13.04.2016 Views

Loosdrecht Bibliografie

Bibliografie van Loosdrecht

Bibliografie van Loosdrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

hiStO~ISCh€ k~IO(j lOOSb~€Cht<br />

Bl BLIOGRAFIE


HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT<br />

BESTUUR:<br />

Hr. J. Daams Czn . voorzitter St Annepad 15<br />

Mevr. M L v. Agtmaal . secretaresse Vuntuslaan 36<br />

Hr. F. Brand. penningmeester van Mijndenlaan 39<br />

Hr. S. Pos . documentatie Eemnesserweg 86<br />

Hr. Jac. J. Mur . ledenwerving Oud-Loosdr. dijk 23<br />

Mevr. D. AM Siepman v. d. Berg Horndijk la<br />

Mevr. H. Vaslenburg<br />

van Mijndenlaan l7<br />

<strong>Loosdrecht</strong> tel:3255<br />

tel:4535<br />

.. tel:4102<br />

Hi Ivers u m tei:035-56964<br />

<strong>Loosdrecht</strong> tel: 1132<br />

tel:ll72<br />

tel:ll93<br />

REDACTIE:<br />

Mevr. G. Marx-van Ankum<br />

Hr. P. J. A van Mensch<br />

Hr. F. Brand<br />

Acacialaan 29<br />

Luitgardeweg 35<br />

van Mijndenlaan 39<br />

<strong>Loosdrecht</strong> tel :3742<br />

Hi lversu m tei:035-4lll8<br />

<strong>Loosdrecht</strong> tel:4l02<br />

LAY-OUT en OFFSET: F. Brand en H. Zeldenrijk<br />

Losse nummers: f 2, 50 (exclusief porto)


LL6I 'lLP8..lpSOOl<br />

*********************************************<br />

l5!l ap ·s<br />

..1oop Pl8lsa5uawes<br />

*********************************************<br />

llj:Ja..lpSOOl<br />

JaAO<br />

ua5eJPf!Q U!JL!:>Spfn ua ua~aoq<br />

UeA<br />

3l:IV~~Oil818


I N H 0 U 0<br />

Inleiding<br />

Afkortingen<br />

<strong>Bibliografie</strong>: Algemene informatiebronnen<br />

Regionale en locale kranten en bladen<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in regionaal verband<br />

Algemene plaatsbeschrijvingen<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in beeld<br />

Archieven, musea en tentoonstellingen<br />

Kasteel-museum Sypesteyn<br />

Geologie en geografie, inclusief kartografie en<br />

naamkunde<br />

Flora en fauna, inclusief hydrobiologie<br />

Oe plassen<br />

Archeologie<br />

Geschiedenis (algemeen)<br />

Bestuur en openbare diensten<br />

Krijgsgeachiedenis<br />

Sociaal-economische geschiedenis<br />

Dominae De mol en zijn porseleinfabriek<br />

Kerkelijk levan en onderwijs<br />

Bouwkunde<br />

Genealogie<br />

Anecdotisdhe geschriften<br />

Varia<br />

Register van onderwerpen<br />

2


INLEIDIN!i_<br />

De hier aangeboden bibliografie van <strong>Loosdrecht</strong> is in eerste instantie<br />

opgezet om als hulpmiddel te dienen bij de werkzaamheden van de Historische<br />

Kring <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

Dmdat de gemeente <strong>Loosdrecht</strong> een merkwaardige positie inneemt in de regie<br />

- ze ligt op de grens van Holland en Utrecht, ze grenst aan de Vechtstreek<br />

maar evenzeer aan hat Gooi - heb ik voor deze bibliografie de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

grenzen soms bepaald. ruim getrokken, Daardoor is het verzamelde materiaal<br />

misschien soms ook van belang voor de mr.er regionaal-gerichte onderzoekers,<br />

De bibliografie is beperkt t ot wat in boekvorm of in tijdschriften over<br />

<strong>Loosdrecht</strong> is gepubliceerd. De rubriek "Regionale en locale kranten en<br />

bladen" heeft een wegwijzerfunctie naar het vele materiaal dat daarin<br />

neg grotendeels verborgen ligt. De onder nummer 5 genoemde knipselverzameling<br />

in het archief van de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong> is in dit<br />

verband belangrijk,<br />

Binnen de rubrieken en de onderafdelingen daarvan is de volgorde dar<br />

titels gewoonlijk chronologisch, De rubriek "Dominae De Mol en zijn porseleinfabriek"<br />

bevat alleen oie bijdragen die niet·voorkomen in de bibliografie<br />

in het door de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong> uitgegeven boekje<br />

over De mol,<br />

De bibliografie is afgesloten in maart 1977.<br />

Dp- en aanmerkingen en aanvullingen zijn mij van harte welkom,<br />

3


A r K 0 R T I N G E N<br />

Jaerb. Nift.<br />

Jaarboekja van het Oudheidkundig Ganootschap<br />

"Niftarlaka"•<br />

HKL<br />

Historische Kringeltjes, kontaktblad van<br />

de Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>; vanaf<br />

nr. 10 onder de naam: Historische Kring<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, op ander formaat.<br />

De Mol<br />

Joannes de mol. Predikant-fabrikant uit<br />

de lBde eeuw. Zaltbommel, 1974. Historische<br />

Reeks <strong>Loosdrecht</strong>, deal I (gei11.).<br />

TVE<br />

Tussen Vecht en Earn. Tijdschrift van:<br />

Centrale Drganisatie van Vrienden van de<br />

Historie van het Gooi en Dmstreken (sinds<br />

1971).<br />

4


ALGEMENE INFORMATIEBRONNEN<br />

1 ..<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Provincials Almanak voor Utrecht, vqornamelijk<br />

t en dienste van gemeente-, waterschaps-,<br />

polder- en andere besturen, met<br />

machtiging en in ordracht van Gedeputearda<br />

Staten uit offici~le bronnen samengesteld<br />

(sinds 1926; voortzetting van "Utrechtsche<br />

Jaarboekje").<br />

Gids voor <strong>Loosdrecht</strong>. Uitgave VVV "<strong>Loosdrecht</strong>'s<br />

Bloei", 1930 (gei11.).<br />

Informatiegids der gemeente <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

Uitgave Gemeentebestuur <strong>Loosdrecht</strong>. Z.j<br />

(1970), 1973, 1976.<br />

Informatieblad gemeente <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Uitgave Gemcentebestuur <strong>Loosdrecht</strong><br />

(sinds 1975; gestencild).<br />

REGIONAL( EN LOCALE KRANTEN EN BLADEN<br />

s.<br />

Uitgebreide knipse1verzameling uit bovenbedoelde<br />

bladen, aanwezig in hat archief<br />

van de Hist. Kring <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

6.<br />

7.<br />

B.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

Dagblad De Gooi- en Eem1ander (sinds 18<br />

Dagb1ad Gooische Klanken.<br />

Dagb1ad Gooi en Ommeland,<br />

De Gooi- en Eembode, Nieuws- en Adv.blad.<br />

De Dinsdag-editie. Gratis Nieuws- en Adv.<br />

blad voor Dud- en Nw.-<strong>Loosdrecht</strong>, 'a-Graveland,<br />

(enz.). Eerste jrg. 1926,<br />

De Gooi Expres. Gratis Adv.b1ad voor H'sum<br />

( ••• ) <strong>Loosdrecht</strong> (enz,). Sinds 1929.<br />

De <strong>Loosdrecht</strong>se Middenstand, Drgaan van de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se Middenstanders.<br />

Nieuwe Rand-Expresse, Onafh, nieuws- en<br />

adv,b1ad voor Dud- en Nw,-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

Muyeveld en Breuke1eveen,<br />

Goois Weekblad, Nieuws- en adv.krant voor<br />

Gooi, Eemland en Vechtstreek, Sinds 1972,<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se Badcourant. Uitg. Gooi- en<br />

Eembode en VVV <strong>Loosdrecht</strong> en omstreken,<br />

5


16.<br />

17.<br />

lB.<br />

19.<br />

20.<br />

De K1aroen. Chr. Nieuws- en Vernnigingsblad<br />

(voor <strong>Loosdrecht</strong>). Sinds l94B.<br />

De Kerkk1ok. Kerkblad voor de Herv. Gem.<br />

van Abcoude ( •• ) Nieuw-Lonsdrecht ( •• )<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> ( •• ), enz.<br />

Medede1ingenb1ad Geref. Kerk, Nw.-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

