13.04.2016 Views

Zondagsschool Nieuw-Loosdrecht 1898-1998

Honderd jaar zondagsschool te Nieuw-Loosdrecht 1898-1998

Honderd jaar zondagsschool te Nieuw-Loosdrecht 1898-1998

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Honderd jaar zondagsschool<br />

te<br />

<strong>Nieuw</strong>-<strong>Loosdrecht</strong><br />

<strong>1898</strong> - <strong>1998</strong>


7r<br />

"de liefelijkheid van de Here, onze God, zij<br />

over ons en bevestig Gij het werk onzer<br />

handen over ons, ja, het werk onze handen,<br />

bevestig dat ".<br />

Psalm 90:17<br />

er gelegenheid van bet 100-jarig bestaan van de zondagsschool<br />

is dit boekje gemaakt. Wij zijn blij bet u te mogen<br />

aanbieden.<br />

In de tijd van de oprichting van de zondagsschool zag <strong>Loosdrecht</strong><br />

er wei heel anders uit dan nu. De kinderen waren anders<br />

gekleed en er was weinig verkeer. Werd er op de zondagsschool<br />

eerst aileen uit de psalmen gezongen, later kwamen de gezangen<br />

en bet boek "Wie zingt mee" erbij . Weer later "Zing bet woord"<br />

en bet Liedboek.<br />

Maar bet Evangelie bleef centraal en dat is de jaren door zo<br />

gebleven. Met veelliefde, zorg en toewijding zijn de verhalen<br />

uit de Bijbel doorverteld en hebben mannen en vrouwen, jongens<br />

en meisjes zich ingezet voor bet werk van de zondagsschool.<br />

Daar mogen we intens dankbaar voor zijn. Door !eiders en<br />

leidsters been, heeft God zelf de stekjes van geloof in de harten<br />

van kinderen geplant.<br />

Om dit boekje overzichtelijker te maken hebben we bet verdeeld<br />

in tijdvakken.<br />

Wij willen een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd<br />

aan dit boekje en hopen datu bet met veel plezier zult lezen.<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, december <strong>1998</strong><br />

Brechtje Aalberts<br />

Hanneke Blauw<br />

Gery Meijers<br />

Ina v.d. Vliet


li~~~<br />

li~li~<br />

Gegevens uit de archieven Iaten ons zien dat er in de vergadering van<br />

de kerkenraad van 8 december <strong>1898</strong> gesproken wordt over "eenige<br />

huishoudelijke zaken, omtrent zondagschool ".<br />

- ~--/~ """""""'- __..__.._ -"L-. _ _...~~ ~---- .,c___ o~·_/-£ ~~ _z_...__/.__._ , J.<br />

~ ~ ,...__L ~.-:- . 2 -~..c__/, ~~-X-L_ ~· · ~...L~~ ~- "->--<br />

~2. -~~ ~---....L """"'~ ~ • ...r~ --- ~ --~~---<br />

/~---- ~<br />

~~ ..-,


N<br />

Van de personen op deze foto, die ook gemaakt werd bij het afscheid van mej. Eigenman, weten we helaas<br />

de namen niet.


De oudste ons bekende foto's van kinderen van de zondagsschool werden<br />

gemaakt rood 1900 ter gelegenheid van het afscheid van mej. Eigenman. De<br />

foto's zijn genomen op de dam bij M. Reineke met op de achtergrond de<br />

boerderij van Manteo.<br />

~<br />

't €.-c~.,~~(~~S99J, 21<br />

;@ IS I ;q}, ~: ~ .... 1 :to<br />

3 ft) ~ .e.c:1 ~o II<br />

()' ~ ~: . 11£~ ~ .<br />

1@\~®J&fl. r®_ ~ ~<br />

1 . Nel van Ekris 10. Geertje v.d. Dolder 20. Jannetje van Wijk<br />

2. Mien Heineke 11 . Aafje Floor 21. Cors van Ekris<br />

3. Daan Heineke 12. Cor Snel 22. Maarten Heineke<br />

4. Dirk Loenen 13. Gijsje Loman 23. Jacobus Pos<br />

5. Johannes Jacobus 14. Jans Loman 24. Jan Rensenbrink<br />

Streefkerk 15. Mijndert Streefkerk 25. Piet Loenen<br />

6. Grietje Streefkerk 16. Mies Donselaar 26. Harman Streefkerk<br />

7. Lean van Reenen 17. Jacob Hennipman 27. Rijk van Wijk<br />

8. Arie de Boer 18. Riek Snel 28. 7<br />

9. 7 19. ?<br />

3


De oprichting van de zondagsschool<br />

De zondagsschool werd in <strong>1898</strong> opgericht door de dames Lagerman,<br />

