12.02.2016 Views

restauratie Sijpekerk 1962

Een boekje met de geschiedenis van de hervormde Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht en het plan voor restauratie

Een boekje met de geschiedenis van de hervormde Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht en het plan voor restauratie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

•<br />

HERVORMDE KERK<br />

NIEUW -LOOSDRECHT<br />

· DE RESTAURATIE <strong>1962</strong>


1H::>3~GS001 -Mn31N )1~3)1 3GW~OM3H


Dit boekje wordt U aangeboden om Uw belangstelling te wekken voor<br />

de <strong>restauratie</strong> van ons kerkgebouw. Wij hopen, dat U, mede door de lectuur<br />

van dit geschrift, bereid zult worden gevonden ook Uw offer te brengen voor<br />

deze boeiende zaak.<br />

Financieel werd deze ultgave mogelijk gemaakt door de welwillende<br />

medewerking van enkele adverteerders. De cliche's van de opgenomen albeeldingen<br />

werden ons belangeloos ter beschikking gesteld, o.a. door het Dagblad<br />

T rouw en het Algemeen Handelsblad.<br />

De plattegrond die U aantrelt op pagina 13 is vervaardigd door de<br />

architect en geeft een indruk ervan hoe hij zich de toekomstige indeling van<br />

het lnterieur voorstelt.<br />

Op een andere loto ziet U een hekje algebeeld. Het bevindt zich<br />

tussen het deurtje van de opgang naar de toren en de bank van de Ambachtsheerlijkheid.<br />

Het kwam voor de dag toen het houten schot ervoor werd weg·<br />

gesloopt. De ruimte erachter zal waarschijnlijk vroeger als stovenhok in gebruik<br />

zijn geweest. Het ligt in de bedoeling dat het hekje in deze vorm zal blijven<br />

bestaan.<br />

Het is ons gebleken, dat tot dusver Ieder, d ie op een of andere wijze<br />

te maken kreeg met de <strong>restauratie</strong> van onze kerk, onmiddellijk door een groot<br />

enthousiasme werd aangegrepen. Wij willen wei bekennen, dal wij zelf ook<br />

enthouslast en bovenal dankbaar zijn, dat wij ons gesteld zlen voor deze<br />

prachtige taak. Wij hopen van harte, dat deze vonk op U allen mag overslaan.<br />

De Restauratie Commissie<br />

van de Hervormde Gemeente<br />

Nieuw-Loosdrecht.<br />

Maart <strong>1962</strong>.<br />

2


lETS UIT DE GESCHIEDENIS DER<br />

SIJPEKERK TE NIEUW-LOOSDRECHT<br />

Dit eerwaardig gebouw, dagtekenend uit<br />

de Middeleeuwen, heeft een zeer belangrijk<br />

verleden, een verleden, dat<br />

waard is, gekend te worden.<br />

Tot het naspeuren van het verleden wekt<br />

Gods Woord ons herhaaldelijk op. In<br />

Deut. 4 vers 32 klinkt het .,Vraagt toch<br />

naar de dagen van het verleden van voor<br />

Uw tijd." Welnu, het historische overzicht<br />

dat hier volgt wil enkele zaken uit<br />

de schat van het rijke verleden der <strong>Sijpekerk</strong><br />

naar voren brengen.<br />

Het is onbekend, wanneer de eerste bewoners<br />

zich in Nieuw Loosdrecht hebben<br />

a evestigd. Wellicht werd deze streek al<br />

bewoond in het heidense tijdperk, dus<br />

nog voor de komst van Willibrord en<br />

Bonifatius. Laatstgenoemde zendeling<br />

predikte een tijd lang in de Vechtstreek.<br />

En het is dus mogelijk, dat hij hier het<br />

Evangelie gebracht heeft.<br />

Omstreeks 1200 lag er in de omgeving<br />

van de Boomhoek een dorpje T er Sipe<br />

gehete n. Het zal zijn naam ontleend<br />

hebben aan de moerassige gesteldheid<br />

van de bodem, waar het water door<br />

sijpelde. De Plassen bestonden toen nog<br />

niet. Deze zijn in de volgende eeuwen<br />

langzamerhand ontstaan door vervening.<br />

In 1288 liet Graaf Floris V het kasteel<br />

Sypesteyn stichten. Daarbij werd een slotkapel<br />

gebouwd, bestemd voor de slotbewoners.<br />

Waarschijnlijk was het een doopkapel<br />

of baptisterium.<br />

Omstreeks het begin van 1300 werd in<br />

Loosdrecht een kerk gebouwd op de<br />

plaats van de tegenwoordige hervormde<br />

kerk te Oud-Loosdrecht. Het was een<br />

dochterkerk van die te Loenen. Want tot<br />

dusverre behoorden de Loosdrechters en<br />

de Zijpers tot de parochie Loenen. Wanneer<br />

de kerk te Loosdrecht (dus het<br />

tegenwoordige Oud- Loosdrecht) gebouwd<br />

is, is nog onbekend. Hoewel het<br />

al een grote verbe!ering voor de Zijpers<br />

3


was, dat ze voortaan niet meer naar Loenen ter kerke hoefden, bleef de afstand,<br />

vooral wegens de slecht begaanbare wegen en de hoge waterstand in het natte<br />

seizoen, een bezwaar om getrouw ter kerke te gaan. En eveneens was het voor<br />

de pastoor te Loosdrecht moeilijk om zijn parochianen in de Zijp te bezoeken,<br />

vooral als hij bij nacht en ontij geroepen werd om de sakramenten der stervenden<br />

te bedienen. Geen wonder dat de wens ontstond om een eigen parochiekerk te<br />

bezitten. En zo groeide langzaam de gedachte, om de slotkapel in de Zijpe tot<br />

een zelfstandige parochiekerk te verheffen. Ook in andere dorpen in de omgeving<br />

werden er omstreeks 1400 kerken gesticht, zoals te Hilversum, Huizen en Westbroek.<br />

In die tijd was de Heer van Loosdrecht Wouter van Mijnden. Hij was twistziek,<br />

heerszuchtig en op verovering uit. Hij had zijn rechtsgebied in ter Sipe (de Boomhoek)<br />

weten uit te breiden ten koste van de heerlijkheid de Zijpe. En in het jaar<br />

