13.04.2016 Views

Loosdrecht Bibliografie

Bibliografie van Loosdrecht

Bibliografie van Loosdrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

hiStO~ISCh€ k~IO(j lOOSb~€Cht

Bl BLIOGRAFIE


HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT

BESTUUR:

Hr. J. Daams Czn . voorzitter St Annepad 15

Mevr. M L v. Agtmaal . secretaresse Vuntuslaan 36

Hr. F. Brand. penningmeester van Mijndenlaan 39

Hr. S. Pos . documentatie Eemnesserweg 86

Hr. Jac. J. Mur . ledenwerving Oud-Loosdr. dijk 23

Mevr. D. AM Siepman v. d. Berg Horndijk la

Mevr. H. Vaslenburg

van Mijndenlaan l7

Loosdrecht tel:3255

tel:4535

.. tel:4102

Hi Ivers u m tei:035-56964

Loosdrecht tel: 1132

tel:ll72

tel:ll93

REDACTIE:

Mevr. G. Marx-van Ankum

Hr. P. J. A van Mensch

Hr. F. Brand

Acacialaan 29

Luitgardeweg 35

van Mijndenlaan 39

Loosdrecht tel :3742

Hi lversu m tei:035-4lll8

Loosdrecht tel:4l02

LAY-OUT en OFFSET: F. Brand en H. Zeldenrijk

Losse nummers: f 2, 50 (exclusief porto)


LL6I 'lLP8..lpSOOl

*********************************************

l5!l ap ·s

..1oop Pl8lsa5uawes

*********************************************

llj:Ja..lpSOOl

JaAO

ua5eJPf!Q U!JL!:>Spfn ua ua~aoq

UeA

3l:IV~~Oil818


I N H 0 U 0

Inleiding

Afkortingen

Bibliografie: Algemene informatiebronnen

Regionale en locale kranten en bladen

Loosdrecht in regionaal verband

Algemene plaatsbeschrijvingen

Loosdrecht in beeld

Archieven, musea en tentoonstellingen

Kasteel-museum Sypesteyn

Geologie en geografie, inclusief kartografie en

naamkunde

Flora en fauna, inclusief hydrobiologie

Oe plassen

Archeologie

Geschiedenis (algemeen)

Bestuur en openbare diensten

Krijgsgeachiedenis

Sociaal-economische geschiedenis

Dominae De mol en zijn porseleinfabriek

Kerkelijk levan en onderwijs

Bouwkunde

Genealogie

Anecdotisdhe geschriften

Varia

Register van onderwerpen

2


INLEIDIN!i_

De hier aangeboden bibliografie van Loosdrecht is in eerste instantie

opgezet om als hulpmiddel te dienen bij de werkzaamheden van de Historische

Kring Loosdrecht,

Dmdat de gemeente Loosdrecht een merkwaardige positie inneemt in de regie

- ze ligt op de grens van Holland en Utrecht, ze grenst aan de Vechtstreek

maar evenzeer aan hat Gooi - heb ik voor deze bibliografie de Loosdrechtse

grenzen soms bepaald. ruim getrokken, Daardoor is het verzamelde materiaal

misschien soms ook van belang voor de mr.er regionaal-gerichte onderzoekers,

De bibliografie is beperkt t ot wat in boekvorm of in tijdschriften over

Loosdrecht is gepubliceerd. De rubriek "Regionale en locale kranten en

bladen" heeft een wegwijzerfunctie naar het vele materiaal dat daarin

neg grotendeels verborgen ligt. De onder nummer 5 genoemde knipselverzameling

in het archief van de Historische Kring Loosdrecht is in dit

verband belangrijk,

Binnen de rubrieken en de onderafdelingen daarvan is de volgorde dar

titels gewoonlijk chronologisch, De rubriek "Dominae De Mol en zijn porseleinfabriek"

bevat alleen oie bijdragen die niet·voorkomen in de bibliografie

in het door de Historische Kring Loosdrecht uitgegeven boekje

over De mol,

De bibliografie is afgesloten in maart 1977.

Dp- en aanmerkingen en aanvullingen zijn mij van harte welkom,

3


A r K 0 R T I N G E N

Jaerb. Nift.

Jaarboekja van het Oudheidkundig Ganootschap

"Niftarlaka"•

HKL

Historische Kringeltjes, kontaktblad van

de Historische Kring Loosdrecht; vanaf

nr. 10 onder de naam: Historische Kring

Loosdrecht, op ander formaat.

De Mol

Joannes de mol. Predikant-fabrikant uit

de lBde eeuw. Zaltbommel, 1974. Historische

Reeks Loosdrecht, deal I (gei11.).

TVE

Tussen Vecht en Earn. Tijdschrift van:

Centrale Drganisatie van Vrienden van de

Historie van het Gooi en Dmstreken (sinds

1971).

4


ALGEMENE INFORMATIEBRONNEN

1 ..

2.

3.

4.

Provincials Almanak voor Utrecht, vqornamelijk

t en dienste van gemeente-, waterschaps-,

polder- en andere besturen, met

machtiging en in ordracht van Gedeputearda

Staten uit offici~le bronnen samengesteld

(sinds 1926; voortzetting van "Utrechtsche

Jaarboekje").

Gids voor Loosdrecht. Uitgave VVV "Loosdrecht's

Bloei", 1930 (gei11.).

Informatiegids der gemeente Loosdrecht,

Uitgave Gemeentebestuur Loosdrecht. Z.j

(1970), 1973, 1976.

Informatieblad gemeente Loosdrecht.

Uitgave Gemcentebestuur Loosdrecht

(sinds 1975; gestencild).

REGIONAL( EN LOCALE KRANTEN EN BLADEN

s.

Uitgebreide knipse1verzameling uit bovenbedoelde

bladen, aanwezig in hat archief

van de Hist. Kring Loosdrecht.

6.

7.

B.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dagblad De Gooi- en Eem1ander (sinds 18

Dagb1ad Gooische Klanken.

Dagb1ad Gooi en Ommeland,

De Gooi- en Eembode, Nieuws- en Adv.blad.

De Dinsdag-editie. Gratis Nieuws- en Adv.

blad voor Dud- en Nw.-Loosdrecht, 'a-Graveland,

(enz.). Eerste jrg. 1926,

De Gooi Expres. Gratis Adv.b1ad voor H'sum

( ••• ) Loosdrecht (enz,). Sinds 1929.

De Loosdrechtse Middenstand, Drgaan van de

Loosdrechtse Middenstanders.

Nieuwe Rand-Expresse, Onafh, nieuws- en

adv,b1ad voor Dud- en Nw,-Loosdrecht,

Muyeveld en Breuke1eveen,

Goois Weekblad, Nieuws- en adv.krant voor

Gooi, Eemland en Vechtstreek, Sinds 1972,

Loosdrechtse Badcourant. Uitg. Gooi- en

Eembode en VVV Loosdrecht en omstreken,

5


16.

17.

lB.

19.

20.

De K1aroen. Chr. Nieuws- en Vernnigingsblad

(voor Loosdrecht). Sinds l94B.

De Kerkk1ok. Kerkblad voor de Herv. Gem.

van Abcoude ( •• ) Nieuw-Lonsdrecht ( •• )

Oud-Loosdrecht ( •• ), enz.

Medede1ingenb1ad Geref. Kerk, Nw.-Loosdrecht.

De Gooische Post. R.k. weekb1ad voor het

. ~ooi en omgeving.

De Paulus Post. Periodiek informatieb1ad

van de Paulusparochie (te Loosdrecht).

