30.03.2016 Views

Concept-Reglement op de Veenderijen in de provincie Utrecht

Artikelenreeks van het voorlopig reglement op de veenderijen in de provincie Utrecht

Artikelenreeks van het voorlopig reglement op de veenderijen in de provincie Utrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONCEPT-REGLEMENT<br />

...<br />

VEENDERIJEN<br />

....<br />

PROVINCIE UTRECHT.


Het was <strong>de</strong> wensch van UEd., mijne heeren!<br />

dat wij het bestaan<strong>de</strong> reglement <strong>op</strong> <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>gen<br />

zou<strong>de</strong>n ga<strong>de</strong>slaan, en dit wei met het doel,<br />

om ten <strong>op</strong>zigte van hetzelve die verbeter<strong>in</strong>gen voor<br />

te slaan als ons doelmatig zou<strong>de</strong>n voorkomen; -<br />

eene vereeren<strong>de</strong>, doch moeijelijke taak, en wei daardoor<br />

verzwa1·end, <strong>de</strong>wijl men <strong>in</strong> het stuk <strong>de</strong>r<br />

verveen<strong>in</strong>g twee lijnregt tegen elkan<strong>de</strong>r lo<strong>op</strong>en<strong>de</strong><br />

belangen on tmoet: a an <strong>de</strong> eene zij<strong>de</strong>, die <strong>de</strong>r verveeners<br />

, - a an <strong>de</strong> keerzij<strong>de</strong>, <strong>de</strong> aangelegenheid<br />

van het gewest.<br />

Ieclere voet veenland heeft voor <strong>de</strong>n veenman<br />

waar<strong>de</strong>, zoodat zijn streven is, zoo vee! doenlijk<br />

het verveenen uit te strekken.<br />

De Iandman tracht zij nen akker te verhete1·en en<br />

tot hooge waar<strong>de</strong> te hrengen ; <strong>de</strong> veenman v<strong>in</strong>dt<br />

zijn voor<strong>de</strong>el om <strong>de</strong>n grond <strong>in</strong> een moeras te herscheppen.<br />

De akkerman en veehou<strong>de</strong>r ziet <strong>op</strong> zijn graan<br />

en wei land als eene bezitt<strong>in</strong>g, ook voor zijne naza-<br />

1


2<br />

ten helangrijk; - <strong>de</strong> veenman geeft zijne veenakkers,<br />

na al het niogelijke daarv an getrokken te hehhen ,<br />

aan <strong>de</strong> golven prijs, en verlaat veelal dan met<br />

zijn verzameld vermogen zijnen vroegeren geboortegwnd,<br />

<strong>de</strong>nzelven aan <strong>de</strong> schamele .gemeente ten<br />

heste laten<strong>de</strong>.<br />

Het spreekt wei van zelve, dat hier geen sprake<br />

is van zoodanige hooge veenen, alwaar door het<br />

afnemen van <strong>de</strong> hovenkorst goe<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n verkregen<br />

wor<strong>de</strong>n , maar alleen van <strong>de</strong> lage veenen <strong>in</strong><br />

dit gewest, zoodat ook, zoodra het verveenen daar<br />

ernstig plaats greep , <strong>de</strong> staatkun<strong>de</strong> wei tusschenhei<strong>de</strong><br />

moest komen, om het eigendomsregt eenigermate<br />

ten nutte van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n en <strong>in</strong> het helang van<br />

<strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n te knellen ; voornamelijk <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> omstandigheid, wanneer <strong>de</strong> te groote vrijheid<br />

an<strong>de</strong>ren zou<strong>de</strong> hena<strong>de</strong>elen of h<strong>in</strong><strong>de</strong>rlijk voor het<br />

algemeen welzijn wor<strong>de</strong>n: van hier dan <strong>de</strong> oorsprong<br />

<strong>de</strong>r wetten, betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> ontg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gen en<br />

verveen<strong>in</strong>gen.<br />

Vooral dit laatste on<strong>de</strong>rwerp heeft van ou<strong>de</strong><br />

tij<strong>de</strong>n af <strong>de</strong> aandacht <strong>de</strong>r hooge reger<strong>in</strong>g hezig<br />

gehou<strong>de</strong>n , met het doel , om soortgelijke on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>gen<br />

wettiglijk te besturen en te heperken, om<br />

<strong>de</strong>ze <strong>in</strong>dustrie zoo voor<strong>de</strong>elig mogelijk voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers<br />

, doch voor het algemeen zoo m<strong>in</strong> mogelijk<br />

scha<strong>de</strong>lijk te maken.<br />

Tot dit oogmerk was strekken<strong>de</strong> <strong>de</strong> wet <strong>op</strong> het<br />

stikturven en ontgron<strong>de</strong>n , door <strong>de</strong> staten van Hoi-


3<br />

land en West Friesland <strong>op</strong> <strong>de</strong>n 20 November 1595<br />

vastgesteld.<br />

Ook <strong>de</strong> Staten van ons gewest meen<strong>de</strong>n ten<br />

dien <strong>op</strong>zigte werkzaam te moe ten zijn, en regel<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>ze gewigtige aangelegenheid , hij heschikk<strong>in</strong>gen<br />

en veror<strong>de</strong>n<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong>n 18 Augustus 1592 , 11<br />

Julij 1594 en 21 April 1695, en voornamelijk<br />

door <strong>de</strong> generale ordonnantie <strong>op</strong> <strong>de</strong> ontgrond<strong>in</strong>gen<br />

<strong>de</strong>r veenlan<strong>de</strong>n, van <strong>de</strong>n 19 J ulij 1767. Laatstgenoem<strong>de</strong><br />

wet werd als eene grondwet voor <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>gen<br />

heschouwd en was <strong>in</strong> vele <strong>op</strong>zigten doelmatig;<br />

zij zorg<strong>de</strong>, dat zij, die land tot water maakten,<br />

ten m<strong>in</strong>ste verpligt hleven, door horgstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong> grond- en pol<strong>de</strong>rlasten, <strong>op</strong> <strong>de</strong>n verveen<strong>de</strong>n<br />

grond rusten<strong>de</strong>, te verzekeren.<br />

Deze door <strong>de</strong>n tijd geeikte wet werkte dienaangaan<strong>de</strong><br />

zoo doelmatig , dat <strong>in</strong> eene lange reeks<br />

van jaren ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten zich niet genoodzaakt<br />

hehben gezien van hunne hevoegdheid gehruik<br />

te maken, om <strong>de</strong>ze ten <strong>op</strong>zigte van vele<br />

artikelen te wijzigen.<br />

Ook hehield meergezeg<strong>de</strong> ordonnantie hare kracht,<br />

wanneer <strong>de</strong> revolutie-stormen <strong>de</strong> eeuwen hestaan<br />

hebben<strong>de</strong> <strong>in</strong>rigt<strong>in</strong>gen <strong>de</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong>storten.<br />

Nogtans was na het jaar 1811 <strong>de</strong> wetgev<strong>in</strong>g<br />

dienaangaan<strong>de</strong> onhestemd; het was aan tegenspraak<br />

on<strong>de</strong>rworpen , of gezeg<strong>de</strong> veror<strong>de</strong>n<strong>in</strong>gen nog wet<br />

kon<strong>de</strong>n genoemd wor<strong>de</strong>n , dan '"el of men wegens<br />

dit on<strong>de</strong>rwerp <strong>de</strong> fransche wetgev<strong>in</strong>g moest raad­<br />

't•


4<br />

plegen, en <strong>de</strong> wet van 16 September 1807 (Bullet<strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>s Lois n•. 162) moest volgen, bevatten<strong>de</strong><br />

I'Oorschriften en hepal<strong>in</strong>gen , ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> moerassen<br />

en soortgelijke waterplassen tot hruikbaar land te<br />

herscheppen, of <strong>de</strong> wet van 21 April 18 tO (Bullet<strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>s Lois, n•. 285), waar<strong>in</strong> hetreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> veenan<strong>de</strong>n<br />

gezegd wordt: »Geen ontgrav<strong>in</strong>g van turf<br />

»kan plaats hehben, dan door <strong>de</strong>n eigenaar van<br />

»<strong>de</strong>n grand of met zijne toestemm<strong>in</strong>g." -<br />

en hij artikel 84:<br />

nle<strong>de</strong>r eigenaar, tegenwoordig veenen<strong>de</strong>, of welke<br />

»hegeert <strong>op</strong> nienw te veenen, kan noch voortllgaan,<br />

noch beg<strong>in</strong>nen te veenen, <strong>op</strong> eene boete<br />

»van 100 francs , zon<strong>de</strong>r te voren daar<strong>op</strong> <strong>de</strong> goed­<br />

»keur<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r-prefect gevraagd en ver­<br />

» kregen te hebben." -<br />

En hij artikel 85:<br />

Dat een reglement moet wor<strong>de</strong>n vastgesteld,<br />

waar<strong>in</strong> algemeene bepal<strong>in</strong>gen wegens <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>gen<br />

en <strong>de</strong> daar<strong>op</strong> volgen<strong>de</strong> droogmak<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r uitgeveen<strong>de</strong><br />

plassen en maatregelen tot aflo<strong>op</strong> van het<br />

watet· wor<strong>de</strong>n vastgesteld; alsrne<strong>de</strong>, welke verpligt<strong>in</strong>gen<br />

<strong>de</strong>n veenlie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n <strong>op</strong>gelegd door het<br />

Kon<strong>in</strong>klijk hesluit van <strong>de</strong>n 17 Februarij 1819<br />

(staatshlad n•. 6), hoofdzakelijk hepalen<strong>de</strong>, dat geene<br />

verveen<strong>in</strong>gen van hooge of lage gron<strong>de</strong>n zou<strong>de</strong>n<br />

mogen wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rnomen zon<strong>de</strong>r 's Kon<strong>in</strong>gs toestemm<strong>in</strong>g<br />

, - nogtans bij artikel 5 aan <strong>de</strong> hand ge.<br />

ven<strong>de</strong> , dat <strong>de</strong> Staten of ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten <strong>in</strong> <strong>de</strong>


5<br />

gewesten uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> betrekk<strong>in</strong>g van kle<strong>in</strong>e<br />

veen<strong>de</strong>rijen zou<strong>de</strong>n ku nnen voorslaan.<br />

Het was zeer begrijpelijk , dat <strong>de</strong> Staten van dit<br />

gewest <strong>in</strong><br />

dit doolhof van wetgev<strong>in</strong>g <strong>de</strong> heste<br />

uitkomst meen<strong>de</strong>n te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, door zel ven eene vernieuw<strong>de</strong><br />

wetgev<strong>in</strong>g dienaangaan<strong>de</strong> vast te stellen.<br />

Van bier <strong>de</strong> oorsprong van het reglement, <strong>de</strong>n<br />

24. Januarij 1834 ontworpen.<br />

Zij volg<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze <strong>de</strong> hepal<strong>in</strong>gen <strong>de</strong>r wetgev<strong>in</strong>g<br />

van het jaar 1767 , welke, zoo al niet als wet, ten<br />

m<strong>in</strong>ste als usantie, nageleefd werd; docb jammer<br />

dat niet <strong>de</strong> Staten,· maar ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, zon<strong>de</strong>r<br />

me<strong>de</strong>werk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Staten, <strong>de</strong>ze wetgev<strong>in</strong>g als<br />

het ware <strong>in</strong> bet Ieven geroepen had<strong>de</strong>n; hierdoor<br />

was <strong>de</strong>ze wetshepal<strong>in</strong>g reeds hij hare geboorte verstorven.<br />

Immers, eene wet, tot heteugel<strong>in</strong>g van het<br />

kwa<strong>de</strong> vastgesteld, werd eene doo<strong>de</strong> letter, zoo<br />

<strong>de</strong>ze wegens gehrek aan heg<strong>in</strong>sel niet door <strong>de</strong> regthanl


6<br />

wetten m te voeren <strong>op</strong> het oogenblik, dat<br />

zoo vele volken . zich van alle maatschappelijke<br />

han<strong>de</strong>n ontslagen reken<strong>de</strong>n; evenwel <strong>de</strong>n 12. Fehruarij<br />

kon men nog niet voorzien, dat <strong>in</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

maand een staatsstorm geheel Eur<strong>op</strong>a zou<strong>de</strong> heroeren.<br />

Deze omstandigheid werkte al da<strong>de</strong>lijk ongunstig<br />

<strong>op</strong> dit reglement; dan, hehalve <strong>de</strong>ze geheurtenissen,<br />

was gezegd reglement hij velen niet welkom ; ten<br />

eerste, <strong>de</strong>wijl het algemeene hepal<strong>in</strong>gen hevatte<strong>de</strong>,<br />

waarvan het doel velen niet geschikt voorkwam,<br />

te meer daar het verzuim van <strong>de</strong> voorgaan<strong>de</strong> veror<strong>de</strong>n<strong>in</strong>gen<br />

nu ten laste <strong>de</strong>r tegenwoordige eigenaars<br />

van veenlan<strong>de</strong>n werd gehragt;<br />

ten an<strong>de</strong>re , daar men niet altijd on<strong>de</strong>r het oog<br />

had gehou<strong>de</strong>n, dat hier hijna uitsluitend van ou<strong>de</strong><br />

veen<strong>de</strong>rijen sprake is, en hij gevolgtrekk<strong>in</strong>g hepal<strong>in</strong>gen,<br />

die hij eene nieuw <strong>in</strong>gestokene veen<strong>de</strong>rij <strong>de</strong>n<br />

grootsten lof zou<strong>de</strong>n <strong>in</strong>oogsten, <strong>op</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoorigen<br />

altijd niet geheel kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n toegepast;<br />

ten <strong>de</strong>r<strong>de</strong>, daar eene veengemeente (te weten<br />

Loosdrecht) a an <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie was toegevoegd, welke<br />

veen<strong>de</strong>rij <strong>op</strong> eene wetgev<strong>in</strong>g gegrond was, geheel<br />

vreemd aan die van bet gewest <strong>Utrecht</strong>, en daar<br />

nu bet tegenwoordige reglement <strong>op</strong> dit fundament<br />

was <strong>op</strong>getrokken , moesten er wei bier en daar<br />

hots<strong>in</strong>gen hestaan.<br />

Tot voorheeld van <strong>de</strong> eerste stell<strong>in</strong>g: <strong>in</strong> dit reglement<br />

wo~<strong>de</strong>n<br />

consignatiepenn<strong>in</strong>gen tot we<strong>de</strong>rdroogmak<strong>in</strong>g<br />

van pol<strong>de</strong>rs voorgeschreven; vroeger


7<br />

is aan <strong>de</strong>ze nuttige zaak niet gedacht , of, zoo er<br />

aan gedacht is, heeft <strong>de</strong>zel ve geene uit voer<strong>in</strong>g<br />

erlangd; thans <strong>de</strong>ze zaak met kracht doorgezet wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong>,<br />

zou<strong>de</strong> dit natuurlijk drukken <strong>op</strong> <strong>de</strong> nog a an•<br />

wezige veenlan<strong>de</strong>n, welke hij voorheeld <strong>in</strong> <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r<br />

Loosdrecht hun e<strong>in</strong><strong>de</strong> na<strong>de</strong>ren.<br />

Ten <strong>op</strong>zigte van het twee<strong>de</strong> hezwaar: zoo men<br />

eenen nieuwen pol<strong>de</strong>r, waar<strong>in</strong> nimmer geveend is,<br />

octrooi tot verveen<strong>in</strong>g verleent, zoo is het voor<br />

<strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g pligt, zoodanige heperken<strong>de</strong>, vooruitzien<strong>de</strong>,<br />

heschermen<strong>de</strong> en waarhorgen<strong>de</strong> maatregelen<br />

te nemen , als maar eenigz<strong>in</strong>s <strong>de</strong> zaak gedoogt;<br />

maar hier zijn het veen<strong>de</strong>rijen, welke <strong>in</strong> zeker<br />

<strong>op</strong>zigt <strong>op</strong> nieuw wor<strong>de</strong>n aangegeven, maar welker<br />

oorsprong en strekk<strong>in</strong>g zich aan het ou<strong>de</strong><br />

aansluiten;<br />

ten laatste : Loosdrechts verveen<strong>in</strong>gen zijn gegrond,<br />

zoo <strong>op</strong> hollandsche als hoog-ambachtsheerlijke<br />

heg<strong>in</strong>selen en wetgev<strong>in</strong>g, zoodat <strong>de</strong> commissie<br />

het voor uitgemaakt houdt, dat eene geheele<br />

nalev<strong>in</strong>g van bet tegenwoordige reglement en zulks<br />

wei zon<strong>de</strong>r oogluik<strong>in</strong>g, bijna eene onmogelijkheid<br />

zou<strong>de</strong> zijn. - Maar een voorheeld!<br />

IIet reglernent hepaalt , dat <strong>de</strong> waterhrieven bij<br />

<strong>de</strong>n grond moeten blijven; dit is een wijze maatregel,<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> heg<strong>in</strong>selen, <strong>in</strong> bet gewest <strong>Utrecht</strong> na·<br />

geleefd, gehouwd.<br />

Te Loosdrecht zijn <strong>de</strong>zelve se<strong>de</strong>rt eeuwen van<br />

