12.06.2016 Views

Mundikat Statuten en Reglementen 2023

Dutch FIFe Cat Club Mundikat Statuten en Reglementen 2023

Dutch FIFe Cat Club Mundikat Statuten en Reglementen 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STATUTEN EN REGLEMENTEN<br />

Versie <strong>2023</strong>


Inhoud - Cont<strong>en</strong>t<br />

STATUTEN VERENIGING MUNDIKAT .......................................................................................................................... 3<br />

HUISHOUDELIJK REGLEMENT .................................................................................................................................... 7<br />

VETERINAIR REGLEMENT ......................................................................................................................................... 13<br />

STAMBOEK REGLEMENT .......................................................................................................................................... 17<br />

TENTOONSTELLINGS REGLEMENT ........................................................................................................................... 25<br />

DISCIPLINAIR REGLEMENT ....................................................................................................................................... 32


STATUTEN VERENIGING MUNDIKAT<br />

voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2017<br />

NAAM EN ZETEL<br />

Artikel 1<br />

De ver<strong>en</strong>iging draagt de naam <strong>Mundikat</strong> <strong>en</strong> is gevestigd te<br />

Arnhem.<br />

Artikel 6<br />

1. Het lidmaatschap eindigt:<br />

a) door de dood van het lid<br />

b) door opzegging door het lid<br />

c) door opzegging door de ver<strong>en</strong>iging<br />

DOEL<br />

Artikel 2<br />

1. De ver<strong>en</strong>iging heeft t<strong>en</strong> doel: Het ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> van<br />

fokkers, liefhebbers <strong>en</strong> houders van katt<strong>en</strong> ter<br />

bevordering van het welzijn van de (ras)katt<strong>en</strong>.<br />

<strong>Mundikat</strong> bevordert het verantwoord fokk<strong>en</strong>, houd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> van (ras)katt<strong>en</strong>.<br />

2. <strong>Mundikat</strong> is lid van de Féderation Internationale<br />

Féline (FIFe). Zij houdt zich aan de statut<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van deze overkoepel<strong>en</strong>de organisatie.<br />

DUUR<br />

Artikel 3<br />

De ver<strong>en</strong>iging is opgericht op één <strong>en</strong> twintig september<br />

neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>honderd zes <strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig te Arnhem <strong>en</strong> is<br />

aangegaan voor onbepaalde tijd.<br />

LIDMAATSCHAP<br />

Artikel 4<br />

1. De ver<strong>en</strong>iging k<strong>en</strong>t gewone led<strong>en</strong>, ereled<strong>en</strong>,<br />

gezinsled<strong>en</strong> <strong>en</strong> jeugdled<strong>en</strong>. Waar in deze statut<strong>en</strong> of<br />

in kracht<strong>en</strong>s deze statut<strong>en</strong> vastgestelde reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

of g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> sprake is van lid of led<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> daaronder de gewone, zowel als de<br />

ereled<strong>en</strong>, gezinsled<strong>en</strong> <strong>en</strong> jeugdled<strong>en</strong> begrep<strong>en</strong>,<br />

t<strong>en</strong>zij uitdrukkelijk anders is bepaald of k<strong>en</strong>nelijk<br />

anders is bedoeld.<br />

2. Gewone led<strong>en</strong>, gezinsled<strong>en</strong> <strong>en</strong> jeugdled<strong>en</strong> zijn zij die<br />

zich als lid bij het bestuur hebb<strong>en</strong> aangemeld <strong>en</strong> na<br />

e<strong>en</strong> zekere periode, zoals bepaald in het<br />

Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t, als kandidaatlid<br />

gefungeerd te hebb<strong>en</strong> door het bestuur als zodanig<br />

tot de ver<strong>en</strong>iging zijn toegelat<strong>en</strong>.<br />

3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur staat<br />

beroep op<strong>en</strong> bij de algem<strong>en</strong>e vergadering conform<br />

artikel 3 lid 5 van het Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t.<br />

4. Ereled<strong>en</strong> zijn zij die, op grond van bijzondere<br />

verdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> voor de ver<strong>en</strong>iging, als zodanig door de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering zijn b<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> hun<br />

b<strong>en</strong>oeming hebb<strong>en</strong> aanvaard.<br />

Artikel 5<br />

1. Het lidmaatschap is persoonlijk <strong>en</strong> mitsdi<strong>en</strong> niet<br />

vatbaar voor overdracht of overgang.<br />

2. Uit hoofde van het gestelde in artikel 2.1. is het led<strong>en</strong><br />

van de ver<strong>en</strong>iging <strong>Mundikat</strong> niet toegestaan lid te zijn<br />

van andere FIFe-ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> dan wel van<br />

ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> met soortgelijke doelstelling<strong>en</strong> als<br />

<strong>Mundikat</strong>.<br />

3. Alle led<strong>en</strong> zijn gehoud<strong>en</strong> de regels <strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> van<br />

de FIFe na te lev<strong>en</strong>.<br />

d) door ontzetting<br />

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan<br />

slechts schriftelijk geschied<strong>en</strong> <strong>en</strong> met inachtneming<br />

van e<strong>en</strong> opzeggingstermijn van t<strong>en</strong> minste vier<br />

wek<strong>en</strong>.<br />

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het<br />

lidmaatschap door opzegging mogelijk:<br />

a) indi<strong>en</strong> redelijkerwijs niet gevergd kan word<strong>en</strong> het<br />

lidmaatschap te lat<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>;<br />

b) binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand nadat e<strong>en</strong> besluit, waarbij de<br />

recht<strong>en</strong> van de led<strong>en</strong> zijn beperkt of hun<br />

verplichting<strong>en</strong> zijn verzwaard, aan e<strong>en</strong> lid bek<strong>en</strong>d<br />

is geword<strong>en</strong> of medegedeeld, t<strong>en</strong>zij het betreft<br />

e<strong>en</strong> wijziging van de geldelijke recht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verplichting<strong>en</strong>;<br />

c) binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand nadat e<strong>en</strong> lid e<strong>en</strong> besluit is<br />

meegedeeld tot omzetting van de ver<strong>en</strong>iging in<br />

e<strong>en</strong> andere rechtsvorm of tot fusie.<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad,<br />

loopt het lidmaatschap door tot het einde van het<br />

eerstvolg<strong>en</strong>de ver<strong>en</strong>igingsjaar.<br />

3. Opzegging van het lidmaatschap door de ver<strong>en</strong>iging<br />

geschiedt door het bestuur, schriftelijk <strong>en</strong> met<br />

inachtneming van e<strong>en</strong> opzeggingstermijn van t<strong>en</strong><br />

minste vier wek<strong>en</strong>. Opzegging van het lidmaatschap<br />

door de ver<strong>en</strong>iging kan slechts plaatsvind<strong>en</strong> wanneer<br />

redelijkerwijs van de ver<strong>en</strong>iging niet gevergd kan<br />

word<strong>en</strong> het lidmaatschap te lat<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>.<br />

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alle<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uitgesprok<strong>en</strong> wanneer e<strong>en</strong> lid in strijd met de<br />

statut<strong>en</strong>, reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of besluit<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging<br />

handelt, of wanneer het lid de ver<strong>en</strong>iging op<br />

onredelijke wijze b<strong>en</strong>adeelt.<br />

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het<br />

betrokk<strong>en</strong> lid t<strong>en</strong> spoedigste van het besluit, met<br />

opgave van red<strong>en</strong><strong>en</strong> in k<strong>en</strong>nis stelt. De betrokk<strong>en</strong>e is<br />

bevoegd binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand na ontvangst van de<br />

k<strong>en</strong>nisgeving in beroep te gaan bij de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering. Gedur<strong>en</strong>de de beroepstermijn <strong>en</strong><br />

hang<strong>en</strong>de het beroep is het lid geschorst.<br />

De algem<strong>en</strong>e vergadering kan slechts tot ontzetting<br />

besluit<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> daartoe strekk<strong>en</strong>d besluit,<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> meerderheid van t<strong>en</strong> minste<br />

twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte<br />

stemm<strong>en</strong>.<br />

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van e<strong>en</strong><br />

ver<strong>en</strong>igingsjaar eindigt, blijft desniettemin de<br />

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid<br />

verschuldigd.<br />

6. Het bestuur kan e<strong>en</strong> lid dat handelt in strijd met de<br />

statut<strong>en</strong>, reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of besluit<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging<br />

of de ver<strong>en</strong>iging op onredelijke wijze b<strong>en</strong>adeelt,<br />

schors<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> door het bestuur te bepal<strong>en</strong>


periode van maximaal zes (6) maand<strong>en</strong>. Teg<strong>en</strong> de<br />

schorsing is beroep mogelijk bij de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande<br />

"beroep" is van overe<strong>en</strong>komstige toepassing.<br />

7. T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bestuurslid geschiedt de<br />

opzegging <strong>en</strong> de ontzetting door de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering. In het belang van de ver<strong>en</strong>iging kan het<br />

bestuur echter overgaan tot schorsing van het<br />

desbetreff<strong>en</strong>de bestuurslid.<br />

Artikel 9 lid 9 <strong>en</strong> artikel 17 van het Huishoudelijk<br />

Reglem<strong>en</strong>t zijn van overe<strong>en</strong>komstige toepassing.<br />

8. Voorts zijn van toepassing de overe<strong>en</strong>komstige<br />

artikel<strong>en</strong> van het Disciplinair Reglem<strong>en</strong>t.<br />

GELDMIDDELEN<br />

Artikel 7<br />

1. De geldmiddel<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging bestaan uit de<br />

jaarlijkse bijdrag<strong>en</strong> van de gewone led<strong>en</strong>,<br />

gezinsled<strong>en</strong> <strong>en</strong> jeugdled<strong>en</strong>, erfstelling<strong>en</strong>, legat<strong>en</strong>,<br />

sch<strong>en</strong>king<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere inkomst<strong>en</strong>.<br />

2. Ieder gewoon lid, gezinslid <strong>en</strong> jeugdlid is jaarlijks e<strong>en</strong><br />

bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld<br />

door de algem<strong>en</strong>e vergadering.<br />

BESTUUR<br />

Artikel 8<br />

1. De bestuursled<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering b<strong>en</strong>oemd uit de led<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging,<br />

met uitzondering van de jeugdled<strong>en</strong>.<br />

De algem<strong>en</strong>e vergadering stelt het aantal<br />

bestuursled<strong>en</strong> vast.<br />

2. Het bestuur bestaat uit t<strong>en</strong>minste vijf <strong>en</strong> t<strong>en</strong> hoogste<br />

neg<strong>en</strong> natuurlijke person<strong>en</strong>, die uit hun midd<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

voorzitter, e<strong>en</strong> secretaris <strong>en</strong> e<strong>en</strong> p<strong>en</strong>ningmeester<br />

aanwijz<strong>en</strong>.<br />

3. Bestuursled<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> te all<strong>en</strong> tijde onder opgaaf van<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> door de algem<strong>en</strong>e vergadering word<strong>en</strong><br />

geschorst <strong>en</strong> ontslag<strong>en</strong>. Ter zake van schorsing of<br />

ontslag besluit de algem<strong>en</strong>e vergadering met e<strong>en</strong><br />

meerderheid van twee/derde van de geldig<br />

uitgebrachte stemm<strong>en</strong>.<br />

4. Indi<strong>en</strong> ingeval van schorsing van e<strong>en</strong> bestuurslid de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering niet binn<strong>en</strong> drie maand<strong>en</strong><br />

daarna tot zijn ontslag heeft beslot<strong>en</strong>, eindigt de<br />

schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de<br />

geleg<strong>en</strong>heid gesteld zich in de algem<strong>en</strong>e vergadering<br />

te verantwoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan zich daarbij door e<strong>en</strong><br />

raadsman do<strong>en</strong> bijstaan.<br />

5. Bestuursled<strong>en</strong> word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd voor e<strong>en</strong> periode<br />

van maximaal drie jaar.<br />

Onder e<strong>en</strong> jaar wordt te dez<strong>en</strong> verstaan de periode<br />

tuss<strong>en</strong> twee ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de jaarlijkse algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering<strong>en</strong>.<br />

De bestuursled<strong>en</strong> tred<strong>en</strong> af volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> door het<br />

bestuur op te mak<strong>en</strong> rooster; e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s het rooster<br />

aftred<strong>en</strong>d bestuurslid is onmiddellijk doch t<strong>en</strong><br />

hoogste driemaal herb<strong>en</strong>oembaar.<br />

Als e<strong>en</strong> bestuurslid driemaal aansluit<strong>en</strong>d is<br />

herb<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> aldus gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> periode van<br />

maximaal twaalfjaar onafgebrok<strong>en</strong> bestuurslid is<br />

geweest, dan is deze pas weer opnieuw b<strong>en</strong>oembaar<br />

nadat na afloop van zijn laatste bestuursperiode<br />

minimaal één jaar is verstrek<strong>en</strong>. Onder e<strong>en</strong> jaar ook<br />

hier te verstaan de periode tuss<strong>en</strong> twee<br />

ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e vergadering<strong>en</strong>.<br />

De bestuursled<strong>en</strong> zijn te all<strong>en</strong> tijde bevoegd zelf<br />

ontslag te nem<strong>en</strong>.<br />

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk<br />

voorzi<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd,<br />

t<strong>en</strong>zij het aantal bestuursled<strong>en</strong> daalt tot b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> het<br />

aantal van drie.<br />

Artikel 9<br />

1. T<strong>en</strong>minste vijf<strong>en</strong>dertig dag<strong>en</strong> voor de dag waarop de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering zal word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

waar door verkiezing één of meerdere vacatures in<br />

het bestuur moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vervuld, wordt (word<strong>en</strong>)<br />

door de secretaris van het bestuur de naam (nam<strong>en</strong>)<br />

van deg<strong>en</strong>e(n), die door het bestuur kandidaat wordt<br />

(word<strong>en</strong>) gesteld, ter k<strong>en</strong>nis van de led<strong>en</strong> gebracht.<br />

2. Teg<strong>en</strong>kandidat<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gesteld, mits e<strong>en</strong><br />

schriftelijke mededeling daaromtr<strong>en</strong>t, rechtsgeldig<br />

ondertek<strong>en</strong>d door het daartoe vereiste aantal<br />

stemgerechtigde led<strong>en</strong>, uiterlijk één <strong>en</strong> twintig dag<strong>en</strong><br />

voor de in lid 1 bedoelde vergadering in het bezit is<br />

van het bestuur.<br />

Het vereiste aantal stemgerechtigde led<strong>en</strong> is<br />

vastgesteld in het Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t.<br />

TAKEN<br />

Artikel 10<br />

1. Het bestuur is belast met het bestur<strong>en</strong> van de<br />

ver<strong>en</strong>iging. Het bestuur kan, tot wederopzegging,<br />

tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevoegdhed<strong>en</strong> deleger<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>tueel dagelijks bestuur.<br />

2. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering voor besluit<strong>en</strong> tot het aangaan<br />

van overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> tot verkrijging, vervreemding of<br />

bezwaring van registergoeder<strong>en</strong> <strong>en</strong> tot het aangaan<br />

van overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> waarbij de ver<strong>en</strong>iging zich als<br />

borg of hoofdelijk medeschuld<strong>en</strong>aar verbindt, zich<br />

voor e<strong>en</strong> derde sterk maakt of zich tot<br />

zekerheidsstelling voor e<strong>en</strong> schuld van e<strong>en</strong> ander<br />

verbindt.<br />

Zonder voormelde goedkeuring kan de ver<strong>en</strong>iging ter<br />

zake van deze rechtshandeling<strong>en</strong> niet rechtsgeldig<br />

word<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigd.<br />

VERTEGENWOORDIGING<br />

Artikel 11<br />

1. Het bestuur verteg<strong>en</strong>woordigt de ver<strong>en</strong>iging.<br />

2. De verteg<strong>en</strong>woordigingsbevoegdheid komt mede toe<br />

aan de voorzitter tezam<strong>en</strong> met de secretaris of de<br />

p<strong>en</strong>ningmeester, dan wel de secretaris tezam<strong>en</strong> met<br />

de p<strong>en</strong>ningmeester.<br />

DE ALGEMENE VERGADERING<br />

Artikel 12<br />

1. Aan de algem<strong>en</strong>e vergadering kom<strong>en</strong> in de<br />

ver<strong>en</strong>iging alle bevoegdhed<strong>en</strong> toe, die niet door de<br />

wet, de statut<strong>en</strong>, of andere binn<strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>iging<br />

geld<strong>en</strong>de reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan het bestuur zijn<br />

opgedrag<strong>en</strong>.


2. Bije<strong>en</strong>roeping van de algem<strong>en</strong>e vergadering<br />

geschiedt door de secretaris door middel van e<strong>en</strong><br />

schriftelijke k<strong>en</strong>nisgeving, dan wel door k<strong>en</strong>nisgeving<br />

in het ver<strong>en</strong>igingsorgaan, volg<strong>en</strong>s de in het<br />

Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t geformuleerde regels.<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lid hiermee instemt kan de bije<strong>en</strong>roeping<br />

geschied<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> langs elektronische weg<br />

toegezond<strong>en</strong> leesbaar <strong>en</strong> reproduceerbaar bericht<br />

aan het e-mailadres dat door hem voor dit doel<br />

bek<strong>en</strong>d is gemaakt.<br />

3. Toegang tot de algem<strong>en</strong>e vergadering hebb<strong>en</strong> de<br />

led<strong>en</strong> die niet geschorst zijn, alsmede deg<strong>en</strong><strong>en</strong>, die<br />

daartoe door het bestuur <strong>en</strong>/of de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering zijn uitg<strong>en</strong>odigd.<br />

Zij zijn bevoegd het woord te voer<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> geschorst lid heeft toegang tot de vergadering<br />

wanneer het besluit tot schorsing wordt behandeld,<br />

<strong>en</strong> is bevoegd daarover het woord te voer<strong>en</strong>.<br />

4. Ieder lid heeft de bevoegdheid tot het schriftelijk<br />

indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van moties, zoals geregeld in het<br />

Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t.<br />

5. Ieder gewoon lid, ieder erelid <strong>en</strong> ieder gezinslid heeft<br />

in de algem<strong>en</strong>e vergadering één stem.<br />

E<strong>en</strong> stemgerechtigde kan aan e<strong>en</strong> andere<br />

stemgerechtigde schriftelijk volmacht verl<strong>en</strong><strong>en</strong> tot het<br />

uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van zijn stem.<br />

Niemand kan echter voor meer dan één andere<br />

stemgerechtigde als gevolmachtigde optred<strong>en</strong>.<br />

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt<br />

voldaan indi<strong>en</strong> de volmacht elektronisch is<br />

vastgelegd.<br />

6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de<br />

stemming<strong>en</strong> in de algem<strong>en</strong>e vergadering word<strong>en</strong><br />

gehoud<strong>en</strong>.<br />

Over person<strong>en</strong> wordt te all<strong>en</strong> tijde schriftelijk<br />

gestemd.<br />

7. Alle besluit<strong>en</strong> waaromtr<strong>en</strong>t bij de wet of bij deze<br />

statut<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> grotere meerderheid is<br />

voorgeschrev<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bij volstrekte<br />

meerderheid van de uitgebrachte stemm<strong>en</strong>. Bij<br />

staking van stemm<strong>en</strong> over zak<strong>en</strong> is het voorstel<br />

verworp<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> bij verkiezing tuss<strong>en</strong> meer dan<br />

twee person<strong>en</strong> door niemand volstrekte meerderheid<br />

is verkreg<strong>en</strong>, wordt herstemd tuss<strong>en</strong> de twee<br />

person<strong>en</strong>, die het grootste aantal stemm<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong>,<br />

zo nodig na tuss<strong>en</strong>stemming. Stak<strong>en</strong> de stemm<strong>en</strong> bij<br />

de verkiezing van person<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s bij de tweede<br />

stemming, dan beslist het lot.<br />

Artikel 13<br />

1. De algem<strong>en</strong>e vergadering wordt geleid door de<br />

voorzitter of, bij di<strong>en</strong>s afwezigheid di<strong>en</strong>s<br />

plaatsvervanger.<br />

Zijn ge<strong>en</strong> bestuursled<strong>en</strong> aanwezig, dan voorziet de<br />

vergadering zelf in haar leiding.<br />

2. Het door de voorzitter ter algem<strong>en</strong>e vergadering<br />

uitgesprok<strong>en</strong> oordeel omtr<strong>en</strong>t de uitslag van e<strong>en</strong><br />

stemming, is besliss<strong>en</strong>d.<br />

Het zelfde geldt voor de inhoud van e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

besluit, voor zover werd gestemd over e<strong>en</strong> niet<br />

schriftelijk vastgelegd voorstel.<br />

Wordt echter onmiddellijk na het uitsprek<strong>en</strong> van het<br />

oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan<br />

betwist, dan vindt e<strong>en</strong> nieuwe stemming plaats,<br />

indi<strong>en</strong> de meerderheid van de vergadering of, indi<strong>en</strong><br />

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of<br />

schriftelijk geschiedde, e<strong>en</strong> stemgerechtigde<br />

aanwezige dit verlangt.<br />

Door deze nieuwe stemming vervall<strong>en</strong> de<br />

rechtsgevolg<strong>en</strong> van de oorspronkelijke stemming.<br />

3. Van het ter algem<strong>en</strong>e vergadering verhandelde<br />

word<strong>en</strong> notul<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> door de secretaris of door<br />

e<strong>en</strong> door de voorzitter aangewez<strong>en</strong> persoon.<br />

Deze notul<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in dezelfde of in de<br />

eerstvolg<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e vergadering vastgesteld <strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> blijke daarvan door de voorzitter <strong>en</strong> de secretaris<br />

van die vergadering ondertek<strong>en</strong>d.<br />

Artikel 14<br />

1. Het boekjaar van de ver<strong>en</strong>iging is gelijk aan het<br />

kal<strong>en</strong>derjaar.<br />

Jaarlijks wordt t<strong>en</strong> minste één algem<strong>en</strong>e vergadering<br />

gehoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> wel binn<strong>en</strong> zes maand<strong>en</strong> na afloop van<br />

het boekjaar, behoud<strong>en</strong>s verl<strong>en</strong>ging van deze termijn<br />

door de algem<strong>en</strong>e vergadering. In deze algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering br<strong>en</strong>gt het bestuur zijn verslag uit over<br />

de gang van zak<strong>en</strong> in de ver<strong>en</strong>iging <strong>en</strong> over het<br />

gevoerde beleid.<br />

Het legt de balans <strong>en</strong> de staat van bat<strong>en</strong> <strong>en</strong> last<strong>en</strong>,<br />

ev<strong>en</strong>als de begroting voor het nieuwe jaar met e<strong>en</strong><br />

toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.<br />

Deze stukk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>d door de<br />

bestuursled<strong>en</strong>; ontbreekt ondertek<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> of<br />

meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> melding gemaakt.<br />

2. Wordt omtr<strong>en</strong>t de getrouwheid van de stukk<strong>en</strong><br />

bedoeld in het vorige lid aan de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering niet overgelegd e<strong>en</strong> verklaring afkomstig<br />

van e<strong>en</strong> accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1<br />

van het Burgerlijk Wetboek, dan b<strong>en</strong>oemt de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering, jaarlijks, e<strong>en</strong> commissie van<br />

t<strong>en</strong> minste twee led<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> deel van het bestuur<br />

mog<strong>en</strong> uitmak<strong>en</strong>.<br />

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukk<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

minste één maand voor de dag waarop de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering zal word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> waarin deze<br />

stukk<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> behandeld, toekom<strong>en</strong> aan de<br />

commissie.<br />

De commissie onderzoekt deze stukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt<br />

aan de algem<strong>en</strong>e vergadering verslag van haar<br />

bevinding<strong>en</strong> uit.<br />

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie t<strong>en</strong><br />

behoeve van haar onderzoek alle door haar<br />

gevraagde inlichting<strong>en</strong> te verschaff<strong>en</strong>, haar<br />

desgew<strong>en</strong>st de kas <strong>en</strong> de waard<strong>en</strong> te ton<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

inzage in de boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> bescheid<strong>en</strong> der ver<strong>en</strong>iging te<br />

gev<strong>en</strong>.<br />

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie<br />

bijzondere boekhoudkundige k<strong>en</strong>nis, dan kan zij zich<br />

op kost<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging door e<strong>en</strong> deskundige<br />

do<strong>en</strong> bijstaan.<br />

Artikel 15<br />

1. Naast de algem<strong>en</strong>e vergadering bedoeld in het<br />

vorige artikel, word<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e vergadering<strong>en</strong><br />

bije<strong>en</strong>geroep<strong>en</strong> door het bestuur zo dikwijls het dit<br />

w<strong>en</strong>selijk oordeelt.


