02.03.2016 Views

Ogave

Groepsblad van de Albert Schweitzergroep Loosdrecht, 1963

Groepsblad van de Albert Schweitzergroep Loosdrecht, 1963

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GROEPSBLAD VAN DE<br />

ALBERT SCHWEITZER groep<br />

LOOSDRECHT


)


'U<br />

0 G A V E<br />

PERIODIEK V A..W DE n ALBERT SCHWEITZER" GROEP<br />

TE L 0 0 S D H E C II ~.<br />

2~:: j aargang<br />

xo~daetie en administratie~<br />

nu...l"'lme 1, 4 G<br />

J ~ TL, Sa.L"clee<br />

Eikenlaan 11<br />

bQQ~JJRECIIT~<br />

'I<br />

!<br />

{j !<br />

I<br />

,)<br />

,l .<br />

ev·<br />

;i!·h·<br />

'·;.\<br />

~ .!\~,·;~<br />

1!


~<br />

gewurdenn ., \ii,j hopen.s tin\: een i!:.!llc:r ;: dio 1)IJ.S<br />

)lad vndc:t" eeen 1trijgt t daai"'no.ast ook v·an rile· ..<br />

.':~ n.{~ is .., de.) de :i.nhoud ''Yolwassen11 is~ D:t t na-..<br />

:1oliJk ia het streven~ niet alleen van hen die<br />

~epeJwntig 1n ons blad "stukjes" sehrijven~<br />

loftri ook zeer zeker van Uw<br />

I·<br />

'. J<br />

REDACT IE,.,<br />

, .<br />

{ .<br />

.0:- ee.f•ntc OiJz,)nlcome·'- .. ~c,.rl de hG.rd:,<br />

ZEd 2,nte;•dag _:-~-"-8-·1963 O.'.aats vinden.<br />

Gaarne-Zl~en-~3~ e1Te welpon Weer om<br />

2. 30 UlL:' bi; >.:3 ·~ hO.i''deho1"<br />

Ifucft nog ~i~\ senoe~ van haar ifa­<br />

··~;lt~.o (''1. ~~r'.; -~~n:• n:;oo.t· WS"'l"' \,wez..,<br />

o _, -: :: ''- o} ~:: :-".·c.lRJ. .a vo_'.i.~; ~: 8.~L."' OC[(.nne~ 'iij de<br />

-----r-··~oonc.nc·ci-·i··~,.--.i•'· . ,L . _. -~ ~ ..· V- V- L<br />

"'ee:~ ·ne· -·0'1 irr.F''P""<br />

J •· V YJ -• 1. l.t '-.. . ... c.:u<br />

v:lu.c·o~.iecnko~mt. cl:i·tmao..l tc houden<br />

.. ·---- -·--""'-.-~ .. o-r.-~-'~~~~~~----<br />

co Zate;aa~ l4~9:!9C3 to 20 uur<br />

vp :'1LMl3AH..:~:iE.-.<br />

·-~-:~" ·•-... C..: .·. ·•e 1 .u"'"'n"""' .. !..> WJ.i. 0"' ;_.1 •·jo ·-'- ..,_,. l ... om.,..t u ve.n _!•...L" ...../R<br />