1400 veroverde hij zelfs het kasteel de Sypesteyn en verjoeg de Burchtheer van<br />

diens vaderlijk erfdeel. Het slot werd daarbij danig vernield.<br />

Deze Wouter van Mijnden nu deed bij de Bisschop van Utrecht, Frederik van<br />

Blankenheim, in 1400 het verzoek, mede namens de parochianen in ter Sipe, om<br />

de slotkapel in de Zijpe tot een parochiekerk te verheffen. Dit verzoek werd door<br />

de Bisschop ingewilligd. Hij hechtte zijn approbatie of hoge goedkeuring aan de<br />

gemaakte beschikkingen. Deze werden vastgelegd en geregeld in de fundatiebrief<br />

of Stichtingsakte van 4 april 1400. Deze beschikkingen waren de volgende:<br />

In de eerste plaats zou de nieuwe parochiekerk worden gewijd, naast God Almachtig,<br />

aan de Heilige Apostel Paulus, aan Antonius de Belijder en aan de Paus<br />

en Martelaar Cornelius. Waarschijnlijk zal de kapel in de Zijpe gewijd zijn geweest<br />

aan Paus en Martelaar Cornelius. Ook nu zij tot parochiekerk was verheven<br />

bleef zij natuurlijk aan deze Heilige gewijd. De kerk te Loosdrecht was<br />

gewijd aan St. Antonius, als zijnde de beschermer van huisdieren, als varkens,<br />

schapen en gelten, dieren welke men in groten getale in Loosdrecht hield. St.<br />

Antonius stond dus in economische betrekking tot de kerk van Loosdrecht. Deze<br />

betrekking wenste men aan te houden, ook nu een nieuwe parochiekerk was<br />

gesticht. Het was trouwens de gewoonte om een dochterkerk naar de moederkerk<br />

te noemen. Tenslotte werd deze nieuwe kerk speciaal opgedragen aan de Apostel<br />

Paulus.<br />

Een volgende beschikking in de fundatiebrief was de grensregeling van de nieuwe<br />

parochiekerk. De parochie zou zich namelijk Noordwaards uitstrekken tot de molen<br />

van Wouter van Mijnden, dus tot de Molenmeent, de tegenwoordige betonweg<br />

naar Hilversum. De zuidelijke grens der parochie zou zijn de Boomwijkse Meent.<br />

Hieronder moet verstaan worden het z.g. Meentje die de Nieuw-Loosdrechtsedijk<br />

verbond met Loosdrecht. Op het Meentje staat tegenwoordig het woonwagenkamp<br />

in de Boomhoek. De buurtschap voorbij het Meentje, het Muieveld werd niet tot<br />

de nieuwe parochlekerk gerekend. Zij bleef kerkelijk tot Oud-Loosdrecht behoren<br />

en de bewoners werden dan ook tot onze eeuw te Oud-Loosdrecht begraven.<br />

Nadat de plassen ontstaan waren gebeurde zo'n begrafenis per boot.<br />

Voorts regelde de Stichtingsakte het priesterschap voor de nieuwe kerk. De pastoor<br />

van Loosdrecht Theodoricus van Benthem zou voor een keer de nieuwe pastoor<br />

van de Zijpekerk mogen aanwijzen. Later zou dit recht, het collatierecht, aan<br />

Wouter van Mijnden of zijn opvolgers ten deel vallen. Als eerste pastoor in de<br />

nieuwe kerk werd benoemd: Johannes Smit.<br />

4


De bewoners van de Zijpe en van ter Sipe hadden gelden bijeen gebracht, alsmede<br />

enkele stukken land en holsteden, ter waarde van 27 gouden lranse schilden.<br />

Van dit bedrag werd twee derde deel aan de Oude kerk te Loosdrecht geschonken<br />

ter vergoeding van het verlies aan parochianen, terwijl de resterende 9 schilden<br />

beschikbaar zouden blijven voor de nieuwe kerk, tot onderhoud van de pastoor<br />

(de z.g. pastorie goederen).<br />

Voorts werd bepaald, dat er een kerkhol zou worden gewijd. Dit lag evenwel<br />

niet gelijk thans, aan ene zijde van de kerk, maar strekte zich random de kerk<br />

uit. De parochianen hadden het recht van vrije, kosteloze begralenis. Ook kon<br />

men gralplaatsen kopen in de kerk. In 1676 werd op bevel van de Staten van<br />

Holland, het kosteloos begraven algeschalt en werden er tarieven of begraalrechten<br />

vastgesteld.<br />

Tens lotte zouden er in de kerk be halve een bewaarplaats voor de Eucharistie, de<br />

Heilige olie en de andere sacramenten, ook een bewaarplaats zijn voor de relikwieen,<br />

alsmede een doopvont.<br />

Zo werd dus de kapel in de Zijpe in 1400 verheven tot een parochiekerk. In de<br />

loop der eeuwen word! ze genoemd: de Sijpsekerk, de Zijpekerk of Zijperkerk.<br />

De kerk te Loosdrecht werd voortaan genoemd: de oude kerk. En het dorp Loosdrecht<br />

kreeg weldra de naam ,Oukerk" , en later ,de Oude Loosdregt", terwijl<br />

de naam van het dorp de Zijpe, vervangen werd door ,de Nieuwe Loosdrecht".<br />

Het geheel werd genoemd: de beide Loosdrechten, of kortweg de Loosdrecht. De<br />

kapel in de Zijpe onderging een hele verbouwing eer zij voor de gewone kerkelijke<br />

d ienst kon worden gebruikt.<br />

Het doopvont, waarvan sprake is in de lundatiebriel is hoogstwaarschijnlijk hetzellde<br />

dat reeds in de kapel gestaan had. Het bevindt zich !hans op het binnenplein<br />

van het kasteel Sypesteyn. Het dagtekent uit de dertiende eeuw en is van<br />

natuursteen, uit een stuk gehouwen. Het heelt een achtkantige vorm. Op elk der<br />

acht zijden zijn symbolische liguren afgebeeld, zeals een leeuw, adelaar, engel<br />

en rund (de symbolische voorstelling der vier Evangelisten). Ook een pelikaan, die<br />

zich zell het vlees uit de borst pikt en daarmede haar hongerige jongen voedt,<br />

een schoon symbool voor onze Zaligmaker Jezus Christus, die Zichzel/ voor de<br />

Zijnen opgeollerd heelt.<br />

Daar de kerk gewijd was aan Paulus, Antonius en Cornelius werden beelden van<br />

deze schutspatronen in de nieuwe parochiekerk geplaatst. Het waren kostbare<br />

stukken, vervaardigd van ltaliaans marmer. Behalve het hooldaltaar waarop de<br />