De Gooische Post. R.k. weekb1ad voor het<br />

. ~ooi en omgeving.<br />

De Paulus Post. Periodiek informatieb1ad<br />

van de Paulusparochie (te <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

LOOSORECHT IN REGIONAAL VERBANO<br />

21. Voogsgeerd, w.<br />

De grenswijziging tussen Holland en Utrecht<br />

in 1919.<br />

In: Jaarb. Nift., 1919, blz. 1.<br />

22. Schipper jr., J.<br />

23. Rodenburg, J.B.<br />

24. Vrankrijker, A.C.J. de<br />

25. Eberhardt, J.r.G.<br />

26. Martini Buys, P.H.A.<br />

27. Linde, S. van dar<br />

2B. Terlouw, Piet<br />

29. Moons, C.G.M.<br />

30. Rijk, J.A. da<br />

31. Lange, P.W. de<br />

De ordonnantie van bis schop frederik van<br />

B1ankenheim inzake de grensscheiding tussen<br />

<strong>Loosdrecht</strong> en Breukelerveen.<br />

In: Jaarb. Nift., 1929 1 blz. 57.<br />

De grenzen van het Goo! (een hist.-geograf.<br />

verkenning). H'sum, 1938, b1z. 17-23 (ge!11.).<br />

De Gooise grenzen.<br />

In: Noordho1land, I, 1956, b1z. 41-45.<br />

Van Radings en Voetpaden.<br />

In: Natuurbehoud. Uitg. Ver. tot Beh. v.<br />

Natuurmonumenten in Ned., V, nr.1, 1974,<br />

blz. 4-B (gei11.).<br />

Een bijdrage tot de geschiedenis van de<br />

Vecht tussen Utrecht en ffiuiden. 1903.<br />

1000 Jaar dorps1even aan de Vecht, 953-<br />

1953. Loenen aan de Vecht, 1954 (ge!ll.).<br />

De Vecht. Een stream van verhalen. Haren,<br />

1972, blz. 96-102.<br />

Hat Gooi na 1BOO. Proeve van een se1ectieve<br />

bib1iografie van becken en tijdschriftartike<br />

l en in hat bijzonder betref fende de<br />

9eschiedenis en geografie. Amsterdam, 196B<br />

(gestencild).<br />

Wandelingen door Gooi- en Ee~1and en Omsstreken.<br />

Hilve rsum, 1905 (ge!11.).<br />

Dude wegen in en om hat Gooi, I.<br />

In: TVE, I, 1970 1 blz. 31-39.<br />

6


32.<br />

33, Mulder, W,<br />

34,<br />

35,<br />

36.<br />

Streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek.<br />

Samengest, door de comm, v.a. G,S, van<br />

Noordholland en door de Prov, Plan, Dienst<br />

van Noordholland. Haarlem, 1965 (met kAarten<br />

en grafieken).<br />

Streekplan voor hat Gooi en de Vechtstreek,<br />

In: Stedebouw en Volkshuisvesting, 46 (1965),<br />

blz, 308-311. Oak in: Noordholland, X, 1965,<br />

blz. 186-189,<br />

Een landschapsstructuurplan voor het Gooi en<br />

de Vechtstreek. Uitg. v.d. Ver. v. Vrienden<br />

v.h. Gooi. ffiaart 1965 (ge!ll.).<br />

Dntwerp Streekplan Vecht- en Plassengebied,<br />

Uitg, Prov, Plan, Di enst Utrecht, 1967,<br />

Het Vechtlandschap, Rapport 5taatsbosbeheer<br />

en ffionumentenzorg, 1976,<br />

ALGEffiENE PLAATSBESCHRIJVINGEN<br />

3'J,<br />

38, Ollefen, L, van en<br />

R,Bakker<br />

39, Kok, Jacobus<br />

40, Aa, A.J. van der<br />

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederland~n.<br />

Deel 8, Amsterdam, 1750, blz. 47-52,<br />

De Nederlandsche Stad en Dorpbeschrijver.<br />

Amsterdam, 1793,<br />

Vaderlandsch Woordenboek. Amsterdam, 1790,<br />

deel XXII, b1z. 157,<br />

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden.<br />

Deel VII. Gorinchem, 1846, blz. 429 en v1g,<br />

LOOSDRECHT IN BEELD<br />

41. muller rz.' 5,<br />

42, Loosjes, A,<br />

43, Daams Czn., J,<br />

44, Oaams Czn., J,<br />

Catalogus van den topographischen Atlas<br />

der provincia Utrecht, Utrecht, 1914, blz.<br />

27, 96, 172-173.<br />

Utrecht in beeld, Amst e rdam, z.j,, blz.<br />

268-272 (;Sprokkelingen in Nederland, deal<br />

13, Utrecht;landelijk gedeelte).<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in oude ansichten. 2de druk.<br />

Zaltbommel, 1973 (getll.),<br />

Kent u ze nag ,,. de <strong>Loosdrecht</strong>ers.<br />

Zaltbommel, 1974 (geill.),<br />

ARCHIEVEN, MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN<br />

45. Verslag omtrent oude geme P.nte- en waterschapsarchioven<br />

in de provincia Utrecht over<br />

1888, 1889,<br />

7


46, Royen, R, van<br />

47.<br />

48, Lange, P.W. de<br />

49,<br />

50.<br />

Beschrijving van de doop-, trouw-, begraafboeken,<br />

overlijdensregisters enz, in de<br />

provincia Utrecht, datee rende van voor<br />

dA invoering van den burgerlijken stand,<br />

's-Gravenhage, 1930, blz. 77-78,<br />

Inventaris van hat Archief der Heerlijkheden<br />

Mijnden en de beida <strong>Loosdrecht</strong>en (gestencild),<br />

E'nl


59,<br />

60. B., v.d.<br />

61. Wolf-Catz, Helma<br />

Sypesteyn.<br />

In: De Kamioen, 1947, blz. 232 (gei~l.).<br />

Kasteel Sypesteyn te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Gens Nostra, lYSO, blz. 204 (gei1l.).<br />

Kastelen, hun personages, hun schatten.<br />

Hilve rsum/Antwerpen, 1967, blz. Sl-57<br />

(getl1.).<br />

· D e v e r z a m e 1 i n g<br />

62, Gids voor het bezichtigen eener ve rzame1ing<br />

vo orwe rpen van kunst en oudheid, tentoongesteld<br />

in het kasteel '' De Sypesteyn" te<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. Z.j.<br />

63, Het museum in het herbouwde kasteel De<br />

Sypesteyn te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Oudheidk, Jaarb., 1923, blz. 216.<br />

Oak in: Bouwwereld, 1Y23 , blz. 256,<br />

64, Schretlen, M.J.<br />

65.<br />

66, Kretschmar, r.L.O. van<br />

De verzameling op het kasteel Sypesteyn te<br />

<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

In: Elsevier's Getll. Maandschrift, 1926,<br />

LXX II, blz, 372-383 en 1927, LXIII, blz.<br />

413 vgl. (gei11.).<br />

Aanwinsten van hat museum Sypesteyn ~e<br />

<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Oudheidk . Jaarb., 1 935 , blz. 26 vl9.<br />

De portretten op het kasteel Sypesteyn<br />

te <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: J~arb. v,h. Centr. Bureau voor Genealogie,<br />

XXIII, 1969, blz. 114-173,<br />

H e t g e s 1 a c h t V a n 5 y p e s t e y n<br />

67. Zanten Jut, s.m. van<br />

68.<br />

Inventaris van hat familiearchief van<br />

Sypesteyn. 2 Dalen. Uitg. v.d. Van Sypesteyn-stichting,<br />

Nw.-<strong>Loosdrecht</strong>, 1969,<br />

Genealogie Van Sypesteyn,<br />

In: Ned, Ad r lsboek , · XLV, 1952, blz. 245,<br />

69, Bloys van Tres1ong, P, C. Van Sypesteyn.<br />

In: Ned, Leeuw, 1905, b1z. 190,<br />

70, Wumkes, A.D. Jhr, C.H.C.A. van Sypesteyn. Kleine kroniek<br />

van zijn !even. Uitg. v.d. Van Sypasteyn-Stichting,<br />

Nw.-<strong>Loosdrecht</strong>, 1971.<br />

71. mensch, ~. van Willem van Ha1link, eon misverstand,<br />

In: HKL, nr. 3, r, ept. 1974, blz. 9-10.<br />

9


D i v e r s a n<br />

72. Mensch, Peter van<br />

73. Menach, Peter van en<br />

Andre van dar Goes<br />

Sypesteyn in de 18de 8euw.<br />

In: HKL, nr~1, maart 1974, b1z. 5-6.<br />

Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn en <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Sypesteyn en de neogothiek.<br />

Het museum Sypesteyn.<br />

Uitg. v.d. Van Sypesteyn-Stichting. Nw.­<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, 1976 (drie opste11en in 1 band).<br />