LOOSORECHT IN REGIONAAL VERBANO

21. Voogsgeerd, w.

De grenswijziging tussen Holland en Utrecht

in 1919.

In: Jaarb. Nift., 1919, blz. 1.

22. Schipper jr., J.

23. Rodenburg, J.B.

24. Vrankrijker, A.C.J. de

25. Eberhardt, J.r.G.

26. Martini Buys, P.H.A.

27. Linde, S. van dar

2B. Terlouw, Piet

29. Moons, C.G.M.

30. Rijk, J.A. da

31. Lange, P.W. de

De ordonnantie van bis schop frederik van

B1ankenheim inzake de grensscheiding tussen

Loosdrecht en Breukelerveen.

In: Jaarb. Nift., 1929 1 blz. 57.

De grenzen van het Goo! (een hist.-geograf.

verkenning). H'sum, 1938, b1z. 17-23 (ge!11.).

De Gooise grenzen.

In: Noordho1land, I, 1956, b1z. 41-45.

Van Radings en Voetpaden.

In: Natuurbehoud. Uitg. Ver. tot Beh. v.

Natuurmonumenten in Ned., V, nr.1, 1974,

blz. 4-B (gei11.).

Een bijdrage tot de geschiedenis van de

Vecht tussen Utrecht en ffiuiden. 1903.

1000 Jaar dorps1even aan de Vecht, 953-

1953. Loenen aan de Vecht, 1954 (ge!ll.).

De Vecht. Een stream van verhalen. Haren,

1972, blz. 96-102.

Hat Gooi na 1BOO. Proeve van een se1ectieve

bib1iografie van becken en tijdschriftartike

l en in hat bijzonder betref fende de

9eschiedenis en geografie. Amsterdam, 196B

(gestencild).

Wandelingen door Gooi- en Ee~1and en Omsstreken.

Hilve rsum, 1905 (ge!11.).

Dude wegen in en om hat Gooi, I.

In: TVE, I, 1970 1 blz. 31-39.

6


32.

33, Mulder, W,

34,

35,

36.

Streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek.

Samengest, door de comm, v.a. G,S, van

Noordholland en door de Prov, Plan, Dienst

van Noordholland. Haarlem, 1965 (met kAarten

en grafieken).

Streekplan voor hat Gooi en de Vechtstreek,

In: Stedebouw en Volkshuisvesting, 46 (1965),

blz, 308-311. Oak in: Noordholland, X, 1965,

blz. 186-189,

Een landschapsstructuurplan voor het Gooi en

de Vechtstreek. Uitg. v.d. Ver. v. Vrienden

v.h. Gooi. ffiaart 1965 (ge!ll.).

Dntwerp Streekplan Vecht- en Plassengebied,

Uitg, Prov, Plan, Di enst Utrecht, 1967,

Het Vechtlandschap, Rapport 5taatsbosbeheer

en ffionumentenzorg, 1976,

ALGEffiENE PLAATSBESCHRIJVINGEN

3'J,

38, Ollefen, L, van en

R,Bakker

39, Kok, Jacobus

40, Aa, A.J. van der

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederland~n.

Deel 8, Amsterdam, 1750, blz. 47-52,

De Nederlandsche Stad en Dorpbeschrijver.

Amsterdam, 1793,

Vaderlandsch Woordenboek. Amsterdam, 1790,

deel XXII, b1z. 157,

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden.

Deel VII. Gorinchem, 1846, blz. 429 en v1g,

LOOSDRECHT IN BEELD

41. muller rz.' 5,

42, Loosjes, A,

43, Daams Czn., J,

44, Oaams Czn., J,

Catalogus van den topographischen Atlas

der provincia Utrecht, Utrecht, 1914, blz.

27, 96, 172-173.

Utrecht in beeld, Amst e rdam, z.j,, blz.

268-272 (;Sprokkelingen in Nederland, deal

13, Utrecht;landelijk gedeelte).

Loosdrecht in oude ansichten. 2de druk.

Zaltbommel, 1973 (getll.),

Kent u ze nag ,,. de Loosdrechters.

Zaltbommel, 1974 (geill.),

ARCHIEVEN, MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN

45. Verslag omtrent oude geme P.nte- en waterschapsarchioven

in de provincia Utrecht over

1888, 1889,

7


46, Royen, R, van

47.

48, Lange, P.W. de

49,

50.

Beschrijving van de doop-, trouw-, begraafboeken,

overlijdensregisters enz, in de

provincia Utrecht, datee rende van voor

dA invoering van den burgerlijken stand,

's-Gravenhage, 1930, blz. 77-78,

Inventaris van hat Archief der Heerlijkheden

Mijnden en de beida Loosdrechten (gestencild),

E'nl


59,

60. B., v.d.

61. Wolf-Catz, Helma

Sypesteyn.

In: De Kamioen, 1947, blz. 232 (gei~l.).

Kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.

In: Gens Nostra, lYSO, blz. 204 (gei1l.).

Kastelen, hun personages, hun schatten.

Hilve rsum/Antwerpen, 1967, blz. Sl-57

(getl1.).

· D e v e r z a m e 1 i n g

62, Gids voor het bezichtigen eener ve rzame1ing

vo orwe rpen van kunst en oudheid, tentoongesteld

in het kasteel '' De Sypesteyn" te

Nieuw-Loosdrecht. Z.j.

63, Het museum in het herbouwde kasteel De

Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.

In: Oudheidk, Jaarb., 1923, blz. 216.

Oak in: Bouwwereld, 1Y23 , blz. 256,

64, Schretlen, M.J.

65.

66, Kretschmar, r.L.O. van

De verzameling op het kasteel Sypesteyn te

Loosdrecht,

In: Elsevier's Getll. Maandschrift, 1926,

LXX II, blz, 372-383 en 1927, LXIII, blz.

413 vgl. (gei11.).

Aanwinsten van hat museum Sypesteyn ~e

Loosdrecht.

In: Oudheidk . Jaarb., 1 935 , blz. 26 vl9.

De portretten op het kasteel Sypesteyn

te Loosdrecht.

In: J~arb. v,h. Centr. Bureau voor Genealogie,

XXIII, 1969, blz. 114-173,

H e t g e s 1 a c h t V a n 5 y p e s t e y n

67. Zanten Jut, s.m. van

68.

Inventaris van hat familiearchief van

Sypesteyn. 2 Dalen. Uitg. v.d. Van Sypesteyn-stichting,

Nw.-Loosdrecht, 1969,

Genealogie Van Sypesteyn,

In: Ned, Ad r lsboek , · XLV, 1952, blz. 245,

69, Bloys van Tres1ong, P, C. Van Sypesteyn.

In: Ned, Leeuw, 1905, b1z. 190,

70, Wumkes, A.D. Jhr, C.H.C.A. van Sypesteyn. Kleine kroniek

van zijn !even. Uitg. v.d. Van Sypasteyn-Stichting,

Nw.-Loosdrecht, 1971.

71. mensch, ~. van Willem van Ha1link, eon misverstand,

In: HKL, nr. 3, r, ept. 1974, blz. 9-10.

9


D i v e r s a n

72. Mensch, Peter van

73. Menach, Peter van en

Andre van dar Goes

Sypesteyn in de 18de 8euw.

In: HKL, nr~1, maart 1974, b1z. 5-6.

Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn en Loosdrecht.

Sypesteyn en de neogothiek.

Het museum Sypesteyn.

Uitg. v.d. Van Sypesteyn-Stichting. Nw.­

Loosdrecht, 1976 (drie opste11en in 1 band).

Aank. in: Jaarb. Nift., 1976, blz. 46-47.