H. Mis bediend werd, was er ook nog het Antoniusaltaar en het Vrouwenaltaar<br />

ter ere van de H. Maagd.<br />

Zowel relikwieen, beelden, als doopvont heelt men bij de Relormatie in 1578<br />

eerbiedig begraven op het kerkhol. Dit was toen nog uitgestrekter dan nu en<br />

besloeg ook een deel van de tuin der vroegere pastorie (thans de Jeugdherberg<br />

de Sijpe). Daar hebben ze ruim tweehonderd vijltig jaar gelegen, tot ze toevallig<br />

in 1840 werden teruggevonden in de pastorietuin. De beelden en het doopvont<br />

werden overgebracht naar de buitenplaats Eikenrode, van de toenmalige ambachtsheer<br />

dr J. C . Hacke van Mijnden. De beelden zijn later verkocht. Het doopvont<br />

deed jarenlang dienst als bloembak. In 1928 werd het door de heer J. E. Hacke<br />

van Mijnden geschonken aan het Museum t>p de Sypesteyn.<br />

5


Van de verbouwing van kapel tot kerk zijn we1mg gegevens overgebleven. Waarschijnlijk<br />

is het hoge oostelijk deel van de tegenwoordige <strong>Sijpekerk</strong>, de oorspronkelijke<br />

kapel geweest, die nu tot koor werd ingericht; een algesloten verhoogde<br />

plaats, waar het hoogaltaar stand. Hieraan werd een ongeveer twintig meter lange<br />

e n zeven meter brede rechthoekige kerk gebouwd, die aan de westzijde aansloot<br />

bij de toren. De toren werd dertig meter haag met een spits van vijltien meter.<br />

In deze toren kwam een enorme klok met een gewicht van 6000 pond. De vloer<br />

van de kerk lag ongeveer een halve meter lager dan die van het koor. In deze<br />

kerk was Joh. Smit de priester, die hier de !VIis las en bediende, des zondags<br />

preekte en de eerste beginselen der kerkleer aan het verstand der eenvoudige<br />

Sijpers trachtte te brengen. Hij bezocht de zieken, en troostte en bediende de<br />

stervenden. Wellicht he eft oak hij, even a Is zijn call ega ,de Pape" In Oud-Loos ·<br />

drecht, zijn Papeland gehad. Dat was dan de oude pastorietuin, met het daaraangrenzende<br />

kampje land. Daarop verzorgde hij zijn eigen vee en bebouwde<br />

zijn akkertje. Op deze wijze ken hij voor een groat gedeelte in zijn onderhoud<br />

voorzien.<br />

lnmiddels breidde het dorp zich in sterke mate uit. Vooral onder Graal · Philips<br />

van Bourgondie die Jacoba van Beieren in 1 428 opvolgde, brak er een tijd van<br />

ongekende voorspoed en welvaart aan. Weldra werd de kerk te klein om de<br />

schare te bevatten. Een vergroting had plaats ca. het jaar 1450, bestaande in het<br />

aanb"rengen van de beide zijbeuken, elk vier meter breed. Er moesten nu pilaren<br />

worden aangebracht om het dak te schragen en zo verkreeg men de aanzienlijke<br />

ruimte, welke de <strong>Sijpekerk</strong> nag heden ten dage vertoont. De pilaren werden opgetrokken,<br />

door beurtelings een ronde, zwarte lavasteen te metselen op twee lagan<br />

zachtrode bakstenen, waardoor een zaer schoon, kleurig el/ect ward bereikt. Na<br />

de Relormatie werden deze pilaren bepleisterd, zodat het een verrassing was, teen<br />

onlangs na verwijdering van de kalklaag de oorspronkelijke schone kleuren weer<br />

voor de dag kwamen.<br />

Na Johannes Smit werd de <strong>Sijpekerk</strong> nag door vele andere pastoors bediend. In<br />

1577 ward aangesteld Johannes Petri van Brugge. Hij diende oak Oud-Loosdrecht.<br />

In dat jaar heerste namelijk in Loosdrecht de pest, waardoor zeer velen ten grave<br />

gesleept werden, o.a. oak de beide pastoors. Daar het zeer moeilijk was toentertijd<br />

een priester te krijgen, werden de beide kerken tijdelijk door dezellde priester<br />

verzorgd. Oak zijn opvolger Nicolaas Johannes Thai, bediende beide parochies,<br />

hoewel hij blijkbaar gewoond heelt te Nieuw-Loosdrecht.<br />

lntussen had de Kerkhervorming zich oak in ens land alom uitgebreid, oak ten<br />

plattelande. Predikers der ,.Nije Leere" bezochten de mensen in hun huizen en<br />

bespraken daar met hen de Evangelische waarheden. Na 1566 began men meer in<br />

het openbaar op te treden en hield men z .g . hagepreken. In Loosdrecht hadden<br />

de hervormingsgezinden in die tijd een eigen voorganger, Jacob. Corsz, waarschijnlijk<br />

gewezen priester van Oud-Loosdrecht, die aileen tot de hervorming was<br />

overgegaan, zonder zijn gemeente. Oak de pastoor van Nieuw-Loosdrecht N . J.<br />

Thai, was in het geheim de Relormatie toegedaan. Hij was in het bezit van een<br />

Lutherbijbel, die hij ijverig bestudeerde en van vele kanttekeningen voorzag. Daar<br />

echter de gehele Vechtslreek, Gooiland en de steden Amsterdam, Amersloort en<br />

6


Utrecht in Spaanse handen waren, was het te gewaagd, om openliilcc tot de Reformatie<br />

over te gaan. Toen echter Utrecht in 1577 en Amsterdam in 1578 de zijde<br />

van de Prins van Oranje hadden gekozen, heeft oak pastoor Thai de gewichtige<br />

stap gedaan. Nadat hij op een zondag des morgens de Mis bediend had, maakte<br />

hij des middags aan de samengeroepen gemeente bekend, dat oak hij overging<br />

tot de Reformatie . Zijn gehele gemeente, zonder uitzondering, is toen met hem<br />

made gegaan en zodoende ward de Roomse gemeente te N ieuw-Loosdrecht op<br />

een dag een Hervormde. Dit had plaats in mei 1578.<br />

De <strong>Sijpekerk</strong> werd nu voor de uitoefening der Hervormde eredienst ingericht.<br />

De beelden werden weggenomen, de altaren opgeruimd, opschriften en tekeningen<br />

op muren en pilaren achter een kalklaag weggepleisterd. Het was een vreedzame<br />

