CULTUUR PUBLIEKE DOMEIN TILBURG

bertvanhelvoirt

jchkvqg

CULTUUR

PUBLIEKE

DOMEIN

TILBURG

​ Innovatief beleid als

opvolger van KORT

​ Opzet pilotfase 2016 ​ 24 februari 2016

​ Stadslab CuPuDo

​ www.cupudo.nl

| 1


Inhoud

pagina pagina pagina pagina pagina

4 6 13 20 27

Historie Ontwikkelingen Model pilot, proces &

deliverables

Samenvattend

Timeline

pagina pagina pagina

pagina

pagina

3 11 16 26 31

Wethouder Tilburger Professionals

Kunstenaar

Programmamaker &

Verkenners

|

2


|

3
​ Tilburg verdient het om als voorloper

van kunst in de openbare ruimte

opnieuw die rol te pakken met cultuur in

het publieke domein.

​ We doen dat vanuit de kracht van

Tilburg, bottom up, met een inspirerende

blik en vernieuwende verbindingen. Dan

worden de resultaten echt tastbaar en

van ons allemaal!


Wethouder Cultuur Gemeente Tilburg

– Marcelle Hendrickx

© Duarte, Inc. 2014

|

4

4


historie &

achtergrond

Tilburg start in 2016 met een Cupudo stadslab.

In dit document beschrijven we de achtergrond,

de doelstelling en de werkwijze van dit stadslab.

het KORT programma en

het bestuurlijk kader

“Werkplan Cultuur

2011-2016”

We hopen de stad te kunnen inspireren om mee

te denken over cultuur in het publieke domein

en daarmee de (be)leefbaarheid van Tilburg te

vergroten.

Meer informatie op www.cupudo.nl

|

5


KORT

kunstenplan voor de

openbare ruimte

KORT 2002-2010

b&w besluit 2010 : enkel

onderhoud en beheer

bestaande buitenkunstcollectie

verkenning nieuw beleid

2014

​ Tilburg kent een rijke historie waar

het gaat om hedendaagse Kunst

in de Openbare Ruimte. Met het

Masterplan Beeldende Kunst van

Baljeu is in de jaren 80 een

fundament gelegd voor een

toonaangevende collectie die met

KORT (Kunstenplan Openbare

Ruimte Tilburg 2002-2010) verder

is uitgebouwd. " Het KORT-beleid"

staat in Nederland bekend als een

vooruitstrevend beleid, dat zich

onderscheidt van wat elders

gebruikelijk is.

​ Met KORT heeft Tilburg bewust

een voortrekkerspositie

ingenomen en zich geprofileerd

als stad met culturele ambities en

durf. Bekendste werken zijn de

Cityring (het zwarte uiterlijk), het

‘Draaiend huis op de Rotonde’ en

‘Horror Vacuil: een docudrama in

14 staties’ in de NWE Vorst

​ In 2014 is er een verkenning

uitgevoerd naar de wensen en

mogelijkheden voor nieuw beleid

rondom dit onderwerp.

​ Belangrijkste conclusie uit deze

verkenning is:

​ De zesde stad van het land die zich

bovendien presenteert als cultureel

spannend kan niet zonder

kunstprojecten in de openbare ruimte!

|

6


|

7


ontwikkelingen

de ambitie

toonaangevend in kunst in

de openbare ruimte

vergroten (be)leeUaarheid

van de stad

rol van de gemeente in dit

proces

|

8


TILBURG

de stad en zijn ambitie

ambitie

moderne architectuur &

moderne kunst als

onderscheidend

vermogen van de stad

vanuit de kern zijn de

ingrediënten aanwezig

​ Een stad als Tilburg kent een

grote mate van dynamiek en

verandert voortdurend. Om

ontwikkelingen in de hand te

houden is ook hier een hoge mate

van controle op het openbare

leven. Vaak komt dit de eigenheid

van een stad niet ten goede.

​ Tilburg kenmerkt zich als een stad

met lef, een stad die ontdekt moet

worden, een stad met rafelranden

en met verborgen parels. Cultureel

boeiend maar ook rauw en onaf.