2. Op schriftelijk verzoek van t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> zodanig<br />

aantal led<strong>en</strong> als bevoegd is tot het uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van<br />

één/ti<strong>en</strong>de gedeelte van de stemm<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> voltallige<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering, is het bestuur verplicht tot het<br />

bije<strong>en</strong>roep<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e vergadering op e<strong>en</strong><br />

termijn van niet langer dan zes wek<strong>en</strong> na indi<strong>en</strong>ing van<br />

het verzoek. Indi<strong>en</strong> aan het verzoek binn<strong>en</strong> veerti<strong>en</strong><br />

dag<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gevolg wordt gegev<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> de<br />

verzoekers zelf tot de bije<strong>en</strong>roeping van de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering overgaan. De verzoekers kunn<strong>en</strong> alsdan<br />

ander<strong>en</strong> dan bestuursled<strong>en</strong> belast<strong>en</strong> met de leiding der<br />

vergadering <strong>en</strong> het opstell<strong>en</strong> der notul<strong>en</strong>.<br />

3. Deze bije<strong>en</strong>roeping der algem<strong>en</strong>e vergadering<br />

geschiedt door schriftelijkmededeling aan de<br />

stemgerechtigd<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> termijn van zev<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>, de<br />

dag van oproeping <strong>en</strong> van de vergadering niet<br />

meegerek<strong>en</strong>d.<br />

Bij de oproeping word<strong>en</strong> de te behandel<strong>en</strong> onderwerp<strong>en</strong><br />

vermeld.<br />

4. Besluitvorming door de algem<strong>en</strong>e vergadering inzake<br />

onderwerp<strong>en</strong> die niet op de ag<strong>en</strong>da werd<strong>en</strong> vermeld is<br />

mogelijk, t<strong>en</strong>zij e<strong>en</strong> zodanig aantal der aanwezig<strong>en</strong> als<br />

gerechtigd is tot het uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in die vergadering van<br />

één/ti<strong>en</strong>de gedeelte der stemm<strong>en</strong> zich daarteg<strong>en</strong><br />

verzet.<br />

SANCTIES<br />

Artikel 16<br />

Onverminderd het bepaalde in artikel 6.4. van deze statut<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> lid sancties word<strong>en</strong> opgelegd indi<strong>en</strong> het lid<br />

heeft gehandeld in strijd met de statut<strong>en</strong>, reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of<br />

daarop gebaseerde besluit<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging. De<br />

uitvoering <strong>en</strong> verdere bepaling<strong>en</strong> inzake vor<strong>en</strong>bedoelde<br />

sancties is nader geregeld in het Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t.<br />

STATUTENWIJZIGING<br />

Artikel 17<br />

1. Wijziging van de statut<strong>en</strong> kan slechts plaatshebb<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> besluit van de algem<strong>en</strong>e vergadering, waartoe is<br />

opgeroep<strong>en</strong> met de mededeling dat aldaar wijziging van<br />

de statut<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong> voorgesteld.<br />

2. Zij, die de oproeping tot de algem<strong>en</strong>e vergadering ter<br />

behandeling van e<strong>en</strong> voorstel tot statut<strong>en</strong>wijziging<br />

hebb<strong>en</strong> gedaan, moet<strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste vijf dag<strong>en</strong> voor de<br />

dag der vergadering e<strong>en</strong> afschrift van dat voorstel,<br />

waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, bij de secretaris van de ver<strong>en</strong>iging<br />

indi<strong>en</strong><strong>en</strong>, afschrift<strong>en</strong> ter inzage Zijn opvraagbaar door de<br />

led<strong>en</strong> bij de secretaris tot na de afloop van de dag,<br />

waarop de vergadering werd gehoud<strong>en</strong>.<br />

3. Tot wijziging van de statut<strong>en</strong> kan door de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering slechts word<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

meerderheid van t<strong>en</strong> minste twee/derde van het aantal<br />

uitgebrachte stemm<strong>en</strong>.<br />

4. De statut<strong>en</strong>wijziging treedt eerst in werking nadat<br />

daarvan e<strong>en</strong> notariële akte is opgemaakt. Ieder van de<br />

bestuursled<strong>en</strong> is bevoegd de akte van de<br />

statut<strong>en</strong>wijziging te do<strong>en</strong> verlijd<strong>en</strong>.<br />

5. Het bepaalde in de led<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2 van dit artikel is niet van<br />

toepassing, indi<strong>en</strong> in de algem<strong>en</strong>e vergadering alle<br />

stemgerechtigd<strong>en</strong> aanwezig of verteg<strong>en</strong>woordigd zijn<br />

<strong>en</strong> het besluit tot statut<strong>en</strong>wijziging met algem<strong>en</strong>e<br />

stemm<strong>en</strong> wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6. De bestuursled<strong>en</strong> zijn verplicht e<strong>en</strong> auth<strong>en</strong>tiek afschrift<br />

van de akte van statut<strong>en</strong>wijziging <strong>en</strong> e<strong>en</strong> volledige<br />

doorlop<strong>en</strong>de tekst van de statut<strong>en</strong>, zoals deze na<br />

wijziging luid<strong>en</strong>, neer te legg<strong>en</strong> t<strong>en</strong> kantore van het door<br />

de Kamer van Koophandel <strong>en</strong> Fabriek<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong><br />

ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>register.<br />

TERRITORIALE AFDELINGEN, RASCLUBS EN<br />

WERKGROEPEN<br />

Artikel 18<br />

Binn<strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>iging kunn<strong>en</strong> territoriale afdeling<strong>en</strong>, rasclubs<br />

<strong>en</strong> werkgroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingesteld, welke ressorter<strong>en</strong> onder<br />

de verantwoordelijkheid van het bestuur. Met betrekking tot<br />

de instelling, opheffing, territoriale begr<strong>en</strong>zing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

organisatie beslist het bestuur met inachtneming van de bij<br />

huishoudelijk reglem<strong>en</strong>t te stell<strong>en</strong> regels. Afdeling<strong>en</strong>,<br />

rasclubs <strong>en</strong> werkgroep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

rechtspersoonlijkheid.<br />

ONTBINDING EN VEREFFENING<br />

Artikel 19<br />

1. Het bepaalde in artikel 17 led<strong>en</strong> 1, 2, 3 <strong>en</strong> 5 is van<br />

overe<strong>en</strong>komstige toepassing op e<strong>en</strong> besluit van de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering tot ontbinding van de ver<strong>en</strong>iging.<br />

2. De algem<strong>en</strong>e vergadering stelt bij haar in het vorige lid<br />

bedoelde besluit de bestemming vast van het batig<br />

saldo, <strong>en</strong> wel zoveel mogelijk in overe<strong>en</strong>stemming met<br />

het doel van de ver<strong>en</strong>iging.<br />

3. De vereff<strong>en</strong>ing geschiedt vanwege het bestuur.<br />

4. Na de ontbinding blijft de ver<strong>en</strong>iging voortbestaan voor<br />

zover dit tot vereff<strong>en</strong>ing van haar vermog<strong>en</strong> nodig is.<br />

Gedur<strong>en</strong>de de vereff<strong>en</strong>ing blijv<strong>en</strong> de bepaling<strong>en</strong> van de<br />

statut<strong>en</strong> zoveel mogelijk van kracht. In stukk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

aankondiging<strong>en</strong> die van de ver<strong>en</strong>iging uitgaan, moet<strong>en</strong><br />

aan haar naam word<strong>en</strong> toegevoegd de woord<strong>en</strong> 'in<br />

liquidatie'.<br />

5. De ver<strong>en</strong>iging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop<br />

ge<strong>en</strong> aan haar, dan wel aan de vereff<strong>en</strong>aar(s), bek<strong>en</strong>de<br />

bat<strong>en</strong> meer aanwezig zijn. De vereff<strong>en</strong>aar(s) doet(n) van<br />

de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17<br />

vermelde register. De boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> bescheid<strong>en</strong> van de<br />

ontbond<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bewaard<br />

gedur<strong>en</strong>de ti<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> na afloop van de vereff<strong>en</strong>ing.<br />

Bewaarder is deg<strong>en</strong>e die door de vereff<strong>en</strong>aars als<br />

zodanig is aangewez<strong>en</strong>.<br />

REGLEMENTEN<br />

Artikel 20<br />

1. De algem<strong>en</strong>e vergadering kan e<strong>en</strong> of meer reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

vaststell<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijzig<strong>en</strong>, waarin onderwerp<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geregeld waarin door deze statut<strong>en</strong> niet of niet volledig<br />

wordt voorzi<strong>en</strong>.<br />

2. E<strong>en</strong> reglem<strong>en</strong>t mag ge<strong>en</strong> bepaling<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>, die<br />

strijdig zijn met de wet of met deze statut<strong>en</strong>.<br />

3. Op besluit<strong>en</strong> tot vaststelling <strong>en</strong> tot wijziging van e<strong>en</strong><br />

reglem<strong>en</strong>t is het bepaalde in artikel 17 led<strong>en</strong> 1, 2 <strong>en</strong> 5<br />

van overe<strong>en</strong>komstige toepassing.<br />

4. Indi<strong>en</strong> de FIFe zou ophoud<strong>en</strong> te bestaan of indi<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering waar t<strong>en</strong> minste vijftig<br />

proc<strong>en</strong>t (50%) van de stemgerechtigde led<strong>en</strong> aanwezig<br />

zijn, door t<strong>en</strong> minste twee/derde (2/3) van die led<strong>en</strong><br />

beslot<strong>en</strong> wordt dat <strong>Mundikat</strong> uit de FIFe zal tred<strong>en</strong>,<br />

zull<strong>en</strong> de artikel<strong>en</strong> die referer<strong>en</strong> aan regels <strong>en</strong><br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de FIFe niet langer van toepassing<br />

zijn.<br />

5. Indi<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> vergadering, waarin e<strong>en</strong> voorstel tot<br />

uittreding uit de FIFe aan de orde is, niet de helft van de<br />

led<strong>en</strong> aanwezig is, dan kan e<strong>en</strong> tweede vergadering<br />

bije<strong>en</strong>geroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, te houd<strong>en</strong> niet eerder dan zes<br />

wek<strong>en</strong> na de eerste. In deze vergadering kan e<strong>en</strong> besluit<br />

tot uittreding uit de FIFe rechtsgeldig word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> meerderheid van t<strong>en</strong>minste twee/derde (2/3)<br />

van de uitgebrachte stemm<strong>en</strong>, ongeacht het aantal<br />

aanwezige led<strong>en</strong>.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT<br />

VERSIE 2019<br />

FIFe<br />

Artikel 1<br />

1.1 Uit hoofde van het in art. 2 van de <strong>Statut<strong>en</strong></strong><br />

gestelde is het led<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging <strong>Mundikat</strong><br />

niet toegestaan deel te nem<strong>en</strong> aan of<br />

medewerking te verl<strong>en</strong><strong>en</strong> aan t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> andere ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> georganiseerd door niet<br />

bij de FIFe aangeslot<strong>en</strong>ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> of<br />

organisaties.<br />

1.2 Gewone led<strong>en</strong> <strong>en</strong> ereled<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> het recht e<strong>en</strong><br />

catterynaam te lat<strong>en</strong> registrer<strong>en</strong> op hun naam.<br />

1.3 Het is led<strong>en</strong> van <strong>Mundikat</strong> niet toegestaan katt<strong>en</strong><br />

aan te bied<strong>en</strong>, te verhandel<strong>en</strong> of over te drag<strong>en</strong><br />

aan dier<strong>en</strong>handelar<strong>en</strong> of bedrijv<strong>en</strong> die in dier<strong>en</strong><br />

handel<strong>en</strong>, noch voor <strong>en</strong>ig experim<strong>en</strong>teel<br />

onderzoek of experim<strong>en</strong>tele test<strong>en</strong>.<br />

Het is led<strong>en</strong> van <strong>Mundikat</strong> ook niet toegestaan<br />

katt<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong> of te verhandel<strong>en</strong> of ter<br />

dekking aan te bied<strong>en</strong> door middel van veiling of<br />

soortgelijke methodes, hetzij via het internet of op<br />

andere wijze.<br />

LIDMAATSCHAP<br />

Artikel 2<br />

2.1 Lid van de ver<strong>en</strong>iging kunn<strong>en</strong> zijn meerderjarige in<br />

Nederland woonachtige person<strong>en</strong> of led<strong>en</strong> die<br />

tijdelijk in het buit<strong>en</strong>land woonachtig zijn. Onder<br />

woonachtig wordt in deze verstaan dat zij zijn<br />

ingeschrev<strong>en</strong> alsinwoner bij het bevolkingsregister<br />

van e<strong>en</strong> in Nederland geleg<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te,<br />

behoud<strong>en</strong>s disp<strong>en</strong>satie door het bestuur.<br />

2.2 Led<strong>en</strong> woonachtig in het buit<strong>en</strong>land kunn<strong>en</strong>, nadat<br />

de hiervoor geld<strong>en</strong>de FIFe procedure is doorlop<strong>en</strong>,<br />

lid word<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging.<br />

2.3 Gewoon lid is e<strong>en</strong> natuurlijk persoon die bij het<br />

begin van e<strong>en</strong> boekjaar de leeftijd van achtti<strong>en</strong> jaar<br />

heeft bereikt <strong>en</strong> als lid is toegelat<strong>en</strong><br />

overe<strong>en</strong>komstig het bepaalde in artikel 4 van de<br />

<strong>Statut<strong>en</strong></strong>.<br />

2.4 Gezinslid is e<strong>en</strong> natuurlijk persoon die als<br />

lev<strong>en</strong>spartner, dan wel als familielid in de eerste<br />

graad van e<strong>en</strong> gewoon lid dan wel als pleegkind<br />

van e<strong>en</strong> gewoon lid daartoe de w<strong>en</strong>s te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

heeft gegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> die bij het begin van e<strong>en</strong> boekjaar<br />

de leeftijd van achtti<strong>en</strong> jaar heeft bereikt <strong>en</strong> als<br />

zodanig is toegelat<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstig het<br />

bepaalde in artikel 4 van de <strong>Statut<strong>en</strong></strong> of tot het<br />

bereik<strong>en</strong> van die leeftijd reeds jeugdlid was.<br />

2.5 Jeugdlid is e<strong>en</strong> natuurlijk persoon die bij het begin<br />

van e<strong>en</strong> boekjaar de leeftijd van 12 jaar heeft<br />

bereikt casu quo de leeftijd van achtti<strong>en</strong> jaar nog<br />

niet heeft bereikt <strong>en</strong> met toestemming van zijn of<br />

haar wettelijk verteg<strong>en</strong>woordiger als jeugdlid is<br />

toegelat<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstig het bepaalde in artikel<br />

4 van de <strong>Statut<strong>en</strong></strong>.<br />

AANMELDING<br />

Artikel 3<br />

3.1 Aanmelding voor het lidmaatschap di<strong>en</strong>t schriftelijk<br />

te geschied<strong>en</strong> bij de led<strong>en</strong>administratie van de<br />

ver<strong>en</strong>iging.<br />

3.2 Na ontvangst van de over het jaar van aanmelding<br />

verschuldigde contributie <strong>en</strong> <strong>en</strong>treegeld volgt<br />

publicatie van het kandidaat-lid in het<br />

eerstvolg<strong>en</strong>de ver<strong>en</strong>igingsorgaan.<br />

Voor led<strong>en</strong> woonachtig in het buit<strong>en</strong>land geldt dat<br />

voor publicatie de procedure voor acceptatie is<br />

doorlop<strong>en</strong>.<br />

3.3 Bezwaar teg<strong>en</strong> het lidmaatschap kan door de<br />

led<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging, uitsluit<strong>en</strong>d schriftelijk <strong>en</strong><br />

gemotiveerd, binn<strong>en</strong> 4 wek<strong>en</strong> na publicatie word<strong>en</strong><br />

ingedi<strong>en</strong>d<br />

3.4 Indi<strong>en</strong> het (de) aangevoerde bezwa(a)r(<strong>en</strong>) door<br />

het bestuur voldo<strong>en</strong>de gegrond wordt(<strong>en</strong>) geacht<br />

zal door het bestuur per aangetek<strong>en</strong>de brief met<br />

bericht van ontvangst of door middel van e<strong>en</strong><br />

poststuk met ontvangstbericht aan het<br />

desbetreff<strong>en</strong>de kandidaat-lid zijn/haar niettoelating<br />

word<strong>en</strong> meegedeeld.<br />

3.5 Het niet als lid toegelat<strong>en</strong> kandidaat-lid kan conform<br />

de bepaling<strong>en</strong> in beroep gaan bij de algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering.<br />

3.6 Het bestuur kan ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s besluit<strong>en</strong> tot niettoelating.<br />

In dat geval zal het bestuur deze<br />

beslissing aan het kandidaat-lid meedel<strong>en</strong><br />

conform het gestelde in art,<br />

4.3 van de <strong>Statut<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> zal het kandidaat-lid niet<br />

word<strong>en</strong> gemeld in het eerstvolg<strong>en</strong>de<br />

ver<strong>en</strong>igingsorgaan. Ev<strong>en</strong>tuele betaling<strong>en</strong> van<br />

contributie <strong>en</strong> <strong>en</strong>treegeld word<strong>en</strong> terstond<br />

geretourneerd.<br />

3.7 Teg<strong>en</strong> deze beslissing van het bestuur staat<br />

beroep op<strong>en</strong> bij de Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering<br />

conform het gestelde in art. 13 lid 2, 3 <strong>en</strong> 4 van<br />

het disciplinair reglem<strong>en</strong>t.<br />

3.8 Indi<strong>en</strong>, na e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel beroep op de algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering, het besluit tot niet-toelating<br />

blijft gehandhaafd zal het door het kandidaat-lid<br />

uit hoofde van zijn beoogde lidmaatschap<br />

betaalde volledig word<strong>en</strong> gerestitueerd.<br />

GEZINSLEDEN<br />

Artikel 4<br />

4.1 Huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van led<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> als gezinslid tot de<br />

ver<strong>en</strong>iging word<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong>. Voor toelating als<br />

gezinslid geld<strong>en</strong> dezelfde bepaling<strong>en</strong> als voor het<br />

gewone lidmaatschap.<br />

4.2 Gezinsled<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>igingsorgaan.<br />

JEUGDLEDEN<br />

Artikel 5<br />

5.1 Minderjarige huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>, kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

pleegkinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> tot de ver<strong>en</strong>iging word<strong>en</strong><br />

toegelat<strong>en</strong> als jeugdlid. Voor toelating geldt dat<br />

t<strong>en</strong>minste één van de overige gezinsled<strong>en</strong><br />

gewoon lid van de ver<strong>en</strong>iging is. De toestemming<br />

door de wettelijke verteg<strong>en</strong>woordiger di<strong>en</strong>t<br />

duidelijk te blijk<strong>en</strong> uit de aanmelding.<br />

5.2 Jeugdled<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>igingsorgaan.<br />

5.3 Het jeugdlidmaatschap kan na het bereik<strong>en</strong> van<br />

de leeftijd van 18 jaar omgezet word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

gezinslidmaatschap of e<strong>en</strong> gewoon lidmaatschap.<br />

ERELEDEN<br />

Artikel 6<br />

6.1 Op voordracht van het bestuur of op voordracht


van minimaal 25 led<strong>en</strong>, kan iemand weg<strong>en</strong>s<br />

bijzondere verdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> voor de ver<strong>en</strong>iging<br />

voorgedrag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aan de algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering voor het erelidmaatschap van<br />

de ver<strong>en</strong>iging.<br />

6.2 T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de voordracht wordt door de<br />

algem<strong>en</strong>e led<strong>en</strong>vergadering bij gewone<br />

meerderheid beslist.<br />

6.3 Ereled<strong>en</strong> zijn ge<strong>en</strong> contributie verschuldigd.<br />

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP<br />

Artikel 7<br />

7.1 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt zoals<br />

bepaald in artikel 6 van de statut<strong>en</strong>.<br />

7.2 In geval van wanbetaling van e<strong>en</strong> lid zal hem/haar<br />

door of vanwege de p<strong>en</strong>ningmeester e<strong>en</strong> uiterlijke<br />

termijn tot voldo<strong>en</strong>ing van zijn schuld gegev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. Bij in gebreke blijv<strong>en</strong> zonder verdere<br />

opgaaf van red<strong>en</strong><strong>en</strong> zal aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat<br />

het lid ge<strong>en</strong> verdere prijs op het lidmaatschap van<br />

de ver<strong>en</strong>iging stelt <strong>en</strong> zal het lidmaatschap uit<br />

di<strong>en</strong> hoofde automatisch word<strong>en</strong> opgezegd.<br />

Toez<strong>en</strong>ding van het ver<strong>en</strong>igingsorgaan,<br />

mededeling<strong>en</strong>, verslag<strong>en</strong>, etc. zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gestaakt.<br />

7.3 Dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> aan wie het lidmaatschap is opgezegd<br />

of die, op de wijze zoals in lid 2 van dit artikel is<br />

gesteld, te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> prijs<br />

meer daarop te stell<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> onverlet de<br />

volledige contributie verschuldigd over het jaar<br />

waarin de opzegging plaatsvond.<br />

7.4 Alle kost<strong>en</strong> van invordering van onbetaald<br />

geblev<strong>en</strong> schuld<strong>en</strong> zijn voor rek<strong>en</strong>ing van de<br />

schuld<strong>en</strong>aar.<br />

BESTUUR<br />

Artikel 8<br />

8.1 Verkiezing <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oeming van bestuursled<strong>en</strong><br />

geschiedt conform het gestelde in artikel 8 van de<br />

statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bepaling<strong>en</strong> in dit artikel.<br />

8.2 Indi<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> vacature meer dan e<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong>kandidaat is gesteld, zal tijd<strong>en</strong>s de zitting van<br />

de algem<strong>en</strong>e vergadering, waarin in de vacature<br />

wordt voorzi<strong>en</strong>, voordat tot stemming wordt<br />

overgegaan, aan de led<strong>en</strong>, die daartoe de w<strong>en</strong>s te<br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>, de geleg<strong>en</strong>heid word<strong>en</strong> gebod<strong>en</strong><br />

over de betrokk<strong>en</strong> kandidatuur het woord te<br />

voer<strong>en</strong>.<br />

8.3 Verkiezing vindt plaats bij gewone meerderheid<br />

van stemm<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de stemm<strong>en</strong> stak<strong>en</strong> vindt e<strong>en</strong><br />

tweede stemming plaats conform artikel 8 van de<br />

statut<strong>en</strong>.<br />

8.4 Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>kandidat<strong>en</strong> zijn gesteld zal<br />

desniettemin stemming plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

BESTUURLIJKE FUNCTIES<br />

Artikel 9<br />

9.1 In het bestuur van de ver<strong>en</strong>iging word<strong>en</strong> de<br />

navolg<strong>en</strong>de functies onderscheid<strong>en</strong>: voorzitter,<br />

vicevoorzitter, secretaris, plaatsvervang<strong>en</strong>d<br />

secretaris, p<strong>en</strong>ningmeester, plaatsvervang<strong>en</strong>d<br />

p<strong>en</strong>ningmeester, lid belast met stamboekzak<strong>en</strong>, lid<br />

belast met veterinaire zak<strong>en</strong>, lid belast met<br />

t<strong>en</strong>toonstellingszak<strong>en</strong>, lid belast met de<br />

afdeling<strong>en</strong>, lid belast met de rasclubs, lid belast<br />

met het ver<strong>en</strong>igingsorgaan, c.q. de redactie<br />

daarvan, lid belast met de public relations.<br />

9.2 Elk bestuurslid kan één of meerdere van de in lid 1<br />

van dit artikel g<strong>en</strong>oemde functies bekled<strong>en</strong> met<br />

di<strong>en</strong> verstande dat de functies van voorzitter,<br />

secretaris <strong>en</strong> p<strong>en</strong>ningmeester altijd door<br />

verschill<strong>en</strong>de person<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bekleed.<br />

9.3 Het bestuur geeft leiding aan alle werkzaamhed<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>iging. Uitsluit<strong>en</strong>d het bestuur heeft<br />

de bevoegdheid tot het b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> in functies <strong>en</strong> de<br />

ontheffing daaruit.<br />

9.4 De bestuursled<strong>en</strong> zijn bevoegd te all<strong>en</strong> tijde zelf<br />

ontslag te nem<strong>en</strong> met inachtneming van e<strong>en</strong><br />

opzegtermijn van t<strong>en</strong>minste 3 maand<strong>en</strong>. T<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele ontheffing van deze<br />

termijn beslist het bestuur.<br />

9.5 Led<strong>en</strong> <strong>en</strong> ad-interim led<strong>en</strong> van het bestuur zijn t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van als zodanig door het bestuur<br />

aangemerkte zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ev<strong>en</strong>tuele notulist(e) t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van alle zak<strong>en</strong> tot strikte geheimhouding<br />

gehoud<strong>en</strong>.<br />

9.6 De voorzitter leidt de bestuursvergadering<strong>en</strong>, die<br />

zo vaak gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als het bestuur of<br />

t<strong>en</strong>minste 3 led<strong>en</strong> van het bestuur noodzakelijk<br />

acht(<strong>en</strong>). Convocatie geschiedt door of vanwege<br />

de secretaris.<br />

9.7 Nieuwb<strong>en</strong>oemde bestuursled<strong>en</strong> aanvaard<strong>en</strong> hun<br />

functie terstond na hun b<strong>en</strong>oeming.<br />

9.8 Het bestuurslidmaatschap eindigt bij het overlijd<strong>en</strong>,<br />

onder curatel<strong>en</strong>stelling, aftred<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontslag.<br />

Middel<strong>en</strong> beschikbaar gesteld door de ver<strong>en</strong>iging<br />

ter uitoef<strong>en</strong>ing van de functie, di<strong>en</strong><strong>en</strong> door het<br />

afgetred<strong>en</strong> bestuurslid terstond geretourneerd te<br />

word<strong>en</strong>.<br />

9.9 Schorsing van e<strong>en</strong> bestuurslid als lid van de<br />

ver<strong>en</strong>iging houdt tev<strong>en</strong>s in de schorsing als<br />

bestuurslid.<br />

DAGELIJKS BESTUUR<br />

Artikel 10<br />

10.1 De voorzitter, secretaris <strong>en</strong> p<strong>en</strong>ningmeester<br />

vorm<strong>en</strong> het dagelijks bestuur.<br />

10.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11<br />

van de statut<strong>en</strong> is het dagelijks bestuur alle<strong>en</strong> dan<br />

bevoegd tot het nem<strong>en</strong> van besluit<strong>en</strong> wanneer<br />

e<strong>en</strong> spoedeis<strong>en</strong>d belang voor de ver<strong>en</strong>iging dat<br />

vereist. Zodanige door haar g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> slechts de status van e<strong>en</strong> voorlopige<br />

voorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> moet<strong>en</strong> in de eerstvolg<strong>en</strong>de<br />

bestuursvergadering bekrachtigd word<strong>en</strong>.<br />

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET<br />

BESTUUR<br />

Artikel 11<br />

11.1 Behoud<strong>en</strong>s de beperking<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de statut<strong>en</strong> is<br />

het bestuur belast met het bestur<strong>en</strong> van de<br />

Ver<strong>en</strong>iging <strong>en</strong> het beher<strong>en</strong> <strong>en</strong> toezicht houd<strong>en</strong> op<br />

de middel<strong>en</strong> van de Ver<strong>en</strong>iging.<br />

11.2 Onder meer is het bestuur opgedrag<strong>en</strong>:<br />

a. het opstell<strong>en</strong> van Reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Instructies;<br />

b. het toezi<strong>en</strong> op de naleving van alle<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> instructies.<br />

11.3 Onverminderd haar eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid<br />

kan het bestuur zich voor de uitvoering van haar<br />

taak lat<strong>en</strong> bijstaan door adviseurs of commissies,<br />

die door het bestuur word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd.<br />

11.4 De adviseurs <strong>en</strong>/of sam<strong>en</strong>stelling van commissies<br />

word<strong>en</strong> op verzoek door het bestuur aan de led<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>d gemaakt.<br />

DE VOORZITTER<br />

Artikel 12<br />

12.1 De voorzitter bepaalt waar <strong>en</strong> wanneer e<strong>en</strong><br />

bestuursvergadering wordt gehoud<strong>en</strong>. Hij/zij is<br />

verplicht deze bije<strong>en</strong> te roep<strong>en</strong> op verzoek van<br />

t<strong>en</strong>minste twee bestuursled<strong>en</strong>.<br />

12.2 De voorzitter stelt de ag<strong>en</strong>da vast. Hij/zij is


verplicht e<strong>en</strong> bepaald onderwerp op de ag<strong>en</strong>da te<br />

plaats<strong>en</strong> op verzoek van t<strong>en</strong>minste twee<br />

bestuursled<strong>en</strong>.<br />

12.3 De voorzitter heeft de bevoegdheid de<br />

beraadslaging over e<strong>en</strong> aan de orde zijnde<br />

onderwerp te sluit<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij de meerderheid van<br />

de overige aanwezige bestuursled<strong>en</strong> anders<br />

besluit.<br />

12.4 Bij stak<strong>en</strong> van de stemm<strong>en</strong> heeft de voorzitter de<br />

besliss<strong>en</strong>de stem.<br />

12.5 Door of vanwege de secretaris word<strong>en</strong> notul<strong>en</strong><br />

van de bestuursvergadering<strong>en</strong> bijgehoud<strong>en</strong>,<br />

t<strong>en</strong>zij het bestuur besluit te volstaan met e<strong>en</strong><br />

besluit<strong>en</strong>lijst. De notul<strong>en</strong> casu quo de<br />

besluit<strong>en</strong>lijst word<strong>en</strong> door het bestuur<br />

vastgesteld.<br />

TAKEN VAN DE BESTUURSLEDEN<br />

Artikel 13<br />

13.1 De tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verantwoordelijkhed<strong>en</strong> van de<br />

voorzitter zijn onder meer vastgelegd in de<br />

artikel<strong>en</strong> 9 lid 6, 12 led<strong>en</strong> 1, 2 <strong>en</strong> 3 van dit<br />

Reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> omvatt<strong>en</strong> verder alle andere tak<strong>en</strong><br />

aan hem/haar opgelegd ingevolge de statut<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

andere Reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de Ver<strong>en</strong>iging, niet<br />

uitgeslot<strong>en</strong> die tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verantwoordelijkhed<strong>en</strong><br />

waarvan m<strong>en</strong> het in het algeme<strong>en</strong> redelijk acht dat<br />

zij tot die van de voorzitter behor<strong>en</strong>.<br />

13.2 De p<strong>en</strong>ningmeester, of bij zijn/haar verhindering<br />

de plaatsvervang<strong>en</strong>d p<strong>en</strong>ningmeester, is bevoegd<br />

de geld<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging te ontvang<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

daarvoor te kwiter<strong>en</strong> <strong>en</strong> geld<strong>en</strong> voor de ver<strong>en</strong>iging<br />

uit te gev<strong>en</strong>, met inachtneming van het hierna<br />

onder led<strong>en</strong> 3 <strong>en</strong> 4 bepaalde.<br />

13.3 De tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verantwoordelijkhed<strong>en</strong> van de<br />

p<strong>en</strong>ningmeester zijn onder meer vastgelegd in<br />

artikel 13.2 van het Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

omvatt<strong>en</strong> verder alle andere tak<strong>en</strong> aan hem<br />

opgelegd ingevolge de statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> de verdere<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, niet uitgeslot<strong>en</strong> die tak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verantwoordelijkhed<strong>en</strong> waarvan m<strong>en</strong> het in het<br />

algeme<strong>en</strong> redelijk acht dat zij tot die van de<br />

p<strong>en</strong>ningmeester behor<strong>en</strong>.<br />

13.4 Het bestuur is bevoegd tot het nem<strong>en</strong> van alle<br />

besluit<strong>en</strong> inzake dad<strong>en</strong> van beheer <strong>en</strong><br />

beschikking, behoud<strong>en</strong>s de gevall<strong>en</strong> in artikel 10 lid<br />

2 van de <strong>Statut<strong>en</strong></strong> vermeld.<br />

13.5 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering voor het opdrag<strong>en</strong> van<br />

beslissing<strong>en</strong> aan scheidslied<strong>en</strong> <strong>en</strong> het voer<strong>en</strong> van<br />

rechtsgeding<strong>en</strong> met uitzondering van het nem<strong>en</strong><br />

van conservatoire maatregel<strong>en</strong> <strong>en</strong> het nem<strong>en</strong> van<br />

die rechtsmaatregel<strong>en</strong>, die ge<strong>en</strong> uitstel kunn<strong>en</strong><br />

lijd<strong>en</strong>.<br />

13.6 Teg<strong>en</strong>over derd<strong>en</strong> blijkt vor<strong>en</strong>bedoelde<br />

goedkeuring uit e<strong>en</strong> door de secretaris<br />

ondertek<strong>en</strong>d afschrift van of uittreksel uit de notul<strong>en</strong><br />

van de algem<strong>en</strong>e vergadering, waarin het besluit<br />

tot goedkeuring werd g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13.7 De tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verantwoordelijkhed<strong>en</strong> van de<br />

secretaris zijn behoud<strong>en</strong>s het daaromtr<strong>en</strong>t<br />

gestelde in de statut<strong>en</strong> onder meer het voer<strong>en</strong> van<br />

correspond<strong>en</strong>tie: het optred<strong>en</strong> als bewaarder van<br />

het archief, het door of vanwege hem/haar<br />

bijhoud<strong>en</strong> van de notul<strong>en</strong> van zowel de<br />

bestuursvergadering<strong>en</strong>, de vergadering<strong>en</strong> van het<br />

dagelijks bestuur als die van de Algem<strong>en</strong>e<br />

Led<strong>en</strong>vergadering<strong>en</strong>; het uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> op de<br />

Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering van e<strong>en</strong> jaarverslag<br />

over het voorgaande jaar <strong>en</strong> verder alle andere<br />

tak<strong>en</strong> aan hem opgelegd, hetzij volg<strong>en</strong>s de<br />

statut<strong>en</strong> of de verdere reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, niet<br />

uitgeslot<strong>en</strong> die tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verantwoordelijkhed<strong>en</strong><br />

waarvan m<strong>en</strong> het in het algeme<strong>en</strong> redelijk acht dat<br />

zij tot die van de secretaris behor<strong>en</strong>.<br />

13.8 De tak<strong>en</strong> van de bestuursled<strong>en</strong> belast met<br />

t<strong>en</strong>toonstellingszak<strong>en</strong>, stamboekzak<strong>en</strong>, veterinaire<br />

zak<strong>en</strong>, zak<strong>en</strong> het ver<strong>en</strong>igingsorgaan betreff<strong>en</strong>de,<br />

public relations <strong>en</strong> afdeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> rasclubs zijn in<br />

het huishoudelijk reglem<strong>en</strong>t of de desbetreff<strong>en</strong>de<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong>.<br />

13.9 Bestaan in het huishoudelijk reglem<strong>en</strong>t of de<br />

desbetreff<strong>en</strong>de reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> specifieke<br />

tak<strong>en</strong>, zoals in lid 8 van dit artikel omschrev<strong>en</strong>, dan<br />

bestaan deze tak<strong>en</strong> uit het onderhoud<strong>en</strong> van de<br />

directe contact<strong>en</strong> met het bestuur, bemiddelaar in<br />

geval van gerez<strong>en</strong> problematiek <strong>en</strong> het regelmatig<br />

op de hoogte stell<strong>en</strong> van het bestuur van voor haar<br />

relevante gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> in het<br />

aan hem of haar toegewez<strong>en</strong> onderdeel van de<br />

ver<strong>en</strong>iging, niet uitgeslot<strong>en</strong> die tak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verantwoordelijkhed<strong>en</strong> waarvan m<strong>en</strong> het in het<br />

algeme<strong>en</strong> redelijk acht dat zij tot die van e<strong>en</strong><br />

bestuurslid behor<strong>en</strong>.<br />

ALGEMENE VERGADERING<br />

Artikel 14<br />

14.1 Algem<strong>en</strong>e vergadering<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door de zorg van<br />

de secretaris bije<strong>en</strong>geroep<strong>en</strong>:<br />

a. door middel van e<strong>en</strong> schriftelijke<br />

k<strong>en</strong>nisgeving, dan wel door k<strong>en</strong>nisgeving in<br />

het ver<strong>en</strong>igingsorgaan, toegezond<strong>en</strong> aan de<br />

led<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kandidaatled<strong>en</strong> aan hun<br />

laatstelijk bij het bestuur bek<strong>en</strong>de adres,<br />

t<strong>en</strong>minste vijf<strong>en</strong>dertig dag<strong>en</strong> tevor<strong>en</strong>, de dag<br />

van oproeping <strong>en</strong> van de vergadering niet<br />

meegerek<strong>en</strong>d, e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander onder<br />

vermelding van de te behandel<strong>en</strong><br />

onderwerp<strong>en</strong>, tijd <strong>en</strong> plaats van de te houd<strong>en</strong><br />

vergadering. Onder adres als hiervoor<br />

bedoeld wordt mede begrep<strong>en</strong> het e-<br />

mailadres als bedoeld in artikel 12 lid 2 van<br />

de statut<strong>en</strong>;<br />

b. oproeping kan voor e<strong>en</strong> tweede maal<br />

geschied<strong>en</strong>, uiterlijk 14 dag<strong>en</strong> van tevor<strong>en</strong>,<br />

de dag van oproeping <strong>en</strong> van de vergadering<br />

niet meegerek<strong>en</strong>d, met de vermelding van de<br />

ev<strong>en</strong>tuele op de voorgeschrev<strong>en</strong> wijze<br />

gestelde teg<strong>en</strong>kandidatur<strong>en</strong>,<br />

ag<strong>en</strong>dapunt<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of moties.<br />

DE AGENDA VAN DE ALGEMENE<br />

VERGADERING<br />

aanvull<strong>en</strong>de<br />

Artikel 15<br />

15.1 De ag<strong>en</strong>da van e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e vergadering wordt<br />

vastgesteld door het bestuur met inachtneming<br />

van hetge<strong>en</strong> is bepaald in de statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> in dit<br />

reglem<strong>en</strong>t.<br />

15.2 Op schriftelijk verzoek van t<strong>en</strong>minste 15<br />

stemgerechtigde led<strong>en</strong> is het bestuur verplicht<br />

e<strong>en</strong> opgegev<strong>en</strong> punt op de ag<strong>en</strong>da te plaats<strong>en</strong>.<br />

Zodanig verzoek di<strong>en</strong>t te zijn ontvang<strong>en</strong> uiterlijk<br />

e<strong>en</strong><strong>en</strong>twintig dag<strong>en</strong> voor de algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering. Conform het gestelde in art. 21 van<br />

dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

15.3 In afwijking van het gestelde in artikel 15 lid 2 moet<br />

e<strong>en</strong> voorstel tot statut<strong>en</strong>wijziging word<strong>en</strong><br />

ontvang<strong>en</strong> t<strong>en</strong>minste vijf<strong>en</strong>dertig dag<strong>en</strong> voor de<br />

algem<strong>en</strong>e vergadering. Het bestuur is verplicht<br />

alle vereiste maatregel<strong>en</strong> te treff<strong>en</strong>.<br />

15.4 Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ag<strong>en</strong>dapunt niet in behandeling wordt<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, zal het punt op de ag<strong>en</strong>da van de<br />

eerstvolg<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e vergadering word<strong>en</strong><br />

geplaatst.<br />

15.5 Terzake van het in artikel 9 lid 2, artikel 12 lid 4 van<br />

de <strong>Statut<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> lid 2 van dit artikel gestelde di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

de desbetreff<strong>en</strong>de kandidaatstelling<strong>en</strong>,<br />

voorstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> moties uiterlijk e<strong>en</strong><strong>en</strong>twintig dag<strong>en</strong>


voor de algem<strong>en</strong>e vergadering schriftelijk per<br />

aangetek<strong>en</strong>de brief ondertek<strong>en</strong>d door 15 andere<br />

stemgerechtigde led<strong>en</strong> aan de secretaris van de<br />

ver<strong>en</strong>iging word<strong>en</strong> gezond<strong>en</strong>. Conform het<br />

gestelde in art. 23 van dit reglem<strong>en</strong>t. De datum van<br />

het poststempel zal bij de vaststelling van tijdige<br />

ontvangst doorslaggev<strong>en</strong>d zijn.<br />

15.6 De secretaris geeft van deze<br />

teg<strong>en</strong>kandidatu(u)r(<strong>en</strong>) <strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis door<br />

middel van e<strong>en</strong> tweede op- roeping voor de<br />

vergadering, die per brief of indi<strong>en</strong> mogelijk in het<br />

ver<strong>en</strong>igingsorgaan kan geschied<strong>en</strong>, uiterlijk<br />

veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> voor de bedoelde algem<strong>en</strong>e<br />

vergadering.<br />

STEMRECHT<br />

Artikel 16<br />

16.1 De led<strong>en</strong>, gezinsled<strong>en</strong> <strong>en</strong> ereled<strong>en</strong> zijn<br />

stemgerechtigd.<br />

16.2 Verkiesbaar in alle functies zijn led<strong>en</strong>,<br />

gezinsled<strong>en</strong> <strong>en</strong> ereled<strong>en</strong>, met di<strong>en</strong> verstande, dat<br />

m<strong>en</strong> minimaal één jaar lid di<strong>en</strong>t te zijn van de<br />

ver<strong>en</strong>iging <strong>en</strong> dat niet meer dan één lid van één<br />

gezin, zoals bepaald in artikel 2 lid 3 verkiesbaar<br />

of b<strong>en</strong>oembaar zal kunn<strong>en</strong> zijn in e<strong>en</strong>zelfde<br />

bestuur, commissie of bijzonder college.<br />

16.3 Kandidaat-led<strong>en</strong> zijn niet stemgerechtigd,<br />

verkiesbaar of b<strong>en</strong>oembaar. Zij hebb<strong>en</strong> toegang<br />

tot de vergadering<strong>en</strong> <strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> mog<strong>en</strong><br />

aldaar het woord voer<strong>en</strong>.<br />

NORMEN, WAARDEN EN GEDRAG<br />

Artikel 17<br />

17.1 <strong>Mundikat</strong> verwacht van haar fokkers e<strong>en</strong><br />

verantwoordelijke <strong>en</strong> ethische opstelling t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van het fokk<strong>en</strong> met, het houd<strong>en</strong> van, het<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>en</strong> van <strong>en</strong> het verkop<strong>en</strong> van<br />

(ras)katt<strong>en</strong>.<br />

17.2 <strong>Mundikat</strong> led<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geacht de Nederlandse<br />

wet alsmede de statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van<br />

<strong>Mundikat</strong> te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich overe<strong>en</strong>komstig te<br />

gedrag<strong>en</strong>.<br />

17.3 Indi<strong>en</strong> <strong>Mundikat</strong> het vermoed<strong>en</strong> heeft van<br />

onethische praktijk<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of handel<strong>en</strong> in strijd met<br />

de bepaling<strong>en</strong> in het Burgerlijk Wetboek <strong>en</strong>/of de<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> statut<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging dan<br />

kan zij besluit<strong>en</strong> de zaak voor te legg<strong>en</strong> aan de<br />

Disciplinaire Commissie conform het gestelde in<br />

het Disciplinair Reglem<strong>en</strong>t.<br />

DISCIPLINAIRE MAATREGELEN<br />

Artikel 18<br />

18a.1 Led<strong>en</strong> die handel<strong>en</strong> in strijd met:<br />

• e<strong>en</strong> bepaling van de <strong>Statut<strong>en</strong></strong><br />

• e<strong>en</strong> bepaling van het Huishoudelijk<br />

Reglem<strong>en</strong>t<br />

• e<strong>en</strong> bepaling van het Stamboek Reglem<strong>en</strong>t<br />

• e<strong>en</strong> bepaling van het Veterinair Reglem<strong>en</strong>t<br />

• e<strong>en</strong> bepaling van het T<strong>en</strong>toonstellings<br />

Reglem<strong>en</strong>t<br />

• e<strong>en</strong> bepaling van <strong>en</strong>ig ander door de ALV<br />

vastgesteld reglem<strong>en</strong>t<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gestraft volg<strong>en</strong>s dit artikel <strong>en</strong><br />

verder van dit reglem<strong>en</strong>t. E<strong>en</strong> straf op grond van<br />

het Disciplinair Reglem<strong>en</strong>t kan alle<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gegev<strong>en</strong> op de wijze als in het Disciplinair<br />

Reglem<strong>en</strong>t beschrev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> straf op grond van het<br />

Disciplinair Reglem<strong>en</strong>t gaat voor op e<strong>en</strong> straf op<br />

basis van het Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t of <strong>en</strong>ig<br />

ander reglem<strong>en</strong>t. E<strong>en</strong> gedraging kan slechts<br />

word<strong>en</strong> bestraft op basis van één(1) reglem<strong>en</strong>t.<br />

18a.2 Voorbeeld<strong>en</strong> van overtreding<strong>en</strong> zijn niet limitatief:<br />

a. het direct of indirect opzettelijk verstrekk<strong>en</strong><br />

onjuiste van gegev<strong>en</strong>s aan e<strong>en</strong> persoon<br />

belast met de uitvoering van feitelijke<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> voor de ver<strong>en</strong>iging;<br />

b. het zich schuldig mak<strong>en</strong> aan wangedrag,<br />

waaronder ook wordt verstaan het zonder<br />

gegronde red<strong>en</strong> weiger<strong>en</strong> of onthoud<strong>en</strong> van<br />

medewerking aan de bevoegde geleding<strong>en</strong><br />

of <strong>en</strong>ig persoon bij de uitoef<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong><br />

officiële functie in ver<strong>en</strong>igingsverband;<br />

c. het verwaarloz<strong>en</strong> van katt<strong>en</strong>, bijvoorbeeld<br />

door het hun onthoud<strong>en</strong> van de<br />

noodzakelijke medische <strong>en</strong> lichamelijke<br />

verzorging;<br />

d. het perman<strong>en</strong>t huisvest<strong>en</strong> van katt<strong>en</strong> in<br />

kooi<strong>en</strong>;<br />

e. het door hun handel<strong>en</strong> niet zoveel mogelijk<br />

de kans uitsluit<strong>en</strong> dat led<strong>en</strong>, hun huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

of e<strong>en</strong> van hun dier<strong>en</strong> e<strong>en</strong> besmettelijke<br />

ziekte overbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> waarvan zij wet<strong>en</strong> of<br />

vermoed<strong>en</strong> dat hun dier<strong>en</strong> eraan lijd<strong>en</strong>, of<br />

hebb<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> zonder dat het gevaar voor<br />

besmetting is gewek<strong>en</strong>;<br />

f. het katt<strong>en</strong> ter dekking aanbied<strong>en</strong> terwijl m<strong>en</strong><br />

weet of kan wet<strong>en</strong> dat deze dier<strong>en</strong> in<br />

omstandighed<strong>en</strong> verker<strong>en</strong> of hebb<strong>en</strong><br />

verkeerd die het gevaar voor overbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> besmettelijke ziekte met zich<br />

meebr<strong>en</strong>gt;<br />

g. het met katt<strong>en</strong> fokk<strong>en</strong> waarvan bek<strong>en</strong>d is of<br />

bek<strong>en</strong>d kan zijn dat zij e<strong>en</strong>, de kwaliteit van<br />

het lev<strong>en</strong> aantast<strong>en</strong>de, erfelijke ziekte of<br />

afwijking drag<strong>en</strong>, behoud<strong>en</strong>s schriftelijke<br />

toestemming;<br />

h. het op t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>, rasdag<strong>en</strong> e.d.<br />

katt<strong>en</strong> inz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> terwijl m<strong>en</strong> weet of kan<br />

wet<strong>en</strong> dat deze dier<strong>en</strong> in omstandighed<strong>en</strong><br />

verker<strong>en</strong> of hebb<strong>en</strong> verkeerd die het gevaar<br />

voor overbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> besmettelijke<br />

ziekte met zich meebr<strong>en</strong>gt;<br />

i. het uiterlijk van e<strong>en</strong> kat door <strong>en</strong>ig kunstmiddel<br />

of door <strong>en</strong>ige ingreep gewijzigd hebb<strong>en</strong> of<br />

hebb<strong>en</strong> do<strong>en</strong> wijzig<strong>en</strong>, om op deze wijze op<br />

<strong>en</strong>ige nationale of internationale<br />

t<strong>en</strong>toonstelling, rasdag<strong>en</strong> of andere door de<br />

ver<strong>en</strong>iging of e<strong>en</strong> andere bij de FIFe<br />

aangeslot<strong>en</strong> organisatie georganiseerde<br />

bije<strong>en</strong>komst de keurmeester of ander<strong>en</strong> te<br />

misleid<strong>en</strong>, of om bij overdracht van e<strong>en</strong> kat de<br />

nieuwe eig<strong>en</strong>aar te misleid<strong>en</strong>;<br />

j. e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toongestelde kat zonder<br />

toestemming voortijdig aan e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling onttrekk<strong>en</strong>;<br />

k. het tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling voor of in de<br />

directe omgeving van het<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsgebouw (uitgezonderd de<br />

eig<strong>en</strong> woning) katt<strong>en</strong> verkop<strong>en</strong> of te koop<br />

aanbied<strong>en</strong>;<br />

l. het katt<strong>en</strong> verkop<strong>en</strong> aan person<strong>en</strong>,<br />

instelling<strong>en</strong>, organisaties e.d. waarvan de<br />

verkopers bek<strong>en</strong>d is, of waarvan zij<br />

redelijkerwijs kunn<strong>en</strong> aannem<strong>en</strong>, dat het<br />

doel van de koop niet is, het door de koper<br />

zelf als huisdier behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> van<br />

de kat(t<strong>en</strong>). Het verkop<strong>en</strong> van katt<strong>en</strong> aan<br />

proefdier<strong>en</strong>stations, wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> handelar<strong>en</strong> in dier<strong>en</strong>;<br />

m. het katt<strong>en</strong> aflever<strong>en</strong>, uitbested<strong>en</strong>, weggev<strong>en</strong><br />

of in ontvangst nem<strong>en</strong> voordat deze de<br />

officiële overdrachtsleeftijd zoals geregeld in<br />

het Veterinair Reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de daarbij<br />

behor<strong>en</strong>de Add<strong>en</strong>da hebb<strong>en</strong> bereikt <strong>en</strong><br />

zonder dat daarbij kan word<strong>en</strong> overlegd e<strong>en</strong><br />

lege artis certificaat van volledige in<strong>en</strong>ting<br />

teg<strong>en</strong> de in het Veterinair Reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de<br />

daarbij behor<strong>en</strong>de Add<strong>en</strong>da vermelde


(besmettelijke) aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Uitzondering<br />

hierop zijn dier<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> uitbesteed<br />

omdat de eig<strong>en</strong> moeder niet in staat is h<strong>en</strong> te<br />

zog<strong>en</strong> (min);<br />

n. het door de wijze waarop m<strong>en</strong> zijn katt<strong>en</strong><br />

verkoopt niet of niet langer geacht kan<br />

word<strong>en</strong> de doelstelling van de ver<strong>en</strong>iging te<br />

onderschrijv<strong>en</strong>;<br />

o. het bij fokk<strong>en</strong> met of overdracht van e<strong>en</strong> kat<br />

handel<strong>en</strong> in strijd met de daartoe gestelde<br />

voorschrift<strong>en</strong> van het Stamboek Reglem<strong>en</strong>t;<br />

p. het zonder toestemming van de Ver<strong>en</strong>iging<br />

fokk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> kat waarop vanwege de<br />

Ver<strong>en</strong>iging e<strong>en</strong> fokbeperking of e<strong>en</strong><br />

fokverbod is opgelegd;<br />

q. handel<strong>en</strong> in strijd met de belang<strong>en</strong> van de<br />

ver<strong>en</strong>iging<br />

Straff<strong>en</strong><br />

18b.1 De ver<strong>en</strong>iging k<strong>en</strong>t de volg<strong>en</strong>de straff<strong>en</strong>, die<br />

naast elkaar kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgelegd:<br />

a. berisping;<br />

b. e<strong>en</strong> geldboete tot maximaal € 1.000,= per<br />

overtreding;<br />

c. publicatie, met naam <strong>en</strong> to<strong>en</strong>aam, in het<br />

ver<strong>en</strong>igingsperiodiek;<br />

d. ontzegging van het recht om binn<strong>en</strong> de<br />

ver<strong>en</strong>iging e<strong>en</strong> functie te bekled<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> maximum van ti<strong>en</strong> jaar;<br />

e. ontzegging van andere<br />

lidmaatschapsrecht<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> maximum<br />

van e<strong>en</strong> jaar;<br />

f. ontzetting uit het lidmaatschap van de<br />

ver<strong>en</strong>iging.<br />

18b.2 Wanneer het belang van de ver<strong>en</strong>iging dit eist,<br />

kunn<strong>en</strong> de in lid 1 onder d, e, <strong>en</strong> f g<strong>en</strong>oemde<br />

straff<strong>en</strong> in hun werking word<strong>en</strong> uitgebreid tot<br />

de met het bestrafte lid in één huis won<strong>en</strong>de<br />

led<strong>en</strong>.<br />

18b.3. De in lid 1 onder c, d, e <strong>en</strong> f g<strong>en</strong>oemde straff<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> ook, geheel of gedeeltelijk<br />

voorwaardelijk word<strong>en</strong> opgelegd met e<strong>en</strong><br />

proeftijd van hoogst<strong>en</strong>s twee jaar.<br />

18b.4 Bij oplegging van e<strong>en</strong> straf zal het bestuur de<br />

functionariss<strong>en</strong> van <strong>Mundikat</strong> die belang<br />

hebb<strong>en</strong> bij k<strong>en</strong>nisname van de beslissing op<br />

de hoogte stell<strong>en</strong>.<br />

AFDELINGEN, RASCLUBS EN WERKGROEPEN<br />

Artikel 19<br />

19.1 De ver<strong>en</strong>iging kan territoriale afdeling<strong>en</strong><br />

instell<strong>en</strong>. Met betrekking tot de instelling,<br />

opheffing, territoriale begr<strong>en</strong>zing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

organisatie beslist het bestuur met<br />

inachtneming van de in dit reglem<strong>en</strong>t gestelde<br />

regels.<br />

19.2 Het bestuur beslist over de instelling van e<strong>en</strong><br />

afdeling uit eig<strong>en</strong>er beweging dan wel naar<br />

aanleiding van e<strong>en</strong> gemotiveerd verzoek<br />

daartoe, dat is ondertek<strong>en</strong>d door t<strong>en</strong> minste<br />

25 stemgerechtigde led<strong>en</strong>.<br />

19.3 E<strong>en</strong> afdeling wordt bestuurd door t<strong>en</strong> minste<br />

e<strong>en</strong> dagelijks bestuur, te wet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorzitter,<br />

e<strong>en</strong> secretaris <strong>en</strong> e<strong>en</strong> p<strong>en</strong>ningmeester.<br />

19.4 Alle led<strong>en</strong> <strong>en</strong> kandidaat-led<strong>en</strong> die tot de<br />

betreff<strong>en</strong>de afdeling behor<strong>en</strong>, alsmede alle<br />

led<strong>en</strong> van het bestuur van de ver<strong>en</strong>iging,<br />

hebb<strong>en</strong> toegang tot de vergadering van de<br />

afdeling <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> het recht om aldaar het<br />

woord te voer<strong>en</strong>. Alle<strong>en</strong> led<strong>en</strong> van de<br />

ver<strong>en</strong>iging die tot de afdeling behor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

stemrecht.<br />

19.5 De algem<strong>en</strong>e vergadering van de afdeling kan<br />

e<strong>en</strong> reglem<strong>en</strong>t vaststell<strong>en</strong>. Het reglem<strong>en</strong>t mag<br />

ge<strong>en</strong> regels bevatt<strong>en</strong> welke strijdig zijn met<br />

<strong>en</strong>ig reglem<strong>en</strong>t van de ver<strong>en</strong>iging. Indi<strong>en</strong> dit<br />

toch het geval is zijn deze bepaling<strong>en</strong> nietig.<br />

Indi<strong>en</strong> het reglem<strong>en</strong>t van de afdeling in<br />

bepaalde gevall<strong>en</strong> niet voorziet, geld<strong>en</strong> de<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging.<br />

Artikel 19a – rasclubs<br />

19a.1 De ver<strong>en</strong>iging kan rasclubs instell<strong>en</strong>. Met<br />

betrekking tot de instelling, opheffing <strong>en</strong><br />

organisatie beslist het bestuur met inachtneming<br />

van de in dit reglem<strong>en</strong>t gestelde regels.<br />

19a.2 Het bestuur beslist over de instelling van e<strong>en</strong><br />

rasclub uit eig<strong>en</strong>er beweging dan wel naar<br />

aanleiding van e<strong>en</strong> gemotiveerd verzoek<br />

daartoe. Het verzoek di<strong>en</strong>t te zijn ondertek<strong>en</strong>d<br />

door t<strong>en</strong> minste 15 stemgerechtigde led<strong>en</strong> van<br />

de ver<strong>en</strong>iging die fokker, houder <strong>en</strong>/of liefhebber<br />

zijn van het ras waarvoor oprichting van e<strong>en</strong><br />

rasclub wordt verzocht.<br />

19a.3 E<strong>en</strong> rasclub wordt bestuurd door t<strong>en</strong>minste e<strong>en</strong><br />

dagelijks bestuur, te wet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorzitter, e<strong>en</strong><br />

secretaris <strong>en</strong> e<strong>en</strong> p<strong>en</strong>ningmeester. Alle<strong>en</strong><br />

gewone led<strong>en</strong>, gezinsled<strong>en</strong> <strong>en</strong> ereled<strong>en</strong> van de<br />

ver<strong>en</strong>iging zijn b<strong>en</strong>oembaar in het bestuur van<br />

e<strong>en</strong> rasclub.<br />

19a.4 De rasclub kan person<strong>en</strong> als lid toelat<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong><br />

lid van de ver<strong>en</strong>iging zijn.<br />

19a.5 Alle led<strong>en</strong> <strong>en</strong> kandidaat-led<strong>en</strong> van de rasclub,<br />

alsmede alle led<strong>en</strong> van het bestuur, hebb<strong>en</strong><br />

toegang tot de vergadering van de rasclub <strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> het recht om aldaar het woord te voer<strong>en</strong>.<br />

Alle<strong>en</strong> de led<strong>en</strong> van de rasclub die tev<strong>en</strong>s lid zijn<br />

van de ver<strong>en</strong>iging hebb<strong>en</strong> stemrecht.<br />

19a.6 De algem<strong>en</strong>e vergadering van de rasclub kan<br />

e<strong>en</strong> reglem<strong>en</strong>t vaststell<strong>en</strong>. Het reglem<strong>en</strong>t mag<br />

ge<strong>en</strong> regels bevatt<strong>en</strong> welke strijdig zijn met <strong>en</strong>ig<br />

reglem<strong>en</strong>t van de ver<strong>en</strong>iging. Indi<strong>en</strong> dit toch het<br />

geval is zijn deze bepaling<strong>en</strong> nietig. Indi<strong>en</strong> het<br />

reglem<strong>en</strong>t van de rasclub in bepaalde gevall<strong>en</strong><br />

niet voorziet, geld<strong>en</strong> de reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de<br />

ver<strong>en</strong>iging.<br />

Artikel 19b - werkgroep<strong>en</strong><br />

19b.1 De ver<strong>en</strong>iging kan werkgroep<strong>en</strong> instell<strong>en</strong>.<br />

19b.2 E<strong>en</strong> werkgroep heeft e<strong>en</strong> specifiek omschrev<strong>en</strong><br />

doelstelling, hetge<strong>en</strong> kan zijn het onder de<br />

aandacht br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ras waarvoor ge<strong>en</strong><br />

rasclub is ingesteld.<br />

19b.3 Met betrekking tot de instelling, opheffing <strong>en</strong><br />

organisatie beslist het bestuur met inachtneming<br />

van de in dit reglem<strong>en</strong>t gestelde regels.<br />

19b.4 Het bestuur beslist over de instelling van e<strong>en</strong><br />

werkgroep uit eig<strong>en</strong>er beweging dan wel naar<br />

aanleiding van e<strong>en</strong> gemotiveerd verzoek<br />

daartoe. Het verzoek di<strong>en</strong>t te zijn ondertek<strong>en</strong>d<br />

door t<strong>en</strong> minste 10 stemgerechtigde led<strong>en</strong> van de<br />

ver<strong>en</strong>iging.<br />

19b.5 E<strong>en</strong> werkgroep heeft t<strong>en</strong>minste e<strong>en</strong> voorzitter <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> secretaris. De werkgroep legt regelmatig<br />

verantwoording af van haar activiteit<strong>en</strong> aan het<br />

bestuur van de ver<strong>en</strong>iging.<br />

19b.6 E<strong>en</strong> werkgroep mag ook person<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> lid<br />

zijn van de ver<strong>en</strong>iging lat<strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong> aan haar<br />

activiteit<strong>en</strong>. Alle deelnemers aan de werkgroep<br />

<strong>en</strong> alle led<strong>en</strong> van het bestuur van de ver<strong>en</strong>iging<br />

hebb<strong>en</strong> toegang tot de vergadering<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere<br />

activiteit<strong>en</strong> van de werkgroep, voor zover de<br />

regels van <strong>Mundikat</strong> daaraan niet in de weg<br />

staan.<br />

19b.7 E<strong>en</strong> werkgroep kan met voorafgaande<br />

toestemming van het bestuur van de ver<strong>en</strong>iging<br />

e<strong>en</strong> reglem<strong>en</strong>t vaststell<strong>en</strong>.<br />

