Bodac_NL

DenOudenGroep

EXPLOSIEVEN-

OPSPORING

De juiste partner

Historisch

vooronderzoek

Kennis- en

adviescentrum

Projectgebonden

risicoanalyse

voor het opsporen

van conventionele

explosieven (CE)

Explosieven

Waterbodemdetectie

Explosieven

Landbodemdetectie

Benaderen en

veiligstellen

Vliegtuigberging

Archeologisch

Onderzoek

Bodemsanering

Natuurlijk...

www.bodac.nl


Colofon

1 e druk

Disclaimer

Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende

bronnen. Diverse organisaties hebben hun medewerking verleend

en informatie verstrekt. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor

zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter geen

verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan.

© Juni 2016, Den Ouden Groep

Deze brochure kan tevens worden gedownload

via www.bodac.nl

Natuurlijk...


Achtergebleven oorlogstuig op uw

projectlocatie, wat zijn de risico’s,

waar liggen de verantwoordelijkheden?

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren

zijn nog een aanzienlijke hoeveelheid conventionele

explosieven (CE) uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog

aanwezig. De aanwezigheid van dit achtergebleven

oorlogstuig kan gevaar opleveren voor mens, dier en

omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken

en bouwprojecten.

Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor

u bepalen of een plangebied verdacht is op de aanwezigheid

van oorlogstuig en zo ja, welke explosieven nog

in de bodem aanwezig kunnen zijn. Om het uiteindelijke

onderzoeksgebied te definiëren bepalen wij zorgvuldig

zowel de horizontale als de verticale afbakening van

het verdachte gebied. Onze toegevoegde waarde dient

maar één doel, het beheersbaar maken van de risico’s

die optreden mocht een explosief alsnog tot uitwerking

komen. Wij nemen adequate maatregelen om deze risico’s

aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag

is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs impliceert

dat, dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen

wordt bepaald door kosten van de

maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen

risicovermindering.

Het vermogen te innoveren, technieken en equipment

te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger

niveau, waardoor u als klant verzekerd bent van de

economisch meest voordelige uitvoeringswijze.

Onze aanpak is succesvol gebleken, we passen deze

dagelijks toe met een team van ruim 30 specialisten

die zowel de land- als de waterbodem onderzoeken.

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, België en

Duitsland, de Noord- en de Oostzee.

Met de nieuwste en meest geavanceerde technologieën

en veel kennis van geofysica onderzoeken we nauwkeurig

en doelmatig uw plangebied om uiteindelijk een certificaat

af te geven zodat u veilig de geplande werkzaamheden

kunt uitvoeren.

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk…

Dirk van de Vleuten

Manager BODAC

The UXO Clearance Company


Inhoudsopgave

i

i

i

i

Inleiding ................................................................................... 5

Meerwaarde voor u .................................................................... 6

Totaalconcept ........................................................................... 7

Diensten I Kennis- en adviescentrum............................................... 8

• Risicomanagement .............................................................. 9

• Historisch vooronderzoek ..................................................... 11

• Projectgebonden Risicoanalyse ............................................. 13

• BODAC Academy ............................................................... 15

Diensten I Explosieven Waterbodemdetectie ................................... 16

Diensten I Explosieven Landbodemdetectie .................................... 20

• Dieptedetectie .................................................................... 21

• Digitale detectie .................................................................. 22

• Handmatige detectie ............................................................ 23

Diensten I Benaderen en veiligstellen van explosieven ...................... 24

Diensten I Vliegtuigberging .......................................................... 28

Diensten I Archeologisch onderzoek .............................................. 30

Diensten I Bodemsanering .......................................................... 32

Subsidie .................................................................................. 34

Certificering ............................................................................. 35

Referenties .............................................................................. 36

Projecten ................................................................................. 46

Contact ................................................................................... 47

Natuurlijk...


Inleiding

i

Uit onderzoek blijkt dat de

Nederlandse bodem nog

een aanzienlijke hoeveelheid

conventionele explosieven (CE)

uit de Tweede Wereldoorlog

herbergt. Het betreft over het

algemeen oorlogstuig uit de

Tweede Wereldoorlog, van

geallieerde zijde alleen al circa

135.000 ton.

De aanwezigheid van munitie

in de bodem vormt een

blijvend gevaar voor mens en

omgeving. Tijdens graaf- en/

of heiwerkzaamheden kunnen

conventionele explosieven door

ongewilde beroering of trillingen

tot detonatie komen, met alle

gevolgen van dien. Tevens

kunnen bij ouderdom van munitie

door oxidatie en ontleding

conventionele explosieven spontaan

tot detonatie komen.

Bij de ontwikkeling van bouwprojecten

en de realisering van

infrastructurele werken kunnen

conventionele explosieven en

vliegtuigwrakken de veiligheid

van werknemers en de directe omgeving in gevaar brengen. Het opsporen van deze

conventionele explosieven voordat de bouwwerkzaamheden aanvangen is daarom

een absolute vereiste. BODAC is dan ook volledig gespecialiseerd in het opsporen van

conventionele explosieven en het veiligstellen hiervan. Het stappenplan van BODAC biedt

inzicht in de situatie, de risico’s, de valkuilen en de kansen.

BODAC staat voor “Bodem Activiteiten” en maakt sinds 1 januari 2006 deel uit van

Den Ouden Groep, een middelgroot en sterk servicegericht familiebedrijf uit Schijndel.

5

www.bodac.nl


Meerwaarde voor u

i

WAAROM: BODAC maakt werken in de bodem veiliger;

HOE:

WAT:

Met gepassioneerde vakkundige medewerkers en hoogwaardige equipment;

Historisch vooronderzoek, Projectgebonden Risicoanalyse (PRA), Advisering,

Detecteren, Benaderen, Identificeren en Veiligstellen van explosieven en deze

overdragen aan de Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EOD), dagelijks met

ruim 30 medewerkers;

Met jarenlange ervaring in explosieven opsporing is BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Groep en lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO), de juiste partner voor het

uitvoeren van historisch onderzoek en het opsporen van conventionele explosieven (CE).

Dat doen wij volgens de wettelijke veiligheidsnormen, met specialistische knowhow,

moderne apparatuur, zorgvuldige methodes en in goede samenwerking met de Explosieven

Opruimingsdienst Defensie (EOD) en opdrachtgever.

Natuurlijk...

6


Totaalconcept

i

BODAC zorgt mede voor het totaalconcept van Den Ouden Groep. De kernactiviteiten van

Den Ouden Groep richten zich met name op:

infra

aanleg van betonwegen

explosieven opsporing

bodemverbeteraars

bodemsanering

. archeologie

Dat maakt vele kruisbestuivingen tussen de verschillende werkmaatschappijen mogelijk,

bijvoorbeeld het uitvoeren van infrastructurele en cultuurtechnische werken in combinatie

met het opsporen van explosieven, of het uitvoeren van saneringswerkzaamheden en

activiteiten rondom archeologie.