Reformatie, zonder geweldpleging of vernielingen. Zeals reeds vroeger<br />

opgemerkt is, werden de dingen die voorheen pastoor en gemeente heilig waren,<br />

ten grave besteld op het kerkhof. En men deed dat met eerbied.<br />

Zouden ze het oosterse spreekwoord gekend hebben: Men spuwt niet in de bran,<br />

waaruit men eerst zijn dorst gelest heeft?<br />

Dominae N . J. Thai, oak wei Nicolaas Johannes of kortweg Klaas Jansen genoemd,<br />

heeft tot 1604 als dienaar des Woords zijn gemeente in de Zijp verzorgd. Aanvankelijk<br />

waren de kerken van Nieuw- en Oud-Loosdrecht gecombineerd, (Oud­<br />

Loosdrecht ging weldra oak ollicieel tot de Hervorming over), doch in 1597 kreeg<br />

de gemeente te Oukerk een eigen dienaar in Pieter Poppe Edesz. Na zijn uittreding<br />

uit de R.K. kerk, is Ds. Thai gehuwd. De naam van zijn vrouw is nietbekend.<br />

Hij kreeg twee zoons, Claes en Jan . Toen hij in 1604 stierl werd hij<br />

opgevolgd door Ds. Nicolaus Bodecherus. Sinds de Reformatie hebben gedurende<br />

384 jaren, drie en veertig predikanten de gemeente van Nieuw-Loosdrecht gediend.<br />

Zij worden met naam en jaartal genoemd op de beide predikantenborden,<br />

die in de <strong>Sijpekerk</strong> hangen. Deze lijsten zijn echter veel later na de Hervorming<br />

ontstaan, zodat er enige onjuistheden betrellende de eerste tijd op voorkomen .<br />

Daar men het een en ander uit het geheugen moest opdiepen, had men het wei<br />

eens mis .<br />

Na de onrustige tijd van de Reformatie kwam er een tijdperk van rust en bloei<br />

voor de gemeente. Tot bijna honderd jaar later die rust weer wreed werd verstoord<br />

door de oorlog met Frankrijk in 1672. Stadhouder Willem Ill, die in dat z .g .<br />

Rampjaar aan de regering was gekomen, moest zijn machtige tegenstander Lodewijk<br />

de veertiende, koning van Frankrijk weerstand bieden en trachten hem te verdrijven.<br />

Daartoe liet hij de Vechtstreek inunderen (onder water zetten), opdat de<br />

vijand niet verder in Holland zou kunnen doordringen. En zo lagen de Franse<br />

troepen dan dreigend dicht bij Loosdrecht, in 's-Graveland en in Gooiland, overal<br />

in de omgeving plunderend, brandend en moordend. Voor een zeer hoge sam<br />

trachtten de beide Loosdrechten een plundering af te kopen. Diezellde dag, de<br />

5e oktober 1672 werd een biddag gehouden en was de Sijpse gemeente in haar<br />

kerk tezamen gestroomd, onder klokgelui.<br />

Het zou de zwanenzang zijn van deze klok . De predikant, Ds. Heyrmans, bad God<br />

vurig om hulp en uitredding. Doch drie dagen later, zaterdag 8 oktober, werd<br />

het een dag der verschrikking. De Fransen kwamen als een vloedgolf Loosdrecht<br />

overspoelen, overal moordend, plunderend en brandstichtend. De bevolking vluchtte,<br />

door het water wadend, weg en zocht een goed heenkomen naar het riviertje<br />

7


de Drecht en zo verder naar de Vechtdijk en vandaar naar Amsterdam. Deze<br />

evacuatie heel! geduurd tot het voorjaar 1674. Toen de bevolking weer terugkeerde,<br />

vond men bijna alles vernield en verbrand. Het gehele dorp was een ruine<br />

geworden. Ook de <strong>Sijpekerk</strong> hadden de Fransen niet ontzien. Ze hadden zich<br />

daar en op de Sypesteyn een jaar lang genesteld. Hun paarden stonden in de<br />

kerk. De preekstoel, de banken en de lambrizering waren algebroken, en hadden<br />

hun tot brandhout gediend. Zo was het ook gegaan met de pastorie, de school en<br />

het schoolmeestershuis, die eveneens eigendom der kerk waren . De grate torenklok<br />

was stuk geslagen. Het brans was speciaal de krijgsbuit der officieren. T oen<br />

Prins Will em Ill hen In september 1673 na een verwoed gevecht bij de Sypesteyn<br />

versloeg en verdreef, namen de Fransen het brans op drie wagens mee. Een der<br />

wagens bezweek echter en bleel met het brans achter. De gemeente, die zelf<br />

gebukt ging onder armoede, moeite en zorg, heeft toen toch zo spoedig mogelijk<br />

weer haar bedehuis, dat geheel .,Uytgeplondert en ontramponeert" was, opnieuw<br />

ingericht, teneinde hun Godsdienstoefeningen te kunnen hervatten. De gevonden<br />

brokstukken brans werden gebracht naar de Gebr. Hemony, klokkengieters te<br />

Amsterdam, die er een nieuwe klok van gegoten hebben. Ze deden het pro Deo.<br />

Zo kwam de torenklok met zijn mooie bronzen stem weer in de Sijpetoren terug<br />

om opnieuw de gemeente te roepen naar het Godshuis. Als randschrilt staat in<br />

de klok het volgend rijmpje gegoten:<br />

'k Wierd van zes duysent pondt door 't Frans geboeft tot gruys<br />

'k Weegh zeventienhondert nu en dyen opnieuw Godts Huys<br />

Anno 1675 Jan Adr. Oudenheyn Jan Gerritsz Roeys Kerkmeesters indertijd.<br />

Grote offers warden er door de gemeenle Nieuw-Loosdrecht gebracht om de<br />

.,Ontramponeerde" <strong>Sijpekerk</strong> te herstellen. In totaal bracht men op: f 30.000,-.<br />

