13.04.2016 Views

Jonkheer Van Sypesteyn en Loosdrecht

Jhr. C.H.C.A. Van Sypesteyn en Loosdrecht

Jhr. C.H.C.A. Van Sypesteyn en Loosdrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jhr. C.H.C.A. van <strong>Sypesteyn</strong><br />

<strong>en</strong> LOosctrecht<br />

<strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> de<br />

neogothiek<br />

Hetmuseum<br />

SypeStevn<br />

Peter van M<strong>en</strong>sch<br />

Andre van der ooes<br />

ultQaVe<br />

van <strong>Sypesteyn</strong>-stichting<br />

Nieuw I.OOSdrecht<br />

MEI1976


In Z1Jn testam<strong>en</strong>t, opgemaakt op 4 maart 1930, b<strong>en</strong>oemde <strong>Jonkheer</strong><br />

Catharinus H<strong>en</strong>ri Cornelis Ascanius van <strong>Sypesteyn</strong> de <strong>Van</strong><br />

<strong>Sypesteyn</strong>-Stichting tot universeel erfg<strong>en</strong>aam, Zo verwierf de<br />

Stichting bij het overlijd<strong>en</strong> van vS op 27 februari 1937 naast<br />

het terrein, het gebouw <strong>en</strong> de verzameling (die haar reeds op<br />

8 oktober 1926 war<strong>en</strong> overgedrag<strong>en</strong>)ook het uitgebreide archief.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het familie-archief bepaalde vS dat dit gedur<strong>en</strong>de<br />

25 jaar na zijn overlijd<strong>en</strong> niet ter inzage van het<br />

publiek mocht Hord<strong>en</strong> gesteld. To<strong>en</strong> deze termijn verstrek<strong>en</strong><br />

was, heeft het Stichtingsbestuur beslot<strong>en</strong> tot sam<strong>en</strong>stelling<br />

<strong>en</strong> uitgave van e<strong>en</strong> nieuwe inv<strong>en</strong>taris, t<strong>en</strong> einde de bek<strong>en</strong>dheid<br />

van het archief te vergrot<strong>en</strong> <strong>en</strong> de raadpleging te vergemakkelijk<strong>en</strong>.<br />

Deze inv<strong>en</strong>taris werd sam<strong>en</strong>gesteld door mej. S .M. van<br />

Zant<strong>en</strong> Jut <strong>en</strong> versche<strong>en</strong> in druk in 1969.<br />

!let familie-archief omvat allerlei stukk<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de familie<br />

<strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> aanverwante families <strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de<br />

roer<strong>en</strong>de <strong>en</strong> onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> die zij bezet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Niet<br />

in dit archief <strong>en</strong> niet in g<strong>en</strong>oemde inv<strong>en</strong>taris zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

de stukk<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de bouw van het kasteel, de kunstverzameling<br />

<strong>en</strong> het bestuur <strong>en</strong> de administratie van de stichting,<br />

De laatst g<strong>en</strong>oemde stukk<strong>en</strong> zijn ondergebrachtin het zog<strong>en</strong>aamde<br />

bestuursarchief, waarvan e<strong>en</strong> globale inv<strong>en</strong>taris is sam<strong>en</strong>gesteld<br />

door mr. H. C . Wesseling. De stukk<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de<br />

aankoop van de terrein<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong>, de aanleg van het<br />

park, de bouvr van het kasteel, de inrichting van de t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het museum werd<strong>en</strong> in 1972-73 bije<strong>en</strong>gebracht <strong>en</strong><br />

geinv<strong>en</strong>tariseerd door P.J.A. van M<strong>en</strong>sch.<br />

Tijd<strong>en</strong>s het inv<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong> van het voor wat betreftde periode<br />

1899-1927 vrij volledige archief, ontstond de behoefte e<strong>en</strong><br />

soort sam<strong>en</strong>vatting te mak<strong>en</strong> van de stukk<strong>en</strong> om daarmee e<strong>en</strong><br />

korte geschied<strong>en</strong>is van <strong>Sypesteyn</strong> na 1899 te schrijv<strong>en</strong>. In<br />

april 1973 versche<strong>en</strong> deze sam<strong>en</strong>vattingin e<strong>en</strong> beperkte gest<strong>en</strong>cilde<br />

oplage. Twee jaar tevor<strong>en</strong> was van de hand van Ds. A.D.<br />

Wumkes e<strong>en</strong> boekje versch<strong>en</strong><strong>en</strong> getiteld "Jhr C.H.C.A,van <strong>Sypesteyn</strong>.<br />

Kleine kroniek van zijn lev<strong>en</strong>". Hoewel in dit boekje<br />

ook aandacht is besteed aan de bouw van het kasteel, valt de<br />

nadruk vooral op de persoon van Jhr van <strong>Sypesteyn</strong>,De geschied<strong>en</strong>is<br />

van <strong>Sypesteyn</strong> voor <strong>en</strong> na 1899 vormt sam<strong>en</strong> met de verzameling<br />

die is ondergebracht in het huidige museum het onderwerp<br />

van e<strong>en</strong> onlangs in de serie 'Nederlandse Kastel<strong>en</strong>' versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

boekje, geschrev<strong>en</strong> door beide ondergetek<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Waarom<br />

1


dan nog dit boekje? Wel, WlJ ZlJn van m<strong>en</strong>ing dat in bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde<br />

publikaties e<strong>en</strong> aantal aspekt<strong>en</strong> onvoldo<strong>en</strong>de zijn belicht.<br />

Met name de relatie tuss<strong>en</strong> wat <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> in <strong>Loosdrecht</strong><br />

deed <strong>en</strong> wat elders in Nederland gebeurde is nog onvoldo<strong>en</strong>de<br />

uit de verf gekom<strong>en</strong>, In de hier volg<strong>en</strong>de opstell<strong>en</strong> zal<br />

getracht word<strong>en</strong> drie . aspekt<strong>en</strong> nader uit te werk<strong>en</strong>: <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong>, <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> de neogothiek <strong>en</strong> <strong>Van</strong><br />

<strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> het museumwez<strong>en</strong>, Het is belangrijk om op te merk<strong>en</strong><br />

dat het hier niet gaat om afgeronde studies, Op verschill<strong>en</strong>de<br />

punt<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> de opstell<strong>en</strong> zelfs kontroversieel gesteld<br />

zijn om diskussie uit te lokk<strong>en</strong>, Om deze diskussie te stimuler<strong>en</strong><br />

is er, in teg<strong>en</strong>stelling tot de andere publikaties, uitvoerig<br />

gebruik gemaakt van not<strong>en</strong>,<br />

T<strong>en</strong>slotte: om doublures te voorkom<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> wij ons sterk beperkt<br />

tot de onderwerp<strong>en</strong>, Voor e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> beeld is het goed<br />

het boekje van Wumkes <strong>en</strong> het boekje uit de serie 'Nederlandse<br />

Kastel<strong>en</strong> 1 te raadpleg<strong>en</strong>,<br />

Hilversum/Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>, mei 1976<br />

Peter van M<strong>en</strong>sch<br />

Andr~<br />

van der Goes<br />

2


Jhr, C,H,C.A, van <strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> <strong>Loosdrecht</strong><br />

In 18de <strong>en</strong> 19de eeuwse geschrift<strong>en</strong> wordt <strong>Loosdrecht</strong> beschrev<strong>en</strong><br />

als e<strong>en</strong> 1-1aar aards paradijs: "De dorp<strong>en</strong> zijn indedaad e<strong>en</strong>e ter<br />

wederzijde met huiz<strong>en</strong>, of boer<strong>en</strong>wooning<strong>en</strong> bebouwde all~e van<br />

wilg<strong>en</strong>boom<strong>en</strong>, van de bel<strong>en</strong>d<strong>en</strong>de land<strong>en</strong>, door smalle <strong>en</strong> heldere<br />

wegsloot<strong>en</strong> afgescheid<strong>en</strong> •••• De be,voonde erv<strong>en</strong> aan wederzijd<strong>en</strong><br />

ligg<strong>en</strong> mede meest aile<strong>en</strong>. in 1 t gro<strong>en</strong> geboomte, <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> hunne<br />

moes- <strong>en</strong> bloemtuin<strong>en</strong>; nabij de kerk<strong>en</strong> zijn de getimmert<strong>en</strong>s wel<br />

het meest in behoorelijke orde; daar ge<strong>en</strong> wooning<strong>en</strong> staan,<br />

wordt het oog verrukt door de heerelijkste weiland<strong>en</strong>, of de<br />

aang<strong>en</strong>aamste bebouwde akkers"(l). <strong>Loosdrecht</strong> was zelfs volg<strong>en</strong>s<br />

sommige schrijvers het mooiste dorp van het Gooi <strong>en</strong> omstrek<strong>en</strong>:<br />

"Als e<strong>en</strong> bloempje, verborg<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong> hoog gras, ligt het<br />

dorpje <strong>Loosdrecht</strong> in't Gooiland. Wie er echter e<strong>en</strong>maal geweest<br />

is gaat er nog e<strong>en</strong>s he<strong>en</strong> om dat dorp,dat thans nog ver van d<strong>en</strong><br />

weg afgeleg<strong>en</strong> is, nader te leer<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>"(2),Kortom e<strong>en</strong> landelijk<br />

dorp,door slechte verbinding<strong>en</strong> geisoleerd van de omgeving.<br />

Het zag er naar uit dat de moderne expansie die inzette in de<br />

t'•eede helft van de 19de eeuw <strong>Loosdrecht</strong> voorbij zou gaan,Maar<br />

rond 1899 treedt er e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>tering in, Binn<strong>en</strong> JO jaar zou <strong>Loosdrecht</strong><br />

uitgroei<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> bloei<strong>en</strong>d toerist<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum, In dit<br />

opstel zull<strong>en</strong> we deze plotselinge <strong>en</strong> snelle bloei tracht<strong>en</strong> te<br />

volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> vooral de rol die <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> daarin speelde.<br />

Op zaterdag 26 april 1884 bezocht <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> voor het eerst<br />

Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> (J). Na e<strong>en</strong> vluchtig bezoek aan <strong>Loosdrecht</strong> in<br />

1898 vertoefde hij in 1899 van 8 juli tot 29 augustus met zijn<br />

moeder in het Oranje Hotel aan de 's-Gravelandseweg te Hilversum.<br />

<strong>Van</strong>daar ging hij <strong>en</strong>ige mal<strong>en</strong> naar <strong>Loosdrecht</strong> (4). Bij die<br />

geleg<strong>en</strong>heid kwam hij ook in kontakt met W. Voogsgeerd, hoofdonderwijzer<br />

te Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>(S). De betrekking<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het<br />

terrein <strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> de familie <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> war<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong><br />

bek<strong>en</strong>d.Op het terrein zou het stamslot van de <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>s<br />

gestaan hebb<strong>en</strong>. In het dorp ded<strong>en</strong> allerlei verhal<strong>en</strong> de<br />

ronde over de bouw van het kasteel <strong>en</strong> de verdere lotgevall<strong>en</strong><br />

ervan(6). <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> werd daarom zeer welwill<strong>en</strong>d ontvang<strong>en</strong>.<br />

Groot was de s<strong>en</strong>satie to<strong>en</strong> op 17 augustus. 1899 (de overdracht<br />

vond plaats op 22 september) vS het terrein kocht, Ev<strong>en</strong>veel<br />

opzi<strong>en</strong> baarde het to<strong>en</strong> bij proefopgraving<strong>en</strong> oude fundam<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

gevond<strong>en</strong> Herd<strong>en</strong>. Voogsgeerd schreef: "Op uw verzoek heb ik nog<br />

getracht de al te groote verbreiding van Uwe onderhandeling<strong>en</strong><br />

alhier nog wat teg<strong>en</strong> te gaan. Maar er was e<strong>en</strong>voudig ge<strong>en</strong> do<strong>en</strong><br />

aan, Het gerucht vloog terstond heinde <strong>en</strong> verre ( ••• )In Loos-<br />

3


drechts burger<strong>en</strong> verbeelding ziet m<strong>en</strong> het slot reeds staan"(7).<br />

vS schrijft zelf over de gevolg<strong>en</strong> van zijn aktiviteit<strong>en</strong>: "Dit<br />

alles maakte groote s<strong>en</strong>satie in de streek; alle nieu1.rsblad<strong>en</strong><br />

uit Gooiland <strong>en</strong> de Vechtstreek bevatt<strong>en</strong> allerlei artikel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mededeling<strong>en</strong> over de oude Heerlijkheid <strong>en</strong> de geschied<strong>en</strong>is van<br />

het Huis te <strong>Sypesteyn</strong>, welke door de groote dagblad<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>(S).Op zaterdag 22 september 1899 schreef de Gooi<strong>en</strong><br />

Eemlander:"Te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> waar nabij de Hervormde Kerk<br />

de heerlijkheid Sijpesteijn heeft geleg<strong>en</strong> <strong>en</strong> het kasteel zich<br />

bevond dat blijk<strong>en</strong>s historische gegev<strong>en</strong>s in 1288 werd gesticht,<br />

hebb<strong>en</strong>,op last van e<strong>en</strong> der nazat<strong>en</strong> in rechte lijn van dat zeer<br />

oud geslacht, opgraving<strong>en</strong> plaats gehad, Uit het vind<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

ste<strong>en</strong><strong>en</strong> kogel <strong>en</strong> andere gegev<strong>en</strong>s blijkt, dat deze oudtijds<br />

vorstelijke bezitting werkelijk daar waar m<strong>en</strong> vermoedde zich<br />

heeft bevond<strong>en</strong>. Mocht<strong>en</strong> de plann<strong>en</strong>, 1-1aarop aangevang<strong>en</strong> onderhandeling<strong>en</strong><br />

met de teg<strong>en</strong>woordige eig<strong>en</strong>aars doel<strong>en</strong>, verwez<strong>en</strong>lijkt<br />

word<strong>en</strong>, dan bestaat er kans dat 1 <strong>Loosdrecht</strong> 1 spoedig <strong>en</strong>e<br />

plaats in de historie zal herkrijg<strong>en</strong>". In andere krant<strong>en</strong> versche<strong>en</strong><br />

het zelfde bericht(9). Op 20 september versche<strong>en</strong> in Het<br />

Vaderland onder de kop "E<strong>en</strong> grootsch plan" het volg<strong>en</strong>de korte<br />

bericht: "Door jhr. <strong>Van</strong> Sijpesteijn te <strong>Loosdrecht</strong> is e<strong>en</strong> boerderij<br />

aangekocht, in verband met zijn voornem<strong>en</strong> om ter plaatse<br />

waar in 1288 het kasteel - te Sijpesteijn - werd gesticht, e<strong>en</strong><br />

dergelijk slot te do<strong>en</strong> verr1JZ<strong>en</strong>, Over d<strong>en</strong> aankoop van meer<br />

land 1vord<strong>en</strong> onderhandeling<strong>en</strong>· gevoerd" ( 10).<br />

