08.03.2016 Views

Doopboek Sijpekerk1676-1703

Transcriptie van het oudste doopboek van Nieuw-Loosdrecht (1676-1703)

Transcriptie van het oudste doopboek van Nieuw-Loosdrecht (1676-1703)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

hiStORISCh€ kRIO(j lOOSbR€Cht<br />

Register op het doopboek van de<br />

SYPEKERK te NIEUW LOOSDRECHT<br />

van 1676- <strong>1703</strong><br />

samengesteld door F. Brand


HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT<br />

BESTUUR:<br />

Hr. J. Daams Cznop voorzittar StAnnepad 15<br />

Mevr.M.LvoAgtmaal, secretaresse Vuntuslaan 36<br />

Hr. F. Brand, penningmeester v. Mijndenln 39<br />

Hro S. Pos, documentatie Minckelersstr. l37b<br />

Hr. Jaco Jo Mur, ledenwerving Oud Loosdro dijk 23<br />

Mevr. D. A. Mo Siepman Vodo Berg Horndijk 1a<br />

Mevr. E. Jo Kuijper Rembrandtln 36<br />

Mevr. L Vo Norden<br />

Oud Loosdro dijk 88b<br />

Mevr. Po Guntenaar Lindelaan 21<br />

1231 AT Loosdro tel: 3255<br />

1231 NS , tel: 4535<br />

1231 XB , tel: 4102<br />

1223 LE H•sum tel: 832848<br />

1231 LN Loosdr. tel: 1132<br />

1231 NV , tel: 1172<br />

1231 AD , tel: 1179<br />

1231 NC , tel: 4885<br />

1231 CH , tel: 1244<br />

REDACT IE:<br />

Mevr. Go Marx-van Ankum<br />

HLFo Brand<br />

Acacialaan 29 1231 BS Loosdro tel: 3742<br />

v. Mijndenln 39 1231 XB , tel: 4102<br />

Ll DMAATSCHAP:<br />

gewone leden en donateurs ...................................... f 20, --<br />

jeugdleden, studenten en leden boven de 65 jaar .••...•.•.••...... f 12,50<br />

gezinsabonnement .............•........•...•..................• f 25, --<br />

BETALING:<br />

Uw lidmaatschap of donatie dient te worden voldaan in het eerste kwartaal<br />

door starting op gironummer 31 32 756 of op rek. nr: 3369.50.063 bij de<br />

RABO-bank te Loosdrecht t. n. v. de penningmeester Historische Kring<br />

Loosdrecht.


Register op het doopboek van de<br />

SYPEKERK te NIEUW LOOSDRECHT<br />

van 1676 - <strong>1703</strong><br />

'<br />

Het zal menigeen die genealogisch geinteresseerd<br />

is meerdere malen zijn overkomen, dat men,<br />

op zoek naar z'n voorouders, in het doop- of trouwboek<br />

vastliep door gebrek aan tijd, het niet meer<br />

terugvinden van de achternaam of door een moeilijk<br />

leesbaar handschrift.<br />

De oudste doopboeken van de Sypekerk te Nieuw Loosdrecht<br />

zijn daar een goed voorbeeld van.<br />

Teruggaande tot <strong>1703</strong> is er nog_ redelijk uit te komen<br />

maar de gegevens daarvoor zijn moeilijker te lezen<br />

en achternamen worden steeds schaarser.<br />

Daar het mij persoonlijk al vele malen is overkomen<br />

dat een bepaalde familierelatie moest worden onderzocht,<br />

heb ik uiteindelijk maar alle namen uit het<br />

doopboek van 1676 tot <strong>1703</strong> overgeschreven en gesorteerd<br />

in gezinnen. Er ontstond nu al direct een<br />

overzicht in de verschillende families bij de ca.<br />

380 gezinnen welke in die tijd te Nieuw Loosdrecht<br />

kinderen lieten dopen.<br />

Opgemerkt dient te worden dat in het originele<br />

doopboek verschillende patronymen waarschijnlijk<br />

foutief zijn ingevuld, vooral bij vrouwen.<br />

Een Marretje Gerrits b.v. blijkt in een andere doopaangifte<br />

plotseling Marretje Harmens te heten.<br />

In voorkomende gevallen zijn dan twee families genoteerd.<br />

De lezer dient dan zelf uit te maken of dit<br />

een slordigheid in de notering betreft of dat het om<br />

een ander huwelijk gaat. Door het ontbreken van een<br />

trouwboek zijn deze gegevens niet makkelijk te controleren.<br />

De gegevens welke tussen haakjes staan komen niet in<br />

het doopboek voor. Ze zijn door mij toegevoegd. Het<br />

betreft dan b.v. de huwelijks- of ondertrouwdatum<br />

of een achternaam.


Het komt ook regelmatig voor dat b.v. een<br />

Marretje Adr~aens bij een volgende doop wordt beschreven<br />

als Marretje Aerts of Arents. Dan is het<br />

in dit register als volgt genoteerd: Marretje ADRIJ­<br />

AENS/AERTS/ARENTS.<br />

Waar Peter staat kan natuurlijk ook gelezen worden:<br />

Peeter of Pieter en Marretje, Marretie, Marr~ of<br />

Merri kunnen dezelfde persoon zijn.<br />

Peter Hendrick Meertsz is Peter, de zoon van Hendrik<br />

Meertsz en is in het register terug te vinden als<br />

Peter Hendricksz (dus met patronym), maar ook als<br />

Pieter Meertens, waarbij het makkelijk zou kunnen<br />

dat Meertens de achternaam wordt. Net zo als b.v.<br />

Gijsen of Luyers.<br />

Er komen overigens in de patronymen de meeste verschillen<br />

voor in de schrijfwijze. Een kind van Marten<br />

(ook geschreven als Meerten) kunnen we dus vin-<br />

' den als Martensz, Martense, Martsz, Mertsz, Mertse,<br />

Mertsen, Mertense, Meertsz, Meertens of Meertsen.<br />

Door al dit soort verschillen in notatie is men het<br />

spoor bij onderzoek al gauw bijster. De doopgetuigen<br />

kunnen dan nog wel eens een aanwijzing geven.<br />

Alle personen zijn in een uitgebreid register op<br />

verschillende manieren terug te vinden. Zelfs een<br />

register op voornaam ontbreekt niet, waarbij bewust<br />

de eventueel bekende achternaam is weggelaten.<br />

De reden daarvan is dat als we b.v. ene Crijn Hendriksz<br />

Boelhouwer zoeken, hij ook voorkomt als Crijn<br />

Hendriksz Wever (beroepsnaam) of gewoon als Crijn<br />

Hendriksz (dus met patronym).<br />

Hopende de gebruiker van dit register hiermee<br />

veel tijd en zoeken te hebben bespaard, rest m~<br />

U te vragen eventuele op- of aanmerkingen c.q. aanvullingen<br />

aan mij te willen doorgeven.<br />

F.Brand<br />

van Mijndenlaan 39<br />

1231 XB Loosdrecht<br />

tel: 02158-4102<br />

2


1: Aert ADRIJAENSZEN (zie ook: Aert Aertsz)<br />

tr. Hilletie WILLEMS<br />

ged: 2.2.1676 Geertie<br />

Peet: Lijsie WILLEMS; Get.Hendrickie MARTENS.<br />

2: Bert ADRIAENSZ (HORST)<br />

tr. Jacobje JANS (DROST)<br />

ged: 7.11.1700 Adriaen Get.Trijntje TEUNIS<br />

3: Jacob ADRIIJAENSEN (o.tr.Oud Lsdr.5.12.1666)<br />

tr. Hendrickie JACOBS<br />

ged: 20.9.1681 Meijert<br />

ged: 1.11.1685 Jan<br />

4: Aert AERTSZN tr. Claasie WILLEMS<br />

ged: 24.9.1677 Marretie<br />

5: Aert AERTSZ (SOETBROOD) zie ook: Aert Adrijaenszen.<br />

tr. Hilletie WILLEMS (LOENEN)<br />

ged: 26.10.1682 Lijsbet<br />

ged: 26.10.1682 Aeggie<br />

ged: 14.03.1688 Oetje Get.Claasje WILLEMS en Aeltie CLAAS.<br />

6: Hendrick AERTSZN tr. Neeltje TIJMENS<br />

ged. 5.01.1678 Aert<br />

ged. 27.08.1679 Aert<br />

7: Hermen AARTSEN tr. Lijsbeth JANS<br />

ged: 24.08.1698 Jan Get. Jacobje JANS<br />

8: Jacob AERTSEN (SIJPVELT) tr. Adriaentje GIJSBERTS<br />

ged: 30.03.1698 Gerrit Get. Metje AERTS<br />

ged: 17.05.1699 Neeltje Get. Gooltje AARTS<br />

ged: 12.09.1700 Gerrit Get. Metje AARTS<br />

9: Poulis AERTSZ tr. ----~ged:<br />

3.03.1676 Fuijsie<br />

Peet: Marretie AERENTS: Get. Geertie TEUNIS<br />

10: Teunis AERTSZ tr. Merritje HERMENS<br />

ged: 3.02.1697 Adriaen Get. Celitje TEUNIS<br />

ged: 2.03.1698 Aert Get. Teuntje TEUNIS<br />

11: Jan Gerrit AEIJ tr. Aertie GERRITS<br />

ged: 31.07.1678 Ariijan<br />

12: Kees Gerrit AEIJ tr. Leun JANS<br />

ged: 30.10.1678 Gerrit<br />

ged: 3.03.1680 Ariijan<br />

ged: 26.05.1681 Arij<br />

3


4<br />

13: Roel ALBERTSZ tr. Jannitje PIETERS<br />

ged. 16.11.1698: Aaltje Get. Gijsje JACOBS<br />

14: Claas Gerritsz BACKER tr. Grietie PIETERS<br />

ged. 1.11.1693: Annetje Get.Tijmentje LAMMERT en Merritje<br />

ged. 5.11.1698: Gerritje Get.Tijmentje GERRITS PIETERS<br />

15: Teunis Jansen BACKER (zie ook: Teunis JANSEN)<br />

tr. Hillegondt PIETERS<br />

ged. 13.02.1695: Merritje Get.Dirckje JANSen Geertruy JANS<br />

ged. 25.04.1700: Gerrit Get.Dirckje JANS<br />

ged. 27.08.1702: Geertje Get.Dirckje JANS<br />

16: Willem Gijsbertsz BACKER tr. Jannitje DIRCKS<br />

ged. 22.02.1699: Merritje Get. Petertje WILLEMS<br />

17: Hermen BARENTSEN (zie ook: SMIT)<br />

tr. Grietie JANS<br />

ged. 30.07.1690: Barent Get. Neeltie GERRITS<br />

18: Meerten BARENTSZ tr. Niesje TEUNIS<br />

ged. 12.11.1698: Annitje Get. Jannitje TEUNIS<br />

ged. 18.04.1700: Jacob Get. Merritje HENDERICKS<br />

ged. 1.01.1702: Maaijke Get. Jannitje TEUNIS<br />

19: Teunis BARENTSZ uijt Oukerck<br />

tr. Henderickje WILLEMS<br />

ged. 7.03.1700: Barent Get. Neeltje BARENTS<br />

20: Willem Cornelis BARNEVELT tr. Willempje GIJSBERTS<br />

(zie ook: Willem CORNELISZ)<br />

ged. 12.01.1698: Cornelis Get. Jacobje CORNELIS<br />

ged. 25.09.1700: Lijsbeth get. Gerritje GIJSBERTS<br />

ged. 18.09.1701: Lijsbeth Get. Jannitje DIRCKS<br />

21: Claas BASTIAENSZ, scheepmaker in de oude Loosdrecht<br />

tr. Merritje WILLEMS<br />

ged. 10.10.1700: Willempje Get. Merritje TEUNIS<br />

22: Anthonij BERMENTLOO (tr.Oud Lsdr. 9.5.1688)<br />

tr. Gooltje AERTS (zie ook:SAS)<br />

ged. 19.10.1692: Meijnsje Get. Merritje AERTS<br />

23: Willem BERTSZ (HORST, tr.Oud Lsdr. 21.4.1675)<br />

tr. Neeltie ARENTS/AERTS (=Adriaens MEYERTS)<br />

ged. 31.10.1677: Bert<br />

ged. 28.06.1682: Geertie<br />

ged. 12.03.1685: Pietertie<br />

ged. 12.03.1685: Lijsbeth


24: Claas Sijmensz BETS tr. Josina OUDEHEIJN<br />

ged. 4.04.1694: Sijmen Get.Merritje OUDEHEIJN en Grietje<br />

TIJMENS.<br />

ged. 9.06.1697: Peterus Get. Maria de la FONTEIJNE en<br />

Grietje ARIAENS.<br />

ged. 5.04.1699: Adriaentje Get. Maria OUDEHEIJN.<br />

ged. 19.09.1700: Lobbrichje Get. Maria OUDEHEIJN.<br />

25: Reijer BETHS(Sijmonsz) tr.Jannetje BRANDEN(ISBRANDTS)<br />

ged. 24.10.1700: Merritje Get.Isbrant Pietersen Kraayenkamp<br />

en Grietjen JACOBS.<br />

ged. 5.03.1702: Annitje get.Neeltje BRANDEN.<br />

26: Jan BIESERT in de Oude Loosdrecht tr. Lijsbeth JANS<br />

ged. 14.05.1702: Heijltje get.Lijsbeth HERMENS<br />

27: Jan Claasz BLOM tr.<br />

ged. 30.05.1694: Claas<br />

ged. 23.12.1696: Wiltje<br />

ged. 11.10.1699: Aagje<br />

ged. 14.04.1702: Henderick<br />

Cornelia MELIS<br />

get.Ermpje HENDERICKS<br />

get.Aeltje MELIS<br />

get.Ermpje AARTS<br />

get.Aaltje MELIS<br />

28: Jan Arentsz BOCK tr. Gerritje Jan POSE(?)(PERSEN)<br />

ged. 5.05.1677: Adriijaen get.Gerritje HENDRICKS<br />

peet.Geertie ARENTS<br />

ged. 5.07.1682: Dirckie<br />

29: Crijn Hendericksz BOELHOUWER (zie ook: Cr.H.WEVER)<br />

o.tr.Oud Loosdr. 27.4.1681 Grietie HENDERICKS<br />

ged. 24.03.1686: Henderick get.Ariaentie LAMMERTS, sijn<br />

moeder en Jannetie GERRITS.<br />

ged. 18.04.1688: Adriaen get.Lijsbeth ELBERTS en<br />

Berreber HENDERICKS.<br />

30: Lammert Hendricksz BOELHOUWER tr. Jannetie DIRCKS<br />

ged. 3.07.1689: Henderick get. Grietie HENDERICKS<br />

ged. 15.04.1691: Dirck get. Evertje JANS<br />

ged. 3.07.1693: Niesjen get. Evertje JANS<br />

31: Pieter BOERTJES tr. Dirckje LUIJTEN<br />

ged. 9.01.1695: Dirck get. Grietje Jans ROIJ<br />

32: Jan Tijmensz BREJEN(de BREE) tr.Jannitje JANS(LOENEN)<br />

ged. 1.03.1699: Tijmen get. Grietje TIJMENS<br />

ged. 15.05.1701: Annitje get. Fijtje PIETERS<br />

33: Willem Tijmensz BREEJEN(de BREE) tr.Jannitje TIJMENS<br />

ged. 13.04.1698: Tijmen get. Merritje HERMENS<br />

ged. 25.01.1700: Willem get. Annitje TIJMENS<br />

ged. 13.11.1701: Hermen get. Grietje TIJMENS<br />

5


34: Henderick Claas BURGER (o.tr.Oud.Lsdr. 28.12.1681)<br />

tr. Neeltie GOVERTS<br />

ged. 4.05.1687: Govert get. Adriaentie CORNELIS<br />

35: Jan Pietersz BIJL tr. Jannetie IJans<br />

ged. 15.11.1676: Geertruij get. Arii~entie WILLEMS<br />

peet. Marretie WIJIJERS<br />

36: Elbert CLAESSEN in de oude Loosdrecht(tr.Oud.Lsdr.<br />

24.01.1683): Merritje ARENTS(Adriaens MEIJERTS)<br />

ged. 13.03.1701: Geertje get. Henderickje ARENTS.<br />

37: Gerrit CLAASZ(overleden) tr. Pouwlijntje CORN.<br />

ged. 22.10.1702: Gerrit get. Rijckje DIRCKS en Leuntje<br />

JANS.<br />

38: Lammert CLAASZ (zie ook: EIJ) tr.Geertie MEERTENS<br />

ged. 16.12.1685: Meerten<br />

ged. 28.09.1692: Aeltje get. Neeltje MEERTENS<br />

39: Tijmen CLAASZ(CLAASSEN)<br />

ged. 13.11.1678: Melis<br />

ged. 22.08.1683: Melis<br />

ged. 11.11.1685: Jan<br />

ged. 8.02.1688: Neeltie<br />

ged. 12.04.1693: Geertje<br />

tr. Grietie MELIS<br />

get.Merretie en Elsje MELIS<br />

get.Neeltje CORNELIS en<br />

Neeltje CLAAS.<br />

40: Tijmen CLAASZ van Schravelant tr. Gerritje<br />

ged. 22.06.1687: Aegje<br />

41: Jan Aertsz COCK tr. Gerrittie PIETERS<br />

ged. 10.09.1684: Marretie<br />

42: Ates CORNELIS tr. Lijsie MEIJNSE<br />

ged. 1.11.1676: Meijnsie get. Anne KLOMP<br />

peet: Arentie ARENTS<br />

43: Bruijn CORN. in Oukerck (tr.Oud.Lsdr. 4.5.1692)<br />

tr. Dirckje HENDERICKS (de JONGE)<br />

ged. 11.04.1695: Henderick get. Claasje HENDERICKS<br />

44: Claas CORNELISZ (VERHOEF. tr.Oud.Lsdr. 8.2.1682)<br />

tr. Gijsbertje HENDERICKS<br />

ged. 7.12.1692: Dirckje get. Neeltie BRUIJNEN<br />

45: Claas CORNELISZEN tr. Stijntje TEUNIS<br />

ged. 13.09.1699: Geertje get. Neeltje CORNELIS<br />

6


46: Claas CORNELISZ (CRUIJF) tr. Stijntje DIRCKS<br />

ged. 11.12.1701: Cornelis get. Neeltje CORNELIS<br />

47: Cornelis CORNELISZ van Oukerck(o.tr.Oud.Lsdr.10.3. 1675)<br />

tr. Hilletje VREECKEN (FREDRICKS)<br />

ged. 24.10.1694: Gijsbert get. Hilletje JANS<br />

48: Crijn CORNELISZ(ROOS),van Oukerck tr.Aeltie HENDERICKS<br />

ged. 13.02.1695: Teuntje get. Geertje JURRIAENS<br />

ged. 15.05.1701: Geertje get. Aaltje WILLEMS<br />

49: Elbert CORNELISSEN tr. Lijsbeth HENDRICKS<br />

ged. 21.12.1681: Jannetie (NB de Vader was overleden)<br />

50: Frans CORNELISZ in Oukerck (o.tr.Oud.Lsdr.4.1.1698)<br />

tr. te 's Graveland: Lijsbeth GIJSBERTS<br />

ged. 16.10.1701: Cornelis get. Merritje JANS<br />

51: Ge(rre)bert CORNELISZ tr. Fijtie JANS<br />

ged. ?.04.1676: Cornelis get. Geertie ADRIIJAENS<br />

52: Gijsbert CORNELISSEN tr. Emmitje ARIS<br />

ged. 2.08.1699: Cornelis get. Merritje CORNELIS<br />

53: Jan CORNELISZ (zie ook: VERHOEF) tr. Neeltje JANS<br />

ged. 4.10.1693: Cornelia get. Fijtje CORNELIS<br />

54: Jan CORNELISZ (TIMMERMAN) in Oukerck<br />

tr. Merritje TEUNIS (GOUWENHOEF)<br />

ged. 21.09.1698: Claas get. Hilletje TEUNIS<br />

ged. 3.04.1701: Gooltje get. Lijsbeth GIJSBERTS<br />

55: Jan CORNELISZ (o.tr.Oud.Lsdr. 8.12.1697)<br />

tr. Merritje AARTS (SOETBROOD)<br />

ged. 9.11.1698: Willem get. Geertje AARTS<br />

ged. 25.06.1702: Cornelis get. Geertje CORNELIS<br />

56: Lammert CORNELISZ (SNIJDER) in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.<br />

30.5.1683): Nellitje JANS (VOGEL)<br />

ged. 11.04.1695: Gerrit get. Bruijntje JANS<br />

57: Wiggert CORNELISZ (LEY of LEYEN. tr.Oud.Lsdr.6.5.1674)<br />

tr. Geertje ARENTSE (ADRIAENS)<br />

ged. 1.12.1677: AriDan<br />

58: Willem CORNELISSEN (zie ook: BARNEVELT)<br />

tr. Willempje GIJSBERTS<br />

ged. 8.06.1699: Neeltje get. Jannitje DIRCKS<br />

7


59: ArD CORSZ (zie ook: MOEN) tr. Dirckie RUTTEN<br />

ged. 22.09.1680: Rut<br />

60: Cristiijaen CORSE tr. Lijsbeth JANS<br />

ged. 1.11.1676: Neeltie get. Willempie JANS<br />

peet: Aeggie JANS<br />

ged. 28.08.1678: Elsie<br />

ged. 23.05.1683: Elsie<br />

ged. 30.07.1684: Lijsbeth<br />

61: ChristiDaen CORSE tr. Lijsbeth DANIELS<br />

ged. 12.11.1679: Kors<br />

62: Aert Gerritsz CRAEN (zie ook: Aert GERRITSZ)<br />

tr. Dirckie DIRCKS<br />

ged. 19.10.1681: Dirck<br />

ged. 27.09.1683: Willem<br />

63: Willem CRIJNEN op Muijdevelt (zie ook: KRIJNEN)<br />

(tr.Oud.Lsdr. 25.11.1696): Weijntje CLAAS<br />

ged. 9.11.1698: Merritje get. Aaltje CLAAS<br />

64: Abram Dircksz DAS,wonende te Hilversum<br />

tr. Grietje ALBERTS<br />

ged. 8.05.1701: Geertje get. EDtje ALBERTS<br />

65: Dirck Harmensz DECKER tr. Jannetie JANS<br />

ged. 23.10.1678: Petertie<br />

66: Pieter Pietersz DECKER (zie ook: KOS)<br />

tr. Machtel ENGELS<br />

ged. 28.03.1694: Dirckje get. Dirckje LODEWIJCKS<br />

67: Johannis (Warnaersz) DINCLAUW in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.<br />