Zo zorgen wij voor een totaalpakket binnen de GWW. Voor iedere opdrachtgever zijn wij

de partner om het gehele project samen van begin tot eindfase tot een mooi resultaat te

maken.

7

www.bodac.nl


Diensten I Kennis- en adviescentrum

Natuurlijk...

8


Diensten I Kennis- en adviescentrum

Risicomanagement

In de Nederlandse bodem liggen nog duizenden conventionele explosieven verspreid.

Deze conventionele explosieven zijn voornamelijk blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog

en worden regelmatig ontdekt bij bouw-, graaf- of baggerwerkzaamheden.

Maar hoe ga je om met zo’n opsporingsonderzoek, vliegtuigberging of bomruiming?

Welke wettelijke eisen met betrekking tot explosieven opsporing zijn geldend conform de van

toepassing zijnde richtlijnen zoals WSCS-OCE (Werkveldspecifiek Certificatieschema voor

het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven)? Wat komt er allemaal kijken

bij een explosieven opruiming (milieuaspecten, archeologie ed.) en wat zijn de financiële

consequenties? De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en hoe

dit in zijn werk gaat. BODAC B.V. kan u helpen bij deze vragen.

Onze ervaren collega’s geven deskundig advies over de aanpak van uw project en kijken

naar richtlijnen zoals het WSCS-OCE. Senior OCE-deskundigen bewaken de veiligheid en

kwaliteit van het werk en zijn allemaal WSCS-OCE gecertificeerd. Zij kunnen u op de juiste

wijze informeren op welke manier u met conventionele explosieven (CE) om dient te gaan.

Verder kunnen zij u van dienst zijn door de belanghebbenden te informeren en te begeleiden.

Certificering, duurzaamheid, deskundigheid, ervaring en een praktische instelling garanderen

u kwaliteit. Door open te communiceren streven wij naar een langdurige relatie met onze

opdrachtgevers.

9

www.bodac.nl


Diensten I Kennis- en adviescentrum

U kunt bij ons terecht voor:

Projectcoördinatie

Projectbegeleiding

Projectcommunicatie

. Nadere beschouwing

van bestaande adviezen/rapporten

. Detecteren en veiligstellen van

conventionele explosieven

. Aanpak volgens de richtlijnen van

het WSCS-OCE

. Cursus over conventionele

explosieven (CE)

. On the job uitleg over detectie,

benadering en veiligstellen

Natuurlijk...

10


Diensten I Kennis- en adviescentrum

Historisch vooronderzoek

Wanneer het vermoeden bestaat van de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE)

kan BODAC voorafgaande aan de uit te voeren grondroerende werkzaamheden een

historisch onderzoek uitvoeren. Het doel is het gegrond kunnen uitbrengen van een advies

over de aan- of afwezigheid van conventionele explosieven (CE) en mogelijke vervolgstappen.

Dit vooronderzoek voeren wij uit onder WSCS-OCE-certificering en conform de normen van

de Vereniging voor Explosieven Opsporing.

Het historisch onderzoek bestaat uit:

het raadplegen van literatuur;

het raadplegen van (inter)nationale, regionale en plaatselijke archieven;

onderzoek naar vluchtgegevens van bombardementsvluchten;

onderzoek naar en het analyseren van beschikbare luchtfoto’s;

het analyseren van munitieruimingen door de EOD;

. het horen van getuigen (indien mogelijk).

11

www.bodac.nl


Diensten I Kennis- en adviescentrum

De bevindingen van het historisch

onderzoek worden uitgewerkt in een

rapportage met CE-bodembelastingkaart.

Vervolgacties die (kunnen) voortvloeien

uit het vooronderzoek zijn:

. het opstellen een projectgebonden

risicoanalyse (PRA)

. het opstellen van diverse plannen

(projectplan incl. VGM-plan, kosten-

raming en tijdsplanning);

. het uitvoeren van een bodemanalyse:

milieukundig, archeologisch en

grondmechanisch bodemonderzoek;

. het uitvoeren van digitale en/of analoge

opsporingswerkzaamheden;

. het uitvoeren van alle noodzakelijke

civieltechnische werkzaamheden.

Natuurlijk...

12


Diensten I Kennis- en adviescentrum

werkgebied

werkgebied

risico

gebied

risico

gebied

munitieverdacht

gebied

munitieverdacht

gebied

RISICOGEBIED

RISICOGEBIED

maaiveld

risicodiepte

werkdiepte

werkdiepte

werkdiepte

maaiveld

risicodiepte

maaiveld

risicodiepte risicovolle werkzaamheden werkdiepte

niet risicovolle werkdiepte werkzaamheden

risicovolle werkzaamheden

niet risicovolle werkzaamheden

Projectbegonden Risicoanalyse

maaiveld

risicodiepte

werkdiepte

RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

Na het historisch vooronderzoek gaat men door naar de 2 e fase van het explosievenonderzoek.

Dit onderdeel wordt ook wel een projectgebonden risicoanalyse genoemd.

Waarom afwegen een risicoanalyse te maken als uw projectgebied verdacht is op de

aanwezigheid van Conventionele Explosieven (CE)?

Een risicoanalyse geeft inzicht in de aard en omvang van de risico’s voor uitvoerend personeel

en de directe omgeving tijdens de realisatie van uw project. De uitkomst van de analyse is

een gegronde conclusie aangaande de risico’s die de mogelijke aanwezigheid van CE vormt

in relatie tot de geplande werkzaamheden en het toekomstig gebruik van het gebied. De

gedetailleerde benadering van het project en de risico’s leidt tot maatwerk op het gebied van

explosieven detectie. Dat bespaart in veel gevallen tijd en geld!

13

www.bodac.nl


Diensten I Kennis- en adviescentrum

Een risicoanalyse bestaat uit:

Analyse van uitgevoerde vooronderzoeken

Vaststellen van locatiespecifieke omstandigheden

Identificatie van toekomstig gebruik (definitie van het project)

Identificatie van invloedsfactoren

Studie van gevaarsfactoren

Identificatie van uitwerkingsfactoren

Beoordelen van de risico’s (scenariostudie)

. Conclusies en aanbevelingen

BODAC kan u ook begeleiden bij het integreren van diverse disciplines (bijvoorbeeld

archeologie, milieu en cultuurhistorie) in de resterende detectie- en benaderingswerkzaamheden

en het (tijdelijk) veiligstellen van het oorlogstuig.

Natuurlijk...