GEOLOGIE EN GEOGRAfiE, INCLUSIEf KA~TOGRAfiE

EN NAAMKUNDE

74. Monda, N. van de

75. Harting, P.

76. Enklaar, D.Th.

De rivieren de Vecht, Anxte1, Dregt, Geuzasloot,

de Zudde, Weer en Nieuwe Wetering.

In: V.d.monde, Tijdschr., 2e serie, la jrg.,

1844, blz. 165-179, 195-200, 205-216 en

230-236.

Mededeling van de uitkomsten, verkregen bij

een onderzoek van hat Breukelervean op 9

juni 1851.

In: Aant. v.h. vErhande1de in de sectievergaderingen

v.h. Prov. Utr. Gen. v. kunsten

en wet ens chappen, 1851, b1z. 19-24.

De oudste kaarten van Gooiland en zijn grenagebieden.

In: Ned. Archievenblad, 39e jrg., 1931/32,

blz. 185-205.

N a a m k u n d e

77. Ligt, B. de

78. Marx, G.

79. Ligt, B. de

Over de namen Drecht, Loosdrecht, de Ster,

de Snel, Pampus en de Noord.

In: HKL, nr. 4, okt. 1974, blz. 1-3.

Gissingen en vergis singen over de Nootweg.

In: HKL, nr.7, mei 1975, blz. 2.

Over de namen ffiijncen an Muieveld, Bloklaan,

Vuntus, Nootweg en de Weer (met een naschrift

Van G. Marx m.b.t. Nootweg).

In: HKL, nr.8, sept. 1975, blz. 4-5.

BO.

Ligt, B. de

Over de namen Rading, Horndijk, Schenkeldijk,

Haul en Kwakelpad.

In: HKL, nr. 9, nov. 1975, blz. 3-4.

81. Ligt, B. de

Over de namen 't Wije, Wijde Blik, Wijde Keel,

Zudda en Zuwe.

In: HKL, nr. 1, jan. 1977, b1z. 26-28.

10


flORA EN fAUNA, INCLUSIEf HYDROBIOLOGIE

A 1 g e m B B n

82. Handboek van natuurreservaten en wandelterreinen

in NedGrland. Uitg. v.d. Ver. tot

Behoud v. Natuurmon. in Ned., 1973, blz.

179-180.

83. Creutzberg, f. e.a.

De Zuide1ijke Vechtp1assen, flora en fauna.

RIVON-verhand. nr. 7, 1969. Uitg.: Sticht.

voor de Vecht en het oost. en west. plassengebied

(gei11., 4 1osse kaarten).

f 1 o r a

84. Wielen, P. van der

85. Graaff, W.C. de

86. Cool, Tine

87.

88. Vries, H.A. de en

V. Westhoff

89. Vries, H.A. de

De inzame1ing van geneeskruiden in loosdrecht.

In: Pharm. Weekb1ad, 58e jrg., 1921, blz. 175.

In het land der kruidenzoekers (=lnosdrecht).

In: Pharm. Weekb1ad, 5Be jrg., 1921, blz.1328.

De tuin van huize Buitenlust te Oud-loosdrecht.

In: Buiten, 1930, blz. 568 en 580.

Kortenhoef: Een veldbiologische studie van

een Hollands ver1andingsgebied (onder red. v.

W. meyer en R.J. de Wit), 1955. Uitg. Sticht.

v.d. Vecht en het oost. en west. plassengebied

(gei11.).

loosdrechtse moerassen.

In: De Waterkampioen, nr. 1089, 1962, b1z.

1946-1948.

Het moetasgebied ten oosten v.d. loosdr.

Plassen, zomers 1961 en 1962 (met 2 losse

kaarten).

In: nr. 83, blz. 11-44.

f a u n a

90. Jakma Sz., S.H.

91. Voogsgeerd, W.

92. Rikkert de Koe, C.T.B.

Ornithologische beschouwingen betreffende

het Loosdrechtsche bosch of "Pampa Hoeve".

In: levende Na tuur, XVII, 1913, b1z. 542en

564.

Wo1venjachten in de 16e eeuw (o.a. in Loosdr.).

In: Buiten, 1909, b1z. 367.

De otterpopuletie in het Vechtp1assengebied,

1962-1963.

In: nr.83, blz. 45-61.

1 1


H y drobiol 0 g i 9

93: Leentvaar,P,

94, Leentv,ar,P,

95. Leentvaar, P, en

m.r. Ml:lrzer Bruyns

96. Leentvaar, P.

97, Go1terman, H.L.

Een overzicht van de hydrobio1ogischa toestand

in do Vechtp1assen in 1957 en 1958.

In: nr. 83, b1z. 81-135.

Resu1ta ten van het hydrobio1ogisch onderzoek

van het opperv1aktewater in 1960,

In: Water, XVI, 1963,

De verontreiniging van de Loosdrechtse

plassen en haar gevolgen.

In: De Levende Natuur, 65e jrg., 1962,

b1z. 42-48,

Onderzoek naar de verontreiniging van de

Kortenhaofse p1assen in 1966, met vergelijking

van Ankeveense en Loasdrechtse p1assen,

AI VON-rapport,

Hydrobia1agische prab1emen van de Vechtp1assen,

In: Akademiedagen, XVII,

DE PLASSEN

A1gemeen

98, Vries-B1om, c. de

99, V.H.

100. Thijsse, Jac. P,

101. Polek, Henri

102, Loeff, J,

103, Loaff, J.

104. Bennema, J.

105, J.L(oeff)

Een wande1ing naar en langs de plassen

beaasten de Vecht,

In: Eigen Haard, 1908, blz. 292,

De Laasdrechtsche plassen,

In: 8uiten, XVII, 1923, b1z. 499,

De Loasdrechtsche p1assen,

In: De Levende Natuur, XXXII, 1927/28,

blz. 355.

De zoom van het Gaai. A'dam, z.j.(l936),

b1z. 165-233 (gai11.),

De Vechtp1assen oak gezien in West-Neder-

1andsch verb,nd.

In: Jaarb. Nift., 1939, b1z. 12-38 (met krt.).

Een natmonaa1 park de Oaste1ijke Vechtp1assen.

In: ma ~ ndb1ad Oud-Utr., XXII, 1949, b1z. 60.

Het zuide1ijke Vechtp1assengebied,

In: Boor en Spade, IV, 1951, b1z. 222-228,

De p1assen rand Oud-Loosdrecht.

In: De Waterkampioen, nr. 1076, 1962, b1z. 893,

12


106, J,l(oeff)

107, J.L(oeft:)

108, Garthoff, Bert

109, Jansen, W,l,

110.

111. Kuiper, J, e,a,

112.

Het pei1 van de loosdrechtse p1assen,

In: De Waterkampioen, nr, 1076, 1962, blz, 900,

De zuidelijke loosdrechtse P1assan.

In: De Waterkampioan, nr, 1089, 1962, blz.

1923,

De schuld van de schoonheid is het!

In: De Waterkampioen, nr, 1089, 1962, b1z.

1937-1939 (ge!11,),

De Kievitsbuurt

In: De Waterkampioen, nr, 1089, 1962, blz,

1949-1950,

Streekplan VP.cht- en P!assengebied.

Uitg. Prov. Plano!. Dienst, Utrecht, 1968,

Vecht- en p1assengebied, Deelrapport

v,d, Kring ffiidden-Utrecht, Wageningen, 1970,

De Noordelijke Vechtplassan (eindred, P.A.

Bakker e,a.), Uitg, Sticht, Comm, voor de

Vecht en het oost. en west, p1assengebiad,

1976 (ge!11,),

D n t s t a a n e n b a h e e r

113, Raad, Chr. H.J.