..._.<br />

ouder·s"'<br />

, ; ; •) ·"IJG.. StttJie on werkzannhetfen verooru.tkeu<br />

- \JOe!' eni.··e mv.·~a·cies in HORDE & ~'ROE;?~<br />

~eiding 5ia~over in het volgende<br />

numme.:.~ me er c<br />

• 1 .tte dankt de ~r0epsleiding alle welpen,


verlcennore en hun cuJers, welke vanuit alle<br />

hooken van IToderlnnd en Europa va.cnntiegroeten<br />

zondeno<br />

GROEPSLEIDERo<br />

Ook dit jo.cr vcrschonun er neer En,.,.olse r;nJ=<br />

vinders in nederland en nel heel dicht bij~<br />

n l " i.n het T'eu1:--enwoud., di tmaal {"ast en van do<br />

Albert Schr1ei tzcr..,.r;roGp· ui t Loosdr~cht"<br />

DA jon~ens. Senioren en een paar Junioren<br />

en ankel~ vudere waren per bus n~ar liederland<br />

gekomen om voor lO dagen hun tenten op<br />

r e alaan in one landv<br />

Hopman St!hneide.t< en ik ontvingen in restaurant<br />

une Rcet" in Oud Looedrecht de gaeten~<br />

van waaruit we de ouders naar hun nd~e~een<br />

in tooedreoht braehten 9 want die sliepen b1J<br />

enkele particulieren thuiaG Toen dit aohter<br />

de rug waG braeht.en wa de jongene verdar


naar het neukenwoud~ waar ik dan ook zou blij~<br />

ven~ ale gaet n tolk van daze Engelee jong.ens<br />

De 'bedooling ~as de dagen t~ vullen met ui t­<br />

stapjes naer allerlei plaateen in Nederlando<br />

De eerste dag gingen alleen de ouders naar<br />

Spakenburg en bleven de jongens op het kamp<br />

om het op te bouwen.,.<br />

De c1agen. daarop gingen we ....... ondanks het sJ.eoh<br />

te weer ~ tooh uit nasr Alkmaar en Amsterdam~<br />

Oosterbeek 8 Westerbouwing~ ds Afeluitdijk~<br />

Valkenveen en Volendamo De laatstJ trip was<br />

naar Rotterdam op Donderdag 15 Augo op welke<br />

dag we ve avonds een internationaal alot .. kam.p<br />

\ruur haddent waar ve.rsohillende Hilvereuml3e<br />

en Looedrechtse verkenners bij aanwezig waren,<br />

'in oolt nog een tweede EP..gelse troep ui t bet<br />

Graafschap Ken·(;,<br />

Vrijdag.., de 16e ~USe rae het alwee;r.• de laat ...<br />

ate dag van dit kampc


-S""<br />

De boel ward afgebroken en opgeru1md, zodat we<br />

klaar waren toen "a avonda om 18.30 uur de bue<br />

kwam om allea in te ladene We namen afecheid<br />

van de kampwacht en gingen richting Loosdreoht<br />

om de ouders op te helene Het laatete paar<br />

pikten we op bij Hopman Sohneider 9 waar w·<br />

allemaal afacheid namen van de inzittenden<br />

van de buec Zij Ve!"trokken· om 20o 30 uit loos ...-<br />

d.re:.:h·i., en zouden de V()lgend~ avond om 9 uur<br />

Stat:i.~ol:dt:Jhire aankomen na een lange en vermoeienda<br />

buatoahtc<br />

Georgee-POSEID0Ii',<br />

'· ~~<br />

,,...t>-.<br />

.. ,,,


::<br />

•"'<br />

'<br />

8 c.v<br />

__,<br />

1 tn<br />

l1<br />

r!<br />

('<br />

; .._<br />

\13 ·rU:~.l1· .r.~., :v c•Ahtdea p~t'" .. J :'s.<br />

... tun: v ... ur v· rct.~"'l ~c~n.nd~ Wt d.<br />

~~ur v~n d~ trrenh:cb h~ut~tap~ 1 ~nw·<br />

cnun ;~~ 4 e~ Na ~nigu tijd ldald<br />

7 n .:: ~ :,- ·J het kanp Lt'a'<br />

r r ·<br />

" ·,<br />

.,.-~,..<br />

~ L'J~<br />

1:ilt<br />

r ". ~ ..<br />

\:<br />

,,<br />

~' \.\..<br />

, .f;..~o:<br />

,,<br />

"<br />

,,<br />

~<br />

·-<br />

~<br />

"C~<br />

___ ,.~<br />

.,,<br />

~,~i,<br />

\' \'.'~ ... ~.1<br />

I<br />

.I


-,.<br />

Vervolgons werd er volop gemongen0 Enorm lsuk<br />

waa het imiteren van een stoomtrein door de<br />

annwezieen door middel van bet stampen met de<br />

voaten en het slaan op de knie~n~<br />

Ale kampvuurleiders traden naast Hopman Brocklehurst<br />

op I!oprnan Uoort en Hopman Sehneidorl)<br />

Ala aandenken aan hun verblijf in Holland<br />

werd de let Stcke·,.,on----Trent troep ( ~enaamd<br />

Kidegrove) aen klomp met een lelie en "Deuken=<br />

woud. 1963" e.r in gebrand!f ove.rhand1gdo<br />

Hopman Schneider<br />

sprak hierbij<br />

enkele woord'8nct<br />

Vervolgene bedank~<br />

te de Engelse IIcp ....<br />

mane<br />

Het kampvuur<br />

\Verd besloten 1net<br />

het zingen van<br />

de tw•e volkslieaerene<br />

In het kamp kree~ iedereen daarna een kop<br />

beerlijk coco (chocolo.demelk)o<br />

KEES FLOOR.