14


Diensten I Kennis- en adviescentrum

BODAC Academy

BODAC Academy heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bewustwording rond de risico’s

en gevaren van achtergebleven explosieven. Wij gaan daarom interactieve workshops,

lezingen en cursussen verzorgen om u wegwijs te maken in ons vakgebied. Kennis over de

regelgeving, de basisstappen van het opsporingsproces en de herkenning van munitieartikelen

staan hierbij centraal.

BODAC Academy is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers en bedrijven die binnen

hun werkveld een verhoogd risico lopen op het aantreffen van explosieven. Door het creëren

van bewustwording bij het uitvoerend personeel kunnen gevaarlijke situaties eerder worden

herkend en kan men leren op de juiste manier te handelen bij een toevalsvondst.

Ook voor toezichthouders en opdrachtgevers biedt BODAC Academy een toegevoegde

waarde. Zo kunnen wij u leren hoe u al in de voorbereidende fase van een project kunt

anticiperen op mogelijke risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig opstellen van vervolgstappen

en het bepalen op welk moment u een deskundige partij inschakelt om de risico’s te beheersen.

Daarnaast kunnen wij u enige praktische achtergrondinformatie geven over beschikbare

detectietechnieken en de afbakening van verdachte gebieden.

Behalve kennisoverdracht en bewustwording verzorgt BODAC Academy ook trainingen voor

het behalen van het certificaat basiskennis OCE. Indien toezichthouders of begeleidend

personeel op een OCE werk aanwezig zijn, dienen zij in het bezit te zijn van zo’n certificaat.

Tijdens de training wordt bijvoorbeeld ingegaan op de 16 hoofdgroepen munitieartikelen, de

werkingsprincipes van munitie en de herkenning van de verschillende soorten munitie.

Wij ontvangen u graag om kennis te delen en gezamenlijk de veiligheid te waarborgen tijdens

uw projecten.

15

www.bodac.nl


Diensten I Explosieven Waterbodemdetectie

Natuurlijk... 16


Diensten I Explosieven Waterbodemdetectie

BODAC heeft internationale ervaring in het opsporen van conventionele explosieven, zowel

op land als onder water. Wij kunnen u voorzien van innovatieve, technisch geavanceerde en

klantspecifieke opsporings- en detectieoplossingen.

Wat is UXO?

UXO is de afkorting voor unexploded ordnance (niet-ontplofte munitie). Dit zijn conventionele

explosieven (militaire munitie zoals bommen, raketten, granaten en landmijnen), die ingezet

zijn, maar niet ontploft zoals bedoeld. Deze munitie werd voorbereid voor de actie (dwz

“gewapend”) en ingezet op een wijze die een risico voor activiteiten, installaties of mensen

oplevert. Zelfs na tientallen jaren van rust is een niet-ontploft explosief een enorm risico voor

dagelijkse operaties in een bepaald gebied. UXO-gevaar bestaat wereldwijd en vormt een

potentieel dodelijke dreiging in het gebied waar het aanwezig is.

Detectie & Opruiming

Veel zeeën en binnenwateren zijn vervuild met niet-ontplofte explosieven als gevolg van

jaren van conflict, militair gebruik en dumpingen. Het opsporen en opruimen van niet ontplofte

munitie in een onderwateromgeving is een moeilijke en uitdagende operatie die voldoende

gekwalificeerd en ervaren personeel met de juiste apparatuur vereist. BODAC heeft een

team van specialisten en voert het werk uit met grote zorg, gericht op het creëren van veilige

omstandigheden voor en tijdens de uitvoering.

17

www.bodac.nl


Diensten I Explosieven Waterbodemdetectie

Afhankelijk van de omgeving en de diepteligging van de objecten, zal BODAC ofwel

onder-waterdetectie, dieptedetectie, ROV (Remotely Operated Vehicle) of duikers inzetten

om individuele objecten in aangewezen gebieden te detecteren, identificeren, verplaatsen en

op te ruimen.

Alle BODAC operaties worden

uitgevoerd in overeenstemming

met de relevante nationale en

internationale regels en normen.

Het personeel is opgeleid en

gecertificeerd voor het werk

dat uitgevoerd moet worden.

Onze duikuitrusting voldoet aan

de eisen van de WOD-SOE en

IMCA-normen.

Natuurlijk...

18


Diensten I Explosieven Waterbodemdetectie

BODAC methodieken

Onderzoeksmethodieken omvatten één

of een combinatie van de volgende

elementen:

Kennis- en adviescentrum

Risicomanagement

Historisch onderzoek

Archeologie

Onderzoek en detectie

Duik ondersteuning

Mechanische ondersteuning

Project begeleiding

. OCE- of duikvertegenwoordigers

gedurende het project

19

www.bodac.nl


Diensten I Explosieven Landbodemdetectie

Natuurlijk... 20


Diensten I Explosieven Landbodemdetectie

Men is zich er meestal niet van bewust dat de Nederlandse bodem nog een grote hoeveelheid

aan explosieven herbergt. Dit zijn veelal overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. Een

conventioneel explosief in de grond kan een situatie veroorzaken die de nodige gevaren met

zich meebrengt. Bij BODAC zijn wij dan ook gespecialiseerd in het opsporen en detecteren

van explosieven.

Bij veel (land)bouwwerkzaamheden en bouwprojecten wordt nog regelmatig een explosief

gevonden dat een gevaar kan vormen voor de omgeving. Het is dan ook van groot belang dat

explosieven veilig en secuur worden

opgeruimd. Explosieven opsporing

door middel van verschillende

detectie methoden moet de locatie

van het explosief nauwkeurig

kunnen bepalen. BODAC gebruikt

modern detectiemateriaal voor de

detectie van explosieven tijdens

haar explosievenonderzoek. Hierbij

kunnen verdachte objecten direct

worden gelokaliseerd.

Dieptedetectie

BODAC kan dieptedetectie

uitvoeren tot een diepte van circa

18 meter beneden maaiveld. In

gebieden met “slappe” ondergrond

kunnen (vliegtuig)bommen tot

grotere diepte in de bodem zijn

doorgedrongen. Onze OCEdeskundigen

kunnen met de stelling

zowel in de landbodem als in de

waterbodem vanaf een ponton

dieptedetectie uitvoeren.

Om de conventionele explosieven

op deze diepte te kunnen vinden

wordt gewerkt met een MDE-drive.