Machielse, Hendriek Manteo, Marie Manteo, van Mourik (mijn Moeder)<br />

en Jo Streefkerk.<br />

In het najaar van 1925 werd ik uitgenodigd door Laura Vellenga om<br />

in de voetsporen van mijn moeder te treden. Er waren toen twee groepen:<br />

de groten van tien tot dertien jaar (de meisjes) en van tien tot<br />

twaalf jaar (de jongens); de kleinen van zes tot tien jaar.<br />

De groten hadden les in de consistoriekamer en de kleinen in bet koor<br />

van de kerk. Het koor was toen nog een afgesloten ruimte die pas na de<br />

restauratie van de kerk weer, zoals bet oorspronkelijk was geweest, bij<br />

de kerk werd gevoegd.<br />

Het kerstfeest werd altijd op tweede kerstdag gevierd. Het begon om<br />

vier uur. Eerst kregen de kinderen feest in bet koor met chocolademelk<br />

en krentenbollen. Er werden dan ook de kerstliederen gezongen en bet<br />

kerstevangelie werd verteld. Van zes tot half zeven was er pauze. Dan<br />

mochten de kinderen in de openbare school naast de kerk de toiletten<br />

gebruiken. Om half zeven begon bet feest in de kerk. Daar werden de<br />

kerstliederen gezongen en werd door een van de dames een kerstverhaal<br />

verteld. De zondagsschoolverlaters moesten een opgegeven tekst of een<br />

psalmvers opzeggen. Na afloop van de dienst kregen degenen die de<br />

zondagsschool verlieten een bijbeltje met de namen van juffrouwen, de<br />

anderen een cadeautje en de arme kinderen warme kleren. Gelukkig is<br />

bier verandering in gekomen.<br />

Ik heb van enige jaren de namen van de zondagsschooljuffrouwen kunnen<br />

achterhalen.<br />

In 1924: H. Manteo, M.G. Veldhuizen, L.J. Vellenga, G. van Reenen,<br />

J.G. Grootendorst, G. Manteo.<br />

In 1925: L.J. Vellenga, J. Grootendorst, G. van Reenen, G.J. Langbout,<br />

G. Manteo, E. van Haselen.<br />

In 1927: L.J. Vellenga, J. Grootendorst, G. van Reenen, J.A. Aalberts<br />

(Jacobus dochter), J. v.d. Waal, E. van Haselen.<br />

4


In 1933: G. van Reenen, E. van Haselen, J.A. Aalberts, J. v.d. Waal<br />

en M. de Graaf.<br />

In 1938: J. Grootendorst, M. de Graaf, S. van Altena, Moerman, Riek<br />

Aalberts en Lammie Mur.<br />

Mijn naam is in 1938 niet meer vermeld. In de herfst van 1938 nam ik<br />

afscheid. Ons werd dan een cadeau aangeboden. De prijs bing af van<br />

bet aantal jaren dat je dienst had gedaan. Dit was voor mij 12 1 h jaar.<br />

Je mocht bet zelf zeggen en eventueel ook zelf kopen. Dat heb ik gedaan.<br />

Het werd een prachtige zilveren vlalepel die ik nog steeds gebruik.<br />

Later, zo vertelde Klazien Roth-Loenen mij, kregen de dames iets<br />

vervaardigd door de pottenbakker. Zo kreeg R. v.d. Dolder-Kuiper,<br />

toen zij trouwde, een bord met de volgende namen op de achterzijde:<br />

C. Roth-Loenen, N. Heerschap, C. Reineke, M .Weergang, M. Manten,<br />

J. Wendt en haar naam R. Kuiper.<br />

Vele jaren later werden de cadeautjes van de kinderen vervangen door<br />

boeken van Gerdientje en van W.G. v.d. Hulst. Gezellige, christelijk<br />

getinte boeken voor de kinderen.<br />

De zondagsschool heeft tijden van bloei en achteruitgang gekend. Zo<br />

was er in mijn tijd een derde lokatie nodig. De kleinsten kwamen in de<br />

kerk, de middengroep in bet koor en de grootsten in de consistoriekamer.<br />

Tenslotte wil ik de zondagsschool van nu van harte feliciteren met dit<br />

eeuwfeest.<br />

E. van Haselen<br />

5


lH1<br />

et viel ons bij het maken van dit boekje op dat het jaarlijkse<br />

kerstfeest een hoogtepunt was voor de zondagsschool, zowel<br />

voor de kinderen als voor de Ieiding. Dat blijkt ook uit onderstaande<br />

notulen.<br />

- -/<br />

..... ,· ...# , .,~----' ., ,,.- ., .'<br />

-- ' -.,-? ::.:. ~ \•<br />

-~ . ._...z__ .-:JI!...<br />

. ·-- . ~<br />

-=- •<br />

.. ~ ·-:: ..<br />

_...-'<br />

. ;; .. :;,.• --·-.,_- ~ .:.·- -· ..... ~..... . . ·-...::· __ ,__.,.<br />

tL . ... ~-<br />

~ ....._..._.,,!-· .•-


..<br />

'.<br />

.. t\. ~<br />

~w-~ :.~~;~~- --~:;.-'~·· .> {~ _··__ .-·; ~~: 'j:~ .:<br />

·-·:: ·· Kerst~s,§P - ~a.il >de ~ Zondags~~o -ol<br />

,:j • ·- .~ • 1 • •


Onderstaand verhaal van mevrouw J.M.D. Scholte-Zijtveld illustreert hoe bet<br />

