23.03.2016 Views

Veiling heidegronden in 1837 te Hilversum

Beschrijving van de kavels heidegrond die in 1837 werden geveild in het logement van Buwalda te Hilversum

Beschrijving van de kavels heidegrond die in 1837 werden geveild in het logement van Buwalda te Hilversum

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

\?~ov g.:~, .,9\;jk.<br />

----<br />

lii&BIG\W,<br />

VOORNAAMSTE CONDITIEN,<br />

OPG.A VE :OER GROOTTE __,<br />

EN<br />

-Eiguratitnt t\aart,<br />

BETREKKELIJK<br />

.DE HEIDEGHOlWDElW,<br />

GEI.EGEN TEN ZUIDEN VAN EN ONDEII DE JUIIISDICTIE<br />

D ED G El'fiEElYTE Jrt"L VEBS trl'fi,<br />

dtmJefie ~ V~;.ula)P<br />

den 10 IJ&ove?rufn 18.3J;<br />

des voormiddags <strong>te</strong>n 10 lwe ,<br />

IN HET LOGEDIENT VAN BUW ALTJA. ALDAAR,<br />

PUBLIEK ZIILLEN WORDEN GJ\VEJI.Il,


GEDRUK1' ~IJ C, A, SPIN,


''""'~'- '\. \.IV\f\..'V\1\. VV\1\ '\.-'\.'\.' '\.'\..-'-"1\ '\1\1\. "A\.'\.'\.'\..-'\1\ " ' \:'1 """"''\.'\/V\ VV\1\1\.."'-"to \. V\i'\N\1\1\1\1\N\1'\1\1\1\'\1\1\,\'\1\<br />

- ---odii4>~<br />

De lleide-Gronden die op de Voorwaarden, waarvan<br />

de hoofd-<strong>in</strong>houd hiermede wordt puhliek gemaakt, <strong>te</strong>r<br />

<strong>Veil<strong>in</strong>g</strong> zijn aangeslagen, en hestaan uit de 84 Perceelen,<br />

op nevensgevoegde schets aangewezen, <strong>te</strong>r gezamenlijke<br />

groot<strong>te</strong> van ongeveer 900 Bunders, verdienen de hijzondere<br />

aandacht van allen, die neig<strong>in</strong>g hehhen tot - of<br />

hclang s<strong>te</strong>llen <strong>in</strong> - de ontg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van woes<strong>te</strong> gronden.<br />

In een oord, hetwelk sedert de laats<strong>te</strong> jar en meer en<br />

meer gezocht wordt, tusschen de s<strong>te</strong>den Ams<strong>te</strong>rdam en<br />

Utrecht, van de eers<strong>te</strong> ruim 5 - van de laats<strong>te</strong> ruim 2<br />

uren verwijderd; tusschen de dorpen V uursche, Maar<strong>te</strong>nsdijk,<br />

W esthroek , Loosdrecht en Hil versum, zeer nahij en<br />

hehoorende onder laatstgemelde volkrijke gemeen<strong>te</strong>; doorsneden<br />

van twee straatwegen: die van <strong>Hilversum</strong> op<br />

Utrecht en op Soestdijk; en <strong>te</strong>n Zuidwes<strong>te</strong>n palende aan<br />

hct Thienhoyensche kanaal , tot welks voortzett<strong>in</strong>g door


-4-<br />

ccu gedeeltc der bedoelde gronden, het Dome<strong>in</strong>-Bestuur<br />

van wege Zijne Majes<strong>te</strong>it is gemagtigu, hij Besluit van<br />

2 Sep<strong>te</strong>mber jongstleden; kan de Jigg<strong>in</strong>g dezer grondcn<br />

niet anders dan bijzonder gunstig worden genoemd.<br />

In plaats van aileen tot de cultuur van houtgewas of<br />

Jenncn geschikt <strong>te</strong> zijn, hetwelk meestal met de Heide bet<br />

geval is, bestaat zoowel door de straks genoemde communicatien,<br />

als door de goede bouwaarde, of de lage Jigg<strong>in</strong>g van<br />

vclen der Perceelen, bier gedeel<strong>te</strong>lijk de gelegenheid tot<br />

hct aanmaken van bouwland, en vooral van bet <strong>in</strong> deze<br />

streken zoo veel waarde hehbendc weiland. Men behoeft<br />

slechts de gronden op <strong>te</strong> nemen, en daarhij bet oog <strong>te</strong> slaan<br />