Het is een drukmechanisme waarbij

een lange lans, met een gevoelige

meetsensor, in de bodem wordt

21

www.bodac.nl


Diensten I Explosieven Landbodemdetectie

geprikt. Tijdens het in de grond drukken

van de meetsonde observeert een (senior)

OCE-deskundige het proces. Een OCEdeskundige

is gespecialiseerd op het gebied

van explosieve stoffen, munitieherkenning

en het lokaliseren en laagsgewijs ontgraven

van explosieven. Wanneer een verstoring

wordt gemeten dan legt de OCE-deskundige

de meting vast. De diepte van een groot

onderzoeksgebied is op deze manier snel

en nauwkeurig in kaart te brengen. Een

voordeel van deze meettechniek is dat de

bodemstructuur intact blijft. De uiteindelijke

gegevens kunnen door de OCE-deskundige

op diverse manieren worden gepresenteerd,

waaronder in AutoCad, Microstation en GIS

(met diverse ondergronden).

Digitale detectie

Digitale detectie met meerdere meetsondes maakt het mogelijk grote delen van uw

projectlocatie in relatief korte tijd te scannen. Het opsporen van Conventionele Explosieven

(CE) kan op een aantal wijzen worden uitgevoerd. BODAC beschikt over een modern en breed

scala aan opsporingsapparatuur om in de bodem aanwezige metaalhoudende voorwerpen

tot een diepte van circa 4,5 m beneden maaiveld in een vroeg stadium van uw project op te

sporen.

Natuurlijk...

22


Diensten I Explosieven Landbodemdetectie

De data wordt digitaal opgeslagen, bewerkt met een computerprogramma en later op een

tekening zichtbaar gemaakt. De uiteindelijke gegevens kunnen op diverse manieren worden

gepresenteerd, waaronder in AutoCad, Microstation en GIS (met diverse ondergronden).

De gegevens worden door onze Senior OCE-deskundigen beoordeeld. Doelmatig filteren

zij de informatie en geven zij aan waar eventueel explosief materiaal in de bodem ligt. De

verdachte objecten kunnen op basis van GPS-coördinaten in het werkveld uitgezet en

vervolgens verwijderd worden.

Handmatige detectie

Middels handmatige oppervlaktedetectie speurt ons gespecialiseerde personeel met behulp

van een magnetometer en/of een metaaldetector conventionele explosieven op. Met o.a.

de magnetometer onderzoeken wij veilig en nauwkeurig of uw projectlocatie conventionele

explosieven (CE), puin- en metaalresten of archeologisch materiaal bevat.

Op basis van visuele- en audiosignalen die de magnetometer of metaaldetector afgeeft, wordt

bepaald of de gemeten verstoringen mogelijk conventionele explosieven betreffen. Er zijn

verschillende technieken om handmatig te meten. De keuze voor een specifieke techniek,

zoals bijvoorbeeld een magnetometer, is afhankelijk van de projectsituatie en het gewenste

meetbereik. Wij selecteren voor u de ideale detectiemethode waarbij veiligheid en secuurheid

gegarandeerd is.

23

www.bodac.nl


Diensten I Benaderen en veiligstellen

Natuurlijk... 24


Diensten I Benaderen en veiligstellen

Het ontgraven van munitieverdachte

grond doen wij met ondersteuning

van beveiligde machines en zeefinstallaties.

Om dit zo veilig en

verantwoord mogelijk te doen,

graven we de grond voorzichtig

laag voor laag weg. Daarna leggen

we de achtergebleven munitie uit de

Tweede Wereldoorlog handmatig

verder bloot. Door deze zorgvuldige

werkwijze kunnen aangetroffen

conventionele explosieven uiteindelijk

worden veiliggesteld en overgedragen

aan de Explosieven

Opruimingsdienst Defensie (EOD) in

Nederland of de Ontmijningsdienst

DOVO in België.

Het scheiden van verdachte grond,

puin en munitie doen wij met een

beveiligde zeefinstallatie. Deze kan

grote hoeveelheden grond en puin

verwerken en explosieven zichtbaar

maken. De zeeflocatie wordt indien

nodig met containers afgeschermd

van het projectgebied. Hierdoor

ontstaat een beveiligde zone die de

overige delen van de projectlocatie

beschermt.

25

www.bodac.nl


Diensten I Benaderen en veiligstellen

EOD / Explosieven Opruimingsdienst Defensie

De EOD oftewel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimt jaarlijks enkele duizenden

conventionele explosieven. Dit zijn explosieven die nog in de Nederlandse bodem liggen,

voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. BODAC zorgt ervoor dat deze (conventionele)

explosieven worden opgespoord, benaderd en veiliggesteld in samenwerking met de EOD.

Dit kan zijn zowel op het land als onder water.

Zorgvuldige detectiemethodes en een goede samenwerking met alle betrokken partijen,

waaronder de EOD, leiden tot een professionele aanpak bij het vrijmaken van uw terrein van

explosieven. Ook kan BODAC de beveiligingswerken verzorgen bij bomdemontages en na

afloop uw projectlocatie herstellen.

Natuurlijk...

26


Diensten I Benaderen en veiligstellen

WSCS-OCE

WSCS-OCE oftewel Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat

Opsporen Conventionele Explosieven. Omdat aan het opsporen en

ruimen van conventionele explosieven grote gevaren zijn verbonden is in het arbobesluit

vastgelegd dat deze werkzaamheden alleen door WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven

mogen worden uitgevoerd. BODAC heeft jarenlange ervaring met het opsporen van

conventionele explosieven (CE).

BODAC beschikt over verschillende certificeringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit

en duurzaamheid. Daarnaast bieden wij een hoge mate van deskundigheid en een totaal

oplossend vermogen. Dat garandeert onze klanten van de juiste oplossing voor hun probleem.

27

www.bodac.nl


Diensten I Vliegtuigberging

Natuurlijk... 28


Diensten I Vliegtuigberging

Tijdens de Tweede Wereldoorlog crashten in Nederland zo’n 6.000 vliegtuigen, zowel op het

land als in het water. De meeste daarvan zijn geborgen. In vliegtuigwrakken bevinden zich

soms nog stoffelijke resten van de bemanning. Die wrakken gelden als oorlogsgraf en de

grafrust ervan wordt gerespecteerd. Vaak staat er in de buurt een monument. De gemeente

kan besluiten een wrak te bergen. Dat gebeurt meestal omdat een wrak gevaar oplevert,

bijvoorbeeld door niet-ontplofte explosieven. Een vliegtuigberging vindt ongeveer twee tot drie

keer per jaar plaats.

Een vliegtuigberging is een complexe opdracht, waarbij zowel aandacht dient te zijn

voor stoffelijke overschotten, conventionele explosieven, archeologische vondsten als

bodemverontreiniging. Het is door deze aspecten van groot belang om zeer secuur te werk

te gaan tijdens een vliegtuigberging. Doordat BODAC beschikt over unieke zeefinstallaties,

wordt de grond op zeer kleine deeltjes gescheiden. Dit leidt ertoe dat geen enkel object over

het hoofd kan worden gezien tijdens een vliegtuigberging.

