25.02.2016 Views

Doopjurken Sijpekerk

Expositie van doopjurken tijdens de zomermaanden van 2012 in de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht

Expositie van doopjurken tijdens de zomermaanden van 2012 in de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

J<br />

_J<br />

Jfs


Voorwoord<br />

Het College van Kerkrentmeesters heeft dit voorjaar het besluit genomen<br />

om in 2012 tijdens de Open Kerkdagen een expositie van doopjurken te<br />

organiseren. Middels een oproep in de Kerkklok maken veel doopjurken van<br />

binnen en buiten de gemeente deel uit van deze bijzondere expositie.<br />

Velen hebben hun prachtige doopjurken tijdelijk ter beschikking gesteld en<br />

geven u daarmee een inkijkje in hun familieleven. Oude en nieuwe doopjurken<br />

worden getoond en hebben hun eigen waardevolle en interessante verhaal.<br />

Belangeloos stelden velen hun kostbare schatten ter beschikking, waarvoor<br />

dank!<br />

ledereen die heeft meegewerkt willen we bedanken. Onze speciale dank<br />

gaat uit naar Monique Renes en Jeroen Rouvoet die intensief met ons<br />

meedachten en zorgden voor deze prachtige opstelling. Marijke Bruinsma<br />

stelde een mooi en informatief boekje samen over de doopjurken.<br />

Siegurd van Leusen heeft ook dit jaar het drukwerk verzorgd en Ferry Brand<br />

zorgde voor de nieuwe publicatie van het boekje de <strong>Sijpekerk</strong> te Nieuw­<br />

Loosdrecht.<br />

Deze expositie is met zorg en liefde samengesteld en wij hopen dat u van dit<br />

stukje kerkelijke cultuur zult genieten. Graag willen wij u daarom verzoeken<br />

om voorzichtig om te gaan met andermans schatten en de doopjurken niet<br />

aan te raken.<br />

Namens de kerkrentmeesters van de <strong>Sijpekerk</strong> te Loosdrecht,<br />

Ina van der Vliet


De <strong>Sijpekerk</strong><br />

' .... de <strong>Sijpekerk</strong> is het oudste gebouw in Loosdrecht. In 1400 had de bisschop<br />

van Utrecht toestemming gegeven om op de plaats waar eerst een kapel<br />

stand een kerk te bouwen. Het huidige koor aan de oostkant van de kerk<br />

was misschien de kapel.<br />

Deze kerk heeft in de loop van de geschiedenis door brand en<br />

oorlogshandelingen, heel wat geleden. Niettemin staat de toren nag steeds<br />

fier overeind en is het kerkgebouw goed onderhouden.<br />

Naar men aanneemt, duurde het nag tot de tweede helft van de 15e<br />

eeuw voordat oak de kerktoren was gerealiseerd. De uit drie geledingen<br />

opgetrokken toren is een typische Utrechtse dorpstoren, zoals we oak vinden<br />

in Loenen, Westbroek, Eemnes-Buiten en Soest. Ze zijn ge"inspireerd op de<br />

Domtoren in Utrecht. Tot de rondgang is de toren ongeveer 32 meter hoog;<br />

de spits meet ruim 15 meter.'<br />

Uit: De <strong>Sijpekerk</strong> te Nieuw Loosdrecht- F. Brand


Het Dopen<br />

De gewoonte om te dopen gaat terug op een opdracht die Jezus aan zijn<br />

leerlingen gaf vlak voor zijn Hemelvaart. Hij zei: Maakt aile volken tot mijn<br />

discipelen en doopt hen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.<br />

Mensen die tot geloof kwamen werden daarom gedoopt. De doop markeerde<br />

de overgang naar het christen worden. Aanvankelijk waren het voornamelijk<br />

volwassenen die gedoopt werden. De doop vond meestal plaats door middel<br />

van onderdompeling. In een stromende rivier of bij een waterbron werden<br />

mensen in het bijzijn van de Christelijke gemeente ondergedompeld. Die<br />

onderdompeling symboliseerde de verbondenheid met Christus' sterven en<br />

opstaan. De gedoopten nemen afscheid van hun Ieven zonder God en staan<br />

op om Jezus Christus te volgen. In de loop van de tijd werden er bij rivieren<br />

en bronnen doopkapellen gebouwd, die weer later uitgroeiden tot kerken.<br />

Vanaf de eerste eeuw werden ook kinderen gedoopt. Als de ouders tot geloof<br />

kwamen en zich lieten dopen werden ook hun kinderen gedoopt. Uit de grootte<br />

van doopvonten, nog goed te zien aan het oude doopvont in de Sypekerk, kan<br />

afgeleid worden dat de kinderen door middel van onderdompeling werden<br />

gedoopt. Deze doop werd ook wei 'de immersio' genoemd. Men haalde het<br />

te dopen kind drie maal door het water waarbij de woorden 'ik doop u in<br />

de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest' werden uitgesproken. Omdat<br />