Aank. in: Jaarb. Nift., 1976, blz. 46-47.<br />

GEOLOGIE EN GEOGRAfiE, INCLUSIEf KA~TOGRAfiE<br />

EN NAAMKUNDE<br />

74. Monda, N. van de<br />

75. Harting, P.<br />

76. Enklaar, D.Th.<br />

De rivieren de Vecht, Anxte1, Dregt, Geuzasloot,<br />

de Zudde, Weer en Nieuwe Wetering.<br />

In: V.d.monde, Tijdschr., 2e serie, la jrg.,<br />

1844, blz. 165-179, 195-200, 205-216 en<br />

230-236.<br />

Mededeling van de uitkomsten, verkregen bij<br />

een onderzoek van hat Breukelervean op 9<br />

juni 1851.<br />

In: Aant. v.h. vErhande1de in de sectievergaderingen<br />

v.h. Prov. Utr. Gen. v. kunsten<br />

en wet ens chappen, 1851, b1z. 19-24.<br />

De oudste kaarten van Gooiland en zijn grenagebieden.<br />

In: Ned. Archievenblad, 39e jrg., 1931/32,<br />

blz. 185-205.<br />

N a a m k u n d e<br />

77. Ligt, B. de<br />

78. Marx, G.<br />

79. Ligt, B. de<br />

Over de namen Drecht, <strong>Loosdrecht</strong>, de Ster,<br />

de Snel, Pampus en de Noord.<br />

In: HKL, nr. 4, okt. 1974, blz. 1-3.<br />

Gissingen en vergis singen over de Nootweg.<br />

In: HKL, nr.7, mei 1975, blz. 2.<br />

Over de namen ffiijncen an Muieveld, Bloklaan,<br />

Vuntus, Nootweg en de Weer (met een naschrift<br />

Van G. Marx m.b.t. Nootweg).<br />

In: HKL, nr.8, sept. 1975, blz. 4-5.<br />

BO.<br />

Ligt, B. de<br />

Over de namen Rading, Horndijk, Schenkeldijk,<br />

Haul en Kwakelpad.<br />

In: HKL, nr. 9, nov. 1975, blz. 3-4.<br />

81. Ligt, B. de<br />

Over de namen 't Wije, Wijde Blik, Wijde Keel,<br />

Zudda en Zuwe.<br />

In: HKL, nr. 1, jan. 1977, b1z. 26-28.<br />

10


flORA EN fAUNA, INCLUSIEf HYDROBIOLOGIE<br />

A 1 g e m B B n<br />

82. Handboek van natuurreservaten en wandelterreinen<br />

in NedGrland. Uitg. v.d. Ver. tot<br />

Behoud v. Natuurmon. in Ned., 1973, blz.<br />

179-180.<br />

83. Creutzberg, f. e.a.<br />

De Zuide1ijke Vechtp1assen, flora en fauna.<br />

RIVON-verhand. nr. 7, 1969. Uitg.: Sticht.<br />

voor de Vecht en het oost. en west. plassengebied<br />

(gei11., 4 1osse kaarten).<br />

f 1 o r a<br />

84. Wielen, P. van der<br />

85. Graaff, W.C. de<br />

86. Cool, Tine<br />

87.<br />

88. Vries, H.A. de en<br />

V. Westhoff<br />

89. Vries, H.A. de<br />

De inzame1ing van geneeskruiden in loosdrecht.<br />

In: Pharm. Weekb1ad, 58e jrg., 1921, blz. 175.<br />

In het land der kruidenzoekers (=lnosdrecht).<br />

In: Pharm. Weekb1ad, 5Be jrg., 1921, blz.1328.<br />

De tuin van huize Buitenlust te Oud-loosdrecht.<br />

In: Buiten, 1930, blz. 568 en 580.<br />

Kortenhoef: Een veldbiologische studie van<br />

een Hollands ver1andingsgebied (onder red. v.<br />

W. meyer en R.J. de Wit), 1955. Uitg. Sticht.<br />

v.d. Vecht en het oost. en west. plassengebied<br />

(gei11.).<br />

loosdrechtse moerassen.<br />

In: De Waterkampioen, nr. 1089, 1962, b1z.<br />

1946-1948.<br />

Het moetasgebied ten oosten v.d. loosdr.<br />

Plassen, zomers 1961 en 1962 (met 2 losse<br />

kaarten).<br />

In: nr. 83, blz. 11-44.<br />

f a u n a<br />

90. Jakma Sz., S.H.<br />

91. Voogsgeerd, W.<br />

92. Rikkert de Koe, C.T.B.<br />

Ornithologische beschouwingen betreffende<br />

het <strong>Loosdrecht</strong>sche bosch of "Pampa Hoeve".<br />

In: levende Na tuur, XVII, 1913, b1z. 542en<br />

564.<br />

Wo1venjachten in de 16e eeuw (o.a. in Loosdr.).<br />

In: Buiten, 1909, b1z. 367.<br />

De otterpopuletie in het Vechtp1assengebied,<br />

1962-1963.<br />

In: nr.83, blz. 45-61.<br />

1 1


H y drobiol 0 g i 9<br />

93: Leentvaar,P,<br />

94, Leentv,ar,P,<br />

95. Leentvaar, P, en<br />

m.r. Ml:lrzer Bruyns<br />

96. Leentvaar, P.<br />

97, Go1terman, H.L.<br />

Een overzicht van de hydrobio1ogischa toestand<br />

in do Vechtp1assen in 1957 en 1958.<br />

In: nr. 83, b1z. 81-135.<br />

Resu1ta ten van het hydrobio1ogisch onderzoek<br />

van het opperv1aktewater in 1960,<br />

In: Water, XVI, 1963,<br />

De verontreiniging van de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

plassen en haar gevolgen.<br />

In: De Levende Natuur, 65e jrg., 1962,<br />

b1z. 42-48,<br />

Onderzoek naar de verontreiniging van de<br />

Kortenhaofse p1assen in 1966, met vergelijking<br />

van Ankeveense en Loasdrechtse p1assen,<br />

AI VON-rapport,<br />

Hydrobia1agische prab1emen van de Vechtp1assen,<br />

In: Akademiedagen, XVII,<br />

DE PLASSEN<br />

A1gemeen<br />

98, Vries-B1om, c. de<br />

99, V.H.<br />

100. Thijsse, Jac. P,<br />

101. Polek, Henri<br />

102, Loeff, J,<br />

103, Loaff, J.<br />

104. Bennema, J.<br />

105, J.L(oeff)<br />

Een wande1ing naar en langs de plassen<br />

beaasten de Vecht,<br />

In: Eigen Haard, 1908, blz. 292,<br />

De Laasdrechtsche plassen,<br />

In: 8uiten, XVII, 1923, b1z. 499,<br />

De Loasdrechtsche p1assen,<br />

In: De Levende Natuur, XXXII, 1927/28,<br />

blz. 355.<br />

De zoom van het Gaai. A'dam, z.j.(l936),<br />

b1z. 165-233 (gai11.),<br />

De Vechtp1assen oak gezien in West-Neder-<br />

1andsch verb,nd.<br />

In: Jaarb. Nift., 1939, b1z. 12-38 (met krt.).<br />

Een natmonaa1 park de Oaste1ijke Vechtp1assen.<br />

In: ma ~ ndb1ad Oud-Utr., XXII, 1949, b1z. 60.<br />

Het zuide1ijke Vechtp1assengebied,<br />

In: Boor en Spade, IV, 1951, b1z. 222-228,<br />

De p1assen rand Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: De Waterkampioen, nr. 1076, 1962, b1z. 893,<br />

12


106, J,l(oeff)<br />

107, J.L(oeft:)<br />

108, Garthoff, Bert<br />

109, Jansen, W,l,<br />

110.<br />

111. Kuiper, J, e,a,<br />

112.<br />

Het pei1 van de loosdrechtse p1assen,<br />

In: De Waterkampioen, nr, 1076, 1962, blz, 900,<br />

De zuidelijke loosdrechtse P1assan.<br />

In: De Waterkampioan, nr, 1089, 1962, blz.<br />

1923,<br />

De schuld van de schoonheid is het!<br />

In: De Waterkampioen, nr, 1089, 1962, b1z.<br />

1937-1939 (ge!11,),<br />

De Kievitsbuurt<br />

In: De Waterkampioen, nr, 1089, 1962, blz,<br />

1949-1950,<br />

Streekplan VP.cht- en P!assengebied.<br />

Uitg. Prov. Plano!. Dienst, Utrecht, 1968,<br />

Vecht- en p1assengebied, Deelrapport<br />

v,d, Kring ffiidden-Utrecht, Wageningen, 1970,<br />

De Noordelijke Vechtplassan (eindred, P.A.<br />

Bakker e,a.), Uitg, Sticht, Comm, voor de<br />

Vecht en het oost. en west, p1assengebiad,<br />

1976 (ge!11,),<br />

D n t s t a a n e n b a h e e r<br />

113, Raad, Chr. H.J.<br />

114, Nijnanten, A, van<br />

115,<br />

116. Gottschalk, m.K.E.<br />

117, Gottschalk, m.K.E.<br />

118. Voogsgeerd, W.J.<br />

De loenerveensche p1assen in gevaar.<br />

In: Na tura, 1928, blz. 31.<br />

De loosdrechtsche p1assen mestvaalt?<br />

In: Natura, 1928, b1z. 152,<br />

Dnderzoek naar en voorstellen omtrent de<br />

voorzieningen die nodig zijn voor de instandhouding<br />

van de Lo- sdrechtse p1assen, Rapport<br />

v.d. Comm. ingest, bij hat besluit van G.S.<br />

van Utrecht d.d. 21-2-1950. 1954 (ge!ll.),<br />

De ontginning der Stichtse venen ten oosten<br />

van de Vecht,<br />

In: Ts. Kon, Ned. Aardr, Genootschap, 73 e<br />

jrg., blz. 207-222,<br />

De waterbeheersing in het Stichtse veengebiee<br />

t en oosten van de Vecht tijdens de mntginningsperiode,<br />

In: Ts. Kon. Ned. Aardr, Genoo t schap, 73e<br />

jrg., blz. 311-317,<br />

lets over hat ontstaan der <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