Onze ervaring met vliegtuigbergingen, de expertise

van onze medewerkers en onze moderne machines

zorgen ervoor dat iedere berging op de juiste

manier kan worden uitgevoerd, ongeacht het type

grondsoort. Door de aandacht die wij schenken

aan de omgeving en de communicatie richting de

betrokkenen en de opdrachtgever, proberen wij

iedereen te betrekken bij het project en transparant

te zijn over onze bevindingen en vondsten.

Natuurlijk...

29


Diensten I Archeologisch onderzoek

Natuurlijk... 30


Diensten I Archeologisch onderzoek

Archeologie is de wetenschap

die het menselijk verleden bestudeert

aan de hand van

overblijfselen (bijvoorbeeld resten

van huizen, grafvelden of

verdedigingswerken) en voorwerpen

(bijvoorbeeld aardewerk

of vuursteen). Deze sporen

vormen samen het bodemarchief

en vormen de ongeschreven

geschiedenis van een stad,

dorp of regio. Een archeologisch

onderzoek is dan ook uitermate

geschikt om meer te weten te

komen over een bepaald gebied.

BODAC kan alle facetten van het archeologisch onderzoek voor u uitvoeren:

Bureauonderzoek

Veldonderzoek (verkennende, karterende en waarderende fasen)

Programma van eisen

Opgraven

Archeologische begeleiding

Wet- en regelgeving

. Archeologische Monumentenzorg-cyclus (AMZ)

Vaak moet voorafgaand aan ontwikkelingsplannen zowel archeologisch onderzoek als

onderzoek naar niet-geëxplodeerde conventionele

explosieven plaatsvinden. Doordat BODAC beide

disciplines beheerst heeft u slechts met één

contractpartij te maken en dat communiceert en

werkt vele malen sneller en gemakkelijker.

BODAC werkt volgens de vigerende versie van de

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

31

www.bodac.nl


Diensten I Bodemsanering

Natuurlijk... 32


Diensten I Bodemsanering

Grondwerkzaamheden gecombineerd met archeologisch bodemonderzoek, explosieven

opsporing en/of het uitvoeren van sanerings- en civieltechnische werkzaamheden kan BODAC

uitvoeren. Hierdoor realiseren wij voor u zowel een kosten- als tijdsvoordeel.

BODAC kan samen met Den Ouden Groep bodemsaneringen uitvoeren. Wij ontgraven de

bodem als deze milieutechnisch vervuild is. Dat doen wij in overleg met een milieukundig

begeleider. De verontreinigde grond (vrij van conventionele explosieven) kan worden

afgevoerd naar een erkende verwerker.

BODAC zorgt voor een schone projectlocatie, vrij van explosieven en gereed voor uw verdere

werkzaamheden.

33

www.bodac.nl


Subsidie

Kosten die voortvloeien uit het opsporen en ruimen van munitie kunnen sterk variëren.

De mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op een bijdrageregeling. Hieraan zijn

specifieke eisen gesteld, voor de specifieke eisen zie website www.bodac.nl

Detectie- en benaderingswerkzaamheden brengen altijd enig risico met zich mee. BODAC

heeft hiervoor doorlopende verzekeringen afgesloten.

BODAC adviseert de opdrachtgever in sommige gevallen een schadeverzekering af te

sluiten. Indien gewenst kan BODAC een project schadeverzekering tijdens demontage- en

ruimwerkzaamheden van de EOD verzorgen. Door het vertrouwen dat verzekeraars in de

expertise van BODAC hebben, kan deze worden afgesloten onder gunstige voorwaarden.

Natuurlijk...

34


NEDERLAND

Certificering

BODAC streeft continu naar kwaliteit! De volgende certificaten waarborgen goed

gestructureerde en veilige werkprocessen:

ISO 9001

(Kwaliteitssysteem)

ISO 14001

(Milieuzorgsysteem)

VCA**

(Veiligheidssysteem)

CO 2 -Bewust niveau 3

(CO 2 -Bewust handelen)

CO 2 BEWUST

Certificatie volgens de

CO 2 Prestatieladder

www.nl.sgs.com/ssc

WSCS-OCE

(Opsporen conventionele explosieven)

VCA-VGM Checklist Aannemers

(VGM-beheerssysteem)

§ 20 en § 7 SprengG (Certificering explosievenopsporing

in Duitsland)

BODAC is lid van:

. Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO)

. Stichting Certificering Vuurwerk & Explosieven (SCVE)

. Kwalificering voor Uitgebreide en Up to date Informatie

35

www.bodac.nl


Referenties

Sluis Belfeld

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2013-2014

Rijkswaterstaat Maaswerken

Naar aanleiding van een door BODAC uitgevoerd historisch vooronderzoek heeft

Rijkswaterstaat Maaswerken besloten om een onderzoek naar achtergebleven

conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog uit te laten voeren ter plaatse

van de projectlocatie voorhavens Sluis Belfeld. In de toekomst zullen op de projectlocatie

civiele werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van het verdiepen van de voorhavens

van de Oostsluis.

De oppervlakte van het opsporingsgebied bedroeg ca. 30.000 m². In totaal zijn er 23

verdachte verstoringen geïnterpreteerd. Duikers hebben de verdachte objecten benaderd

om vast te stellen of het om explosieven ging.

Een gedeelte van het projectgebied kon niet worden gedetecteerd en is daarom beveiligd

gebaggerd en de bagger is vervolgens gezeefd.

Natuurlijk...

36


Referenties

Wangerooge

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2014

Abeko Dredging & Marine Contractors Ltd.

Twee kilometer boven het waddeneiland Wangerooge in Duitsland werden zo’n 75

gedetecteerde objecten door duikers benaderd en geïdentificeerd. Hierbij zijn op ca. 20

meter diepte tientallen Duitse/Engelse contactmijnen, een GC-mijn en enkele kisten met

3,7 cm granaten aangetroffen.

Het vernietigen van de explosieven werd gedaan “op het droge” om zo min mogelijk schade

aan de flora en de fauna aan te richten in het “Nationalpark Wattenmeer”.

37

www.bodac.nl


Referenties

Haven - Rotterdam

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2015/2016

Havenbedrijf Rotterdam (Gemeente Rotterdam)

Koole Terminals is een op- en overslagbedrijf van onder andere petrochemische producten in grote

hoeveelheden. Om de op- en overslag capaciteit van de terminal te vergroten heeft het Havenbedrijf

Rotterdam besloten om een extra kade te realiseren. Om de kade veilig te kunnen realiseren is het noodzakelijk

dat het gebied eerst wordt onderzocht op de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE)

en vervolgens wordt vrijgegeven. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BODAC B.V.