En dat bij al de zorgen die men zelf persoonlijk had! Bovendien was- er grate<br />

rouw. Wei drie honderd gemeenteleden hebben de evacuatie niet overleefd, meest<br />

ouden van dagen. De koude en de ontberingen tijdens hun vlucht door het water<br />

hebben zij niet kunnen doorstaan. Van de mannen, die wei in de Zijp terugkeerden<br />

zijn tientallen namen bekend die onder de thans levende Loosdrechtse ingezetenen<br />

nog voorkomen.<br />

Na een vijlentwintigtal zorgvolle jaren was men in de gemeente weer enigszins<br />

op adem gekomen en nu braken weldra weer betere dagen aan. Rustig en ongestoord<br />

kon het dorpsleven voortglijden.<br />

Tegen het einde van de zeventiende eeuw, was de oude pastorie, waar vroeger<br />

nog de pastoors gewoond hebben, dermate slecht geworden, dat ze vernieuwd<br />

moest worden. De toenmalige bewoner Ds. Heyblom leende aan de Kerkmeesters<br />

een bedrag van f 2400,- waarvoor een nieuwe pastorie gebouwd kon worden .<br />

In dit huis is !hans de Jeugdherberg de Sijpe gevestigd.<br />

In het koor der kerk hangen sinds 1725, !wee zeer zware fraaie rouwborden.<br />

Slechts enkele wapenschilden vertonen ze. Bijzondere aanduiding van wie ze zijn<br />

ontbreekt. Het zijn de rouwborden van de Ambachtsheer Jeronimus de Haze de<br />

Georgia en zijn echtgenote t-iagdalena Clara de Haze, die beiden in 1725 gestorven<br />

en in het koor begraven zijn.<br />

Eveneens bevindt zich in het koor een zeer zware en hoge grafzerk, zonder opschrilt.<br />

Vermoedelijk bevindt zich onder deze steen de grafkelder, waarin de<br />

8


stichtervan het slot Sypesteyn en van de kapel begraven ligt. Hij stierlln 1343 op<br />

de leeltijd van 82 jaar, en is begraven evenals zijn vrouw en zoon in de slotkapel.<br />

Aan de achterzijde der kerk bevindt zich de witmarmeren graltombe van Ds.<br />

Jacobus Heyrmans, die predikant was van 1653 tot 1684. Op de voorzijde staat<br />

de albeelding van een geharnast krijgsman, gewapend met zwaard en lans. Het<br />

doet denken aan de wapenrusting Gods, die Paulus beschrijlt in Efeze 6. Op de<br />

deksel van de Iambe stonden de namen van de predikant, zijn echtgenote en zijn<br />

zes kinderen. De letters zijn echter geheel uitgesleten, doordat meer dan tweehonderd<br />

jaar, duizenden klompenvoetjes op de Iambe gespeeld hebben.<br />

Onder de orgelgalerij in de kerk staat de bank der Ambachtsheerlijkheid, aldaar<br />

geplaatst in 1727 in opdracht van de Ambachtsheer Gillis Graalland en zijn echtgenote<br />

Anna de Haze. Zij waren de erlgenamen en opvolgers van Jeronimus de<br />

Haze die in 1725 gestorven was. Op de luifel van deze bank zijn hun beider<br />

wapens gebeeldhouwd. Het wapen van de Heer Graalland vertoont drie molshopen;<br />

uit de onderste kruipt een mol omhoog (Hij graaft het land!). De bank en<br />

de wapenschilden zijn thans bruin geschilderd. Na de <strong>restauratie</strong> zullen ze weer<br />

prijken in de oorspronkelijke kleuren: gaud, zilver, zwart en blauw.<br />

In 1841 is in de <strong>Sijpekerk</strong> de toen sterk vervallen consistoriekamer verbouwd en<br />

vernieuwd op kosten van Jonkvrouwe A. M. E. Elias. Deze meelevende vrome<br />

dame had reeds in 1834 een groat geschenk aan de <strong>Sijpekerk</strong> gegeven: eer><br />

nieuwe preekstoel benevens de eikenhoulen kooralscheiding, alsmede daarbijbehorende<br />

gordijnen. De oude zeskantige kansel die in 1674 na de evacuatie gemaakt<br />

was, was zeer primitief en slecht. De in bladgoud aangebrachte teksten, ter weerszijden<br />

van de kansel en op de rand van het klankbord, waren door Jonkvrouwe<br />

Elias uitgekozen en gaven aile uiting aan haar hoge achting voor het Woord<br />

Gods. Het was dan oak op haar verzoek, dat Ds. de Haas bij de ingebruikneming<br />

van de kansel preekte over Jesaja 55 vers 10 en 11, handel end over de Goddelijke<br />

zegen op de verkondiging van Zijn Woord.<br />

Het antwerp van preekstoel en beschot was van de hand van de Heer de Greef,<br />

stads-architect te Amersfoort. De preekstoel was vervaardigd door de jeugdige<br />

timmerman Jan Streefkerk DB zoon.<br />

De afscheiding in 1834 ging voor de Hervormde <strong>Sijpekerk</strong> vrijwel geruisloos voorbij.<br />

Slechts twee vrouwelijke leden zegden hun lidmaatschap op. Bij de Doleantie<br />

van 1886 onlstond ech!er een dolerende kerk, de huidige Gerelormeerde kerk,<br />

die thans ruim zeshonderd leden telt. Was aanvankelijk de klove diep, welke beide<br />

kerken scheidde, oak loen al werd gevoeld dat loch te eniger tijd de eenheid<br />

zou moeten worden hersteld. Want toen de breuk een feit was geworden, schreven<br />

~nigen der dolerenden aan de Hervormde kerkeraad o.a. dit: .,Zorg goed voor<br />

de gebouwen, want wij komen terug".<br />

Gelukkig Ieven wij in een tijd van oecumenische toenadering en er worden conladen<br />

gelegd, die voor de toekomst veel doen verwachten. Mage het spoedig,<br />

naar Christus' wil en gebod, zo komen, dat het weer wordt:<br />

Een kudde en een Herder.<br />

t<br />

W. J. Voogsgeerd.<br />

9


TOEKOMSTBEELD.<br />

Bij de aanvang van de Restauratie van de Hervormde Kerk te Nieuw-Loosdrecht.<br />

Toen wij voor de aanvang van het juist begonnen <strong>restauratie</strong>werk, nog een bezoek<br />

konden brengen aan het kerkgebouw, werden wij het meest getrollen door de<br />

gebreken en de onaangename behandeling van bepaalde onderdelen.<br />

Dan werden we bezorgd over de verzakkingen, zoals we die duidelijk onderkenden<br />

aan de Noordgevel, en we konden ons ergeren over de wat sombere er.<br />

versleten inrichting, aan het schot tussen het schip en het koor, aan de lelijke en<br />

ondoelmatige banken en aan de buizen en radiatoren van de verwarming .<br />

T och was het interieur van de kerk nog aantrekkelijk ondanks a lies wat er a an<br />

mankeerde. We trollen immers nog de aardige stoeltjes aan, de sierlijke doopboogjes,<br />

het lraaie orgellront. En het plalond met de aansluitende balken was met<br />

het lichtblauw zeker niet in een lelijke kleur geverld.<br />

Maar nu is de kerk ontruimd, de vloeren zijn weggenomen en veel, waaraan de<br />