op de aangrenzende Landerijen van onderscbeidene Particu­<br />

Jieren aan de Zuidzijde der Gooijergracbt, en op die aan<br />

de Westzijde derzelve gelegen, beboorende gedeel<strong>te</strong>lijk aan<br />

bet Dome<strong>in</strong>, gedeel<strong>te</strong>lijk aan de Hervormde Kerk <strong>te</strong> Naarden;<br />

om van bet. gezegde ovcrtuigd <strong>te</strong> worden.<br />

Deze nabijgelegene Landen, die <strong>te</strong>n m<strong>in</strong>s<strong>te</strong> gedeel<strong>te</strong>lijk<br />

<strong>in</strong> huur of koop <strong>te</strong> verkrijgen zouden zijn, leveren ook<br />

het voordeel op, dat men niet de gebeele hewer k<strong>in</strong>g of<br />

berscbepp<strong>in</strong>g van den grond hehoeft af <strong>te</strong> wacb<strong>te</strong>n, alvorens<br />

<strong>in</strong> de nabijbeid eenige gelegenheid <strong>te</strong> v<strong>in</strong>den tot<br />

weide, of gemakkelijkcn aanvoel' van hooi; <strong>te</strong>rwijl velc<br />

der Perccelen van No. 49 tot 84, gedeel<strong>te</strong>lijk hoog, gedeel<strong>te</strong>lij~<br />

laag gelegen, <strong>in</strong> zicb zelve, of <strong>in</strong> de nahijheid<br />

de ])es<strong>te</strong> gclegenheid aanhieden, tot bekom<strong>in</strong>g of tot<br />

plaats<strong>in</strong>g van bet henoodigde of overtollige Zand, waarvan


-5-<br />

overigens het vervoer naar de Vecht, langs het Thienhovensche<br />

kanaal, onkostbaar of somtijds met voordeel zoude<br />

k unnen geschieden.<br />

Wat betreft de Hout-Cultuur, levert de heuvel: Hoornboeg<br />

genaamd, <strong>in</strong> 1792 op Erfpacht uitgegeven, en nabij<br />

de geveild wordende Gronden gelegen, eene proef op,<br />

hoe, zelfs bij geene zorgelijke bewerk<strong>in</strong>g, een schrale<br />

grond <strong>te</strong> benuttigen is.<br />

Op den vrijdom van verhoog<strong>in</strong>g van Grondbelast<strong>in</strong>g,<br />

door de Wet<strong>te</strong>n van 16 April 1809 en 28 Maart 1828<br />

hepaald, <strong>te</strong>n behoeve van ontg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van woes<strong>te</strong> gronden<br />

op 50 jaren, en voor nieuwe Gebouwen op 8 jaren,<br />

en op de aangrenz<strong>in</strong>g a an de Landerijen, behoorende tot<br />

de aanzienlijke Lustplaatsen <strong>te</strong> Eemnes, Vuursche, Maar<strong>te</strong>nsdijk<br />

en Ach<strong>te</strong>rwe<strong>te</strong>r<strong>in</strong>g, zullen de belanghebhenden<br />

niet behoeven tc worden <strong>in</strong>dachtig gemaakt; en zal het<br />

hun ook niet ontgaan, dat vele der Perceelen aan den<br />

Straatweg uitkomen, en allen behoorlijke Uitwegen hebhen,<br />

zonder met Servitu<strong>te</strong>n van Uit- of Overweg bezwaard<br />

<strong>te</strong> zijn, dan voor zoo ver de puhlieke wegen betreft.<br />

De strooken langs den Straatweg op Utrecht zullen op<br />

hepaalde Voorwaarden, en behoudens beplant<strong>in</strong>g, voor<br />

de koopers der daarop uitkomende kavel<strong>in</strong>gen, verkrijgbaar<br />

ges<strong>te</strong>ld worden.<br />

:l\Ien zoude de bedenk<strong>in</strong>g kunnen maken, of niet bet<br />

tot heden woest liggen van dit Heideveld, <strong>in</strong> deze streek,<br />

iu de anders zoo ~ehouwde, en aan kapitalen tot cul-


-6-<br />

tuur vereischt, overvloedige Prov<strong>in</strong>cie Holland, geheel<br />

wederspreekt wat bier hoven, we gens de gunstige ligg<strong>in</strong>g<br />

en grondaard van een groot gedeel<strong>te</strong> van hetzelve gezegd<br />

is; doch deze zeer natuurlijke opmerk<strong>in</strong>g verliest hare<br />

kracht geheel, wanneer men weet dat alleen bet <strong>in</strong>gewikkeld<br />