De publiciteit had e<strong>en</strong> voor vS nadelis gevolg, "De ruchtbaarheid<br />

van de zaak bleek e<strong>en</strong>e groote belemmering voor d<strong>en</strong> aankoop<br />

van andere perceel<strong>en</strong> welke ik ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s w<strong>en</strong>schte te koop<strong>en</strong>".<br />

Hij nam kontakt op met de redaktie van de Gooi- <strong>en</strong> Eemlander,<br />

In het archief bevindt zich e<strong>en</strong> brief (11) van e<strong>en</strong> van<br />

de direkteur<strong>en</strong> van de krant, met de volg<strong>en</strong>de inhoud: "In verband<br />

met UH verlang<strong>en</strong>, uitgedrukt bij het onderhoud, dat e<strong>en</strong><br />

onzer verslaggevers te Baarn met u had, hebb<strong>en</strong> wij in'De Gooi<strong>en</strong><br />

Eemlander' ge<strong>en</strong> verdere bericht<strong>en</strong> uit <strong>Loosdrecht</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

in zake d<strong>en</strong> .opbouw van het Huis <strong>Sypesteyn</strong>, In andere blad<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> echter herhaaldelijk dergelijke bericht<strong>en</strong> voor •••• Daar<br />

ons blad nu niet voortdur<strong>en</strong>d over deze aangeleg<strong>en</strong>heid het stil<br />

zwijg<strong>en</strong> kan blijv<strong>en</strong> bewar<strong>en</strong>, zou het ons zeer aang<strong>en</strong>aam zijn,<br />

indi<strong>en</strong> U ons in de geleg<strong>en</strong>heid wilde stell<strong>en</strong> onze lezers naar<br />

1-1aarheid aangaande e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander in te licht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ons daartoe<br />

gegev<strong>en</strong>s wilde verstrekk<strong>en</strong>". E<strong>en</strong> van de krant<strong>en</strong> die wel over<br />

<strong>Sypesteyn</strong> schreef was de Gooische Courant. Op zaterdag 28 september<br />

1901 schreef deze krant o.a. over de moeilijkhed<strong>en</strong> die<br />

vS ondervond bij het verkrijg<strong>en</strong> van de terrein<strong>en</strong>: " ••• het aankoop<strong>en</strong><br />

zelf bleek niet altijd mogelijk. Waar sommige eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

hun eig<strong>en</strong> belang<strong>en</strong> met die van <strong>Loosdrecht</strong> wist<strong>en</strong> overe<strong>en</strong> te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ging het goed ( ••• ) Ander<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong>- uit e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong><br />

oogpunt beschouwd - te uitsluit<strong>en</strong>d hun eig<strong>en</strong> belang op het oog<br />

<strong>en</strong> daar moest<strong>en</strong> onderhandeling<strong>en</strong> wel mislukk<strong>en</strong>". Opvall<strong>en</strong>d is<br />

dat hier gesprok<strong>en</strong> wordt over het algeme<strong>en</strong> belang van Loosdrech't<br />

wanneer het gaat om de grondaankop<strong>en</strong> van vS. Dat het in<br />

de geme<strong>en</strong>te zelf ook zo werd gevoeld, blijkt uit e<strong>en</strong> brief van<br />

de geme<strong>en</strong>tesecretaris <strong>Van</strong> Geijt<strong>en</strong>beek ( 12 september· 1899), gericht<br />

aan vS: "Deze week kwam Dr Meijboom alhier, tot mij <strong>en</strong><br />

deze deelde mij mede, dat hij notabele ingezet<strong>en</strong><strong>en</strong> gesprok<strong>en</strong><br />

had die het zeer appriciee~d<strong>en</strong> dat door U poging<strong>en</strong> in het werk<br />

4


war<strong>en</strong> gesteld, om het gewez<strong>en</strong> schoone Slot Sijpesteijn, weder<br />

te do<strong>en</strong> verrijz<strong>en</strong>, Om hiertoe echter te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> overgaan<br />

moet door U- zoo, zeide hij, de Doctor, verder- 66k grond<br />

van d<strong>en</strong> Heer Hacke van Mijnd<strong>en</strong> of di<strong>en</strong>s Echtg<strong>en</strong>oote, word<strong>en</strong><br />

aangekocht <strong>en</strong> nu was m<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>ing, dat het t<strong>en</strong> goede kon<br />

\·lerk<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> ik e<strong>en</strong> request opmaakte <strong>en</strong> di t met de voornaamste<br />

ingezet<strong>en</strong><strong>en</strong> onderteek<strong>en</strong>de, t<strong>en</strong> einde in bescheid<strong>en</strong> term<strong>en</strong>,<br />

op d<strong>en</strong> afstand van di<strong>en</strong> grand, ter Uwer behoeve, aan te dring<strong>en</strong>"(l2),<br />

Dankzij de bemiddeling t<strong>en</strong>slotte van de predikant van<br />

Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>, Ds Vell<strong>en</strong>ga, kon vS het land van Hacke van<br />

Mijnd<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong>dom verkrijg<strong>en</strong>, Op e<strong>en</strong> bedankbrief van v S ant­<br />

Hoordde Vell<strong>en</strong>ga: " ..• to<strong>en</strong> U tot mij k\vam <strong>en</strong> mij bleek, dat<br />

het e<strong>en</strong>e geme<strong>en</strong>tezaak Has, heb ik mij niet will<strong>en</strong> onttrekk<strong>en</strong>,<br />

om naar mijn vermog<strong>en</strong> de zaak zoveel mogelijk te bevorder<strong>en</strong>"<br />

(13), Dat deze betrokk<strong>en</strong>heid gold voor alle lag<strong>en</strong> van de bevolking<br />

blijkt uit de briev<strong>en</strong> van Floor (landbouHer) <strong>en</strong> Snel<br />

{veld,.,rachter) (14), Floor schreef: "E<strong>en</strong> ding kan ik u verzeker<strong>en</strong>,dat<br />

de Geest van het volk in <strong>Loosdrecht</strong> u bijzonder g<strong>en</strong>eg<strong>en</strong><br />

is in het algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> niets liever zoude zi<strong>en</strong> als dat u alles<br />

datu nodig had om uw plann<strong>en</strong> te volvoer<strong>en</strong> in uw bezit kreeg".<br />

vS vat zelf deze reakties sam<strong>en</strong>: "(het plan) mocht zich wel in<br />

d<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong>e sympathie verheug<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> was er trotsch op te<br />

constater<strong>en</strong> dat het afgeleg<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervall<strong>en</strong> dorp ook e<strong>en</strong>e geschied<strong>en</strong>is<br />

had" (8).<br />

Wanneer we afgaan op wat vS <strong>en</strong> Voogsgeerd schrijv<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> de<br />

gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> rand <strong>Sypesteyn</strong> de <strong>Loosdrecht</strong>se bevolking wakker<br />

geschud. Voogsgeerd: "Uw optred<strong>en</strong> alhier"heeft inderdaad <strong>Loosdrecht</strong>s<br />

burgerij goed gedaan. 't Is of er meer zelfbesef sinds<br />

is gekom<strong>en</strong>" (15) <strong>en</strong> "Nude burgerij wakker wordt, is er van<br />

<strong>Loosdrecht</strong> nog '"el wat te mak<strong>en</strong>" (16). Va n <strong>Sypesteyn</strong>: "Wat <strong>Loosdrecht</strong><br />

zelf in het algeme<strong>en</strong> betreft was in de afgeloop<strong>en</strong> vier<br />

jar<strong>en</strong> (voor 1903, vM) groot<strong>en</strong> vooruitgang op te merk<strong>en</strong>, 1velke<br />

geheel toegeschrev<strong>en</strong> mogt word<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> stoat <strong>en</strong> de opwekking<br />

die gegev<strong>en</strong> was door het ophal<strong>en</strong> <strong>en</strong> verlev<strong>en</strong>dig<strong>en</strong> der oude geschied<strong>en</strong>is<br />

der plaats <strong>en</strong> door het krachtige pog<strong>en</strong> om bij zoo'n<br />

belangrijk feit als het herstell<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> <strong>Sypesteyn</strong> voor het<br />

dorp \vas, ook met all<strong>en</strong> kracht de aandacht van bui t<strong>en</strong> op het<br />

dorp te verkrijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> er vreemd<strong>en</strong> he<strong>en</strong> te lokk<strong>en</strong>"(8).<br />

vS wa s zeer betrokk<strong>en</strong> bij de ontwikkeling<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

\Vumkes (17) schrijft: "<strong>Van</strong>af het begin staan Jhr v.S. grate<br />

ding<strong>en</strong> voor og<strong>en</strong>. Als hij zich inspant weer e<strong>en</strong> <strong>Sypesteyn</strong> te<br />

do<strong>en</strong> herrijz<strong>en</strong>, is het hem niet (alle<strong>en</strong>) om eig<strong>en</strong> plezier <strong>en</strong><br />

glorie of die van de familie begonn<strong>en</strong>, maar zoekt hij ook de<br />

bloei van <strong>Loosdrecht</strong>". Het hoeft niet betwijfeld te word<strong>en</strong> dat<br />

vS <strong>Loosdrecht</strong> goed gezind was, maar Z1Jn inspanning<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

tach in e<strong>en</strong> ander licht te staan wanneer we het volg<strong>en</strong>de citaat<br />

lez<strong>en</strong>: "De aanleg (van het park, vM) moest rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met<br />

de toekomstplann<strong>en</strong> van de <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>s. \Vaar getracht (zal)<br />

word<strong>en</strong> haar later doel al dadelijk aan te gev<strong>en</strong> door het inricht<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong>e t<strong>en</strong>toonstelling van oudhed<strong>en</strong>, welker naam<br />

langzamerhand moet verander<strong>en</strong> in di<strong>en</strong> van 'museum', moet ander<br />

zijds getrac ht word<strong>en</strong> door het heff<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>e <strong>en</strong>tree hare inkomst<strong>en</strong><br />

te verhoog<strong>en</strong>. Voor dit doel is dus bevorderi ng van het<br />

vreemdeling <strong>en</strong>verkeer <strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d mak<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> <strong>Sypesteyn</strong> e n het<br />

museum zeer w<strong>en</strong>schelijk"(18).<br />

Om het bezoek te bevorder<strong>en</strong> zijn goede verbinding<strong>en</strong> nodig.<br />

Daaraan ontbrak het in <strong>Loosdrecht</strong>. Voogsgeerd schreef zeer<br />

5


juist (18-2- 101): "De toekomst voor <strong>Loosdrecht</strong> ligt in nauwere<br />

aanslui ting <strong>en</strong> meerdere geme<strong>en</strong>schap met de Gooische hoofdplaats<br />

(Hilversum, vM)". De toekomst v a n <strong>Sypesteyn</strong> hing daar nauw mee<br />

sam<strong>en</strong>. Ge<strong>en</strong> wonder dus dat v S in zijn geschrift<strong>en</strong> uitvoerig<br />

ingaat op de verbetering<strong>en</strong> van de verbinding<strong>en</strong>. Als eerste gevolg<strong>en</strong><br />

van zijn optred<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong> noemt hij: "le Het bestrat<strong>en</strong><br />

van d<strong>en</strong> 1veg · naar Hilversum. In 1899 z oude volg<strong>en</strong>s<br />

Raadsbesluit van d<strong>en</strong> ••• (niet ingevuld, vM) 1899 d<strong>en</strong> weg<br />

e<strong>en</strong>igszins uit geld<strong>en</strong>,overgehoud<strong>en</strong> op de jaarrek<strong>en</strong>ing hersteld<br />

word<strong>en</strong>. Na mijn optred<strong>en</strong> <strong>en</strong> de daarop gevolgde stukk<strong>en</strong> in de<br />

blad<strong>en</strong>,,,rerd e<strong>en</strong> verzoekschrift van ingezet<strong>en</strong><strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Geme<strong>en</strong>teraad<br />

ingedi<strong>en</strong>d om <strong>en</strong>e l<strong>en</strong>ing te sluit<strong>en</strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong> weg geheel te<br />

bestrat<strong>en</strong>, ingewilligd. De le<strong>en</strong>ing bedroeg f 11000,-. 2e Het<br />

verbeter<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> Boomhoek. De kei<strong>en</strong> uit de weg bij d<strong>en</strong> mol<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> door ingezet<strong>en</strong><strong>en</strong> met eig<strong>en</strong> gerij weggehaald <strong>en</strong> in d<strong>en</strong><br />

Boomhoek gebracht <strong>en</strong> deze to<strong>en</strong> door de Geme<strong>en</strong>te bestraat" (8).<br />

Uit het bov<strong>en</strong>staande blijkt dat vS van m<strong>en</strong>ing was dat de verbetering<br />

van de verbinding<strong>en</strong> op Z1Jn initiatief werd uitgevoerd.<br />

Dat is ev<strong>en</strong>,vel niet helemaal Haar. Reeds voor de aktiviteit<strong>en</strong><br />

van vS op <strong>Sypesteyn</strong> begon m<strong>en</strong> met de verbetering van de<br />

verbinding<strong>en</strong> met Hilversum. In 1887 werd in de geme<strong>en</strong>teraadhet<br />

verzoek behandeld tot instelling van e<strong>en</strong> partikuliere paardetramverbinding<br />

van het raadhuis te <strong>Loosdrecht</strong> rechtstreeks<br />

naar het station te Hilversum, via de <strong>Loosdrecht</strong>se weg, Vaartweg,<br />

Kerkbrink, Bussumerstraat, Nieuwe Doel<strong>en</strong>straat <strong>en</strong> Stationsstraat<br />

(Gooi- <strong>en</strong> Eemlander, 9-12-1887). Dit plan is nooit<br />

uitgevoerd <strong>en</strong> werd in 1893 op de lange baan geschov<strong>en</strong>. Er was<br />

echter wel e<strong>en</strong> omnibusdi<strong>en</strong>st <strong>Loosdrecht</strong>-Hilversum, welke werd<br />

geexploiteerd door de firma De Bree & Dolman. In 1894 kreeg<br />

deze firma f 200 subsidie van geme<strong>en</strong>tewege (Gooi- <strong>en</strong> Eemlander<br />

13-10-1894).<br />

Het verbeter<strong>en</strong> van "d<strong>en</strong> Boomhoek" betek<strong>en</strong>de dat de Heg door<br />

Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> werd doorgetrokk<strong>en</strong>. "Deze verbetering heeft<br />

veel waarde. <strong>Van</strong> Hilversum uit is er thans e<strong>en</strong> goede Heg door<br />

<strong>Loosdrecht</strong> naar de Vechtstreek. Dat is nu e<strong>en</strong> aardig ritje<br />

tussch<strong>en</strong> de p1ass<strong>en</strong> door. Tot nog toe kon dit bijna niet, maar<br />

gaat nu veel beter <strong>en</strong> kan Heldra heel goed gemaakt Hord<strong>en</strong>.<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s voor Hielrijders, die er tot nog toe onmogelijk doorkond<strong>en</strong>.Dat<br />

kan beHeging <strong>en</strong> vertier gev<strong>en</strong>"(Voogsgeerd,l8-2-0l).<br />