VERENIGINGSORGAAN<br />

Artikel 20<br />

20.1 T<strong>en</strong> behoeve van haar led<strong>en</strong> wordt door of


vanwege de ver<strong>en</strong>iging periodiek e<strong>en</strong><br />

ver<strong>en</strong>igingsorgaan uitgegev<strong>en</strong>.<br />

20.2 Voor de uitvoering hiervan b<strong>en</strong>oemt het bestuur<br />

e<strong>en</strong> redactiecommissie, alsmede e<strong>en</strong> acquisiteur<br />

voor de advert<strong>en</strong>ties.<br />

20.3 De redactiecommissie kan zich do<strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

bijstaan door één of meerdere al dan niet vaste<br />

medewerkers. De redactiecommissie is verplicht<br />

op aanwijzing van het bestuur in het<br />

ver<strong>en</strong>igingsorgaan ruimte beschikbaar te stell<strong>en</strong><br />

voor mededeling<strong>en</strong> van het bestuur of <strong>en</strong>ige<br />

andere afdeling <strong>en</strong>/of rasclub. Het bestuur bepaalt<br />

in overleg met de redactiecommissie de grootte<br />

van de toe te wijz<strong>en</strong> ruimte.<br />

20.4 In de maand februari van ieder kal<strong>en</strong>derjaar zal<br />

de redactiecommissie verslag do<strong>en</strong> van haar<br />

activiteit<strong>en</strong> in het afgelop<strong>en</strong> jaar <strong>en</strong> zal zij e<strong>en</strong><br />

begrotingsvoorstel ter goedkeuring bij het bestuur<br />

indi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

20.5 De acquisiteur van de advert<strong>en</strong>ties voor het<br />

ver<strong>en</strong>igingsorgaan zal in de maand januari van<br />

ieder kal<strong>en</strong>derjaar verslag do<strong>en</strong> van zijn/haar<br />

activiteit<strong>en</strong> aan het bestuur <strong>en</strong> de<br />

redactiecommissie. Dit verslag zal vergezeld<br />

gaan van e<strong>en</strong> prognose van de te verwacht<strong>en</strong><br />

advert<strong>en</strong>tie-inkomst<strong>en</strong> over het lop<strong>en</strong>de jaar.<br />

TARIEVEN<br />

Artikel 21<br />

21.1 Wijziging<strong>en</strong> in de te hanter<strong>en</strong> tariev<strong>en</strong> zoals<br />

bedoeld in artikel 7 lid 2 van de <strong>Statut<strong>en</strong></strong> zull<strong>en</strong> op<br />

voorstel van het bestuur door de algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering word<strong>en</strong> vastgesteld. De<br />

ingangsdatum van de wijziging<strong>en</strong> zal ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s<br />

op voorstel van het bestuur door de algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering word<strong>en</strong> vastgesteld. Overige<br />

tariev<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ingangsdatum word<strong>en</strong><br />

vastgesteld door het bestuur.<br />

VORMVEREISTEN<br />

Artikel 22<br />

22.1 De instemming van de led<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> voordracht<br />

of e<strong>en</strong> verzoek di<strong>en</strong>t te blijk<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> bij de<br />

secretaris van de ver<strong>en</strong>iging te overlegg<strong>en</strong> lijst<br />

met daarop de nam<strong>en</strong> <strong>en</strong> initial<strong>en</strong>, het volledige<br />

adres, het lidmaatschapsnummer <strong>en</strong> de<br />

handtek<strong>en</strong>ing van de individuele led<strong>en</strong>, tev<strong>en</strong>s<br />

di<strong>en</strong>t in het hoofd van deze lijst <strong>en</strong> in het hoofd van<br />

de ev<strong>en</strong>tuele vervolgpagina's aangegev<strong>en</strong> te zijn<br />

om welke zaak het gaat.<br />

22.2 Uitsluit<strong>en</strong>d led<strong>en</strong> <strong>en</strong> gezinsled<strong>en</strong> die aan hun<br />

verplichting<strong>en</strong> jeg<strong>en</strong>s de ver<strong>en</strong>iging hebb<strong>en</strong><br />

voldaan <strong>en</strong> die niet geschorst zijn kunn<strong>en</strong> bij de<br />

vaststelling van het vereiste aantal meegeteld<br />

word<strong>en</strong>.<br />

22.3<br />

BIJZONDERE EN ALGEMENE BEPALINGEN<br />

Artikel 23<br />

23.1 Alle<strong>en</strong> de bij de secretaris van de ver<strong>en</strong>iging<br />

schriftelijk ingedi<strong>en</strong>de verzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

gedeponeerde klacht<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> in behandeling<br />

word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

23.2 In voorkom<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong> waarin het bestuur e<strong>en</strong><br />

besluit moet nem<strong>en</strong> dat zodanig spoedeis<strong>en</strong>d is<br />

dat zij <strong>en</strong>ig uitstel niet verantwoord acht in het<br />

belang van de ver<strong>en</strong>iging is het bestuur bevoegd<br />

tot het nem<strong>en</strong> van alle noodzakelijke<br />

maatregel<strong>en</strong>.<br />

23.3 In zodanige gevall<strong>en</strong> als bedoeld in lid 2 van dit<br />

artikel zal het bestuur verplicht zijn zodanige<br />

besluit<strong>en</strong> zoveel mogelijk het karakter te gev<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> voorlopige voorzi<strong>en</strong>ing.<br />

23.4 De verschill<strong>en</strong>de reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, met uitzondering<br />

van de statut<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> bij gewone meerderheid<br />

van stemm<strong>en</strong> op elke algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering, hetzij op voorstel van het<br />

bestuur, hetzij op voorstel van de led<strong>en</strong>, word<strong>en</strong><br />

gewijzigd. Voorstell<strong>en</strong> hiertoe di<strong>en</strong><strong>en</strong> op de in de<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gestelde wijze word<strong>en</strong> gedaan. Het<br />

bestuur zal de reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, met uitzondering van<br />

de statut<strong>en</strong>, met ingang van 1 januari van ieder<br />

jaar aanpass<strong>en</strong> voor zover de besluitvorming<br />

binn<strong>en</strong> de FIFe daartoe noodzaakt, zonder dat<br />

daartoe stemming binn<strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e<br />

led<strong>en</strong>vergadering is vereist.<br />

23.5 Voor zowel klager als verweerder staat beroep<br />

op<strong>en</strong> bij de Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering.


VETERINAIR REGLEMENT<br />

VERSIE <strong>2023</strong><br />

FOKKEN<br />

BEGRIPSBEPALINGEN<br />

Fokdier<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> kater, die nageslacht verwekt of met die bedoeling<br />

wordt gehoud<strong>en</strong>, wordt geacht e<strong>en</strong> dekkater te zijn.<br />

E<strong>en</strong> poes, die nageslacht voortbr<strong>en</strong>gt of met die bedoeling<br />

wordt gehoud<strong>en</strong>, wordt geacht e<strong>en</strong> fokpoes te zijn.<br />

Kitt<strong>en</strong>s<br />

Katt<strong>en</strong> jonger dan 10 maand<strong>en</strong>.<br />

Cattery<br />

Huishoud<strong>en</strong> van (ras)katt<strong>en</strong>, waarmee al dan niet geshowd<br />

of gefokt wordt.<br />

Beslot<strong>en</strong> cattery<br />

E<strong>en</strong> cattery waarvan ge<strong>en</strong> van de katt<strong>en</strong> in direct contact<br />

komt met katt<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong>.<br />

(Katt<strong>en</strong>)Fokker<br />

Iemand die één of meerdere dekkaters <strong>en</strong> /of fokpoez<strong>en</strong><br />

houdt, vaak eig<strong>en</strong>aar van e<strong>en</strong> cattery.<br />

Buit<strong>en</strong>dekking<br />

E<strong>en</strong> dekking die gegev<strong>en</strong> aan of ontvang<strong>en</strong> wordt door e<strong>en</strong><br />

kat die ge<strong>en</strong> deel uit maakt van de eig<strong>en</strong> cattery.<br />

VC<br />

Veterinaire commissie<br />

Bestuur<br />

Bestuur van <strong>Mundikat</strong><br />

De ver<strong>en</strong>iging<br />

De ver<strong>en</strong>iging <strong>Mundikat</strong> verteg<strong>en</strong>woordigd door haar<br />

bestuur.<br />

Secretaris<br />

De secretaris van de Veterinaire Commissie<br />

C<strong>en</strong>traal Meldpunt<br />

Meldpunt besmettelijke ziektes/aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

DEEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN<br />

HOOFDSTUK 1 DE FOKKER<br />

ALGEMEEN<br />

Artikel 1<br />

1.1 E<strong>en</strong> fokker di<strong>en</strong>t zich bij de uitoef<strong>en</strong>ing van<br />

zijn/haar hobby- of bedrijfsmatige fok, te houd<strong>en</strong><br />

aan hetge<strong>en</strong> geregeld is bij wet <strong>en</strong> in de<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>Mundikat</strong> <strong>en</strong> de FIFe met<br />

betrekking tot het houd<strong>en</strong>, fokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> verkop<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

of weggev<strong>en</strong> vervreemd<strong>en</strong> van (ras)katt<strong>en</strong>.<br />

1.2 Elk fokkerlid is verplicht (moet) zich te houd<strong>en</strong> aan<br />

het door <strong>Mundikat</strong> <strong>en</strong> de FIFe vastgestelde<br />

veterinaire reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

1.3 Indi<strong>en</strong> het bestuur vaststelt dat <strong>en</strong>ig lid zich niet<br />

houdt aan de in artikel 1.2 neergelegde<br />

verplichting, is het bestuur van <strong>Mundikat</strong> bevoegd<br />

de nakoming daarvan dwing<strong>en</strong>d aan het in<br />

overtreding zijnde lid op te legg<strong>en</strong>, dit kan<br />

ev<strong>en</strong>tueel in combinatie met disciplinaire<br />

maatregel<strong>en</strong>, zoals neergelegd in het disciplinair<br />

reglem<strong>en</strong>t van <strong>Mundikat</strong><br />

1.4 Elke catteryhouder is verplicht e<strong>en</strong> zodanige<br />

administratie te voer<strong>en</strong>, dat in ieder geval de naam,<br />

stamboeknummer van de kat, naam <strong>en</strong> adres van<br />

de eig<strong>en</strong>aar, bek<strong>en</strong>d zijn van:<br />

a. katt<strong>en</strong> aan wie dekking<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> zijn,<br />

inclusief datum dekking<br />

b. katt<strong>en</strong> waarvan dekking<strong>en</strong> zijn ontvang<strong>en</strong>,<br />

inclusief datum dekking<br />

c. uitzetkatt<strong>en</strong>, inclusief datum uit huis plaatsing<br />

d. verkochte, weggegev<strong>en</strong> of uit huis geplaatste<br />

katt<strong>en</strong>, inclusief datum uit huis plaatsing<br />

e. aangekochte of gekreg<strong>en</strong> katt<strong>en</strong>, inclusief<br />

datum in huis plaatsing.<br />

1.5 Elke fokker di<strong>en</strong>t de (veterinaire) regels van<br />

<strong>Mundikat</strong> <strong>en</strong> de FIFe toe te pass<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel<br />

in sam<strong>en</strong>spraak met zijn of haar dier<strong>en</strong>arts e<strong>en</strong><br />

veterinair verantwoord catterybeleid te voer<strong>en</strong><br />

waarmee de kans op gezondheids- <strong>en</strong><br />

welzijnsproblem<strong>en</strong> bij de katt<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de cattery<br />

word<strong>en</strong> geminimaliseerd.<br />

1.6 Elk lid is verplicht e<strong>en</strong> zodanige administratie te<br />

voer<strong>en</strong>, dat in ieder geval alle officiële<br />

persoonlijke <strong>en</strong> medische gegev<strong>en</strong>s van de<br />

katt<strong>en</strong> in zijn eig<strong>en</strong>dom bek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> in zijn bezit<br />

zijn.<br />

HOOFDSTUK 2 DE FOKDIEREN<br />

FOKDIEREN ALGEMEEN<br />

Artikel 2<br />

2.1 E<strong>en</strong> kat, waarmee wordt gefokt, di<strong>en</strong>t t<strong>en</strong> tijde<br />

van de dekking gezond te zijn <strong>en</strong> in e<strong>en</strong> goede<br />

conditie te verker<strong>en</strong>. Het verdi<strong>en</strong>t aanbeveling<br />

vóór de dekking e<strong>en</strong> daartoe geldige<br />

gezondheidsverklaring van de dier<strong>en</strong>arts te<br />

verkrijg<strong>en</strong>.<br />

2.2 Alle fokdier<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

microchip of tatoeage die id<strong>en</strong>tificatie mogelijk<br />

maakt. De id<strong>en</strong>tificatiecode van beide ouders<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> op de stamboom te word<strong>en</strong> vermeld.<br />

Deze bepaling<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> niet voor dekkaters die<br />

niet in de FIFe zijn geregistreerd.<br />

2.3 Fokdier<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> vrij te zijn van ernstige<br />

zichtbare <strong>en</strong>/of onzichtbare (erfelijke)<br />

aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

2.4 Fokdier<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> afwijking(<strong>en</strong>) hebb<strong>en</strong>, die<br />

voorkom<strong>en</strong> op de lijst "(erfelijke) aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>",<br />

van de ver<strong>en</strong>iging welke op regelmatige basis<br />

wordt vastgesteld <strong>en</strong> gepubliceerd. Alle fokdier<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> in het bezit te zijn van de b<strong>en</strong>odigde<br />

papier<strong>en</strong> <strong>en</strong> test<strong>en</strong>, specifiek voor de<br />

problematiek voor het ras <strong>en</strong>/of de kleur, zoals<br />

aangegev<strong>en</strong> in de add<strong>en</strong>da.<br />

2.5 De VC kan e<strong>en</strong> fokbeperking oplegg<strong>en</strong><br />

2.6 Het bestuur kan e<strong>en</strong> fokverbod oplegg<strong>en</strong>.<br />

2.7 De ver<strong>en</strong>iging adviseert fokkers hun fokdier<strong>en</strong> te


lat<strong>en</strong> test<strong>en</strong> op bek<strong>en</strong>de (erfelijke) aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> overzicht van de geadviseerde test<strong>en</strong> is<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> Add<strong>en</strong>dum van dit<br />

Reglem<strong>en</strong>t.<br />

2.8 De ver<strong>en</strong>iging adviseert fokkers van alle<br />

fokdier<strong>en</strong> de bloedgroep te bepal<strong>en</strong>.<br />

2.9 De ver<strong>en</strong>iging kan test<strong>en</strong> verplicht stell<strong>en</strong>.<br />

2.10 Led<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> er op toe te zi<strong>en</strong>, dat e<strong>en</strong> kat niet<br />

voor langere tijd verstok<strong>en</strong> blijft van m<strong>en</strong>selijk<br />

gezelschap.<br />

2.11 Beide ouderdier<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong> over<br />

e<strong>en</strong> ‘negatieve navelbreuk’ dier<strong>en</strong>artsverklaring.<br />

DEKKATERS<br />

Artikel 3<br />

3.1 E<strong>en</strong> dekkater di<strong>en</strong>t te beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong>verblijf <strong>en</strong> zo mogelijk ook e<strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>verblijf, welke aan de huisvestingsnorm<strong>en</strong><br />

van de ver<strong>en</strong>iging zoals opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in hoofdstuk<br />

4 van dit reglem<strong>en</strong>t di<strong>en</strong><strong>en</strong> te voldo<strong>en</strong>.<br />

3.2 E<strong>en</strong> dekruimte di<strong>en</strong>t te beschikk<strong>en</strong> over<br />

voldo<strong>en</strong>de vluchtruimte voor de kater<br />

3.3 De ver<strong>en</strong>iging adviseert dat e<strong>en</strong> kater waarmee<br />

gefokt wordt, bij buit<strong>en</strong>dekking<strong>en</strong> in het bezit<br />

di<strong>en</strong>t te zijn van e<strong>en</strong> leukemie- <strong>en</strong> aidstest niet<br />

ouder dan 1 jaar, die aangeeft dat de kater vrij is<br />

van leukemie <strong>en</strong> aids.<br />

3.4 Bij e<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> cattery is het advies dat e<strong>en</strong><br />

kater voor zijn eerste dekking t<strong>en</strong>minste 1 x<br />

negatief getest di<strong>en</strong>t te zijn op leukemie <strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong>aids.<br />

3.5 >>>DELETE 01.01.<strong>2023</strong><br />

3.6 E<strong>en</strong> dekkater di<strong>en</strong>t in het bezit te zijn van e<strong>en</strong><br />

geldige vaccinatie teg<strong>en</strong> katt<strong>en</strong>- <strong>en</strong> niesziekte,<br />

waarvan de geldigheidsduur niet mag zijn<br />

overschred<strong>en</strong>. De geldigheidsduur van de<br />

vaccinaties is vermeld in e<strong>en</strong> Add<strong>en</strong>dum van dit<br />

Reglem<strong>en</strong>t.<br />

3.7 E<strong>en</strong> dekkater di<strong>en</strong>t tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> geldige<br />

dier<strong>en</strong>artsverklaring te bezitt<strong>en</strong> dat beide testikels<br />

volledig zijn ingedaald.<br />

FOKPOEZEN<br />

Artikel 4<br />

4.1 De ver<strong>en</strong>iging adviseert dat e<strong>en</strong> poes waarmee<br />

gefokt wordt, bij buit<strong>en</strong>dekking<strong>en</strong> in het bezit<br />

di<strong>en</strong>t te zijn van e<strong>en</strong> leukemie- <strong>en</strong> aidstest, niet<br />

ouder dan 1 jaar, die aangeeft, dat de poes vrij is<br />

van leukemie- <strong>en</strong> aids.<br />

4.2 Bij e<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> cattery is het advies dat e<strong>en</strong><br />

fokpoes voor de eerste dekking t<strong>en</strong>minste 1 x<br />

negatief getest di<strong>en</strong>t te zijn op leukemie <strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong>aids.<br />

4.3 >>>DELETE 01.01.<strong>2023</strong>.<br />

4.4 E<strong>en</strong> fokpoes di<strong>en</strong>t in het bezit te zijn van e<strong>en</strong><br />

geldige vaccinatie teg<strong>en</strong> katt<strong>en</strong>- <strong>en</strong> niesziekte,<br />

waarvan de geldigheidsduur niet mag zijn<br />

overschred<strong>en</strong>. De geldigheidsduur van de<br />

vaccinaties is vermeld in e<strong>en</strong> Add<strong>en</strong>dum van dit<br />

Reglem<strong>en</strong>t.<br />

4.5 De fokker di<strong>en</strong>t er op toe te zi<strong>en</strong> dat in geval van<br />

dekking de vaccinatie nog minimaal 4 maand<strong>en</strong><br />

geldig is. Dit ter voorkoming van hervaccinatie<br />

tijd<strong>en</strong>s zwangerschap of gedur<strong>en</strong>de het zog<strong>en</strong><br />

van de kitt<strong>en</strong>s daar dit schadelijke effect<strong>en</strong> kan<br />

hebb<strong>en</strong>.<br />

4.6 Met e<strong>en</strong> fokpoes mog<strong>en</strong> niet meer dan twee<br />

nest<strong>en</strong> per twaalf maand<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet meer dan drie<br />

nest<strong>en</strong> per vier<strong>en</strong>twintig maand<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gefokt,<br />

te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanaf de datum van de geboorte van<br />

het eerste nest.<br />

HOOFDSTUK 3 DE OVERDRACHT VAN KITTENS<br />

Artikel 5<br />

5.1 E<strong>en</strong> kitt<strong>en</strong> mag pas afgegev<strong>en</strong>, tijdelijk uitbesteed,<br />

weggegev<strong>en</strong> of in ontvangst g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

aan/door de nieuwe eig<strong>en</strong>aar, indi<strong>en</strong> het goed<br />

gezond is, t<strong>en</strong>minste veerti<strong>en</strong> wek<strong>en</strong> oud <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gewicht heeft bereikt dat volg<strong>en</strong>s rasnorm<strong>en</strong>, zie<br />

bijlage, acceptabel is. Het kitt<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t in het bezit<br />

te zijn van e<strong>en</strong> in<strong>en</strong>tingsboekje <strong>en</strong> e<strong>en</strong> volledige<br />

in<strong>en</strong>ting teg<strong>en</strong> katt<strong>en</strong>- <strong>en</strong> niesziekte van t<strong>en</strong>minste<br />

7 dag<strong>en</strong> oud. Uitzondering hierop is het tijdelijk<br />

onderbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> min.<br />

5.2 E<strong>en</strong> kitt<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t bij overdracht te beschikk<strong>en</strong> over<br />

e<strong>en</strong> microchip. En het chipnummer di<strong>en</strong>t in of op<br />

de stamboom aangegev<strong>en</strong> te staan.<br />

5.3 E<strong>en</strong> kitt<strong>en</strong>/kat di<strong>en</strong>t op het mom<strong>en</strong>t van overdracht<br />

vrij te zijn van besmettelijke<br />

ziektes/aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, vrij te zijn van<br />

dermatophyt<strong>en</strong> (schimmels) <strong>en</strong> parasiet<strong>en</strong><br />

(worm<strong>en</strong>, vlooi<strong>en</strong>, mijt<strong>en</strong> etc.) <strong>en</strong> in e<strong>en</strong> goede<br />

conditie te verker<strong>en</strong>.<br />

5.4 E<strong>en</strong> kitt<strong>en</strong>, dat lijdt aan één van de (erfelijke)<br />

aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals vermeld op de lijst "(erfelijke)<br />

aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>" van de ver<strong>en</strong>iging, mag niet<br />

verkocht word<strong>en</strong> als fokdier. De fokker di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

verzoek voor e<strong>en</strong> fokverbod op de stamboom in<br />

te di<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de stamboekcommissie. Dit verzoek<br />

kan uitsluit<strong>en</strong>d aangevraagd word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong><br />

hiervoor bewijs van uw dier<strong>en</strong>arts wordt overlegd.<br />

5.5 E<strong>en</strong> kitt<strong>en</strong> dat verkocht wordt als fokdier di<strong>en</strong>t bij<br />

overdracht in het bezit te zijn van de b<strong>en</strong>odigde<br />

papier<strong>en</strong> <strong>en</strong> test<strong>en</strong>, specifiek voor de problematiek<br />

voor het ras <strong>en</strong>/of de kleur, zoals aangegev<strong>en</strong> op<br />

de lijst erfelijke aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging.<br />

HOOFDSTUK 4 HUISVESTING<br />

ALGEMENE REGELS<br />

Artikel 6<br />

6.1 De meest ideale situatie voor het houd<strong>en</strong> van<br />

katt<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> normale huisvesting in de woning,<br />

waarbij de kat deel uitmaakt van het dagelijks<br />

huiselijk verkeer. In deze situatie di<strong>en</strong>t iedere kat<br />

over e<strong>en</strong> ruimte van t<strong>en</strong> minste 4m2 te<br />

beschikk<strong>en</strong>.<br />

6.2 Deze ruimte(s) di<strong>en</strong><strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong> over vers<br />

drinkwater <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de voedsel <strong>en</strong> attribut<strong>en</strong><br />

om verveling teg<strong>en</strong> te gaan, zoals krab- <strong>en</strong><br />

klimpal<strong>en</strong> <strong>en</strong> speeltjes.<br />

6.3 De voorkeur gaat tev<strong>en</strong>s uit naar e<strong>en</strong> situatie<br />

waarin de dier<strong>en</strong> niet gebond<strong>en</strong> zijn aan één<br />

ruimte, maar zich vrijelijk kunn<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong> van<br />

de <strong>en</strong>e naar de andere ruimte. Hiermee wordt<br />

tegemoetgekom<strong>en</strong> aan de behoefte van het dier<br />

zich van de andere in huis aanwezige dier<strong>en</strong> af<br />

te scheid<strong>en</strong>, waarmee het niveau van stress<br />

aanzi<strong>en</strong>lijk gereduceerd wordt.<br />

HUISVESTING KATER<br />

Artikel 7<br />

7.1 De vaste verblijfplaats van één opgeslot<strong>en</strong> kater<br />

di<strong>en</strong>t t<strong>en</strong>minste 6m2 te zijn <strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste 1.80m<br />

hoog<br />

7.2 De vaste verblijfplaats di<strong>en</strong>t tev<strong>en</strong>s daglicht<br />

hebb<strong>en</strong>, met bij voorkeur zon <strong>en</strong> de mogelijkheid<br />

aan de kat bied<strong>en</strong> naar buit<strong>en</strong> te kijk<strong>en</strong>.<br />

7.3 In de ruimte di<strong>en</strong>t vers drinkwater, voldo<strong>en</strong>de<br />

voedsel <strong>en</strong> attribut<strong>en</strong> aanwezig te zijn om<br />

verveling teg<strong>en</strong> te gaan, zoals e<strong>en</strong> krab- <strong>en</strong><br />

klimpaal <strong>en</strong> speelgoed.<br />

7.4 De ruimte moet e<strong>en</strong>voudig zijn schoon te houd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> moet voorzi<strong>en</strong> zijn van e<strong>en</strong> katt<strong>en</strong>bak <strong>en</strong><br />

dagelijks ververst drinkwater.<br />

7.5 E<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>r<strong>en</strong> is verplicht, t<strong>en</strong>zij aangetoond kan<br />

word<strong>en</strong> dat dit buit<strong>en</strong> het kader van de ruimtelijke<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> van de woning ligt.<br />

7.6 De houder di<strong>en</strong>t erop toe te zi<strong>en</strong> dat de kater niet<br />

voor langere tijd verstok<strong>en</strong> blijft van m<strong>en</strong>selijk <strong>en</strong><br />

dierlijk gezelschap<br />

7.7 De ruimte di<strong>en</strong>t regelmatig schoongemaakt, doch<br />

minimaal 1 x per week ontsmet te word<strong>en</strong> met


e<strong>en</strong> daartoe bestemd product.<br />

HUISVESTING POEZEN<br />

Artikel 8<br />

8.1 Poez<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nooit gehoud<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong><br />

verblijf, t<strong>en</strong>zij quarantainemaatregel<strong>en</strong> hierom<br />

vrag<strong>en</strong> of wanneer zij kitt<strong>en</strong>s heeft.<br />

8.2 E<strong>en</strong> kitt<strong>en</strong>kooi di<strong>en</strong>t te voldo<strong>en</strong> aan de<br />

standaardafmeting<strong>en</strong> vb<strong>en</strong> minimaal 0,70m X<br />

0,70m X 1,20m.<br />

8.3 Ook indi<strong>en</strong> de poes kitt<strong>en</strong>s heeft di<strong>en</strong>t zij niet<br />

perman<strong>en</strong>t in de kitt<strong>en</strong>kooi gehoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

Van tijd tot tijd di<strong>en</strong>t zij de mogelijkheid te hebb<strong>en</strong><br />

zich vrij te beweg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de andere in huis<br />

aanwezige dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

HUISVESTING QUARANTAINE<br />

Artikel 9<br />

9.1 Er di<strong>en</strong>t te all<strong>en</strong> tijde e<strong>en</strong> mogelijkheid tot<br />

afzondering van ziektegevall<strong>en</strong> te zijn.<br />

9.2 Daar deze afzondering slechts plaatsvindt in<br />

noodsituaties kan deze ruimte van beperktere<br />

afmeting<strong>en</strong><br />

c.q. omvang zijn dan e<strong>en</strong> perman<strong>en</strong>te<br />

verblijfplaats. De ruimte di<strong>en</strong>t minimaal 4m2 te<br />

zijn <strong>en</strong> min 1.80m hoog. Ook deze ruimte di<strong>en</strong>t<br />

voorzi<strong>en</strong> te zijn van vers drinkwater <strong>en</strong> attribut<strong>en</strong><br />

die verveling teg<strong>en</strong> gaan.<br />

9.3 E<strong>en</strong> in quarantaine geplaatst dier mag niet<br />

verstok<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>selijk gezelschap.<br />

9.4 Voor e<strong>en</strong> quarantaine ruimte di<strong>en</strong><strong>en</strong> de<br />

b<strong>en</strong>odigde extra hygiënische maatregel<strong>en</strong> in acht<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

