02.03.2016 Views

Ogave

Groepsblad van de Albert Schweitzergroep Loosdrecht, 1963

Groepsblad van de Albert Schweitzergroep Loosdrecht, 1963

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GROEPSBLAD VAN DE

ALBERT SCHWEITZER groep

LOOSDRECHT


)


'U

0 G A V E

PERIODIEK V A..W DE n ALBERT SCHWEITZER" GROEP

TE L 0 0 S D H E C II ~.

2~:: j aargang

xo~daetie en administratie~

nu...l"'lme 1, 4 G

J ~ TL, Sa.L"clee

Eikenlaan 11

bQQ~JJRECIIT~

'I

!

{j !

I

,)

,l .

ev·

;i!·h·

'·;.\

~ .!\~,·;~

1!


~

gewurdenn ., \ii,j hopen.s tin\: een i!:.!llc:r ;: dio 1)IJ.S

)lad vndc:t" eeen 1trijgt t daai"'no.ast ook v·an rile· ..

.':~ n.{~ is .., de.) de :i.nhoud ''Yolwassen11 is~ D:t t na-..

:1oliJk ia het streven~ niet alleen van hen die

~epeJwntig 1n ons blad "stukjes" sehrijven~

loftri ook zeer zeker van Uw


'. J

REDACT IE,.,

, .

{ .

.0:- ee.f•ntc OiJz,)nlcome·'- .. ~c,.rl de hG.rd:,

ZEd 2,nte;•dag _:-~-"-8-·1963 O.'.aats vinden.

Gaarne-Zl~en-~3~ e1Te welpon Weer om

2. 30 UlL:' bi; >.:3 ·~ hO.i''deho1"

Ifucft nog ~i~\ senoe~ van haar ifa­

··~;lt~.o (''1. ~~r'.; -~~n:• n:;oo.t· WS"'l"' \,wez..,

o _, -: :: ''- o} ~:: :-".·c.lRJ. .a vo_'.i.~; ~: 8.~L."' OC[(.nne~ 'iij de

-----r-··~oonc.nc·ci-·i··~,.--.i•'· . ,L . _. -~ ~ ..· V- V- L

"'ee:~ ·ne· -·0'1 irr.F''P""

J •· V YJ -• 1. l.t '-.. . ... c.:u

v:lu.c·o~.iecnko~mt. cl:i·tmao..l tc houden

.. ·---- -·--""'-.-~ .. o-r.-~-'~~~~~~----

co Zate;aa~ l4~9:!9C3 to 20 uur

vp :'1LMl3AH..:~:iE.-.

·-~-:~" ·•-... C..: .·. ·•e 1 .u"'"'n"""' .. !..> WJ.i. 0"' ;_.1 •·jo ·-'- ..,_,. l ... om.,..t u ve.n _!•...L" ...../R

..._.

ouder·s"'

, ; ; •) ·"IJG.. StttJie on werkzannhetfen verooru.tkeu

- \JOe!' eni.··e mv.·~a·cies in HORDE & ~'ROE;?~

~eiding 5ia~over in het volgende

numme.:.~ me er c

• 1 .tte dankt de ~r0epsleiding alle welpen,


verlcennore en hun cuJers, welke vanuit alle

hooken van IToderlnnd en Europa va.cnntiegroeten

zondeno

GROEPSLEIDERo

Ook dit jo.cr vcrschonun er neer En,.,.olse r;nJ=

vinders in nederland en nel heel dicht bij~

n l " i.n het T'eu1:--enwoud., di tmaal {"ast en van do

Albert Schr1ei tzcr..,.r;roGp· ui t Loosdr~cht"

DA jon~ens. Senioren en een paar Junioren

en ankel~ vudere waren per bus n~ar liederland

gekomen om voor lO dagen hun tenten op

r e alaan in one landv

Hopman St!hneide.t< en ik ontvingen in restaurant

une Rcet" in Oud Looedrecht de gaeten~

van waaruit we de ouders naar hun nd~e~een

in tooedreoht braehten 9 want die sliepen b1J

enkele particulieren thuiaG Toen dit aohter

de rug waG braeht.en wa de jongene verdar


naar het neukenwoud~ waar ik dan ook zou blij~

ven~ ale gaet n tolk van daze Engelee jong.ens

De 'bedooling ~as de dagen t~ vullen met ui t­

stapjes naer allerlei plaateen in Nederlando

De eerste dag gingen alleen de ouders naar

Spakenburg en bleven de jongens op het kamp

om het op te bouwen.,.

