regime. Op disputen liep hij in de gaten. Hij is niet door zijn<br />

studiegenoten verraden, maar door een politiespion. Hij werd door de Gestapo<br />

gearresteerd, losgelaten, weer gearresteerd en ten slotte naar Sachsenhausen<br />

gezonden. Naar het zich laat aanzien is Van Veen aldaar eind 1942 of op zijn<br />

laatst begin 1943 aan gevolgen <strong>van</strong> mishandelingen overleden. Hij was ongehuwd.<br />

Na het krantebericht, dat Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> op 19 juli in een Rotterdamse straat<br />

's avonds om 11 uur door illegalen zou zijn vermoord, kon Schreie<strong>der</strong> Van <strong>der</strong><br />

<strong>Waals</strong> aan een uitstekend alias helpen. De baron <strong>van</strong> Lynden-cover beviel Schreie<strong>der</strong><br />

niet, want dat kon niet aan de hand <strong>van</strong> documenten worden aangetoond. In<br />

overleg met een hoofdambtenaar <strong>van</strong> het RSHA te Berlijn ontving Schreie<strong>der</strong> een<br />

in Duitsland uitgeschreven geboorteakte <strong>van</strong> de overleden Ne<strong>der</strong>landse staatsburger<br />

H. J. <strong>van</strong> Veen, die in hetzelfde jaar was geboren als Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>.<br />

Bovendien werden in Berlijn twee ontslagbewijzen uit Duitse concentratiekampen<br />

vervalst op naam <strong>van</strong> Hendrik Jan <strong>van</strong> Veen. Schreie<strong>der</strong> overhandigde<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> deze papieren v66r zijn vertrek naar Zweden, maar hij maakte er<br />

geen gebruik <strong>van</strong>, waarschijnlijk om eerst zekerheid te hebben dat Schreie<strong>der</strong><br />

hem niet in een val wilde Iaten !open.<br />

De dag waarop Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> Hendrik Jan <strong>van</strong> Veen werd, is 29 oktober<br />

1943, toen hem in Den Haag op die naam een persoonsbewijs (natuurlijk met<br />

foto en vingerafdruk <strong>van</strong> Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>) werd uitgereikt. Vervolgens liet dr. ir.<br />

H. J. <strong>van</strong> Veen zich door gemeentesecretaris Klaas <strong>van</strong> Wal<strong>der</strong>veen inschrijven in<br />

de gemeente Loosdrecht, op 9 december 1943. Diezelfde secretaris voltrok op<br />

28 juni 1944 het huwelijk in Loosdrecht tussen dr. ir. H. J. <strong>van</strong> Veen en mej.<br />

Cornelia Johanna den Held, geb. 14 november 1924 te 's Gravenhage, afkomstig<br />

uit Wassenaar (Rijksstraatweg 300), waarna mevrouw C. J. <strong>van</strong> Veen-Den Held<br />

op 3 juli 1944 eveneens in Loosdrecht werd ingeschreven, adres Nieuwedijk<br />

D 286 te Loosdrecht.<br />

De jonge ,echtgenote' <strong>van</strong> Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> (zij was op haar trouwdag 19 jaar)<br />

kan met hetzelfde recht slachtoffer <strong>van</strong> hem genoemd worden als de door hem<br />

verraden illegalen en, <strong>van</strong>zelfsprekend, als de voorgaande vrouwen Geigerse<strong>der</strong> en<br />

Van Looi. Ook na het al spoedig ontbonden schijnhuwelijk bleef Corrie den Held<br />

door zijn chantages onontkoombaar in zijn macht, was genoodzaakt hem tot in<br />

de Russische sector <strong>van</strong> Berlijn te volgen en als zij bepaalde bedenkelijke dingen<br />

373


deed was dat on<strong>der</strong> zijn dwang en in feite buiten haar verantwoording. Evenals<br />

Nelly <strong>van</strong> Looi na het verraad <strong>van</strong> haar ou<strong>der</strong>s, leefde Corrie den Held a! kort na<br />

haar huwelijksdag in de voortdurende angst dat hij haar, haar moe<strong>der</strong>, haar<br />

zuster Kitty, haar broer Jimmy en an<strong>der</strong>en hetzij eigenhandig, hetzij met behulp<br />

<strong>van</strong> de SO (Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> had ook betrekkingen aangeknoopt met Willy Lages)<br />

zou vermoorden.<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> kende Corrie den Held a! <strong>van</strong> v66r zijn reis naar Zweden. Haar<br />

zes jaar ou<strong>der</strong>e broer, de ftlmtechnicus Simon W. den Held (,Jimmy'), zat voor<br />

een ,economisch delict' in de ge<strong>van</strong>genis te Scheveningen. Het is waarschijnlijk<br />

dat Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> haar aldaar heeft gezien, op een bezoekuur bij voorbeeld. Zijn<br />

flat in ,Boschzicht' aan de Benoordenhoutseweg lag in feite tussen haar moe<strong>der</strong>s<br />

huis in Wassenaar en de kruising Van Alkemadelaan naar Scheveningen. Hij<br />

woonde daar on<strong>der</strong> de naam Baron <strong>van</strong> Lynden, a! zat er geen naambordje op de<br />

deur. Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> kwam er achter dat zij een zusje was <strong>van</strong> S. W. den Held,<br />

die, afgezien <strong>van</strong> een verraden zwarte handeltje, relaties on<strong>der</strong>hield met een<br />

Haagse kring zakenlui en semi-verzetslieden. Daarin speelde de destijds nog aileen<br />

lokaal bekende Rein<strong>der</strong> Zwolsman, toen 32 jaar, een rol. Als Baron <strong>van</strong> Lynden<br />

bena<strong>der</strong>de Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> de 18-jarige Corrie. Hij stelde voor door middel <strong>van</strong><br />

zijn machtige relaties haar broer te bevrijden. Corrie nam hem mee naar haar<br />

moe<strong>der</strong>. Deze was on<strong>der</strong> de indruk. Citaat uit verklaring d.d. 25 oktober 1947<br />

<strong>van</strong> Cornelia Johanna Penters, weduwe <strong>van</strong> Arie den Held, oud 61 jaar, wonende<br />

Kon. Wilhelminalaan 80 te Voorburg:<br />

,In het najaar <strong>van</strong> 1943 heb ik door mijn dochter Cornelia Johanna leren<br />

kennen de man, die u mij hebt vertoond en die u <strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> noemt.<br />

Hij stelde zich aan rnij voor als genaamd te zijn Van Lynden en ik begreep dat hij<br />

Baron Van Lynden was, omdat hij een zeer keurige indruk ma*te.<br />

,Nadien is hij verschillende malen bij mij thuis geweest en in de loop <strong>van</strong> die<br />

tijd deelde hij rnij o.a. mede dat hij spion voor de Engelsen was, dat hij daarvoor<br />

een reis naar Zweden had gemaakt, dat zijn ou<strong>der</strong>s, toen hij kind was, steeds op<br />

reis waren geweest en dat hij een Pool was. (Dit vertelde Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> later,<br />

nadat H. W. A. Mossinkoff bij hem als huisknecht in dienst was gekomen. Red.)<br />

Van rnijn dochter hoorde ik, dat Van Lynden zijn ou<strong>der</strong>s had verloren bij een<br />

auto-ongeluk in Amerika. Eerst op 28 juni 1944, toen mijn dochter te<br />

Loosdrecht met hem in het huwelijk trad, heb ik vemomen dat zijn werkelijke<br />

naam dr. ir. VanVeen was.'<br />

Er waren al trouwplannen, toen Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> begin december 1943 zijn flat in<br />

,Boschzicht' verliet en daarmee definitief uit de huid <strong>van</strong> Baron Van Lynden<br />

kroop. Het was voor hem een geringe moeite geweest om ge<strong>van</strong>gene S. W. den<br />

Held ver<strong>der</strong>e kwijtschelding <strong>van</strong> zijn vrijheidsstraf te Iaten verlenen. Van <strong>der</strong><br />

<strong>Waals</strong> hoefde nu aileen maar af te wachten tot zich een gunstig moment<br />

voordeed om Jimmy den Held voor het een of het an<strong>der</strong> te misbruiken.<br />

Voorlopig zette Jimmy zijn (zwarte) handelspraktijken op de oude voet voort. Je<br />

hebt relaties of je hebt ze niet!<br />

In Loosdrecht kreeg Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> het bar druk. AI in het voorjaar <strong>van</strong> 1943<br />

(overbrengen <strong>van</strong> de zeilboot <strong>van</strong> Nelly <strong>van</strong> Looi naar Jachthaven ,De Uitkijk',<br />

374


waama Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> de boot als zijn eigendom beschouwde) had hij er de<br />

nodige kennissen opgedaan, maar een Duitse Verwalter, die ,vijandelijk vermogen'<br />

op Loosdrecht beheerde, d.w .z. voomamelijk onroerend goed, gaf hem<br />

pas echt de waardevolle inlichtingen. Aldus was de aandacht <strong>van</strong> Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong><br />

gevallen op het adres Nieuwedijk D 286. Deze woning, eigendom <strong>van</strong> makelaar<br />

