15.04.2016 Views

NIEUW-LOOSDRECHT, Register van Graven in de Sypekerk 1645-1650

Transcriptie van het grafboek van de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht met opgave van hun eigenaars (1645-1650)

Transcriptie van het grafboek van de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht met opgave van hun eigenaars (1645-1650)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>NIEUW</strong>-<strong>LOOSDRECHT</strong><br />

REGISTER VAN DE GRAVEN IN DE SYPEKERK<br />

Met opgave <strong>van</strong> hun eigenaars,<br />

aangelegd <strong>1645</strong>, bijgehou<strong>de</strong>n tot <strong>1650</strong><br />

Samengesteld door F.Brand en R.Loenen<br />

Orlglneel aanwezlg In het Rljksarchlef te Utrecht, lnv.nr. 20


HISTORISCHE KRING <strong>LOOSDRECHT</strong><br />

BESTUUR:<br />

Hr. A.Doeta, voorzltter<br />

Hr. LH.F.Welter, aecretarla<br />

Hr. D.Mur, pennh1gmeester<br />

Mw. J.A.Timmerman, documentatle<br />

Hr. Jac.J.Mur, le<strong>de</strong>nwervlng<br />

Mw. Th.Ph.<strong>de</strong> Vrlea-Voorneveld<br />

Hr. F.Brand<br />

Hr. H.Zel<strong>de</strong>nrljk<br />

Mw. F.Stobbe<br />

Nw-Loosdr.dljk 42 1231 KZ Loosdr. tel: 3234<br />

Elkenlaan 16 1231 BHLooadr. tel: 4993<br />

Rembrandtlaan 5 1231 AA Looadr. tel: 6545<br />

Oud-Looadr.dljk 266 1231 NKLooadr. tel: 6044<br />

Oud-Loosdr.diJk 23 1231 LN Loosdr. tel: 1132<br />

Oud-Loosdr.diJk 37 1231 LP Looadr. tel: 3275<br />

<strong>van</strong> MIJn<strong>de</strong>nlaan 39 1231 XB Looadr. tel: 4102<br />

Jhr.v.Sypesteynln 57 1231 XMLooadr. tel: 4871<br />

Elkenlaan 12 1231 BHlooadr. tel: 6076<br />

REDACTIE:<br />

Hr. F.Brand<br />

Hr. B.<strong>de</strong> Ugt<br />

<strong>van</strong> MIJn<strong>de</strong>nlaan 39 1231 XB Looadr. tel: 4102<br />

v.d.Helatlaan 16 1231 AMLooadr. tel: 1273<br />

LIDMAA TSCHAP:<br />

Gewone le<strong>de</strong>n<br />

Jeugdle<strong>de</strong>n en le<strong>de</strong>n boven <strong>de</strong> 65 jaar<br />

f 20,00<br />

f 15,00<br />

BETALING:<br />

Uw contrlbutle dlent te wor<strong>de</strong>n voldaan In het eerate kwartaal <strong>van</strong> het lopen<strong>de</strong><br />

Jaar, door atortlng op poatglronummer 3132756 of biJ <strong>de</strong> RABO-bank te Looadrecht<br />

op rek.nr. 3369.50.063 t.n.v. <strong>de</strong> pennlngmeeater Hlatorlache Kr<strong>in</strong>g.<br />

/1990


<strong>NIEUW</strong>-<strong>LOOSDRECHT</strong><br />

REGISTER VAN DE GRAVEN IN DE SYPEKERK -<br />

Met opgave <strong>van</strong> hun eigenaars,<br />

aangelegd <strong>1645</strong>, bijgehou<strong>de</strong>n tot <strong>1650</strong><br />

Samengesteld door F.Brand en R.Loenen<br />

Orlglneel aanwezlg In het RIJksarchlef te Utrecht, lnv.nr. 20


2


3<br />

<strong>Register</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> graven<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> Sijpse kerck <strong>van</strong><br />

Loosdrecht<br />

Gecopieerd door mij on<strong>de</strong>rget<br />

koster <strong>in</strong> ter tijt anno <strong>1645</strong><br />

J.P.Schotsman


<strong>Register</strong> <strong>van</strong><strong>de</strong> <strong>Graven</strong> Int ffund Huijs<br />

het le Graff aen<strong>de</strong> Toorn komt toe Jacob henpman en<strong>de</strong><br />

zijn bree<strong>de</strong>r Ellert henpman<br />

het 2e Graff hoort toe Jan Gerritsz snel en<strong>de</strong> is geteeckent<br />

Jan Gerritsz Snel<br />

het 3e Graff hoort toe Jan Pieter luijersz <strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>n<br />

en<strong>de</strong> Gerrit zijn swager staet geteijckent Peter Luijersz<br />

en<strong>de</strong> nu De eene helft Gerrit Willemsz herber<strong>de</strong>n<br />

volgens sijn quitantie getekent <strong>de</strong>n 16e Jumj <strong>1650</strong><br />

het 4e Graff aen<strong>de</strong> Muer met estricken beleijt is bij<br />

<strong>de</strong> kerck<br />

De eerste Regel voor <strong>de</strong>n Toorn henen<br />

het eerste graff krijn Adrijaensz Spijcker<br />

het 2e graff d'erven Van Sent Petersz en<strong>de</strong> huijsvrouw<br />

huijbertjen<br />

het 3e Jan Burgertsz naem en<strong>de</strong> komt nu toe Claesje<br />

Jan burgerts met dit 1) Merck en<strong>de</strong> nu Mant Luijten<br />

een vier<strong>de</strong> part I Grietjen Manten een vier<strong>de</strong> part I<br />

het weesk<strong>in</strong>dt <strong>van</strong> Adriaen luijten een vier<strong>de</strong> part<br />

en<strong>de</strong> Jan Jacobsz Rijcken een vier<strong>de</strong> part Overtekent<br />

<strong>de</strong>n 5e Junij bij Voorss. persoonen<br />

het 4e graff huijbert Aertsz gekocht <strong>van</strong> Gijs Manten<br />

Volgens zijn bescheijt<br />

het 5e graff Jannitjen Jan Dirckxs De huijsvrouw <strong>van</strong><br />

Jan Jacobsz koster<br />

het 6e graff Goort Claesz Schaepher<strong>de</strong>r Ao 20 gekocht<br />

het 7e graff Rijck Petersz Erven met dit 2) merck<br />

het 8e graff Jan Tijmensz Manten I geteekent Tijmen<br />

Willem Manten graff I en<strong>de</strong> nu Jan Tijmensz Manten<br />

graff 1635 met dit Merck 3)<br />

het 9e en lOe graven zijn Geteekent, het Eerste Peter<br />

Barentsz graff I het an<strong>de</strong>r Barent Cornsz graff en<strong>de</strong><br />

noch Dit zijn Adrijaentie Barents graven en<strong>de</strong> Z1Jn<br />

met dit Merck elck geteekent Aert Petersz tot Anckeveen<br />

aen gebrocht 4)<br />

4


het lle graff Woobert Cornelisz Molenaer beleijt met<br />

3 Vierkante sarken<br />

het 12e graf Dirck Cornsz Smit<br />

het 13e graff staet op gesr. Jan Jansz keijser Graff<br />

en<strong>de</strong> is hier begraven/Compt nu op Adrijaen Petersz<br />

Vos anno 1642 -/stondt on<strong>de</strong>r kerckmeesters Cors reijers<br />

Craen Jan Sijmonsz Manten <strong>in</strong><strong>de</strong>n tijt<br />

het 14e Adrijaen Jansz Drost gekocht volgens sijn<br />

schrift <strong>van</strong><strong>de</strong> Weduwe Van huijbert Sijmensz en<strong>de</strong> nu<br />