plassen,<br />

In: Hi1v. Politie B1ad, aug. 1959, nov,<br />

1959, aug. 196D,<br />

13


119. Voogsgeerd, W.J.<br />

120. J.L(oeff)<br />

121. Prov.Waterstaat van<br />

Utrecht<br />

lets over de geschiedenis van Loosdrscht en<br />

het ontst ~an der <strong>Loosdrecht</strong>se plassen.<br />

In: De Waterkampioen, nr. 1076 , 1962,<br />

blz. 9U4-907.<br />

Plas senschap <strong>Loosdrecht</strong> en omstreken; uit<br />

hat verslag over 1961 •<br />

. ln: De Wa terkampioen, nr. 1076, 1962, blz.<br />

912-915.<br />

Behoud en aanleg van eilanden in de loosdrechtse<br />

Plassen.<br />

In: De Waterkampioen, nr. 1089, 1962, blz.<br />

1940-1943.<br />

D r e e g 1 e g g i n g s p 1 a n n e n<br />

122.<br />

123. Badon Ghyben, w.<br />

124. Brinkherst, W.H.<br />

125. Ingenieur<br />

Verslag door de Comm. tot Onderzoek omtrent<br />

de droogmaking der plassen beoosten de Vecht.<br />

185B.ffie t kaart.<br />

De plannen tot droogmaking van de plassen<br />

benosten de Vecht. 1881. Met kaart.<br />

Het verslag der Comm. inzake de droogmaking<br />

van de plas en beonsten de Vecht.<br />

In: De Ingenieur, XXXV, 1920, blz. 903.<br />

De loosdrechts che Plas sen drooggelegd.<br />

In: Haagsche Post, 11-6-1921.<br />

ARCHEOLOGIE<br />

126. Sleet, L.A.r.w.<br />

127.<br />

128. Muller rzn, s.<br />

129. Hoeft Graafland, J.<br />

130. Grevenstuk, J.G.Th.<br />

131. Daams, J.<br />

De vondst van hoefijzers te Nieuwersluie.<br />

In: Verslagon Kon. Acad. v. Wetenschappen,<br />

Afd. Lett., 3e reeks, 1885.<br />

Heefijzers te Nieuwersluis.<br />

In: Jaarb. Nift., 1915.<br />

De 1ijkkist van Weeresteyn.<br />

In: Jaarb. Nift., 1917, b1z. 9-15.<br />

De lijkkist van WPeresteyn.<br />

In: Jaarb. Nift., 1920, blz. 8-9.<br />

Een martel2or? (Weeresteynse 1ijkkist).<br />

In: J aarb. Nift., 1922, blz. 22-27.<br />

Een pan1at van veenhout.<br />

In: TVE, I, nr. 11, b1z. 210-214.<br />

14


GESCHIEDENIS (ALGEMEEN)<br />

132. Voogsgeerd, W.<br />

133. Enklaar, D.Th. en<br />

A.C.J. de Vrankrijker<br />

134. Brunekreef, H.<br />

135. mensch, Peter van<br />

Geschiedenis van <strong>Loosdrecht</strong> (niet uitgegeven;<br />

196 pagina's drukproeven ove r de geschiedmois<br />

van <strong>Loosdrecht</strong> tot = 1600; het werk had moeten<br />

verschijnen bij Kemink en loon, Utrecht,<br />

1928).<br />

Geschiedenis van Gooiland,I, Oe Midde1-<br />

eeuwen, hfdst. 6 en 7. A'dam, 1939.<br />

Een stukje geschiedenis (van Nw.-<strong>Loosdrecht</strong>).<br />

In: Over een stukje Sieuw-<strong>Loosdrecht</strong> dat al<br />

heel oud is. Z.j. (1972)-<br />

Enkele gedachten omtrent de oudste geschiedenis<br />

van <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: HKL, nr. 1, maart 1974, blz. 3-4;<br />