Bouman in Hilversum, werd vee! gebruikt door de aannemer J. T. <strong>van</strong> Splunteren,<br />

Sumatralaan 19 te Hilversum, compagnon <strong>van</strong> de eveneens vaak in<br />

Loosdrecht verblijvende aannemer De Reuver. De heer De Reuver woonde<br />

tegenover de kunstschil<strong>der</strong> Henk <strong>van</strong> Galen (Oud Loosdrecht C 149), een man<br />

voor wie Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> direct veel belangstelling had, omdat hij al een tijd <strong>van</strong><br />

plan was zijn geld o.a. in schil<strong>der</strong>ijen te beleggen.<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> meende aan<strong>van</strong>kelijk dat Van Splunteren de eigenaar <strong>van</strong> het<br />

huis was. Over Van Splunteren had hij slechte verhalen <strong>van</strong> Duitse zijde gehoord.<br />

Deze Hilversummer had zich destijds bereid verklaard barakken voor de Duitsers<br />

in Duitsland te bouwen, maar de Gestapo kwam er achter dat Jacob <strong>van</strong><br />

Splunteren fraude pleegde met de z.g. ,Grenzpassierscheine'. Hierdoor kon de<br />

aannemer zo'n kleine hon<strong>der</strong>d man naar believen tussen Duitsland en Ne<strong>der</strong>land<br />

heen en weer Iaten reizen, zon<strong>der</strong> dat de Duitsers daar enige controle op hadden.<br />

Schreie<strong>der</strong> noemde Van Splunteren ronduit een ,Gauner' (bedrieger). Dat was<br />

Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> heel welgevallig. Hij vemam dat Van Splunteren al een keer ofwat<br />

straf had uitgezeten in een Duits kamp of tuchthuis. Dus was de aannemer niet<br />

aileen bruikbaar voor klusjes, maar ook chanteerbaar.<br />

In januari 1944 liet Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> eerst in Amsterdam door een beedigde<br />

vertaler MO Duits vertalingen maken <strong>van</strong> de geboorteakte en het inschrijvingsbewijs<br />

aan de Rijksuniversiteit te Berlijn uit 1931 <strong>van</strong> Hendrik Jan <strong>van</strong> Veen. Op<br />

diezelfde dag maakte hij bij de SD in de Euterpestraat fotocopieen <strong>van</strong> het<br />

vervalste ontslagbewijs uit kamp Dachau op naam <strong>van</strong> de politieke Hiiftling H. J.<br />

<strong>van</strong> Veen en <strong>van</strong> het in- en uitschrijvingsbewijs uit Sachsenhausen. Diezelfde<br />

maand of begin februari plaatste hij een advertentie on<strong>der</strong> een valse adellijke<br />

naam voor een huisknecht. Van de reflectanten vie! zijn keus op Hendrikus<br />

Wilhelm us Anne Mossinkoff, geb. 29 juni 1902 te Haarlem die op kamers<br />

woonde in Den Haag bij de familie Abels, Toussaintkade 23. Bij het plaatsen <strong>van</strong><br />

de advertentie had Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> het plan om in eventuele noodsituaties gebruik<br />

te maken <strong>van</strong> de personalia <strong>van</strong> de in dienst genomen knecht. Plannen om<br />

Mossinkoff te vermoorden had Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> in dat stadium nog niet; dat is een<br />

<strong>van</strong> de weinige dingen die we uit zijn verklaringen als juist kunnen aannemen.<br />

Mossinkoff hielp opgeruimd en vlijtig mee bij de inrichting <strong>van</strong> het nieuwe<br />

huis en kon het best met zijn nieuwe baas vinden. Min<strong>der</strong> soepel ging het tussen<br />

Mossinkoff en Corrie den Held, misschien ook omdat zij niet gewend was met<br />

huispersoneel om te gaan, maar zeker omdat Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> niet bepaald de<br />

indruk wekte dat zij de nieuwe Hausmeisterin ging worden. Integendeel: aan<br />

verschillende <strong>van</strong> zijn nieuwe relaties vertelde hij dat Corrie zijn dienstmeisje<br />

was. Corrie liet zich de eerste maanden, zo lang Van Splunteren en De Reuver<br />

nog aan het huis werkten, maar nauwelijks op Loosdrecht zien. Dat betekende<br />

ook een steeds nauwere samenwerking tussen Mossinkoff en Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>. In<br />

maart of april vertelde Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> zijn huisknecht in diep vertrouwen, dat hij<br />

375


eigenlijk illegale werker was in dienst <strong>van</strong> de Ne<strong>der</strong>landse Regering te Londen.<br />

Mossinkoff, hoe wei politiek zon<strong>der</strong> kennis <strong>van</strong> zaken of belangstelling, had daar<br />

zo zijn twijfels over (hij sprak die o.a. uit tegen zijn broer P. J. Mossinkoff in<br />

Den Haag), maar hij was zeer zeker bereid zijn baas in bepaalde omstandigheden<br />

te helpen. Het kon, zei Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, wei eens nodig zijn dat hij en Mossinkoff<br />

zich voor broers uitgaven on<strong>der</strong> de naam Mossinkoff.<br />

De koop <strong>van</strong> het huis werd gesloten. Makelaar Bouman was tevreden over de<br />

gang <strong>van</strong> zaken en hij vertrouwde dr. ir. VanVeen volkomen. Wei heeft Bouman<br />

zich op de bruiloft enigszins verbaasd over het feit dat er niet een familielid <strong>van</strong><br />

de bruidegom te bekennen was. Geen nichtje of neefje, geen ouwe aangedane<br />

tante of wat ook. Maar goed, dacht Bouman, Van Veen had zo zijn diepere<br />

achtergronden en hij wist kennelijk wei wat hij deed. De bruid was in elk geval<br />

de moeite waard.<br />

Dr. ir. H. J. <strong>van</strong> Veen maakte zich dat voorjaar en die voorzomer bijzon<strong>der</strong><br />

populair op Loosdrecht. Als een soort Neerlands hoop in bange dagen verstrekte<br />

hij aan alle bruikbare relaties jenever, boter, Engelse sigaretten en wat niet al. Er<br />

werden betrekkingen aangeknoopt met de kunstschil<strong>der</strong> Henk <strong>van</strong> Galen en<br />

diens jonge vrouw Maria, waarmee ook Corrie het uitstekend kon vinden. De<br />

schoonva<strong>der</strong> <strong>van</strong> Van Galen woonde toevallig tegenover Van Veen, zodat het<br />

contact algauw gelegd was toen Van Veen te kennen gaf schil<strong>der</strong>ijen te willen<br />

kopen. In de loop <strong>van</strong> de zomer kocht VanVeen bij Van Galen aan schil<strong>der</strong>ijen,<br />

antieke voorwerpen en oude wapens voor een bedrag <strong>van</strong> f 10.000,-. Hij<br />

betaalde duizend gulden contant en gaf de zeilboot <strong>van</strong> Nelly <strong>van</strong> Looi, getaxeerd<br />

op f 7.500,-, in on<strong>der</strong>pand. De resterende vijftienhon<strong>der</strong>d gulden heeft<br />

Van Galen nirnmer gezien.<br />

De oude Adam begon al hoven te komen, toen Van Splunteren een elektrisch<br />

fomuis, dat hij de heren Van Veen en Mossinkoff in bruikleen had gegeven,<br />

kwam terugvragen. Kalm zei de weledelgeleerde en weledelgestrenge heer Van<br />

Veen: ,Maak dat je weg komt, schooier, ofik laatje oppakken wegens fraude."<br />

Toen Van Splunteren zei dat hij de Duitsers nooit an<strong>der</strong>s dan benadeeld had en<br />

er op bleef staan zijn mooie fomuis terug te krijgen dat niet <strong>van</strong> hem, maar <strong>van</strong><br />

zijn vrouw was, werd de heer VanVeen echt vervelend. Die avond of de volgende<br />

avond werd Van Splunteren door de SD gearresteerd en naar Vught gezonden.<br />

De Reuver zweette bloed <strong>van</strong> angst. Ook hem moesten de Duitsers maar liever<br />

niet op de verhoorstoel zetten. Aangezien hij het altijd beter met de heer Van<br />

Veen had kunnen vinden dan Van Splunteren (tot nog toe wel, ten minste) ging<br />

hij onmiddellijk naar VanVeen toe, mede op advies <strong>van</strong> Bouman, die zei dat Van<br />

Veen toch zeker niet <strong>van</strong> normale rede en gevoel verstoken was. De Reuver<br />

soebatte en smeekte on<strong>der</strong> het aanbieden <strong>van</strong> flessen wijn en het gebruik <strong>van</strong> zijn<br />

vrachtwagen, of de heer Van Veen zijn enorme invloed bij de Duitsers niet kon<br />

aanwenden. Knorrig zei de heer VanVeen dat hij er over zou nadenken. Eind<br />

augustus was Van Splunteren weer thuis. Z6 dankbaar was hij de heer VanVeen<br />

nu, dat hij onverwijld een cheque uitschreef bij de Ne<strong>der</strong>landsche Middenstands<br />

