06.05.2016 Views

Memorie van bezwaren van de veenlieden van Loosdrecht, 1851

MEMORIE VAN BEZWAREN van de veenlieden van Loosdrecht tegen het Concept-Reglement op de Veenderijen in de provincie Utrecht, in 1851opgemaakt en ingediend door de Heeren H. A. VAN LAAN, W. G. STORY VAN BLOKLAND, J. C. VAN DER HEYDEN, P. VAN DE POLL en H. ScHOENMAKER, als Commissie uit de leden der provinciale Staten van Utrecht daartoe benoemd.

MEMORIE VAN BEZWAREN van de veenlieden van Loosdrecht
tegen het Concept-Reglement op de Veenderijen in de provincie Utrecht, in 1851opgemaakt en ingediend door de Heeren H. A. VAN LAAN, W. G. STORY VAN BLOKLAND, J. C. VAN DER HEYDEN,
P. VAN DE POLL en H. ScHOENMAKER, als Commissie uit de leden der provinciale Staten van Utrecht daartoe benoemd.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

c.<br />

-~ v~J tJ.mj~<br />

MEJIORIE VAN BEZWAREN<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> I7 eenlie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Loo1drec111 ,<br />

tegen het Concept-Reglement op <strong>de</strong> Veen<strong>de</strong>r&'en<br />

in <strong>de</strong> provincie Utrecht, in <strong>1851</strong><br />

opgemaakt en ingediend door <strong>de</strong> Heeren<br />

II. A. VAN LAAN' w. G. STORY VAN<br />

BLOKLAND, J. C. YAN DER HEYDEN,<br />

P. VAN DE PoLL en H. ScHOENMAKER,<br />

'als Commissie uit <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r· provinciale<br />

Staten ran Utrecht dam·toe benoemd.<br />

Bij hct voordragen en uitecnzetten hunncr bezwareu<br />

en bemerkingen op het concept-reglement voor <strong>de</strong><br />

veenclerijen in <strong>de</strong> provincie Utrecht, zullen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong><br />

veenlie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> zich aileen pepalen<br />

tot datgeen, wat <strong>de</strong> vcen<strong>de</strong>rij <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong><br />

uitsluitend betreft. Zij tre<strong>de</strong>n alzoo in geen on<strong>de</strong>rzoek<br />

omtrent <strong>de</strong> algemeene beginselen op het stuk <strong>van</strong> veenen,<br />

bij het concessioneren en aanleggen <strong>van</strong> nieuwe<br />

veen<strong>de</strong>rijen, in het concept-reglement aangenomen.<br />

Bij het aanleggen <strong>van</strong> nieuwe veen<strong>de</strong>rijen heeft <strong>de</strong><br />

wctgevemle magt <strong>de</strong>r provinciale Staten, indicn <strong>de</strong>ze


!<br />

2<br />

bU hen huisvest, een geheel vrij en onbelemmerd torrein,<br />

om, of het veenen zoodanig te bemoeijelijken<br />

zelf als verbod gelUk staan<strong>de</strong>, of wei het veenen te<br />

vergemakkelijken als gunstig en voor<strong>de</strong>elig voor <strong>de</strong>n<br />

eigenaar en voor <strong>de</strong> schatkist.<br />

Het verveenen <strong>van</strong> <strong>de</strong> hooge en lage veen<strong>de</strong>rijen<br />

heeft dit gemeen met elkan<strong>de</strong>r, om onvruchtbaar<br />

land <strong>van</strong> een grondstof te ontblooten, hetwelk tienyoud<br />

<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> het land in circulatie brengt , en<br />

om aan <strong>de</strong>n ontblooten grond eene dubbel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />

te geven , meer dan hetgeen het vroeger bezat v66r<br />

<strong>de</strong> ontblooting. De hooge veenen hebben dit voorregt<br />

hoven <strong>de</strong> lage, dat <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>r water gebragt daar<strong>van</strong><br />

outlast moeten wor<strong>de</strong>n, om in vruchtbaar land te wor<strong>de</strong>n<br />

herschapen; gene wor<strong>de</strong>n het onmid<strong>de</strong>lijk door<br />

<strong>de</strong> ontblooting. Evenwel <strong>de</strong> · drooggemaakte pol<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r<br />

lage veen<strong>de</strong>rijen zijn aanzienlijk in getal en getuigen<br />

<strong>de</strong> weel<strong>de</strong> en <strong>de</strong>ugdzaamheid en vruchtbaa:rheid <strong>de</strong>s<br />

bo<strong>de</strong>ms , ni~tegenstaan<strong>de</strong> zij eerst een waterplas geweest<br />

zijn door <strong>de</strong> uitveening. vVie zou <strong>de</strong>n wensch<br />

durven uiten , om alle onze drooggemaakte pol<strong>de</strong>rs<br />

we<strong>de</strong>r te zien teruggebragt tot hunnen vroegeren on­<br />

>Tuchtbaren toestand , belast met het veen. De waterplas,<br />

welkc eerst bestond door <strong>de</strong> veening, was het<br />

mid<strong>de</strong>l en geenszins het doel.<br />

Dan omtrent eene se<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>n Jarc 1595 geconcessioneer<strong>de</strong><br />

veen<strong>de</strong>rij, zoo als die is <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong>, vermeenen<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n, behou<strong>de</strong>ns allen e01·bied,<br />

dat <strong>de</strong> wetgeven<strong>de</strong> magt <strong>de</strong>r provinciale Staten niet<br />

datzelf<strong>de</strong> vrije en onbelemmer<strong>de</strong> terrein <strong>van</strong> reglementeren<br />

en veror<strong>de</strong>nen heeft, als omtrent <strong>de</strong> nieuw


;j<br />

3<br />

aan te leggen veen<strong>de</strong>rijen. Immers op <strong>de</strong> hoofdbepalingen<br />

en beginselen <strong>de</strong>r concessie berust <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> ,<br />

welke aan <strong>de</strong> ongeveendc en veenbare Ian<strong>de</strong>n gegeven<br />

is bij koop en verkoop, of bij scheiding tusschen<br />

erfgenamen. Die waar<strong>de</strong> dagteekent <strong>van</strong> <strong>de</strong>n dag <strong>de</strong>r<br />

concessie. En zou het nu zelfs wel billijk zun <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>n wetgever, indien dit al eens wettig kon<strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>n,<br />

om, na eene uitoefening <strong>van</strong> <strong>de</strong> bepalingen<br />

<strong>de</strong>r oorspronkelijke concessie, geduren<strong>de</strong> een tijdvak<br />

<strong>van</strong> ruim <strong>de</strong>r<strong>de</strong> halve eeuw , nu op eens daarin zoodanige<br />

veran<strong>de</strong>ring te brengen, dat <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> voor<br />

sommige actuele bezitters en eigenaars zelfs tot clric<br />

tien<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte in <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> hunner veenlan<strong>de</strong>n, volgens<br />

het concept-reglement, bena<strong>de</strong>eld wor<strong>de</strong>n of<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n , zon<strong>de</strong>r dat het voor<strong>de</strong>el ~aar<strong>van</strong> door<br />

an<strong>de</strong>ren genoten wordt. En waartoe zou dit strckkcn<br />

moeten? Om nu quasi het dorp en <strong>de</strong> gemeente voor<br />

cen' totalen on<strong>de</strong>rgang te behoe<strong>de</strong>n ? Treedt men<br />

evenwel na<strong>de</strong>rbij tot een naauwgezet en hedaard on<strong>de</strong>rzoek,<br />

dan zal het blijken, dat in het geheel er nog slechts<br />

p. m. twintig bun<strong>de</strong>rs veenland on<strong>de</strong>r <strong>Loosdrecht</strong> ter<br />

verveening aanwezig zijn; terwijl er reeds uitgeveend zal<br />

zijn en tot een waterplas gevormd, het ontzetten<strong>de</strong><br />

cijfer <strong>van</strong> duizend bun<strong>de</strong>rs, of meer<strong>de</strong>r, zoo als dit<br />

naauwkeurig uit <strong>de</strong> waterbrieven kan wor<strong>de</strong>n opgemaakt.<br />