V"~RSLA,~ VA.: EE-l ZO:l:IIC ~O:.IERJ


~-~-~~--- ~<br />

. ~ . ~~~~~~\<br />

:~. ~\i ;'~->~~it~ f1_rt-:.It\<br />

.. . ~,,~ .;,....;,'\<br />

+ .,.. . '\<br />

>-~-- 1\<br />

--'(., ·- ·· jl<br />

1('::~'- ·._ :J<br />

~ .4-l'<br />

J~ '!'"" ~r -~h- i;<br />

. ·.ib 1J~~·r!J 1 . ,<br />

,,' ' b "'11!! l.l ),1 ~.... )' ' .<br />

1: ;\ --=-tA~ :r· ,<br />

I. f',. '. t'f ~')}\ _f I:;<br />

I ('l\>~'~ ~~0~<br />

. 'I_ :..-It ~- ""\<br />

I~ :?! !'~? ._. ..<br />

..<br />

_p;<br />

~ '. ...... '<br />

Wt3 moeatt!ln. dae.r wa~ht~m YQt w~ sen ons Wo8en<br />

en 11a u.rsnle-;l':it_% ~·ondlte.n~:~et. h.--wo. ...a e.r de.n een<br />

kleine (we). mooie) opto.t;h :i ~ en voor de reet<br />

was het PETti<br />

~ s e.vond.i""'"'iiadden we veel p1e~!er tn h0t kan1pQ<br />

Maandarg 22 j'tlli gingan w na d€: insrH;k·~ie en<br />

vlag gewapend me\.:; zwembl'vdk en handdoek z:-u!ar<br />

DOESBURG me·~ e.n langs veel olffleg~n~ h.'Wame:n w~<br />

in deze oude vestingsstad, waa~ we wat rond<br />

gekeken hebben en zijn Vt'>:r'\rolgenB vlie~g~Bnsvlug<br />

door gereden naar h~t zw~mbad van BABBERICH<br />

waa.r• we warra, v~tlil en mou nankWsmen en gau-« het<br />

wate.t"' :Ltu'!cke!la<br />

~ s avonda hadden 't'fe ·::~en hH~t avondspQl ~<br />

Dinsdaga ~ spa:nd.~n 'rle .:.na erg in m{1~ spo.rtweds·~rijden,<br />

,wae.1$bij de ATGOiYfAUTEN ·~enslotte mat<br />

de erepalm op do loop gicen~


t'<br />

• :. r. . it<br />

"' -·<br />

v 't" ~II'>'"<br />

"' , .<br />

.... t' .. • ..<br />

I. ~ ~<br />

~<br />

~~ .... ,.. .... '.<br />

t<br />

' .<br />

1'<br />

.<br />

~<br />

... h<br />

1 r<br />

, '<br />

.I; ,,<br />

.. .. .. l 't<br />

.. ..<br />

:


Er werd hard" en blijkbaar ook goed gG\'1erkt &<br />

om 9.30 hadden we al de eind~inopectie en om<br />

prec1$e 10 uur werd di.t zomerkamp met bet nee.!'=<br />

halen van da nat1onale vlng geslotene<br />

Toen weer op weg naar Hilvereum "" reepeetia""'·<br />

vel ijk L";)oadrecoht - ( ove1" de rei a nog l""at op ...<br />

mel'"kelijke feit • dat \·H:: di tmaal ECHT lconden<br />

zittan)f wat dan ook het einde wae van one<br />

ksmp .~<br />

Rest mij nog om ONZE IIOPM.AN HOORT van harte<br />

te bedanken v0or de mietersa dagen die hij<br />

e>nze troep h.eef't lo.ten meemakene<br />

HEUK VAN RE~E~<br />

P ) L" ZWALmVEN e<br />

4=\0t VJAt{t1 ~ WAS<br />

a! +\OE VtR f,<br />

Ja mannetjes " heiem'lr:l gebrui.nu ben ik terug ....<br />

gekeerd van dt~ vlakte van. MAR."'.THON"' waar il<<br />

dan doze zomer net dutzende andere padmanne ...<br />

tjea ecn kampje zou gaan houden - zoiete nov~<br />

men jullie r;elnof ik een SJEMBORIE~ Nou ben<br />

ik 1n mijn ruige PigBelmeen~levcn wel veel ~ewend,.,<br />

maar \"/at mij daar overkomen ie, heb ik<br />

nor; nooit mccgemaakt. Omniddelltjk nadat ik<br />

bet ft.eot .. met hot doortrelt1::en v:1n een rood


13<br />

toe, andere kunnen we eenvoudig leren.,<br />

Een van de opdrachten welke je bij een hike<br />

krijgt , kan luiden: "Hoe breed is rivier X<br />

op plants Y" ., Vanzel feprekend waten de o¢rachtgevers<br />

B dat er in de verste verte geen brug te<br />

vinden i e; daar etaan we dan., maar niet l angF<br />

want we doen het volgende :<br />

1. We zo e k~n ann de overzijd<br />

e o p de oeve.r een.<br />

vaet punt~ bov, een<br />

paul t j e. (A)<br />

2 o Recht t ogenover dit<br />

paaltj e plaatsen wiJ<br />

ono eerste merktek~n (B)<br />

3o Ver->lolgene meten we<br />

een afota~d van 8 me .<br />

ter af en plaatsen<br />

daar merkteken 2e (C)<br />

4c V/eer 8 meter Vel'der<br />

een derde merkteken (D)<br />

5~ Vunaf punt D gaan w<br />

l oodrecht naar bene~<br />

den tot de plaate (X)<br />

vanwnnr wij A met C<br />

op ften lijn zien 9 daar<br />

plaritsen Wfj one laat~<br />

ate markteken~<br />

64 De afstnnd X-D is de<br />

zolfde ala de afstand<br />

A-n ~ waarmee we due op<br />

eon·voudir,c manier de<br />

breedt e van de rivier<br />

niet a.lleen gescha.t- 11 maar<br />

~elf e meetkundig bere~<br />

kend hobbeno<br />

~II\<br />

~ - ~--=..<br />

't~<br />

?!<br />

r..__ .. ';'£


uf weggespoeld in<br />

t je vacnntie ook gewaest mag z~Jn; w~<br />

t n nu we~r m~t onze neus n tenen in ~en<br />

:t.euw jaa,..l 1J n. jaer waarin we natuux.,.<br />

,K Neer ontze+tend veal van plan zijn D~<br />

r zal d ~k@P• "d•• jaar zal ik ~et lav~n<br />

n cte m·o~tcr ~ens fl1nk zuur maxen .an<br />

.J r zaJ \tal> p!~~- zij...._ £.1jn ~:m~;F eens gc.e.d<br />

p l arfors ~ero d~tJ~.rde .,;,m vecil ;;~ .:;p.;.~. ~ !-C·g<br />

v 1'11g "e doen ~n mi achie:w. '=' er dan ~u.l.\ UQ~g<br />

di andirc dlnrna van plan ,_ Ben j~<br />

n. ? Ben j1J '


.... 5<br />

ster nog n.iot· .. s·ehrok je niet. toen die cne<br />

jcngen in je nost = nag niet eene ••n jaar<br />

~~bij - •l zijn tweed9 !ter h3alde? Nu v1nd<br />

j~ h~t c·plt!ene to~h nodig" om wat te gaa.n do~nw<br />

waaJ: .. om !{1.Ynm<br />

je enders op de padvi3nderij·; Had<br />

iA bij j~ 1netnllatie niet beloofd, ji best<br />

%ullen doen?<br />

o,~h, m~ht~ wat een opf.riaaertjes nietwaar~ bee:-~<br />

te tot~mlui!:Jt'-'!,.onrae Ach ja, :tk als oude wij~<br />

ze tot~ vind het zo af en toe wel nodig e'~.ren·­<br />

tjee oud en wije ta zijne Weet jsJ ik heb lie<br />

..,e.r 11 dat i:l{ mijn ogen dioht moet knijpe-n d()Ol"<br />

het gcg.l:tm 'iil'8!¥, alla eterren t•P de petten& da.n<br />

dat ,l,k ~t JU ,.,g~n zo wijd mogelijk r~pen muet<br />

dpdrr~~ ~n 6aarna geloof. dat ik toch wal<br />

ens c•n brll mag gaen aanaeh3ffen 0 amdnt 1k<br />

maar g~en et$r kan ontde~kene<br />

Ven~der z.ul1 e!! we binnenkor-~ af!:!eheia muisten<br />

gean nom~r van ecn stel oudc rotten~ Dnt 1e<br />

a. ,~; 1...1 .,...~- ~ "a, 4 g ""''~-::- ·:... ·J..- ''' ~··...,o·.,... m4 ~ Ru1· .,. .3<br />