Bank a f 50.000,- waar de heer Van Veen om vroeg on<strong>der</strong> het mom dat het de<br />

illegaliteit ten goede zou komen.<br />

Inmiddels had de heer VanVeen zijn huis in augustus alweer verkocht aan een<br />

376


zekere Van Mourik. Van Veen maakte enige winst bij de verkoop, maar de heer<br />

Van Mourik bleef ver<strong>der</strong> buiten schot. Deze zou de woning begin september<br />

betrekken. VanVeen verkocht alles in huis weer even snel als hij het had gekocht<br />

en trok nu in (<strong>der</strong>de week augustus) bij zijn grote vriend Henk <strong>van</strong> Galen, die<br />

nog steeds geen achterdocht koesterde. Hij hielp Van Veen juist met het<br />

omzetten <strong>van</strong> geld in waardevolle voorwerpen, die niet al te veel bergruimte<br />

opeisten. In die periode kwam Joseph Schreie<strong>der</strong> eens kijken wat zijn ,V-Mann in<br />

ruste' toch allemaal uitvoerde. Hij belandde bij Van Galen, waar hij zich weinig<br />

op zijn gemak voelde en probeerde Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> weer aan zich te trekken. Het<br />

was de tijd <strong>van</strong> de ,Attentat' op Adolf Hitler en Schreie<strong>der</strong> wilde Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong><br />

vooral politiek een beetje bijscholen. ,We hoeven ons geen zorgen te maken," zei<br />

Schreie<strong>der</strong>. ,De geallieerden zullen zich met ons verenigen. De werkelijke vijand<br />

ligt achter de Poolse grens! "<br />

Dit gesprek, waarbij Van Galen niet aanwezig was, had in zijn althans futuristische<br />

juistheid nogal wat invloed op de gedachtengangen <strong>van</strong> Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>.<br />

Stel je voor ... spion voor de geallieerden in Rusland! Of ... spion voor de<br />

Russen! Het hing er maar <strong>van</strong> af wat in de gegeven omstandigheden (dit jaar,<br />

volgend jaar) het beste uitkwam. Maar voorlopig had hij genoeg zorgen en zorgjes<br />

aan zijn kop oin zich in Holland te handhaven.<br />

Heel agressief en kwaadaardig betoonde hij zich, nog altijd als dr. ir. Van<br />

Veen, in het begin <strong>van</strong> augustus tegen twee on<strong>der</strong>gedoken jongemannen uit het<br />

Gooi, die zich door meneer Van Veen niet op hun kop wilden Iaten zitten. Een<br />

<strong>van</strong> hen heette Will em J. A. Bleekemolen, een toen 25-jarige uitgever uit Laren.<br />

Bleekemolen had op de Plassen vriendschappelijke betrekkingen met ,Henk <strong>van</strong><br />

Veen' en diens aardige vrouwtje aangeknoopt. De vriend <strong>van</strong> Bleekemolen heette<br />

Bernard M. A<strong>der</strong>s, een jonge vertegenwoordiger uit Hilversum. A<strong>der</strong>s bezat een<br />

zeilboot, waarop VanVeen een welgevallig oog sloeg. Bij een borrel op het terras<br />

<strong>van</strong> Boeschoten (,De Driesprong') te Loosdrecht stelde dr. Henk <strong>van</strong> Veen de<br />

twee vrienden voor de boten te ruilen, waarbij hij, Van Veen, bereid was een<br />

bijbetaling te doen. A<strong>der</strong>s ging akkoord. Henk mocht de boot <strong>van</strong> A<strong>der</strong>s<br />

uitproberen. Dat gebeurde. Meneer Henk ramde de boot eerst met de zijkant<br />

tegen een dukdalf en liep vervolgens met de nodige schade vast in een beschoeide<br />

kant. Natuurlijk beweerde meneer Henk dat die schade al aan de boot aanwezig<br />

was geweest en als A<strong>der</strong>s niet zorgde dat de boot niet op zijn kosten gerepareerd<br />

werd, dan kreeg A<strong>der</strong>s zijn boot niet terug. Gevolg: A<strong>der</strong>s en Bleekemolen<br />

troml!Jelden een stuk of acht sterke zeilmakkers <strong>van</strong> de Plassen op om de boot<br />

met geweld terug te halen. Meneer Henk had inmiddels a) 66k enkele sterke<br />

jongens gehaald en b) de politie te Loosdrecht Iaten waarschuwen. Daar kwam<br />

opperwachtmeester <strong>der</strong> staatspolitie Jan Ploeger, geen mannetje om mee te<br />

spotten. Meneer Henk zei dat hij liever agent Goedhart had gewild om de kwestie<br />

te regelen, maar Ploeger besliste dat hij de zaak wei zou afdoen. ,Die slampampers,"<br />

zei meneer Henk, ,willen mijn boot stelen." De slampampers barstten<br />

uit in hoongelach, maar dat was gauw over, want meneer Henk trok een<br />

levensgrote revolver en duwde de loop tegen de blote borst <strong>van</strong> A<strong>der</strong>s. Nu kwam<br />

Ploeger in het geweer en verlangde <strong>van</strong> meneer Henk diens vergunning te zien tot<br />

het dragen <strong>van</strong> een vuurwapen. Prompt toonde meneer Henk een door de SD<br />

377


uitgeschreven vergunning op naam <strong>van</strong> dr. ir. H. J. <strong>van</strong> Veen. Op hoge toon<br />

gelastte meneer Henk dat A<strong>der</strong>s en Bleekemolen in arrest zouden worden<br />

genomen en vervolgens uitgeleverd aan de Feldgendarmerie te Utrecht. Ploeger<br />

had geen an<strong>der</strong>e keus dan de twee jongemannen mee te nemen. Deze smeekten<br />

Ploeger hen alsjeblieft te Iaten gaan. Ploeger kon die dag geen risico's nemen,<br />

maar het is hem in<strong>der</strong>daad gelukt de twee jongemannen in Utrecht hun vrijheid<br />

te Iaten geven. Er kwam een hele papierwinkel aan te pas wie nu wei wie had<br />

opgelicht, waar we ver<strong>der</strong> maar aan voorbij zullen gaan. In ie<strong>der</strong> geval kostte het<br />

A<strong>der</strong>s vee) geld, ook nog f 750,- aan de scheepsbouwerij ,Het Anker', an<strong>der</strong>s<br />

kon hij zijn boot niet meekrijgen, aangezien meneer Henk daar nog schulden<br />

had.<br />

Op 31 augustus, de verjaardag <strong>van</strong> de koningin, hielden een aantal watersportvrienden<br />

een feest bij Boeschoten in ,De Driesprong'. De heer en mevrouw Van<br />

Veen waren er, Jimmy den Held met zijn nieuwe vriendin Annemarie (,Ankje')<br />

Voerman uit Amsterdam, de Van Galens, het echtpaar Ben<strong>der</strong>s uit Utrecht en tal<br />

<strong>van</strong> an<strong>der</strong>en. De heer Ben<strong>der</strong>s, schatrijke bioscoopeigenaar en lid <strong>van</strong> de NSB,<br />

bezat op Loosdrecht een huisje en een grote zeilboot. Henk <strong>van</strong> Galen had in de<br />

Utrechtse ,Old Dutch' kennis gemaakt met ,Bill' Ben<strong>der</strong>s en had hem een zeer<br />

joviale kerel gevonden. Echt iemand om aan dr. ir. Van Veen voor te stellen.<br />

Nou , dat vond meneer Henk <strong>van</strong> Veen ook. Het boterde best, er kwamen<br />

invitaties over en weer en het werd allemaal druk beklonken. Toen werd er op de<br />

deur <strong>van</strong> het cafe gebonsd. Twee Duitse officieren, een <strong>van</strong> de SD en een <strong>van</strong> de<br />

Feldgendarrnerie, heiden in uniform, wilden weten wat dit te betekenen had. De<br />

spertijd was a! ingegaan en hier zat men maar te feesten alsof er geen oorlog<br />

bestond. Het werd snauwen en algauw klonk het: , Ausweise! " De heer<br />

Boeschoten werd ter plaatse een boete <strong>van</strong> vijfhon<strong>der</strong>d gulden opgelegd, de<br />

onthutste gasten moesten elk <strong>van</strong> vijf tot tien gulden dokken.<br />

Maar daar ging het niet om. ,lemand' (Van Splunteren? ) had de tip gegeven<br />

dat de papieren <strong>van</strong> dr. ir. Van Veen vals waren en dat hij verrnoedelijk een<br />

illegale werker was. Bij de controle had Corrie haar Ausweis niet bij zich, dus die<br />

werd meteen bij de zwarte schapen gezet. Prompt stapte Henk <strong>van</strong> Veen naar<br />

voren en maakte zich bekend als de echtgenoot <strong>van</strong> die dame daar. Hij droeg een<br />

flanellen broek en een Iicht shirtje, zodat de Duitsers hem niet op wapens<br />

hoefden te fouilleren. Een kwartier later werden aileen de heer en mevrouw Van<br />