Andere verbetering<strong>en</strong> in de verbinding<strong>en</strong> met Hilversum Har<strong>en</strong>:<br />

11 4e Door het Geme<strong>en</strong>tebestuur werd e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>de omnibusdi<strong>en</strong>st<br />

ingevoerd. Partijtrekk<strong>en</strong> voor d<strong>en</strong> exploitant van d<strong>en</strong><br />

oud<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st <strong>en</strong> one<strong>en</strong>igheid maakt<strong>en</strong> het de Geme<strong>en</strong>te niet mogelijk<br />

de di<strong>en</strong>st vol te houd<strong>en</strong>, die Heer in oude hand<strong>en</strong> kHam.<br />

Toch was nu verkreg<strong>en</strong> dat de Geme<strong>en</strong>te ge<strong>en</strong> subsidie meer gaf<br />

<strong>en</strong> de omnibuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st vee1 beter werd<strong>en</strong>. 5e D<strong>en</strong> ••• (niet<br />

ingevuld,vM) werd e<strong>en</strong> station gevestigd van d<strong>en</strong> Rijkste1ephoon<br />

di<strong>en</strong>st; hierdoor werd <strong>Loosdrecht</strong> ook telegraphisch (per telephoon<br />

over Hilversum) aanges1ot<strong>en</strong>" (8).Maar vS had meer w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

In de eerste p1aats betrof dat de aanleg van e<strong>en</strong> kortere weg<br />

van Niem• <strong>Loosdrecht</strong> naar Hi1versum. In


hij hierover o.a. naar Voogsgeerd, Vell<strong>en</strong>ga <strong>en</strong> <strong>Van</strong> Hasel<strong>en</strong> (de<br />

plaatselijke correspond<strong>en</strong>t van de Gooi- <strong>en</strong> Eemlander). Op zijn<br />

initiatief, maar zonder zijn bijzijn, werd op dinsdag 8 mei<br />

1901 tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> vergadering in caf~ Vaartzicht te Oud <strong>Loosdrecht</strong><br />

de ver<strong>en</strong>iging opgericht. De ver<strong>en</strong>iging krijgt de naam<br />

<strong>Loosdrecht</strong>s Bloei (20). "Het doel waarmede i.k deze Vere<strong>en</strong>iging<br />

oprichtte was om er in te verkrijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong>e krachtige medewerkster<br />

bij mijn poging<strong>en</strong> om <strong>Loosdrecht</strong> op te heff<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>vijl ik<br />

zelf er alle<strong>en</strong> daartoe zoude bijbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> door de verheffing <strong>en</strong><br />

langzamerhand weer in de oude staat br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de '<strong>Sypesteyn</strong>'<br />

,.,raar zeer veel aan verbond<strong>en</strong> was dat tot de bloei van <strong>Loosdrecht</strong><br />

kon bijbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>"(21).<br />

<strong>Van</strong>af het begin maakte vS duidelijk wat hij van de ver<strong>en</strong>iging<br />

v<strong>en</strong>vachtte. E<strong>en</strong> kortere verbinding met Hilversum kHam reeds op<br />

de oprichtingsvergadering van de ver<strong>en</strong>iging ter sprake.Tijd<strong>en</strong>s<br />

de bestuursvergadering van 22 april 1902 kwam e<strong>en</strong> voorstel van<br />

vS ter sprake om op <strong>Sypesteyn</strong> e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling van oudhed<strong>en</strong><br />

in te richt<strong>en</strong>. Op 12 of 13 juni 1902 werd deze t<strong>en</strong>toonstelling<br />

geop<strong>en</strong>d. Zij werd gebracht als aktiviteit van de ver<strong>en</strong>iging<br />

<strong>Loosdrecht</strong>s Bloei, maar to<strong>en</strong> de bestuursled<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> houtje<br />

iets veranderd<strong>en</strong> aan de opstelling van de voorwerp<strong>en</strong>, ontstond<br />

er e<strong>en</strong> konflikt met vS. Er war<strong>en</strong> trouw<strong>en</strong>s nog meer wrijvingspunt<strong>en</strong>,<br />

vS verweet het bestuur dat zij totaal ge<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis had<br />

van an tiek ( sommige voonverp<strong>en</strong> war<strong>en</strong> met zeep afge1vass<strong>en</strong> ,andere<br />

war<strong>en</strong> op de kop gezet).Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> war<strong>en</strong> er nog wat moeilijkhed<strong>en</strong><br />

rond de afrek<strong>en</strong>ing van de geplaatste advert<strong>en</strong>ties.<br />

In 1902 werd het vS duidelijk dat de ver<strong>en</strong>iging niet aan het<br />

doel beantwoordde waarvoor hij haar in het lev<strong>en</strong> had geroep<strong>en</strong>.<br />

Op 21 december 1903 schrijft hij e<strong>en</strong> brief waarin hij meedeelt<br />

dat hij zich aan de ver<strong>en</strong>iging onttrok."Het gevolg van deze<br />

zaak, steun<strong>en</strong>d op de opgedane ondervinding moet<strong>en</strong> zal zijn dat<br />

ik in <strong>Loosdrecht</strong> alle<strong>en</strong> <strong>en</strong> uits1uit<strong>en</strong>d zal blijv<strong>en</strong> doorwerk<strong>en</strong><br />

aan hetge<strong>en</strong> ik onderneem; <strong>en</strong> mij geheel buit<strong>en</strong> de poging<strong>en</strong> van<br />

ander<strong>en</strong> zal houd<strong>en</strong>. Alle<strong>en</strong> wanneer blijk<strong>en</strong> mocht dat mijn poging<strong>en</strong><br />

gewaardeerd <strong>en</strong> waar mogelijk gesteund word<strong>en</strong>, zal ik<br />

later kunn<strong>en</strong> medehelp<strong>en</strong> door plaatselijke of mom<strong>en</strong>tee1e steun;<br />

zonder in de fout te vervall<strong>en</strong> van in relatie te kom<strong>en</strong> met<br />

vere<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> dergel. die nog zeer afhankelijk zijn van d<strong>en</strong><br />

oud<strong>en</strong>, verachterd<strong>en</strong> dorpsgeest"(2l).Bittere woord<strong>en</strong> van iemand<br />

die van m<strong>en</strong>ing is dat hij de aanzet heeft gegev<strong>en</strong> tot de bloei<br />

van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>en</strong> ervaart dat hij daarbij ge<strong>en</strong> steun krijgt<br />

van de p1aatse1ijke bevolking, e<strong>en</strong> bevolking die zelfs naar<br />

zijn m<strong>en</strong>ing ge<strong>en</strong> dankbaarheid toont.<br />

De ontwikkeling van <strong>Loosdrecht</strong> is echter in gang gezet. Voogsgeerd<br />

schrijft: "Overig<strong>en</strong>s begint <strong>Loosdrecht</strong> zich wel wat uit<br />

zijne Chineesachtige afsluiting op te heff<strong>en</strong>. Er komt meer<br />

lev<strong>en</strong>. Vooral Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> ontwaakt, tegelijk met China.<br />

De jongere bevolking blijkt zoo zachtjes aan meer burger1ijkheid<br />

uit Hilversum,waar het veel verkeert, op te do<strong>en</strong>. Ik acht<br />

dit e<strong>en</strong> zeer goed tek<strong>en</strong>. Notab<strong>en</strong>e, twee zangvere<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> fanfarecorps kwam<strong>en</strong> er deze winter in Nieu1-1 <strong>Loosdrecht</strong> in<br />

het lev<strong>en</strong>" (16-2-1907). vS me<strong>en</strong>de dat deze ont1-1ikkeling aan<br />

zijn initiatief te dank<strong>en</strong> was. M.i. moet er ook gewez<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> aantal andere faktor<strong>en</strong> die van zeer grote betek<strong>en</strong>is<br />

zijn geweest voor de bloei van <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In de jar<strong>en</strong> 70 <strong>en</strong> 80 van de 19de eemv on tstond e<strong>en</strong> hernieuwde<br />

7


elangstelling voor de natuur. De schilders van de Haagse<br />

School <strong>en</strong> de dichters van de beweging van de 80-gers gav<strong>en</strong><br />

uitdrukking aan het nieuwe gevoe l voor de natuur(2J). De artikel<strong>en</strong><br />

in dag-, week-. <strong>en</strong> maandblad<strong>en</strong> die na 1899 in steeds groter<br />

aantal over <strong>Loosdrecht</strong> versch<strong>en</strong><strong>en</strong>, b<strong>en</strong>adrukt<strong>en</strong> ook steeds<br />

het landelijke schoon. van dit dorp. Blijk<strong>en</strong>s de advert<strong>en</strong>tie<br />

die in 1902 in verschill<strong>en</strong>de blad<strong>en</strong> werd geplaatst, trachtte<br />

de ver<strong>en</strong>iging <strong>Loosdrecht</strong>s Bloei dit oplev<strong>en</strong>de natuurgevoel bewust<br />

of onbewust te exploiter<strong>en</strong>: "<strong>Loosdrecht</strong>. Schoone, gezonde<br />

natuur, prachtige mer<strong>en</strong>" (24). In sam<strong>en</strong>hang met de hernieuwde<br />

belangstelling voor de natuur moet vooral ook gewez<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

op de ontwikkeling van drie verkeersmiddel<strong>en</strong> die in hoger mate<br />

het toerisme bevorderd hebb<strong>en</strong>. <strong>Van</strong> groot belang voor Hilversum<br />

<strong>en</strong> het Gooi was de aanleg van de Oosterspoorlijn (1874). Het<br />

aantal zomergast<strong>en</strong> werd mete<strong>en</strong> zeer groot. Na e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong><br />

vestigde vele zomergast<strong>en</strong> zich perman<strong>en</strong>t in het Gooi.Ook <strong>Loosdrecht</strong><br />

profiteerde van deze trek naar het Gooi, vooral ook omdat<br />

<strong>Loosdrecht</strong> vanuit Hilversum <strong>en</strong> het Gooi beter bereikbaar<br />

werd door de komst van de fiets <strong>en</strong> de auto. Rond 1850 werd<strong>en</strong> de<br />

eerste fiets<strong>en</strong> gekonstrueerd,maar pas na de konstruktie van de<br />

Rover (het eerste moderne type fiets met ev<strong>en</strong> grote wiel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kettingaandrijving van het achterwiel) in 1885 <strong>en</strong> de uitvinding<br />

van de luchtband (1888) werd de fiets e<strong>en</strong> zeer populair<br />

vervoermiddel. <strong>Van</strong>af het begin >verd deze ·ontwikkeling begeleid<br />

door de in 1883 opgerichte AN1vB, welke reeds in het begin van<br />

haar bestaan route-beschrijving<strong>en</strong> uitgaf van fietstocht<strong>en</strong>:<br />

"Wij >Vill<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in hun vrije tijd uit de dompige sted<strong>en</strong>,<br />

uit de b<strong>en</strong>auwde strat<strong>en</strong>, uit het doodse geslof der stoffige<br />

stadspark<strong>en</strong> naar buit<strong>en</strong> roep<strong>en</strong>, ze in de heerlijke <strong>en</strong> nu zo<br />

Goddelijke natuur z<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, om verpozing voor de geest, gezondheid<br />

voor het lichaam, nieuwe moed, hernieuwde lev<strong>en</strong>slust, opgewektheid<br />

<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>s<strong>en</strong>ergie te vind<strong>en</strong>" (De Kampio<strong>en</strong> 1896). In<br />

1896 ded<strong>en</strong> de eerste automobiel<strong>en</strong> in Nederland hun intrede. De<br />

auto bleef voorlopig nog e<strong>en</strong> vervoermiddel voor avontuurlijke<br />

welgesteld<strong>en</strong>. De fiets overwon alle weerstand<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd populair<br />

in brede lag<strong>en</strong> v a n de bevolking(25).<br />

Uit het bov<strong>en</strong>staande blijkt dat de opkomst van Loosdrec ht a l s<br />

toerist<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum niet uitsluit<strong>en</strong>d het gevolg was van de aktiviteit<strong>en</strong><br />

v a n v S op <strong>Sypesteyn</strong>. Dat <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> de ontwikkeling<br />

van <strong>Loosdrecht</strong> zag in het kader van zijn aktiviteit<strong>en</strong> op<br />

<strong>Sypesteyn</strong> hoeft ons niet te verbaz<strong>en</strong>. In to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate begon<br />

<strong>Sypesteyn</strong> het lev<strong>en</strong> van vS te beheers<strong>en</strong>. Dat in de plann<strong>en</strong> van<br />

de ver<strong>en</strong>iging <strong>Loosdrecht</strong>s Bloei <strong>Sypesteyn</strong> niet die c<strong>en</strong>trale<br />

plaats innam, hoeft ons ev<strong>en</strong>min te verbaz<strong>en</strong>.Instinktief voelde<br />

m<strong>en</strong> in <strong>Loosdrecht</strong> aan waar de toekomst van het dorp lag,<br />

Tijd<strong>en</strong>s de bestuursvergadering van 22 april 1902 besloot m<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> partikulier initiatief tot instelling van e<strong>en</strong> bad- <strong>en</strong><br />

zweminrichting te Oud <strong>Loosdrecht</strong> te subsidier<strong>en</strong> (26). Deze inrichting<br />

draaide bov<strong>en</strong> verwachting goed zodat m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> jaar later<br />

plann<strong>en</strong> maakte tot uitbreiding (27). Tot het einde van de<br />

19de eeuw blev<strong>en</strong> de <strong>Loosdrecht</strong>se plass<strong>en</strong> · het domein van de<br />

vissers. Als indi atie voor e<strong>en</strong> verander<strong>en</strong>d gebruik van de<br />

plass<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> we vermeld de vervaardiging door smi'd J. Daams<br />

in 1895 van e<strong>en</strong> zeilboot waar ook mee geroeid kon word<strong>en</strong>. Ook<br />

kunn<strong>en</strong> we in dit verband wijz<strong>en</strong> op het ev<strong>en</strong> voor 1900 begonn<strong>en</strong><br />

bot<strong>en</strong>verhuurbedrijf van Rut Vlug in Oud <strong>Loosdrecht</strong> (28). Deze


feit<strong>en</strong> illustrer<strong>en</strong> e<strong>en</strong> orttwikkeling die plaats vond los van de<br />

invloed van vS,<br />

Gedur<strong>en</strong>de de eerste wereldoorlog moest m<strong>en</strong> de vakanties binn<strong>en</strong>slands<br />

doorbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, In de jar<strong>en</strong> na de oorlog werd<strong>en</strong> regelmatig<br />

kampagnes gevoerd om de vakantie in eig<strong>en</strong> land te blijv<strong>en</strong><br />

doorbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. <strong>Loosdrecht</strong> profiteerde hiervan. In 1932 werd<br />