het water niet vaak ververst werd en kinderen vaak vlak na hun geboorte<br />

werden gedoopt was het vanwege de hygiene niet meer verantwoord de<br />

kinderen op die wijze te dopen. Het klimaat, de temperaturen in de winter,<br />

zal ook het nodige hebben bijgedragen aan een verandering in dooppraktijk.<br />

Men ging over van doop door middel van onderdompeling naar doop door<br />

middel van besprenkeling. In de late Middeleeuwen is de doop door middel<br />

van besprenkeling in zwang gekomen. Het kleine doopvont aan de trap van<br />

de kansel illustreert de veranderde dooppraktijk. Tot op de dag van vandaag<br />

worden kinderen drie maal met water besprenkeld.<br />

De formule die bij de doop wordt uitgesproken staat vast. De naam van het<br />

kind wordt genoemd en daarna spreekt de predikant de woorden: 'lk doop<br />

u in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest'. Het 'in de naam van' moet<br />

begrepen worden als 'ten name van'. Het is een uidrukking afkomstig uit het<br />

oude betaalverkeer dat heden ten dage ook nog gebruikt wordt. We schrijven<br />

een bedrag per bank over 'ten name van'. Degene die de betaling ontvangt<br />

kan over het op naam gestelde geld beschikken. Bij de doop worden mensen,<br />

volwassenen en kinderen 'ten name van de drie-enige God' gesteld. Dat wil<br />

zeggen dat de gedoopten onder de heerschappij van Vader, Zoon en Heilige<br />

Geest Ieven. Gedoopten zijn mensen die op de rekening van God Ieven.


De namen van de gedoopten worden bijgeschreven in het zogenaamde<br />

doopboek. Voor degenen die op zoek zijn naar hun voorouders bieden de<br />

doopboeken van de kerk veel informatie. De alleroudste doopboeken worden<br />

in de archieven van de kerk bewaard. De gewoonte om de doopboeken bij te<br />

houden is bij de opkomst van de digitalisering niet verdwenen. Men heeft in<br />

de doopboeken namelijk een verwijzing gezien naar het zogenaamde Boek<br />

des Levens waarin God zelf de namen van de gelovigen schrijft.<br />

Hoewel er wat de vorm betreft de nodige veranderingen en ontwikkelingen<br />

hebben plaatsgevonden, is de inhoud en de betekenis van de doop gelijk<br />

gebleven. De doop verkondigt dat de Vader onze Vader wil zijn, dat de Zoon<br />

ons reinigt van het kwaad, dat de Heilige Geest onze gids is.<br />

In gezang 336 van het Liedboek voor de Kerken wordt een prachtige<br />

vertolking van de doop gegeven:<br />

Zie hier de kindren tot U komen,<br />

Gij zelf hebt hen genodigd, Heer;<br />

uw roepstem werd door ons vernomen:<br />

wij leggen ze in uw armen neer.<br />

2<br />

Wil Gij hun Heer en Herder wezen.<br />

Laat ons in deze heilge stond<br />

uw naam op ieders voorhoofd lezen,<br />

het merk, dat hen aan U verbond.<br />

3<br />

Laat van wie hier als kindren kwamen<br />

uw Heilge Geest nooit zijn geweerd.<br />

Ze zijn van U; draag Gij hun namen<br />

in uw handpalmen gegraveerd.<br />

4<br />

Zij Ieven onder uw geleide,<br />

Gij blijft als ieder hen verlaat,<br />

Gij roept hen op tot waken, strijden,<br />

U nate volgen waar Gij gaat.<br />

5<br />

Ze ontvingen toch het heilig teken<br />

van wat Gij in 't verborgen doet.<br />

Niets kan het testament verbreken,<br />

dat is verzegeld in uw bloed.<br />

6<br />

En als de loopbaan is gelopen,<br />

het doel bereikt met laatste kracht,<br />

dan gaat de heme! voor hen open:<br />

ze zijn voor eeuwig thuisgebracht.<br />

Ds. J. Meertens


Het Doopvont<br />

'Rechtsvoor in de kerk staat het doopvont (uit het Latijn: fons=bron) . Dit uit<br />

zandsteen gemaakte vroeggotische vont is een van Loosdrechts oudste<br />

monumenten. Het wordt genoemd in de stichtingsakte van de <strong>Sijpekerk</strong> in<br />

1400.<br />

Het verhaal gaat dat het na de retormatie ruim 250 jaar begraven heeft<br />

gelegen in de pastorietuin tot het rond 1840 daar werd ontdekt bij het rooien<br />

van oude truitbomen in de boomgaard. Bij de kerkhervorming van 1578 zou<br />

het, tezamen met twee heiligenbeelden, uit de <strong>Sijpekerk</strong> zijn verwijderd en<br />

zijn begraven in de tuin achter de pastorie. Het vont kwam terecht bij de<br />

ambachtsheer Hacke van Mijnden die het in zijn tuin zette. Daar heeft het<br />

gestaan tot 1928. Toen heeft Hacke het doopvont geschonken aan jonkheer<br />

Van Sypesteyn die het 66k weer dienst liet doen als bloembak bij zijn kasteel!<br />

Dat het nu weer als doopvont voor in de kerk staat en als zodanig gebruikt<br />

wordt is te danken aan de Van Sypesteynstichting, die ter gelegenheid<br />

van de voltooide kerkrestauratie in 1963 toestemming gat om het vont in<br />

bruikleen weer in de <strong>Sijpekerk</strong> te plaatsen.<br />

Gezien de afmetingen van het vont vermoedt men dat het indertijd nog<br />

is gebruikt voor immersio, de doop door onderdompeling. De voorstelling<br />

op de kom, omsloten door koraallijsten, zijn achtereenvolgens (van links<br />

naar rechts): een mensfiguur (Matthei.is), de arend (Johannes), de leeuw<br />

(Marcus), de os (Lucas), een pelikaan (Christus-symbool), een vierbladige<br />

vulling, een wijnrank met druiventros en een hert.'<br />

Uit: De <strong>Sijpekerk</strong> te Nieuw-Loosdrecht - F. Brand.