gemeenschappelijk hezit tusschen het Dome<strong>in</strong> en<br />

de Erfgooijers, en bet hezwaar van Servitu<strong>te</strong>n van wcide<br />

en plaggeslag, de vroegere ontg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gen helet hebhcn, en<br />

ecrst met primo J anuarij dczes jaars, deze h<strong>in</strong>derpalen,<br />

door eene scheid<strong>in</strong>g met de geregtigden, zijn opgeheven.<br />

Ecn groot gedeel<strong>te</strong> van de kavel<strong>in</strong>gen aan de Oostzijde<br />

van den Straatweg op Utrecht hceft hehoord tot hct<br />

Gooijerbosck, hetwelk eene uitgestrektheid heeft gehad van<br />

ruim 200 morgens, en heeft hestaan, aan de Zuidwes<strong>te</strong>lijke<br />

Zijde uit zware Beuken-, <strong>te</strong>n Noordoos<strong>te</strong>n uit zware Eikenboomen.<br />

De geschiktheid tot deze cultuur is derhalve<br />

hewezen; en de zware heide en het zwar<strong>te</strong> erf, die op<br />

vele plaatsen gevonden worden, doen verwach<strong>te</strong>n, dat<br />

deze grond thans niet m<strong>in</strong>der zal kunnen opleveren.<br />

Nadat op het e<strong>in</strong>de der Zestiende Eeuw, gedmende de<br />

Spaansche troubelen, bet gezegde Bosch geheel was ge­<br />

Tooid, scheen de grond van hetzelve reeds spoedig weder<br />

beplant, of op eenige andere wijze aangelegd <strong>te</strong> zullen<br />

worden. De Pr<strong>in</strong>s van Portugal, door deszelfs huwelijk<br />

vermaagschapt aan bet Vors<strong>te</strong>lijk Huis van Oranje, vormde<br />

<strong>in</strong> 1619 bet plan tot aanvaard<strong>in</strong>g van denzelven; <strong>in</strong> de<br />

hovengenoemde Servitu<strong>te</strong>n en de hezwarcn aan de -ver-


-7-<br />

krijg<strong>in</strong>g -verhonden, zijn de redenen <strong>te</strong> zoeken; waarolll<br />

hiervan niets tot stand kwam.<br />

De geschiktheid tot ontg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van de Perceelen aan<br />

de westzijde van denzelfden lltrecktschen straatweK, viel<br />

<strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> der 17do eeuw <strong>in</strong> het oog aan de eers<strong>te</strong><br />

aanleggers van 's Graveland; dat <strong>te</strong>genwoordig hloeijend<br />

dorp maak<strong>te</strong> het eers<strong>te</strong> gedeel<strong>te</strong> of Blok uit van hun<br />

plan of kaart, en de No•. 49 tot 83 van de aangekondigde<br />

veil<strong>in</strong>g, het tweede gedeel<strong>te</strong> of Blok; van waar de<br />

naam van tweede .Blok aan deze streek nog eigen is gebleven.<br />

Door bijzondere omstandigheden is aileen het<br />

eers<strong>te</strong> gedeel<strong>te</strong> van deze ondernem<strong>in</strong>g tot stand gebragt ;<br />

la<strong>te</strong>r , <strong>in</strong> 1666 en 1728 , is er weder k westie van bebouw<strong>in</strong>g<br />

geweest, en zijn zelfs de scheidsloo<strong>te</strong>n gegraven<br />

geworden die nog het blok doorsnijden; doch het hezit<br />

<strong>in</strong> gemeenschap en de bestaan hebbende servitu<strong>te</strong>n hebben<br />

de eers<strong>te</strong> en de beide volgende reizen aileen de <strong>te</strong>n<br />

uitvoer legg<strong>in</strong>g der beraamde plannen verh<strong>in</strong>derd; waarom<br />

men bij de opheff<strong>in</strong>g dezer hezwaren als nu hovenal<br />

op dit <strong>te</strong>rre<strong>in</strong> van circa 300 bunders, de aandacht tot<br />