De c1agen. daarop gingen we ....... ondanks het sJ.eoh

te weer ~ tooh uit nasr Alkmaar en Amsterdam~

Oosterbeek 8 Westerbouwing~ ds Afeluitdijk~

Valkenveen en Volendamo De laatstJ trip was

naar Rotterdam op Donderdag 15 Augo op welke

dag we ve avonds een internationaal alot .. kam.p

\ruur haddent waar ve.rsohillende Hilvereuml3e

en Looedrechtse verkenners bij aanwezig waren,

'in oolt nog een tweede EP..gelse troep ui t bet

Graafschap Ken·(;,

Vrijdag.., de 16e ~USe rae het alwee;r.• de laat ...

ate dag van dit kampc


-S""

De boel ward afgebroken en opgeru1md, zodat we

klaar waren toen "a avonda om 18.30 uur de bue

kwam om allea in te ladene We namen afecheid

van de kampwacht en gingen richting Loosdreoht

om de ouders op te helene Het laatete paar

pikten we op bij Hopman Sohneider 9 waar w·

allemaal afacheid namen van de inzittenden

van de buec Zij Ve!"trokken· om 20o 30 uit loos ...-

d.re:.:h·i., en zouden de V()lgend~ avond om 9 uur

Stat:i.~ol:dt:Jhire aankomen na een lange en vermoeienda

buatoahtc

Georgee-POSEID0Ii',

'· ~~

,,...t>-.

.. ,,,


::

•"'

'

8 c.v

__,

1 tn

l1

r!

('

; .._

\13 ·rU:~.l1· .r.~., :v c•Ahtdea p~t'" .. J :'s.

... tun: v ... ur v· rct.~"'l ~c~n.nd~ Wt d.

~~ur v~n d~ trrenh:cb h~ut~tap~ 1 ~nw·

cnun ;~~ 4 e~ Na ~nigu tijd ldald

7 n .:: ~ :,- ·J het kanp Lt'a'

r r ·

" ·,

.,.-~,..

~ L'J~

1:ilt

r ". ~ ..

\:

,,

~' \.\..

, .f;..~o:

,,

"

,,

~

·-

~

"C~

___ ,.~

.,,

~,~i,

\' \'.'~ ... ~.1

I

.I


-,.

Vervolgons werd er volop gemongen0 Enorm lsuk

waa het imiteren van een stoomtrein door de

annwezieen door middel van bet stampen met de

voaten en het slaan op de knie~n~

Ale kampvuurleiders traden naast Hopman Brocklehurst

op I!oprnan Uoort en Hopman Sehneidorl)

Ala aandenken aan hun verblijf in Holland

werd de let Stcke·,.,on----Trent troep ( ~enaamd

Kidegrove) aen klomp met een lelie en "Deuken=

woud. 1963" e.r in gebrand!f ove.rhand1gdo

Hopman Schneider

sprak hierbij

enkele woord'8nct

Vervolgene bedank~

te de Engelse IIcp ....

mane

Het kampvuur

\Verd besloten 1net

het zingen van

de tw•e volkslieaerene

In het kamp kree~ iedereen daarna een kop

beerlijk coco (chocolo.demelk)o

KEES FLOOR.


V"~RSLA,~ VA.: EE-l ZO:l:IIC ~O:.IERJ


~-~-~~--- ~

. ~ . ~~~~~~\

:~. ~\i ;'~->~~it~ f1_rt-:.It\

.. . ~,,~ .;,....;,'\

+ .,.. . '\

>-~-- 1\

--'(., ·- ·· jl

1('::~'- ·._ :J

~ .4-l'

J~ '!'"" ~r -~h- i;

. ·.ib 1J~~·r!J 1 . ,

,,' ' b "'11!! l.l ),1 ~.... )' ' .

1: ;\ --=-tA~ :r· ,

I. f',. '. t'f ~')}\ _f I:;

I ('l\>~'~ ~~0~

. 'I_ :..-It ~- ""\

I~ :?! !'~? ._. ..

..