De Dooptuin<br />

Een dooptuin is een door een doophek omgeven ruimte rand de preekstoel.<br />

V66r de restauratie van 1962/1963 was er een dooptuin in de <strong>Sijpekerk</strong> in<br />

de vorm van een afscheiding (een soort 'schot') tussen koor en kerk. De<br />

preekstoel stand daar middenvoor, tegen de scheidingswand aan.<br />

Om de preekstoel was een rechthoekige ruimte omringd door een doophek<br />

met 2 boogjes en de kerkenraadbanken. Deze ruimte noemde men de<br />

dooptuin.<br />

Aan de preekstoel was een klein koperen bekken bevestigd met een koperen<br />

waterkannetje. Dit bekken met waterkannetje is nu nog te vinden op de plek<br />

aan de preekstoel.<br />

Voor 1962-1963 vond de doop dus plaats bij de preekstoel in de dooptuin.<br />

De koperen doopboogjes van deze voormalige dooptuin zijn bewaard<br />

gebleven en achterin de kerk geplaatst. De expositie van de doopjurken<br />

vindt plaats achter deze doopbogen.


De geschiedenis van de Doopkleding<br />

'De tijd dat een baby meteen na de geboorte werd gedoopt is voorbij. Veel<br />

kinderen zijn tussen de twee maanden en een jaar oud als zij de doop<br />

ontvangen. Dat heeft gevolgen voor de doopkleding, want een waggelende<br />

peuter past niet meer in een traditionele lange doopjurk met doddige ruches.'<br />

(Uit: Trouw -12 juni 2004)<br />

Veel kinderen worden niet meer gedoopt in traditionele doopjurken. Toch<br />

domineert in sommige gemeenten de traditionele doopkleding, meestal een<br />

familiestuk, soms een zelf vervaardigd exemplaar, gemaakt uit moeders<br />

trouwjurk.<br />

Doopkleding kent een lange geschiedenis. Aan witte doopkleding wordt<br />

de voorkeur gegeven vanwege de symboliek van de kleur wit, wit staat<br />

voor zuiverheid en reinheid. Deze symboliek is terug te voeren tot de<br />

begintijd van de doop in de Middeleeuwen toen baby's bijna naakt werden<br />

ondergedompeld en daarna een doopkleed kregen: 'Het kind was bekleed<br />

met Christus in een Nieuw Leven.'<br />

Vanaf de 16e eeuw ging de baby niet meer uit de kleren en ontstond<br />

doopkleding. De doopkleding had nog niet een bepaalde kleur. Zilver- en<br />

goudbrokaten doopkleding kwam voor en zelfs rood. Want de doop was<br />

een goede gelegenheid om je status te tonen door te pronken met kostbare<br />

materialen, lange slepen en rijke versieringen. Kosten noch moeiten werden<br />

gespaard. Geleidelijk aan wordt de kleur voor doop- en babykleding weer wit<br />

omdat veel baby's allergisch waren voor de toen gebruikte verfstoffen.<br />

Doopkleding veranderde door de mode. Aan het einde van de 18e eeuw<br />

werden kinderen niet Ianger van nek tot voeten ingebakerd. En dat was een<br />

hele stap vooruit in de ontwikkeling naar comfortabeler kinderkleding. Maar<br />

tussen het bakerkind en een kind in een kruippakje ligt nog een hele periode<br />

waarin het mooie van babykleding voorrang had boven het praktische nut.<br />

De oudste doop- en kinderkleding laat zien dat op doopkleding niet bezuinigd<br />

werd. <strong>Doopjurken</strong> baden de gelegenheid om kant te verwerken en I of rijk<br />

borduurwerk aan te brengen.<br />

Begin 1800 kwam de doopjurk in zwang. In die tijd had dameskleding een<br />

verhoogde taille (Empire). Die stijl kreeg veel invloed op de doopkleding.<br />

Vanaf die tijd hadden ook de doopjurken een verhoogde taille. Op het<br />

bovenlijfje, de mouwtjes en de voorkant van de rok van de jurk werd fijn<br />

borduursel gemaakt.<br />

Eind 19e eeuw werd doopkleding veel uitbundiger: de doopjurken werden<br />

met meters kant en borduursels versierd en voorzien van stroken, verder


een zijden of satijnen onderjurk en een handgemaakt doopmutsje.<br />

Oude doopmutsjes zijn samengesteld uit 4 pandjes voor een jongen, die<br />

van het meisje had 3 delen. Bij de doopjurk hoorde ook een doopdoek of<br />

doopkleed. Het kind werd daarin gewikkeld als het ter kerke ging .<br />

In sommige gevallen werd er gebruik gemaakt van een bijzonder<br />

doopkleed, ook wei een doopsluier genoemd. De doopsluier was een<br />

prachtig kantenkleed, waaronder een blauwe voering voor een jongetje of<br />

een raze voor het meisje kon worden genaaid. De doopsluier was om het<br />

kind gedrapeerd tijdens de kerkdienst en bij de doop lag de dopeling op de<br />

doopsluier. Soms werden kinderen op een doopkussen ten doop gehouden.<br />

Men hoefde niet bang te zijn dat een kind van zo'n kussen afkukelde want<br />

zo'n kussen heeft in het midden 2 bandjes aan weerszijden, om het kind mee<br />

vast te binden.<br />

In de R.K kerk was het gebruikelijk dat het kind binnen 24 uur gedoopt werd.<br />

