13.04.2016 Views

Instructie Opzichter Veenderijen 1868

Instructie Opzichter veenderijen in de provincie Utrecht, 1868

Instructie Opzichter veenderijen in de provincie Utrecht, 1868

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROVINCIAAL-BLAD<br />

VAN<br />

UTRECHT.<br />

( N °. i 5) . Besluit van den 9. Januarij <strong>1868</strong> , no; 16, ltoudende<br />

vaststeltin,q der i~structie voor den Op~igter der <strong>Veenderijen</strong><br />

in de provincie Utrecht.<br />

DE GEDEPUTEERDE STATES DER PROVINCIE UTRECHT,<br />

Gelet op art. 66 van het Reglement op de <strong>Veenderijen</strong> in de<br />

provincie Utrecht (Provinciaal-blad van 1859, n°. 114);<br />

Overwegende, dat het besluit van Gedeputeerde Staten ' van<br />

27 Mei 1852, n°. 31, houdende <strong>Instructie</strong> voor den Opzigter der<br />

<strong>Veenderijen</strong>, geplaatst in het Provinciaal-blad van 1852, n°. 52 1<br />

herziening behoeft 1


(N:. 15).<br />

2<br />

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen de navolgende<br />

INSTRUCTIE voor den Opzigter der <strong>Veenderijen</strong> in de<br />

provineie Utrecht.<br />

Art. l.<br />

Hij zal zijne woonplaats vestigen in eene der gemeenten ,<br />

genoemd ~ bij art. 9 van het Provinciaal reglement op de Veenderijep,<br />

van 10 November 1859 (Provinciaal-blad n°. 114).<br />

Art. 2.<br />

Hij zal bij het aanvaarden zijner betrekking in handen van<br />

den Commissaris des Konings, op de wijze zijner godsdienstige<br />

gezindheid, behalve den eed of de bt)lofte van zui vering, voor ~ '<br />

geschreven bij art 83 der Grondwet, den navolgenden eed of<br />

be}ofte afleggen : . ·<br />

11Ik zweer (beloof) trouw aan de Grondwet en de. wetten ~ des<br />

11Rijks, en dat ik de betrekking van opzigter der <strong>Veenderijen</strong><br />

11getrouw zal waar'nemen, en mij in de waarneming daarvan zal<br />

11gedragen naar de bestaande of te · maken verordeningen en ·<br />

,, voorschriften."<br />

, Hij is belast;<br />

Art. 3.<br />

a.-~ Met het algemEj_en ~pzigt over alle <strong>Veenderijen</strong> in, dit gewest,<br />

zoowel van die welke in de artt. 9 en 59 van het Provinciaal<br />

reglement van 21 December 1859 zijn genoemd, als van die,<br />

welke bij afzonderlijk Octrooi zijn toegestaan.<br />

b. Met het waken tegen o~ertreding der bepalingen van het<br />

Provinciaal reglement, de.r afzonderlijke Octrooijen op verveeningen<br />

en der voorwaarden, bepaald bij de concessi en voor droogmakerijen.<br />

e. Met het opzigt op de instandhouding van wegen, voorlan·<br />

den, legakkers, dijken, sluizen en verdere kunstwerken in · de<br />

lage veenstreken.<br />

d. Met het verleenen van bijstand, des gevraagd, aan de be ..<br />

ambten van den Water~taat; en het geven van inlichtinge_n bij


3 (No. 13 ).<br />

het doen van opnemingen en het ontwerpen van werken in de<br />

lage veenstreken.<br />

Art. 4.<br />

Hij zal inzonderheid gedurende den veentijd, dagelijks, en zulks·<br />

naar mate hij dit noodig acht, met of zonder voorkennis der<br />

Veenderij-besturen, de verschillende veenderijen bij afwisseling<br />

nagaan, en zich daarbij zooveel mogelijk verzekeren 1 of de gespreide<br />

veenstokken veenslik in verhouding' staan tot de aangiften<br />

tot afsnijding ; dat met den af te vletten hovengrond worde<br />

gehandeld overeenkomstig de v·oorschriften van het Provineiaal<br />

Veenderij-r~glement of der afzonderlijke octrooijen; dat de legakkers<br />

niet worden ingekort of versmald, noch ook .van de voorlanden,<br />

worde weggetrokken, en van de blijkbaar onjuiste opgaaf<br />

van afsnijding en Vltn de overige bevondene overtredingen procesverbaal<br />

opmaken.<br />

Art. 5.<br />

Hij zal de veenlieden OP, hun verzoek, voor zooverre andere<br />

werkzaamheden hem dit niet verhinderen, behulpzaam moeten<br />

zijn in het me ten der afstanden, in art. 35 van het Provincil:).al<br />

Veenderij-reglem{mt van 1859 (Provinciaal-blad n°. 114) bepaald.<br />

Art. 6.<br />

Hij zal geene giften of belooningen mogen aannemen voor de<br />

dienst~n , in het voorgaande artikel vermeld, noch voor eenige<br />

verrigting of werkzaamheid , waartoe hij in zijne betrekking is<br />

verpligt.<br />

Art. 7.<br />

Hij zal het be:roep van veenman of iets, hetwelk in eenige<br />

betrekking staat tot aannemingen of tot het doen van leverantien<br />

·aan polderwerken , hetzij afzonderlJjk, hetzij in gemeenschap<br />

met andei·en, niet mogen uitoefenen, noch daarin aandeel mogen<br />

hebben.<br />

Art. 8.<br />

Hij zal in de waarneming· zijner 'betrekking de bevelen van


4<br />

Gedeputeerde Staten en van den Commissaris des Konings met<br />

den meesten. spoed ten uitvoer brengen.<br />

Hij zal op de stukken, welke in zijne handen worden gesteld,<br />

moe ten dienen van berigt en raad, en deze, zoowel als de aan<br />

hem door Gedeputeerde Staten of den Commissaris des Konings<br />

gerigte brieven, met den meesten spoed beantwoorden, immers<br />

steeds binnen den tijd van veertien dagen.<br />

Art. 9.<br />

De processen-verbaa.l van beke1,1ring, door hem opgemaakt<br />

wordende, zullen, behalve de vermelding, dat


5<br />

(N°. 15).<br />

Art. 12.<br />

De voorschotten van schuitenhuur en schuitenvoer, welke door<br />

hem bij liet doen van opnemingen zijn gedaan, zal hij op het<br />

einde van elk halfjaar, gestaafd door kwitantien, bij gewone<br />

verklaring, aan Gedeputeerde Staten inze,nden.<br />

Art. 13.<br />

De instructie voor den opzigter der <strong>Veenderijen</strong> in de provincie<br />

Utrecht, vermeld in het Provinciaal-blad van 1852, n°. 52, wordt<br />

bij deze ingetrokken en buiten werking gesteld.<br />

En zal deze in bet Provinciaal-blad geplaatst en daarvan<br />

afdrukken aan de Veenderij-besturen toegezonden worden.<br />

Utrecht, den 9. Januarij, <strong>1868</strong>.<br />

Uitgegeven<br />

den 20. Januarij <strong>1868</strong>.<br />

De Griffier der Staten,<br />

DE KOOK.<br />

De Gedeputeerde Staten voornoemd,<br />

VAN. DOORN, voorzitter.<br />

DE KOOK, griffier.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!