---- -'--..... ~ .... vJ.. ( ------· ve;.cuu •.n. Y"-"· .a. ;._..,..,. La<br />

.:r ... a.L· h4!!b uc f,e bez ig gezien 11 zll.) langzamer--"<br />

hand e 1 jn hat do.n ve.rtrouwde vriendet& ,._e¥tor-~<br />

6..-.·.1 " ...... maar ja!lj de:n ~ijn er r:clulrkig nieuwe<br />

enthoua1aate ceziehten, die het weer nen beet-­<br />

j& goed maki~!l!


Due welpen die overgasne mag ik jullie een<br />

zonnie spoor toeweneen en denk nog maar eena<br />

terug ann je oude vriend de<br />

TOCIIT OVER C U R A C A 0<br />

Scl:wc·n is de West~; is het land mijner dromen~<br />

Heerlijk omstuwd door de ruieenda ~aeG<br />

Ruw ~ijn de roteen en grillig de bomen~<br />

Kre.chtig de wind.w a;t.~ ... l1!iL!.2:~!t<br />

lange de res,<br />

Zo luidt sen vaderlanda lied van de wea·4:; ~<br />

Met de West wordt<br />

dan d.~?<br />

Uede.rle.nd~<br />

ee Antillen bedoeld<br />

en de t~isende zee<br />

is l'latllUl~lijk<br />

d*.*<br />

CaraibischG Zee 111<br />

w·ao.rvnn men voJ.op<br />

kan eenisten in<br />

de vole baaien6<br />

Het is de badoe~<br />

line u mee te n~<br />

men naar CUracao<br />

an aen tocht te<br />

maken over het<br />

eiland~<br />

' '