Veen afgevoerd en door de Duitsers merkwaardigerwijs overgebracht naar het<br />

hoofdbureau <strong>van</strong> politie te Utrecht. Was het dan toch doorgestoken kaart? ...<br />

Wie an<strong>der</strong>s hadden daar namelijk nachtdienst dan twee volkomen bonafide<br />

agenten, brigadier J. Kuik en hoofdagent D. <strong>van</strong> Bart. Deze laatste vooral gaf<br />

altijd inlichtingen door aan en trad ook op als verbindingsman voor de Utrechtse<br />

commandant <strong>der</strong> illegaliteit, Siem de Man. Mevrouw VanVeen werd op een stoel<br />

gezet, terwijl haar echtgenoot in de gang <strong>van</strong> het bureau nog het een en an<strong>der</strong> te<br />

besmoezen had met de twee Duitsers. Daama kwarnen ze terug en de SD-er zei<br />

tegen Kuik: ,Deze mensen in bewaring houden tot morgenochtend en om negen<br />

uur overbrengen naar de Feldgendarrnerie in Utrecht."<br />

Van Veen moest afgeven wat hij bij zich had en de twee agenten bekeken o.a.<br />

de papieren uit Duitsland op naam <strong>van</strong> H. J. <strong>van</strong> Veen, drie persoonsbewijzen,<br />

378


een bankcheque a f 50.000,- op de NMB te Hilversum en enige kwitanties en<br />

schuldbekentenissen, waarbij het om zeer grote bedragen ging.<br />

,Bent u dat 66k? " vroeg Kuik en toonde de arrestant persoonsbewijzen <strong>van</strong><br />

<strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, Anton de Wilde en Anton Cranendonk.<br />

,Dat zijn in<strong>der</strong>daad enige <strong>van</strong> mijn schuilnamen, ja," zei de heer Van Veen.<br />

Hij wees op een fotokopie <strong>van</strong> het ontslagbewijs uit Dachau. ,Mag ik u vooral<br />

verzoeken dat dit niet in handen <strong>van</strong> de Duitsers komt? "<br />

Hoofdagent Van Bart was inmiddels achter een schrijfmachine gaan zitten en<br />

tikte een verklaring uit de mond <strong>van</strong> dr. ir. Hendrik Jan <strong>van</strong> Veen. Dat ging als<br />

volgt:<br />

,lk ben genaamd Hendrik Jan <strong>van</strong> Veen en de vrouw, die in mijn gezelschap is,<br />

is mijn echtgenote Cornelia den Held. Hedenavond ben ik in Loosdrecht, waar ik<br />

een huisje heb gehuurd, tijdens een feest aldaar in een cafe, dat werd gegeven ter<br />

ere <strong>van</strong> de verjaardag <strong>van</strong> de koningin, met aile bezoekers door de Duitsers<br />

overvallen, waama aile bezoekers en de kastelein boete moesten betalen en<br />

waarna mijn vrouw en ik naar hier zijn overgebracht. Ik kon een betrekking<br />

krijgen <strong>van</strong> de Duitsers als leraar aan een of an<strong>der</strong>e instelling, aangezien ik<br />

ingenieur ben, maar nu zij mij z6 behandelen, zie ik daar<strong>van</strong> af.'<br />

,Kan dat niet morgen, Henk? "vroeg Corrie gefrriteerd.<br />

De twee agenten wisselden veelbetekenende blikken, toen de heer VanVeen<br />

fluisterde: ,Jullie snappen toch wei dat ik een gedropte Engelse agent ben? !<br />

Verduiveld, moet ik dan in het gezicht <strong>van</strong> de haven stranden? ! "<br />

Er waren nogal wat mensen in het gebouw en in verschillende gangen werd<br />

druk gelopen en gepraat. Van Bart nam een snel besluit. Hij stelde voor Corrie<br />

naar een vrije eel te brengen, een wachtcel. Daar zouden nog meer mensen heen<br />

gebracht kunnen worden, in afwachting <strong>van</strong> het opmaken <strong>van</strong> processen-verbaal.<br />

Dan zou Corrie zogenaamd flauw vallen. In de toestand die dat zou geven, kon<br />

Corrie even naar buiten worden gevoerd, waarbij gelegenheid bestond dat meneer<br />

VanVeen op de toiletten aan Van Bart en Kuik snel juiste uitleg gaf.<br />

Dat verliep volgens plan. Corrie viel prachtig flauw en zij en haar man werden<br />

on<strong>der</strong> ruime belangstelling even naar de binnenplaats gebracht. Eenmaal terug in<br />

het gebouw vertelde de heer Van Veen aan Van Bart op de toiletten water aan<br />

de hand was. Over acht dagen moest hij naar Engeland terug met spionagemateriaal.<br />

Daar<strong>van</strong> had hij nog lang niet genoeg. Nu wilde hij eerst weten of hij<br />

morgen door een ,goede' dan wel een ,verkeerde' agent naar de Feldgendarmerie<br />

zou worden gebracht. Een ,verkeerde' agent kon hij wei knock-out slaan, want<br />

hij was ten slotte jiu-jitsu expert, maar daar stond tegenover dat zijn vrouw drie<br />

maanden zwanger was en dus niet hard kon lopen. Daarom liever een ,goede'<br />

agent. Ver<strong>der</strong> moest Van Bart hem beloven zo snel mogelijk twee koffers met<br />

wapens en een zendapparaat weg te halen bij de heer Henk <strong>van</strong> Galen, v66r de<br />

Duitsers daar huiszoeking kwamen doen.<br />

Van Bart beloofde het en ging nog diezelfde morgen in aile vroegte naar de<br />

illegale werker Aart Ligterink, Mamixlaan 124 te Utrecht, directe medewerker<br />

<strong>van</strong> Siem de Man. Ligterink zou er voor zorgen dat de koffers met wapens en de<br />

zen<strong>der</strong> werden weggehaald. Daartoe kreeg Ligterink <strong>van</strong> Van Bart twee briefjes<br />

in het handschrift <strong>van</strong> meneer Van Veen: het ene met het adres <strong>van</strong> de<br />

379


kunstschil<strong>der</strong> Henk <strong>van</strong> Galen en het an<strong>der</strong>e met het adres <strong>van</strong> een wijnhandel in<br />

Hilversum, tegenover de Ne<strong>der</strong>landse Seintoestellen Fabrieken. Daar moest de<br />

boel heen. (De heer Ligterink bewaarde deze briefjes en ze kwamen later in<br />

handen <strong>van</strong> de Politieke Recherche). Ook vroeg Van Bart aan Ligterink of deze<br />

een auto zou kunnen verzorgen, waarmee de geheime agent en diens zwangere<br />

vrouw zouden kunnen vluchten. Volgens Ligterink heeft hij geprobeerd die<br />

morgen een auto te krijgen, maar dat lukte niet.<br />

Het h6efde trouwens ook niet, want toen de ,goede' agent, die de heer en<br />

mevrouw Van Veen naar de Feldgendarmerie bracht, een vluchtkans bood, zei<br />

Van Veen: ,Nee, ik denk dat ik me er wei uitpraat. Dit is in aile opzichten<br />

beter! "<br />

En dat lukte. De ,goede' agent bleef an<strong>der</strong>half uur wachten en zag de heer Van<br />

Veen en zijn vrouw toen triomfantelijk naar buiten komen. De schildwacht<br />

presenteerde het geweer voor de Duitse officier, die Van Veen naar buiten<br />

geleidde. Grinnikend zei de heer Van Veen tegen de agent: ,Ze zijn er in<br />

getrapt! Mijn papieren zijn ,echt' gebleken! " De agent, niet precies op de<br />

hoogte <strong>van</strong> de hele toestand, begreep niet dat dit nu juist ,verkeerd' was en<br />

feliciteerde Van Veen. Daarna bracht hij hen terug naar Van Bart, die inmiddels<br />

naar huis was gegaan. (Op het bureau <strong>van</strong> de Feldgendarmerie werd met Schreie<strong>der</strong><br />

gebeld, die zich in Zeist bevond).<br />

Van Veen was net te laat om te verhin<strong>der</strong>en dat zijn wapens en zen<strong>der</strong> werden<br />

weggehaald, zoals hij ten minste tegen Van Bart zei. In feite was dit de hele<br />

opzet. Aannemer Ligterink en zijn vriend W. J. Lens, eveneens lid <strong>van</strong> de<br />

,Landelijke Illegale Organisatie Utrecht' ( destijds op initiatief <strong>van</strong> Theo Dobbe<br />

opgezet), fietsten die ochtend <strong>van</strong> 1 september 1944 naar Loosdrecht. Van<br />

Galen gaf de koffers en de zen<strong>der</strong> direct mee, bij het zien <strong>van</strong> het door VanVeen<br />

geschreven briefje. De twee mannen brachten de koffers niet zon<strong>der</strong> moeite en<br />

levensgevaar via binnenwegen naar het adres in Hilversum. Daar kwam VanVeen<br />

de koffers diezelfde middag met de wagen <strong>van</strong> Van Splunteren weer ophalen.<br />

