30.03.2016 Views

Beelden van de stad Naarden en haar omgeving

Catalogus van de tentoonstelling van afbeeldingen van Naarden, verzorgd door de Vereniging Werkgroep Vestingstad t.g.v. het 300-jarig bestaan van "Jan Tabak".

Catalogus van de tentoonstelling van afbeeldingen van Naarden, verzorgd door de Vereniging Werkgroep Vestingstad t.g.v. het 300-jarig bestaan van "Jan Tabak".

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B E E L D E N V A N D E<br />

S T A D<br />

E N H A A R<br />

N A A R D E N<br />

0 M G E V I N G<br />

II.<br />

Catalogus met 36 afbeelding<strong>en</strong><br />

Bijlage: Reglem<strong>en</strong>t Poortiers


Catalogus <strong>van</strong> <strong>de</strong> fotot<strong>en</strong>toonstelling<br />

B E E L D E N V A N D E S T A D<br />

N A A R D E N<br />

E N H A A R 0 M G E V I N G<br />

E<strong>en</strong> selectie <strong>van</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> foto ' s uit <strong>de</strong><br />

Provinciale Atlas <strong>van</strong><br />

Noord- Holland <strong>van</strong> het<br />

Rijksarchief te Haarlem .<br />

ORGANISATIE<br />

VERENIGING WERKGROEP VESTINGSTAD<br />

Stadhuiszol<strong>de</strong>r<br />

Naar<strong>de</strong>n<br />

Oktober 1987


T<strong>en</strong> gelei<strong>de</strong>.<br />

In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> festiviteit<strong>en</strong> rond het 300 jarig<br />

bestaan <strong>van</strong> "Jan Tabak", heeft <strong>de</strong> Werkgroep Vesting<strong>stad</strong><br />

e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling georganiseerd <strong>van</strong> foto's<br />

over Naar<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> Provinciale Atlas <strong>van</strong> Noord­<br />

Holland <strong>van</strong> het Rijksarchief te Haarlem.<br />

Deze keer gaat het niet om e<strong>en</strong> bepaald thema, maar om<br />

het t<strong>en</strong>toonstell<strong>en</strong> <strong>van</strong> materiaal dat zel<strong>de</strong>n of nooit<br />

in <strong>de</strong>ze eeuw ln druk versche<strong>en</strong>.<br />

Daarom heeft <strong>de</strong> Werkgroep geme<strong>en</strong>d er goed aan te do<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> catalogus uit te gev<strong>en</strong>, waarin vele <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />

fraaie pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> foto's zijn afgebeeld.<br />

Omdat het op 8 oktober 1987 ook 300 jaar gele<strong>de</strong>n is<br />

dat het reglem<strong>en</strong>t voor <strong>de</strong> Poortiers <strong>van</strong> <strong>de</strong> Utrechtse<br />

<strong>en</strong> Amsterdamse Poort door <strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Holland <strong>en</strong><br />

West-Friesland werd goedgekeurd, hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze poort<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> t<strong>en</strong>toonstelling wat extra aandacht gekreg<strong>en</strong>.<br />

Die speciale aandacht is er ook voor <strong>de</strong> litho's <strong>van</strong><br />

A. Brouwer, die zeer getrouw <strong>de</strong> <strong>omgeving</strong> <strong>van</strong> Valkeve<strong>en</strong><br />

halverwege <strong>de</strong> vorige eeuw weergev<strong>en</strong>.<br />

Nogmaals, veel <strong>van</strong> al dat fraais is in <strong>de</strong>ze catalogus<br />

terug te vin<strong>de</strong>n. Moge dit werkje daarom e<strong>en</strong><br />

plaats krijg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Uw an<strong>de</strong>re docum<strong>en</strong>tatic over<br />

Naar<strong>de</strong>n.<br />

Naar<strong>de</strong>n, oktober 1987.<br />

H. Schaft<strong>en</strong>aar.


I. Gezicht op <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n in 1672.<br />

A.F. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Meul<strong>en</strong>.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in Oost-Indische (O.I.) inkt, gewass<strong>en</strong>.<br />

2. Gezicht op <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n in 1672.<br />

A.F. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Meul<strong>en</strong>.<br />