Het gebied is op basis van het vooronderzoek verdacht verklaard op afwerpmunitie 1000lbs.

Het verdacht gebied is hierbij afgebakend tot een diepte 7 meter beneden NAP dat wil zeggen dat

BODAC dieptedetectie uitvoert tot circa 11 meter als ze op maaiveld hoogte staan.

Om het onderzoeksgebied met zo min mogelijk grondroerende werkzaamheden te onderzoeken zet

BODAC haar eigen materieel in. BODAC beschikt hiervoor over een dieptedetectie stelling die uitgerust

is met de modernste technieken om nauwkeurig het volledige onderzoeksgebied ook op diepte te

kunnen detecteren. Hierdoor worden met zekerheid objecten die vallen binnen de onderzoeksopdracht

gelokaliseerd en is de opdrachtgever ervan verzekerd dat er zich geen explosieven meer bevinden die

een risico vormen voor de realisatie van de nieuwe kade.

Natuurlijk...

38


Referenties

Diefdijklinie - Culemborg

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2015

Explosive Clearance Group

In 2015 werd gezocht naar een vliegtuigbom nabij een wiel aan de Diefdijk bij Culemborg.

Men verwachtte dat er in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuigbom bij de dijk rond het wiel

was gedropt. Deze afwerpmunitie zou waarschijnlijk meer dan 500 pond wegen en kon hier

tot 16 meter diep liggen!

De dijk rond dit wiel werd versterkt, omdat deze instabiel was. Bij het aanbrengen van de

nodige damwanden en de ankerschermen werd de grond tot op grote diepte geroerd. Dit

veroorzaakt ook trillingen. Hierdoor kon een aanwezige vliegtuigbom tot ontploffing komen.

Voor aanvang van de versterkingswerkzaamheden moest het gebied daarom eerst worden

vrijgegeven.

Het werkgebied betrof 3.400 m 2 , hierin dienden 1.000 punten gedetecteerd te worden.

De duur van de detectiewerkzaamheden bedroeg circa vier weken. Er werd geen bom

aangetroffen.

39

www.bodac.nl


Referenties

Britse bommenwerper Halifax

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2014

Gemeente Heerde

Het betrof de berging van een Halifax-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Het

Britse toestel met zeven bemanningsleden, stortte in april 1943 neer op de oever van het

Apeldoorns Kanaal bij Wapenveld. Alle bemanningsleden kwamen om het leven. Een groot

deel van het toestel werd in 1943 al door Duitse eenheden geborgen.

De berging was nodig omdat het Apeldoorns Kanaal gebaggerd moest worden, om het

weer bevaarbaar te maken. Alle grond werd gezeefd en al het materiaal dat groter was

dan 8 millimeter trok voorbij aan de ogen van experts op het gebied van stoffelijke resten,

vliegtuigonderdelen en archeologie.

Majoor Arie Kappert (stafofficier vliegtuigberging van de Koninklijke Luchtmacht) had de

leiding over de bergingsoperatie.

Natuurlijk...

40


Referenties

Britse bommenwerper Lancaster - Gemeente Werkendam

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2014

Gemeente Werkendam

Op de T-splitsing van de Weerensteinweg en de Grote Waardweg in Werkendam lag

een Britse bommenwerper van het type Avro Lancaster uit de Tweede Wereldoorlog.

Dit vliegtuig had de het serienummer LM 508.

Het toestel werd in juni 1944 door de Duitsers boven Werkendam neergeschoten. In het wrak

was nog het lichaam van boordschutter Sgt John Keogh aanwezig, die een waardig graf

moest krijgen. De overige bemanningsleden hadden voor de crash het vliegtuig verlaten.

BODAC heeft de berging uitgevoerd en de werkzaamheden hebben ruim een maand

geduurd.

41

www.bodac.nl


Referenties

Foto: Ministerie van Defensie

Park Lingezegen

Opdrachtgever:

Park Lingezegen

Uitvoeringsperiode: 2013-2014

Park Lingezegen is een landschapspark in ontwikkeling. Het landschapspark is gelegen tussen

Arnhem, Nijmegen, Elst en Bemmel en is met een omvang van ongeveer 1.700 ha één van de

grootste gebiedsontwikkelingsprojecten in Gelderland. De afgelopen jaren zijn de plannen voor

het park ontwikkeld en inmiddels zijn de bestemmingsplannen voor het gebied vastgesteld. De

voorbereiding van de inrichting van ongeveer 400 ha van dit park, de zogenaamde basisuitrusting,

is in volle gang. Park Lingezegen bestaat uit vijf deelgebieden, waarvan we het deelgebied ‘Het

Landbouwland’ onderzocht hebben op Conventionele Explosieven (CE). Deze deelgebieden liggen

zowel binnen de gemeente Overbetuwe als de gemeente Lingewaard. Deze gemeenten zijn tijdens

de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door oorlogsgeweld. Hierdoor zijn CE in de (water)bodem

achtergebleven. Door middel van historisch onderzoek is vastgesteld dat er klein kaliber munitie,

hand- en geweergranaten, geschutmunitie en raketten achtergebleven kunnen zijn. Begin 2014 zijn bij

opsporingswerkzaamheden door BODAC bv in Park Lingezegen de stoffelijke resten van drie Duitse

militairen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Zij lagen naast elkaar in een geïmproviseerd

veldgraf. De drie militairen sneuvelden vermoedelijk in oktober 1944 tijdens de nasleep van operatie

Market Garden. De stoffelijke overschotten en militaire uitrustingsstukken zijn overgebracht naar het

laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL).

Natuurlijk...

42


Referenties

Westervoortsedijk

Opdrachtgever:

Gemeente Arnhem

Uitvoeringsperiode: 2011-2013

In mei 2011 startten de eerste werkzaamheden voor de latere verbreding van de weg;

de sanering van het voormalige gasfabriekterrein, de daarvoor noodzakelijke sloop van

enkele panden en het verleggen van kabels en leidingen. De kabelsleuven waren vervuild

met verontreinigde grond en zijn vanaf medio april 2012 gelijktijdig met de explosieven

opsporingswerkzaamheden gesaneerd.

Er zijn diverse explosieven en restanten van explosieven gevonden. Om de veiligheid te

garanderen is voor de zekerheid een scheidingsdoek in de sleuven aangebracht, zodat de

grens tussen de veilige en schone grond duidelijk zichtbaar blijft.

. 1x brisantgranaat van 5,5 inch, verschoten (UK)

. 1x 3 inch raketmotor (UK)

. 5x huls klein kaliber munitie

Onderstaand is een opsomming gegeven van de aangetroffen CE:

43

www.bodac.nl


Referenties

Polyvalente Werkplaats Melle (Gent) België

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2015-2016

TUCrail Belgian Rail Engineering

Eind 2014 startte de NMBS met de bouw van een nieuwe polyvalente werkplaats (PW)

op de terreinen van het vroegere rangeerstation Melle (B). De werkplaats dient voor het

onderhoud, de herstelling en de schoonmaak van treinen.