In de Gereformeerde kerken doopte men de baby op de eerst volgende<br />

zondag na de geboorte. In de Hervormde kerk was er geen 'regel' voor.<br />

Er zijn soms opvallend kleine doopjurkjes en dat kan dan informatie geven<br />

over de kerkelijke achtergrond van de gebruikers. Een oude doopjurk wordt<br />

vaak gesloten met bandjes. Oak al was het kind wat ouder, het kon tach<br />

wei in zo'n jurkje gedoopt worden, de bandjes werden gewoon wat Iasser<br />

gehouden.<br />

Veel doopjurken werden door handige moeders, oma's of naaisters voor<br />

de gelegenheid gemaakt Om aan mooi materiaal te komen werden stukjes<br />

overgebleven stof van de trouwjurk gebruikt, oak werden trouwjurken<br />

hiervoor verknipt. Het lint van het bruidsboeket werd gebruikt als versiering<br />

van de doopjurk.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er doopjurken in pastelkleuren. Er zijn<br />

zelfs gebreide en gehaakte doopjurken bekend. Als kinderen wat grater zijn<br />

bij de doop worden ze vaak in feestelijke kleding gedoopt: een mooi pakje<br />

of jurkje.<br />

<strong>Doopjurken</strong> zijn soms al generaties in de familie en een van de best bewaarde<br />

familiestukken. Vaak in een kartonnen doos in de linnenkast!<br />

En bij elke doop in de familie wordt de jurk weer met zorg gewassen,<br />

gesteven en 'opgemaakt'.<br />

Met deze tentoonstelling Iaten wij u zien welke doopjurken er in<br />

verschillende Loosdrechtse families bewaard zijn en gebruikt worden<br />

en werden bij de doop van hun familieleden.


01<br />

Familie Zijtveld -<br />

Seldenrijk<br />

1850 (?)<br />

De witte doopsluier is een liturgische doek,<br />

een teken van zuiverheid.<br />

Deze doek werd voor de doop over het kind<br />

gelegd, na de doop werd het kind getoond.<br />

02<br />

Familie Aalberts -<br />

Veldhuizen<br />

1900<br />

Deze doopjurk is gebruikt bij de doop van<br />

onze kinderen:<br />

Jacob Daniel (Daniel) in 1974, Tanja<br />

Esther (Tanja) in 1976 en Maria<br />

Margaretha (Marian) in 1982.<br />

Onze kleinkinderen Daan, Elias, Lise en<br />

Hanna zijn ook in deze jurk gedoopt<br />

De doopjurk is een schenking van een<br />

oude dame die naar het verzorgingstehuis<br />

ging.<br />

Wij denken dat de jurk van rond 1900 is,<br />

maar wie er toen in de jurk zijn gedoopt<br />

weten we niet.


03 Familie Briet - Rabe<br />

1900<br />

Tussen 1900 - 1916 worden er 8 kinderen<br />

(7 meisjes en 1 jongen) in deze jurk<br />

gedoopt.<br />

In 1976 en 1980 werd deze doopjurk<br />

nog gebruikt bij de doop van 2<br />

achterkleinkinderen in Antwerpen.<br />

Ds H.C. Briet (1875-1954) en F.W. Raabe<br />

(1875-1953) zijn in april 1899 gehuwd te<br />

Utrecht.<br />

04<br />

Familie Bruinsma -<br />

Veldhuizen<br />

1900<br />

Het is onbekend wie er in gedoopt zijn.


05<br />

Familie Zijtveld -<br />

Seldenrijk<br />

1900<br />

Deze doopjurk is afkomstig uit het<br />

ouderlijk huis van mijn vader, Pieter<br />

Seldenrijk, geboren 1911 in Eemnes. Zijn<br />

oudste zuster is in 1900 geboren, dus zo<br />

oud is deze doopjurk zeker, mogelijk een<br />

generatie ouder.<br />

Mijn zus, broer en ik zijn niet gedoopt<br />

in deze doopjurk, omdat mijn moeder<br />

ook een doopjurk had. Helaas ontbreekt<br />

verdere informatie, degene die ik het zou<br />

willen vragen, zijn niet meer onder ons,<br />

aldus Janny Zijtveld - Seldenrijk.<br />

06 Gert Mulder<br />

1901<br />

De doopjurk is gedragen door de<br />

5 kinderen van Gerrit en Helmina<br />

Grootendorst- Aalberts.<br />

Als 1 e Johanna Gilia, geb 1 0 juli 1901 ,<br />

gedoopt 28 juli 1901 in de <strong>Sijpekerk</strong> door<br />

ds. G. Vellenga.


