23.03.2016 Views

Tolheffing te Loosdrecht

Geschiedenis van tolheffing te Loosdrecht

Geschiedenis van tolheffing te Loosdrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

T 0 L H E F F I N G<br />

<strong>te</strong><br />

L 0 0 S D R E C H T<br />

av~­<br />

:- fiUIW _.,<br />

--<br />

HISTORISCHE<br />

KRING<br />

LOOSDRECHT<br />

* 1 9 9 5<br />

*


Omslagfoto:<br />

In 1919 bes<strong>te</strong>mde Maria Wingelaar deze<br />

foto "als herinnering" voor het archief;<br />

Tol Oud- <strong>Loosdrecht</strong>sedijk bij nummer 276


DE TOL<br />

In het kort een stukje geschiedenis van de ins<strong>te</strong>lling<br />

"tolgeld":<br />

Ret tols<strong>te</strong>lsel werd door de Romeinen in onze streken<br />

ingevoerd. Alleen de souverein - koning, keizer of prins<br />

bezat de bevoegdheid om deze "doortochtgelden" in <strong>te</strong> s<strong>te</strong>llen.<br />

Ret waarborgen van onderhoud en veiligheid van de betreffende<br />

wegen waren zijn verantwoording. De vorst delegeerde rech<strong>te</strong>n<br />

en plich<strong>te</strong>n aan graven en leenheren. Onder Karel de Gro<strong>te</strong><br />

moch<strong>te</strong>n zij een vierde van de tolgelden voor eigen gebruik<br />

aanwendeni de rest diende voor hun plicht tot onderhoud en<br />

beveiliging <strong>te</strong> worden gebruikt. De vorst zag toe op naleving<br />

ervan en zond hiertoe inspec<strong>te</strong>urs (het ambt van zendgraaf) om<br />

<strong>te</strong> zien of de tol- en sluisgelden eerlijk waren opgebracht.<br />

Toen de graven van Holland volgens het leenrecht hun<br />

leenmannen machtigden tot het stich<strong>te</strong>n van tollen, en dit ook<br />

in Zeeland en Gelderland geschiedde, evenals door de<br />

bisschoppen van Utrecht, bracht dit wel veel geld in de<br />

schatkist van de eigenaren maar benadeelde het sys<strong>te</strong>em het<br />

wa<strong>te</strong>r- en wegverkeer aanzienlijk.<br />

Zo werd rond 1480 de goedkeuring<br />

Sta<strong>te</strong>n voor het oprich<strong>te</strong>n van een<br />

enigszins <strong>te</strong> beperken.<br />

vereist van de Algemene<br />

nieuwe tol om de toename<br />

Naast algemene regels voerden eigenaren van een tolweg eigen<br />

regels en rech<strong>te</strong>n in. Een algemene regel was: als een passant<br />

of wagenvoerder op de tolweg goederen verloor, dan kon de<br />

eigenaar van die weg daar rech<strong>te</strong>n op doen gelden. Wilde de<br />

passant zijn verloren goed weer <strong>te</strong>rugkrijgen, dan diende er<br />

<strong>te</strong>nmins<strong>te</strong> 10% van de waarde als "vindersloon" betaald <strong>te</strong><br />

worden. Een reden voor veel wegeigenaren om hun wegen slecht<br />

of in het geheel niet <strong>te</strong> onderhouden. Een vol opgetas<strong>te</strong><br />

wagen, een hobbelige weg ... hoort u de dui<strong>te</strong>n al rinkelen ?<br />

Gegevens over het bestaan van tolheffing in de Gemeen<strong>te</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> hebben wij kunnen <strong>te</strong>rugvinden tot in het jaar 1627.


TOLLEN TE LOOSDRECHT<br />

Van de diverse (weg-) toll en, drie in totaal, <strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong><br />

bestaat geen slui<strong>te</strong>nd overzicht van bestaan en bediening . Zij<br />

werden opgeheven en opnieuw inges<strong>te</strong>ld en wisselden regelmatig<br />

van tolgaarder. Naar wij hopen zullen er s<strong>te</strong>eds meer nieuwe<br />

gegevens boven tafel komen zodat wij met<strong>te</strong>rtijd een nog<br />

comple<strong>te</strong>r beeld kunnen geven.<br />

De procedure om overtochtgeld <strong>te</strong> mogen vragen aan passan<strong>te</strong>n,<br />

was als volgt. De Gemeen<strong>te</strong>raad deed een voors<strong>te</strong>l en zond dit<br />

aan de Provincie <strong>te</strong>r beoordeling. Na goedkeuring van de<br />

Provincie Utrecht werd het recht tot het heffen van tol<br />

aangevraagd bij de Kroon. Bij Koninklijk Besluit werd dit dan<br />

wel (concessie) of niet afgegeven aan de Gemeen<strong>te</strong>.<br />

In Raadsbesluit no. 80 van de Gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong> van 26 juli<br />

1923 stond vermeld dat "de tolboom opges<strong>te</strong>ld diende <strong>te</strong> zijn op<br />

de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk tussen de Gereformeerde Kerk <strong>te</strong> Oud<br />

<strong>Loosdrecht</strong> en de Horndijk".<br />

Gelukkig gaf deze omschrijving voldoende ruim<strong>te</strong> om de<br />

ops<strong>te</strong>lling van de tolboom in de loop der tijd aan <strong>te</strong> passen .<br />