​ Cultuurprojecten kunnen deze

karakteristieken verbeelden en

versterken. De gehele stedelijke

context kan hiervoor als

uitgangspunt dienen wat ruimte

biedt aan gevarieerde en

spannende ontwerpen.

​ In " de Aantrekkelijke Stad " doet

Gerard Marlet de volgende

uitspraak:

​ 'Steden die niet gezegend zijn met

een aantrekkelijke historische

binnenstad en een historisch

gegroeid culinair en cultureel

aanbod doen er goed aan om in de

concurrentie met andere naburige

steden zich te profileren op de

zwakke punten van de traditionele

steden’.

​ Tilburg kan dat doen met moderne

architectuur en moderne kunst in

de publieke ruimte. Met een

levendige en diverse

infrastructuur, interessante

partners en een brede

kunstvakopleiding in de stad,

heeft Tilburg een kansrijke

uitgangspositie voor een

aansprekend Publiek Kunst beleid.

Betrokken en onafhankelijk.

|

9


TILBURG

stad van social

innovation

de Tilburger aan zet

de bewezen kracht van

locale betrokkenheid

bestaande netwerken in

de stad gebruiken

​ Met de opkomst van het nieuwe

burgerschap en de keuze van de

stad voor social innovation zien

(en willen) we steeds meer verantwoordelijkheid

bij burgers leggen.

De verant-woordelijkheid voor

invulling en beheer van de

publieke ruimte ligt in de toekomst

dan ook niet slechts bij de

overheid maar tevens bij

ondernemers en bewoners.

​ Het creëren van betrokkenheid en

engagement bij cultuurprojecten

in de publieke ruimte kan zorgen

voor acceptatie en mogelijkheden

bieden voor verandering. Sociale

sculpturen of Community-art

projecten die in de wijk worden

uitgevoerd hebben vaak een

positief effect op het ontstaan van

een publieke ruimte. Dat is ook in

Tilburg al bewezen

​ Kunst in de wijk kan bijdragen aan

identiteit (het verhaal van de plek)

en saamhorigheid (onze plek).

Sociale sculpturen komen door

middel van participatie van

bewoners tot stand, waardoor

nieuwe sociale verbindingen en

relaties kunnen ontstaan. Bewoners

beschikken over de meeste ervaring

en kennis van hun omgeving wat zij

kunnen gebruiken om de buurt vorm

te geven. Wanneer er zelf vorm kan

worden gegeven aan de

leefomgeving leidt dat tot grotere

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel

bij de bewoners.

|

10
​ Mijn vrienden en ik vinden kunst in de

stad eigenlijk wel tof.

​ Als we nu zelf iets mogen bedenken…

dan gaan we iets gaafs, opvallends en

ahum... bijzonders bedenken voor kunst

in het centrum!

​ Kunst op onze manier...

– Teun

Tilburger van geboorte


© Duarte, Inc. 2014

|

11

11


TILBURG

toonaangevend

na KORT opnieuw

voorop lopend

profilering van Tilburg

verbinden van

ogenschijnlijke

tegenstellingen

​ " Het KORT-beleid staat in Nederland

bekend als een vooruitstrevend beleid,

dat zich onderscheidt van wat elders

gebruikelijk is. Met KORT heeft Tilburg

bewust een voortrekkerspositie

ingenomen en heeft zich geprofileerd

als stad met culturele ambities en durf.

Ondanks de knelpunten, waaronder

het (te) kritisch karakter van de kunst,

heeft KORT veel positieve

veranderingen op het gebied van kunst

in de openbare ruimte gebracht" (uit

evaluatierapport IVA, 2009).

​ We willen met ons nieuwe beleid

Tilburg opnieuw op de kaart zetten

als toonaangevende speler in dit

domein. Dat is een grote ambitie

maar wel een die past bij onze

stad.