Tot zijn vreugde zag hij dat er een grote Amerikaanse Colt ontbrak. Het plan had<br />

gewerkt!<br />

Kalm belde Van Veen de heer Ligterink op, allereerst om hem het heuglijke<br />

nieuws <strong>van</strong> zijn vrijspraak te melden (ook de heer Ligterink had geen argwaan)<br />

en vervolgens zei hij : ,Die Colt moet ik echt terug hebben, hoor. Breng me die<br />

morgen, dan krijg je een modemer en veel beter wapen. Dat gaat het begin<br />

worden <strong>van</strong> een hele leverantie aan jullie." Nu was Ligterink die volgende dag,<br />

zaterdag 2 september, verhin<strong>der</strong>d en hij vroeg of hij zondag dan mocht komen.<br />

Dat werd hem genadiglijk toegestaan.<br />

Die zondag 3 september gebeurden er een heleboel vermeldenswaardige<br />

dingen. Allereerst waren Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> alias VanVeen alias dr. ir. Mossinkoff en<br />

zijn ,broer' Willem Mossinkoff op de fiets, met hengelstokken en schepnetten<br />

aan de stangen gebonden om niet op te vallen, in aile vroegte naar Aalsmeer<br />

gereden. Daar lag het nieuwe uitverkoren on<strong>der</strong>duikadres <strong>van</strong> Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong>: een<br />

woonschuit, achter de woning <strong>van</strong> de tuin<strong>der</strong> Jacob Spaargaren, Uiterweg 109.<br />

Die woonschuit was het eigendom <strong>van</strong> de Amsterdamse makelaar in effecten A.<br />

Sauveplanne uit de Niersstraat. De boot werd nog steeds gehuurd door de<br />

380


Amsterdamse rijwielhandelaar J. W. Duiker en diens vrouw uit de Watteaustraat<br />

29, maar Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> had al <strong>van</strong> zijn bediende Mossinkoff gehoord dat deze<br />

mensen wei bereid zouden zijn ver<strong>der</strong>e huur in verband met de oorlogssituatie te<br />

Iaten schieten. Nu was Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> in het stadium om aankoop te overwegen.<br />

Hij bekeek de onbewoonde schuit weer <strong>van</strong>af diverse punten met een vishengel<br />

in zijn hand en hij liet zich door Mossinkoff (die in feite keek naar zijn laatste<br />

wereldse verblijfplaats) de jachthavenexploitant, de heer Anton Kroger, aanwijzen.<br />

Terug in Loosdrecht bij Henk <strong>van</strong> Galen, waar Corrie en Maria nog sliepen,<br />

ging Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> naar het atelier <strong>van</strong> Van Galen op het erf. Van Galen was<br />

daar aan het werk. Terwijl Mossinkoff een ontbijt-lunch ging maken, bracht Van<br />

<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> het gesprek op Ben<strong>der</strong>s en vervolgens op zijn nieuwe illegale contacten.<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> was te weten gekomen dat Ben<strong>der</strong>s enige tijd geleden bij een<br />

zeilpartij aan Van Galen een bedrag <strong>van</strong> vijfen<strong>der</strong>tigduizend gulden in bewaring<br />

had gegeven, aangezien Van Galen een kluis had en Ben<strong>der</strong>s niet met zo'n bedrag<br />

los in zijn zak op Loosdrecht wilde rondlopen.<br />

,Luister eens, Henk," zei Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> alias Henk <strong>van</strong> Veen. , Die illegale<br />

jongens zitten in schreeuwende geldnood. Ze moeten wapens hebben, munitie,<br />

explosieven, fietsen, ga maar door. lk heb ze flinke steun beloofd, maar ik heb<br />

zoals je weet momenteel al mijn contante geld gei"nvesteerd. Van de bank durf ik<br />

ook geen groot bedrag op te nemen zon<strong>der</strong> verantwoording, want dat wordt<br />

tegenwoordig allemaal gecontroleerd door de SD. Over een week ofwat krijg ik<br />

minstens een halve ton in handen. Maar ik wil die jongens nu helpen. Doe me een<br />

lol en geef me twintig mille <strong>van</strong> het geld dat je <strong>van</strong> Ben<strong>der</strong>s hebt gekregen. Ik<br />

geef jou natuurlijk een schuldbekentenis. Je weet dat je me kunt vertrouwen."<br />

Van Galen vond daar geen kwaad in steken. Hij opende de kluis en telde<br />

twintigduizend gulden uit. Hij stopte de schuldbekentenis <strong>van</strong> dr. ir. H. J. <strong>van</strong><br />

Veen in de kluis en dat was dat.<br />

In de voormiddag kwamen Ligterink en Lens uit Utrecht aangefietst. Van<strong>der</strong><br />

<strong>Waals</strong> had al een tijd op hen staan wachten. Hij hield de mannen zorgvuldig uit<br />

de buurt <strong>van</strong> Van Galen, die trouwens druk bezig was en niets merkte. Aileen de<br />

dames Corrie en Maria, zonnebadend in de omgeving <strong>van</strong> het huis, zagen Henk<br />

druk en bepaald nerveus aan het praten met de twee illegalen, forse Hollandse<br />

mannen met leren jassen aan, petten open grote fietszijtassen. Die tassen bleven<br />

leeg. Dr. ir. Van Veen legde uit dat hij momenteel nog geen wapens kon missen;<br />

Engeland had hem een dropping toegezegd. Daar kon hij niets over vertellen nog;<br />

morgen had hij misschien het een en an<strong>der</strong> en dan zou hij het zelf bij Ligterink<br />

komen brengen. Ligterink en Lens af.<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> maakte nu een <strong>van</strong> hem onvoorstelbare fout. Hij belde op naar<br />

Schreie<strong>der</strong> in Zeist, want Schreie<strong>der</strong> had hem in augustus toch maar een aantal<br />

nummers gegeven, waar hij gewoonlijk altijd bereikbaar was. Het was misschien<br />

een oude macht <strong>der</strong> gewoonte, dat Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> naar de eerste de beste<br />

telefoon greep om Schreie<strong>der</strong> in te lichten, als hij met een vrraadbare illegale<br />

groep contact had. Hij belde in de gang <strong>van</strong> Van Galens woning, zon<strong>der</strong> zich te<br />

realiseren dat Van Galen op dat moment niet in zijn atelier zat, maar juist naar<br />

de keuken liep om iets te drinken te halen. Van Galen hoorde zijn huisgenoot in<br />

381


het Duits mompelen en meende iets te verstaan <strong>van</strong> ,kleine maar belangrijke<br />

illegale groep uit Utrecht." Was het nu nog Ne<strong>der</strong>lands geweest, dan had Van<br />

Galen er waarschijnlijk niet eens acht op geslagen.<br />

Diezelfde namiddag liep Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, niet zon<strong>der</strong> toeval, Evert Bregonje<br />

tegen het lijf, nog altijd de particuliere chauffeur <strong>van</strong> Schreie<strong>der</strong>, hoewel in<br />

allerlaatste stadium. Bregonje had opdracht gehad om te proberen Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong><br />

mee te krijgen naar Zeist, waar Schreie<strong>der</strong> en Ortmann wei met hem praten<br />

wilden. Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> weigerde mee te gaan en zei boudweg dat hij niet meer<br />

voor Schreie<strong>der</strong> werkte. Wist Evert dan niet dat hij, Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, in feite voor<br />

de tegenpartij werkte en de chef was <strong>van</strong> de On<strong>der</strong>grondse in de provincie<br />

Utrecht? ,Wees toch niet zo'n stomme werkezel, jongen! " zei Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>.<br />

,Hier is je kans! Je kunt deze wagen <strong>van</strong> Schreie<strong>der</strong> z6 verdonkeremanen! Duik<br />

on<strong>der</strong> en kom bij ons! "<br />

Maar Bregonje durfde niet. Wei was hij bereid voor Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> een klusje<br />

op te knappen. Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> wist dat de vrouw <strong>van</strong> Ben<strong>der</strong>s (mw. G. S.<br />

Ben<strong>der</strong>s-Raayen) naar Utrecht wilde en allerlei dingen te transporteren had.<br />

Mevrouw Ben<strong>der</strong>s was opgetogen dat meneer VanVeen, ofHenk, zoals ze hemal<br />

mocht noemen, zo attent "as. Zo'n mooie auto nog wei en zo'n keurige<br />

chauffeur. Als een comtesse liet zij zich in de schone vooravond naar Utrecht<br />

rijden en had voor Bregonje nog menig goed betaald snabbeltje. Alleen op ,Dolle<br />