in deze tijd verliep op de zondagsschool.<br />

ok ik was op de zondagsschool. In <strong>Loosdrecht</strong> was het in<br />

(}) mijn jeugd vanzelfsprekend dat de kinderen uit Hervormde<br />

gezinnen de Openbare school bezochten. Ik denk dat onze<br />

school in die tijd niet zoveel verschilde met de Gereformeerde<br />

school. Het hoofd van onze school was een gelovig man die 's morgens<br />

de schooldag met gebed begon. We ontvingen eenmaal per week<br />

godsdienstles van de Hervormde predikant en zondags bezochten we de<br />

zondagsschool.<br />

Vanaf mijn zesde jaar ging ik op zondagmorgen mee naar de kerk,<br />

die om half tien begon en als regel pas tegen elf uur uit ging. Met een<br />

korte tussenpauze begon daarna de zondagsschool die onder Ieiding<br />

stood van een zestal dames, aangesteld door de kerkenraad.<br />

Ik stel mij voor dat het dames waren van onbesproken gedrag die<br />

hun taak moesten neerleggen als zij tot een trouwdag kwamen. Van de<br />

vertelling van de zondagsschool heb ik altijd buitengewoon genoten en<br />

ik denk dat voor mij en voor velen met mij, met bijbelse verhalen de<br />

grondslag is gelegd voor onze verdere godsdienstige ontwikkeling.<br />

Wei kan ik mij herinneren, dat er veel verschil was · in de wijze<br />

waarop de verhalen gebracht werden, want niet aile dames hadden de<br />

gave om kinderen te boeien. Zo denk ik daar bij aan ~~n juffrouw die<br />

vele mal en in herhalingen verviel met de opmerking; "ja, niet waar,<br />

wat weten wij daar van", tot groot vermaak van haar jonge luisteraars.<br />

Een hoogtepunt in het zondagsschoolgebeuren was de kerstfeestviering.<br />

Weken van tevoren studeerden we kerstliederen in om die tijdens<br />

de viering in de kerk ten gehore te brengen. Op de middag van de<br />

tweede kerstdag werden we in het koor van de kerk verwacht, getooid<br />

met onze mooiste jurk aan en gewapend met een kopje dat we van<br />

thuis meebrachten, vol verwachting op wat komen zou. Allereerst werden<br />

de Iiederen nog eens gerepeteerd en daarna werden de kopjes vol<br />

geschonken met warme chocolademelk, bereid door de kostersvrouw in<br />

het wasfornuis, waarin enkele dagen tevoren nog de lijfgoederen van<br />

8


et kostersgezin waren uitgekookt. Dat alles mocht echter de feestvreugde<br />

niet drukken en we genoten met voile teugen van al bet lekkers<br />

dat ons werd voorgezet. Om zes uur wandelden we keurig in de<br />

rij de kerk binnen, alwaar de mooi versierde kerstboom met brandende<br />

kaarsen ons aller bewondering afdwong. Inmiddels was de kerk gevuld<br />

met onze ouders en belangstellenden en nam de dominee de Ieiding<br />

van bet feest over. Aan die kerstvieringen bewaar ik fijne, maar ook<br />

minder prettige herinneringen.<br />

De eerste jaren dat ik op de zondagsschool was, had de predikant de<br />

gewoonte drie lijsten met de namen van de kinderen voor te lezen over<br />

de gedragingen van hen in bet afgelopen jaar:<br />

a: over trouw bezoek,<br />

b: het versje opzeggen, en<br />

c: goed gedrag.<br />

Behalve dat ik op 'trouw bezoek' en 'versje opzeggen' regelmatig als<br />

braaf voorkwam, was ik van bet derde lijstje 'goed gedrag' nooit<br />

belemaal zeker en aangezien bet voorlezen van de lijsten in alfabetische<br />

volgorde geschiedde, zat ik tot bet laatste toe in spanning of ik<br />

wei op die laatste lijst zou voorkomen. Helaas was dat niet altijd bet<br />

geval en dat deed aan mijn feestelijke gevoelens wei afbreuk, want<br />

thuis kreeg ik daarna ook nog wei iets te horen over mijn wangedrag.<br />

In een later stadium, toen een andere predikant zijn intrede deed, is<br />

die gewoonte afgeschaft en kon ik zonder angst de viering in de kerk<br />

meemaken. Aanvankelijk was bet de gewoonte dat kinderen uit minder<br />

bedeelde gezinnen, behalve een cadeautje of een boekje, ook een kledingstuk<br />

ontvingen, maar ook aan die gewoonte is een einde gekomen.<br />

In de eerste jaren dat ik op de zondagsschool was, hield de predikant<br />

zich altijd intensief bezig met bet wei en wee van de zondagsschool en<br />

waarschijnlijk kreeg hij de berichten uit de eerste hand van zijn dochter<br />

die ook een van de leidsters was. Van onze ouders kregen we altijd<br />

twee centen of twee stuivers mee, waarvan er een bestemd was voor<br />

de kas van de zondagsschool en een voor bet negertje.<br />

Omdat we tussen bet einde van de kerkdienst en bet begin van de<br />

zondagsschool een poosje moesten overbruggen, omdat de leidsters<br />

9


even een kopje koffie gingen drinken, gedroegen wij ons niet altijd<br />

even rustig en vermaakten we ons o.a. door met de centen ooze namen<br />

in de leuningen van de banken te griffen, zodat deze er vrij haveloos<br />

gingen uitzien. Deze vernielzucht ging de dominee te ver en op een<br />

keer kwam hij ons daar over onderhouden met de dreiging dat er misschien<br />

geen cadeautjes uitgereikt zouden worden aan degenen die zich<br />

aan bet vergrijp schuldig hadden gemaakt. De boosdoeners moesten<br />

zich ter linkerzijde van de dominee opstellen, de onschuldigen ter rechterzijde<br />

van de predikant. Mijn oudste broer die een sterk eerlijkheidsbesef<br />

had, stapte moedig de bank uit en ging aan dominees linkerzijde<br />

staan en zijn boezemvriend volgde zijn voorbeeld, maar stelde zich ter<br />

rechterzijde van de dominee op. Gelukkig kwam toen bet verlossende<br />

woord dat door de bekentenis van mijn broer de voorgenomen straf<br />

geen doorgang zou hebben.<br />

Een andere maal zou ik met hulp van een jongen die nu nog als een<br />

waardig lid van de gemeente door bet leven gaat een orgelconcert geven.<br />

Hij zou trappen en ik zou de toetsen bewerken. Helaas trapte de<br />

jongen te hard en knapten de orgelbanden, waardoor er geen enkel geluid<br />

meer uit kwam. Voor dit vergrijp werden wij heiden veroordeeld<br />

tot een kwartje boete en schoorvoetend hebben wij bet geld aan de pastorie<br />

afgegeven.<br />

In deze tijd kan men zich nog nauwelijks voorstellen dat kinderen<br />

zo onder druk gezet werden, maar wij wisten niet beter en . ooze ouders<br />

stonden volledig achter bet gezag. Toch bewaar ik vele goede herinneringen<br />

aan de zondagsschool en aan de dames die op hun wijze met<br />

toewijding aan de jeugd van toen de bijbelse verhalen hebben verteld.<br />

Nog altijd is in mijn bezit bet bijbellje dat werd uitgereikt op 26 december<br />

1927 aan Johanna Maria Dina Zijtveld bij bet verlaten van de zondagsschool,<br />

ondertekend door: L.J. Vellenga, G. van Reenen, J.G. Grootendorst, E. van<br />

Haselen, J. Aalberts en J. v.d. Waal<br />

P.S. Bij de viering van bet honderdjarig bestaan van de zondagsschool/kindemevendienst<br />

wens ik de Ieiding van harte Gods zegen toe bij hun<br />

werk om kinderen in aanraking te brengen met bet evangelie. Ook al veranderen<br />

methodes, de opdracht blijft hetzelfde van Hem die gezegd heeft: "Laat de<br />

kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is bet Koninkrijk<br />

der Hemelen".<br />

10<br />

J.M.D. Scholte- Zijtveld


(})<br />

p 26 december 1923 vierde de zondagsschool haar zilveren<br />

jubileum, zoals blijkt uit onderstaande notulen:<br />

.-v / -· . , .. ?- /) P ,> . ,,<br />

l<br />

c;,;v ...tc.. . ~ 'Y"" J -~- ~·-""--"- ""'~"' ~,d--f.J~; . ..;-, ,;.. c_ "'""""•·c .. ot.~• · '«-~~<br />

· • · '' · L / · · .,;J<br />

l,('<br />

r.):. .-<br />

_-b.._~.....-.-,......,. ~ ~ ... ~ /~1.- ,C/ ~ ..;;;.._~ --,.r;:..)C... ,J.... ...-....;s..-J. r~ fo 2-G. t...j.---l-~._<br />

L l ;.....,.<br />

...... --..- ~ .,.......... ........ :?:..~~ 2 --. -"-.::.~ _ ,L,_.,.....;:.._ ~'-~ ....z.~.... :-£:~;.:;. .-t_,:..~ ~ ... ~ . ~<br />

I ~ L .4 . /.) . . ;; . / . .'> / '<br />

[;.).~._ ..:2.. 'J.' -~ ·· " · "'C./ -.:. .. .-.f-< i. _, ._..,2 ~ · -~ -<br />

-/._..:__. .; Jf~ - :1 ;_?·J.· 1 •.....l-- ... .;:•~ • ~~ d-.,.::.o.~.e._ ~4:.! -~ .,.. ..,..,_ .::u:.L .~ ........t.-- -:;- ...- ..L.._<br />

(/ . ..,.. I? .fl ' , . ; , /.v , · ._!'<br />

1~ ...-.......- £.-. -va -~ ..Q... .,.n:-... .....-~~-""~ 6_Q ~,._"'e?J ,/ o /JLJ .<br />