​ Daarbij kiezen we bewust voor en/

en en niet voor of/of. We willen

onze stad met grootschalige en

spraakmakende kunstprojecten

(inter)nationaal profileren als

culturele en dynamische stad en

we willen met lokale kunstprojecten

de betrokkenheid en

leefbaarheid in de wijk vergroten!

​ “Wanneer de Kunst niet (zoals

gebruikelijk) als sluitpost wordt gezien

maar van meet af aan toonaangevend

aanwezig is in de vormgeving van ons

publieke domein kan Tilburg kan zich

daarmee landelijk en internationaal

profileren als dynamische creatieve

stad” (IVA )

​ Dit wordt overigens bevestigd

door het lectoraat Beeldende

Kunst van Fontys dat zich

momenteel hard maakt voor een

opleiding (master) "Performance

Art in Public Space' in Tilburg.

|

12


TILBURG

vergroten

(be)leefbaarheid

aantrekkelijk

vestigingsklimaat

tilburg op de kaart

buurtparticipatie

​ Kunst in de openbare ruimte dient

meerdere heren. Het is in de

eerste plaats een visitekaartje

voor de stad. Het bepaalt (mede)

het gezicht van de stad en

daarmee voor een belangrijk deel

ook de identiteit en uitstraling.

Daarnaast is er van oudsher de

decoratieve functie: kunst

verfraait te stad en verbeeldt de

stad. Vertelt haar geschiedenis. In

termen van sociale stijging en

cohesie zijn publieke kunstwerken

belangrijk voor zaken als

herdenking, reflectie, verbinding

(community art) en

cultuureducatie. En niet in de

laatste plaats biedt een openbaar

kunstbeleid werkgelegenheid, niet

alleen aan (plaatselijke)

kunstenaars maar zeker ook aan

het lokale bedrijfsleven.

​ In de huidige maatschappij zien

we de vervreemding van burgers

van hun omgeving en het verlies

van eigenheid van openbare

ruimten. In beide gevallen kan

kunst een belangrijke rol spelen

(LOKO 2014) . Voorbeelden in

binnen- en buitenland tonen aan

dat kunstprojecten verschil

kunnen maken. Burgers voelen

zich sterker verbonden met een

herkenbare omgeving die voor hen

een specifieke betekenis heeft.

Willen steden zichzelf dan ook

‘intern’ en ‘extern’ beter

identificeren en daarmee

onderscheiden dan zal er meer

aandacht besteed moeten worden

aan hun eigen karakter en

geschiedenis.

​ Een groot deel van de Tilburgers geeft

aan kunst als een verrijking te zien

|

13


TILBURG

rol van de gemeente

cruciale inspirator

facilitator en verbinder

bewaker van algemeen

belang

​ De rol van de gemeente wordt als

cruciaal gezien. Aangezien

creativiteit niet alleen gaat om het

eindresultaat maar vooral ook om

het proces, dient de gemeente

zich hier flexibel en dynamisch op

te stellen en minder vast te

houden aan meetbare en

controleerbare instrumenten.

​ Als zij vanuit haar positie proces

van uitvoering faciliteert (en op

dat punt dus wel een stuk beleid

voert), stimuleert dat andere

partijen om aan te schuiven. De

kunst is om als overheid de juiste

partijen bijeen te brengen.

​ Voor grote (kunst)projecten op

stadsniveau zal de samenwerking

gezocht moeten worden met

private partijen. Een groot deel

van de Tilburgers geeft aan kunst

als een verrijking te zien. Hier

fungeert de overheid als bewaker

van het algemeen belang, om de

kwaliteit van het publieke domein

te kunnen waarborgen en sociaal

maatschappelijke uitsluiting te

voorkomen.

​ De gemeente speelt bij

buurtgerichte (kunst)projecten een

belangrijke rol in het motiveren,

stimuleren en mobiliseren van

burgers en zal moeten faciliteren

in geschikte locaties, financiële

middelen en lokale

samenwerkingspartners, zonder

het gevoel van onafhankelijkheid

te ondermijnen.

|

14


|

15​ Het is van wezenlijk belang dat we

kennis en creativiteit koppelen aan de

culturele behoefte in het publieke

domein.