Zo kennen wij vier verschillende plaatsen waar hij heeft<br />

gestaan.<br />

/ . / Tol. - 1. 410S])nf:l'fiT.<br />

i .<br />

' .·<br />

Tol aan Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 276 rond 1885


TOL OP WEG NAAR LOENEN<br />

Op 29 october 1860 komt in de notulen van de gemeen<strong>te</strong>raadsvergadering<br />

voor: Er wordt een tolhek aanbes<strong>te</strong>ed en di t zal<br />

geplaatst worden tussen de woningen in Oud-<strong>Loosdrecht</strong> van<br />

J. van Rijn en H. Robber(t)se. J. VAN RIJN wordt belast met de<br />

inning der tolgelden <strong>te</strong>gen 10% van de opbrengst. De plaats aan<br />

de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk moet dan om en nabij huisnummer 236<br />

zijn geweest, waar nu reeds de derde generatie van de familie<br />

Robberse woont.<br />

Sedert 1875 heeft aan de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk bij<br />

huisnummer 276 het tolhek gestaan dat toen werd bediend door<br />

MEL IS VAN DEN AKKER. Deze tolbaas was bekend om de haken die<br />

de handen vervingen die hij had verloren bij het onschadelijk<br />

maken van grana<strong>te</strong>n tijdens zijn diensttijd. Hij verloor zelfs<br />

zijn gehele onderarmen bij het ruimen van munitie na de<br />

Frans/Duitse oorlog, maar hij wist zich goed <strong>te</strong> redden met<br />

zijn prothesen.<br />

Het beroep van tolbaas gaf hem de mogelijkheid voor een<br />

voldoende inkomen voor hem en zijn gezin, waar een invalidepensioen<br />

van f.2,-- per week alleen niet in kon voorzien. Hij<br />

verdiende f.510,-- per jaar aan de pacht. Dit werd vanaf 1908<br />

opgetrokken naar f.610,-- per jaar.<br />

Van 1875 tot 1924 bediende hij de tol, geholpen door zijn<br />

vrouw DAATJE TOBER, die hem zelfs verving in de jaren rond<br />

1908, toen hij ook aan de Molenmeent de tolbediening op zich<br />

had genomen.<br />

In 1923 dreigde de "concessie" <strong>te</strong> worden ingetrokken. In de<br />

verslagen van de gemeen<strong>te</strong>raad lezen wij dat <strong>Loosdrecht</strong> in dat<br />

jaar dan ook om verlenging van de concessie van 1918 verzoekt<br />

omdat "de toestand der gemeen<strong>te</strong>financiem het heffen van<br />

tolgelden op de weg van <strong>Loosdrecht</strong> naar Loenen wenschelijk en<br />

noodzakelijk maakt".<br />

(zie bijlage 1.: Tarieflijst <strong>Loosdrecht</strong> - Loenen anno 1923)<br />

Rond 1924 nam ARIE PIJL de bediening van de tol over van<br />

Melis. Het tolhek werd verplaatst naar huisnummer 286.<br />

In 1925 ging ALDERT HARTOG zich met de tol-inning bezighouden<br />

en het hek werd bij huisnummer 147 geplaatst. Hartog kwam uit<br />

Weesp, waar hij de sluis had bediend.<br />

De aanleiding voor de verplaatsing van de tol was het idee dat<br />

de bezoekers die speciaal voor de Koninklijke Wa<strong>te</strong>rsport<br />

Vereniging <strong>Loosdrecht</strong> kwamen nu eerst de tol moes<strong>te</strong>n passeren.


Tol aan Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 147 rond 1926<br />

Er was zelfs een <strong>te</strong>lling geschied van de passan<strong>te</strong>n om een<br />

schatting <strong>te</strong> maken van de extra opbrengs<strong>te</strong>n. Maar de<br />

resulta<strong>te</strong>n bleven uit. De inkoms<strong>te</strong>n vielen erg <strong>te</strong>gen.<br />

Drie jaar la<strong>te</strong>r werd de concessie ingetrokken;<br />

"op 31 december 1928 des namiddags <strong>te</strong>n twaalf ure" licht<strong>te</strong>n<br />

Hartog en zijn vrouw het tolhek definitief uit zijn beugels.<br />

Geen Loosdrech<strong>te</strong>r die erom rouwde.<br />

Hartog ging <strong>te</strong>rug naar Weesp 1 waar hij sluiswach<strong>te</strong>r I<br />

brugwach<strong>te</strong>r en tolgaarder werd 1 iets waar hij in zijn Weesper<br />

periode al op had gehoopt.<br />

Anno 1994 staat aan de Horndijk het oorspronkelijke tolhek 1<br />

door de gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong> gerestaureerd : weliswaar niet op<br />

ZlJn oorspronkelijke plaats 1 maar als overblijfsel van een<br />

stukje van <strong>Loosdrecht</strong>s historie op een plek waar het de vrije<br />

doorgang van het verkeer in al zijn vormen benadrukt.