17.5.1699): Trijntje JANS (van de NEDERHORST)<br />

ged. 1.01.1702: Warnaar get. Merritje STOUTHANDEL<br />

68: Arie DIRCKSZ, op Maarsenveen tr. Ariaantje PIETERS '<br />

ged. 30.01.1701: Dirck get. Neeltje WILLEMS<br />

69: Claas DIRCKSZ (zie ook: GIJSEN) tr. Petertje WILLEMS<br />

ged. 12.04.1693: Willem get. Aetje SIJMENS<br />

ged. 12.09.1694: Neeltje get. Aetje SIJMENS<br />

(NB: bij de laatste doop is de moeder niet vermeld)<br />

70: Hend.DIRCKSZ in Oukerck (zie ook: SIJBERDEN)<br />

(tr.Oud.Lsdr. 9.1.1695): Henderickje CORN.<br />

ged. 13.03.1695: Dirck get. Elsje DIRCKS<br />

8


71: Hend. DIRCKSEN (SMIT) in de oude Loosdrecht<br />

(tr.Oud.Lsdr. 3.2.1697): Stijntje CORNELIS (DORLANT)<br />

ged. 20.02.1701: Aaltje get. Aaltje CORNELIS<br />

72: Henderick DIRCKSZ tr. Fuijsje REIJERS<br />

ged. 17.07.1683: Gerrit<br />

ged. 15.03.1687: Claesje get. Lijsbeth PIETERS<br />

ged. 12.03.1690: Grietie get.Aeltie GERRITS en Pietertie<br />

ged. 5.04.1693: Lijsje get.Marretie REIJERS WILLEMS<br />

ged. 24.11.1697: Lijsbeth<br />

73: Henderick DIRCKSZ (zie ook: GIJSEN)<br />

tr. Gooltje AARTS (zie ook: SAS)<br />

ged. 18.06.1702: Neeltje get. Adriaantje GIJSBERTS<br />

74: Teunis DIRCKSZ tr. Marie GEELKERCKEN<br />

ged. 29.10.1693: Dirck get. Selitje TEUNIS<br />

ged. 19.06.1695: Dirck get. Stijntje DIRCKS<br />

ged. 28.04.1697: Lijsbeth get. Anna GEELKERCKEN<br />

ged. 20.09.1699: Pietertje get. Celitje TEUNIS<br />

ged. 9.04.1702: Johanna get. Annitje LOUWRENS<br />

(NB: in vervolg-doopboek heet de vader T.Dzn WESTERVELT)<br />

75: Dirck Tijmensz DOLMAN (zie ook: Dirck TIJMENSZ)<br />

tr. Grietje TIJMENS<br />

ged. 12.05.1695: Willem get. Jannetje TIJMENS<br />

76: Elbert Aertsz DOLMAN tr. Jannetie CLAAS<br />

ged. 21.08.1678: Jannetie<br />

77: Gijsbert Aertsz DOLMAN (tr.Oud.Lsdr. 4.10.1671)<br />

tr. Neeltie ARENTS of Aert SASSEN<br />

ged. 17.01.1677: Gijsbert get. Dirckie BARENTS<br />

peet: Meijnsie CORNELIS<br />

ged. 23.12.1678: Aeltie<br />

ged. 4.04.1681: -Jannetie<br />

ged. 28.02.1683: Aeltie<br />

ged. 3.10.1687: Aeltie get. Dillejaentie BOS en<br />

Gool tie A RENTS<br />

ged. 10.10.1688: Aeltie get. Dillejaentie BOS en<br />

Gooltje AERTS<br />

ged. 20.05.1694: Sijmen get. Machtel DOLMAN en<br />

Neeltje Elberts DOLMAN<br />

ged. 20.05.1694: Elbert get. idem.<br />

78: Gijsbert Gijsbertsz DOLMAN tr. Metje AARTS<br />

ged. 13.02.1701: Neeltje get. Adriaentje GIJSBERTS<br />

9


79: Jan Elbertsz DOLMAN tr. Pietertje PIETERS<br />

ged. 13.01.1697: Elbert get.Gijsje GERRITS<br />

ged. 11.01.1699: Jannitje get.Merritje DIRKS<br />

ged. 14.03.1700: Aaltje get.Jannitje PIETERS<br />

ged. 11.09.1701: Pieter get.Aaltje AARTS<br />

ged. 13.12.1702: Aaltje get.Jannitje Pieters DE NOOIJ<br />

~0: Tijmen Aertsz DOLMAN (o.tr.Oud.Lsdr.28.12.1664)<br />

tr. Grietie (Gerretie) WILLEMS<br />

ged. 3.11.1677: Annetie<br />

ged. 25.02.1680: Aert<br />

ged. 14. 12. 1682: Cornelis<br />

81: Tijmen Sijmensz DOLMAN in de oude Loosdrecht(tr.Oud.­<br />

Lsdr. 16.5.1694): Swaantje JANS (KUIJCK)<br />

ged. 12.03.1702: Dirck get. Aaltje Sijmens<br />

82: Hermen Dircksz DONCKER wonende te Hilversum<br />

tr. Annitje JACOBS<br />

ged. 15.05.1701: Dirck get. Weijntje JACOBS<br />

83: Arij Claasz DROS tr. Aeltje PONSSEN<br />

ged. 31.10.1694: Henderick get. Geertje PONSEN<br />

ged. 6.01.1697: Claas get.Merritje MEERTENS,Eertje CLAAS<br />

ged. 5.09.1700: Willem get. Lijsbeth JANS<br />

84: Claas (Jansz) DROS (o.tr.Oud.Lsdr. 10.5.1676)<br />

tr. Marretie MEERTENS<br />

ged. 28.02.1677: Eertie get. Claasie JANS<br />

peet: Lijsie IJANS<br />

ged. 9.04.1679: Meerten<br />

ged. HLO 1 . 1682 : Grietie<br />

ged. 19.08.1685: Jan<br />

85: Hermen Adriaensz DROS<br />

ged. 14.08.1689: Engeltie<br />

ged. 23.08.1693: Arij<br />

ged. 22.08.1700: Jan<br />

86: Marten DROS<br />

ged. 9.04.1679: Cornelis<br />

ged. 12.10.1681: Aeltie<br />

ged. 16.05.1683: Jan<br />

tr. Merretie TIJSSEN<br />

get. Fijtie TIJSSEN<br />

get. Merretie HERMENS<br />

get. Ehrrnitje TIJSSEN<br />

tr. Luijtien JOOSTEN<br />

87: Merten Adriaensz DROS tr. Merretie HERME (N)S<br />

ged. 4.11.1685: Willempie<br />

ged. 15.04.1688: Merten get. Cornelia ADRIAENS<br />

...<br />

10


88: Reijer Jansz DROS<br />

ged. 13.06.1677: Aertje<br />

tr. Neeltie MEERTENS<br />

get. Geertje MEERTENS<br />

peet: Claasje JANS<br />

89: Willem EDEMA (tr.Oud.Lsdr. 9.8.1682)<br />

tr. Diewertje VRERICKS I VREDERICKS I FREDRICKS<br />

ged. 15.03.1689: Vrerick get. Merretie WILLEMS<br />

ged. 26.05.1692: Jacobus<br />

ged. 1.10.1694: Jacoba get. Geertje JANS<br />

ged. 4.11.1696: Petrus<br />

ged. 16.05.1700: Cornelis get. Marie EDEMA<br />

ged. 20.08.1702: Anna get. Maria EDEMA<br />

90: Dirck EERTSE<br />

ged. 15.03.1676: Ernst<br />

tr. Geertie CORNELIS<br />

get. Marretie GERRITS<br />

peet: Grietie HENDRICKS<br />

91: Dirck EERSTE tr. Grietie MEIJIJERS<br />

ged. 17.12.1679: Cornelis<br />

92: Jan EERSTEN tr. Geert Ar~ POEL I Geertie ADRIAENS<br />

ged. 5.07.1682: Eerst<br />

ged. 12.12.1686: ---- get. Merretie JANS<br />

93: Willem EERTSZN tr. ???<br />

ged. 15.03.1676: Gerrittie get. Fijtie PIETERS<br />

peet: Fijtie JANS<br />

94: Jan ELDERTSZ (zie ook:SNEL) tr. Dirckje PIETERS<br />

ged. 3.04.1678: Stijntje<br />

95: Dirck ENGELSEN tr. Annetie JOOSTEN<br />

Ged. 5.03.1684: Grietie<br />

96: Cornelis EVERTSZ (zie ook: KRUIJF) tr. Gooltie (?)<br />

ged. 1.09.1677: Evert<br />

97: Jacob EVERTSZ in Oukerck (o.tr.Oud.Lsdr. 13.1.1692)<br />

tr. Merritje ARENTS (ADRIAENS)<br />

ged. 19.09.1694: Evert get. Lijsje HERMENS<br />

98: Lammert Claasz EIJ tr. Geertie MEERTENS<br />

(zie ook: Lammert CLAASZ)<br />

ged. 21.05.1684: Claas<br />

ged. 16.12.1685: Meerten<br />

ged. 23.11.1687: Merretie get. Neeltie MEERTENS en<br />

Aeltie Claas EIJ.<br />

1 1


~=<br />

ged.<br />

100:<br />

ged.<br />

Jan FLOOR tr.<br />

20.10.1680: Gijsbert<br />

Joost FLOOREN tr.<br />

17.05.1676: Grietie<br />

Neeltie GERRITS<br />

???<br />

get. Geertie TONIS<br />

peet: Japie FLOOREN<br />

101: Joost FLOOREN(FLORISZ. tr.Oud.Lsdr.21.1.1674)<br />

tr. Dirckie PIETERS<br />

ged. 20.09.1682: Gerrittie<br />

102: Gerrit GEELKERCKEN tr.<br />

ged. 27.03.1695: Annetje<br />

ged. 26.08.1696: Cornelis<br />

ged. 19.11.1698: Aeltje<br />

ged. 1.05.1701: Ujsbeth<br />

Jaquemijntje KERCKHOVEN<br />

get. Annetje JANS en<br />

Anna GEELKERCKEN<br />

get. Haesje KERCKHOVEN<br />

get. Anna GEELKERCKEN<br />

get. Marie GEELKERCKEN<br />

103: Aert GERRITSZN (zie ook: Aert Gerritsz CRAEN)<br />

tr. Dirckie DIRCKSE<br />

ged. 15.11.1676: Gerrit<br />

ged. 2.01.1678: Wiltje<br />

ged. 1.01.1680: Marretie<br />

get. Aegie GERRITS<br />

peet: Neeltie GERRITS<br />

104: Bruijn GERRITSZ tr. Machteltie JANS<br />

ged. 22.07.1685: Jan<br />

ged. 6.07.1687: Jan get. Ida JANS<br />

ged. 21.12.1692: Frans get. Merritje HERMENS<br />

105: Gerrit GERRITSZ (o.tr.Oud Lsdr.9.12.1674)<br />

tr. Jannetie JACOBS<br />

ged. 3.03.1677: Ariijentie peet: Claasie CORNELIS<br />

106: Gerrit GERRITSZ tr. Metje JACOBS<br />

ged. 2.03.1698: Stijntje get. Stijntje TEUNIS en<br />

Annitje GERRITS<br />

ged. 2.03.1698: Willemijntje get.idem<br />

ged. 16.05.1700: Claasje get. Annitje GERRITS<br />

ged. 19.03.1702: Gijsbertje get. Stijntje TEUNIS<br />

107:<br />

ged.<br />

108:<br />

ged.<br />

Gijsbert GERRITSZ tr. Arentje CLAAS<br />

23.05.1694: Jannetje get. Geertje WILLEMS<br />

Jan GERRITSEN tr. ???<br />

5.01.1676: Gerrit get. Aeltie GERRITS<br />

peet: Gerretie PIETERS<br />

1 2


109: Gijsbert GEURTZ(GEURTEN) tr. Annitje MEIJERS<br />

ged. 8.08.1697: Geurt get. Ariaentje MEIJERS<br />

ged. 28.02.1700: Geertje get. Adriaentje MEIJERS<br />

ged. 18.06.1702: Aaltje get. Aaltje MEIJERS<br />

110: Jan Claasz GOUWENHOEF tr. Bijtje MELIS<br />

ged. 29.08.1694: Merritje get. Aeltje ADRIAENS<br />

111: Corn. Hend. GRAEF (tr.Oud Lsdr. 16.2.1687)<br />

tr. Lijsbeth CLAAS (BURGER)<br />

ged. 8.05.1695: Claas get. Jacobje CLAAS<br />

112: Crijn Hendericksz GRAEF (tr.Oud Lsdr. 20.1.1692)<br />

tr. Annetje AERTS<br />

ged. 1.08.1694: Stijntje get. Aeltje HENDERICKS<br />

113: Jan Willem GRAEF (Jan GRAVEN) tr. Dirckie JANS<br />

(zie ook: Jan WILLEMSZ)<br />

ged. 15.02.1679: Jan<br />

ged. 15.09.1680: Marretie<br />

ged. 8.02.1682: Willem<br />

ged. 28.05.1684: Willem<br />

ged. 18.04.1686: Aeltie get. Fijtie WILLEMS en<br />

Merretie GERRITS<br />

ged. 5.10.1687: Cornelis get. idem<br />

114: Willem Willemsz GRAEF tr. Marretie GERRITS<br />

(zie ook: Willem WILLEMSZ)<br />

ged. 3.10.1683: Aeltie<br />

115: Gerrit Jansz de GROOT<br />

ged. 2.02.1687: Merretie<br />

tr. Ariaentie CORNELIS<br />

get. Claasje CORNELIS en<br />

Fijtje PIETERS<br />

116: Ar~ (Adriaen) GIJSBERTSZ, in Oukerck (tr.Oud Lsdr.<br />

10.2.1692): Jacobje JACOBS<br />

ged. 9.01.1695: Aeltje get. Claasje JACOBS<br />

ged. 2.04.1702: Tijmen get. Merritje JACOBS<br />

117: Cornelis GIJSBERTSZ (TIMMER. tr.Oud.lsdr. 14.1.1680)<br />

tr. Gijsje LUIJTEN<br />

ged. 24.10.1694: Jacobje get. Aeltje LUIJTEN<br />

118: Crijn GIJSBERTSZ tr. Annetie MELIS<br />

ged. 7.03.1677: Marretie get. Dirckie JANS<br />

peet: Marretie JANS<br />

ged. 4.09.1678: Neeltie<br />

1 3


119:<br />

ged.<br />

120:<br />

ged.<br />

121:<br />

ged.<br />

122:<br />

127:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

128:<br />

ged.<br />

129:<br />

ged.<br />

Dirck GIJSBERTSZ (zie ook: RIJCKEN)<br />

tr. Marretie GIJSBERTS<br />

11.04.1677: Jannetie get. Marretie HENDRICKS<br />

peet: Grietie GERRITS<br />

Gerrit GIJSBERTSZ (zie ook: POS) tr.Geertje DIRCKS<br />

25.06.1702: Fijtjen get. Gerritje GIJSBERTS<br />

Hend. GIJSBERTSZ(BOSKOOP),in Oukerck (tr.Oud Lsdr.<br />

31.03.1697) Neeltje ALEWIJNS<br />

1.02.1702: Alewijn get. Geertje GERRITS<br />

Jacob GIJSBERTSZ in Oukerck (tr.Oud Lsdr.9.1.1684)<br />

tr. Albertje JANS<br />

ged. 20.02.1695: Haesje get. Merritje CORNELIS<br />

123: Jan GIJSBERTSZ tr. Neeltie GERRITS<br />

ged. 20.12.1676: Gerrit get. Dirckie DIRCKS<br />

peet: Aeggie GERRITS<br />

124: Tonis GIJSBERTSZ tr. Grietie JANS<br />

ged. 13.09.1676: Jannetie get. Aeltie IJACOBS<br />

peet: Marretie GIJBERTS<br />

125: Teunis GIJSBERTSZ (zie ook: RIJCKEN. tr.Oud.Lsdr.<br />

28.01.1672): Grietie GERRITS<br />

ged. 24.12.1679: Marretie<br />

ged. 2.03.1680: Gijsbert<br />

ged. 4.10.1682: Aelbert<br />

126: Tijmen GIJSBERTSZ (zie ook: MIRAKEL tr. Oud.Lsdr.<br />

8.10.1690): Aaltje WILLEMS<br />

ged. 14.05.1702: Merritje get. Ariaentje JANS<br />

Claas Dircksz GIJSEN (zie ook: Claas DIRCKSZ)<br />

tr. Pietertje WILLEMS<br />

27.11.1695: Louwerens get. Aeltje SIJMENS<br />

26.12.1696: Neeltje get. Aetje SIJMENS<br />

30.11.1698: Louwrens get. Aetje SIJMENS<br />

20.02.1701: Dirck get. Merritje HENDERICKS<br />

26.11.1702: Aaltje get. Aegje DIRCKS<br />

Dirck Dircksz GIJSEN tr. Willempje HENDERICKS<br />

1.03.1699: Henderick get. Gooltje Aart SAS<br />

Dirck Dircksz GIJSEN tr. Willempje PIETERS<br />

14.04.1702: Aaltje get. Gooltje AARTS<br />

14


130:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

131:<br />

ged.<br />

ged.<br />

132:<br />

ged.<br />

Hendrick GIJSEN tr. Marretie MELIS<br />

1.08.1677: Melis<br />

15.10.1679: Neeltie<br />

26.10.1681: Arij<br />

3.09.1684: Arij<br />

12.01.1687: Jan get.Grietie MELIS en Elsie MELIS<br />

Hend.Dircksz GIJSEN (zie ook: Henderick DIRCKSZ)<br />

tr. Gooltje AARTS (SAS)<br />

21.12.1698: Aeltje get. Merritje AARTS<br />

31.10.1700: Dirck get. Pietertje PIETERS<br />

Jan GIJSEN (tr.Oud Lsdr. 31.1.1677 ???)Anne JANS<br />

11.06.1679: Annetie<br />

133: Jan GIJSEN tr. Aefje EVERTS<br />

ged. 1.01.1683: Gerrittie<br />

134: Jan GIJSEN tr. Marretie WILLEMS<br />

ged. 11.06.1684: Willem<br />

ged. 30.09.1685: Gerrit<br />

ged. 27.04.1687: Gijsbert get. Merretie JACOBS<br />

ged. 6.02.1689: Haesjen get. Claesje WILLEMS<br />

ged. 30.07.1690: Grietie get. Claasje WILLEMS<br />

135: Jan GIJSEN (zie ook: SIJPESTEIJN)<br />

tr. Aeltje HENDERICKS<br />

ged. 3.07.1695: Merritje get. Merritje CLAAS<br />

ged. 27.01.1697: Henderick get. Merritje CLAAS<br />

136: Claas Fijtesz van der HAM, wonende te Hilversum<br />

tr. Cornelia ADRIAANS<br />

ged. 8.05.1701: Willempje get. Annitje HUIJPERTS<br />

137: Abram HENDERICKSZ(VOGEL) in Oukerck (tr.Oud Lsdr.<br />

16.01.1684): Jannetje WILLEMS<br />

ged. 28.11.1694: Lijsje get. Gerritje HENDERICKS<br />

138: Bert HENDERICKSZ(DROS) in Oukerck (tr.Oud Lsdr.<br />

23.03.1692): Merritje DIRCKS(BOERTIENS)<br />

ged. 23.09.1696: Aeltje get. Merritje JANS<br />

139: Crijn HENDERICKSZ(zie ook BOELHOUWER en WEVER)<br />

tr. Grietie HENDERICKS<br />

ged. 21.11.1683: Henderick<br />

1 5


140: Jacob HENDERICKSZ(o.tr.Oud Lsdr.27.04.1692)<br />

tr. Dirckje WILLEMS<br />

ged. 30.08.1693: Henderick get. Merritje HENDERICKS<br />

ged. 21.11.1694: Annetje get. Gerritje Jan PERSE<br />

ged. 23.09.1696: Henderick get. Aeltje ELLERTS<br />

141: Jacob HENDERICKSZ tr. Dirckje PIETERS<br />

ged. 26.02.1702: Henderick get. Merritje HENDERICKS<br />

142: Peter HENDRICKSZ tr. Trijntie PIETERS<br />

ged. 6.11.1678: Cornelia<br />

143: Peter HENDERICKSZ(overl.) tr. Marretie JANS<br />

ged. 19.09.1683: Johannis get. Jannetie GERRITS en<br />

Grietie TIJMES<br />

144: Pieter HENDRICKSEN (zie ook: MEERTSEN)<br />

tr. Dirckie GIJSBERTS<br />

ged. 25.10.1676: Gerrittie get. Dirckie HENDRICKS<br />

peet: Gijsbertie HENDRICKS<br />

ged. 29.10.1679: Gijsbert<br />

145: Pons HENDRICKSZ tr.<br />

ged. 2.02.1676: Geertie<br />

Lijsie WILLEMS<br />

get. Lijsie ELBERTS<br />

peet: Claasie WILLEMS<br />

146: Pons HENDRICKSZ tr. Lijsie JANS<br />

ged. 30.05.1686: Dirckie get. Neeltie GERRITS en<br />

Jannetie PIETERS<br />

147: Rut HENDERICKSZ tr. Aeltje PIETERS<br />

ged. 31.01.1694: Pieter get. Merritje JANSen<br />

Neeltje MEERTENS<br />

ged. 1.01.1701: Stijntje get. Neeltje MEERTENS<br />

148: Sijmen HENDERICKSZ (zie ook: MEERTSZ)<br />

tr. Itie CORNELIS<br />

ged. 15.03.1679: Henderick<br />

149: Willem HENDRICKSZ tr. Fijtie CLAAS<br />

ged. 1.03.1676: Hendrickie get. Aaltie CLAAS<br />

peet: Lijsie PIETERS<br />

150: Willem Jacobsz HENNIPMAN tr. Aegje WILLEMS<br />

ged. 31.10.1683: Jacob<br />

16


151: Pieter HERMENSZ tr. Geertje JANS<br />

ged. 13.10.1697: Herrnen get.Merritje HENDERICKS en<br />

Grietje JANS<br />

ged. 21.03.1700: Geertje get. Trijntje JANS<br />

ged. 14.04.1702: Petrus get. Pietertje WILLEMS<br />

152: Ds.Petrus HEIJBLOM tr.Magdal.Jacoba COELEMEIJ<br />

ged. 17.09.1693: Frans Hendrick get. Cornelis COELEMEIJ en<br />

Zibilla HEIJBLOM<br />

ged. 11.09.1695: Cornelius get. Hendrick LULZ en<br />

Alida van HOUTEN<br />

153: Pieter Cornelisz HOOGSTRAAT tr. Jannetje OUDEHEIJN<br />

ged. 11.06.1702: Jan get. Lijsbeth GIJSBERTS<br />

154: Crijn Jansz HORST(zie ook: Crijn JANSZ)<br />

tr. Grietie SIJMENS (SIJMES/TIJMES)<br />

ged. 7.02.1683: Jan<br />

ged. 9.04.1684: Sijrnen<br />

ged. 27.04.1687: Peter<br />

ged. 26.12.1688: Gijsbert<br />

ged. 13.04.1692: Crijn<br />

ged. 29.08.1694: Arij<br />

ged. 22.07.1696: Pieter<br />

155:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

156:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

157:<br />

ged.<br />

Gijsbert Jansz HORST<br />

tr. Dirckie ELBERTS<br />

14.10.1685: Elbert<br />

15.12.1686: Elbert<br />

5.09.1688: Elbert<br />

4.05.1692: Aeltie<br />

get.<br />

get.<br />

get.<br />

get.<br />

get.<br />

Lijsbeth PIETERS<br />

Elsje JANS<br />

Dirckje JANS<br />

Dirckje JANS<br />

Dirckje JANS<br />

(zie ook: Gijsbert JANSZ)<br />

get. Aeltie KRUIJFEN en<br />

Dirckie JANS<br />

get. Aeltie en Elsje JANB<br />

get. Aeltie KRUIJVE en<br />

Dirckje Jan GRAVEN<br />

Hend.Willernsz HORST tr. Geertje JANS<br />

13.11.1695: Anthon~ get. Aeltje JANS<br />

23.02.1697: Lijsbeth get. Annitje JANS<br />

18.10.1699: Teunis get. Annitje JANS<br />

21.08.1701: Joosje get. Claasje WILLEMS<br />

Jacob Jansen HORST (tr.Oud Lsdr. 5.4.1682)<br />

tr. Stijntie TEUNIS<br />

20.12.1682: Jan<br />

17


1 8<br />

158: Jacob Jansz HORST tr. Aeltje GIJSBERTS<br />

ged. 24.12.1690: Jannetie get. Geertie en Lijsbeth<br />

GIJSBERTS<br />

ged. 16.11.1692:----- get. sijn suster Aeltje JANS<br />

en Grietje GIJSBERTS<br />

159: Jacob Willemsz HORST tr. Hilletje GIJSBERTS<br />

ged. 14.12.1692: Claas get.Annetje en Eertje GIJSBERTS<br />

ged. 27.06.1694: Jannetje get. Claasje Jans DROS<br />

ged. 15.01.1696: Joosjen get. Claasje WILLEMS<br />

ged. 5.04.1697: Joosje get. Claasje WILLEMS<br />

ged. 9.11.1698: Neeltje get. Claasje WILLEMS<br />

ged. 29.11.1699: Annitje get. Annitje GIJSBERTS<br />

ged. 12.12.1700: Marritje get. Annitje GIJSBERTS<br />

160: Pieter Meertsz HORST<br />

ged. 24.11.1686: Jannetie<br />

tr. Lijsie JANS<br />

get. Jannetie PIETERS en<br />

ged. 21.11.1688: Gerrit<br />

Annetie MEERTENS<br />

get. Jantie PIETERS<br />

161: Willem Jacobsz HORST<br />

ged. 18.10.1676: Cornelis<br />

ged. 22.01.1679: Gerrit<br />

ged. 23.08.1682: Claes<br />

tr. Josie(Joosje) CLAES<br />

get. Japie WILLEMS<br />

peet: Marretie JACOBS<br />

162: Gijsbert JACOBSEN in Oukerck (tr.Oud Lsdr.17.6.1674)<br />

tr. Neeltje CORNELIS<br />

ged. 22.08.1694: Jacob get.Oetje JACOBS en Elsje MELIS<br />

163: Jan JACOBSEN tr.Annetie Milders BENEDICKTUS<br />

ged. 1.03.1693: Benedicktus get. Aeltje ~RENTS<br />

164: Pieter JACOBSZ (PUYN)-backer in de Oude Loosdrecht<br />

(tr.Oud Lsdr. 7.3.1700): Henderickje JACOBS<br />

ged. 22.05.1701: Jacob get. Geertje HENDERICKS<br />

165: Adriaen JANSZ uijt Oukerck tr. Femmitje GERRITS<br />

ged. 7.03.1700: Peter get. Aaltje JANS<br />

166: Barent JANSZ tr. Diewer CRIJNE<br />

ged. 20.10.1680: Claas<br />

167: Berent JANSEN tr. Trijntie JACOBS<br />

ged. 28.10.1688: Elsje get. Willempie WILLEMS<br />

168: Cornelis JANSZ(tr.Oud Lsdr.11.4.1677) Dirckie CLAAS<br />

ged. 20.10.1680: Lijsbeth


169: Crijn JANSZ (zie ook:HORST) tr. Grietie TIJMES<br />

ged. 7.12.1681: Jan<br />

ged. 7.12.1681: Lijsbeth<br />

170: Daniel JANSZ tr. Willernpje JANS<br />

ged. 16.04.1677: Neeltje get. Aeggje JANS<br />

peet: Rensje JANS<br />

ged. 15.01.1679: Jan<br />

171: Daeniel JANSZ tr. Willernpie WILLEMS<br />

ged.<br />

ged.<br />

172:<br />

ged.<br />

ged.<br />

2.03.1681: Johannis<br />

30.07.1684: Daniel<br />

Eerst(Eert) JANSEN tr. Marritje DIRCKS<br />

11.07.1700: Aaltje get. Geertje Ar~ POEL<br />

14.05.1702: Dirck get. Geertje ARIS<br />

173: Evert JANSZ (DROS) tr. Merritje JANS<br />

ged. 30.10.1701: Emmetje get. Emmitje JANS<br />

174: Gerrit JANSEN (JANSZ) tr. Aeltje HENDERICKS<br />