t<br />

~ t .. .. 1(0<br />

• 1.1 u ..t<br />

~<br />

t<br />

'·<br />

Q<br />

7 ll<br />

T .., ,<br />

'rh


heuvel op~ Ondaruce h&t fe1t~ dat we en str f­<br />

fe wind in de rug hebben~ is het eeu behoorlijke<br />

kluitq Ala we na moeiz~~c pogin~en d<br />

heuvaltop hebben be~eiktt ~ion wa op enkele<br />

KM. afetand da kust~ De fietsen zetten we aan<br />

de kant van de weg en de tocht nnar de h~st<br />

worclt te voet voort[;ezeto IIet terr-ain is woost<br />

en door de scherpgepunt~ rotsen bijnn ~nbegann<br />

baar_, Vegeta.tie 1e bier niet" u.itgezonderd oad~tuesen<br />

in verachillende soorten., De bol-ca.ctus~en<br />

of Meloen di eeroe~ d~ gr~te platta eac·<br />

tusa~n~ Infrouw gehetan en de reuze=caetua~~ de<br />

zg~ va.c.mseh ·-=<br />

Ale \V8 dt.. h""U13t bereikt heb·"len kom~n we evan<br />

tinder de 1ndrul{ van het ·nat.E:r r,ev·c taL Huiztin~<br />

hoge golven slaau tegen de hog~ r~t~aohtige<br />

kuet te p!etter en weo degene. die hierin terPeh't<br />

kom ~ c Dl. t . fi de beru,•ht..:.• Noo:rdkant Ji:<br />

Noordkuat~ Lange daze gehele kust zijn geE;n<br />

baeian~ maar wel haai~n~:~ Dit ia natuurlijk<br />

een reden temeer um te zorgen dat \·1e niet in<br />

het va.ter te.recht komen<br />

Op onze teru~vGg naar de fieteen huppelt een<br />

kcrtljn voo -'LJc. Dit ia !den .,an de wt-;.!1.ige ~oog ..<br />

ctier:~m., a..L~; ~r in het wild !Oo..rl.~om~. , Het i.I:J<br />

een .raad.. we.a.r deze d!o .•:'1n vo.n 1 r; r-r.s maar<br />

een feit ie ea~ ze levanc<br />

Nu peddelen wo door in da richting van de D.!".,;.<br />

Albert Fl sman luchtha ene We zitten than& in<br />

en plaatoje" dat de naam ~rato draa--;t. In du<br />

~la cntijd waa dit cen heel grote plan~ag€,<br />

Ret huis van de vroegere eigeno.al" staot e~ nog<br />

het landhui~ IIatOc net heef-c in de afgrijealijke<br />

elaventijd ook nog dienst e;edaan al~bu<br />

ten"crblijf van de gouverneur" Daar iti dan<br />

ok een gouverneur vermoorJ tijdens de slaven<br />

pstandc llomenteel wordt bet bewoond door d<br />

ui cteur vnn het meteorologisch inot1tuu e


,;i~fl"'I).'J.<br />

~~'.., ~<br />

!(<br />

I .<br />

'"· r .._\ . " "~ • . ,. .,<br />

~--:-; "·: .J!Y"; ¥<br />

¥ Y~;; +.t'l -~~ Ji .. ;~ r tt~~:;.. f'!<br />

1 itH.~. UO~ ~tff\QQQOUl! 1~f.t ~ t 'C"r-V-.'A,l"!'V'' ~~~'.!\<br />

; :.1 I'<br />

.. ..<br />

.<br />

• t.·"<br />

~.J' .;.: .., .t~ ~ (lJl<br />

~ ~ " ...<br />

'r ~ """"<br />

r ..<br />

.J; • , .. '.'<br />

.. . ..<br />

.<br />

... I '<br />

< ••<br />

'<br />

'•Hrt.,~n 1 P~.'t# ,.,,. ..<br />

~~r.Jt .. ~.-!.._,~ t"-i<br />

"' ilo 'i ,JCf ttt;"t!T ;-· ..<br />

w .. .:.-~ •<br />

..;~~1-t~··. "~L't.,•.Z. ~ "",.. :.r;: .,.e}f ~~·r .. ~r.:~v"f.J tt"·.r~ _.~.t.p~·)<br />

Ut'I'M ~·-f .t~p lc·J"t :~ t&l .,;·-. ,..·;..t~\.1£'.:!'!--&Upi.IP tra<br />

!)·n ~"'.! ·a~~qtH.{ l·q•U•f,et•·P :.p ·io -pA..,,..'~.Pt r~ ·.~<br />

utnlt;.:trt sztta- .tUP ~1 ;'P"a2. ~tiA ~:~-;:~ ·'u('"·r~ 'J~~ n;"~<br />

rw, ..,..,..\.. 0 +':~..,a T:"'Z ~:""~ : ... t' ~Uf' 't''l'r,-;r"' :• f)<br />

~»ft_;l ..,1 6ti~ .. f d~ ..ZU 'Q..~;o; ~ } ... -~._.l-..~{.- (..)-~. ;~_<br />

_.M;ttC:~~-~~~ f<br />

,.,.:;rto;:;; a-zuu uo p:n:t efi. paaq,~:, ;nn uao. (:uA :+Jr~aiwn~<br />

t't~~,-;'F. ... 1 ~""tr~~,,~.&"; 'lA"" •. ~m J: .n ... r~i , ... ':T~·<br />

f~t:~ :t~tfio .r t! f.6 &q - ~ z .,. \};.>~ ~f,. _..J l._J '"j: ~t•;;~ .; L:<br />

r-f,f'4?tel~ ....,,., ~, .. :: 1T•"r)~ .. !~.t .. ti'",. !~ t~;J ~ -~~~- ot..lft~.·<br />