<strong>de</strong> veenakkers geschei<strong>de</strong>n , en zou<strong>de</strong> <strong>de</strong> hereenig<strong>in</strong>g


8<br />

door <strong>in</strong>ko<strong>op</strong> (zoo doenlijk) aileen door hetal<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> duhbel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> kunnen wor<strong>de</strong>n verkregen.<br />

Mijne heeren! U we commissie heeft <strong>de</strong> zaak met<br />

naauwkeurigheid en met overleg van <strong>de</strong> meeste <strong>de</strong>s·<br />

kundigen <strong>in</strong> dit vak ga<strong>de</strong>geslagen , en ook ten dien<br />

· <strong>op</strong>zigte <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-hesturen geraadpleegd, en dit<br />

heeft haar tot <strong>de</strong> overtuig<strong>in</strong>g geleid , dat bet tegenwoordige<br />

reglement overal hlijken draagt, van<br />

door hekwame mannen te zgn zamengesteld, doch<br />

gehukt gaat on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> drie reeds <strong>op</strong>gegevene h~zwa·<br />

ren, - moeijelijkhe<strong>de</strong>n, welke se<strong>de</strong>rt hare <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g<br />

tot gestadige klagten hehhen aanleid<strong>in</strong>g gegeven.<br />

Bijvoeg<strong>in</strong>gen van artikelen zou<strong>de</strong>n mogelijk hiet·<br />

en daar duisterheid achterlaten. Eene geheel nieuwe<br />

redactie a an U we verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g a an te hied en, k warn<br />

Uwe commissie het doelmatigst voor, - dit nogtans<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>n geest van het thans hestaan<strong>de</strong> reglement,<br />

met uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van het hovenaangegevene,<br />

en met die wijzig<strong>in</strong>gen, welke eene driejarige<br />

on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g heeft aangetoond , <strong>in</strong> het helang <strong>de</strong>r<br />

veen<strong>de</strong>rijen wenschelijk te zijn.<br />

Vervolgens is Uwe commissie van het <strong>de</strong>nkheeld<br />

uitgegaan, dat het onmogelijk is met kle<strong>in</strong>e, alhoewel<br />

voor <strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n drukken<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len,<br />

immer <strong>de</strong> zoo groote waterplassen tot vruchtbare<br />

gron<strong>de</strong>u te herscheppen. Dan, dit beg rip is uit <strong>de</strong>n<br />

aard <strong>de</strong>r zaak ontsproten en niet uit m<strong>in</strong><strong>de</strong>re helangstell<strong>in</strong>g<br />

voor <strong>de</strong> droogmak<strong>in</strong>g voortgekomen.<br />

Neeu! Zij wenscht, dat het eemuaal met uationale


9<br />

en prov<strong>in</strong>ciale krach ten doenlijk zal zijn , <strong>de</strong>ze<br />

groote waterplassen <strong>in</strong> vruchtaanhrengen<strong>de</strong> Ian<strong>de</strong>n<br />

berschapen te zien, en daardoor vele thans <strong>in</strong> vel··<br />

val zijn<strong>de</strong> dorpen tot <strong>de</strong>n staat van luister te ver·<br />

heffen, waar<strong>op</strong> <strong>de</strong>ze <strong>in</strong> vroegere eeuwen kon<strong>de</strong>n<br />

hogen, doch meent, dat <strong>de</strong> hijdragen , om dit wit<br />

te treffen , door <strong>de</strong>n tegenwoordigen veenman niet<br />

kunnen gedragen wor<strong>de</strong>n, en heeft van daar <strong>in</strong><br />

het algemeen <strong>de</strong> consignatiepenn<strong>in</strong>gen tot <strong>de</strong> hehoefte<br />

van bet oogenhlik heperkt, en <strong>de</strong> grondstell<strong>in</strong>g<br />

vastgehou<strong>de</strong>n , om <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rijen <strong>in</strong> <strong>de</strong> heschouw<strong>in</strong>g<br />

van bet algemeen welzijn te regelen,<br />

zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n veenman meer dan gevor<strong>de</strong>rd wordt<br />

te drukken, - <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rijen a an <strong>de</strong> zorg <strong>de</strong>r<br />

veen<strong>de</strong>rij- hesturen toe te vertrou wen, nogtans<br />

dit alles on<strong>de</strong>r hooge controle van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten;<br />

<strong>de</strong>n toestand van elke veen<strong>de</strong>rij zoo te hepalen,<br />

als voor ie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rzelve doelmatig schijnt, nogtans<br />

met <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g , dat zulks voor <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie<br />

niet ten ver<strong>de</strong>rve Jei<strong>de</strong>;<br />

<strong>de</strong>n <strong>op</strong>ziener <strong>de</strong>r reen<strong>de</strong>rijen <strong>in</strong> eene positie te<br />

stellen, waar<strong>in</strong> hij voor het gewest nuttig, voor <strong>de</strong><br />

veen<strong>de</strong>rij-hesturen niet belemmerend en voor ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkzaamhe<strong>de</strong>n hoogst<br />

belangrijk kan zijn.<br />

Uwe commissie hiedt met dit doe] thans aan Uwe<br />

verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g , als <strong>de</strong> uitvloeiselen van hare door<br />

U <strong>op</strong>geleg<strong>de</strong> werkzaamheid, aan:


10<br />

Ten eerste: het project van een herzien reglement<br />

<strong>op</strong> het stuk <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rijen.<br />

Te1t an<strong>de</strong>re: eene memorie van toelicht<strong>in</strong>g <strong>op</strong><br />

het genoem<strong>de</strong> herziene project-reglement.<br />

Zti zal hare }Jemoeij<strong>in</strong>gen dubbeld beloond schatten,<br />

zoo<br />

<strong>de</strong> toekomst aantoont, dat zti daar<strong>in</strong><br />

tot nut van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie en <strong>in</strong> het belang <strong>de</strong>r<br />

veenlie<strong>de</strong>n is werkzaam geweest, en ten dien <strong>op</strong>zigte<br />

<strong>de</strong>n vre<strong>de</strong> heeft gesticht.<br />

H. A. LAAN,<br />

Voorzitler en llapporteur.<br />

W. G. STOUY VAN BLOKLAND.<br />

J. c. VAN DER HEYDEN.<br />

P. VAN DE POLL.<br />

H. SCHOENMAKEU.


CONCEPT-REGLEMENT<br />

OP<br />

DE<br />

VEENDERIJEN<br />

IN DK<br />

PROVINCIE UTRECHT.<br />

Art. 1.<br />

Het zal aan niemand veroorloofd zijn , veneen<strong>in</strong>gen<br />

van eenig land of Ian<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> pl'Ov<strong>in</strong>cie<br />

<strong>Utrecht</strong> te on<strong>de</strong>rnemen of aan te vangen, zon<strong>de</strong>r<br />

daartoe vooraf octrooi of vergunn<strong>in</strong>g te hehhen<br />

hekomen.<br />

Bij het vragen van octrooi voor een' geheelen<br />

pol<strong>de</strong>r of zoodanig aanmerkelijk ge<strong>de</strong>elte daarvan,<br />

hetwelk van het overige gevoegelijk zou<strong>de</strong> kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n afgeschei<strong>de</strong>n en voor afzon<strong>de</strong>rlijke omr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g<br />

vathaar is, zal daarhij tevens een hehoorlijk<br />

plan tot hedijk<strong>in</strong>g en droogmak<strong>in</strong>g moeten wor<strong>de</strong>n ·<br />

overgelegd.<br />

Art. 2. '<br />

De hepal<strong>in</strong>gen van het voorgaan<strong>de</strong> art. zijn niet<br />

toepasselbk <strong>op</strong> zoodanige verveen<strong>in</strong>gen, welke aan-


12<br />

gevangen zijn en voortgezet wor<strong>de</strong>n overeenkomstig<br />

reglementen of ordonnantien, hetzij algemeene prov<strong>in</strong>ciale<br />

of plaatselijke - <strong>in</strong> zoo verre die reglementen<br />

of ordonnantien als wettig zijn erkend -<br />

met dien verstan<strong>de</strong> echter, dat <strong>de</strong> overige hepal<strong>in</strong>gen<br />

van dit reglement <strong>op</strong> <strong>de</strong> laatstgenoem<strong>de</strong><br />

verveen<strong>in</strong>gen zullen wor<strong>de</strong>n toegepast, voor zoo<br />

verre die verveen<strong>in</strong>gen zullen plaats hebhen, nadat<br />

hetzel ve reglement van <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>klijke goedkem<strong>in</strong>g<br />

zal zijn voorzien.<br />

De bij dit artikel bedoel<strong>de</strong> en krachtens wettig<br />

erken<strong>de</strong> reglementen aangevangen veen<strong>de</strong>rijen<br />

zijn:<br />

Ten oosten van <strong>de</strong> rivier <strong>de</strong> Vecht.<br />

In <strong>de</strong> gemeenten<br />

Achttienhoven.<br />

Westbroek.<br />

Maarssenveen.<br />

Tienhoven.<br />

Breukelen St. Pieters.<br />

Loosdrecht.<br />

Pol<strong>de</strong>rs<br />

Achttienhoven.<br />

Westbroek.<br />

Oud-Maarssenveen.<br />

Tienhoven.<br />

Breukelenveen.<br />

Loosdrecht.<br />

Loen<strong>de</strong>rveen.<br />

Ten westen van <strong>de</strong> rivier <strong>de</strong> Vecht.<br />

In <strong>de</strong> gemeenten<br />

Wilnis.<br />

Pol<strong>de</strong>rs<br />

Westveen.<br />

Bewesten He<strong>in</strong>oomsvaart.<br />

Beoosten He<strong>in</strong>ooms vaart,<br />

aan <strong>de</strong> veenzij<strong>de</strong>.


13<br />

In <strong>de</strong> gemeenten<br />

Wilnis.<br />

Oudhuizen.<br />

V<strong>in</strong>keveen en<br />

Waverveen.<br />

Mijdrecht.<br />

Pol<strong>de</strong>rs<br />

Bewesten He<strong>in</strong>oomsvaart.<br />

Beoosten He<strong>in</strong>oomsvaa1·t,<br />

zoo vee! betreft <strong>de</strong>n kr<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>r verveen<strong>in</strong>g en bedijk<strong>in</strong>g<br />

tot droogmak<strong>in</strong>g.<br />

Bewest6n het Bijleveld en<br />

heoosten het Bijleveld aan<br />

<strong>de</strong> veenzij<strong>de</strong>.<br />

Bewesten het Bijleveld en<br />

heoosten het B91eveld,<br />

zoo veel ·hetreft <strong>de</strong>n kr<strong>in</strong>g<br />

tot verveen<strong>in</strong>g en hedijk<strong>in</strong>g<br />

tot droogmak<strong>in</strong>g.<br />

Waverveen.<br />

Zui<strong>de</strong>rpol<strong>de</strong>r.<br />

Noor<strong>de</strong>rpol<strong>de</strong>r.<br />

V<strong>in</strong>keveen.<br />

Veenzij<strong>de</strong> V<strong>in</strong>keveen.<br />

Veldzij<strong>de</strong> »<br />

Demmerik veenzij<strong>de</strong>.<br />

» veldzijdo,<br />

7 ) ''/ /,.-. .C..:" ·:<br />

Bosenhoven, zoo veel hetreft<br />

<strong>de</strong>n kr<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r hedijk<strong>in</strong>g<br />

tot droogmak<strong>in</strong>g.<br />

Hofland, zoo veel hetreft<br />

<strong>de</strong>n h<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r 2• hedijk<strong>in</strong>g<br />

tot droogmak<strong>in</strong>g.<br />

Hofland en Bosenhoven aan<br />

<strong>de</strong> veenzij<strong>de</strong>.


In <strong>de</strong> gemeenten<br />

Abcou<strong>de</strong> Proostdij<br />

en Aasdom.<br />

veen­<br />

14<br />

Pol<strong>de</strong>rs<br />

Proostdijerpol<strong>de</strong>r,<br />

en veldzij<strong>de</strong>.<br />

De verveen<strong>in</strong>gen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hooge gron<strong>de</strong>n hebben<br />

tegenwoordig plaats <strong>in</strong> <strong>de</strong> navolgen<strong>de</strong> gemeenten:<br />

Amerongen.<br />

<strong>de</strong> Bilt.<br />

Le~sum.<br />

Leus<strong>de</strong>n.<br />

Maarn.<br />

Renswou<strong>de</strong>.<br />

Rhenen.<br />

So est.<br />

Stoutenburg.<br />

Veenendaal (Stichtsch.)<br />

Wou<strong>de</strong>nberg.<br />

lndien on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>op</strong>genoem<strong>de</strong> lage veenen zich<br />

verveen<strong>in</strong>gen bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n, welke, uit hoof<strong>de</strong> van<br />

haren nog we<strong>in</strong>ig gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n staat van ontgrond<strong>in</strong>g,<br />

vathaar zijn om door <strong>de</strong> verveeners met <strong>de</strong>n<br />

hovengrond naar een te maken geregeld plan te<br />

wor<strong>de</strong>n bedijkt en vervolgens, na ·geheele verveen<strong>in</strong>g<br />

, met <strong>de</strong> consignatiepenn<strong>in</strong>gen droog gemaakt,<br />

I<br />

zal, <strong>op</strong> last van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, door <strong>de</strong><br />

veen<strong>de</strong>rij-besturen, b<strong>in</strong>nen een jaar na <strong>de</strong> bekrachtig<strong>in</strong>g<br />

van dit reglement, een afzon<strong>de</strong>rlijk reglement<br />

tot bedijk<strong>in</strong>g en droogmak<strong>in</strong>g moeten wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong>gemaakt<br />

en, door tusschenkomst van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten,<br />

aan Z. M. ter bekrachtigip g aangebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n.


15<br />

Bij nalatigheid <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>dien<strong>in</strong>g van reglementen<br />

tot bedijk<strong>in</strong>g en droogmak<strong>in</strong>g, zullen ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten <strong>de</strong> magt hebhen om het droogen van turf<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> leg-akkers, even als <strong>op</strong> <strong>de</strong> voorlan<strong>de</strong>n, te<br />

<strong>in</strong>terdiceren , met toepass<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> poenaliteiten ,<br />

tegen het verbo<strong>de</strong>n droogen van turf <strong>op</strong> <strong>de</strong> voorlan<strong>de</strong>n<br />

vastgesteld.<br />

Bepal<strong>in</strong>gen <strong>op</strong> <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>gen <strong>de</strong>r lage gron<strong>de</strong>n.<br />

Art. 3.<br />

De eigenaars van <strong>de</strong> Ian<strong>de</strong>n, hij art. 1 van dit<br />

reglement vermeld, zullen hunne verzoeken, tot het<br />

on<strong>de</strong>rnemen of aanvangen van verveen<strong>in</strong>gen, v66r<br />

<strong>de</strong>n eersten Januarij van ie<strong>de</strong>r jaar aan het collegie<br />

van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten moeten <strong>in</strong>dienen, die <strong>de</strong>·<br />

zel ve, behou<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> gevallen , voorzien <strong>in</strong> art. 5<br />

van nagemeld hesluit, met hunne consi<strong>de</strong>ratien en<br />

hun advies aan het m<strong>in</strong>isterie van b<strong>in</strong>nenlandsche<br />

zaken zullen <strong>op</strong>zen<strong>de</strong>n , ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> daar<strong>op</strong>, volgens<br />

art. 1 en 2 van bet hesluit van 17 Fehruarij 1819<br />

(staatsblad n•. 6), <strong>de</strong>s Kon<strong>in</strong>gs toestemm<strong>in</strong>g te verkrijgen.<br />

Art. 4.<br />

De gemel<strong>de</strong> verzoeken ( <strong>op</strong> zegel moeten<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n<br />

geschreven) zullen naauwkeurig moeten <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n :<br />

a. <strong>de</strong>n naam en voornaam, het heroep of hedrijf<br />

en <strong>de</strong> woonplaats van <strong>de</strong>n ve·rzoeker.<br />

b. <strong>de</strong> gemeente, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r, waar<strong>in</strong><br />

h et perceel of <strong>de</strong> percelen , welke men verlangt te<br />

veenen, zijn gelegen ; <strong>de</strong> grootte van <strong>de</strong>rzel ve1· <strong>op</strong>-


perv lakte ; <strong>de</strong><br />

16<br />

naaste belend<strong>in</strong>gen of scheid<strong>in</strong>gsteekenen<br />

en <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> diepte van het veen.<br />

c. <strong>de</strong> sectie en het nummer van het kadaster.<br />

Voorts zal daat·bij moe ten wor<strong>de</strong>n overgelegd:<br />

d. een hewijs, dat <strong>op</strong> het te verveenen perceel<br />

of percelen geenerlei hypotheek of verband gevestigd<br />

is, of reele regten van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n , zoo vene dit<br />

bekend is, rusten, ten zij <strong>de</strong> regthebhen<strong>de</strong> hypotheekhou<strong>de</strong>r<br />

daar<strong>in</strong> toestemme.<br />

e. een hewijs, dat <strong>de</strong> overschrijv<strong>in</strong>g van het te<br />

verveenen ge<strong>de</strong>elte <strong>op</strong> <strong>de</strong> registers van eigendomsovergang,<br />

voor lands-, pol<strong>de</strong>r-, h<strong>in</strong>nenlandsche en<br />

an<strong>de</strong>re reele last en aangehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, ten<br />