07<br />

Mevr. Griffioen -<br />

De Groot<br />

1925<br />

Deze doopjurk is gedragen door Geertje<br />

de Groot, geboren 3 april 1925.<br />

Geertje de Groot is geboren op de<br />

boerderij 'Dank en Hoop' te Baambrugge.<br />

De naam van de boerderij heeft te maken<br />

met een blikseminslag. 'Dank' omdat<br />

de uiteindelijke gevolgen van de inslag<br />

meevielen en 'Hoop' omdat men hoopte<br />

dat dit nooit meer zou gebeuren.<br />

Zij was het vierde kind, dat in de familie<br />

De Groot geboren werd en na haar<br />

werden er nog drie kinderen geboren.<br />

08<br />

Mevr. A.M. Vlakveldvan<br />

der Kamp<br />

1935<br />

Aile 6 kinderen Van der Kamp zijn in deze<br />

doopjurk ten doop gehouden, later ook<br />

veel kleinkinderen.<br />

De doopjurk is niet groot, maar dat was<br />

geen probleem, omdat in die tijd de<br />

kinderen in de Gereformeerde Kerk vrij<br />

vroeg na de geboorte gedoopt werden.<br />

Toen onze oudste zoon in de Hervormde<br />

kerk van Oud-Loosdrecht ten doop werd<br />

gehouden was hij 5 weken en woog<br />

12 pond. Helaas te veel om nog in de<br />

familiedoopjurk te passen.


09<br />

Familie Bruinsma -<br />

Veldhuizen<br />

1940<br />

Dit jurkje is door de kinderen van Hans<br />

en Heleen Bruinsma bij hun doop in de<br />

<strong>Sijpekerk</strong> gedragen door:<br />

1978 Marijke Aline<br />

1979 Adrianne Marieke<br />

1983 Margaretha Helena<br />

1990 Taco Obe<br />

10 Ria v. d. Luijt<br />

1946<br />

Ria v. d. Luijt en haar zus zijn in deze<br />

doopjurk gedoopt.<br />

Deze doopjurk is 66 jaar oud, dus van vlak<br />

na de oorlog, 1946.<br />

Er was haast niets te koop, maar een<br />

schoonzus van mijn ouders kon een lapje<br />

kopen en heeft de jurk gemaakt.


11<br />

Historische Kring<br />

Loosdrecht<br />

onbekend<br />

In bruikleen gegeven.<br />

12<br />

Historische Kring<br />

Loosdrecht<br />

onbekend<br />

In bruikleen gegeven.


13 Onbekend<br />

Onbekend<br />

Doopjurk uit Noord-Frankrijk.<br />

14 Familie Kingma<br />

1947<br />

In dit doopjurkje zijn Wim Kingma (1952),<br />

zijn broer (1947) en zusje (1950) gedoopt.<br />

Bij de doop van een jongen zat er een<br />

blauwe onderjurk onder en bij de doop van<br />

een meisje was dit een roze onderjurk.


15<br />

Familie Bruinsma -<br />

Veldhuizen<br />

1950<br />

Dit jurkje is in de <strong>Sijpekerk</strong> gedragen<br />

door de 2 jongste kinderen van de familie<br />

Veldhuizen -van der Wilt:<br />

1950 Margaretha Marretje<br />

1953 Helena Grietje<br />

In 201 0 wordt dit jurkje opnieuw als<br />

doopjurk gebruikt in Valkenswaard bij<br />

de doop van de kleindochter van Hans<br />

en Heleen Bruinsma, Maren Johanna<br />

Vervoorn.<br />

Het doopjurkje is gemaakt door onze<br />

moeder T.A. Veldhuizen - Van der Wilt.<br />

16 Familie Aalberts - Vlug<br />

1955<br />

De doopjurk is gedragen door de kinderen<br />

van Maria Annetje Aalberts-VIug en<br />

Johannes Jacobus Aalberts:<br />

Joke Aalberts (1955), Harry Aalberts<br />

(1957) en Harma Aalberts (1960).<br />

Harma Aalberts werd gelijk met haar<br />

nichtje Marjon Streefkerk gedoopt.


17 Familie Brand<br />

1955<br />

In 1955 en 1959 is de doopjurk door 2<br />

nichtjes gebruikt.<br />

In 1966 draagt Karen Renske Brand<br />

de doopjurk en in 1969 Eric Fernand in<br />

de kerk van Naarden. Kirsten Edwina<br />

Johanna (1989), Jeroen Peter (1991 ),<br />

en Ruben Rens (1998) zijn gedoopt in<br />

de <strong>Sijpekerk</strong>; zij zijn kinderen van Karen<br />

Steernberg-Brand. Ook Marleen Christine,<br />

dochter van Eric Brand is in 2000 in deze<br />

jurk gedoopt.<br />

De zus van Joke Brand kocht de doopjurk<br />

in Doetichem bij de doop van haar 1 e<br />

kind. In 1966 kwam de doopjurk in het<br />

bezit van de familie Brand.<br />

18<br />

Familie Hennipman -<br />

De Groot<br />

1956<br />

Margot Hennipman-de Groot wordt in<br />

1956 in deze doopjurk gedoopt. Er zijn<br />

nog 5 broertjes en een zusje in deze jurk<br />

gedoopt. De familie de Groot heeft de<br />

jurk veel uitgeleend en de doopjurk is<br />

gedragen o.a. in Friesland, Groningen en<br />

Hilversum<br />

Deze doopjurk hebben mijn ouders<br />

gekregen van Joodse vrienden, voor mijn<br />

doop in maart 1956. lk ben vernoemd naar<br />

mevrouw Margot Hirsch.