ged. 3.10.1688: Elbertie get. Errnpje HENDERICKS en<br />

Merretie JANS<br />

ged. 6.11.1695: Jannetje get. Geertje ALBERTS<br />

ged. 2.03.1698: Jan get. Lamrnertje JANS<br />

ged. 9.07.1702: Henderick get. Geertje ALBERTS<br />

175: Goossen JANSEN tr. Neeltie ELBERTS<br />

ged. 1.01.1689: Geertie get. Marretie JANSen<br />

Trijntie JANS<br />

ged. 19.09.1694: Elbert get. Gijsje GERRITS<br />

176: Gijsbert JANSEN (zie ook: HORST) tr. Dirckie ELBERTS<br />

ged. 23.10.1689: Aeltie get. Aeltie JANSen<br />

Dirckie JANS<br />

177: Hendrick JANSZ , tr. Marretie HARMENS<br />

ged. 11.02.1680: Judick<br />

ged. 24.08.1681: Tijrnen<br />

ged. 9.05.1683: Jan<br />

ged. 3.09.1684: Petertie<br />

ged. 18.09.1687: Wiltje<br />

ged. 27.01.1689: Elsje<br />

get. Henderickje JANS<br />

get. Trijntie JANS<br />

178:Henderick JANSEN tr. Bartje(Baartje/Baertje)JACOBS<br />

ged. 22.05.1695: Jacob get. Adriaentje CORNELIS<br />

ged. 17.03.1697: Geertje get. Henderickje JANS<br />

ged. 26.01.1699: Jacob get. Adriaentje CORNELIS<br />

19


20<br />

179:<br />

ged.<br />

180:<br />

ged.<br />

181:<br />

ged.<br />

182:<br />

ged.<br />

183:<br />

ged.<br />

184:<br />

ged.<br />

185:<br />

ged.<br />

ged.<br />

186:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

187:<br />

ged.<br />

188:<br />

ged.<br />

ged.<br />

Jacob JANSEN (POS tr. Oud Lsdr. 23.2.1687)<br />

tr. Oetje JACOBS<br />

12.12.1688: Geertie get. Aeltie JACOBS en<br />

Grietie WILLEMS<br />

Jacob JANSEN(de Jonge) in Oukerck(tr.Oud Lsdr.<br />

6.12.1693): Gijsbertje PIETERS<br />

31.10.1694: Geertjen get. Hilletje HENDERICKS<br />

Lammert JANSEN tr. Marretie FRANCEN<br />

12.08.1685: Abram<br />

Marckus JAN SEN ( VEENMAN) in Oukerck ( tr . Oud Lsdr .<br />

30.03.1692) Geertje ELBERTS (POS)<br />

24.04.1695: Neeltje get. Lobbetje ELBERTS<br />

Pieter JANSEN(VOGEL) in Oukerck (tr. Oud Lsdr.<br />

18.01.1682) Kuijntje GIJSBERTS (TIMMERMAN)<br />

24.10.1694: Neeltje get. Merritje CORNELIS<br />

Reijer JANSEN tr. Lijsje JACOBS<br />

24.02.1697: Dirckjen get. Lijsje JANS<br />

Tonis(Teunis) JANSZ tr. Jannetje JANS<br />

17.10.1677: Catrijntje<br />

28.11.1688: Niclaas get. haer rnoeder TRIJNTIE<br />

Teunis JANSZ (zie ook: BACKER) tr. Hillegont PIETERS<br />

27.11.1689: Jan get. Geertie TEUNIS<br />

4.03.1691: Trijntje get. Merretie REIJERS<br />

22.03.1693: Pieter get. Grietje REIJERS<br />

28.10.1696: Geertje get. Dirckje JANS<br />

23.02.1698: Gijsbert get. Dirckje JANS<br />

Tijrne JANSZ tr. Geertie FRANS<br />

28.02.1677: Gerrebert get. Grietie PETERS<br />

peet: Jannetie JANS<br />

Willern JANSZ tr. Aeltie CORNELIS<br />

27.04.1681: Catrijntie<br />

13.09.1682: Jan<br />

189: Willern JANSZ in Oukerck (zie ook: van de NEDERHORST)<br />

tr. Geertje JACOBS<br />

ged. 21.08.1701: Jan get. Trijntje JANS<br />

190: Jacob Gerritsz JES tr. Francie(Fransje)WILLEMS<br />

ged. 23.09.1684: Merretie<br />

ged. 20.03.1689: Gerrit get. Aegje WILLEMS<br />

ged. 21.09.1698: Willern get. Aegje WILLEMS


191:<br />

ged.<br />

192:<br />

ged.<br />

193:<br />

ged.<br />

194:<br />

ged.<br />

195:<br />

ged.<br />

Iessjen JOHANNIS tr. Tijrnetie CORNELIS<br />

4.02.1680: Aeggie<br />

Jacob Cornelis JONKHERT tr. Jannetie ELBERT<br />

23.05.1683: Cornelis<br />

Corn.Tijrnen KEESSZ in Oukerck (tr. Oud Lsdr.<br />

14.11.1700): Evertje WILLEMS<br />

21.08.1701: Tijrnen get. Jacobje CLAAS<br />

Gijsbert Tijrnen KEESSEN tr. Adriaantje MEIJERS<br />

28.08.1701: Tijrnen get. Belitje ALBERTS<br />

Jan Jacob (Jaep) KEESSEN (KEESZ) tr. Aeltje MELIS<br />

1.01.1688: Willernpie get. Bijtje MELIS en<br />

Geertie JACOBS<br />

get. Geertie JACOBS<br />

get. Cornelia MELIS en<br />

Errnpje HENDERICKS<br />

6.06.1694: Willernpje get. Geertje JACOBS<br />

12.06.1701: Jacob get. Errnpje HENDERICKS<br />

ged. 16.04.1690: Jacob<br />

ged. 6.04.1692: Jacob<br />

ged.<br />

ged.<br />

196:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

Pieter Jansz KLUIJT<br />

8.06.1681: Johannis<br />

4.10.1682: Catrijntie<br />

19.12.1683: Frerick<br />

tr. Marrie JANS<br />

197: Pieter Pietersz KOS (zie ook: DECKER)<br />

tr. Magtel ENGELS<br />

ged. 28.08.1689: Grietie get. Annetie JOOSTEN<br />

ged. 7.10.1696: Pietertje get. Annitje JOOSTEN<br />

ged. 13.09.1699: Merritje get. Anni tje JOOSTEN<br />

ged. 22.01.1701: Engeltje get. Annitje JOOSTEN<br />

198: Tornis Cornelisz KROOCK in Oukerck (tr.Oud Lsdr.<br />

19.07.1693): Merritje Pieters BLOEMENDAEL<br />

ged. 22.01.1696: Cornelis get. Gerritje HENDERICKS<br />

199: Cornelis Evertsz KRUIJF (zie ook: Cornelis EVERTSZ)<br />

tr. Soetie GIJSBERTS<br />

ged. 12.04.1682: Gijsbert<br />

200: Cornelis Evertsz KRUIJF<br />

ged. 1.08.1688: Merretie<br />

tr. Adriaentie JANS<br />

get. Fernrnetie WOUTERS en<br />

Hilletie COSTERS<br />

(NB: bovenstaande rnoeder rnoet waarschijnlijk Adriaentie<br />

CORNELIS zijn. Zie ook nr.201)<br />

21


22<br />

201: Cornelis Evertsz KRUIJF (tr.Oud Lsdr. 29.9.1688)<br />

tr. Ardriaentje CORNELIS<br />

ged. 9.11.1692: Dillejaentje get. Hilletje COSTERS<br />

ged. 19.03.1696: Pieter get. Hilletje KOSTERS<br />

202: Jan Evertsz KRUIJF (o.Tr.Oud Lsdr. 6.9.1682 )<br />

tr. Niesje JANS (HAGEN)<br />

ged. 22.10.1683: Evert<br />

203:<br />

ged.<br />

ged.<br />

Jan Evertsz KRUIJF (tr.Oud Lsdr. 23.4.1685)<br />

tr. Hilletl.e KOSTERS (COSTERS)<br />

13.01.1686: Merretie<br />

4.07.1687: Stijntie get. Femmetie WOUTERS en<br />

Adriaentie CORNELIS<br />

204: Willem KRIJNEN (zie ook: CRIJNEN, tr. Oud Lsdr.<br />

25.11.1696): Weijntje CLAAS<br />

ged. 1.01.1702: Elbertjen get. Marritje CRIJNEN<br />

205:<br />

ged.<br />

ged.<br />

206:<br />

ged.<br />

207:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

208:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

Gijsbert Jansz KUIJPER tr.<br />

9.12.1696: Angeniet<br />

19.02.1701: Gerrit<br />

'· get.<br />

get.<br />

Annitje GERRITS<br />

Fijtje PIETERS<br />

Stijntje TEUNIS<br />

Tijme LAM tr. ??????<br />

5.02.1675: Wouter get. Tijmetie Hend.MEERTENS<br />

peet: Geertie Claas TIJMENS<br />

Willem Tijmensz LAM tr. Trijntje JANS<br />

10.02.1697: Tijmen get. Geertje JANS<br />

6.04.1698: Tijmen get. Geertje JANS<br />

18.10.1699: Jan get. Geertje JANS<br />

Frans LEENDERTSZ (BOM,otr.Oud Lsdr 4.5.1681)<br />

tr. Fijtje HENDRICKS<br />

12.04.1682: Leendert<br />

11.04.1683: Adriaen<br />

16.04.1684: Adriaen<br />

1.07.1685: Adriaen<br />

31.11.1686: Trijntie get. Grietie HENDERICKS en<br />

Grietie ADRIAENS<br />

209: Wiggert Cornelis LEIJEN tr. Fijtje JANS<br />

ged. 17.10.1683: Cornelis<br />

210: Wiggert Cornelis LEIJEN(LEIJ) tr.Henderickie JANS<br />

ged. 2.09.1685: Jan<br />

ged. 25.09.1687: Peter get. Fijtje PIETERS<br />

ged. 8.05.1689: Cors get. Merretie JANS


210(vervolg)<br />

ged. 21.12.1692: Judick<br />

ged. 21. 11.1694: Cors<br />

ged. 8.02.1699: Jacob<br />

211: Elbert Willemsz LOENEN<br />

ged. 21.12.1681: Geertie<br />

ged. 13.06.1683: Willem<br />

ged. 10.06.1685: Merretie<br />

ged. 20.04.1687: Lijsje<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

212:<br />

ged.<br />

ged.<br />

213:<br />

ged.<br />

ged.<br />

214:<br />

ged.<br />

215:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

216:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

17. 10. 1688: Jan<br />

26.05.1692: Merten<br />

31.10.1694: Tijmen<br />

get. Merritje JANS<br />

get. Merritje JANS<br />

get. Pietertje PIETERS<br />

tr. Elsie JANS<br />

get. Hilletje WILLEMS en<br />

Claasje WILLEMS<br />

get. Claesje WILLEMS<br />

get. Claasje JANS<br />

get. Claasje WILLEMS<br />

Jan Jansz LOENEN tr. Marretie PIETERS<br />

17.10.1677: Annetie<br />

24.09.1679: Jan<br />

Jan Willemsz LOENEN tr. Lijsbeth JACOBS (POS)<br />

21.12.1698: Jacob get. Henderickje JACOBS<br />

4.04.1700: Jacob get. Claasje WILLEMS<br />

Claas LUIJERSZ (LUIJDGERSSEN, tr.Oud Lsdr.24.3.1669)<br />

tr. Fijtie GERRITS<br />

2.02.1681: Gerrit<br />

Harmen LUIJERSZ tr. Fijtie PIETERS<br />

22.11.1677: Ariesie ??<br />

1.10.1679: Jannetie<br />

23.03.1681: Petrus<br />

26.07.1682: Peter<br />

3.10.1683: Luijt<br />

Elbert LUIJTEN (POS) tr. Grietje JANS ROJEN<br />

18.11.1691: Geertje get. Aeltje LUIJTEN<br />

7.03.1694: Petertje get. Merritje HENDERICKS<br />

19.02.1696: Jannitje get. Merritje HENDERICKS<br />

16.11.1698: Luijt get. Claasje Jans DROS<br />

7.08.1701: Dirckje get. Merritje LUIJTEN<br />

217: Gijsbert Willemsz MANTEN tr. Marretie CORNELIS<br />

ged. 25.11.1688: EUtje get. Claasje WILLEMS en<br />

Marretie WILLEMS<br />

ged. 13.10.1689: Willem get. Claesje WILLEMS<br />

23


24<br />

218: Jan Tijmensz MANTEN (o.tr.Oud Lsdr. 19.3.1690)<br />

tr. Annitje CORNELIS<br />

ged. 6.02.1701: Johannis get. Grietje ADRIAANS<br />

219: Luijt MANTEN tr. Claasje JANS<br />

ged. 16.03.1678: MANT<br />

220:<br />

ged.<br />

ged.<br />

Rijck Tijmensz MANTEN<br />

30.08.1693: Geertje<br />

1.08.1694: Geertje<br />

ged. 20.11.1695: Aeltje<br />

ged. 31.03.1697: Rijckje<br />

221:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

222:<br />

ged.<br />

223:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

224:<br />

ged.<br />

225:<br />

ged.<br />

ged.<br />

226:<br />

ged.<br />

227:<br />

ged.<br />

ged.<br />

228:<br />

ged.<br />

Gijsbert Hendrick MEERTSZN<br />

27.03.1678: Geertje<br />

27.03.1678: Beletje<br />

31.08.1681: Gerrit<br />

tr. Gerritje GERRITS<br />

get. Annetje CORNELIS<br />

get. Geertje FRANSEN en<br />

Neeltje AERTS<br />

get. Annetje CORNELIS<br />

get. Annetje CORNELIS en<br />

Geertje FRANSEN<br />

tr. Annetje VONCKEN (?)<br />

Jacob Jan MEERTSZ (zie ook: POS) tr. Oetje JACOBS<br />

6.11.1695: Petertje get. Elsje MELIS en<br />

Neeltje CORNELIS<br />

Jan MEERTENSZ (MEERTSEN) tr. Grietie WILLEMS<br />

6.12.1676: Peeter get. Petertie WILLEMS<br />

peet: e.ertie WILLEMS<br />

14.02.1678: Peeter<br />

7.12.1682: Jacobje<br />

Jan Geertie MERTENS<br />

27.04.1681: Willem<br />

tr. Lijsie ELBERTS<br />

Johannis MERTENSZ (MARTSZN) tr. Tijmetie CORNELIS<br />

26.12.1677: Poulis<br />

28.02.1683: Poulis<br />

Kors MERTENSZ<br />

19.12.1677: Marten<br />

tr. Marretje JANS<br />

Meerten Hendrick MEERTSEN tr. Wiltje JANS<br />

5.04.1682: Gerretie<br />

27.02.1684: Jan<br />

Meerten Henderick MEERTSEN (o.tr.Oud.Lsdr.1.4.1685)<br />

tr. Grietie (DIRCKS), overl.<br />

23.03.1687: Henderick get. Gijsbertje en Dirckje<br />

HENDERICKS


229:<br />

ged.<br />

230:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

231:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

232:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

233:<br />

ged.<br />

ged.<br />

234:<br />

ged.<br />

235:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

236:<br />

ged.<br />

ged.<br />

Meerten Hendrick MEERTSEN<br />

17.12.1690: Dirckje<br />

Peter (Pieter) MARTENSZ<br />

12.12.1677: Marretie<br />

10.11.1680: Eertje<br />

5.08.1685: Dirckie<br />

tr. Weijntje JANS<br />

get. Neeltje BRUIJNEN<br />

(MERTSZ) tr.Fijtie WILLEMS<br />

Peter Hendrick MEERTSZ(Pieter MEERTSEN, zie ook<br />

Peter HENDRICKSEN) tr. Dirckie GIJSBERTS<br />

5.10.1681: Henderick<br />

4.07.1683: HeDltie·<br />

31.01.1686: Soetjen<br />

26.09.1689: Claes get. Gijsbertie HENDERICKS<br />

Pieter MERTSEN(MERTSE,<br />

3.10.1690: Meerten<br />

30.12.1691: Jan<br />

4.01.1693: Jannetie<br />

1.01.1694: Gerrit<br />

1.05.1695: Jan<br />

4.06.1696: Neeltje<br />

29.06.1698: Neeltje<br />

Reijer MEERTSEN (MOL)<br />

15.02.1699: Aaltje<br />

11.12.1701: Meerten<br />

Sijmen Hendrick MEERTSZ<br />

tr. Itjen CORNELIS<br />

7.05.1684: Henderick<br />

alias de QUAND) tr.Aefje JANS<br />

get. Merretie HENDERICKS<br />

get. Marritje HENDRICKS en<br />

Ida OOSTERLAECK<br />

get. Merritje HENDRIKS<br />

get. Merritje HENDERICKS<br />

get. Hilletje KOSTERS<br />

get. Merritje HENDERICKS<br />

tr. Diewertje HENDERICKS<br />

get. Fransje HENDERICKS<br />

get. Fransje HENDERICKS<br />

(zie ook Sijmen HENDERICKS)<br />

Albert MELISZN(MELISSEN) tr. Willempie FIJTEN(FIJTES)<br />

26.12.1677: Lijsbeth<br />

1.12.1680: Melis<br />

1.12.1680: Hilletie<br />

9.05.1683: Dirck<br />

15.09.1686: Willem get. Willempie HERMENS en<br />

Cornelia ADRIAENS<br />

6.11.1689: Fijtie get. Willempie HERMENS<br />

1.04.1691: Jannetie get. Willempie HERMENS<br />

9.11.1698: Lijsbeth get. Merritje CORNELIS<br />

Claas MELISZ (zie ook POS) tr. Lijsje CORNELIS<br />

23.12.1689: Gerrit get. Aeltie CORNELIS<br />

8.08.1695: Merritje get. Lijsbeth JANS<br />

25


26<br />

237:<br />

ged.<br />

238:<br />

ged.<br />

239:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

240:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

241:<br />

ged.<br />

242:<br />

ged.<br />

243:<br />

ged.<br />

244:<br />

ged.<br />

245:<br />

ged.<br />

246:<br />

ged.<br />

247:<br />

Hend. MELISZ tr. Merrie JANS<br />

11 . 04. 1695: Jan get. Cornelia MELIS<br />

Jan Henderick MELISZN tr. Aeltie JANS<br />

15.01.1679: Jan<br />

Pieter MELISZ(MELISSEN) tr. Aeltie WILLEMS<br />

1.01.1679: Willempie<br />

16.11.1681: Joosie<br />

7.05.1684: Willem<br />

Pieter MELISZ(MELISSEN) tr. Ermpie HENDERICKS<br />

28.11.1688: Henderick get. Aeltie MELIS<br />

6.07.1698: Rutger get. Aeltje MELIS<br />

25.05.1702: Aaltje get. Aeltje MELIS<br />

Pieter MELISZ tr. Ermpje AERTS<br />

7.11.1694: Tijmen get. Aeltje MELIS<br />

Sijmen MELISZ tr. Marretie WILLEMS<br />

15.09.1680: Wiltje<br />

Sijmen MELISZ tr. Aeltje CORNELIS<br />

5.06.1695: Melis get. Aeltje MELIS<br />

Roel Arisz MEIJERS tr. Aaltje GIJSBERTS<br />

22.10.1702: Aaltje get. Dirckje GIJSBERTS<br />

Jan MEIJNDERTSZ, van Hilversum tr. Stijntje JANS<br />

23.07.1702: Meijndert get. Weijntje JACOBS<br />

Dirck MEIJNSEN tr. Marretie<br />

7.03.1683: Meijndert<br />

Frans MEIJNSEN (o.tr.Oud Lsdr. 17.3.1675)<br />

tr. Jannetie ARENTS (ADRIAENS)<br />

ged. 2.10.1676: Annetie get. Lijsie MEIJNSE<br />

peet: Grietie ARENTS<br />

ged. 13.01.1686: Stijntie<br />

248: Willem MEIJNSE tr. Annetje LAMMERTSE<br />

ged. 19.12.1677: Lammert<br />

249: Jan Gijsbertsz MIRAKEL, van Oukerck (tr.Oud Lsdr.<br />

27.2.1689): Merritje CORNELIS<br />

ged. 17.10.1694: Willem get. Albertje JANS<br />

ged. 1.02.1702: Harmen get. Albertje JANS<br />

250: Tijmen Gijsbertsz MIRAKEL(zie ook Tijmen GIJSBERTSZ,<br />

tr. Oud Lsdr. 8.10. 1690): Aeltje WILLEMS<br />

ged. 27.11.1698: Gijsbert get. Annitje JANS


251: Arij Corsen MOEN (zie ook Arij CORSZ)<br />

tr. Dirckje RUTTEN<br />

ged. 7.09.1687: Gijsbert get: Lijsje JANS en<br />

Dirckje CORSSEN<br />

252: Hendrick Pietersz MOEN (zie ook Hendr.PIETERSZ)<br />

tr. Marretie JACOBS<br />

ged. 14.06.1682: Stijntie<br />

ged. 28.05.1684: Marretie<br />

ged. 21.04.1686: Pietertie get. haer dochter Francje<br />

HENDRICKS en Maeijke GIJSBERTS<br />

ged. 26.10.1687: Jacob get. sUn dochter FRANSJE<br />

253: Jaap MOOIJ (=Jacob Dircksen PLOOS)<br />

tr. Jannetie ELBERTS (DOLMAN)<br />

ged. 31.10.1677: Aeltie<br />

ged. 30.06.1679: Dirck<br />

254: Willem Jansz van NEDERHORST, in Oukerck (zie ook<br />

Willem JANSZ, tr.Oud.Lsdr. 9.5.1699):<br />

tr. Geertje JACOBS (de RONDE)<br />

ged. 16.05.1700: Aaltje get. Merritje JACOBS<br />

255: Hermen Dircksz NIEUWBOER tr. Grietje SIJMENS<br />

ged. 24.10.1692: Klaertje get. Merrie GEELKERCKEN<br />

ged. 18.04.1694: Anna get. Merrie GEELKERCKEN<br />

ged. 29.01.1696: Sijmen get. Jannitje JANS<br />

256: Dirck Pietersz de NOIJ tr. Jannitje Jans OUDEHEIJN<br />

ged. 3.05.1699: Jan get. Lijsbet OUDEHEIJN<br />

ged. 28.11.1700: Dilliaantje get. Lijsbet Jans BOSCH<br />

257: Pieter Dircks de NOIJ (de NOOIJ, o.tr.Oud.Lsdr.<br />

22.11.1671) Aeltje ADRIIJAENS/ARENTS/AERTS(MEIJERTS)<br />

ged. 7.06.1677: Dirck peet: Willempje DIRCKS<br />

ged. 11.02.1682: Rijck<br />

ged. 18.06.1684: Neeltie<br />

ged. 10.11.1686: Adriaen get. Neeltie ADRIAENS<br />

ged. 8.05.1689: Willem get. Neeltie ARENTS<br />

ged. 10.06.1695: Willempje get. Pietertje PIETERS<br />

258: Reijer Dircksz de NOOIJ (o.tr.Oud.Lsdr. 19.3.1684)<br />

tr. Annetje JANS (HORST)<br />

ged. 20.03.1695: Gijsbert get. Dirckje JANS<br />

259: Meester Isack OPPELAER (zie ook Meester ISACK)<br />

tr. Grietje JANS<br />

ged. 17.12.1690: Samuel get. Petertie WILLEMS<br />

27


260: Jan ADRIIJAENSEN OUDEHEIJN ,schout alhier,<br />

tr. Dillejaentie Jans BOSCH<br />

ged. 22.08.1677: Johannis<br />

ged. 20.08.1679: Jannetie<br />

ged. 19.04.1682: Marretie<br />

ged. 12.09.1683: Adriaen<br />

ged. 17.08.1687: Merretie get. Ariaentie WILLEMS en<br />

haar dochter Merretie WILLEMS<br />

261: Pieter Willemsz OUDEHEIJN tr. Annetie MIEGGIELSZ<br />

ged. 13.06.1688: Miggiel get. Adriaentie WILLEMS en<br />

Merretie WILLEMS<br />

262: Iillis(Gillis) Isacksz PAAK/PAACK,schoolm.<br />

tr. Ida JANSEN (van OOSTERLAAK)<br />

ged. 13.09.1676: Lijsbeth get. Lijsbeth PIETERS<br />

peet: Mechteltie WILLEMS<br />

ged. 6.09.1678: Isack<br />

ged. 9.03.1681: Johannis<br />

263: Gillis (Isaksen) PAACK, Coster alhier(o.tr.Oud.Lsdr.<br />

30.01.1695) Crijntje (Jans) van der HORST<br />

ged. 9.10.1695: Isaack get. Grietje ADRIAENS<br />

ged. 14.07.1697: Adriaen get. Heijltje PAACK<br />

264: Hendrick PIETERSZ tr. Jannetie JACOBS<br />

ged. 14.03.1677: Jan get. Ari~entie JACOBS<br />

peet: Dirckie PIETERS<br />

265: Hendrick PIETERSZ (zie ook MOEN) tr. Marretie JACOBS<br />

ged. 11.12.1678: Gerretie<br />

ged. 8.09.1680: Jan<br />

266: Jacob PIETERSZ,van Breuckelveen tr.Diewertje DIRCKS<br />

ged. 30.01.1701: Dirck get. Merritje JANS<br />

267: Lammert PIETERSZ, in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.11.4.1688)<br />

tr. Tijmetie TIJMES (MANTEN)<br />

ged. 8.04.1689: Lammertie get. Ariaentie LAMERTS en<br />

Lijsbeth CORNELIS<br />

268: Dirck Ponsen PLOOS (zie ook Dirck PONSEN)<br />

tr. Geertje DANIELS<br />

ged. 12.03.1702: Daniel get.Neeltje DANIELS(SCHOOLENAAR)<br />

28


269: Willem Gijsbertsen PLOOS tr. Geertie JANS<br />

ged. 27.09.1676: Jan get. Grietie GIJSBERTS<br />

peet: Wijjertie CORNELIS<br />

ged. 25.09.1687: Gijsbert get. Trijntie JACOBS<br />

270: Cornelis PONSEN tr. Grietie CORNELIS<br />

ged. 20.10.1689: Lijsbeth get. Teuntie TEUNIS<br />

271: Dirck PONSEN(zie ook PLOOS) tr.Geertje DANIELS(DANEN)<br />

ged. 22.11.1693: Johannis get. Neeltje DANIELS<br />

ged. 27.11.1695: Merritje get. Neeltje DANIELS<br />

ged. 24.11.1697: Fijtje get. Neeltje DANIELS<br />

ged. 5.06.1699: Pons get. Neeltje DANEN<br />

272: Arij Jacob POS,in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.22.2.1693)<br />