<strong>Loosdrecht</strong> g<strong>en</strong>oemd als "e<strong>en</strong> der voornaamste plaats<strong>en</strong> in Nederland,<br />

bezocht door duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> toerist<strong>en</strong> <strong>en</strong> geroemd om haar<br />

watersport op de wereldberoemde plass<strong>en</strong>"(29). Bij zoveel sportieve<br />

rekreatie is vaak maar weinig plaats voor de kultuur,<br />

Gelukkig is de belangstelling voor het museum <strong>Sypesteyn</strong> weer<br />

groei<strong>en</strong>de . Nog steeds is <strong>Sypesteyn</strong> e<strong>en</strong> van de bezi<strong>en</strong>swaardighed<strong>en</strong><br />

in <strong>Loosdrecht</strong> (<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bezoek meer dan waard!).<br />

No t<strong>en</strong>:<br />

1 L, van Ollef<strong>en</strong> & R . Bakker: De Nederlandsche Stad- <strong>en</strong><br />

Dorpbeschrijver. Amsterdam, 1793.<br />

2 G. de Voogt: In <strong>en</strong> op de Sype (Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>). Eig<strong>en</strong><br />

Haard, 33e jg, no 46 (16 nov, 1907), pp. 727-731.<br />

3 algeme<strong>en</strong> archief <strong>Sypesteyn</strong>, inv,no. 105a.<br />

L1 fvlanuscript "Onderzoek in zake de oude Heerlijkheid <strong>Sypesteyn</strong><br />

<strong>en</strong> het Huis van di<strong>en</strong> naam", alg. archief <strong>Sypesteyn</strong>,<br />

inv.no. 105b. Dit manuscript <strong>en</strong> het verslag van zijn eerste<br />

bezoek aan <strong>Loosdrecht</strong> (inv.no. 105a) werd door vS in 1907<br />

verwerkt in zijn "Beschrijving van het op d<strong>en</strong> <strong>Sypesteyn</strong><br />

verrichte na d<strong>en</strong> 22 September 1899" (inv.no. 106).<br />

5 Er ontstond e<strong>en</strong> ui tvoerige briefwisseling waarvan de meeste<br />

briev<strong>en</strong> van Voogsgeerd bewaard zijn geblev<strong>en</strong> (alg. archief<br />

inv.no. 120).<br />

6 Zie o,a. brief van Voogsgeerd, 27-11-1901. Deze verhal<strong>en</strong><br />

sluit<strong>en</strong> aan bij de familietraditie. Zie hierover Peter van<br />

M<strong>en</strong>sch & Andr~ van der Goes: <strong>Sypesteyn</strong>. Ned . Kastel<strong>en</strong>stichting/ANWB,<br />

1976.<br />

7 brief 28-9-1899.<br />

8 "Beschrijving van het op d<strong>en</strong> <strong>Sypesteyn</strong> verrichte na d<strong>en</strong> 22<br />

September 1899", alg. archief, inv.no. 106.<br />

9 Het Nieuws van d<strong>en</strong> Dag, 7-9-1899; Dagblad van Zuid-Holland<br />

<strong>en</strong> 's-Grav<strong>en</strong>hage , 9-9-1899; De ~vee Provinci<strong>en</strong>, 9-9-1899.<br />

10 E<strong>en</strong> e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d bericht versche<strong>en</strong> in het Nieuws van d<strong>en</strong><br />

Dag, 20-9-1899.<br />

11 alg. archief, inv.no. 112.<br />

12 alg, archief, inv,no, 107.<br />

9


13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

brief 20-10-1900, alg. archief, inv.no. 107.<br />

alg. archief, inv.no. 124.<br />

brief 18-2-1901.<br />

brief 29-11-1899.<br />

A. D. 1vumkes: Jhr Ca tharinus H<strong>en</strong>ri Come lis Ascanius van<br />

<strong>Sypesteyn</strong>. Kleine kroniek van zijn lev<strong>en</strong>. Uitg. <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>-Stichting,<br />

Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>, 1971, p. 35.<br />

Manuscript "Algeme<strong>en</strong> Plan van Aanleg", alg. archief, inv.<br />

no. 125.<br />

De ~vee Provinci<strong>en</strong> 18-8-1900.<br />

zie briev<strong>en</strong> Voogsgeerd 2 <strong>en</strong> 10 mei 1901.<br />

Manuscript "Vere<strong>en</strong>iging tot bevordering v.h.Vreemdeling<strong>en</strong>verkeer<br />

<strong>Loosdrecht</strong>s Bloei te <strong>Loosdrecht</strong>", alg.archief, inv.<br />

no.284. Voor de verdere geschied<strong>en</strong>is van de ver<strong>en</strong>iging zie<br />

G. Marx & F. Brand: <strong>Van</strong> '<strong>Loosdrecht</strong>s Bloei' tot e<strong>en</strong> bloei<strong>en</strong>d<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, Mededeling<strong>en</strong>blad Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

3e jg, no 11 (maart 1976), pp. 25-32.<br />

brief Voogsgeerd 23-4-1902.<br />

Zie hierover o.a. D. de Boer: Enige aspekt<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong><br />

rond 1900, In: Nederland rond 1900. <strong>Van</strong> Dishoek-Bussum,<br />

1972.<br />

Advert<strong>en</strong>tie in de Gooische Courant, Gooi- <strong>en</strong> Eemlander <strong>en</strong><br />

De ~vee Provinci<strong>en</strong>, 2-8-1902.<br />

Leonard de Vries: De dolle <strong>en</strong>tree van automobiel<strong>en</strong> velocipee.<br />

Bussum, 1973,<br />

brief J. van Hasel<strong>en</strong> 19-9-1901<br />

<strong>en</strong> brief Voogsgeerd 23-4-1902.<br />

Gooische Courant 20-9-1902.<br />

(alg. archief~ inv.no, 64)<br />

J. Daams: <strong>Loosdrecht</strong> in oude ansicht<strong>en</strong>. Zaltbommel, 1972.<br />

Utrechtsch Prov. <strong>en</strong> Sted. Dagblad 2-7-1932.<br />

10


<strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> de neogotiek<br />

The good old times -<br />

all times wh<strong>en</strong> old are good,<br />

Lord Byron, The Age of Bronze<br />

Aanvankelijk begon de neogotiek haar bestaan als e<strong>en</strong> grillig,<br />

fantasierijk dekor van de 18de eeuwse Engelse landschapspark<strong>en</strong>,<br />

De wijze, waarop m<strong>en</strong> teruggreep naar de gotische stijl<br />

<strong>en</strong> deze vaak z~~r vrij geinterp·reteerd toepaste om schilderachtige<br />

effekt<strong>en</strong> te verkrijg<strong>en</strong> (bijv, e<strong>en</strong> omstreeks 1760 te<br />

Hagley gebouwde portierswoning in de vorm van e<strong>en</strong> gotische<br />

ruine) is duidelijk speels <strong>en</strong> zeer dekoratief, E<strong>en</strong> meer serieuze<br />

b<strong>en</strong>adering wat betreft de architektonische <strong>en</strong> meer gedetailleerde<br />

aspekt<strong>en</strong> van de gotiek, vindt m<strong>en</strong> op het befaamde<br />

landgoed Strawberry Hill van Sir Horace Walpole (1717-1797).<br />

Ook hier heeft m<strong>en</strong> de gotische elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> dusdanige<br />

wijze gebruikt, dat gesprok<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> van de neogotiek als<br />

e<strong>en</strong> nieuw soort "chinoiserie"(l),<br />

In de 19de eeuw kri jgt de "Gothic Revival" e<strong>en</strong> la•dneachtig<br />

effekt <strong>en</strong> er ontstaat in Europa e<strong>en</strong> ware rage die zich uit<br />

"••• in politics, machinery, dress, conversation and in every<br />

other field of the national exist<strong>en</strong>ce. A strange medieval<br />

fever swept over the European contin<strong>en</strong>t, The days of chivalry<br />

obsessed the minds of everybody and knights in armour stirred<br />

a thousand dreams" (2). De red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor deze <strong>en</strong>orme interesse<br />

zijn velerlei <strong>en</strong> gecompliceerd, maar zij zijn vrijwel alle<br />

verklaarbaar vanuit de Romantiek. Deze beweging wortelt in de<br />

18de eeuw <strong>en</strong> richt zich teg<strong>en</strong> het rationalisme dat verstandelijke<br />

red<strong>en</strong>atie <strong>en</strong> het klassieke, weloverwog<strong>en</strong>e predikt, De<br />

romantici wild<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> beleving door gevoel, e<strong>en</strong> alles<br />

diep <strong>en</strong> int<strong>en</strong>s belev<strong>en</strong>, Zij ervaard<strong>en</strong> de werkelijkheid zoals<br />

zij die k<strong>en</strong>d<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> doffe afspiegeling van de waarlijke<br />

wereld <strong>en</strong> verlangd<strong>en</strong> naar verre, vage ding<strong>en</strong> ("Sehnsucht").<br />

M<strong>en</strong> zocht dus naar het spontane <strong>en</strong> oorspronkelijke <strong>en</strong> me<strong>en</strong>de<br />

dit vooral te vind<strong>en</strong> in middeleeuwse romances <strong>en</strong> ballades (in<br />

de landstaal). Deze verandering in het d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> hangt sterk<br />

sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> aantal ingrijp<strong>en</strong>de wijziging<strong>en</strong> waarmee de m<strong>en</strong>s<br />

rond 1800 werd gekonfronteerd <strong>en</strong> die zijn lev<strong>en</strong>spatroon vaak<br />

wijzigd<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwe waard<strong>en</strong> opdrong<strong>en</strong>. De Franse revolutie,de<br />

lange Napoleontische oorlog<strong>en</strong> <strong>en</strong> dadelijk daarna de industriele<br />

revolutie (met haar mechanisatie <strong>en</strong> grauwe ell<strong>en</strong>de) overrompeld<strong>en</strong><br />

de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de reaktie was e<strong>en</strong> grote vlucht uit de<br />

harde reali tei t. M<strong>en</strong> zocht zich e<strong>en</strong> kleuriger ••ereld met e<strong>en</strong><br />

diepere religieuze beleving <strong>en</strong> vond deze in de middeleeuw<strong>en</strong><br />

(3). Deze religieuze beleving werd in Engeland het sterkst<br />

verteg<strong>en</strong>woordigd door W. Pugin (1812-1852). Hij ontwierp o.a.<br />

11


de details van binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>bouw van de parlem<strong>en</strong>tsgebouw<strong>en</strong><br />

te Lond<strong>en</strong>. Pugin vond dat de 1 9de eeuwse architekt e<strong>en</strong> gelovig<br />

christ<strong>en</strong> ~n e<strong>en</strong> eerlijk ambachtsman moest zijn, gelijk<br />

de middeleeuwse bouwmeesters. Zijn invloed was <strong>en</strong>orm in Engeland:<br />

" ••• architects had come to look on Gothic not as a style,<br />

but as a religion"(4).In Duitsland voltooide C.F.Schinkel<br />

(1781-1841) de in de middeleeuw<strong>en</strong> onderbrok<strong>en</strong> bouw van de Dom<br />

te Keul<strong>en</strong>. Ludwig II van Beier<strong>en</strong> (1845-1886) bouwde tot aan<br />

zijn dood aan het Wagneriaanse slot Neuschwanstein.<br />

Stond in de 18de eeuw het dekoratieve elem<strong>en</strong>t van de gotiek<br />

nog c<strong>en</strong>traal, in de 19de eeuw wierp<strong>en</strong> de romantici zich op de<br />

serieuze bestudering van de middeleeuw<strong>en</strong>. Met de to<strong>en</strong>ame van<br />

de kunsthistorische k<strong>en</strong>nis, 1verd ook de nabootsing juister.<br />

In Frankrijk was het E. Viollet-le-Duc (1814-1879) die e<strong>en</strong><br />

diepgaande studie maakte van de middeleeuwse bouwkunst <strong>en</strong> zijn<br />

ke'nnis neerlegde in de ti<strong>en</strong>delige "Dictionnaire raisonn~ de<br />

l'architecture fran~aise du XIe au XVIe si~cle" (1854-1869).<br />

Viollet-le-Duc legde zich toe op restauratie van architektuur<br />

zowel als interieur. Bek<strong>en</strong>d zijn de restauraties van de Notre<br />

Dame te Parijs <strong>en</strong> de kathedraal van Reims. Drastisch ging hij<br />

te werk bij herstel <strong>en</strong> wederopbouw van de vestingstad Carcassonne<br />

<strong>en</strong> het kasteel Pierrefonds. Steeds meer werd naar e<strong>en</strong><br />

stijlzuiverheid gestreefd die in feite zeld<strong>en</strong> bestaan had in<br />

de middeleeuw<strong>en</strong> <strong>en</strong> door het akademische karakter vaak oninspirer<strong>en</strong>d<br />

op de huidige toeschouwer overkomt.Bij de konstruktie<br />

van de gebouw<strong>en</strong> werd dankbaar gebruik gemaakt van de verworv<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

van de gietijzerindustrie. Enorme bog<strong>en</strong> kond<strong>en</strong><br />

dankzij ijzer<strong>en</strong> konstrukties opgericht word<strong>en</strong>. Wat de architekt<strong>en</strong><br />

echter mist<strong>en</strong>, was de middeleeuwse bekwaamheid van de<br />

ambachtsman. Veel grote architekt<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> er dan ook bij gebrek<br />

aan geschoolde vaklied<strong>en</strong> toe over om zelf ateliers op te<br />

richt<strong>en</strong> waar de oude kunstnijverheid weer b<strong>en</strong>aderd kon word<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gaan van bouwkunst als ambacht met de andere<br />

kunst<strong>en</strong>.<br />

In de Nederlandse bouwwereld vindt m<strong>en</strong> v66r 1850 <strong>en</strong>kele bescheid<strong>en</strong><br />

voorbeeld<strong>en</strong> van de neogotiek. Karakteristiek voor<br />

deze periode is de Gotische Zaal van het paleis Kneuterdijk<br />

te D<strong>en</strong> Haag. Deze is in Engelse s~ijl gebouwd onder leiding<br />

van de latere koning Willem II. Deze had 8ls prins gestudeerd<br />

in Oxford <strong>en</strong> was zo in kontakt gekom<strong>en</strong> met <strong>en</strong> beinvloed door de<br />

Engelse neogotiek. In de stijl van de Engelse neogotiek zijn<br />

in Nederland ook <strong>en</strong>kele kastel<strong>en</strong> gebouwd of gerestaureerd.<br />

Hiervan is kasteel Stapel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goed voorbeeld met e<strong>en</strong> typer<strong>en</strong>de<br />

grote verscheid<strong>en</strong>heid van elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> vele bouwkundige<br />

varia ties.<br />

Na 1853 komt met het herstel vandeRooms-Katholieke kerkelijke<br />

hierarchie e<strong>en</strong> groot aantal opdracht<strong>en</strong> voor de bouw van kerk<strong>en</strong><br />

los. Vele van deze gebouw<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in neogotische stijl uitgevoerd.<br />