9.5 Quarantainemaatregel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in overleg met<br />

de dier<strong>en</strong>arts <strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>iging, of e<strong>en</strong> daartoe<br />

door de ver<strong>en</strong>iging aangewez<strong>en</strong> persoon of<br />

person<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

HOOFDSTUK 5 BESMETTELIJKE<br />

AANDOENINGEN/ SLUITING CATTERY<br />

BESMETTELIJKE AANDOENINGEN<br />

Artikel 10<br />

10.1 Led<strong>en</strong> zijn verplicht bij bestaan of vermoed<strong>en</strong> van<br />

bestaan van <strong>en</strong>ige voor katt<strong>en</strong> besmettelijke<br />

aando<strong>en</strong>ing bij dier<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in hun<br />

huishouding onmiddellijk e<strong>en</strong> (dier<strong>en</strong>)arts te<br />

raadpleg<strong>en</strong> <strong>en</strong> melding hiervan te do<strong>en</strong> bij het<br />

c<strong>en</strong>trale meldpunt.<br />

10.2 Led<strong>en</strong> zijn verplicht bij geblek<strong>en</strong> bestaan van e<strong>en</strong><br />

voor katt<strong>en</strong> besmettelijke aando<strong>en</strong>ing binn<strong>en</strong> hun<br />

huishoud<strong>en</strong>, met de eig<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>arts e<strong>en</strong><br />

verantwoord behandelingsplan op te stell<strong>en</strong>,<br />

hierbij di<strong>en</strong>t het veterinair reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> daarbij<br />

gevoegde protocoll<strong>en</strong> inzake de bestrijding van<br />

besmettelijke ziekt<strong>en</strong>/aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van <strong>Mundikat</strong><br />

als uitgangspunt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

10.3 Led<strong>en</strong> zijn verplicht bij geblek<strong>en</strong> bestaan van e<strong>en</strong><br />

besmettelijke aando<strong>en</strong>ing in hun huishouding de<br />

eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> van katt<strong>en</strong> met wie rec<strong>en</strong>t contact is<br />

gweest op aanwijzing van <strong>en</strong> in overleg met het<br />

c<strong>en</strong>trale meldpunt, onmiddellijk hiervan in k<strong>en</strong>nis<br />

te stell<strong>en</strong>.<br />

10.4 Led<strong>en</strong> zijn verplicht het meldpunt schriftelijk<br />

toestemming te gev<strong>en</strong> om bij de behandel<strong>en</strong>de<br />

dier<strong>en</strong>arts informatie in te winn<strong>en</strong> met betrekking<br />

tot de gemelde ziektegevall<strong>en</strong>.<br />

10.5 Indi<strong>en</strong> led<strong>en</strong> niet op e<strong>en</strong> verantwoorde wijze<br />

omgaan met e<strong>en</strong> besmettelijke aando<strong>en</strong>ing<br />

binn<strong>en</strong> de cattery is het <strong>Mundikat</strong> bestuur<br />

bevoegd het lid dwing<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong> voor te<br />

schrijv<strong>en</strong>.<br />

SLUITING VAN DE CATTERY<br />

Artikel 11<br />

11.1 <strong>Mundikat</strong> of zijn daartoe aangewez<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordiger(s) kan het betrokk<strong>en</strong> lid <strong>en</strong> de<br />

op hetzelfde adres won<strong>en</strong>de gezins- <strong>en</strong><br />

jeugdled<strong>en</strong> verplicht<strong>en</strong> de cattery te sluit<strong>en</strong>. Deze<br />

beslissing wordt betrokk<strong>en</strong>e schriftelijk<br />

meegedeeld.<br />

11.2 De sluitingsduur is voor onbepaalde tijd <strong>en</strong><br />

afhankelijk van de geconstateerde aando<strong>en</strong>ing <strong>en</strong><br />

de resultat<strong>en</strong> van de behandeling.<br />

11.3 U di<strong>en</strong>t de voorschrift<strong>en</strong> van de behandel<strong>en</strong>d<br />

dier<strong>en</strong>arts <strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>iging op te volg<strong>en</strong>.<br />

11.4 Ter voorkoming <strong>en</strong> het zoveel mogelijk vermijd<strong>en</strong><br />

van de uitbreiding van de besmetting, is het de<br />

betrokk<strong>en</strong> persoon/person<strong>en</strong> wi<strong>en</strong>s cattery<br />

geslot<strong>en</strong> is verbod<strong>en</strong>:<br />

a. e<strong>en</strong> kat te verkop<strong>en</strong>, kop<strong>en</strong>, weg te gev<strong>en</strong> of<br />

t<strong>en</strong>toon te stell<strong>en</strong><br />

b. zijn/haar kat(t<strong>en</strong>) e<strong>en</strong> dekking te lat<strong>en</strong> gev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>/of te lat<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong><br />

c. indi<strong>en</strong> de aard van de besmetting zodanig is<br />

dat de besmetting ook via person<strong>en</strong> kan<br />

plaatsvind<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> ook persoonlijke<br />

contact<strong>en</strong> zoveel mogelijk vermed<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>.<br />

11.5 Elke catteryhouder/lid is verplicht zijn bescheid<strong>en</strong><br />

zodanig te beher<strong>en</strong>, dat onder andere bek<strong>en</strong>d is<br />

aan wie dekking<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>/of van wie<br />

dekking<strong>en</strong> zijn ontvang<strong>en</strong>, welke katt<strong>en</strong> uitgezet<br />

zijn <strong>en</strong> welke verkocht of weggegev<strong>en</strong> zijn. Elke<br />

catteryhouder/lid is verplicht het C<strong>en</strong>trale<br />

Meldpunt op<strong>en</strong>ing van zak<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t de<br />

contact<strong>en</strong> die hebb<strong>en</strong> plaatsgevond<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de<br />

de<br />

incubatietijd/vermoedelijke<br />

besmettingsperiode. Hierna kan de veterinaire<br />

commissie van de ver<strong>en</strong>iging beoordel<strong>en</strong> of <strong>en</strong> in<br />

hoeverre er pass<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11.6 Tev<strong>en</strong>s is dit reglem<strong>en</strong>t van toepassing op<br />

verblijfplaats<strong>en</strong> van katt<strong>en</strong> welke gedur<strong>en</strong>de de<br />

incubatietijd/vermoedelijke besmettingstijd de<br />

inmiddels geslot<strong>en</strong> cattery hebb<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong>.<br />

11.7 De veterinaire regels zijn van toepassing op alle<br />

katt<strong>en</strong> die aanwezig zijn in de cattery, dus ook op<br />

logees of p<strong>en</strong>sionkatt<strong>en</strong><br />

11.8 De ver<strong>en</strong>iging heeft de bevoegdheid e<strong>en</strong><br />

cattery/lid weer op<strong>en</strong> te verklar<strong>en</strong>. Dit besluit zal<br />

ook schriftelijk aan de betreff<strong>en</strong>de persoon<br />

word<strong>en</strong> medegedeeld.<br />

11.9 De voorschrift<strong>en</strong> zoals bedoeld in artikel 11.3<br />

zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vervat in Protocoll<strong>en</strong> welke als<br />

Add<strong>en</strong>dum aan dit Reglem<strong>en</strong>t zijn toegevoegd <strong>en</strong><br />

welke regelmatig word<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong> op basis van de<br />

stand der zak<strong>en</strong> in de Veterinaire Wet<strong>en</strong>schap.<br />

DEEL 2 INRICHTING VAN DE<br />

VETERINAIRE COMMISSIE<br />

HOOFDSTUK 6 TAAKSTELLING EN BELEID<br />

VETERINAIR BELEID<br />

Artikel 12<br />

12.1 Het beleid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de zak<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de<br />

het welzijn van de katt<strong>en</strong> in <strong>Mundikat</strong> <strong>en</strong> de<br />

veterinaire zak<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>Mundikat</strong>, is gericht op


het nalev<strong>en</strong> van de wetgeving van de<br />

Nederlandse overheid op dat gebied, c<strong>en</strong>trale<br />

regelgeving vanuit het OP (Overleg Platform<br />

Nederlandse Cat Fancy), de door de FIFe<br />

voorgestelde voorschrift<strong>en</strong> <strong>en</strong> het beleid van<br />

<strong>Mundikat</strong> in deze.<br />

12.2 Om dit beleid uit te voer<strong>en</strong> wordt door het bestuur<br />

e<strong>en</strong> commissie ingesteld, de Veterinaire<br />

Commissie, verder te noem<strong>en</strong>: V.C.<br />

TAAKSTELLING<br />

Artikel 13<br />

13.1 Het adviser<strong>en</strong> van het bestuur inzake veterinair<br />

beleid.<br />

13.2 Voorlichting gev<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of do<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de<br />

katt<strong>en</strong>welzijn <strong>en</strong> veterinaire zak<strong>en</strong>.<br />

13.3 Behandeling van klacht<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de<br />

veterinaire zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> katt<strong>en</strong>welzijnszak<strong>en</strong>.<br />

13.4 Controle van catteries op verzoek van de<br />

eig<strong>en</strong>aar, op initiatief van de V.C. of op verzoek<br />

van het bestuur.<br />

13.5 Zorgdrag<strong>en</strong> voor de veterinaire keuring bij<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De V.C. is belast met het<br />

uitnodig<strong>en</strong> van de dier<strong>en</strong>arts<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling zal één der commissieled<strong>en</strong><br />

aanwezig zijn om toe te zi<strong>en</strong> opnaleving van het<br />

reglem<strong>en</strong>t voor veterinaire zak<strong>en</strong>.<br />

13.6 In geval e<strong>en</strong> lid zich onttrekt aan de door de V.C.<br />

opgelegde maatregel<strong>en</strong> is de V.C. verplicht dit te<br />

meld<strong>en</strong> aan het bestuur. Het bestuur kan<br />

ev<strong>en</strong>tueel aanvull<strong>en</strong>de disciplinaire maatregel<strong>en</strong><br />

oplegg<strong>en</strong>, conform de betreff<strong>en</strong>de bepaling<strong>en</strong> in<br />

de <strong>Statut<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> de diverse reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

13.7 De commissie zorgt ervoor dat er op<br />

verantwoorde wijze archief gevoerd wordt.<br />

13.8 De commissie informeert de led<strong>en</strong> van <strong>Mundikat</strong><br />

via artikel<strong>en</strong> in <strong>Mundikat</strong> magazine, de website<br />

<strong>en</strong>/of door het organiser<strong>en</strong> van lezing<strong>en</strong>.<br />

HOOFDSTUK 7 SAMENSTELLING<br />

SAMENSTELLING<br />

Artikel 14<br />

14.1 De V.C. bestaat uit t<strong>en</strong> minste drie led<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

voorzitter,e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> lid <strong>en</strong> e<strong>en</strong> secretaris <strong>en</strong><br />

wordt ondersteund door t<strong>en</strong>minste e<strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong>arts.<br />

14.2 Het bestuurslid belast met veterinaire zak<strong>en</strong> is<br />

tev<strong>en</strong>s lid van de V.C.<br />

14.3 Op voordracht van <strong>Mundikat</strong> kunn<strong>en</strong> led<strong>en</strong> van<br />

de<br />

V.C. zitting hebb<strong>en</strong> nam<strong>en</strong>s <strong>Mundikat</strong> in<br />

verschill<strong>en</strong>de werkgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of stichting<strong>en</strong> die<br />

werkzaam zijn op het gebied van gezondheid <strong>en</strong><br />

welzijn van katt<strong>en</strong>.<br />

GEHEIMHOUDING<br />

Artikel 15<br />

15.1 De led<strong>en</strong> van de V.C. hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

geheimhoudingsplicht t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

veterinaire bevinding<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t katt<strong>en</strong> van de<br />

led<strong>en</strong> van <strong>Mundikat</strong>.<br />

15.2 Indi<strong>en</strong> de V.C. het noodzakelijk acht om<br />

instanties/medewerkers van <strong>Mundikat</strong> te<br />

informer<strong>en</strong>, omtr<strong>en</strong>t het bestaan van e<strong>en</strong><br />

besmettelijke ziekte/aando<strong>en</strong>ing bij katt<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> lid, kan dit na overleg met het bestuur word<strong>en</strong><br />

toegestaan.<br />

15.3 De V.C. di<strong>en</strong>t bij het verstrekk<strong>en</strong> van deze<br />

informatie melding te mak<strong>en</strong> van het feit dat voor<br />

wat betreft deze informatie e<strong>en</strong> (afgeleide)<br />

geheimhoudingsplicht geldt.<br />

WRAKING<br />

Artikel 16<br />

16.1 E<strong>en</strong> lid bij wie e<strong>en</strong> onderzoek ingesteld wordt kan<br />

elk der led<strong>en</strong> van de V.C. wrak<strong>en</strong>; hetzelfde geldt<br />

voor de drie V.C. led<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> hij/zij van m<strong>en</strong>ing is<br />

dat de aangeleg<strong>en</strong>heid door hem/haar niet<br />

onpartijdig behandeld kan word<strong>en</strong>.<br />

16.2 Wraking di<strong>en</strong>t te geschied<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong><br />

aangetek<strong>en</strong>d schrijv<strong>en</strong> met bericht van ontvangst,<br />

dan wel e<strong>en</strong> poststuk met ontvangstbevestiging<br />

<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t met red<strong>en</strong><strong>en</strong> omkleed te zijn. Dit schrijv<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> week nadat aan e<strong>en</strong> lid<br />

schriftelijk bek<strong>en</strong>d gemaakt wordt, dat de V.C. e<strong>en</strong><br />

onderzoek gaat instell<strong>en</strong>, aan de secretaris van de<br />

ver<strong>en</strong>iging gezond<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

16.3 Het bestuur besluit t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de wraking.<br />

16.4 Wraking heeft ge<strong>en</strong> schors<strong>en</strong>de werking.<br />

KLACHTENPROCEDURE<br />

Artikel 17<br />

17.1 Bij e<strong>en</strong> melding van e<strong>en</strong> besmettelijke<br />

aando<strong>en</strong>ing zegt de secretaris het lid sluiting van<br />

de cattery aan. Deze sluiting geldt ook voor alle<br />

op hetzelfde adres won<strong>en</strong>de gezins- <strong>en</strong><br />

jeugdled<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> kopie wordt naar de in onderling<br />

overleg aangewez<strong>en</strong> contactpersoon, aan de<br />

portefeuillehouder veterinaire zak<strong>en</strong> in het<br />

bestuur <strong>en</strong> aan de secretaris van het bestuur<br />

gestuurd. Nadat de secretaris e<strong>en</strong><br />

gezondheidsverklaring of negatieve test of kweek<br />

heeftontvang<strong>en</strong>, meldt deze de herop<strong>en</strong>ing van<br />

de cattery schriftelijk aan het lid dan wel aan de<br />

contactpersoon, aan de portefeuillehouder<br />

veterinaire zak<strong>en</strong> in het bestuur <strong>en</strong> aan de<br />

secretaris van het bestuur.<br />

17.2 Veterinaire klacht<strong>en</strong> word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> behandeld<br />

indi<strong>en</strong> deze schriftelijk zijn ingedi<strong>en</strong>d bij de<br />

secretaris van <strong>Mundikat</strong> <strong>en</strong> vergezeld gaan van<br />

e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>arts verklaring. Het moet met aan<br />

zekerheid gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>de waarschijnlijkheid word<strong>en</strong><br />

aangetoond dat e<strong>en</strong> kat deze besmetting bij de<br />

fokker heeft opgelop<strong>en</strong>, alvor<strong>en</strong>s tot sluiting van<br />

de cattery van de fokker wordt overgegaan.<br />

17.3 Na elke sluiting <strong>en</strong> iedere herop<strong>en</strong>ing verstuurt<br />

de secretaris e<strong>en</strong> lijst van geslot<strong>en</strong> catteries aan<br />

de commissieled<strong>en</strong>, de portefeuillehouder<br />

veterinaire zak<strong>en</strong> in het bestuur <strong>en</strong> aan de<br />

secretaris van het bestuur.<br />

17.4 Het Inschrijfbureau T<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> controleert<br />

de inschrijving<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling of<br />

rasdag aan de hand van de sluitingslijst die hij<br />

daarvoor opvraagt bij de secretaris van het<br />

bestuur.<br />

SLOTBEPALINGEN<br />

Artikel 18 Slotbepaling<br />

18.1 In alle gevall<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de veterinaire zak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong>welzijnszak<strong>en</strong> waarin dit reglem<strong>en</strong>t niet<br />

voorziet of wanneer afwijking van het reglem<strong>en</strong>t<br />

w<strong>en</strong>selijk is, is het bestuur bevoegd besluit<strong>en</strong> te<br />

nem<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of maatregel<strong>en</strong> te treff<strong>en</strong>.<br />

18.2 De vergadering geeft het bestuur opdracht om de<br />

bijlag<strong>en</strong> actueel te houd<strong>en</strong> naar aanleiding van<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> in de medische wet<strong>en</strong>schap.


DEEL A: DOELOMSCHRIJVING<br />

Artikel 1 Doelstelling<br />

1.1 Het doel van dit stamboek is het registrer<strong>en</strong> van alle<br />

gegev<strong>en</strong>s van geboorte, afstamming <strong>en</strong><br />

raszuiverheid van (ras)katt<strong>en</strong> die bij <strong>Mundikat</strong> zijn<br />

geregistreerd.<br />

1.2 De stamboekcommissie beheert het stamboek <strong>en</strong><br />

legt e<strong>en</strong> archief aan van alle geregistreerde<br />

gegev<strong>en</strong>s.<br />

DEEL B: DE STAMBOEKVOERING<br />

DE INSCHRIJVINGSPROCEDURES<br />

Artikel 2 Inschrijving<strong>en</strong> in het stamboek (LO, Livre<br />

d'Origines)<br />

2.1 E<strong>en</strong> kat di<strong>en</strong>t overe<strong>en</strong>komstig zijn g<strong>en</strong>otype in het<br />

stamboek te word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> kat<br />

waarvan het g<strong>en</strong>otype niet uit het f<strong>en</strong>otype kan<br />

word<strong>en</strong> opgemaakt, di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong><br />

heringeschrev<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstig zijn g<strong>en</strong>otype, Dit<br />

kan pas nadat het g<strong>en</strong>otype van zijn nakomeling<strong>en</strong><br />

of ouders feitelijk is vastgesteld. M<strong>en</strong> mag e<strong>en</strong> kat<br />

op t<strong>en</strong>toonstelling uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>s<br />

f<strong>en</strong>otype ook als dit verschilt van het g<strong>en</strong>otype<br />

zoals dat is kom<strong>en</strong> vast te staan. Om<br />

onduidelijkhed<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zowel het<br />

g<strong>en</strong>o- als het f<strong>en</strong>otype dan op de stamboom<br />

word<strong>en</strong> vermeld. Titels behaald op t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong><br />

blijv<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong>. Titelpunt<strong>en</strong>/ certificat<strong>en</strong> behaald<br />

op t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> te vervall<strong>en</strong> na e<strong>en</strong><br />

wijziging van de registratie.<br />

2.2 Ieder kitt<strong>en</strong> gefokt door e<strong>en</strong> lid van de ver<strong>en</strong>iging<br />

di<strong>en</strong>t te all<strong>en</strong> tijde eerst bij de eig<strong>en</strong> FIFe ver<strong>en</strong>iging<br />

geregistreerd te word<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> FIFe stamboom<br />

moet word<strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong>. (FIFe regel 5.1.1) Mits<br />

gefokt in lijn met de reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gesteld door<br />

FIFe <strong>en</strong> <strong>Mundikat</strong>.<br />

2.3 Katt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in het stamboek word<strong>en</strong><br />

ingeschrev<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> zij tot e<strong>en</strong> door de FIFe erk<strong>en</strong>d<br />

ras behor<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> ouders,<br />

grootouders <strong>en</strong> overgrootouders all<strong>en</strong> tot hetzelfde<br />

ras of verwant zusterras behor<strong>en</strong> als de in te<br />

schrijv<strong>en</strong> kat <strong>en</strong> in e<strong>en</strong> (hulp)stamboek zijn<br />

ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

Artikel 3 Inschrijving<strong>en</strong> in het hulpstamboek (RIEX, Régistre<br />

Initial et Expérim<strong>en</strong>tal)<br />

3.1 In het hulpstamboek word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

a. Katt<strong>en</strong> waarvan de ouders e<strong>en</strong><br />

stamboom of afstammingsbewijs hebb<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> waarop het in artikel 12 gestelde niet<br />

van toepassing is;<br />

b. Nakomeling<strong>en</strong> uit experim<strong>en</strong>tele<br />

kruising<strong>en</strong> die voldo<strong>en</strong> aan de in artikel 5<br />

gestelde eis<strong>en</strong>. Deze katt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met<br />

de aanduiding "experim<strong>en</strong>tele kruising"<br />

als XLH (beoogd ras) of XSH (beoogd<br />

ras) <strong>en</strong> onder vermelding van kleur <strong>en</strong><br />

aftek<strong>en</strong>ing ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

Deze katt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> correcte<br />

registratie verkrijg<strong>en</strong> op de volg<strong>en</strong>de<br />

wijze:<br />

* vanaf 4 maand<strong>en</strong> met<br />

toestemming van de<br />

stamboekcommissie inschrijv<strong>en</strong> voor de<br />

controle klasse op e<strong>en</strong> internationale<br />

show in Nederland, waar 2 internationale<br />

FIFe keurmeesters t<strong>en</strong>minste het<br />

predicaat “Uitmunt<strong>en</strong>d” toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong>; of<br />

* vanaf 3 maand<strong>en</strong> op andere<br />

wijze beoordeeld word<strong>en</strong> met het<br />

STAMBOEK REGLEMENT<br />

VERSIE <strong>2023</strong><br />

predikaat “Uitmunt<strong>en</strong>d” door t<strong>en</strong>minste 2<br />

internationale FIFe keurmeesters, die op<br />

de hoogte zijn van de omstandighed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> onder controle van het FIFe lid.<br />

c. Katt<strong>en</strong> waarvan e<strong>en</strong> of beide ouders in<br />

het register is/zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, nadat<br />

aan bov<strong>en</strong>bedoelde katt<strong>en</strong> op de leeftijd<br />

van 10 maand<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> officiële<br />

keuring in de nieuweling<strong>en</strong>klasse door<br />

twee internationale FIFe keurmeesters<br />

op e<strong>en</strong> internationale FIFe <strong>Mundikat</strong><br />

show het predikaat “uitmunt<strong>en</strong>d” is<br />

toegek<strong>en</strong>d. Aan de Stamboekcommissie<br />

moet vooraf toestemming word<strong>en</strong><br />

gevraagd, in verband met de<br />

(her)registratie. E<strong>en</strong> kat kan slechts<br />

e<strong>en</strong>maal in de nieuweling<strong>en</strong>klasse<br />

word<strong>en</strong> uitgebracht. Bij de aanvraag<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> kopieën van de<br />

afstammingspapier<strong>en</strong> van de kat <strong>en</strong>/of<br />

zijn ouders overlegd te word<strong>en</strong>.<br />

d. Herregistratie wordt aangemerkt op de<br />

afstamming/stamboom door de<br />

toevoeging “RR” achter het<br />

registrati<strong>en</strong>ummer.”<br />

3.2 Het register is e<strong>en</strong> onderdeel van het<br />

hulpstamboek. In het register word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

a. Katt<strong>en</strong> met onbek<strong>en</strong>de afstamming.<br />

Nadat voor deze katt<strong>en</strong> op de leeftijd van<br />

minimaal ti<strong>en</strong> maand<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> officiële<br />

keuring in de nieuweling<strong>en</strong>klasse door<br />

twee internationale FIFe keurmeesters<br />

op e<strong>en</strong> internationale FIFe <strong>Mundikat</strong><br />

show het ras <strong>en</strong> de variëteit is<br />

vastgesteld <strong>en</strong> zij daarbij tev<strong>en</strong>s het<br />

predicaat "uitmunt<strong>en</strong>d" hebb<strong>en</strong><br />

verkreg<strong>en</strong>. Aan de Stamboekcommissie<br />

moet vooraf toestemming voor deze<br />

determinatie word<strong>en</strong> gevraagd. Tev<strong>en</strong>s<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> de stamboekcommissie <strong>en</strong> de<br />

keurmeesters geïnformeerd te word<strong>en</strong><br />

over de red<strong>en</strong> van de aanvraag <strong>en</strong><br />

pres<strong>en</strong>tatie in deze klasse.<br />

b. Katt<strong>en</strong> van onbek<strong>en</strong>de of niet door de<br />

FIFe erk<strong>en</strong>de afstamming die niet tot e<strong>en</strong><br />

erk<strong>en</strong>d ras of erk<strong>en</strong>de variëteit behor<strong>en</strong>,<br />

maar die naar het oordeel van de<br />

stamboekcommissie voor experim<strong>en</strong>tele<br />

fokdoeleind<strong>en</strong> gebruikt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

3.3 Registratie van de Munchkin <strong>en</strong> de Scottish Fold<br />

kan ook in het hulpstamboek niet plaatsvind<strong>en</strong> op<br />

grond van het bepaalde in art. 3.5.2 van de FIFe<br />

Breeding and Registration Rules.<br />

3.4 E<strong>en</strong> in het hulpstamboek ingeschrev<strong>en</strong> kat wordt<br />

overgeschrev<strong>en</strong> naar het stamboek indi<strong>en</strong> zich e<strong>en</strong><br />

van de volg<strong>en</strong>de situaties voor doet:<br />

a. De kat is tijdelijk in het hulpstamboek<br />

ingeschrev<strong>en</strong> totdat de variëteit waartoe<br />

zij behoort definitief kan word<strong>en</strong><br />

vastgesteld <strong>en</strong> de vaststelling vindt<br />

plaats.<br />

b. De kat behoort tot e<strong>en</strong> variëteit die t<strong>en</strong><br />

tijde van haar inschrijving nog niet was<br />

erk<strong>en</strong>d <strong>en</strong> na inschrijving wordt de<br />

variëteit alsnog erk<strong>en</strong>d.<br />

Artikel 4 Voorwaard<strong>en</strong> voor de nestinschrijving<br />

4.1 Iedere kater di<strong>en</strong>t voordat hij voor de fok kan<br />

word<strong>en</strong> ingezet te beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong>artsverklaring waarin de aanwezigheid van<br />

twee normale <strong>en</strong> volledig ingedaalde testikels<br />

wordt bevestigd.<br />

Beide fokdier<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong><br />

‘negatieve navelbreuk’ dier<strong>en</strong>artsverklaring. Bij het<br />

fokk<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> deze verklaring<strong>en</strong> van de<br />

dier<strong>en</strong>arts, bij aanvraag stambom<strong>en</strong>, te word<strong>en</strong><br />

overlegd aan de stamboekcommissie.