tr. Diewertje JANS (GROEN)<br />

ged. 27.03.1695: Jacob get. Merritje AERTS en<br />

Merritje JACOBS<br />

273: Claas Melisz POS (zie ook Claas MELISZ)<br />

tr. Lijsje/Lijsbeth CORNELIS<br />

ged. 1.01.1688: Melis get. Merritje MELIS en<br />

Grietje MELIS<br />

ged. 17.11.1697: Jacob get. Merritje MELIS<br />

ged. 10.10.1700: Neeltje get. Merritje MELIS<br />

274: Gerrit Gijsbertsz POS (zie ook Gerrit GIJSBERTSZ),<br />

woont in Oukerck(tr.Oud.Lsdr.17.2.1692)<br />

tr. Geertje DIRCKS (SAMPSON)<br />

ged. 3.10.1694: Jannetje get. Geertje GIJSBERTS<br />

275: Jacob Jacobsz POS, in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.16.3.1692)<br />

tr. merritje AERTS (SAS)<br />

ged. 31.10.1694: Aeltje c: _-~- get. Merritje JACOBS<br />

276: Jan Gerritsz POS, in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.25.2.1682)<br />

tr. Emmitje BARENTS<br />

ged. 7.08.1701: Arij get. Aaltje BOUWENS<br />

277: Jacob Jansz POS (zie ook Jacob JANSZ/ Jan MEERTSZ)<br />

(tr.Oud.Lsdr.23.2. 1687) Oetje JACOBS<br />

ged. 3.07.1693: Jan get. Grietje WILLEMS<br />

ged. 18.09.1701: Geertje get. Elsje MELIS<br />

278: Willem Jacobsz POS, aan de Meer(tr.Oud.Lsdr.14.3. 1700)<br />

tr. Stijntje JANS (SCHIPPER,alias De WILDE)<br />

ged. 12.06.1701: Geertje get. Merritje JACOBS<br />

29


279:<br />

ged.<br />

280:<br />

ged.<br />

281:<br />

ged.<br />

282:<br />

ged.<br />

283:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

284:<br />

ged.<br />

285:<br />

ged.<br />

286:<br />

ged.<br />

287:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

288:<br />

ged.<br />

ged.<br />

289:<br />

ged.<br />

290:<br />

ged.<br />

Claas PRUIJM<br />

27.11.1678: Trijntie<br />

tr. Neeltie DIRCKS<br />

Gerrit Pietersz Den RAET tr. Weijntie DIRCKS<br />

19.08.1685: Pieter<br />

Pieter RAMAKER tr. Aeltie ARENTS<br />

22.10.1679: Jannetie<br />

Willem Jansz RAMAKER<br />

26.02.1702: Claasje<br />

tr. Annitje TIJMENS<br />

get. Claasje WILLEMS<br />

Gerbert(Gerribert) Cornelisz REBEL (o.tr.Oud.Lsdr.<br />

21.04.1675) Aeggie ARENTS/ADRIAENS (MEIJERTS)<br />

3.07.1678: Ariijan<br />

6.07.1681: Willem<br />

10.11.1686: Elsje get Annetie JACOBS<br />

Gijsbert Cornelisz REBEL<br />

10.12.1684: Cornelis<br />

Jan REIJERSZ(o.tr.Oud.Lsdr.18.6.1684)<br />

tr. Claasje WILLEMS<br />

20.05.1685: Elsje<br />

tr.Annetie JACOBS(KUIJPER)<br />

Jan REIJNIERSEN(REIJNDERTSZ)in Oukerck(tr.Oud.Lsdr.<br />

20.01.1691) Hendrickje JACOBS (HAGEN)<br />

4.04.1695: Reijnier get. Pietertje CLAAS<br />

Pieter Willem ROELEN(zie ook Pieter WILLEMSZ)<br />

(o.tr.Oud.Lsdr.22.4.1672) Aeggie GERRITS<br />

18.02.1680: Marretie<br />

9.11.1681: Gerrit<br />

18.02.1685: Henderick<br />

19.01.1687: Annetie get. Grietie CORNELIS en<br />

Grietie WILLEMS<br />

Jan Gerritsz ROOIJ<br />

3.12.1679: Geertie<br />

25.01.1682: Claas<br />

tr. Marretie HENDRIKS<br />

Willem RUTGERSZ tr. Lijsbeth VERWEIJ<br />

18.06.1684: ------?<br />

Do Nicolaes RUIJMVELT,predikant alhier<br />

tr. Daniela Gijsberta VOET<br />

8.02.1688: Joan Daniel get.sDn moeder en sUn broeder<br />

I<br />

30


291: Dirck Gijsbert RIJCKEN (zie ook Dirck GIJSBERTSZ)<br />

tr. Marretie GIJSBERTS<br />

ged. 15.10.1679: Gijsbert<br />

ged. 20.09.1681: Grietie<br />

ged. 20.06.1683: Gijsbert<br />

ged. 30.06.1687: Merretie<br />

ged. 2.04.1688: Henderick get. Merretie MELIS<br />

ged. 26.09.1689: Claesje get. Merretie HERMENS<br />

292: Teunis Gijsbert RIJCKEN (tr.Oud.Lsdr.28.1.1672)<br />

tr. Grietie GERRITS (zie ook Teunis GIJSBERTSZ)<br />

ged. 26.06.1678: Marretie<br />

293: Gooltje Aerts SAS (zie ook BERMENTLOO)<br />

ged. 24.04.1695: Anthonij (de vader is overleden)<br />

get. Jacobje BERMENTLOO en Merretje Aerts SAS<br />

294: Hend(rick) van der SCHEER, op Muijevelt<br />

tr. Jacobje ENDOVEN<br />

ged. 13.03.1695: Elisabeth get. Machteltje JANS<br />

295: Gerrit Gerritsz SCHIPPER, van Oukerck(tr.Oud.Lsdr.<br />

16.05.1683) Barber HENDERICKS (SCHOENMAKER)<br />

ged. 14.11.1694: Adriaen get. Grietje HENDERICKS<br />

296: Merten Jansz SCHOENMAKER tr. Baertje CORNELIS<br />

ged. 13.10.1697: Emmetje get. Emmetje JANS<br />

297: Daniel SCHOLENAER<br />

ged. 10.11.1686: Cornelis<br />

298:<br />

ged.<br />

ged.<br />

299:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

300:<br />

ged.<br />

301:<br />

ged.<br />

ged.<br />

tr. Willempie WILLEMS<br />

get. Lijsbeth JANS<br />

Daniel SCHOLENAER tr. Willernie JANS<br />

27.05.1688: Johannis get. Lijsbeth JANS<br />

26.05.1692: Willerrdjntje get. Geertie DANIELS<br />

Jan Danielsz SCHOLENAER<br />

21.12.1698: Daniel<br />

26.12.1700: Jacob<br />

12.07.1702: Johannis<br />

tr.<br />

get.<br />

get.<br />

get.<br />

Aagje JACOBS<br />

Geertje DANEN<br />

Geertje DANIELS<br />

Neeltje DANIELS<br />

Gerrit Jansz SCHOUT tr. Aeltie CLAAS<br />

27.01.1689: Jan get.Diewertie JANSen Aertie JANS<br />

Dirck Jansz SMIT (o.tr.Oud.Lsdr. 28.3.1688)<br />

tr. Neeltie REIJERS<br />

23.01.1689: Judick get.Merretie JANSen Tr~ntie<br />

27.01.1697: Jan get. Trijntje JANS<br />

JANS<br />

31


302: Hermen Barentsz SMIT (zie ook Hermen BARENTSZ)<br />

tr. Grietie JANS<br />

ged. 2.10.1693: Geertruij get. Elbertje JANS<br />

ged. 2.12.1696: Aeltje get. Aertje GERRITS<br />

303: Henderick Jansz SMIT tr. Aeltje GIJSBERTS<br />

ged. 8.01.1688: Jan get. Geertje JANS<br />

304: Jan Evert SMIT tr. Lijsbet PIETERSEN<br />

ged. 22.08.1677: Pieter<br />

ged. 20.01.1680: Pieter<br />

ged. 16.11.1681: Marregriet<br />

305: Gerrit Jansz SNEL tr. Aeltje CLAAS<br />

ged. 31.10.1694: Claas get. Mechtel<br />

306: Jan Eldertsz SNEL (zie ook Jan ELDERTSZ)<br />

tr. Dirckie PIETERS<br />

ged. 26.03.1682: Jan<br />

307: Pieter Jansz SNEL tr. Dilleaentje JANS (BOSCH ?)<br />

ged. 24.11.1697: Lijsbeth get. Hilletje KOSTERS<br />

ged. 6.12.1699: Jan get. Diewertje JANS<br />

ged. 17.09.1702: Gerrit get. Dieuwertje JANS<br />

308: Frans SNIJER (zie ook De SNIJIJER)<br />

tr. Jannetie ARENTS<br />

ged. 15.03.1682: Arij<br />

309:<br />

ged.<br />

310:<br />

ged.<br />

311:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

Gerrit Tijmensz SNIJER<br />

12.03.1702: Lijsbeth<br />

Teunis SNIJER<br />

14.01.1680: Barent<br />

Teunis Jansen SNIJER<br />

11.02.1682: Neeltie<br />

6.06.1683: Cornel is<br />

4.02.1686: Will em<br />

1 .06.1687: Claas<br />

tr. Teuntje JANS<br />

get. Ejjtje ALBERTS<br />

tr. Jannetie GLASEMAKER<br />

tr. Jannetie JANS<br />

get. haar moeder TRIJNTIE<br />

en Aeltie CORNELIS<br />

get. Aeltie CORNELIS<br />

312: Meester Guiljam STAPELMOER tr.Cornelia van LEIJEN<br />

ged. 8.02.1699: Guiljam get. sijn vader Guiljam<br />

STAPELMOER en Hilletje WEIJLANT<br />

ged. 1.01.1701: Anna get. Gijsbert de JONG en<br />

Annitje KRANS<br />

32


313: Meester STIJNE, schoolmeester tot Oukerck<br />

tr. Machteltje JANS<br />

ged. 12.06.1695: Aeltje get. Aeltje SIJMENS<br />

314:<br />

ged.<br />

ged.<br />

Secretaris SWART<br />

14.09.1692: Lambertus<br />

14.09.1692: Anna<br />

tr. Maria van NECK<br />

get. Willem van NECK<br />

get. Willem van NECK<br />

315: Hendrick Dircksz SIJBERDEN (zie ook Hend.DIRCKSZ)<br />

tr. Henderickje CORNELIS<br />

ged. 9.11.1698: Dirck get. Elsje DIRCKS<br />

ged. 5.06.1701: Henderick get. Neeltje Dirck SIJBERDEN<br />

ged. 17.12.1702: Neeltje get. Neeltje Dirck SIJBERDEN<br />

316: Jan Dirck SIJBERDEN (o.tr.Oud Lsdr. 17.7.1695)<br />

tr. Dirckje JANS<br />

ged. 2.10.1695: Dirck get. Elsje DIRCKS<br />

ged. 30.04.1702: Reijer get. Neeltje REIJERS<br />

317: Claas SIJMENSZ (RUIJT), in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.<br />

8.02.1698) Machteltje ISBRANTS (VANHOUTEN)<br />

ged. 28.02.1700: Annitje get. Annitje GIJSBERTS<br />

318: Henderick SIJMENSEN, in de oude Loosdrecht<br />

(tr.Oud.Lsdr. 8.5.1693): Gijsje GIJSBERTS<br />

ged. 22.05.1701: Sijmen get. Dirckje SIJMENS<br />

319:<br />

ged.<br />

ged.<br />

Henderick Willem SIJMENSZ tr. Machteltie JANS<br />

13.09.1682: Jannetie<br />

19.01.1687: Gerretie get. de vrouw van Hermen LUIJTEN<br />

genaemt FIJTIE en de vrouw van Willem HENNIPMAN<br />

genaemt AEGJE.<br />

320: Jan Gijsbertsz SIJPESTEIJN (zie ook Jan GIJSEN)<br />

tr. Aaltje HENDRICKS<br />

ged. 8.03.1699: Peter get. Merritje JACOBS<br />

321: Flip TEUNISSEN tr. Aeltje JACOBS<br />

ged. 30.08.1693: Teunis get. Merritje TEUNIS<br />

ged. 17.07.1695: Marrie get. Jannitje GERRITS<br />

ged. 10.03.1697: Merritje get. Geertje JANS<br />

ged. 15.03.1699: Fijtje get. Aartje TEUNIS<br />

322: Gerrit TEUNISSEN (SCHIPPER) in Oukerck(tr.Oud.Lsdr.<br />

16.01.1695) Aegje JANS<br />

ged. 20.11.1695: Teunis get. Merritje TEUNIS<br />

33


323:<br />

ged.<br />

324:<br />

ged.<br />

ged.<br />

325:<br />

ged.<br />

326:<br />

ged.<br />

327:<br />

ged.<br />

ged.<br />

328:<br />

ged.<br />

329:<br />

ged.<br />

330:<br />

ged.<br />

331:<br />

ged.<br />

ged.<br />

332:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

333:<br />

ged.<br />

ged.<br />

Jan TEUNISZ (MEIJERTS) in de Oude Loosdrecht<br />

(tr. Oud.Lsdr. 9.4.1690): Annitje GIJSBERTS<br />

27.02.1701: Jannitje get. Hilletje GIJSBERTS<br />

Pieter TEUNISSEN<br />

2.12.1685: Jannetie<br />

25.01.1688: Pietertie<br />

tr. Merretie MEERTENS<br />

get. Celetie TEUNIS en<br />

Teuntie TEUNIS<br />

Rijck TEUNISZ tr. Jannitje TIJMENS (BREE)<br />

1.02.1702: Annitje get. Jannitje TIJMENS<br />

Arij (Adriaan) Gijsbertsz TIMMERMAN<br />

tr. Heijltje PAACK<br />

12.04.1699: Johannis get. Lijsbeth PAACK<br />

Teunis Gijsbertsz TIMMERMAN in Oukerck(tr.Oud.Lsdr.<br />

3.10.1688) Merritje CORNELIS VERHOEF<br />

27.02.1695: Joosje get. FDtje Corn.VERHOEF<br />

24.04.1701: Grietje get. Grietje ALBERTS<br />

Dirck TOMENSZ, in Oukerck (tr. Oud.Lsdr.23.2.1687)<br />

tr. Wiltje JACOBS<br />

21.11.1694: Saertje get. Jannetje JASPERS<br />

Jacob Sijmensz TUIJNMAN<br />

17.11.1697: Sijmen<br />

Jan TWIJN (?)<br />

4.06.1679: Jan<br />

Cornelis TIJMENSEN<br />

tr. Aeltie HERMENS<br />

18.09.1689: Bartie<br />

2.05.1694: Tijmen<br />

tr. Angnietie ABRAMS<br />

get. Merritje EVERTS<br />

tr. Neeltie Cornelis HORST<br />

(tr.Oud.Lsdr. 25.4.1688)<br />

get. Mattie HERMENS<br />

get. Belitje ALBERTS en<br />

Merritje HENDERICKS<br />

Dirck TIJMENSEN(zie ook DOLMAN)tr.Grietje TIJMENS<br />

26.08.1696: Willem get. Grietie WILLEMS<br />

11.01.1699: Grietje get.Jannitje en Annitje TIJMENS<br />

11.01.1699: Jannetje get. idem<br />

23.01.1701: Grietje get. Grietje WILLEMS<br />

22.09.1702: Tijmen get. Jannitje TIJMENS<br />

Henderick TIJMENSEN (tr.Oud.Lsdr. 16.9.1691)<br />

tr. Beletje ALBERTS<br />

23.03.1692: Tijmen<br />

20.12.1693: Albert get. Angenietje ALBERTS<br />

34


li<br />

vervolg 333.<br />

ged. 12.02.1696: Pieter<br />

ged. 24.03.1697: Pieter<br />

ged. 15.02.1699: Abram<br />

get. Merritje HENDERICKS<br />

get. Merritje HENDERICKS<br />

get. Jannetje TIJMENS<br />

334: Jacob TIJMESZEN(o.tr.Oud.Lsdr.14.12.1681)<br />

tr. Teuntie TEUNIS<br />

ged. 22.11.1682: Tijrnen<br />

ged. 23.09.1684: Henderick<br />

ged. 19.10.1685: Hendrick<br />

ged. 14.10.1688: Merretie get. Seletie TEUNIS en<br />

Wiltje WILLEMS<br />

ged. 14.10.1688: Aeltie get. idem<br />

ged. 12.02.1690: Teunis get. Seletje TEUNIS<br />

335: Jan Jansz VEENMAN,woont in Oukerck (tr.Oud Lsdr.<br />

13.12.1693) Merritje JANS<br />

ged. 3.10.1694: Jan<br />

ged. 10.10.1700: Dirck get. Neeltje JANS<br />

336:<br />

ged.<br />

Janneke VERHAGEN, woonachtigh tot Uijtrecht<br />

17.11.1680: Jacobus De vader apsent<br />

337: Jan Cornelis VERHOEF(zie ook Jan CORNELISZ) van Muijevelt(tr.Oud.Lsdr.<br />

20.2.1686) Neeltje JANS<br />

ged. 2.04.1702: Jan get. Merritje JANS<br />

338:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

Rijck Corn.VLAENDEREN tr.Willernpje Elberts VLAENDEREN<br />

13.03.1695: Tijrnentje get. Aeltje Corn.DORLAND<br />

17.03.1697: Cornelis get. Aegje CORNELIS<br />

18.10.1699: Jannitje get. Aagje CORNELIS<br />

2.08.1702: Elbert get. Aaltje CLAAS<br />

339:Jan Elbertsz VLAMEN<br />

ged. 16.08.1693: Tijrnentje<br />

tr. Aeltje CLAAS<br />

get. Willernpie ELBERTS<br />

340: Barend van der VOET in Oukerck tr, Kaatje VOET<br />

ged. 25.06.1702: Merritje get. Hilletje van DIEPEN<br />

341: Jan VREECKEN/VREDRICKS(GROEN) in de Oude Loosdrecht<br />

(tr.Oud.Lsdr.26.12.1689) Geertje JANS (LUIJTEN)<br />

ged. 12.03.1702: Jan get. Annitje MARCUS<br />

342:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

Jan VREEKEN<br />

4.02.1680:<br />

23.05.1683:<br />

7.01.1685:<br />

11.01.1688:<br />

tr. Marretie/Merri/MarrD CORNELIS<br />

Freerick<br />

Corne lis<br />

Geesje<br />

Jan get. Gerretie VREERICKS<br />

35


343:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

345:<br />

ged.<br />

346:<br />

ged.<br />

347:<br />

ged.<br />

ged.<br />

348:<br />

ged.<br />

349:<br />

ged.<br />

350:<br />

ged.<br />

ged.<br />

351:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

352:<br />

ged.<br />

Gerrit VRERICKSEN/VREDERICKSZ<br />

tr. Petertie/Pietertie WILLEMS<br />

16.11.1681: Vrerick<br />

23.02.1684: Trijntie<br />

21.04.1686: Merretie get.<br />

8.06.1692: Jacobje get.<br />

Miggiel van VUCHT<br />

1.12.1680: AugustDn<br />

Jan WEIJNTIE<br />

20.07.1681: Wiltie<br />

Claas WILLEMSZ<br />

20.11.1678: Dirck<br />

1.09.1680: Gerrit<br />

Cornelis WILLEMSZ<br />

24.09.1679: Willem<br />

Elbert WILLEMSZ<br />

3.05.1680: Willem<br />

tr.<br />

tr.<br />

tr.<br />

tr.<br />

tr.<br />

Beertie WILLEMS en<br />

Merretie DIRCKS<br />

Jaepje PLOOS en<br />

Grietje WILLEMS<br />

Annetie JANS<br />

Bijtie MELIS<br />

Rijckie DIRCKS<br />

Marretie JANS<br />

Lijsbeth CORNELIS<br />

Gerrit WILLEMSEN(OOSTERLINGH),scheepmaker in Oukerck<br />

(tr.Oud.Lsdr. 14.3.1700) Lijsbeth JANS<br />

26.12.1701: Willem get. Willempje JANS en<br />

Stijntje WILLEMS<br />

26.12.1701: Louwrens get. idem<br />

Henderick WILLEMSZ/WILLEMSEN (zie ook MEIJERS)<br />

tr. Aeltje MEIJERS<br />

4.10.1693: Willem get. Annetje MEIJERS en<br />

Aeltje ARENTS<br />

18.12.1695: Meijert get. Annitje MEIJERS en<br />

Aegje MEIJERS<br />

23. 12. 1697: Dirck get. Aeltje AERTS<br />

7 .05.1702: Corne lis get. Adriaantje MEIJERS<br />

Jacob WILLEMSEN tr. Diewertie TIJMENS<br />

28.11.1688: Willem get. Pietertie WILLEMS en<br />

Aeltie PIETERS<br />

353: Jan WILLEMSZ(zie ook GRAEF en GRAVEN)tr.Dirckje JANS<br />

ged. 19.12.1677: Willem<br />

36


354: Pieter WILLEMSZ tr. ????<br />

ged. 8.03.1676: Willern get. Grietie WILLEMS<br />

peet. Grietie CORNELIS<br />

355: Pieter WILLEMSZ (zie ook ROELEN, o.tr.Oud.Lsdr.<br />

22.04.1674) Aeggje GERRITS<br />

ged. 31.10.1677: Marretje<br />

356: Pieter WILLEMSEN tr. Gerritje GERRITS<br />

ged. 6.09.1699: Neeltje get. Niesje WILLEMS<br />

357: Roel WILLEMSEN tr. Lijsbet Jans BOS<br />

ged. 1.11.1682: Annetie<br />

ged. 1.05.1689: Willern get. Grietie CORNELIS en<br />

Grietie WILLEMS<br />

ged. 15.05.1695: Grietje get. Aeltje WILLEMS en<br />

Grietje WILLEMS<br />

ged. 28.09.1698: Johannis get. Jannitje Jans BOS<br />

358: Tijrne WILLEMSZ tr. Marretie GERRITS<br />

ged. 24.01.1677: Jan get. Mechtel GERRITS<br />

peet: Areijaentie WILLEMS<br />

359: Tijrnen WILLEMSZ tr. Merretie HARMENS/HERMES<br />

ged. 19.02.1679: Jannetie<br />

ged. 10.11.1680: Henderick<br />

ged. 10.01.1683: Jannetie<br />

360: Willern WILLEMSZ tr. Dirckie WILLEMS<br />

ged. 10.01.1677: Geertie get. Ariijaentie JOOSTEN<br />

peet: Ariijaentie WILLEMS<br />

361: Willern WILLEMSZ(zie ook GRAEF)tr.Marretie GERRITS<br />

ged.<br />

~<br />

4.02.1677: Marretie get. Geertie CORNELIS<br />

peet: Fijtie WILLEMS<br />

ged. 3.04.1679: Fijtie<br />

362: Willern WILLEMSZ tr. Grietie WILLEMS<br />

ged. 12.08.1685: Johannis<br />

ged. 12.02.1696: Cornelis get. Geertje WILLEMS<br />

363: Mr.Gerrit de WIT(zie ook Meester GERRIT) Sirrurgijn<br />

in Oukerck tr. Catrijn VALENTIJN<br />

ged. 19.06.1695: Henderick get. Hendrickje WILLEMS<br />

364: Jacobus van WIJCK, wonende te Hilversurn<br />

tr. Lijsbeth LUIJCKES<br />

ged. 10.04.1701: Merritje get. Geertruij HENDERICKS<br />

37


365: Claas Tijmensen van ZEDEN<br />

tr. Annitje JANS (van der WOERT)<br />

ged. 25.05.1701 : Griet.ie get. Grietje MELIS<br />

DIVERSEN en AANVULLINGEN.<br />

366: Arij Hendricksz MEIJERS in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.<br />