Dinsdag', 5 september daarop volgend, kon zij hem niet meer vinden: Evert<br />

Bregonje dook als de bliksem on<strong>der</strong>.<br />

Utrecht ... NSB-bolwerk bij uitstek, maar 66k een stad <strong>van</strong> toegewijde<br />

illegalen. Daarheen reed Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> de volgende dag, maandag 4 september,<br />

in de bestelwagen <strong>van</strong> Van Splunteren, de wagen die hij zich langzamerhand<br />

toeeigende. Hij was, in de gegeven omstandigheden en zo lang het nog duurde,<br />

een rijk man te noemen, ook al smeet hij op het laatst met geld en deed hij zaken<br />

met het instinct daarvoor <strong>van</strong> een rinoceros. Loosdrecht had hem in korte tijd<br />

bijna een ton opgeleverd: vijftigduizend gulden uit chantage <strong>van</strong> Van Splunteren,<br />

twintigduizend gulden diefstal <strong>van</strong> Ben<strong>der</strong>s, de winst op het huis en tal <strong>van</strong><br />

an<strong>der</strong>e zwendeltjes en diefstalletjes. Rechercheur Jan <strong>van</strong> den Ende, die het<br />

weten kan, heeft steeds gezegd: als Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> op dat moment zijn geld<br />

bijeen had gegaard, alles in de steek had gelaten, zich met zijn relaties een<br />

doortocht had gekocht naar Noord-Brabant om daar als de monteur Piet Jansen<br />

bij Philips te gaan werken, dan had geen politiemacht ter wereld, tenzij bij<br />

toeval, hem ooit kunnen opsporen. Maar nee, Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> bouwde vlijtig voort<br />

aan zijn on<strong>der</strong>gang, wat nog heel wat mensen het Ieven kostte.<br />

In Utrecht zocht Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> o.a. Ligterink op en vertelde hem dat hij de<br />

wapens wei had, maar ze zaten verborgen op een plaats waar hij nu niet bij kon<br />

komen. Morgen, dan zou het zeker gebeuren. Er werd een trefpunt afgesproken<br />

in Groenekan. Steeds vroeg Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> meer inlichtingen over de organisatie,<br />

maar Ligterink, toch al geen prater, was daar heel zuinig mee.<br />

De volgende dag, ,Dolle Dinsdag', kwam de bevolking <strong>van</strong> het nog niet<br />

bevrijde dee! <strong>van</strong> Ne<strong>der</strong>land in grote emotionele opwinding. Een ietwat verkeerde<br />

interpretatie <strong>van</strong> een legerbericht via Radio Herrijzend Ne<strong>der</strong>land was<br />

daar wei in hoofdzaak debet aan. Het werd <strong>van</strong> het ene huis naar het an<strong>der</strong>e<br />

382


geschreeuwd tot in Groningen toe: ,Ze zitten in Breda! " ,Dordrecht bevrijd! "<br />

,Officieus is Rotterdam al door de Duitsers opgegeven, nog niet officieel! " In<br />

de grote steden stroomden hon<strong>der</strong>dduizenden wenend en lachend, bevlagd en<br />

besjerpt, de straten op, in de zekerheid dat de Heiden kwamen. Duizenden<br />

Duitse militairen haastten zich uit Zeeland via Bergen op Zoom oostwaarts, om<br />

niet in een saljant te worden ge<strong>van</strong>gen. Dat terugtrekken <strong>van</strong> troepen bracht ook<br />

het massale vluchten <strong>van</strong> NSB-ers op gang.<br />

In deze ,kritieke toestand' reden Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> en Corrie met de bestelwagen<br />

eerst naar Zeist, om te horen wat Schreie<strong>der</strong> er <strong>van</strong> dacht. Deze hield zich wei<br />

paraat om eventuele Wehrmachtor<strong>der</strong>s op te volgen, maar hij zag ver<strong>der</strong> nog<br />

helemaal geen reden tot paniek. Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> sprak nu uitvoerig over de illegale<br />

Utrechtse groep, waarbij ook Schuhmacher aanwezig was. Schuhmacher zou<br />

eventueel het overvalcommando leiden. De bedoeling <strong>van</strong> Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> was om<br />

eerst de twee mannen in de val te Iokken, die hij <strong>van</strong>daag zou spreken. Van<strong>der</strong><br />

<strong>Waals</strong> en Corrie keerden terug naar Loosdrecht, waarbij Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> door aile<br />

emoties vergat dat hij naar Groenekan zou gaan.<br />

Terwijl hij zich afvroeg wat te doen, herinnerde Mossinkoff hem er aan dat hij<br />

nog naar Amsterdam moest voor het kopen <strong>van</strong> de woonboot. ,Ga jij maar vast<br />

aileen naar die meneer Duiker toe," zei Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong>. ,Vraag of de huur <strong>van</strong> de<br />

boot op dr. ir. Van Veen kan worden overgeschreven. Dan fiets je naar de<br />

makelaar en bereid je de koop voor. Zeg dat je mijn secretaris bent en dat we<br />

broers zijn."<br />

Kort daama verscheen een nogal gebelgde Ligterink, nu niet met Lens, maar<br />

met de medewerker A. Hazevoet. Ligterink was zo nuchter als een glas water en<br />

moest eerst nog eens zien of de geallieerden wei konden doorstoten. Maar of ze<br />

<strong>van</strong>daag kwamen of niet, wapens waren er no dig. Bij dat gesprek was toevallig de<br />

aannemer De Reuver aanwezig. Weer putte Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> zich uit in allerlei<br />

verontschuldigingen en voorwendsels om de wapenleverantie nog uitgesteld te<br />

krijgen. Wacht, aangezien Ligterink niet betaald wilde worden voor het koffertransport,<br />

wilde Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> een an<strong>der</strong> mooi gebaar maken. Hij praatte even<br />

met De Reuver, er werd een ont<strong>van</strong>gstbewijsje gekrabbeld en De Reuver telde<br />

tien briefjes <strong>van</strong> hon<strong>der</strong>d uit voor de illegaliteit. Daarop nam Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong><br />

Ligterink even mee naar buiten, want de an<strong>der</strong>en waren ,niet te vertrouwen'.<br />

Buiten ontvouwde hij een mooi plan: een zekere Ben<strong>der</strong>s, bulkend rijke NSB-er<br />

uit Utrecht, liep altijd met hele pakken geld op zak. Er kon een plan worden<br />

gemaakt om Ben<strong>der</strong>s uit de weg te ruimen, wat de illegaliteit zeker veertigduizend<br />

gulden kon opleveren. Ligterink zou het eens bespreken met Siem de<br />

Man. Daarmee wilden de illegalen maar weer eens opstappen, onverwachts<br />

duizend gulden rijker en nu weer heel wat vriendelijker en on<strong>der</strong>daniger jegens<br />

de ondoorgrondelijke dr. ir. VanVeen.<br />

Deze was nog lang niet klaar met zijn behulpzaamheid. Hij stond erop de<br />

heren Ligterink en Hazevoet persoonlijk in de bestelwagen <strong>van</strong> De Reuver naar<br />

Utrecht te brengen. De fietsen konden achterin. De twee mannen namen dat<br />

aanbod gretig aan, maar nu gebeurde er iets vervelends: de heer De Reuver wilde<br />

mee. Ten slotte was het zfjn auto. Tot verbazing <strong>van</strong> Ligterink en Hazevoet werd<br />

de heer Van Veen half hysterisch <strong>van</strong> woede om de halsstarrigheid <strong>van</strong> De<br />

383


Reuver. Vijf dagen later begreep Ligterink dat de hulpvaardige Van Veen hen<br />

regelrecht aan de SD had willen uitleveren. De aanwezigheid <strong>van</strong> getuige De<br />

Reuver had dit verhin<strong>der</strong>d. Afgesproken werd nu dat VanVeen ,uiterlijk don<strong>der</strong>dag'<br />

de beloofde wapens bij Ligterink thuis zou komen afleveren.<br />

Op woensdag 6 september reed Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> in gezelschap <strong>van</strong> Corrie en<br />

Mossinkoff naar Amsterdam. Voor Mossinkoff werd een kamer gevonden in<br />

,Huize Maria', De Lairessestraat 115, bij mej. Anna Stoffel. On<strong>der</strong> de naam<br />

Versteeg huurde Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> een zit-slaapkamer en mej. Stoffel kreeg de<br />

stellige indruk dat de heer Versteeg deze kamer zou betrekken. Behalve deze<br />

grote kamer huurde de heer Versteeg nog twee kleinere kamertjes. De ene was<br />

voor zijn bagage, de al)'<strong>der</strong>e om ,nu en dan' zijn secretaris ( diens naam werd niet<br />

genoemd) aldaar te Iaten ovemachten. In<strong>der</strong>daad hebben Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> en<br />

Mossinkoff aldaar enkele nachten doorgebracht. Toen zei de secretaris tegen mej.<br />

Stoffel dat zijn baas door de Duitsers werd gezocht en daarom niet meer kon<br />

komen. Mossinkoff betrok de grote kamer.<br />

Voor Corrie en zichzelf vond Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> pension bij de PTT-ambtenaar H.<br />

Masselink en echtgenote, Emmaplein 33, vlak bij Huize Maria. Ook daar noemde<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> zich Versteeg. Corrie noemde zich Corrie en werd als zijn<br />

verloofde voorgesteld. Op beide adressen werd een maand kostgeld vooruit<br />

voldaan. Levensmiddelenbonnen had Versteeg genoeg. Ook de heer Masselink<br />

kreeg de stellige indruk dat Versteeg een belangrijke illegale werker was en hij<br />

vroeg geen details.<br />

In de narniddag had Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> een afspraak met de commissionair<br />