ontg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g vestigt.<br />

:Bui<strong>te</strong>n de verleng<strong>in</strong>g der Thienhovensche Vaart zoude<br />

nog op eene we<strong>in</strong>ig kostbare wijze eene tweede Vaart <strong>te</strong><br />

verkrijgen zijn langs de Gooijergracht en de zuidzijde<br />

van het tweede Blok.<br />

IUogt voor dit gedeel<strong>te</strong> , zoo veel eenigz<strong>in</strong>s mogelijk is ,<br />

de toeleg zich bepale~ tot het daars<strong>te</strong>llen met den tijd


8-<br />

van hekwame Weilanden, waarvan het morgen, altijd<br />

nog op merkelijken afstand van <strong>Hilversum</strong>, van f 40 tot<br />

nagenoeg f 60 van huur doet; de Ondernemers zouden<br />

alsdan hun eigen helang kunnen vereenigen met dat<br />

van den aile opheur<strong>in</strong>g en aanmoedig<strong>in</strong>g hehoevenden<br />

landhouwer <strong>in</strong> Gooiland en de daaraan grenzende Gemeen<strong>te</strong>n.


'\,.\.\.\1'- \ '\.'\ '"" " '\\.\·\ \'\\'\.."\.\\.\.r\_\,'\\.'\1'\.'1 ""''-'"\1\."-\\..\'\ \ \,\. \ ""'"' \. ,,, ''"' """"'"'"' '"'" ''''-"'"\1\1\1\1\.11<br />

---<br />

'li.l<br />

De veil<strong>in</strong>g zal plaats hebbeu <strong>te</strong> <strong>Hilversum</strong>, <strong>in</strong> heL<br />

J.ogement van nuwunA., Vrijdag 10 November <strong>1837</strong>, des<br />

voormiddags <strong>te</strong>n 10 ure, op de voorwaarden waarvan de<br />

hoofd<strong>in</strong>houd hier volgt:<br />

De Pereeelen zullen worden geveild eerst elk afzon·<br />

clerlijk , en daarna <strong>in</strong> de volgende massa's :<br />

No, 1 tot en met 4. No. 42 en 43.<br />

)) 5 )) )) )) 8. )) 44 )) 45.<br />

)) 9 )) 10. " 46 tot en met 48.<br />

)) 11 )) )) )) 13. )) 49 )) )I )) 51.<br />

)) 14 )) ?l )) 16. )) 52 )) )) )) 54.<br />

)) 17 )) )) )) 19. )) 55 )) )) )) 57.<br />

)) 20 )) )) )) 23. )) 58 )) )) )) 61.<br />

)) 24 )) )) )) 27. )) 62 )) )) )) 66.<br />

)) 28 )) 29. )) 67 )) )) )) 69.<br />

)) 30 )) l: )) 32. )) 70 )) )) )) 73.<br />

l) 33 )) )) ll 35. )) 74 )I )) )) 79.<br />

)) 36 ll )) )) 39. )) 80 )) )) l) 83.<br />

)) 40 )) 41. n 84 blijft alleen.<br />

Wanueer zulks gevorderd wordt zullen de koopers borg<br />

moe<strong>te</strong>n s<strong>te</strong>llen.<br />

Behoudens het hierna hepaalde zullen de koopers da-


-10-<br />

delijk, hij de def<strong>in</strong>itive toewijz<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> het hezit van het<br />

verkoeh<strong>te</strong> treden , en hetzelve dadelijk kunnen aanvaarden;<br />

zijnde al de Pereeelen onverhuurd.<br />

De gronden worden verkocht met derzelver heerschende<br />

reg<strong>te</strong>n en lijdende las<strong>te</strong>n die daartoe hehooren, zoo als<br />

dezelve hij het Rijk thans <strong>in</strong> hezit zijn, krach<strong>te</strong>ns Kon<strong>in</strong>klijk<br />

hesluit van 12 Januarij 1836, N•. 85, en opgevolgd<br />

proces-verhaal van afbaken<strong>in</strong>g van 12 Julij 1836,<br />

waarhij is hepaald, dat dezelve hevrijd zijn van aile regt<br />

van mede-eigendom, gehruik, schapendrift, schapenweide,<br />

veengrav<strong>in</strong>g, of welk ander regt of gehruik ook.<br />

De grondlas<strong>te</strong>n hedragen nog geen 5 cents per hunder,<br />

en worden gerekend voor de koopers <strong>te</strong> zijn <strong>in</strong>gegaan<br />