nr. 2, april 1974, blz. 5-6.<br />

BESTUUR EN OPENBARE DIENSTEN<br />

Am b a c h t s h e r e n<br />

136. Spaen, W.A. van<br />

137. Voogsgeerd, W.<br />

138. Marx-Van Ankum, G.<br />

139. Marx-Van Ankum, G.<br />

140. marx, Trudy<br />

141. Breen<br />

142. Tienhoven, G. van<br />

Historie der heren van Amstel, van Ysse1stein<br />

en van Mynden, tot ophelaering van Wagenaar.<br />

Den Haag, 1807 (met geneal. tabellen).<br />

Een akte uit den jare 1317, waarin Wouter<br />

van ffiijnden voar zich en zijne nakomelingen<br />

trauw belooft Pan den graaf van Holland.<br />

In: Jaarb. Nift., 1917, blz. 23-29.<br />

De ambachtsheren en -vrouwen van Mijnden<br />

en de beide Laosdrechten.<br />

In: De Mol, blz. 57-61.<br />

Anna de Haze, ambachtsvrouw van de <strong>Loosdrecht</strong>en<br />

en Mijnden.<br />

In: TVE, I, 1970/71, blz. 167-170.<br />

Ambachts vrouwe Anna de Haze, de rijkste vrouw<br />

van Amsterdam.<br />

In: HKL, nr. 2, anril 1974, blz. 3-5 (oak<br />

in: TVE, IV, 1974, blz. 84-88).<br />

mr. Z.H. Alewijn.<br />

In: Hand. Be Philologencongres, 1916.<br />

(zie oak: NBW, IV, 33/34).<br />

Levensbericht van Johan Conrad Hacke van<br />

Mijnden, hear van Eikenrode (1814-1873).<br />

In: Levensberichten der afgestorven medeleden<br />

van de mij. der Ned. Lett. te Leiden, 1873,<br />

blz. 113 v1g. (zie oak: NBW, III, 521/2)-<br />

15


D r i n k w a t e r v o o r z i o n i n g<br />

143. Gerber, c.<br />

De drinkwatervoorzienin9 in de provincia<br />

Utrecht (o.a. <strong>Loosdrecht</strong>se station).<br />

In: Z66 is Utrecht. 8ijdra9en tot de kennis<br />

van deza provincia. Amsterdam, z.j.(1942),<br />

blz. 79-87.<br />

144.<br />

8ericht betreffende waterleidin9plannen<br />

in het <strong>Loosdrecht</strong>se Plassen9ebied.<br />

in: Natuur en Landschap, II, 1949/50,<br />

blz. 18 (9eY11.).<br />

8 r a n d w e e r<br />

145. La9erman, D.<br />

146.<br />

Het Jaar1ijkse brandspuitproberen op dinsda9<br />

na Pinksteren in de twinti9er jaren.<br />

In: HKL, nr. 3, sept. 1974, blz. 3-4.<br />

Vijfti9 jaar vrijwilli9e brandweer (in<br />

<strong>Loosdrecht</strong>). <strong>Loosdrecht</strong>, 1975 (9e!11.).<br />

KRIJGSGESCHIEDENIS<br />

147. Marx-Van Ankum, G.<br />

148. Voo9S90erd, w.<br />

149. Schipper Jr., J.<br />

150. Wijhe, J.m •. van<br />

151. Grevenstuk, J.G.Th.<br />

152. Houtman, Th. J.<br />

153. Grevenstuk, J.G.Th.<br />

154. Marx, G.<br />

In 1629 le9de vijand het loodje te9en list<br />

van <strong>Loosdrecht</strong>se boeren.<br />

In: TVE, II, 1972, afl. 3, blz. 26-31.<br />

Invallen der Franschen in de Vechtstreek<br />

in 1672 en 1673.<br />

In: J :-~>~ rb. Nift., 1923, b1z. 6.<br />

De bele9erin9 van het slot Kranenburg in<br />

1672 door de Franschen, waarna zij een inval<br />

dmen in de <strong>Loosdrecht</strong>en.<br />

In: Jaarb. Nift., 1928, blz. 10-12 (9et11.).<br />

De Franschen in de Vechtstreek in 1672.<br />

In: Jaarb. Nift., 1923, b1z. 6.<br />

De inva1 der Franschen in de Vechtstreek<br />

1672-1673.<br />

In: Jaarb. Nift., 1928, blz. 13.<br />

Onder Fransche geweldenarij (o.a. in <strong>Loosdrecht</strong><br />

in 1672).<br />

In: Jaarb. Nift., 1940, blz. 12-16.<br />

De Pruisen in de Vechtstreek 1787.<br />

In: Jaarb. Nift., 1924, blz. 28.<br />

Soldaat van Napoleon (Corn. Daams 1789-<br />

1844).<br />

In: HKL, III, nr. 13, sept. 1976, b1z.<br />

84-88.<br />

16


155, Belonje, J.<br />

156. Presser, J.<br />

157. Jong, L. de<br />

SOOlAAL-ECON~OISCHE<br />

GESCHI(DENIS<br />

fort ·Spion.<br />

In: Jaarb. Nift., 1970, blz. 45-54.<br />

Ondergang. De vervolging en verrlelging<br />

van het Ned. Jodendom. 1940-1945, Deal I,<br />

blz. 450. DRe1 II, b1z. 13-16. 's-Gravenhage,<br />

1965-<br />

Het koninkrijk der Neder1anden in de tweeds<br />

wereldoor1og. Deal VI, blz, 355 (over Loosdr.<br />

Pa1estinapioniers; vgl, J, Melkman in:<br />

Nw, Isr, Weekb1ad, 21 mei 1965),<br />

A 1 g e m e e n<br />

158, Lange, P.W. de<br />

159. Brand, F.<br />

V e e n d e r i J<br />

160, Dolk, Th. f.J.A.<br />

161. Kleijntjens, J.<br />

162. Stapelkamp, Chr.<br />

163. Daams, J.<br />

164. Daams Jzn, J,<br />

De beroepsstructuur in 1811 van de vo1wassen<br />

manne1ijke bevolking van Hilversum en<br />

enke1e naburige gemeenten (o.a. <strong>Loosdrecht</strong>),<br />

In: Holland, regionaa1-hist, ts., VI, 1974,<br />

blz. 202-225.<br />

De mannelijke beroepsbevolking van <strong>Loosdrecht</strong><br />

aan hat begin van de 19e eeuw.<br />

In: HKL, III, nr. 11. maart 1976, b1z.<br />

37-44 en nr. 12, mei 1976, blz, 55-60,<br />

Het veenrecht in de provincia Utrecht van<br />

1592-1916, Utrecht, 1916 (met kaart).<br />

De venen van Utrecht (=<strong>Loosdrecht</strong>).<br />

In: De Navorscher, LXXV, 1926, blz. 109.<br />

Veenderijtermen en enige andere woorden<br />

uit het Utrechtse polder1and,<br />

In: Ts, v. Ned, Taal- en Letterkunde, LXXI,<br />

1953, b1z. 129-144,<br />

<strong>Loosdrecht</strong> en de <strong>Loosdrecht</strong>se plassen.<br />

In: Informatiegids der gemeente <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

z.j, ( l 970 ), blz. 3-6.<br />

He t veenbedrijf in hat Vechtp1as sengebied.<br />

In: De Noordelijke Vechtplassen. 1976.<br />

Blz. 31-63,<br />

R e c r e e t i e<br />

165.<br />

Het 10-jatig bestaan van de watRrsportvereniging<br />

"<strong>Loosdrecht</strong>".<br />

In: Ons Element, Gei11. Weekb1ad voor zeewe<br />

zen en watersport,<br />

17


166. B.<br />

167. J. L(oefl'<br />

168. Lakens Douwes, c.<br />

169. Bouw, A. e.a.<br />

170.<br />

171. Gerritsen, H. C.<br />

172. marx, G. en r. Brand<br />

A. Srrenger erevoorzitter van 50-jarig<br />

''Loo sdrecht''•<br />

In: De Wa t e rkampioen, nr. 1076, 1962, b1z.<br />

895-896 (ge!11.).<br />

50 Jaren "<strong>Loosdrecht</strong>".<br />

In: De Waterkamp ioen, nr. 1076, 1962, b1z.<br />

897-900.<br />

Ltiosdrecht en de waterski-sport.<br />

In: De Waterkampioen, nr. 1089, 1962, b1z.<br />

1951-1953.<br />

Onderzoek near de r ecreatie in he t <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

p1assengebied. 2 delen. Uitg.<br />

Geograf . Inst. der R.U. te Utrecht. Soc.<br />

Afd. 1951.<br />

Hollnds-Utrechts p1as sengebied. Re9iona1e<br />

Recreatie-brochure nr. 3, 1973. Uitg. ANWB.<br />

Hoe de eenvoudige VVV <strong>Loosdrecht</strong> een internationaa1<br />

contactadres ward.<br />

In: De Waterkampioen, nr. 1076, 1962,<br />

b1z. 894.<br />

Van "<strong>Loosdrecht</strong>s B1oei" tot een b1oeiend<br />

<strong>Loosdrecht</strong> ( 75 j ~ a r p1~a l se 1ijke VVV).<br />

In: HKL, III, nr. 11, maart 1976, b1z.<br />

25-32.<br />

A f z o n d a r 1 i j k a b e r o e p e n e n b e d r i j v e n<br />

173.<br />

174.<br />

175. Aa1berts-Dijkstra, B.<br />

176. c. m(arx)<br />

177. Akker, H. v.d.<br />

Bestek en voorwaa rden van de CoBperatieve<br />

Stoomzuive1fabriek "<strong>Loosdrecht</strong>" en de<br />

directeurswoning te <strong>Loosdrecht</strong>. Cedrukt.<br />

1852.<br />

firma C. Baay-<strong>Loosdrecht</strong> (botenbouw).<br />

In: Z66 is Utrecht. A'dam, z.j.(1942), b1z.<br />

196 (ge!11.).<br />

1674-1974. Van Oudsher Nijver (Jubi1eumbo<br />

r kje t.g.v. hat 300- j arig bestRa n v.h.<br />

bouwbedrijf J. Aa1berts v.h. J.J. Streefkerk<br />

te Loosdre~ht).<br />

November 1974. met 1ijst van bouwwerken<br />

1946-1974 en 1ijst van vast personee1 per<br />

1-1-1974.<br />

Tr 1bazen in <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: HKL, nr. 3, s ept. 1974, blz. 7-8.<br />