​ Een platform als “stadslab” kan een

positieve impuls geven aan kwaliteit,

draagvlak maar vooral samenhang!


© Duarte, Inc. 2014

|

16

16


CuPuDo

Stadslab013 i.o

het denkmodel

het werkmodel

de pilot

het proces & deliverables

|

17


CuPuDo

het denkmodel

kunst als instrument

voor issue, value & place

making

verbreden van het

domein

nieuwe beslismodellen

​ Cultuur in het publieke domein

kent vele verschijningsvormen;

kunstwerken in de openbare

ruimte zoals in Tilburg

bijvoorbeeld de Plekgedichten

maar ook evenementen zoals

Festival Mundial en de Kermis of

een muziek-voorstelling in een

park. Dit alles beschouwen we als

cultuur in het publieke domein. We

verbreden daarmee de term kunst.

Niet alleen het begrip kunst

interpreteren we ruimer dan

voorheen, ook het begrip

'openbare ruimte' wordt breder. In

dit model is het Publiek Domein

het speelveld dat ook de virtuele

wereld omvat. Social media zien

we als belangrijk middel om

projecten in de openbare ruimte te

ondersteunen

​ We onderscheiden drie richtingen

om met kunst waarde toe te

voegen in verschillende domeinen.

Kunst kan een doel op zich zijn :

Issue Making (L’art pour l’art ofwel

Kunst voor de Kunst) maar kan

ook worden ingezet als ‘middel’

om iets anders te bereiken.

Bijvoorbeeld voor het verstevigen

van harmonie in de samenleving –

de zogenaamde ‘ community art’

ofwel Place Making.. En kunst kan

als aanjager dienen van innovatie ,

city banding en economische

waarden vergroten: Value Making.

We combineren en selecteren

initiatieven om op alle drie

aspecten een maximale impact te

krijgen.

​ Aan elk kunstwerk in het publieke

domein gaat een

beslissingsproces vooraf.

Transparant en vooral meer

democratisch.

|

18


CuPuDo Stadslab

het werkmodel

​ Wij stellen een programmamaker

aan die de regie heeft over het

Stadslab. Daarnaast drie

verkenners die een begin maken

met het zoeken naar interessante

crossovers. Deze scouts of

verkenners zijn ieder voor zich

een spil in hun netwerk en zijn op

de hoogte van de laatste

ontwikkelingen.

​ Het Stadslab is een laboratorium

met de nadruk op experimenteren.

Het lab onderzoekt:

​ 1. hoe culturele projecten in het

publieke domein een maximale

impact kunnen krijgen door de

verbinding van kunst met

buurtbetrokkenheid en

economische belang

een pilot van een jaar

verkenners &

programma-maker

bottom up verbinden,

verrijken en selecteren

​ Deze drie mensen vertegenwoordigen

de drie eerder

onderscheiden domeinen: de

kunst- en cultuurwereld, het wijken

buurtwerk en bedrijfsleven en

innovatieve partijen.

​ 2. hoe de traditionele

kunstcommissie vervangen kan

worden door (in het proces) actief

betrokken kunstexperts

​ 3. hoe culturele projecten in het

publieke domein kunnen ontstaan

vanuit burgerparticipatie en

verrassende verbindingen.

|

19
​ ”De bijdrage van Kunst & Cultuur!”

​ Kunst en cultuur kunnen enorm

bijdragen aan sociale innovatie in de

stad, maar dan moet de kunst wel uit

haar ivoren toren en weg van de

commissiecultuur. In dit stadslab staat

een innovatieve samenwerkingsvorm

centraal waarbij artistieke waarde aan

maatschappelijke en economische

waarde gekoppeld wordt in projecten die

een daadwerkelijke impact beogen in

het publieke domein.!