In de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben er vele gevechtshandelingen plaatsgevonden.

Ook kwam de spoorinfrastructuur al snel in het oog van de Geallieerde

luchtmacht, waardoor het van 1940 tot en met 1944 meerdere malen het doelwit is geweest

van geallieerde bombardementen.

TUCrail Belgian Rail Engineering heeft BODAC opdracht gegeven voor het explosievenonderzoek.

Om het onderzoeksgebied vrij te maken van munitie zijn er verschillende

detectiemiddelen gebruikt, zoals actieve detectie, passieve detectie en grondradar. Ook is er

dieptedetectie uitgevoerd voor de persing van een collector onder de doorgaande spoorweg

door. Tijdens de werkzaamheden zijn er door BODAC verschillende munitieartikelen

aangetroffen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Natuurlijk...

44


Referenties

Stelplaatsen Cluster II

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode: 2015-2016

Vervoersmaatschappij De Lijn (B)

De onderzoekslocatie, een voormalig spoorwegemplacement, heeft een oppervlakte

van 52.000 m 2 . Op de locatie worden diverse infrastructurele werken voor de nieuw te

realiseren stelplaats van de Lijn aangelegd en drie gebouwen geplaatst. De draagkracht

van de bodem is wisselend, waardoor funderingspalen noodzakelijk zijn. De posities

van de funderingspalen die 11 meter in de bodem komen worden door BODAC middels

dieptedetectie onderzocht op achtergebleven explosieven (tot 11 meter minus maaiveld).

Leuven is in de Tweede Wereldoorlog diverse malen gebombardeerd en met artillerie

beschoten. Uit historisch onderzoek bleek dat de locatie verdacht was op afwerpmunitie

(vliegtuigbommen).

In maart 2015 heeft BODAC een 1.000 ponder gevonden bij graafwerkzaamheden aan de

Eenmeilaan in Leuven (B).

45

www.bodac.nl


Rijkswaterstaat

Jagersrust

Cadzand

de Duinhof

Cadzand

de Duinhof

6050

6048

Netherlands

Netherlands

Land UXO

Survey

Land UXO

Municipal

Rotterdam

Municipal

Sittard- Geleen

Netherlands

Land UXO

Survey and

Clearance

Land UXO

Survey and

Clearance

vehicle.

2014

2014

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Projecten 2014 t/m 2016

Voor een overzicht van alle projecten van Bodac van 2014 t/m 2016 verwijzen wij u graag naar

het Engelstalige overzicht op pagina 46 t/m 51 of het Duitse overzicht op pagina 46 t/m 51

verderop in deze brochure.

Project no Project name Client/location Discipline Details Date

4005

Cadzand

Zwakke Schakels

Municipal

4010

Cadzand

Marine UXO

Well RAAP

Netherlands

Survey and

Municipal

Clearance

4011

Bergen

Netherlands

Land UXO

Survey and

UXO survey and clearance to apply two new

breakwaters. Survey with AUV and towed

Multiple magnetometers rack (16 pieces)

2014

UXO land survey and clearance prior to

Breskens

Clearance

archeology activities. Surveyed with multiple

magnetometers (VXV16) towed by detection

vehicle

Rijkswaterstaat

Breskens

2014

Netherlands

Marine UXO

Survey

4014

Offshore

4037

Dordrecht

Dordtse Kil

Municipal

4039

Coastal uxo survey prior to gravel dump

regarding sea defence. RWS is responsible

for the design, construction, management

Oosterhout

Park 15

2014

4015

Dordrecht

Netherlands

Land UXO

identification

and maintenance of the main infrastructure

facilities in the Netherlands. This includes the

Antwerpen

Municipal

EVZ Lunterense

Beatrijslaan 96

Netherlands

4016

beek

Municipal

Renswoude

and clearance

Land UXO

main waterway network and watersystems.

An uxo survey in 2013 defined more than

100 suspicious targets and serval disturbed

4045

cleared.

Cruijslandse

Kreken

Overbetuwe

Municipal

2014

Land UXO

survey

N216 Aveco

de Bondt

Netherlands

Municipal

Survey and

Clearance

4046

areas. Al these object were identified and

Antwerpen

Belgium

Municipal

Land UXO

survey and

Prior to construction works a survey was

accomplished manually and with a detection

vehicle a multi sensor system

4018

Molenwaard

Netherlands

Land UXO

survey and

4048

Prior to civil constructions at the Lunterense

river a uxo survey and clearance is performed.

Renkum

Dorpstraat

Project no Project name Client/location Discipline Details Date

Steenbergen

Netherlands

2014

clearance

Land UXO

At a Yard in Antwerpen 2000m

and targets cleared.

Roermond

Clearance

Singelring

Municipal

Manual surface detection scope prior to civil

survey and

clearance

2014

4020

Roermond

Land UXO

4049

road construction (bikelane). Previous Bodac

performed the uxo desktop study regarding

remnant of war.

Werkendam

Vliegtuigberging

Municipal

Renkum

Netherlands

2014

6005

Land UXO

4050

4051

Vlijmen Howabo

Nuenen West

Municipal

Werkendam

Netherlands

Municipal

Heuseden

Vught

Hertogenbosch

Netherlands

survey and

clearance

Aircraft

Recovery

Land UXO

Survey and

6006

6010

Vlissingen

Piet Heinkade

Vlissingen

Jachthaven

Loonsche Land

UXO desktop studies in the area Cruijslandse

Kreken suspected several remenat of war.

Municipal

Vlissingen

Netherlands

Kaatsheuvel

Clearance

6012

4052

Heerde

Vliegtuigberging

Municipal

Nuenen

Netherlands

6014

Municipal

Vlijmen Noord

Vlissingen

Netherlands

Land UXO

Survey and

Clearance

6016

Rotterdam

Waalhaven

Municipal

Loon op Zand

Netherlands

Municipal

Veghel

Marine and

Borehole depth detection prior to construction

of a new quay wall.

4053

Melle Tucrail

Municipal

Heerde

Netherlands

Municipal

Gent

Land UXO

identification

and Clearance

Aircraft

Recovery

Land UXO

Survey and

Clearance

6017

Rotterdam Koole

Netherlands

Municipal

Rotterdam

Project no Project name Client/location Discipline Details Date

3 was surveyed

Geleen

Netherlands

survey and

4023

4026

Beekerveld

Zeehaven

IJmuiden

Belfeld

Municipal

Sittard

Netherlands

Municipal

Velsen

Netherlands

Clearance

Land UXO

survey and

Clearance

Marine

In-nearshore

Computer supported manual surface detection

prior to a sewer reconstruction in the city

centre.