"""<br />

,,


absoluut niets groeit~ onze ~id®n doan 0en<br />

~~t;e stofwolk opwaai&n., We kcn.non lanes kuilen<br />

van bshoorlijke afmot1ngea. Dit zijn veraehillende<br />

b·l1irnkl'"9. t ~!'ali' dottr de Amerikanen aoht er<br />

gela~en@ Nu hebban we een plsk bereikt, waar<br />

ou·~~aggelijk grote l"ot-asn zijnG Tussen deze ·<br />

:t~oteen staan llu:tsjes., Dit is he·t; plaateje<br />

San Pedro.<br />

Sret lj_g-(; als


BEELDSCIIER:&CRITIEJC<br />

door onz.e T .. V ... ~ed.~1:"!e!'ke!" .<br />

A.Le 1K het programme vu.=: - - ~· .... _ - -- r- .'t!!:1:.. ... , '<br />


Voor de mcc~ten vcn jullie ~en vnn da Wnndnn=<br />

eilrutdeng maar meer weten jullie er niet vnn<br />

af o Hat eiland ia --i~ 12 Ktle lang en met de<br />

Vlichora erbij gerekend 20 K1I.., De V1,iehora i~<br />

een ~rote zandploat 1 die ~ebruikt gordt ale<br />

militai~ oofonterreino Ret ligt daar vol mat<br />

onontplofte rttuni tie~ dua erg gevn:trlijko IIet<br />

publiek mag er alleen Zondugs op 9 omdat er dan<br />

niet gcoefend wordt en dan op eigcn riaieOe<br />

Qp Vlieland is mnar ~dn doro~ nle Ooet Vlie~<br />

lando Vroeger was e.t~ nor: een twcede dorpf> West<br />

Vliclnnd~ maar dot is in de 17a eeuw met storm<br />

door het water ve~zwolgenG Ooat Vlie1and telt<br />

ongeveol." SOO inwm1are,. ; s Zomera zijn or dan<br />

Z0 n paor duizend tou.!"istcn bij;; vooral 1 buite~:l=<br />

landerae Er zijn twee kampeerter.re:tneno IIet<br />

g:r•ootste ia het ~e..'llpterrein "Stortemel.k"., D1t<br />

terrein ia ongevee~ 2 a 3 KMo lang en 1 ID~3<br />

breed~ In het hoogseizoen stann daar een paar<br />

dutzend tenten~ Het tweeds ie het kampte~rein<br />

"Lang Pai" 9 een klein ter.rein ecn 2 EM., bui=<br />

ten hot dorp met eon nnuwelijka 50 tont()n~ J3e ..,<br />

halve de nnnlegplaata von de boot is er ook<br />

de eigenlijke havel"l" Daar li --:~en de vioeerabotens<br />

gurnnlenvisaers en aeholponzuiceree<br />

Ook ligt dnar de reddingbootG Tuseen Vlieland<br />

en To:rochelling ligt nhet Vli&"ll een doorstroom<br />

tucscn daze :twee eilanden., De Zo.ndplo.at ten<br />

Uoorden von Vlielo.ndl'l die net ab niet droog""'<br />

valt~ is hot Stortemelk~ Altijd etant daarop<br />

een zwaro branding" Menig schip io daar o;e-


·~q f'l.qa~.::p ..<br />

...<br />

""HB[.{ Ott{ e-!·p ., .<br />

•·<br />

e U" UU':3l.tl U


en di~ de l~n1erij n opkochtnn om z t verenen~<br />

Van hen noemen ~e de volgendo n~~en:<br />

Otten 8 Poe~ de Vries. Seh1pper 9 LWTh~e~ Schoen=<br />

maker en Aehterbergh. In 1848 9 due ru~ 100<br />

jaar geleden~ waren er zelfe nog 20 veenbaz~n<br />

in Looedrechte Die veenbazen, waren de werk<br />

gevera vun honderden w~rknemerso Deza werk=<br />

n~mers werden al nanr g0lnng hun arbeid was<br />

bar{ernnr, flodderaar~ modderhaalder 8 turf~<br />

trapperp stnpelanr of sehuitenvoerder genoemd~<br />

Bi~ deze veenwerklieden warcn ook vole buitcn'""'<br />

land ere, vooral Du'l·tsers 11 die to en reede Moffen<br />

genoemd vTerden


Ft<br />

veehtpa~jou p1uatee Zo'n dronken veehterebaas<br />

sprong d~n op een tafele stak zijn mes in ean<br />

balk vnn de zoldering • keck ui ·~dar:cnd l"