24.04.1689) Femmetje GERRITS<br />

ged. 11.04.1695: Arij get: Annetje HENDERICKS<br />

367: Hendrick Willemsen MEIJERS (zie ook Hendr.WILLEMSEN)<br />

tr. Aaltje MEIJERS<br />

ged. 7.03.1700: Adriaen get. Adriaentje MEIJERS<br />

368: Jan Adriaansz MEIJERS in Oukerck (tr.Oud.Lsdr.<br />

20.02.1701) Neeltje BRUIJNEN (SCHIPPER)<br />

ged. 4.12.1701: Arij get. Grietje Aris MEIJERS<br />

369: Dirck de SNIJDER tr. Seletje TEUNIS<br />

ged. 25.04.1677: Trijntie get. M3.rry SPLINTER<br />

peet: Grietje AERTSE<br />

370: Meester GERRIT (zie ook: de WIT) CRAEMMEESTER<br />

tr. Katrina (Catrijntie) CORNELIS<br />

ged. 28.02.1677: Annetie peet: Ariijaentie WILLEMS<br />

ged. 4.09. 167/j: Nicolaes<br />

ged. 9. 11. 1681 : Lucretia<br />

ged. ~.10.1683: Elisabeth<br />

ged. 23.05.1686: Elisabeth get. Annetie CRAEMMEESTER<br />

371 : Claas de WATERLANDER tr. Trijnt HARCKSE<br />

ged. 29.11.1677: Trijntje<br />

ged. 12.11.1679: Geertie<br />

ged. 12.11.1679: Eesie<br />

372: Poulus de DIENDER tr. M3.rretie PIETERSE<br />

ged. 26.12.1677: Peter<br />

ged. 7.0~.1681: Gijsbert<br />

ged. 9.10.1683: Grietie<br />

373: Frans de SNIJIJER tr. Jannetie ARENTS<br />

ged. 6.07.1678: Stijntie<br />

374: l1=ester ISAAK (ISACK) tr. Grietie JANS<br />

ged. 4.09.167/j: Frederick<br />

ged. 10.11.1680: Jannetje<br />

ged. 5.10.1681: Johannis<br />

ged. 7.03.1683: Aeltie<br />

38


374:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

375:<br />

ged.<br />

376:<br />

ged.<br />

377:<br />

ged.<br />

37~:<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

ged.<br />

3'(9:<br />

ged.<br />

380:<br />

ged.<br />

381:<br />

ged.<br />

vervolg ~ester Isack (zit~ ook: Isack OPPELAER)<br />

23.04.1684: Johannis<br />

6.01.1686: Annetie<br />

2.02.16~7: Jacobje get. Itje CORNELIS<br />

3.07.1689: Johannis get. Pietertie WILLEMS<br />

Gijsbert de TH1MERMAN<br />

22.07.1679: Beertie<br />

Willem de BACKER<br />

6.0~.1679: Arij<br />

fuove GERRIT<br />

20.01.1680: ????<br />

tr. Jannetie PIETERS<br />

tr. Geertie JANS<br />

tr. Jannetie JACOBS<br />

~ester CRISTIAEN tr. Lijsbeth JANS<br />

1.12.16~0: Oetie<br />

15.03.16~2: Geertruy<br />

9.03.16~7: Cristiaen get. Willempie JANS<br />

27.09.1693: Cors get. Willempie WILLEMS<br />

Gijsbert de MEULENAER tr. Henderickie JANS<br />

16.02.16~1: Jannetie<br />

MIGGELOOM ????<br />

6.04.16~1: Dirckie<br />

Gijsbert de TIMMERMAN<br />

2.11.1681: Annetie<br />

tr. Marretie GERRITS<br />

tr. Jannetie TEUNIS<br />

3~2: Crijn Hendericksz WEVER (zie ook: Crijn HENDRICKSZ en<br />

BOELHOUWER)<br />

tr. Grietie HENDRICKS<br />

ged. 3.05.16~2: Henderick<br />

383: Gijsbert Pietersz TIMMERMAN tr. Lijsbeth CORNELIS<br />

ged. 27.09.16~6:<br />

ged. 25.07.16~8:<br />

Cornelis<br />

Teunis<br />

get. Neeltie CORNELIS<br />

get. Tijmetie CORNELIS en<br />

M:trretie PIETERS<br />

384: Jacobus de GLASEMAKER in Oukerck tr. Grietje JANS<br />

ged. 21.0~.1701: Aagje get. Jannitje CRIJNEN<br />

3~5: 11.04.168~: Aeltie MELIS Hend: MELISZ een kind laten<br />

dopen en is genaamt WILTIE waer van de vader op de<br />

vaert is en is genaemt Huijg DIRCKSZ, getuijge haer<br />

suster Aeltie MELIS en Ermpje HENDERICKS.<br />

39


j8b: 10.11.16~8:<br />

Breurties AELSEN een kint laten dopen en<br />

is genaemt WILTIE, waervan de vader noch niet bekent<br />

is.<br />

387: Van den 1 JulD Ano 1b85 tot den 1b April 1690 sijn<br />

door domene Nicolaes RUIJMVELT gedoopt 120 kinderen,<br />

na welcke tijt sijn E. beroepen sijnde tot de stadt<br />

Delft, derwaerts is vertrocken.<br />

3~8: U~te der kinderen die gedoopt SDn ten tijde van<br />

Petrus HEIJBLOM als Predikant in de Nieuwe Loosdregt,<br />

beginnende met den 13 July Ao.1692 en so vervolgens.<br />

3~9: Claas Seijmonse BETHS behoudsoon van Willem OUDEHEYN<br />

Bode alhier naar belijdenisse van ons gelove gedaan<br />

te hebben is daarop gedoopt en genaamt CLAAS.<br />

390: Den 4 februarD (1b94): Elisabeth HAECK woonachtig tot<br />

Middelburg in Zeeland haer ktndt laten doopen en is<br />

genaemt JAN. De vader Jan van der LINDEN.<br />

391: 1.01.1b99: Cornelia CORNELIS dienstmeDt van Dirck<br />

EERSTEN heeft haer kint selfs laten dopen en is genaemt<br />

DIRCK<br />

392: Pouwlijntje CORN. haer man is overleden en was genaemt<br />

Gerri t CLAASZ.<br />

ged. 22.10.1702: Gerrit<br />

40


REGISTER OP ACHTERNAAM, BEROEPSNAAM, ALIAS en PATRONYM<br />

AARTS(Z),<br />

,Aagje 5<br />

,Aaltje 79,257,351<br />

,Aart 1 ,4,5<br />

,Annetje 112<br />

,Dirck 62<br />

,Elbert 76<br />

,Ermpje 27,241<br />

,Geertje 1,55<br />

,Gerrit 103<br />

,Gooltje 8,22,73,77,<br />

128,129,131,293<br />

,Grietje 369<br />

,Gijsbert 77<br />

,Harmen 7<br />

,Hendrick 6<br />

,Jacob 8<br />

,Jan 41<br />

,Lijsbeth 5<br />

,Marretje 4,22,55, 103,<br />

131,272,275,293.<br />

,Metje 8,78<br />

,Neeltje 23,77,220<br />

,Oetje 5<br />

,Poulus 9<br />

,Teunis 10<br />

,Tijmen 80<br />

,Willem 62<br />

,Wiltje 103<br />

AALSEN,Breurtje 386<br />

ABRA(HA)MS,<br />

,Angenietje 329<br />

,Geertje 64<br />

,Lijsje 137<br />

ADRIAANS ( Z) ,<br />

,Aagje 283<br />

,Aaltje 110,116,257<br />

,Aart 1,5<br />

,Bert 2<br />

,Cornelia 87,136,235<br />

,Geertje 51,57,92<br />

,Grietje 208,218,263<br />

,Harmen 85<br />

,Jacob 3<br />

,Jan 260,368<br />

,Jannetje 247<br />

,Marretje 36,97<br />

,Marten 87<br />

,Neeltje 23,257<br />

,Pieter 165<br />

,Tijmen 116<br />

ALBERTS(Z),<br />

,Angenietje 333<br />

,Beletje 194,331,333<br />

,Dirck 235<br />

,Eijtje 64,309<br />

,Fijtje 235<br />

,Geertje 174<br />

,Grietje 64,327<br />

,Hilletje 235<br />

,Jannetje 235<br />

,Lijsbeth 235<br />

,Melis 235<br />

,Roel 13<br />

,Willem 235<br />

ALEWIJNS,Neeltje 121<br />

ANTHONIS,Meijnsje 22<br />

ARENTS(Z),<br />

,Aagje 283<br />

,Aaltje 163,257,<br />

281,351.<br />

,Arentje 42<br />

,Geertje 28,57<br />

,Gooltje 77<br />

,Grietje 247<br />

,Hendrickje 36<br />

,Jan 28<br />

,Jannetje 247,308,373<br />

,Marretje 9,36,97<br />

,Neeltje 23,77,257<br />

ARIS(Z),<br />

,Aaltje 116<br />

,Arij 366<br />

,Claas 83<br />

,Dirck 68<br />

,Emmetje 52<br />

,Geert 92,172<br />

,Geertje 172<br />

,Grietje 368<br />

,Gijsbert 251<br />

,Hendrick 83<br />

,Jacob 272<br />

,Johannes 326<br />

,Roel 244<br />

,Rut 59<br />

,Tijmen 116<br />

,Willem 83<br />

ATES,Meijnsje 42<br />

(de)BACKER,<br />

,Annetje Claas 14<br />

,Arij Willemsz 376<br />

,Claas Gerritsz 14<br />

,Geertje Teunis 15,186<br />

,Gerrit Teunisz 15<br />

,Gerritje Claas 14<br />

,Gijsbert Teunisz 186<br />

,Jan Teunisz 186<br />

,Marretje Teunis 15<br />

,Marretje Willems 16<br />

,Pieter Teunisz 186<br />

,Teunis Jansz 15,186<br />

,Trijntje Teunis 186<br />

,Willem 376<br />

,Willem Gijsbertsz 16<br />

BARENTS(Z),<br />

,Claas 166<br />

,Dirckje 77<br />

,Elsje 167<br />

,Emmetje 276<br />

,Harmen 17,302<br />

,Marretje 340<br />

,Marten 18<br />

,Neeltje 19<br />

,Teunis 19<br />

BARNEVELT,<br />

,Cornelis Willemsz 20<br />

,Lijsbeth Willems 20<br />

,Neeltje Willems 58<br />

,Willem Cornelisz 20,58<br />

BASTIAANSZ,Claas 21<br />

BENEDICTUS,<br />

Annetje Milders 163<br />

BERTS(Z),<br />

,Aaltje 138<br />

,Adriaan 2<br />

,Willem 23<br />

BET(H)S,<br />

,Adriaantje Claas 24<br />

,Annetje Reijers 25<br />

,Claas Sijmensz 24,389<br />

,Lobbrichje Claas 24<br />

,Marretje Reijers 25<br />

,Peterus Claasz 24<br />

,Reijer Sijmonsz 25<br />

,Sijmen Claasz 24<br />

BERMENTLOO,<br />

,Anthonij 22<br />

,Anthonij Anthonisz 293<br />

,Jacobje 293<br />

,Meijnsje Anthonis 22<br />

BIESERT,Jan 26<br />

BLOEMENDAAL,<br />

,Marretje Pieters 198<br />

41


BLOM,<br />

BURGER,<br />

,Aagje Jans 27 ,Govert Hendricksz 34<br />

,Claas Jansz 27 ,Hendrick Claasz 34<br />

,Hendrick Jansz 27 ,Lijsbeth Claas 111<br />

,Jan Claasz 27 BIJL,<br />

,Wiltje Jans 27 ,Geertruij Jans 35<br />

BOCK, ,Jan Pietersz 35<br />

,Adriaan Jansz 28 KEESSEN(KEESZ),<br />

,Dirckje Jans 28 ,Ariaan 12<br />

,Jan Arentsz 28 ,Arij 12<br />

BOELHOUWER,<br />

,Cornelis Tijmensz<br />

,Adriaan Crijnen 29 ,Gerrit 12<br />

,Crijn Hendricksz 29, ,Gijsbert Tijmensz<br />

139,382. ,Jan Jacobsz 195<br />

,Dirck Lammertsz 30 KERCKHOVEN,<br />

,Hendrick Crijnen 29, ,Haasje 102<br />

139,382. ,Jacquemijntje 102<br />

,Hendrick Lammertsz 30CLAAS(Z),<br />

,Willempje 21,136<br />

KLOMP, Anne 42<br />

KLUIJT,<br />

,Catrijntje Pieters 196<br />

,Frerick Pietersz 196<br />

,Johannes Pietersz 196<br />

,Pieter Jansz 196<br />

COCK,<br />

,Jan Aartsz 41<br />

,Marretje Jans 41<br />

193COELEMEIJ,<br />

,Cornelis 152<br />

194CORNELIS(Z),<br />

,Aagje 338<br />

,Aaltje 71,188,236,243,<br />

311,338.<br />

,Adriaantje 34,178,201,<br />

203.<br />

,Lammert Hendricksz 30 ,Aaltje 5,63,98, 127,149, ,Annetje 218,220<br />

,Niesjen Lammerts 30 300,305,338,339 . ,Ariaantje 115<br />

BOERTJES(BOERTIENS), ,Adriaantje 24<br />

,Ates 42<br />

,Dirck Pietersz 31 ,Annetje 14,317<br />

,Marretje Dircks 138 ,Arentje 107<br />

,Pieter 31 ,Arij 83<br />

BOM, ,Cornelis 46<br />

,Adriaan Fransz 208 ,Dirck 127,347<br />

,Frans Leendertsz 208 ,Dirckje 44,168<br />

,Leendert Fransz 208 ,Eertje 83,84<br />

,Trijntje Frans 208 ,Eesie 371<br />

BOS(CH), ,Elbert 36<br />

,Dillejaantje 77 ,Fijtje 149<br />

,Dillejaantje Jans 260, ,Geertje 45,206,371<br />

307. ,Gerrit 37,214,236,347,<br />

,Jannetje Jans 357 392.<br />

,Lijsbeth Jans 256,357 ,Gerritje 14<br />

BOSKOOP, ,Grietje 84,365<br />

,Alewijn Hendricksz 121 ,Hendrick 34<br />

,Hendrick Gijsbertsz 121 ,Jacob 273<br />

BOUWENS,Aaltje 276 ,Jacobje 111,193<br />

BRANDEN, ,Jan 27,84,110<br />

,Jannetje 25 ,Jannetje 76<br />

,Neeltje 25 ,Jocsje 161<br />

de BREE (BREEJEN), ,Lammert 38,98<br />

,Annetje Jans 32 ,Lobbrichje 24<br />

,Hermen Willemsz 33 ,Louwrens 127<br />

,Jan Tijmensz 32 ,Lijsbeth 111<br />

,Jannetje Tijmens 325 ,Marretje 135,236<br />

,Tijmen Jansz 32 ,Marten 84<br />

,Tijmen Willemsz 33 ,Melis 273<br />

,Willem Tijmensz 33 ,Neeltje 39,69,127,273<br />

,Willem Willemsz 33 ,Peterus 24<br />

BREUREN,Wiltje 386 ,Pietertje 286<br />

BRUIJNEN, ,Sijmen 24<br />

,Frans 104 ,Trijntje 279,371<br />

, Hendrick 43 , Tijmen 39,40<br />

,Jan 104 ,Weijntje 63,204<br />

,Neeltje 44,229,368 ,Willem 69<br />

,Baartje 296<br />

,Bartje 331<br />

,Bruijn 43<br />

,Katrina 370<br />

,Catrijntje 370<br />

,Claas 44,45,46,111<br />

,Claasje 105,115<br />

,Cornelia 391<br />

,Cornelis 47<br />

,Crijn 48<br />

,Dillejaantje 201<br />

,Elbert 49<br />

,Evert 96<br />

,Frans 50<br />

,Fijtje 53,327<br />

,Geertje 55,90,361<br />

,Gerbert 51,283<br />

,Grietje 270,287,354,<br />

357.<br />

,Gijsbert 47,52,199,284<br />

,Hendrickje 70,315<br />

,Itjen 148,234,374<br />

,Jacob 192<br />

,Jaccbje 20,117<br />

,Jan 53,54,55,337<br />

,Lammert 56<br />

,Lijsbeth 168,267,270,<br />

273,349,383.<br />

,Lijsje 236,273<br />

,Marretje 52,122,183,<br />

200,217,235,249,327,<br />

342.<br />

,Marrij 342<br />

,Meijnsje 77<br />

,Neeltje 39,45,46, 162,<br />

222,330,383.<br />

42


OORNELIS(Z), ,Evert Jansz 202 DINCLAUW,<br />

,Pieter 153 ,201 ,Gijsbert Cornelisz 199 ,Johannis Warnaarsz 67<br />

,PouwlUntje 37,392 ,Jan Evertsz 202,203 ,Warnaar Johannisz 67<br />

,Rijck 338<br />

,Marretje Cornelis 200 DIRCKS(Z),<br />

,Stijntje 71 ,Marretje Jans 203 ,Aagje 127<br />

,Thomas 198 ,Pieter Cornelisz 201 ,Aaltje 129<br />

,Tijmen 193,331 ,Stijntje Jans 203 ,Abram 64<br />

,Tijmentje 191,225,383CRIJNE(N), ,Arij 68<br />

,Wiggert 57,209,210 ,Adriaan 29 ,Claas 69,127<br />

,Willem 20,58,348 ,Arij 154 ,Claasje 291<br />

,WUUertje 269 ,Crijn 154 ,Cornelis 91<br />

CORSSEN ( CORSZ) , , Diewer 166 , Daniel 268<br />

,Arij 59,251 ,Geertje 48 ,Diwertje 266<br />

,Cristiaan 60,61 ,Gijsbert 154 ,Dillejaantje 256<br />

,Dirck 251 ,Hendrick 29,139,382 ,Dirck 128,129<br />

,Marten 226 ,Jan 154,169 ,Dirckje 62,103,123<br />

KOS, ,Jannetje 384 ,Elsje 70,315,316<br />

,Dirckje Pieters 66 ,Lijsbeth 169 ,Ernst 90<br />

,Engeltje Pieters 197 ,Marretje 118,204 ,Fijtje 271<br />

,Grietje Pieters 197 ,Neeltje 118 ,Geertje 120,274<br />

,Marretje Pieters 197 ,Pieter 154 ,Grietje 95,228,291,332<br />

,Pieter Pietersz 66,197 ,Stijntje 112 ,Gijsbert 291<br />

,Pietertje Pieters 197 ,Sijmen 154 ,Harmen 82,255<br />

OOSTERS,Hilletje 200,201, ,Teuntje 48 ,Hendrick 70,71,72,73,<br />

203,232,307. ,Willem 63,204 128,131,291,315.<br />

CRAEM-1EESTER , KUIJCK, , Huijg 385<br />

,Annetje 370 ,Swaantje Jans 81 ,Jacob 253<br />

,Gerrit 370 KUIJPER, ,Jan 256,301,316<br />

CRAEN, ,Angeniet Gijsberts 205 ,Jannetje 16,20,30, 119,<br />

,Aart Gerritsz 62,103 ,Annetje Jacobs 284 332.<br />

,Dirck Aartsz 62 ,Gerrit Gijsbertsz 205 ,Johannis 271<br />

,Gerrit Aartsz 103 ,Gijsbert Jansz 205 ,Judick 301<br />

,Marretje Aarts 103 DANIELS(Z), ,Marretje 79,138,172,<br />

,Willem Aartsz 62 ,Cornelis 297 271,291,343.<br />

,Wiltje Aarts 103 ,Daniel 171 ,Meijndert 246<br />

KRAAYENKAMP, ,Geertje 268,271,298, ,Neeltje 279,315<br />

,Isbrant Pietersz 25 299. ,Pieter 257<br />

KRANS,Annetje 312 ,Jan 170,299 ,Pietertje 65<br />

CRISTIAANS, ,Johannis 171,298 ,Pons 271<br />

,Cors 61,378 ,Lijsbeth 61 ,Reijer 258<br />

,Cristiaan 378 ,Neeltje 170,268,271, ,Rijckje 37,347<br />

,Elsje 60 299. ,Saartje 328<br />

,Geertruy 378 ,WillemUntje 298 ,Stijntje 46,74<br />

,Lijsbeth 60 DAS, ,Teunis 74<br />

,Neeltje 60 ,Abram Dircksz 64 ,Trijntje 369<br />

,Oetje 378 ,Geertje Abrams 64 ,Tijmen 332<br />

KROOCK, DECKER, ,Weijntje 280<br />

,Cornelis Thomasz 198 ,Dirck Harmensz 65 ,Willem 75,332<br />

,Thomas Cornelisz 198 ,Dirckje Pieters 66 DOLMAN,<br />

CRUIJF(KRUIJFEN), ,Engeltje Pieters 197 ,Aaltje Gijsberts 77<br />

,Aaltje 155 ,Grietje Pieters 197 ,Aaltje Jans 79<br />

,Claas Cornelisz 46 ,Marretje Pieters 197 ,Aart Tijmensz 80<br />

,Cornelis Claasz 46 ,Petertje Dircks 65 ,Annetje Tijmens 80<br />

,Cornelis Evertsz 96, ,Pieter Pietersz 66,197 ,Cornelis Tijmensz 80<br />

199,200,201. ,Pietertje Pieters 197 ,Dirck Tijmensz 75,81,<br />

,Dillejaantje Corn.201 (de)DIENDER,Poulus 372 332.<br />

,Evert Cornelisz 96 van DIEPEN,Hilletje 340 ,Elbert Aarts 76<br />

43


OOLMAN , EDEMA ,<br />

,Elbert Gijsbertsz 77 ,Anna Willems 89<br />

,Elbert Jansz 79 ,Cornelis Willemsz 89<br />

,Grietje Dircks 332 ,Jacoba Willems 89<br />

,Gijsbert Aartsz 77 ,Jacobus Willemsz 89<br />

,Jan Elbertsz 79 ,Marie 89<br />

,Jannetje Dircks 332 ,Maria 89<br />

,Jannetje Elberts 76, ,Petrus Willemsz 89<br />

253. ,Vrerick Willemsz 89<br />

,Jannetje Gijsberts 77 ,Willem 89<br />

,Jannetje Jans 79 EERTS(Z,E),<br />

,Machtel 77<br />

,Neeltje Elberts 77<br />

,Aaltje 172<br />

,Dirck 90,172<br />

,Neeltje Gijsberts 78 ,Willem 93<br />

,Pieter Jansz 79 EERSTE(N),<br />

,Sijmen Gijsbertsz 77 ,Dirck 90,172,391<br />

, Tijmen Aartsz 80 ,Jan 92<br />

,Tijmen Dircksz 332 ELBERTS(Z),<br />

,Tijmen Sijmensz 81 ,Aaltje 140<br />

,Willem Dircksz 75,81, ,Dirckje 155,176,216<br />

332. ,Geertje36,182,211,<br />

OONCKER, 216.<br />

,Dirck Hermensz 82 ,Jan 79,94,211,306,339<br />

,Hermen Dircksz 82 ,Jannetje 49,76, 192,<br />

DORLAND, 216,253.<br />

,Aaltje Cornelis 338 ,Lobbetje 182<br />

,Stijntje Cornelis 71 ,Luijt 216<br />

DROS ( T ) , , Luij tie 224<br />

,Aaltje Berts 138 ,Lijsbeth 29<br />

,Aaltje Martens 86 ,Lijsje 145,211<br />

,Aartje Reijers 88 ,Marretje 211<br />

,Arij Claasz 83 ,Marten 211<br />

,Arij Hermensz 85 ,Neeltje 77,175<br />

,Bert Hendricksz 138 ,Pietertje 216<br />

,Claas Arisz 83 ,Tijmen 211<br />

,Claas Jansi 84 ,Willem 211,349<br />

,Claasje Jans 216,219 ,Willempje 338,339<br />

,Cornelis Martensz 86 ENGELS(EN),<br />

,Eertje Claas 84 ,Dirck 95<br />

,Ernmetje Everts 173 ,Machtel 66,197<br />

,Engeltje Hermens 85 ENDOVEN,<br />

,Evert Jansz 173 ,Jacobje 294<br />

,Grietje Claas 84 EVERTS(Z),<br />

,Hendrick Arisz 83 ,Aafje 133<br />

,Hermen Adriaansz 85 ,Cornelis 96,199,200,<br />

,Jacobje Jans 2 201.<br />

,Jan Claasz 84 ,Ernmetje 173<br />

,Jan Hermensz 85 ,Jacob 97<br />

,Jan Martensz 86 ,Jan 202,203,304<br />

,Marten 86 ,Marretje 329<br />

,Marten Adriaansz 87 EIJ(AEIJ),<br />

,Marten Martensz 87<br />

,Meerten Claasz 84<br />

,Aaltje Claas 98<br />

,Aaltje Lammerts 38<br />

,Reijer Jansz 88 ,Ar~ Keesz 12<br />

,Willem Arisz 83 ,Ar~n Keesz 12<br />

,Willempje Martens 87 ,Arijan Jansz 11<br />

,Kees Gerrit 12<br />

,Claas Lammertsz 98<br />

,Gerrit Keesz 12<br />

,Jan Gerrit 11<br />

,Lammert Claasz 38,98<br />

,Marretje Lammerts 98<br />

,Meerten Lammertsz 38,<br />

98.<br />

FLIPSEN,<br />

,Fijtje 321<br />

,Marretje 321<br />

,Marr~ 321<br />

,Teunis 321<br />

FLOOR(EN),<br />

,Jaapje 100<br />

,Jan 99<br />

,Joost 100,101<br />

FLORISZ,Joost 101<br />

de la FONTEIJNE,Maria 24<br />

FRANS(Z),<br />

,Adriaan 208<br />

,Annetje 247<br />

,Arij 308<br />

, Cornelis 50<br />

,Geertje 187,220<br />

,Leendert 208<br />

,Marretje 181<br />

,Stijntje 247,373<br />

,Trijntje 208<br />

FREDERICKS,<br />

,Diewertje 89<br />

FIJTE(S,N),<br />

,Claas 136<br />

,Willempje 235<br />

GEELKERCKEN,<br />

,Anna 74,102<br />

,Gerrit 102<br />

,Marie 74,102,255<br />

GEERTIE,Jan 224<br />

GERBERTS ( Z ) ,<br />

,Ariaan 283<br />

,Cornelis 51<br />

,Elsje 283<br />

,Willem 283<br />

GERRITS(Z),<br />

,Aagje 103,123,287,355<br />

,Aaltje 72,102,108<br />

,Aart 62,103<br />

,Aartje 11 ,302<br />

,Adriaan 295<br />

,Annetje 102,106,205,<br />

370.<br />

,Ariaantje 105<br />

,Bruijn 104<br />

,Kees 12<br />

,Claas 14,305<br />