. name van <strong>de</strong>n verzoeker als eigenaar is geschied.<br />

f. eene verklar<strong>in</strong>g, waarhij domicilie gekozen<br />

wordt h<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> gemeente, alwaar <strong>de</strong> te verveenen<br />

lan<strong>de</strong>n gelegen zijn, <strong>in</strong>dien <strong>de</strong> eigenaar daarhuiten<br />

is wonen<strong>de</strong>.<br />

Art. 5.<br />

Verzoeken, waat·aan <strong>de</strong> <strong>op</strong>genoem<strong>de</strong> aanwijz<strong>in</strong>gen<br />

of gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong> hewijzen onthreken , zullen ter rectificatie<br />

aan <strong>de</strong> adressanten wor<strong>de</strong>n teruggezon<strong>de</strong>n.<br />

Art. 6.<br />

Van aile verleen<strong>de</strong> octrooijen en vergunn<strong>in</strong>gen<br />

zal aan <strong>de</strong> daarhij hetrokkene veen<strong>de</strong>t·ij-hesturen<br />

wor<strong>de</strong>n kennis gegeven, met alle zoodanige <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen<br />

als zullen wor<strong>de</strong>n noodig geacht.<br />

Art. 7.<br />

Degenen , die, zon<strong>de</strong>r vergunn<strong>in</strong>g of octrooi te<br />

hebhen verkregen , zich zullen on<strong>de</strong>rstaan eenige


17<br />

verveen<strong>in</strong>g te on<strong>de</strong>rnemen , aan te vangen of voort<br />

te zetten, zullen, behalve dat <strong>op</strong> hen <strong>de</strong> boete,<br />

ten bedr·age van een hon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n' bij art. 1<br />

uit 's Kon<strong>in</strong>gs besluit van <strong>de</strong>n 17 Fehruarij 1819<br />

(staatsblad n°. 6) vastgesteld, zal wor<strong>de</strong>n toegepast,<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> eerste aanzegg<strong>in</strong>g, van wege ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten aan hen gedaan, <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnomene, aangevangene<br />

of voortgezette verveen<strong>in</strong>g da<strong>de</strong>lijk moeten<br />

staken en het reeds uitgegravene, verveen<strong>de</strong> of uitgebagger<strong>de</strong>,<br />

b<strong>in</strong>nen een' door dit collegie te bepalen<br />

tijd, we<strong>de</strong>rom digt maken of gedoogen, dat dit<br />

ten hunnen koste wor<strong>de</strong> gcdaan.<br />

Art. 8 .<br />

Zij , die octrooi of vergunn<strong>in</strong>g bekomen hebben<br />

en bevon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n te veenen tegen <strong>de</strong> speciale<br />

voorwaar<strong>de</strong> , aan hun octrooi of hunne vergunn<strong>in</strong>g<br />

verhon<strong>de</strong>n , hetzij veenen<strong>de</strong> b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong>n bij art. 21<br />

verho<strong>de</strong>n afstand van 45 ellen , of wel <strong>op</strong> eene<br />

wijze, afwijken<strong>de</strong> van dit reglement, zullen <strong>de</strong>swege<br />

verheuren eene boete van 75.-, onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd<br />

<strong>de</strong> verpligt<strong>in</strong>g om het alzoo we<strong>de</strong>rregtelijk<br />

verveen<strong>de</strong> we<strong>de</strong>r digt te maken b<strong>in</strong>nen eenen doot·<br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten te hepalen tesmijn.<br />

De overtred<strong>in</strong>g en ?.reke blijv<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r herstell<strong>in</strong>g<br />

zal wor<strong>de</strong>nllewezen door een proces-vet·baal<br />

van bevi~ --------<br />

Art. 9 .<br />

Niemand zal vermogen Ae<br />

Maart en na <strong>de</strong>n 15 A u/ustus<br />

<strong>op</strong> eene hocte van f 75.- .<br />

veenen voor <strong>de</strong>n 1<br />

<strong>in</strong> elk jaar, en zulks<br />

2<br />

1: /;-k<br />

""" '<br />

/rek..-f.-, "~


18<br />

Deze overtred<strong>in</strong>g zal wor<strong>de</strong>n hewezen door een<br />

proces- verbaal~v<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g, heboorlijk <strong>op</strong>ge·<br />

m~ -<br />

De schuiten of haggerbokken , tot bet veentrekken<br />

of vervoeyJer specie gehruikt wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, zul­<br />

]en <strong>in</strong> elke gemeente van bet nummer voorzien<br />

moeten zijn, dat <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>r <strong>op</strong> bet kobier <strong>de</strong>r<br />

verveen<strong>in</strong>gen beeft, of hetwelk door bet veen<strong>de</strong>rijhestuur<br />

als volgnummer wordt aangegeven. -<br />

Dit<br />

nummer moet <strong>op</strong> <strong>de</strong> scbuiten daar geplaatst wor<strong>de</strong>n,<br />

waar dit door bet veen<strong>de</strong>rij-hestuur zal wor<strong>de</strong>n<br />

hepaald.<br />

Zij,<br />

gemaakt<br />

die he von <strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n gehruik te hehhen<br />

van scbuiten of hokken, van zoodanig<br />

numme1· niet voorzien,<br />

zullen vcrvallen <strong>in</strong> eene<br />

hoete van f 10.- voqr ie<strong>de</strong>re scbuit of hok.<br />

Gelijke hoeten zullen diegenen helo<strong>op</strong>en, welke zicb<br />

''an een hun niet toekomend nummer hedienen.<br />

De 4/0orme.l.d.e__QYerlll.!li.ng zal wor<strong>de</strong>n hewezen<br />

doo-r--een pl'UC"es-verh;al van he-v<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g.<br />

Art. 10.<br />

Zij, die verlangen eenige Ian<strong>de</strong>n <strong>in</strong> te steken, of,<br />

reeds <strong>in</strong>gestoken zijn<strong>de</strong>, daar<strong>in</strong> met veenen voort<br />

te gaan, zullen jaarlijks daarv an aangifte moeten<br />

doen aan bet veen<strong>de</strong>rij-besluur, met preciese <strong>op</strong>gaaf<br />

<strong>de</strong>r Ian<strong>de</strong>n of percelen , met <strong>de</strong>rzel ver kadastrale<br />

nummers, en (<strong>de</strong>s gevor<strong>de</strong>rd) <strong>de</strong> overblijven<strong>de</strong><br />

grootte van het stuk, uit hetwelk zij voornemens zijn<br />

dat jaar te veenen , -<br />

tevens met <strong>op</strong>gave <strong>de</strong>r <strong>op</strong>perv<br />

lak te <strong>in</strong> D ellen en <strong>de</strong>r hoe\•eelheid , welke


19<br />

zij voornemens zUn te veenen, en of zti ~ j..c_/-, "j.e 7 , ... ~<br />

eigene rek~ of als huur<strong>de</strong>rs zullen veenen.<br />

Het veen<strong>de</strong>rij-bestuur zal tot dat e<strong>in</strong><strong>de</strong> jaarlijks,<br />

geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> maand Februarij of <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van<br />

<strong>de</strong> maand Maart, <strong>in</strong> het bijzijn van <strong>de</strong>n penn<strong>in</strong>gmeester,<br />

tot het ontvangen en aanteekenen dier<br />

aangiften<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> daartoe bestem<strong>de</strong> registers, ten<br />

m<strong>in</strong>ste eenen bepaal<strong>de</strong>n zitdag moeten hou<strong>de</strong>n' en<br />

zulks zoo wei <strong>de</strong>s voor- als <strong>de</strong>s namiddags, en dit,<br />

bij publica tie en aanplakk<strong>in</strong>g van billetten, 14 dagen<br />

bevorens ter kennis van <strong>de</strong> belanghebben<strong>de</strong>n<br />

rnoeten brengen.<br />

Het bewijs <strong>de</strong>zer aanteeken<strong>in</strong>g tevens dienen<strong>de</strong><br />

tot consent ter verveen<strong>in</strong>g voor dit jaar, zal aan<br />

<strong>de</strong> belanghebben<strong>de</strong>n niet wor<strong>de</strong>n afgegeven , dan<br />

nadat al vorens zal gebleken zijn , dat d;/vervee- j.t .. " ,7"''--''CJ#..<br />

n<strong>in</strong>g zal geschie<strong>de</strong>n volgens <strong>de</strong> voorschriften van<br />

dit reglement, en ook dat al <strong>de</strong> land-, pol<strong>de</strong>r-,<br />

b<strong>in</strong>nenlandsche en an<strong>de</strong>re reele lasten' mitsga<strong>de</strong>rs<br />

<strong>de</strong> waat·horg- en consignatiepenn<strong>in</strong>gen, over het<br />

afgelo<strong>op</strong>en jaar, zijn aangezui verd, en zulks valgens<br />

<strong>de</strong> laatst plaats gehad hebben<strong>de</strong> uitzett<strong>in</strong>gen<br />

of omslagen, naar welke dit bedrag <strong>de</strong>r waarborgpenn<strong>in</strong>gen<br />

en consignatiegel<strong>de</strong>n van het land of Je<br />

percelen, waartoe het consent wordt aangevraagd ,<br />

over dat jaar is geregeld. "'~ "'r A / 7~,.,..,. . r/;e. /l:, " .c>u.--N-:-:·;<br />

D d• • b k bJ•• d d', /. r.---r·. 4 ,11'//.<br />

e vef'l"eeners , 1e m ge re e uven eze a an- . / -, 7<br />

gifte te doen, en nogtans, zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>swege consent<br />

1'7/L·.t,/.r~--t'<br />

te hebben verkregen •/~ veeucQ eenen a an- 1 ""? _., r 1 J!;.#/,;.<br />

vang maken of daarme<strong>de</strong> voortgaan, zullen we- .1. -4-. uh.:·· - ~-<br />

J .,.,.... h~ ... .?-~ if.<br />

c7<br />

2• ', F •<br />

-j IP-4' _u.""' ,..._<br />

/


20<br />

gens dit verzuim verbeureu eene boete van r ':10.-'<br />

onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd <strong>de</strong> verpligt<strong>in</strong>g om alsnog die aangifte<br />

te doen.<br />

De overtred<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze zullen door een procesverbaal<br />

wor<strong>de</strong>n geconstateerd.<br />

De secretaris zal van <strong>de</strong> aangiften tot verveen<strong>in</strong>g,<br />

waarover hiervoren is gehan<strong>de</strong>ld , een behoorlijk<br />

register moe ten aauhou<strong>de</strong>n, met aanteeken<strong>in</strong>g<br />

tevens ran het ge<strong>de</strong>elte <strong>de</strong>s termijns <strong>de</strong>r waarborg-<br />

of consignatiepenn.<strong>in</strong>gen , die <strong>de</strong> verzoekers<br />

hebben aangenomen <strong>in</strong> dit jaar te voldoen, en een<br />

afschrift daarvan aan <strong>de</strong>n ·penn<strong>in</strong>gmeester ter hand<br />

moeten stellen, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> daar<strong>op</strong> <strong>de</strong> geregel<strong>de</strong> Illvor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

kunne geschie<strong>de</strong>n; welk register na <strong>de</strong><br />

sluit<strong>in</strong>g moet wor<strong>de</strong>n geteekeud.<br />

De secreta !'is zal voor ie<strong>de</strong>r af te geven hew ijs of<br />

consent, en zulks voor aile percelen te zamen,<br />

van <strong>de</strong> verzoekers kunnen vor<strong>de</strong>rcn 30 cents.<br />

De aanvragen na <strong>de</strong>n aflo<strong>op</strong> van <strong>de</strong>n zitdag geschie<strong>de</strong>n<strong>de</strong>,<br />

zal hij daat·voor lj cents mogen vor<strong>de</strong>ren.<br />

Bij aanvrage tot <strong>in</strong>stek<strong>in</strong>g van een nieuw<br />

stuk land, waarvoo1· nog geene consignatie of rerwaarborg<strong>in</strong>g<br />

heeft plaats gehad, zal <strong>de</strong> penn<strong>in</strong>gmeester<br />

voor <strong>de</strong> uit te geven acte van aanbreng<br />

mogen rekenen 40 cents, behalve restitutie van<br />

zegel- en registratieregten. - Voor het aanhou<strong>de</strong>n<br />

van registers en voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re werkzaaml1e<strong>de</strong>n,<br />

<strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij specteren<strong>de</strong>, wordt aan <strong>de</strong>n secretaris<br />

voor beloon<strong>in</strong>g toegekend 11- cent per I 00 0 ellen<br />

aaugegeven turf.<br />

ft7


21<br />

Art. 11 .<br />

1.'ot zekerheid <strong>de</strong>r lands-, veen<strong>de</strong>rij-, pol<strong>de</strong>1·- en<br />

an<strong>de</strong>r·e las ten, reeel geheven wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>, zal, on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>n naam van w aarborgpenn<strong>in</strong>gen, moeten wor<strong>de</strong>n<br />

gestort eene som, waarvan het hedrag ,;oor elken<br />

pol<strong>de</strong>r afzon<strong>de</strong>rlijk zal wor<strong>de</strong>n uitgedrukt, -<br />

bovendien, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n naam van consignatiepenn<strong>in</strong>gen,<br />

eene<br />

en<br />

som , alme<strong>de</strong> voor ie<strong>de</strong>ren pol<strong>de</strong>r<br />

te bepalen , en dit wei hij bun<strong>de</strong>rs, m<strong>in</strong><strong>de</strong>1· of<br />

meer<strong>de</strong>r naar evenredigheid, me<strong>de</strong> <strong>in</strong> eens of <strong>in</strong><br />

termijnen, om te dienen tot v<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r huitengewone<br />

kosten, die tot versterk<strong>in</strong>g, verbre/d<strong>in</strong>g of j e<br />

verzwar<strong>in</strong>g van r<strong>in</strong>gka<strong>de</strong>n , dijken of wegen zullen<br />

wor<strong>de</strong>n noodig geacht, en zulks als <strong>de</strong> gewone<br />

mid<strong>de</strong>len ontoereiken<strong>de</strong> zu1len wor<strong>de</strong>n be von <strong>de</strong>n,<br />

of <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>-, dijk- of wegpligtigen daartoe onvermogen~<br />

zijn, en e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk tot diejhedijk<strong>in</strong>g en droog- / .b.rmak<strong>in</strong>g,<br />

waar zulks uitvoerlijk te achten is, a lies<br />

ter heoor<strong>de</strong>el<strong>in</strong>g van heeren ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten,<br />

na <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-besturen en <strong>de</strong>n <strong>op</strong>ziener <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rijen<br />

daar<strong>op</strong> te hehben gehoord. -<br />

Daar, waar<br />

<strong>de</strong> betal<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r waarborg- en consignatiegel<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

termijnen geschiedt, znllen <strong>de</strong>zel ve volgens het <strong>op</strong><br />

te geven tarief wor<strong>de</strong>n herekend.<br />

Art. 12.<br />

De OYer· bet lo<strong>op</strong>en<strong>de</strong> jaar verschuldig<strong>de</strong> waarhorg-<br />

en consignatiepenn<strong>in</strong>gen zullen, volgens bet<br />

gebruik, van ie<strong>de</strong>ren veenpol<strong>de</strong>r <strong>in</strong> eens of <strong>in</strong> termUnen<br />

kunnen betaald wor<strong>de</strong>n, doch <strong>in</strong> allen gevalle<br />

voor 1 O Oc.t~• van elk jaar moeten voldaan L l'>-r<br />

zijn. Nograns, <strong>in</strong>dien het land of perceel, waaruit<br />

.::-


22<br />

<strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>g wordt aangevraagd, tot een vier<strong>de</strong><br />

zal zijn uitgeveend, zal <strong>de</strong> betal<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r waarborgen<br />

consignatiegel<strong>de</strong>n <strong>in</strong> eens en niet meer bij termijnen<br />

moeten geschie<strong>de</strong>n; "';.J f., ,.-' , "',t , , , h ""'.),. :~-;"/ ~ '~"·<br />

Degen en, die nalatig blijven <strong>op</strong> <strong>de</strong> daartoe ge- ; ·;," .... ~: ·;,..~<br />

stel<strong>de</strong> zitdagen hun verschuldig<strong>de</strong> te voldoen, zul- 7 ' ' " " · · ~'"<br />

c: h . .. J? _;. :... ,<br />

len daartoe door <strong>de</strong>n penn<strong>in</strong>gmeester' <strong>op</strong> autorisatie /"'" n " ;?'<br />

van het veen<strong>de</strong>rij-hestuur, <strong>op</strong> <strong>de</strong> gehrnikelijke wijze ~ -v;; 1·~·<br />