4.2 Als bewijs van inschrijving in het stamboek of het<br />

hulpstamboek, wordt aan de fokker e<strong>en</strong> stamboom<br />

afgegev<strong>en</strong> die 4 g<strong>en</strong>eraties voorouders (ouders,<br />

grootouders, overgrootouders <strong>en</strong><br />

betovergrootouders) van de kat vermeldt.<br />

4.3 Bij de geboorte van e<strong>en</strong> nest kunn<strong>en</strong> de jonge<br />

dier<strong>en</strong> slechts in het stamboek of hulpstamboek<br />

word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong>:<br />

a. de eig<strong>en</strong>aar van de moederpoes lid is<br />

van de betreff<strong>en</strong>de ver<strong>en</strong>iging.<br />

* de moederpoes in het (hulp)stamboek<br />

van de ver<strong>en</strong>iging staat ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

* de vader in e<strong>en</strong> (hulp)stamboek staat<br />

ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

b. de betreff<strong>en</strong>de stamboekadjunct binn<strong>en</strong><br />

12 wek<strong>en</strong> na de geboorte van het nest<br />

in het bezit is van e<strong>en</strong> volledig ingevuld<br />

dekbewijs <strong>en</strong> stamboomaanvraag. Indi<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong> niet in staat is binn<strong>en</strong> deze termijn<br />

de kleur<strong>en</strong> van de kitt<strong>en</strong>s te determiner<strong>en</strong><br />

dan moet m<strong>en</strong> hier voor het verlop<strong>en</strong> van<br />

de 12 wek<strong>en</strong> melding van mak<strong>en</strong> bij de<br />

verantwoordelijke stamboekadjunct.<br />

c. de moederpoes niet binn<strong>en</strong> drie wek<strong>en</strong><br />

na dekking door e<strong>en</strong> tweede kater is<br />

gedekt.<br />

4.4 Van de onder lid 3. van dit artikel g<strong>en</strong>oemde<br />

voorwaard<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong> na<br />

goedkeuring door de stamboekcommissie.<br />

4.5 De onder lid 3c van dit artikel voorgeschrev<strong>en</strong><br />

opgave kan uitsluit<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> gedaan met<br />

gebruikmaking van de door de ver<strong>en</strong>iging daartoe<br />

verstrekte formulier<strong>en</strong>.<br />

4.6 Ter bescherming van het moederdier word<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> poes niet meer dan twee nest<strong>en</strong> per 12<br />

maand<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet meer dan drie nest<strong>en</strong> per 24<br />

maand<strong>en</strong>, te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanaf de geboortedata,<br />

ingeschrev<strong>en</strong> in het (hulp)stamboek.<br />

4.7 De aanvrager is verplicht e<strong>en</strong> door of nam<strong>en</strong>s de<br />

stamboekcommissie te houd<strong>en</strong> nestcontrole toe te<br />

staan.<br />

4.8 Katt<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ras dat e<strong>en</strong> risico voor e<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>etische afwijking heeft <strong>en</strong> die aan de volg<strong>en</strong>de<br />

criteria voldoet:<br />

a. de ziekte is fataal of br<strong>en</strong>gt chronisch<br />

lijd<strong>en</strong> met zich mee;<br />

b. de ziekte komt voor bij e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk<br />

deel van de populatie van het ras <strong>en</strong><br />

c. e<strong>en</strong> betrouwbare test is voorhand<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de ziekte kan geëlimineerd word<strong>en</strong>,<br />

zoud<strong>en</strong> voor deze ziekte getest moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. In sam<strong>en</strong>werking met het<br />

Stamboek <strong>en</strong> de Veterinaire Commissie<br />

kunn<strong>en</strong> hiervoor adequate programma’s<br />

ontwikkeld word<strong>en</strong>.<br />

4.9 Pas nadat de betaling is ontvang<strong>en</strong> word<strong>en</strong> er<br />

stambom<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of afstammingsbewijz<strong>en</strong> verstrekt.<br />

4.10 De termijn ter betaling van de stambom<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

afstammingsbewijz<strong>en</strong> is maximaal dertig dag<strong>en</strong> te<br />

rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanaf de datum van de aanvraag van de<br />

stambom<strong>en</strong>. Doch uiterlijk binn<strong>en</strong> vijf maand<strong>en</strong> te<br />

rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanaf de datum van de geboorte van de<br />

kitt<strong>en</strong>s.<br />

Artikel 5 Experim<strong>en</strong>tele Fok<br />

5.1 Ter bevordering van verantwoord fokk<strong>en</strong> van<br />

katt<strong>en</strong> zal de inschrijving van jonge dier<strong>en</strong>, gebor<strong>en</strong><br />

uit experim<strong>en</strong>tele kruising<strong>en</strong>, slechts plaatsvind<strong>en</strong><br />

na schriftelijke toestemming van de<br />

stamboekcommissie. Deze toestemming di<strong>en</strong>t te<br />

word<strong>en</strong> aangevraagd voor de paring plaatsvindt.<br />

De aanvraag wordt schriftelijk gedaan, met<br />

toelichting van het met de kruising beoogde doel <strong>en</strong><br />

onder overlegging van e<strong>en</strong> fokschema. Dit geldt<br />

voor alle op de in artikel 5.2 g<strong>en</strong>oemde wijze<br />

gefokte katt<strong>en</strong>.<br />

5.2 Als experim<strong>en</strong>tele kruising<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangemerkt:<br />

a. kruising<strong>en</strong> van dier<strong>en</strong>, die voor wat<br />

betreft de jaarlijks door de FIFe<br />

vastgestelde indeling tot verschill<strong>en</strong>de<br />

rass<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>. Deze indeling is<br />

beschikbaar bij het<br />

Stamboeksecretariaat.<br />

b. kruising<strong>en</strong> van katt<strong>en</strong> waarvan één of<br />

beide ouders als XLH (niet erk<strong>en</strong>de<br />

langhaar <strong>en</strong> halflanghaar rass<strong>en</strong>) of als<br />

XSH (niet erk<strong>en</strong>de korthaar rass<strong>en</strong>)<br />

is/zijn ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

5.3 Op de afstammingsbescheid<strong>en</strong> van op de in lid 2<br />

g<strong>en</strong>oemde wijze gefokte dier<strong>en</strong>, zal nam<strong>en</strong>s de<br />

stamboekcommissie duidelijk word<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong><br />

dat voor deze katt<strong>en</strong> fokbeperking<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>.<br />

Artikel 6 Inschrijving van katt<strong>en</strong> afkomstig van andere<br />

ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

6.1 Overschrijving in het (hulp)stamboek kan te all<strong>en</strong><br />

tijde plaatsvind<strong>en</strong> als deze katt<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> FIFe<br />

(hulp)stamboek staan ingeschrev<strong>en</strong>, dit echter met<br />

inachtneming van het onder lid 4a van artikel 9<br />

bepaalde.<br />

6.2 Inschrijving van katt<strong>en</strong> die bij e<strong>en</strong> niet-FIFe (hulp)<br />

stamboek staan ingeschrev<strong>en</strong>, kan uitsluit<strong>en</strong>d<br />

plaatsvind<strong>en</strong> na goedkeuring door de<br />

stamboekcommissie. E<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele titel wordt wel<br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, maar niet erk<strong>en</strong>d. Het vor<strong>en</strong>staande<br />

geldt met inachtneming van het onder artikel 9 lid<br />

4b bepaalde.<br />

6.3 Van de onder lid 1. <strong>en</strong> 2. van dit artikel g<strong>en</strong>oemde<br />

katt<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> de originele stamboekbescheid<strong>en</strong> of<br />

e<strong>en</strong> fotokopie van de originele stamboom te<br />

word<strong>en</strong> opgestuurd naar het stamboeksecretariaat.<br />

De stamboekcommissie behoudt te alle tijd<strong>en</strong> het<br />

recht om de originele stamboombescheid<strong>en</strong> op te<br />

vrag<strong>en</strong>.<br />

6.4 Van de onder lid 1.,2. <strong>en</strong> 3. van dit artikel<br />

g<strong>en</strong>oemde katt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de originele<br />

afstammingsbescheid<strong>en</strong> aan de eig<strong>en</strong>aar<br />

teruggezond<strong>en</strong>.<br />

6.5 Indi<strong>en</strong> de stamboekcommissie twijfelt aan de<br />

juistheid van de gegev<strong>en</strong>s van de desbetreff<strong>en</strong>de<br />

kat, kan zij besluit<strong>en</strong> de kat niet in het <strong>Mundikat</strong><br />

(hulp)stamboek of register op te nem<strong>en</strong>. Teg<strong>en</strong><br />

deze beslissing staat beroep op<strong>en</strong> bij het Bestuur.<br />

6.6 Indi<strong>en</strong> de stamboekcommissie vaststelt dat<br />

gegev<strong>en</strong>s zijn veranderd of gegev<strong>en</strong>s niet<br />

overe<strong>en</strong>komstig het stamboek zijn, kan zij alsnog<br />

besluit<strong>en</strong> de kat met de correcte gegev<strong>en</strong>s in het<br />

<strong>Mundikat</strong> (hulp)stamboek of register op te nem<strong>en</strong>.<br />

De stamboekcommissie zal, zowel aan de nieuwe<br />

eig<strong>en</strong>aar, als ook aan de uitgever van de<br />

oorspronkelijke afstammingspapier<strong>en</strong> bericht<strong>en</strong> op<br />

welke wijze deze kat in het <strong>Mundikat</strong><br />

(hulp)stamboek of register is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De termijn van afhandeling van bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde<br />

procedure mag t<strong>en</strong> hoogste e<strong>en</strong> half jaar zijn.<br />

Teg<strong>en</strong> deze beslissing staat beroep op<strong>en</strong> bij het<br />

bestuur.<br />

6.7 Katt<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> overgeschrev<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> hun<br />

originele registrati<strong>en</strong>ummer te behoud<strong>en</strong>.<br />

Artikel 7 Overlijd<strong>en</strong> van ingeschrev<strong>en</strong> katt<strong>en</strong><br />

7.1 Na overlijd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> kat kan op<br />

verzoek, op de stamboom c.q. afstammingsbewijs<br />

of registratiekaart door de stamboekadjunct<br />

aangetek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> dat de kat overled<strong>en</strong> is.<br />

Artikel 8 Onjuiste opgav<strong>en</strong><br />

8.1 Bij e<strong>en</strong> verzoek tot inschrijving in het (hulp)-<br />

stamboek zal de stamboekcommissie alle<br />

inlichting<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> verlang<strong>en</strong> welke zij voor e<strong>en</strong><br />

juist bijhoud<strong>en</strong> van het stamboek nodig oordeelt.<br />

8.2 Indi<strong>en</strong> de stamboekcommissie me<strong>en</strong>t te moet<strong>en</strong><br />

twijfel<strong>en</strong> aan de juistheid van de ontvang<strong>en</strong><br />

inlichting<strong>en</strong>, kan zij de inschrijving in het<br />

(hulp)stamboek met opgaaf van red<strong>en</strong>(<strong>en</strong>)<br />

weiger<strong>en</strong>. Hiervan doet de commissie zo spoedig


mogelijk schriftelijk mededeling aan het<br />

ver<strong>en</strong>igingsbestuur <strong>en</strong> het desbetreff<strong>en</strong>de lid.<br />

DE ADMINISTRATIEVE OVERDRACHT<br />

Artikel 9 Overdracht van e<strong>en</strong> kat<br />

9.1 De stamboom behoort onverbrekelijk bij de daarin<br />

bedoelde kat. Het is niet geoorloofd deze papier<strong>en</strong><br />

als onderpand voor ev<strong>en</strong>tuele teg<strong>en</strong>prestaties<br />

achter te houd<strong>en</strong>.<br />

9.2 Katt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> aangebor<strong>en</strong> afwijking, die volg<strong>en</strong>s<br />

het veterinair reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> haar bijlag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kat<br />

ongeschikt maakt voor de fok mog<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong><br />

gebruikt voor de fok <strong>en</strong> mog<strong>en</strong> zodo<strong>en</strong>de ook niet<br />

als fokdier word<strong>en</strong> verkocht.<br />

9.3 De fokker kan e<strong>en</strong> fokverbod of e<strong>en</strong> fokbeperking<br />

aanmeld<strong>en</strong> bij de stamboekadjunct, voordat de<br />

stambom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangemaakt. Het verbod of<br />

de beperking kan alle<strong>en</strong> op veterinaire grond<strong>en</strong><br />

onder overlegging van e<strong>en</strong> bewijs van e<strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong>arts.<br />

9.4 Importinschrijving: Inschrijving in het<br />

(hulp)stamboek vindt plaats nadat de bij de<br />

geïmporteerde kat behor<strong>en</strong>de officiële stamboom<br />

afstammingsbewijs, registratiekaart of fotokopie of<br />

gescande versie hiervan door het<br />

stamboeksecretariaat zijn ontvang<strong>en</strong>.<br />

DEEL C: REGELS VOOR DE<br />

STAMBOEKVOERING M.B.T RASSEN EN<br />

VARIËTEITEN<br />

Artikel 10 Algem<strong>en</strong>e regels<br />

10.1 Onder erk<strong>en</strong>de rass<strong>en</strong> <strong>en</strong> erk<strong>en</strong>de variëteit<strong>en</strong><br />

wordt in dit reglem<strong>en</strong>t verstaan: rass<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

variëteit<strong>en</strong>, waaraan door de FIFe e<strong>en</strong> rasnummer<br />

of kleurnummer is toegek<strong>en</strong>d.<br />

10.2 Onder niet-erk<strong>en</strong>de rass<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet-erk<strong>en</strong>de<br />

variëteit<strong>en</strong> wordt in dit reglem<strong>en</strong>t verstaan: rass<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> variëteit<strong>en</strong> waaraan door de FIFe (nog) ge<strong>en</strong><br />

rasnummer <strong>en</strong> kleurnummer is toegek<strong>en</strong>d.<br />

10.3 E<strong>en</strong> lijst van ras- <strong>en</strong> kleurnummers wordt elk jaar<br />

sam<strong>en</strong>gesteld, <strong>en</strong> is op aanvraag verkrijgbaar (zie<br />

publicatie in het Ver<strong>en</strong>igingsorgaan).<br />

10.4 Wijziging<strong>en</strong> word<strong>en</strong> elk jaar gepubliceerd.<br />

10.5 <strong>Mundikat</strong> sluit de volg<strong>en</strong>de rass<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of variëteit<strong>en</strong><br />

volledig uit van haar stamboek:<br />

a. Munchkin<br />

b. Scottish Fold<br />

Artikel 11 Verbod<strong>en</strong> Kruising<strong>en</strong> <strong>en</strong> Speciale Restricties (zie<br />

ook add<strong>en</strong>da van het Veterinair reglem<strong>en</strong>t)<br />

11.1 Kruising<strong>en</strong> van witte katt<strong>en</strong> met witte katt<strong>en</strong> zijn<br />

voor alle rass<strong>en</strong> verbod<strong>en</strong>.<br />

11.2 Het fokk<strong>en</strong> met dove katt<strong>en</strong> is niet toegestaan. Bij<br />

het fokk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> witte kat di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

audiometrische verklaring (BAER-test) van de<br />

dier<strong>en</strong>arts te word<strong>en</strong> overlegd aan de<br />

stamboekcommissie, waaruit blijkt dat de kat aan<br />

beide or<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>d is.<br />

11.3 Alle katt<strong>en</strong> die gebruikt word<strong>en</strong> voor de fok moet<strong>en</strong><br />

snorhar<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

11.4 Katt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> zichtbare navelbreuk mog<strong>en</strong> niet<br />

voor de fok word<strong>en</strong> ingezet.<br />

11.5 <strong>Mundikat</strong> registreert met uitzondering van de<br />

B<strong>en</strong>gaal (BEN) <strong>en</strong>kel dier<strong>en</strong> die tot de soort Felis<br />

catus (huiskat) behor<strong>en</strong>. In de 4 g<strong>en</strong>eraties op de<br />

stamboom mog<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> wilde katt<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.<br />

Artikel 12<br />

A. RASGEBONDEN RESTRICTIES I<br />

12.1 American Curl lang- <strong>en</strong> korthaar (ACL/ACS)<br />

a. E<strong>en</strong> American curl met rechte or<strong>en</strong> wordt<br />

geregistreerd als ACS, ACL x *71, dus<br />

als niet erk<strong>en</strong>de variëteit <strong>en</strong> wordt<br />

geregistreerd in het RIEX register.<br />

b. ACS/ACL x *71 mog<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong><br />

in het fokprogramma voor ACS/ACL.<br />

12.2 B<strong>en</strong>gaal (BEN)<br />

a. B<strong>en</strong>gal<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet toegelat<strong>en</strong> in de<br />

nieuweling<strong>en</strong>klasse.<br />

b. De B<strong>en</strong>gaal mag niet met andere rass<strong>en</strong><br />

gekruist word<strong>en</strong>. Met B<strong>en</strong>gal<strong>en</strong> fokk<strong>en</strong> in<br />

de g<strong>en</strong>eraties F1- F4 is verbod<strong>en</strong>.<br />

c. De variëteit Charcoal wordt geregistreerd<br />

als BEN x *t, dus als niet-erk<strong>en</strong>de<br />

variëteit in het RIEX-register. Deze<br />

varieiteit kan word<strong>en</strong> gebruikt in<br />

fokprogramma’s voor B<strong>en</strong>gaal<br />

12.3 Bombay – voorlopig erk<strong>en</strong>d status<br />

a. Bombay (BOM) is a solid black cat. No<br />

other colour nor any pattern shall be<br />

recognised by the FIFe.<br />

b. Permitted outcross is Burmese brown<br />

(BUR n).<br />

c. All colours of Burmese (BUR) are<br />

permitted in the ancestry.<br />

d. American Shorthair (AMS non) is<br />

permitted in the third and previous<br />

g<strong>en</strong>erations of the ancestry during the<br />

preliminary recognition phase, after full<br />

recognition AMS are not permitted in the<br />

ancestry.<br />

e. Appearances of offspring and how these<br />

must be registered wh<strong>en</strong> mating BOM x<br />

BOM or wh<strong>en</strong> mating BOM x BUR<br />

n/XSH n 31 [BOM]:<br />

Uiterlijk EMS code Fok -<strong>en</strong> registratiebeperking<br />

black BOM n.v.t.<br />

brown burmese<br />

pointed<br />

any other variety<br />

XSH n 31<br />

[BOM]<br />

XSH * <br />

Kan alle<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> bij het<br />

fokk<strong>en</strong> van BOM, kan ge<strong>en</strong><br />

herregistratie plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

Kan niet gebruikt word<strong>en</strong> bij het fokk<strong>en</strong><br />

van BOM, kan ge<strong>en</strong> herregistratie<br />

plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

f. Wh<strong>en</strong> breeding Bombay:<br />

- All cats used in breeding BOM must<br />

have a DNA-test for Burmese Head<br />

Defect (BHD), unless both par<strong>en</strong>ts are<br />

prov<strong>en</strong> to be free from BHD<br />

– These breeding principles are to be<br />

followed:<br />

• BHD-free x BHD-free<br />

• BHD-free x BHD-carrier<br />

– Test results must be registered and<br />

published in accordance with § 3.5.1<br />

– The breeder must inform buyers of<br />

Bombay cats about the BHD-disease<br />

and the registration<br />

policy, wh<strong>en</strong> selling a BHD-carrier.<br />

g. It is highly recomm<strong>en</strong>ded to test<br />

breeding cats for pointed, chocolate and<br />

dilute to avoid non recognised colours in<br />

the offspring.<br />

.<br />

12.4 Brits Korthaar <strong>en</strong> Brits Langhaar (BSH/BLH)<br />

a. BSH <strong>en</strong> BLH zijn zusterrass<strong>en</strong> <strong>en</strong> mog<strong>en</strong><br />

zonder toestemming word<strong>en</strong> gekruist<br />

b. Korthaar nageslacht wordt als BSH<br />

geregistreerd <strong>en</strong> langhaar nageslacht als<br />

BLH<br />

.c.<br />

Ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel nageslacht van katt<strong>en</strong> die<br />

lijd<strong>en</strong> aan osteochondrodysplasie,<br />

ongeacht het oortype (SFS, SFL <strong>en</strong><br />

straights), mag geregistreerd word<strong>en</strong> als<br />

BSH/BLH.<br />

d. Registratie van tipped (shaded <strong>en</strong> shell):<br />

de EMS code 12 wordt niet gebruikt; de<br />

code 11 (‘tipped”) wordt gebruikt ingeval<br />

van e<strong>en</strong> shaded of shell cat.<br />

12.5 Burmees (BUR)<br />

a. Burmez<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel toegelat<strong>en</strong> in de


kleur<strong>en</strong>: n, a, b, c, d, e, f, g, h, j.<br />

b. Nakomeling<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> niet erk<strong>en</strong>de<br />

kleur word<strong>en</strong> geregistreerd als e<strong>en</strong><br />

XSH<br />

*.<br />

c. Variëteit<strong>en</strong> met silver, agouti <strong>en</strong> of<br />

piebald spotting zijn voor de fok<br />

uitgeslot<strong>en</strong>.<br />

d. Burmez<strong>en</strong> waarmee wordt gefokt<br />

moet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> DNA test voor GM2<br />

gangliosidosis hebb<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij van beide<br />

ouders is bewez<strong>en</strong> dat ze GM2<br />

gangliosidosis vrij zijn.<br />

d. Fokk<strong>en</strong> is toegestaan onder de<br />

volg<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong>: GM2-vrij x<br />

GM2-vrij of GM2-vrij x GM2 drager.<br />

e. E<strong>en</strong> te test<strong>en</strong> kat moet via e<strong>en</strong><br />

microchip id<strong>en</strong>tificeerbaar zijn <strong>en</strong> de<br />

testresultat<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gepubliceerd<br />

word<strong>en</strong>, bij voorkeur op de stamboom.<br />

f. Fokkers moet<strong>en</strong> kopers inlicht<strong>en</strong> over<br />

GM2 gangliosidosis <strong>en</strong> de registratie<br />

eis<strong>en</strong> hieromtr<strong>en</strong>t.<br />

12.6 Don Sphynx (DSP) & Peterbald (PEB)<br />

a. DSP mag alle<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> in<br />

de fok van DSP.<br />

De PEB mag all<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong><br />

in de fok van PEB, maar uitkruis<strong>en</strong><br />

van PEB met BAL/OLH/OSH/SIA is<br />

toegestaan.<br />

b. De haarloze tabby-variëteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

aangeduid met de EMS code “21”,<br />

ongeacht het g<strong>en</strong>otype. Zilver <strong>en</strong><br />

gold<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet geregistreerd bij de<br />

haarloze DSP/PEB.<br />

c. Voor de behaarde tabby-variëteit<strong>en</strong>”<br />

moet<strong>en</strong> de EMS codes 11,12, 22-25<br />

gebruikt word<strong>en</strong>. Zilver <strong>en</strong> gold<strong>en</strong> moet<br />

word<strong>en</strong> geregistreerd bij de niethaarloze<br />

DSP/PEB x * 81/82/83.<br />

d. Registratie va DSP/PEB vindt als volgt<br />

plaats:<br />

- Haarloos <strong>en</strong> flock (niet meer dan 2 mm.<br />

haar over het gehele lijf) als DSP/PEB*.<br />

- Lange vacht als DSP/PEB x * 81; korte<br />

vacht als DSP x* 82. Haarloosheid is e<strong>en</strong><br />

dominant g<strong>en</strong>, de geboorte van kitt<strong>en</strong>s<br />

met vacht mak<strong>en</strong> deel uit van het DSPfokprogramma.<br />

DSP met kort-/langhaar<br />

wordt als niet erk<strong>en</strong>de variëteit<br />

geregistreerd.<br />

- Brush vacht als DSP/PEB x* 83. Deze<br />

(bij DSP niet erk<strong>en</strong>de) variëteit heeft fijn<br />

golv<strong>en</strong>d (draadachtig) haar van meer<br />

dan 2 mm. l<strong>en</strong>gte over het gehele lijf, met<br />

kale plekk<strong>en</strong> op de kop, bov<strong>en</strong>ste<br />

gedeelte van de nek of op de rug.<br />

12.7 Europees korthaar (EUR)<br />

a. De Europees korthaar (EUR) kan niet<br />

erk<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> andere<br />

vachtl<strong>en</strong>gte dan korthaar.<br />

b. Langharig nageslacht wordt<br />

geregistreerd als XLH *.<br />

c. Niet toegestaan zijn de EMS codes: b, c,<br />

h, j, o, p, q, r, y, 11, 12, 25, 31, 32, 33. Als<br />

deze variëteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geregistreerd<br />

als XSH *.<br />

12.8 Japanse Bobtail<br />

De EMS codes s, y, 11, 12, 25, 31, 32, 33 zijn niet toegestaan<br />

bij de JBT <strong>en</strong> word<strong>en</strong> geregistreerd las XSH* .<br />

12.9 Kurilian Bobtail langhaar <strong>en</strong> korthaar (KBL, KBS)<br />

a. In de nieuweling<strong>en</strong>klasse word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong> bewez<strong>en</strong> afkomstig van de<br />

Kurill<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong>.<br />

b. Kruising<strong>en</strong> met andere rass<strong>en</strong> zijn niet<br />

toegestaan. Chocolate, lilac, cinnamon,<br />

fawn <strong>en</strong> pointed zijn niet toegestaan <strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geregistreerd las XLH * of<br />

XSH * .<br />

12.10 Korat (KOR)<br />

a. Bij de Korat fok kunn<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> blauwe<br />

katt<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> <strong>en</strong> alle<strong>en</strong> blauwe<br />

nakomeling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> geregistreerd<br />

word<strong>en</strong> als Korat (KOR). Nakomeling<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> andere kleur dan blauw zull<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geregistreerd als XSH* of<br />

XLH* .<br />

b. In de nieuweling<strong>en</strong>klasse word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong> uit Thailand toegelat<strong>en</strong>, deze<br />

katt<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong> over<br />

docum<strong>en</strong>tatie die hun afkomst bewijst.<br />

c. Korat (KOR) katt<strong>en</strong> waarmee gefokt<br />

wordt di<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> DNA-test voor<br />

Gangliosidosis (GM) te hebb<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij<br />

beide ouderdier<strong>en</strong> bewez<strong>en</strong> vrij zijn van<br />

Gangliosidosis. De volg<strong>en</strong>de<br />

fokvoorwaard<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong><br />

gevolgd:<br />

- GM-vrij x GM-vrij<br />

- niet-drager x drager, op voorwaarde dat<br />

alle nakomeling<strong>en</strong> getest word<strong>en</strong> op GM.<br />

- e<strong>en</strong> te test<strong>en</strong> kat moet via e<strong>en</strong><br />

microchip id<strong>en</strong>tificeerbaar zijn <strong>en</strong> de<br />

testresultat<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gepubliceerd<br />

word<strong>en</strong>, bij voorkeur op de stamboom.<br />

d. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>ste kruising niet aan<br />

eerder gestelde voorwaard<strong>en</strong> voldoet zal<br />

de stamboek commissie vooraf<br />

goedkeuring van deze kruising moet<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> op basis van e<strong>en</strong> met gegronde<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> omkleed verzoek. De<br />

stamboekcommissie zal bij e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele<br />

goedkeuring alle voorwaard<strong>en</strong> vermeld<strong>en</strong>.<br />

e. Fokkers van Korat di<strong>en</strong><strong>en</strong> hun<br />

kitt<strong>en</strong>kopers op de hoogte te stell<strong>en</strong> van<br />

de GM status van hun dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij<br />

iedere Korat die verkocht wordt di<strong>en</strong>t er<br />

e<strong>en</strong> verklaring over de GM status<br />

afkomstig van e<strong>en</strong> gecertificeerde<br />

dier<strong>en</strong>arts te word<strong>en</strong> bijgevoegd.<br />

12.11 Manx (MAN) <strong>en</strong> Cymric (CYM)<br />

a. E<strong>en</strong> Manx/Cymric met t<strong>en</strong>minste drie<br />

voorgaande g<strong>en</strong>eraties MAN/CYM (MAN<br />

51,52,53 <strong>en</strong> 54) zal in het LO register<br />

word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

b. Ook Manx/Cymric met MAN/CYM 54 in<br />

e<strong>en</strong> of meer voorgaande g<strong>en</strong>eraties<br />

wordt in het LO register opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12.12 Egyptische Mau (MAU)<br />

a. Er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> Egyptische Mau’s<br />

toegelat<strong>en</strong> in de nieuweling<strong>en</strong>klasse.<br />

12.13 Maine Coon (MCO)<br />

a. De pointed MCO zal niet word<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d.<br />

b. Chocolate, lilac, cinnamon, fawn <strong>en</strong><br />

pointed patron<strong>en</strong> zijn niet toegestaan <strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geregistreerd als XLH * .<br />

12.14 Neva Masquerade (NEM) <strong>en</strong> Siberische kat (SIB)<br />

a. In de nieuweling<strong>en</strong>klasse word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong> uit de voormalige Sovjetunie<br />

toegelat<strong>en</strong>.<br />

b. NEM <strong>en</strong> SIB zijn zusterrass<strong>en</strong>, de NEM<br />

is pointed, de SIB is e<strong>en</strong> niet-pointed kat.<br />

c. Chocolate, lilac, cinnamon, fawn<br />

patron<strong>en</strong> zijn niet toegestaan <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geregistreerd als XLH * danwel<br />

.<br />

12.15 Noorse Boskat (NFO)<br />

a. De pointed NFO zal niet word<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d.<br />

b. Chocolate, lilac, cinnamon, fawn <strong>en</strong><br />

pointed patron<strong>en</strong> zijn niet toegestaan <strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geregistreerd als XLH * <br />

c. Noorse Boskatt<strong>en</strong> waarmee gefokt wordt<br />

moet<strong>en</strong>:<br />

- DNA getest word<strong>en</strong> op het g<strong>en</strong> voor<br />

GBE-1 (GSD-IV glycoge<strong>en</strong><br />

stapelingsziekte) t<strong>en</strong>zij van beide ouders<br />

bewez<strong>en</strong> is dat zij ge<strong>en</strong> drager zijn van<br />

GSD-IV<br />

- dragers mog<strong>en</strong> niet met dragers<br />

gekruist word<strong>en</strong><br />

- e<strong>en</strong> te test<strong>en</strong> kat moet via e<strong>en</strong><br />

microchip id<strong>en</strong>tificeerbaar zijn <strong>en</strong> de<br />

testresultat<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gepubliceerd<br />

word<strong>en</strong>, bij voorkeur op de stamboom.