Gewass<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing.<br />

3. Gezicht op <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n in 1671.<br />

J. Reeumaeker.<br />

Sepiatek<strong>en</strong>ing.<br />

4. Gezicht op <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n omstreeks 1700.<br />

V.L. <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vinne.<br />

Crayontek<strong>en</strong>ing.<br />

5. Gezicht op <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n omstreeks 1630.<br />

J. <strong>van</strong> Goij<strong>en</strong>.<br />

Gewass<strong>en</strong> sepiatek<strong>en</strong>ing.<br />

6. Gezicht op <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n omstreeks 1630.<br />

J. <strong>van</strong> Goij<strong>en</strong>.<br />

Gewass<strong>en</strong> sepiatek<strong>en</strong>ing.<br />

7. De Amsterdamse Poort in 1742.<br />

Gekleur<strong>de</strong> waterverftek<strong>en</strong>ing.<br />

8. De Amsterdamse Poort <strong>en</strong> <strong>de</strong> kerk <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n<br />

in 1745.<br />

H. <strong>de</strong> Winter.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.<br />

9. Gezicht op <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> Utrechtse<br />

Poort in 1782.<br />

H. Tav<strong>en</strong>ier.<br />

Sepiatek<strong>en</strong>ing, gewass<strong>en</strong>.<br />

10. De Utrechtse Poort <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n in 1742.<br />

Gekleur<strong>de</strong> waterverftek<strong>en</strong>ing.<br />

II. De Utrechtse Poort <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n in 1745.<br />

H. <strong>de</strong> Winter.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.<br />

12. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n omstreeks 1560.<br />

Jacob <strong>van</strong> Dev<strong>en</strong>ter.


13. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> vestingwerk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

toelichting omstreeks 1630.<br />

Nic. Rubertsz. Bonefatius.<br />

14. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> omgev~ng gemaakt ~n<br />

1680.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt.<br />

15. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> vestingwerk<strong>en</strong> uit het<br />

begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

16. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> vestingwerk<strong>en</strong> uit 1760.<br />

J. <strong>van</strong> Dijk.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in kleur.<br />

17. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> n~euwe fortificaties.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in kleur op perkam<strong>en</strong>t.<br />

18. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> <strong>omgeving</strong> uit <strong>de</strong> 2e<br />

helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

19. Plattegrond <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> <strong>omgeving</strong> uit 1747.<br />

Calque in kleur<strong>en</strong>.<br />

20. Ret Kerkoad omstreeks <strong>de</strong> eeuwwisseling.<br />

21. De voormalige Kerkstraat omstreeks <strong>de</strong> eeuwwisseling.<br />

22. De voormalige Wij<strong>de</strong> Markt omstreeks <strong>de</strong> eeuwwisseling.<br />

23. De voormalige Schipperstraat omstreeks <strong>de</strong> eeuwwisseling.<br />

24. Ret raadhuis <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n in 1901.<br />

G. Rueter.<br />

Sepiatek<strong>en</strong>ing, gewass<strong>en</strong> <strong>en</strong> waterverf.<br />

25. Ret ou<strong>de</strong> raadhuis <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n (1740).<br />

J. Stellingwerf.<br />

Tek<strong>en</strong>in~ in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.<br />

26. De Grote Kerk <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n (1740).<br />

J. Stellingwerf.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.


27. Het klooster in <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> voorkant<br />

( 1740).<br />

J. Stellingwerf.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.<br />

28. Het klooster in <strong>de</strong> <strong>stad</strong> Naar<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> zijkant<br />

(1740).<br />

J. Stellingwerf.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.<br />

29. De sluis in <strong>de</strong> 2e helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> vorige eeuw.<br />

A. Evers<strong>en</strong> (1818- 1897).<br />

Aquarel.<br />

30. Korte Markt <strong>en</strong> Wij<strong>de</strong> Markt omstreeks 1886.<br />

C. Springer.<br />

Crayontek<strong>en</strong>ing.<br />

31. Gezicht op <strong>de</strong> Vesting Naar<strong>de</strong>n uit het begin <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> 20e eeuw.<br />

32. Kijkje richting Bussum uit het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> 20e<br />

eeuw.<br />

33. Omgeving station Naar<strong>de</strong>n-Bussum aan het begin<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> 20e eeuw.<br />

34. Kwekerij<strong>en</strong> t<strong>en</strong> zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n aan het begin<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> 20e eeuw.<br />

35. Kwekerij<strong>en</strong> t<strong>en</strong> zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n aan het begin<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> 20e eeuw.<br />

36. Kozakk<strong>en</strong>post voor Naar<strong>de</strong>n, 9 <strong>de</strong>cember 1813 .<br />

P.G. <strong>van</strong> Os.<br />

P<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>ing.<br />

37. Het door-ijz<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Karnemelksloot bij Naar<strong>de</strong>n,<br />

II januari 1814.<br />

P.G. <strong>van</strong> Os.<br />

P<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>ing.<br />

38. Gezicht op <strong>de</strong> buit<strong>en</strong>plaats "Out-Naar<strong>de</strong>n" 1n<br />

1723.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.