Lenaert Claesz 1 overteken <strong>de</strong>n 12e junij <strong>1650</strong><br />

het 15e graff Gerret Ellertsz Croon De erfgenamen Van<br />

Jan Gerretsz Snel Voor 2/3 en<strong>de</strong> en<strong>de</strong> Voor 1/3 ge<strong>de</strong>elte<br />

Jacob Adriaensz henipman en<strong>de</strong> Sijnen Bree<strong>de</strong>r Ellert<br />

Adriaensz hennipman overgetekent <strong>de</strong>n 19e Junij<br />

<strong>1650</strong><br />

het 16e Reijer Gijsbertsz Erven<br />

het 17e graff Cornelis harmansz Welcke graff nu komt<br />

Volckentje Jacobs Den 30e December 1636 <strong>in</strong> presentie<br />

<strong>van</strong> Willem Jacobsz kerckmeester<br />

het 18e graff Peter Jaep Peten graff met dit 5) Merck<br />

en<strong>de</strong> naem Jacob Petersz graff<br />

Volcht die 2e Regel tegens <strong>de</strong> pijlaer aen<br />

het le graff hoort toe Geert Loenen en<strong>de</strong> Marij Loenen<br />

en<strong>de</strong> <strong>de</strong> Weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren Van Arijan Willemsz Loenen<br />

het 2e graff d'erffgenamen Van harman Dirckxsz Mtrijen<br />

het 3e vlack aan<strong>de</strong> Pilaer Staet op Dit s Evert Jansz<br />

graff en<strong>de</strong> aangebrocht bij <strong>de</strong>el en<strong>de</strong> Claes Evertsz<br />

kruijff en<strong>de</strong> d'erven <strong>van</strong> Jan Burgersz en<strong>de</strong> Comt een<br />

gerechte <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n <strong>de</strong>el <strong>van</strong> dit graff toe Maritjen Ellerts<br />

overtekent <strong>de</strong>n 22 Junij <strong>1650</strong><br />

het 4e graff Gerbert Cornelisz k<strong>in</strong>dts graff ano 1621<br />

geteekent<br />

het 5e graff Tbnis Jaep possen en<strong>de</strong> nu heijndrick<br />

Melisz graff<br />

s


het 6e graff Claes Adrijaensz Pos Met zijn Suster<br />

en<strong>de</strong> Broers<br />

het 7e graff Jan Tbnisz smul en<strong>de</strong> zijn zuster Selitjen<br />

Dat Be graff Jan Burgertsz graff met dit 6) merck<br />

komt nu toe Anna Jan Burgeren I en<strong>de</strong> komt nu toe<br />

Grietjen Manten volgens hare quitantie aen ons getoont<br />

Overgetekent <strong>de</strong>n 29 Novemb <strong>1650</strong><br />

het 9e graff I hier leijt begraven Crijn Adrijaensz<br />

welck graff nu toe Compt zijn k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

het lOe graff Vlack aan Pilaer Gerbert Cornelisz<br />

Rebel graff<br />

het lle Graff Wieltien Dirckx <strong>de</strong> Weduwe Van heijndrick<br />

Jansz<br />

het 12e graff komt toe drie Weduwe I als Wieltien<br />

voorss I Elsien Ploos en<strong>de</strong> Bartien Ploos<br />

Dat 13e graff Aerjen Oeten doch <strong>in</strong> questien<br />

Dat 14e graff Wesen<strong>de</strong> het lesten aen <strong>de</strong>n Muer komt<br />

<strong>de</strong> kerck<br />

Volcht <strong>de</strong> 3e Regel<br />

Dat le graff Gerridt Dircxsz Ploos komt toe hermen<br />

Dircxsz Ploos alias doncker een <strong>de</strong>el I Aert Elbertsz<br />

roeijer met zijn 2 Susters een <strong>de</strong>el I Bottergat zoon<br />

en<strong>de</strong> dochter te samen een <strong>de</strong>el<br />

het 2e graff Adrijaen Arjen tijmensz Erven getj met<br />

dit Merck 7) en<strong>de</strong> Comt nu toe Jan Jansz Otten<br />

het 3e graff Adrijaen Jansz alias Aentien Breuren<br />

en<strong>de</strong> Tijmen en<strong>de</strong> Jan Elbertsz en<strong>de</strong> Maritjen aris haer<br />

<strong>de</strong>el<br />

het 4e graff met dit 8) merck Adrijaen Aerjen Tijmensz<br />

erven<br />

Dat Se graff Comt toe Gerritien Aerts I Aertjen Vennen<br />

Gijsbert <strong>de</strong> backer aengebrocht en<strong>de</strong> Comt nu toe<br />

Gijsbert Pietersz Ploos en Willem Cornsz Overgete-<br />

6


tekent <strong>de</strong>n 6e Junij <strong>1650</strong><br />

Dat 6e graff Comt nu toe Sijmen Jansz I gekocht <strong>van</strong><br />

Claes Geurtsz<br />

Dat 7e Graff hoort toe Egbert Dirckxsz en<strong>de</strong> Gerrit<br />

heijndrickxsz Van dunen I en<strong>de</strong> nu Jan Jansz kuijper<br />

en<strong>de</strong> Claes Gerbersz Overgetekent <strong>de</strong>n 2e Junij <strong>1650</strong><br />

Dat Be Graff Engel Cornelisdr en<strong>de</strong> Isbrants k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

en<strong>de</strong> staet op ges hier leijt begraven Weijntje Jansdr<br />

en<strong>de</strong> Aefgen Jans Dochter<br />

Dat 9e is een Groote Sarck is aengebrocht bij Tijmen<br />

Elbertsz en<strong>de</strong> Jan E1bertsz en Marijtjen Aris I Tijmen<br />

Elbert en<strong>de</strong> Jan Elbertsz Voor eers <strong>de</strong> helft gekomen<br />

<strong>van</strong> Gerbrant Jansz en<strong>de</strong> noch een vijf<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>el t <strong>van</strong><br />

dan<strong>de</strong>r halft me<strong>de</strong> <strong>van</strong> Gerbrant Jansz gekomen en<strong>de</strong>dan<br />

noch ij<strong>de</strong>r een vijf<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> wegen haer eijgen<br />

aegestorven portie en<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte<br />

Dat lOe Graff nu Gijsbert Willemsz horst<br />

Dat lle graff dat graff Comt toe d'Erffgen <strong>van</strong> Jan<br />

Jansz lap nu Philips Jansz lap<br />

Dat 12e graff geteijckent met dit Merck 9) aen gebrocht<br />

bij Aerten vennen aert Cornelisz en<strong>de</strong> Gijsbert<br />

Pietersz Ploos<br />

Dat 13e graff staet op Gerrit Gerritsz breuckelen<br />

met dit Merck 10) Nu heijndrick Jansz backer<br />

Dat 14e graff hier is begraven Willem Bertsz<br />

Dat lSe graff en<strong>de</strong> dat 16e graff D'erffgenamen <strong>van</strong><br />

Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong> Jonggen<br />

Dat 17e Graff Willem Joost Cossen<br />

Dat 18e Graff Jan Burgersz 11) Nu Rut Jansz Schoenmaker<br />

De vier<strong>de</strong> Regel<br />

Dat le graff hier leijt begraven Wijgert Cornelisz<br />

welcke graff comt toe Aert Cornelis Wijgertsz en<strong>de</strong><br />

Aechien Sijmens aengebracht<br />

7


Dat 2e graff Dit's Claes Valcksz graff<br />

Oat 3e aan <strong>de</strong> Pilaer staat op Willern Jacobsz loenen I<br />

hoort dit graff toe Utgehouwen ao 1592 I en<strong>de</strong> is aangebrocht<br />

bij Jan Ellert haes loenen en<strong>de</strong> bij Jaep<br />

Geurti en<strong>de</strong> zijn broer en<strong>de</strong> suster Emmitt<br />