Sauveplanne om te gaan betalen. Op I september was de koop <strong>van</strong> de woonboot<br />

in principe al gesloten. In totaal betaalde Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> f 28.000,- contant,<br />

waarbij f 20.000,- voor de aankoop <strong>van</strong> obligaties.<br />

Verklaring d.d. 4 oktober 1947 <strong>van</strong> Antoine Sauveplanne, 48 jaar, wonende te<br />

Zandvoort, na vertoon <strong>van</strong> verdachte <strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> en een foto <strong>van</strong><br />

H. W. A. Mossinkoff:<br />

,De man wiens foto u rnij hebt vertoond is dezelfde, die in augustus 1944 zich<br />

bij mij vervoegde om voor zijn patroon, genaamd dr. ir. VanVeen, de bedoelde<br />

woonschuit te huren. Enige tijd later vervoegde zich bij mij de man die u mij<br />

hebt vertoond, en die zoals u zegt genaamd is <strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>. Deze<br />

deelde mij mede dat zijn schuilnaam VanVeen was, doch dat hij in werkelijkheid<br />

genaamd was dr. ir. Mossinkoff en dat de man, die aan<strong>van</strong>kelijk bij mij was<br />

geweest, een broer <strong>van</strong> hem was en als zijn secretaris dienst deed. De man die u<br />

Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> noemt is nadien enige malen bij mij geweest en ik heb in de<br />

maand september 1944 voor hem voor f 20.000,- aan obligaties 4% Ne<strong>der</strong>land<br />

1940 ter Amsterdamse beurze gekocht. De aflevering en betaling <strong>van</strong> deze<br />

stukken heeff plaats gehad te mijnen kantore; ik had het geld vooruit <strong>van</strong> hem in<br />

contanten ont<strong>van</strong>gen.'<br />

Omdat Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> er absoluut op stond de Landelijke Illegale Organisatie<br />

Utrecht onschadelijk te maken, keerde hij diezelfde avond nog met Corrie en<br />

Mossinkoff bij' Van Galen terug. Daar vemam hij dat die dag bij Van Galen een<br />

zekere Hekking was verschenen (de koopman L.A. Hekking, vriend <strong>van</strong> Ben<strong>der</strong>s)<br />

384


om in opdracht <strong>van</strong> mevrouw Ben<strong>der</strong>s uit Utrecht de vijfen<strong>der</strong>tig mille te halen.<br />

De schil<strong>der</strong> had Hekking de vijftienduizend contant gegeven plus de door dr. ir.<br />

Van Veen getekende schuldbekentenis <strong>van</strong> twintigduizend gulden. Aangezien<br />

Henk <strong>van</strong> Veen nu zo goed bevriend was met de heer Ben<strong>der</strong>s, verzocht Van<br />

Galen hem het resterende geld dus maar zelf te gaan brengen. VanVeen beloofde<br />

dat. Nu kreeg vooral Maria <strong>van</strong> Galen-Bode het heel moeilijk. Na het verdwijnen<br />

<strong>van</strong> dr. ir. Van Veen, vrouw en huisknecht bleef mevrouw Ben<strong>der</strong>s driftig<br />

aandringen op teruggave <strong>van</strong> het geld en in eerste instantie verdacht Ben<strong>der</strong>s zijn<br />

oude vriend Van Galen <strong>van</strong> handige verduistering, door de schuld op de verdwenen<br />

Van Veen te schuiven. Maria <strong>van</strong> Galen moest steeds op en neer naar<br />

Utrecht om het allemaal uit te leggen. Zij werd geloofd. Kort na de Bevrijding<br />

zag mevrouw Ben<strong>der</strong>s de haar als Henk <strong>van</strong> Veen bekende man in battle-dress<br />

met officierstekens op de Maliebaan !open. Zij klampte hem aan on<strong>der</strong> de kreet:<br />

,He, Henk! Ik krijg nog twintigduizend gulden <strong>van</strong> je! " Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> rukte<br />

zich los en rende weg.<br />

Op don<strong>der</strong>dag 7 september kwam Henk <strong>van</strong> Veen maar weer eens bij Ligterink<br />

vertellen dat de wapens nu beslist morgen geleverd zouden worden. Ligterink en<br />

diens vrouw waren <strong>van</strong> mening dat Van Veen de boel verdacht op sleeptouw<br />

hield. Ligterink hakte de knoop door en belde de commandant Siem de Man<br />

(Simon Paul Pieter de Man, geb. 1908, na de oorlog Hoofd Gemeentewerken <strong>van</strong><br />

Naaldwijk, in 1944 woonachtig in Zeist). De Man vertrouwde het voor geen cent.<br />

Wie was die onbekende wapenleverancier dan wei? Dr. ir. VanVeen? Heel even<br />

dacht Siem de Man nog aan een familielid <strong>van</strong> de inmiddels helaas toch gepakte<br />

en gefusilleerde Gerrit-Jan <strong>van</strong> <strong>der</strong> Veen, maar Ligterink was positief: hij heette<br />

Van Veen en dat was waarschijnlijk nog een schuilnaam ook. De vrijdag daarop:<br />

hetzelfde liedje. Geen Van Veen te bekennen, terwijl in huis bij Ligterink al<br />

mannen <strong>van</strong> de organisatie zaten te wachten. In overleg met De Man werd nu<br />

bepaald dat als Van Veen zich de volgende dag v66r twaalf uur niet had<br />

vertoond, dan zou er naar Loosdrecht worden gegaan.<br />

Zaterdag 9 september. Ligterink en Siem de Man op de fi~ts naar Loosdrecht.<br />

In huis bij Van Galen waren aanwezig: Corrie, Maria en Van Galen zelf. Meneer<br />

Henk zat in cafe Boeschoten en Corrie repte zich er heen om hem te gaan halen.<br />

Van Galen zag zijn kans schoon. Hij vroeg of Ligterink even mee ging ,om een<br />

paar schil<strong>der</strong>ijen te kijken'. In het atelier liet Van Galen een bij Henk <strong>van</strong> Veen<br />

gevonden brief zien <strong>van</strong> Rauter aan Schreie<strong>der</strong>, waarin gesproken werd over het<br />

oprollen <strong>van</strong> de groep Pahud de Mortanges. ,Die Schreie<strong>der</strong> is hier geweest! " zei<br />

Van Galen. ,Een mof met een kale kop. En ik heb Van Veen nu al twee keer<br />

door de telefoon Duits horen smoezen. Gisteren zei hij: ,lk heb een grote zaak in<br />

han den, spoedig heb ik aile draden te pakken', of woorden <strong>van</strong> die strekking."<br />

,Dat moet De Man weten! " zei Ligterink. Siem de Man werd naar het atelier<br />

geroepen en hoorde hetzelfde verhaal aan. Van Galen vemam nu ook dat de<br />

organisatie nooit twintigduizend gulden <strong>van</strong> Henk <strong>van</strong> Veen had gekregen.<br />

Op dat moment kwam Henk <strong>van</strong> Veen met Corrie het huis instuiven. Op hoge<br />

toon gaf hij Ligterink de uitbran<strong>der</strong>, dat hij maar met allerlei wildvreemde kerels<br />

hier in huis kwam. Siem de Man bekeek de geheime agent en zei koel: ,Luister,<br />

als je maandag niet met die wapens afkomt, dan weten we dat je fout bent."<br />

Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> 25 385


Enkele afdrukken <strong>van</strong> de door rechercheur J. <strong>van</strong> den Ende <strong>van</strong> de Politieke Recherche opgespoorde<br />

film bij een Hilversumse fotograaf <strong>van</strong> het op 28 juni 1944 te Loosdrecht gesloten<br />

huwelijk tussen dr. ir. Hendrik Jan <strong>van</strong> Veen (<strong>Antonius</strong> <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>) en mej. C. J. den Held.<br />

Voor de sluiting <strong>van</strong> dit huwelijk, dat in november 1944 weer werd ontbonden, had Van<strong>der</strong><br />

<strong>Waals</strong> zich een geboortebewijs en twee ontslagbewijzen uit Duitse concentratiekampen toege·<br />

eigend <strong>van</strong> een overleden Ne<strong>der</strong>lan<strong>der</strong>.