44


.<br />

GERRITS(Z),<br />

,Claasje 106<br />

,Cornelis 102<br />

,Elbertje 174<br />

,Elisabeth 370<br />

,Fernmetje 165,366<br />

,Fijtje 120,214<br />

,Geertje 121<br />

,Gerrit 37,105,106,<br />

295,392.<br />

,Gerritje 119,125,<br />

292.<br />

,Gijsbert 107<br />

,Gijsbertje 106<br />

,Gijsje 79,175<br />

,Hendrick 174,363<br />

,Jacob 190<br />

,Jacobje 343<br />

,Jan 11,108,174,276,<br />

288,300.<br />

,Jannetje 29,143,174,<br />

274,321.<br />

,Louwrens 350<br />

,Lucretia 370<br />

,Lijsbeth 102,309<br />

,Machtel 358<br />

,Marretje 90,113,114,<br />

115,343,358,361,380.<br />

,Neeltje 17,99, 103,<br />

123,146.<br />

,Nicolaas 370<br />

,Pieter 280<br />

,Stijntje 106<br />

,Teunis 322<br />

,Trijntje 343<br />

,Tijrnentje 14<br />

,Vrerick 343<br />

,Willern 350<br />

,Willernijntje 106<br />

GEURTSZ,Gijsbert 109<br />

GILLIS(Z),<br />

,Adriaan 263<br />

,Isack 262<br />

,Johannis 262<br />

,Lijsbeth 262<br />

(de)GLASEl>IAKER,<br />

,Aagje Jacobus 384<br />

,Jacobus 384<br />

,Jannetje 310<br />

GOOSSEN?<br />

,Elbert 175<br />

,Geertje 175<br />

GOUWENHOEF ,<br />

, Jan Claasz 11 0<br />

,Marretje Jans 110<br />

,Marretje Teunis 54<br />

GOVERTS,Neeltje 34<br />

GRAAF(GRAVEN), ,Jan 123,132,133,134,<br />

,Aaltje Jans 113 135,249,320.<br />

,Aaltje Willems 114 ,Jannetje 77,107,379<br />

,Claas Cornelisz 111 ,Lijsbeth 50,54,153,158<br />

,Cornelis Hendricksz 111 ,Maaijke 252<br />

,Cornelis Jansz 113 ,Marretje 119,124.291<br />

,Crijn Hendricksz 112 ,Neeltje 78<br />

,Dirckje Jans 155 ,Soetje 199<br />

,Fijtje Willems 361 ,Sijrnen 77<br />

,Jan Jansz 113 ,Teunis 124,125,292,<br />

,Jan Willernsz 113,353 327,383.<br />

,Marretje Jans 113 ,Tijrnen 126,194,250<br />

,Marretje Willems 361 ,Willern 16,217,269<br />

,Stijntje Crijne 112 ,Willernpje 20,58<br />

,Willern Jansz 113,353 GIJSEN,<br />

,Willern Willernsz 114, ,Aaltje Claas 127<br />

361. ,Aaltje Dircks 129<br />

GROEN, ,Aaltje Hendricks 131<br />

,Diewertje Jans 272 ,Claas Dircksz 69,127<br />

,Jan Jansz 341 ,Dirck Claasz 127<br />

,Jan Vredricksz 341 ,Dirck Dircksz 128,129<br />

de GROOT, ,Dirck Hendricksz 131<br />

,Gerrit Jansz 115 ,Hendrick Dircksz 73,<br />

,Marretje Gerrits 115 128,131.<br />

GUILJAMS,Anna 312 ,Louwrens Claasz 127<br />

GIJSBERTS(Z), ,Neel tje Claas 69,127<br />

,Aaltje 77,109,155, ,Neeltje Hendricks 73<br />

158,176,244,303. ,Willern Claasz 69<br />

,Adriaan 116,326 HAECK,<br />

,Adriaantje 8,73,78 ,Elisabeth 390<br />

,Angeniet 205<br />

HAGEN,<br />

,Annetje 159,317,323, ,Hendrickje Jacobs 286<br />

381. ,Niesje Jans 202<br />

,Arij 116,326<br />

VANDER HAM,<br />

,Beertje 375 ,Claas Fijtesz 136<br />

,Beletje 221 HARCKSE,Trijn 371<br />

,Cornelis 52,117,284, HENDRICKS(Z),<br />

383. ,Aaltje 48,71,112,131,<br />

,Crijn 118 135,174,320.<br />

,Kuijntje 183 ,Aart 6<br />

,Dirck 119,291 ,Abram 137,333<br />

,Dirckje 144,231,244 ,Adriaan 367<br />

,Eertje 159 ,Albert 333<br />

,Elbert 77,155 ,Alewijn 121<br />

,Eijtje 217 ,Annetje 366<br />

,Geertje 109,158,221, ,Anthonij 156<br />

274. ,Arij 130,366<br />

,Gerrit 120,205,221, ,Barber 29,295<br />

2~. ,Bert 1~<br />

,Gerritje 20,120 ,Claasje 43,72<br />

, Geurt 109 , Corne lis 111 , 351<br />

,Grietje 158,269 ,Crijn 29,112,139,382<br />

,Gijsbert 77,78 ,Diewertje 233<br />

,Gijsje 318 ,Dirck 70,131,315,351<br />

,Hendrick 121,130 ,Dirckje 43,144,228<br />

,Hilletje 159,323 ,Elisabeth 294<br />

,Jacob 122,162 ,Elsje 177<br />

45


HENDRICKS(Z),<br />

,Ermpje 27,174,195,<br />

240,385.<br />

,Fransje 233,252<br />

,Geertje 164,178<br />

,Geertruy 364<br />

,Gerrit 72<br />

,Gerritje 28,137,198,<br />

265,319.<br />

,Govert 34<br />

,Grietje 29,30,72,90,<br />

139,208,295,382.<br />

,Gijsbert 221<br />

,Gijsbertje 44,144,<br />

228,231.<br />

,Hendrick 315<br />

,Hilletje 180<br />

,Jacob 140,141,178,<br />

252.<br />

,Jan 130,177,237,238,<br />

264,265,303.<br />

,Jannetje 319<br />

,Joosje 156<br />

,Judick 177<br />

,Lanrnert 30<br />

,Lijsbeth 49,72,156<br />

,Lijsje 72<br />

,Marretje 18,119,127,<br />

140,141,151,216,232,<br />

252,288,331,333.<br />

,Marten 227,228,229<br />

,Melis 130<br />

,Meijert 351<br />

,Neeltje 73,130,315<br />

,Pieter 142,143,144,<br />

231,333.<br />

,Pietertje 177,252<br />

,Pons 145,146<br />

,Stijntje 252<br />

,Sijmen 148,234,318<br />

,Teunis 156<br />

,Tijmen 177,333<br />

,Tijmentje 206<br />

,Willem 149,351<br />

,Willempje 128<br />

,Wiltje 177<br />

HENNIPMAN,<br />

,Jacob Willemsz 150<br />

,Willem 319<br />

,Willem Jacobsz 150<br />

HERMENS ( Z) , HARMENS ( Z) ,<br />

,Aaltje 302,331<br />

,Anna 255<br />

,Arij 85<br />

,Ariesje 215<br />

,Barent 17<br />

,Klaartje 255<br />

,Dirck 65,82<br />

,Engeltje 85<br />

,Geertruy 302<br />

,Pieter Crijnen 154<br />

,Pieter Meertensz 160<br />

,Jan 7,85<br />

,Jannetje 215<br />

, Pietertje Willems 23<br />

,Sijmen Crijnen 154<br />

,Luijt 215<br />

,Lijsbeth 26<br />

,Teunis Hendricksz 156<br />

, Will em Bertsz 23<br />

,Lijsje 97 ,Willem Jacobsz 161<br />

,Marretje 10,33,85,87,VAN DER HORST,<br />

104,177,291,359. ,Crijntje Jans 263<br />

,Metje 331<br />

VAN HOUTEN,<br />

,Pieter 151,215 ,Alida 152<br />

,Sijmen 255 ,Machteltje Isbrants 317<br />

,Willempje 235<br />

HEIJBLOM,<br />

HUIBERTS,Annetje 136<br />

HUIJGEN,Wiltje 385<br />

,Cornelius 152 IESSEN,Aagje 191<br />

,Frans Hendrick 152 ISACKS(Z),<br />

,Petrus 152,388 ,Aaltje 374<br />

,Zibilla 152 ,Annetje 374<br />

HOOGSTRAAT, ,Frederick 374<br />

,Jan Pietersz 153 ,Gillis 262,263<br />

,Pieter Cornelisz 153 ,Jacobje 374<br />

HORST, ,Jannetje 374<br />

,Aaltje Gijsberts 155, ,Johannis 374<br />

176. ,Samuel 259<br />

,Adriaan Bertsz 2 ISBRANDTS,<br />

,Annetje Jacobs 159 ,Jannetje 25<br />

,Annetje Jans 258 ,Machteltje 317<br />

,Anthonij Hendricksz JACOBS(Z),<br />

156 ,Aagje 299<br />

,Arij Crijnen 154 ,Aaltje 124,179,253,<br />

,Bert Adriaansz 2 275,321,334.<br />

,Bert Willemsz 23 ,Annetje 82,140,159,<br />

,Claas Willemsz 161 283,284.<br />

,Cornelis Willemsz 161 ,Ariaantje 264<br />

,Crijn Jansz 154,169 ,Arij 272<br />

,Elbert Gijsbertsz 176 ,Baartje 178<br />

,Geertje Willems 23 ,Bartje 178<br />

,Gerrit Pietersz 160 ,Claas 159<br />

,Gerrit Willemsz 161 ,Claasje 116<br />

,Gijsbert Crijnen 154 ,Camelis 192<br />

,Gijsbert Jansz 155, ,Dirck 253,266<br />

176. ,Evert 97<br />

,Hendrick Willemsz 156 ,Geertje 179,180,189,<br />

,Jacob Jansz 157,158 195,254,277.<br />

,Jacob Willemsz 159 ,Gerrit 8,190<br />

,Jan Crijnen 154,169 ,Grietje 25<br />

,Jan Jacobsz 157 ,Gijsbert 162<br />

,Jannetje Jacobs 158, ,Gijsje 13<br />

159. ,Haasje 122<br />

,Jannetje Pieters 160 ,Hendrick 140,141,334<br />

,Joosje Hendricks 156 ,Hendrickje 3, 164,213,<br />

,Joosje Jacobs 159 286.<br />

,Lijsbeth Crijnen 169 ,Jacob 275<br />

,Lijsbeth Hendricks 156 ,Jacobje 116<br />

,Lijsbeth Willems 23 ,Jan 3, 157,163,195,277<br />

,Marretje Jacobs 159 ,Jannetje 105,158,159,<br />

,Neeltje Cornelis 330 264,377.<br />

,Neeltje Jacobs 159 ,Joosje 159<br />

46


JACOBS(Z), ,Elsje 154,155,211,285 ,Marrij 196,237<br />

,Lijsbeth 213 ,Emmetje 173,296 ,Marten 296<br />

,Lijsje 184 ,Evert 173,202 ,Meijndert 245<br />

,Marretje 116,134,159, ,Evertje 30 ,Neeltje 53,335,337<br />

161 , 190,252,254,265, , Freerick 342 , Niesje 202<br />

272,275,278,320,334. ,Fijtje 51,93,209 ,Pieter 183,196,223,<br />

,Metje 106 ,Geertje 89,151,156, 304,307,320.<br />

,Meijert 3 207,269,288,303,321, ,Rensje 170<br />

,Neeltje 8,159 341,376. ,Reijer 88,184,316<br />

,Oetje 162,179,222,277 ,Geertruy 15,35 ,Reijnier 286<br />

,Pieter 164<br />

,Pietertje 222<br />

,Geesje 342<br />

,Gerrit 108,115,123,<br />

,Stijntje 94,203,245,<br />

278.<br />

,Sijmen 329 134,174,300,305. ,Swaantje 81<br />

,Teunis 334 ,Gerritje 28,133,140 ,Teunis 15,185,186,311<br />

,Trijntje 167,269 ,Gooltje 54 ,Teuntje 309<br />

, Tijmen 334 ,Goossen 175 , Trijntje 67, 151,175,<br />

, Weijntje 82,245 ,Grietje 17,31,124,134, 177, 189,207,301.<br />

,Willem 150,161,190, 151,216,259,302,374, ,Tijmen 32,187<br />

278,352. 384. , Tijmentje 339<br />

, Wil tje 328 ,Gijsbert 99, 134, 155, , Weijntje 229<br />

JACOBUS, 176,205. ,Willem 55,113,134,188,<br />

,Aagje 384 ,Haasje 134 189,224,249,254,282,<br />

, Marretje 364 , Harmen 249 353.<br />

JANS(Z), ,Hendrick 27,135, 177, , Willempje 60,170,195,<br />

,Aafje 232 178,303. 298,350,378.<br />

,Aagje 27,60,170,322 ,Hendrickje 177,178, ,Wiltje 27,227,346<br />

,Aaltje 79,113,155,156, 210,379. JASPERS,<br />

158,165,176,238. ,Heijltje 26 ,Jannetje 328<br />

,Aartje 300 ,Hilletje 47 JES,<br />

,Adriaan 28,165,260 ,Ida 104,262 ,Gerrit Jacobsz 190<br />

,Adriaantje 200 ,Jacob 157,158,179, ,Jacob Gerritsz 190<br />

,Albertje 122,249 180,195,213,222,277, ,Marretje Jacobs 190<br />

,Anne 132 299. ,Willem Jacobsz 190<br />

,Annetje 32,102,132,156, ,Jacobje 2,7,223 JOHANNIS(Z),<br />

212,250,258,345,365. ,Jan 113,212,238,306, ,Iessjen 191<br />

,Ariaan 11 330,335,337,341,342. ,Poulus 225<br />

,Ariaantje 126 ,Jannetje 32,35,65,79, ,Warnaar 67<br />

,Arij 276,368<br />

185,187,255,256,260, DE JONG(E),<br />

,Barent 166,167 311 ,323,357. ,Dirckje Hendricks 43<br />

,Benedictus 163 ,Johannis 218,260,299 ,Gijsbert 312<br />

,Bruijntje 56 ,Lammert 181 ,Jacob Jansz 180<br />

,Claas 27,54,84,288 ,Lammertje 174 JONKHERT,<br />

,Claasje 84,88, 159,211, ,Leun 12 ,Cornelis Jacobsz 192<br />

216,219. ,Leuntje 37 ,Jacob Cornelisz 192<br />

,Cornelia 53<br />

,Lijsbeth 7,26,60,83, JOOSTEN,<br />

,Cornelis 55,113,168,342 236,256,297,298,350, ,Annetje 95,197<br />

,Crijn 154,169 378. ,Ariaantje 360<br />

,Crijntje 263 ,Lijsje 84,146,160, ,Gerritje 101<br />

,Daniel 170,171,299 184,251. ,Grietje 100<br />

,Diewertje 272,300 ,Machteltje 104,294, ,Luijtie 86<br />

,Dillejaantje 260,307 313,319. JURRIAANS,<br />

,Dirck 301,316,335 ,Marcus 182 ,Geertje 48<br />

,Dirckje 15,28, 113,118, ,Margriet 304 LAM,<br />

154, 155, 176, 186,258, ,Marretje 41,50, 92, 110, ,Jan Willemsz 207<br />

316,353. 113,118,135,138,143, , Tijmen 206<br />

,Eerst 92,172 147,173,174,175,203, ,Tijmen Willemsz 207<br />

,Elbert 79 210,226,260,266,301, ,Willem Tijmensz 207<br />

,Elbertje 302 335,337,348. ,Wouter Tijmensz 206<br />

47


LAMMERTS(Z), :Elbert 216 ,Jan Pietersz 232<br />

,Aaltje 38 ,Geertje Jans 341 ,Jannetje Pieters 232<br />

,Abram 181 ,Gijsje 117 ,Johannis 225<br />

,Annetje 248 ,Mant 219 ,Maaijke 18<br />

,Ariaantje 29,267 ,Marretje 216 ,Marretje 83,84,324<br />

,Claas 98 MANTEN, ,Marretje Pieters 230<br />

,Dirck 30 ,Aaltje Rijcken 220 ,Marten 87<br />

,Gerrit 56 ,Eijtje Gijsberts 217 ,Marten Corsz 226<br />

,Hendrick 30 ,Geertje Rijcken 220 ,Meerten Hendricksz 227,<br />

,Lammertje 267 ,Gijsbert Willemsz 217 ,228,229.<br />

,Marretje 98 ,Jan Tijrnensz 218 ,Meerten Pietersz 232<br />

,Marten 38,98 ,Johannis Jansz 218 ,Meerten Reijersz 233<br />

,Niesje 30 ,Luijt 219 ,Neeltje 38,88,98,147<br />

,Tijrnentje 14 ,Mant Luijten 219 ,Neeltje Pieters 232<br />

LEENDERTSZ, ,Rijck Tijrnensz 220 ,Peter Jansz 223<br />

,Frans 208 ,Rijckje Rijcken 220 ,Petertje Jacobs 222<br />

LEIJEN (LEIJ), ,Tijrnentje Tijrnens 267 ,Pieter 160,230,231,232<br />

,Arijan Wiggertsz 57 ,Willern Gijsberts 217 ,Pieter Hendricksz 144,<br />

,Cornelis Wiggertsz 209 MARCUS, ,231.<br />

,Cors Wiggertsz 210 ,Annetje 341 ,Poulis Johannisz 225<br />

,Jacob Wiggertsz 210 ,Neeltje 182 ,Reijer 233<br />

,Jan Wiggertsz 210 MARTENS(Z),MARTS(Z), ,Soetjen Pieters 231<br />

,Judick Wiggerts 210 MEERTENS(Z),MEERTS(Z), ,Sijrnen Hendricksz 148,<br />

,Peter Wiggertsz 210 MERTENS(Z), ,234.<br />

,Wiggert Cornelisz 57, ,Aaltje 86 ,Tijrnentje Hendricks 206<br />

, 209,210. , Aaltje Reijers 233 , Will em Jansz 224<br />

VAN LEIJEN, ,Annetje 18,160 ,Willernpje 87<br />

,Cornelia 312<br />

,Beletje Gijsberts 221 MELIS(Z),MELISSEN,<br />

LODEWIJCKS, ,Claas Pietersz 231 ,Aaltje 27,195,240,241,<br />

,Dirckje 66 ,Cornelis 86 ,243,385.<br />

LOENEN, ,Kors 226 ,Albert 235<br />

,Annetje Jans 212 ,Dirckje 229 ,Annetje 118<br />

,Elbert Willemsz 211 ,Dirckje Meertens 229 ,Bijtje 110,195,346<br />

,Geertje Elberts 211 ,Dirckje Pieters 230 ,Claas 236,273<br />

,Hilletie Willems 1,5 ,Eertje Pieters 230 ,Cornelia 27,195,237<br />

,Jacob Jansz 213 ,Ernrnetje 296 ,Elsje 39,130,162,222,277<br />

,Jan Elbertsz 211 ,Geertje 38,88,98 ,Grietje 39,130,273,365<br />

,Jan Jansz 212 ,Geertje Gijsberts 221 ,Hendrick 237,385<br />

,Jan Willemsz 213 ,Gerrit Gijsbertsz 221 ,Jan Hendricksz 237,238<br />

,Jannetje Jans 32 ,Gerrit Pietersz 232 ,Jan Jansz 238<br />

,Lijsje Elberts 211 ,Gerritje 227 ,Marretje 39,130,273,291<br />

,Marretje Elberts 211 ,Gerritje Meertens 227 ,Pieter 239,240,241<br />

,Marten Elbertsz 211 ,Gerritje Pieters 144 ,Sijrnen 242,243<br />

,Tijrnen Elbertsz 211 ,Gijsbert Hendricksz 221 de MEULENAAR,<br />

,Willern Elbertsz 211 ,Gijsbert Pietersz 144 ,Gijsbert 379<br />

LOUWRENS, ,Hendrick 228 ,Jannetje Gijsberts 379<br />

,Annetje 74<br />

,Hendrick Meertensz 228 MEIJER(T)S,<br />

VANDER LINDEN, ,Hendrick Pietersz 231 ,Aagje 351<br />

,Jan 390 ,Hendrick Sijrnensz 148,234 ,Aagje Adriaans 283<br />

,Jan Jansz 390 ,Hendrickje 1 ,Aaltje 109,351,367<br />

LULZ,Hendrick 152 ,Heijltje Pieters 231 ,Aaltje Roelen 244<br />

LUIJCKES,Lijsbet 364 ,Jacob 18 ,Adriaan Hendricksz 367<br />

LUIJERSZ,Harrnen 215,319 ,Jacob Jansz 222 ,Adriaantje 109,194,351,<br />

LUIJTEN, ,Jacobje Jans 223 ,367.<br />

,Aaltje 117,216 ,Jan 86,223,227,277 ,Annetje 109,351<br />

,Claas 214 ,Jan Geertie 224 ,Ariaantje 109<br />

,Dirckje 31 ,Jan Meertensz 227 ,Arij Arisz 366<br />

48


"<br />

,Arij Hendricksz 366 ,Klaartje Harmens 255 ,Ariaantje 68<br />

,Arij Jansz 368 ,Sijmen Harmensz 255 ,Catrijntje 196<br />

,Cornelis Hendricksz 351 DE NOOIJ, ,Claas 231<br />

,Dirck hendricksz 351 ,Adriaan Pietersz 257 ,Cornelia 142<br />

,Grietje 91 ,Dillejaantje Dircks 256 ,Dirck 31,256,257<br />

,Grietje Aris 368 ,Dirck Pietersz 256,257 ,Dirckje 66,94, 101,141,<br />

,Hendrick Willemsz 351, ,Gijsbert Reijersz 258 ,230,264,306.<br />

,367. ,Jan Dircksz 256 ,Eertje 230<br />

,Jan Adriaansz 368 ,Jannetje Pieters 79 ,Engeltje 197<br />

,Jan Teunisz· 323 ,Neeltje Pieters 257 ,Freerick 196<br />

,Jannetje Jans 323 ,Pieter Dircksz 257 ,Fijtje 32,93,115,205,<br />

,Marretje Aarts 36 ,Reijer Dircksz 258 ,210,215.<br />

,Meijert Hendricksz 351 ,Rijck Pietersz 257 ,Gerrit 232,280,287,307<br />

,Neeltje Aarts 23 ,Willem Pietersz 257 ,Gerritje 41,108,144<br />

,Roel Aris 244 , Willempje Pieters 257 ,Grietje 14,187,197<br />

,Willem Hendricksz 351 OOSTERLAAK, ,Gijsbert 144,383<br />

MEIJNDERTSZ,Jan 245 ,Ida 232 ,Gijsbertje 180<br />

MEIJNSE(N), ,Ida Jansen 262 ,Harmen 151<br />

,Dirck 246 OOSTERLINGH, ,Hendrick 231 ,240,252,<br />

,Frans 247 ,Gerrit Willemsz 350 ,264,265,287.<br />

,Lijsje 42,247 ,Louwrens Gerritsz 350 ,Heijltje 231<br />

,Willem 248 ,Willem Gerritsz 350 ,Hillegondt 15,186<br />

MICHIELS(Z), OPPELAER, , Isbrant 25<br />

,Annetje 261 ,Aaltje !sacks 374 ,Jacob 164,266<br />

,Augustijn 345 ,Annetje !sacks 374 ,Jan 34,153,232,307<br />

MILDERS,Annetje 163 ,Frederick Isacksz 374 ,Jannetje 13,79, 146,160,<br />

MIRAKEL, ,!sack 259,374 - ,232,281,324,375.<br />

,Gijsbert Tijmensz 250 ,Jacobje !sacks 374 ,Johannis 143,196<br />

,Hannen Jansz 249 ,Jannetje !sacks 374 ,Joosje 239<br />

,Jan Gijsbertsz 249 ,Johannis Isacksz 374 ,Lammert 267<br />

,Marretje Tijmens 126 ,Samuel Isacksz 259 ,Lijsbet 72,154,262,304,<br />

,Tijmen Gijsbertsz 126,250 ,307.<br />

,Willem Jansz 249 OUDEHEIJN, ,Lijsje 149<br />

MOEN, ,Adriaan Jansz 260 ,Marretje 14,197,198,212,<br />

,Arij Corsz 59,251 ,Jan Adriaansz 260 ,230,287,355,372,383.<br />

,Gerritje Hendricks 265 ,Jannetje 153 ,Marten 232<br />

,Gijsbert Arisz 251 ,Jannetje Jans 256,260 ,Michiel 261<br />

,Hendrick Pietersz 252, ,Johannis Jansz 260 ,Neeltje 183,232,257,356<br />

,265. ,Josina 24 ,Petrus 151<br />

,Jacob Hendricksz 252 ,Lijsbet 256 ,Pieter 66,197<br />

,Jan hendricksz 265 ,Maria 24 ,Pietertje 79,131,197,<br />

,Marretje Hendricks 252 ,Marretje 24 ,210,257,324.<br />

,Pietertje Hendricks 252 ,Marretje Jans 260 ,Rutger 240<br />

,Rut Arisz 59 ,Michiel Pietersz 261 ,Rijck 257<br />

,Stijntje Hendricks 252 ,Pieter Willemsz 261 ,Soetje 231<br />

MOL,Reijer Meertsen 233 ,Willem 389 ,Trijntje 142<br />

MOOIJ, Jaap 253 PAACK, , Tijmen 241<br />

van de NEDERHORST, ,Adriaan Gillisz 263 ,Willem 239,257,354<br />

,Aaltje Willems 254 ,Gillis Isacksz 262,263 ,Willempje 129,239,257<br />

,Jan Willemsz 189 ,Heijltje 263,326 PLOOS,<br />

,Trijntje Jans 67 ,!sack gillisz 262,263 ,Aaltje Jacobs 253<br />

,Willem Jansz 189,254 ,Johannis Gillisz 262 ,Daniel Dircksz 268<br />

van NECK, ,Lijsbeth 326 ,Dirck Jacobsz 253<br />

,Maria 314 ,Lijsbeth Gillis 262 ,Dirck Ponsen 268,271<br />

,Willem 314 PIETERS(Z), ,Fijtje Dircks 271<br />

NIEUWBOER, ,Aaltje 147,240,352 ,Gijsbert Willemsz 272<br />

,Anna Harmens 255 ,Adriaan 257 ,Jaapje 343<br />

,Harmen Dircksz 255 ,Annetje 287 ,Jacob Dircksz 253<br />

49


PLOOS, ( vervolg) DEN RAET, RIJCKEN,<br />

,Jan Willemsz 272 ,Gerrit Pietersz 280 ,Aalbert Teunisz 125<br />

,Johannes Dircksz 271 ,Pieter Gerritsz 280 ,Aaltje 220<br />

,Marretje Dircks 271 RAMAKER,Pieter 281 ,Annetje 325<br />

,Pons Dircksz 271 REBEL, ,Claasje Dircks 291<br />

,Willem Gijsbertsz 272 ,Ariaan Gerbertsz 283 ,Cornelis 338<br />

POEL,Geert Arij 92,172 ,Cornelis Gijsbertsz 284 ,Dirck Gijsbertsz 119,<br />

PONSEN, ,Elsje Gerberts 283 ,291.<br />

,Aaltje 83 ,Gerbert Cornelisz 283 ,Elbert 338 .<br />