Oat 4e graff aan d an<strong>de</strong>r zij<strong>de</strong> <strong>van</strong><strong>de</strong> Pilaer Vlack aan<br />

Jacob Gijsbertsz Pater graff<br />

Oat 5e I graff heijndrick Claes Willemsz I hier leijt<br />

begraven Willem Tbnisz met zijn twee eerste huijsvrouwen<br />

I welcke graff nu toe Comt Tijmentien Willem<br />

Tonisz Dochter<br />

Oat 6e graff het ••... graff aangebrocht bij Lamb<br />

Pietersz Dirck Arisz Moen en<strong>de</strong> Tanis Gerritsz Ofte<br />

Oat 7e Graff Vreeck Adrijaensz k<strong>in</strong><strong>de</strong>r graff en<strong>de</strong> nu<br />

Cornelis Jan Claesz d'een helfte en<strong>de</strong> <strong>de</strong> weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> Jan Jan Claesz een Vier<strong>de</strong> paart en<strong>de</strong> het weesk<strong>in</strong>t<br />

<strong>van</strong> Cornelis Pieter koor<strong>de</strong>n het Resteren<strong>de</strong> Vier<strong>de</strong><br />

part Overgetekend <strong>de</strong>n l7e Julij <strong>1650</strong><br />

Oat 8e graff Oat is Claes Tijmen Elbertsz graff<br />

Oat 9e Graff Vlack aan <strong>de</strong> Pilaer I Elbert Adrijan<br />

horst I alia paels graff<br />

het lOe Graff hier leijt begraven Willem Govertsz<br />

Competeert nu Gijsen Manten met zijn ••.•<br />

Oat lle graff Reijer Claesz Timmerman zijn erven<br />

Dar l2e graff Merten Drossendr. en<strong>de</strong> haars Erven<br />

Oat l3e graff heijdrick Gijsen<br />

Volcht <strong>de</strong> 5e Regel<br />

Oat le graff Wiggert Aertsz en<strong>de</strong> Aart zijn zoon is<br />

hier begraven<br />

Oat 2e en<strong>de</strong> 3e ZlJn geteeckent Dit graff hoort toe<br />

Adrijaen Elbertsz ao.l592 I en<strong>de</strong> hoort toe Willem<br />

Adrijaen Elbertsz I Adrijan Adrijaen Elbertsz en<strong>de</strong><br />

haer 2 broers k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

8


Oat 4e graff dit is Jan Reijersz graff nu zijn Erven<br />

Oat 5e graff Oit is Reijer Gijsbertsz graff I nu zijn<br />

Erven<br />

Oat 6e grafft komt toe Willem Adriaan Elber<strong>de</strong>n<br />

het 6e graff <strong>in</strong> <strong>de</strong> 5e regel staet getekent <strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>Register</strong><br />

op Willem Adriaen Elber<strong>de</strong>n I en<strong>de</strong> Comt Mariten<br />

Reijers I even soo veel Portie als <strong>de</strong> Voorss. Willem<br />

Oat 7e graff komt toe Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong>n<br />

Jonggen ano 1590<br />

Oat Be graff annitjen ou<strong>de</strong> kees dolmans dochter Met<br />

haar Man Thonisz Timmerman Overtekent <strong>de</strong>n 24e Meij<br />

<strong>1650</strong><br />

Oat 9e Grafft koomen Tijmen Gerritsz Erffgen aengebrocht<br />

bij Aert Cornsz Snij<strong>de</strong>r alias Aertjen Vennen<br />

Oat 10 graff hier leijt begraven Gerritjen met hendrickjen<br />

aen gebrocht bij Adriaen Jansz Schipper<br />

Oat lle Graff is Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong>n Jonggen<br />

ano 1590 Nu zijn Erffgenamen<br />

Oat 12 graff Tijmen Willem Manten en<strong>de</strong> nu Jan Tijmensz<br />

Manten ao 1635<br />

Oat 13e Graff Gijsbert Gerrit Tijmensz alias Corn<br />

Gijs<br />

Oat 14e Graff hendrick Melisz met 3 Sarcken beleijt<br />

Oat 15e Graff hier leijt begraven hendrick Jansz<br />

Nu Gijsbert Willemsz horst<br />

Oat 16e graf Reijer Corns Mol I Nu zijn erven<br />

Oat 17e Graf Jacob Oirck Claesz I Nu Oirck Pietersz<br />

Verhoef hilletje Damen en<strong>de</strong> Jacob Oamelsz(?) tsamen<br />

4/5 ge<strong>de</strong>elte en<strong>de</strong> het an<strong>de</strong>r vijf<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>elt Mant<br />

Luijtensz<br />

Oat 18e Graff aen<strong>de</strong> Muer Met 3 blauwe zercken Claes<br />

Adriaansz Pos<br />

9


De 6e Regel<br />

# # Jan<br />

Dat le graff is # # Willem Vreeckxsz 1626 I met zijn<br />

voork<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

Dat 2e graff Mr.Gijsbert Cornelisz <strong>de</strong> Sijpesteijn<br />

Nu <strong>de</strong> Erfgenamen en<strong>de</strong> is een roo<strong>de</strong> serck steen<br />

Dat 3e een blauwe Serck steen Vreeck Muersz graf en<strong>de</strong><br />

nu <strong>de</strong> Weduwe<br />

Dat 4e graff hoort toe De Erfgenamen <strong>van</strong> Gijsbert<br />

Jansz Lap I aan<strong>de</strong> Predick stoel gelegen I Nu Gijsbert<br />

Willemsz horst en<strong>de</strong> zijne vrouw<br />

Dat 5e graff Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong>n Jonggen ao<br />

1590 I Nu Pieter Willem Dirckxsz met zijn voork<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

Dat 6e Graff D H • H te weten Dirck heijndrick houtman<br />

Predikant al hier en<strong>de</strong> nu Trijn gerrits zijn nagelaten<br />

Weduwe 1629<br />

Dat 7e Pieter Willem Dirckxsz graff<br />

Dat 8e Graff hendrick Melisz met 3 vierkanten sercken<br />

beleijt<br />

Dat 9e Graf een k<strong>in</strong>ts graff hoort toe govert Willemsz<br />

en<strong>de</strong> het Vordren hoort <strong>de</strong> kerck<br />

Dat lOe Graf Martijn Adriaensz Schoenmaker en<strong>de</strong> staat<br />

op uijtgehouwen hier is begraven Bart Willemsz<br />

Dat lle Graff komt toe Wijgert Willemsz k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<strong>de</strong><br />

Nu Willem Adriaen Elbertsz horst alleen Den 20e Julij<br />

overgetekent ao 1636<br />

Dit graff Comt nu toe Jacob Claesz Pos overgetekent<br />

volgens <strong>de</strong> •.•••• cedul <strong>de</strong>n 22e Meij <strong>1650</strong><br />

Dat 12e Graff komt hendrick Jansz<br />

Dat 13e Die kerck en<strong>de</strong> nu Cornelis Willemsz horst<br />

en<strong>de</strong> het weesk<strong>in</strong>dt <strong>van</strong> Cornelis hendricksz<br />

OVergetekent <strong>de</strong>n 22 Meij <strong>1650</strong><br />

Volcht <strong>de</strong> 7e Regel<br />

10


Dat 1e Graff komt toe De Weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>van</strong> Dirck<br />

Wi11em Dirckxsz en<strong>de</strong> nu Claes Dirckxsz Ploos<br />

Dat 2e en<strong>de</strong> 3e Graff komt Dit is Willem Dirckxsz<br />

graf Ael Peters <strong>de</strong> aengebrocht en<strong>de</strong> Machtelt Paters<br />

en<strong>de</strong> heel Machtelt Paters haar <strong>de</strong>el getransporteert<br />

