Veiling heidegronden in 1837 te Hilversum

hkloosdrecht

Beschrijving van de kavels heidegrond die in 1837 werden geveild in het logement van Buwalda te Hilversum

\?~ov g.:~, .,9\;jk.

----

lii&BIG\W,

VOORNAAMSTE CONDITIEN,

OPG.A VE :OER GROOTTE __,

EN

-Eiguratitnt t\aart,

BETREKKELIJK

.DE HEIDEGHOlWDElW,

GEI.EGEN TEN ZUIDEN VAN EN ONDEII DE JUIIISDICTIE

D ED G El'fiEElYTE Jrt"L VEBS trl'fi,

dtmJefie ~ V~;.ula)P

den 10 IJ&ove?rufn 18.3J;

des voormiddags ten 10 lwe ,

IN HET LOGEDIENT VAN BUW ALTJA. ALDAAR,

PUBLIEK ZIILLEN WORDEN GJ\VEJI.Il,


GEDRUK1' ~IJ C, A, SPIN,


''""'~'- '\. \.IV\f\..'V\1\. VV\1\ '\.-'\.'\.' '\.'\..-'-"1\ '\1\1\. "A\.'\.'\.'\..-'\1\ " ' \:'1 """"''\.'\/V\ VV\1\1\.."'-"to \. V\i'\N\1\1\1\1\N\1'\1\1\1\'\1\1\,\'\1\

- ---odii4>~

De lleide-Gronden die op de Voorwaarden, waarvan

de hoofd-inhoud hiermede wordt puhliek gemaakt, ter

Veiling zijn aangeslagen, en hestaan uit de 84 Perceelen,

op nevensgevoegde schets aangewezen, ter gezamenlijke

grootte van ongeveer 900 Bunders, verdienen de hijzondere

aandacht van allen, die neiging hehhen tot - of

hclang stellen in - de ontginning van woeste gronden.

In een oord, hetwelk sedert de laatste jar en meer en

meer gezocht wordt, tusschen de steden Amsterdam en

Utrecht, van de eerste ruim 5 - van de laatste ruim 2

uren verwijderd; tusschen de dorpen V uursche, Maartensdijk,

W esthroek , Loosdrecht en Hil versum, zeer nahij en

hehoorende onder laatstgemelde volkrijke gemeente; doorsneden

van twee straatwegen: die van Hilversum op

Utrecht en op Soestdijk; en ten Zuidwesten palende aan

hct Thienhoyensche kanaal , tot welks voortzetting door


-4-

ccu gedeeltc der bedoelde gronden, het Domein-Bestuur

van wege Zijne Majesteit is gemagtigu, hij Besluit van

2 September jongstleden; kan de Jigging dezer grondcn

niet anders dan bijzonder gunstig worden genoemd.

In plaats van aileen tot de cultuur van houtgewas of

Jenncn geschikt te zijn, hetwelk meestal met de Heide bet

geval is, bestaat zoowel door de straks genoemde communicatien,

als door de goede bouwaarde, of de lage Jigging van

vclen der Perceelen, bier gedeeltelijk de gelegenheid tot

hct aanmaken van bouwland, en vooral van bet in deze

streken zoo veel waarde hehbendc weiland. Men behoeft

slechts de gronden op te nemen, en daarhij bet oog te slaan

op de aangrenzende Landerijen van onderscbeidene Particu­

Jieren aan de Zuidzijde der Gooijergracbt, en op die aan

de Westzijde derzelve gelegen, beboorende gedeeltelijk aan

bet Domein, gedeeltelijk aan de Hervormde Kerk te Naarden;

om van bet. gezegde ovcrtuigd te worden.

Deze nabijgelegene Landen, die ten minste gedeeltelijk

in huur of koop te verkrijgen zouden zijn, leveren ook

het voordeel op, dat men niet de gebeele hewer king of

berscbepping van den grond hehoeft af te wacbten, alvorens

in de nabijbeid eenige gelegenheid te vinden tot

weide, of gemakkelijkcn aanvoel' van hooi; terwijl velc

der Perccelen van No. 49 tot 84, gedeeltelijk hoog, gedeeltelij~

laag gelegen, in zicb zelve, of in de nahijheid

de ])este gclegenheid aanhieden, tot bekoming of tot

plaatsing van bet henoodigde of overtollige Zand, waarvan


-5-

overigens het vervoer naar de Vecht, langs het Thienhovensche

kanaal, onkostbaar of somtijds met voordeel zoude

k unnen geschieden.

