18.03.2016 Views

van de toekomst

Jaarbeurs%20Masterplan

Jaarbeurs%20Masterplan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaarbeurs

van de toekomst


Herontwikkeling Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal

doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs

haar activiteiten op een kleiner gebied gaat concentreren. Een deel van

het terrein komt ter beschikking van de gemeente voor herontwikkeling.

Het deel dat door Jaarbeurs in gebruik blijft, wordt in fasen fors

gemoderniseerd.

Samen met de Gemeente Utrecht hanteert

Jaarbeurs drie duurzaamheidsambities voor

de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein:

Energieneutraal

Klimaatrobuust

Aantrekkelijk verblijfsgebied

Momenteel wordt hiernaar een studie verricht. In 2016 komen de uitkomsten en

adviezen beschikbaar. Dit is – samen met een inschatting van de parkeerbehoefte -

van invloed op toekomstige onderdelen van het plan. In de komende jaren zal

Jaarbeurs met haar stakeholders de concrete invulling vormgeven.

In deze presentatie een kort overzicht van de herontwikkelingsplannen.


Jaarbeurs anno 2016

Jaarbeurs zet handel in beweging

Jaarbeurs heeft zich in 2013 na een strategische herijking opnieuw gecommitteerd aan haar

oorspronkelijke doelstelling: het bevorderen van handel en nijverheid.

Verbinding

Digitalisering geeft nieuwe gebruiksmogelijkheden van de fysieke omgeving. Jaarbeurs is een

verbindend platform voor ondernemers, talenten en innovatie. Zowel fysiek als digitaal.

Jaarbeurs blijft geloven in de verbindende kracht van het samenkomen van mensen;

om handel te drijven, te leren, ervaringen te delen en zich te vermaken. Ook de

verbondenheid met de stad Utrecht is belangrijk: Jaarbeurs en Utrecht willen

een internationaal voorbeeld zijn voor binnenstedelijke ontwikkeling en

fungeren als broedplaats voor talent en nieuwe initiatieven.

Focus Jaarbeurs

De grootschalige herontwikkeling van het

Jaarbeursterrein biedt nieuwe mogelijkheden

voor invulling van de drie pijlers:

inspirerende ontmoeting

krachtige groei

bijzondere beleving


Masterplan

2016 - 2026

Voorlopig ontwerp

Jaarbeursterrein

Bouwfases

2015 – 2016 Centrumboulevard 1

2015 – 2017 Herinrichting P3 en bouw

Megabioscoop

2016 – 2018 Centrumboulevard 2:

Jaarbeurspassage

2016 – 2017 Expeditiebrug

Merwedekanaal

2020 – 2022 Expoplein en

herinrichting P2/P4

2022 – 2024 Nieuwbouw Hallen Noord

2024 – 2026 Nieuwbouw Hallen Zuid

2016 -2022 Gefaseerde herontwikkeling

Beatrixgebouw

> 2019 Herinrichting Oostzijde en

bouw hotel


Impressie Centrumboulevard

Centrumboulevard

Doorgaande inspirerende route

Centrumboulevard

Jaarbeurspassage

Megabioscoop

Het eerste deel is momenteel

in aanbouw en loopt vanaf het

Beatrixgebouw tot aan de Oostingang.

De centrumboulevard faciliteert grote

simultane bezoekersstromen van en naar

het complex. Door uitstraling en beleving

zal de centrumboulevard een warm

welkom bieden aan bezoekers.

Hallen Noord en Zuid worden

met elkaar verbonden door de

Jaarbeurspassage. Deze passage

wordt een groene voetgangersstraat

die een brede doorgang biedt voor

bezoekers van het parkeergebied naar

de binnenstad en vice versa.

De bouw van een Kinepolis-bioscoop aan

de Oostzijde van het Jaarbeursterrein is

in volle gang. In 2017 openen de deuren

van dit hypermoderne, 14 zalen en 3.300

stoelen omvattende complex. Langs de

centrumboulevard wordt een foodcourt

gerealiseerd.