Aan Claes Dirckxsz Ploos haar soon<br />

Dat 4e graf koomen Tijmen Erfgenamen en<strong>de</strong> leijt noch<br />

gemeen<br />

Dat Se Graff hoort Barent Adriaensz Moen<br />

Dat 6e graff hier leijt begraven Ariaentjen Wi11em<br />

Tbnisz Dochter nu Wi1lem Jacobsz Ploos alias Vonck<br />

Dat 7e graff Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong>n Jongen I<br />

1590 I Nu zijn erven<br />

Dat 8e graff is gemeen (a1s) Willem A: elb.Adriaen<br />

A: e1bertsz eh<strong>de</strong> zijn broers k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<strong>de</strong> Paters<br />

Vo1ck 1 <strong>de</strong>el I 2 <strong>de</strong>elen <strong>van</strong> dit graf komt op gijsbert<br />

Willemsz horst<br />

Dat 9e graff hier is begraven Grietjen Wi11em Tbnisz<br />

D(ochte)r, welcke graff nu toe komt Tijmentjen Wi1-<br />

lem Tbnisz Dr en<strong>de</strong> nu <strong>de</strong> Weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>van</strong> Tbnis Gerritsz<br />

kraen<br />

Dat 10e Graff Sus Jan Mellen En<strong>de</strong> nu een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>e1te<br />

De weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren Van Aert Jansz Mol en<strong>de</strong> d'an<strong>de</strong>r<br />

twee-<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte Gijsbert Rijckxsz volgens<br />

sijn quitantie<br />

Dat 11e graf Cornelis harmensz<br />

Dat 12e Graff Jan Aertsz hekel en<strong>de</strong> nu Aart Jansz<br />

hekel en<strong>de</strong> weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren Van Barent Jansz hekel Ov(er)<br />

getekent <strong>de</strong>n 6e Junij <strong>1650</strong><br />

Dat 13e graff Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong>n Jonggen I<br />

1590 nu zijn Erven<br />

Oat 14e Graf komt toe Elbertjen Willems nu haer<br />

erven<br />

Dat 15e Graff komt Claesjen Gerrets en<strong>de</strong> nu haer<br />

erven<br />

11


Dat 16e Graff Joost kossen nu Willem Joost kossen<br />

Dat 17e Graff hier leijt begraven Tbnis Jacob Mansz<br />

<strong>de</strong> Va<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Willem Tbnisz nu hendrick Claes Willemsz<br />

Dat lBe Graff <strong>de</strong> kerck<br />

Volght <strong>de</strong> Be Regel<br />

Dat le Graff Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong>n Jonggen 1590<br />

I en<strong>de</strong> nu Pieter Willem Dirckxsz en<strong>de</strong> zijn voork<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

Dat 2e Graff en<strong>de</strong> 3e graff is een dobbel graff met<br />

een groote sarck en<strong>de</strong> 2 rijen blauwen estricken beleijt<br />

komt toe Aechjen Sijmens<br />

Dat 4e Graff Willem Gerritsz Ploos <strong>de</strong>n Jongen 1590<br />

I nu zijn erven<br />

Dat 5e Graff Willem Gerretsz Ploos <strong>de</strong>n Jongen I 1590<br />

I nu zijn erven<br />

Dat 6e graff Willem A: Elb. Adriaen d: Elbertsz en<strong>de</strong><br />

haar broer k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren I met Paters Volck gemeen<br />

Van dit graff 2 Deelen compt nu toe Reijer elberts<br />

en<strong>de</strong> Pieter Pietersz<br />

Dat 7e graf Cornelis Pietersz schoenMakers beleijt<br />

met 6 blauwe stenen<br />

Dat Be Graf komt toe Claes Martensz Drost nu Jan<br />

Claesz Drost alias lap<br />

Dat 9e graf komt toe Claes Martensz Drost nu Marten<br />

Claesz Drost<br />

Dat lOe graf hier leijt begraven Gerrit Corn I nu<br />

Jacob Dirckxsz Ploos<br />

Dat lle graf en<strong>de</strong> 12e een dubbelt Graff Dese 2 gra- \<br />

ven komen toe Jan Claesz en<strong>de</strong> Bruijn Claesz en<strong>de</strong><br />

Willem P(iete)rs Ploos en<strong>de</strong> Aelt Pieters zijn Suster<br />

een <strong>de</strong>el en<strong>de</strong> hendrick Gijsen oock een <strong>de</strong>el<br />

Dat 13e graf hendrick Jansz Kuijper<br />

12


Dat 14e aan Muer is Leech<br />

Volcht De 9e Regel<br />

Dat le Graff aan<strong>de</strong> Muer Jan Willemsz Lap<br />

Dat 2e Graff Jacob Gijsbertsz Pater en<strong>de</strong> nu Gijsbert<br />

Pietersz Ploos I Adriaen Prsz Ploos I en<strong>de</strong> Claes<br />

Pietersz Ploos I bij Gijsbt Ploos •••••• Over laten<br />

tekenen <strong>de</strong>n 6e Junij <strong>1650</strong><br />

Dat 3e Graff DeErve <strong>van</strong> hilletje Spijcker<br />

Dat 4e Graff hier leijt begraven Ellerts Dochter Jan<br />

I en<strong>de</strong> Ellert I en<strong>de</strong> haes loenen aengebrocht<br />

Dat Se Graff Willem Jansz Lap is hier begraven I<br />

Nu haar Erven<br />

Dat 6e graf Dit is Willem Jacobsz Ploos graf alias<br />

Vonck<br />

Dat 7e graf Ael P(iete)rs aengebrocht en<strong>de</strong> staet op<br />

Geertjen hendricx hoort dit graf toe Willem Dircxsz<br />

heeft het <strong>van</strong> haer gekocht en<strong>de</strong> betaelt<br />

Dat 8e graf Dit is Adriaen Willemsz Ploos graf an<strong>de</strong><br />

nu Teuntjen Aert dolmans dr<br />

Dat 9e graf is Peter Willemsz Ploos graf en<strong>de</strong> nu sijn<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<strong>de</strong> nu Gijsbert Pietersz Ploos I Adriaen<br />

Pietersz Ploos I en<strong>de</strong> Claes Pietersz Ploos<br />

Overgetekent <strong>de</strong>n 6 Junij Volgen<strong>de</strong> blijck Van<strong>de</strong> lootcedulen<br />

Dat lOe graf Gerrit Willemsz Ploos graf Nu Baertjen<br />

Willem Ploos met haer Suster Elsjen<br />

Dat lle graf Dit is Joost kossen Nu Willem Joost kossen<br />

graf<br />

Dat 12e graf Dit is Joost kossen Nu Willem Joost kossen<br />

graf<br />

Dat 13e graf hier leijt begraven Cornelis Wijgertsz<br />

welcke graf nu toe komt Aert Cornelis Wijgertsz<br />

en<strong>de</strong> Aechjen Sijmens<br />

13


D(at} 14e graf Dit is Anna Jelisz graf nu Meerten<br />

Jacobsz en<strong>de</strong> Jacob Eller<strong>de</strong>n En<strong>de</strong> nu Reijer Elbertsz<br />

horst overgetekent <strong>de</strong>n 18e Junij <strong>1650</strong><br />

Dat 15e graf kompt toe Corn(elis} Dirckxsz Moen nu<br />

zijn Erven<br />

Dat 16e graf komt toe Adriaen Willem Aertsz<br />

D(at} 17e graf Groenenburch aengebrocht bij Jacob<br />

horst en<strong>de</strong> ..••. Dirck Lambertsz en<strong>de</strong> bij Adriaen<br />

Arien horst <strong>de</strong>n Jongen<br />

Dat 18e graf Claes Willemsz en<strong>de</strong> Jan Elbertsz<br />

Dat 19e graf aan <strong>de</strong> Muer d'kerck<br />

Volcht Het koor <strong>de</strong> eerste Regel<br />

Dat le Graf Reijer Claesz timmerman nu zijn Erven<br />

Dat 2e graf heer Dirck Jansz Ploos I Anthonis Adriaenisz<br />

I komt nu 'toe Eva Louwrents I Volgen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