_p;

~ '. ...... '

Wt3 moeatt!ln. dae.r wa~ht~m YQt w~ sen ons Wo8en

en 11a u.rsnle-;l':it_% ~·ondlte.n~:~et. h.--wo. ...a e.r de.n een

kleine (we). mooie) opto.t;h :i ~ en voor de reet

was het PETti

~ s e.vond.i""'"'iiadden we veel p1e~!er tn h0t kan1pQ

Maandarg 22 j'tlli gingan w na d€: insrH;k·~ie en

vlag gewapend me\.:; zwembl'vdk en handdoek z:-u!ar

DOESBURG me·~ e.n langs veel olffleg~n~ h.'Wame:n w~

in deze oude vestingsstad, waa~ we wat rond

gekeken hebben en zijn Vt'>:r'\rolgenB vlie~g~Bnsvlug

door gereden naar h~t zw~mbad van BABBERICH

waa.r• we warra, v~tlil en mou nankWsmen en gau-« het

wate.t"' :Ltu'!cke!la

~ s avonda hadden 't'fe ·::~en hH~t avondspQl ~

Dinsdaga ~ spa:nd.~n 'rle .:.na erg in m{1~ spo.rtweds·~rijden,

,wae.1$bij de ATGOiYfAUTEN ·~enslotte mat

de erepalm op do loop gicen~


t'

• :. r. . it

"' -·

v 't" ~II'>'"

"' , .

.... t' .. • ..

I. ~ ~

~

~~ .... ,.. .... '.

t

' .

1'

.

~

... h

1 r

, '

.I; ,,

.. .. .. l 't

.. ..

:


Er werd hard" en blijkbaar ook goed gG\'1erkt &

om 9.30 hadden we al de eind~inopectie en om

prec1$e 10 uur werd di.t zomerkamp met bet nee.!'=

halen van da nat1onale vlng geslotene

Toen weer op weg naar Hilvereum "" reepeetia""'·

vel ijk L";)oadrecoht - ( ove1" de rei a nog l""at op ...

mel'"kelijke feit • dat \·H:: di tmaal ECHT lconden

zittan)f wat dan ook het einde wae van one

ksmp .~

Rest mij nog om ONZE IIOPM.AN HOORT van harte

te bedanken v0or de mietersa dagen die hij

e>nze troep h.eef't lo.ten meemakene

HEUK VAN RE~E~

P ) L" ZWALmVEN e

4=\0t VJAt{t1 ~ WAS

a! +\OE VtR f,

Ja mannetjes " heiem'lr:l gebrui.nu ben ik terug ....

gekeerd van dt~ vlakte van. MAR."'.THON"' waar il<

dan doze zomer net dutzende andere padmanne ...

tjea ecn kampje zou gaan houden - zoiete nov~

men jullie r;elnof ik een SJEMBORIE~ Nou ben

ik 1n mijn ruige PigBelmeen~levcn wel veel ~ewend,.,

maar \"/at mij daar overkomen ie, heb ik

nor; nooit mccgemaakt. Omniddelltjk nadat ik

bet ft.eot .. met hot doortrelt1::en v:1n een rood


13

toe, andere kunnen we eenvoudig leren.,

Een van de opdrachten welke je bij een hike

krijgt , kan luiden: "Hoe breed is rivier X

op plants Y" ., Vanzel feprekend waten de o¢rachtgevers

B dat er in de verste verte geen brug te

vinden i e; daar etaan we dan., maar niet l angF

want we doen het volgende :

1. We zo e k~n ann de overzijd

e o p de oeve.r een.

vaet punt~ bov, een

paul t j e. (A)

2 o Recht t ogenover dit

paaltj e plaatsen wiJ

ono eerste merktek~n (B)

3o Ver->lolgene meten we

een afota~d van 8 me .

ter af en plaatsen

daar merkteken 2e (C)

4c V/eer 8 meter Vel'der

een derde merkteken (D)

5~ Vunaf punt D gaan w

l oodrecht naar bene~

den tot de plaate (X)

vanwnnr wij A met C

op ften lijn zien 9 daar

plaritsen Wfj one laat~

ate markteken~

64 De afstnnd X-D is de

zolfde ala de afstand

A-n ~ waarmee we due op

eon·voudir,c manier de

breedt e van de rivier

niet a.lleen gescha.t- 11 maar

~elf e meetkundig bere~

kend hobbeno

~II\

~ - ~--=..

't~

?!

r..__ .. ';'£


uf weggespoeld in

t je vacnntie ook gewaest mag z~Jn; w~

t n nu we~r m~t onze neus n tenen in ~en

:t.euw jaa,..l 1J n. jaer waarin we natuux.,.