TOL OP DE WEG NAAR HILVERSUM<br />

In <strong>Loosdrecht</strong> bevonden zich nog twee tollen.<br />

Van de tol aan de Oude Molenmeent, de weg naar Hilversum, in<br />

wat nu Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> heet, <strong>te</strong>genover huisnummer 14, hebben<br />

we de mees<strong>te</strong> gegevens. Vele tollen kwamen en gingen, daarmee<br />

ook veel namen van pach<strong>te</strong>rs.<br />

Over deze locatie wordt reeds op 26 maart 1627 melding gemaakt<br />

van het installeren van een tol: "Besluit tot hers<strong>te</strong>l van de<br />

Molenmeent door de inwoners gezamenlijk; zij die paard en<br />

wagen hebben om <strong>te</strong> rijden en anderen om het hun opgedragen<br />

werk <strong>te</strong> volbrengen. Tot dekking der onkos<strong>te</strong>n wordt er een tol<br />

geplaatst, waar alleen vreemdelingen zullen betalen."<br />

Vervolgens komen er op 1 juli 1627 "Verpacht-condities van den<br />

tol op de Molenmeent". Als pach<strong>te</strong>r over 1627/28 wordt vermeld<br />

HEYNDRIEK DIRXS, - en over 1628/29 JACOB ELBERTSZ. HAGEN<br />

"respectievelijk voor de som van f.61,- en f.62,- ." *)<br />

Als op 8 juli 1629 reeds een "Voors<strong>te</strong>l tot Afschaffing van de<br />

tol op de Molenmeent" wordt ingediend, zegt dit al iets over<br />

de problemen die ontstaan.<br />

Twee eeuwen lang ontbreekt het aan gegevens; toch blijkt op<br />

2 oktober 1834 dat er nog of weer een tol bestaat. Er wordt in<br />

de notulen van de gemeen<strong>te</strong>raad genoemd :<br />

Toltarief : rijtuig met 1 renpaard 15 ct.; met 2 paarden<br />

20 cts.<br />

Kennelijk is deze tol verdwenen, want in de notulen van de<br />

gemeen<strong>te</strong>raads-vergadering van 25 februari 1859 met<br />

burgemees<strong>te</strong>r M. de Wit wordt geschreven: Er bestaat een plan<br />

de rijweg van <strong>Loosdrecht</strong> tot Hilversum <strong>te</strong> verbe<strong>te</strong>ren; van het<br />

Raadhuis tot de heide met keien en verder tot de Hondebrug <strong>te</strong><br />

Hilversum met grint verharden.<br />

Onderhoud : ~ gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

~ gemeen<strong>te</strong> Hilversum.<br />

Er zal een tol geplaatst worden; de opbrengst zal aan beide<br />

Gemeen<strong>te</strong>n toevallen.<br />

Dit wordt meegedeeld door burgemees<strong>te</strong>r de Wit en P. van de<br />

Poll (secretaris ?) . **)<br />

Dan, op 10 augustus 1860 in de volgende vergadering:<br />

Een toltarief wordt vastges<strong>te</strong>ld en opgezonden aan de Koning<br />

<strong>te</strong>r goedkeuring.<br />

(zie bijlage 2.: Tarieflijst Tol van <strong>Loosdrecht</strong> naar Hilversum<br />

anno 1860)<br />

*) Geg e v e ns uit de Rech<strong>te</strong>rlijke Archieven <strong>te</strong> Utrecht, opge<strong>te</strong>kend door<br />

de he er Voogsgeerd sr. en voorzien van aan<strong>te</strong>keningen door de heer<br />

Voog s g e erd jr.<br />

**) Notulen van Gemeen<strong>te</strong>raadsvergaderingen <strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong>; opge<strong>te</strong>kend<br />

doo r de heer Voogsgeerd; archief HKL.


De volgende naam die we <strong>te</strong>genkomen als tolgaarder is die van<br />

DIRK VAN ALTENA. Hij kreeg 20 % van de opbrengst. Dirk<br />

bediende de tol tot zijn dood in 1869. De pacht werd door zijn<br />

vrouw WILLEMIJNTJE VAN SPENGEN overgenomen.<br />

De zoon van Dirk en Willemij ntj e, Arie, heeft ook weer een<br />

zoon KLAAS VAN ALTENA; Klaas stond een klein jaar aan de<br />

tolboom (rond 1900) en had al gauw gezien dat de lage<br />

opbrengst door het weinige verkeer niet loonde.<br />

(zie Noot 1.: Toestand van de weg)<br />

Vanaf 1904 komt dan <strong>te</strong>n tonele MELIS VAN DEN AKKER, dezelfde<br />

als in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, en pacht <strong>te</strong>gelijk met de tol naar<br />

Loenen ook deze tol aan de Molenmeent naar Hilversum, bij<br />

nummer 13.<br />

De oude tolgaarderswoning aan de Oude Molenmeent;<br />

deze werd aangekocht door de gemeen<strong>te</strong> in 1900; omdat<br />

Melis een eigen huis bezat had hij de woning niet<br />

nodig; voorlopig werd deze door wegwerkers gebruikt;<br />

in 1969 is het huis afgebroken.<br />

Melis' zoon HENDRIK VAN DEN AKKER bedient de tolboom tot 1907.<br />

Deze zoon wist aardige verhalen over zijn vader <strong>te</strong> ver<strong>te</strong>llen.<br />

(zie Noot 2.: Fragment uit periodiek HKL)<br />

Na het vertrek van zoon Hendrik staat Melis van den Akker zelf<br />

enkele tijd aan de tol en blijft zijn vrouw Daatje Tober in<br />

Oud de boom bedienen. Dit houden zij niet lang vol.<br />

In deze tijd (1908) verandert de wijze van verpachting door de<br />

Gemeen<strong>te</strong>. Voor wat eerst een "publieke verpachting" was, waar<br />

een ieder zich voor kon inschrijven ( zie eveneens Noot 2.),<br />

komt nu een "onderhandse verpachting" in de plaats.<br />

Melis ontvangt een jaarlijks bedrag van f.610,-- De rest<br />

draagt hij af aan de gemeen<strong>te</strong>. Sprake is van een controleur<br />

die door middel van een verkeers<strong>te</strong>lling de inkoms<strong>te</strong>n in het<br />