114, Nijnanten, A, van

115,

116. Gottschalk, m.K.E.

117, Gottschalk, m.K.E.

118. Voogsgeerd, W.J.

De loenerveensche p1assen in gevaar.

In: Na tura, 1928, blz. 31.

De loosdrechtsche p1assen mestvaalt?

In: Natura, 1928, b1z. 152,

Dnderzoek naar en voorstellen omtrent de

voorzieningen die nodig zijn voor de instandhouding

van de Lo- sdrechtse p1assen, Rapport

v.d. Comm. ingest, bij hat besluit van G.S.

van Utrecht d.d. 21-2-1950. 1954 (ge!ll.),

De ontginning der Stichtse venen ten oosten

van de Vecht,

In: Ts. Kon, Ned. Aardr, Genootschap, 73 e

jrg., blz. 207-222,

De waterbeheersing in het Stichtse veengebiee

t en oosten van de Vecht tijdens de mntginningsperiode,

In: Ts. Kon. Ned. Aardr, Genoo t schap, 73e

jrg., blz. 311-317,

lets over hat ontstaan der Loosdrechtse

plassen,

In: Hi1v. Politie B1ad, aug. 1959, nov,

1959, aug. 196D,

13


119. Voogsgeerd, W.J.

120. J.L(oeff)

121. Prov.Waterstaat van

Utrecht

lets over de geschiedenis van Loosdrscht en

het ontst ~an der Loosdrechtse plassen.

In: De Waterkampioen, nr. 1076 , 1962,

blz. 9U4-907.

Plas senschap Loosdrecht en omstreken; uit

hat verslag over 1961 •

. ln: De Wa terkampioen, nr. 1076, 1962, blz.

912-915.

Behoud en aanleg van eilanden in de loosdrechtse

Plassen.

In: De Waterkampioen, nr. 1089, 1962, blz.

1940-1943.

D r e e g 1 e g g i n g s p 1 a n n e n

122.

123. Badon Ghyben, w.

124. Brinkherst, W.H.

125. Ingenieur

Verslag door de Comm. tot Onderzoek omtrent

de droogmaking der plassen beoosten de Vecht.

185B.ffie t kaart.

De plannen tot droogmaking van de plassen

benosten de Vecht. 1881. Met kaart.

Het verslag der Comm. inzake de droogmaking

van de plas en beonsten de Vecht.

In: De Ingenieur, XXXV, 1920, blz. 903.

De loosdrechts che Plas sen drooggelegd.

In: Haagsche Post, 11-6-1921.

ARCHEOLOGIE

126. Sleet, L.A.r.w.

127.

128. Muller rzn, s.

129. Hoeft Graafland, J.

130. Grevenstuk, J.G.Th.

131. Daams, J.

De vondst van hoefijzers te Nieuwersluie.

In: Verslagon Kon. Acad. v. Wetenschappen,

Afd. Lett., 3e reeks, 1885.

Heefijzers te Nieuwersluis.

In: Jaarb. Nift., 1915.

De 1ijkkist van Weeresteyn.

In: Jaarb. Nift., 1917, b1z. 9-15.

De lijkkist van WPeresteyn.

In: Jaarb. Nift., 1920, blz. 8-9.

Een martel2or? (Weeresteynse 1ijkkist).

In: J aarb. Nift., 1922, blz. 22-27.

Een pan1at van veenhout.

In: TVE, I, nr. 11, b1z. 210-214.

14


GESCHIEDENIS (ALGEMEEN)

132. Voogsgeerd, W.

133. Enklaar, D.Th. en

A.C.J. de Vrankrijker

134. Brunekreef, H.

135. mensch, Peter van

Geschiedenis van Loosdrecht (niet uitgegeven;

196 pagina's drukproeven ove r de geschiedmois

van Loosdrecht tot = 1600; het werk had moeten

verschijnen bij Kemink en loon, Utrecht,

1928).

Geschiedenis van Gooiland,I, Oe Midde1-

eeuwen, hfdst. 6 en 7. A'dam, 1939.

Een stukje geschiedenis (van Nw.-Loosdrecht).

In: Over een stukje Sieuw-Loosdrecht dat al

heel oud is. Z.j. (1972)-

Enkele gedachten omtrent de oudste geschiedenis

van Loosdrecht.

In: HKL, nr. 1, maart 1974, blz. 3-4;

nr. 2, april 1974, blz. 5-6.

BESTUUR EN OPENBARE DIENSTEN

Am b a c h t s h e r e n

136. Spaen, W.A. van

137. Voogsgeerd, W.

138. Marx-Van Ankum, G.

139. Marx-Van Ankum, G.

140. marx, Trudy

141. Breen

142. Tienhoven, G. van

Historie der heren van Amstel, van Ysse1stein

en van Mynden, tot ophelaering van Wagenaar.

Den Haag, 1807 (met geneal. tabellen).

Een akte uit den jare 1317, waarin Wouter

van ffiijnden voar zich en zijne nakomelingen

trauw belooft Pan den graaf van Holland.

In: Jaarb. Nift., 1917, blz. 23-29.

De ambachtsheren en -vrouwen van Mijnden

en de beide Laosdrechten.

In: De Mol, blz. 57-61.

Anna de Haze, ambachtsvrouw van de Loosdrechten

en Mijnden.

In: TVE, I, 1970/71, blz. 167-170.

Ambachts vrouwe Anna de Haze, de rijkste vrouw

van Amsterdam.

In: HKL, nr. 2, anril 1974, blz. 3-5 (oak

in: TVE, IV, 1974, blz. 84-88).

mr. Z.H. Alewijn.

In: Hand. Be Philologencongres, 1916.

(zie oak: NBW, IV, 33/34).

Levensbericht van Johan Conrad Hacke van

Mijnden, hear van Eikenrode (1814-1873).

In: Levensberichten der afgestorven medeleden

van de mij. der Ned. Lett. te Leiden, 1873,

blz. 113 v1g. (zie oak: NBW, III, 521/2)-

15


D r i n k w a t e r v o o r z i o n i n g

143. Gerber, c.

De drinkwatervoorzienin9 in de provincia

Utrecht (o.a. Loosdrechtse station).

In: Z66 is Utrecht. 8ijdra9en tot de kennis

van deza provincia. Amsterdam, z.j.(1942),

blz. 79-87.

144.

8ericht betreffende waterleidin9plannen

in het Loosdrechtse Plassen9ebied.

in: Natuur en Landschap, II, 1949/50,

blz. 18 (9eY11.).

8 r a n d w e e r

145. La9erman, D.

146.

Het Jaar1ijkse brandspuitproberen op dinsda9

na Pinksteren in de twinti9er jaren.

In: HKL, nr. 3, sept. 1974, blz. 3-4.

Vijfti9 jaar vrijwilli9e brandweer (in

Loosdrecht). Loosdrecht, 1975 (9e!11.).

KRIJGSGESCHIEDENIS

147. Marx-Van Ankum, G.

148. Voo9S90erd, w.

149. Schipper Jr., J.

150. Wijhe, J.m •. van

151. Grevenstuk, J.G.Th.

152. Houtman, Th. J.

153. Grevenstuk, J.G.Th.

154. Marx, G.

In 1629 le9de vijand het loodje te9en list

van Loosdrechtse boeren.

In: TVE, II, 1972, afl. 3, blz. 26-31.

Invallen der Franschen in de Vechtstreek

in 1672 en 1673.

In: J :-~>~ rb. Nift., 1923, b1z. 6.

De bele9erin9 van het slot Kranenburg in

1672 door de Franschen, waarna zij een inval

dmen in de Loosdrechten.