En wanneer nu al eens het streven <strong>van</strong> <strong>de</strong>n veenman<br />

is, zooveel doenlijk het verveenen uit te strekken<br />

, doch daarentegen <strong>de</strong> aangelegenheid <strong>van</strong> het<br />

gewest er belang bij heeft om die verveening te<br />

keeren, dan kan voor Loosdrecltt <strong>de</strong> questie zich


4<br />

aileen dam·toe bepaleJJ, of <strong>de</strong> reeds bestaan<strong>de</strong> waterplas.<br />

<strong>van</strong> duizencl bun<strong>de</strong>rs vermoer<strong>de</strong>rd zal wor<strong>de</strong>n<br />

met nog twintig bun<strong>de</strong>rs., dan wei met tien of vijftien<br />

of meer<strong>de</strong>r~ maar altoos min<strong>de</strong>r dan twintig, al naar<br />

gelang dat het reglement <strong>de</strong>n eigenaar <strong>van</strong> Loosllrechts<br />

veenland het veenen zal bemoeijelijken. En<br />

om dan nu zoogenaamd in het belang <strong>van</strong> het gewest<br />

eenige enkele bun<strong>de</strong>rs te ontwoekeren, zou men er<br />

toe moe ten overga.:'ln, om verkregene regten te krenken,<br />

en geheele huisgezinnen <strong>van</strong> hmme welvaart te<br />

hero oven, en aanmerkelijke scha<strong>de</strong> en verlies aan<br />

an<strong>de</strong>re toe te brengen, en dit alles zon<strong>de</strong>r dat het<br />

gewest <strong>van</strong> zijne duizend-bun<strong>de</strong>rige waterplas ontheven<br />

kan wor<strong>de</strong>n , zon<strong>de</strong>r dat daardoor het dorp hersteld<br />

kan wor<strong>de</strong>n als v66r 1595.<br />

Indien <strong>de</strong> twintig bun<strong>de</strong>rs nog aanwezige veenland<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ugdzaamheid bezat <strong>van</strong> het overige weiland , wie<br />

zou dan veenen? maar welke landbouwkm1dig eigenaar<br />

zal 't wagen om <strong>van</strong> zijn moerassig veenland<br />

goe<strong>de</strong> graan en goecl weicle te verwachten. Wie zal<br />

aan die ij<strong>de</strong>le verwachting zijn tijd en geld verspillen.<br />

W at veenland is , moet ontveend wor<strong>de</strong>n , wat geen<br />

yeenland is, moet beweid of bebouwd wor<strong>de</strong>n. Zoodanig<br />

te han<strong>de</strong>len kan aileen voorcleelig voor het gewest<br />

zijn, voor<strong>de</strong>elig voor <strong>de</strong>n eigenaar, voor<strong>de</strong>elig voor<br />

<strong>de</strong> schatkist.<br />

De veenlie<strong>de</strong>n :<strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> willen alzoo niet<br />

yeenen wat geen veenland is. Maar verlangen te<br />

veenen wat aileen veenland is, <strong>de</strong>wijl voor <strong>de</strong> veenlan<strong>de</strong>n<br />

in <strong>Loosdrecht</strong> <strong>de</strong> algemeene concessie tot uitveenen<br />

v.ergund is. Indieu .zij wild en m een veen- of<br />

-


~ I<br />

5<br />

, of waterplas bren,gen, lan<strong>de</strong>n welke geen veen bevatten,<br />

dan waren zij buiten hun regt. Maar nn zij<br />

aileen will en veenen wat veenland is, nn zijn zij in<br />

hun regt. En al wat hoven en behalven <strong>de</strong> oorspronke ~<br />

lijke voorwaar<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r concessie daartegen wordt bepaald,<br />

door nieuwe ongeken<strong>de</strong> belemmering of oeperking'<br />

kan niets an<strong>de</strong>rs zijn dan schending <strong>van</strong> verkregene<br />

regten.<br />

De nieuwe reglementen kunnen ten opzigten <strong>van</strong><br />

ou<strong>de</strong> geconcessioneer<strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rijen aileen bevatten maatregelen<br />

<strong>van</strong> policie en <strong>van</strong> or<strong>de</strong> tot handhaving <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r concessie-. Maar ver<strong>de</strong>r kunnen<br />

zij niet gaan , of men zou <strong>de</strong>n leer moeten huldigen<br />

dat <strong>de</strong> wetten eene terugwerken<strong>de</strong> krach t zuilen<br />

hebben. vVaar<strong>van</strong> het tegen<strong>de</strong>el door onze wetgeving<br />

uitdrukkelijk bevolen is.<br />

Meer dan waarschijnlijk is het, dat in eenen onwettigen<br />

geest <strong>de</strong> bepalingen omtrent <strong>Loosdrecht</strong> niet ter<br />

neclergesteld zouclen zijn gewor<strong>de</strong>n , indien <strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> in <strong>de</strong> Commissie tot het ontwerp niet<br />

gerepresenteerd waren gewor<strong>de</strong>n door een lid <strong>van</strong> hunnen<br />

gerneente raad , wiens erken<strong>de</strong> overtniging en vast<br />

genornen besluit steeds bekencl en erkend is om het veenen<br />

vijandig te zijn, en om als grondbezitter <strong>van</strong> weilaud<br />

aileen in <strong>Loosdrecht</strong> • ook het veenland tot<br />

na<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r e~genaars in wei te doen behou<strong>de</strong>n. De<br />

voortduren<strong>de</strong> en volgehou<strong>de</strong>ne geest en beginselen <strong>van</strong><br />

het gemeentebestuur zijn dan ook in het concept reglement<br />

volkomen en zelfs systematiesch terug gegeven ,<br />

niettegenstaan<strong>de</strong> regterlijke uitspraken het tegen<strong>de</strong>el<br />

reeds hebben beslist gehad. vVeshahre het voor <strong>de</strong>


I<br />

on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n te betreuren 1s, dat het lid <strong>van</strong> hun<br />

gemeenteraad, hoe ook overigens achteuswaardig, in<br />

<strong>de</strong>ze Commissie zitting heeft gehad, Vermits <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n<br />

meer<strong>de</strong>re onpartijdigheid omtrent het veenen<br />

, en min<strong>de</strong>re vijandigheid tegen het veenen had<strong>de</strong>n<br />

gewenscht in hem die hunne belangen an<strong>de</strong>rzints op<br />

eene re<strong>de</strong>lijke wijze zou<strong>de</strong> hebben moeten voorstaan.<br />