39. De <strong>omgeving</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> buit<strong>en</strong>plaats "Out-Naar<strong>de</strong>n"<br />

omstreeks 1750.<br />

H. Spilman.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in O.I. inkt, gewass<strong>en</strong>.<br />

40. Ruwe schets <strong>van</strong> <strong>de</strong> hofste<strong>de</strong> Berghuiz<strong>en</strong> langs<br />

<strong>de</strong> weg <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n naar Huiz<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> 18e eeuw.<br />

41. De zan<strong>de</strong>rijsloot met het schuit<strong>en</strong>huis achter<br />

Zandberg<strong>en</strong>.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

42. De koepel op <strong>de</strong> berg <strong>van</strong> <strong>de</strong> voormalige hofste<strong>de</strong><br />

Berghuiz<strong>en</strong> in <strong>de</strong> le helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

43. De koepel <strong>van</strong> het huis Nieuw Valkeve<strong>en</strong>, gezl<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong>af Berghuiz<strong>en</strong> omstreeks 1850.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

44. Het huis Nieuw Valkeve<strong>en</strong> omstreeks 1850.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

45. Het voormalige huis Flevorama ln <strong>de</strong> le helft <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

46. De voormalige Blaricummerweg tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> landgoe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Kommerrust <strong>en</strong> Berghuiz<strong>en</strong>.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

47. De "Viersprong" gezi<strong>en</strong> <strong>van</strong>af het huis Flevorama<br />

ln <strong>de</strong> le helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

48. De zan<strong>de</strong>rij voor Flevorama omstreeks 1850.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.


49. De zan<strong>de</strong>rij in <strong>de</strong> <strong>omgeving</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> voormalige<br />

Ou<strong>de</strong> Valkeve<strong>en</strong>scheweg omstreeks 1840.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

50. Blekerij Schoonzicht aan <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Valkeve<strong>en</strong>scheweg<br />

omstreeks 1840.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

51. Het huisje <strong>van</strong> Gerrit Bakker aan <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Valkeve<strong>en</strong>scheweg<br />

omstreeks 1850.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

52. Het huisje <strong>van</strong> <strong>de</strong> familie Rav<strong>en</strong> naast Kommerrust<br />

omstreeks 1850.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

53. De tabaksschuur <strong>van</strong> J.P. <strong>van</strong> Rossum op Flevorama<br />

in <strong>de</strong> le helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

54. De voormalige hofste<strong>de</strong> Valkeve<strong>en</strong> in het begin<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

55. De voormalige hofste<strong>de</strong> Valkeve<strong>en</strong> na <strong>de</strong> verbouwing<br />

door J.P. <strong>van</strong> Rossum.<br />

A. Brouwer.<br />

Litho.<br />

56. Kaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> Naar<strong>de</strong>rmeer uit 1629.<br />

Nic. Hubertsz. Bonefatius.<br />

Kopergravure.<br />

57. Kaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> Naar<strong>de</strong>rmeer uit 1803.<br />

58. Verkavelingskaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> droog te mak<strong>en</strong> Naar<strong>de</strong>rmeer<br />

uit <strong>de</strong> 19e eeuw.<br />

Tek<strong>en</strong>ing in kleur.


59. Kaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> Naar<strong>de</strong>rmeer met ka<strong>de</strong>n, uitwateringsslot<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. uit 1831.<br />

60. Kaart <strong>van</strong> Naar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> <strong>omgeving</strong> uit <strong>de</strong> 18e eeuw.<br />

Dumoulin <strong>en</strong> Croiset.<br />

61. Kaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>rij<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong> langs <strong>de</strong> Karnemelksloot<br />

uit <strong>de</strong> 18e eeuw.<br />

62. Kaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>rij<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Utrechtse Poort uit <strong>de</strong> 18e eeuw.