19<br />

Familie Schouten van<br />

der Velden<br />

1956<br />

In deze doopjurk is mijn tante Anna Maria<br />

voor het laatst gedoopt.<br />

Carla Kingma - Schouten van der Velden<br />

is in deze jurk gedoopt in 1956 in de<br />

Hervormde kerk te Nieuw-Loosdrecht.<br />

De doopjurk met mutsje heeft een roze en<br />

cremekleurige onderjurk.<br />

20 Christa Pos<br />

1958<br />

Christa Pos wordt in deze doopjurk<br />

gedoopt in 1958.<br />

Ook de drie kinderen Pos droegen de jurk<br />

in 1986, 1989, 1993.<br />

Dit jurkje is gemaakt van de trouwjapon<br />

(1956) van Christa Pos haar moeder.


21<br />

Mevr. Van Norden -<br />

Oost<br />

1960<br />

In deze doopjurk zijn onze drie kinderen<br />

gedoopt: Ed (Eilert), gedoopt 22-05-<br />

1960 en Anneke (Janna), gedoopt<br />

21-1 0-1961 , beiden zijn gedoopt door<br />

ds. H. v. Ommen. Lydia (Lize Johanna)<br />

is gedoopt 23-02-1969 door ds M.R. v.<br />

d. Berg. Ook twee kleinkinderen: Mandy<br />

(Hermanda Filippina), gedoopt 08-03-<br />

1987 door ds J. Janseen Christa (Christa<br />

Johanna), gedoopt 14-04-1991 door ds. B.<br />

Eikelboom.<br />

Allen zijn gedoopt in de Ned. Geref. Kerk,<br />

Oud-Loosdrecht. De doopjurk is gekregen<br />

van mijn ouders Eilert Oost en Lijsje<br />

Vogel.<br />

22 Familie Vonk - Kuiper<br />

1960<br />

De doopjurk is gebruikt bij de doop van<br />

Jelle Vonk, 1960, Menno Vonk in 1962,<br />

Er zijn nog 4 kinderen in gedoopt en 2<br />

kleindochters, Astrid Trinker in Emmeloord<br />

en Maria Vonk in 1999.<br />

Deze jurk is gemaakt van mijn trouwjurk.<br />

lk heb de doopjurk altijd erg mooi<br />

gevonden, ondanks de grote drukknoop<br />

aan de achterkant. Door gebrek aan een<br />

goede naaimachine kon ik helaas geen<br />

knoopsgaatje maken. Zo was het in die<br />

tijd. lk hoop dat er nog velen zullen volgen<br />

die in deze jurk gedoopt worden, aldus<br />

mevr Vonk- Kuiper.


23 Familie Bekman<br />

1963<br />

Henk ('63), Wilma ('64), Tiny ('66) en<br />

Nicolien ('69) zijn in deze doopjurk<br />

gedoopt in Nieuw-Loosdrecht. Verder 2<br />

neefjes in 1968 en 1971 in Hardenberg.<br />

De doopjurk is ook gebruikt voor de<br />

doop van de kleinkinderen: Jouke ('92),<br />

Joeri ('94) en Janneke ('98) in Nieuw­<br />

Loosdrecht; Anoek ('97), Koen ('99) en<br />

Joost ('02) in de Herv. Kerk te Breukelen;<br />

Mijke ('02) en Thijn ('05) in de Herv. Kerk<br />

in de Meern en Hidde ('08) in de Herv.<br />

Kerk in Nieuw-Loosdrecht.<br />

De doopjurk is een doopgeschenk van de<br />

ouders van de heer Bekman.<br />

24 Janny Loenen - Dekker<br />

1963<br />

Deze doopjurk is gedragen door Jan<br />

Dekker in 1963, in het Wijkgebouw i.v.m<br />

de restauratie van de <strong>Sijpekerk</strong>. Elsbeth<br />

Dekker wordt in 1964 in de <strong>Sijpekerk</strong> te<br />

Nieuw-Loosdrecht gedoopt. In 1980 wordt<br />

Cornel Loenen, in 1981 Marten Loenen,<br />

in 1985 Dieuwke Loenen en in 1986 Rik<br />

Loenen in deze doopjurk gedoopt in de<br />

<strong>Sijpekerk</strong>.


