06.05.2016 Views

Abcoude

Beschrijving van Abcoude in het Nederkwartier van Holland (gedeelte uit de z.g. 'Tegenwoordige Staat van Utrecht'), 1758/1772

Beschrijving van Abcoude in het Nederkwartier van Holland (gedeelte uit de z.g. 'Tegenwoordige Staat van Utrecht'), 1758/1772

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

118 Tegenwoordige Staal<br />

NEoEa.· Het NEDERKWARTIER, waar mede wy begin­<br />

KWAR· nen , grenft ten n oorden a an W eesper - Kar-<br />

7!~~· .,. fpel, ten noordoofien a:m Gooiland , ten<br />

.-uii(0Uu,.<br />

oo<br />

i\<br />

Len aan<br />

,<br />

t<br />

O<br />

ver<br />

k<br />

wamer,<br />

.<br />

ten zu1<br />

"d<br />

en aan<br />

,<br />

t<br />

Land van Montfoorc, ten wefien aan Am fretland<br />

, Rynland en bet Warergraaffchap van<br />

Woerden. In het zelve vindc men, voor eerft<br />

De Heer· De Heerlykheid An K o u o E, grenzende ten<br />

lykheid noorden en weften ·aan den Hollandfchen bo·<br />

Abkoude. dem, in 'c byzonder aan Amfielland, ten oosten<br />

:um Nichtevegc en Vreeland, cen zuiden aan<br />

Vinkeveen en Loenerfloor. Midden door deeze<br />

Heerlykheid, Ioopr de kromme Angfiel, een<br />

rivicrtje, welk omrrenc Breukelen begint, en tot<br />

in de Abkouder Meer Ioopc, waar aan, be halve<br />

(<br />

de Dorpen Abkoude en Baambrugge, veele<br />

vermaaklyke lufiplaacfen Ieggen, lungs welken<br />

men van Amllerdam naar Utrecht vaarc.<br />

Naams· De naam .Abeke'i.ualde. waar onder deeze<br />

oor· Heerlykheid reeds voorkomc in een- Verdrag,<br />

fprong. in den jaare toSs (l), tutrchen de Kerken van.<br />

H~)IJ Sr. Maarccn en St. Jan cc Utrecht, door Bis­<br />

Hip. fchop Koenraad gemaakt, fchynt aan ce dui­<br />

Uitr. p. den, dat men bier, in oude tyden, een bofch •<br />

14°· of woud gehad hebbe. In de veertiende eeu.<br />

we vindt men dezel \"C Abekoude en Abbekoude,<br />

en' in den jaare I 4 1.0' reeds <strong>Abcoude</strong> genoemd<br />

(m). Van ouds zyn 'er reeds Heeren<br />

(m)<br />

Matt b. geweefr, die den naam van Abkoude voerdcn,<br />

tl~ Jur~<br />

en een voornaam en vermogend geflachc in 't<br />

C/mlii,<br />

Scigt uitmaakten. Men noemc eenen Willem,<br />

~· 140·<br />

Heer van Abkoude, die om trent her jaar 1 o8o<br />

leefde. Naderhand kwam de Hcerlykheid aan<br />

Zw~der , Heer van Zuilen; deeze liet eenc<br />

dochcer na, welke zig in den egc vcrbondt<br />

met


fJIIn U T R E C H T. ll9<br />

met Hugo, Heer van Vianen; uit die huwe• NEDER.·<br />

lyk fprooc Gysbregc, Heer van Abkoude en KwM­<br />

Wyk te Duurfiede, welke deeze Heerlykheid TIL~- ;,<br />

naliet aan zynen zoone Zweder ~ die hec Slot db ou '·<br />