..i<br />

0 A "-' /"<br />

wor<strong>de</strong>n vervolgd. .t,_· ... ~ cr ~zt:<br />

Art. 13.<br />

De <strong>in</strong> art. 11 <strong>op</strong>genoem<strong>de</strong> waarborg- en consignatiepenn<strong>in</strong>gen<br />

zullen door <strong>de</strong> zorg van bet veen<strong>de</strong>rij-Lestuur<br />

<strong>op</strong> zijn !angst eene maand na <strong>de</strong> gehou<strong>de</strong>n<br />

zitdagen tot ontvangst moeten wor<strong>de</strong>n helegd<br />

<strong>in</strong> <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gen <strong>op</strong> een <strong>de</strong>r groothoeken <strong>de</strong>r<br />

nationale schuld, en <strong>in</strong> twee afzon<strong>de</strong>rlijke reken<strong>in</strong>gen<br />

wor<strong>de</strong>n aangelegd, van welke belegg<strong>in</strong>g door <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>g<br />

van hew ijzen, door <strong>de</strong> adm<strong>in</strong>istratie van<br />

her grootboek afgegeven, aan gedt>puteer<strong>de</strong> Staten<br />

zal moeten hlijken, en waar<strong>op</strong> van hunnentwege<br />

door <strong>de</strong>n griffier een visa zal gesteld wor<strong>de</strong>n. Doch<br />

<strong>in</strong>dien <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n Jer consignatiepenn<strong>in</strong>gen voor<br />

een ge<strong>de</strong>elte <strong>in</strong> het lo<strong>op</strong>en<strong>de</strong> jaar henoodigd waren,<br />

zullen <strong>de</strong>zelve <strong>in</strong> <strong>de</strong> kas van bet veen<strong>de</strong>rij-bestuur<br />

kunnen verhlijven.<br />

In dit geval zal daartoe eene<br />

vergunn<strong>in</strong>g van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten noodig zijn.<br />

Art. 14.<br />

De renten <strong>de</strong>r heleg<strong>de</strong> waarhorgpenn<strong>in</strong>ge~J zullen<br />

jaarlijks, of, waar dit gehruikelijk is geweest,<br />

tweemaal 's j aars, <strong>op</strong> eenen daartoe hehoorlijk he-


23<br />

kend te makeu zitdag of zitdagen, door <strong>de</strong>n penn<strong>in</strong>gmeester<br />

aan <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r renversalen of<br />

waterbrieven wor<strong>de</strong>n uitbetaald, of bij <strong>de</strong> beta l<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>r pol<strong>de</strong>rlasten afgerekend, en zulks tot zoodanig<br />

hedrag als bij <strong>de</strong> laatst gedane en goedgekeur<strong>de</strong><br />

reken<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rij is gehleken, dat uithetaald<br />

hehoort te wor<strong>de</strong>n, waarvan <strong>de</strong> penn<strong>in</strong>gmeester<br />

een kohier zal <strong>op</strong>maken en hij <strong>de</strong> te doeue reken<strong>in</strong>g<br />

als hewijs overleggen.<br />

De uithetal<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r renten zal plaats hehhen na<br />

vertoon van eene quitantie <strong>de</strong>r hetaal<strong>de</strong> lands - ,<br />

pol<strong>de</strong>r-, veen<strong>de</strong>rij- en an<strong>de</strong>re b<strong>in</strong>nenlandsche lasten,<br />

zoo gewone als huitengewone, van het laatst verschenen<br />

jaar of van <strong>de</strong> laatst pia a ts gehad hebhen<strong>de</strong><br />

uitzett<strong>in</strong>g, <strong>op</strong> <strong>de</strong> personele verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

van <strong>de</strong>n penn<strong>in</strong>gmeester, <strong>in</strong>dien later mogt hlijken,<br />

dat <strong>de</strong> uitbetal<strong>in</strong>g was geschied, en <strong>de</strong> las ten \'an<br />

het laatst verschenen jaar onhetaald waren gehleven<br />

, nogtans met magtig<strong>in</strong>g <strong>op</strong> <strong>de</strong>nzel ven , om<br />

<strong>de</strong>ze las ten van <strong>de</strong> uit te beta len rente af te hou<strong>de</strong>n.<br />

De consignatiepenn<strong>in</strong>ge(zullen tot vermeer<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g , ~ .... .-£-, .uC-4.---<br />

van het kapitaal wor<strong>de</strong>n aangelegd, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> ter /Vn. "-


~ -:-k ~ --; ;-r7r, ., A-I<br />

')t!.1L'---r.nt' ;~ -fc.--/r<br />

/f;.; r _....... 'L • ,i~..·<br />

~_:.: ' "'(.'.' ::"'.!...!! . ....<br />

24<br />

Art. 15.<br />

Bij <strong>de</strong> hetal<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r waarhorgpenn<strong>in</strong>gen zullen<br />

aan <strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n afgegeven een of meer<br />

renversalen of waterhrieven , naar gelang <strong>de</strong>r te<br />

veenen percelen, welke renversalen ofwaterhrieven<br />

telken reize hij <strong>de</strong> uitkeer<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r renten (na aftrek,<br />

zoo noodig, <strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong> lands-, veen<strong>de</strong>rij-, pol<strong>de</strong>r-<br />

en an<strong>de</strong>re reiHe lasten) zullen moeten wor<strong>de</strong>n<br />

vertoond, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> rentehetal<strong>in</strong>g daar<strong>op</strong> kunne<br />

wor<strong>de</strong>n afgescbreven.<br />

De renversalen of waterhrieven zijn voor kapitaal<br />

en renten onafscheidhaar van <strong>de</strong>n grond of het<br />

water, waarvoor <strong>de</strong> waarhorgpenniugen zijn gestort ,<br />

en voor geene afzon<strong>de</strong>rlijke en van <strong>de</strong>zel ve afgeschei<strong>de</strong>ne<br />

v ervrcemd<strong>in</strong>g vathaar; zulks evenwel met<br />

uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g vanjLoosdrecltt, waar dit niet uitvoerhaar<br />

is en mmmer heeft plaats gehad.<br />

Zij zullen on<strong>de</strong>r een doorlo<strong>op</strong>end volgnummer<br />

letterlijk geschreven wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het daat toe a~n<br />

leggen of aangelegd re2ister, gekan tteekend en gewaarmerkt<br />

door het hoofd van het veen<strong>de</strong>rij·hestuur,<br />

en moeten <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> grootte van het venvaarhorgd<br />

perceel, met <strong>op</strong>gaaf van het kadastraal num-<br />

Iner en sectie, ,-•A t~P"-(',; , r' {,/ /.1'-t·"JA'" ,.;)'/ 7/ A..A, r ( r/ /'--£-. r .'. •.{n<br />

On<strong>de</strong>r ie<strong>de</strong>r artikel zullen, aan <strong>de</strong> eene zii<strong>de</strong><br />

;) '<br />

,/,.<br />

,/.- ~ '!· ·,.,.,__.<br />

;.·:'.<br />

<strong>de</strong> j aarlijksche rentehetal<strong>in</strong>gen geregeld wor<strong>de</strong>n -1:-;.-,,r,.,;<br />

aangeteekend , en, a au <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong>, <strong>de</strong> cigen- ": ,J,,/' ,;<br />

;l'!. .,.....,;><br />

doms-overgangen van land en water, waarvoor <strong>de</strong> 1 ·" f'pr,<br />

waarborgpeun<strong>in</strong>seu zijn verstrckt. ·<br />

Bii <strong>de</strong> stortiug <strong>de</strong>r consignatiepcnniugeu , cheel .'-,,, ;f.,.<br />

'I g /c,. h r<br />

tfJ•fi.c.<br />

e/'


25<br />

of <strong>in</strong> termijnen , zal aan <strong>de</strong> verveeners een hewijs<br />

<strong>de</strong>r gedane hetal<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n afgegeven , met<br />

aanduid<strong>in</strong>g <strong>de</strong>t· kadastrale percelen, waar<strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

ontvangene hetal<strong>in</strong>gen zullen wor<strong>de</strong>n aangeteekend,<br />

tot dat <strong>de</strong> voile consignatie heeft plaats gehad.<br />

Hiervan zal, <strong>in</strong> voege voorschreven, een afzon- /<br />

<strong>de</strong>rlijk regi~.ter wor<strong>de</strong>n aan~elegd, en <strong>de</strong> ..pennillg ,


26<br />

Art. 17.<br />

Het bestuur of <strong>de</strong> penniugmeester, met <strong>de</strong> <strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

en belegg<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r waarborgpenn<strong>in</strong>geu respectivelijk<br />

helast, zal daarvoor van <strong>de</strong> <strong>in</strong>legpenn<strong>in</strong>gen<br />

genie ten 21 pCt. en voor <strong>de</strong> uitbetal<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r ren ten<br />

gelijke 2} pCt., voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>n<strong>in</strong>g en be legg<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r<br />

consignatiepenn<strong>in</strong>gen me<strong>de</strong> 2~<br />

an<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> reken<strong>in</strong>g te mogen brengen.<br />

Art. 18.<br />

pCt. , zon<strong>de</strong>r iets<br />

Het veen<strong>de</strong>rij-bestuur wordt, gelijk tot hier toe,<br />

naar aanleid<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r ordonnantie <strong>op</strong> <strong>de</strong> ontgrond<strong>in</strong>gen<br />

van 29 J ulij 1767, plaats had, zamengesteld<br />

uit het hestuur <strong>de</strong>r gemeente en van <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r,<br />

waar<strong>in</strong> geveend wordt.<br />

De burgemeester hekleedt daarhij het voorzitterschap;<br />

het secretariaat word oor <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>rschout ,J,. ~~<br />

waargenomen, <strong>de</strong>ze nie tevens hurgemeester en ;-.-.,..., ~/- d<br />

. .. d I d l d 1 . /r~/ ~ ... -..,<br />

secretans ZIJn e. n geva wor t 1et secretanaat ,.::;..,/'«,,,<br />

aan een <strong>de</strong>r led van het hestuur of aan <strong>de</strong>n<br />

penn<strong>in</strong>gmeest)! <strong>op</strong>gedt·agen.<br />

Tot penn<strong>in</strong>gmeester wordt een geschikt persoon<br />

door het veen<strong>de</strong>rij-hestuur uit of buiten hun mid<strong>de</strong>n<br />

aan ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten ter henoem<strong>in</strong>g voorgedragen<br />

.<br />

Daar, waar die functien tegenwoordig an<strong>de</strong>rs zijn<br />

ver<strong>de</strong>eld of wor<strong>de</strong>n waargenomen, zal men <strong>de</strong>zelve<br />

blijven hehou<strong>de</strong>n, tot dat, <strong>in</strong> geval van vacature,<br />

daar<strong>in</strong> an<strong>de</strong>rs kan wor<strong>de</strong>n voorzien ; doch <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

pol<strong>de</strong>r Loosdrecht is het veen<strong>de</strong>rij- bestuur zamengesteld<br />

uit het gemeente hestuur van Loosdrecht


27<br />

. ,;... t ("' }<br />

) r7<br />

(hurgemeester en ra<strong>de</strong>n) welke hevoegd zijn zich te<br />

gedragen als pol<strong>de</strong>r-bestuur <strong>in</strong> <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r Loosdrecht.<br />

In <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r Loen<strong>de</strong>rveen is het veend'erij-Lestuur<br />

zamengesteld uit het gemeente-bestuur van<br />

Loosdrecht (hurgemeester en ra<strong>de</strong>n of le<strong>de</strong>n van<br />

Let gemeente-hestuur) en het pol<strong>de</strong>r-hestuur van<br />

Loen<strong>de</strong>rveen ; -<br />

tot tijd en wijle bij na<strong>de</strong>re wettelijke hepal<strong>in</strong>gen ~;;;<br />

hlijven<strong>de</strong> di' hesturen hestaan i~a""h'~ C<br />

hier<strong>in</strong> an<strong>de</strong>rs zal zijn voorzien.<br />

De le<strong>de</strong>n van het veen<strong>de</strong>rij-bestuur en het gemeente-hestuur<br />

van Loosdrecht zijn en blijven te<br />

zamen en ie<strong>de</strong>r <strong>in</strong> het hijzon<strong>de</strong>r verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor <strong>de</strong> hewar<strong>in</strong>g, bel egg<strong>in</strong>g en verreken<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r<br />

gel<strong>de</strong>n en effecten.<br />

De penn<strong>in</strong>gmeester wordt verantwoor<strong>de</strong>lijk gesteld<br />

voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>n<strong>in</strong>g en het heheer <strong>de</strong>r aan hem<br />

toevertrouw<strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n, waaromtrent het veen<strong>de</strong>rijhestuur<br />

hevoegd en gehou<strong>de</strong>n is, on<strong>de</strong>r goedkeur<strong>in</strong>g<br />

van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, van <strong>de</strong>nzelveu zoodanige<br />

~ te vor<strong>de</strong>ren , als zij zullen noodig achten,<br />

De gel <strong>de</strong>n, effecten, eigendoms bewijzen, registers,<br />

hoek en en papieren , <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij betreffen<strong>de</strong>,<br />

zullen, als gewoonlijk, wor<strong>de</strong>n hewaard <strong>in</strong> eene<br />

ijzeren kist , vom·zien van drie verschillend werken<strong>de</strong><br />

sloten' van welke eeu <strong>de</strong>r sleutels zal herusten<br />

hij het hoofd van het bestuur' een on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n<br />

penn<strong>in</strong>gmeester en een on<strong>de</strong>r een <strong>de</strong>r !e<strong>de</strong>n van<br />

het hestuur.<br />

Art. 19.<br />

Aan het veen<strong>de</strong>rij-bestuur hlijft <strong>in</strong> het bijzon<strong>de</strong>r<br />

du-.­


28<br />

<strong>op</strong>gedragen het toezigt over <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>geu b<strong>in</strong>nen<br />

<strong>de</strong>szelfs gemeente en pol<strong>de</strong>rs en over <strong>de</strong> rigtige<br />

uitvoer<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r hepal<strong>in</strong>gen, bij dit reglemeut voorgeschreven.<br />

Het veen<strong>de</strong>rij-hestuur is niet aileen gehou<strong>de</strong>n,<br />

door a lie mid<strong>de</strong>len, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>szelfs hereik, daaraan<br />

<strong>de</strong> hand te hou<strong>de</strong>n , maar bovendien verpligt om,<br />

ten m<strong>in</strong>ste drie malen 's jaars, geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong>n veentijd,<br />

<strong>op</strong> zoodanige tij<strong>de</strong>n als bet <strong>in</strong> het belang <strong>de</strong>r<br />

zaak meest dienstig oor<strong>de</strong>elen zal, zich door locale<br />

<strong>in</strong>spectien van <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>gen tegen dit reglement<br />

te verzekeren en daarvan proces-verhaal <strong>op</strong> te maken<br />

en een afschrift aan ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten toe te<br />

zen <strong>de</strong>n.<br />

Indien die <strong>in</strong>spectien tevens zullen dienstbaar<br />

zijn om werken, die gemaakt zijn of uit <strong>de</strong> schouw<br />

gehou<strong>de</strong>n moe ten wor<strong>de</strong>n, <strong>op</strong> te nemen, zal daarvan,<br />

ten m<strong>in</strong>ste 8 of 14 dagen bevorens, <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

gebruikelijke wijze bekendmak<strong>in</strong>g moeten geschie<strong>de</strong>n.<br />

- Het hestuur zal zich daarbij <strong>in</strong> commissien<br />

kunnen ver<strong>de</strong>elen, die echter uit niet m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan<br />

drie le<strong>de</strong>n zullen mogen hestaan.<br />

De beloon<strong>in</strong>gen daarvoor, alsme<strong>de</strong> voor aile<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r toe te kenneo, zullen door<br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, naar aanleid<strong>in</strong>g van het reglement<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r-adm<strong>in</strong>istratien van 26 November<br />

1826, <strong>in</strong> billijkheid wor<strong>de</strong>n geregeld.<br />

Art. 20.<br />

Het veen<strong>de</strong>rij-hestuur zorgt, <strong>op</strong> zijne verantwoor<strong>de</strong>lijkheid,<br />

dat jaarlijks en (zoo doenlijk) ten tij<strong>de</strong>


29<br />

<strong>de</strong>r sluitiug van <strong>de</strong> reken<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r pol<strong>de</strong>dasten , behoorlijke<br />

reken<strong>in</strong>g en verantwoord<strong>in</strong>g door <strong>de</strong>n<br />

penn<strong>in</strong>gmeester wor<strong>de</strong> <strong>op</strong>gemaakt van alle ontvangsten<br />

en uitgaven, ten behoeve <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rij en<br />

veeu<strong>de</strong>rij -fondsen gehad en gedaan, afge<strong>de</strong>eld <strong>in</strong><br />

drie af<strong>de</strong>el<strong>in</strong>gen, waarbij, <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste, <strong>de</strong> ontvangene<br />

en heleg<strong>de</strong> waarhorgpenn<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n<br />

verantwoord; <strong>in</strong> <strong>de</strong> twee<strong>de</strong>, <strong>de</strong> daarvan gei:ncasseer<strong>de</strong><br />

en uitbetaal<strong>de</strong> renten en ver<strong>de</strong>re adm<strong>in</strong>istratie-kosten<br />