En waardoor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n buiten <strong>de</strong> noodzakelijkheid<br />

zou<strong>de</strong>n gebleven zijn, om hunne bemerkingen<br />

optegeven, om trent punten welke an<strong>de</strong>rs bij eene onpartijdige<br />

en meer rationele beschouwing nooit zoodanig<br />

zou<strong>de</strong>n opgenomen zijn in het concept reglement. Terwijl<br />

het zich zeer goed laat begrijpen dat <strong>de</strong> overige<br />

!e<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Commissie aan <strong>de</strong>n me<strong>de</strong> gecommitteer<strong>de</strong>n<br />

nit <strong>Loosdrecht</strong> zullen hebben overgelaten al wat <strong>Loosdrecht</strong><br />

is betreffen<strong>de</strong>, te bBpalen.<br />

Na <strong>de</strong>ze algemeene inleiding gaan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n<br />

thans over om uit <strong>de</strong> artikelen zelve aan te toonen ,<br />

en te bewijzen dat waar is, hetgeen zij als algemeene<br />

grief en bezwaar over het geheel hierboven hebben<br />

uiteengezet.<br />

§ L<br />

Bemerking op art. 10, al. 3 :<br />

,Het bew0's <strong>de</strong>ze1·<br />

aanteekening tevens dz:enen<strong>de</strong> tot consent ter verveening<br />

voo1' -dit jaar, enz."; voege daarbij al. 3 :<br />

De ve1·­<br />

veenen - zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>swege consent te Aebben verkregen ,<br />

enz.<br />

1'V at wonlt er wel bedoeld, ten opzigte <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong><br />

met dat woord consent' is <strong>de</strong> vraag, welke <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rgeteekendcn hij <strong>de</strong> lezing <strong>van</strong> hetartikcl zieh cledcn .


~ v.~<br />

(J<br />

r;<br />

7<br />

In <strong>de</strong> memorie <strong>van</strong> toelichting vindt dit geene verdui<strong>de</strong>lijking<br />

noch ophel<strong>de</strong>ring. En toch was dit noodig<br />

voor <strong>Loosdrecht</strong>. Want voor diens veen<strong>de</strong>rijen is geen<br />

consent meer noodig, om re<strong>de</strong>, dat zij bij algemeen<br />

octrooi <strong>van</strong> <strong>de</strong> Staten <strong>van</strong> Holland, Zeeland en West­<br />

Friesland in 1595 is geconsenteerd. De ontwerpers<br />

<strong>van</strong> het reglement stellen twee categorien <strong>van</strong> veen<strong>de</strong>rijen<br />

in art. 7 sqq., geoctroijeercle en niet geoctroijeer<strong>de</strong>.<br />

Geoctroijeer<strong>de</strong> kunnen geveend wor<strong>de</strong>n, krachtens<br />

haar octrooi, en behoeven geene latere of na<strong>de</strong>re<br />

vergunning of consent, (want vergunning zal wel hetzelve<br />

beteekenen, als het onduitsche woord consent);<br />

ongeoctroijeer<strong>de</strong> kunnen of mogen niet geveend wor<strong>de</strong>n,<br />

clan na vooraf verkregene vergunning. Deze classificatie<br />

is volkomen juist; maar daar<strong>van</strong> is nooclwenclig<br />

cleze <strong>de</strong> gevolgtrekking, dat dan ook in art. 10<br />

het "voord consent niet kan slaan op <strong>de</strong> bereids geoctroijeercle<br />

veen<strong>de</strong>rijen; hetgeen dui<strong>de</strong>lijkshalve daarin<br />

zou behooren te wor<strong>de</strong>n ingelascht. De verpligting<br />

welke on<strong>de</strong>r het vigueur <strong>de</strong>r heerlijke regten bestond,<br />

om aan <strong>de</strong>n ambachtsheer consent te vragen, had een<br />

tweevoudig doel, vooreerst <strong>de</strong> retributie <strong>van</strong> gel<strong>de</strong>n en<br />

ten an<strong>de</strong>r hul<strong>de</strong> aan het heerlijk regt.<br />

Dit vervallen<br />

zijn<strong>de</strong>, zoo kan noch het veen<strong>de</strong>rijbestuur noch <strong>de</strong><br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> staten aan zi'ch zoodanig consent-vragen<br />

toekennen. Want dan zou<strong>de</strong>n zij tre<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> ambachtsheerlijke<br />

prerogativen, welke afgeschaft zijn. De zaak<br />

zelve zal wel huiten allc tegenspraak zijn en daarom<br />

zou ter vermijding <strong>van</strong> mogelijk an<strong>de</strong>re uitlegging en<br />

daarme<strong>de</strong> gepaard gaan<strong>de</strong> procedures, dit verdui<strong>de</strong>lijkt<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n.


8<br />

Of <strong>de</strong> redactie <strong>de</strong>r vier eerste regels <strong>van</strong> het artikel<br />

10, al. 4 >vel juist <strong>de</strong> gedachten en <strong>de</strong> meening<br />

<strong>de</strong>r opstellers uitdrukken' wordt aan <strong>de</strong> oplettendheid<br />

<strong>de</strong>r heeren Staten on<strong>de</strong>rworpen.<br />

§ 2.<br />

In art. 10 wordt gemist eene wetsbepaling voor het<br />

geval, dat een veenman <strong>de</strong> aangifte doet, na aan alles<br />

voldaan te hebben , wat <strong>de</strong> wet . <strong>van</strong> hem vor<strong>de</strong>rt, en<br />

<strong>de</strong>sniettemin het veen<strong>de</strong>rij-bestuur weigert <strong>de</strong> aangifte<br />

in <strong>de</strong> registers aan te teekenen en het bewijs <strong>de</strong>r gedane<br />

aangifte nit te reiken. Hoe vreemd het lui<strong>de</strong>n<br />

mag, dat zoo iets zou kunnengebeuren; zoo heeft dit geval<br />

in <strong>de</strong>n loop <strong>van</strong> dit jaar evenwel, helaas! plaats gevon<strong>de</strong>n.<br />

Bij gemis eener bepaling <strong>de</strong>swegens begrepen <strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n,<br />

om na behoorlijke aanzeggingen met over leg <strong>de</strong>r<br />

bewijzen <strong>van</strong> aan aile <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n te hebben voldaan,<br />

te kunnen voortgaan n}et veenen.<br />

Want <strong>de</strong>n gewonen regter te adieeren en vonnis te<br />

vragen , zoodat bijv. het vonnis zou gel<strong>de</strong>n als aanteekening<br />

in <strong>de</strong> registers en als bewijs <strong>de</strong>r aanteekening,<br />

daargelaten het vreemdsoortige eener zoodanige procedure<br />

, zou intusschen zoo zij vermeen<strong>de</strong>n, het gemeente<br />

bestuur in zooverre doen triomferen, dat <strong>de</strong> veentijd<br />

zou verloopen en dus <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> voor hen hoogst aanzienlijk<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n, en niet terug te krijgen <strong>van</strong> een<br />

administrerend bestuur.<br />

De Staten wor<strong>de</strong>n dus eerbiedig verzocht in <strong>de</strong>ze<br />

leemte te voorzien.<br />

§ 3.<br />

Bemerking op art. 11 juncto art. 48 omtrent het<br />

betalen <strong>van</strong> consignatie-penningen.