Wat betreft de Hout-Cultuur, levert de heuvel: Hoornboeg

genaamd, in 1792 op Erfpacht uitgegeven, en nabij

de geveild wordende Gronden gelegen, eene proef op,

hoe, zelfs bij geene zorgelijke bewerking, een schrale

grond te benuttigen is.

Op den vrijdom van verhooging van Grondbelasting,

door de Wetten van 16 April 1809 en 28 Maart 1828

hepaald, ten behoeve van ontginning van woeste gronden

op 50 jaren, en voor nieuwe Gebouwen op 8 jaren,

en op de aangrenzing a an de Landerijen, behoorende tot

de aanzienlijke Lustplaatsen te Eemnes, Vuursche, Maartensdijk

en Achterwetering, zullen de belanghebhenden

niet behoeven tc worden indachtig gemaakt; en zal het

hun ook niet ontgaan, dat vele der Perceelen aan den

Straatweg uitkomen, en allen behoorlijke Uitwegen hebhen,

zonder met Servituten van Uit- of Overweg bezwaard

te zijn, dan voor zoo ver de puhlieke wegen betreft.

De strooken langs den Straatweg op Utrecht zullen op

hepaalde Voorwaarden, en behoudens beplanting, voor

de koopers der daarop uitkomende kavelingen, verkrijgbaar

gesteld worden.

:l\Ien zoude de bedenking kunnen maken, of niet bet

tot heden woest liggen van dit Heideveld, in deze streek,

iu de anders zoo ~ehouwde, en aan kapitalen tot cul-


-6-

tuur vereischt, overvloedige Provincie Holland, geheel

wederspreekt wat bier hoven, we gens de gunstige ligging

en grondaard van een groot gedeelte van hetzelve gezegd

is; doch deze zeer natuurlijke opmerking verliest hare

kracht geheel, wanneer men weet dat alleen bet ingewikkeld

gemeenschappelijk hezit tusschen het Domein en

de Erfgooijers, en bet hezwaar van Servituten van wcide

en plaggeslag, de vroegere ontginningen helet hebhcn, en

ecrst met primo J anuarij dczes jaars, deze hinderpalen,

door eene scheiding met de geregtigden, zijn opgeheven.

Ecn groot gedeelte van de kavelingen aan de Oostzijde

van den Straatweg op Utrecht hceft hehoord tot hct

Gooijerbosck, hetwelk eene uitgestrektheid heeft gehad van

ruim 200 morgens, en heeft hestaan, aan de Zuidwestelijke

Zijde uit zware Beuken-, ten Noordoosten uit zware Eikenboomen.

De geschiktheid tot deze cultuur is derhalve

hewezen; en de zware heide en het zwarte erf, die op

vele plaatsen gevonden worden, doen verwachten, dat

deze grond thans niet minder zal kunnen opleveren.

Nadat op het einde der Zestiende Eeuw, gedmende de

Spaansche troubelen, bet gezegde Bosch geheel was ge­

Tooid, scheen de grond van hetzelve reeds spoedig weder

beplant, of op eenige andere wijze aangelegd te zullen

worden. De Prins van Portugal, door deszelfs huwelijk

vermaagschapt aan bet Vorstelijk Huis van Oranje, vormde

in 1619 bet plan tot aanvaarding van denzelven; in de

hovengenoemde Servituten en de hezwarcn aan de -ver-


-7-

krijging -verhonden, zijn de redenen te zoeken; waarolll

hiervan niets tot stand kwam.

De geschiktheid tot ontginning van de Perceelen aan

de westzijde van denzelfden lltrecktschen straatweK, viel

in het begin der 17do eeuw in het oog aan de eerste

aanleggers van 's Graveland; dat tegenwoordig hloeijend

dorp maakte het eerste gedeelte of Blok uit van hun

plan of kaart, en de No•. 49 tot 83 van de aangekondigde

veiling, het tweede gedeelte of Blok; van waar de

naam van tweede .Blok aan deze streek nog eigen is gebleven.

Door bijzondere omstandigheden is aileen het

eerste gedeelte van deze onderneming tot stand gebragt ;

later , in 1666 en 1728 , is er weder k westie van bebouwing

geweest, en zijn zelfs de scheidslooten gegraven

geworden die nog het blok doorsnijden; doch het hezit

in gemeenschap en de bestaan hebbende servituten hebben

de eerste en de beide volgende reizen aileen de ten

uitvoer legging der beraamde plannen verhinderd; waarom

men bij de opheffing dezer hezwaren als nu hovenal

op dit terrein van circa 300 bunders, de aandacht tot

ontginning vestigt.