In: Jaarb. Nift., 1928, blz. 10-12 (9et11.).

De Franschen in de Vechtstreek in 1672.

In: Jaarb. Nift., 1923, b1z. 6.

De inva1 der Franschen in de Vechtstreek

1672-1673.

In: Jaarb. Nift., 1928, blz. 13.

Onder Fransche geweldenarij (o.a. in Loosdrecht

in 1672).

In: Jaarb. Nift., 1940, blz. 12-16.

De Pruisen in de Vechtstreek 1787.

In: Jaarb. Nift., 1924, blz. 28.

Soldaat van Napoleon (Corn. Daams 1789-

1844).

In: HKL, III, nr. 13, sept. 1976, b1z.

84-88.

16


155, Belonje, J.

156. Presser, J.

157. Jong, L. de

SOOlAAL-ECON~OISCHE

GESCHI(DENIS

fort ·Spion.

In: Jaarb. Nift., 1970, blz. 45-54.

Ondergang. De vervolging en verrlelging

van het Ned. Jodendom. 1940-1945, Deal I,

blz. 450. DRe1 II, b1z. 13-16. 's-Gravenhage,

1965-

Het koninkrijk der Neder1anden in de tweeds

wereldoor1og. Deal VI, blz, 355 (over Loosdr.

Pa1estinapioniers; vgl, J, Melkman in:

Nw, Isr, Weekb1ad, 21 mei 1965),

A 1 g e m e e n

158, Lange, P.W. de

159. Brand, F.

V e e n d e r i J

160, Dolk, Th. f.J.A.

161. Kleijntjens, J.

162. Stapelkamp, Chr.

163. Daams, J.

164. Daams Jzn, J,

De beroepsstructuur in 1811 van de vo1wassen

manne1ijke bevolking van Hilversum en

enke1e naburige gemeenten (o.a. Loosdrecht),

In: Holland, regionaa1-hist, ts., VI, 1974,

blz. 202-225.

De mannelijke beroepsbevolking van Loosdrecht

aan hat begin van de 19e eeuw.

In: HKL, III, nr. 11. maart 1976, b1z.

37-44 en nr. 12, mei 1976, blz, 55-60,

Het veenrecht in de provincia Utrecht van

1592-1916, Utrecht, 1916 (met kaart).

De venen van Utrecht (=Loosdrecht).

In: De Navorscher, LXXV, 1926, blz. 109.

Veenderijtermen en enige andere woorden

uit het Utrechtse polder1and,

In: Ts, v. Ned, Taal- en Letterkunde, LXXI,

1953, b1z. 129-144,

Loosdrecht en de Loosdrechtse plassen.

In: Informatiegids der gemeente Loosdrecht,

z.j, ( l 970 ), blz. 3-6.

He t veenbedrijf in hat Vechtp1as sengebied.

In: De Noordelijke Vechtplassen. 1976.

Blz. 31-63,

R e c r e e t i e

165.

Het 10-jatig bestaan van de watRrsportvereniging

"Loosdrecht".

In: Ons Element, Gei11. Weekb1ad voor zeewe

zen en watersport,

17


166. B.

167. J. L(oefl'

168. Lakens Douwes, c.

169. Bouw, A. e.a.

170.

171. Gerritsen, H. C.

172. marx, G. en r. Brand

A. Srrenger erevoorzitter van 50-jarig

''Loo sdrecht''•

In: De Wa t e rkampioen, nr. 1076, 1962, b1z.

895-896 (ge!11.).

50 Jaren "Loosdrecht".

In: De Waterkamp ioen, nr. 1076, 1962, b1z.

897-900.

Ltiosdrecht en de waterski-sport.

In: De Waterkampioen, nr. 1089, 1962, b1z.

1951-1953.

Onderzoek near de r ecreatie in he t Loosdrechtse

p1assengebied. 2 delen. Uitg.

Geograf . Inst. der R.U. te Utrecht. Soc.

Afd. 1951.

Hollnds-Utrechts p1as sengebied. Re9iona1e

Recreatie-brochure nr. 3, 1973. Uitg. ANWB.

Hoe de eenvoudige VVV Loosdrecht een internationaa1

contactadres ward.

In: De Waterkampioen, nr. 1076, 1962,

b1z. 894.

Van "Loosdrechts B1oei" tot een b1oeiend

Loosdrecht ( 75 j ~ a r p1~a l se 1ijke VVV).

In: HKL, III, nr. 11, maart 1976, b1z.

25-32.

A f z o n d a r 1 i j k a b e r o e p e n e n b e d r i j v e n

173.

174.

175. Aa1berts-Dijkstra, B.

176. c. m(arx)

177. Akker, H. v.d.

Bestek en voorwaa rden van de CoBperatieve

Stoomzuive1fabriek "Loosdrecht" en de

directeurswoning te Loosdrecht. Cedrukt.

1852.

firma C. Baay-Loosdrecht (botenbouw).

In: Z66 is Utrecht. A'dam, z.j.(1942), b1z.

196 (ge!11.).

1674-1974. Van Oudsher Nijver (Jubi1eumbo

r kje t.g.v. hat 300- j arig bestRa n v.h.

bouwbedrijf J. Aa1berts v.h. J.J. Streefkerk

te Loosdre~ht).

November 1974. met 1ijst van bouwwerken

1946-1974 en 1ijst van vast personee1 per

1-1-1974.

Tr 1bazen in Loosdrecht.

In: HKL, nr. 3, s ept. 1974, blz. 7-8.

De to1baas van Lo osdrecht: me1is van den

Akker. In: HKL, nrs. 4, 5 en 6 (1974/75).

18


178, Siepman v,d, Berg, D.A,m, 60=40+20 ,,, en wat at het gezin Voogd?

In: HKL, III, nr. 11, maart 1976, blz.

45-50 (klompenmakers), Getll,

179, Schlimme; ~.r.c.

180, Brand, f, en C, Wierda

181, Schlimme, J,r.c.

Waa r wringt de schoen(maker) in Loosdrecht?

In: HKL, III, nr, 12, mei 1976, blz. 61-

62 (ge!ll,).

Als Kees Schouten vertelt ,,,(timmerman,

geb, 1884),

In: HKL, III, nr, 13, sept. 1976, b1z,

92-99 ( geill.),

Uit het dagboek van Jacob Pes (midden 18e

eeuw in Loosdrecht),

In: HKL, nrs, 4 t/m 11 (okt, 1974-maart

1976 ) en HKL, IV, nr, 15 jan. 1977),

5 o c i a 1 e t o e s t a n d a n

182, Schipper Jr., J,

183, Brand, f,

184, Pos(sche), 5,

185, Pes, Siem

Over een leelijke gewoonte in de Loosdrechten

omstreeks 1607,

In: Ja~rb, Nift., 1928, blz. 5-8,

"mijn eerste man trouwde ik uit weelde,

m'n t weede uit armoede" (armoede in Loosdrecht

in de ! Be e e u w~.

In: HKL, nr, s, dec, 1974, blz, 4-5,

De zorg voor armen en wezen (in Loosdrecht)

In: De Mol, blz. 62-70,

Berichten uit de Loosdrechtse samenleving,

Anno 1494 en 1514,

In: HKL, III, nr, 10 en 11 (jan,en maart

1976).

DDmiNEE DE mOL EN . ZIJN PORSELEINfA8RIEK

1.!!_~.

187.