(ver}clar<strong>in</strong>ge Van haesjen Anthonis <strong>in</strong> Presentie Van<br />

Pieter Pietersz kerkM(eeste}r gedaen Die haer Van alle<br />

Naeman<strong>in</strong>gen belooft te bevrij<strong>de</strong>n Actum <strong>de</strong>n 12e<br />

Augusti 1654<br />

Dat 3e graf Jacob Dirckxsz Schoemaker tot Loenen<br />

Dat 4e Graf Aart Meijnesz erven en<strong>de</strong> nu <strong>de</strong>n helft Jan<br />

Pietersz konijt (?} Volgen<strong>de</strong> sijn quitantie <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />

20e April 1651<br />

Dat Se graf Reijer korssen erven<br />

Dat 6e Graf Gerrit Elbertsz leijen en<strong>de</strong> nu zijn Erven<br />

Dat 7e graf Willem Adriaen Elbertsz horst en<strong>de</strong> nu<br />

Matjen Willems Overgetekent <strong>de</strong>n 22n Meij <strong>1650</strong> Volgens<br />

<strong>de</strong> lootcedulen<br />

Dat 8e graf kors Reijersz kraen<br />

De 2e Regel<br />

Dat le Graf Reijer Claesz nu zijn Erven<br />

Dat 2e graf Jan Jansz Otten<br />

14


Dat 3e graf Claes Tijmen Elbertsz Nu zijn Erven<br />

Dat 4e graf Jan Tijmensz Manten 1635<br />

Dat 5e graf De kerck <strong>de</strong> groote serck <strong>de</strong> Pastors graf<br />

Dat 6e graf komt toe Willem Arien Elbertsz •••<br />

nu Adriaen Claesz Spijcker Overgetekent <strong>de</strong>n 29e Meij<br />

<strong>1650</strong> Volgen<strong>de</strong> <strong>de</strong> lootcedulen<br />

Dat 7e graf komt Maritjen Jaspers<br />

Dat 8e graff Jan Claes Jacobsz<br />

Oat 9e Graff <strong>van</strong> <strong>de</strong> Muer De kerck en<strong>de</strong> is een k<strong>in</strong>ts<br />

graf Comt nu toe De Wed <strong>van</strong> Jan Adriaens l:x>er en<strong>de</strong><br />

sijn k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren OVer tekent <strong>de</strong>n 19e Junij <strong>1650</strong><br />

De 3e Regel<br />

Dat 1e Graff De Weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren Van Adrian Wi11emsz<br />

Loene en<strong>de</strong> nu De Weduw Van Jacob Dirckx Ploos gecocht<br />

<strong>de</strong>n 22e Meij <strong>1650</strong> Van Spl<strong>in</strong>ter Cornsz ••.••<br />

nu Pieter Dirckxsz Schotsman Schoo1mr et Organist<br />

gecocht hebben<strong>de</strong> <strong>de</strong>n selven dito te weten <strong>de</strong>n 22<br />

Meij <strong>1650</strong> Van<strong>de</strong> Voorss Wed<br />

Dat 2e Graff Drie Blauwen sercken komt toe Jacob<br />

Dirck P1oos en<strong>de</strong> Spl<strong>in</strong>ter Cornsz <strong>van</strong> hilversom en<strong>de</strong><br />

nu De Wese Van Jacob Dirckxsz Ploos gecocht <strong>de</strong>n 22e<br />

Mey <strong>1650</strong> Van Spl<strong>in</strong>ter Cornelisz en<strong>de</strong> nu frans Jansens<br />

<strong>de</strong> Schoonvad <strong>van</strong> De britanus gecocht hebben<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>n selven dito te weten Den 22e Mey <strong>1650</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Voorss Wesen<br />

Dat 3e Graff Anna OU<strong>de</strong> kees Dolmansz en<strong>de</strong> haer Man<br />

Pieter Anthonissz Timmermans<br />

Overgetekent <strong>de</strong>n 24e Meij <strong>1650</strong><br />

Dat 4e Graff komt toe Gijsjen Willem freken Weduwe<br />

Dat 5e graf Marittjen Adriaen Possen Weduwe<br />

Nu haer Erven<br />

Dat 6e graf Me1is Jansz Nu hendrick Melisz en<strong>de</strong><br />

Mae<strong>de</strong>r gemeen<br />

15


Dat 7e graf Gijsbert korssen nu zijn Erven<br />

Oat Be graf Cornelis Jacobsz hagen nu zijn voork<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

Dat 9e Aan <strong>de</strong> Muer <strong>de</strong> kerck een k<strong>in</strong>ts graf en<strong>de</strong> Comt<br />

nu toe Willem hendricksz alias Willem Anthonisz<br />

Overtekent <strong>de</strong>n 24e Meij <strong>1650</strong><br />

De 4e Regel<br />

Dat le graf Hendrick Woutersz bos 1625 nu Aerjen<br />

Gijsberts Wed. Met haer Voorsoon Jan Bos<br />

Dat 2e graf Roel Willem Dirckxsz<br />

Dat 3e graf Willem Dirckxsz I nu zijn Erven<br />

Dat 4e graf Pieter Rutgersz schoenmacker<br />

Nu zijn Erven<br />

Dat 5e graf D'Erfgenaemen <strong>van</strong> Gerrittjen Ellerts<br />

Dat 6e graf Woebert Corn(eli)s Molenaer en Dirck<br />

Cornelisz Smit met beij haer Mercken<br />

Dat 7e graf Tijmen Willem Manten I en<strong>de</strong> nu Jan Tijmenszoon<br />

Manten graf<br />

Dat Be graf Elbert Adriaensz horst alias poel<br />

Dat 9e graf aen <strong>de</strong> Muer <strong>de</strong> kerck<br />

De 5e Regel<br />

en<strong>de</strong> leste zijn<strong>de</strong> alle 'tsamen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren graven komen<br />

<strong>de</strong> kerck toe het leste graf <strong>van</strong> <strong>de</strong> leste Regel een<br />

k<strong>in</strong>tsgraf Comt toe Cornelis Willem Vreken Willem<br />

Cornelisz en<strong>de</strong> Gijsbert Cornelisz<br />

Overgetekent <strong>de</strong>n 12 Junij <strong>1650</strong><br />

het eerste graf <strong>van</strong> <strong>de</strong> leste Regel een k<strong>in</strong>dts graf<br />

Comt toe Claes Pietersz alias Boertjen d'een helft I<br />

en<strong>de</strong> d'an<strong>de</strong>r helft De weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>van</strong> Ellert Willemsz<br />