gemeenteleden zeker gehecht zijn geraakt, is verwijderd. Nu wordt er gebroken<br />

achter schuttingen en op stellingen en hier en daar begint de kerk haast op een<br />

ru"ine te I ijken.<br />

10


if<br />

,,<br />

~<br />

Het is de taak van de mensen die met hun ambachtelijke kennis hun krachten<br />

geven aan het kerkgebouw, om de oude schoonheid daarvan weer onverhuld naar<br />

voren te brengen. Dit zal zeker gelukken, niet als resultaat van het vormgevend<br />

vermogen van de architekt, maar omdat praktisch aile oorspronkelijke vormen nog<br />

in het gebouw min of meer verhuld kunnen worden teruggevonden. Het gebouw<br />

zelf bepaalt nu reeds hoe het er straks uit zal zien. Het is deze verborgen schoonheid<br />

die wordt opgespoord onder kalklagen, onder veri, onder latere herstellingen<br />

en onder spinrag. Het is dus de verhulde schoonheid die opnieuw wordt<br />

ontdekt, waarmee samenhangt een goede constructie en een zo doelmatig mogelijk<br />

kerkgebouw.<br />

Als straks het werk gereed is, betreden we de kerk door de deuren in de Westgavel<br />

van de toren. Dit is de oorspronkelijke hoofdingang, die dan weer in ere<br />

zal zijn hersteld. We kunnen verwachten, dat het kerkportaal door de goede zorgen<br />

van het Gemeentebestuur geheel verfraaid zal zijn en wit gepleisterd zoals<br />

het behoort. Als we dan onder de orgelgalerij staan, zal de aandacht het eerst<br />

getrokken worden door open koorruimte waar de avondmaalstafel staat opgesteld<br />

op een iets verhoogde vloer. Dan kunnen we genieten van een prachtige ruimtewerking,<br />

een spel van het door de slanke vensters vallende hoge Iicht, in een stille<br />

ruimte omsloten door de triomfboog. Evenals in de kerk zijn de wanden wit, de<br />

gemetselde stijlen van de ramen ook wit, zodat het lijkt also! de wanden doorlopen<br />

daar waar de ramen zijn. Hierdoor wordt de omsluitende werking benadrukt.<br />

En des te sterKer, omdat de vensters zijn gesloten met lichtgroene ruitjes in lood.<br />

T och zal deze koorruimte, hoewel met een omsloten karakter, een ruimtelijke<br />

bevrijdende indruk wekken. Juist door de heldere wande11, waarboven het hoge<br />

- blauw geschilderde- houten plavond, zal toch een gepaste openheid ontstaan, op<br />

sublieme wijze uitdrukking gevend aan de ontmoeting van God met de mens en<br />

de ontmoeting van mens tot mens aan de avondmaalstafel. Als we het oog dan<br />

wenden tot het schip van de kerk met de zijbeuken, dan draagt het interieur weer<br />

een ander karakter. Men zou kunnen zeggen, dat dit gedeelte van de kerk er<br />

wat vriendelijker uitziet, een beetje meer beschut. Dit wordt veroorzaakt door de<br />

beide buitenmuren der zijbeuken, die betrekkelijk laag zijn - ook de vensters<br />

zijn laag - terwijl het plafond vanaf de grote hoogte van het middenschip in de<br />

zijbeuken omlaag komt en op deze wijze werkt als een grote beschul!ende stolp.<br />

Deze bouwvorm is wei ten koste gegaan van een mooie lichtinval, doch daartegenover<br />

staat dat het interieur een aangename intimiteit heeft verkregen. Juist<br />

door de tegenstelling van het karakter der ruimte in het schip en in het koor, zal<br />

men kunnen spreken van een boeiende ruimtewerking.<br />

De preekstoel staat ter zijde op de grens van het koor en het schip van de kerk.<br />

waardoor deze beide delen als het ware dan elkaar worden verbonden. Aan de<br />

andere zijde voor het koor, zou het doopvont kunnen worden geplaatst, met een<br />

lezenaar schuin daarachter.<br />

Van het oude vertrouwde meubilair zal alles wat waardevol is, zoveel mogelijk<br />

weer worden gebruikt. Ook de stoelen zullen na te zijn hersteld weer geplaatst<br />

worden. De kronen en de aa~dige petroleumlampen kunnen de ruimte weer gaan<br />

~ieren .<br />

Ook uiterlijk zal de kerk als verjongd uit de steigers te voorschijn komen. Verjongd<br />

is eigenlijk niet het goede w('ord, want nieuw wordt de kerk niet. Het blijft<br />

de oude kerk van Nleuw-Loosdrecht. De sporen van de tijd zullen nlet geheel<br />

11


zijn uitgewist. Tach zullen de gevels met het verlriste voegwerk, herstelde lijsten<br />

en banden, de gemetselde raamtraceringen, de fijne gootjes en de nieuwe blauwgrijze<br />

dakbedekking, een solide en betrouwbare indruk wekken.<br />

Ter plaatse van de vroegere ingangsportaaltjes, geplakt tegen de Noord- en Zuidgevel<br />

zal men een donkergroen geverld zijdeurtje aantreffen. Oak de consistoriekamer<br />

zal zijn veranderd. Het grate dak zal zijn vervangen door een bescheiden<br />

kapje. Het is onmogelijk om in kart bestek de <strong>restauratie</strong> gedetailleerd te beschrijven,<br />

maar gedurende de uitvoering zal het zeker mogelijk zijn periodiek iets<br />

belangrijks over het werk te vermelden.<br />

Leiderdorp, februari <strong>1962</strong>.<br />

P. van der Sterre. Architekt B.N.A .<br />

T<br />

12


f<br />

~<br />

~<br />

13


WAT GAAT DE RESTAURATIE KOSTEN?<br />

Vanzellsprekend zijn aile kosten nog niet nauwkeurig bekend. Het werk is pas<br />

begonnen en er zijn onzekere factoren . Tech kon een begroting worden opgemaakt,<br />