, en <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>1·<strong>de</strong>, <strong>de</strong> ontvangene en beleg<strong>de</strong><br />

consignatiepenn<strong>in</strong>gen, <strong>de</strong> renten, mitsga<strong>de</strong>rs<br />

<strong>de</strong> daar<strong>op</strong> gedane hetal<strong>in</strong>gen.<br />

Dat die reken<strong>in</strong>g, na door het veen<strong>de</strong>rij-hestuur<br />

of eene commissie uit hetzelve voorlo<strong>op</strong>ig te zijn<br />

<strong>op</strong>genomen, <strong>op</strong>enlijk wor<strong>de</strong> afgehoord, ten langste<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> maand Mei, <strong>in</strong> eene verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van het<br />

veen<strong>de</strong>rij-hestuur en al <strong>de</strong> geerf<strong>de</strong>n en verveeners,<br />

die daarhij zullen will en tegenwoordig zijn, daartoe<br />

bij publica tie en aanplakk<strong>in</strong>g van bill etten 14 dagen<br />

hevorens te convoceren.<br />

Dat, behalve het verslag van <strong>de</strong>n staat <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rij-fondsen,<br />

achter <strong>de</strong> reken<strong>in</strong>g te stellen, een<br />

blijk wor<strong>de</strong> gevoegd, dat <strong>de</strong> bewijzen van <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gen<br />

ter griffie van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten zijn geviseerd,<br />

en <strong>de</strong>ze met dit visa aan <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

zijn vertoond, en daarvan, zoo wei als van <strong>de</strong><br />

zuiver<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r r~ken<strong>in</strong>g van het vorige jaar, door<br />

overleg <strong>de</strong>r quitantien, bij bet slot van reken<strong>in</strong>g<br />

wor<strong>de</strong> meld<strong>in</strong>g gemaakt, en <strong>de</strong> reken<strong>in</strong>g door <strong>de</strong><br />

!e<strong>de</strong>n van het bestum· en ver<strong>de</strong>re presente geerf<strong>de</strong>n


30<br />

l/''.-r:-t~,. •'" -<br />

!f'-'71""-'nk ·<br />

'' ~.<br />

/t;o:t';_-t--e-~~'<br />

//(.,, />..., IV r>< r >-"<br />

/ ..Lrr.A- 1 J.r< 1'-7~~1 r 1'<br />

7r-p./- :7'(4-) ~.:·,?-~<br />

'<br />

I<br />

'r /....~~jL -'1.<br />

en verveeners wor<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rteekend, aan w1e hij<br />

die gelegenheid, zoo veel doenlijk, <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen zullen moeten wor<strong>de</strong>n gegeven.<br />

Dat voor 1 •. Julij van ie<strong>de</strong>r jaar , of, zoo reel<br />

mogelijk, te gelijk met die van <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs, <strong>de</strong><br />

afgehoor<strong>de</strong> reken<strong>in</strong>g met een duhbel van die, aan<br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> .Staten ter goedkeur<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong> <strong>in</strong>gezon<strong>de</strong>n,<br />

die <strong>de</strong> orig<strong>in</strong>ele, met het appo<strong>in</strong>tement<br />

van approhatie voorzien, aan het hestuur terugzen<strong>de</strong>n<br />

en het duplicaat <strong>in</strong> het proY<strong>in</strong>ciaal-archief<br />

doen <strong>de</strong>poneren; -<br />

zijn<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten<br />

niettem<strong>in</strong> verpligt, om van tijd tot tijd door eene<br />

commissie uit hun mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong>zage te nemen van <strong>de</strong><br />

gehou<strong>de</strong>ne adm<strong>in</strong>istratie en al <strong>de</strong> registers en geschriften<br />

<strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rij-hesturen te do en nazien.<br />

Art. 21 .<br />

Aile verveen<strong>in</strong>gen, b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong>n afstand van 45<br />

ellen van/ puhlieke of gemeene wegen , ka<strong>de</strong>n ,<br />

dijken en 1 waterkeer<strong>in</strong>gen , of tot algemeene dienst<br />

strekken<strong>de</strong> vaarten, mitsga<strong>de</strong>rs molenwerven, meen.<br />

ten en zuwen, zijnf'verbo<strong>de</strong>n <strong>op</strong> eene hoete van<br />

f 100.-, te verbluren niet alleen door <strong>de</strong> veenof<br />

haggerlie<strong>de</strong>n, die hevon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n daartegen<br />

te han<strong>de</strong>len, maar ook door <strong>de</strong>n eigenaar van het<br />

perceel, waar<strong>in</strong> zoodanige v~en<strong>de</strong>rij<br />

wordt gedoogd,<br />

hehalve stak<strong>in</strong>g van aile verveen<strong>in</strong>g <strong>op</strong> dat punt<br />

en herstell<strong>in</strong>g van hetgeen daaraan zal hevon<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n verkort of heschadigd te zijn, te constate•<br />

ren<br />

en te do en herstellen, zoo als v roeger is<br />

<strong>op</strong>gegeven. -<br />

Nogtans wordt voor <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r


31<br />

Loosdrecht <strong>de</strong> voot·sz, afstaud van 45 ellen teruggebragt<br />

<strong>op</strong> 11 ellen 3 palmen, on<strong>de</strong>r voot·waar<strong>de</strong><br />

evenwel , dat <strong>de</strong> nu genoem<strong>de</strong> afstand alleen <strong>op</strong><br />

verzoek van <strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n toegestaan wordt, -<br />

<strong>de</strong>rhalve dat hij, die van <strong>de</strong>ze vergunn<strong>in</strong>g gebruik<br />

wil maken, eene aanvraag daartoe aan het veen<strong>de</strong>rij-bestuur<br />

moet doen, welk verzoek moet behelzen:<br />

1°, het nummer, <strong>de</strong> sec tie en <strong>de</strong> <strong>in</strong>houdsgt·ootte<br />

van het perceel, waanoor dit verlangd wordt;<br />

2°, een blijk, dat werkelijk dit percee\ of die<br />

percelen <strong>de</strong> eigendom van <strong>de</strong>n verzoeker zijn , of<br />

zij eigenaars daar<strong>in</strong> toestemmen; -<br />

.zullen<strong>de</strong> <strong>in</strong><br />

allen geval1e dit verzoek niet wor<strong>de</strong>n toegestaan<br />

dan nadat a an het veen<strong>de</strong>rij-bestuur is gebleken ,<br />

dat genoem<strong>de</strong> aanvrage zon<strong>de</strong>r bena<strong>de</strong>eliog van<br />

dijken, het dorp of <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n kan wor<strong>de</strong>n verleend.<br />

In <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r Loen<strong>de</strong>rveen en <strong>de</strong> W€.JHjens on<strong>de</strong>t·<br />

..<br />

Loosdrecht zullen <strong>de</strong> ven·eeo<strong>in</strong>gen mogen plaats<br />

hebben <strong>op</strong> <strong>de</strong>n voet van het octrooi en naar <strong>de</strong><br />

hepal<strong>in</strong>gen van het Kooioklijk besluit van <strong>de</strong>n 10<br />

.J 1!~:, t ,J<br />

September 1815 , D 0 • 12, di t nogtans on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

daar<strong>in</strong> gestel<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n; - zullen<strong>de</strong> wij<strong>de</strong>rs<br />

<strong>de</strong> afwijk<strong>in</strong>gen, die van <strong>de</strong> artikelen 9.( en J{ <strong>de</strong>t'<br />

generale ordonnantie van 29 Julij 1767 doot· latere<br />

dispensatien <strong>in</strong> on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>ne districten mogten<br />

zijn verleend, wor<strong>de</strong>n gerespecteerd, <strong>in</strong> zoo \'ene<br />

<strong>de</strong> eigenaars dier percelen zullen k unnen aantoo·<br />

nen die dispensa tien wettig verkregen te hehben<br />

en <strong>de</strong> daarbij voorgeschreven bepal<strong>in</strong>gen naauw ·<br />

_,!_J',.-Z'J<br />

I


32<br />

l<br />

I •<br />

/<br />

I<br />

' /t'a" r• /1 u /LL-.<br />

keurig te hebben nagekomen. -<br />

B\j gebrekc daaraan<br />

, zullen <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong>n verbo<strong>de</strong>n<br />

kr<strong>in</strong>g <strong>op</strong> <strong>de</strong> aanzegg<strong>in</strong>g van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten<br />

of het veen<strong>de</strong>rij-bestuur moeten wor<strong>de</strong>n gestaakt,<br />

tot dat aan <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n , <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g<br />

met <strong>de</strong> overige hepal<strong>in</strong>gen, bij dit<br />

reglement voorgeschreven, ten genoegen van ge<strong>de</strong>pu<br />

teer<strong>de</strong> Staten zal zijn voldaan,- 7· ;/-"h-1r ;trru,_.,_-,.."" A<br />

Z d • d . , z-.nv


33<br />

breedte van 35 ellen of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r heeft, en zoo het<br />

veenland bree<strong>de</strong>r is, zal <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> akker zoo<br />

breed moeten zijn als doot· het veen<strong>de</strong>rij-bestuur<br />

noodig zal wor<strong>de</strong>n gerekend , of, bij tegenspraak ,<br />

door ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten zal wor<strong>de</strong>n hepaald , en<br />

ten <strong>op</strong>zigte van Loosdrecht 3.76 en on<strong>de</strong>r Loen<strong>de</strong>rveen<br />

4.71 breed moeten zijn. Nogtans blijft<br />

bet ter heschikk<strong>in</strong>g van bet veen<strong>de</strong>rij-hestuur en ,<br />

bij verschil , ter besliss<strong>in</strong>g van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten,<br />

dat er twee of meer<strong>de</strong>re leg-akkers <strong>op</strong> een' kamp<br />

moeten blijven liggen en wel <strong>in</strong>geval <strong>de</strong>ze kamp<br />

huitengewoon breed is, of het verveenen van een'<br />

kamp zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze hepal<strong>in</strong>gen na<strong>de</strong>elige gevolgen<br />

voor <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r kon hebben.<br />

Deze leg-akkers moeten, zoo veel doenlijk , van<br />

<strong>de</strong>n bovengrond of van aar<strong>de</strong> gelegd wor<strong>de</strong>n , en<br />

<strong>in</strong> allen gevalle daar, waar het veen<strong>de</strong>rij-bestuur<br />

het mogelijk acht , zullen<strong>de</strong> an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n<br />

verpligt zijn <strong>de</strong>zelve van het veenland te laten<br />

blijven (plaatselijk gebruik daarhij altijd on<strong>de</strong>r het<br />

oog hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong>) zullen<strong>de</strong> f 50.-· boete verheurd<br />

I<br />

wor<strong>de</strong>n voor elken leg-akker, die smaller wordt<br />

hevon<strong>de</strong>n dan hoven is aangegeven. 1<br />

Art. 24.<br />

Ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> meer sterkte aan <strong>de</strong> voorgron<strong>de</strong>n en<br />

leg-akkers te geven, zullen zij tot zulk eene hoogte<br />

uit <strong>de</strong>n bovengrond <strong>de</strong>r pu tten, zwetten en dohhers<br />

wor<strong>de</strong>n aangehragt, dat <strong>de</strong>rzelver kanten gelijk<br />

zijn met het w<strong>in</strong>terpeil <strong>de</strong>t· pol<strong>de</strong>rs en ver<strong>de</strong>r<br />

het mid<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n akker. ten m<strong>in</strong>ste een palm '<br />

3<br />

/ / /-~IJ~ 4-~w &.- ~<br />

~ .;-; "


34<br />

i<br />

hoven dat peil boog zg ; -<br />

znllen<strong>de</strong> daar, waat·<br />

zulks door ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, tot beboud <strong>de</strong>r<br />

gemeente-dijken, wegen, vaarten en ka<strong>de</strong>n noodig<br />

mogt wor<strong>de</strong>n geoor<strong>de</strong>eld, <strong>de</strong>zelven moeten versterl,t<br />

wor<strong>de</strong>n met rijsbout, pu<strong>in</strong> of zand.- Bet is te,•ens<br />

<strong>op</strong> eene boete van (50.- verho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n hovengrond<br />

van <strong>de</strong>n leg- akker of bet voorland af te graven of<br />

wel te verlageu.<br />

Art. 25.<br />

Jndien mogt hevon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong> veneeners<br />

het veen van een' leg-akker wegbalen, zal <strong>de</strong>ze telkens<br />

verheuren eene boete van f 75.-. Deze hoete<br />

zal verscllllldigd zijn, niet alleen door <strong>de</strong> veen- of<br />

haggerlie<strong>de</strong>n, die hevon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n daartegen te<br />

han<strong>de</strong>len, maar ook door <strong>de</strong> eigenaars <strong>de</strong>r legakkers,<br />

zoo ont<strong>de</strong>kt kan wor<strong>de</strong>n, dat zoodanige<br />

eigenaar van het perceel <strong>de</strong>ze wegbal<strong>in</strong>g heeft gelast<br />

of ten m<strong>in</strong>ste stilzwijgend gedoogd.<br />

Art. 26.<br />

De slooten, tot scheid<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r eigendommen, zul-<br />

1en ter plaatse, waar veenlan<strong>de</strong>n zijn, die niet<br />

geveend mogen wor<strong>de</strong>n , niet wij<strong>de</strong>r mogen zUn<br />

dan 7 ~ el.<br />

De overtre<strong>de</strong>r <strong>de</strong>zer hepal<strong>in</strong>g zal verheuren eene<br />

hoete van r 75.-' onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd <strong>de</strong> verpligt<strong>in</strong>g<br />

om bet we<strong>de</strong>rregtelUk vergravene of verveen<strong>de</strong><br />

we<strong>de</strong>r te moeten aandammen b<strong>in</strong>nen eenen door<br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten te bepalen termijn, <strong>op</strong> poene,<br />

dat, zulks niet gescbied zijn<strong>de</strong>, ten Iwste van <strong>de</strong>n<br />

geLrekige publiek of uit <strong>de</strong> hand zal wor<strong>de</strong>n aan-


35<br />

hesteed. -'Van het stellen <strong>in</strong> gehreke en van <strong>de</strong><br />

hev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r overtred<strong>in</strong>g zal moeten hlijken <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> wijze als vroeger is bepaald.<br />

Art. 27.<br />

De genoem<strong>de</strong> slooten, tot afscheid<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r eigendommen'<br />

zullen niet dieper mogen zijn dan eene<br />

el on<strong>de</strong>r het zomerpeil , <strong>op</strong> <strong>de</strong> straffe en on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

hepal<strong>in</strong>gen, hij het vorige artikel vermeld.<br />

t<br />

Art. 28~<br />

Genoem<strong>de</strong> slooten zulle/ <strong>de</strong> wegen, ka<strong>de</strong>n , . ~ -tf~~<br />

dijken of waterkeer<strong>in</strong>gen, meenten en zuwen niet .-M..,~;.c... ~/ d~<br />

/ :n.P>/. d..-~ /~,.4t'7<br />

ver<strong>de</strong>r mogen na<strong>de</strong>ren dan <strong>op</strong> 4 ellen afstands' err .e.n :1-'-,.,....--,.,..k_<br />

zulks <strong>op</strong> straffe en on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hepal<strong>in</strong>gen , hij art.<br />

26 <strong>op</strong>genomen.<br />

Op <strong>de</strong>zen afstand van 4 ellen zal <strong>de</strong> vaste grand,<br />

door <strong>op</strong>hreng<strong>in</strong>g van aardspecie en aanberm<strong>in</strong>g tegen<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>gemel<strong>de</strong> wegen, ka<strong>de</strong>n , dijken, waterkeer<strong>in</strong>gen,<br />

meenten en zuwen, zoodanig moeten<br />

wor<strong>de</strong>n verhoogd en versterkt , dat <strong>de</strong>zel ve voor<br />

<strong>de</strong>n slag ran het water beschut hlijven. -<br />

Waar<br />

zulks niet is geschied , zullen <strong>de</strong> eigenaars diet·<br />

gron<strong>de</strong>n verpligt zijn , <strong>op</strong> aanzegg<strong>in</strong>g van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten, h<strong>in</strong>nen eenen door <strong>de</strong>2:e heerea te ~A---A!. rc:~<br />

hepalen termijn, zulks ten uitvoer te hrengen, <strong>op</strong><br />

poene van publieke of on<strong>de</strong>rhandsche hested<strong>in</strong>g,<br />

ten hunnen koste ten uitvoer te hrengen <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

wijze als hij art. 26 is gestatueerd.<br />

Art. 29.<br />

In <strong>de</strong> bij het voorgaan<strong>de</strong> artikel genoem<strong>de</strong> slooten<br />

tot afscheid<strong>in</strong>g zal niet mogen wor<strong>de</strong>n geveend ,<br />

a•


36<br />

I~<br />

zelfs niet voor e1gen gehruik, '<strong>op</strong> <strong>de</strong> boete van<br />

hon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n voor elke overtred<strong>in</strong>g.<br />