oog hield. Melis bleef wonen in een huis dat zijn eigendom was


in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, dus hoefde niet het huis <strong>te</strong> huren dat aan<br />

de Molenmeent was aangekocht door de gemeen<strong>te</strong> in 1900.<br />

Voorlopig werd hiervan gebruik gemaakt door wegwerkers.<br />

DIRK RENSENBRINK komt in 1907 als redder in de nood voor Melis<br />

en zijn vrouw. Hij neemt de taak van tolgaarder aan de<br />

Molenmeent op zich.<br />

Enkele j aren werkt Dirk Rensenbrink vermoedelij k voor Mel is<br />

van den Akker, die de tol gepacht heeft.<br />

Dirk wordt pas genoemd in mei 1928 als officiele pach<strong>te</strong>r<br />

<strong>te</strong>vens huurder van de gemeen<strong>te</strong>woning <strong>te</strong>gen f. 260,-- per jaar.<br />

Hij verdient een heel ander bedrag n.l. f.1400,--. Hij heeft<br />

dan ook geen invaliden-pensioen zoals Melis. Waarschijnlijk is<br />

ech<strong>te</strong>r dat dit bedrag over twee jaren gold.<br />

, -~ ... ! + I• ' ' " ' '<br />

.r:rr.:Yn t:t·r_a<br />

( \-. ,--:,·i··rch: -


TOL OP WEG NAAR 's-GRAVELAND<br />

De derde tol stond aan de 's-Gravelandsevaartweq bij nummer 3<br />

en was eigendom van het Polderschap 's-Graveland, evenals de<br />

weg. Helaas zijn hiervan geen foto's bekend.<br />

Uit de opbrengs<strong>te</strong>n werd ook deze weg onderhouden.<br />

Aan het 's-Gravelandse eind van de weg stond eveneens een tol,<br />

die <strong>te</strong>zamen met de sluis en de brug aan de vaart van de<br />

's-Gravelandse polder werd gepacht. Vandaag de dag ligt de<br />

oude plek aan de 's-Gravelandse kant van het Hilversums<br />

Kanaal.<br />

Aan het Oud-<strong>Loosdrecht</strong>se eind van de vaart, bij huisnummer 3,<br />

was COR LAM de tolgaarder tot het jaar 1914.<br />

MEINDERT LUIJER werd nadien tolbaas op het punt bij<br />

huis-nummer 5, waar gro<strong>te</strong> bedrijvigheid heers<strong>te</strong> door de<br />

vrachtvaart van beurtschippers Hennipman en Por<strong>te</strong>ngen op<br />

Ams<strong>te</strong>rdam en Utrecht.<br />

L66sdrechl<br />

(luicht op de Yaa rt<br />

Plaats aan de 's-Gravelandsevaartweg<br />

waar een tol heeft gestaan<br />

foto rond 1934


In 1934 werd voor deze tol een concessie verleend aan het<br />

Polderbestuur die tot 1938 geldig was. Ech<strong>te</strong>r voor de weg<br />

tussen <strong>Loosdrecht</strong> en 's-Graveland gold de concessie 11 tot<br />

wederopzegging en ui<strong>te</strong>rlijk 6 november 1935. Van jaar tot<br />

j aar werd di t bekeken en wel in verband met het kanaal van<br />

Hilversum naar de Vecht dat in aanleg was.<br />

Een locale krant schreef :<br />

11 ••• Voor een hoge som kon de gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong> het<br />

tolrecht afkopen, doch hierop werd van gemeen<strong>te</strong>wege niet<br />

ingegaan, met het gevolg, dat een oudheid, meer geschikt<br />

om <strong>te</strong> prijken in een antiqui<strong>te</strong>i<strong>te</strong>n-Museum dan op den<br />

weg, onder <strong>Loosdrecht</strong> nog kan worden aanschouwd 11 •<br />

Uit een melding in de Gooi- en Eemlander van 1934 blijkt dat<br />

11 ••• er geen tol meer wordt geheven aan de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

kant van de Vaartweg. Sinds enige jaren heeft de tol van<br />

's-Graveland beide richtingen bediend tot hij in verband<br />

met het kanaalwerk moest verdwijnen. Ook aan dit<br />

11 tolvrije tijdperk 11 kwam weer een einde. Op zijn oude<br />

plaats, aan de 's-Gravelandsche Vaart, is de tol weer<br />

opges<strong>te</strong>ld en zal weer tol worden geheven. 11<br />

Op dit punt in de gemeen<strong>te</strong><br />

tolheffing gestaakt <strong>te</strong>rwijl<br />

overdracht van de weg aan de<br />

kwam.<br />

werd pas op 1 april 1944 de<br />

in 1946 de daadwerkelijke<br />

gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong> tot stand<br />

-ooo-<br />

NABESCHOUWING<br />

Naarma<strong>te</strong> het handelsverkeer drukker werd en personen- en<br />

wegverkeer groeiden, werd het Nederlandse wegennet allengs<br />

aangepast. Toen in 1926, een algemene wegenbelasting werd<br />

inges<strong>te</strong>ld, gaf dit een extra moeilijkheid. Enkele tollen<br />

brach<strong>te</strong>n flink geld op. Het Rij k of de Provincie nam de<br />

kos<strong>te</strong>n voor het onderhoud voor de weg van de gemeen<strong>te</strong>n over,<br />

maar die mis<strong>te</strong>n met het verdwij nen van een tol de extra's.<br />