25 Familie Doekes<br />

1967<br />

Dit is de doopjurk van Marco Doekes,<br />

gedoopt in de Gereformeerde Kerk<br />

Vrijgemaakt te Hoorn door Ds. Alcra op 23<br />

juli 1967.<br />

Deze doopjurk is ook gedragen door Joel<br />

Doekes, die gedoopt is op 3 juni 2005<br />

door ds E. E. Souter uit Oud-Loosdrecht,<br />

omdat wij toen geen dominee hadden in<br />

Nieuw-Loosdrecht.<br />

26 Familie Van der Horst<br />

1968<br />

De doopjurk is gekocht bij de doop van<br />

dochter Ingrid in januari 1968, Daarna is<br />

de jurk gedragen door 3 zoons, enkele<br />

kleinkinderen en een aantal nichtjes en<br />

neefjes.<br />

Onze tweede zoon werd door<br />

omstandigheden pas gedoopt toen hij<br />

5 maanden was, maar toen kon het<br />

bovenste knoopje niet meer dicht. Het<br />

mutsje hoort bij de jurk, maar zover ik<br />

weet heeft niet een kind dit gedragen bij<br />

de doop.


27<br />

Familie Van de Hoef -<br />

Meijers<br />

1971<br />

Diana van de Hoef, geboren 17-11-1971,<br />

is in deze jurk gedoopt in De Goede<br />

Herderkerk te Hilversum.<br />

Ook Niels, de jongste zoon van Diana en<br />

Pieter van lngen, is op 18 november 2007<br />

in de Bethlehemkerk in deze jurk gedoopt.<br />

De doopjurk is gemaakt van de trouwjurk<br />

van mijn moeder. Mijn ouders de heer en<br />

mevrouw Van der Hoef - Meijers zijn op<br />

25 februari 1970 getrouwd in Amersfoort.<br />

28<br />

Mevr. Veldhuizen -<br />

Wendt<br />

1971<br />

Deze doopjurk is gedragen door Johanna<br />

Aaltje Veldhuizen (Hanneke); zij werd<br />

gedoopt door ds. J.J. Poldervaart op 16<br />

mei 1971.<br />

Ook Hanneke's dochter Elianne heeft<br />

deze jurk gedragen op 31 mei 1998. Zij is<br />

gedoopt door ds H.O. Molenaar.<br />

Toen onze dochter Johanna Aaltje<br />

Veldhuizen geboren was, wilde haar oma<br />

Johanna Veldhuizen haar graag een<br />

doopjurk geven. Johanna (Hanneke) is<br />

dus in deze jurk gedoopt. In de doopdienst<br />

van Hanneke Veldhuizen werden nog 3<br />

meisjes en 2 jongens gedoopt.


29 Familie<br />

Meijers - Kroon<br />

1973<br />

Deze doopjurk is gedragen door onze<br />

dochters Elsje Marieke (Eis 1973),<br />

Hendrina Margaretha (Herma 1975) en<br />

onze zoons Pieter (Pieter 1978) en Gerrit<br />

Gijsbert (Gerben 1980); allen gedoopt<br />

in de <strong>Sijpekerk</strong>. De doopjurk is nog door<br />

6 kleinkinderen gedragen in Loenen a/d<br />

Vecht.<br />

Mijn moeder, H.M. Kroon-vander Wilt<br />

maakte de doopjurk voor Els. Het patroon<br />

van deze jurk kwam uit de 'Marion' en<br />

het stofje voor de jurk is gekocht in een<br />

stoffenwinkel in Utrecht. Het bijbehorende<br />

mutsje is nooit gedragen, mogelijk te klein.<br />

30 Familie Van Loenen<br />

1973<br />

In 1973 werd deze doopjurk gebruikt voor<br />

de doop van Ewoud en in 1974 voor lnge<br />

in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt<br />

aan de Dalweg in Hilversum.<br />

Deze doopjurk is uit de sleep van de<br />

trouwjurk gemaakt.


31<br />

Familie Van Vliet -<br />

Aalberts<br />

1979<br />

De doopjurk is gedragen door:<br />

Robert van Vliet in 1979 gedoopt door ds.<br />

T. Poot en Simon van Vliet in 1981.<br />

Deze doopjurk is gemaakt door mevrouw<br />

J.A. van Vliet- Jansen voor haar<br />

kleinkinderen.<br />

Zij heeft hiervoor motiefjes van de<br />

bruidsjurk van Marianne van Vliet gebruikt.<br />

32<br />

Familie Van de Bunt -<br />

Zeldenrijk<br />

1982<br />

In deze jurk zijn onze 3 kinderen gedoopt<br />

in de Gereformeerde kerk te Nieuw­<br />

Loosdrecht.<br />

Jan van de Bunt, Jzn is 03-10-1982<br />

gedoopt door ds P. Riemersma,<br />

Ronnie van de Bunt is 19-08-1984 ook<br />

gedoopt door ds P. Riemersma,<br />

Erwin van de Bunt is op 19-08-1987<br />

gedoopt door ds C. van Zuilen.<br />

De doopjurk is precies nagemaakt van<br />

de trouwjurk van Margo Zeldenrijk. Zij<br />

trouwde met Jan van de Bunt op 4 juni<br />

1980 in de Gereformeerde kerk te Nieuw­<br />

Loosdrecht.


33<br />

Familie Dukel<br />

1985<br />

34<br />

Familie Wendt -<br />

Lamme<br />

1985<br />

Deze doopjurk is gedragen door:<br />

Jessica van de Meent, geb. 6-9-1985,<br />

gedoopt 3-11-1985 door ds. Bogaard,<br />

Hendrik Aart van de Meent, geb. 27-<br />

2-1989, gedoopt 28-5-1989 door ds.<br />

Lekkerkerker, Rick van de Meent, geb.<br />

6-10-1992, gedoopt 6-11-1992 door ds.<br />

Molenaar.