te Abkoude, in den jaare I328, weder opbouwde.<br />

Hy fiorf in 'c jaar I 347, en werdt<br />

gevolgd door zynen zoon'e Gysbrcgt, die , in<br />

'c huwelyk getreeden mec eene dogter van<br />

Willem, Heer van Gaasbeek, na den dood<br />

van zynen Schoon vader, ook de Heerlykheden<br />

Gaasbeek, Putten en Scryen bekwam. In<br />

'c jaar I 407, kwam Jakob van Gaasbeek zeer<br />

gemakkelyk in 't bezic van deeze Heerlykheid,<br />

na bet overlyden van zyns Vaders broeder,<br />

Willcm, waarfchynlyk Gysbregcs zoon, cen<br />

fpyc van Jan, Heer van Brederode , die Johanna<br />

, Willems eenige dogcer , getrouwd<br />

hade (n). Hy voerde, by bet l~!even van Bis- (n)<br />

fchop Frederik van Blankenheim, bet hooge P'ad.Hifl.<br />

Regcsgebied, welk Gysbregt zig fchynt aan ~\I. D~el,<br />

gemaatigd te hebben; immers men vindt, dat • 39••<br />

Biffchop Floris van \Vevelinkhovcn den zel ven,<br />

in' den jaare I 379, dwong, daar van afte fiaan H. (o)<br />

( o ). In 't jaar I 449 droeg d_e gemelde Jakob v.:m 2 ;:.a p.<br />

Gaasbeek al zyn regt en e1gendom ·aan 't Sngt<br />

op (p ). Het zelfde gefchieddc, in dat jaar; (p) Utr.<br />

door zyncn opvolger Heere Jan van Rcneffe Jaa:·b.<br />

van Wulven, a an Biffchop Rudolf van Diep- ~~· D~e~ •<br />

holt ( q). Na Gaasbeeks dood , bet:1alden de · (~) ·<br />

drie Sca:ucn voor 't vrugcgcbruik van Abkou- Maub.<br />

de en Wyk te Duurfiede, welk zy reeds twee- de J~:e<br />

maal hadden gekogt, eene fomme van dertien Glr:d;'<br />

duizend guldens, aan den, Heere van K uilcn- P· trf•<br />

burg, die de dogcer van Antoliius, 's Biffchops Hcda p.<br />

broeder, in huwelyk hade (r). !:93·<br />

H 4<br />

Ab-


J ~~ T~genwoortlig~ Staal<br />

Nr.nu~ Abkoude , waar van de hooge Heerlyk-t<br />

l'WAR.· heid thans aan 't Stigt behoort, is verdeelcl<br />

TIER. in cwee Ambagrsheerlykheden, van welke de<br />

4hkoude. eene wekomt aan bee Kapittel van S. Pi~<br />

Verdee- ter te Utrecht, en de andere aan den Heere<br />

ti11g~ Konfl:mtinus le Leu de Withem, worden de<br />

gefcheiden door het Gein tot in de Trek.,.<br />

vaarc, D~e van 't Kapirtel is zeventien honperd<br />

en agrtien morgen lands groot. Tot<br />

dezelve behooren Aasdom Proofldy, Aaidom<br />

t!n Aasdom in 'c Veen. A~sdoi'Tl Proofldy en<br />

Aasdom , te zamen elf honderd zes en veertig<br />

~orgen grooc, worden gedeeld in drie Pol ..<br />

pers, van welken ieder. een Molen , en de<br />

~erfle drie, de rwee anderen ieder twee Pol.<br />

dermeeflers hebben, welken het opzicht houden<br />

op de molens, fcheiQoocen en w.eteringen.<br />

Aasdom in 't Veen , groot vyf hopderd<br />

cwee en zeventig morgen , wordt ook uitgemaa~<br />