• Marc Glaudemans

• Bert van Helvoirt

Ontwikkelaars van het CuPuDo model

© Duarte, Inc. 2014

|

20

20


CuPuDo Stadslab

de pilot

focus op pilotgebied

Stadsbos/Reeshof

geen uitsluiting van

andere wijken in Tilburg

onderzoek en voorstel

totstandkoming

iconische kunst

​ Een pilot om te leren hoe we

slimme combinaties kunnen

maken van Issue Making, Place

Making en Value Making. De

bijdrage op de 3 assen resulteren

in een driehoek. We willen

onderzoeken hoe we het

oppervlak van de driehoek zo

groot mogelijk kunnen maken,

ofwel de impact maximaal. Er zijn

tal van voorbeelden van

kunstwerken in de wereld, die op

een succesvolle manier de drie

vormen van waarde creatief

combineren.

​ De totstandkoming van iconische

kunst zal mogelijk een langer

perspectief nodig hebben en bijna

zeker een groter budget dan

voorhanden is voor de pilot.

​ Het Stadslab onderzoekt of

iconische kunstwerken tot stand

komen zonder inzet van een

kunstcommissie en hoe deze te

financieren. Vóór 2017 levert het

Stadslab minstens één uitgewerkt

voorstel voor een spraakmakend

iconisch kunstwerk in Tilburg

|

21


CuPuDo Stadslab

het proces

pilot project met

herkenbare fasering

crowd pitching als

commissieloos besluiten

tjdelijke denktank met

kennis en expertise

ondersteunt de

besluitvorming

​ De pilot-fase begint met een

verkenningsfase. Verkenners gaan

actief op zoek naar interessante

en kansrijke ideeën in de

verschillende netwerken. In deze

zoektocht stemmen ze onderling

af welke mogelijke koppelingen er

te maken zijn.

​ De resultaten worden in beeld

gebracht op een kansenkaart; een

overzicht van interessante en

kansrijke verbindingen tussen de

verschillende cultuurdomeinen.

Deze kaart vormt de basis voor de

volgende fase, waarin naar een

selectie wordt toegewerkt. De

kansenkaart is tevens een

instrument om gemeenschappen

te mobiliseren. Welke van de

voorgestelde ideeën kan rekenen

op het meeste draagvlak? Welke

ideeën zijn haalbaar?

​ En vooral welke ideeën zijn

inhoudelijk en als vernieuwende

verbinding het meest interessant?

​ Online of in openbare

bijeenkomsten kunnen de diverse

ideeën vervolgens ‘gepitcht’

worden en kunnen partijen hun

interesse om te participeren

kenbaar maken. We noemen dit

‘crowdpitching’ en zien het als een

interessante vorm van commissieloos

tot een besluit komen. Een

tijdelijke denktank met kennis en

expertise in deze vorm van

besluitvorming gaat het Stadslab

hierin adviseren. De beslissingen

die zo tot stand komen aan het

einde van de voorbereidingsfase

resulteren in een programma dat

uitgevoerd gaat worden. Hiervoor

is de programmamaker

verantwoordelijk, daarbij uiteraard

bijgestaan door vrijwilligers en

betrokken partijen uit de stad.

|

22


CuPuDo Stadslab

deliverables

voorstel optimale

methode CuPuDo incl.

iconische kunstwerken

voorstel

financieringsmodel

Cupudo

2 projecten place-making

(afgerond)

2 projecten value-making

(in uitvoering)

1 project issue-making

(definitief ontwerp)

4 essays/publicaties als

reflecties vanuit

kennisinstituten

​ De programmamaker is de

centrale spil binnen het cupudostadslab

en eindverantwoordelijk

voor de resultaten. Samen met 3

verkenners worden ideeën

gegenereerd/opgehaald uit de

stad voor cultuurprojecten in het

publieke domein. Uit deze ideeën

worden kansen geselecteerd en

uit die kansen wordt, -op grond

van draagvlak en haalbaarheid-,

het uiteindelijke projectenplan

gekozen. Het projectplan omvat

buurtprojecten en stadsprojecten.

Aan kennisinstituten

wordt gevraagd om gedurende het

proces reflecties te schrijven die

zowel het proces als de

communicatie rondom het

Stadslab kunnen voeden.