UXO survey, detection, identification and

clearance at DSM company site. In total 1041

targets were cleared.

2014

2014

UXO survey and immediate clearance was

performed.

Prior a road reconstruction an uxo survey and

clearance is performed.

Aircraft recovery from a bomber type

Lancaster LM 508.

2014

2014

Sluiscomplex

Municipal

UXO Survey

2014

4027

Veghel

Peel en Maas

Netherlands

Marine UXO

Survey and

Expansion Sea harbour IJmuiden, UXO survey

performed with side scan sonar and cesium

vapour magnetometers.

2014

prior to dredging and construction works an

uxo target identification and clearance is

Three municipally developing a nature reserve,

performed.

Masterplan

Municipal

Clearance

2014

4031

Lingezegen

Bemmelse Zeeg

Veghel

Netherlands

Marine UXO

survey and

clearance

UXO land and Marine survey performed

regarding construction and dredging works at

the locks from Belfeld.

2014

penetrated targets.

2014

Municipal

Land UXO

Borehole depth detection and Diving clearance

operations prior to construction of a new quay

wall at the Marina in Vlissingen.

4035

Wangerooge

ABEKO

Lingewaard

Netherlands

Island of

4056

Land UXO

survey and

Clearance

surveyed and cleared

Vlissingen

Bestevaer Blok D

Several locations in the river Aa at Veghel

Belgium

Municipal

Land UXO

Survey and

Clearance

2014

Identification and clearance of several deep

bomber type Halifax.

Survey and

Clearance

2014

6019

6031

2e Petroleumhaven

Vlissingen Amels

Rotterdam

Netherlands

Municipal

Rotterdam

Netherlands

Municipal

Vlissingen

Netherlands

Land UXO

Survey and

Clearance

UXO survey and clearance at the Efteling prior

to construction works.

4036

IJmuiden

UXO Zeehaven

Wangerooge

Germany

Municipal

Velsen

4058

4061

Marine UXO

Survey and

Clearance

Offshore

Volkel Vliegbasis

Shelterplatvorms

Vlissingen

Marinierskazerne

Prior to civil construction works uxo detection

and clearance at Park Lingezegen.

Vlissingen

Netherlands

Prior to dredging works we performed an

UXO survey, identification and clearance.

Municipal

Uden

Netherlands

Land UXO

Survey and

Clearance

2014

2014

Aircraft recovery and uxo clearance from a

Tucrail in Belgium wants their construction site

free of explosive remnant of war, therefore we

conducted the survey, identification and

clearance.

Marine and

Land UXO

Survey and

Clearance

Marine UXO

Survey and

2014

2016

2016

6032

Koole Tankput 13

UXO survey and clearance prior to future

construction works.

Netherlands

Marine UXO

Clearance

After 30 sea mines founds and beached,

the project was stopped and postponed.

Municipal

Vlissingen

Land UXO

Vlissingen Oost

Survey and

AMC

Clearance

2014

Borehole depth detection and Diving clearance

operations prior to construction of a new quay

side.

Clearance

Hoogerheide

Netherlands

Municipal

Rotterdam

4070

6033

Heteren Randwijkse

Waarden

Marine UXO

Survey and

Clearance

Diving uxo clearance operations prior to

construction of a new bollard for extension

quay side.

Netherlands

Municipal

Meerssen

Land UXO

Survey

Bestevaer construction site D

uxo survey and clearance is performed.

In response to an UXO desktop study an uxo

survey and clearance is performed at

Nearshore

Widening sea entrance harbour Ijmuiden.

16 selected targets identified and cleared.

2014

At the airport Volkel 9 Shelter platforms will be

constructed. Prior to the installation works an

2014

2016

At the new Naval Base in the southern of the

Netherlands 780 hectare Surveyed with an

Netherlands

Municipal

Vlissingen

Land UXO

Survey and

Diving uxo clearance operations prior to

4072

multiple magnetometers rack (16 pieces)

Rilland 380 kv

Station

Survey

Clearance

construction of a new bollards for extension

quay side.

system.

Municipal

Heteren

Municipal

Vlissingen

Netherlands

6038

2014

2016

Land UXO

Netherlands

Survey and

Clearance

Borehole depth detection operations prior to

construction of a new protection wall.

ProRail constructs sound protection walls, in

this area a computer supported uxo survey

Ritthem Zandweg

6042

Municipal

Sluis

2014

2016

performed.

Municipal

Rilland

Land UXO

Survey and

Clearance

Borehole depth detection operations prior to

construction works of a new hospital

Netherlands

UXO survey prior to construction works.

Rotterdam

Tankhoofd 2

Land UXO

Survey

Municipal

Ritthem

Land UXO

Survey and

Clearance

UXO land survey and clearance prior to landscape

development. Surveyed with multiple

UXO survey Duinhof East side of Cadzand-Bad

Corio Glana

magnetometers (VXV16) towed by detection

Netherlands

prior to civil works.

Land UXO

UXO land survey and clearance prior to

Kesteren

Carvonestraat

Netherlands

Survey and

Clearance

construction works. Surveyed with multiple

magnetometers (VXV16) towed by detection

vehicle and depth detection.

Land UXO

Survey and

Clearance

2014

Borehole depth detection operations prior to

construction works.

Municipal

Neder Betuwe

Borehole depth detection operations prior to

construction works.

Netherlands

UXO land survey and clearance prior toconstruction

works. Surveyed with multiple magnetometers

(VXV16) towed by detection vehicle.

Passive UXO Survey and Clearance.

Natuurlijk...

46


Contact

BODAC BV

Postbus 12

5480 AA Schijndel

Nederland

Bezoekadres:

Hermalen 7

5481 XX Schijndel

info@bodac.nl

www.bodac.nl

Contactpersoon:

De heer ing. H.J.A. (Dirk) van de Vleuten

Manager

Tel. +31 (0)6 20 49 39 28

d.vandevleuten@denoudengroep.com

Contactpersoon Waterbodemdetectie:

De heer A.R. (Auke) van der Velde

Project Manager

Tel. +31 (0)6 23 19 31 18

a.vandervelde@denoudengroep.com

47 www.bodac.nl


Historisch Vooronderzoek

Kennis- en Adviescentrum

Projectgebonden Risicoanalyse

Explosieven Waterbodemdetectie

Explosieven Landbodemdetectie

Benaderen en Veiligstellen

Vliegtuigberging Archeologisch Onderzoek Bodemsanering

Natuurlijk...

www.bodac.nl

More magazines by this user
Similar magazines