len door molens , en he eft een' byzonderen<br />

l)ykgraaf en Heemraaden. Het Geregt in<br />

~e~z;e Heerlykbeid beflaac in een' Schout,<br />

~en' Sekretaris en ag' Schepenen , die, om<br />

~e twee jaaren, uic een dub bel geral, ~OOl'<br />

de Ambagrsheeren verkooren worden. Hec<br />

zelve heeft vier g~woone r.egcdagen in '1<br />

jaar , en wordt door e~n' bode , dien de<br />

Ambagtsheeren aanflell~n, bediend. In dee"'!<br />

ze Heerlykheid, telde men, in 'c jaar174-8a<br />

bonder.d negen en cagtig huizen. ·<br />

De andere Ambagrsheerlykheid , die van<br />

Akoude. en Baambrugge genoemd , om dac<br />

zY uit een gedeelte van Abkaude en geheel<br />

Baambrugge befraat, werdt, in 't jaar I 7 t 5,<br />

door cie Scaaten der Provincit. .· ver~ogt aaa<br />

. ~en


fJtln U T R E C H T. u r<br />

Clen Heere Theodorus de Leeuw, voor eene NEon.<br />

fomme van twinrig duizend en vier honderd KWAII.·<br />

guldens. Zy is agttien honderd en :lgttien mor- TII!.a.<br />

gen groot, en wordt verdeeld in vier Polders, 4/;I:DIIII.<br />

waar van de eene, aan de oofizyde van de Trekvaarc,<br />

ter grootte van elf honderd vyf en twinrig<br />

morgen , gelegen , zig uitfirekt uit bet<br />

Gein tot aan Loenerfloot. Deeze Polder beeft<br />

drie mol ens, en wordt bcfiierd door drie Poldermeefiers,<br />

van welken een, uit de Huislie•<br />

den' eigenaars zynde' genom en' den tyd van<br />

drie jaaren Penningmeefier is, en , jaarlyks,<br />

rekening doer. De drie andere Polders leg·<br />

gen aan de wefizyde van de Vaarr,tergroorre<br />

van zes honderd negen en dercig morgens, be·<br />

ginnende van bet Slot re Abkoude , en ftrek·<br />

kende tot Loenerlloor. Zy hebben ieder een<br />

mol en en twee Poldermeefiers, die door de<br />

Ingelanden verkooren worden. Het Geregt<br />

van deeze Heerlykheid befiaat in een' Scbout,<br />

een' Secretaris en zeven Scbepenen, die, om<br />

de twee jaaren, uic een dub bel getal, door<br />

den A mbagtsheer aangefield worden. Her heeft<br />

ook vier gewoone regcdagen in 't jaar, en worde.<br />

door een • bode, dien de Ambagtsheer verkiell, ·<br />

hediend. In 't jaar I 748, tel de men, in dee ..<br />

%e Heerlykheid, bonderd zeven en zeventig<br />

buizen. De beide Geregten houden hunne ver•<br />

gaderingen in een Regtbuis , ftaande in bet<br />

Dorp. Voor her zelve zier men bet wapen<br />

van 't Kapittel van S. Pieter, en dat van den<br />

tegenwoordigen Heere ; w:~ar op in 't midden<br />

bet eigenlyke wapen van Abkoude ftaat,<br />

welk bet zelfde is mer dat der Heeren van<br />

Zuilen, die de~ze Heerlykbeid voormaals be-<br />

~~ten, R s H~c<br />

...) '