loenen overgetekent <strong>de</strong>n 27e Junij <strong>1650</strong><br />

16


17<br />

<strong>Register</strong><br />

het fund huijs 4 - gr<br />

le Regel 18 - gr<br />

2e Regel 14 - gr<br />

3e Regel 18 - gr<br />

4e Regel 13 - gr<br />

5e Regel 18 - gr<br />

6e Regel 13 - gr<br />

7e Regel 18 - gr<br />

Be Regel 14 - gr<br />

9e Regel 19 - gr<br />

op het koor<br />

le Regel 8 - gr<br />

2e Regel 9 - gr<br />

3e Regel 9 - gr<br />

4e Regel 9 - gr<br />

<strong>de</strong> leste Regel<br />

alte samen k<strong>in</strong><strong>de</strong>r graven<br />

Facit 184 - gr<br />

Somma In 't geheel<br />

behalven <strong>de</strong> leste<br />

Regel zijn daer hon<strong>de</strong>rd<br />

vier en tachtich graven


REGISTER op ACHTERNAAM, PATRONYM, ALIAS of BEROEPSNAAM<br />

ADRIAENSZ, ADRIJAENISZ, ,Jacob 12,14,15<br />

,Anthonis 14 ,Jannitjen Jan 4<br />

,Elbert 8,11,12,16 ,Cornelis 14<br />

,Ellert 5 ,Pieter 15<br />

,Jacob 5 ,Pieter Willem 10,12<br />

,Jan 15 ,Roel Willem 16<br />

,Claes 6,9 ,Wieltien 6<br />

,Crijn/Krijn 4,6 ,Willem 11,13,16 .<br />

,Marretje 15 OOlWINS(D),<br />

,Martijn 10 ,Anna 15<br />

,Vreeck 8 ,Annitjen 9<br />

,Willem 11,12 ,Clu<strong>de</strong> Kees 9,15<br />

AERTS(Z), , Teuntjen Aert 13<br />

,Adriaen Willem 14 !JONCKER,<br />

,Gerritien 6 ,Herman Dirckxsz 6<br />

,Huybert 4 DROSSENDR, Merten 8<br />

,Jan 11 DROST,<br />

,Wiggert 8 ,Adrijaen Jansz 5<br />

AtmJONIS ( Z) , ,Jan Claesz 12<br />

,Haesjen 14 ,Claes Martensz 12<br />

,Pieter 15 ,Marten Claesz 12<br />

,Will em 16 DUNEN,<br />

ARIS(Z), ,Gerrit Heyndricksz <strong>van</strong> 7<br />

,Dirck<br />

,Mari(j)tje<br />

8<br />

6,7<br />

ELBERTSZ,ELBERDEN,<br />

,Adrijaen 8,11<br />

BACKER, ,Adrijaen Adrijaen 8<br />

,Gijsbert <strong>de</strong> 6 ,Aert 6<br />

,Hendrick jansz 7 ,Elbert Adriaen 12<br />

BARENTS, ,Gerrit 14<br />

, Adrijaentie 4 ,Jan 6, 7,14<br />

,Peter 4 ,Claes Tijmen 8,15<br />

BERTSZ, Willem 7 ,Reyer 12,14<br />

BOER,Jan Adriaens 15 ,Tijmen 7<br />

BOERTJEN 16 ,Willem A(d)riaen 8,9,10,14,15<br />

BOS,Hendrik Woutersz 16 ELLERTS ( Z) , ELLERDEN,<br />

,Jan 16 ,Dochter 13<br />

BOTI'ERGA T, ( Zn en Dr) 6 ,Gerrit _5<br />

BREUCKELEN, ,Gerritjen 16<br />

,Gerrit Gerritsz 7 ,Jacob 14<br />

BREUREN,Aentien 6 ,Maritjen 5<br />

BRITANIS,<strong>de</strong> 15 EVERTSZ , Claes 5<br />

BURGEREN, Anna Jan 6 FREKEN (zie: Vreken)<br />

BURGER(T)S(Z), GERBERSZ, Claes 7<br />

,Jan 4,5,6, 7 GERRITS(Z),<br />

,Claesje Jan 4 ,Gerrit 7<br />

DAMELSZ (? ) , Jacob 9 ,Jan 4,5<br />

DAMEN, Hilletje 9 ,Claesjen 11<br />

DIRCK(X)S(Z), , Teunis 8,11<br />

,Dirck Willem 11 ,Tijmen 9<br />

,Egbert 7 ,Trijn 10<br />

,Gerrit 6 ,Willem 7,9,10,11,12<br />

,Harman 5,6 GEURTI, Jaep 8<br />

18


GEURTSZ, C1aes<br />

GIJS, Cornelis<br />

7<br />

9<br />

,Evert<br />

,Gerbrant<br />

5<br />

7<br />

GIJSBiln'S(Z), ,Gijsbert 10<br />

,Aerjen 16 ,He(ij)n::irick 6, 7,9,10,12<br />

,Jacob 8,13 ,Jan 5,6,14<br />

,Reyer 5,9 ,Jannetje 4<br />

GIJSEN,He(y)ndrick 8,12 ,C1aesje 4<br />

OOVERTSZ, Wil1em 8 ,Me lis 15<br />

GROENENBJRCH 14 ,Sijmen 7<br />

HAGEN,Corne1is Jacobsz 16 ,Ruth 7<br />

HARMANSZ,Cornelis 5,11 ,Weijntje 7<br />

HEKEL, ,Wil1em 13<br />

,Aert Jansz 11 ,Philips 7<br />

,Barent Jansz 11 JASPERS,Marritjen 15<br />

,Jan Aertsz 11 JELISZ , Anna 14<br />

HE(IJ)NDRICKS(Z), JOOST(Z) ,Wi11em 12,13<br />

,Geertjen 13 KEIJSER,Jan Jansz 5<br />

,Gerrit 7 CLAESZ,<br />

,Come lis 10 ,Adriaen 15<br />

,Willem 16 ,Bruyn 12<br />

HENNIPMAN, HEN (I) PMAN, ,Goort 4<br />

,Ellert 4 ,Jacob 10<br />

,Ellert Adriaensz 5 ,Jacob Dirck 9<br />

,Jacob 4 ,Jan 12<br />

,Jacob Adriaensz 5 ,Jan Jan 8<br />

HERBERDEN,Gerrit Wil1emsz 4 ,Cornelis Jan 8<br />

HORST, ,Lenaert 5<br />

,Adriaen Arien Jr 14 ,Reyer 8,14<br />

,Elbert Adriaensz 8,16 KOORDEN,Cornelis Pieter 8<br />

,Gijsbert Willemsz 7,9,10,11 KORSSEN,<br />

,Jacob 14 ,Gijsbert 16<br />

,Corne1is Willemsz 10 ,Reyer 14<br />

,Reyec Elbertsz 14 COS SEN, KOSSEN,<br />

,Willem Adriaen Elbertsz ,Joost 12,13<br />

10,14 , Wi11em Joost 7,12,13<br />

HCUTHAN,Dirck Heyn::irick 10 CORN(ELI )S(Z),<br />

ISBRANTS 7 ,Aert 7,9<br />

JAEP(SZ) .'l'eunis 5 ,Barent 4<br />

JACOBS(Z), ,Dirck 5,16<br />

,Jan 4 ,ED;Jel 7<br />

~ ,Jan<br />

Claes 15 ,Gerbert 5,6<br />

,Come lis 16 ,Gerrit 12<br />

,Meerten 14 ,Gijsbert 10,16<br />

• Tel.lnis 12 ,Reyer 9<br />

,Voldcentje 5 ,Spl<strong>in</strong>ter 15<br />

,Willem 5,8,11,13 ,Willem 6,16<br />

J ANSENS, f'r ans 15 ,Woobert 5,16<br />

JANSZ,JANSD, ,Wijgert 7<br />

, Adri( j) aen 5,6,9 KOSTER,Jan Jacobsz 4<br />

,Aefgen 7 CRAEN, KRAEN,<br />

,Aert 11 ,Cors Reyersz 5,14<br />

,Barent 11 , Ton is Gerri tsz 11<br />

,Dirck 14 CROON,Gerret El1ertsz 5<br />

19


KRUIJFF,Claes Evertsz 5<br />

KUIJPER,<br />

,Hendrick Jansz 12<br />

,Jan Jansz 7<br />

LAMBERTSZ, Dirck 14<br />

LAP, 12<br />

,Gijsbert Jansz 10<br />

,Jan Jansz 7<br />

,Jan Willemsz 13<br />

,Philips Jansz<br />

,Willem Jansz<br />

7<br />

13<br />