​ Door gebruik te maken van de

methodiek ' LEAN START-UP'

worden processen en resultaten

binnen het stadslab doorlopend

getoetst en verbeterd. De opzet is

om na een jaar de meest optimale

formule voor de totstandkoming van

cultuurprojecten in het publieke

domein een permanente basis te

geven in het cultuurplan 2017-2020.

Binnen de gekozen organisatievorm

van een stadslab is deze formule

nooit een statisch gegeven maar

blijft onder invloed van de actuele

ontwikkelingen voortdurend in

beweging. Een evaluatie aan het

einde van het traject moet in beeld

brengen welk uitvoeringsmodel de

basis gaat zijn voor gemeentelijk

beleid ten aanzien van cultuur in het

publiek domein. Deze werkwijze zou

ook effecten kunnen hebben op

andere domeinen waar de

gemeentelijke overheid een rol of

hoofdrol speelt.

|

23


|

24


CuPuDo

Stadslab013 i.o

argumenten op een rij

samenvattend

|

25
​ ”Laten we het gewoon gaan doen!”

​ Ik ben erg blij met het idee van een

StadsLab, het lijkt me een innovatieve

methode om kunst in de Openbare

Ruimte In Tilburg opnieuw leven in te

blazen.!

– Jeroen Doorenweerd

Kunstenaar Tilburg


© Duarte, Inc. 2014

|

26

26


CuPuDo Stadslab

samenvattend

​ 1. sluit aan op wat de stad wil

​ Uit de verkenning blijkt

overtuigend dat een stad als

Tilburg niet zonder publieke kunst

kan. Men vindt het belangrijk dat

er zowel grootstedelijke iconische

kunstwerken zijn die de identiteit

van onze stad versterken als

buurtkunstwerken die de

leefbaarheid in de wijk

bevorderen.

​ 2. laat de stad aan zet.

​ In het Cupudo-stadslab is de stad

aan zet. Nieuwe technologieën

bieden de mogelijkheid om

beslissingsprocessen transparant

en meer democratisch te maken.

We kunnen daardoor kunst en

cultuurinitiatieven uit de stad

ophalen en selecteren op grond

van maatschappelijk draagvlak.

Het Cupudo-stadslab gaat de

overgang maken naar

'commissie-loos' handelen binnen

de kunst en cultuur; ofwel van het

spreekwoordelijke loket gaan we

naar een ‘peer-to-peer’ community

waarin initiatieven op informelere

wijze ontstaan en tot ontwikkeling

komen.

|

27


CuPuDo Stadslab

samenvattend

​ 3. overheid faciliteert maar voert

niet de regie

​ Het uitvoeringsmodel van het

Cupudo-stadslab sluit aan bij de

actualiteit van de participerende

overheid en zet de uitvoering van

dit lab op afstand. We faciliteren

wel en hebben uiteraard een rol

als het gaat om veiligheid en

vergunningen. Maar we zijn als

overheid niet langer de regisseur

van cultuurprojecten in het

publieke domein en leggen die

verantwoordelijkheid bij de

burgers. We beperken de fysieke

ruimte voor de pilotprojecten tot

Stadsbos/Reeshof om het gebied

werkbaar en overzichtelijk te

houden.

​ 4. vergroot de (be)leefbaarheid van

Tilburg

​ Kunst kan een doel op zich zijn

(Iconische kunst) maar kan ook

worden ingezet als ‘middel’ om

bijvoorbeeld de leefbaarheid van

een plek te bevorderen

(Community Art). Of als aanjager

dienen van innovatie en

economische waarden van de stad

en deze daarmee aantrekkelijker

maken (City Branding). Het

Cupudo-stadslab streeft alle drie

deze doelstellingen na en waar

mogelijk in relatie tot elkaar om

maximale impact te bereiken en

daarmee de (be)leefbaarheid van

Tilburg te vergroten.