\J<br />

Wat in <strong>de</strong>ze gezegd wordt voor <strong>Loosdrecht</strong> wenschen,<br />

die <strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rgcteekcnclen die eigcnaars zijn in<br />

<strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r Loendcrvcen , ook om trent clezen gezegd en<br />

opgemcrkt te hebben.<br />

Daargelaten nu <strong>de</strong> ongeregeldc maatstaf in hot tarief<br />

voorkomen<strong>de</strong>, zoo bemerken <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n, dat<br />

bij hun octrooi <strong>van</strong> 1595 te vin<strong>de</strong>n in het groot placaatboek<br />

voor Holland, Zeeland en West-Friesland,<br />

<strong>de</strong>el I, bl. 1240 het opbrcngen en hot bctalen <strong>van</strong> aldus<br />

genoem<strong>de</strong> consignatie-penningen niet voorkomt. Het is<br />

alzoo <strong>de</strong> vraag, of later op <strong>de</strong> veenlan<strong>de</strong>n eene zoodanige<br />

buitengewone belasting kan gelegd wor<strong>de</strong>n tot<br />

speciale aanwending of bestemmil]g voor <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r ,<br />

waarin men Yeent. Het is hier alzoo <strong>de</strong> vraag niet over<br />

algemeene lan<strong>de</strong>lijke belastingen of opbrengst, waaromtrent<br />

cene rcgcring niet gebon<strong>de</strong>n is zich te hou<strong>de</strong>n aan<br />

vroeger bestaan<strong>de</strong> bepalingen. Maar er is hier <strong>de</strong> vraag<br />

of nu na gedurencle ruim twee ceuwen gevestigd en bestendigd<br />

te hebben <strong>de</strong> onverpligtheid tot het opbrengen<br />

<strong>van</strong> consignatie-penningen, ten fine <strong>van</strong> eventueele droogmaking<br />

, thans 'eene zoodanigc vcrpligting regtens kan<br />

wor<strong>de</strong>n opgelegd.<br />

De invoering eener zoodanige verpligting<br />

bij het veen-reglement <strong>van</strong> 1835 stelt het regt<br />

niet daar. \Vat nu in <strong>1851</strong> onwettig zou zijn, dit<br />

was het ook in 1835. De onwettigheid om die consignatie-penningen<br />

Yan verou<strong>de</strong>rcle geoctroijeer<strong>de</strong> Yeen<strong>de</strong>rijen<br />

tegen hun octrooi aan , thans te heffen , volgt<br />

daaruit, dat <strong>de</strong> opbrengst <strong>van</strong> consignatie-penningen is<br />

eene totale schacle voor clen opbrcnger, een bezwaar<br />

ten laste cler vcenlan<strong>de</strong>n, 't welk op hunne waar<strong>de</strong> invloecl<br />

heeft en op hoeclanig eon bezwaar bij <strong>de</strong>n aankoop


10<br />

of aanerving niet is kunnen gedacht wor<strong>de</strong>n. Dewiji<br />

vooreerst on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het octrooi eene<br />

voorwaar<strong>de</strong> <strong>van</strong> consignatic-penningen niet is opgenomen<br />

en ten an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>wijl het <strong>de</strong>nkbeeld <strong>van</strong> eventueel<br />

droogmaken bij <strong>de</strong>n toenmalige wetgever in het algemeen<br />

niet bestond, als het eenigzins dwaas zullen<strong>de</strong><br />

hebben geoor<strong>de</strong>eld, om twee tt drie eeuwen vooruit<br />

reeds <strong>van</strong> droogmaken te spreken en daarvoor te laten<br />

opbrengen, daar het ook, menschelijkerwijze te oor<strong>de</strong>elen,<br />

zoodanige gel <strong>de</strong>n om te gebruiken eerst na drie<br />

eeuwen, aan hoogst wisselvallige kansen zou<strong>de</strong> zijn<br />

blootstellen. De wetgevcr lweft het alzoo in 1595 niet<br />

gewild, om consignatie-opbrengst on<strong>de</strong>r zijne voorwaar<strong>de</strong>n<br />

te bevelen. Heeft hij dit niet gewild, omtrent <strong>de</strong><br />

1000 bereids geveen <strong>de</strong> lmn<strong>de</strong>rs; dan heeft hij ook dit<br />

nict gewild, om trent <strong>de</strong> nog resteren<strong>de</strong> twintig. Gelijkheicl<br />

<strong>van</strong> regt moet ten minste voor allen bestaan.<br />

En ook die gelijkheid wordt door het concept reglement<br />

geschon<strong>de</strong>n.<br />

Maar nog meer, <strong>de</strong> opbrengst <strong>van</strong> die twintig bun<strong>de</strong>rs<br />

zou strekken , zelfs ten nutte ·<strong>van</strong> <strong>de</strong> duizend,<br />

waarvoor geen droogmakens's geld en opgebragt zijn.<br />

Zij zou<strong>de</strong>n dus moeten in hal en of vergoe<strong>de</strong>n, wat door<br />

<strong>de</strong> vroegere niet is betaald. De commissie heeft ook<br />

het onbillijke daar<strong>van</strong> voor <strong>Loosdrecht</strong> gevoeld , zoo<br />

als nit <strong>de</strong> voorre<strong>de</strong> . blijkt. Jammer, dat men overeenkomstig<br />

<strong>de</strong> aldaar uitgedrukte meening dan ook <strong>Loosdrecht</strong><br />

en Loen<strong>de</strong>rveen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verpligting tot opbrengst<br />

<strong>van</strong> consignatie-penningen niet heeft uitgesloten.<br />

Tot hiertoe strekte <strong>de</strong> bemerking <strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n<br />

omtrent <strong>de</strong> consignaticpenningen, als ten doel hebbencle


7<br />

11<br />

het droogmaken. Dan dit wil het rcglement eigenlijk niet<br />

zoo uitsluitend, ncen, maar wil die gel<strong>de</strong>n verzamelen<br />

voor het geval (si umquam!) buitengewone kosten zou<strong>de</strong>n<br />

moe ten wor<strong>de</strong>n gemaakt voor ringka<strong>de</strong>n, clijken of wegen.<br />

Voor een oogenblik nu eons het wettige eener zoodanige<br />

stelling tocgevendc, zoo mogen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n<br />

wel vragen of <strong>de</strong> provincialc wetgever ook <strong>de</strong> gaaf <strong>van</strong><br />

vooruitzicning zal bezitten <strong>van</strong> te wetcn, hoc hoog <strong>de</strong> kosten<br />

buitengewoon zou<strong>de</strong>n kunnen oploopen. En indien <strong>de</strong><br />

bijgebragte consignatiepenningen niet toereikencle zullen<br />

zijn voor <strong>de</strong> buitengewone kosten, waaruit zou<strong>de</strong> het<br />

tc kort komendc dan gevon<strong>de</strong>n moeten wor<strong>de</strong>n? Ver<strong>de</strong>r,<br />

wie zcgt dat ooit die buitengewone kosten gemaakt zullen<br />

moeten wor<strong>de</strong>n. En wie bepa.


Wij<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> distinctie <strong>van</strong> gewone c11 buitellgewonc kosten<br />

in <strong>de</strong>zc is ook nietjuist. De lan<strong>de</strong>rijen in <strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r<br />

<strong>Loosdrecht</strong> , hetzij wei-, bouw- of veenland, moeten <strong>de</strong><br />

]asten dragen, hetzij gewone, welke jaarlijks gebeuren,<br />

hetzij buitengewone, welke niet alle jaren gebeuren. Die<br />

Ian<strong>de</strong>n moeten ze on<strong>de</strong>rling ver<strong>de</strong>elen en voor het uitgeveen<strong>de</strong><br />

land tre<strong>de</strong>n <strong>de</strong> renten <strong>de</strong>r waterbrieven op. Deze<br />

renten zijn het provenu <strong>van</strong> het kapitaal door <strong>de</strong>n veenman<br />

gestort, om eerst daaruit <strong>de</strong> lasten te vin<strong>de</strong>n voor<br />

het ge<strong>de</strong>elte <strong>de</strong>r uitgeveen<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n welke het representeert.<br />