die een geed beeld gee!t van de benodigde middelen.<br />

Deze ziet er als volgt uit:<br />

A .<br />

BOUWKOSTEN:<br />

Aannemingssom N.Y. Huurman - Delft<br />

Bliksembeve iliging<br />

Leidekkerswerk<br />

Demonteren van het orgel<br />

Opzichterssalaris<br />

Directiekosten<br />

W e rktekeningen enz.<br />

Architectenhonorarium<br />

f 286.100, -<br />

2.500,-<br />

20.000,-<br />

2.000,-<br />

14.760,-<br />

2.000,-<br />

3.000,-<br />

16.140, -<br />

f 346.500, -<br />

B. INVENTARIS:<br />

Aanschaf nieuwe zitplaatsen en<br />

herstel van oude, 370 stuks<br />

Electrische verlichting<br />

Verwarmingsinstallatie<br />

Doopvont en preekstoel<br />

Avondmaalstafel en bijtafels<br />

31 stoelen in het koor<br />

Consistoriekamer inrichten<br />

Orgel herstellen en vernieuwen<br />

Onvoorzien<br />

f<br />

13.500,-<br />

3.500,-<br />

20 .000, -<br />

3.000,-<br />

1.500,-<br />

1.200,-<br />

1.500, -<br />

45 .000, -<br />

8.800,-<br />

98.000, -<br />

TOT ALE KOSTEN<br />

f 444.500,-<br />

Gelukkig behoeft onze Hervormde gemeenle dit grole bedrag niel aileen op te<br />

brengen. Het Rijk (Monumente nzorg) belaalt 60 % . de provincie Utrecht 10% en<br />

de gemeenle Loosdrecht 15% van BOUWKOSTEN (A) . Voor onze rekening blijft<br />

dus 15% hiervan, alsmede de gehele INVENTARIS (B) .<br />

Het lijstje ziet e r dan z6 uit:<br />

T otale kosten<br />

Subsidies van Rijk, provincie en gemeente<br />

f 444.500, ­<br />

" 294.500,-<br />

Blijft voor onze rekening f 150.000,-<br />

De Kerkvoogdij vormde in de laalsle jaren al een spaarpolje,<br />

,.Het Restauraliefonds". Hierin bevindt zich op het ogenblik 50.000,-<br />

Er is dus een tekort van f 100.000, -<br />

En in dit tekorl moelen wij voorzien. Hoe? Daarover zal de Restauraliecommissie<br />

U alles zelf vertellen.<br />

De Kerkvoogden.<br />

14


WAT WIJ VAN DE GEMEENTE VRAGEN.<br />

HONDERD DUIZEND GULDEN.<br />

Oftewel een ton. Oat moe! er komen. En wei op korte termijn. De cijlers die U<br />

hebt gelezen, vormen maar een begroting. De totale kosten kunnen nog wei wat<br />

mee- of tegenvallen. Maar wanneer er nu een ton bijeenkomt zal het wei lukken<br />

dit werk tot een goed einde te brengen. Deze last door allerlei leningen, gesteld<br />

al dat wij die zouden kunnen verkrijgen, al te schuiven op de toekomst is niet<br />

verantwoord. En ook niet nodig. We beleven nu een periode van grote welvaart.<br />

He! nageslacht zal zijn eigen zorgen wei krijgen om het kerkelijk Ieven in stand<br />

te houden, in deze zich steeds uitbreidende gemeente. Daarom moeten wij er al<br />

vast voor zorgen dat het kerkgebouw in een goede staat komt.<br />

Oat is ook een eer. Oat de Heere God 6nze generatie heel! uitgekozen om een<br />

goed werk te doen voor dit prachtige gebouw met zijn rijke geschiedenis. Wij<br />

zullen die eer niet mogen weigeren.<br />

BEN OFFER.<br />

Wanneer de Heere God mensen uitkiest, dan houdt dat altijd in, dat ze worden<br />

uitverkoren tot het brengen van een offer. Oat begon al bij Abraham. Oat<br />

vond zijn hoogtepunt in de uitverkiezing van Jezus Christus, onze Heiland. Hij<br />

werd door God uitverkoren en aangewezen om een goed en groot werk te doen<br />

door Zichzelf te ofleren.<br />

Wij geloven dat onze generatie aangewezen is, om ons eeuwenoude bedehuis<br />

te herstellen. Oat betekent, dat God ons heel! uitverkoren om een offer te brengen.<br />

Daarom voeren wij voor de <strong>restauratie</strong> van de ker~ geen loterij-acties of dergelijke.<br />

We vragen van de gemeente ook geen gilt. Een gilt immers is een bedrag<br />

waarvan je het niet merkt als je het hebt gegeven. Wij vragen ditmaal van ieder<br />

van U een echt offer. Oat wil zeggen een bijdrage van zodanige omvang, dat U<br />

het geven ervan gevoelig merkt. Oat U er beslist iets anders voor moe! nalaten.<br />

Oat U bijvoorbeeld de aanschal van een televisietoestel een jaar of Ianger uitstelt.<br />

Oat U Uw vacantieuitgaven drastisch beperkt. Oat U een jaar Ianger doet met Uw<br />

auto, of een goedkoper merk aanschalt dan U van plan was. Kortom dat U alziet<br />

van iets kostbaars, dat U 66k graag zoudt willen hebben en waar U al zo lang<br />

voor hebt gespaard. Omdat nu eerst de kerk moet worden hersteld. O mdat de<br />

Heere God aanspraak maakt op Uw spaargeld. Althans op een !link deel daarvan.<br />

Omdat Hij van U vraagt: Wat ben lk, wat is de verkondiging van Mijn evangelie<br />

U waard?<br />

HOEVEEL ?<br />

~<br />

Natuurlijk zou het voor U nu gemakkelijk zijn, wanneer de Heere God U verscheen<br />

in een droom of zo en U dan precies het bedrag noemde dat Hij van<br />

U verwacht. Maar de Heere God reikt geen belastingaanslagen uit. Hij leg! U<br />

niets op en Hij dwingt U niets al. Hij vraagt aileen maar een teken va n Uw<br />

geloof en Uw lielde tot Hem. Om te bepalen van welke omvang dat teken zou<br />

15


moeten zijn voor U en hoeveel er nu precies gevraagd wordt van U, moet U twee<br />

dingen doen.<br />

Ten eerste: Uw nuchtere verstand Iaten werken. U weet, dat er honderdduizend<br />

gulden in totaal nodig is. En bij dezen delen wij U mee, dat dit geschrift wordt<br />

toegezonden aan de ongeveer vijlhonderd gezinnen, die op de Burgerlijke Stand<br />

zich als Hervormd hebben opgegeven. Het zal U ook niet onbekend zijn, dat van<br />

deze vijlhonderd er zeer velen zijn, die zeggen dat zij wei in een God geloven,<br />

maar dat zij een kerk daarvoor volslagen overbodig achten. Wanneer U over deze<br />

gegevens Uw gedachten laat gaan, kan U dat al de nodige conclusies opleveren.<br />