:Buiten de verlenging der Thienhovensche Vaart zoude

nog op eene weinig kostbare wijze eene tweede Vaart te

verkrijgen zijn langs de Gooijergracht en de zuidzijde

van het tweede Blok.

IUogt voor dit gedeelte , zoo veel eenigzins mogelijk is ,

de toeleg zich bepale~ tot het daarstellen met den tijd


8-

van hekwame Weilanden, waarvan het morgen, altijd

nog op merkelijken afstand van Hilversum, van f 40 tot

nagenoeg f 60 van huur doet; de Ondernemers zouden

alsdan hun eigen helang kunnen vereenigen met dat

van den aile opheuring en aanmoediging hehoevenden

landhouwer in Gooiland en de daaraan grenzende Gemeenten.


'\,.\.\.\1'- \ '\.'\ '"" " '\\.\·\ \'\\'\.."\.\\.\.r\_\,'\\.'\1'\.'1 ""''-'"\1\."-\\..\'\ \ \,\. \ ""'"' \. ,,, ''"' """"'"'"' '"'" ''''-"'"\1\1\1\1\.11

---

'li.l

De veiling zal plaats hebbeu te Hilversum, in heL

J.ogement van nuwunA., Vrijdag 10 November 1837, des

voormiddags ten 10 ure, op de voorwaarden waarvan de

hoofdinhoud hier volgt:

De Pereeelen zullen worden geveild eerst elk afzon·

clerlijk , en daarna in de volgende massa's :

No, 1 tot en met 4. No. 42 en 43.

)) 5 )) )) )) 8. )) 44 )) 45.

)) 9 )) 10. " 46 tot en met 48.

)) 11 )) )) )) 13. )) 49 )) )I )) 51.

)) 14 )) ?l )) 16. )) 52 )) )) )) 54.

)) 17 )) )) )) 19. )) 55 )) )) )) 57.

)) 20 )) )) )) 23. )) 58 )) )) )) 61.

)) 24 )) )) )) 27. )) 62 )) )) )) 66.

)) 28 )) 29. )) 67 )) )) )) 69.

)) 30 )) l: )) 32. )) 70 )) )) )) 73.

l) 33 )) )) ll 35. )) 74 )I )) )) 79.

)) 36 ll )) )) 39. )) 80 )) )) l) 83.

)) 40 )) 41. n 84 blijft alleen.

Wanueer zulks gevorderd wordt zullen de koopers borg

moeten stellen.

Behoudens het hierna hepaalde zullen de koopers da-


-10-

delijk, hij de definitive toewijzing, in het hezit van het

verkoehte treden , en hetzelve dadelijk kunnen aanvaarden;

zijnde al de Pereeelen onverhuurd.

De gronden worden verkocht met derzelver heerschende

regten en lijdende lasten die daartoe hehooren, zoo als

dezelve hij het Rijk thans in hezit zijn, krachtens Koninklijk

hesluit van 12 Januarij 1836, N•. 85, en opgevolgd

proces-verhaal van afbakening van 12 Julij 1836,

waarhij is hepaald, dat dezelve hevrijd zijn van aile regt

van mede-eigendom, gehruik, schapendrift, schapenweide,

veengraving, of welk ander regt of gehruik ook.

De grondlasten hedragen nog geen 5 cents per hunder,

en worden gerekend voor de koopers te zijn ingegaan

met 1°. Januarij 1837. /

Polderlasten of dergelijke hestaan er niet, voor zoo ver

het verkochte met tiendregt mogt hlijken hezwaard te

zijn , zullen de koopers de uitoefening van dat regt

moeten gedoogen.

De kooppenningen zullen hetaald moeten worden zes

maanden na den dag der yeiling. Voor zoo ver de Perceelen

dadelijk gegund worden, zal de hetaling kunnen

geschieden hij de toewijzing.

De toewijzing geschiedt dadelijk of onder voorhehoud

der goedkeuring van de Permanente Commissie uit het

Amortisatie - Sijndicaat; hinnen drie maanden zal aan de

koopers de JJcslissing om trent de gunning, hetzij al of

niet , worden medegedeeld.

De Perceelen zullen hinnen het jaar na de definitive

toewijzing hehoorlijk moeten zijn afgehakend , door houtwallen

of greppels, en de wegen hij de Veilconditien hepaald,

binnen drie maanden na de definitive toewijzing

moeten gevlakt en geslecht worden, ter ]Jrecdte als mede

hij dezelfde conditicn hepaald is.