W at overschiet, ont<strong>van</strong>gt <strong>de</strong> eigenaar <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />

waterbrief. Die waterbrieven zijn meest in an<strong>de</strong>re<br />

han<strong>de</strong>n dan in die <strong>van</strong> <strong>de</strong>n veenman overgegaan. Zoo<br />

zou hetgeen eigenlijk uit <strong>de</strong> renten <strong>de</strong>r verwaarborgingspenningen<br />

behoor<strong>de</strong> betaald te wor<strong>de</strong>n, uit <strong>de</strong> consignatiegel<strong>de</strong>n<br />

gevon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Zeer ten onregte. En<br />

wel omdat <strong>de</strong> verwaarborggel<strong>de</strong>n strekken zoowel tot<br />

gewone als buitengewone kosten , en waaromtrent bij<br />

oetrooi daarin ook geen on<strong>de</strong>rscheid gemaakt is.<br />

Re<strong>de</strong>n waarom <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n vermecnen aanspraak<br />

te mogen maken dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> belasting <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

consignatiepenningen Loosdrccht en Loen<strong>de</strong>rvccn uitgesloten<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

§ 4.<br />

De bepaling in Art. 12. , om m eens <strong>de</strong> waarborgpenningen<br />

te betalen, indien het perceel tot een vier<strong>de</strong><br />

is uitgeveend, bevat iets onbillijks, voor het geval dat<br />

men het laatste vier<strong>de</strong> insteken<strong>de</strong>, begrijpt niet ver<strong>de</strong>r<br />

te moeten veenen uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> min<strong>de</strong>re qualiteit.<br />

Men wil niet eens bemerken dat over zoodanig een


13<br />

vier<strong>de</strong> altoos ligt zes jaren gevecnd wordt. En te<br />

zeggcn dat men toch <strong>van</strong> zijnen waterbricf rente trekt,<br />

is goed gezegd voor <strong>de</strong>n vermogen<strong>de</strong> veenman , maar<br />

niet voor hem die ze te een of an<strong>de</strong>re tijd met scha<strong>de</strong><br />

verkoopen moet. De on<strong>de</strong>rgeteekenclen verzoeken alzoo<br />

die bepaling in te trekken.<br />

§ 5.<br />

In art. 16 al. 1 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> legakkers on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> berekening.<br />

<strong>de</strong>r waarborg-penningen niet uitgesloten zoo<br />

als met <strong>de</strong> voorlan<strong>de</strong>n het geval is. De on<strong>de</strong>rgcteekenclen<br />

vragen , waarom <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>rscheiding plaats<br />

vindt voor <strong>de</strong> legakkers <strong>van</strong> veen.<br />

In art. 16 al. 2 is het verbo<strong>de</strong>n, om op <strong>de</strong> voorlan<strong>de</strong>n<br />

het slik te droogen. W aarom dit verbo<strong>de</strong>n zou<br />

wor<strong>de</strong>n, begrijpen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n niet. V roeger<br />

heeft dit verbod niet bestaan, en men weet niet, of<br />

er ooit eenige aanleiding tot zoodanig een verbod<br />

gegeven is. Het is <strong>de</strong>n veenman te gemakkelijk, en<br />

het gebruik voor het voorland niet scha<strong>de</strong>lijk, dan<br />

dat hij niet zou verzoeken, om dit verbod intetrekken.<br />

§ 6.<br />

Bemerking tegen <strong>de</strong> bepaling in art. 18, dat <strong>Loosdrecht</strong><br />

geen afzon<strong>de</strong>rlijk pol<strong>de</strong>rbestuur zal hebben, en<br />

het veen<strong>de</strong>rijbestuur zal wor<strong>de</strong>n waargcnomen door het<br />

gemeentebestuur. Alzoo zal hetzelf<strong>de</strong> personeel <strong>van</strong><br />

het gemeentebestuur drie verantwoordclijke ook wel<br />

tegenstrijdige administratic en gezag uitocfenen. Dat<br />

ecn en hetzelf<strong>de</strong> personeel zal uitmaken.<br />

}o. Gemeente-bcstuur.<br />

20. Pol<strong>de</strong>r-bestuur.


30. V een<strong>de</strong>rij-bestuur.<br />

Als algemeen beginsel voor aile an<strong>de</strong>re over1ge<br />

veen<strong>de</strong>rijen is aangenomen, dat het gemeente-bestuur<br />

zal hebben zijn bijzon<strong>de</strong>r personeel, dat het pol<strong>de</strong>rbestuur<br />

ook zal hebben zijn bijzoncler personeel, en<br />

dat het personeel <strong>van</strong> het gemeente-bestuur met dat<br />

<strong>van</strong> het pol<strong>de</strong>r-bestuur vereenigcl zal zamen stellen het<br />

veenclerij-bestuur. \Vie zal op <strong>de</strong> juistheid <strong>van</strong> clit<br />

beginsel iets te bemerken hebben? En wanneer nu<br />

dit zoo ook begrepcn is door <strong>de</strong> Commissie, en te<br />

regt, waarom moet dan <strong>Loosdrecht</strong> daar<strong>van</strong> uitgesloten<br />

wor<strong>de</strong>n. De on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n weten geene eene<br />

ver<strong>de</strong>digbare re<strong>de</strong>n voor die uitzon<strong>de</strong>ring uit te <strong>de</strong>nken.<br />

Ook <strong>de</strong> commissie wist geene or<strong>de</strong>ntelijke reclcn, want<br />

an<strong>de</strong>rs moest dit in <strong>de</strong> memorie <strong>van</strong> toelichting te<br />

vin<strong>de</strong>n zijn. Int0gen<strong>de</strong>el men gaat zooverre daarbij<br />

te voorspellen, dat er te een of an<strong>de</strong>ren tijd cen afzonclerlijk<br />

polcler-bestuur wel zal komen. Hier komt clan<br />

ook <strong>de</strong> vraag te pas, of in eli en eens te een of ancleren<br />

tijd een afzonclerlijk personeel tot polcler-bestuur gekozen<br />

zal wor<strong>de</strong>n, of dan dit personeel in het veen<strong>de</strong>rij-bestuur<br />

zal optreclen.<br />

Vele <strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n hebben zich bereids herhaalclelijk<br />

gewend gehad tot diverse autoriteiten, om een<br />

polcler-bestuur afgeschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het gemeente-bestuur.<br />

Tot heclen is men daarin niet geslaagcl. En nu zal<br />

in een algemeen reglement op <strong>de</strong> veenclerijen in <strong>de</strong><br />

provincie Utrecht gedrukt wor<strong>de</strong>n, clat aan Loosclrecht<br />

het prerogatief <strong>van</strong> een afzon<strong>de</strong>rlijk pol<strong>de</strong>r-bestuur niet<br />

worclt toegestaan.<br />

De re<strong>de</strong>n kan toch niet zijn clat<br />

hct gemecnte-bcstuur Yan Loosclrccht er Yoor bcducht


15<br />

zou<strong>de</strong> zijn als of in het pol<strong>de</strong>r-bestuur veenlie<strong>de</strong>n zitting<br />

zullen nemen , en daardoor zijn overwigt belemmeren.<br />

Maar het is nog niet eens zoo zeker , dat<br />

veenlie<strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r-meesters zullen wor<strong>de</strong>n , dcwijl <strong>de</strong><br />

pol<strong>de</strong>r <strong>Loosdrecht</strong> ook nog wel 1000 bun<strong>de</strong>rs onveenbaar<br />

weiland bevat, gro'oten<strong>de</strong>els toebehooren<strong>de</strong> aan<br />

die geen veenlie<strong>de</strong>n zijn. Maar indien men het gemeente-bestuur<br />

<strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> voor eene zoodanige<br />

vrees wil<strong>de</strong> vrijwaren , indien 't eene aannemelijke<br />

vrees is , waarom dan hetzelf<strong>de</strong> beginsel niet bepaald<br />

voor al <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren veen<strong>de</strong>rijen in <strong>de</strong> provincie Utrecht.<br />

vVant indien 't eens beter wordt geoor<strong>de</strong>eld dat veenlie<strong>de</strong>n<br />

geene zitting in het veen<strong>de</strong>rij-bestunr hebben,<br />

dan moest wat nn uitzon<strong>de</strong>ring is voor <strong>Loosdrecht</strong> ,<br />

regcl zijn voor alle veen<strong>de</strong>rijen. Maar integen<strong>de</strong>el<br />

en <strong>de</strong> opstellers <strong>van</strong> het reglement <strong>van</strong> 1848 en <strong>de</strong><br />

ontwerpers <strong>van</strong> dit reglement hebben beter geoor<strong>de</strong>eld,<br />

dat ook veenlie<strong>de</strong>n als pol<strong>de</strong>rmeesters gekozen, in het<br />

veen<strong>de</strong>rij-bestuur zitting kunnen hebben, ten cindc daardoor<br />

<strong>de</strong> onpartijdigheid te bevor<strong>de</strong>ren. W aarom dan<br />

vragen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n, wenscht het gemeentebestnur<br />

<strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n zooveel mogelijk er buiten te hou<strong>de</strong>n.<br />

Misschien zal men zeggen, omdat op he<strong>de</strong>n bij het<br />

opstellen <strong>van</strong> het concept-reglement er geen pol<strong>de</strong>rbestuur<br />

bestaat. "\:Vel nu een woord <strong>van</strong> <strong>de</strong> Staten is genoeg,<br />

om binnen veertien dagen, althans v66r <strong>de</strong> nitvaardiging<br />

<strong>van</strong> het nieuwe veen-reglement een pol<strong>de</strong>r-reglement<br />

en een pol<strong>de</strong>r-bestuur te hebben. vV aarom dan<br />

die volhar<strong>de</strong>n<strong>de</strong> drift, die hartstogt tot het afweren<br />

<strong>van</strong> een afzon<strong>de</strong>rlijk pol<strong>de</strong>r-bestuur zoo lang men het<br />

kan volhou<strong>de</strong>n, hoewcl men Yolgens cigene verklaring


16<br />

m <strong>de</strong> memone <strong>van</strong> toelichting_ het voorziet, dat het<br />

toch eens zal gebeuren. Ja eens zal het gebeuren,<br />

en zullen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n niet aflaten, bierop te<br />

blijven aandringen tot bij <strong>de</strong> hoogste Autoriteit in <strong>de</strong>n<br />

Lan<strong>de</strong>. De on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n willen zicb zelven ontslagen<br />

zien <strong>van</strong> <strong>de</strong> gissingen waarin ziX zicb verdiepen<br />

omtrent dien voortgezetten tegenstand <strong>van</strong> bet Gemeentebestuur.<br />

Dan eens vermoe<strong>de</strong>n <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n,<br />

of <strong>de</strong> tegenstand daarin bestaat, ten ein<strong>de</strong> <strong>de</strong> eigenlijke<br />

pol<strong>de</strong>rlasten over <strong>de</strong> gemeente te blijven omslaan en niet<br />

over <strong>de</strong> Iandbezitters, dat is, _om die ingezetenen <strong>van</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong>, die geen duim gronds bezitten , evenwel<br />

te doen blijven dragen en <strong>de</strong>elen in <strong>de</strong> sluis-onkosten<br />

en <strong>de</strong>rgelijken. Dan we<strong>de</strong>r vermoe<strong>de</strong>n <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n<br />

iets an<strong>de</strong>rs, docb bij dat alles zullen zij niet<br />

langer stilstaan , maar zij blijven eerbiedig verzoeken<br />

eene gelijke organisatie als over bet geheele Rijk aan<br />

<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs gegeven is: en "voor hoedanige eene organisatie<br />

bet juiste oogenblik nu daar Is.<br />

§ 7.<br />

Bemerking tegen <strong>de</strong> bepaling m art. 21 voor <strong>de</strong><br />

veenlie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Loosclrecbt , volgens welke bepaling <strong>de</strong><br />

zoogenaamdc voorlanclen wel kunnen gm·eend wor<strong>de</strong>n<br />

tot 11 ellen 3 palmen afstand <strong>van</strong> <strong>de</strong>n weg , maar<br />

dat <strong>de</strong>ze<br />

ajstand alleen , op verzoek <strong>van</strong> t·eenlie<strong>de</strong>n<br />

toegestaan wordt, - welk vet•zoek niet zal htnnen<br />

wor<strong>de</strong>n toegestaan' dan nadat aan het veen<strong>de</strong>1·fj-bestuur<br />

zal zijn gebleken, dat genoern<strong>de</strong> aanv1·agen zon<strong>de</strong>r bena<strong>de</strong>eling<br />

<strong>van</strong> d0"7cen, het dorp of <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n kan l~cr<strong>de</strong>n<br />

verleend I<br />

Tegen <strong>de</strong>ze bepaling kunncn <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n niet


17<br />

genoeg <strong>de</strong> bescherming <strong>de</strong>r Staten inroepen. V oor<br />

diegene <strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n die eigenaars zijn <strong>van</strong><br />

veenland aan wegen of clijken aangrenzencle , is <strong>de</strong><br />

scha<strong>de</strong> ontzaggelijk groot , inclien zij verpligt wor<strong>de</strong>n<br />

om 33 ellen 7 palmen ver<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> dijken en wegen<br />

afteblijven met veenen, dan hetgeen het octrooi<br />

bij placaat <strong>van</strong> 1595, aa~{ die <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> vergun<strong>de</strong><br />

en hetwelk het reglement <strong>van</strong> <strong>de</strong>n toemaligen<br />

ambachtsheer J. H. ALEWIJN in April 1777<br />

heeft bevestigd, behou<strong>de</strong>ns eene uitbetaling aan <strong>de</strong><br />

armen, als me<strong>de</strong> hetgeen het reglement <strong>van</strong> 1848 in<br />

art. 21 al 2 heeft geeerbiedigd en ook nog is bevestigd<br />

bij arrest <strong>van</strong> 't Provinciaal geregtshof<strong>van</strong> Utrecht<br />

<strong>van</strong> 19 Maart 1850. Dit nu wordt hun ontnomen<br />

bij het concept-reglement. Het is waar, het wordt<br />

eerst dan geweigerd, wanneer bena<strong>de</strong>eling plaats zal<br />

vin<strong>de</strong>n, maar het woord bena<strong>de</strong>eling is <strong>van</strong> een zoodanige<br />

rekkelijken aard, clat hoe ook <strong>de</strong> plaatselijke<br />

ligging moge wczen, men immcr met vrees of gemoedsbezwaar<br />

voor bena<strong>de</strong>eling zal bejegend wor<strong>de</strong>n, en dus<br />

die bijvoeging vaagt <strong>de</strong> bepaling <strong>van</strong> tot 11 ellen<br />

3 palmen te mogen veenen, geheel weg.<br />

Aan <strong>de</strong>n eigendunk <strong>van</strong> het gemeentebestuur, wicns<br />

geest men kent, zal men dus het oor<strong>de</strong>el over al of<br />

niet gevrees<strong>de</strong> bena<strong>de</strong>eling on<strong>de</strong>rwerpen, zon<strong>de</strong>r beroep<br />

aan ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, zon<strong>de</strong>r beslissing <strong>van</strong> onpartijdige<br />