35<br />

1986<br />

Familie Kingma -<br />

Schouten van der<br />

Velden<br />

Deze doopjurk is gedragen door onze<br />

kinderen Jorien en Jurgen. Oak neven<br />

Bram en Wouter zijn erin gedoopt en ons<br />

kleinkind Jay in 2010.<br />

Dit is een broderie jurkje dat gemaakt is<br />

voor de doop van Jorien.<br />

36 Familie Hoekman<br />

1987<br />

De doopjurk wordt voor het eerst<br />

gedragen op 1 e paasdag 1987. De laatste<br />

en 4e keer op 1 e paasdag 1997.<br />

Deze doopjurk is een vermaakte<br />

trouwjurk.<br />

De moeder van de bruid heeft in 1981 de<br />

trouwjurk zelf gemaakt en op verzoek in<br />

1987 vermaakt tot een doopjurk, aldus<br />

Joke Hoekman.


37<br />

Familie Lugtenaar -<br />

Van lngen<br />

1987<br />

De doopjurk van de familie Lugtenaar is<br />

gedragen door: Laurens August Hendrik<br />

Lugtenaar, gedoopt op 6 september 1987<br />

door ds T. Lekkerkerker; Vincent Johannes<br />

Lugtenaar, gedoopt 29 april 1990 door ds<br />

T. Lekkerkerker en Jonathan Christiaan<br />

Lugtenaar, gedoopt 2 november 1 997<br />

door ds H.O. Molenaar. Allen zijn in de<br />

<strong>Sijpekerk</strong> te Nieuw-Loosdrecht gedoopt.<br />

In 1987 heeft mevrouw G. van lngen<br />

van de trouwjurk van Ans Lugtenaar<br />

een doopjurk gemaakt voor haar eerste<br />

kleinkind. Mevr. Van lngen heeft Laurens<br />

de kerk in gedragen.<br />

38<br />

Familie De Kloet -<br />

Kronen burg<br />

1998<br />

Op 20 juni 1997 treden Arie de Kloet en<br />

Ingrid Kranenburg in het huwelijk. Van de<br />

trouwjurk wordt door mevrouw Van lngen<br />

een werkelijk prachtige doopjurk gemaakt.<br />

Hierin zijn de beide dochters gedoopt.<br />

Danielle op 13 september 1998 in de<br />

Hervormde kerk van Oud-Loosdrecht en<br />

Janneke op 15 oktober 2000.


39<br />

Familie Wendt -<br />

Lamme<br />

1999<br />

Deze doopjurk is gedragen door:<br />

Rosanne Marije van der Nooy, gedoopt op<br />

4-7-1999 door ds. Molenaar en<br />

Vera Eline van der Nooy, gedoopt op 19-5-<br />

2002 door ds. Molenaar.<br />

40 Familie Kamstra


41 Familie Verbrugge<br />

1985<br />

Onze 4 kinderen zijn in deze doopjurk<br />

gedoopt: Martijn op 10 maart 1985 door ds<br />

P. Riemersma,<br />

Jeroen op 21 februari 1988, Edwin op 23<br />

december 1990 en Yvette op 23 mei 1993.<br />

Jeroen, Edwin en<br />

Yvette zijn gedoopt door ds C. van Zuijlen.<br />

Onze 4 kinderen zijn gedoopt in de<br />

Gereformeerde kerk in Nieuw-Loosdrecht.<br />

Opa en oma Verbrugge geven ons deze<br />

doopjurk voor de doop van Martijn. De<br />

doopjurk is in Huizen gekocht.<br />

42 Fam ilie Drost<br />

1900<br />

Deze doopjurk komt uit de familie W.<br />

Griffioen te Hollandsche Rading<br />

Opvallend is het blauwe onderjurkje.


43 Familie Drost<br />

1900<br />

Een oude doopjurk uit een erfenis.<br />

44<br />

Familie Van de Meent­<br />

Gerards<br />

1982<br />

In deze doopjurk zijn 3 kinderen gedoopt:<br />

Jan, gedoopt op 12-12-1982 door ds. J.<br />

Bogaard,<br />

Annette, gedoopt op 11-11-1984 door ds<br />

J. Bogaard<br />

Marina, gedoopt 17-04-1988 door ds. T.<br />

Lekkerkerker<br />

Jan van de Meent en Marjan Gerards,<br />

zijn op 27-03-1981 getrouwd door ds. W.<br />

Sirag.<br />

Mevrouw van lngen vermaakt de trouwjurk<br />

tot een doopjurk.


45 Familie G. Meijers<br />

1900<br />

Oud doopjurkje met blauw lint, dus<br />

waarschijnlijk het laatst door een jongetje<br />

gedragen.<br />

Het is een jurkje uit de familie Aalberts, dat<br />

via onze moeder Elsje Meijers-Aalberts in<br />

de familie is gekomen.<br />

46<br />

Familie Bruinsma -<br />

Veldhuizen<br />

1900<br />

In deze doopdoek werd het kind gewikkeld<br />

als het naar de kerk gebracht werd.


47<br />

Familie Bruinsma -<br />

Veldhuizen<br />

1900<br />

Slabbetje voor feestelijke gelegenheden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!