1 u · Tegem.voordige Staat<br />

N~;oER.· Het Dorp Abkoude , ruim anderhalf uut<br />

xwt.R.· gaans van de Scad \,Y eesp, en even zo ver van<br />

TIER. het Dorp Ouderkerk aan den Amfiel, is zeer<br />

Dorp Ab· vermaakelyk en wei bebouwd. Men heefc 'er<br />

l:oude. veele aangenaame en aanzienlyke lufiplaat•<br />

fen , zo aan den krommen Angfrel , als aail<br />

de Holendregt , die zig by de Kerk ver.<br />

eenigen. De Kerk, op 't grondgebied van<br />

de Heerlykbeid, die aan 't Kapittel vanS. Pie·<br />

tcr behoort, is een fchoone en groote kruis·<br />

kcrk, met e~~ hoogen tooren en twee klokken.<br />

Over dezelven, het Predikants- buis en<br />

de Koftery , hebben twee Kerkmeefiers bet<br />

opzigt, die, voor bun 1eeven, door de be ide<br />

Ambagrsheeren, aangefield worden. Aan bet<br />

koor van de Kerk {bat eene pragtige tombe,<br />

door de laatft ovcrlcedene Ambagtsvrouwe,<br />

tot eene byzondere begraafplaatfe opgeregt.<br />

De Gemeenre, uic om~rent honderd en vyftig<br />

Leden befia:mde , wordt bediend door een' Predikant,<br />

die onder de Klaffis van Utrecht ftaat.<br />

Hy wordt door vier regeerende en twee afgegaane<br />

Leden van den Kerkenraad beroepen, op<br />

de goedkeuring van 's Lands Gedeputeerde<br />

Scaaren en 't Kapittel van S. Pieter. De J{os·<br />

tersplaats wordt door de bcide Amhagtsheeren<br />

by beurcen begeeven. Men heeft bier ook een<br />

Roomfche Kerk, en een Fran feb Kofifchool,<br />

dat in een' zeer goeden fiaat is. De Paarde.<br />

markt, welke op den laatfien Donderdag in<br />

Augufius alhier gehouden wordt, is zeer beroemd.<br />

Die Dorp hcefc veele rampen onderg::~an,<br />

zo in de inlandfche oorlogen • als in<br />

die, welken de Hollanders regen de Ucrechtfcben<br />

gevoerd hebben. In 't jaar 1672., zooden


fJan U T R E C H T. 1!23<br />

den de Franfchen, die toen meell:er van U- NED!R.•<br />

neche waren, een hoop krygsvolk herwaarcs, KWAR.·<br />

welk, in 'c holll:e van den nacht, de mees- TIER.<br />

ce huizen in den brand ll:aken, en de in woo- A!Jkot~tle.<br />

ners naakt op de vlugt dreeven; in weerwil<br />

van de foldaacen , door den Prinfe van 0-<br />

ranje, op bee Slot gelegd, die, ce zwak in<br />

gecal, die pofl: niet durfden verla:uen. 'sAnderendaags,<br />

na bet afwyken der Fr:mfchen •<br />

redde men de Kerk nog, en eenige buizen,<br />

-die reeds aan 't branden waren , zo dat 'er<br />

nog een derde deel van 't Dorp behouden<br />

bleef. Wanneer de Franfchen, eenige dagen<br />

daarna, zig andermaal bier omcrenc lie reo zien,<br />

om ook her overige cc \'erwoell:en, boodt de<br />

bezetting van 't Slot , die verll:erking bekomen<br />

hade, zo veel regen weer, dat de vyand<br />

genoodzaakt was ce rug te keeren, met agcerlaatinge<br />

van veele gevangenen.<br />

Een weinig ten well:en van bet Dorp Ab-Ab1toukoude,<br />

be eft men de Abkoud~r • 111eer, een der Meer.<br />

wacerplas van onmenr bonderd en vyftig roe- (r)<br />

den wyd, welken de Srad Amfl:erdam, om ne-'Jag;n·<br />

gentig guldens 's jaars, in erfpagt houdt van 'c'i);~ Am·<br />

Kapittel v:m St. Pieter te Utrecht (r). pert/. X.<br />

Een kwarrier uurs ten zuiden van het zel- St. in8vo,<br />

ve, naar den kant van Baambrugge, aan den bl. 3 2 fo<br />

krommen Angll:el , lege her Slot van Ab- SA!bokt ted<br />

k ou d e , m<br />

.<br />

een<br />

•<br />

wee<br />

k<br />

en en moeras<br />

fi<br />

gen<br />

ou e.<br />

grand. Her zal waarfchynlyk gell:igt zyn ,<br />

door de eerfie Heeren van Ahkoude, diezeer<br />

m:lgtig waren, en het regrsgehied voerden over<br />

een groat gedeelte van her Stigc; w:mt, ·aao<br />

't Huis van Abkoude plagc ce behooren bet<br />

Schoutsampt van Gieltjesdorp en Gcrverskop,<br />

Ka-


t ~4 TegenwOIJraige Sta~tl . •<br />