De to1baas van Lo osdrecht: me1is van den<br />

Akker. In: HKL, nrs. 4, 5 en 6 (1974/75).<br />

18


178, Siepman v,d, Berg, D.A,m, 60=40+20 ,,, en wat at het gezin Voogd?<br />

In: HKL, III, nr. 11, maart 1976, blz.<br />

45-50 (klompenmakers), Getll,<br />

179, Schlimme; ~.r.c.<br />

180, Brand, f, en C, Wierda<br />

181, Schlimme, J,r.c.<br />

Waa r wringt de schoen(maker) in <strong>Loosdrecht</strong>?<br />

In: HKL, III, nr, 12, mei 1976, blz. 61-<br />

62 (ge!ll,).<br />

Als Kees Schouten vertelt ,,,(timmerman,<br />

geb, 1884),<br />

In: HKL, III, nr, 13, sept. 1976, b1z,<br />

92-99 ( geill.),<br />

Uit het dagboek van Jacob Pes (midden 18e<br />

eeuw in <strong>Loosdrecht</strong>),<br />

In: HKL, nrs, 4 t/m 11 (okt, 1974-maart<br />

1976 ) en HKL, IV, nr, 15 jan. 1977),<br />

5 o c i a 1 e t o e s t a n d a n<br />

182, Schipper Jr., J,<br />

183, Brand, f,<br />

184, Pos(sche), 5,<br />

185, Pes, Siem<br />

Over een leelijke gewoonte in de <strong>Loosdrecht</strong>en<br />

omstreeks 1607,<br />

In: Ja~rb, Nift., 1928, blz. 5-8,<br />

"mijn eerste man trouwde ik uit weelde,<br />

m'n t weede uit armoede" (armoede in <strong>Loosdrecht</strong><br />

in de ! Be e e u w~.<br />

In: HKL, nr, s, dec, 1974, blz, 4-5,<br />

De zorg voor armen en wezen (in <strong>Loosdrecht</strong>)<br />

In: De Mol, blz. 62-70,<br />

Berichten uit de <strong>Loosdrecht</strong>se samenleving,<br />

Anno 1494 en 1514,<br />

In: HKL, III, nr, 10 en 11 (jan,en maart<br />

1976).<br />

DDmiNEE DE mOL EN . ZIJN PORSELEINfA8RIEK<br />

1.!!_~.<br />

187.<br />

Ae, A.J. v.d,<br />

Biographisch Woordenboek der Nederlanden,<br />

Deal XII, 1869, blz, 923 i.v, mol, Johannes de,<br />

(me rkwaa rdigerwijs geen woord over de pors<br />

el einfabriek!),<br />

NBW, X, blz. 636 i,v, mol, Johannes de<br />

(door Wumkes),<br />

188, Schipper jr,, J,<br />

189, mulder, Anne H,<br />

190,<br />

Over een predikant-dichter-fabrikant uit<br />

de !Be eeuw, Johannes de mol 1724-1782,<br />

In: Gens Nostra, 1948/49, blz, 408 (geill,),<br />

Zeven eeuwen Nederla nds e l evenskunst,<br />

A' dnm , 1952, blz, 71-81 ( Porselein en<br />

theologie:enz,),<br />

Joannes de Mol, Pr edikant-fabrikant uit<br />

de ! Be eeuw, Hist, Reeks <strong>Loosdrecht</strong>, deal I,<br />

Zaltbommel, 1974 ( ge!ll,),<br />

19


191, Roodenburg, marie­<br />

Corn~lia<br />

De dominae maakt porselein (n,a.v, de<br />

uit9ave van nr, 190 hierboven).<br />

In: Spiegel Historiael, X, nr, 3, maart<br />

1975, blz, 178-180,<br />

192, Siepman-V;d, Berg, D.A.m. Het veelzijdige !even van dominae De mol,<br />

In: nr. 190, blz. 9-34,<br />

193, Het wapen van dominae De mol,<br />

I~: nr, 190, blz. 86 en ea.<br />

194, mol, N.J. de en r. Brand Johannes de mol en zijn nakomelingen<br />

(met stambnom),<br />

In: nr. 190 1 blz, 87-99,<br />

195, Siepman-V,d. Berg, D, Naspeuringen in Ootmarsum (m.b,t, ds. De<br />

mol).<br />

In: HKL, nr. 5, dec, 1974, blz. 3-4.<br />

8 i j z o n d e r h e d e n o v e r de p o r s e 1 e i n f a b r i c a g e<br />

196, Gelder, H.(, van<br />

197, mensch, Peter van<br />

198, mensch, Peter van<br />

199, mensch, Peter van<br />

200. mensch, P. van<br />

201. mensch, P.J.A. van<br />

Twee negotiaties ten behoeve der Hollandsche<br />

porcelein-industrie ( •• ), II. Plan<br />

van een geldleening ten behoeve van de<br />

fijne porcellain-fabriecq "van pe oude. 1 _ . . ~~<br />

<strong>Loosdrecht</strong>" ,T ~~ v.d · J ~~~5!'-"'" ('trr~ ~.rt<br />

In: Bijdr. Econ., I, 1916, blz. 250,<br />

Enkele aantekeningen betreffende de <strong>Loosdrecht</strong>se<br />

porseleinfabriek van Ds. De mol,<br />

In: TVE, IV, 1974, blz. 73-84 (ge!ll, ).<br />

De vervaardiging van porselein (m,n. in L,),<br />

In: nr. 190, blz. 38-47;<br />

De beschildering van <strong>Loosdrecht</strong>s porselein.<br />

In: nr. 190, blz. 48-56.<br />

Nogmaals <strong>Loosdrecht</strong>s porselein; nieuwe<br />

ontwikkelingen in het onderzoek naar de<br />

fabricage van porselein in <strong>Loosdrecht</strong>,<br />

In: HKL, nr. 9, nov. 1975, blz. 10-11.<br />

Vorm£rsmrrken op he t Loos drechts porselein,<br />

In: HKL, ~v, nr, 15,jan. 1977, blz. 2-15.<br />

'773·<br />

Diver sen<br />

202. Par, Jacob<br />

203, Havard, H,<br />

Nederlandsche Porceleinfabrieken, o,a,<br />

te Oud-Loosnrecht.<br />

In: De Navorscher, 1853, blz. 123.<br />

La ceramique hollandaise. Histoire des<br />

faiences de Delft ••• Lonsdrecht, •••<br />

Amsterdam, 1909,<br />

20


204. Schipper jr., J.<br />

205.<br />

Uit de historie van <strong>Loosdrecht</strong>. o fC.~<br />

In: Jaarb. Nift., 1929, blz. 15-25 (ge!ll.).<br />

Aanwinsten van he t Gooisch Museum te Hilversum.<br />

In: Oudheidk. Jaarb,, 1939, blz. 70,<br />

~ ~~ .J.c)<br />

206, Noothoven van Goor, J.M. Nieuwe gege vens over het Oud-Hollandse<br />

porselein.<br />

In: Dud-Holland, LX, 1943, blz. 72-90<br />

(ge!ll. ).<br />

207. Wolf-Catz, Helma <strong>Loosdrecht</strong>s rorselein: zuiver en zeldz~am,<br />

In: Elseviers Weekblad, 1-6-1957,<br />

208, Zijlstra, Gerlof N. Hat Nederlands porcelain (aanwinst Goois<br />

Museum).<br />

In: 01ed. v.h. f•lus . v.h. Gaol en Omstr,,<br />

nr. 7, blz. 59-61, 1961 (ge!ll.).<br />

209. Heukensfeldt Jansen, M.A. Hollands en Duits Porselein in KastPel<br />

en A.L. den Blaauwen Sypesteyn te l:ieuw-Locsdrecht,<br />

In: ffied. Ceramiek, nr, 42,<br />

210. Schnorr von Carolsfeld<br />

Porzell~n dBT Europaischen Fabriken. Band II.<br />

Braunschweig, z.j, (1974), blz. 274-279.<br />

KERKELIJK LEVEN EN ONDE~WIJS<br />

211. Verburgt, J.W.<br />

Geschiedkundige aantekeningen op de kerke-<br />

1ijke en plaatselijke ges. hiedenis van de<br />

N.H. gemeenten in ce Vechtstreek,<br />

In: Kerkbode voor de Vechtstreek, I, en v1g.<br />

0 u d - L a a s d r e c h t<br />

212. Rientjes, A.E.<br />

213. Karsemeyer, w.<br />

214,Does, J.C. van dar<br />

Over de herkomst, donateurs en gieten van<br />

de K1ok van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Jaarb, Nift, 1934, blz. 34.<br />

Herinnering aan de daden oes Heeren, in<br />

betrekking tot zyne kerk in ons vaderland.<br />

Zawrtsluis, L, Nyho1t, 1862, 20 b1z.<br />

(herdenking 25 jaar Geref, Kerk in Oud-<br />

L. in 1860) .<br />

Schetsen uit het ontstaan en de eerste<br />

jaren der Afscheiding, De stichting dar<br />

gemeente to Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Woord en Geest, Geref. Weekblad, IX,<br />

nr, 15, 12-1-1934,<br />

N 1 e u w -<br />

215.<br />

L a a s d r e c h t<br />

Vervo1gserie over N.H. gem. N,L. bij 300-<br />

jarig b es t ~ an als ze1fstandige gemeente.<br />

In: Gaol- en Eemlander, 9 dec 1903; 2, 13 en<br />

20 jan, 1904 ; 3, 10, 20, 24 en 27 febr.1904;<br />

2, 5, 9, 16, 19 maart 1904.<br />

21


216. Vellenga, G.<br />

217. Ve1lenga, G.<br />

218. Voogsgeerd, W.J.<br />

219. Brunekreef, H.<br />

220.<br />

221. Brunekreef, H.<br />

222. Brunekreef, H.<br />

Eene bladijda uit de geschiedenis van de<br />

Si jpekerk. Lezing bij de herdenking van het<br />

300-Jarig bestaan von de Ned. Herv. Gemeente<br />

te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, op 20 December 19~3.<br />

38 b1z.<br />

Ook in: Stemmen voor Waarheid en Vrede,<br />

1904, b1z. 801.<br />

Sen fundatiebrief van het recht van patronaatschap<br />

en col1atie (van de kerk van N.L.).<br />

In: Ned. Archief v. Kerkgesch., ~~.~ IV, ~~ 3<br />

1906, b1z. 339;-347'<br />

lets uit de geschiedenis der Sypekerk te<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Brochure, aangeboden door de Restauratie<br />

Commi s sie v.d. Herv. Gem. te Nw.-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

maart, 1962, b1z. 3-9.<br />

De oude pastorie (van Nw.-L.). Later voortgezet<br />

als: De oude notulen ( v.d. kerkeraad<br />

van de Herv Kerk te Nw.-L.).<br />

Omvangrijke serie bijdragen over de gesch.<br />

v.d. oude pastorie, va n <strong>Loosdrecht</strong>, en omvanrijke<br />

~ittrekse1e uit de notulenboeken<br />

van de kerkeraad van 1700-1965.<br />

In: De Kerkk1ok, zie nr. 17. Eerste bijdrage<br />

23-1-1971, laatste 24-10-1974; op drie<br />

1osse stencils vo1tooid.<br />

Over een stukje Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> dat a1<br />

heel oud is. De kerk. De pastorie. Kasteel<br />

Sypesteyn.<br />

Uitg. t.g.v. restauratie Dude Pastorie.<br />

Z.j.(1972). Ge!ll.<br />

Een kerk voor Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> in 1400.<br />