Ae, A.J. v.d,

Biographisch Woordenboek der Nederlanden,

Deal XII, 1869, blz, 923 i.v, mol, Johannes de,

(me rkwaa rdigerwijs geen woord over de pors

el einfabriek!),

NBW, X, blz. 636 i,v, mol, Johannes de

(door Wumkes),

188, Schipper jr,, J,

189, mulder, Anne H,

190,

Over een predikant-dichter-fabrikant uit

de !Be eeuw, Johannes de mol 1724-1782,

In: Gens Nostra, 1948/49, blz, 408 (geill,),

Zeven eeuwen Nederla nds e l evenskunst,

A' dnm , 1952, blz, 71-81 ( Porselein en

theologie:enz,),

Joannes de Mol, Pr edikant-fabrikant uit

de ! Be eeuw, Hist, Reeks Loosdrecht, deal I,

Zaltbommel, 1974 ( ge!ll,),

19


191, Roodenburg, marie­

Corn~lia

De dominae maakt porselein (n,a.v, de

uit9ave van nr, 190 hierboven).

In: Spiegel Historiael, X, nr, 3, maart

1975, blz, 178-180,

192, Siepman-V;d, Berg, D.A.m. Het veelzijdige !even van dominae De mol,

In: nr. 190, blz. 9-34,

193, Het wapen van dominae De mol,

I~: nr, 190, blz. 86 en ea.

194, mol, N.J. de en r. Brand Johannes de mol en zijn nakomelingen

(met stambnom),

In: nr. 190 1 blz, 87-99,

195, Siepman-V,d. Berg, D, Naspeuringen in Ootmarsum (m.b,t, ds. De

mol).

In: HKL, nr. 5, dec, 1974, blz. 3-4.

8 i j z o n d e r h e d e n o v e r de p o r s e 1 e i n f a b r i c a g e

196, Gelder, H.(, van

197, mensch, Peter van

198, mensch, Peter van

199, mensch, Peter van

200. mensch, P. van

201. mensch, P.J.A. van

Twee negotiaties ten behoeve der Hollandsche

porcelein-industrie ( •• ), II. Plan

van een geldleening ten behoeve van de

fijne porcellain-fabriecq "van pe oude. 1 _ . . ~~

Loosdrecht" ,T ~~ v.d · J ~~~5!'-"'" ('trr~ ~.rt

In: Bijdr. Econ., I, 1916, blz. 250,

Enkele aantekeningen betreffende de Loosdrechtse

porseleinfabriek van Ds. De mol,

In: TVE, IV, 1974, blz. 73-84 (ge!ll, ).

De vervaardiging van porselein (m,n. in L,),

In: nr. 190, blz. 38-47;

De beschildering van Loosdrechts porselein.

In: nr. 190, blz. 48-56.

Nogmaals Loosdrechts porselein; nieuwe

ontwikkelingen in het onderzoek naar de

fabricage van porselein in Loosdrecht,

In: HKL, nr. 9, nov. 1975, blz. 10-11.

Vorm£rsmrrken op he t Loos drechts porselein,

In: HKL, ~v, nr, 15,jan. 1977, blz. 2-15.

'773·

Diver sen

202. Par, Jacob

203, Havard, H,

Nederlandsche Porceleinfabrieken, o,a,

te Oud-Loosnrecht.

In: De Navorscher, 1853, blz. 123.

La ceramique hollandaise. Histoire des

faiences de Delft ••• Lonsdrecht, •••

Amsterdam, 1909,

20


204. Schipper jr., J.

205.

Uit de historie van Loosdrecht. o fC.~

In: Jaarb. Nift., 1929, blz. 15-25 (ge!ll.).

Aanwinsten van he t Gooisch Museum te Hilversum.

In: Oudheidk. Jaarb,, 1939, blz. 70,

~ ~~ .J.c)

206, Noothoven van Goor, J.M. Nieuwe gege vens over het Oud-Hollandse

porselein.

In: Dud-Holland, LX, 1943, blz. 72-90

(ge!ll. ).

207. Wolf-Catz, Helma Loosdrechts rorselein: zuiver en zeldz~am,

In: Elseviers Weekblad, 1-6-1957,

208, Zijlstra, Gerlof N. Hat Nederlands porcelain (aanwinst Goois

Museum).

In: 01ed. v.h. f•lus . v.h. Gaol en Omstr,,

nr. 7, blz. 59-61, 1961 (ge!ll.).

209. Heukensfeldt Jansen, M.A. Hollands en Duits Porselein in KastPel

en A.L. den Blaauwen Sypesteyn te l:ieuw-Locsdrecht,

In: ffied. Ceramiek, nr, 42,

210. Schnorr von Carolsfeld

Porzell~n dBT Europaischen Fabriken. Band II.

Braunschweig, z.j, (1974), blz. 274-279.

KERKELIJK LEVEN EN ONDE~WIJS

211. Verburgt, J.W.

Geschiedkundige aantekeningen op de kerke-

1ijke en plaatselijke ges. hiedenis van de

N.H. gemeenten in ce Vechtstreek,

In: Kerkbode voor de Vechtstreek, I, en v1g.

0 u d - L a a s d r e c h t

212. Rientjes, A.E.

213. Karsemeyer, w.

214,Does, J.C. van dar

Over de herkomst, donateurs en gieten van

de K1ok van Oud-Loosdrecht.

In: Jaarb, Nift, 1934, blz. 34.

Herinnering aan de daden oes Heeren, in

betrekking tot zyne kerk in ons vaderland.

Zawrtsluis, L, Nyho1t, 1862, 20 b1z.

(herdenking 25 jaar Geref, Kerk in Oud-

L. in 1860) .

Schetsen uit het ontstaan en de eerste

jaren der Afscheiding, De stichting dar

gemeente to Oud-Loosdrecht.

In: Woord en Geest, Geref. Weekblad, IX,

nr, 15, 12-1-1934,

N 1 e u w -

215.

L a a s d r e c h t

Vervo1gserie over N.H. gem. N,L. bij 300-

jarig b es t ~ an als ze1fstandige gemeente.

In: Gaol- en Eemlander, 9 dec 1903; 2, 13 en

20 jan, 1904 ; 3, 10, 20, 24 en 27 febr.1904;

2, 5, 9, 16, 19 maart 1904.

21


216. Vellenga, G.

217. Ve1lenga, G.

218. Voogsgeerd, W.J.

219. Brunekreef, H.

220.

221. Brunekreef, H.

222. Brunekreef, H.

Eene bladijda uit de geschiedenis van de

Si jpekerk. Lezing bij de herdenking van het

300-Jarig bestaan von de Ned. Herv. Gemeente

te Nieuw-Loosdrecht, op 20 December 19~3.

38 b1z.

Ook in: Stemmen voor Waarheid en Vrede,

1904, b1z. 801.

Sen fundatiebrief van het recht van patronaatschap

en col1atie (van de kerk van N.L.).

In: Ned. Archief v. Kerkgesch., ~~.~ IV, ~~ 3

1906, b1z. 339;-347'

lets uit de geschiedenis der Sypekerk te

Nieuw-Loosdrecht.

In: Brochure, aangeboden door de Restauratie

Commi s sie v.d. Herv. Gem. te Nw.-Loosdrecht,

maart, 1962, b1z. 3-9.

De oude pastorie (van Nw.-L.). Later voortgezet

als: De oude notulen ( v.d. kerkeraad

van de Herv Kerk te Nw.-L.).

Omvangrijke serie bijdragen over de gesch.

v.d. oude pastorie, va n Loosdrecht, en omvanrijke

~ittrekse1e uit de notulenboeken

van de kerkeraad van 1700-1965.

In: De Kerkk1ok, zie nr. 17. Eerste bijdrage

23-1-1971, laatste 24-10-1974; op drie

1osse stencils vo1tooid.