~~--- · -·1<br />

l<br />

I<br />

f<br />

\ l<br />

I<br />

!<br />

. l<br />

\ '<br />

1 ~n.~·<br />

\l


6.


8.<br />

9.


tr/~ ;~ YI-~~~~ulk<br />

£;~:~ _ _::(nw~~¥$<br />

//HvJ./f;-.~:4<br />

t ,/;_.,(,.#;.y..-i'-;/.«/.t ,1'JIJ<br />

~~~ -'~~~~:PiH-ur.f<br />

I' 4u;4Y>W ,.f./h0--/f<br />

# ,w,/ -l},.,;,_f4~-;..r ,<br />

:~;:;'~!~r,:t7~<br />

41 .fJit.; !K'Ji?/ 7<br />

>,# ,/.*""''* J~


'Nff;!'·~{'YP(_'" AJt,~~-~~<br />

, ~ • /·Y s .u1Pf~ ::ttv""<br />

·og


N<br />

0<br />

N


N<br />

N<br />

N<br />

w


24.<br />

25.


·a<br />

f; ·j' ""J.t).ihJ.[. t.l"1'4<br />

f'" i'/"lf( 11(r~ ~~~ u.~,.o-g,-1/. e}'fr·<br />

\,;) '<br />

~:v···<br />

"9l


28.<br />

29.


0tWZMJfk~z br. ~;ffvMt t1t &4r-fkutn /jW~:ff<br />

38.<br />

39.


45.<br />

46.


50.<br />

55.


Doelstelling<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ver<strong>en</strong>iging Werkgroep Vesting<strong>stad</strong><br />

De Ver<strong>en</strong>iging Werkgroep Vesting<strong>stad</strong> is opgericht in<br />

1978 <strong>en</strong> omschrijft 1n <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> als <strong>haar</strong> doelstelling<br />

het bevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> belang<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vesting Naar<strong>de</strong>n<br />

<strong>en</strong> <strong>haar</strong> inwoners, op sociaal, historisch, cultureel <strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>r terrein.<br />

De Ver<strong>en</strong>iging tracht dit doel on<strong>de</strong>r meer te verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong><br />

door:<br />

a. het belegg<strong>en</strong> <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> <strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>,<br />

het hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> cursuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> lezing<strong>en</strong>;<br />

b. het gevraagd <strong>en</strong> ongevraagd uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> advies;<br />

c . het sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met an<strong>de</strong>re ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong>,<br />

die hetzelf<strong>de</strong> of nag<strong>en</strong>oeg hetzelf<strong>de</strong> doel<br />

nastrev<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast verzorgt <strong>de</strong> Ver<strong>en</strong>iging Werkgroeo Vesting<strong>stad</strong><br />

rondleiding<strong>en</strong> door <strong>de</strong> Vesting Naar<strong>de</strong>n.<br />

Deze rondleiding<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n gecoordineerd door <strong>de</strong> V.V.V.<br />

De contributie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ver<strong>en</strong>iging bedraagt f<br />

Jaar.<br />

5,-- per<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres Turfpoortstraat 33, 141 I ED<br />

Naar<strong>de</strong>n.<br />

Bankrek<strong>en</strong>ingnummer: 38.37.07 . 722, Rabobank Naar<strong>de</strong>n­<br />

Bussum.


VERENIGING WERKGROEP VESTINGSTAD


R E G L E M E N T<br />

voor <strong>de</strong> Twee Poortiers binn<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> Stad Naar<strong>de</strong>n.<br />

naar e<strong>en</strong> cop~e<br />

<strong>van</strong> A. Maas<br />

NAARDEN<br />

18 JULIJ 1816


REGLEMENT<br />

voor <strong>de</strong> Twee PooTtiers binn<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> Stad Naar<strong>de</strong>n<br />

Artikel I<br />

De Poortiers zull<strong>en</strong> gehou<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong>s morg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> kwartiers<br />

uurs voor het op<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong>s avonds e<strong>en</strong> kwartiers<br />

uurs voor het sluit<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Poort<strong>en</strong>, gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>n tijd<br />

<strong>van</strong> dat kwartier <strong>de</strong> Poortklok te lui<strong>de</strong>n <strong>en</strong> zich da<strong>de</strong>lijk<br />

daarna, naar die Poort welke zij bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>, begev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>zelve sluit<strong>en</strong>.<br />

Artikel 2<br />

De Poortiers zull<strong>en</strong> gehou<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong>s morg<strong>en</strong>s alvor<strong>en</strong>s<br />

<strong>de</strong> Poortklok te gaan lui<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> Boom<strong>en</strong> te op<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

kwartier voor het op<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>de</strong>r Poort<strong>en</strong>.<br />