Hoe dit financieel op <strong>te</strong> lossen ?<br />

Het zou nog j aren duren voordat heel Nederland tol vrij werd;<br />

daar is een lange strijd voor nodig geweest, waarbij op<br />

politiek niveau vee l gesproken is. Me t name Twe ede Kamerlid<br />

Floris Vos heeft zich hiervoor ingespannen. Zij n leus was<br />

11 Alle wegen vrij 11 • Onder zijn leiding zijn tolacties en<br />

bes tormingen ui tgevoerd. In het gebied van de gro<strong>te</strong> ri vieren<br />

had de plaatselijke bevolking extra nadeel van het tolsys<strong>te</strong>em.<br />

Na vernieling van d e tol <strong>te</strong> Muiden kreeg Vos meer bekendhe id<br />

e n daarmee meer invloed toe n hij voor de Middenstandspartij<br />

voor stad e n l a nde we rk g ekozen in 1929, een door h emzelf<br />

opgerich<strong>te</strong> partij. Zijn spreekbeur<strong>te</strong>n vonden bodem en leidden<br />

ui<strong>te</strong>indelijk tot resulta<strong>te</strong>n: 11 Alle wegen vrij 11 • *)<br />

*) "Alle wegen vrij " Historische Kring Nieuwegei n , 1 992


Noot 1.: Fragment uit de Kampioen van de ANWB uit 1900<br />

betreffende de toestand van wegen Tienhoven­<br />

<strong>Loosdrecht</strong>-Hilversumi brief F.Th.Holsboer<br />

Noot 2.:<br />

Fragment uit verhaal van Hendrik van den Akker<br />

uit periodiek HKL : Melis van den Akker<br />

Noot 3.: Fragment uit "Oude Tol" door mevr. G. Marx<br />

Bij lage 1. : Tarieflijst Tol <strong>Loosdrecht</strong> - Loenen Anno 1923<br />

Bijlage 2.: Tarieflijst Tol <strong>Loosdrecht</strong> - Hilversum Anno 1860<br />

Melis int tolgelden in zijn pet<br />

Naar gegevens uit het Gemeen<strong>te</strong>-archief van <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

ondergebracht in het Streekarchief Hilversum en<br />

het Archief van de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong><br />

Verzameld door J.P. van der Meulen-Kuhn<br />

Met dank aan Jac.J.Mur en J.Daams Czn<br />

voor hun medewerking<br />

@ HKL 1995<br />

postbus 11 1230 AA Oud <strong>Loosdrecht</strong>


Noot 1.<br />

Fragment uit Ingezonden Stuk<br />

in de Kampioen,<br />

orgaan van de Algemeenen<br />

Nederlandschen Wielrijders Bond,<br />

XVIIe jaargang no. 37 van 14 sep<strong>te</strong>mber 1900<br />

.... Na pl.m. 20 minu<strong>te</strong>n bereik<strong>te</strong> ik <strong>Loosdrecht</strong>, waar ik een<br />

weg kreeg met keien bestraat, zoo ruw en kantig, dat het<br />

rijden er op een ware mar<strong>te</strong>ling mocht hee<strong>te</strong>n, en dat duurde<br />

zoo tot halfweg Hilversum, waar ik op een slech<strong>te</strong>n grintweg<br />

kwam, die slechts aan de beide bermen gelegenheid tot fietsen<br />

bood. Hier en daar lagen hoopen klinkers. Of die den weg<br />

zullen moe<strong>te</strong>n verbe<strong>te</strong>ren is de vraag; wel is een feit, dat op<br />

een plaats men inderdaad aan den weg werk<strong>te</strong>, doch hier kwamen<br />

weer de oude kinderhoofdjes <strong>te</strong> liggen; 't moois<strong>te</strong> van de grap<br />

(?) was nog, dat ik bij den tol tusschen Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> en<br />

Hilversum 5 cent voor mijn rijwiel moest betalen. Al ware de<br />

weg uits<strong>te</strong>kend, zoo'n belasting is ongehoord. Zou het niet op<br />

den weg van de A.N. W .B. liggen in een en ander verbe<strong>te</strong>ring<br />

zien <strong>te</strong> brengen, door reques<strong>te</strong>n aan de desbetreffende<br />

gemeen<strong>te</strong>besturen ? En de weg van Tienhoven naar Hilversum em<br />

de daarop geheven tol zijn m.i. hopelooze anachronismen.<br />

U, Mijnheer de Hoofdredac<strong>te</strong>ur, dankend voor de plaatsruim<strong>te</strong>,<br />

verblijf ik,<br />

Hoogach<strong>te</strong>nd,<br />

F.Th.Holsboer.<br />

(Over die tollen is reeds gerekwes<strong>te</strong>erd, edoch zonder succes.<br />

Wij zullen op dien weg de Commissie, die den nieuwen atlas<br />

voorbereidt, at<strong>te</strong>nt maken.<br />

Red.)<br />

Noot 2 .<br />

Fragment uit verhaal van H. v.d. Akker<br />

"Tolbazen in <strong>Loosdrecht</strong>"<br />

" ..... . ...... Om de zoveel tijd moest er weer opnieuw gepacht<br />

worden. Dat ging dan met openbare inschrijving. Mel is van<br />

den Akker was dan vreselijk zenuwachtig, want er konden<br />

anderen zijn, die ook de tol wilden pach<strong>te</strong>n. Maar om zeker <strong>te</strong><br />

zijn van een nieuwe <strong>te</strong>rmijn ging hij heel slim <strong>te</strong> werk . Hij<br />

maak<strong>te</strong> thuis vier briefj es, met vier verschillende prij zen.<br />