. /)· ,.<br />

•<br />

Dames die zich bezig hielden met bet zondagsschoolwerk in de jaren '20:<br />

v.l.n.r.: Laura Vellenga, Gijsje Manten, Johanna Grootendorst, Hendrika<br />

Manten, Geertruida van Reenen en Marie Veldhuizen.<br />

11


W<br />

at ons ontroerde bij bet verzamelen van de gegevens voor<br />

dit boekje was dat, dwars door veranderingen been, de zondagsschool<br />

steeds tot doel heeft gehad om de kinderen bij<br />

Jezus te brengen. Dit mag ons tot troost zijn. In onze huidige<br />

tijd kennen wij de dikke beleidsplannen met daarin geformuleerde<br />

werkwijzen; in vroegere jaren had men een 'Reglement'.<br />

REGLEMENT<br />

VAN DB ZONDAGSSCHOOL DER<br />

HERV. GF.MEENTE TF. NIEUW-LOOSDRECHT.<br />

ArL 5.<br />

De lessen worden gehouden in verschillende deelen<br />

van dt: Kerk, des Zondags na de Kerk, en indien er geen<br />

dienst is om half elf gedurende een uur.<br />

Art. 6.<br />

Klnderen moeten den leeftlld van 6 Jaar bt:reikt hebben<br />

om op de ZondaRsschool re komen; de me is j~s<br />

Q10gen<br />

tot 13 jaar, de jongens tot 12 jaar de <strong>Zondagsschool</strong> be~<br />

zoeken. In bijzondere gevatlen kan her bestuur een uitzon·<br />

dering maken.<br />

i<br />

Art. 7.<br />

Den rweeden Zondag in Januari en den eersren ZondaK<br />

in Juli worden nieuwe leerlingen toegelaten.<br />

De kinderen worden verdeeld naar leeftijd.<br />

Arr. 8.<br />

De <strong>Zondagsschool</strong> heeft een spaarbank.boekje (No. 68M<br />

Spaarbank Loosdrechr) waarover her bestuur bii meerderheid<br />

van stt:mmen beschikr.<br />

Arl. 9.<br />

Ooel der <strong>Zondagsschool</strong>.<br />

De kinderen nader wr Christus re brengen.<br />

Arr. 1.<br />

Dir doe! trachten we re bereiken door :<br />

1. Her behandelen van de Bijbelsche Geschiedenis.<br />

2. Door her leeren van psalmen en gezangen<br />

J . Door her zingen van geestelijke liederen.<br />

Ar1. 2.<br />

Her bestuur bestaat uir zes dames, waarvan degene dk<br />

her !angst aan de <strong>Zondagsschool</strong> verbonden is, de le idin~<br />

heefr.<br />

In vacaruren wordt door het bestuur voorzien bij meerderheid<br />

van stemmen.<br />

Arr. 3.<br />

De Predikant van de Ned. Herv. Kerk wordt verzocht<br />

eere- voorzitter te zijn.<br />

Er zijn 3 klassen.<br />

Arr. 4.<br />

Voor elk.e klasse zijn 2 dames, die om de week de<br />

Ieiding hebben.<br />

Wannc:er een leidsrer de ZondaKsschool verlaat, On!·<br />

vankt zii t:t:n aandenktn uit de ka ~:. tt:r waardt van :t.aovdt:<br />

makn et:n l{uldtn W.s Lii jaren .aan dt Zo nda~sschoo l<br />

verbonden IS geweest.<br />

An. to.<br />

Elk jaar heeh de <strong>Zondagsschool</strong> een Kdrstfeestvlerlnr.<br />

Het besruur be'\list or dit gebeurt met ee ~ kerstboom in<br />

de Kerk or op een andere wijze.<br />

Aile kinderen ontvangen dan een cadeautje, de arme<br />

kinderen kleeren, en zij, die de <strong>Zondagsschool</strong> veriaten,<br />

een bijbeltje.<br />

Herzien den 3d en April 1928.<br />

L. J. VELLENGA.<br />

G. VAN REENEN.<br />

J. G. GROOTENDORST.<br />

E. VAN HASELEN.<br />

J. A. AALBERTS.<br />

J. VAN OER WAAL.<br />

12


li ~J~<br />

li ~J)~<br />

Het jaar 1956 is een jaar, dat ons allemaal doet denken aan de inval van de<br />

Russen in Hongarije. De Nederlandse <strong>Zondagsschool</strong> Vereniging, de N.Z.V.,<br />

stuurde haar zondagsscholen een aparte liturgie voor de zondag van 11 november<br />

1956. Hieronder volgen enkele fragmenten.<br />

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,<br />

vanwaar ik dag en nacht<br />

des H oogsten bijstand wacht<br />

Liturgie voor de zondagsscllooldienst op zondag 11 november 1956.<br />

Op het ogenbllk wordt, voor11.l In Hongarlje, vtel verdrlet geleden.<br />

Vel~ klnderen zljn ~;ewund, vele vaders gedOOd, anderen moeten vluchten voor cen boze<br />

vljaud.<br />

Uaurom Is er w:root verdrlet. Oattrom ~ljn er ook velc klnderen In grote angst.<br />

Wat kuunen ze IIOG; doen? Vt~.nwnar Jo~al hun hulp komen?<br />

Denken aan de Heer, die hen nlet vea·Jao.t.<br />

Zegg:en; MUn hulp Is van de Here.<br />

Dlt Is een ~,:ebed dat we sameu rnl!!e ~:;nan b idden en waarmee we onze dlenst beglnnen.<br />