N£.PE.Il.· Kamerik , Maarfeveen , Themaat , Oodhul­<br />

,.whll.- zen, Ankeveen, Demmerik, Houdyk en Ab­<br />

~~· d koude. Het Slot werdt wen onder de opene<br />

ou e. Slaten van bet Scigt gerekend ( s ). In 't jaar .<br />

(s) Utr. 1268 werdt bet zelve verwoefr, door~ysbregt<br />

jnarb. van Amil:el ( t), en, in 't jaar 13 z8 ,. weder<br />

~i D~el, opgebouwd door Zweder van Zuilen (u).Men<br />

· (t)• verzekert, dat bet, in 't jaar I 345 , weder in-<br />

1-'ad.llifl. genomen werdt ~ door Jan van Arkel, Bis­<br />

IIT. Dee!, fchop van Utrecht, om dat Zweder den Graa·<br />

ve van Holland bulpcroepen toegezondenbadc.<br />

bL (3)<br />

Hifl uvan Miffcbien is bet te tellen onder de zeventien<br />

'1 Bi!d. Hoekfche Sloe en, welken, omcrent dien cydt<br />

•cum Utr. door de Kabbeljaauwfcben, zouden verwaeft<br />

~1. ?:el, zyn (v). Jakob van Gaasbeek, door Biffcbop<br />

I. c'"v/" Rudolf gevangen, ftondt bet Slot, welk by<br />

raJ.kft. te vooren reeds bekend hade van 't Stigt ter<br />

III.Deel, leen te bouden,in 'cjaar 144H,aan dienKerk·<br />

hi. 27r voogd af (w). In vervolg van tyd, bebben<br />

~fa~~b de Hollanders bet wederom verovcrd, en in·<br />

ie Jur; gebouden tot bet jaar I490, wanneer Biffcbop<br />

Gladii David van Bourgondie bet te rug kreeg van<br />

p, 4°7· die van Amfterdam. Sedert is bet een woonplaacs<br />

der Maarfcbalken van bet Nederkwartier<br />

geweeft, die daarom dikwils Maarfcbalken<br />

van Abkoude genoemd werden. Men beeft<br />

'er zomtyds eenig krygsvolk in gelegd, om de<br />

inlandfcbe onluften te bedwingen. GraafMaurits,<br />

in 't jaar I 672., op bet zelve poft gevat<br />

hebhende 'belette toen de moedwilligbeid der<br />

Franfcben, die andermaal gekomen waren, om<br />

Abkoude te verwoeften. Sed en is dit Slot van<br />

tyd tot tyd in· verval geraakt; en, in 'c begin<br />

van deeie eeuwe , was men voorneemens,<br />

beczelve af te breeken; docb, op bevel vatt<br />

boQ-


f.Jan t1 T R E C H T. HS<br />

hoogerhand, werdt her werk gefi:aakc. De Heer Neou­<br />

Theodorus de Leeuw, eigena:ir van her zelve KWAR.·<br />

en van de Heerlykheid van Abkoude gewor· 'tiER • .<br />

den, herfi:elde de rwee toorens, en liec 'er fraaie .AbkquJt.<br />

fpitfen op zetten , en een' dertelver roc een<br />

fpeelhuis bekwaam maaken, waar uit men een<br />

fchoon gezicht heefc over de omliggende landetyen.<br />

Aan de dikke muuren , hooge eo<br />

%\Vaare roorens , ichietgarcn , holen en ver•<br />

wulfde kelders, kan men de oude fterkte van die<br />

Slot nog erkennen.<br />

. Een half uur gaans van her Slot, en een Bum·<br />

klein uur van bet Dorp Abkoude, ligt Baam- brugp.<br />

hrugge, of Baanebrugge , aan den zelfden<br />

krommen AngLlel, waar aan men, vervolgens,<br />

tot a an 't Huis te Loe_nerOoot, een groot getal<br />

van fraaie en aanzienlyke Hoffieden vindt, die<br />

de trekvaarc van Arnfierdam naar Utrecht groocelyks<br />

verfieren. De Kerk van Baarnbrugge,<br />

eertyds eene Kapel, onder de Parochie van<br />

Abkoude behoorend~, ·is klein. Zy he eft een<br />

tamelyk hoogen tooren , op wel.ken , in 't<br />

jaar 172.6 , 1 een nieuwc !pits gezet is. Zy wordr<br />

bediend door een, eigen Predikam ~ die een .<br />

Lid van de Klaffis van Utrecht is. Het beroep<br />

gefchiedt aileen op goedkeuring van hunne EeL<br />

Mog. Baarnbrugge fiaat, gelyk wy reeds gezegd<br />

hebben, onder bee zelfde Geregr met dat<br />

gedeelte van Abkoude, welk den He ere de<br />

Wilhem toebehoorc.<br />

De Heerlykheid N 1 c H T EvE G T lege ten De Hteflr<br />

wefien van de rivier de Vegc, en firekt · zicbly~beid<br />

langs dezelve uit ter len gee van ruim cwee uu- ~~::c_~<br />

ren gaans; naamelyk, van de paal, of grensfcheiding<br />

van Loenen, tot voorby den Hinderdam.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!