Deze briefjes werden door zijn vrouw in elk vestzakje gedaan.<br />

Hij ging dan expres laat naar het gemeen<strong>te</strong>huis. Als hij daar<br />

aankwam, za<strong>te</strong>n de andere aspirant-pach<strong>te</strong>rs er al. Als dan de<br />

briefjes werden voorgelezen, was Melis het laatst aan de<br />

beurt. Hij wees dan op een van zij n vestzakj es, liet het<br />

briefje er uit halen en was dan altijd de hoogs<strong>te</strong> bieder. Was<br />

er niemand om de tol <strong>te</strong> pach<strong>te</strong>n, dan liet hij de laags<strong>te</strong> prijs<br />

uit zijn vestzakjes halen. Zo bleef hij tolbaas tot<br />

1923 ...... ...... II


Noot 3.<br />

Fragment uit de Gooi- & Eemlander van 3 oktober 1964 door<br />

G. Marx<br />

.... Na de aanleg van de betonweg van Hilversum naar <strong>Loosdrecht</strong><br />

werd deze tol overbodig, tot gro<strong>te</strong> blijdschap van de bewoners,<br />

die elke keer, dat zij op de fiets naar Hilversum moes<strong>te</strong>n, hun<br />

halve stuiver aan tolgaarder Dirk Rensenbrink (bijgenaamd Dirk<br />

Hup) moes<strong>te</strong>n offeren.<br />

In de j aren na de eers<strong>te</strong> wereldoorlog was dat voor de<br />

mees<strong>te</strong>n niet zo' n groot offer, maar v66r die tijd was een<br />

"vierduitstuk" iets, wat je vele malen omdraaide v66r je het<br />

uitgaf. <strong>Loosdrecht</strong> was beslist geen welvarend dorp. Degenen,<br />

die van zes gulden in de week met hun gezin moes<strong>te</strong>n rondkomen,<br />

waren talrijk. Gelukkig voor hen waren de voetgangers<br />

"tolvrij". In die tijd zag men <strong>te</strong>gen een wandelingetje naar<br />

Hilversum niet op. Moes<strong>te</strong>n er inkopen gedaan worden voor het<br />

gezin, wilde men eens naar de markt, dan nam men eenvoudig de<br />

benenwagen en men kwam er veilig en voordelig.<br />

Men kon ook "vlug" met de bus, de paardebus wel <strong>te</strong><br />

verstaan. Wel moest men dan voor zijn bezoek aan "het dorp",<br />

zoals Hilversum toen nog echt was, een dagje uittrekken.<br />

's Morgens kon men heen en 's avonds pas weer <strong>te</strong>rug. Maar wat<br />

gaf het; haast kende men in die dagen niet. Trouwens, als men<br />

haast had, kon men eigenlijk be<strong>te</strong>r lopen. De paarden die de<br />

bus moes<strong>te</strong>n trekken, waren beslist geen jonge volbloeds, maar<br />

beestjes, die van ellende haast in elkaar zak<strong>te</strong>n. Tot gro<strong>te</strong>re<br />

prestaties dan een sukkelgangetje waren zij niet in staat. Het<br />

waren dan ook meest oudere dames, die gebruik maak<strong>te</strong>n van de<br />

bus. Dat het allesbehalve vlug ging, hinderde niet. Men had<br />

dan eens fijn de tijd om de dorpsroddeltjes uit <strong>te</strong> wisselen en<br />

kwam men er niet mee klaar, dan zag men elkaar 's avonds weer<br />

op de <strong>te</strong>rugweg om het gesprek <strong>te</strong> vervolgen.<br />

Het "jongvolk", dat zelf ging verdienen, zag meestal wel<br />

kans een fiets, al was het dan een zesde handse, op <strong>te</strong><br />

duikelen. En zij waren de sigaar ! Elke rit naar Hilversum (of<br />

Loenen of 's-Graveland) eis<strong>te</strong> zijn tol. En wat was het gevolg?<br />

De "zakelijke" jongelui tracht<strong>te</strong>n eenvoudig de belasting <strong>te</strong><br />

ontduiken. Het luk<strong>te</strong> niet altijd. Dirk Rensenbrink was op zijn<br />

qui vive. Hij had op zijn tolboom al een groat hek la<strong>te</strong>n<br />

maken, zodat de fietsen er noch onderdoor geschoven konden<br />

worden, noch er overheen getild. De jongens za<strong>te</strong>n ech<strong>te</strong>r niet<br />

voor een gat gevangen. Als Dirk even niet keek, zet<strong>te</strong>n zij hun<br />

fietsen op het ach<strong>te</strong>rwiel en holden dan door het gangetje, dat<br />

ach<strong>te</strong>r het tolhuis liep. Je moest natuurlijk niet de pech<br />

hebben, dat je per ongeluk <strong>te</strong>gen de bel stoot<strong>te</strong>, want dan<br />

wacht<strong>te</strong> de tolgaarder je aan de andere kant van het huis wel<br />

op. Was je er ech<strong>te</strong>r door, dan was er geen vuiltje meer aan de<br />

lucht, want Dirk was slecht <strong>te</strong>r been en kon de wa<strong>te</strong>rvlugge<br />

knapen toch niet ach<strong>te</strong>rna.<br />

Dat de goede man op zijn centjes pas<strong>te</strong>, kon men hem niet<br />

kwalijk nemen. Hij werd danig gecontroleerd door de pach<strong>te</strong>r<br />

van de tol, in wiens dienst hij was. Elke zomer en win<strong>te</strong>r<br />

kreeg hij een controleur op zijn dak, die een verkeers<strong>te</strong>lling<br />

hield. Zelf werd de tolgaarder niet rij k van zij n baantj e<br />

zes gulden per week in het handje en vrij wonen ....... .