,Cornelis 270 ,Gijsbert Cornelisz 284 ,Geertje 220<br />

,Dirck 268,271 ,Willem Gerbertsz 283 ,Grietje Dircks 291<br />

,Dirckje 146 REIJERS(Z), ,Gijsbert Dircksz 291<br />

,Geertje 83,145 ,Aaltje 233 ,Gijsbert Teunisz 125<br />

POS, ,Aartje 88 ,Hendrick Dircksz 291<br />

,Aaltje Jacobs 275 ,Annetje 25 ,Jannetje 338<br />

,Arij Jacobsz 272 ,Dirckje 184 ,Jannetje Dircks 119<br />

,Arij Jansz 276 ,Fuijsje 72 ,Marretje Dircks 291<br />

,Claas Melisz 236,273 ,Grietje 186 ,Marretje Teunis 125,<br />

,Dirckje Elberts 216 ,Gijsbert 258 ,292.<br />

,Elbert Luijten 216 ,Jan 285 ,Rijckje 220<br />

,Fijtje Gerrits 120 ,Marretje 25,72,186 ,Teunis Gijsbertsz 125,<br />

,Geertje Elberts 182, ,Marten 233 ,292.<br />

,216. ,Neeltje 301,316 ,Tijmentje 338<br />

,Geertje Jacobs 179,REIJNIERSZ,Jan 286 SAMPSON,<br />

,211. ROELEN, ,Geertje Dircks 120,274<br />

,Geertje Willems 278 ,Aaltje 13,244 SAS ,Gooltje Aarts 22,73,<br />

,Gerrit Claasz 236 ,Annetje 357 , 128,131,293.<br />

,Gerrit Gijsbertsz 120, ,Annetje Pieters 287 ,Marretje Aarts 275,293<br />

,274. ,Gerrit Pietersz 287 ,Neeltje Aarts 77<br />

,Jacob Arisz 272 ,Grietje 357 VAN DER SCHEER,<br />

,Jacob Claasz 273 ,Hendrick Pietersz 287 ,Elisabeth Hendriks 294<br />

,Jacob Jacobsz 275 ,Johannis 357 ,Hendrick 294<br />

,Jacob Jansz 179, ,Marretje Pieters 287,SCHIPPER,<br />

,222,277. ,355. ,Adriaan Gerritsz 295<br />

,Jan Gerritsz 276 ,Pieter Willlemsz 287, ,Gerrit Gerritsz 295<br />

,Jan Jacobsz 277 ,355. ,Gerrit Teunissen 322<br />

,Jannetje Elberts 216 ,Willem 357 ,Neeltje Bruijnen 368<br />

,Jannetje Gerrits 274DE RONDE, ,Stijntje Jans 278<br />

,Luijt Elbertsz 216 ,Geertje Jacobs 189, ,Teunis Gerritsz 322<br />

,Luijt Manten 219 ROOS, 254 SCHO(O)LENAAR,<br />

,Lijsbeth Jacobs 213 ,Crijn Cornelisz 48 ,Daniel 297,298<br />

,Marretje Claas 236 ,Geertje Crijne 48 ,Daniel Jansz 299<br />

,Melis Claasz 273 ,Teuntje Crijne 48 ,Jacob Jansz 299<br />

,Neeltje Claas 273 ROOIJ,ROIJ,ROJEN, ,Jan Danielsz 299<br />

,Petertje Elberts 216 ,Claas Jansz 288 ,Johannis Jansz 299<br />

,Petertje Jacobs 222 ,Geertje Jans 288 ,Neeltje Daniels 268,<br />

,Willem Jacobsz 278 ,Grietje Jans 31,216 ,271.<br />

POULISZ, ,Jan Gerritsz 288 SCHOUT,<br />

,Fuijsje 9 RUTGERSZ,Willem 289 ,Gerrit Jansz 300<br />

,Grietje 372 RUTTEN, ,Jan Gerritsz 300<br />

,Gijsbert 372 ,Dirckje 59,251 SMIT,<br />

,Pieter 372 ,Pieter 147 ,Aaltje Hendricks 71<br />

PRUIJM,Claas 279 ,Stijntje 147 ,Aaltje Hermens 302<br />

PUIJN, RUIJMVELT, ,Barent Hermensz 17<br />

,Jacob Pietersz 164 ,Joan Daniel 290 ,Dirck Jansz 301<br />

,Pieter Jacobsz 164 ,Nicolaas 290,387 ,Geertruy Hermens 302<br />

de QUAND, RUIJT,Annetje Claas 317 ,Hendrick Dircksz 71<br />

,Pieter Meertsen 232 ,Claas Sijmensz 317 ,Hendrick Jansz 303<br />

5 0


SMIT,(vervolg) ,Neeltje Hendricks 315 ,Stijntje 45,106,157,<br />

,Hermen Barentsz 17 ,Reijer Jansz 316 ,205.<br />

,Jan Dircksz 301 SIJMENS(Z), ,Teuntje 10,270,324,<br />

,Jan Evertsz 304 ,Aaltje 81,127,313 ,334.<br />

,Jan Hendricksz 303 ,Aatje 69,127 ,Trijntje 2,186<br />

,Judick Dircks 301 ,Claas 24,317,389 ,Willem 311<br />

,Margriet Jans 304 ,Dirckje 318 (de) TIMMER(MAN),<br />

,Pieter Jansz 304 ,Grietje 154,255 ,Annetje Gijsberts 381<br />

SNEL, ,Hendrick 148,234,318 ,Arij Gijsbertsz 326<br />

,Gerrit Pietersz 307 ,Hendrick Willem 319 ,Beertje Gijsberts 375<br />

,Jan Eldertsz 94,306 ,Jacob 329 ,Claas Jansz 54<br />

,Jan Jansz 306 ,Melis 243 ,Cornelis Gijsbertsz<br />

,Jan Pietersz 307 ,Reijer 25 ,117,383.<br />

,Lijsbeth Pieters 307 ,Tijmen 81 ,Kuijntje Gijsberts 183<br />

,Pieter Jansz 307 ,Wiltje 242 ,Gooltje Jans 54<br />

,Stijntje Jans 94 SIJPESTEIJN, ,Grietje Teunis 327<br />

(de) SNIJ(D)ER, ,Hendrick Jansz 135 ,Gijsbert 375,381<br />

,Arij Fransz 308 ,Jan Gijsen 135,320 ,Gijsbert Pietersz 383<br />

,Barent Teunisz 310 ,Marretje Jans 135 ,Jacobje Cornelis 117<br />

,Claas Teunisz 311 ,Peter Jansz 320 ,Jan Cornelisz 54<br />

,Cornelis Teunisz 311 SIJPVELT, ,Johannis Arisz 326<br />

,Dirck 369 ,Gerrit Jacobsz 8 ,Joosje Teunis 327<br />

,Frans 308,373 ,Jacob Aartsz 8 ,Teunis Gijsbertsz 327,<br />

,Gerrit Tijmensz 309 ,Neeltje Jacobs 8 ,383.<br />

,Gerrit Lanmertsz 56 SCHOENMAKER,<br />

THOMASZ,<br />

,Lammert Cornelisz 56 ,Emmetje Martens 296 ,Cornelis 197<br />

,Lijsbeth Gerrits 309 ,Marten Jansz 296 ,Dirck 328<br />

,Neeltje Teunis 311 TEUNIS(Z),<br />

TUIJNMAN,<br />

,Stijntje Frans 373 ,Aalbert 125 ,Jacob Sijmensz 329<br />

,Teunis 310 ,Aart 10 TWIJN,<br />

, Teunis Jansz 311 ,Aartje 321 ,Jan 330<br />

, Trijntje Dircks 369 ,Adriaan 10 ,Jan Jansz 330<br />

SOETBROOD, ,Barent 19,310 TIJMENS(Z),<br />

,Aagje Aarts 5 ,Catrijntje 185 ,Aagje 40<br />

,Aart Aartsz 1,5 ,Celitje 10,74,324 ,Aart 80<br />

,Geertje Aarts 1 ,Claas 311 ,Annetje 33,80,282,332<br />

,Lijsbeth Aarts 5 ,Cornelis 311 ,Claas 365<br />

,Marretje Aarts 55 ,Dirck 74 ,Cornelis 80,193,331<br />

,Oetje Aarts 5 ,Flip 321 ,Dieuwertje 352<br />

SPLINTER,Marrij 369 ,Geertje 9, 15,100,186 ,Dirck 75,81,332<br />

STAPELMOER, ,Gerrit 15,322 ,Geertje 39<br />

,Anna Guiljams 312 ,Grietje 327 ,Geertje Claas 206<br />

,Guiljam 312 ,Gijsbert 125,186 ,Gerbert 187<br />

,Guiljam Guiljamsz 312 ,Hilletje 54 ,Gerrit 309<br />

STOUTHANDEL,Marretje 67 ,Jan 186,323 ,Grietje 24,32,33,75,<br />

STIJNE,Aaltje 313 ,Jannetje 18,124,381 , 143,154,169,332.<br />

SWART,Anna 314 ,Johanna 74 ,Gijsbert 194,250<br />

,Lambertus 314 ,Joosje 327 ,Hendrick 333,359<br />

SIJBERDEN, ,Lijsbeth 74 ,Jacob 334<br />

,Dirck Hendricksz 70, ,Marretje 15,21,54, ,Jan 32,39,218,358<br />

,315. , 125,292,321,322. ,Jannetje 33,75,325,<br />

,Dirck Jansz 316 ,Neeltje 311 ,332,333,359.<br />

,Hendrick Dircksz 70, ,Nicolaas 185 ,Marretje 126<br />

,315. ,Niesje 18 ,Melis 39<br />

,Hendrick Hendricksz ,Pieter 186,324 ,Neeltje 6,39<br />

,315. ,Pietertje 74 ,Rijck 220<br />

,Jan Dircksz 316 ,Rijck 325 ,Tijmentje 267<br />

,Neeltje Dircks 315 ,Selitje 74,334,369 ,Willem 33,207<br />

5 1


TIJMENS ( Z) , ( vervolg) de WA TERLANDER , , Hannen 33<br />

,Wouter 206 ,Claas 371 ,Hendrick 156,319,351,<br />

TIJSSEN, WARNAARSZ, , 367.<br />

,Emmetje 85 ,Johannis 67 ,Hendrickje 19,149,363<br />

,Fijtje 85 WESTERVELT, ,Hilletje 1,5,211<br />

,Marretje 85 ,Dirck Teunisz 74 ,Jaapje 161<br />

VALENTIJN, ,Johanna Teunis 74 ,Jacob 150,159,352<br />

,Catrijn 363 ,Lijsbeth Teunis 74 ,Jacoba 89<br />

VEENMAN, ,Pietertje Teunis 74 ,Jacobus 89<br />

,Dirck Jansz 335 ,Teunis Dircksz 74 ,Jan 113,188,189,207,<br />

,Jan Jansz 335 WEVER, ,213,269,353.<br />

,Marcus Jansz 182 ,Crijn hendricksz 382 ,Jannetje 137<br />

,Neeltje Marcus 182 WEIJLANT,Hilletje 312 ,Johannis 362<br />

VERHAGEN, Jacobus 336 WEIJNTIE, Jan 346 , Lammert 248<br />

,Janneke 336 WIGGERTS(Z), ,Lijsbeth 20,23<br />

VERHOEF, ,Arij 57 ,Lijsje 1,145<br />

,Dirckje Claas 44 ,Cornelis 209 ,Machteltje 262<br />

,Claas Cornelisz 44 ,Cors 210 ,Marretje 16,21,63,89,<br />

,Cornelia Jans 53 ,Jacob 210 ,134,217,242,260,261,<br />

,Fijtje Cornelis 327 ,Jan 210 ,361.<br />

,Jan Cornelisz 53,337 ,Judick 210 ,Neeltje 58,69<br />

,Jan Jansz 337 ,Pieter 210 ,Niesje 356<br />

,Marretje Cornelis 327 ,Petrus 89<br />

VERWEIJ,Lijsbeth 289 9 DE WILDE, ,Pieter 261,287,354,<br />

VLAANDEREN, ,Stijntje Jans 278 ,355,356.<br />

,Cornelis Rijcken 338 WILLEMS(Z), ,Pietertje 16,23,69,72,<br />

,Elbert Rijcken 338 ,Aagje 150,190 , 127,151,223,259,343,<br />

,Jannetje Rijcken 338 ,Aaltje 48,114,126, ,352,374.<br />

,Rijck Cornelisz 338 ,239,250,254,357. ,Roel 357<br />

,Tijmentje Rijcken 338 ,Adriaantje 35,261 ,Stijntje 350<br />

,Willempje Elberts 338 ,Anna 89 ,Tijmen 33,207,358,359<br />

VLAMEN, ,Ariaantje 260,358, ,Vrerick 89<br />

,Jan Elbertsz 339 ,360,370. ,Willem 33,114,360,361,<br />

,Tijmentje Jans 339 ,Arij 376 ,362.<br />

(Vander) VOET, ,Beertje 343 ,Willempje 167,171,297,<br />

,Barent 340 ,Bert 23 ,378.<br />

,Daniela Gijsberta 290 ,Catrijntje 188 ,Wiltje 334<br />

,Kaatje 340 ,Claas 161 ,347 DE WIT,<br />

,Marretje Barents 340 ,Claasje 4,5, 134,145, ,Annetje Gerrits 370<br />

VOGEL, , 156,159,211,213,217, ,Elisabeth Gerrits 370<br />

,Abram Hendricksz 137 ,282,285. ,Gerrit 363,370<br />

,Lijsje Abrahams 137 ,Cornelis 20,89,161, ,Hendrick Gerritsz 363<br />

,Neeltje Pieters 183 ,348,362. ,Lucretia Gerrits 370<br />

,Nelletje Jans 56 ,Dirckje 140,360 ,Nicolaas Gerritsz 370<br />

,Pieter Jansz 183 ,Elbert 211,349 VANDER WOERT,<br />

VONCKEN,Annetje 221 ,Elbertje 204 ,Annetje Jans 365<br />

VREECKEN, ,Evertje 193 WOUTERS,Femmetje 200,203<br />

,Hilletje 47 ,Fransje 190 WIJIJERS,<br />

,Jan 341,342 ,Fijtje 113,230,361 ,Marretje 35<br />

VREERICKS,VREDERICKS(Z), ,Geertje 23,107,278, VAN WIJK,<br />

,Dieuwertje 89 ,360,362. ,Jacobus 364<br />

,Gerrit 343 ,Gerrit 161,350 ,Marretje Jacobus 364<br />

,Gerritje 342 ,Gerritje 80,93 VAN ZEDEN,<br />

,Jan 341 ,Grietje 80,179,223, ,Claas tijmensz 365<br />

VAN VUCHT, ,277,287,332,343,354, ,Grietje Claas 365<br />

,Michiel 345 ,357,362.<br />

,Augustijn 345 ,Gijsbert 217,269<br />

52


REGISTER OP VOORNAAM<br />

Aafje Everts 133 Aaltje Meijers 109,351,<br />

, , Jans 232 367.<br />

Aagje 319 ,, Pieters 147,240,<br />

Aarts 5 352.<br />

'' Adriaans 283 , , Ponsen 83<br />

"<br />

''<br />

''<br />

Arents 283 ,, Reijers 233<br />

Cornelis 338 ,, Roelen 13,244<br />

Dircks 127 ,, Rijcken 220<br />

Gerrits 103,123, , , Stijne 313<br />

287,355 ,, Sijnens 81,127,313<br />

lessen 191 ,, Willems 48,114,<br />

Jacobs 299 126,239,250,254,<br />

Jacobus 384 357.<br />

Jans 27,60,170,322 Aart Aartsz 1,4,5<br />

Meij ers 351 , , Adriaansz 1 , 5<br />

Tijmens 40 ,, Gerritsz 62,103<br />

, , Willems 150, 190 , , Hendricksz 6<br />

Aalbert Teunisz 125 ,, Teunisz 10<br />

Aaltje Aarts 79,257,351 ,, Tijnensz 80<br />

Adriaans 110,116, Aartje Gerrits 11,302<br />

''<br />

,,<br />

,,<br />

''<br />

''<br />

,,<br />

257 , , Jans 300<br />

Arents 163,257, ,, Reijers 88<br />

281,351 ,, Teunis 321<br />

Aris 116 Aatje Sijnens 69,127<br />

Berts 138 Abram Dircksz 64<br />

Bouwens 276 ,, Hendricksz 137,333<br />

Claas 5,63,98,127, ,, Larnmertsz 181<br />

149,300,305,338, Adriaan Bertsz 2<br />

339. ,, Crijnen 29<br />

Cornelis 71,188, ,, Fransz 208<br />

236,243,311,338. ,, Gerritsz 295<br />

Dircks 129 ,, Gillisz 263<br />

Eerts 172 ,, Gijsbertsz116,326<br />

Elberts 140 ,, Hendricksz 367<br />

Gerrits 72,102, ,, Jansz 28,165,260<br />

108. ,, Pietersz 257<br />

Gijsberts 77,109, ,, Teunisz 10<br />

155,158,176,244, Adriaantje Cornelis 34,<br />

303. 178,201,203<br />

Hendriks 48,71, ,, Claas 24<br />

112,131,135,174, ,, Gijsberts 8,73,<br />

320. 78.<br />

Hermens 302,331 ,, Jans 200<br />

Isacks 374 ,, Meijers 109,194,<br />

Jacobs 124,179, 351,367.<br />

253,275,321,334 ,, Willems 35,261.<br />

Jans 79,113,155, Albert Hendricksz 333<br />

156,158,165,176, ,, Melisz 235<br />

238. Albertje Jans 122,249<br />

Kruijfen 155 Alewijn Hendricksz 121<br />

Lammerts 38 Alida van Houten 152<br />

Luijten 117,216 Angeniet Gijsberts 205<br />

Martens 86 Angenietje Abrams 329<br />

Melis 27,195,240, . ,, Alberts 333<br />

241,243,385. Anna Harmens 255<br />

Anna Geelkercken 74,102<br />

Guiljams 312<br />

, , Swart 314<br />

, , Willems 89<br />

Anne Jans 132<br />

, , Klomp 42<br />

Annetje Aarts 112<br />

,, Claas 14,317<br />

,, Cornelis 218,220<br />

''<br />

,,<br />

''<br />

''<br />

,,<br />

,,<br />

''<br />

'' ,,<br />

''<br />

,,<br />

Craemmeester 370<br />

Fransen 247<br />

Gerrits 102,106,<br />

205,370.<br />

Gijsberts 159,<br />

317,323,381.<br />

Hendricks 366<br />

Huiberts 136<br />

Isacks 374<br />

Jacobs 82, 140,<br />

159,283,284.<br />

Jans 32,102,132,<br />

156,212,250,258,<br />

345,365.<br />

Joosten 95,197<br />

Krans 312<br />

Lammerts 248<br />

Louwrens 74<br />

Marcus 341<br />

Meertens 18,160<br />

Melis 118<br />

Meijers 109,351<br />

Michiels 261<br />

Milders 163<br />

Pieters 287<br />

Reijers 25<br />

Roelen 357<br />

Rijcken 325<br />

Tijnens 33,80,<br />

282,332.<br />

, , Voncken 221<br />

Anthonij 293<br />

,, Bermentloo 22<br />

,, Hendricksz 156<br />

Arentje Arents 42<br />

Claas 107<br />

Ari~~n Gerbertsz 283<br />

Jansz 11<br />

, , Keesz 12<br />

Ariaantje Cornelis 115<br />

Gerrits 105<br />

,, Jacobs 264<br />

Jans 126<br />

Joosten 360<br />

Lammerts 29,267<br />

Meijers 109<br />

53


Ariaantje Pieters 68<br />

Willems 260,<br />

358,360,370.<br />

Arij Arisz 366<br />

Keesz 12<br />

Claasz 83<br />

Corsz 59,251<br />

Crijnen 154<br />

Dircksz 68<br />

Fransz 308<br />

Gijsbertsz 116,326<br />

Hendricksz 130,366<br />

Hennensz 85<br />

Jacobsz 272<br />

Jansz 276,368<br />

Wiggertsz 57<br />

, , Willernsz 376<br />

Ariesje Harmens 215<br />

Ates Cornelis 42<br />

Augustijn Michielsz 345<br />

Baartje Cornelis 296<br />

, , Jacobs 178<br />

Barber Hendricks 29,295<br />

Barent Hermensz 17<br />

Jansz 166,167<br />

Teunisz 19,310<br />

,, van der Voet 340<br />

Bartje Cornelis 331<br />

,, Jacobs 178<br />

Beertje Gijsberts 375<br />

, , Willems 343<br />

Beletje Alberts 194,<br />

331,333.<br />

,, Gijsberts 221<br />

Benedictus Jansz 163<br />

Bert Adriaansz 2<br />

Hendricksz 138<br />

, , Willernsz 23<br />

Breurtje Aalsen 386<br />

Bruijn Cornelisz 43<br />

, , Gerritsz 104<br />

Bruijntje Jans 56<br />

Bijtje Melis 110,195,346<br />

Kaatje Voet 340<br />

Katrina Cornelis 370<br />

Catrijn Valentijn 363<br />

Catrijntje Cornelis 370<br />

Pieters 196<br />

Teunis 185<br />

,, Willems 188<br />

Kees Gerrit 12<br />

Celitje Teunis 10,74,324<br />

Klaartje Hannens 255<br />

Claas Arisz 83<br />

Barentsz 166<br />

Bastiaansz 21<br />

Claas Cornelisz 44,45,<br />

46,111.<br />

Cornelis Wiggertsz 209<br />

Willemsz 20,89<br />

Dircksz 69,127<br />

Fijtes 136<br />

161,348,362.<br />

Cornelius He~blom 152<br />

Gerritsz 14,305 Cors Cristiaans 61,378<br />

Jacobsz 159 Mertensz 226<br />

Jans 27,54,84,288 ,, Wiggertsz 210<br />

Larnmertsz 98<br />

Luijersz 214<br />

Cristiaan 378<br />

Corse 60,61<br />

Melisz 236,273<br />

Pietersz 231<br />

,, Cristiaansz 378<br />

Crijn Cornelisz 48<br />

Pruijrn 279 Crijnen 154<br />

,, S~ens 24,317,389<br />

Teunisz 311<br />

Gijsbertsz 118<br />

Hendricksz 29, 112,<br />

Tijrnensz 365 139, 382.<br />

de Waterlander 371 ,, Jansz 154,169<br />

,, Willemsz 161,347 Crijntje van der Horst 263<br />

Claasje Cornelis 105,115 Jans 263<br />

Dircks 291 Kuijntje Gijsberts 183<br />

Gerrits 106 Daniel Danielsz 171<br />

Hendricks 43,72 Dircksz 268<br />

Jacobs 116 Jansz 170,171,299<br />

Jans 84,88, 159, , , Scholenaar 297,298<br />

211,216,219. Daniela Gijsberta 290<br />

Willems 4,5, 134, Diewer Crijne 166<br />

145,156,159,211, Diewertje Dircks 266<br />

213,217,282,285.<br />

Cornelia Adriaans 87,<br />

Fredericks 89<br />

Hendricks 233<br />

136,235. Jans 272,300,307<br />

Cornelis 391 Tijrnens 352<br />

Jans 53 Vrericks 89<br />

van Le~en 312 Dillejaantje Bos 77<br />

Melis 27,195,237 Cornelis 201<br />

, , Peters 142 , , Dircks 256<br />

Cornelis Claasz 46 ,, Jans 260,307<br />

Coelerne~ 152 Dirck 391<br />

Cornelisz 47 Aartsz 62<br />

Danielsz 297 Albertsz 235<br />

Dircksz 91 , , Arisz 68<br />

Evertsz 96,199,<br />

200,201.<br />

Claasz 127,347<br />

Dircksz 128,129<br />

Fransz 50 Eerste 90, 172, 391<br />

Gerbertsz 51 Eertse 90, 172<br />

Gerritsz 102 Engelsen 95<br />

Gijsbertsz 52, Gijsbertsz 119,291<br />

117,284,383.<br />

Hendricksz 111,<br />

Harrnensz 65,82<br />

Hendricksz 70,131,<br />

351.<br />

Jacobsz 192<br />

315,351.<br />

Jacobsz 253,266<br />

Jansz 55,113, Jansz 301,316,335<br />

168,342.<br />

Martensz 86<br />

Larnrnertsz 30<br />

Meijnsen 246<br />

Ponsen 270<br />

Rijcken 338<br />

Pietersz 31,256,257<br />

Ponsen 268,271<br />

Teunisz 311<br />

Thornasz 197<br />

,, de Snijder 369<br />

,, Teunisz 74<br />

T~ensz 80,193,331,,<br />

54


Dirck Thomasz 328 Emmetje Ari s 52 Geertje Cornelis 55,90 , 361<br />

,, Tijmensz 75,81,332<br />

Dirckje 380<br />

,,<br />

,,<br />

Barents 276<br />

Everts 173<br />

,,<br />

,,<br />

Crijnen 48<br />

Daniels 268,271,<br />

Barents 77<br />

Claas 44,168<br />

,,<br />

,,<br />

Jans 173,296<br />

Martens 296 ,,<br />

298,299 .<br />

Dircks 120,274<br />

Corssen 251 , , Tijssen 85<br />

Dircks 62, 103, 123Engeltje Hennens 85<br />

, , Elberts 36, 182,<br />

211 ,216.<br />

Elberts 155,176, , Pieters 197<br />

216 . Ennpje Aarts 27,241<br />

,<br />

, ,<br />

Frans 187,220<br />

Gerrits 121<br />

Gijsberts 144, ,, Hendricks 27,174, ,, Goossen 175<br />

231,244. 195,240,385. , , Gijsberts 109,158,<br />

Hendricks 43, Ernst Dircksz 90 221,274 .<br />

144,228. Evert Cornelisz 96 ,, Hendricks 164,178<br />

Jans 15,28, 113, , Jacobsz 97 , Jacobs 179,180,<br />

118, 154, 155, 176, , , Jansz 173,202 189, 195,254,277.<br />

186,258,316,353.Evertje Jans 30 ,, Jans 89,151,156,<br />

Lodewijcks 66 ,, Willems 193 207,269 ,288,303,<br />

Lijten 31 Eijtje Alberts 64,309 321,341,376.<br />

Meertens 229 ,, Gijsberts 217 ,, Jurriaans 48<br />

Pieters 66,94, Femmetje Gerrits 165,366 ,, Meertens 38,88,98<br />

101,141,230,264, ,, Wouters 200,203 ,, Pieters 151<br />

306. Flip Teunisz 321 , , Ponsen 83 , 145<br />

Ponsen 146 Frans Bruijnen 104 ,, Rijcken 220<br />

Reijers 184 , , Cornelisz 50 , , Teunis 9, 15, 100,186<br />

Rutten 59,251 ,, Hendrick He~blom152 ,, Tijmens 39<br />

Sijmens 318 ,, Leendertsz 208 ,, Willems 23,107,278,<br />

Willems 140,360 ,, Meijnsen 247 360,362.<br />