,K Neer ontze+tend veal van plan zijn D~

r zal d ~k@P• "d•• jaar zal ik ~et lav~n

n cte m·o~tcr ~ens fl1nk zuur maxen .an

.J r zaJ \tal> p!~~- zij...._ £.1jn ~:m~;F eens gc.e.d

p l arfors ~ero d~tJ~.rde .,;,m vecil ;;~ .:;p.;.~. ~ !-C·g

v 1'11g "e doen ~n mi achie:w. '=' er dan ~u.l.\ UQ~g

di andirc dlnrna van plan ,_ Ben j~

n. ? Ben j1J '


.... 5

ster nog n.iot· .. s·ehrok je niet. toen die cne

jcngen in je nost = nag niet eene ••n jaar

~~bij - •l zijn tweed9 !ter h3alde? Nu v1nd

j~ h~t c·plt!ene to~h nodig" om wat te gaa.n do~nw

waaJ: .. om !{1.Ynm

je enders op de padvi3nderij·; Had

iA bij j~ 1netnllatie niet beloofd, ji best

%ullen doen?

o,~h, m~ht~ wat een opf.riaaertjes nietwaar~ bee:-~

te tot~mlui!:Jt'-'!,.onrae Ach ja, :tk als oude wij~

ze tot~ vind het zo af en toe wel nodig e'~.ren·­

tjee oud en wije ta zijne Weet jsJ ik heb lie

..,e.r 11 dat i:l{ mijn ogen dioht moet knijpe-n d()Ol"

het gcg.l:tm 'iil'8!¥, alla eterren t•P de petten& da.n

dat ,l,k ~t JU ,.,g~n zo wijd mogelijk r~pen muet

dpdrr~~ ~n 6aarna geloof. dat ik toch wal

ens c•n brll mag gaen aanaeh3ffen 0 amdnt 1k

maar g~en et$r kan ontde~kene

Ven~der z.ul1 e!! we binnenkor-~ af!:!eheia muisten

gean nom~r van ecn stel oudc rotten~ Dnt 1e

a. ,~; 1...1 .,...~- ~ "a, 4 g ""''~-::- ·:... ·J..- ''' ~··...,o·.,... m4 ~ Ru1· .,. .3

---- -'--..... ~ .... vJ.. ( ------· ve;.cuu •.n. Y"-"· .a. ;._..,..,. La

.:r ... a.L· h4!!b uc f,e bez ig gezien 11 zll.) langzamer--"

hand e 1 jn hat do.n ve.rtrouwde vriendet& ,._e¥tor-~

6..-.·.1 " ...... maar ja!lj de:n ~ijn er r:clulrkig nieuwe

enthoua1aate ceziehten, die het weer nen beet-­

j& goed maki~!l!


Due welpen die overgasne mag ik jullie een

zonnie spoor toeweneen en denk nog maar eena

terug ann je oude vriend de

TOCIIT OVER C U R A C A 0

Scl:wc·n is de West~; is het land mijner dromen~

Heerlijk omstuwd door de ruieenda ~aeG

Ruw ~ijn de roteen en grillig de bomen~

Kre.chtig de wind.w a;t.~ ... l1!iL!.2:~!t

lange de res,

Zo luidt sen vaderlanda lied van de wea·4:; ~

Met de West wordt

dan d.~?

Uede.rle.nd~

ee Antillen bedoeld

en de t~isende zee

is l'latllUl~lijk

d*.*

CaraibischG Zee 111

w·ao.rvnn men voJ.op

kan eenisten in

de vole baaien6

Het is de badoe~

line u mee te n~

men naar CUracao

an aen tocht te

maken over het

eiland~

' '


t

~ t .. .. 1(0

• 1.1 u ..t

~

t


Q

7 ll

T .., ,

'rh


heuvel op~ Ondaruce h&t fe1t~ dat we en str f­

fe wind in de rug hebben~ is het eeu behoorlijke

kluitq Ala we na moeiz~~c pogin~en d

heuvaltop hebben be~eiktt ~ion wa op enkele

KM. afetand da kust~ De fietsen zetten we aan

de kant van de weg en de tocht nnar de h~st

worclt te voet voort[;ezeto IIet terr-ain is woost

en door de scherpgepunt~ rotsen bijnn ~nbegann

baar_, Vegeta.tie 1e bier niet" u.itgezonderd oad~tuesen

in verachillende soorten., De bol-ca.ctus~en

of Meloen di eeroe~ d~ gr~te platta eac·

tusa~n~ Infrouw gehetan en de reuze=caetua~~ de

zg~ va.c.mseh ·-=

Ale \V8 dt.. h""U13t bereikt heb·"len kom~n we evan

tinder de 1ndrul{ van het ·nat.E:r r,ev·c taL Huiztin~

hoge golven slaau tegen de hog~ r~t~aohtige

kuet te p!etter en weo degene. die hierin terPeh't

kom ~ c Dl. t . fi de beru,•ht..:.• Noo:rdkant Ji:

Noordkuat~ Lange daze gehele kust zijn geE;n

baeian~ maar wel haai~n~:~ Dit ia natuurlijk

een reden temeer um te zorgen dat \·1e niet in

het va.ter te.recht komen

Op onze teru~vGg naar de fieteen huppelt een

kcrtljn voo -'LJc. Dit ia !den .,an de wt-;.!1.ige ~oog ..

ctier:~m., a..L~; ~r in het wild !Oo..rl.~om~. , Het i.I:J

een .raad.. we.a.r deze d!o .•:'1n vo.n 1 r; r-r.s maar

een feit ie ea~ ze levanc

Nu peddelen wo door in da richting van de D.!".,;.

Albert Fl sman luchtha ene We zitten than& in

en plaatoje" dat de naam ~rato draa--;t. In du

~la cntijd waa dit cen heel grote plan~ag€,

Ret huis van de vroegere eigeno.al" staot e~ nog

het landhui~ IIatOc net heef-c in de afgrijealijke

elaventijd ook nog dienst e;edaan al~bu

ten"crblijf van de gouverneur" Daar iti dan

ok een gouverneur vermoorJ tijdens de slaven

pstandc llomenteel wordt bet bewoond door d

ui cteur vnn het meteorologisch inot1tuu e


,;i~fl"'I).'J.

~~'.., ~

!(

I .

'"· r .._\ . " "~ • . ,. .,

~--:-; "·: .J!Y"; ¥

¥ Y~;; +.t'l -~~ Ji .. ;~ r tt~~:;.. f'!

1 itH.~. UO~ ~tff\QQQOUl! 1~f.t ~ t 'C"r-V-.'A,l"!'V'' ~~~'.!\

; :.1 I'

.. ..

.

• t.·"

~.J' .;.: .., .t~ ~ (lJl

~ ~ " ...

'r ~ """"

r ..

.J; • , .. '.'

.. . ..

.

... I '

< ••

'

'•Hrt.,~n 1 P~.'t# ,.,,. ..

~~r.Jt .. ~.-!.._,~ t"-i

"' ilo 'i ,JCf ttt;"t!T ;-· ..

w .. .:.-~ •

..;~~1-t~··. "~L't.,•.Z. ~ "",.. :.r;: .,.e}f ~~·r .. ~r.:~v"f.J tt"·.r~ _.~.t.p~·)

Ut'I'M ~·-f .t~p lc·J"t :~ t&l .,;·-. ,..·;..t~\.1£'.:!'!--&Upi.IP tra

!)·n ~"'.! ·a~~qtH.{ l·q•U•f,et•·P :.p ·io -pA..,,..'~.Pt r~ ·.~

utnlt;.:trt sztta- .tUP ~1 ;'P"a2. ~tiA ~:~-;:~ ·'u('"·r~ 'J~~ n;"~

rw, ..,..,..\.. 0 +':~..,a T:"'Z ~:""~ : ... t' ~Uf' 't''l'r,-;r"' :• f)

~»ft_;l ..,1 6ti~ .. f d~ ..ZU 'Q..~;o; ~ } ... -~._.l-..~{.- (..)-~. ;~_

_.M;ttC:~~-~~~ f

,.,.:;rto;:;; a-zuu uo p:n:t efi. paaq,~:, ;nn uao. (:uA :+Jr~aiwn~

t't~~,-;'F. ... 1 ~""tr~~,,~.&"; 'lA"" •. ~m J: .n ... r~i , ... ':T~·

f~t:~ :t~tfio .r t! f.6 &q - ~ z .,. \};.>~ ~f,. _..J l._J '"j: ~t•;;~ .; L:

r-f,f'4?tel~ ....,,., ~, .. :: 1T•"r)~ .. !~.t .. ti'",. !~ t~;J ~ -~~~- ot..lft~.·

"""

,,


absoluut niets groeit~ onze ~id®n doan 0en

~~t;e stofwolk opwaai&n., We kcn.non lanes kuilen

van bshoorlijke afmot1ngea. Dit zijn veraehillende

b·l1irnkl'"9. t ~!'ali' dottr de Amerikanen aoht er

gela~en@ Nu hebban we een plsk bereikt, waar

ou·~~aggelijk grote l"ot-asn zijnG Tussen deze ·

:t~oteen staan llu:tsjes., Dit is he·t; plaateje

San Pedro.