Dan komt ook de man naar vor<strong>en</strong> die zozeer zijn stempel<br />

drukte op de bouwkunst in het Nederland van de tweede helft<br />

der 19de eeuw: Dr. P.J.H. Cuypers (1827-1921). Deze was e<strong>en</strong><br />

leerling van Viollet-le-Duc <strong>en</strong> met hem gaat na 1850 de Franse<br />

neogotiek in Nederland de bov<strong>en</strong>toon voer<strong>en</strong>, i.p.v. de Engelse.<br />

E<strong>en</strong> k<strong>en</strong>merk van de Franse stroming is het gebruik van bakste<strong>en</strong><br />

daar waar de Engels<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afgestrek<strong>en</strong> pleisterlaag gebruik<strong>en</strong><br />

om natuurste<strong>en</strong> te suggerer<strong>en</strong>.<br />

12


Vele kastel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gerestaureerd of vergroot, E<strong>en</strong> charmant<br />

voorbeeld is kasteel Weldam te Goor (rond 1900 verbouwd), M<strong>en</strong><br />

voegde twee tor<strong>en</strong>s aan de reeds bestaande konstruktie toe, te<br />

wet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> "he-tower"(e<strong>en</strong> als studeervertrek voor de heer ingerichte<br />

vierkante tor<strong>en</strong>) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> "she-tower"(e<strong>en</strong> als boudoir ingerichte<br />

achthoekige tor<strong>en</strong>). K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voor de neogotische<br />

verbouwing<strong>en</strong> is de w<strong>en</strong>s van de opdrachtgever om het won<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> kasteel te veraang<strong>en</strong>am<strong>en</strong> door het inbouw<strong>en</strong> van het 19de<br />

eeuwse komfort,<br />

Wie aan e<strong>en</strong> Nederlands neogotisch kasteel d<strong>en</strong>kt, d<strong>en</strong>kt aan<br />

kasteel De Haar te Haarzuil<strong>en</strong>s, dat vanaf 1892 rond e<strong>en</strong> zwaar<br />

toegetakelde middeleeuwse ruine werd herbouwd door Cuypers,<br />

Hier kon hij zich, niet gehinderd door financiele beperking<strong>en</strong>,<br />

uitlev<strong>en</strong>,Dat deed hij dan ook: het werd e<strong>en</strong> Nederlandse editie<br />

van het door zijn leermeester gebouwde Pierrefonds, Hier ziet<br />

m<strong>en</strong> de neogotische bouwmeester aan het werk, Er werd e<strong>en</strong> kasteel<br />

neergezet, niet zoals het er in vroeger eeuw<strong>en</strong> gestaan<br />

had,maar zoals het in zijn ideale vorm had moet<strong>en</strong> zijn!Ondanks<br />

de g<strong>en</strong>iale totaalvisie van Cuypers(ofmisschi<strong>en</strong> juist hierdoor)<br />

werd De Haar e<strong>en</strong> kasteel zoals er in Nederland nooi te<strong>en</strong> gestaan<br />

had,De <strong>en</strong>orme afmeting<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeer rijke details vindt m<strong>en</strong> nimmer<br />

bij de kleine, sobere Nederlandse kastel<strong>en</strong>. De Haar is e<strong>en</strong><br />

kasteel met e<strong>en</strong> vorstelijke, Franse allure, Het is e<strong>en</strong> mausoleum<br />

geword<strong>en</strong> van het kunn<strong>en</strong> der neogotische bouwmeesters <strong>en</strong><br />

ambachtslied<strong>en</strong>, "Dit gebouw behoort niet meer tot de argeloze,<br />

louter pittoreske fase, maar tot de betweterige, archaeologische,<br />

die er naar streeft het gebouw zo te ma.k<strong>en</strong>, dat het<br />

eig<strong>en</strong>lijk nog met middeleeuwse strijdmethod<strong>en</strong> verdedigd zou<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> resultaat dat door e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>geling van rationa.lisme<br />

<strong>en</strong> zijn teg<strong>en</strong>deel is ingegev<strong>en</strong>"(S).<br />

To<strong>en</strong> in 1912 begonn<strong>en</strong> werd met de bouw van de grote tor<strong>en</strong> van<br />

kasteel <strong>Sypesteyn</strong>, schaarde Jhr, C ,H,C,A, van <strong>Sypesteyn</strong> zich<br />

in de. rij van romantici die tracht t e n iets ui t e<strong>en</strong> voorbije<br />

(<strong>en</strong> door h<strong>en</strong> vaak als beter gezi<strong>en</strong>e) tijd te evocer<strong>en</strong>, De romanticus<br />

<strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> is d oor Wumkes in zijn biografie duidelijk<br />

belicht (6), Het door hem geciteerde gedicht (7) behoeft<br />

ge<strong>en</strong> verdere toelichting om duidelijk t e mak<strong>en</strong> hoe vS de middeleeuw<strong>en</strong><br />

zag, Tev<strong>en</strong>s komt in dit gedicht e<strong>en</strong> andere red<strong>en</strong> naar<br />

vor<strong>en</strong>, die meer nog dan de romantische inborst van vS geleid<br />

heeft tot de herbouw van het kasteel (8). Hij was de laatste<br />

manlijke telg van het geslacht <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> <strong>en</strong> stelde zijn<br />

fortuin <strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>ergie in di<strong>en</strong>st van het ideaal om e<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>d<br />

monum<strong>en</strong>t voor dit geslacht op te richt<strong>en</strong>: de herbouw van<br />

het verme<strong>en</strong>de stamslot.<br />

Bij zijn plann<strong>en</strong> voor de herbouw werd vS niet gehinderd door<br />

e<strong>en</strong> ruine op de bouwplaats. Het oude gebouw was volkom<strong>en</strong> met<br />

de grond gelijk gemaakt <strong>en</strong> de <strong>en</strong>ige aanwijzing<strong>en</strong> ontr<strong>en</strong>t het<br />

huis war<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>m de vorm van fundam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> grondspor<strong>en</strong>.<br />

De uiterlijke vorm van het kasteel me<strong>en</strong>de vS te kunn<strong>en</strong> vind<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> 18de eeuwse tek<strong>en</strong>ing van Jan de Beijer, Deze zou het<br />

kasteel <strong>Sypesteyn</strong> weergev<strong>en</strong> zoals het er in de 16de eeuw uitzag.<br />

Bij de herbouw ging vS uit van deze tek<strong>en</strong>ing.<br />

To<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d werd dat vS serieuze plann<strong>en</strong> had omtr<strong>en</strong>t het lat<strong>en</strong><br />

bouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kasteel, werd hij van meerdere kant<strong>en</strong> b<strong>en</strong>aderd<br />

i,v,m, de opdracht, Zo deed jhr. G. Graafland e<strong>en</strong> goed woordje<br />

voor de te Amsterdam gevestigde architekt Ed, Cuypers, e<strong>en</strong><br />

13


neef van P.J.H. Cuypers (9). Uiteindelijk ging vS in zee met<br />

architekt W, de Vrind Jr uit D<strong>en</strong> Haag. Deze maakte het ontwerp<br />

voor de tor<strong>en</strong>, daarbij nauwlett<strong>en</strong>d op de vingers gezi<strong>en</strong> door<br />

vS, die zelf ook e<strong>en</strong> studie had gemaakt van kastel<strong>en</strong>bouw zoals<br />

blijkt uit e<strong>en</strong> reaktie op e<strong>en</strong> brief van De Vrind, waarin deze<br />

stelt de Gotische (auth<strong>en</strong>tieke) deur<strong>en</strong> te laag te vind<strong>en</strong> voor<br />

de tor<strong>en</strong> (10): "De deur<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> tor<strong>en</strong> vind ik lage deurtjes<br />

eig<strong>en</strong>lijk juist gew<strong>en</strong>scht,E<strong>en</strong> ingar.g was oorspronkelijk altijd<br />

laag & smal,zoowel uit e<strong>en</strong> doel van verdediging als om de buit<strong>en</strong>lucht<br />

er zooveel mogelijk uit te houd<strong>en</strong>.Viollet-le-Duc zegt<br />

dat zelfs de deur<strong>en</strong> van de grote feestzal<strong>en</strong> niet hooger war<strong>en</strong><br />

dan 2-J meters op zijn hoogst"(hierna volgt het bewuste citaat<br />

van Viollet-le-Duc, vdG)(ll).<br />

Als de tor<strong>en</strong> staat in 1913 word<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> later serieus<br />

de plann<strong>en</strong> voor het hoofdgebouw gemaakt. E<strong>en</strong> schetsstuk door<br />

De Vrind, uit 1916, toont het hoofdgebouw met tor<strong>en</strong> (naar Jan<br />

de Beijer). De opgegrav<strong>en</strong> fundam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> suggereerd<strong>en</strong> dat aan de<br />

zuidkant van het hoofdgebouw nog <strong>en</strong>kele gebouw<strong>en</strong> stond<strong>en</strong>. Daar<br />

zij niet te zi<strong>en</strong> zijn op de tek<strong>en</strong>ing van Jan de Beijer,moest<strong>en</strong><br />

de gevels van dit gedeelte geheel opnieuw ontworp<strong>en</strong> word<strong>en</strong>,Het<br />

schetsontwerp voor de zuidkant wijkt sterk af van de definitieve<br />

bouwtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. De Vrind gaf e<strong>en</strong> trapgevel met arkeltor<strong>en</strong>tje<br />

voor de oostzijde, Aan de zuidzijde projekteerde hij<br />

e<strong>en</strong> halfronde uitbouw met steunber<strong>en</strong>, Over de gehele zuidzijde<br />

van zijn ontwerp liep e<strong>en</strong> weergang met kantel<strong>en</strong>.Deze zuidzijde<br />

vertoonde met de hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde aspekt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterk neogotische<br />

inslag.<br />

Het hoofdgebouw toont op De Beijers tek<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> aantal<br />

r<strong>en</strong>aissance-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,zoals de v<strong>en</strong>sterbekroning<strong>en</strong>,de dakkapel,<br />

de ovale v<strong>en</strong>sters bov<strong>en</strong> de toekang <strong>en</strong> in de eerste poort. Bij<br />

de definitieve geveltek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> heeft vS afgezi<strong>en</strong> van deze toevoeging<strong>en</strong>,<br />

Hij voegde <strong>en</strong>kele gotische details toe die niet op<br />

de tek<strong>en</strong>ing van De Beijer te zi<strong>en</strong> zijn,zoals het rondboogfries<br />

onder de uitkraging van de kantel<strong>en</strong> van de tor<strong>en</strong>. Daar het<br />

hoofdgebouw nooit is afgebouwd, wet<strong>en</strong> wij niet exakt hoe vS<br />

zich de hoofdgevel uiteindelijk dacht.Als hoofdingang koos hij<br />

niet hetr<strong>en</strong>aissance-voorbeeld van de tek<strong>en</strong>ing, maar plaatste<br />

e<strong>en</strong> gotische poortdeur met zandst<strong>en</strong><strong>en</strong> omlijsting. Deze 15de<br />

eeuwse spitsbogige toegang wijkt volkom<strong>en</strong> af van de andere<br />

deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ram<strong>en</strong>,<br />

Terugblikk<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> wij in het kasteel e<strong>en</strong> aantal elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

terugvind<strong>en</strong> die ronduit strijdig zijn met wat vS pret<strong>en</strong>deerde<br />

te herbouw<strong>en</strong>. In het hoofdgebouw plaatste hij e<strong>en</strong> poort die<br />

detoneerde met de verdere gevel. In het voltooide zuidelijke<br />

deel zijn de verschill<strong>en</strong> nog evid<strong>en</strong>ter. In <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>s gedachtegang<br />

behoord<strong>en</strong>defundam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van het zuidelijke deel tot<br />

het 14de eeuwse kasteel. Hij rekonstrueerde er echter e<strong>en</strong> 16de<br />

eeuws geheel,dat er volg<strong>en</strong>s zijn eig<strong>en</strong> interpretatie nooit geweest<br />

was. Tevergeefs zoekt m<strong>en</strong> in het kasteel naar de (lelijke)<br />

halfronde uitbouw, het arkeltor<strong>en</strong>tje <strong>en</strong> de kantel<strong>en</strong>. Zij<br />

zijn niet door vS in de herbouw opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. · De oostgevel kreeg<br />

e<strong>en</strong> rechte daklijst zonder kantel<strong>en</strong>, aan de zuidgev.el werd het<br />

zuidoostelijk gedeelte afgeslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> trapgevel, Opvall<strong>en</strong>d<br />

is het totaal ontbrek<strong>en</strong> van <strong>en</strong>ige gevelversiering, Behalve de<br />

kantel<strong>en</strong>, miss<strong>en</strong> ook de rondboogfriez<strong>en</strong> zoals die zijn aangebracht<br />

op de tor<strong>en</strong>gevels. Ook in het zuidelijk gedeelte kreg<strong>en</strong><br />

14


de 16de eeuwse r<strong>en</strong>aissance-verfraaiing<strong>en</strong> (zoals me op De Beijers<br />

tek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> op vele kastel<strong>en</strong> in Nederland te vind<strong>en</strong> zijn)<br />

ge<strong>en</strong> kans,Ook zijn er ge<strong>en</strong> gotische ornam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>,Zelfs<br />

de in de middeleeuw<strong>en</strong> zo noodzakelijke uitbouwtjes voor de secret<strong>en</strong><br />

zijn weggelat<strong>en</strong>, Het metselverband dat m<strong>en</strong> gebruikte is<br />

niet het middeleeuwse maar het 18e/19e eeuwse kruisverband met<br />

e<strong>en</strong> drieklezoor in de strekk<strong>en</strong>laag,<br />

Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d kan m<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong> dat vS niet nauwgezet de oude toestand<br />

rekonstrueerde, wat hij wel telk<strong>en</strong>s beweerde, De aard<br />

van het bouwwerk bracht met zich mee dat het ontwerp werd ontle<strong>en</strong>d<br />

aan oude voorbeeld<strong>en</strong>, maar in uiterst vere<strong>en</strong>voudigde<br />

vorm, Eig<strong>en</strong>lijk is slechts het gevelprofiel gotisch te noem<strong>en</strong>,<br />

Het bov<strong>en</strong>staande geldt ook voor het interieur van het kasteel,<br />

Slechts in de tor<strong>en</strong>kelder vindt m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> weliswaar prachtig gemetseld,<br />

maar e<strong>en</strong>voudig kruisbooggewelf terug, In alle kamers<br />

vindt m<strong>en</strong> verder het vlakke r<strong>en</strong>aissance-plafond,<br />

Hat vS zelf beoogde met de herbouw blijkt uit het volg<strong>en</strong>de citaat:<br />

"Door al het gevond<strong>en</strong>e kon to<strong>en</strong> (1902, vdG) e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong><br />