Ook de Hilversumse<br />

makelaar Bouman was<br />

bij de trouwpartij, <strong>van</strong><br />

wie Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> alias<br />

dr. ir. Hendrik Jan <strong>van</strong><br />

Veen het huis kocht.<br />

De heer Bouman vroeg<br />

zich op de receptie wei<br />

af waarom er helemaal<br />

geen familieleden <strong>van</strong><br />

de bruidegom aanwezig<br />

waren ...<br />

,Met jou heb ik niks te maken! " snauwde de heer Van Veen. ,Ligterink is<br />

mijn contactman. Maar ais jullie niet geioven dat ik wapens heb, kom dan maar<br />

eens mee! " Hij ging de mannen voor naar het kamertje waar zijn bed stond.<br />

Daaron<strong>der</strong> lagen: een bren, twee stenguns en een automatisch pistool. Het pistooi<br />

en een <strong>van</strong> de stenguns waren geiaden.<br />

Dat maakte toch wei indruk op Siem de Man. Hij had nog nooit een bren<br />

gezien, een gemakkelijk hanteerbare mitrailleur, zo Iicht ais een kin<strong>der</strong>fietsje!<br />

Hij gaf toe dat Van Veen toch wei wist waar Abraham de mosterd haaide. De<br />

afspraak Iuidde: maandag II september, om twaaif uur bij Ligterink thuis. De<br />

Man zou de bren krijgen met munitie ( <strong>der</strong>tig ban den <strong>van</strong> elk vijftig patronen), op<br />

voorwaarde dat hij zou vertellen wat de organisatie precies met de vuurwapens<br />

ging doen. Maandag, op papier.<br />

Zondagmorgen bracht Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> Corrie naar Zeist in een huis op de<br />

Siotlaan, een <strong>van</strong> de door de SD gevor<strong>der</strong>de villa's om eventueei <strong>van</strong>uit centraal<br />

Ne<strong>der</strong>land oostwaarts (Zwolle) te kunnen uitwijken. Hij besprak het arrestatiepian<br />

<strong>van</strong> de Landelijke Illegaie Organisatie Utrecht voor de voigende dag.<br />

In de middag reed hij aileen naar Aaismeer, parkeerde de besteiwagen op een<br />

onopvallend punt en roeide <strong>van</strong>uit de jachthaven naar de woonschuit, waar<br />

387


Pogingen <strong>van</strong> Anton <strong>van</strong><br />

<strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, alias dr. ir.<br />

VanVeen, zich ook in de<br />

fotografie te bekwamen.<br />

De foto's zijn gemaakt in<br />

september 1944, t~<br />

Loosdrecht.<br />

De schil<strong>der</strong><br />

HENK VAN GALEN<br />

Mw. M. VAN GALEN­<br />

BODE (,Rietje") en<br />

Corrie <strong>van</strong> Veen-Den<br />

Held.<br />

De Utrechtse bioscoopeigenaar<br />

,Bill" BEN­<br />

DERS en (rechts) Van<br />

Galen.


CORRIE<br />

Huis <strong>van</strong> Van Galen:<br />

de Van Galens en Corrie.<br />

Rechts met grijs haar:<br />

,Bill" Ben<strong>der</strong>s, voorgrond:<br />

Van Galen.


De door Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> in oktober 1944 vermoorde huisknecht H. W. A. MOSSINKOFF.<br />

Foto's genomen op de trouwdag, 28 juni 1944.<br />

Anton <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, zich bedricgelijk voordocnd als dr. ir. H. J. <strong>van</strong> Vecn, op zijn.huwelijksdag"<br />

(28 iuni 1944) te Loosdrecht met de familie Den Held. Corrie's moe<strong>der</strong> op voorgrond,<br />

daarachter haar zoon Jimmy en links de twee ou<strong>der</strong>e zusters <strong>van</strong> Corrie.


Mossinkoff en de heer Kroger druk bezig waren. Alles liep daar op rolletjes. Met<br />

de nodige hulp kon de boot binnen veertien dagen bewoonbaar zijn.<br />

Wat Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong>, zich nog noemende Van Veen, maar al door Mossinkoff<br />

aangeduid als zijn broer dr. ir. Henk Mossinkoff, nog wilde <strong>van</strong> Kroger was de<br />

plaatsing <strong>van</strong> een windgenerator. De oude generator werd op kosten <strong>van</strong> dr. ir.<br />

Mossinkoff door Kroger door een nieuwe ver<strong>van</strong>gen en Kroger mocht de oude<br />

hebben. Daar had Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> een bedoeling mee: hij wilde bij de insi<strong>der</strong>s de<br />

indruk wekken dat hij een generator nodig had voor zijn 12-volts illegale zen<strong>der</strong><br />

aan boord. De vrouw <strong>van</strong> Kroger was zo vriendelijk voor de gebroe<strong>der</strong>s<br />

Mossinkoff, die kennelijk helemaal zon<strong>der</strong> vrouwelijke assistentie zaten, een<br />

goede en bonloze maaltijd te bereiden <strong>van</strong> verse tuingroenten, aardappelen en<br />

een echt stukje braadworst. Die nacht sliepen Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> en Mossinkoff in<br />

Huize Maria. Corrie bleef in Zeist bij de SD-secretaresses. De volgende dag<br />

keerden Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> en Mossinkoff terug.<br />

Tegen twaalf uur zaten Hazevoet, Lens, De Man en nog an<strong>der</strong>e mannen <strong>van</strong> de<br />

Utrechtse organisatie bij Ligterink te wachten. Juist op een moment waarop Aart<br />

Ligterink even de straat op ging om nog iemand te halen, belde Van Veen op.<br />

Mevrouw Ligterink nam aan. Van Veen vroeg of Ligterink even een bepaald<br />

nummer wilde bellen. Dat deed Ligterink, maar ,het was kennelijk een verkeerd<br />

nummer, want: ,er luisterde wei iemand, maar daarop werd de verbinding verbroken<br />

.' Om kwart over twaalf was Van Veen weer a an de lijn. Hij stond met een<br />

kapotte a).lto in De Bilt. Of de heren om precies half twee op een bepaald punt in<br />

De Bilt konden zijn, om aldaar tien revolvers in ont<strong>van</strong>gst te nemen. Aktentas<br />

meebrengen.<br />

Het waren vooral Hazevoet en De Man, die er nu helemaal niets meer <strong>van</strong><br />

geloofden. Ze wilden baring of kuit. Hazevoet en twee vrienden fietsten richting<br />

De Bilt en beslopen het afgesproken punt. Dat was nogal moeilijk te overzien.<br />

Hazevoet beloofde een passerende jongen <strong>van</strong> een levensmiddelenbedrijf met een<br />

bakfiets vijf gulden, als hij eens ging kijken. Binnen enkele minuten was de<br />

jongen terug en meldde: ,overal Duitsers in uniform! " (De SD moest na de<br />

Invasie in opdracht <strong>van</strong> de Befehlshaber <strong>der</strong> Sipo nu altijd in uniform zijn). Een<br />

<strong>van</strong> de illegalen had trouwens al een Duitse overvalwagen zien rijden, gevolgd<br />

door een grote luxewagen en een wagen <strong>van</strong> De Reuver-Van Splunteren.<br />

Ligterink, onmiddellijk gewaarschuwd, dook direct on<strong>der</strong>. Hij was nog bezig<br />

te pakken, toen Van Veen belde en verontwaardigd vroeg waarom de mannen<br />

niet gekomen waren. Ja, goed, <strong>van</strong>avond dan maar. Die avond werd op verschillende<br />

adressen door de SD en Ne<strong>der</strong>landse politieambtenaren huiszoeking gedaan.<br />

Geen arrestaties, geen spoor <strong>van</strong> wapens of an<strong>der</strong> belastend materiaal.<br />

In zijn verklaringen over de ,zaak Siem de Man', verward, heel onlogisch en<br />

steeds nerveuzer in zijn pogingen de tegengestelde verklaringen te weerleggen,<br />

probeerde Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> het voor te stellen alsof John Verhagen hem opdracht<br />

had gegeven Schreie<strong>der</strong> ter liquidatie in handen <strong>van</strong> Siem de Man te spelen. Dat<br />

Siem de Man c.s. zo onnozel waren geweest dat niet te begrijpen, tja, daar kon<br />

hfj niets aan doen. (Merk op dat Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> alias Van Veen de naam<br />

Schreie<strong>der</strong> nooit tegen de Utrechtenaren genoemd heeft.)<br />

Nog een won<strong>der</strong>lijke escapade <strong>van</strong> Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> uit zijn Loosdrechtse<br />

391


periode. Hij kende in Rotterdam een verzetsman, die ,Oom Frits' genoemd werd.<br />

Oom Frits heeft in niet na<strong>der</strong> bekende opdracht, maar ongetwijfeld <strong>van</strong> regeringswege,<br />

spionage verricht om te zien hoe het stond met in Limburg (bij<br />

Maastricht) veilig gestelde schil<strong>der</strong>ijen uit diverse Ne<strong>der</strong>landse musea. In augustus<br />

poogde deze Oom Frits iets te organiseren om de schil<strong>der</strong>ijen veilig te stellen<br />

voor oorlogshandelingen of voor diefstal door de Duitsers. Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> wrikte<br />

er zich tussen in de hoop een mooie slag te kunnen slaan. Het mislukte, omdat<br />

het door de Amerikaanse penetratie <strong>van</strong> Zuid-Limburg al niet meer hoefde en<br />

bovendien had Oom Frits wantrouwen jegens Van <strong>der</strong> <strong>Waals</strong> gekregen. Naar een<br />

getuige kon meedelen is medio september 1944 een poging gedaan Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong><br />

in Brabant te liqui<strong>der</strong>en. Dat mislukte. Oom Frits heeft Van<strong>der</strong> <strong>Waals</strong> daama tot<br />

in Amsterdam achtervolgd, tot hij zijn spoor geheel kwijt raakte en nog een<br />

verkeerde man wilde pakken. Dat bleek ... een gereformeerde dominee uit<br />

Dren te te zijn!<br />

392

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!