Art. 30.<br />

Het is verho<strong>de</strong>n eenig slik , veenzo<strong>de</strong>n of veenaar<strong>de</strong><br />

buiten <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r te verv~en; men zal<br />

<strong>in</strong>tegen<strong>de</strong>el gehou<strong>de</strong>n ziju- het siiJftot turf b<strong>in</strong>nen<br />

<strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r te droogeu. Evenm<strong>in</strong> is het geoorloofd<br />

<strong>de</strong>n hovengrond van die veenlan<strong>de</strong>n af te gmven,<br />

waarvoor aanvrage tot verveen<strong>in</strong>g is gedaan, doch<br />

nog niet is verleend.<br />

Het is alme<strong>de</strong> verho<strong>de</strong>n eenige zo<strong>de</strong>n of veenaar<strong>de</strong><br />

te plompen of <strong>in</strong> het water te werpen; men<br />

zal gehou<strong>de</strong>n z\jn, <strong>de</strong>zel ve, voor zoo verre zij tot<br />

aanleg en verhoog<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r leg·akkers niet volstrekt<br />

bcnoodigd zijn , te vervoeren naar en aan te wen<strong>de</strong>n<br />

tot versterk<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r dijken , ka<strong>de</strong>n, dam men en<br />

wegen, alles ter plaalse waar zulks door het veen<strong>de</strong>rij-bestuur<br />

zal wor<strong>de</strong>n aangewezen,- dit tegen<br />

behoorlijke betal<strong>in</strong>g, welke nogtans niet meer dan<br />

eene scha<strong>de</strong>loosstell<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> specie en <strong>de</strong>n arbeid<br />

zal mogen bedragen.<br />

De overtre<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>zer bepal<strong>in</strong>gen zullen telken<br />

reize en voor ie<strong>de</strong>r geval afzon<strong>de</strong>rlijk verbeureu<br />

eene boete van f 50.- Dez<br />

wor<strong>de</strong>n geconstateerd door ee<br />

proces-verbaal, <strong>op</strong>gemaakt,<br />

hetzij door een lid va<br />

overtred<strong>in</strong>gen zullcn<br />

het veen<strong>de</strong>rij-bestuur,<br />

hetzij door <strong>de</strong>n veldw achte of <strong>de</strong>n gemeenteof<br />

pol<strong>de</strong>r bo<strong>de</strong>, <strong>op</strong> <strong>de</strong>n eed, bij<br />

hunner bedicn<strong>in</strong>g gedaan, hou<strong>de</strong>nd<br />

daadzaken hebben gezien , welke <strong>de</strong><br />

e aanvaard<strong>in</strong>g<br />

grondslag<br />

\


37<br />

<strong>de</strong>zer overtred<strong>in</strong>g 'tmaken, met aanduid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n<br />

werkman of van <strong>de</strong> huit of hok, daartoe gehezigd,<br />

of wei van het land, aaruit <strong>de</strong> specie is gehaald.<br />

Ar 31.<br />

artikelen vastgestel<strong>de</strong> hepal<strong>in</strong>gen<br />

wegens <strong>de</strong> sloot , tot afscheid<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r eigendom·<br />

men, bezwaarlijk <strong>op</strong> aile ver~een<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<br />

prov<strong>in</strong>cie toepasselij te maken zijn<strong>de</strong>, zoo wordt<br />

aan heeren ge<strong>de</strong>putee e Staten O\'ergelaten, om<br />

<strong>in</strong> het vervolg met <strong>de</strong> v n<strong>de</strong>rij-besturen <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>ren<br />

pol<strong>de</strong>r zoodanige maatreg len, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noodige<br />

voorzorgen, te hepalen, a genoem<strong>de</strong> heeren het<br />

meest gera<strong>de</strong>n zullen achte'"',<br />

zoodagelijke<br />

nige hepal<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n hes<br />

kracht en waar<strong>de</strong> te zijn, als<br />

<strong>in</strong> dit<br />

reglement waren <strong>op</strong>genomen.<br />

Art. 32.<br />

llet ter ,·erveen<strong>in</strong>g \'erhuren van lan<strong>de</strong>n ofge<strong>de</strong>elten<br />

Jaarvan zal, <strong>op</strong> daartoe door <strong>de</strong>n verhuur<strong>de</strong>r<br />

en huur<strong>de</strong>r aan ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten gezamenlijk te<br />

doen verzoek, <strong>in</strong>gerigt als Lij artikel 4 is gezegd,<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n toegestaan.<br />

lngeval <strong>de</strong> verhur<strong>in</strong>g is toegelaten, hetzij van een<br />

geheel perceel 1 hetzij van een ge<strong>de</strong>elte daa !'Van 1 zullen<br />

<strong>de</strong> waarborg- en consignatiepenn<strong>in</strong>gen, voo1· een<br />

of &n<strong>de</strong>r verschuldigd, <strong>in</strong> eens hij het <strong>in</strong>steken van bet<br />

perceel of ge<strong>de</strong>elte daarvan moeten wor<strong>de</strong>n voldaan,<br />

en het renversaal of <strong>de</strong> waterh1·ief en bet bewijs van<br />

betal<strong>in</strong>g daarvan ten name van <strong>de</strong>n verhuur<strong>de</strong>ren niet<br />

ten name van <strong>de</strong>n buur<strong>de</strong>r , moeten wor<strong>de</strong>n afgegeven.


38<br />

Art. 33.<br />

Ie<strong>de</strong>r verveener zal gehou<strong>de</strong>n zij.n , om <strong>op</strong> of<br />

langs zijne lan<strong>de</strong>n, bereids ter verveen<strong>in</strong>g: <strong>in</strong>gestoken<br />

of daartoe aangegeven, <strong>op</strong> last van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten en on<strong>de</strong>r aanwijz<strong>in</strong>g van het veen<strong>de</strong>rijbestuur,<br />

zoodani9e palen te moeten stellen als<br />

zullen l un nen dienen om <strong>de</strong>n afstand a an te dui<strong>de</strong>n,<br />

waar<strong>op</strong> men met alle verveen<strong>in</strong>gen of het<br />

) ~'~.~~A.-;,__...-..._'? vergraven vao/publieke wegen , ka<strong>de</strong>n, dijken of<br />

~~,_, p-~' . dr>J k .<br />

, water ·eenngen, meenten, vaarten en zuwen moeten<br />

~ff· t---~.; .-~<br />

I' ~man ;{c..- venvij<strong>de</strong>rd blij ven<br />

Hier<strong>in</strong> nalatig zijn<strong>de</strong>, zullen <strong>de</strong>zelve palen <strong>op</strong><br />

zijne kosten door <strong>de</strong> zorg van het veen<strong>de</strong>rij-bestuur<br />

gesteld wor<strong>de</strong>n.<br />

Zij , die bevon<strong>de</strong>n zullen wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze palen te<br />

h ehben uitgegraven, verzet of '\\'eggehaald, zullen<br />

gestraft wor<strong>de</strong>n met eene geldhoete van r 25.-<br />

De eigenaar of verveener zal <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval verpligt<br />

zijn <strong>de</strong> palen <strong>op</strong> zijne kosten te herstellen,<br />

terwijl, <strong>in</strong>geval<br />

van nalatigheid, het veen<strong>de</strong>rijbestuur<br />

Levoegd zal zijn <strong>de</strong>ze herstell<strong>in</strong>g <strong>op</strong> zijne<br />

kosten te doen plaats hebben.<br />

Bepal<strong>in</strong>gen <strong>op</strong> <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r lwoge gron<strong>de</strong>n.<br />

Art. 34.<br />

Tot het uit <strong>de</strong> hooge gron<strong>de</strong>n, ten noord-oosten<br />

eu ten oosten <strong>de</strong>r prov<strong>in</strong>cie, steken van veenstukken<br />

, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hei<strong>de</strong>schalen of <strong>de</strong> bovenkorst zich<br />

b eviu<strong>de</strong>n<strong>de</strong>,


39<br />

geren van slik of veen, zal door <strong>de</strong> eigenaars<br />

vooraf <strong>de</strong> vergunn<strong>in</strong>g van ge<strong>de</strong>puleer<strong>de</strong> Staten<br />

moeten zijn verkregen , welke vergunn<strong>in</strong>g zal moeten<br />

wor<strong>de</strong>n aangevraagd b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong>n tijd en <strong>de</strong><br />

wijze, als hij art. 3 en 4 van dit reglement is<br />

voorgeschreven.<br />

Art. 35.<br />

Dezelf<strong>de</strong> eigenaren, llH' t permissie <strong>op</strong> dien voet<br />

veenen<strong>de</strong>, zullen gehou<strong>de</strong>n zijn te zorgen, dat het<br />

regenwater zoo veel mogelijk wor<strong>de</strong> afgeleid of afgegreppeld<br />

, zoodanig dat die gron<strong>de</strong>n v66r <strong>de</strong>n<br />

zomer niet dras hlij ven liggen en tot ongezon<strong>de</strong><br />

uitdamp<strong>in</strong>gen aanleid<strong>in</strong>g geven, maar zoo veel<br />

doenlijk tot cultuur wor<strong>de</strong>n gebragt.<br />

Art. 36.<br />

Van alle toegeken<strong>de</strong> vergunn<strong>in</strong>gen tot bet baggeren<br />

van veen uit hooge gron<strong>de</strong>n, zal aan <strong>de</strong><br />

plaatselijke hesturen en het pol<strong>de</strong>r-bestuur (daal'<br />

waar he.t aanwezig is), die geacht wor<strong>de</strong>n aldaar<br />

het Jagelijksch toezigt over <strong>de</strong>ze verveen<strong>in</strong>gen te<br />

hou<strong>de</strong>n , wor<strong>de</strong>n kennis gegeven , met die <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen,<br />

welke ter zake voorsz. noodig zullen wor<strong>de</strong>n<br />

geacht.<br />

Art, 37.<br />

Degenen, die, zon<strong>de</strong>r vergunn<strong>in</strong>g van ge<strong>de</strong>pu·<br />

teer<strong>de</strong> Staten, uit <strong>de</strong> hooge gron<strong>de</strong>n veen baggeren,<br />

of zulks doen huiten <strong>de</strong> percelen, waarvoor <strong>de</strong><br />

vergunn<strong>in</strong>g is toegekend, zullen vervallen <strong>in</strong> eene<br />

boete van {75.- voor ie<strong>de</strong>re overtred<strong>in</strong>g. - Van <strong>de</strong><br />

gedane overlred<strong>in</strong>g zal blijken bij proces-verbaal ,


40<br />

/j)<br />

(/1 u-,.._.~ £~ t. l(,.t,-<br />

fn->--...4-e-.,k -<br />

./c-{c: vf-~., 'J {.., ./<br />

<strong>op</strong>gemaakt door hurgemeester en .assessonm of een<br />

lid van het gemeente-hestuur, <strong>op</strong> <strong>de</strong>n eed, hij <strong>de</strong>n<br />

aanvang hunner hedien<strong>in</strong>g gedaan.<br />

Art, 38.<br />

Bij het verleenen <strong>de</strong>zer vergunn<strong>in</strong>gen zullen ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten , naar <strong>de</strong>n aard <strong>de</strong>r verveen<strong>in</strong>g<br />

en <strong>de</strong> hijzon<strong>de</strong>re Jigg<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r gron<strong>de</strong>n , <strong>de</strong> navolgen<strong>de</strong><br />

hepal<strong>in</strong>gen voorschrijven:<br />

1°. dat , tot <strong>in</strong>standhoud<strong>in</strong>g van water<strong>in</strong>gen,<br />

togt- en schouwslooten, <strong>de</strong>rzelver hoor<strong>de</strong>n of kanten<br />

niet zullen mogen wor<strong>de</strong>n verveend, maar<br />

gelaten tot eene breedte van 2 ne<strong>de</strong>rlandsche ellen;<br />

2°. dat alle hestaandywegen en voetpa<strong>de</strong>n zullen<br />

moeten hehou<strong>de</strong>n hlljven , en men, hij <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>gen<br />

, <strong>de</strong>zelve .niet ver<strong>de</strong>r zal mogen na<strong>de</strong>ren<br />

dan tot <strong>op</strong> eenen afstand van 5 ne<strong>de</strong>rlandsche ellen;<br />

3•. dat <strong>de</strong> omtrek <strong>de</strong>r percelen, voor zoo verre<br />

die grenzen aan <strong>de</strong>n eigendom yan an<strong>de</strong>ren, zal<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> stand gelaten' ter hreedte van eene<br />

ue<strong>de</strong>rlandsche el ;<br />

4°. dat, hij verveen<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> Ian<strong>de</strong>n niet dieper<br />

dan eene ne<strong>de</strong>rlandsche el on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>op</strong>pervlakte<br />

van het maaiveld zullen uitgehaggerd wor<strong>de</strong>n;<br />

5°. dat, hij <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>g, aan <strong>de</strong> veen- of<br />

trekgaten geene grootere uitgestrektheiJ dan 50<br />

ne<strong>de</strong>rlandsche vierkante roe<strong>de</strong>n zal gegeven wor­<br />

' <strong>de</strong>n ; terwijl <strong>de</strong> grenzen <strong>de</strong>rzelve veen- of trekgaten<br />

tot geene m<strong>in</strong><strong>de</strong>re breedte dan 2 ne<strong>de</strong>rlandsche<br />

ellen zullen <strong>in</strong> stand gelaten wor<strong>de</strong>n ;<br />

6°, dat <strong>de</strong> hij <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>g voorkomen<strong>de</strong> on ~


41<br />

hruikbare specie regelmatig zal aangewend wor<strong>de</strong>n<br />

tot <strong>de</strong>mp<strong>in</strong>g en aanmak<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> uit te graven<br />

veengaten, terwijl <strong>in</strong> die lan<strong>de</strong>n, alwaar <strong>de</strong> veenstukken<br />

zich on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zandlagen mogten bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n ,<br />

zal wor<strong>de</strong>n gezorgd, dat onmid<strong>de</strong>llijk na <strong>de</strong> uit<strong>de</strong>lv<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>rzelve veenstukken, <strong>de</strong> gemaakte gaten ter<br />

hoogte van het omliggen<strong>de</strong> land wor<strong>de</strong>n digt gemaakt.<br />

De overtre<strong>de</strong>rs van bovengemel<strong>de</strong> hepal<strong>in</strong>gen<br />

zullen vervallen <strong>in</strong> eene hoete van f 75.-, onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd<br />

<strong>de</strong> verpligt<strong>in</strong>g tot herstell<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r gebreken,<br />

h<strong>in</strong>nen eenen door ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, <strong>op</strong> aanzegg<strong>in</strong>g<br />

van het hoofd van het plaatselijk hestuur,<br />

waarondcr het land gelegen is, te bepalen termijn.<br />

De overtred<strong>in</strong>g en <strong>in</strong> gebreke hlijv<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r herstell<strong>in</strong>g<br />

zal wor<strong>de</strong>n bewezen door een proces-verhaal<br />

van bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Nogtans zullen ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten geene vergunn<strong>in</strong>g verleenen, zon<strong>de</strong>r al vorens<br />

<strong>de</strong> besturen en pol<strong>de</strong>r-directien gehoord te hebben ,<br />

zoo <strong>de</strong>ze aanwezig zijn, en bij verschil zich overtuigd<br />

te hebben , dat <strong>de</strong>ze veen<strong>de</strong>rijen niet tot na<strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie, gemeente of <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n verstrekken.<br />

Art. 39.<br />

Aan <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten wordt overgelaten,<br />

om <strong>op</strong> <strong>de</strong> hooge gron<strong>de</strong>n, waar<strong>in</strong> reeds gehaggerd<br />

wordt, <strong>de</strong> <strong>in</strong> het vorige artikel vermel<strong>de</strong> maatregelen<br />

toe te passen en zoodanige omtrent <strong>de</strong>n waarhorg<br />

voot· <strong>de</strong> hetal<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r lasten, van hoedanigen<br />

aard ooJ, , welke <strong>op</strong> die gron<strong>de</strong>n zou<strong>de</strong>n mogen


42<br />

drukken, voor te schrij ven , als het belang <strong>de</strong>r<br />

zaak vor<strong>de</strong>rt, wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten gemagtigd<br />