Sret lj_g-(; als


BEELDSCIIER:&CRITIEJC

door onz.e T .. V ... ~ed.~1:"!e!'ke!" .

A.Le 1K het programme vu.=: - - ~· .... _ - -- r- .'t!!:1:.. ... , '


Voor de mcc~ten vcn jullie ~en vnn da Wnndnn=

eilrutdeng maar meer weten jullie er niet vnn

af o Hat eiland ia --i~ 12 Ktle lang en met de

Vlichora erbij gerekend 20 K1I.., De V1,iehora i~

een ~rote zandploat 1 die ~ebruikt gordt ale

militai~ oofonterreino Ret ligt daar vol mat

onontplofte rttuni tie~ dua erg gevn:trlijko IIet

publiek mag er alleen Zondugs op 9 omdat er dan

niet gcoefend wordt en dan op eigcn riaieOe

Qp Vlieland is mnar ~dn doro~ nle Ooet Vlie~

lando Vroeger was e.t~ nor: een twcede dorpf> West

Vliclnnd~ maar dot is in de 17a eeuw met storm

door het water ve~zwolgenG Ooat Vlie1and telt

ongeveol." SOO inwm1are,. ; s Zomera zijn or dan

Z0 n paor duizend tou.!"istcn bij;; vooral 1 buite~:l=

landerae Er zijn twee kampeerter.re:tneno IIet

g:r•ootste ia het ~e..'llpterrein "Stortemel.k"., D1t

terrein ia ongevee~ 2 a 3 KMo lang en 1 ID~3

breed~ In het hoogseizoen stann daar een paar

dutzend tenten~ Het tweeds ie het kampte~rein

"Lang Pai" 9 een klein ter.rein ecn 2 EM., bui=

ten hot dorp met eon nnuwelijka 50 tont()n~ J3e ..,

halve de nnnlegplaata von de boot is er ook

de eigenlijke havel"l" Daar li --:~en de vioeerabotens

gurnnlenvisaers en aeholponzuiceree

Ook ligt dnar de reddingbootG Tuseen Vlieland

en To:rochelling ligt nhet Vli&"ll een doorstroom

tucscn daze :twee eilanden., De Zo.ndplo.at ten

Uoorden von Vlielo.ndl'l die net ab niet droog""'

valt~ is hot Stortemelk~ Altijd etant daarop

een zwaro branding" Menig schip io daar o;e-


·~q f'l.qa~.::p ..

...

""HB[.{ Ott{ e-!·p ., .

•·

e U" UU':3l.tl U


en di~ de l~n1erij n opkochtnn om z t verenen~

Van hen noemen ~e de volgendo n~~en:

Otten 8 Poe~ de Vries. Seh1pper 9 LWTh~e~ Schoen=

maker en Aehterbergh. In 1848 9 due ru~ 100

jaar geleden~ waren er zelfe nog 20 veenbaz~n

in Looedrechte Die veenbazen, waren de werk

gevera vun honderden w~rknemerso Deza werk=

n~mers werden al nanr g0lnng hun arbeid was

bar{ernnr, flodderaar~ modderhaalder 8 turf~

trapperp stnpelanr of sehuitenvoerder genoemd~

Bi~ deze veenwerklieden warcn ook vole buitcn'""'

land ere, vooral Du'l·tsers 11 die to en reede Moffen

genoemd vTerden


Ft

veehtpa~jou p1uatee Zo'n dronken veehterebaas

sprong d~n op een tafele stak zijn mes in ean

balk vnn de zoldering • keck ui ·~dar:cnd l"


a.rt1kclcn ,:-encm1de kuart V3n Spruytenburgh, 18

de c;alg getekend aehter de H:orenmolen.,

Aan daze gale eindigde ook mcni~e turfdief zijn

levono Op het atelen van turf stond nl& een

zwarc etrafct IIoge boete en lanedurir:e·eovangenisatraffen

werden op~0lcgd~ Voor reeidivieten

(mensen die reeds mecrmalen voor ecnzclfde

euveldaad r:aatraft zijn), ~old mnnr 6en fjtraf:

de ga!!ge

Het baljuwschap Loosdr~eht had nl in vroegere

eeuwen het nhalarecht 11 " DeWoZe de be.ljuw (rech

te~) ~an Looodrecht~ mocht zonder toestemming

van uno.ey•e :-•L\toi~i tei -'jen tot- de doodat.rnf ver~

oordclet!, iD 'ombinatie met Schout en Sehepen

van hot dorp- De lao.tate turfdievenfl die in

Loc'Sd.recht zijn opgehangen 0 waren Harben en

Jan ~arentse olie..a IIein Pule gcheten" Dit

waH 1n hct jaar 1749 Zij haddcn rec~o ecrd~r

voo.:.• turfdj.efcto.l gc.zeten en haddon nu inge~

brol-;:eu 1:1 vcrscheidene turtechepen v.::tn de~

1€CUOC7.enc

Voor deze coleeenheid

werd de gnlg

rc:- --==-- -="i'il:== verplnatet nEwr

1r® ~~L: -

tF-:~~ --~ 8>--CS: het plein voor

rln~ tf ~-~ ,' ,:fa~~ h3t ouoe reuht-

•' ~ ~ ;l -~ / I~ huis r dnf zieh

~~~· \:,r /J.'!tl' _ d' f/ _ bevond op dez~H' -·

f/1 \1 ,) ~~-/z. 'ly ~'1 '!. ~~ de pl.aah. waa

;' J j ~- i ~~~- thana he" Looe-

!

V' J -:.:. 1 d-:echtse Raadhuis

n

I[·~--, , ; rH~aa'~- nan het

\~(! t(\ ., .. (~..,~~ beg:n van tle,. Be

1~,tr: I\ ,_.,&>1 ~ ~>~~.-:" tonweg no.ar Iil ....

l•i I' U '' \ :g \ a ~ ft Veraum ...

, ;;, .. · ~ ~ ~ -:;,.~.,.,..,. ., . in Loosclrecht te=

~ 1 ' i ~ · .-~ \ :)}/!' mand terecht~e ...

li. ··;.IH ~- Ln~--r~.\~ --~.;LJ. ateld werdi) was

~ 1\\ i, ~ ./ ~e ...... : het in Looedreeht

l:li· .. !i ,. ~~~p-:=-~ eon "sniopcrdag",

,•ijl11, 1 1 ~~~u~~=~-~~

u ~ ~ ~ 11!1 fJ;:r.._~~


~~

Er ward Jan nict :cwerkt~ bahclve door de kaa~

teleinsG Onder erote belnr~stelling ~ vooral

van de zijd€2 der '; eena.rbeidcrs "" ho.d de i-:tXe"'"'

cutie dn~ plaats 1 wclke onder toezicht vnn

de Sehou-t en Se·hepenen en· de baljuw f) geachied~.

de door de ·ieul wnn IIao.rlem en zi jn knecht"

Doch laten we ,ne niet ve1de~ verd1epen in

deze lugubcre zaken~ welke nin of meer in

verbana staan oet de voen~e~ij in Loosdrecht6

Hu is dit allea voorbij Wat echter voor ons

ove.rr,oblevon is., is het eldorado van Loe~sdra£ri

de plnoson~ waarop ik in het bijzonder d8

Zeeverlce.nnereg:roep iiPOSEIDOlP' nog men;tge

achone zeildag en spannende wedstrijd toewensQ

LOOSDREC+t~

\ \SEPfEMBER l963

~~£DE~JMOR6E\J 'l:€El'bE~PERSB~~u _.,-~As"'

YIECE ·' "DAt" HET WE"RELb~ E:CDRn "~ET '?~=

81

RES TE.;k:E?N E~J \J ER SETtetr


inhoud :

1~ van de redaktie

2 .. groepaleiding va~ia

). 1st Kidsg:ri>ve

6 .. internationaal kampvuur

8., verale.g van een zonnig

zomerke.mp

11., hoe war-m het was 611 hoe VS1"'

12., hoe breed ie de:i; water ?

l~o de totem spreekt

16. ~uracao

21. bealdache~kritiek

22. vlieland

24. ~eehiedenis van Looadreeht

28a inhoud

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!