|

28


CuPuDo Stadslab

samenvattend

​ 5. mogelijkheden voor iconische

kunstwerken worden onderzocht

​ We zijn ons ervan bewust dat de

beperkte tijdsduur van een jaar

enerzijds en het onderzoek naar

commissieloos handelen

anderzijds drempels zal opwerpen

wanneer we grote en

spraakmakende kunstwerken

willen realiseren. Het Cupudostadslab

onderzoekt dit: kunnen

grootstedelijke kunstwerken tot

stand komen zonder inzet van een

kunstcommissie? Of is voor

iconische kunstwerken toch een

commissie noodzakelijk? En hoe

financieren we het? Het Stadslab

doet hiervoor een voorstel dat

eind 2016 opnieuw wordt

voorgelegd.

​ 6. stimuleren van verrassende

verbindingen

​ Zoals de verschillende wijken in

Tilburg in verbinding staan met de

stad, zo staat ook Tilburg in

verbinding met de rest van de

wereld. Kunst en cultuur zijn bij

uitstek in staat een bemiddelende

rol te spelen tussen het globale

en het lokale, om globale

vraagstukken lokaal voelbaar

maken.

​ In het publieke domein zijn er altijd

meerdere belanghebbenden; niet

alleen de kunstenaar en de

burgers, maar ook de overheid en

de politiek. Het is de kunst om

zoveel mogelijk het gezamenlijk

belang te vinden en te verbinden.

Door slim en verrassend te

verbinden kan de gezochte

meerwaarde bereikt worden.

|

29


CuPuDo Stadslab

samenvattend

​ 7. via reflectie van kennisinstellingen

genereren we

publiciteit

​ Gedurende het traject nodigen we

kennisinstellingen uit om te

reflecteren op de vernieuwende

aanpak en op de resultaten van

het Cupudo-stadslab en dit vast te

leggen in essays. Dit kunnen

bijvoorbeeld reflecties zijn op de

veranderende, meer

participerende rol van de

overheid,, op commissieloze

besluitvormingstrajecten of op de

kwaliteit van het uitgevoerde

programma. Door hiervoor

gerenommeerde instellingen te

vragen verzekeren we ons van

publiciteit in vakbladen, zowel

lokaal, regionaal als nationaal en

zal Tilburg een prominentere

plaats innemen binnen het

nationaal debat over publieke

kunst.

​ 8. In de pilot onderzoeken we de

(co-) financierings-mogelijkheden

​ We stellen als overheid middelen

beschikbaar aan het stadslab om

cultuurprojecten mogelijk te

maken. Het is de bedoeling dat

deze middelen worden aangevuld

door externe geldstromen. Dit is

een van de taken van het Cupudostadslab.

(Vanuit de provincie is al

een positief signaal afgegeven

over de inzet van impulsgelden

voor het Cupudo-stadslab)

|

30​ Wij geloven dat Tilburg alles in zich

heeft om Cultuur in het Publieke

Domein op een prachtige en

onderscheidende manier invulling te

kunnen geven. Graag dragen wij daar

ons steentje aan bij in dit spannende

model van het CuPuDo Stadslab.

​ Liesbeth Jans, verkenner Kunst &

Cultuur

​ Geurt Grosfeld, verkenner

Bedrijfsleven & innovatie

​ John Maes, verkenner Wijk &

Buurtwerk

​ René van Hulst, programmamaker


© Duarte, Inc. 2014

|

31

31


CuPuDo

Stadslab013 i.o

timeline

|

32


CuPuDo Stadslab

planning

Planning 2016 en verder

​ Op of rond 24 februari 2016 start

de pilot:

• Feb – mrt: inventarisatie van

ideeën in de stad

• April: kansenkaart

• Mei: crowd pitching & selectie

• Juni –dec: uitvoering projecten

• Dec: eindevaluatie

accordering in gemeenteraad

in februari 2016

We willen Cupudo-stadslab

onderdeel maken van Cultuurplan

Tilburg 2017-2020. Hoe we het lab

definitief willen implementeren in

het Cultuurplan hangt af van de

resultaten in de pilot.

Colofon:

Cupudo.nl

|

33

Similar magazines