Eerst Jansz 92,172 ,, (de) Snijer 308,373 Geertruy Cristiaans 378<br />

Eertje Claas 83,84 Fransje Hendricks 233,252 ,, Hendricks 364<br />

Gijsberts 159 ,, Willems 190 ,, Hermens 302<br />

Pieters 230 Frederick Isacksz 374 ,, Jans 15,35<br />

Eesie Claas 371 Freerick Jansz 342 Geesje Jans 342<br />

Elbert Aartsz 76 , , Pietersz 196 Gerbert Cornelisz 51,283<br />

Claasz 36 Fuijsje Reijers 72 ,, Tijmensz 187<br />

Cornelisz 49 ,, Poulis 9 Gerrit 377<br />

Goossen 175 Fijtje 319 ,, Aartsz 103<br />

Gijsbertsz 77,155 , , Alberts 235 ,, Claasz 37,214,236,<br />

Jansz 79 , Claas 149 347,392.<br />

Luijten 216 ,, Camelis 53,327 ,, Craemmeester 370<br />

Rijcken 338 , , Dierks 271 , , Geelkercken 102<br />

, Willemsz211,349 , Flipsen321 , Gerritsz37,105,106,<br />

Elbertje Gerrits 174 ,, Gerrits 120,214 295,392 .<br />

Jans 302 ,, Jans 51,93,209 ,, Gijsbertsz 120,205,<br />

, , Willems 204 , , Pieters 32,93, 115, 221 , 274 .<br />

Elisabeth Gerrits 370 205,210,215. , , Hendricksz 72<br />

,,<br />

Haeck 390<br />

Hendricks 294<br />

, ,<br />

,,<br />

Tijssen 85<br />

Willems 113,230,<br />

, ,<br />

,,<br />

Jacobsz 8,190<br />

Jansz 108,115,123,<br />

Elsje Barents 167<br />

Cristiaans 60<br />

361.<br />

Geert Aris 92,172 ,,<br />

134, 174,300,305.<br />

Keesz 12<br />

Dircks 70,315,316 Geertje Aarts 1,55 ,, Lammertsz 56<br />

Gerberts 283 , , Abrams 64 , , Pietersz 232,280,<br />

Hendricks 177 ,, Adriaans 51,57,92 287,307.<br />

Jans 154,155,211, , Alberts 174 , Teunisz 15,322<br />

285 , , Aris 172 , , Tijmensz 309<br />

Melis 39, 130, 162, , , A rents 28,57 , , Vredericksz 343<br />

222,277 . ,, Claas 45,206,371 ,, Willemsz 161,350<br />

55


Gerrit de Wit 363 Grietje Willems 80,179,223Hendrick Gijsbertsz 121<br />

Gerritje 40 277,287,332,343, Gijsen 130<br />

Claas 14 354,357,362. Hendricksz 315<br />

Gerrits 220,356 Guiljam Stapelmoer 312 Jacobsz 140,<br />

Gijsberts 20,120 Gijsbert Aartsz 77 141,334.<br />

Hendricks 28,137, ,, Arisz 251 Jansz 27,135,<br />

198,265,319. Cornelisz 47, 177,178,303.<br />

,,<br />

Jans 28,133,140 52,199,284. Lammertsz 30<br />

Joosten 101 Crijnen 154 Lulz 152<br />

Meertens 227 Dircksz 291 Meertens 228<br />

Pieters 41 , 108, Gerri tsz 107 Melisz 237,385<br />

144. Geurtsz 109 ,, Pietersz 231,240<br />

Vreericks 342 ,, Gijsbertsz 77,78 252,264,265,287.<br />

, , Willems 80,93 Hendricksz 221 , , v.der Scheer 294<br />

Geurt Gijsbertsz 109 ,, Jacobsz 162 Sijmensz 148,<br />

Gillis Isacksz 262,263 Jansz 99,134, 234,318.<br />

Gooltje 96 155,176,205. Tijmensz 333,359<br />

,, Aarts 8,22,73,77, ,, de Jong 312 ,, Willemsz 156,319,<br />

128,129,131,293. de Meulenaar 379 351,367.<br />

Arents 77 ,, Pietersz 144,383 Hendrickje Arents 36<br />

, , Jans 54 Poulusz 372 Cornelis 70,<br />

Goossen Jansz 175 Reijersz 258 315.<br />

Govert Hendricksz 34 Teunisz 125,186 ,, Jacobs 3,164,<br />

Grietje Aarts 369 ,, de Timmerman 375, 213,286.<br />

Adriaans 208,218, 381. Jans 177,178,<br />

263. Tijmensz 194,250 210,379.<br />

Alberts 64,327 ,, Willemsz 217,269. Martens 1<br />

Arents 247 Gijsbertje Gerrits 106 ,, Willems 19,<br />

''<br />

Aris 368 Hendricks 44, 149,363.<br />

Claas 84,365 144,228,231. Heijltje Jans 26<br />

Cornelis 270,287, ,, Pieters 180 Paack 263,326<br />

354,357. Gijsje Gerrits 79, 175 , Pieters 231<br />

Dircks 95,228, ,, Gijsberts 318 Hillegondt Pieters 15,186<br />

291,332. ,, Jacobs 13 Hilletje Alberts 235<br />

,, Gerrits 119,125, ,, Luijten 117 Costers 200,201,<br />

,,<br />

292. Haasje Jacobs 122 203,232,307.<br />

Gijsberts 158,269 ,, Jans 134 van Diepen 340<br />

Hendricks 29,30, ,, Kerckhoven 102 Gijsberts 159,<br />

72,90, 139,208, Harmen Aartsz 7 323.<br />

295,382. , , Adriaansz 85 Hendricks 180<br />

Jacobs 25 Barentsz 17,302 Jans 47<br />

Jans 17,31 , 124, Dircksz 82,255 Teunis 54<br />

134,151,216,259, Jansz 249 Vreecken 47<br />

302,374,384. , , Luijersz 215,319 Weijlant 312<br />

Joosten 100 Pietersz 151 , Willems 1,5,211<br />

Melis 39,130, ,, Willemsz 33 Huijg Dircksz 385<br />

273,365. Hendrick Aartsz 6 Ida Jans 104,262<br />

Meijers 91 Arisz 83 ,, Oosterlaeck 232<br />

Pieters 14,187,197 Bruijnen 43 Iessjen Johannis 191<br />

Poulus 372 Claasz 34 Isack 374<br />

Reijers 186 Crijnen 29,139, ,, Gillisz 262<br />

Roelen 357 382. , , Oppelaer 259<br />

Sijmens 154,255 Dircksz 70,71, Isbrant Pietersz 25<br />

Teunis 327 72,73, 128,131, Itjen Cornelis 148,<br />

Tijmens 24,32,33, 291,315. 234,374.<br />

75,143,154,169,332 Gerritsz 174,363 Jaap Mooij 253<br />

56


•<br />

Jaapje Flooren 100 Jan Gerrit 11 Jannetje Oudeheijn 153<br />

Ploos 343<br />

Gerritsz 108,174,276, , , Pieters 13,79,<br />

, , Willems 161<br />

288,300. 146,160,232,281,<br />

Jacob Aartsz 8<br />

Gijsbertsz(GDsen)123, 324,375.<br />

Adriaansz 3<br />

132,133,134,135,249, , , Rijcken 338<br />

Arisz 272<br />

320. , , Teunis 18,124,381<br />

Claasz 273<br />

Hendricksz 130,177, , , Tijmens 33,75,<br />

Cornelisz 192<br />

237,238,264,265,303. 325,332,333,359.<br />

Dircksz 253<br />

Hermensz 7,85 , , Verhagen 336<br />

Evertsz 97<br />

Jacobsz 3, 157,163, , , Willems 137<br />

Gerritsz 190<br />

195,277. Joan Daniel RuDffivelt 290<br />

Gijsbertsz 122,162 Jansz 113,212,238,306,Johanna Teunis 74<br />

Hendricksz 140,141, 330,335,337,341,342. Johannis Arisz 326<br />

178,252 .<br />

v.der Linden 390 ,, ' Danielsz 171,298<br />

Jacobsz 275<br />

Martensz 86 , , Dircksz 271<br />

Jansz 157,158,179, Meertensz 223,227,277 ,, Gillisz 262<br />

180,195,213,222, , , Meijndertsz 245 , , Isacksz 374<br />

277,299.<br />

Pietersz 34,153, ,, Jansz 218,260,299<br />

Meertensz 18<br />

232,307. , , Mertensz 225<br />

Pietersz 164,266 Reijersz 285 ,, Pietersz 143,196<br />

Sijmensz 329<br />

Reijniersz 286 , , Roelen 357<br />

Tijmensz 334<br />

Teunisz 186,323 ,, Warnaarsz 67<br />

Wiggertsz 210<br />

Twijn 330 ,, Willemsz 362<br />

Willemsz 150,159, Tijmensz 32,39,218,358Joosje Claas 161<br />

352.<br />

,, Vreecken 341,342 ,, Hendricks 156<br />

Vredericksz 341 ,, Jacobs 159<br />

Weijntie 346 ,, Pieters 239<br />

Wiggertsz 210 ,, Teunis 327<br />

Willemsz 113,188,189, Joost Flooren 100,101<br />

207,213,269,353. ,, Florisz 101<br />

Jacoba Willems 89<br />

Jacobje Bermentloo 293<br />

Claas 111,193<br />

Cornelis 20, 117<br />

Endoven 294<br />

Gerrits 343<br />

Isacks 374<br />

Jacobs 116<br />

,, Jans 2,7,223<br />

Jacobus 336<br />

de Glasemaker 384<br />

Willemsz 89<br />

, , van Wijk 364<br />

Jacquemijntje Kerckhoven 102<br />

Jan 390<br />

Aartsz 41<br />

Adriaansz 260,368<br />

Arentsz 28<br />

Biesert 26<br />

Bruijnen 104<br />

Claasz 27,84,110<br />

Cornelisz 53,54,55,337<br />

Crijnen 154, 169<br />

Danielsz 170,299<br />

Dircksz 256,301,316<br />

Eersten 92<br />

Elbertsz 79,94,211,<br />

306,339.<br />

Evertsz 202,203,304<br />

Floor 99<br />

Geertie 224<br />

Jannetje Adriaans 247 Josina Oudeheijn 24<br />

Alberts 235 Judick Dircks 301<br />

Arents 247,308, ,, Hendricks 177<br />

'' 373. ,, Wiggerts 210<br />

Branden 25 Lambertus Swart 314<br />

Claas 76 Lammert Cornelisz 56<br />

Crijnen 384 ,, Claasz 38,98<br />

Dircks 16,20,30, ,, Hendricksz 30<br />

119,332. , Jansz 181<br />

Elberts 49,76, ,, Pietersz 267<br />

192,216,253. ,, Willemsz 248<br />

Gerrits 29,143, Lammertje Jans 174<br />

174,274,321. , , Lammerts 267<br />

Glasemaker 310 Leendert Fransz 208<br />

Gijsberts 77, Leun Jans 12<br />

107,379 Leuntje Jans 37<br />

Harmens 215 Lobbetje Elberts 182<br />

Hendricks 319 Lobbrichje Claas 24<br />

Isacks 374 Louwrens Claasz 127<br />

Isbrandts 25 ,, Gerritsz 350<br />

Jacobs 105,158, Lucretia Gerrits 370<br />

159,264,377. Luijt Elbertsz 216<br />

Jans 32,35,65,79, ,, Harmensz 215<br />

185,187,255,256, , , Manten 219<br />

260,311,323,357. Luijtie Elberts 224<br />

Jaspers 328 , , Joosten 86<br />

57


L.ijsbet Aarts 5<br />

,,<br />

Alberts 235<br />

Claas 111<br />

Cornelis 168,267,<br />

270,273,349,383.<br />

Cristiaans 60<br />

Crijnen 169<br />

Daniels 61<br />

Elberts 29<br />

Gerrits 102,309<br />

Gillis 262<br />

Gijsberts 50,<br />

54,153,158.<br />

Hendricks 49,72,<br />

156.<br />

Hermens 26<br />

Jacobs 213<br />

Jans 7,26,60,83,<br />

236,256,297,298,<br />

350,378.<br />

Luijckes 364<br />

Oudeheijn 256<br />

Paack 326<br />

Pieters 72, 154,<br />

262,304,307.<br />

Teunis 74<br />

Verweij 289<br />

, , Willems 20,23<br />

Lijsje Abrahams 137<br />

Cornelis 236,273<br />

Elberts 145,211<br />

Hendricks 72<br />

Hermens 97<br />

Jacobs 184<br />

Jans 84,146,160,<br />

184,251.<br />

, , Meijnse 42,247<br />

, , Pieters 149<br />

,, Willems 1,145<br />

Maaijke Gijsberts 252<br />

,, Meertens 18<br />

Machtel 305<br />

, , Gerrits 358<br />

'' Dolman 77<br />

, , Engels 66, 197<br />

Machteltje Isbrants 317<br />

Jans 104,294,<br />

313,319.<br />

Willems 262<br />

Magdalena Jacoba 152<br />

Mant Luijten 219<br />

Marcus Jansz 182<br />

Margriet Jans 304<br />

Maria Edema 89<br />

, , de la Fonteijne 24<br />

van Neck 314<br />

Maria Oudeheijn 24 Marretje Teunis 15,21,54,<br />

Marie Geelkercken 74,102, 125,292,321,322.<br />

255. Tijmens 126<br />

Marretje 246 Tijssen 85<br />

''<br />

''<br />

,,<br />

Aarts 4,22, 55, Willems 16,21 ,63,<br />

103,131,272,275, 89,134,217,242,<br />

293. 260,261,361.<br />

Adriaans 36,97 , , Wijijers 35<br />

Arents 9,36,97 Marrij Cornelis 342<br />

Barents 340 Flipse 321<br />

Claas 135,236 Jans 196,237<br />

Cornelis 52,122, ,, Splinter 369<br />

183,200,217,235, Marten (Meerten/Merten)<br />

249,327,342. Adriaansz 87<br />

Crijnen 118,204 Barentsz 18<br />

Dircks 79,138, Claas 84<br />

172,271 ,291, 343. , , Dros 86<br />

Elberts 211 Elberts 211<br />

Everts 329 Hendricksz 227,228,<br />

Flipsen 321 229.<br />

Frans 181 Jansz 296<br />

Gerrits 90,113, ,, Korsz 226<br />

114,115,343, Lammertsz 38,98<br />

358,361 , 380. Mertensz 87<br />

Gijsberts 119, Pietersz 232<br />

124,291. , , Reijersz 233<br />

Hendricks 18, 119,Melis Albertsz 235<br />

127,140,141,151, , , Claasz 273<br />

216,232,252,288, Hendricksz 130<br />

331 ,333. Sijmensz 243<br />

Hermens 10,33,85, ,, Tijmensz 39<br />

87,104,177,291, Metje Aarts 8,78<br />

359. Hermens 331<br />

Jacobs 116,134, ,, Jacobs 106<br />

159,161,190,252, Meijert Hendricksz 351<br />

254,265,272,275, ,, Jacobsz 3<br />

278,320,334. Meijndert Dircksz 246<br />

Jacobus 364 ,, Jansz 245<br />

Jans 41,50,92, Meijnsje Anthonis 22<br />

110,113,118,135, Ates 42<br />

138,143,147,173, , Camelis 77<br />

174,175,203,210, Michiel Pietersz 261<br />

226,260,266,301, ,, van Vucht 345<br />

335,337,348. Miggeloom (?) 380<br />

Lammerts 98 Neeltje Aarts 23,77,220<br />

Luijten 216 ,, Adriaans 23,257<br />

Meertens 83,84, Alewijns 121<br />

324. Arents 23,77,257<br />

Melis 39,130, Barents 19<br />

273 , 291 . Branden 25<br />

Oudeheijn 24 Bruijnen 44,229,<br />

Pieters 14,197, 368.<br />

198,212,230,287, Claas 39,69, 127,<br />

355,372,383. 273.<br />

Reijers 25,72,186 Camelis 39,45,46,<br />

Stouthandel 67 162,222,330,383.<br />

58


~~ltje Cristiaans 60 Pieter Ramaker 281 Stijntje Hendricks 252<br />

Crijnen ll8 , , Rutten 147 , , Jans 94,203,245,<br />

Daniels 170,268, ,, Teunisz 186,324 278.<br />

271,299. , , Wiggertsz 210 , , Rutten 147<br />

Dircks 279,315 ,, Willemsz 261,287, ,, Teunis 45,106,<br />

Elberts 77,175 354,355,356. 157,205.<br />

Gerrits 17,99,103, P(i)etertje Claas 286 ,, Willems 350<br />

123,146. ,, Dircks 65 Swaantje Jans 81<br />

Goverts 34 , , Elberts 216 Sijmen Claasz 24<br />

Gijsberts 78 ,, Hendricks 177, ,, Crijnen 154<br />

Hendricks 73,130, 252. , , Gijsberts 77<br />

315. , , Jacobs 222 , , Harmensz 255<br />

Jacobs 8,159 ,, Pieters,79, ,, Hendricksz 148,<br />

Jans 53,335,337 131,197,210, 234,318.<br />

Marcus 182 257,324. ,, Jacobsz 329.<br />

Meertens 38,88, , , Teunis 74 , , Melisz 242,243<br />

98,147 ,, Willems 16,23,Teunis Aartsz 10<br />

Pieters 183,232, 69, 72,127,151, ,, Barentsz 19<br />

257,356. 223,259,343, ,, Dircksz 74<br />

Reijers 301,316 352,374. , , Flipsen 321<br />

Teunis 311 Pons Dircksz 271 ,, Gerritsz 322<br />

Tijmens 6,39 ,, Hendricksz 145,146 ,, Gijsbertsz 124,125,<br />

Willems 58,69 Poulus Aartsz 9 292,327,383.<br />

Nelletje Jans 56 , , de Diender 372 , , Hendricksz 156<br />

Nicolaas Gerritsz 370 ,, Johannesz 225 ,, Jacobsz 334<br />

Rtri~velt 289,387 Pouwlijntje Cornelis 37, ,, Jansz 15,185,186,<br />

Teunisz 185 392. 311.<br />

Niesje Jans 202 Rensje Jans 170 , , Snijer 310<br />

I..arrmerts 30 Reijer Dircksz 258 Teuntje Crijnen 48<br />

Teunis 18 , , Jansz 88,184,316 , , Jans 309<br />

Willems 356 , , Meertensz 233 , , Teunis 10,270,324,<br />

Oetje Aarts 5 , , Symonsz 25 334.<br />

Cristiaans 378 Reijnier Jansz 286 'Ihomas Comelisz 198<br />

Jacobs 162,179,222, Reel Albertsz 13 Trijn Harckse 371<br />

277. , , Arisz 244 Trijntje 185, 3ll<br />

Peterus Claasz 24 , , Willemsz 357 , , Claas 279, 371<br />

Petrus Heijblom 152,388 Rut Arisz 59 ,, Dircks 369<br />

Pietersz 151 ,, Hendricksz 147 ,, Frans 208<br />

, , Willemsz 89 Rutger Pietersz 240 , , Gerrits 343<br />

P(i)eter Adriaansz 165 Rijck Cornelisz 338 ,, Jacobs 167,269<br />

Boertjes 31 , , Pietersz 257 , , Jans 67,151,175,<br />

Cornelisz 153,201 ,, Teunisz 325 177,189,207,301.<br />

Crijnen 154 , , Tijmensz 220 , , Pieters 142<br />

Dircksz 257 Rijckje Dircks 37,347 ,, Teunis 2,186<br />

Gerritsz 280 , , Rijcken 220 Tijmen Aartsz 80<br />

Harmensz 151,215 Saartje Dircks 328 , , Adriaansz ll6<br />

Hendricksz 142, Samuel Isacksz 259 , , Arisz ll6<br />

143,144,231,333. Selitje Teunis 74,334,369 ,, Claasz 39,40<br />

Jacobsz 164 Soetje Gijsberts 199 ,, Comelisz 193,331<br />

Jansz 183,196,223, , , Peters 231 , , Dircksz 332<br />

304,307,320. Stijne 313 , , Elbertsz 211<br />

Meertensz 160,230,Stijntje Cornelis 71 ,, Gijsbertsz 126,194,<br />

231,232. , , Crijnen ll2 250.<br />

Melisz 239,240,241 ,, Dircks 46,74 ,, Hendricksz 177,333<br />

Pietersz 66,197 ,, Fransen 247,373 ,, Jacobsz 334<br />

Poulisz 372 Gerrits 106 Jansz 32,187<br />

59


Tijmen Lam 206<br />

Pietersz 241<br />

Sijmensz 81<br />

Willemsz 33,207,<br />

358,359.<br />

Tijmentje Cornelis 191,<br />

225,383.<br />

Gerrits 14<br />

Hendricks 206<br />

Jans 339<br />

Lanvnerts 14<br />

Rijcken 338<br />

Tijmens 267<br />

Vrerick Gerritsz 343<br />

Willemsz 89<br />

Warnaar Johannisz 67<br />

Weijntje Claas 63,204<br />

Dircks 280<br />

Ja=bs 82, 245<br />

Jans 229<br />

Wiggert Cornelisz 57,<br />

209,210.<br />

Willem Aartsz 62<br />

Albertsz 235<br />

Arisz 83<br />

de Backer 376<br />

Bertsz 23<br />

Willem Claasz 69<br />

Cornelisz 20,58,348<br />

Crijnen 63,204<br />

Dircksz 75,332<br />

Edema 89<br />

Eertszn 93<br />

Elbertsz 211,349<br />

Gerbertsz 283<br />

Gerritsz 350<br />

Gijsbertsz 16,<br />

217,269.<br />

Hendricksz 149,351<br />

Hennipman 319<br />

Jacobsz 150,161,<br />

190,278,352.<br />

Jansz 55,113,134,<br />

188,189,224,249,<br />

254,282,353.<br />

Meijnse 248<br />

van Neck 314<br />

OJdeheijn 389<br />

Pietersz 239,257,<br />

354.<br />

Roelen 357<br />

Rutgersz 289<br />

Teunisz 311<br />

Tijmensz 33,207<br />

Willem Willemsz 33,114,<br />

360,361,362.<br />

Willempje Claas 21,136<br />

Elberts 338,339<br />

Fijten 235<br />

Gijsberts 20,58<br />

Hendricks 128<br />

Hermens 235<br />

Jans 60,170,195,<br />

298,350,378.<br />

Martens 87<br />

Pieters 129,239,<br />

257.<br />

Willems 167,171,<br />

297,378.<br />

Willemijntje Daniels 298<br />

Gerrits 106<br />

Wiltje Aarts 103<br />

Breuren 386<br />

Hendricks 177<br />

Huijgen 385<br />

Jacobs 328<br />

Jans 27,227,346.<br />

Sijmens 242<br />

Willems 334<br />

Wouter Tijmensz 206<br />

Wijijertje Cornelis 269<br />

Zibilla Heijblom 152<br />

60


Bij de Historische Kring Loosdrecht zijn verkrijgbaar<br />

in de 11 Historische Reeks Loosdrecht 11 :<br />

deel1:<br />

deel 2:<br />

deel3:<br />

JOANNES DE MOL, predikant en fabrikant in de 18de eeuw.<br />

Een reeks opstellen, samengesteld door !eden van de H. K. L.<br />

prijs: f 25, --<br />

DE SYPEKERK TE NIEUW LOOSDRECHT, spiegel van een gemeente<br />

De geschiedenis van de kerk en tevens die van de heren van Amstel<br />

van Mijnden en de latere ambachtsheren, door H. Brunekreef<br />

prijs: f 25, --<br />

EEN KERK ONDERWEG, de geschiedenis van de Gereformeerde<br />

Kerk te Nieuw Loosdrech~ door Th. J. Leene prijs: f 25, --<br />

Losse nummers van ons periodiek v66r 1980. "" .... 00.00 ••• "" ••• f 2, 50<br />

idem, va naf 1980 • 0 0 0 0 • 0 Q 0 • 0 •• 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 ••••• o •• o •• 0 • o o o • o • o o o I 3, --<br />

Kunststof cassette's (wor ca 4 jaargangen) ••••••••••••••••••••• f 7,--<br />

Grote reproducties van oude kaarten ........................... f 20,--<br />

Prentjes in lijst van Oud- en Nieuw Loosdrecht. ••• ongekleurd ••• f 15, --<br />

idem, 0 0 ••• 0 0. 0 0 o ••• o 0 0. o 0. o o. o o o. o •••• o ••••• o •• gekleu rd •• o o •• f 20, --<br />

Wandelingen door Nieuw Loosdrecht in hetjaar 1925 ............ f 5,--<br />

idem, door Oud Loosdrecht oo•o••••oo••······o•••••o••o•oo•o••• f 5,--<br />

Mr. J. Terpstraschoo I 1931-1981 •••••••••••••••••••••••••••••••• f 3, -­<br />

De Hervormde Kerk in Oud Loosdrecht ••••••••••••••••••••••••• f 10, --<br />

U kunt Uw bestellingen opgeven bij de penningmeester.<br />

Complete jaargangen zijn ook verkrijgbaar bij de heer Jac. J. Mur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!