LEIJEN,Gerrit Elbertsz 14<br />

WENEN,<br />

,Adriaen Willemsz 5,15<br />

, Ellert 8 ,13<br />

,Ellert Wi1lemsz 16<br />

,Geert 5<br />

,Haes<br />

,Jan<br />

,Marij<br />

, Will em Jacobsz<br />

WUWRENTS, Eva<br />

WYERS,<br />

,Jan Pieter <strong>de</strong> OU<strong>de</strong><br />

,Peter<br />

WYTEN(SZ),<br />

,Adriaen<br />

,Mant<br />

MANSZ,Tbnis Jacob<br />

MANn:N,<br />

8,13<br />

8,13<br />

5<br />

8<br />

14<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4,9<br />

12<br />

,Gijs 4<br />

,Gijsen 8<br />

,Grietje(n) 4,6<br />

,Jan Sijmonsz 5<br />

,Jan Tijmensz 4,9,15,16<br />

,Tijmen Willem 4,9,16<br />

MEIJNESZ,Aart 14<br />

MARTENSZ,Claes 12<br />

MELISZ,He(ij)ndrick 5,9,10,15<br />

MOEN,<br />

,sarent Adriaensz 11<br />

, Dirck Arisz 8<br />

,Cornelis Dircksz 14<br />

MOL,Aert Jansz<br />

, Reyer Cornelis<br />

11<br />

9<br />

MOLENAER,<br />

,Woobert Cornelisz 5,16<br />

MOLLEN,SUs Jan 11<br />

MUERSZ, Vreeck 10<br />

MUYEN,Harman Dircksz 5<br />

OE'IEN,Aerjen 6<br />

OTTEN,Jan Jansz 6,14<br />

PAEL 8<br />

PA'IER(S),<br />

,Jacob Gijsbertsz<br />

,Machteld<br />

PETEN, Peter Jaep<br />

P(I)E'IERS(Z),<br />

,Adriaen<br />

,Ael<br />

,Aert<br />

,Dirck<br />

,Gijsbert<br />

,Jacob<br />

,Jan<br />

,Claes<br />

,Cornel is<br />

,Lambert<br />

,Pieter<br />

,Rijck<br />

,Sent<br />

,Willem<br />

PLCOS,<br />

,Adriaen Pietersz<br />

,Adriaen Willems<br />

,Ael Pieters<br />

,Baertien Willems<br />

,Bartien<br />

,Dirck Jansz<br />

,Elsien<br />

,Elsjen Willems<br />

,Gerrit Dircksz<br />

,Gerrit Willemsz<br />

,Gijsbert<br />

,Gijsbert Pietersz<br />

,Hermen Dircksz<br />

,Jacob Dircksz<br />

,Claes Dircksz<br />

,Claes Pietersz<br />

,Peter Willemsz<br />

,Willem Gerritsz Jr<br />

, Willem Jacobsz<br />

,Willem Pietersz<br />

POEL<br />

POS,Jacob Claesz<br />

,Claes Adriaensz<br />

POSSEN,<br />

,Marietjen Adriaen<br />

,Tbnis Jaep<br />

REBEL, Gerbert Cornelisz<br />

REIJERS(Z),<br />

,Jan<br />

,Cors<br />

,Mariten<br />

ROEIJER, Aert Elbertsz<br />

11,12<br />

8,13<br />

11<br />

5 .<br />

5,13<br />

11,12,13<br />

4<br />

9<br />

6, 7,13<br />

5<br />

4,14<br />

13,16<br />

8,12<br />

8<br />

12,14<br />

4<br />

4<br />

12<br />

13<br />

13<br />

12<br />

13<br />

6<br />

14<br />

6<br />

13<br />

6<br />

13<br />

13<br />

6, 7,13<br />

6<br />

12,15<br />

11<br />

13<br />

13<br />

7,9,10,<br />

11,12<br />

11,13<br />

12<br />

16<br />

10<br />

6,9<br />

15<br />

5<br />

6<br />

9<br />

5,14<br />

9<br />

6<br />

20


RIJCKEN, Jan Jacobsz<br />

RIJCKXSZ, Gijsbert<br />

RU'mERSZ, Pieter<br />

SCHAEPHERDER,<br />

,Goort C1aesz<br />

SCHIPPER,Adriaen Jansz<br />

SCHOENMAKER ,<br />

,Jacob Dircksz<br />

,Corne1is Pietersz<br />

,Martijn Adriaensz<br />

,Pieter Rutgersz<br />

,Rut Jansz<br />

SCHOTSHAN,<br />

,J.P.<br />

,Pieter Dircksz<br />

SMIT, Dirck Cornsz<br />

SNEL, Jan Gerri tsz<br />

SMUL, Jan 'Ibnisz<br />

, Se1itjen (teunis)<br />

SNIJDER, Aert Corne1isz<br />

SPIJCI


REGISTER OP VOORNAAM<br />

22<br />

ADRIAEN Adriaen Elbertsz 8<br />

Arien Horst <strong>de</strong>n Jongen 14<br />

Arjen Tijmensz 6<br />

Elbertsz 8 ,11<br />

Jansz 6,9<br />

Jansz Drost 5<br />

Jansz Schipper 9<br />

Claesz Spij::ker 15<br />

I.J..Jyten 4<br />

Petersz Vos 5<br />

Pietersz Ploos 13<br />

Willem Bertsz 14<br />

Willemsz Loene 15<br />

Willemsz Ploos 13<br />

Adri ( j )aentie Barents 4<br />

Willem Tbnisdr 11<br />

AECHJEN Sijnens 7,12,13<br />

AEFGEN Jansdr 7<br />

AEL P(i)eters 11,12,13<br />

AEL Ploos 12<br />

AENTIEN Breuren 6<br />

AERJEN Gijsberts 16<br />

Oeten 6<br />

AERT Oornelisz 7,9<br />

Oornsz Sniper 9<br />

Oornelisz Wij;Jgertsz 7,13<br />

Elbertsz Poeijer 6<br />

Jansz Hekel 11<br />

Jansz MJl 11<br />

Meijlesz 14<br />

Petersz 4<br />

Wiggertsz 8<br />

AERT(J)EN Vennen 6,7,9<br />

ANNA Jan Burgeren 6<br />

Jelisz 14<br />

Q.rle Kees Dolmansz 15<br />

ANNITJEN Q.rle Kees I:olmans dochter 9<br />

ANTHONIS Adriaensz 14<br />

ARIJAN Willemsz Loenen 5<br />

BAERTJEN Willemsz Ploos 13<br />

BARENI' !driaensz MJen 11<br />

Oornsz 4<br />

Jansz Hekel 11<br />

BART Wi11emsz 10<br />

BARTIEN Ploos 6<br />

BRUIJN Claesz 12<br />

DIRCK Arisz MJen 8<br />

Cornsz Snit 5,16<br />

Heijldrick Houtman 10<br />

Jansz Ploos 14<br />

Lambertsz 14<br />

Pietersz Verhoef 9<br />

Willem Dirckxsz 11<br />

EGBERT Dirckxsz 7<br />

ELBERT Adriaensz<br />

Horst<br />

Poel<br />

ELBERTJEN Willems<br />

ELLERT Adriaensz Hennipnan<br />

Henpnan 4<br />

Loenen 8,13<br />

Willemsz Loenen 16<br />

ELLERTSdochter<br />

ELS.lEN Ploos<br />

,, Willems Ploos<br />

EMMITT ( Geurti )<br />

ENGEL Oornelisdr<br />

EVA Louwrents<br />

EVERT Jansz<br />

FRANS Jansens<br />

GEERTJEN Hendricx<br />

GEERT Loenen<br />

GERBERT Oornelisz<br />

Rebel<br />

GERBRANT Jansz<br />

GERRIT<br />

Oorn (elisz l<br />

Oircxsz Ploos<br />

Elbertsz Leijen<br />

Ellertsz Croon<br />