met 1°. Januarij <strong>1837</strong>. /<br />

Polderlas<strong>te</strong>n of dergelijke hestaan er niet, voor zoo ver<br />

het verkoch<strong>te</strong> met tiendregt mogt hlijken hezwaard <strong>te</strong><br />

zijn , zullen de koopers de uitoefen<strong>in</strong>g van dat regt<br />

moe<strong>te</strong>n gedoogen.<br />

De kooppenn<strong>in</strong>gen zullen hetaald moe<strong>te</strong>n worden zes<br />

maanden na den dag der yeil<strong>in</strong>g. Voor zoo ver de Perceelen<br />

dadelijk gegund worden, zal de hetal<strong>in</strong>g kunnen<br />

geschieden hij de toewijz<strong>in</strong>g.<br />

De toewijz<strong>in</strong>g geschiedt dadelijk of onder voorhehoud<br />

der goedkeur<strong>in</strong>g van de Permanen<strong>te</strong> Commissie uit het<br />

Amortisatie - Sijndicaat; h<strong>in</strong>nen drie maanden zal aan de<br />

koopers de JJcsliss<strong>in</strong>g om trent de gunn<strong>in</strong>g, hetzij al of<br />

niet , worden medegedeeld.<br />

De Perceelen zullen h<strong>in</strong>nen het jaar na de def<strong>in</strong>itive<br />

toewijz<strong>in</strong>g hehoorlijk moe<strong>te</strong>n zijn afgehakend , door houtwallen<br />

of greppels, en de wegen hij de Veilconditien hepaald,<br />

b<strong>in</strong>nen drie maanden na de def<strong>in</strong>itive toewijz<strong>in</strong>g<br />

moe<strong>te</strong>n gevlakt en geslecht worden, <strong>te</strong>r ]Jrecd<strong>te</strong> als mede<br />

hij dezelfde conditicn hepaald is.


-11-<br />

De Gebouwen die opgcrigt worden, zullen, voor zoo ve1·<br />

zij tot won<strong>in</strong>g van menschen moe<strong>te</strong>n dienen, <strong>te</strong>n m<strong>in</strong>s<strong>te</strong><br />

voor de helft van s<strong>te</strong>en moe<strong>te</strong>n zijn.<br />

Wat onderhoud van wegen en wa<strong>te</strong>rleid<strong>in</strong>gen hetreft,<br />

zullen de koopers zich moe<strong>te</strong>n gedragen naar de hestaande,<br />

of na de hekrachtig<strong>in</strong>g der hevoegde Autori<strong>te</strong>it <strong>in</strong> <strong>te</strong><br />

voeren plaatselijke reglemen<strong>te</strong>n , en voorts ongeh<strong>in</strong>derd<br />

moe<strong>te</strong>n Ia<strong>te</strong>n de hij den verkoop op <strong>te</strong> geven wegen.<br />

De loopers der kavels No 55-64, 67-71, zullen zonder<br />

aan'spraak op schadelooss<strong>te</strong>ll<strong>in</strong>g moe<strong>te</strong>n gedoogen het<br />

doorgraven van de Thienhovensche Vaart <strong>in</strong> de rigt<strong>in</strong>g<br />

welke de voortzett<strong>in</strong>g dier vaart reeds nu heeft hekomen,<br />

op eene hreed<strong>te</strong> van wei m<strong>in</strong>der maar niet meerder dan<br />

die van gemelde V aart.<br />

De algemeene en speciale voorwaarden van verkoop zullen<br />

<strong>te</strong>r lez<strong>in</strong>g liggen van de Gcgad<strong>in</strong>gden aan het Ho<strong>te</strong>l<br />

van het Gouvernement van Noord-Holland; <strong>te</strong>n kantore<br />

van den Heer Adm<strong>in</strong>istra<strong>te</strong>ur der Dome<strong>in</strong>en <strong>te</strong> Ams<strong>te</strong>rdam,<br />