<strong>de</strong>skundigen, zon<strong>de</strong>r dat in hct veen<strong>de</strong>rijbestuur<br />

een afzon<strong>de</strong>rlijk pcrsoneel <strong>van</strong> het pol<strong>de</strong>r-bestuur<br />

zijne stem zon kunnen doen hooren ten gunste <strong>van</strong> don<br />

veeneigenaar, die op zulk cen schrikbaren wijze bcna<strong>de</strong>elcl<br />

worclt. De on<strong>de</strong>rgcteeken<strong>de</strong>n tot voorbeeld nomen-


18<br />

<strong>de</strong> een zekeren kamp' zoo zal daarop voor een vijfdc<br />

scha<strong>de</strong> gele<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong>ze bepaling.<br />

Hoe gemakkelijk is het, om het bestaan<strong>de</strong> en se<strong>de</strong>rt<br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong> halve eeuw geeerbiedig<strong>de</strong> om ver te werpen.<br />

Van eene an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> of classe <strong>van</strong> utopisten zou men<br />

iets zoodanigs kunnen verwachten. Maar in <strong>de</strong>ze had<br />

men zoodanig eene afbreking en vernietiging <strong>van</strong> eigendom<br />

niet mogen verwachten. Ret is immers in <strong>de</strong><br />

voorre<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Commissie gezegd, dat <strong>Loosdrecht</strong> vroeger<br />

tot Holland heeft behoord , waarvoor 't algemeen octrooi<br />

toestond te veenen tot op 11 ellen 3 palm en. W aarom<br />

dan niet aan <strong>Loosdrecht</strong> gegund <strong>de</strong> voortduren<strong>de</strong><br />

naleving <strong>van</strong> haar oorspronkelijk octrooi. Moet dan<br />

hare inlijving bij <strong>de</strong> provincie Utrecht aan haar het<br />

offer kosten, om eenige eigenaars zoo zwaar in hunne<br />

verwachting te zien tuchtigen , en zoo zwaar door een<br />

da<strong>de</strong>lijk verlies wegens vermin<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong><br />

htm wenland te kastij<strong>de</strong>n. Van onregt willen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>~<br />

niet eens gewagen , maar zij roepen <strong>de</strong><br />

voorspraak <strong>van</strong> regtvaardigheid, <strong>van</strong> onpartijdigheid ,<br />

<strong>van</strong> billijkheid en <strong>van</strong> or<strong>de</strong>ntelijkheid in. W aar is <strong>de</strong><br />

dijk of het ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> dien , waar het ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong><br />

het dorp en waar <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n , die door eene veening tot<br />

11 ellen 3 palmen nu bena<strong>de</strong>eld zou<strong>de</strong>n kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

De on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n wenschen te provoceren een<br />

neutraal on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> met <strong>de</strong> localiteit en <strong>de</strong> geschic<strong>de</strong>nis<br />

<strong>de</strong>r veen<strong>de</strong>rij beken<strong>de</strong> <strong>de</strong>skundigen, en geen plek<br />

zal of kan wor<strong>de</strong>n aangewezen , waar veenen<strong>de</strong> tot 11<br />

ellen 3 palmen , cen eenige dijk of ge<strong>de</strong>clte <strong>van</strong> dicu,<br />

of het dorp of <strong>de</strong>nlen tlwns bena<strong>de</strong>eld zoudcn kunucn<br />

wor<strong>de</strong>n.


19<br />

En om zich in het mogelijke eener ongeken<strong>de</strong> toekomst<br />

te verdiepen, zou te verre heen lei <strong>de</strong>n. vV eshalve<br />

men zich tot het waarschijnlijke aileen kan bepalen.<br />

En dan zal het bij een ingesteld on<strong>de</strong>rzock<br />

blijken, dat <strong>de</strong> voorlan<strong>de</strong>n <strong>van</strong> 11 ellen 3 palmen<br />

zelfs in het dorp <strong>Loosdrecht</strong> voor 40 a 50 jarcn gcsteld,<br />

nog he<strong>de</strong>n ten dagen zijn in een gaven toestand.<br />

En dan bij die wetenschap stelt men toch eene restrictie,<br />

dat is een ingekleed verbod daar.<br />

De on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n verzoeken alzoo eerbiedig <strong>de</strong> intrekking<br />

<strong>de</strong>r restrictie.<br />

§ 8.<br />

lndien het octrooi het uitveenen <strong>van</strong> al 't veenland<br />

in 't algemeen in <strong>Loosdrecht</strong> verleent, 1vaarom Jan<br />

werven, tuinen en hofste<strong>de</strong>n nu eerst in <strong>1851</strong> daar<strong>van</strong><br />

uit te sluiten. Men zou gaarne <strong>Loosdrecht</strong> in<br />

cen vast land zon<strong>de</strong>r water herschapen zien. Dit is<br />

te begrijpen. Maar wat baat het nu, daar toch duizend<br />

bun<strong>de</strong>rs water u omringt, om eenige roe<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>de</strong> uitbreiding daar<strong>van</strong> te onthou<strong>de</strong>n, terwijl welligt<br />

na ettelijke jaren het toch zal wor<strong>de</strong>n gevcend. Beter<br />

is 't, <strong>de</strong> uitveening <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> te bespoedigen en<br />

zijne eerzucht <strong>de</strong>s te eer<strong>de</strong>r aan cene droogmaking tc<br />

koste te gcven. Hierdoor kan men zich bij het nageslacht<br />

een standbeeld <strong>van</strong> dankbaarheicl en hulcle verwerven,<br />

maar geenszints door aan <strong>de</strong>n kleinc eigenaar<br />

thans eenigc roe<strong>de</strong>n tot verveening te beknibbelen. vVant<br />

het meeste drukken<strong>de</strong> zal het zijn voor <strong>de</strong>n kleinen eigenaar.<br />

On<strong>de</strong>r het vigueur <strong>van</strong> dit reglcment zal hU<br />

zijn wcrf voor luttele prijs ein<strong>de</strong>lijk veil mocten geven<br />

nan hrm die toch eenmaal het znl Ycencn.


20<br />

Dit artikel wenschen dus <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n geroijeerd<br />

te zien.<br />

§ 9.<br />

Bemerking tegen art. 23, omtrent bet doen blijven<br />

leggen <strong>van</strong> twee of mee?·<strong>de</strong>?·e legakkers op eenen kamp'<br />

naar goeddunken <strong>van</strong> het Gemeente-bestuur.<br />

Wanneer <strong>de</strong>ze bepaling wordt aangenomen, dan zal <strong>van</strong><br />

dat oogenblik niemand meer Yeenland aankoopen. De<br />

ontwerpers hebben het zwaarwigtige en het onzekere<br />

voor <strong>de</strong>n veenman en het onbestem<strong>de</strong> <strong>de</strong>zer bepaling zelve<br />

gevoeld, en dam·om waarschijnlijk het beroep aan ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