Artikel 3<br />

De Poortiers zull<strong>en</strong> gehou<strong>de</strong>n zijn alvor<strong>en</strong>s <strong>de</strong> Poortklok<br />

te lui<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Buit<strong>en</strong>boom<strong>en</strong> te sluit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kwartier voor<br />

het sluit<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Poort<strong>en</strong>, uitgezon<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

October <strong>en</strong> November tot dat het begint te vries<strong>en</strong>, maar<br />

zal <strong>de</strong> Boom geslot<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n als <strong>de</strong> laatste schuit <strong>van</strong><br />

Muij<strong>de</strong>n zal zijn aangekom<strong>en</strong> doch alvor<strong>en</strong>s <strong>de</strong>zelve te<br />

sluit<strong>en</strong> wel lui<strong>de</strong> roep<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dieg<strong>en</strong>e inwagt<strong>en</strong> die door<br />

hun we<strong>de</strong>rroep<strong>en</strong> te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> dat zij daaromtr<strong>en</strong>t<br />

zijn.<br />

Artikel 4<br />

De Poortier <strong>van</strong> <strong>de</strong> Amsterdamsche Poort zal gehou<strong>de</strong>n zijn<br />

te sluit<strong>en</strong> <strong>de</strong> Boom<strong>en</strong> <strong>van</strong> bet Boomgat buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> Amsterdamsche<br />

Poort, <strong>de</strong> Boom in <strong>de</strong> Pijp <strong>en</strong> die on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Zeebrug.<br />

Artikel 5<br />

De Poortier <strong>van</strong> <strong>de</strong> Utrechtsche Poort zal moet<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> Boom in het Boomgat buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> Utrechtsche Poort.<br />

Artikel 6<br />

De Poort<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> <strong>de</strong>s morg<strong>en</strong>s wor<strong>de</strong>n geop<strong>en</strong>d<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n January tot Maart s-'2 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n Maart tot April s uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n April tot Meij 4-'2 uur


<strong>van</strong> <strong>de</strong>n Meij tot September 31 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n September tot October 41 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n October tot January 51 uur<br />

Artikel 7<br />

De Poort<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> <strong>de</strong>s avonds moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n gesloot<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n January tot February 5 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n February tot Maart 51 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n Maart tot April 7 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n April tot Meij 8 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n Meij tot Augustus 91 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n Augustus tot September 10 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n September tot October 8 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n October tot November 7 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n November tot December 51 uur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n December tot January 5 uur<br />

Artikel 8<br />

De Poortiers zull<strong>en</strong> gehou<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> sleutels <strong>de</strong>s<br />

morg<strong>en</strong>s op <strong>de</strong> door <strong>de</strong>n Commandant <strong>de</strong>r Vesting te bepal<strong>en</strong><br />

tij<strong>de</strong>n te bezorg<strong>en</strong> ter plaatse daar <strong>de</strong>zelve zal bepal<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong>zelv<strong>en</strong> <strong>de</strong>s avonds op <strong>de</strong> door <strong>de</strong>n Commandant<br />

te bepal<strong>en</strong> tijd <strong>en</strong> plaats we<strong>de</strong>r te kom<strong>en</strong> afhal<strong>en</strong>.<br />

Artikel 9<br />

Des avonds na het sluit<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Poort<strong>en</strong> tot dat <strong>de</strong> klok<br />

Ti<strong>en</strong> Uur<strong>en</strong> geslag<strong>en</strong> heeft zal e<strong>en</strong> iegelijk welke te voet<br />

of te paard met e<strong>en</strong>ig rijtuig of slee <strong>de</strong> Poort wil passeer<strong>en</strong><br />

voor ie<strong>de</strong>r persoon betaal<strong>en</strong> E<strong>en</strong> halve stuive~ <strong>en</strong><br />