Bijlage 1.<br />

De Raad der Gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Gehoord Burgemees<strong>te</strong>r en Wethouders 1 <strong>te</strong> kennen gevende 1 dat<br />

blijkens Koninklijk besluit van 24 Sep<strong>te</strong>mber 1918<br />

no 46 de plaatselijke verordering tot heffing van tolgelden op<br />

den weg van LOOSDRECHT NAAR LOENEN met 1 Januari 1924 ophoudt<br />

van kracht <strong>te</strong> zijni<br />

Overwegende1 dat de toestand der Gemeen<strong>te</strong> financien het heffen<br />

van tolgelden op den weg van <strong>Loosdrecht</strong> naar Loenen<br />

wenschelijk en noodzakelijk maakt.<br />

Besluit<br />

Vast <strong>te</strong> s<strong>te</strong>llen de navolgende Verordening tot heffing van<br />

tolgelden op den weg van <strong>Loosdrecht</strong> naar Loenen .<br />

Er zullen tolgelden<br />

Gemeen<strong>te</strong> naar Loenen.<br />

Artikel 1.<br />

geheven worden<br />

op den weg van deze<br />

Artikel 2.<br />

De tolboom zal moe<strong>te</strong>n zijn ges<strong>te</strong>ld tusschen<br />

Hervormde (= doorgehaald)} Gereformeerde<br />

<strong>Loosdrecht</strong> en den Horndijk.<br />

de {Nederduitsch<br />

Kerk <strong>te</strong> Oud-<br />

Artikel 3.<br />

De tolgelden zullen worden geheven ingevolge Onderstaand<br />

Tarief :<br />

Voor elk paard of ezel ... .. ................. f.<br />

rundbeest ........................ .<br />

kalf 1 schaap of varken ............ .<br />

eene kudde schapen of varkens 1<br />

s<strong>te</strong>rker dan 50 stuks .................. .<br />

een bok 1 geit of hond1 gespannen voor<br />

een rij- of voertuig met twee wielen .. .<br />

als voren met vier wielen ............. .<br />

rij- of voertuigen met twee wielen<br />

mitsgaders sleden1 voor elk aangespannen<br />

paard1 ezel of rund . ... . .............. .<br />

rij- of voertuigen met vier wielen1<br />

bespannen met een paard1 ezel of rund ..<br />

als voren bespannen met twee paarden1<br />

ezels of runderen ................... .<br />

elk paard daarenboven ................. .<br />

een rijwiel 1 bereden of aan de hand ... .<br />

een rij- of voertuig1 door mechanische<br />

kracht voortbewogen per wiel ...... . ... .<br />

0.03<br />

0. 01l><br />

0.01<br />

0.50<br />

0 . 0 1 )><br />

0.03<br />

0 . 0 7 )><br />

0.10<br />

0.15<br />

0.10<br />

0.02 )><br />

0.05<br />

Van betaling worden vrijges<strong>te</strong>ld :<br />

a. Vervoerders van wagens met melk1 mest of hooi 1<br />

gaande naar of komende van hunne landen .<br />

b . Vervoerders van Vee van en naar hunne landen.<br />

c. Vervoerders van ma<strong>te</strong>rialen bes<strong>te</strong>md voor de Gemeen<strong>te</strong>­<br />

Wege n1 We rken en Straatverli chting.


d. Vervoerders van eventuele tramwagens en autobusschen<br />

met gemeen<strong>te</strong>lijke subsidie.<br />

e. de paarden der Koninklijke Marechaussee, de paarden en<br />

voertuigen van militiaren, onder een Commandant en van<br />

alleen zijnde militairen, voorzien van een bewijs van den<br />

Commandant, die hen heeft uitgezonden, alsmede de paarden<br />

van officieren in uniform (van 1918 da<strong>te</strong>ert de extra<br />

clausule : ... en van paarden en voertuigen en auto's van<br />

het Koninklijk Huis.)<br />

f. de rijwielen en motorrijwielen gebruikt door politieamb<strong>te</strong>naren,<br />

politie beamb<strong>te</strong>n, post- en <strong>te</strong>legraphie<br />

beamb<strong>te</strong>n, amb<strong>te</strong>naren en beamb<strong>te</strong>n bij den Keuringsdienst van<br />

Waren en van Vee en Vleesch in dienst.<br />

g . Zij die met hun rijwiel den tol passeren en ingeze<strong>te</strong>nen<br />

der Gemeen<strong>te</strong> zijn.<br />

h. de Vrachtrijders en Schippers, die hunne zaken in de<br />

Gemeen<strong>te</strong> uitoefenen, voorzooveel betreft de aflevering van<br />

goederen aan ingeze<strong>te</strong>nen dezer Gemeen<strong>te</strong>.<br />

De vervoerders bedoeld onder de let<strong>te</strong>rs a en b moe<strong>te</strong>n, om<br />

bedoelden vrijdom <strong>te</strong> genie<strong>te</strong>n, in <strong>Loosdrecht</strong> woonachtig<br />

zijn.<br />

Artikel 4.<br />

Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1924 of<br />

zooveel la<strong>te</strong>r als de Koninklijke goedkeuring zal zijn<br />

verkregen.<br />

Aldus beslo<strong>te</strong>n in de Openbare Vergadering van de Raad der<br />

Gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong>, gehouden 26 Juli 1923.<br />