<strong>de</strong> gemeenten , waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> hooge veeneu<br />

gelegen zijn , me<strong>de</strong> te doen dragen <strong>in</strong> het tractement<br />

van <strong>de</strong>n <strong>op</strong>zigter <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rijen, waarvan<br />

later zal gemeld wor<strong>de</strong>n.<br />

ALGEMEENE BEPALINGEN.<br />

Art. 40.<br />

De hoeten, uit kracht van dit reglement te<br />

verbeuren , zullen komen, ten aanzien <strong>de</strong>r !age<br />

veenen, ten profij te <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rij-kas (~eel.Wg<br />

&~ consignatiepenn<strong>in</strong>gen), en , ten aanzien <strong>de</strong>r<br />

hooge veenen, ten voor<strong>de</strong>ele <strong>de</strong>r gemeen te-kas ,<br />

respectivelijk ter plaatse , waar <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>gen<br />

plaats hebhen.<br />

Art. 41.<br />

Uet toezigt oHr <strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze te doene verveen<strong>in</strong><br />

~ en wordt, hehalve aan <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-L~sturen· ,<br />

<strong>op</strong>gedragen aan <strong>de</strong> amhtenaren <strong>de</strong>r plaatselijke<br />

policie, welke, hij overtred<strong>in</strong>g, bevoegd zijn proces-verbaal<br />

<strong>op</strong> te maken ; doch hijzon<strong>de</strong>r wordt<br />

<strong>de</strong> zorg dienaangaan<strong>de</strong> toevertrouwd aan een' daartoe<br />

door ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten aan te stellen ambtenaar,<br />

en dit on<strong>de</strong>r eene na<strong>de</strong>r door Jezel ve te<br />

hepalen <strong>in</strong>sti'Uctie en on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> henam<strong>in</strong>g van <strong>op</strong>zigter<br />

<strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rijen.<br />

Art. 42.<br />

Gezeg<strong>de</strong> <strong>op</strong>zigter zal eene na<strong>de</strong>r te regelen he·


43<br />

zoldig<strong>in</strong>g erlangen, te voldoen<br />

<strong>de</strong> prov<strong>in</strong>ciale mid <strong>de</strong> len e.Il-\COOl' .<strong>de</strong>- we<strong>de</strong>r.lle-!it<br />

door <strong>de</strong> gemeenten , alwaar zoodanige<br />

gen plaats v<strong>in</strong><strong>de</strong>n , en volgens een~oor ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten vast te stellen s~ <strong>op</strong> te maken <strong>in</strong><br />

verhoud<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> uir~dheid <strong>de</strong>r verveen<strong>in</strong>g,<br />

welke <strong>in</strong> elke g_ern{ente plaats heeft; evenwel zal<br />

<strong>de</strong>ze heloo;Hllg niet meet• dan r 1000. - en niet<br />

m7r dan r 600.- kunnen hedragen.<br />

Art. 43.<br />

De gemeente- en veen<strong>de</strong>rij-besturen zullen al<br />

die narigten, hewijzen en <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen aan <strong>de</strong>n<br />

<strong>op</strong>zigter <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rijen me<strong>de</strong><strong>de</strong>elen, welke kunnen<br />

strekken tot rigtige uitoefen<strong>in</strong>g van zijne hetrekk<strong>in</strong>g.<br />

Zoo, ten <strong>op</strong>zigte van het gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>,<br />

tusschen een veen<strong>de</strong>rij-hestuur en <strong>de</strong>n <strong>op</strong>zigter<br />

verschil mogt ontstaan, zullen ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze beslissen.<br />

Art. 44.<br />

De <strong>in</strong>structien en <strong>de</strong> reglemen ten, waarnaar <strong>de</strong><br />

veen<strong>de</strong>rij-hesturen voortaan werkzaam zullen zijn,<br />

moeten door <strong>de</strong>zelve <strong>in</strong> overeenstcmm<strong>in</strong>g met dit<br />

reglement wor<strong>de</strong>n daargesteld, en zulks on<strong>de</strong>r<br />

goedkeur<strong>in</strong>g van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten.<br />

Art 45.<br />

Bij aile zaken , <strong>de</strong> belangen <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rij hetreffen<strong>de</strong>,<br />

waaromtreut het noodig zal zijn <strong>de</strong> <strong>in</strong>gelan<strong>de</strong>n<br />

te raadplegeu, zal met~ meer<strong>de</strong>d1eid<br />

van ~stemmen wor<strong>de</strong>n hesloten.


Art. 46.<br />

· De veen<strong>de</strong>rij hesturen <strong>de</strong>r lage veenen en <strong>de</strong><br />

plaatselijke . hesturen, alwaar zich hooge veenen<br />

hev<strong>in</strong><strong>de</strong>n , zijn gehou<strong>de</strong>n , om , zoo veel <strong>in</strong> hun<br />

vermogen is en door alle mid<strong>de</strong>len, welke on<strong>de</strong>r<br />

hun hereik staan, <strong>de</strong> naauwkeurige uitvoer<strong>in</strong>g van<br />

dit reglement te hevor<strong>de</strong>ren.<br />

Zij zullen telkens na <strong>de</strong>n aflo<strong>op</strong> hunner gedane<br />

<strong>in</strong>spectien, aan ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten verslag doen ,<br />

ook proces-verbaal <strong>op</strong>maken van <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kte overtred<strong>in</strong>gen<br />

of afwijk<strong>in</strong>gen van het reglement of van<br />

vroegere nog van toepass<strong>in</strong>g zijn<strong>de</strong> ordonnantien,<br />

reglementen of hijzon<strong>de</strong>re concessien, daarvan een<br />

afschrift aan meergenoemd collegie <strong>in</strong>zen<strong>de</strong>n<strong>de</strong>.<br />

Art. 47 .<br />

De overtred<strong>in</strong>gen <strong>op</strong> dit reglement zullen <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

gewone wijze voor <strong>de</strong>n hevoeg<strong>de</strong>n regter wor<strong>de</strong>n<br />

vervolgd.<br />

Bij nalatigheid <strong>in</strong> <strong>de</strong> betal<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r waarhorg· en<br />

consignatiegeklen, zullen <strong>de</strong> vor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen daartoe,<br />

ten name van het veen<strong>de</strong>rij-hestuur , voor <strong>de</strong>n gewonen<br />

regter wor<strong>de</strong>n gehragt.<br />

x. . ... /!.u-70. ;.y--p-, <strong>de</strong>, :?'.:.~, 4.-vk.e-;:) ,.4 ..<br />

c/,-.r;, PC .-. /£?v-, ~ ... ~ ,.{r/./Ar~., . Z ..<br />

,f<br />

a"_,... ., /"r'"' ~- - '-~_r-,- - , c/. /C --.J


45<br />

Art. 4,<br />

Tarief <strong>de</strong>r waarborg- en consignatiepenn<strong>in</strong>gen per<br />

bun<strong>de</strong>r voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>ne pol<strong>de</strong>rs.<br />

In <strong>de</strong> gemeenlen:<br />

Ten ooslcn <strong>de</strong> rivicr <strong>de</strong> Vechl.<br />

Pol<strong>de</strong>rs:<br />

Achllienhoven. '/ Achttienhoven.<br />

Wcstbroek. Westbrock.<br />

Maars.senveen. \ Oud-Maarssenveen.<br />

Ticnhovcn. Tienhovcn.<br />

Breukelen S1• Pic- Breukelenvccn.<br />

(ters.<br />

Loosdrccht.<br />

'<br />

~ w aarborg . . . . • • r 200 .»<br />

~ Consignaliepenn<strong>in</strong>gen -4-e6:n<br />

Waarborg f 210.» off 350.»<br />

2! pCt. Werkelijke Schuld.<br />

Waarborg f 280.» off 410.>><br />

2~ pCt. Werke\ijkc Schuld.<br />

toostlrecht.<br />

De consign3liepenn<strong>in</strong>gen voor<br />

Loen<strong>de</strong>rveen.<br />

bci<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs 18 cenlen per<br />

l<br />

100 D ellen vecnslik, overecnkomen<strong>de</strong><br />

mel f 100.n per<br />

bun<strong>de</strong>r, hij doors lag <strong>de</strong>r<br />

diepte van het \'cen.<br />

Ten westen <strong>de</strong> rivier <strong>de</strong> Vecht:<br />

;7'.."<br />

In <strong>de</strong> gcmeenlen:<br />

Wilnis.<br />

Oudhuizen.<br />

Pol<strong>de</strong>rs:<br />

l Westvcen , (<br />

beweslen He<strong>in</strong>oomsvaarl<br />

f en beoosten He<strong>in</strong>oumsvaarl<br />

aan <strong>de</strong> veenzij<strong>de</strong>.<br />

Bewesten He<strong>in</strong>ooms - /<br />

vaarl en beooslen He<strong>in</strong>- Waa~·borg. · · ·: · · f 350.n<br />

oomsvaarl, zoo vee\ be- \Cons•gnaLicpenmngen -175,>><br />

\<br />

lreft <strong>de</strong>n !!r<strong>in</strong>g dcr<br />

veneen<strong>in</strong>g en bedijk<strong>in</strong>g<br />

, tot droogmal


In <strong>de</strong> grmcenlen : Pol<strong>de</strong>rs :<br />

46<br />

Waverveen.<br />

Zui<strong>de</strong>rpol<strong>de</strong>r.<br />

N oor<strong>de</strong>rpol<strong>de</strong>r.<br />

I W aarborg . . . . , • f 350.»<br />

\ Consignatiepenn<strong>in</strong>gen -175.>><br />

V<strong>in</strong>keveen en Wa- V<strong>in</strong>kcveen.<br />

verveen. Veenzij<strong>de</strong> V<strong>in</strong>kcveen.<br />

Veldzij<strong>de</strong> »<br />

Demmerik veenzij<strong>de</strong>.<br />

I<br />

» veldzijdc.<br />

Bosenhoven,<br />

Mijdrecht.<br />

Waarborg ....•. (250.>> ~<br />

Consignatiepenn<strong>in</strong>gen • 175.>><br />

zoo vee!~<br />

beLrefl <strong>de</strong>n kr<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r<br />

bedijk<strong>in</strong>g lot droogmak<strong>in</strong>g.<br />

Holland, zoo vee! be- Waarborg . . . • . • f 350.>><br />

~ treft <strong>de</strong>n kr<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r 2•1 Consignatiepenn<strong>in</strong>gen - 175.>><br />

bedijk<strong>in</strong>g tot droogma­<br />

J<br />

. k<strong>in</strong>g.<br />

, Holland en Bosenl<br />

hoven aan <strong>de</strong> veenzij<strong>de</strong>.<br />

Abcou<strong>de</strong> Proostdij ) Proostdijerpol<strong>de</strong>r, veld-hVaarborg .•..•• {...2f1o:;; .3<br />

en Aasdom. ( en veenzij<strong>de</strong>. ~Consignatiepenn<strong>in</strong>gen- 175.»<br />

~ ---


MEMORIE VAN TOELICHTING.<br />

Art. 1.<br />

Art. 1 is beschouwd te moeten blijven; immers<br />

tegen hetzel ve zijn geene bezwaren <strong>op</strong>geworpen.<br />

Tegen art.<br />

Art. 2.<br />

2 heeft <strong>de</strong> bijvoeg<strong>in</strong>g «Demmerik<br />

veldzij<strong>de</strong>" bezwaren uitgelokt.<br />

Twee le<strong>de</strong>n meen<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong>ze bijvoeg<strong>in</strong>g niet<br />

behoor<strong>de</strong> plaats te hebben.<br />

De meer<strong>de</strong>rheid is<br />

.daartoe overgegaan, omdat ook aan dien pol<strong>de</strong>r bij<br />

octrooi (waarvan eene c<strong>op</strong>ie als bijlage is gevoegd)<br />

het veenen was vergund.<br />

De bijvoeg<strong>in</strong>g, >l <strong>de</strong> verveeniugen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hooge<br />

gron<strong>de</strong>n hebben tegenwoordig plaats'' - het woord<br />

»tegenwoordig" is er hijgevoegd, om <strong>de</strong> mogelijke<br />

ruimte te laten, om ook aan an<strong>de</strong>re gemeenten dit<br />

toe te staan.<br />

E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk wil<strong>de</strong>n twee le<strong>de</strong>n <strong>in</strong> dit artikel <strong>de</strong><br />

mogelijkheid hehou<strong>de</strong>n , om ook uit <strong>de</strong> waarhorgpenn<strong>in</strong>gen<br />

<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs vervolgens droog te maken.<br />

De meer<strong>de</strong>rheid hegreep, dat, daar <strong>de</strong>zelve uitsluitcnd<br />

ter rerzeker<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r lasten van oudshe1·<br />

waren gefourneerd, nimmer <strong>de</strong> wetgever <strong>de</strong> be-


48<br />

voegdheid had Jezel ve eene an<strong>de</strong>re bestemm<strong>in</strong>g te<br />

geven.<br />

Art. 3.<br />

Dit artikel heeft geene aanmerk<strong>in</strong>g <strong>op</strong>geleverd.<br />

Art. 4.<br />

Bij art. 4 begreep men, dat, zoo <strong>de</strong> hypotheekhou<strong>de</strong>r<br />

er <strong>in</strong> toestem<strong>de</strong> , het bezwaar, bij paragraaf.<br />

A. bedoeld, <strong>op</strong>hield te bestaan.<br />

Art, 5 en 6.<br />

Bei<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze artikelen hebben geene aanleid<strong>in</strong>g tot<br />

aanmerk<strong>in</strong>gen gegeven.<br />

Art. 7.<br />

Dit artikel is, eenigermate verkort, gebleven.<br />

Slechts is aldaal' geheel uitgelaten, wie <strong>de</strong> aanzegg<strong>in</strong>g<br />

doen moet.<br />

Het moet uit <strong>de</strong>n aard geschie<strong>de</strong>n,<br />

zoo als <strong>de</strong> wet bij soortgelijke exploiten<br />

voorschri.jft. Men vrees<strong>de</strong>, door te vee! hier te bepal<br />

en, <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad <strong>de</strong> zaak te be<strong>de</strong>rven en <strong>in</strong> het<br />

gezag <strong>de</strong>r uitvoeren<strong>de</strong> magt te dr<strong>in</strong>gen.<br />

Art. 8,<br />

Dit artikel is gebleven; aileen is uitgelaten wat<br />

hoven reeds is <strong>op</strong>gegeven.<br />

Art. 9.<br />

Men heeft begrepen, dat <strong>de</strong> termijn voor het<br />

veenen te laat was gesteld, en dat <strong>de</strong>zelve zon<strong>de</strong>r<br />

schroom <strong>op</strong> 1 • Maart van ie<strong>de</strong>r j ~r kon bepaald<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Bet nummeren <strong>de</strong>r schuiten en baggerbokken<br />

heeft een aantal reclames se<strong>de</strong>rt het aanwezen van<br />

het vigeren<strong>de</strong> reglement uitgelokt. -<br />

Met <strong>de</strong> ver-


49<br />

an<strong>de</strong>r<strong>de</strong> redactie meent men <strong>de</strong> hezwaren voo1· te<br />

komen en niet m<strong>in</strong><strong>de</strong>r doel te treffen.<br />

Ook heeft<br />

men gedacht al <strong>de</strong> verpligt<strong>in</strong>gen van en ten hehoeve<br />

van <strong>de</strong>n <strong>op</strong>zigter <strong>de</strong>1· veen<strong>de</strong>rijen na<strong>de</strong>r <strong>in</strong><br />

een artikel te moeten <strong>op</strong>nemen.<br />

Als een<br />

Art. I 0.<br />

gevolg van <strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> heschouw<strong>in</strong>g<br />

moest wei van zelf <strong>de</strong> tijd van aangifte vervroegd<br />

wor<strong>de</strong>n. Men heeft dui<strong>de</strong>lijkheidshal ve gewild,<br />

dat bij <strong>de</strong> aangifte ook <strong>de</strong> <strong>op</strong>pervlakte van het te<br />

verveenen land <strong>in</strong> vierkante ellen zou<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>op</strong>gegeven.<br />

Ook heeft men <strong>de</strong> beloou<strong>in</strong>g van ga<strong>de</strong>rmeester<br />

en secretaris hepaald <strong>op</strong> dit hedrag als <strong>in</strong> evenredigheid<br />