-11-

De Gebouwen die opgcrigt worden, zullen, voor zoo ve1·

zij tot woning van menschen moeten dienen, ten minste

voor de helft van steen moeten zijn.

Wat onderhoud van wegen en waterleidingen hetreft,

zullen de koopers zich moeten gedragen naar de hestaande,

of na de hekrachtiging der hevoegde Autoriteit in te

voeren plaatselijke reglementen , en voorts ongehinderd

moeten Iaten de hij den verkoop op te geven wegen.

De loopers der kavels No 55-64, 67-71, zullen zonder

aan'spraak op schadeloosstelling moeten gedoogen het

doorgraven van de Thienhovensche Vaart in de rigting

welke de voortzetting dier vaart reeds nu heeft hekomen,

op eene hreedte van wei minder maar niet meerder dan

die van gemelde V aart.

De algemeene en speciale voorwaarden van verkoop zullen

ter lezing liggen van de Gcgadingden aan het Hotel

van het Gouvernement van Noord-Holland; ten kantore

van den Heer Administrateur der Domeinen te Amsterdam,

ten kantore van den Agent van het Domein te Hilversum,

henevens van de Notarissen SCHIMMEL, te 's Graveland, en

DE ROEPER te Naarden; terwijl dit herigt en hijgevoegd

kaartje voor den prijs van 50 cents te bekomen is hij de

Agenten van het Domein te Amsterdam, te Utrecht en de

overige Hoofdplaatsen der Provincien, hen evens hij den

ondergeteekenden, hij wien tevens naderc inlichtingen

te hekomen zijn.

CQ~ Jl,~euL ll«t• ·~ C0ouw~ .. le 5 •eve-•cJ t~1 n 1

A. PERK.


~ 12-

HOEGROOTHEID DER KA VRLS ,

VOETSTOOTS,

lOO HS DEZELVE Al' GRNOMMERD 01' DET TERREIN TE ZIEN ZIJN.

N•.l B. I R. I E. E.

N•.J~~~I!_~:]~~

1---

1 15 49 30 29 11 67 70 57 14 25 60

2 17 52 10 30 10 60 00 58 10 22 40

3 15 48 60 31 9 47 60 59 9 21 90

4 13 31 30 32 9 04 so 60 6 96 80

5 16 71 20 33 9 35 70 61 7 44 90

6 12 47 40 34 9 35 90 62 6 67 00

7 9 62 90 35 9 78 10 63 5 97 00

8 6 41 50 36 8 25 60 64 6 48 20

9 11 52 00 37 21 20 20 65 4 57 60

10 12 51 00 38 14 67 10 66 3 69 60

11 13 04 20 39 9 07 40 67 11 49 10

12 9 87 70 40 8 51 70 68 8 38 40

13 14 85 20 41 9 75 70 69 4 90 60

14 11 62 00 42 8 97 80 70 4 45 20

15 12 76 60 43 9 17 40 71 5 50 80

16 15 23 40 44 9 84 10 72 7 58 60

17 16 12 80 45 10 20 90 73 5 71 50

18 9 41 30 46 12 59 60 74 7 49 00

19 10 81 60 47 10 83 60 75 15 55 80

20 11 44 80 48 11 42 40 76 5 80 00

21 14 89 90 49 11 42 40 77 1 52 00

22 13 09 00 50 10 69 00 78 1 45 60

23 14 09 40 51 10 89 10 79 2 87 30

24 13 85 00 52 13 16 80 80 3 68 00

25 13 96 60 53 13 66 60 81 4 05 50

26 11 39 60 54 12 50 60 82 3 69 60

27 13 46 90 12 22 00 83 5 29 00

28 12 53 10 56 55 113 74 40 84 10 80 40


:s


~

t/

Q

0

0


gfj Eug

tq

~

- I!TZ Dou.l-Lam:lt•!z.

······· -...

~

t,

/


~'\. 'J

vS· ~'­

~' - /

-\l._C-~~\-

V""

.,.._

c"

~ ...

~0

I

I

v-oo f'r

L '!I - !lradd/ 0 ~ r · · . I' 11

-y .Ldllllf'l.


M.

lnzs ...

I

r_

5cha.a~ uan .foooElun

~'--

':\,:

.,0

v"

".) FIGURATIVE-KAART

Soo 1000

'N der MoelziZf!C/l VaTl a'C/

'i

l,fl

POMANIALE HEIIJE~GROJVBEJV

\"

c.,v

y

~ ondf'r

111£ v Eil'-~·uM,

lcr vewlz9 a=igeslagClv.

1837.

More magazines by this user
Similar magazines