die uit <strong>de</strong> laatste schuit <strong>van</strong> Amsterdam kom<strong>en</strong> na het<br />

sluit<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Poort <strong>en</strong> Boom zull<strong>en</strong> moel<strong>en</strong> betaal<strong>en</strong><br />

ie<strong>de</strong>r e<strong>en</strong>e Stuiver.<br />

Artikel 10<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong>ig paard of paar<strong>de</strong>n na het sluit<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Poort<br />

naar <strong>de</strong> wei<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n gebragt, zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> Poortiers gehou<strong>de</strong>n<br />

zijn <strong>de</strong>rzelver uitbr<strong>en</strong>ger uit <strong>en</strong> we<strong>de</strong>r binn<strong>en</strong> te laat<strong>en</strong><br />

gaan voor e<strong>en</strong>e stuiver, zon<strong>de</strong>r in aanschouw te mog<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong> het getal <strong>van</strong> paar<strong>de</strong>n, die door e<strong>en</strong> Persoon naar <strong>de</strong><br />

wei<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n gebragt.


Artikel II<br />

E<strong>en</strong>ige koppels Paar<strong>de</strong>n, Oss<strong>en</strong>, Koeij<strong>en</strong> of an<strong>de</strong>r Rundvee<br />

gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>n tijd dat <strong>de</strong> Poort<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> zijn zull<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

passeer<strong>en</strong>, zal voor ie<strong>de</strong>r stuks vee aan <strong>de</strong> Poortier moet<strong>en</strong><br />

wor<strong>de</strong>n betaald vier p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>, <strong>de</strong> veul<strong>en</strong>s welke <strong>de</strong><br />

moer volg<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> vrij zijn, <strong>van</strong> ie<strong>de</strong>r kalf zal moet<strong>en</strong><br />

wor<strong>de</strong>n betaald vier p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>, <strong>van</strong> vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> schap<strong>en</strong> zal<br />

voor ie<strong>de</strong>r moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n betaald twee p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>, doch <strong>de</strong><br />

bigg<strong>en</strong> <strong>en</strong> lammer<strong>en</strong> welke <strong>de</strong> moer volg<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> vrij zijn<br />

<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> <strong>de</strong> koppels zoo groot waar<strong>en</strong> dat bet Poortgeld<br />

hov<strong>en</strong> <strong>de</strong> drie stuivers mogte kom<strong>en</strong>, zal echter niet meer<br />

dan drie Stuivers behor<strong>en</strong> te wor<strong>de</strong>n betaald, nog mog<strong>en</strong><br />

wor<strong>de</strong>n ont<strong>van</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Artikel 12<br />

De Poortiers nog hunne Bedi<strong>en</strong><strong>de</strong>ns zull<strong>en</strong> niet vermog<strong>en</strong><br />

iemand welke met gela<strong>de</strong>n wag<strong>en</strong>s met bout of turf door<br />

<strong>de</strong> Poort rij<strong>de</strong>n lastig te vall<strong>en</strong> of aan te sprek<strong>en</strong> om<br />

e<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>elte daar<strong>van</strong> af te werp<strong>en</strong> of aan hun over te<br />

gev<strong>en</strong>.<br />

Artikel 13<br />

De Poortiers zull<strong>en</strong> <strong>van</strong> niemand e<strong>en</strong>ig geld mog<strong>en</strong> afvor<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>n tijd dat <strong>de</strong> Poort<strong>en</strong> op<strong>en</strong> zijn.<br />

Artikel 14<br />

De Poortiers zull<strong>en</strong> gehou<strong>de</strong>n zijn elk <strong>en</strong> e<strong>en</strong> iegelijk<br />

welke <strong>de</strong> Poort<strong>en</strong> zal passer<strong>en</strong> met beschei<strong>de</strong>nheid te behan<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hun niet meer dan bet bij <strong>de</strong>ze ordonnantie<br />

bepaal<strong>de</strong> Poortgeld aftevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dieg<strong>en</strong>e welke weiger<strong>en</strong><br />

mogt<strong>en</strong> het bepaal<strong>de</strong> Poortgeld hetzij geheel of ge<strong>de</strong>eltelijk<br />

te voldo<strong>en</strong> of twijfel<strong>en</strong> mogt of hij zulks<br />

schuldig is, <strong>de</strong>ze ordonnantie toon<strong>en</strong> <strong>en</strong> hem aanwijz<strong>en</strong><br />