In: TVE, II, an. 9, nov. 1972, blz. 122-<br />

124.<br />

De verkiezing van een bisschop in Utrecht<br />

en benoeming van de eerste pastoor in<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: lnformatiegids der gemeente LoosdrPcht,<br />

1973, blz. 3-13.<br />

0 n d e r w i J s<br />

223. marx, G.<br />

Van een koppig School- e n een ~alsstarrig<br />

Gemeentebestuur. De schoo1s trijd in de<br />

jaren 1926-1931.<br />

22


BOUWKUNDE<br />

A 1 g e m e e n<br />

224. Voorloopige Lijst dar Ned8rlandsche monumenten<br />

van Geschiedenis en Kunst. Deel I.<br />

De provincia Utrecht. 1908. Blz. 38-39.<br />

225.<br />

226. Lutterve1t, R. van<br />

227.<br />

Kunstreisboek voor Nederland, samengesteld<br />

in opdracht van de Rijkscomm. vnor de monumenetnbeschrijving.<br />

4de druk. Amsterdam,<br />

1960, blz. 417.<br />

Korte geschiedenis van de monumenten in de<br />

Vechtstreek.<br />

In: Bulletin van de Ned. Oudheidk. Bond,<br />

6e serie, jrg. II, 1949.<br />

Lijst van onroerende monumenten in de<br />

gemeente <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: TVE, II, afl.2, febr. 1972, b1z. 20.<br />

N. H. K e r k 0 u d - L o o s d r e c h t<br />

228. Rientjes, A.i.<br />

229. marx, G.<br />

230. Pas, s.<br />

231. Pas, s.<br />

Nogm~al~ de klok van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In; J aarb. Nift., 19J7, blz. 52.<br />

Een roemruchte geschiedenss, de klok in de<br />

toren van de Hervormde Kerk in OudTLaosdrecht.<br />

In: HKL, nr. 7, mei 1975, b1z. 3-4.<br />

De oude kerk (van Oud-L.).<br />

In: De mol, blz. 35-37.<br />

In en om de "Oukerck". Enige historische<br />

bijzanderheden over de vonrmalige oude<br />

Ned. Herv. kerk te Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: HKL, III, nr. 14, dec. 1976, blz.<br />

105-132. Geili.<br />

N. H. K e r k e n P a s t a r i e t e N i e u w - L o a s d r e c h t.<br />

232. Vel1enga, G.<br />

De Sijpekerk. (crue-v- ck .£~\r~)<br />

In: J aarb. Nift., 1915, blz.22-25.<br />

233.<br />

234. Sterre, P. van dar<br />

235. Prins-Schimmel, meta A.<br />

en George E. v. leersum<br />

Hervormde kerk Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. De Restauratie<br />

1962. 16 b1z. Gei11.<br />

Toekemstbee1d. Bij de aanvang van de Re•muratie<br />

van de Hervormde Kerk te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

ln:nr. 233, blz. 10-12.<br />

Langs de oude Utrechtse Kerken. Baarn, z.j.,<br />

(1975), b1z. 111-112 en 125-126. Gei11.<br />

23


236, Vellenga, G,<br />

237,<br />

238. Rient~es, A,E,<br />

239, Vellenga, G,<br />

240, J~arx-Van Ankum, G,<br />

241, Meulanbalt, J.c.<br />

De Sijpetoren,<br />

In: J"arb, Nift,, 1914, blz. 11-14. Ge!11,<br />

Bij dPn kerktoren van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Buiten, 1927, blz. ~53. Ge!l1,<br />

Oe doopvont van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

In: J ,mrb, Nift,, 1932, blz. 1,<br />

<strong>Loosdrecht</strong>'s 1eeraarshuis.<br />

In: Jaarb. Nift., 1916, b1z. 44,<br />

De hervormde nas borie van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

In: TVE, I, 1970/71, blz, 113-115,<br />

Aesteuratie oude pastorie Hervormda Kerk<br />

te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

In: nr, 220,<br />

D i<br />

v e r s a n<br />

242, Kloos, J.P.<br />

243,<br />

GENEALDGIE<br />

6<br />

Zomerhuisje aan oe <strong>Loosdrecht</strong>se Plassen<br />

(architect Rietveld),<br />

In: De B, 1941, blz. 103, Ge!ll,<br />

Waning aan de 8oomhoakschedijk in de derde<br />

plas te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> (architect Ph,<br />

J, Hamers),<br />

In: Architecture, 1941, blz. 337, Ge!11,<br />

244, Wijnaendts van Resandt<br />

245. mur, D.<br />

246, Schlimme, J.F.C,<br />

247, Middag, E.G.<br />

Aanteekeningen uit de oude Kerke1ijke<br />

registers van Oud-<strong>Loosdrecht</strong> (Oukerck)<br />

en van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> (~e Zijp , Sijpa),<br />

In: NPd, Leeuw, dPe1 28, 1910, kol. 234- '\<br />

238 en 290-294, (~~ 4,...-ho"--> llt ..._ 8' "-~J<br />

lluwe1ijken Geref, Gem. Oud-<strong>Loosdrecht</strong><br />

1808-1811,<br />

In: Gens Nostra,<br />

met naam en toenaam (genea1. Schiprer en Pes).<br />

In: HKL, nr. 7, mai 1975, blz, 1.<br />

Een nieuwkomer vindt een ongedachte relatie<br />

met zijn voorgeslacht (in <strong>Loosdrecht</strong> ),<br />

In: HKL, nr, 8, sept. 1975, blz. 6,<br />

ANECDOTISCHE GESCHRIFTEN<br />

248<br />

Hat spook bij de turfschuren,<br />

In: Cohen, Ned, Sagen en legenden, I, b1z.<br />

184-185, Ook in: HKL, III, nr. 12, mei<br />

1976, blz. 77,<br />

24


249. Akker, H. v.d.<br />

250. Brand, r.<br />

251. Lagerman, O.<br />

252. marx-Van Ankum, G.<br />

253. Marx-Van Ankum, G.<br />

254. marx-Van Ankum, G.<br />

255. Marx-Van Ankum, G.<br />

256. Marx-Van Ankum, G.<br />

257. Pos, Siem<br />

258, Pas, s.<br />

259. Pas, s.<br />

Angstig avontuur (op de Loosdr. p1assen).<br />

In: HKL, IV, nr. 1, jan, 1977, b1z. 16-20,<br />

Het gebeurdc in de Ho11andsche Tuin:<br />

In: HKL, III, nr, 13, sept, 1976, b1z.<br />

102-104,<br />

Een bewogen dag in het mo1enanrsgezin op<br />

de Lnosdr Rchtse korenmo1en "Je Haas" (in<br />

de franse tijd).<br />

In: HKL, nr. 9, nov, 1975, b1z. 1-3.<br />

Schetsjes uit hat (loosdrechtse ) dorpsleven<br />

in de achttiende eeuw.<br />

In: De Mol, blz. 71-84.<br />

Drama in zakformaat in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: T•;E, I, 1970/71, blz. 185-186,<br />

Ve1dwachter ro1de in ton op oudejaarsavond<br />

(in Lnosdrecht omstreeks 1910),<br />

In: HKL, nr. 5, dec. 1974, blz. 8-9,<br />

<strong>Loosdrecht</strong>s dorpsfeest in 1909ontaardde<br />

in twist.<br />

In: TVE, I, 197D/71, b1z. 42-46.<br />

Fietsen in de goeia· ouwe tijd was geen<br />

pretje (voor Jasper Daams).<br />

In: HKL, nr. 9, nov, 1975, b1z. 4-6.<br />

Wat is oen dorp zonder vroedvrouw?<br />

In: HKL, nr. 3, sept. 1874, blz. 6-7.<br />

Een reis1ustig chirurgijn (in <strong>Loosdrecht</strong><br />

in de 18e eeuw).<br />

In: HKL, nr. 6, febr, 1975 1 b1z. 5-7.<br />

Er is we1n1g nieuws onder de zen ( in<br />

<strong>Loosdrecht</strong> in de 1Be eeuw).<br />

In: HKL, nr. 7, mei 1975, b1z. 5-6.<br />

VARIA<br />

260, Ade1, J.<br />

261. J, L(oeff)<br />

262, Pas, s.<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: Eigen Haard, 1911, b1z. 748,<br />