Staten toegelaten. Dan men stelle zich eens <strong>de</strong>n<br />

onzekere toestand voor , waarin een eigenaar zal moeten<br />

verkeeren , hoeveel akkers men hem zal gelieven to<br />

bepa1en ' om in een kamp te laten leggen' en men voege<br />

dan nog daarbij, <strong>de</strong> bepaling <strong>van</strong> art. 16 dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> legakkers<br />

toch alles betaald moet wor<strong>de</strong>n , even als of het geveend<br />

wordt, dan toch mag men vragen, of het reglement<br />

moet wor<strong>de</strong>n een reglement tegen het veenen dan wei op het<br />

veenen. 'V elke veenman zal zijne berekening kum1en<br />

makcn, en in die onzekerheicl land koopen zon<strong>de</strong>r<br />

vooraf te weten , hoeveel akkers hij moet laten leggen.<br />

De onclergeteeken<strong>de</strong>n hebben wei eens hooren zeggen ,<br />

dat <strong>de</strong> beste wet die is , welke het minst aan willckeur<br />

en onzekerheid overlaat. En hiernaar beoor<strong>de</strong>elcncle<br />

<strong>de</strong>ze bepaling, zoo zou zij zeker niet on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

voorbeel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> eene goe<strong>de</strong> wet gerangschikt kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n. N u komt <strong>Loosdrecht</strong> op met zijne concessie ,<br />

met zijn octrooi, met zijne bunr-ordonnantie, met zijne<br />

gewoonte <strong>van</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> halve eeuw, met <strong>de</strong> regter1ijke<br />

nitspraak <strong>van</strong> het provinciale hof, en vra ::~: t ,.f rlit


21<br />

alles in <strong>1851</strong> opgeofferd zal wor<strong>de</strong>n aan eene niet wel<br />

doordachte wetsbepaling, waardoor eig~nlijk hunne bezittingen<br />

geheel en al tot ze1•o teruggeleid kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Een akker op ie<strong>de</strong>ren kamp , is steeds <strong>de</strong> wetsbepaling<br />

geweest en daaraan verzoeken die <strong>van</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> en <strong>van</strong> Loen<strong>de</strong>rveen nn ook omtrent hunne<br />

overige bun<strong>de</strong>rs veenland gehou<strong>de</strong>n te blijven.<br />

§ 10.<br />

De bemerking tegen <strong>de</strong> bepalingen <strong>van</strong> art. 24 en 28<br />

al. 2, is, dat <strong>de</strong>ze letterlijk niet zijn uit te voeren.<br />

Reeds spreekt het <strong>van</strong> zelve, dat het belang <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />

veenman vor<strong>de</strong>rt, om zijne legakkers in stand te hou<strong>de</strong>n,<br />

<strong>de</strong>wijl hij an<strong>de</strong>rzints er niets <strong>van</strong> kan trekken.<br />

Maar nu te will en bevel en, dat hij verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

is tegen elke wegspoeling hoe dan ook en hoe dikwerf<br />

en dus door eigene mid<strong>de</strong>len die wegspoeling moet<br />

voorkomen, dit is <strong>van</strong> dien aard, dat <strong>de</strong> schatten<br />

<strong>van</strong> Croesus daarvoor niet toereiken<strong>de</strong> zou<strong>de</strong>n kunnen<br />

zijn. Eenig weinig na<strong>de</strong>nken zal ie<strong>de</strong>r overtuigen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> juistheid <strong>de</strong>r bemerking.<br />

De Commissie heeft nu wel in hare voorre<strong>de</strong> verklaard,<br />

dat zon<strong>de</strong>r oogluiking het reglement voor<br />

<strong>Loosdrecht</strong> eene onmogelijkheid zal kunnen zijn (zie<br />

bl. 7). Maar <strong>van</strong> welken aard die oogluiking zal<br />

zijn, en welke <strong>de</strong> grenzen daar<strong>van</strong> zijn , wordt niet<br />

aldaar gezegd. Intusschen zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n<br />

zich door eene voorgespiegel<strong>de</strong> oogluiking niet<br />

gaarne in <strong>de</strong>n slaap laten wiegen; maar zij vragen<br />

eerbiedig, welk vertrouwen een wetgever om trent<br />

zijnc cigene wetten zal kunnen inboezemen, die, zelfs


22<br />

v66r hare aanncming en uitvaardiging, reeds <strong>van</strong><br />

oogluiking spre~kt. De on<strong>de</strong>rgeteekendcn zullen dan<br />

ook gerust dit punt aan het grondig oor<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r Staten<br />

overlaten. Het voegt <strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n niet,<br />

a1 datgcne te zeggen , wat zij stellig zou<strong>de</strong>n kunnen<br />

in 't mid<strong>de</strong>n brengen , indien zij een' gelijken rang<br />

als <strong>de</strong> commissie in <strong>de</strong> provincie bekleed<strong>de</strong>n.<br />

De on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n verzoeken ernstig <strong>de</strong> bepaling<br />

<strong>van</strong> art. 24 en 28, al. 2, te roijeren of althans zoodanig<br />

te wijzigen , dat aan <strong>de</strong>n veenman niet het<br />

onuitvoerbare wordt opgelegd uit te voeren en te<br />

bekostigen.<br />

En hierme<strong>de</strong> zijn <strong>de</strong> voornaamste bemerkingen <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> veenlie<strong>de</strong>n en eigenaars <strong>van</strong> veenlan<strong>de</strong>n in Loos­<br />

(h·echt, alsme<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n daaraan grenzen<strong>de</strong>n pol<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> Loen<strong>de</strong>rveen, zoo beknopt mogelijk verklaard en<br />

uitecngezet. Zij hebben teruggehou<strong>de</strong>n aile an<strong>de</strong>re<br />

hemerkingen, welke <strong>van</strong> min<strong>de</strong>r gewigt, zij nog zou<strong>de</strong>n<br />

kunnen aanvoeren. vVant zij hebben begrepen<br />

niet te zijn geroepen om zich als le<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r wetgeven<strong>de</strong><br />

magt op te werpen , en in dien geest <strong>de</strong> artikelen<br />

<strong>van</strong> het concept-reglement in hunnen om<strong>van</strong>g,<br />

bedoeling en bijzon<strong>de</strong>rheid , zoo wat <strong>de</strong>n inhoud als<br />

<strong>de</strong> redactie betreft, te onclerzoeken en te beoor<strong>de</strong>elen.<br />

1\Iaar zij hebben zich aileen in gemoecle afgevraagd,<br />

waar buitengewone , vroeger niet geken<strong>de</strong> , <strong>bezwaren</strong>,<br />

tot hunne bena<strong>de</strong>eling en scha<strong>de</strong> in <strong>de</strong> artikelen gevon<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n , om bij het nieuwe reglement te<br />

wor<strong>de</strong>n ingevoerd. En het is aileen tegen dat vroeger<br />

niet geken<strong>de</strong>, hetgeen men nu voor het eerst wil


23<br />

invoeren, d.at <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgeteeken<strong>de</strong>n hunne stem vcrheffen,<br />

en zij hopen zich dui<strong>de</strong>lijk en verstaanbaat·<br />

te hebben uitgedrukt; zij hopen <strong>de</strong> Staten <strong>van</strong> het<br />

belang hunner <strong>bezwaren</strong> voldoen<strong>de</strong> te overtuigen, dat<br />

hunne bemerkingen wezenlijk en waarachtig strekken<br />

tot voorkoming <strong>van</strong> groote scha<strong>de</strong> en na<strong>de</strong>el , tot<br />

behoud hunner huisgezinnen en tot instandhouding<br />

hnnner brood winning, door al hetwelk ook <strong>de</strong> overige<br />

ingezetenen en het dorp <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> niet an<strong>de</strong>rs<br />

dan kunnen welvaren.<br />

V oor Co pie conform :<br />

N. POS,<br />

EGB. DE VRIES.<br />

;;:: ;I:::;::----


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!