Gebea ""'" do kt"""'" '" llou 90<br />

,(j,<br />

~ ~ ..,~ar de b~rgen<br />

v,d., '" ;,, "'"'"· " zu., ""''" t'"""•n, "'' nu """ ,<br />

tJ hon "'" ''''"'•n. "''" tJ oon Vnd., V·d"' "'""""'<br />

go>>O"''" en n•"' een '"""d 1and g


eerste zondagsscbooldag was in mei 1936. De eerst zondag<br />

dat de wollen lange kousen uit mocbten viel ik beide<br />

Mlijn<br />

knieen stuk. Als troost voor mijn verdriet mocbt ik toen van<br />

moeder met mijn buurmeisje Rika Bos mee naar de zondagsscbool.<br />

Dit is voor mij een bele fijne tijd geworden. De boofdleidster<br />

was juffrouw M. de Graaf, voor wie we veel ontzag badden. Verder<br />

waren er toen nog juffrouw Van der Vliet, nu mevrouw Van Eeden -<br />

Petersman, A. Aalberts, later mevrouw Zijtveld, I. Sijberden en A.<br />

Hennipman.<br />

In 1944 met bet<br />

kerstfeest was mijn<br />

tijd om en kreeg ik<br />

als afscbeid een<br />

bijbeltje. In 1949<br />

ben ik weer terug<br />

gegaan, maar nu<br />

bij de Ieiding.<br />

Clazien Loenen<br />

was toen ooze<br />

boofdleidster. In<br />

de pastorie bij ds.<br />

Roth badden we<br />

steeds ooze voorbereidingen.<br />

Om<br />

beurten vertelden<br />

we daar bet verbaal<br />

wat aan de<br />

beurt was en<br />

zongen wij bij bet<br />

orgel bet versje<br />

wat geleerd moest<br />

worden. Het was<br />

een goede tijd. De<br />

kerstfeestvieringen<br />

waren toen op de tweede kerstdag. Ooze verloofdes waren bier niet<br />

14


1<br />

J<br />

~<br />

l<br />

best over te spreken want we waren de hele dag in de kerk. Zij hielpen<br />

wei, dus was bet best gezellig boor! We begonnen 's morgens met bet<br />

versieren van de boom. Die stond dan ongeveer waar nu de familie<br />

Van Yperen zit. Aile kaarsen die er in gingen moesten eerst in de spiritus<br />

gedoopt worden en we moesten opletten dat de pit goed recht<br />

stood. De koster stak de kaarsen aan met een kaars op een lange stok.<br />

Als alles in de kerk klaar was, de koekjes en de mandarijnen onder<br />

de kerstboom en de stoelen weer allemaal op hun plaats, gingen we<br />

even naar huis om ons te verkleden. Om half vier kwamen we weer<br />

want dan begon de viering in bet koor van de kerk. De tafels waren<br />

daar gedekt met wit papier en er werd getrakteerd op chocolademelk,<br />

kransjes en een krentenbol. Er werd dan een vrij verhaal verteld en<br />

aile versjes werden nog eens flink herhaald. Om half zeven begon de<br />

dienst in de kerk, een hele belevenis en spannend of er niets gebeurde<br />

met de kaarsen. De koster hield de wacht met een lange stok met een<br />

spons erop en naast zich een emmer water. Na afloop werd alles weer<br />

opgeruimd en bet werd dan zeker tien uur voor we weer thuis waren.<br />

Het zondagsschoolwerk<br />

heb ik gedaan tot<br />

april 1957. Bij mijn<br />

afscheid kreeg ik van de<br />

kinderen en kaasschaaf<br />

die ik nog altijd gebruik.<br />

Van de collega's een<br />

bord, gebakken bij pottenbakker<br />

Polman met afgebeeld<br />

een open bijbel<br />

met de tekst Marcus<br />

10:14 en achterop hun<br />

namen.<br />

Van harte hoop ik dat<br />

dit zondagsschoolwerk<br />

nog lang mag doorgaan<br />

en dat bet voor de kinderen en voor de Ieiding een goede tijd mag zijn<br />

zoals bet ook voor mij is geweest.<br />

J.A. Veldhuizen- Wendt<br />

15


Aantekeningen in het bijbeltje van Gert Mulder<br />

.. td~ em~ ~'\<br />

l.~e..-v.<br />

'l..~ "YY\.~~ ...<br />

~~~~~<br />


7r<br />

ijdens<br />

de restauratie van de kerk in de jaren 1962 en 1963<br />

heeft de zondagsschool een tijdelijke behuizing gehad. Op de<br />

kerstliturgie van 1961 vonden we de volgende opmerking:<br />

We willc n iu HHi 2 wee r g r · nn ~~ bcg-innc n op ?;OIHi n.g· 2 1 jn nua ri.<br />

\Vc w e t.e n op dil og!'nhlilt nog uie t waar, nuurr d a t. w o rdt. tl ~ n nng w e i<br />

bc h.cnd gem n.o.ltl.<br />

K i nder cn, die in 1!lG2 ?;CR jaar w orden ?;ijn v9 n hnrt c welkom.<br />

----- -------- ·--·--· --------------------<br />

Later werd van de kerkenraad bet bericht ontvangen dat bet schoolbestuur<br />

van de Terpstra- en Rehobothschool bet goed vond, dat de zondagsschool<br />

enkele lokalen in gebruik kreeg, zolang de restauratie van<br />

de kerk duurde en de kerkdiensten in bet wijkgebouw werden gehouden.<br />

In 1963 werd bet kerstfeest weer in de kerk gevierd met aileen de<br />

ouders van de zondagsschool kinderen i.v.m. de beschikbare ruimte.<br />

Herinnering aan de zondagsschool rond 1965<br />

Rond 1965 werd ik gevraagd om als Ieiding te komen bij de zondagsschool.<br />

Ik herinner me dat een grote groep kinderen in de grote zaal<br />

van bet wijkgebouw onder kerktijd bij elkaar kwam. De hoofdleidsters<br />

waren in die tijd mevrouw Van Yperen, mevrouw Storm en mevrouw<br />

Mik. Om de beurt leidden zij de zondagsschooldienst. Tijdens de vertelling<br />

werd de grote groep gesplitst in drie of vier kleinere groepen<br />

die ieder in een hoek van de zaal plaatsnamen.<br />

Wij, aankomende leidsters, mochten vertellen in zo'n kleinere<br />

groep. De voorbereiding van de vertelling had in de week ervoor<br />

plaats gevonden bij ~~n van de dames thuis.<br />

Voor de kinderen van de dijk is er heel veel jaren zondagsschool<br />

gegeven in de consistorie van de kerk; na de kerkdienst natuurlijk.<br />

Ik herinner me dat er ook in die jaren veel zorg was om verantwoord<br />

zondagsschool te geven en de kinderen vertrouwd te maken met<br />

de rijkdom van bet evangelie.<br />

Bij bet terugvragen van een verhaal: "God sloot een verbond met<br />

Abram en veranderde zijn naam". "Hoe heette Abram toen?"<br />

"A-bra-ham". "En Sara, veranderde zij haar naam?" "Ja, in Sa-ha-ra".<br />

Margriet Aalberts<br />

17


K<br />

inderen geven vaak de mooiste antwoorden waar je als ouderen<br />