<strong>de</strong>1· werkzaamheid kan heschouwd wor<strong>de</strong>n ,<br />

en ook eer<strong>de</strong>r plaats greep.<br />

Art. 11.<br />

Even als <strong>in</strong> Friesland geschiedt, heeft men gedacht<br />

veel bezwaar te hoven te komen , zoo men,<br />

<strong>in</strong> plaats van overal gelijke bedragen van waarborg·<br />

en consignatiepenn<strong>in</strong>gen te stellen , <strong>de</strong>ze hij ie<strong>de</strong>ren<br />

pol<strong>de</strong>r bijzon<strong>de</strong>r vaststel<strong>de</strong>.<br />

lmmers, daardoor<br />

hefte elk slechts zoo vee! als en niet meer dan <strong>de</strong><br />

hehoefte vor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>, en verviel daardoor <strong>de</strong> klagt<br />

van meer lasten te moeten dragen dan noodig was<br />

en hij het octrooi werd geeischt.<br />

Nogtans kon<strong>de</strong>n twee le<strong>de</strong>n daar<strong>in</strong> niet toestem·<br />

men, doch wil<strong>de</strong>n bet hij het laatste reglement<br />

hepaal<strong>de</strong> hehou<strong>de</strong>n.<br />

4


50<br />

Art. 12.<br />

JJit artikel vereischte, naar bet oor<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r commissie,<br />

eene meer dui<strong>de</strong>lijke redactie.<br />

Art. 13.<br />

Men heeft bij dit artikel nog meer dan thans <strong>de</strong><br />

ontvreemd<strong>in</strong>g van consignatie- en waarborgpeun<strong>in</strong>gen<br />

trachten ondoenlijk te maken , en dit zoo wei<br />

<strong>in</strong> het belang <strong>de</strong>r ga<strong>de</strong>rmeesters als van <strong>de</strong> consignatie-<br />

en waarborg-kas.<br />

Art. 14.<br />

Men heeft dit artikel ten eerste verdui<strong>de</strong>lijkt ,<br />

en ten an<strong>de</strong>re bepaald, dat daar, waar <strong>de</strong> rentebetal<strong>in</strong>g<br />

tweemaal <strong>in</strong> het jaar altijd plaats greep ,<br />

<strong>de</strong>ze gewoonte zou<strong>de</strong> kunnen voortduren ; - ook<br />

gezorgd, dat <strong>de</strong> mogelijkheid niet bestond <strong>de</strong> renten<br />

te ontvangen en <strong>de</strong> daarvoor ve1·waarborg<strong>de</strong><br />

lasten onbetaald te Iaten. Ook <strong>de</strong> betal<strong>in</strong>g van<br />

rente <strong>de</strong>r consignatiepenn<strong>in</strong>gen is <strong>in</strong> zoo verre ge·<br />

wijzigd, dat <strong>de</strong>ze uitbetal<strong>in</strong>g ad 2~ pCt. jaarlijks<br />

beperkt blijft en tot <strong>de</strong> daarvoor bestaan<strong>de</strong> octrooijen<br />

en tot die pol<strong>de</strong>rs , waarvoor <strong>de</strong>ze ,gel<strong>de</strong>n on·<br />

aangeroerd blijven liggen tot eventuele droogmak<strong>in</strong>g,<br />

en <strong>de</strong>rhalve slechts uit voorzorg wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gevor<strong>de</strong>rd.<br />

Art. 15.<br />

Dit artikel is verdui<strong>de</strong>lijkt. De commissie was<br />

algemeen van gevoelen, dat <strong>in</strong> <strong>de</strong>n regel <strong>de</strong> waterbrieven<br />

onafscheidbaar van <strong>de</strong>n grond moesten zijn,<br />

doch evenwel bepaald, dat ten <strong>op</strong>zigte van Loosdrecht<br />

wei eene uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g moest plaats grijpen,<br />

.en zulks <strong>de</strong>wijl het ondoenlijk kon wor<strong>de</strong>n gerekend


51<br />

m betrekk<strong>in</strong>g van ou<strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rijen dit <strong>in</strong> te voeren,<br />

voornamelijk ook, daat· geene wet eene terugwerken<strong>de</strong><br />

kracht bezit, - ook te meer daartoe overgaan<strong>de</strong>,<br />

<strong>de</strong>wijl <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rijen van Loosdrecht, wat<br />

<strong>de</strong> toekomst betreft, van geene groote beteekenis<br />

zijn. Evenwel was ten dien <strong>op</strong>zigte het gevoelen<br />

niet eenparig en verklaar<strong>de</strong>n twee le<strong>de</strong>n <strong>de</strong>swege<br />

niet te kunnen toestemmen.<br />

Art, 16.<br />

Zoo <strong>de</strong> commissie heeft gemeend te moeten toegeven<br />

a an <strong>de</strong>n wensch <strong>de</strong>r veenlie<strong>de</strong>n, om <strong>de</strong> voorlan<strong>de</strong>n<br />

niet aan waarhorg- en consignatie-betal<strong>in</strong>g<br />

te on<strong>de</strong>nverpen, he eft . <strong>de</strong>zel v e het misbruik van<br />

die stell<strong>in</strong>g willen tegengaan door <strong>de</strong> bepal<strong>in</strong>g, dat<br />

het geheel voor aile lasten verbon<strong>de</strong>n blijft, eu<br />

<strong>de</strong>rhalve hetzelve niet <strong>op</strong> het soms we<strong>in</strong>ig waard<br />

zijn<strong>de</strong> voorland kan wor<strong>de</strong>n overgehragt. Door het<br />

droogen van veen <strong>op</strong> <strong>de</strong> voorlan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n regel te<br />

verbie<strong>de</strong>n, houdt men <strong>de</strong>zelve <strong>in</strong> hun geheel, en<br />

wordt <strong>de</strong> bestendigheid daarvan meer gewaarhorgd.<br />

Uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen met lwogere toestemm<strong>in</strong>g blij ven<br />

nogtans mogelijk.<br />

Art, 17.<br />

Deze beloon<strong>in</strong>g is <strong>de</strong> gehruikelijke.<br />

Art. 18.<br />

De hesturen zijn <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>, zoo als <strong>in</strong> het oogenblik<br />

bestaan. De gemeente-wet en eene latere regel<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>r pol<strong>de</strong>rzaken kan mogelijk veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

dienaangaan<strong>de</strong> hrengen ; doch dit is eene Iatere zorg.<br />

Art. 19.<br />

Dil artikel heeft bijna geene veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r-<br />

4"'


gaan. -<br />

52<br />

De commissie oor<strong>de</strong>el<strong>de</strong>, dat een getal<br />

van drie le<strong>de</strong>n tot bet voeren van eene schouw<br />

werd vereischt.<br />

Twee le<strong>de</strong>n kwamen baar daartoe<br />

niet talrijk geuoeg voor. Ook is. bij verschil, bet<br />

getal van drie boyen dat van twee verkieslijker.<br />

Art. 20.<br />

Di t artikel is meer uitgebreid , ten e<strong>in</strong><strong>de</strong>, zoo<br />

mogelijk, <strong>de</strong> adm <strong>in</strong>istratie <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rijen meer en<br />

meer <strong>in</strong> or<strong>de</strong> te doen toenemen. Hiertoe zal vooral<br />

strekken <strong>de</strong> <strong>in</strong>spe.ctie van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten. -<br />

Kon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r- en <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-reken<strong>in</strong>g <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n dag gesloten wor<strong>de</strong>n , zulks zou<strong>de</strong> vooral<br />

veel toebrengen om meer belang~bben<strong>de</strong>n<br />

tegenwoordig te zien .<br />

Art. 21.<br />

daarbij<br />

Bij dit artikel heeft men getracht bet beschermen<strong>de</strong><br />

met bet mogelijke en het thans bestaan<strong>de</strong><br />

te vereenigen, en daardoor <strong>de</strong> tegenwoordig dagelijks<br />

ontstaan<strong>de</strong> bots<strong>in</strong>gen voor te komen. De<br />

commissie wenscbt hier<strong>in</strong> te zijn geslaagd.<br />

Art 22.<br />

Dit artikel is <strong>in</strong> bet belang van bet dorp Loosdrecbt<br />

er <strong>in</strong>gelascbt.<br />

Zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze bijvoeg<strong>in</strong>g, <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> vroegere bollandsche ve~nreglementen<br />

gegrond,<br />

is bet te ducbten, dat bet gebeele dorp te niet ga.<br />

Art. 23.<br />

Met dit artikel heeft meu gemeend aan <strong>de</strong> niet<br />

<strong>op</strong>hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> klagten <strong>de</strong>r veenlie<strong>de</strong>n te gemoet te<br />

komen, zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nuttige strekk<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r leg-akkers<br />

te verzwakken. De gelegenbeid en <strong>de</strong> toestand van<br />

ie<strong>de</strong>Ten pol<strong>de</strong>r regelt hier <strong>de</strong> helangen, en bet


,a<br />

voor<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r veenlie<strong>de</strong>n wordt behartigd, zon<strong>de</strong>r<br />

hooger doe I ten offer te brengen; ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten en <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-besturen waken daarvoor.<br />

Art. 24 tot en met 29.<br />

Deze artikelen zijn met het J'eeds aangegeven<br />

doel ontworpen,<br />

Art. 30.<br />

Men heeft getracht voor te komen, dat <strong>de</strong> aar<strong>de</strong><br />

uit <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong> verveend , en tevens zoeken<br />

te bevor<strong>de</strong>ren, dat <strong>de</strong>zelve doelmatig wor<strong>de</strong> gebezigd<br />

Hiertoe is niets beter strPkken<strong>de</strong> dan door<br />

eene billijke scha<strong>de</strong>loosstell<strong>in</strong>g <strong>de</strong>n afstand van <strong>de</strong>ze<br />

voor te stellen , - eene scha<strong>de</strong>loosstell<strong>in</strong>g, welke<br />

dien naam niet mag ofte ook nu niet kan te hoven<br />

gaan.<br />

Art. 31.<br />

Dit artikel is <strong>in</strong> ou<strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rijen ee ne behoefte;<br />

daar<strong>in</strong> is alles te voren geensz<strong>in</strong>s te voorzien.<br />

Was het tegen woordige reglement <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad<br />

overal volgens <strong>de</strong>szelfs geheelen <strong>in</strong>houd <strong>in</strong>gevoerd,<br />

se<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten had<strong>de</strong>n ongetwijfeld reeds<br />

dikwijls van <strong>de</strong>ze magtbeschikk<strong>in</strong>g gehruik gemaakt ,<br />

en dit zou<strong>de</strong> nu veel Iicht verspreid hebben.<br />

Tegenwoordig is het noodzakelijk gezegd artikel <strong>in</strong><br />

wezen te Iaten blijven.<br />

Art 32.<br />

Dit artikel is zoodanig ontworpen, dat <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>r<br />

gebon<strong>de</strong>n is en <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r geene scha<strong>de</strong> kan<br />

belo<strong>op</strong>en.<br />

Art. 33.<br />

Dit artikel hepaalt regels en or<strong>de</strong>. Het geheele


5-i<br />

concept 1s zoodanig <strong>in</strong>gerigt , dat het veen<strong>de</strong>rijhestuur<br />

regeert, even wei dat dit altijd geschiedt<br />

on<strong>de</strong>r toevoorzigt van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, die,<br />

hij verschil , scheidslie<strong>de</strong>n zijn.<br />

Art. 34 tot en met 37.<br />

De hooge veenen zijn voor het gewest m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

scha<strong>de</strong>lijk dan <strong>de</strong> lage. Nogtans kunnen <strong>de</strong>zelve<br />

zon<strong>de</strong>r hehoorlijke toestemm<strong>in</strong>g niet gedoogd, noch<br />

zon<strong>de</strong>r toezigt toegestaan wor<strong>de</strong>n. Deze artikelen<br />

zijn hiertoe strekken<strong>de</strong> .<br />

.Art. 37 tot en met 39.<br />

Dit zijn artikelen van or<strong>de</strong>, gesteld om scha<strong>de</strong><br />

en moeijelijkhe<strong>de</strong>n voor het gewest en <strong>de</strong> gemeenten<br />

voor te komen. - Een' amhtenaar, die hijzon<strong>de</strong>r<br />

helast is om voor <strong>de</strong>ze aangelegenhe<strong>de</strong>n te<br />

waken, is men verpligt eenige heloon<strong>in</strong>g daarvoor<br />

uit te reiken.<br />

.Art. 40.<br />

Men reken<strong>de</strong> het nu hestaan<strong>de</strong> artikel te moeten<br />

hehou<strong>de</strong>n.<br />

.Art. 41.<br />

Een <strong>op</strong>zigte1· <strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rije!l is een noodzakelijk<br />

amhtenaar: hij staat gelijk met een' <strong>in</strong>genieur van<br />

<strong>de</strong>n waterstaat of kameraar <strong>de</strong>r wegeo; zijne hetrekk<strong>in</strong>g<br />

is toezigt en zorg ; - bij is <strong>de</strong> hulp van<br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten en van <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-besturen,<br />

alhoewel niet geheel on<strong>de</strong>rgeschikt aan <strong>de</strong>zelve;<br />

hij maakt, als bet ware, een <strong>op</strong> zich zelf staand<br />

hestuur uit, hetwelk het geheel kan overzien,<br />

doch slechts wegens het collegie van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten werkt , en zulks <strong>op</strong> eenen lastbrief, volgens


55<br />

bet reglement <strong>op</strong>gesteld , doch <strong>de</strong>sniettegenstaan<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong> bet reglement niet beschreven , en wei uit oorzake,<br />

dat hetzelve ten allen tij<strong>de</strong> zou<strong>de</strong> kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n uitgebreid, <strong>in</strong>getrokken en naar omstandighe<strong>de</strong>n<br />

veran<strong>de</strong>rd, zon<strong>de</strong>r dat bet daarom een vereischte<br />

zou<strong>de</strong> zijn bet gebeele reglement te herzien.<br />

Art. 42.<br />

Is <strong>de</strong> <strong>op</strong>zigter een prov<strong>in</strong>ciaal ambtenaar en staat<br />

bij <strong>de</strong>swege met <strong>de</strong> heeren <strong>in</strong>genieurs en kameraars<br />

gelijk, dan schijnt bet billijk, dat bet gewest hem<br />

ook beloone; want als zij, die van wegen en wateren<br />

gebruik maken, niet kunnen gerekend wor<strong>de</strong>n<br />

diegenen te moeten beloonen, aan wie <strong>de</strong> zorg over<br />

wegen en wateren is toevertrouwd, kan bet even<br />

m<strong>in</strong> <strong>de</strong>n verveeners wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong>gelegd <strong>de</strong>genen te<br />

voldoen , welke bunne gedrag<strong>in</strong>gen ga<strong>de</strong>slaan.<br />

Vandaar heeft <strong>de</strong> commissie gemeend het tractement<br />

te mogen ver<strong>de</strong>elen tusschen <strong>de</strong>genen, welke<br />

er belang bij hebben , dat <strong>de</strong> verveen<strong>in</strong>gen volgens<br />

<strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> baken beperkt blijft.<br />

Deze zijn, <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats, <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie,<br />

wegens algemeen prov<strong>in</strong>ciaal belang; en <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> plaats, <strong>de</strong> dorpen, waarbij en waaron<strong>de</strong>r<br />

veen<strong>de</strong>rijen gelegen zijn<br />

Een gedurig toezigt is voor <strong>de</strong>ze allerweldadigst<br />

en strekt tot hun hehoud.<br />

De vroeger bepaal<strong>de</strong> beloon<strong>in</strong>g is aan <strong>de</strong> commissie<br />

billijk voorgekomen.<br />

Door dit artikel (hetzel ve aangenomen wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong>)<br />

zullen een aantal bezwaren, tegen <strong>de</strong> betal<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong>n <strong>op</strong>zigter <strong>in</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g gebragt , vervallen,


56<br />

en daardoor, naar het oor<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r commissie , hillykheid<br />

getoond en tevre<strong>de</strong>nheid aangehragt wor<strong>de</strong>n.<br />

Art. 43.<br />

Dit artikel is gesteld, om alle mogelijke verwikkel<strong>in</strong>gen<br />

tusschen <strong>de</strong>n <strong>op</strong>zigter en <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-besturen<br />

voor te komen en (waar <strong>de</strong>ze zijn gerezen) te beslechten.<br />

At·t. 44.<br />

Sommige veen<strong>de</strong>rijen hestieren zich naar hepaal<strong>de</strong><br />

veror<strong>de</strong>n<strong>in</strong>gen; an<strong>de</strong>re zyn daarvan verstoken. Het<br />

was <strong>de</strong> wensch <strong>de</strong>r commissie , dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst<br />

al <strong>de</strong> besturen zich <strong>in</strong> hepaal<strong>de</strong> voorschriften hewogen.<br />

Art. 45.<br />

Volgens hepal<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze prov<strong>in</strong>cie <strong>in</strong> vigueur.<br />

Art. 46 en 47.<br />

Deze ar.tikelen wijzcn <strong>op</strong> nieuw, wat het doel<br />

van dit concept is.<br />

Het toezigt over <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>·<br />

rijen gaat van ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten uit, doch wordt<br />

door <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-hesturen uitgevoerd.<br />

Met veel zorg -<br />

Art. 48.<br />

en na <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij-besturen <strong>in</strong><br />

het bree<strong>de</strong> gehoord te hebben en a lies zel ve te<br />

hebben ga<strong>de</strong>slagen - is <strong>de</strong> commissie tot dit resultaat<br />

gekomen, zich overtuigd hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, dat hetzel<br />

ve<br />

voor verzeker<strong>in</strong>g <strong>de</strong>t· las ten en het doel,<br />

waarvoor <strong>de</strong> <strong>in</strong>vor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g geschiedt , genoegzaam is.<br />

--------

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!