Over een stukje Nieuw-Loosdrecht dat a1

heel oud is. De kerk. De pastorie. Kasteel

Sypesteyn.

Uitg. t.g.v. restauratie Dude Pastorie.

Z.j.(1972). Ge!ll.

Een kerk voor Nieuw-Loosdrecht in 1400.

In: TVE, II, an. 9, nov. 1972, blz. 122-

124.

De verkiezing van een bisschop in Utrecht

en benoeming van de eerste pastoor in

Nieuw-Loosdrecht.

In: lnformatiegids der gemeente LoosdrPcht,

1973, blz. 3-13.

0 n d e r w i J s

223. marx, G.

Van een koppig School- e n een ~alsstarrig

Gemeentebestuur. De schoo1s trijd in de

jaren 1926-1931.

22


BOUWKUNDE

A 1 g e m e e n

224. Voorloopige Lijst dar Ned8rlandsche monumenten

van Geschiedenis en Kunst. Deel I.

De provincia Utrecht. 1908. Blz. 38-39.

225.

226. Lutterve1t, R. van

227.

Kunstreisboek voor Nederland, samengesteld

in opdracht van de Rijkscomm. vnor de monumenetnbeschrijving.

4de druk. Amsterdam,

1960, blz. 417.

Korte geschiedenis van de monumenten in de

Vechtstreek.

In: Bulletin van de Ned. Oudheidk. Bond,

6e serie, jrg. II, 1949.

Lijst van onroerende monumenten in de

gemeente Loosdrecht.

In: TVE, II, afl.2, febr. 1972, b1z. 20.

N. H. K e r k 0 u d - L o o s d r e c h t

228. Rientjes, A.i.

229. marx, G.

230. Pas, s.

231. Pas, s.

Nogm~al~ de klok van Oud-Loosdrecht.

In; J aarb. Nift., 19J7, blz. 52.

Een roemruchte geschiedenss, de klok in de

toren van de Hervormde Kerk in OudTLaosdrecht.

In: HKL, nr. 7, mei 1975, b1z. 3-4.

De oude kerk (van Oud-L.).

In: De mol, blz. 35-37.

In en om de "Oukerck". Enige historische

bijzanderheden over de vonrmalige oude

Ned. Herv. kerk te Oud-Loosdrecht.

In: HKL, III, nr. 14, dec. 1976, blz.

105-132. Geili.

N. H. K e r k e n P a s t a r i e t e N i e u w - L o a s d r e c h t.

232. Vel1enga, G.

De Sijpekerk. (crue-v- ck .£~\r~)

In: J aarb. Nift., 1915, blz.22-25.

233.

234. Sterre, P. van dar

235. Prins-Schimmel, meta A.

en George E. v. leersum

Hervormde kerk Nieuw-Loosdrecht. De Restauratie

1962. 16 b1z. Gei11.

Toekemstbee1d. Bij de aanvang van de Re•muratie

van de Hervormde Kerk te Nieuw-Loosdrecht.

ln:nr. 233, blz. 10-12.

Langs de oude Utrechtse Kerken. Baarn, z.j.,

(1975), b1z. 111-112 en 125-126. Gei11.

23


236, Vellenga, G,

237,

238. Rient~es, A,E,

239, Vellenga, G,

240, J~arx-Van Ankum, G,

241, Meulanbalt, J.c.

De Sijpetoren,

In: J"arb, Nift,, 1914, blz. 11-14. Ge!11,

Bij dPn kerktoren van Nieuw-Loosdrecht.

In: Buiten, 1927, blz. ~53. Ge!l1,

Oe doopvont van Nieuw-Loosdrecht,

In: J ,mrb, Nift,, 1932, blz. 1,

Loosdrecht's 1eeraarshuis.

In: Jaarb. Nift., 1916, b1z. 44,

De hervormde nas borie van Nieuw-Loosdrecht,

In: TVE, I, 1970/71, blz, 113-115,

Aesteuratie oude pastorie Hervormda Kerk

te Nieuw-Loosdrecht,

In: nr, 220,

D i

v e r s a n

242, Kloos, J.P.

243,

GENEALDGIE

6

Zomerhuisje aan oe Loosdrechtse Plassen

(architect Rietveld),

In: De B, 1941, blz. 103, Ge!ll,

Waning aan de 8oomhoakschedijk in de derde

plas te Nieuw-Loosdrecht (architect Ph,

J, Hamers),

In: Architecture, 1941, blz. 337, Ge!11,

244, Wijnaendts van Resandt

245. mur, D.

246, Schlimme, J.F.C,

247, Middag, E.G.

Aanteekeningen uit de oude Kerke1ijke

registers van Oud-Loosdrecht (Oukerck)

en van Nieuw-Loosdrecht (~e Zijp , Sijpa),

In: NPd, Leeuw, dPe1 28, 1910, kol. 234- '\

238 en 290-294, (~~ 4,...-ho"--> llt ..._ 8' "-~J

lluwe1ijken Geref, Gem. Oud-Loosdrecht

1808-1811,

In: Gens Nostra,

met naam en toenaam (genea1. Schiprer en Pes).

In: HKL, nr. 7, mai 1975, blz, 1.

Een nieuwkomer vindt een ongedachte relatie

met zijn voorgeslacht (in Loosdrecht ),

In: HKL, nr, 8, sept. 1975, blz. 6,

ANECDOTISCHE GESCHRIFTEN

248

Hat spook bij de turfschuren,

In: Cohen, Ned, Sagen en legenden, I, b1z.

184-185, Ook in: HKL, III, nr. 12, mei

1976, blz. 77,

24


249. Akker, H. v.d.

250. Brand, r.

251. Lagerman, O.

252. marx-Van Ankum, G.

253. Marx-Van Ankum, G.

254. marx-Van Ankum, G.

255. Marx-Van Ankum, G.

256. Marx-Van Ankum, G.

257. Pos, Siem

258, Pas, s.

259. Pas, s.

Angstig avontuur (op de Loosdr. p1assen).

In: HKL, IV, nr. 1, jan, 1977, b1z. 16-20,

Het gebeurdc in de Ho11andsche Tuin:

In: HKL, III, nr, 13, sept, 1976, b1z.

102-104,

Een bewogen dag in het mo1enanrsgezin op

de Lnosdr Rchtse korenmo1en "Je Haas" (in

de franse tijd).

In: HKL, nr. 9, nov, 1975, b1z. 1-3.

Schetsjes uit hat (loosdrechtse ) dorpsleven

in de achttiende eeuw.

In: De Mol, blz. 71-84.

Drama in zakformaat in Oud-Loosdrecht.

In: T•;E, I, 1970/71, blz. 185-186,

Ve1dwachter ro1de in ton op oudejaarsavond

(in Lnosdrecht omstreeks 1910),

In: HKL, nr. 5, dec. 1974, blz. 8-9,

Loosdrechts dorpsfeest in 1909ontaardde

in twist.

In: TVE, I, 197D/71, b1z. 42-46.

Fietsen in de goeia· ouwe tijd was geen

pretje (voor Jasper Daams).

In: HKL, nr. 9, nov, 1975, b1z. 4-6.

Wat is oen dorp zonder vroedvrouw?

In: HKL, nr. 3, sept. 1874, blz. 6-7.

Een reis1ustig chirurgijn (in Loosdrecht

in de 18e eeuw).

In: HKL, nr. 6, febr, 1975 1 b1z. 5-7.

Er is we1n1g nieuws onder de zen ( in

Loosdrecht in de 1Be eeuw).

In: HKL, nr. 7, mei 1975, b1z. 5-6.