stil van kunt worden. Het mooie van een kind is dat het<br />

ontvankelijk is en zich gemakkelijk aan God toevertrouwt.<br />

Een van de leidsters vroeg aan de kinderen: "vinden jullie bet<br />

ook wei eens fijn in de kerk?" Waarop een jongen antwoordde: "ja,<br />

want dan ben je dicht bij God!"<br />

Dominee Molenaar vertelde de kinderen eens bij bet doopvont, dat<br />

bij de doop God jouw naam in Zijn handpalm schrijft en daardoor laat<br />

zien, dat je bij Hem en Zijn gemeente hoort, waarop een kind met een<br />

stralend gezicht zei: "dan boor ik er ook bij!"<br />

Mej. K. Loenen was jarenlang leidster bij de zondagsschool en trouwde later<br />

met dominee Roth. Van haar afscheid in juni 1968 is bet volgende bekend.<br />

Herinnering aan bet afscheid van juffrouw Loenen<br />

Toen wij vernamen dat juffrouw Loenen haar zondagsschoolwerk<br />

wilde beeindigen, vonden we, dat ze als blijk van waardering wei eens<br />

in bet zonnetje gezet mocht worden. Zij had al jaren de algehele Ieiding<br />

en deed dit op een zeer nauwgezette, plichtsgetrouwe en de haar<br />

kenmerkende bescheiden wijze.<br />

De avond werd gehouden bij de familie Van Yperen, zij hadden de<br />

grootste kamer. Aile medewerkers waren present, zelfs een paar dames<br />

uit de beginperiode.<br />

Door middel van een ABC en pantomimespel, waarin ik juffrouw<br />

Loenen mocht uitbeelden, werd uiting gegeven aan haar zeer drukke<br />

werkzaamheden. Bij de letter Z aangekomen was er gelukkig toch nog<br />

een uurtje over om heerlijk in de zoo te zitten.<br />

Caty Dorland - Bouwman<br />

De indeling van de avond was als volgt:<br />

a. bet serveren van thee en koffie<br />

b. een ABC geschreven door mevrouw Starn, enkele fragmenten zijn<br />

hieronder afgedrukt<br />

c. kopje thee of koffie<br />

d. frisdrank (o.a. wijn, cola, 7-up)<br />

e. een sketch, pantomime.<br />

Enkele dames zorgden voor iets bij de koffie en thee en voor de nodige<br />

hartige hapjes (Gegevens uit de notulen van 17 mei 1968).<br />

18


Hieronder volgen enkele fragmenten uit bet ABC, dat mevrouw Starn<br />

ons stuurde:<br />

"<br />

B dat is 'de Bongerd', de naam klinkt idylliscb<br />

maar als je er naar binnen gaat, is bet er ronduit vies.<br />

C dat is de cursus 'vertellen', je was moe,<br />

gelukkig omstreeks tienen ging men weer 'buisje' toe.<br />

H dat is voor Hilversum, de winkel Harkema,<br />

die leverde de boeken, boeveel ga dat eens na.<br />

J dat is voor 't Jaarboekje, een wedstrijd met de klas,<br />

die zette ons aan 't rekenen, wie of de beste was.<br />

N dat is de N.Z.V., baar doel is ideeel,<br />

maar als men eens om korting vroeg, bleek zij ook commercieel.<br />

0 dat is de oliestook, die brandde niet zo gauw,<br />

vertikte hij het helemaal, dan zat je in de kou.<br />

Pis voor Palmpasen, de zieken kregen fruit,<br />

met nog een tekening erbij, die zochten we eerst uit.<br />

S dat is voor stilte, dat was bij haar o.k.,<br />

maar met wat drukke kinderen, viel 't heus niet altijd mee.<br />

V dat is vertellen, een favoriet jij koos,<br />

we leefden ecbt met Brinkie mee, luisterden ademloos.<br />

W dat is het werk, nu je weggaat zien we pas,<br />

wat daar wei voor kwam kijken, hoeveel het eigenlijk was.<br />

JJ dat is voor ijver, daarvan gaf jij steeds blijk,<br />

't was letterlijk 'pro deo', en maakt je toch ook rijk.<br />

19


Wist U dat ....<br />

- er in 1962 ook drukke kinderen in de groepen waren en dat de<br />

beste oplossing leek, deze kinderen naar huis te sturen;<br />

- er in het wijkgebouw een middaggroep is geweest;<br />

- de houten ezel, de standaard waarop het flanelbord stond, zoek is<br />

geraakt na de 'watersnood' in de kelder van het wijkgebouw;<br />

- er navraag werd gedaan of een verzekering de schade zou dekken;<br />

- wij niet weten of de verzekering heeft uitbetaald, maar dat er wei<br />

werd ge"informeerd naar prijzen voor nieuwe ezels;<br />

er in vroegere jaren op maandagmorgen een kaart in de bus kwam,<br />

als je de zondag ervoor niet op de zondagsschool was geweest;<br />

- er dan op deze kaart een lege stoel stond en daarbij geschreven<br />

was, dat je de volgende zondag weer verwacht werd op de lege<br />

stoel;<br />

- de zondagsschool de laatste jaren wei een of meerdere bomen<br />

gratis kreeg aangeboden van particulieren om als kerstboom te<br />

gebruiken;<br />

- er vervolgens een delegatie van de Ieiding door het dorp fietste om<br />

te beoordelen of de bomen geschikt waren;<br />

- de koster hier wanhopig van werd, omdat de stam wei eens te dik<br />

was, de boom te zwaar of te groot; hij moest de boom op lengte<br />

maken en in een standaard plaatsen;<br />

- de zondagsschool met deze bomen is gestopt en nu gewoon weer<br />

een kerstboom koopt;<br />

- nu de lengte wordt bepaald door de hoogte van de trap plus lengte<br />

koster, plus lengte bezem;<br />

- er jarenlang iedere zondag voor elke groep bloemen of een plantje<br />

beschikbaar werd gesteld door de firma Blauw;<br />

- dit in de dienst op de tafel kwam te staan en er aan de kinderen<br />

werd gevraagd of ze mensen kenden, die een bloemetje 'verdienden',<br />

door ziekte, of een blijde of bijzondere gebeurtenis. Iedereen<br />

wilde de bloemen wei mee, daarom werd menig familielid vaak<br />

'zieker' dan hij of zij was;<br />

- eens een jongen de bloemen vroeg, omdat hij een broertje gekregen<br />

had. Na de dienst stond zijn moeder hem gewoon op te wachten.<br />

Ze wist van niets. Niet lang daarna kreeg hij een zusje;<br />

20


lo<br />

- bij de paasmaaltijd de tafels altijd gedekt zijn met papieren tafelkleden;<br />

- niets leuker is dan te scheuren aan de rand;<br />

- sinds de regel 'wie scheurt, helpt afwassen' bestaat, de tafelkleden<br />

heel blijven;<br />

- een boterham met een centimeter dikke laag 'ongezond' wei h~~l<br />