De ondergang van het dorp Oud-Lonsdrecht,<br />

eens bekoor1ijk, ze1fs mnoi, nu nen verschrikking.<br />

In: De Waterkampioen, nr, 1076 , 1962,<br />

b1z. 908-911.<br />

Berichten uit ha t dagb1ad de "Gooi- en<br />

Eem1ander" V3n 1900-1912 (over <strong>Loosdrecht</strong>),<br />

In: HKL, nr. 6, febr. 1976, b1z. 7-9,<br />

25


263. Voogsgeerd, W.<br />

26 4. mensch, · Peter van<br />

265. lterson, w. van<br />

266. Voogsgeerd, W.<br />

267. Rooyen, A. van<br />

268. Brand, r.<br />

269.<br />

27D. Stape1kamp, Chr.<br />

271. Stape1kamp, Chr.<br />

272. Ligt, B. de<br />

273. Aalderink, H. en<br />

B. Do s tarbroek<br />

lets ove r r ege rings zorg in de geschiadenis<br />

van <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

In: J aarb. ~Jift., 1915, b1z. 14.<br />

Hat weer in Loo s drecht in de 18a eauw.<br />

In: HKL, nr. 6, f ebr. 1975, blz. 1D.<br />

£en rui1ve rkaveling ta Breukelarveen in<br />

1552.<br />

In: Jaarb. Dud-Utrecht, 196D, blz. 91-1D3.<br />

De mo1en van ffiijndan.<br />

In: Jaa r b. Nift., 192D, b1z. lU-14.<br />

De "Witte Villa" (in Dud-L.). Met een naschrift<br />

over de geschiedenis van ha t huis. Gel11.<br />

In: HKL, III, nr. 10, j an. 1976, b1z. 12-<br />

18.<br />

"Huis t e Lo osdracht", in Dud, maar oak in<br />

Nieuw! Gall1.<br />

In: HKL, III, nr. 1D, jan. 1976, blz. 12-<br />

18.<br />

Het hui~je van Luyer. Ge!11.<br />

In: HKL, III, nr. 12, mei 1976, blz. 53-54.<br />

Notities (over idioom van de Vechtstraek).<br />

In: Ni euwe Ta al9ids, 3Be jrg., 1944, b1z.<br />

51-53.<br />

Oude woorden en uitdrukkingen, bewaard in<br />

de volks t aa1 van de Utrechts e Vechtstreek.<br />

In: Ni euwe Taalgids, 46e jrg., 1953, b1z.<br />

217-22D.<br />

Koddige en erns t i ga ops chriftan in het l7daeeuwse<br />

Loo sdrecht.<br />

In: HKL, nr. 3, s ept. 1974 , blz. 5-6.<br />

Sigarenban : j es. Cees Ha 1evoet uit Dud­<br />

Lo nsdrecht: ve rzameling van 65.D OD "enka1e"<br />

en 40. DGO "dubbe1e" •••<br />

In: He t Za kennieuws, 35e jrg., nr. 2.<br />

26


REGISTER VAN ONDERWERPEN<br />

Aa1berts, J,, bouwbedrijf: 175<br />

Afscheiding: 214<br />

Akker, me1is v.d.: 177<br />

A1ewijn, mr, Z,H,: 141<br />

Ambachtsheren: 138 t/m 142.<br />

Amstel,heren van: 136<br />

Ankeveen: 96<br />

Ansichtkaarten: 43<br />

Anxtel: 74<br />

Architect Hamers: 243<br />

Architect Rietveld: 242<br />

Armenzorg: 184<br />

Armoede: 183<br />

8aay, fa, G,: 174<br />

Beschi1dering porse1ein: 199<br />

Bib1iografie: 29<br />

Bijdorp, Huize: 50<br />

Bisschop frederik van Blankenheim:<br />

22<br />

Blok1aan: 79<br />

Bosch, <strong>Loosdrecht</strong>se: 90<br />

Botenbouw:174<br />

Brandspuitproberen: 145<br />

Brandweer: 146<br />

Breuke1erveen: 22, 75, 265<br />

Buiten1ust, Huize: 86<br />

Chirurgijn: 258<br />

Co~p. Stoomzuive1fabriek: 173<br />

Daams, Corne1is: 154<br />

Daams, Jasper: 256<br />

Drecht: 74, 77<br />

Drinkwater: 143<br />

Doopvont N,L,: 238<br />

Eikenrode: 142<br />

eilanden: 121<br />

franse bezetting: 148 t/m 152<br />

Genea1ogie: 68, 69<br />

Geneeskruiden: 84, 85<br />

Grenzen: 21 t/m 25<br />

Hacke van mijnden, J,C,: 142<br />

Ha l 1ink, Wi11em van: 71<br />

Haze, Anna de : 1 39, 140<br />

Hazevoet, Cees: 273<br />

Heu1: 80<br />

Historische Kring <strong>Loosdrecht</strong>:<br />

5<br />

Hoefijzers te Nieuwers1uis : 126,<br />

127<br />

Ho11anuse Tuin: 250<br />

Ho r ndijk: 80<br />

Hui s j e vnn Luyer: 269<br />

Huis te Loo sdrecht: 268<br />

Idioom Vechtstreek: 270, 271<br />

Jodenvervo1ging: 156, 157<br />

Kerk: N,H,:17 (zie vorder de rubrieke<br />

n Kerke1ijke leven on Bouwkunde ) ,<br />

~6~~~ k ';~ef,: 18, 213, 214<br />

R e rl~: ~.R.: 19, 20<br />

Ke rk: voorma1ige in O.L.: 230, 231,<br />

Ki evits buurt: 109<br />

K1ok D.L.: 228, 229<br />

K1ompenmakers: 178<br />

Kortenhoef: 87, 96<br />

Kwake1pad: 80<br />

Landschap: 34, 36<br />

Loenen: 27<br />

Loene rveense p1as sen: 113<br />

<strong>Loosdrecht</strong>s B1oei (VVV): 2, 15, 171,<br />

172<br />

marte1aar (Weeresteyn): 130<br />

mestrekken: 182<br />

mijnden: 47, 79, 136 t / m 142, 266<br />

~oeras s e n: 08, 89<br />

mo1en De Haas: 251<br />

mo1en van mijnden: 266<br />

Oluieve1d: 79<br />

Natuur r eservaten: 82<br />

Neogothiek: 73<br />

Nieuwers1uis: 126, 127<br />

No ord: 77<br />

Nootweg: 78, 79<br />

Onde r gang O.L,: 261<br />

Opschriften: 272<br />

Ornitho1ogie: 90<br />

Otters: 92<br />

Pa1estinapioniers: 156, 157<br />

Pampa Heave: 90<br />

Pampus: 77<br />

Pa s t orie N.L.: 219, 220, 239 t / m 241,<br />

Pe r s oonsafbPeldingen: 44<br />

Pl nssenschap: 120<br />

Pes, goneal. : 246<br />

Pes , Jacob (dagboek): 181<br />

Pruisen: 153<br />

27


Rading: 80<br />

qampjaar 1672: 148 t/m 152<br />

Ruilverkaveling: 265<br />

Schenkeldik : 80<br />

Schipper, geneal.: 246<br />

Schoenmakers : 179<br />

Sr.hoolstrijd : 223<br />

Schouton, Kees: 180<br />

Sigarenbandjes : 273<br />

Snel: 77<br />

Spion , Rort: 155<br />

Sp r e ng er, A.: 166<br />

s t.,r: 77<br />

StrGe fkerk, J.J.: 175<br />

Struekplannen: 32 t / m 35 1 110 1 111<br />

Sypeste ~n, jhr . C.H . C. A. van : 70 1<br />

73<br />

Timme rman: 180<br />

Tolbazen: 176 1 177<br />

Topografie: 41<br />

Tuin: 86<br />

VePnderijtermen : 162<br />

Veenhout : 131<br />

VeP nontginning : 116 t / m 119<br />

Vr>P.nrecht : 160<br />

Verenigingen: 16<br />

Verhalen : 28 1 248<br />

'Jerlnndi ng : 87<br />

Voogd ( klompenmakPr) : 178<br />

Vormersmerken porselein: 201<br />

Vroedvrouw: 257<br />

Vuntus: 79<br />

Wa t erleiding: 144<br />

Wa t erpeil: 106<br />

Waterski-sport: 168<br />

Wa t~r sp ortver . ''<strong>Loosdrecht</strong>'':<br />

165, 166, 167<br />

Ula tervervuiling: 93 t / m 97 1 114<br />

Weer, de: 74 , 79<br />

!Ueer , het: 264<br />

~P.e resteynse lijkkist: 128-130<br />

Wege n: 25 , 31<br />

Watering, Nieuwe: 74<br />

Wijde Blik : 81<br />

Wijde Keel: 81<br />

Wije , 't: 81<br />

WittP. Villa, O. L.: 267<br />

Wolvenjacht: 91<br />

Zudde: 74 1 81<br />

Zuwe: 81<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!