Plan van Aanleg beraamd word<strong>en</strong>, dat in de details later altijd<br />

bij het vind<strong>en</strong> van meerdere gegev<strong>en</strong>s zoude kunn<strong>en</strong> gewijzigd<br />

word<strong>en</strong>, Hierbij werd tev<strong>en</strong>s door mij als beginsel aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

datev<strong>en</strong>tuele herstelling zoude geschied<strong>en</strong> in d<strong>en</strong> stijl van de<br />

tijd to<strong>en</strong> het kasteel nog het laatst stond, h~t eind der 16e<br />

eeuw ( .•• ) met de overgang naar het begin der 17e eeuw <strong>en</strong> met<br />

behoud van alle middeleeuwsche gegev<strong>en</strong>s als historische overblijfsels"<br />

(12). Hoewel <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>s pret<strong>en</strong>tie, zoals we gezi<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>, zeer aanvechtbaar is, verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn opvatting<strong>en</strong><br />

zeker e<strong>en</strong> nadere beschouwing,<br />

Het is heel e<strong>en</strong>voudig om, indi<strong>en</strong> m<strong>en</strong> rijk g<strong>en</strong>oeg is, e<strong>en</strong> groot<br />

architekt de opdracht <strong>en</strong> vrij mandaat te gev<strong>en</strong> voor de herbouw<br />

van e<strong>en</strong> kasteel. vS was gefortuneerd, maar niet schatrijk, Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

was het kasteel voor hem niet e<strong>en</strong> "folly", Hij zag het<br />

als e<strong>en</strong> hommage aan zijn geslacht, als de omlijsting van ZlJn<br />

kunstverzameling <strong>en</strong> als kroon op zijn lev<strong>en</strong>swerk. Zijn betrokk<strong>en</strong>heid<br />

blijkt zonneklaar uit de talloze aantek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

schets<strong>en</strong> die in het archief terug te vind<strong>en</strong> zijn.Schrift<strong>en</strong> met<br />

excerpt<strong>en</strong> van Viollet-le-Ducs grote <strong>en</strong>cyclopedie over de middeleeuwse<br />

architektuur <strong>en</strong> kunstnijverheid, e<strong>en</strong> grote (helaas<br />

deels verkochte) kollektie tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, gravures, etc, van Nederlandse<br />

kastel<strong>en</strong>, manuscript<strong>en</strong> met studies <strong>en</strong> aantek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

over bouw, ligging <strong>en</strong> aanleg van de Nederla~dse kastel<strong>en</strong>; dit<br />

alles getuigt van e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>dige interesse <strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote studiezin.<br />

Dit alles wilde vS ook toegepast zi<strong>en</strong> bij de herbouw.Zijn<br />

uitgesprok<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, gepaard aan e<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong>s tekort schiet<strong>en</strong>d<br />

inzicht in bouwkundige problem<strong>en</strong>, zijn de oorzaak geweest<br />

van de onetn.gheid tuss<strong>en</strong> vS <strong>en</strong> De Vrind, Deze laatste was beinvloed<br />

door Cuypers <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s magistrale schepping, zoals<br />

naast zijn ontwerp<strong>en</strong> ook wel blijkt uit zijn argum<strong>en</strong>t om ijzerwerk<br />

voor de bov<strong>en</strong>ram<strong>en</strong> te bevestig<strong>en</strong>: "Dit geschiedde aan<br />

Haarzuyl<strong>en</strong>s ook <strong>en</strong> verhoogt ook rnt arc hi tectoni sch effect" ( 13),<br />

vS streefde echter naar auth<strong>en</strong>ticiteit <strong>en</strong> wilde dit bereik<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> veelvuldig gebruik van oude material<strong>en</strong>, Oude st<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

deur<strong>en</strong>, balk<strong>en</strong>, plank<strong>en</strong>, schouw<strong>en</strong>, etc. moest<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> harmonieus<br />

geheel sam<strong>en</strong>gevoegd word<strong>en</strong>, Dat dit niet zonder moeite<br />

ging, blijkt uit e<strong>en</strong> vertwijfelde uitroep van De Vrind: "U<br />

komt voor het kasteel zeer veel deur<strong>en</strong> tekort;waarom mog<strong>en</strong> die<br />

15


niet in oud<strong>en</strong> vorm word<strong>en</strong> nagemaakt; we do<strong>en</strong> met het heele gebouw<br />

toch niet anders?"(l4). vS zette echter zijn zin door <strong>en</strong><br />

de tijd heeft hem gelijk gegev<strong>en</strong>, In e<strong>en</strong> periode dat nog veel<br />

ouds afgebrok<strong>en</strong> <strong>en</strong> vernietigd werd,heeft hij veel fraaie bouwonderdel<strong>en</strong><br />

gered <strong>en</strong> ze ook e<strong>en</strong> funktie gegev<strong>en</strong>, zodat zij niet<br />

slechts curiositeit<strong>en</strong> zijn, maar nog lev<strong>en</strong>.<br />

Toch, ondanks andere opvatting<strong>en</strong>, heeft vS de hulp van Cuypers<br />

ingeroep<strong>en</strong>, waar het ging om e<strong>en</strong> technisch detail. Er is in<br />

het archief e<strong>en</strong> aantek<strong>en</strong>ing omtr<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> opgave van Cuypers betreff<strong>en</strong>de<br />

de b<strong>en</strong>odigde st<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> hun prijs voor ~~n kubieke<br />

meter (15). En nauwgezet tek<strong>en</strong>de vS aan dat de Nestor van de<br />

neogotische bouwkunst in Nederland e<strong>en</strong> bezoek aan de 15de<br />

eeuwse kerk van Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> bracht in de zomer van 1901<br />

(16).<br />

Nu, bijna vijftig jaar nadat de bouw van <strong>Sypesteyn</strong> gestaakt<br />

moest word<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s geldgebrek,heeft het kasteel nog e<strong>en</strong> andere<br />

betek<strong>en</strong>is gekreg<strong>en</strong> naast het door vS beoogde. Onder de neogotische<br />

kastel<strong>en</strong> is <strong>Sypesteyn</strong> zeker niet stijlzuivert<strong>en</strong>oem<strong>en</strong><br />

(wat uiteindelijk slechts <strong>en</strong>kele wel zijn) maar de totale conceptie<br />

geeft weer dat vS,hoewel bouwkundig e<strong>en</strong> leek, de ess<strong>en</strong>tie<br />

van de kastel<strong>en</strong>bouw in Nederland begrep<strong>en</strong> heeft. Juist in<br />

het kleine <strong>en</strong> sobere ligt de waarde van <strong>Sypesteyn</strong>.<br />

Not<strong>en</strong>:<br />

NB De auteur is de her<strong>en</strong> Schellart <strong>en</strong> <strong>Van</strong> M<strong>en</strong>sch zeer veel<br />

dank verschuldigd voor hun hulp bij dit artikel.Met name Peter<br />

van M<strong>en</strong>sch stelde veel gegev<strong>en</strong>s beschikbaar over <strong>Sypesteyn</strong>.<br />

1 c.J.A.c. Peeters: Het kasteel <strong>en</strong> de neogotiek. Jaarboekje<br />

van de Nederlandse Kastel<strong>en</strong>stichting 1968, p. 13.<br />

2 I. Anstruther: The Knight and the Umbrella. Lond<strong>en</strong>, 1963,<br />

P• JO.<br />

J Ter wille van de duidelijkheid is de Romantiek hier nogal<br />

toegespitst. E<strong>en</strong> aantal zeer belangrijke aspekt<strong>en</strong> van deze<br />

stroming zijn hier weggelat<strong>en</strong>, Voor e<strong>en</strong> beknopt <strong>en</strong> duidelijk<br />

overzicht van de Romantiek wordt verwez<strong>en</strong> naar:<br />

J.L. Talman: Romanticism and Revolt.Thames & Hudson, 1967,<br />

hoofdstuk V.<br />

4 K. Clark: The Gothic Revival. Cardiff, 1970, p. 122.<br />

5 Peeters, p. 26,<br />

16


6 A.D. Wumkes: Jhr, C.H.C.A. van <strong>Sypesteyn</strong>, Kleine kroniek<br />

van zijn !ev<strong>en</strong>, <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>-Stichting, Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

1971.<br />

7 Wumkes, p. 45-46.<br />

8 Voor e<strong>en</strong> ui tgebreid verslag van de voorgeschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> herbouw<br />

van het kasteel zie: Peter van M<strong>en</strong>sch & Andr~ van der<br />

Goes: <strong>Sypesteyn</strong>, Nederlandse Kastel<strong>en</strong>stichting/k~WB, 1976,<br />

9 brief 29-6-1900, alg. archief, inv,no, 111,<br />

10 brief 23-8-1912, alg, archief, inv,no, 239,<br />

11 brief (klad, ongedateerd), alg, archief, inv.no. 239.<br />

12 Manuscript "Beschrijving van het op d<strong>en</strong> <strong>Sypesteyn</strong> verrichte<br />

na d<strong>en</strong> 22 September 1899", alg. archief, inv.no. 106.<br />

13 brief 23-8-1912, alg, archief, inv,no. 238a.<br />

14 brief 25-8-1912, alg. archief, inv,no, 238a,<br />

15 Aantek<strong>en</strong>ing hiervan, alg. archief, inv,no, 224,<br />

16 Aantek<strong>en</strong>ing van vS in het manuscript "De Sype <strong>en</strong> de <strong>Sypesteyn</strong>",<br />

alg, archief, inv.no. 100,<br />

17


Het museum <strong>Sypesteyn</strong><br />

<strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> was nog slechts 15 jaar oud to<strong>en</strong> Jhr, Victor de<br />

Stuers zijn befaamde artikel "Holland op zijn smalst" publiceerde(l).<br />

De opwinding die na het verschijn<strong>en</strong> van dit artikel<br />

ontstond, zal dus naar wij aannem<strong>en</strong> aan vS voorbij zijn gegaan.<br />

Met de strekking van het artikel zou hij zich ev<strong>en</strong>wel later<br />

helemaal kunn<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>,In felle bewoording<strong>en</strong> ging De Stuers<br />

te keer teg<strong>en</strong> het ontbrek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kunstbeleid in Nederland.<br />

Nederlandse kultuurgoeder<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> schromelijk verwaarloosd.De<br />

musea war<strong>en</strong> slecht behuisd, ongeord<strong>en</strong>d, niet geinv<strong>en</strong>tariseerd<br />

<strong>en</strong> onvoldo<strong>en</strong>de beveiligd, In 1875 werd De Stuers hoofd van de<br />

nieuw opgerichte afdeling Kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van het ministerie<br />

van Binn<strong>en</strong>landse Zak<strong>en</strong> (2), In die funktie heeft hij<br />

veel kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> voor het behoud van<strong>en</strong> de zorg voor de roer<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> onroer<strong>en</strong>de monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, Met name is de on,twikkeling van<br />

het museumwez<strong>en</strong> in Nederland niet loste zi<strong>en</strong> van zijn persoon.<br />

De Stuers zag in de musea "e<strong>en</strong> der meest onontbeerlijke <strong>en</strong> der<br />

krachtigste hefboom<strong>en</strong> ( ••• ) tot ontwikkeling van het volk, tot<br />

bevordering der kunst <strong>en</strong> der industrie, <strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte tot verhooging<br />

van de algeme<strong>en</strong>e welvaart" (1), <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> zelf zou<br />

later in de t<strong>en</strong>toonstellingscatalogus van 1904 schrijv<strong>en</strong>: "De<br />

eig<strong>en</strong>aar staat dit alles af omdat hij me<strong>en</strong>t dat hierdoor deze<br />

zak<strong>en</strong>, niet alle<strong>en</strong> voor <strong>Loosdrecht</strong>, doch ook in wijder kring<br />

nog nut kunn<strong>en</strong> sticht<strong>en</strong>" (3), <strong>en</strong> later in e<strong>en</strong> los manuscript:<br />

"Het is m.i. ge<strong>en</strong> gezonde opvatting, dat e<strong>en</strong> verzamelaar het<br />

door hem verkreg<strong>en</strong>e voor zich alle<strong>en</strong> moet houd<strong>en</strong>;in teg<strong>en</strong>deel,<br />

hij moet tracht<strong>en</strong> zijn verzameling waar dit kan voor de wet<strong>en</strong>schap<br />

of de studie di<strong>en</strong>stbaar te mak<strong>en</strong>"(4),<br />

vS heeft De Stuers vermoedelijk persoonlijk gek<strong>en</strong>d.Zij woond<strong>en</strong><br />

in de zelfde straat (Parkstraat, D<strong>en</strong> Haag) <strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ongetwijfeld<br />

de zelfde societeit<strong>en</strong> gefrekw<strong>en</strong>teerd hebb<strong>en</strong>, <strong>Van</strong> e<strong>en</strong> persoonlijk<br />

kontakt vind<strong>en</strong> we ge<strong>en</strong> bewijz<strong>en</strong> in het archief op<br />

<strong>Sypesteyn</strong>. Wel bevindt zich in het archief e<strong>en</strong> krant<strong>en</strong>knipsel<br />

met e<strong>en</strong> uitgebreid interview met De Stuers (5). Hieruit blijkt<br />

dat vS wel geinteresseerd was in de persoon van De Stuers. Het<br />

<strong>en</strong>ige kontakt tuss<strong>en</strong> De Stuers <strong>en</strong> de familie vS waarvan uitgebreide<br />

dokum<strong>en</strong>tatie bewaard is geblev<strong>en</strong>, heeft e<strong>en</strong> voor de familie<br />

wat teleurstell<strong>en</strong>de afloop gehad (6). ·<br />

In 1878 deed vS zijn eerste antiek-aankop<strong>en</strong>, Het begin van e<strong>en</strong><br />

grote verzameling.In 1883 zond hij voor het eerst materiaal in<br />

voor e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling, To<strong>en</strong> in 1899 de plann<strong>en</strong> voor rekonstruktie<br />

van <strong>Sypesteyn</strong> vaste vorm kreg<strong>en</strong>, zocht vS naar moge-<br />

18


lijkhed<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstellingin <strong>Loosdrecht</strong>te realiser<strong>en</strong>,<br />

Het op<strong>en</strong>baar ter bezichtiging stell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> pri v~-verzameling<br />

door de verzamelaar zelf, was in die jar<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> vrij nieuw<br />

iets, Weliswaar war<strong>en</strong> er rond 1900 zo'n kleine 80 musea, maar<br />

dit war<strong>en</strong> veelal verzameling<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>gebracht door het rijk of<br />

geme<strong>en</strong>tes. Indi<strong>en</strong> deze musea ontstaan war<strong>en</strong> uit verzameling<strong>en</strong><br />

van partikulier<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> zij pas publiekelijk toegankelijk na<br />

de dood van de verzamelaar, Al war<strong>en</strong> dan de plann<strong>en</strong> van vS in<br />

zoverre uniek dat hij zijn eig<strong>en</strong> verzameling semi-perman<strong>en</strong>t<br />

t<strong>en</strong>toonstelde, het inricht<strong>en</strong> van musea was daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e<br />

"tr<strong>en</strong>d",Tuss<strong>en</strong> 1875 <strong>en</strong> 1900 ontstond<strong>en</strong> 31 nieuwe musea,<br />

tuss<strong>en</strong> 1900 <strong>en</strong> 1919 53 <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1919 <strong>en</strong> 1940 120 (7),<br />