bet articul tot bet verschil betrekking hebb<strong>en</strong><strong>de</strong>, zon<strong>de</strong>r<br />

dat zij lie<strong>de</strong>n of hunne Bedi<strong>en</strong><strong>de</strong>n e<strong>en</strong>ige beledig<strong>en</strong><strong>de</strong>,<br />

hevige of schempre<strong>de</strong>n<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> Persoon<strong>en</strong>, Passagiers<br />

of Inwoners zull<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> op po<strong>en</strong>e <strong>van</strong> daarvoor<br />

als Contrav<strong>en</strong>teurs <strong>van</strong> <strong>de</strong>eze ordonnantie te wor<strong>de</strong>n gestrafd,<br />

<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> Poortiers voor <strong>de</strong> han<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

hunne kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> of Bedi<strong>en</strong><strong>de</strong>n t<strong>en</strong> di<strong>en</strong> opzigte aansprakelijk<br />

zijn.


Artikel 15<br />

Na het sluit<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Boom<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> zij <strong>de</strong>zelve niet we<strong>de</strong>r<br />

mog<strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong> dan met voork<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> expresse permissie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>n Commandant <strong>de</strong>zer Vesting.<br />

Artikel 16<br />

De Poortiers zull<strong>en</strong> gehou<strong>de</strong>n zijn goed reguard te slaan<br />

op <strong>de</strong>g<strong>en</strong><strong>en</strong> die met op<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Poort<strong>en</strong> of Boom<strong>en</strong> of<br />

na het sluit<strong>en</strong> <strong>de</strong>rzelv<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> om <strong>de</strong>s verzocht<br />

zijn<strong>de</strong> daar<strong>van</strong> rek<strong>en</strong>schap te kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>.<br />

Artikel 17<br />

Des avonds na Ti<strong>en</strong> Uur<strong>en</strong> zal e<strong>en</strong> ie<strong>de</strong>r welke <strong>de</strong> Poort<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>zer Stad zal binn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> als volgt<br />

Ie<strong>de</strong>r voetganger<br />

6 Stuivers<br />

Voor e<strong>en</strong> chais met e<strong>en</strong> paard<br />

12 Stuivers<br />

Voor e<strong>en</strong> man te paard<br />

9 Stuivers<br />

Voor e<strong>en</strong> fourgon, toerrijtuig <strong>en</strong> al1e<br />

an<strong>de</strong>re rijtuig<strong>en</strong> vier wiel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><strong>de</strong> 18 Stuivers<br />

Voor ie<strong>de</strong>r paard aan ingezet<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>ezer Geme<strong>en</strong>te behor<strong>en</strong><strong>de</strong>, welke <strong>de</strong>s<br />

avonds na Ti<strong>en</strong> Uur<strong>en</strong> naar het land<br />

zull<strong>en</strong> gebragt wor<strong>de</strong>n<br />

2 Stuivers<br />

zull<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> ge<strong>en</strong><strong>en</strong> welke <strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n of paard naar het<br />

land hebb<strong>en</strong> gebragt zon<strong>de</strong>r Poortgeld kunn<strong>en</strong> terug kom<strong>en</strong>.<br />

Artikel 18<br />

Ie<strong>de</strong>r Voetganger welke na <strong>de</strong> laatste schuit <strong>van</strong> Amsterdam<br />

zal zijn aangekom<strong>en</strong> <strong>en</strong> na Ti<strong>en</strong> Uur<strong>en</strong> <strong>de</strong> Poort zal<br />

passer<strong>en</strong> zal telk<strong>en</strong> reize het bov<strong>en</strong>gemel<strong>de</strong> Poortgeld<br />

moet<strong>en</strong> betal<strong>en</strong>.<br />

Artikel 19<br />

Wanneer <strong>de</strong> laatste schuit <strong>van</strong> Amsterdam voor <strong>de</strong>s avonds<br />

t<strong>en</strong> Ti<strong>en</strong> Uur<strong>en</strong> zal zijn aangekom<strong>en</strong> zal <strong>de</strong> betaling <strong>van</strong><br />

zes Stuivers niet dan na het slaan <strong>de</strong>r Klok <strong>van</strong> Ti<strong>en</strong><br />

Uur<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> of mog<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n gevor<strong>de</strong>rd.<br />

Artikel 20<br />

Van <strong>de</strong> betaling <strong>de</strong>r Poortgel<strong>de</strong>n zull<strong>en</strong> vrij zijn zoo<br />

<strong>de</strong>s nagts als <strong>de</strong>s avonds:<br />