VARIA

260, Ade1, J.

261. J, L(oeff)

262, Pas, s.

Nieuw-Loosdrecht.

In: Eigen Haard, 1911, b1z. 748,

De ondergang van het dorp Oud-Lonsdrecht,

eens bekoor1ijk, ze1fs mnoi, nu nen verschrikking.

In: De Waterkampioen, nr, 1076 , 1962,

b1z. 908-911.

Berichten uit ha t dagb1ad de "Gooi- en

Eem1ander" V3n 1900-1912 (over Loosdrecht),

In: HKL, nr. 6, febr. 1976, b1z. 7-9,

25


263. Voogsgeerd, W.

26 4. mensch, · Peter van

265. lterson, w. van

266. Voogsgeerd, W.

267. Rooyen, A. van

268. Brand, r.

269.

27D. Stape1kamp, Chr.

271. Stape1kamp, Chr.

272. Ligt, B. de

273. Aalderink, H. en

B. Do s tarbroek

lets ove r r ege rings zorg in de geschiadenis

van Loosdrecht.

In: J aarb. ~Jift., 1915, b1z. 14.

Hat weer in Loo s drecht in de 18a eauw.

In: HKL, nr. 6, f ebr. 1975, blz. 1D.

£en rui1ve rkaveling ta Breukelarveen in

1552.

In: Jaarb. Dud-Utrecht, 196D, blz. 91-1D3.

De mo1en van ffiijndan.

In: Jaa r b. Nift., 192D, b1z. lU-14.

De "Witte Villa" (in Dud-L.). Met een naschrift

over de geschiedenis van ha t huis. Gel11.

In: HKL, III, nr. 10, j an. 1976, b1z. 12-

18.

"Huis t e Lo osdracht", in Dud, maar oak in

Nieuw! Gall1.

In: HKL, III, nr. 1D, jan. 1976, blz. 12-

18.

Het hui~je van Luyer. Ge!11.

In: HKL, III, nr. 12, mei 1976, blz. 53-54.

Notities (over idioom van de Vechtstraek).

In: Ni euwe Ta al9ids, 3Be jrg., 1944, b1z.

51-53.

Oude woorden en uitdrukkingen, bewaard in

de volks t aa1 van de Utrechts e Vechtstreek.

In: Ni euwe Taalgids, 46e jrg., 1953, b1z.

217-22D.

Koddige en erns t i ga ops chriftan in het l7daeeuwse

Loo sdrecht.

In: HKL, nr. 3, s ept. 1974 , blz. 5-6.

Sigarenban : j es. Cees Ha 1evoet uit Dud­

Lo nsdrecht: ve rzameling van 65.D OD "enka1e"

en 40. DGO "dubbe1e" •••

In: He t Za kennieuws, 35e jrg., nr. 2.

26


REGISTER VAN ONDERWERPEN

Aa1berts, J,, bouwbedrijf: 175

Afscheiding: 214

Akker, me1is v.d.: 177

A1ewijn, mr, Z,H,: 141

Ambachtsheren: 138 t/m 142.

Amstel,heren van: 136

Ankeveen: 96

Ansichtkaarten: 43

Anxtel: 74

Architect Hamers: 243

Architect Rietveld: 242

Armenzorg: 184

Armoede: 183

8aay, fa, G,: 174

Beschi1dering porse1ein: 199

Bib1iografie: 29

Bijdorp, Huize: 50

Bisschop frederik van Blankenheim:

22

Blok1aan: 79

Bosch, Loosdrechtse: 90

Botenbouw:174

Brandspuitproberen: 145

Brandweer: 146

Breuke1erveen: 22, 75, 265

Buiten1ust, Huize: 86

Chirurgijn: 258

Co~p. Stoomzuive1fabriek: 173

Daams, Corne1is: 154

Daams, Jasper: 256

Drecht: 74, 77

Drinkwater: 143

Doopvont N,L,: 238

Eikenrode: 142

eilanden: 121

franse bezetting: 148 t/m 152

Genea1ogie: 68, 69

Geneeskruiden: 84, 85

Grenzen: 21 t/m 25

Hacke van mijnden, J,C,: 142

Ha l 1ink, Wi11em van: 71

Haze, Anna de : 1 39, 140

Hazevoet, Cees: 273

Heu1: 80

Historische Kring Loosdrecht:

5

Hoefijzers te Nieuwers1uis : 126,

127

Ho11anuse Tuin: 250

Ho r ndijk: 80

Hui s j e vnn Luyer: 269

Huis te Loo sdrecht: 268

Idioom Vechtstreek: 270, 271

Jodenvervo1ging: 156, 157

Kerk: N,H,:17 (zie vorder de rubrieke

n Kerke1ijke leven on Bouwkunde ) ,

~6~~~ k ';~ef,: 18, 213, 214

R e rl~: ~.R.: 19, 20

Ke rk: voorma1ige in O.L.: 230, 231,

Ki evits buurt: 109

K1ok D.L.: 228, 229

K1ompenmakers: 178

Kortenhoef: 87, 96

Kwake1pad: 80

Landschap: 34, 36

Loenen: 27

Loene rveense p1as sen: 113

Loosdrechts B1oei (VVV): 2, 15, 171,

172

marte1aar (Weeresteyn): 130

mestrekken: 182

mijnden: 47, 79, 136 t / m 142, 266

~oeras s e n: 08, 89

mo1en De Haas: 251

mo1en van mijnden: 266

Oluieve1d: 79

Natuur r eservaten: 82

Neogothiek: 73

Nieuwers1uis: 126, 127

No ord: 77

Nootweg: 78, 79

Onde r gang O.L,: 261

Opschriften: 272

Ornitho1ogie: 90

Otters: 92

Pa1estinapioniers: 156, 157

Pampa Heave: 90

Pampus: 77

Pa s t orie N.L.: 219, 220, 239 t / m 241,

Pe r s oonsafbPeldingen: 44

Pl nssenschap: 120

Pes, goneal. : 246

Pes , Jacob (dagboek): 181

Pruisen: 153

27


Rading: 80

qampjaar 1672: 148 t/m 152

Ruilverkaveling: 265

Schenkeldik : 80

Schipper, geneal.: 246

Schoenmakers : 179

Sr.hoolstrijd : 223

Schouton, Kees: 180

Sigarenbandjes : 273

Snel: 77

Spion , Rort: 155

Sp r e ng er, A.: 166

s t.,r: 77

StrGe fkerk, J.J.: 175

Struekplannen: 32 t / m 35 1 110 1 111

Sypeste ~n, jhr . C.H . C. A. van : 70 1

73

Timme rman: 180

Tolbazen: 176 1 177

Topografie: 41

Tuin: 86

VePnderijtermen : 162

Veenhout : 131

VeP nontginning : 116 t / m 119

Vr>P.nrecht : 160

Verenigingen: 16

Verhalen : 28 1 248

'Jerlnndi ng : 87

Voogd ( klompenmakPr) : 178

Vormersmerken porselein: 201

Vroedvrouw: 257

Vuntus: 79

Wa t erleiding: 144

Wa t erpeil: 106

Waterski-sport: 168

Wa t~r sp ortver . ''Loosdrecht'':

165, 166, 167

Ula tervervuiling: 93 t / m 97 1 114

Weer, de: 74 , 79

!Ueer , het: 264

~P.e resteynse lijkkist: 128-130

Wege n: 25 , 31

Watering, Nieuwe: 74

Wijde Blik : 81

Wijde Keel: 81

Wije , 't: 81

WittP. Villa, O. L.: 267

Wolvenjacht: 91

Zudde: 74 1 81

Zuwe: 81

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!