<strong>te</strong>n kantore van den Agent van het Dome<strong>in</strong> <strong>te</strong> <strong>Hilversum</strong>,<br />

henevens van de Notarissen SCHIMMEL, <strong>te</strong> 's Graveland, en<br />

DE ROEPER <strong>te</strong> Naarden; <strong>te</strong>rwijl dit herigt en hijgevoegd<br />

kaartje voor den prijs van 50 cents <strong>te</strong> bekomen is hij de<br />

Agen<strong>te</strong>n van het Dome<strong>in</strong> <strong>te</strong> Ams<strong>te</strong>rdam, <strong>te</strong> Utrecht en de<br />

overige Hoofdplaatsen der Prov<strong>in</strong>cien, hen evens hij den<br />

onderge<strong>te</strong>ekenden, hij wien <strong>te</strong>vens naderc <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen<br />

<strong>te</strong> hekomen zijn.<br />

CQ~ Jl,~euL ll«t• ·~ C0ouw~ .. le 5 •eve-•cJ t~1 n 1<br />

A. PERK.


~ 12-<br />

HOEGROOTHEID DER KA VRLS ,<br />

VOETSTOOTS,<br />

lOO HS DEZELVE Al' GRNOMMERD 01' DET TERREIN TE ZIEN ZIJN.<br />

N•.l B. I R. I E. E.<br />

N•.J~~~I!_~:]~~<br />

1---<br />

1 15 49 30 29 11 67 70 57 14 25 60<br />

2 17 52 10 30 10 60 00 58 10 22 40<br />

3 15 48 60 31 9 47 60 59 9 21 90<br />

4 13 31 30 32 9 04 so 60 6 96 80<br />

5 16 71 20 33 9 35 70 61 7 44 90<br />

6 12 47 40 34 9 35 90 62 6 67 00<br />

7 9 62 90 35 9 78 10 63 5 97 00<br />

8 6 41 50 36 8 25 60 64 6 48 20<br />

9 11 52 00 37 21 20 20 65 4 57 60<br />

10 12 51 00 38 14 67 10 66 3 69 60<br />

11 13 04 20 39 9 07 40 67 11 49 10<br />

12 9 87 70 40 8 51 70 68 8 38 40<br />

13 14 85 20 41 9 75 70 69 4 90 60<br />

14 11 62 00 42 8 97 80 70 4 45 20<br />

15 12 76 60 43 9 17 40 71 5 50 80<br />

16 15 23 40 44 9 84 10 72 7 58 60<br />

17 16 12 80 45 10 20 90 73 5 71 50<br />

18 9 41 30 46 12 59 60 74 7 49 00<br />

19 10 81 60 47 10 83 60 75 15 55 80<br />

20 11 44 80 48 11 42 40 76 5 80 00<br />

21 14 89 90 49 11 42 40 77 1 52 00<br />

22 13 09 00 50 10 69 00 78 1 45 60<br />

23 14 09 40 51 10 89 10 79 2 87 30<br />

24 13 85 00 52 13 16 80 80 3 68 00<br />

25 13 96 60 53 13 66 60 81 4 05 50<br />

26 11 39 60 54 12 50 60 82 3 69 60<br />

27 13 46 90 12 22 00 83 5 29 00<br />

28 12 53 10 56 55 113 74 40 84 10 80 40


:s


~<br />

t/<br />

Q<br />

0<br />

0<br />

<br />

gfj Eug<br />

tq<br />

~<br />

- I!TZ Dou.l-Lam:lt•!z.<br />

······· -...<br />

~<br />

t,<br />

/<br />

"·<br />

~'\. 'J<br />

vS· ~'­<br />

~' - /<br />

-\l._C-~~\-<br />

V""<br />

.,.._<br />

c"<br />

~ ...<br />

~0<br />

I<br />

I<br />

v-oo f'r<br />

L '!I - !lradd/ 0 ~ r · · . I' 11<br />

-y .Ldllllf'l.


M.<br />

lnzs ...<br />

I<br />

r_<br />

5cha.a~ uan .foooElun<br />

~'--<br />

':\,:<br />

.,0<br />

v"<br />

".) FIGURATIVE-KAART<br />

Soo 1000<br />

'N der MoelziZf!C/l VaTl a'C/<br />

'i<br />

l,fl<br />

POMANIALE HEIIJE~GROJVBEJV<br />

\"<br />

c.,v<br />

y<br />

~ ondf'r<br />

111£ v Eil'-~·uM,<br />

lcr vewlz9 a=igeslagClv.<br />

<strong>1837</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!