VAN BINNEN NAAR BUITEN

saar.network

4npryv

Externe gerichtheid jaagt fundamenteel de innovatie

van de vereniging aan, maar het succes is pas

duurzaam als de innovatie doorzet tot het hart van

de organisatie. Voorbeelden en tips voor succesvol

innoveren: ‘samenwerking’ is het sleutelwoord.

Veel verenigingen weten wat ze willen bereiken. Ze willen

reageren op het snel veranderende, dynamische veld waarin

zij opereren door hun rol veel meer vanuit de betekenisrol te

zien en niet meer vanuit de taakgedachte. Ze willen verbin-­den

en faciliteren bij het ontwikkelen van aanbod in plaats

van de regie strak in handen te houden. Dit verbinden en fa-­ciliteren

beperkt zich niet slechts tot de eigen leden maar

het gaat ook om andere belanghebbenden zoals niet-­‐leden

en eindgebruikers. De voornemens zijn er, maar hoe voer je

dit uit en waar begin je? En hoe zorg je ervoor dat de orga-­nisatie

mee-­‐innoveert om dit proces te stimuleren en tot een

succes te maken?

Naar buiten | De leidende stap voor het innoveren van

de vereniging is om meer naar buiten te kijken. Externe ge-­richtheid

is een fundamentele innovatieslag voor de vereni-­ging.

In de beweging naar externe gerichtheid zien we dat

verenigingen innoveren in hun taken, maar vooral ook dat

innovatieve organisatieprocessen daaraan ten grondslag lig-­gen.

Deze innovaties hangen nauw met elkaar samen; om tot

nieuw aanbod te komen moet er ook iets veranderen in de

aanpak, in de verenigingsorganisatie en in de bureauorgani-­‐

-­bod

te ontwikkelen maar niet te veranderen in de organisa-­tie

dan zal de innovatie waarschijnlijk niet slagen. Zoals Jan

Jonker het treffend verwoordde tijdens het laatste VM-­‐con-­‐


laat zien hoe verenigingen hun kerntaken extern gericht ma-­ken

en welke innovaties in de organisatie daarbij nodig zijn.

Belangenbehartiging | In toenemende mate wordt het

van belang dat verenigingen externe verbindingen aangaan

om tot krachtige lobby en belangenbehartiging te komen. En

dat niet alleen in Den Haag, maar ook in Europa en mondi-­aal.

Leden, maar ook eindgebruikers, kunnen in de lobby een

veel actievere rol vervullen.

Verenigingen die met succes leden bij de lobby betrekken

doen dit bijvoorbeeld door de lobby te laden met videobood-­schappen

waarin standpunten uiteengezet worden. Hiermee

kunnen leden vervolgens naar de (lokale) overheid stappen.

Het is ook een mogelijkheid dat de vereniging zich volledig

terugtrekt uit de lobby maar wel leden en eindgebruikers fa-­‐

ciliteert en voorziet van lobbytools zoals plannen van aan-­pak,

checklists en white papers. Tot slot zien we dat vereni-­gingen

in de lobby succesvol burgers en consumenten – de

eindgebruikers – betrekken bij een probleem of belang zodat

er bewustzijn ontstaat en zij zelf in beweging komen om zich

hard te maken voor het belang. Verenigingen doen dit door

eindgebruikers het woord te geven – met polls en interviews

– of door de media op te zoeken.

Brancheordening en kwaliteitsverbetering | Van

oudsher bepaalt de vereniging wat ‘kwaliteit’ binnen de


en slecht’ wordt vervolgens geprojecteerd op de markt in

termen van kwaliteitslabels en -­‐normen. Brancheordening

in deze vorm verliest echter aan relevantie in een wereld

waarin kwaliteit bepaald wordt door eindgebruikers, die bo-­vendien

steeds hogere kwaliteitseisen stellen. Kwaliteit im-­‐

-­trouwen’

in het aanbod van een lid. Het helpt de vereniginghet meten waard.

De vereniging kan een tool ontwikkelen waarmee een bran-­che

of beroepsgroep (leden en niet-­‐leden) vertrouwen onder

eindgebruikers kunnen meten. Als dit helder is kan worden

ingestoken op het creëren van vertrouwen onder eindge-­bruikers.

Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld reviewsys-­tematiek

zo’n krachtig tool blijkt te zijn; klanten krijgen ver-­trouwen

in (het aanbod van) leden door de reviews die zij

lezen van gelijkgestemden. Reviews zijn graadmeters voor

kwaliteit. Verenigingen kunnen leden in deze ontwikkeling

ondersteunen door een reviewsysteem te ontwerpen of te

helpen in de ontwikkeling hiervan.

Dienstverlening | In de dienstverlening is een trend te

zien waarbij verenigingen differentiëren naar de leden. Dit

is pas zinvol als er voldoende focus is aangebracht. Vereni-­gingen

zijn vaak te weinig uniek in hun dienstverlening. De

markt biedt een scala aan vergelijkbare alternatieven die

goedkoper en soms ook beter zijn. Verenigingen doen er

daarom goed aan hun dienstverlening onder te loep te ne-­men

en zich af te vragen welke dienstverlening toegevoegde

VM | MAART 2016 23

Similar magazines