Expoplein

en Zone Merwedekanaal

Expoplein, Expobrug en herinrichting P2/P4

Het Expoplein vormt de schakel tussen

Centrumboulevard, Casino en de parkeerfuncties

aan de overzijde van het Merwedekanaal. Het

plein krijgt een levendiger en bruikbaarder

karakter met aanvullende functies.

De verbindingsbrug wordt vernieuwd en zal als een royale

loper fungeren naar Entree West. De brug wordt breder en

zorgt door een luifel voor een droge oversteek.

Parkeren en logistiek blijven een belangrijke rol spelen voor

dit gebied. Sociale veiligheid is een belangrijk speerpunt.

Het bestaande parkeergebouw krijgt net als het nieuw te

realiseren parkeergebouw een ‘glazen kop’ die flexibel in te

vullen is (bijvoorbeeld voor vergaderen, expounits, startende

ondernemers).

Met het water en mogelijkheden tot groene inrichting van

de oevers en randen van het terrein kan de kwaliteit van

het gebied verhoogd worden.


Hallen

Multifunctionaliteit, flexibiliteit en diversiteit vormen het

uitgangspunt voor de nieuwe hallen. Aansluiting op de

passage en integratie van groenzones spelen ook een

belangrijke rol.

Hallen Noord

Deze krijgen een structuur van drie grote, schakelbare

hallen. Een volledig gesloten dak maakt het makkelijk

om met verlichting bij evenementen een passende sfeer

te creëren. De logistieke stromen zijn gescheiden van de

bezoekersstromen. Op de grens van de hallen is plaats

voor twee woon-werktorens. Tussen de torens is plaats

voor een riante daktuin.

Hallen Zuid

De toekomstige invulling zet in op kleinere, schakelbare

multifunctionele ruimten. Kenmerkend wordt de grote

evenemententuin, die de mogelijkheid biedt om de

binnen- en buitenruimte te combineren.


Impressie nieuwe glasgevel Beatrixgebouw

Beatrixgebouw

Werken en ontmoeten

Momenteel is een groot deel van het Beatrixgebouw in gebruik door Trade Mart; het

inkoop- en inspiratieplatform voor de retail. Jaarbeurs MeetUp biedt innovatieve

vergader- en ontmoetingsplekken en het Beatrix Theater wordt ingezet voor

musicals van Stage Entertainment en voor congressen.

Verder is het Beatrixgebouw het ‘hart’ van de Jaarbeursorganisatie voor de

eigen medewerkers. Sinds enige tijd wordt het gebouw ook bewoond

door de innovatieve startup Dutch Game Garden en het radiostation

Sublime FM. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de

Utrechtse Ondernemersacademie Economic Board Utrecht.

Nog meer dynamiek

Jaarbeurs zoekt naar een toekomstige invulling waarbij functies binnen

en buiten het gebouw elkaar versterken. Denk aan aansluiting op het

vernieuwde stationsgebied en het Jaarbeursplein. Ook het ‘openen’ van het

gebouw door het vervangen van de gesloten gevels voor glasgevels is een

belangrijke wens in de herontwikkeling. Doel is te komen tot een

innovatieve en interactieve invulling waarmee het Beatrixgebouw voor de

komende 50 jaar een uitnodigende omgeving biedt voor een veelheid aan

gebruikers.


Tijdens de verbouwing…

Bouwen gaat niet onopgemerkt, maar we zorgen ervoor dat

klanten gedurende de verschillende bouwfasen altijd bij ons

terecht kunnen en de gebruikelijke hoge service zullen ervaren.

Het realisatieproces kent een ‘natuurlijke’ chronologische volgorde,

waarbij vanuit het belang van bereikbaarheid en ontsluiting eerst

de ‘buitengebieden’ worden getransformeerd.

De feitelijke bouw vindt later plaats en zal volledig op eigen terrein

plaatsvinden, waardoor overlast tot een minimum beperkt wordt.

Bij de afstemming van het realisatieproces en de afspraken met

klanten, zullen afspraken met klanten altijd voorgaan.


Voor meer informatie, updates en ontwikkelingen:

jaarbeursvandetoekomst.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!