lekker is;<br />

- als je bet met elkaar zo gezellig hebt, je zo ontzettend veel kunt<br />

eten;<br />

- twee kinderen eens met elkaar afspraken om heiden evenveel te<br />

eten, met als gevolg dat de ~n voldaan naar huis ging en de ander<br />

misselijk werd;<br />

- dit in 1984 op bet boodschappenlijstje voor de paasmaaltijd stond:<br />

12 wit en 3 bruin, 10 x 250 gram halvarine, 50 plakjes kaas, 50<br />

plakjes boterhamworst, 50 eieren, 4 potten chocoladepasta, 4 potten<br />

pindakaas, 4 pakken gekleurde hagelslag, 4 potten jam, 12<br />

flessen chocolademelk, 50 krentenbollen, 50 bananen, paasservetten<br />

en tafelkleden;<br />

- er in 1979 al een vraag kwam naar een eventueel 'koud buffet',<br />

i.v.m. bet 100-jarig bestaan van de zondagsschool. Niemand wist<br />

toen hoe lang de zondagsschool eigenlijk bestond. Er zou navraag<br />

gedaan worden;<br />

- de beer Brunekreef vervolgens naar bet Rijksarchief ging, maar<br />

geen datum van oprichting vond, daar er vroeger van kerkenraadsvergaderingen<br />

weinig notulen werden bijgehouden;<br />

- er hierna een stukje in De Kerkldok werd geplaatst (".... misschien<br />

zijn er nog stukken of gegevens onder de bevolking?");<br />

- mejuffrouw Van Haselen er meer van wist. De oprichting was in<br />

<strong>1898</strong>. Nog even wachten met bet koud buffet dus;<br />

- Gert Mulder enige tijd geleden bij bet lezen van oude kerkenraadsnotulen<br />

van december <strong>1898</strong> de eerste gegevens van de oprichting<br />

van de zondagsschool ontdekte;<br />

- de meeste gegevens van deze rubriek uit de notulenboeken van de<br />

zondagsschool komen.<br />

21


Foto's van paasfeest 1986.<br />

~ :~,~ ., ..<br />

~ I • ,1<br />

•<br />

( ./


li ~7~ li ~~~<br />

Zondagsscbool 1980 - 1988<br />

"<br />

Nog maar tien jaar ben ik van zondagsscbool af en tocb al zoveel<br />

vergeten. Hoe was bet, wat deden we ook al weer en wat<br />

vond ik ervan?<br />

Wat ik nog weet is dat ik bet altijd weer leuk vond om er<br />

naartoe te gaan. De oudere mensen gingen naar de kerk en wij, als<br />

kinderen onder elkaar, mocbten naar de zondagsscbool.<br />

De doorsnee-zondagsscbool-bijeenkomst bestond steeds uit dezelfde<br />

onderdelen: zingen, bidden en danken, een bijbelverbaal, een werkje<br />

maken met betrekking tot bet bijbelverbaal en gezellig kletsen.<br />

De dingen die ik toen bijzonder vond, zijn beter blijven bangen.<br />

Zoals bijvoorbeeld de verjaardagsplaat. Wanneer je jarig was geweest,<br />

mocbt je de eerstvolgende zondagsscbool een plaat, met daarop een<br />

atbeelding van een bijbelverbaal uitkiezen. Op de acbterkant werden<br />

felicitaties gescbreven.<br />

Een spannende tijd waren de weken voor kerst en pasen. Er stond<br />

van alles te gebeuren. Wat mij bezig bield was, of ik wei een gedicbtje<br />

op mocbt zeggen in de kerk of dat bet aan mijn neus voorbij zou gaan<br />

en of ik mee naar de Emtinckhof mocbt om plantjes uit te delen bij bejaarden.<br />

Het liefst wilde ik allebei. Wanneer ik een gedicbtje op zou<br />

zeggen zou ik allemaal complimenten krijgen van de Ieiding, van mijn<br />

ouders en van nog wei meer mensen uit de kerk. Bij bet rondbrengen<br />

van de plantjes zou ik mensen blij maken. En wat stiekem nog zwaarder<br />

woog, was boeveel snoepjes we dit jaar zouden krijgen van de<br />

bejaarden.<br />

Met Pasen bielden we ook altijd een gezamenlijke maaltijd. Leuk<br />

was bet wanneer iemand even van tafel af moest. Snel werd er dan iets<br />

met bet brood of bet drinken van diegene uitgebaald, zoals bijvoorbeeld<br />

zout over de boterbam strooien. De meeste lol badden we wanneer<br />

we dit bij iemand van de Ieiding konden doen.<br />

Elke zondagsscbool stonden er bloemen op tafel. Een van de kinderen<br />

mocbt na afloop de bloemen meenemen om ze aan iemand te geven.<br />

Allemaal wisten we wei iemand om ze aan te geven. Opa, oma,<br />

23


ouders, broertjes, tantes en ga zo maar door. Volgens mij vond ik<br />

regelmatig dat mijn oma de bloemen verdiende. Zij kon niet goed<br />

lopen en daarom in mijn ogen een ziek iemand, die dus de bloemen<br />

moest krijgen. Gelukkig hield de Ieiding een lijstje bij van wie de<br />

bloemen mee kreeg, zodat iedereen ongeveer evenveel aan de beurt<br />

kwam.<br />

Eens in de zoveel tijd kwamen we met aile groepen bij elkaar in<br />

het wijkgebouw om gezellig spelletjes te doen. Hier kon ik me aitijd<br />

erg op verheugen. Lekker gezellig om op die manier eens met elkaar<br />

bezig te zijn.<br />

Ja, ja, al met ai een goede tijd, waarbij naast al deze leuke dingen<br />

ons van ailes werd verteld en geleerd over het geloof in God, want<br />

daarvoor gingen we tenslotte naar de zondagsschool.<br />

Jolanda Bolink - Niesing<br />

li<br />

n de jaren '70 en '80 zien we, dat er landelijk steeds meer vraag<br />

komt naar gezinsdiensten en kindernevendiensten. Vanouds beweegt<br />

de zondagsschool zich aan de rand van de gemeente.<br />

Steeds meer verandert dit karakter van de zondagsschool als<br />

evangelisatie voor buitenkerkelijke kinderen en komt de vraag naar een<br />

plek voor kinderen binnen de erediensten.<br />

Ook aan <strong>Loosdrecht</strong> gaan deze verschuivingen niet voorbij en in de<br />

notulen van bet jaar 1981 komt voor bet eerst de naam kindernevendienst<br />

ter sprake. Er komen in de daarop volgende jaren zes gezinsdiensten<br />

per jaar. Tijdens de preek gaan de jongste kinderen voor hun<br />

eigen vertelling naar de Oude Pastorie en is er opvang voor die kindereo,<br />

waarvan de ouders niet mee naar de kerk gaan. Enkele jaren<br />

hierna is er ~~n keer in de zes weken een gezinsdienst.<br />

In de jaren '90 komen steeds meer ouders met de vraag om aitijd<br />

gezinsdienst-kindernevendienst te hebben. Er blijven ook voorstanders<br />