Reeds in 1901 wilde vS op <strong>Sypesteyn</strong> e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling inricht<strong>en</strong>,<br />

Dit plan ging echter niet door: "Na het afspring<strong>en</strong> der<br />

onderhandeling<strong>en</strong> over d<strong>en</strong> aankoop van waning <strong>en</strong> huis van C. de<br />

Groot in de zomer van 1901 was het eerste plan tot oprichting<br />

van e<strong>en</strong> soort museum vervall<strong>en</strong>,Bij aankoop van de waning zoude<br />

zij als boer<strong>en</strong>woning ingericht zijn geword<strong>en</strong> <strong>en</strong> in gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

door Joh, Floor Jr. Daardoor was di<strong>en</strong>s waning vrij gekom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te verbouw<strong>en</strong> geweest met kleine kost<strong>en</strong> als gewoon woonhuis<br />

met groot lokaal voor Museum" (8). In 1902 kon in e<strong>en</strong> andere<br />

boerderij op het terrein(die van v,d.Vliet)e<strong>en</strong> voorlopige<br />

t<strong>en</strong>toonstelling ingericht word<strong>en</strong> (9). De belangstelling van de<br />

pers was groot <strong>en</strong> ook de publieke belangstelling was bevredig<strong>en</strong>d,<br />

Teder jaar voerde schipper H<strong>en</strong>nipman weer nieuwe kist<strong>en</strong><br />

met oudhed<strong>en</strong> aan uit 's-Grav<strong>en</strong>hage. De t<strong>en</strong>toonstelling breidde<br />

zich steeds meer uit, In 1902 telde de catalogus 70 nummers,<br />

in 1905 429. In 1903 kon de t<strong>en</strong>toonstelling ingericht word<strong>en</strong><br />

in de boerderij van H<strong>en</strong>nipman.Tot 1907 zou dit de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte<br />

blijv<strong>en</strong>. Het is dan ook deze boerderij die op ansicht<strong>en</strong><br />

verschijnt <strong>en</strong> die in artikel<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> wordt. De<br />

waning werd van e<strong>en</strong> oude gothische deur voorzi<strong>en</strong>, geschilderd<br />

in de kleur<strong>en</strong> rood <strong>en</strong> geel, de kleur<strong>en</strong> van <strong>Sypesteyn</strong>. "Daar de<br />

geleg<strong>en</strong>heid voor bezoekers om v66r (het museum) buit<strong>en</strong> te zitt<strong>en</strong>,<br />

door het opgrav<strong>en</strong> der gracht langs de nieuw<strong>en</strong> dijk was<br />

kom<strong>en</strong> te vervall<strong>en</strong>, werd e<strong>en</strong> oud tuintje aangelegd ter zijde<br />

van het huis. E<strong>en</strong> bruggetje in oude stijl <strong>en</strong> in de kleur<strong>en</strong> van<br />

het Huis: rood op geel, gaf direkt toegang tot het museum"(lO).<br />

"Het voorgedeelte werd uitgebrok<strong>en</strong> <strong>en</strong> ingericht tot e<strong>en</strong> uitspanningszaal<br />

voor bezoekers van het museum, Het achtergedeelte<br />

met de veestall<strong>en</strong> werd uitgebrok<strong>en</strong> <strong>en</strong> in 3 lokal<strong>en</strong> tot museum<br />

ingericht. Bewoner werd Jan Floor" ( 11). "T<strong>en</strong> einde te<br />

voorkom<strong>en</strong>, dat e<strong>en</strong> uitspanning of koffiehuis in de buurt zoude<br />

verrijz<strong>en</strong> werd aan de bewaarder Jan Floor toestemming verle<strong>en</strong>d<br />

om de voorzaal <strong>en</strong> voorligg<strong>en</strong>d terrein te exploiter<strong>en</strong> als verversingslokaal,waar<br />

de bezoekers van't museum e<strong>en</strong> glas zuivere<br />

melk of dergelijke kond<strong>en</strong> bekom<strong>en</strong>" (idem). "Wanneer m<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>bedoeld<br />

huisje binn<strong>en</strong>treedt dan komt m<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> gezellige oude<br />

herberg, d,w,z. in e<strong>en</strong> kamer, met smaak ingericht, zoowel wat<br />

de plaatsing der fraaie antieke kast<strong>en</strong>,stoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> hout<strong>en</strong> klaptafels<br />

met gedraaide <strong>en</strong> geschilderde poot<strong>en</strong> betreft, als de<br />

keuze <strong>en</strong> rangschikking van het aardewerk <strong>en</strong> koper. E<strong>en</strong> aardige<br />

reeks oude kroningsbordjes <strong>en</strong> antieke dingsigheidjes do<strong>en</strong> d<strong>en</strong><br />

liefhebber in die herbergkamer ev<strong>en</strong> graag 1 pla kk<strong>en</strong> 1 , als de<br />

joligste herbergierster, in casu e<strong>en</strong> bejaarde,helde re Gooische<br />

boerin die het huiske onder haar hoed~ heeft"(l2),<br />

19


To<strong>en</strong> na het zomerseizo<strong>en</strong> van 1907 de t<strong>en</strong>toonstelling geslot<strong>en</strong><br />

werd, was het nog "onzeker, of zij het volg<strong>en</strong>d jaar weder geop<strong>en</strong>d<br />

zal zijn. E<strong>en</strong> der beide woning<strong>en</strong>, waarin de t<strong>en</strong>toonstelling<br />

werd gehoud<strong>en</strong>, moest in de laatste tijd word<strong>en</strong> afgebrok<strong>en</strong><br />

zoodat het thans aan voldo<strong>en</strong>de ruimte voor de aanwezige voorwerp<strong>en</strong><br />

ontbreekt. Wel bestaat het plan, om e<strong>en</strong> nieuwe woning<br />

te bouw<strong>en</strong> op het voorplein van de <strong>Sypesteyn</strong>, doch het is nog<br />

niet g<strong>en</strong>oegzaam vastgesteld,of deze het volg<strong>en</strong>de jaar voor e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling zoude kunn<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st do<strong>en</strong>; deze zoude alsdan<br />

voor e<strong>en</strong> jaar geslot<strong>en</strong> zijn" (13). In het najaar van 1907 werd<br />

inderdaad het grote poortgebouw op het voorplein gebouwd. E<strong>en</strong><br />

tijd lang zijn daar de t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>, tot de Eerste<br />

Wereldoorlog. "De t<strong>en</strong>toonstelling van oudhed<strong>en</strong> die voor<br />

d<strong>en</strong> oorlog zoo vele bezoekers trok, is niet meer geop<strong>en</strong>d; de<br />

verzameling heeft meer het karakter van e<strong>en</strong> museum gekreg<strong>en</strong>,<br />

doch de inrichting is nog niet voldo<strong>en</strong>de om e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander voor<br />

het publiek toegankelijk te mak<strong>en</strong>"(l4). In 1923 was m<strong>en</strong> met de<br />

herbouw van het kasteel zover gevorderd dat e<strong>en</strong> gedeelte ingericht<br />

kon word<strong>en</strong> als museum."In dit herstelde kasteel nu heeft<br />

Jhr. van Sypestein de inmiddels aanmerkelijk uitgebreide collectie<br />

antiquiteit<strong>en</strong> uit de als klein museum ingerichte hoeve,<br />

die eertijds op het terrein van het kasteel stond,overgebracht.<br />

Ret vorig jaar, tijd<strong>en</strong>s de koninginnefeest<strong>en</strong> is met deze hernieuwde<br />

expositie e<strong>en</strong> proef g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> proef die alhoewel er<br />

weinig bek<strong>en</strong>dheid aan gegev<strong>en</strong> is, toch tamelijk geslaagd mag<br />

heet<strong>en</strong>,zoodat jhr. van Sypestein de expositie omwerkte <strong>en</strong> uitbreidde<br />

tot het museum in zijn huidige vorm"(l5).<br />

Enkele oude foto's ton<strong>en</strong> ons de inrichting van de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte<br />

in 1907. Hoewel de voorwerp<strong>en</strong> in de katalogus netjes<br />

gegroepeerd zijn naar materiaal of gebruik, staan zij in<br />

de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte kris-kras door elkaar.Ruim 400 grote<br />

<strong>en</strong> kleine voorwerp<strong>en</strong> war<strong>en</strong> in betrekkelijk kleine ruimtes<br />

sam<strong>en</strong>geperst.Voorwerp<strong>en</strong> van kunsthistorische betek<strong>en</strong>is stond<strong>en</strong><br />

naast voorwerp<strong>en</strong> van alle<strong>en</strong> historische betek<strong>en</strong>is. Het museum<br />

was daarmee niet beter of slechter dan andere musea in die<br />

tijd, Ook de interieurs van verzameiaars als De Stuers (zie<br />

foto bij artikel g<strong>en</strong>oemd in noot 5)<strong>en</strong> <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> (foto's in<br />

het archief, nog niet geinv<strong>en</strong>tariseerd) zag<strong>en</strong> er bijzonder vol<br />

uit. <strong>Van</strong> <strong>en</strong>ige ord<strong>en</strong>ing was nauwelijks sprake.<br />

Met het overbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de kollektie naar het kasteel zi<strong>en</strong> \ve<br />

dat ook de wijze van t<strong>en</strong>toonstell<strong>en</strong> verandert. Er was dan ook<br />

in het museumwez<strong>en</strong> in Nederland het e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander gebeurd. In<br />

1918 versche<strong>en</strong> e<strong>en</strong> boekje van de Nederlandse Oudheidkundige<br />

Bond over het museumwez<strong>en</strong> in Nederland: "Over hervorming <strong>en</strong><br />

beheer onzer musea". Als reaktie hierop stelde het rijk e<strong>en</strong><br />

Rijkscommissie voor het Museumwez<strong>en</strong> in. Deze kommissie moest<br />

de regering adviser<strong>en</strong> tot reorganisatie van de rijksmusea. Het<br />

rapport van de kommissie versche<strong>en</strong> in 1921. Voor ons zijn op<br />

dit mom<strong>en</strong>t twee voorstell<strong>en</strong> van de kommissie van belang. T<strong>en</strong><br />

eerste het voorstel tot splitsing van voorwerp<strong>en</strong> van kunsthistorisch<br />

belang <strong>en</strong> die van alle<strong>en</strong> historische betek<strong>en</strong>is. T<strong>en</strong><br />

tweede het voorstel om binn<strong>en</strong> de groep van kunsthistorische<br />

voorwerp<strong>en</strong> tot splitsing over te gaan van voorwerp<strong>en</strong> van estetisch<br />

belang (voorwerp<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> "hoog kunstnivo") <strong>en</strong> die van<br />

meer dokum<strong>en</strong>tair karakter. In hoeverre vS k<strong>en</strong>nis heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

van g<strong>en</strong>oemde rapport<strong>en</strong> <strong>en</strong> in hoeverre hij zich daardoor heeft<br />

20


lat<strong>en</strong> beinvloed<strong>en</strong>, is ons niet bek<strong>en</strong>d, Wel zi<strong>en</strong> we in de inrichting<br />

van het museum na 1923 e<strong>en</strong> zekere stroomlijning, Er<br />

is duidelijk e<strong>en</strong> keus gemaakt voor e<strong>en</strong> kunsthistorische opzet.<br />

De belangrijke verzameling<strong>en</strong> van louter historische voorwerp<strong>en</strong>,<br />

die in de t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> belangrijke rol<br />

hadd<strong>en</strong> gespeeld, werd<strong>en</strong> niet geexposeerd, <strong>en</strong> indi<strong>en</strong> zij Hel<br />

geexposeerd Herd<strong>en</strong>, dan Herd<strong>en</strong> zij in e<strong>en</strong> kunsthistorische<br />

kontext getoond, Ook de kunstvoorwerp<strong>en</strong> van "hoog kunstnivo"<br />

werd<strong>en</strong> niet los van e<strong>en</strong> kunsthistorisch kader gebracht.De keus<br />

voor e<strong>en</strong> kunsthistorische b<strong>en</strong>adering leidde tot e<strong>en</strong> groepering<br />

naar stijlperiode (Lage Zaal: l7de eeuH, Hoge Zaal: 18de eeuH,<br />

Gothische kamer: middeleeuw<strong>en</strong> <strong>en</strong> 16de eeuw) <strong>en</strong> onderwerp (Wap<strong>en</strong>kamer:<br />

wap<strong>en</strong>s, Witte kamer: chinees porselein <strong>en</strong> zilver,<br />

Hoekkamer: Chine de Commande, familie De Witt). Het kunsthistorische<br />

karakter van de verzameling weerspiegelt zich ook in<br />

de uitvoerige dokum<strong>en</strong>tatie door vS bije<strong>en</strong>gebracht in schrift<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op losse blaadjes. E<strong>en</strong> groot aantal ontHerp-manuscript<strong>en</strong><br />

voor kunsthistorische publikaties zijn bewaard geblev<strong>en</strong>, De<br />

hele verzameling vormde als het ware het illustratie- (<strong>en</strong> studie-)<br />

materiaal voor e<strong>en</strong> uitgebreide antiek-<strong>en</strong>cyclopedie. Tot<br />

uitgave van zo'n \•erk is het niet gekom<strong>en</strong>, maar het museum beschikt<br />

over e<strong>en</strong> uitgebreid kaartsysteem van de hand van vS met<br />

duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> fiches met bijzonderhed<strong>en</strong> over velerlei voorwerp<strong>en</strong>,<br />

material<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong>.<br />

De keuze voor e<strong>en</strong> kunsthistorische verzameling leidde tot het<br />

langzaam verdwijn<strong>en</strong> van de historische voorwerp<strong>en</strong> uit de kollektie.<br />

Zelfs veel voorwerp<strong>en</strong> die op 3ypesteyn Herd<strong>en</strong> opgegrav<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> die in de t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aparte plaats hadd<strong>en</strong> ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

raakt<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong>. vS zelf verkocht regelmatig voorwerp<strong>en</strong>,<br />

zoals in 1923 zijn gehele verzameling p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

betreff<strong>en</strong>de het Huis van Oranje. Ook na zijn dood werd<strong>en</strong> del<strong>en</strong><br />

van de verzameling verkocht (met name boekband<strong>en</strong>, boek<strong>en</strong>, gravures,<br />

briev<strong>en</strong>, etc., deels betrekking hebb<strong>en</strong>d op het Nederlandse<br />

leger). De historische voorwerp<strong>en</strong> die nu nog deel uitmak<strong>en</strong><br />

van de verzameling vorm<strong>en</strong> nauHelijks nog e<strong>en</strong> geheel <strong>en</strong><br />

zijn door het ontbrek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tarislijst moeilijk toegankelijk,<br />

Het familie-archief vormt natuurlijk e<strong>en</strong> apart<br />

hoofdstuk <strong>en</strong> zal hier niet ter sprake kom<strong>en</strong>,<br />