En in de tweede plaats moet U biddend vragen : Heere, wat wilt Gij dat ik doen<br />

zal? Dat is altijd de juiste weg bij elke levensbeslissing die U neemt. Dat is zeker<br />

de weg bij het ernstige en dringende appel dat nu op U wordt gedaan. De Heere<br />

Jezus heelt nooit een stap gedaan zonder biddend overleg met Zijn Hemelse<br />

Vader. En zo vond Hij de weg tot Zijn blijmoedig gebracht offer. Aileen wanneer<br />

U met deze dingen biddend te werk gaat, zult U ook met blijdschap komen tot het<br />

brengen van een waar offer.<br />

HOE?<br />

Het Is ons voornemen U allen persoonlijk te bezoeken, om Uw antwoord te ver·<br />

nemen op deze oproep. U kunt aan de bezoekers Uw bijdrage direct meegeven<br />

in contanten. U kunt hen ook de toezegging doen, dat U een bepaald bedrag in<br />

een aantal termijnen wilt geven. Die termijnen worden dan ter zijner tijd bij U<br />

thuis algehaald. Mocht U vragen of suggesties hebben dan kunt U dat alles bespreken<br />

met degenen die U komen bezoeken. Mocht U door een onverhoopt<br />

verzuim onzerzijds binnen zes weken nog geen bezoek ontvangen hebben, wilt<br />

U dan even een berichtje sturen aan onze secretaris, de heer L. van Reenen,<br />

Nieuw Loosdrechtsedijk 120, teleloon 3238.<br />

De <strong>restauratie</strong> commissie.<br />

16


Salon de Coiffure<br />

Voor exclusieve en moderne kleurspoelingen<br />

..1\.<br />

''<br />

W. Haven Jr.<br />

Lindelaan 96 Nieuw-Loosdrecht - T elefoon 02958-3656<br />

BENT U AL DONATEUR<br />

VAN DE<br />

HERVORMDE<br />

JEUGDVERENIGING<br />

LOOSDRECHT ?


P. BLONK<br />

M ETSELAAR -<br />

Beleeld aa nbevelend<br />

AANNEMER<br />

NOOTWEG 26 - TELEFOON 3202<br />

NIEUW-LOOSDRECHT<br />

voor al Uw werkzaamheden zowel verbouw als<br />

reparatie en nieuwbouw<br />

U laat tach oak U w levensmiddelen,<br />

tabak, sigaren, sigaretten en gebak<br />

thuis bezorgen door:<br />

W. VELDHUIZEN<br />

RADING 24 - TELEF. 3355<br />

LEVENSMIDDELENBEDRIJF<br />

f1Cel ts de qNJenle die 'l hem Joel !<br />

Uw groenteboer is L. M U R<br />

lindelaan 94, Loosdrecht, Tel. 32 94<br />

Daar koopt U prettig en eerste kwaliteit teaen<br />

de laag ste prijzen<br />

S PECIALITEIT IN FRUITMANDEN<br />

Verzorging van fruitmanden door geheel Nederland<br />

Als niet iedereen reeds lang wist, dat<br />

TOPTEXTILITEITEN<br />

het enige adres voor al Uw textiel in Nieuw-Loosdrecht was,<br />

dan zou HIER een advertentie staan van:<br />

Wallen burg T extiel<br />

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 28 -<br />

TELEFOON 373 4<br />

LOOSDRECHT


Voor al Uw schilder-, wit-, glas- en behangwerk<br />

J. FLOOR & Zn.<br />

Winkelverkoop van glas, verf en behang<br />

Nootweg 87 - T elef. 3794<br />

IS ER WAT TE TIMMEREN?<br />

Voor al Uw onderhoudswerk van dorpel tot dakkapel,<br />

nieuwbouw of verbouw naar<br />

J. HENNIPMAN - TIMMERMAN - AANNEMER<br />

Nw LOOSDR. DIJK 46 - LOOSDRECHT - TELEF. 1 369<br />

Haarden - Kachels - Gasfornuizen<br />

Huishoudelijke artikelen - Glas- en Aardewerk<br />

Land- en T uinbouwgereedschappen<br />

SCHAATSEN<br />

Alles uit voorraad of op korte termijn leverbaar<br />

Beleefd aanbevelend,<br />

Firma Wendt<br />

Nw. Loosdr. dijk 82 - T elefoon 3310<br />

VOOR 1 ste KLAS VLEES EN VLEESWAREN<br />

en ruime sortering Vis, Fruit en Groentenconserven<br />

Diverse soorten soepen . Voordelig kippenpoulet<br />

en orginele gemeste, gekeurde kuikens<br />

KEURSLAGER VAN NEDERPELT<br />

NOOTWEG 37 - TELEFOON 3209


Uw adres, voor het inrichten, of vernieuwlngen In Uw woning is<br />

natuurlijk:<br />

Woninginrichting H. LOOMAN<br />

NOOTWEG 74 TELEFOON 3503<br />

Nw. LOOSDR. DIJK 38 - TELEFOON 3318<br />

Voor het juiste adres van al Uw glas,<br />

behang en schilderwerk:<br />

Schildersbedrijf L. van de Berg<br />

Moerbeilaan 10 - Loosdrecht - T elefoon 3323<br />

Levensmiddelen, Bier, Limonades, Wijnen,<br />

Tabak, Sigaren en Sigaretten<br />

Koopt bij de zelfstandige winkelier!<br />

Beleefd aanbevelend,<br />

Fa. Rensenbrink<br />

Nootweg 61 -<br />

Loosdrecht<br />

SIGARENMAGAZIJN<br />

.,DE TOEKOMST"<br />

DE speciaalzaak voor Uw ROOKARTIKELEN<br />

K. W. WESSELING<br />

NOOTWEG 46<br />

TELEF. 3629


Brandstoffenhandel en<br />

Autotransport<br />

Beleefd aanbevelend voor :<br />

J. VAN REENEN<br />

* Aile soorten Huisbrand~ en lndustriekolen<br />

* Pam Olie<br />

* CALF AM flessengas<br />

* Levering van zand en grint<br />

* Voor a[ Uw vervoer<br />

Kwaliteit en vlotte bediening, dat is onze reklame<br />

Nw. LOOSDRECHTSEDIJK 120 TELEF. 3238<br />

Bouwbedrijf J. Aalberts<br />

voorheen J. J. Streefkerk<br />

Loosdrecht - Nw. Loosdrechtsedijk 1 03<br />

Gevestlgd 1756<br />

Voor alle nieuwbouw en onderhoudswerken<br />

Telefoon 0 2958- 3289

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!