De G<strong>en</strong>eraal Comman<strong>de</strong>r<strong>en</strong><strong>de</strong> het grote Commando<br />

De Heere Provincial<strong>en</strong> Commandant<br />

D<strong>en</strong> Heer Commandant <strong>en</strong> Plaats Majoor <strong>de</strong>r Stad<br />

De Burgemeester <strong>en</strong> Secretaris <strong>de</strong>r Geme<strong>en</strong>te


Alle <strong>de</strong> Officier<strong>en</strong> <strong>van</strong> het Garniso<strong>en</strong><br />

De Postillions <strong>de</strong>r Paar<strong>de</strong>nposterij wanneer zij met<br />

ledig rijtuig of losse Paar<strong>de</strong>n zull<strong>en</strong> passeer<strong>en</strong>.<br />

Alle passer<strong>en</strong><strong>de</strong> Briev<strong>en</strong>post<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ein<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> Di<strong>en</strong>aars <strong>van</strong> Justitie <strong>en</strong> Veld <strong>en</strong> Boswagter<br />

<strong>de</strong>r Geme<strong>en</strong>te.<br />

Artikel 21<br />

Indi<strong>en</strong> het mogte gebeur<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> laatste Schuit <strong>van</strong><br />

Amsterdam door slegt we<strong>de</strong>r, har<strong>de</strong> wind, vorst of an<strong>de</strong>re<br />

gevall<strong>en</strong> niet kon<strong>de</strong> binn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> door die omstandighe<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> passagiers buit<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze Stad uit <strong>de</strong> schuit<strong>en</strong><br />

moest<strong>en</strong> gaan, <strong>en</strong> daardoor g<strong>en</strong>oodzaakt wor<strong>de</strong>n na <strong>de</strong>s<br />

avonds Ti<strong>en</strong> Uur<strong>en</strong> <strong>de</strong> ioort<strong>en</strong> te passeer<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> <strong>de</strong>zelve<br />

voor het gewone ioortgeld <strong>van</strong> e<strong>en</strong>e Stuiver per<br />

persoon kunn<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

Artikel 22<br />

Van alle rijtuig<strong>en</strong> zal <strong>de</strong>s avonds na Ti<strong>en</strong> Uur<strong>en</strong> ingevolge<br />

het vor<strong>en</strong>staan<strong>de</strong> tarief moet<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n betaald of<br />

zull<strong>en</strong> <strong>de</strong> passagiers te paard na di<strong>en</strong> tijd, daartoe verpligt<br />

zijn, zull<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> passagiers welke zig in of op <strong>de</strong><br />

rijtuig<strong>en</strong> of te paard bevin<strong>de</strong>n vrijelijk <strong>de</strong> Poort passer<strong>en</strong>,<br />

zon<strong>de</strong>r dat door <strong>de</strong> Poortiers iets voor die person<strong>en</strong><br />

zal kunn<strong>en</strong> of mog<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n gevor<strong>de</strong>rt.<br />

Artikel 23<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Poortiers bevon<strong>de</strong>n word e<strong>en</strong> <strong>de</strong>r voormel<strong>de</strong><br />

articul<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> overtre<strong>de</strong>n zoo omtr<strong>en</strong>t het op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

of sluit<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Poort<strong>en</strong> of Boom<strong>en</strong> of omtr<strong>en</strong>t het meer<strong>de</strong>re<br />

afvor<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>de</strong>r Poortgel<strong>de</strong>n, dan bij <strong>de</strong>ze ordonnantie is<br />

bepaald, zal <strong>de</strong>n overtre<strong>de</strong>r telk<strong>en</strong> reise verbeur<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

boete <strong>van</strong> vijf <strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig stuivers t<strong>en</strong> behoev<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />

Algem<strong>en</strong><strong>en</strong> Arm<strong>en</strong> <strong>de</strong>zer Stad <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> naar bevinding<br />

<strong>van</strong> zaak<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n gecorrigeerd.<br />

De Commandant <strong>de</strong>r Vesting<br />

Naar<strong>de</strong>n,<br />

(get.) Bredart.<br />

Aldus gedaan <strong>en</strong> gearresteert bij<br />

ons Burgemeester <strong>en</strong> Commandant <strong>de</strong>r<br />

Stad Naar<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n 18 Julij 1816.<br />

De Burgemeester voornoemd,<br />

(get.) Wm Poele.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!