voor aile keren zondagsschool.<br />

Na overleg wordt in 1995 besloten om zondagsschool te houden ais<br />

er geen gezinsdienst is, met de mogelijkheid om de kinderen eerst mee<br />

te nemen naar de kerk ais de ouders dat willen. Deze kinderen worden<br />

dan voor de preek bij de andere kinderen in de Oude Pastorie gebracht<br />

en komen na de preek terug. Deze situatie is voor velen toch niet<br />

24


lo<br />

ideaal, mede door de onrust van de binnenkomende kinderen in de<br />

zondagsschoolgroepen.<br />

Er wordt weer overlegd, ook vanuit de gegeven beleidsvoornemens<br />

van het beleidsplan van 1994. Zo komt er in 1997 het besluit om elke<br />

eerste zondag van de maand gezinsdienst te hebben, waarbij alle kinderen<br />

met hun ouders naar de kerk gaan. Tijdens de preek gaan de jongste<br />

kinderen naar de nevendienst. De overige zondagen gaan de kinderen<br />

mee naar de kerk, maar voor het gebed gaan alle kinderen tot 12<br />

jaar naar de Oude Pastorie en komen na het lied na de preek terug. In<br />

de Oude Pastorie is er opvang voor die kinderen, waarvan de ouders<br />

niet naar de kerk gaan. De naam zondagsschool blijft gehandhaafd. De<br />

kinderen houden hun eigen kerst- en paasfeest. Zo functioneert de<br />

zondagsschool tot op dit moment.<br />

Er wordt gezocht naar vormen om de kinderen in de kerkdienst<br />

ook een stukje herkenning te geven door het zingen van hun eigen<br />

liederen, een lezing uit een eigentijdse bijbelvertaling, het aansteken<br />

van kaarsen..... De laatste jaren wordt er, naast het materiaal van de<br />

Nederlandse <strong>Zondagsschool</strong> Vereniging ook gebruik gemaakt van de<br />

methode 'Vertel-het-maar'.<br />

We mogen bedenken dat, hoe belangrijk methodes ook zijn, het altijd<br />

het werk van God is, als kinderen, als mensen tot de blijde ontdekking<br />

komen, te mogen staan in het licht van Jezus Christus.<br />

Naast de dank, dat dit werk aan kinderen al zo lang plaats mocht<br />

vinden, willen we bidden dat in de toekomst dit werk mag doorgaan.<br />

Dat er naast de ouders altijd mensen zullen zijn, die met liefde en<br />

geduld aan de kinderen de blijde boodschap van het evangelie willen<br />

doorgeven.<br />

Dat kinderen binnen de gemeente een plaats mogen hebben.<br />

"Laat de kinderen tot Mij komen ".<br />

Mattheiis 19: 14a<br />

25


26


De huidige Ieiding van de zondagsschool. V.l.n.r.: Voorste rij: Willeke<br />

Aalberts en Tanja Aalberts; daarachter: Els Beeftink, Annemarieke Bruinsma,<br />

Janneke Floor, Janny Loenen en Gery Meijers. Achterste rij: Petra Kamstra,<br />

Herma de Jong, Hanneke Blauw en Karen Steernberg .<br />

..<br />

Op de foto links staan bijna aile kinderen die nu op de zondagsschool zijn,<br />

met hun Ieiding. Op de eerste rij: Leonie Pos, lvo Schram, Jos de Jong,<br />

Esther Hoekman, Kirsten Steernberg, Marloes van de Koppel, Nicolien van<br />

der Wilt, Monique Hennipman, Mirna van de Graaf en Taco Bruinsma.<br />

Op de tweede rij: Klarinda Eichhorn, Sander Zuyderduyn, Tanje Aalberts,<br />

Wouter Schouten van der Velden, Janny Loenen, Belinda van Vulpen,<br />

Jorien Kingma, Henk van de Meent en Janneke Floor.<br />

Op de derde rij: Matjolien Zuyderduyn, Gery Meijers, Mark Beeftink,<br />

Bram Molenaar, Jasper Baas, Jurrien Kingma, Karen Steernberg, Mark van<br />

der Stouw, Robbert Pos, Stefan Veraar, Leendert Zuyderduyn, Hanneke<br />

Blauw, Michael van de Koppel, Martijn Schram, Petra Kamstra en Alderick<br />

Oostboek.<br />

Op de vierde rij: Annemarieke Bruinsma, Els Beeftink, Lisanne van der<br />

Stouw, Thomas Schram, Jeroen Steernberg, Joeri Hennipman, Jan Hoekman,<br />

Bram Schouten van der Velden, Jelmer Baas, Daphne van de Graaf, Jouke<br />

Hennipman, Danielle Oosthoek, Rik Loenen, Laurens Lugtenaar, Vincent<br />

Lugtenaar, Willeke Aalberts en Herma de Jong.<br />

27


"E n z·· IJD t rouw .....'"<br />

.<br />

Wat kun je als slotwoord voor dit boekje over bet honderdjarig bestaan<br />

van onze zondagsschool beter onder de aandacht brengen, dan bet<br />

slotwoord van Psalm 100: "En Zijn trouw is tot in verre<br />

geslachten ..... ! "<br />

Als Psalm 100 de ganse aarde oproept om de Here te juichen, Hem<br />

met vreugde te dienen en in zijn heiligdom met gejubel voor zijn aangezicht<br />

te komen, dan kunnen wij daar toch niet anders dan mee instemmen?<br />

De hele wereld moet toch de God van Israel juichen vanwege zijn<br />

verbondstrouw? Vanwege zijn verlossing van een verloren wereld in<br />

schuld door J ezus Christus? En net als Israel mogen wij als kerk weten<br />

van deze God. Daarom mogen wij Hem met vreugde dienen en elke<br />

zondag in zijn heiligdom met gejubel voor zijn aangezicht komen.<br />

Dat de Here goed, dat zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid en<br />

zijn trouw tot in verre geslachten is, dat hebben wij in onze gemeente<br />

toch ook mogen ervaren aan het honderdjarig bestaan van de zondagsschool?<br />

- Door Gods trouw kon bet gebeuren dat bet evangelie aan de kinderen<br />

mocht worden doorverteld.<br />

- Door Gods trouw heeft generatie na generatie de blijde boodschap<br />

gehoord en geloofd.<br />

- Door Gods trouw mag er ook in <strong>1998</strong> nog een bloeiende<br />

zondagsschool zijn.<br />

- Door Gods trouw mogen we ook met vertrouwen de toekomst tegemoet<br />

gaan.<br />

God laat niet varen bet werk van zijn handen, niet met de wereld, niet<br />

met Israel en de kerk, niet met ons.<br />

Daarom: hoe kunnen we dit boekje beter afsluiten dan met het slot van<br />

Psalm 100.<br />

"U was van geslacht tot geslacht goed en trouw over ons, Here!<br />

Omdat U zo bent, daarom Ioven wij U en prijzen uw Naam!"<br />

H.O. Molenaar<br />

28


~<br />

Uit groep 2 en 3:<br />

J~ ~ ~ ~-~ ,;V>J ~ (,b.,<br />

~

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!