was ge<strong>te</strong>kend<br />

G. van Swinderen, burgemees<strong>te</strong>r<br />

der Gemeen<strong>te</strong> <strong>Loosdrecht</strong><br />

J. van Haselen, secretaris<br />

Behoort bij Koninklijk Besluit van 21 November 1923 nr. 15.<br />

Mij bekend :<br />

De Minis<strong>te</strong>r van Binnenlandse Zaken en Landbouw<br />

Voor den Minis<strong>te</strong>r<br />

De Secretaris-Generaal<br />

(get.)<br />

J.B. Kan<br />

Voor eensluidend afschrift<br />

De Griffier der Sta<strong>te</strong>n van Utrecht<br />

e.G. Quarles van Ufford


Bijlage 2.<br />

G E M E E N T E<br />

L 0 0 S D R E C H T<br />

Tarief van tolgelden <strong>te</strong> heffen<br />

LOOSDRECHT naar HILVERSUM zooals<br />

Koninklijk Besluit van 24 November<br />

bij de Koninklijke Beslui<strong>te</strong>n van<br />

Februari 1901, no. 13; 25 Juli '01,<br />

1904, no. 41.<br />

op den klinkerweg van<br />

het is vastges<strong>te</strong>ld bij<br />

1860, no. 43 en gewijzigd<br />

1 Juli 1895, no. 56; 6<br />

no. 38 en dat van 28 April<br />

Bij het passeeren van den tolboom zal tol moe<strong>te</strong>n worden<br />

betaald :<br />

1. voor elk los paard of muilezel f.0,03<br />

2. rundbeest of ezel f.0,01~<br />

3. kalf, schaap of varken f.0,01<br />

4. eene kudde schapen of varkens, s<strong>te</strong>rker dan<br />

50 stuks in eens f.0,50<br />

5. elke bok,geit of hond, gespannen voor een rijof<br />

voertuig met twee wielen<br />

f.0,01~<br />

6. elke bok,geit of hond, gespannen voor een rijof<br />

voertuig met vier wielen<br />

f.0,03<br />

7. rij-of voertuigen met twee wielen,mitsgaders<br />

sleden, voor elk aangespannen paard,muilezel<br />

ezel of rundbeest<br />

f.0,05<br />

8. een z.g.n."mallejan"met twee wielen zal verschuldigd<br />

zijn:<br />

a.voor geladen of vrachtsleepende voor elk<br />

paard,muilezel of rundbeest<br />

f.0,20<br />

b.voor ongeladen of ledige voor elk paard<br />

muilezel of rundbeest<br />

f.0,10<br />

9. rij-of voertuigen met vier wielen voor elk<br />

aangespannen paard,muilezel,ezel of rundbeest f.0,07~<br />

10. Wanneer 2 of meer voertuigen aan elkander gekoppeld<br />

zijn, zal bovendien betaald moe<strong>te</strong>n worden<br />

voor elk paar wielen<br />

f.0,05<br />

11. voor diligences, postwagens of omnibussen, voor<br />

niet meer dan zes personen, voor elk paard f.0,10<br />

12. voor diligences, postwagens of omnibussen, voor<br />

meer dan zes personen, doch niet meer dan negen<br />

personen, voor elk paard f . 0,12 ~<br />

13. voor diligences, postwagens of omnibussen, voor<br />

meer dan negen doch niet meer dan 12 personen,<br />

voor elk paard<br />

f.0,15<br />

14. voor diligences, postwagens of omnibussen, voor<br />

meer dan twaalf, doch niet meer dan achttien<br />

personen, voor elk paard<br />

f.0,17~<br />

15. Niet-ingeze<strong>te</strong>nen die per rijwiel den tol passeeren<br />

f.0,02~


16. Voor elk rij-of voertuig door mechanische kracht<br />

voortbewogen met twee of drie wielen<br />

17. Voor elk rij-of voertuig door mechanische kracht<br />

voortbewogen met vier wielen<br />

18. Voor elk rij-of voertuig door mechanische kracht<br />

voortbewogen met zes wielen<br />

f.0,10<br />

f.0,15<br />

f.0,30<br />

19. Geen tolgeld zal verschuldigd ZlJn voor :<br />

a. De paarden, rij- en voertuigen en auto's van het<br />

Koninklijk Huis en die van de Prinses, zoomede op reis<br />

zijnde de paarden, rij- en voertuigen en auto's der<br />

personen, welke het gevolg van het Koninklijk Huis of<br />

dat der Prinses uitmaken.<br />

De paarden, rijtuigen en auto's van renboden in dienst<br />

der Koningin en op reis zijnde.<br />

b. Ingeze<strong>te</strong>nen, die met hun wagens met landbouwproduc<strong>te</strong>n<br />

en met mest den tal passeeren gaande of komende-naarof-van<br />

hun land. Onder deze vrijs<strong>te</strong>lling zijn geen<br />

melkwagens begrepen.<br />

c. Gewone- of. motorrijwielen en automobielen, bereden door<br />

amb<strong>te</strong>naren der Rijks- en Gemeen<strong>te</strong>-Politie, door<br />

kommiezen der Rijksdirec<strong>te</strong>-belastingen behoorende tot<br />

het ontvangkantoor Loenen a/d Vecht, door de beamb<strong>te</strong>n<br />

der keuringsdiens<strong>te</strong>n, door militiaren in uniform en<br />

door postboden in functie.<br />

- . - . - . -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!