12.16 Ocicat (OCI)<br />

a. De kleur<strong>en</strong> rood, crème <strong>en</strong> tortietabby<br />

zijn niet toegestaan <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geregistreerd als XSH* .<br />

b. Cinnamon <strong>en</strong> fawn katt<strong>en</strong> met veel<br />

rufisme kunn<strong>en</strong> lijk<strong>en</strong> op rood <strong>en</strong><br />

crème, maar zij kunn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

tortietabby poez<strong>en</strong> producer<strong>en</strong>.<br />

12.17 Ragdoll (RAG)<br />

a. Ge<strong>en</strong> andere variëteit dan Siamees<br />

pointed met blauwe og<strong>en</strong> zal erk<strong>en</strong>d<br />

word<strong>en</strong>.<br />

b. Niet erk<strong>en</strong>de variëteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geregistreerd als XLH * .<br />

12.18 Russische Blauw (RUS)<br />

a. De Russisch blauw wordt niet erk<strong>en</strong>d in<br />

e<strong>en</strong> andere kleur dan blauw .<br />

b. Alle<strong>en</strong> blauwe katt<strong>en</strong> (RUS) mog<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> ingezet voor de fok <strong>en</strong> alle<strong>en</strong><br />

blauw nageslacht uit deze combinaties<br />

kan word<strong>en</strong> geregistreerd als Russisch<br />

Blauw.<br />

c. Nageslacht anders dan blauw gekleurd<br />

zal word<strong>en</strong> geregistreerd als<br />

XLH/XSH*.<br />

12.19 Siamees (SIA) & Balinees (BAL),<br />

a. De Siamees <strong>en</strong> Balinees mag niet<br />

word<strong>en</strong> gekruist met katt<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

zilvervariëteit.<br />

b. E<strong>en</strong> fokker kan om ontheffing van deze<br />

regel vrag<strong>en</strong> bij de eig<strong>en</strong> stamboek<br />

commissie. De commissie draagt zorg<br />

voor e<strong>en</strong> goede kleurdeterminatie van<br />

deze nakomeling<strong>en</strong>.<br />

12.20 Singapura (SIN)<br />

a. Alle<strong>en</strong> de kleur seal sepia ticked tabby is<br />

erk<strong>en</strong>d. Andere kleur<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geregistreerd als XSH * .<br />

12.21 Sokoke (SOK)<br />

a. In de nieuweling<strong>en</strong>klasse word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong> uit het Sokoke district in K<strong>en</strong>ia<br />

toegelat<strong>en</strong>, deze katt<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te<br />

beschikk<strong>en</strong> over docum<strong>en</strong>tatie die hun<br />

afkomst bewijst.<br />

12.22 Sphynx (SPH)<br />

a. Voor alle haarloze rass<strong>en</strong> zoals SPH<br />

geldt dat de EMS codes s <strong>en</strong> y niet<br />

gebruikt mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ongeacht het<br />

g<strong>en</strong>otype.<br />

12.23 Turks Angora (TUA)<br />

a. De pointed zal niet word<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d.<br />

b. Chocolate, lilac, cinnamon, fawn <strong>en</strong><br />

pointed patron<strong>en</strong> zijn niet toegestaan <strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geregistreerd als XLH * .<br />

12.24 Turkse Van (TUV)<br />

a. Alle<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de EMS codes zijn<br />

erk<strong>en</strong>d: n, a, d, e, f, g (tabby <strong>en</strong> nontabby).<br />

Nageslacht in andere dan deze<br />

kleur<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geregistreerd als XLH*<br />

<br />

b. In de nieuweling<strong>en</strong>klasse mog<strong>en</strong><br />

uitsluit<strong>en</strong>d katt<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>,<br />

die geïmporteerd zijn uit Turkije of<br />

omring<strong>en</strong>de gebied<strong>en</strong>. Hun origine moet<br />

bewez<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door docum<strong>en</strong>tatie(s).<br />

12.25 La Perm lang- <strong>en</strong> korthaar (LPL/ LPS)<br />

a. Alle<strong>en</strong> LPL/LPS mFveertog<strong>en</strong> in de fok<br />

gebruikt word<strong>en</strong>.<br />

b. Het g<strong>en</strong> dat zorgt voor de gekrulde vacht<br />

is dominant, derhalve word<strong>en</strong> niet<br />

gekrulde La Perms geregistreerd als niet<br />

erk<strong>en</strong>de variëteit: LPL/LPS x * 84. Zij<br />

mog<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> bij de fok.<br />

12.26 Selkirk Rex lang- <strong>en</strong> korthaar (SRL/SRS)<br />

a. Alle<strong>en</strong> SRL/SRS mog<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> in de fok<br />

van dit ras gebruikt word<strong>en</strong>.<br />

b. Uitkruis<strong>en</strong> met BSH, EXO/PER is alle<strong>en</strong><br />

toegestaan met instemming van de<br />

stamboekcommissie. Nageslacht van<br />

uitkruis<strong>en</strong> wordt geregistreerd als<br />

XLH/XSH * . Voor<br />

herregistratie verwijz<strong>en</strong> we naar artikel 3.<br />

c. Het g<strong>en</strong> dat zorgt voor de gekrulde vacht<br />

is dominant, derhalve word<strong>en</strong> niet<br />

gekrulde Sellkirk Rex<strong>en</strong> geregistreerd als<br />

niet erk<strong>en</strong>de variëteit: SRL/SRS x * 84.<br />

Zij mog<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> bij de fok.<br />

12.27 Thai (THA)<br />

a. Uitkruis<strong>en</strong> van de Thai is verbod<strong>en</strong>.<br />

b. Alle<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>de kleur<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> gebruikt<br />

word<strong>en</strong> voor de fok. Cinnamon, fawn, silver,<br />

gold<strong>en</strong> <strong>en</strong> wit zijn niet toegestaan <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geregistreerd als XSH * .<br />

c. In de nieuweling<strong>en</strong>klasse word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong> uit Thailand toegelat<strong>en</strong>, deze katt<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong> over docum<strong>en</strong>tatie die<br />

hun afkomst bewijst.<br />

12.28 Lykoi (LYO) – voorlopig erk<strong>en</strong>de status<br />

a. Lykoi is e<strong>en</strong> kat met e<strong>en</strong> specifiek<br />

amelanistisch (roan) uiterlijk.<br />

b. Alle kleur<strong>en</strong> <strong>en</strong> patron<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voorlopig<br />

erk<strong>en</strong>d.<br />

c. Toegestane outcross in de voorlopig<br />

erk<strong>en</strong>de fase is de huiskat (XSH).<br />

d. Niet-roan nakomeling<strong>en</strong> van deze outcross<br />

moet geregistreerd word<strong>en</strong> als LYO x* 84.<br />

e. Uiterlijk van LYO* roan <strong>en</strong> XSH<br />

nakomeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe deze geregistreerd<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>:<br />

Uiterlijk EMS code Fok -<strong>en</strong> registratiebeperking<br />

roan LYO *<br />

Can only be used for breeding LYO<br />

non-roan LYO x * 84<br />

C. RASGEBONDEN RESTRICTIES II – NIET ERKENDE RASSEN<br />

FIFe k<strong>en</strong>t voor diverse rass<strong>en</strong> EMS-codes gevolgd door non<br />

*. Dit zijn: American Bobtail, (ABL/ABS), Asian (ASL/ASH),<br />

American Shorthair (AMS), American Wirehair (AMW),<br />

Australian Mist (AUM), Bombay (BOM), Bohemian Rex<br />

(BRX), MeKong bobtail (MBT), Lykoi (LKO), Nebelung,<br />

(NEB), RagaMuffin (RGM), Tiffanie (TIF), Tonkanees<br />

(TOL/TOS).<br />

D. CATTERYNAMEN EN VOORNAMEN<br />

Artikel 13 Registratie van catterynam<strong>en</strong><br />

13.1 De eig<strong>en</strong>aar van e<strong>en</strong> cattery kan zijn catterynaam<br />

via de adjunct-catterynam<strong>en</strong>, teg<strong>en</strong> betaling van<br />

e<strong>en</strong> door het ver<strong>en</strong>igingsbestuur vast te stell<strong>en</strong><br />

vergoeding, bij de FIFe lat<strong>en</strong> registrer<strong>en</strong>.<br />

13.2 Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> cattery in de FIFe is geregistreerd, zal<br />

ge<strong>en</strong> tweede cattery onder e<strong>en</strong> gelijke of ongeveer<br />

gelijkluid<strong>en</strong>de naam bij de FIFe kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

13.3 E<strong>en</strong> catterynaam mag maximaal 18 tek<strong>en</strong>s lang<br />

zijn.<br />

13.4 Bij de aanvraag moet word<strong>en</strong> opgegev<strong>en</strong> of de<br />

catterynaam als voorvoegsel (prefix) dan wel als<br />

achtervoegsel (suffix) zal word<strong>en</strong> gebruikt. Tev<strong>en</strong>s<br />

di<strong>en</strong>t aan de hand van e<strong>en</strong> voorbeeld duidelijk<br />

gemaakt te word<strong>en</strong> hoe de catterynaam precies zal<br />

word<strong>en</strong> gebruikt. Wanneer de catterynaam<br />

e<strong>en</strong>maal is geregistreerd kan het gebruik daarvan,<br />

als voorvoegsel of als achtervoegsel, niet meer<br />

word<strong>en</strong> gewijzigd.<br />

13.5 Behoud<strong>en</strong>s schriftelijke toestemming van het<br />

bestuur <strong>en</strong> van de FIFe zijn catterynam<strong>en</strong> niet<br />

overdraagbaar. Zij kom<strong>en</strong> te vervall<strong>en</strong> bij het<br />

overlijd<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong>aar.<br />

13.6 Alle<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>aar van e<strong>en</strong> catterynaam heeft het<br />

recht dier<strong>en</strong> afkomstig uit zijn eig<strong>en</strong> fokkerij onder<br />

zijn catterynaam te lat<strong>en</strong> inschrijv<strong>en</strong>.<br />

13.7 E<strong>en</strong> catterynaam mag ge<strong>en</strong> EMS code of<br />

afkorting/aanduiding van e<strong>en</strong> ras bevatt<strong>en</strong> of het<br />

woord cattery.<br />

Artikel 14 Naamgeving van de in te schrijv<strong>en</strong> katt<strong>en</strong><br />

14.1 De naam waaronder e<strong>en</strong> kat in het stamboek of<br />

hulpstamboek wordt ingeschrev<strong>en</strong> mag, inclusief<br />

de catterynaam, uit maximaal vijf<strong>en</strong>dertig (35)<br />

posities bestaan, d.w.z. letters, tek<strong>en</strong>s <strong>en</strong> spaties.<br />

14.2 Na de inschrijving van e<strong>en</strong> kat in het stamboek of


hulpstamboek kan de naam van de kat niet meer<br />

veranderd word<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij sprake is van e<strong>en</strong><br />

aperte onjuistheid hetge<strong>en</strong> ter beoordeling staat<br />

van het Stamboeksecretariaat.<br />

14.3 Door de FIFe erk<strong>en</strong>de catterynam<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong><br />

mog<strong>en</strong> niet in de naam van de kat verwerkt<br />

word<strong>en</strong>.<br />

14.4 Na toestemming van de Stamboekcommissie <strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> maximum van twee nest<strong>en</strong> per lid,<br />

kunn<strong>en</strong> katt<strong>en</strong> gefokt door led<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> recht<br />

kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> catterynaam,<br />

word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong> uit één woord<br />

bestaande naam, waaraan door de<br />

Stamboekadjunct e<strong>en</strong> jaarletter is toegevoegd.<br />

E. TITELREGISTRATIE<br />

Artikel 15 Aanvraag van e<strong>en</strong> titelcertificaat<br />

15.1 De registratie van titels <strong>en</strong> de afgifte van de<br />

daarbij behor<strong>en</strong>de papier<strong>en</strong> is de taak van de<br />

stamboekadjunct belast met de titelregistratie<br />

zoals omschrev<strong>en</strong> in art.22.2.<br />

15.2 E<strong>en</strong> titel di<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand na het behal<strong>en</strong><br />

van het laatste voor de titel b<strong>en</strong>odigde certificaat<br />

te word<strong>en</strong> aangevraagd.<br />

F. GEDRAGSCODE EN SANCTIES<br />

Artikel 16 Algem<strong>en</strong>e regels<br />

16.1 De led<strong>en</strong> zijn verplicht zich te houd<strong>en</strong> aan de<br />

door <strong>Mundikat</strong> opgestelde regels <strong>en</strong><br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

16.2 De led<strong>en</strong> zijn verplicht<br />

hun afstammingsbescheid<strong>en</strong> zorgvuldig te<br />

bewar<strong>en</strong>.<br />

16.3 In geval van verlies van de stamboombesluit de<br />

Stamboekcommissie op welke wijze daarin wordt<br />

voorzi<strong>en</strong>. Duplicat<strong>en</strong> van de stamboom kunn<strong>en</strong><br />

alle<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met toestemming van de<br />

fokker.<br />

16.4 Dekkatereig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de administratie van<br />

stamboektechnische als ook veterinaire zak<strong>en</strong> van<br />

alle dekking<strong>en</strong> van hun katers te registrer<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<br />

beher<strong>en</strong>.<br />

Artikel 17 Termijn<strong>en</strong><br />

17.1 De gebruikers van het stamboek zijn verplicht zich<br />

strikt te houd<strong>en</strong> aan de in dit reglem<strong>en</strong>t gestelde<br />

termijn<strong>en</strong> voor opgave <strong>en</strong> aanvraag van<br />

stamboombescheid<strong>en</strong> (artikel 4.3 onder c <strong>en</strong> d <strong>en</strong><br />

artikel 4.8).<br />

17.2 Overtreding<strong>en</strong> van geld<strong>en</strong>de termijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere<br />

regels die van toepassing zijn bij dekking<strong>en</strong>,<br />

geboort<strong>en</strong>, aanvrag<strong>en</strong> van stambom<strong>en</strong> e.d.,<br />

word<strong>en</strong> door de adjunct/secretaris ter beoordeling<br />

aan de stamboekcommissie voorgelegd.<br />

17.3 Zolang de overtreding in behandeling is bij de<br />

stamboekcommissie <strong>en</strong>/of het bestuur, word<strong>en</strong><br />

door de adjunct-secretaris ge<strong>en</strong> administratieve<br />

handeling<strong>en</strong> verricht t<strong>en</strong> behoeve van de<br />

betreff<strong>en</strong>de aanvraag. De aanvrager wordt hiervan<br />

door de stamboeksecretaris schriftelijk op de<br />

hoogte gesteld.<br />

17.4 De stamboekcommissie br<strong>en</strong>gt het bestuur verslag<br />

uit van haar bevinding<strong>en</strong>.<br />

17.5 Voor de vaststelling van de overtreding van e<strong>en</strong><br />

geld<strong>en</strong>de termijn is de datum van ontvangst door<br />

de adjunct- secretaris(s<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>d. In geval van<br />

e<strong>en</strong> aanvraag via de website, geldt de datum van<br />

aanmelding. Voor betaling<strong>en</strong> geldt de termijn<br />

zoals omschrev<strong>en</strong> in artikel 4.10.<br />

Artikel 18 Sancties termijnoverschrijding<br />

18.1 Bij aanvraag van stamboompapier<strong>en</strong> nadat de<br />

daarvoor in het stamboekreglem<strong>en</strong>t gestelde<br />

termijn is verlop<strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt het stamboek e<strong>en</strong> extra<br />

(administratieve) boete van € 250 per nest in<br />

rek<strong>en</strong>ing. De stamboekcommissie kan in geval van<br />

e<strong>en</strong> geringe of verschoonbare overschrijding van<br />

minder dan drie maand<strong>en</strong> na het verstrijk<strong>en</strong> van de<br />

aanvraagtermijn de boete matig<strong>en</strong> of<br />

kwijtscheld<strong>en</strong>. Het bestuur wordt op de hoogte<br />

gesteld.<br />

Artikel 19 Sancties overig<br />

19.1 Onverminderd hetge<strong>en</strong> bepaald in artikel 18 blijft<br />

het bestuur bevoegd om bij overtreding van de<br />

regels van dit reglem<strong>en</strong>t maatregel<strong>en</strong> te treff<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> individueel lid.<br />

G. DE SAMENSTELLING EN<br />

WERKZAAMHEDEN VAN DE<br />

STAMBOEKORGANISATIE<br />

Artikel 20 Stamboekorganisatie<br />

20.1 Voor e<strong>en</strong> goede afhandeling <strong>en</strong> begeleiding van alle<br />

stamboekzak<strong>en</strong> is de Stamboekorganisatie<br />

onderverdeeld in e<strong>en</strong> stamboekcommissie,<br />

stamboekadjunct<strong>en</strong>, (stamboek)p<strong>en</strong>ningmeester <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> bestuurslid belast met stamboekzak<strong>en</strong>.<br />

Artikel 21 Stamboekcommissie<br />

21.1 De stamboekcommissie bestaat uit t<strong>en</strong>minste drie<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong> hoogste vijf led<strong>en</strong>. Het lid van het bestuur<br />

belast met stamboekzak<strong>en</strong> is daardoor tev<strong>en</strong>s lid<br />

van de stamboekcommissie. De commissie heeft<br />

e<strong>en</strong> vaste voorzitter <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vaste secretaris, die<br />

door de commissieled<strong>en</strong> uit hun midd<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gekoz<strong>en</strong>. De led<strong>en</strong> van de stamboekcommissie<br />

word<strong>en</strong> door het bestuur b<strong>en</strong>oemd op voordracht<br />

van de commissie. Indi<strong>en</strong> de commissie niet in<br />

staat is e<strong>en</strong> voordracht te formuler<strong>en</strong>, dan zal het<br />

Bestuur zelf kandidat<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze<br />

b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>.<br />

21.2 De in de commissie voorkom<strong>en</strong>de werkzaamhed<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> zo goed mogelijk, rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong>d met<br />

het persoonlijk kunn<strong>en</strong> <strong>en</strong> de persoonlijke w<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

van de led<strong>en</strong>, door de commissie verdeeld.<br />

21.3 De stamboekcommissie vergadert t<strong>en</strong>minste vier<br />

keer per jaar <strong>en</strong> t<strong>en</strong>minste e<strong>en</strong>maal per jaar met<br />

alle stamboekmedewerkers in e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamde<br />

"Jaarvergadering Stamboek", die steeds in februari<br />

van elk jaar gehoud<strong>en</strong> wordt.<br />

De stamboekcommissieled<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> bije<strong>en</strong> op<br />

convocatie door de voorzitter <strong>en</strong>/of secretaris, of<br />

wanneer t<strong>en</strong>minste drie commissieled<strong>en</strong>, die e<strong>en</strong><br />

oordeel over de te behandel<strong>en</strong> kwestie kunn<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong>, aanwezig zijn. De besluit<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bij gewone meerderheid van stemm<strong>en</strong>.<br />

Beroep teg<strong>en</strong> de beslissing<strong>en</strong> van de commissie<br />

staat slechts op<strong>en</strong> bij het bestuur.<br />

21.4 Voor elke vergadering wordt e<strong>en</strong> ag<strong>en</strong>da<br />

opgemaakt. Op iedere vergadering di<strong>en</strong><strong>en</strong> notul<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong>lijst te word<strong>en</strong> opgesteld. Zowel<br />

van de ag<strong>en</strong>da als van de notul<strong>en</strong> met besluit<strong>en</strong>lijst<br />

wordt direct e<strong>en</strong> exemplaar naar het bestuur<br />

gezond<strong>en</strong>.<br />

21.5 De stamboekcommissie voert de volg<strong>en</strong>de tak<strong>en</strong><br />

uit:<br />

a. Afhandeling van alle tak<strong>en</strong> voortvloei<strong>en</strong>d uit het<br />

stamboekreglem<strong>en</strong>t, statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

b. Afhandeling van alle aanvrag<strong>en</strong> voor<br />

experim<strong>en</strong>tele kruising<strong>en</strong>;<br />

c. Afhandeling van alle import<strong>en</strong>;<br />

d. Het beher<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderhoud<strong>en</strong> van het c<strong>en</strong>traal<br />

archief van de Stamboekcommissie;<br />

e. Het aangev<strong>en</strong> van het stamboekbeleid binn<strong>en</strong><br />

<strong>Mundikat</strong>;<br />

f. Het uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van adviez<strong>en</strong>, zowel gevraagd als<br />

ongevraagd, aan het bestuur <strong>en</strong> de led<strong>en</strong> van<br />

<strong>Mundikat</strong>;<br />

g. Het voer<strong>en</strong> van overleg met het bestuur <strong>en</strong> met de<br />

adjunct<strong>en</strong>;<br />

h. Het opstell<strong>en</strong> van voorstell<strong>en</strong> met betrekking tot<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> instructies van het stamboek;<br />

i. Het do<strong>en</strong> van voorstell<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de het stamboek<br />

aan het Bestuur, met het doel deze te lat<strong>en</strong><br />

behandel<strong>en</strong> op de Algem<strong>en</strong>e Vergadering van de<br />

FIFe.<br />

j. Het gev<strong>en</strong> van voorlichting in stamboekzak<strong>en</strong> in<br />

het algeme<strong>en</strong>.


Artikel 22 de Stamboekadjunct<strong>en</strong> <strong>en</strong> p<strong>en</strong>ningmeester<br />

22.1 De Stamboekadjunct<strong>en</strong> beher<strong>en</strong> het (de) onder<br />

h<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>d(e) gedeelte(n) van het stamboek. Zij<br />

houd<strong>en</strong> daarvan e<strong>en</strong> archief bij, schrijv<strong>en</strong><br />

stamboomaanvrag<strong>en</strong> in <strong>en</strong> verwerk<strong>en</strong> deze. Zij<br />

voer<strong>en</strong> de correspond<strong>en</strong>tie die voor hun afdeling<br />

nodig is. Zij verwerk<strong>en</strong> alle verdere gegev<strong>en</strong>s<br />

voor zover die van belang zijn <strong>en</strong> houd<strong>en</strong> van alle<br />

correspond<strong>en</strong>tie afschrift<strong>en</strong> bij. De adjunct treedt<br />

zo nodig voor overleg in verbinding met de<br />

Stamboekcommissie <strong>en</strong>/of met de led<strong>en</strong> van de<br />

Ver<strong>en</strong>iging die de aanvrag<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d.<br />

De Adjunct maakt ieder jaar in januari e<strong>en</strong><br />

jaaroverzicht.<br />

22.2 De Adjunct titelregistratie: Deze adjunct zorgt<br />

voor de afhandeling van de aanvrag<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de de titelregistratie. Hij/zij controleert<br />

de aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> zover dat noodzakelijk is voor<br />

e<strong>en</strong> goede afwikkeling van de aanvrag<strong>en</strong><br />

correspondeert hij/zij. Op regelmatige tijd<strong>en</strong><br />

rapporteert de adjunct aan de<br />

stamboekadjunct<strong>en</strong> over de nieuw geregistreerde<br />

titels. Van de registratie, de verz<strong>en</strong>ding van<br />

certificat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gevoerde


correspond<strong>en</strong>tie houdt de adjunct e<strong>en</strong> archief bij. Hij/zij<br />

maakt ieder jaar in januari e<strong>en</strong> jaaroverzicht.<br />

22.3 De Adjunct Catterynam<strong>en</strong>: Deze adjunct zorgt voor<br />

de afhandeling van de aanvrag<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

catterynaam. Hij/zij beheert het catterynam<strong>en</strong><br />

register van de Ver<strong>en</strong>iging, controleert de<br />

aanvrag<strong>en</strong> (voor zover mogelijk ook met<br />

registers van andere FIFe-ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>), voert<br />

hierover de noodzakelijke correspond<strong>en</strong>tie <strong>en</strong><br />

houdt over alles e<strong>en</strong> archief bij. In januari van elk<br />

jaar maakt de adjunct e<strong>en</strong> jaaroverzicht.<br />

22.4 De P<strong>en</strong>ningmeester Stamboek: De<br />

p<strong>en</strong>ningmeester beheert de geld<strong>en</strong> van het<br />

stamboek <strong>en</strong> houdt overzicht<strong>en</strong> bij van alle<br />

binn<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>de stamboekgeld<strong>en</strong>, dit alles onder<br />

eindverantwoordelijkheid van de P<strong>en</strong>ningmeester<br />

van het Bestuur. Hij/zij draagt zorg voor e<strong>en</strong><br />

regelmatige informatie aan de betreff<strong>en</strong>de<br />

Stamboekmedewerkers.<br />

Alle betalingsaspect<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vaststelling van de<br />

tariev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door het Bestuur geregeld <strong>en</strong> zo<br />

nodig door de ALV bekrachtigd. In januari van elk<br />

jaar maakt de P<strong>en</strong>ningmeester Stamboek e<strong>en</strong><br />

financieel jaaroverzicht stamboek.<br />

Artikel 23 Het ver<strong>en</strong>igingsbestuur<br />

23.1 Het Bestuur is belast met het b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ontslaan van stamboekmedewerkers <strong>en</strong> draagt<br />

zorg voor de publicatie van reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

instructies. Tev<strong>en</strong>s behandelt het bestuur<br />

ev<strong>en</strong>tuele klacht<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de het Stamboek <strong>en</strong><br />

indi<strong>en</strong> zij hiertoe aanleiding ziet kan zij zak<strong>en</strong> ter<br />

behandeling overdrag<strong>en</strong> aan de Disciplinaire<br />

Commissie.<br />

23.2 In alle gevall<strong>en</strong> waarin het Stamboekreglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

de verdere reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niet voorzi<strong>en</strong>, beslist het<br />

Bestuur.<br />

Artikel 24 Slotbepaling<strong>en</strong><br />

24.1 Uitgangspunt<strong>en</strong> voor het beleid van <strong>Mundikat</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de de stamboekregelgeving zijn de FIFereglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

24.2 Uitsluit<strong>en</strong>d de Stamboekcommissie is gerechtigd<br />

om, op verzoek van het Bestuur, mededeling<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de het Stamboek te do<strong>en</strong>.<br />

24.3 In alle gevall<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de stamboekzak<strong>en</strong> waarin<br />

dit reglem<strong>en</strong>t niet voorziet is het bestuur bevoegd<br />

besluit<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of maatregel<strong>en</strong> te treff<strong>en</strong>.