Gerritsz Breuckelen<br />

Heijldrickxsz <strong>van</strong> !XInen<br />

Wi11emsz Herber<strong>de</strong>n<br />

Ploos<br />

11,12<br />

8,16<br />

16<br />

11<br />

5<br />

4<br />

8,13<br />

16<br />

13<br />

6<br />

13<br />

8<br />

7<br />

14<br />

5<br />

15<br />

13<br />

5<br />

5<br />

6<br />

7<br />

4<br />

6<br />

14<br />

5<br />

7<br />

7<br />

4<br />

13<br />

9<br />

GERRITJEN<br />

Aerts 6<br />

Ellerts 16<br />

(l)()RT Claesz Scaepher<strong>de</strong>r 4<br />

QJVERT Willemsz 10<br />

GIJS(EN) Hanten 4,8<br />

GIJSBERT <strong>de</strong> backer 6<br />

Oornelisz 16<br />

<strong>de</strong> Si_i:lesteijl 10<br />

Gerri t Tijnensz 9<br />

Jansz Lap 10<br />

Kbrssen 16<br />

Pietersz Ploos 6,7,13<br />

Ploos 13<br />

Rij::kxsz 11<br />

,, Willemsz Horst 7,9,10<br />

GIJSJEN Willem Freken 15<br />

GRIETJEN Hanten 4,6<br />

Willem Tbnisz dr 11<br />

HAES Loenen 8,13<br />

HAESJEN Anthonis 14<br />

HARMEN Oirckxsz fotl.ijen 5<br />

HE(IJ)NDRICK Gijsen 8,12<br />

Jansz 6,9,10


HE(IJ)NDRICK Jansz backer 7<br />

Jansz kuijper 12<br />

Claes Willemsz 8,12<br />

Melisz 5,9,10,15<br />

Wouter Bos 16<br />

HENDRICKJEN 9<br />

HERMEN Dircksz Doncker 6<br />

P1oos 6<br />

HILLETJE Damen 9<br />

Spijcker 13<br />

HUIJBERT Aertsz 4<br />

Sijmensz 5<br />

HUIJBERTJEN 4<br />

ISBRANTS k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 7<br />

JAEP Geurti 8<br />

JACOB Adriaensz Henipman 5<br />

(Danie1sz ?) 9<br />

Dirck Claesz 9<br />

Dirckxsz Schoe(n)maker<br />

Dirckxsz P1oos 12,15<br />

El1er<strong>de</strong>n 14<br />

Qjsbertsz Pater 8, 13<br />

Henpman 4<br />

Horst 14<br />

C1aesz Pos 10<br />

Petersz 5<br />

JAN Mriaensz boer 15<br />

Aertsz Hekel 11<br />

bos 16<br />

Burger(t)sz 4,5,6,7<br />

Elbertsz 6, 7,14<br />

Gerri tsz Snel 4, 5<br />

Jacobsz koster 4<br />

, , Rijcken 4<br />

Jansz Keijser 5<br />

Jansz Kuijper 7<br />

Jansz Lap 7<br />

Jansz Otten 6,14<br />

Jan C1aesz 8<br />

C1aesz 12<br />

Claes Jacobsz 15<br />

Claesz Drost 12<br />

Claesz Lap 12<br />

Loenen 8,13<br />

Pietersz konijt (?) 14<br />

Pieter Wijersz <strong>de</strong>n o..l<strong>de</strong>n 4<br />

Reijersz 9<br />

Sijmonsz Manten 5<br />

Tonisz smu1 6<br />

Willemsz Lap 13<br />

,, Wil1em Vreeckxsz 10<br />

JANNITJEN Jan Dirckxs 4<br />

JOOST Kessen 12, 13<br />

CLAES Mrijaensz Pos 6, 9<br />

boertjen 16<br />

Dirckxsz P1oos 11<br />

Evertsz Kruijff 5<br />

Gerbersz 7<br />

Geurtsz 7<br />

CLAES Gerbersz 7<br />

Geurtsz 7<br />

Martensz Drost 12<br />

Pietersz 16<br />

P1oos 13<br />

Tijnen Elbertsz 8,15<br />

Wi11emsz 14<br />

Va1cksz 8<br />

CLAESJEN Gerrits 11<br />

,, Jan burgerts 4<br />

ODRN(ELIS) Dirckxsz Moen 14<br />

Gijs 9<br />

Harmansz 5 ,11<br />

Hendricksz 10<br />

Jacobsz Hagen 16<br />

Jan Claesz 8<br />

Pieter KOor<strong>de</strong>n 8<br />

Pietersz Schoenmakers 12<br />

Wi11emsz Horst 10<br />

Willem Vreken 16<br />

Wijgertsz 13<br />

ODRS Reijers craen 5,14<br />

CRIJN Adrijaensz 6<br />

KRIJN Adrijaensz Spijcker 4<br />

LAMB Pietersz 8<br />

LENAERT Claesz 5<br />

MANT l.J..Iijten(sz) 4,9<br />

MACHTELT Paters 11<br />

MARITJEN Adriaen Possen 15<br />

Aris 6, 7<br />

Ellerts 5<br />

Jaspers 15<br />

Reijers 9<br />

MARTEN Claesz Drost 12<br />

MARTIJN Mriaensz Schoenmaker 10<br />

MARRIJ Loenen 5<br />

MEERTEN Jacobsz 14<br />

MATJEN Willems 14<br />

MELIS Jansz 15<br />

MERTEN Drossendr 8<br />

PATERS Volck 11,12<br />

PETER Barentsz 4<br />

Jaep Peten 5<br />

l.J..Iijersz 4<br />

Wi11emsz Ploos 13<br />

PHILIPS Jansz Lap 7<br />

PIETER Anthonisz Timmermans 15<br />

Dirckxsz Schotsman 15<br />

Pietersz 12,14<br />

Rutgersz Schoenmacker 16<br />

Wi11em Dircksz 10,12<br />

REIJER E1berts 12<br />

Elbertsz Horst 14<br />

Gijsbertsz 5,9<br />

C1aesz 14<br />

Claesz Tirrmerman 8,14<br />

Corns fob1 9<br />

23


24<br />

REIJE;R Korssen 14 WEIJm'JE Jansdr 7<br />

ROEL Will~ Dirckxsz 16 WIELTIEN Dirckx 6<br />

Rur Jansz Schoenmaker 7 WILLEH Adriaensz 11,12<br />

RIJCK Petersz 4 Adrijaen E1ber<strong>de</strong>n 8,9,(15)<br />

SELI'IUEN ('I'onis 9nu1) 6 Horst 10,14,<br />

SENr Petersz 4 (15)<br />

SPLIN'I~R Corn(e1i)sz 15 Anthonisz 16<br />

SUS Jan 1-bllen 11 Bertsz 7<br />

SIJMEN Jansz 7 Dirckxsz 11,13,16<br />

TEUNfJEN Aert 0:>1mans dr 13 Gerritsz P1oos <strong>de</strong> Jonggen,<br />

'ION IS Gerritsz 8 7,9,10,11,12<br />

Gerri tsz Kraen 11 Cbvertsz 8<br />

Jaep Possen 5 Hendricksz 16<br />

Jacob Mansz 12 Jacobsz 5<br />

tirrroerman 9 Loenen 8<br />

'l'RIJN Gerrits 10 P1oos 11,13<br />

TIJMEN 11 Vonck 11,13<br />

l::lbertsz 6,7 Jansz Lap 13<br />

Gerri tsz 9 Joost Kessen 7,12,13<br />

Wi11em Hanten 4,9,16 Cornsz 6,16<br />

TIJMJ::N'I'IE Willem 'l'onisz dr 8,11 .. Pietersz P1oos 12<br />

VOLCKENrJE Jacobs 5 WI(J)GERT Aertsz 8<br />

VREECK Adrijaensz 8 Cornelisz 7<br />

1-Lers 10 .. Willemsz 10<br />

WOOBERT Corne1is Mo1enaer 5,16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!