Slechts e<strong>en</strong> maal werd op <strong>Sypesteyn</strong> e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling ingericht<br />

over e<strong>en</strong> bepaald onder\•erp. Di t was e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling<br />

met e<strong>en</strong> puur historisch karakter: ter geleg<strong>en</strong>heid van zijn 200<br />

ste geboortedag werd op 15 juli 1907 e<strong>en</strong> speciale t<strong>en</strong>toonstelling<br />

geop<strong>en</strong>d over Michiel Adriaansz de Ruyter. Geexposeerd war<strong>en</strong><br />

portrett<strong>en</strong>, geschrift<strong>en</strong>, medaillons, p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. betreff<strong>en</strong>de<br />

de Ruyter <strong>en</strong> andere vlootadmiraals uit de 17de eeuw<br />

alsmede <strong>en</strong>kele belangrijke politici uit die tijd (Johan <strong>en</strong><br />

Cornelis de Witt).<br />

Terugker<strong>en</strong>d naar het museumwez<strong>en</strong> in het eerste kwart van deze<br />

eeuw m<strong>en</strong><strong>en</strong> W1J te moet<strong>en</strong> wijz<strong>en</strong> op nog e<strong>en</strong> ontwikkeling. In<br />

1922 werd Dr. F. Schmidt Deg<strong>en</strong>er hoofddirekteur van het Rijksmuseum<br />

te Amsterdam.Daar deed hij wat hij al eerde r als direkteur<br />

van museum Boymansin Rotterdam had gedaan: hij verbeterde<br />

de pres<strong>en</strong>tatie van de kunstwerk<strong>en</strong>. In overe<strong>en</strong>stemming met de<br />

adviez<strong>en</strong> v an de Rijkscommissie voor het Museumwez<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> de<br />

afdeling<strong>en</strong> kunst, kunstnijverheid <strong>en</strong> vaderlandse geschied<strong>en</strong>is<br />

gescheid<strong>en</strong>. Schmidt Deg<strong>en</strong>er ging echter nog e<strong>en</strong> stap verder:<br />

21<br />


hij v<strong>en</strong>•ijderde e<strong>en</strong> groot aantal kunstwerk<strong>en</strong> van secundair belang.De<br />

kunstwerk<strong>en</strong> van "hoog kunstnivo" kreg<strong>en</strong> meer ruimte om<br />

tot hun recht te kom<strong>en</strong>. Hiermee werd e<strong>en</strong> ontwikkeling ingezet<br />

die t<strong>en</strong>slotte zou leid<strong>en</strong> tot de uiterst sobere pres<strong>en</strong>tatie van<br />

de meeste grote musea van teg<strong>en</strong>woordig. Direkt of indirekt<br />

onderging ook vS de invloed van Schmidt Deg<strong>en</strong>er. De oudste<br />

foto's van het museum ton<strong>en</strong>in onze og<strong>en</strong> nog zeer volle kamers,<br />

maar de opstelling is al heel wat verbeterd vergelek<strong>en</strong> met de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> in de boerderij van H<strong>en</strong>nipman. Voor wat betreft<br />

de schilderij<strong>en</strong> kreeg vS goede adviez<strong>en</strong> van zijn vri<strong>en</strong>d<br />

mr. M.J.Schretl<strong>en</strong> uit Haarlem: "Ik b<strong>en</strong> echter wel wat huiverig<br />

voor het plan om alle portrett<strong>en</strong> zelfs twee bov<strong>en</strong> elkaar in de<br />

grote bov<strong>en</strong>zaal te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.Zou bet niet te vol word<strong>en</strong>? Vroeger<br />

werd<strong>en</strong> de musea ook aldus ingericht, maar teg<strong>en</strong>woordig word<strong>en</strong><br />

meest andere inrichting<strong>en</strong> gehuldigd, nl, het beginsel, dat elk<br />

stuk vrij moet hang<strong>en</strong> <strong>en</strong> geheel tot zijn recht kan kom<strong>en</strong>"(l6).<br />

In de laatste jar<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>kele verbetering<strong>en</strong> aangebracht in<br />

de opstelling van de voorwerp<strong>en</strong>, maar in z'n geheel ademt het<br />

museum nog e<strong>en</strong> vooroorlogse sfeer,De vrij huiselijke <strong>en</strong>tourage<br />

<strong>en</strong> de veelheid van voorwerp<strong>en</strong> staat vrijwel in teg<strong>en</strong>stelling<br />

tot e<strong>en</strong> gestroomlijnde (cleane) moderne pres<strong>en</strong>tatie. Maar het<br />

is de vraag of <strong>Sypesteyn</strong> gedi<strong>en</strong>d is met e<strong>en</strong> zeer moderne pres<strong>en</strong>tatie.Het<br />

museum ontle<strong>en</strong>t zijn charme (<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deel van zijn<br />

populariteit) juist aan de huiselijke <strong>en</strong>tourage. Zonder deze<br />

<strong>en</strong>tourage te kort te do<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> nog wel <strong>en</strong>kele verbetering<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangebracht, Vooral de veelheid van voorwerp<strong>en</strong><br />

komt de pres<strong>en</strong>tatie van de voorwerp<strong>en</strong> als zodanig niet t<strong>en</strong><br />

goede, Maar dit is niet de plaats om hier verder op in te gaan.<br />

Liever ker<strong>en</strong> we t<strong>en</strong> derde male terug naar de periode vlak na<br />

de Eerste Wereldoorlog.<br />

In 1918 werd de oude afdeling Kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van het<br />

ministerie van Einn<strong>en</strong>landse Zak<strong>en</strong> ondergebracht in e<strong>en</strong> nieuw<br />

ministerie, dat van Onderwijs, Kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>. !-let<br />

instell<strong>en</strong> van dit nieuwe ministerie door het eerste kabinet<br />

Ruys de Beer<strong>en</strong>brouck was het gevolg van e<strong>en</strong> optimistische kijk<br />

op de toekomst. Bij het einde van de Eerste Were1doorlog leek<br />

e<strong>en</strong> periode van blijv<strong>en</strong>de vrede te zijn aangebrok<strong>en</strong>, waarin<br />

het kulturele lev<strong>en</strong> zich zou ontplooi<strong>en</strong>, waarbij de overheid<br />

middels het nieuwe ministerie e<strong>en</strong> stimu1er<strong>en</strong>de rol zou kunn<strong>en</strong><br />

spe1<strong>en</strong> (2). He1aas de ontwikkeling pakte anders uit, Er kwam<br />

e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>tering in de ekonomie <strong>en</strong> minister dr, J.Th. de Visser<br />

werd sterk in zijn mogelijkhed<strong>en</strong> beknot. Wanneer vS in 1921<br />

e<strong>en</strong> aanvraag indi<strong>en</strong>t om zijn partikulier museum om te zett<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> rijksmuseum, ontvangt hij e<strong>en</strong> afwijz<strong>en</strong>d antwoord. De<br />

minister is daardoor waarschijnlijk voor e<strong>en</strong> hoop moeilijkhed<strong>en</strong><br />

gespaard geblev<strong>en</strong>. vS w<strong>en</strong>ste immers e<strong>en</strong> volkom<strong>en</strong> vrijheid van<br />

handel<strong>en</strong> <strong>en</strong> departem<strong>en</strong>taal toezicht zou hij heel moei1ijk hebb<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> aksepter<strong>en</strong>.De achtergrond<strong>en</strong> van zijn verzoek zu1l<strong>en</strong><br />

ongetwijfeld geleg<strong>en</strong> zijn bij het geldgebrek. Niet voor niets<br />

verkoopt hij in 1923 zijn komplete verzameling p<strong>en</strong>ning<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.<br />

van het Huis van Oranje.<br />

Hoewel de aanvraag om e<strong>en</strong> rijksmuseum te word<strong>en</strong> niet ingewilligd<br />

werd, war<strong>en</strong> er nog wel andere mogelijkhed<strong>en</strong> voor steun van regeri.ugswege.<br />

In de periode 1901-1918 was e<strong>en</strong> begin gemaakt met<br />

heL gev<strong>en</strong> van subsidies aan niet-rijksmusea. Het rapport van<br />

de Uijkscommissie voor het Museumwez<strong>en</strong> bevatte e<strong>en</strong> voorstel om<br />

22


deze subsidies uit te breid<strong>en</strong> <strong>en</strong> systeem te gev<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> prob1eem<br />

was ev<strong>en</strong>we1 objektieve kriteria te vind<strong>en</strong> voor subsidiering,<br />

omdat aard <strong>en</strong> be1ang van de ko11ekties zo uite<strong>en</strong>1iep<strong>en</strong>, Het<br />

rapport gaf in dez<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> konkrete voorste11<strong>en</strong> <strong>en</strong> het rijk<br />

b1eef zich beperk<strong>en</strong> tot incid<strong>en</strong>te1e subsidies die nauwe1ijks<br />

meer dan e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>ning van het be1ang van de gesubsidieerde<br />

inste11ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aanmoediging hebb<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> betek<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

T<strong>en</strong> 1aste van de eerste begroting van het ministerie van O.K.<br />

<strong>en</strong> W, werd voor subsidiering f 6900 uitgetrokk<strong>en</strong>. Dit bedrag<br />

werd we1iswaar rege1matig verhoogd (tot f 23250 in 1932,waarna<br />

het bedrag om1aag ging tot ruim f 12000 in 1940), maar e<strong>en</strong><br />

steeds groter aanta1 musea vroeg<strong>en</strong> subsidies, In 1926 bes1uit<br />

vS met het bestuur van de door hem in het 1ev<strong>en</strong> geroep<strong>en</strong> <strong>Van</strong><br />

<strong>Sypesteyn</strong>-Stichting, rijkssubsidie aan te vrag<strong>en</strong>, November<br />

1926 1egt de eerder g<strong>en</strong>oemde mr. M.J.Schret1<strong>en</strong> aan de minister<br />

e<strong>en</strong> rapport voor over de ko11ektie, Het daarop vo1g<strong>en</strong>de jaar<br />

werd de <strong>Van</strong> Sypestayn-Stichting e<strong>en</strong> subsidie toegek<strong>en</strong>d van<br />

f 2000. Het rapport van Schret1<strong>en</strong> had sukses gehad. De toegek<strong>en</strong>de<br />

subsidie was meer dan de meeste andere musea kreg<strong>en</strong>, De<br />

subsidie werd echter de oorzaak van hevige konf1ikt<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

vS <strong>en</strong> zijn mede-bestuursled<strong>en</strong> van de <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>-Stichting<br />

(17). Zoa1s reeds eerder werd opgemerkt: vS wi1de zijn vrijheid<br />

van hande1<strong>en</strong> niet prijs gev<strong>en</strong>.Het gevo1g van de moei1ijkhed<strong>en</strong><br />

was, dat de subsidie na 1929 niet meer werd toegek<strong>en</strong>d.<br />

0p 27 februari 1937 over1ijdt Jhr. C.H.C.A. van <strong>Sypesteyn</strong>.<br />

Wanneer de voorzitter van de stichting Jhr. A.M.C.H.C. Bowier<br />

kort daarna het museum bezoekt, ontdekt hij op de zolders <strong>en</strong><br />

in de kast<strong>en</strong> e<strong>en</strong> schat van voorwerp<strong>en</strong> waarvan het bestaan hem<br />

niet bek<strong>en</strong>d was (18). Pas e<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>tal jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> werd e<strong>en</strong><br />

aanvang gemaakt met de serieuze inv<strong>en</strong>tarisatie van dit nietgeexposeerde<br />

deel van de ko11ektie. Bij het schrijv<strong>en</strong> van dit<br />

opstel is de inv<strong>en</strong>tarisatie bijna voltooid. De beperkte omvang<br />

van het kasteel maakt het niet moge1ijkde hele kollektie overzichte1ijk<br />

te exposer<strong>en</strong>, maar door e<strong>en</strong> goede inv<strong>en</strong>taris is de<br />

verzameling beter toeganke1ijk geword<strong>en</strong>.Zo kan zij beter funktioner<strong>en</strong><br />

in de zin zoals vS het zag: "hij(de verzamelaar) moet<br />

tracht<strong>en</strong> zijn verzameling waar dit kan voor de wet<strong>en</strong>schap of<br />

studie di<strong>en</strong>stbaar te mak<strong>en</strong>".<br />

23


Not<strong>en</strong>:<br />

1 De Gids, 1873.<br />

2 F.J. Duparc: E<strong>en</strong> eeuw strijd voor Nederlands cultureel<br />

erfgoed. Staatuitgeverij, 1 s-Grav<strong>en</strong>hage, 1975.<br />

3 Catalogus e<strong>en</strong>er verzameling oudhed<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toongesteld in de<br />

Sijpe (Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>). 1904.<br />

4 Manuscript "Merkwaardighed<strong>en</strong> op het gebied van (kunst),<br />

kunstnijverheid <strong>en</strong> geschied<strong>en</strong>is".<br />

5<br />

6 Zie Duparc, noot 2, p. 119.<br />

7 De Nederlandse Musea. Staatsuitgeverij, 's-Grav<strong>en</strong>hage.<br />

Hier is gebruik gemaakt van de derde druk, 1956.<br />

8 Manuscript "T<strong>en</strong>toonstelling van Oudhed<strong>en</strong> in de Sijpe",alg.<br />

archief, inv.no. 62.<br />

9 Over deze t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> zie het eerste opstel van dit<br />

boekje <strong>en</strong> Peter van M<strong>en</strong>sch & Andr~ van der Goes: <strong>Sypesteyn</strong>.<br />

Ned, Kastel<strong>en</strong>stichting/ANWB, 1976.<br />

10<br />

11 Manuscript "Beschrijving der Perceel<strong>en</strong> land <strong>en</strong> woning<strong>en</strong><br />

van de <strong>Sypesteyn</strong>, volg<strong>en</strong>s de kadastrale indeling; vanaf<br />

aug. 1899" , alg. archief, inv.no. llQ.<br />

12 G, de Voogt: In <strong>en</strong> op de Sype (Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>). Eig<strong>en</strong><br />

Haard, 33e jg, no 46 (16-11-1907), pp. 727-731.<br />

13 Gooi- <strong>en</strong> Eemlander, 16-11-1907.<br />

14<br />

15 De Officiele R.K,Kerklijst,bijvoegsel van de Gooische Post<br />

20-9-1924.<br />

16 brief 4-5-1926, fam. archief, inv,no. 736,<br />

17 zie hierover A.D. Wumkes: Jhr. C,H.C,A. van <strong>Sypesteyn</strong>.<br />

Kleine kroniek van zijn lev<strong>en</strong>. <strong>Van</strong> <strong>Sypesteyn</strong>-Stichting,<br />

1971, p. 71 e.v,<br />

18 Krant<strong>en</strong>knipsel van onbek<strong>en</strong>de herkomst, alg, archief, inv.<br />

no. 2lb,<br />

24


Q_<br />

2<br />

"<br />

a<br />

o-<br />

_,....,<br />

0<br />

o­<br />

CD<br />

..,<br />

0<br />

3<br />

*<br />

a_<br />

0<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!