a.rt1kclcn ,:-encm1de kuart V3n Spruytenburgh, 18<br />

de c;alg getekend aehter de H:orenmolen.,<br />

Aan daze gale eindigde ook mcni~e turfdief zijn<br />

levono Op het atelen van turf stond nl& een<br />

zwarc etrafct IIoge boete en lanedurir:e·eovangenisatraffen<br />

werden op~0lcgd~ Voor reeidivieten<br />

(mensen die reeds mecrmalen voor ecnzclfde<br />

euveldaad r:aatraft zijn), ~old mnnr 6en fjtraf:<br />

de ga!!ge<br />

Het baljuwschap Loosdr~eht had nl in vroegere<br />

eeuwen het nhalarecht 11 " DeWoZe de be.ljuw (rech<br />

te~) ~an Looodrecht~ mocht zonder toestemming<br />

van uno.ey•e :-•L\toi~i tei -'jen tot- de doodat.rnf ver~<br />

oordclet!, iD 'ombinatie met Schout en Sehepen<br />

van hot dorp- De lao.tate turfdievenfl die in<br />

Loc'Sd.recht zijn opgehangen 0 waren Harben en<br />

Jan ~arentse olie..a IIein Pule gcheten" Dit<br />

waH 1n hct jaar 1749 Zij haddcn rec~o ecrd~r<br />

voo.:.• turfdj.efcto.l gc.zeten en haddon nu inge~<br />

brol-;:eu 1:1 vcrscheidene turtechepen v.::tn de~<br />

1€CUOC7.enc<br />

Voor deze coleeenheid<br />

werd de gnlg<br />

rc:- --==-- -="i'il:== verplnatet nEwr<br />

1r® ~~L: -<br />

tF-:~~ --~ 8>--CS: het plein voor<br />

rln~ tf ~-~ ,' ,:fa~~ h3t ouoe reuht-<br />

•' ~ ~ ;l -~ / I~ huis r dnf zieh<br />

~~~· \:,r /J.'!tl' _ d' f/ _ bevond op dez~H' -·<br />

f/1 \1 ,) ~~-/z. 'ly ~'1 '!. ~~ de pl.aah. waa<br />

;' J j ~- i ~~~- thana he" Looe-<br />

!<br />

V' J -:.:. 1 d-:echtse Raadhuis<br />

n<br />

I[·~--, , ; rH~aa'~- nan het<br />

\~(! t(\ ., .. (~..,~~ beg:n van tle,. Be<br />

1~,tr: I\ ,_.,&>1 ~ ~>~~.-:" tonweg no.ar Iil ....<br />

l•i I' U '' \ :g \ a ~ ft Veraum ...<br />

, ;;, .. · ~ ~ ~ -:;,.~.,.,..,. ., . in Loosclrecht te=<br />

~ 1 ' i ~ · .-~ \ :)}/!' mand terecht~e ...<br />

li. ··;.IH ~- Ln~--r~.\~ --~.;LJ. ateld werdi) was<br />

~ 1\\ i, ~ ./ ~e ...... : het in Looedreeht<br />

l:li· .. !i ,. ~~~p-:=-~ eon "sniopcrdag",<br />

,•ijl11, 1 1 ~~~u~~=~-~~<br />

u ~ ~ ~ 11!1 fJ;:r.._~~


~~<br />

Er ward Jan nict :cwerkt~ bahclve door de kaa~<br />

teleinsG Onder erote belnr~stelling ~ vooral<br />

van de zijd€2 der '; eena.rbeidcrs "" ho.d de i-:tXe"'"'<br />

cutie dn~ plaats 1 wclke onder toezicht vnn<br />

de Sehou-t en Se·hepenen en· de baljuw f) geachied~.<br />

de door de ·ieul wnn IIao.rlem en zi jn knecht"<br />

Doch laten we ,ne niet ve1de~ verd1epen in<br />

deze lugubcre zaken~ welke nin of meer in<br />

verbana staan oet de voen~e~ij in Loosdrecht6<br />

Hu is dit allea voorbij Wat echter voor ons<br />

ove.rr,oblevon is., is het eldorado van Loe~sdra£ri<br />

de plnoson~ waarop ik in het bijzonder d8<br />

Zeeverlce.nnereg:roep iiPOSEIDOlP' nog men;tge<br />

achone zeildag en spannende wedstrijd toewensQ<br />

LOOSDREC+t~<br />

\ \SEPfEMBER l963<br />

~~£DE~JMOR6E\J 'l:€El'bE~PERSB~~u _.,-~As"'<br />

YIECE ·' "DAt" HET WE"RELb~ E:CDRn "~ET '?~=<br />

81<br />

RES TE.;k:E?N E~J \J ER SETtetr


inhoud :<br />

1~ van de redaktie<br />

2 .. groepaleiding va~ia<br />

). 1st Kidsg:ri>ve<br />

6 .. internationaal kampvuur<br />

8., verale.g van een zonnig<br />

zomerke.mp<br />

11., hoe war-m het was 611 hoe VS1"'<br />

12., hoe breed ie de:i; water ?<br />

l~o de totem spreekt<br />

16. ~uracao<br />

21. bealdache~kritiek<br />

22. vlieland<br />

24. ~eehiedenis van Looadreeht<br />

28a inhoud

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!