TENTOONSTELLINGS REGLEMENT<br />

VERSIE 2018<br />

ALGEMENE BEPALINGEN<br />

Artikel 1<br />

1.1 Alle t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> met<br />

inachtneming van de bepaling<strong>en</strong> van de FIFe, de<br />

<strong>Statut<strong>en</strong></strong>, het Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t (HHR) <strong>en</strong><br />

het T<strong>en</strong>toonstellings Reglem<strong>en</strong>t van <strong>Mundikat</strong>.<br />

1.2 In geval dat deze bepaling<strong>en</strong> met elkaar<br />

conflicter<strong>en</strong> zijn de toepasselijke bepaling<strong>en</strong> van<br />

de FIFe bind<strong>en</strong>d.<br />

1.3 Van deze reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zal altijd e<strong>en</strong> exemplaar<br />

op het secretariaat van de t<strong>en</strong>toonstelling,<br />

alsmede bij de <strong>Mundikat</strong> informatiestand ter<br />

inzage ligg<strong>en</strong>.<br />

TENTOONSTELLINGS- EN ORGANISATIE<br />

COMMISSIE (TOC)<br />

Artikel 2<br />

2.1 De TOC bestaat uit t<strong>en</strong> minste drie (3) led<strong>en</strong>,<br />

inclusief de ingevolge art. 9 lid 1 HHR door het<br />

bestuur uit zijn midd<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemde<br />

portefeuillehouder t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>.<br />

2.2 indi<strong>en</strong> er in de TOC vacatures zijn, zoekt de<br />

commissie één of meer kandidat<strong>en</strong> voor de<br />

vacante functie <strong>en</strong> geeft deze nam<strong>en</strong> aan het<br />

bestuur op. Het bestuur b<strong>en</strong>oemt de door de<br />

commissie voorgestelde kandida(a)t(<strong>en</strong>), t<strong>en</strong>zij<br />

daarteg<strong>en</strong> ernstige <strong>en</strong> gegronde bezwar<strong>en</strong><br />

bestaan.<br />

2.3 De TOC heeft de algehele leiding van de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling <strong>en</strong> is daarbij verantwoordelijk<br />

voor de orde <strong>en</strong> de goede gang van zak<strong>en</strong> op de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling (zie ook art. 13 lid 8 <strong>en</strong> 9 HHR).<br />

2.4 De commissie is gerechtigd person<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

dier<strong>en</strong> die de orde of de goede gang van zak<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling verstor<strong>en</strong> of dreig<strong>en</strong> te<br />

verstor<strong>en</strong>, de toegang te weiger<strong>en</strong> tot of te<br />

verwijder<strong>en</strong> uit de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte. Tev<strong>en</strong>s<br />

is deze gerechtigd ev<strong>en</strong>tueel reeds ingeschrev<strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> mededinging te plaats<strong>en</strong><br />

2.5 De TOC heeft onder meer tot taak:<br />

a. Het bestuur te adviser<strong>en</strong> over plaats, datum<br />

<strong>en</strong> aard van de te organiser<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> of andere ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

b. Het mak<strong>en</strong> van begroting<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze ter<br />

goedkeuring voor te legg<strong>en</strong> aan het bestuur<br />

<strong>en</strong> het beher<strong>en</strong> van de geld<strong>en</strong> voor de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling.<br />

c. Het bestuur te adviser<strong>en</strong> over de<br />

keurmeesters, die voor e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling of<br />

ander ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t, conform de FIFe regels,<br />

uitg<strong>en</strong>odigd zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>zij door het<br />

bestuur bezwar<strong>en</strong> k<strong>en</strong>baar gemaakt <strong>en</strong><br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, nodigt de commissie<br />

de voorgestelde keurmeesters nam<strong>en</strong>s het<br />

bestuur uit<br />

d. Het zorgdrag<strong>en</strong> over de verdeling van de<br />

diverse klass<strong>en</strong> over de keurmeesters.<br />

e. Het regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwerk<strong>en</strong> van de<br />

inschrijving<strong>en</strong>.<br />

f. Het sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> van de catalogus.<br />

g. Het aantrekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> van stewards.<br />

h. Het beher<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderhoud<strong>en</strong> van de<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsmaterial<strong>en</strong>.<br />

i. De "Veterinaire Commissie" regelt de<br />

veterinaire keuring vóór aanvang van de<br />

show.<br />

Nam<strong>en</strong>s de ver<strong>en</strong>iging houdt de "Veterinaire<br />

INSCHRIJVINGEN<br />

Commissie" (VC) daarnaast toezicht op alle<br />

veterinaire aspect<strong>en</strong> voor <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>.<br />

Artikel 3<br />

3.1 Iedere inschrijving begint met de indi<strong>en</strong>ing van<br />

de daarvoor vastgestelde <strong>en</strong> correct ingevulde<br />

(digitale) inschrijfformulier<strong>en</strong>.<br />

3.2 Inschrijving staat op<strong>en</strong> voor led<strong>en</strong> van door de<br />

FIFe erk<strong>en</strong>de ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>. Door invulling,<br />

ondertek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> toez<strong>en</strong>ding van de<br />

formulier<strong>en</strong> aan het inschrijfbureau van de TOC<br />

verbindt m<strong>en</strong> zich om zich te houd<strong>en</strong> aan de<br />

bepaling<strong>en</strong> van dit reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de FIFe Show<br />

Rules<br />

Uitzondering op dit artikel geldt voor katt<strong>en</strong> die<br />

ingeschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door niet FIFe led<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s artikel 13 van dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

3.3 Voor iedere kat moet e<strong>en</strong> inschrijfformulier<br />

word<strong>en</strong> ingevuld.<br />

Inschrijfgeld<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gelijktijdig met de<br />

inz<strong>en</strong>ding van de inschrijfformulier<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

voldaan. Teruggave van inschrijfgeld kan alle<strong>en</strong><br />

plaatsvind<strong>en</strong> indi<strong>en</strong>:<br />

a. lid 6 van dit artikel van toepassing is<br />

b. de inz<strong>en</strong>der zijn inschrijving uiterlijk op de<br />

sluitingsdatum intrekt.<br />

3.4 Van iedere in te schrijv<strong>en</strong> kat - met uitzondering<br />

van dier<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> in de<br />

nieuweling<strong>en</strong>klasse of de huisdier<strong>en</strong>klasse -<br />

moet het stamboekregistrati<strong>en</strong>ummer word<strong>en</strong><br />

vermeld.<br />

Wanneer dit nummer nog niet bek<strong>en</strong>d is, wordt<br />

de inschrijving slechts geaccepteerd wanneer<br />

e<strong>en</strong> aanvraag tot registratie bij het<br />

Stamboeksecretariaat is ingedi<strong>en</strong>d. Dit geldt<br />

<strong>en</strong>kel voor kitt<strong>en</strong>s (4-7 maand<strong>en</strong>) <strong>en</strong> voor katt<strong>en</strong><br />

geïmporteerd van e<strong>en</strong> andere organisatie<br />

ingeschrev<strong>en</strong> in showklass<strong>en</strong> 9-13.<br />

3.5 Indi<strong>en</strong> de inschrijving wordt geaccepteerd,<br />

ontvangt de inz<strong>en</strong>der voor elke ingeschrev<strong>en</strong><br />

kat e<strong>en</strong> bewijs van deelneming, hetge<strong>en</strong> tijdig<br />

zal word<strong>en</strong> toegezond<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s ontvangt de<br />

eig<strong>en</strong>aar informatie over de in functie zijnde<br />

keurmeesters.<br />

3.6 De TOC is gerechtigd inschrijving<strong>en</strong> te<br />

weiger<strong>en</strong>. De inz<strong>en</strong>der ontvangt van deze<br />

weigering bericht onder opgaaf van red<strong>en</strong><strong>en</strong> die<br />

tot weigering hebb<strong>en</strong> geleid.<br />

3.7 Inschrijving<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> geweigerd word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong>:<br />

a. niet aan de geldelijke verplichting jeg<strong>en</strong>s de<br />

ver<strong>en</strong>iging is voldaan;<br />

b. de inschrijfformulier<strong>en</strong> onjuist of onvolledig<br />

zijn ingevuld;<br />

c. de sluitingstermijn van de inschrijving is<br />

overschred<strong>en</strong>;<br />

d. het totaal der inschrijving<strong>en</strong> de voor de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling beschikbare ruimte te bov<strong>en</strong><br />

gaat.<br />

e. het ras of de variëteit volledig is uitgeslot<strong>en</strong><br />

van het stamboek <strong>en</strong> de t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>.<br />

3.8 Inschrijving<strong>en</strong> van niet <strong>Mundikat</strong> led<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geweigerd indi<strong>en</strong> de opgav<strong>en</strong> niet zijn<br />

ingedi<strong>en</strong>d via <strong>en</strong>/of goedgekeurd door de bij de<br />

FIFe aangeslot<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging waarvan de


inz<strong>en</strong>der lid is. Alle<strong>en</strong> voor inschrijving<strong>en</strong>, die<br />

bevestigd zijn door de FIFe club waar de<br />

inz<strong>en</strong>der lid is, geldt e<strong>en</strong> betalingsgarantie.<br />

3.9 Van deelneming of verdere deelneming aan e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling wordt m<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong> indi<strong>en</strong><br />

voor, tijd<strong>en</strong>s of na de t<strong>en</strong>toonstelling blijkt dat<br />

bewust onjuiste gegev<strong>en</strong>s bij de inschrijving<br />

werd<strong>en</strong> verstrekt. De ev<strong>en</strong>tueel op deze<br />

t<strong>en</strong>toonstelling behaalde prijz<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of titels<br />

word<strong>en</strong> in zodanig geval vervall<strong>en</strong> verklaard.<br />

Deze uitsluiting geldt voor alle door betrokk<strong>en</strong>e<br />

ingeschrev<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>.<br />

3.10 Voorts kan uitsluiting plaats vind<strong>en</strong> op grond van<br />

alle andere overtreding<strong>en</strong> van de op het<br />

mom<strong>en</strong>t van de t<strong>en</strong>toonstelling van kracht zijnde<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

3.11 Wilde katt<strong>en</strong>, Munchkin <strong>en</strong> Scottish Fold<br />

Het is verbod<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de katt<strong>en</strong> te show<strong>en</strong>,<br />

promot<strong>en</strong> of adverter<strong>en</strong>:<br />

- wilde katt<strong>en</strong> of rass<strong>en</strong> die gebaseerd zijn op’<br />

wilde’ katt<strong>en</strong>(→ FIFe G<strong>en</strong>eral Rules § 13.1).<br />

- katt<strong>en</strong> die lijd<strong>en</strong> aan (pseudo-)achondroplasia<br />

(zoals bijvoorbeeld de Munchkin) of<br />

osteochondrodysplasia (zoals de Scottish Fold),<br />

of met katt<strong>en</strong> die dergelijke kat(t<strong>en</strong>) in de<br />

afstamming hebb<strong>en</strong>.<br />

TOELATINGSEISEN<br />

Artikel 4<br />

4.1 De minimumleeftijd is vier (4) maand<strong>en</strong>, welke op<br />

de t<strong>en</strong>toonstellingsdatum bereikt moet zijn <strong>en</strong><br />

waarop de katt<strong>en</strong> ingeënt di<strong>en</strong><strong>en</strong> te zijn teg<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong>ziekte <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> niesziekte. E<strong>en</strong> daarop<br />

betrekking hebb<strong>en</strong>d geldig <strong>en</strong> volledig ingevuld<br />

docum<strong>en</strong>t di<strong>en</strong>t bij de veterinaire keuring te<br />

word<strong>en</strong> overlegd. De datum van vaccinatie moet<br />

minimaal 15 dag<strong>en</strong> oud zijn. De vereiste<br />

boosters di<strong>en</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s minimaal 15 dag<strong>en</strong><br />

oud te zijn. Vaccinaties teg<strong>en</strong> rabiës volg<strong>en</strong>s de<br />

nationale wetgeving <strong>en</strong> regelgeving. Alle<br />

vaccinaties di<strong>en</strong><strong>en</strong> te zijn uitgevoerd door e<strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong>arts met in acht name van de nationale<br />

wetgeving van het land waar de kat woonachtig<br />

is. De geldigheidsperiode van de vaccinaties is<br />

aangegev<strong>en</strong> door de dier<strong>en</strong>arts in het<br />

dier<strong>en</strong>paspoort of vaccinatiecertificaat <strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> gerespecteerd word<strong>en</strong>.<br />

Het is de exposant zijn eig<strong>en</strong> verantwoording op<br />

de hoogte te zijn van de veterinaire regels van<br />

het land waar de show plaatsvindt.<br />

De TOC is in overleg met de Veterinaire<br />

Commissie gerechtigd om bij inschrijving, gelet<br />

op bepaalde omstandighed<strong>en</strong>, nadere eis<strong>en</strong> te<br />

stell<strong>en</strong> met betrekking tot in<strong>en</strong>ting<strong>en</strong>.<br />

4.2 Huiskatt<strong>en</strong> die op de t<strong>en</strong>toonstellingsdatum de<br />

leeftijd van 10 maand<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> bereikt moet<strong>en</strong><br />

gecastreerd/ gesteriliseerd zijn.<br />

4.3 Zwangere alsmede zog<strong>en</strong>de poez<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> niet<br />

word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> word<strong>en</strong> op de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling niet toegelat<strong>en</strong>. Bij constatering<br />

door de dier<strong>en</strong>arts wordt de kat niet op de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling toegelat<strong>en</strong> <strong>en</strong> registreert het<br />

Showsecretariaat de kat als gediskwalificeerd. Bij<br />

constatering door de keurmeester wordt de kat<br />

alsnog gediskwalificeerd.<br />

4.4 E<strong>en</strong> kat die vanwege agressief gedrag 3x e<strong>en</strong><br />

gele kaart heeft ontvang<strong>en</strong> in Nederland volg<strong>en</strong>s<br />

artikel 5.6, wordt van verdere competitie in de<br />

toekomst uitgeslot<strong>en</strong>.<br />

4.5 Indi<strong>en</strong> de dier<strong>en</strong>arts bij e<strong>en</strong> kater ouder dan 10<br />

maand<strong>en</strong> afwijking<strong>en</strong> aan de testikels<br />

constateert wordt de kat van competitie op de<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsdatum uitgeslot<strong>en</strong> <strong>en</strong> als “buit<strong>en</strong><br />

mededing<strong>en</strong>” geregistreerd door het<br />

showsecretariaat.<br />

4.6 Blinde katt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op de t<strong>en</strong>toonstelling niet toegelat<strong>en</strong>.<br />

4.7 Wanneer de verd<strong>en</strong>king bestaat dat aan e<strong>en</strong> kat<br />

e<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>d of verdov<strong>en</strong>d middel is<br />

toegedi<strong>en</strong>d beslist e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>arts hierover.<br />

Indi<strong>en</strong> hij/zij me<strong>en</strong>t, dat dit heeft plaatsgevond<strong>en</strong>,<br />

wordt de betrokk<strong>en</strong> kat van verdere keuring<br />

uitgeslot<strong>en</strong>(gediskwalificeerd), ongeacht verdere<br />

hieruit mogelijk voortvloei<strong>en</strong>de disciplinaire<br />

consequ<strong>en</strong>ties voor de betrokk<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aar.<br />

4.8 Katt<strong>en</strong> waarvan het uiterlijk door <strong>en</strong>ig<br />

kunstmiddel of <strong>en</strong>ige ingreep is gewijzigd<br />

t<strong>en</strong>einde de keurmeester te misleid<strong>en</strong> (b.v.<br />

verv<strong>en</strong>, scher<strong>en</strong>, overmatig poeder<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.)<br />

word<strong>en</strong> door de keurmeester die dit heeft<br />

vastgesteld van verdere keuring uitgeslot<strong>en</strong><br />

(gediskwalificeerd), ongeacht verdere hieruit<br />

mogelijk voortvloei<strong>en</strong>de disciplinaire<br />

consequ<strong>en</strong>ties.<br />

4.9 Katt<strong>en</strong> waarvan door de dier<strong>en</strong>arts of<br />

keurmeester geconstateerd wordt dat de<br />

klauw<strong>en</strong> operatief zijn verwijderd, word<strong>en</strong> van<br />

competitie op de t<strong>en</strong>toonstellingsdatum<br />

uitgeslot<strong>en</strong> <strong>en</strong> als “buit<strong>en</strong> mededing<strong>en</strong>”<br />

geregistreerd door het showsecretariaat.<br />

4.10 Katt<strong>en</strong> die er onverzorgd (niet schoon) uitzi<strong>en</strong>,<br />

vieze or<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, waarbij de aanwezigheid van<br />

parasiet<strong>en</strong> wordt vastgesteld e.d. word<strong>en</strong> op de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling niet toegelat<strong>en</strong>, dit ter<br />

beoordeling van e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>arts.<br />

4.11 Katt<strong>en</strong> met poly- of olygodactyli kunn<strong>en</strong> niet<br />

word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> word<strong>en</strong> op de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling niet toegelat<strong>en</strong>. Bij constatering<br />

door de dier<strong>en</strong>arts wordt de kat niet op de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling toegelat<strong>en</strong> <strong>en</strong> registreert het<br />

Showsecretariaat de kat als gediskwalificeerd.<br />

Bij constatering door de keurmeester wordt de<br />

kat alsnog gediskwalificeerd.<br />

4.12 A. Katt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> navelbreuk of dwerggroei<br />

(nanisme) <strong>en</strong> te dikke of ondervoede katt<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

op de t<strong>en</strong>toonstelling niet toegelat<strong>en</strong>. Bij<br />

constatering door de dier<strong>en</strong>arts wordt de kat<br />

niet op de t<strong>en</strong>toonstelling toegelat<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

registreert het Showsecretariaat de kat als<br />

gediskwalificeerd. Bij constatering door de<br />

keurmeester wordt de kat alsnog<br />

gediskwalificeerd.<br />

B. Katt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> vaste afwijking van het<br />

sternum of xiphisternum of katt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong>- of onderbeet word<strong>en</strong> bij de<br />

schoonheidskeuring gediskwalificeerd.<br />

4.13 Dove katt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

Bij het t<strong>en</strong>toonstell<strong>en</strong> van witte katt<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t dan<br />

ook e<strong>en</strong> niet-doof verklaring van de dier<strong>en</strong>arts of<br />

e<strong>en</strong> BAER test te word<strong>en</strong> overgelegd. Indi<strong>en</strong><br />

deze bij de veterinaire keuring niet kan word<strong>en</strong><br />

overlegd, wordt de kat alsnog gediskwalificeerd.<br />

4.14 Katt<strong>en</strong> die verdacht word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

(besmettelijke) ziekte word<strong>en</strong> op de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling niet toegelat<strong>en</strong>, dit ter<br />

beoordeling van e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>arts, ev<strong>en</strong>als alle<br />

andere aan dezelfde eig<strong>en</strong>aar toebehor<strong>en</strong>de<br />

katt<strong>en</strong>.<br />

4.15 De nagels van de katt<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> kort voor de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling geknipt te zijn.<br />

4.16 A) Katt<strong>en</strong>, die bij de veterinaire keuring word<strong>en</strong><br />

afgekeurd op grond van het vermelde in de<br />

led<strong>en</strong> 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12A <strong>en</strong> 14 van dit artikel<br />

wordt de toegang tot de t<strong>en</strong>toonstelling<br />

geweigerd. Zij word<strong>en</strong> direct in quarantaine<br />

geplaatst of verlat<strong>en</strong> ‘t t<strong>en</strong>toonstellingsgebouw.<br />

B) Katt<strong>en</strong>, die bij de veterinaire keuring word<strong>en</strong><br />

afgekeurd op grond van het vermelde in de


led<strong>en</strong> 10 <strong>en</strong> 14 van dit artikel wordt de toegang<br />

tot de t<strong>en</strong>toonstelling geweigerd. Zij word<strong>en</strong><br />

verzocht het t<strong>en</strong>toonstellingsgebouw te<br />

verlat<strong>en</strong>.<br />

4.17 Katt<strong>en</strong>, die bij de veterinaire <strong>en</strong>/of de<br />

schoonheidskeuring (niet) voldo<strong>en</strong> aan één van<br />

de beschrijving<strong>en</strong> in de led<strong>en</strong> 4, 5, 6, 7, 8 12B <strong>en</strong><br />

13 van dit artikel word<strong>en</strong> gediskwalificeerd.<br />

4.18 Het is aanbevol<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> kat die wordt<br />

t<strong>en</strong>toongesteld te voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> microchip<br />

ter id<strong>en</strong>tificatie.<br />

4.19 De desbetreff<strong>en</strong>de artikel<strong>en</strong> in het veterinair<br />

reglem<strong>en</strong>t zijn van overe<strong>en</strong>komstige<br />

toepassing.<br />

4.20 In voorkom<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong> waarin bov<strong>en</strong>staande<br />

led<strong>en</strong> niet hebb<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> is de afgevaardigde<br />

van de VC gemachtigd om in overleg met de<br />

TOC ter plekke e<strong>en</strong> besluit te nem<strong>en</strong>.<br />

TENTOONSTELLINGEN<br />

Artikel 5<br />

5.1 Tot de t<strong>en</strong>toonstelling word<strong>en</strong> slechts<br />

ingeschrev<strong>en</strong> katt<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong>. De eig<strong>en</strong>aar<br />

moet e<strong>en</strong> bewijs van deelname overlegg<strong>en</strong>.<br />

5.2 Voordat de katt<strong>en</strong> tot de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte<br />

word<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ze door e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>arts<br />

word<strong>en</strong> onderzocht. De uitslag van het<br />

onderzoek bepaalt het al dan niet toelat<strong>en</strong> van<br />

de katt<strong>en</strong> tot de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte (zie ook<br />

artikel 4). De beslissing van de dier<strong>en</strong>arts belast<br />

met de veterinaire keuring is bind<strong>en</strong>d. Beroep<br />

teg<strong>en</strong> deze beslissing is niet mogelijk.<br />

5.3 De katt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> in de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte<br />

aanwezig zijn op de daartoe door de TOC<br />

vastgestelde tijd. Het tijdstip van sluiting wordt<br />

door de TOC bek<strong>en</strong>d gemaakt. Voor de sluiting<br />

van de t<strong>en</strong>toonstelling is het, op straffe van<br />

uitsluiting in de toekomst, niet toegestaan katt<strong>en</strong><br />

uit de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte te verwijder<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

door de TOC aan te stell<strong>en</strong> functionaris of<br />

functionariss<strong>en</strong> zal/zull<strong>en</strong> hierop toezi<strong>en</strong>.<br />

5.4 De TOC draagt er zorg voor dat elke kooi<br />

g<strong>en</strong>ummerd is <strong>en</strong> dat iedere inz<strong>en</strong>der bij het<br />

betred<strong>en</strong> van de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte e<strong>en</strong><br />

opgave ontvangt van de voor hem<br />

gereserveerde kooiruimte(s). Het is verbod<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong> in andere kooi<strong>en</strong> te plaats<strong>en</strong> dan die, die<br />

door de TOC voor de desbetreff<strong>en</strong>de kat zijn<br />

aangewez<strong>en</strong>. Wijziging<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> slechts door<br />

de TOC word<strong>en</strong> aangebracht.<br />

5.5 E<strong>en</strong> kat kan tijd<strong>en</strong>s de t<strong>en</strong>toonstelling slechts<br />

word<strong>en</strong> teruggetrokk<strong>en</strong> met toestemming van<br />

de TOC.<br />

5.6 Katt<strong>en</strong> die, zulks ter beoordeling van de chefsteward<br />

<strong>en</strong>/of de keurmeester, agressief gedrag<br />

verton<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gele kaart <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

van de keuring word<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong>. Vertoont<br />

e<strong>en</strong>zelfde kat driemaal achtere<strong>en</strong> agressief<br />

gedrag op e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling in binn<strong>en</strong>- of<br />

buit<strong>en</strong>land, of heeft deze driemaal e<strong>en</strong> gele<br />

kaart ontvang<strong>en</strong>, dan wordt de kat van verdere<br />

competitie in de toekomst uitgeslot<strong>en</strong>. Hiervan<br />

wordt mededeling gedaan aan de ver<strong>en</strong>iging<br />

waarvan de eig<strong>en</strong>aar lid is.<br />

5.7 Bij meerdaagse t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> wordt de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling van 's avonds tot 's morg<strong>en</strong>s op<br />

de door de TOC vastgestelde ur<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de sluiting moet<strong>en</strong> de katt<strong>en</strong> van de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling door de eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> half uur voor de herop<strong>en</strong>ing<br />

moet<strong>en</strong> de katt<strong>en</strong> weer aanwezig zijn. Het niet<br />

verschijn<strong>en</strong> op de tweede dag kan disciplinaire<br />

maatregel<strong>en</strong> tot gevolg hebb<strong>en</strong> voor de<br />

desbetreff<strong>en</strong>de exposant.<br />

5.8 Directe verkoop <strong>en</strong>/of overdracht van e<strong>en</strong> kat<br />

vanaf de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte of daarbij<br />

behor<strong>en</strong>de faciliteit<strong>en</strong> is niet toegestaan.<br />

Onverminderd de bepaling<strong>en</strong> in het Disciplinair<br />

Reglem<strong>en</strong>t kan het bestuur de eig<strong>en</strong>aar of<br />

e<strong>en</strong>ieder die meewerkt aan de show in geval van<br />

overtreding tijdelijk uitsluit<strong>en</strong> van deelname aan<br />

shows van <strong>Mundikat</strong>.<br />

5.9 Het verkop<strong>en</strong> van goeder<strong>en</strong> of het mak<strong>en</strong> van<br />

reclame in de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte kan<br />

uitsluit<strong>en</strong>d geschied<strong>en</strong> met toestemming van de<br />

TOC. Het mak<strong>en</strong> van buit<strong>en</strong>sporige reclame,<br />

zulks ter beoordeling van de TOC, is verbod<strong>en</strong>.<br />

5.10 Het is verbod<strong>en</strong> voor de kooi<strong>en</strong> stoel<strong>en</strong> of andere<br />

obstakels te plaats<strong>en</strong>.<br />

5.11 Het aantal medewerkers wordt door de TOC<br />

bepaald.<br />

5.12 Bij plotselinge verhindering van e<strong>en</strong> keurmeester<br />

wordt door de TOC in vervanging voorzi<strong>en</strong>.<br />

5.13 E<strong>en</strong> keurmeester keurt de hem toegewez<strong>en</strong><br />

rass<strong>en</strong> of variëteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>t de kwalificaties toe.<br />

Verdergaande kwalificaties word<strong>en</strong> zover nodig<br />

toegek<strong>en</strong>d door de betrokk<strong>en</strong> keurmeesters<br />

gezam<strong>en</strong>lijk. De keuring vindt plaats naar ras,<br />

variëteit <strong>en</strong> klasse, zoals de kat is ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de t<strong>en</strong>toonstelling blijkt, dit<br />

uitsluit<strong>en</strong>d ter beoordeling van de TOC, dat e<strong>en</strong><br />

kat te goeder trouw in e<strong>en</strong> verkeerde klasse is<br />

ingeschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de keuring van de klasse waarin<br />

de kat had behor<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> nog<br />

niet is begonn<strong>en</strong>, kan de TOC de betreff<strong>en</strong>de kat<br />

alsnog in die klasse plaats<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> keurmeester kan e<strong>en</strong> kat niet overhevel<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> klasse of variëteit, groep of ras naar e<strong>en</strong><br />

andere klasse, variëteit, groep of ras t<strong>en</strong>zij er e<strong>en</strong><br />

administratieve fout is gemaakt door het show<br />

secretariaat. De keurmeester zal in e<strong>en</strong> dergelijk<br />

geval e<strong>en</strong> wijzigingsaanbeveling do<strong>en</strong> voor de<br />

volg<strong>en</strong>de show. E<strong>en</strong> dergelijke aanbeveling di<strong>en</strong>t<br />

door e<strong>en</strong> tweede keurmeester ondertek<strong>en</strong>d te<br />

word<strong>en</strong> die bevoegd is deze categorie te keur<strong>en</strong>.<br />

5.14 De keuring geschiedt door vergelijking van de<br />

ingeschrev<strong>en</strong> katt<strong>en</strong>, ieder voor zich met het<br />

standaardtype voor hun ras <strong>en</strong> daarna door<br />

vaststelling van de volgorde t<strong>en</strong> opzichte van<br />

elkaar per klasse. De uitslag van de keuring<br />

wordt weergegev<strong>en</strong> door het toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van de<br />

kwalificaties, die aanwijz<strong>en</strong> in welke mate de<br />

betrokk<strong>en</strong> kat zijn standaardtype b<strong>en</strong>adert. De<br />

kwalificaties zijn: Uitmunt<strong>en</strong>d / Zeer Goed<br />

/ Goed<br />

5.15 Door de ver<strong>en</strong>iging word<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong> beschikbaar<br />

gesteld voor de kwalificaties: CACS, CAPS,<br />

CAGCIB, CAGPIB, Ereprijs, CACIB, CAPIB,<br />

CAC, CAP, Uitmunt<strong>en</strong>d, Zeer Goed, Goed, Best<br />

in Variëteit, Best In Show <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel Best<br />

Opposite Sex.<br />

5.16 Behalve de g<strong>en</strong>oemde prijz<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> extra<br />

prijz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgeloofd. T<strong>en</strong>einde uniformiteit<br />

in de uit te reik<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong> te verkrijg<strong>en</strong>, is de TOC<br />

belast met de aanschaf hiervan.<br />

5.17 De uitslag van de keuring is onherroepelijk,<br />

behoud<strong>en</strong>s k<strong>en</strong>nelijke administratieve<br />

vergissing<strong>en</strong>.<br />

5.18 Aan iedere keurmeester kan e<strong>en</strong> secretaris<br />

word<strong>en</strong> toegevoegd. Aan iedere keurmeester<br />

wordt e<strong>en</strong> steward toegevoegd, deze di<strong>en</strong>t t<strong>en</strong><br />

minste 15 jaar oud te zijn.<br />

5.19 Secretariss<strong>en</strong> <strong>en</strong> stewards di<strong>en</strong><strong>en</strong> bij hun werk<br />

de door de TOC voorgeschrev<strong>en</strong> kleding te<br />

drag<strong>en</strong>, <strong>en</strong> na het hanter<strong>en</strong> van elke kat de<br />

hand<strong>en</strong> tedesinfecter<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als de tafel <strong>en</strong> de<br />

keurkooi.<br />

5.20 Het is e<strong>en</strong> keurmeester verbod<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling e<strong>en</strong> catalogus in zijn bezit te<br />

hebb<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> secretaris <strong>en</strong> e<strong>en</strong> steward


op straffe van uitsluiting verbod<strong>en</strong>:<br />

a. E<strong>en</strong> catalogus in zijn bezit te hebb<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

de keuring.<br />

b. Zich te bemoei<strong>en</strong> met de keuring.<br />

c. Uitslag<strong>en</strong> of andere mededeling<strong>en</strong> over de<br />

keuring over te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> aan ander<strong>en</strong>,<br />

behalve in geval van op<strong>en</strong> keuring.<br />

5.21 De TOC heeft ge<strong>en</strong> invloed op het al of niet<br />

op<strong>en</strong> keur<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> keurmeester.<br />

5.22 Het is verbod<strong>en</strong> in de t<strong>en</strong>toonstellingsruimte te<br />

rok<strong>en</strong>.<br />

5.23 De toegang tot de keurruimte is aan iedere niet<br />

medewerker <strong>en</strong> niet deelnem<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>aar aan<br />

de t<strong>en</strong>toonstelling verbod<strong>en</strong>.<br />

5.24 De ver<strong>en</strong>iging kan in ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel opzicht<br />

aansprakelijk word<strong>en</strong> gesteld voor verlies of<br />

beschadiging, voor het ontvlucht<strong>en</strong> of losbrek<strong>en</strong><br />

van katt<strong>en</strong>, of voor welke ongevall<strong>en</strong> dan ook,<br />

van eig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong> van deelnemers <strong>en</strong>/of<br />

bezoekers.<br />

5.25 De TOC draagt er zorg voor, dat alle<br />

medewerkers aan de t<strong>en</strong>toonstelling verzekerd<br />

word<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> letsel, daaruit voortvloei<strong>en</strong>de<br />

schade, veroorzaakt door het verricht<strong>en</strong> van<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de gehele<br />

t<strong>en</strong>toonstelling. Deelnemers <strong>en</strong> bezoekers zijn<br />

niet verzekerd voor zover zij niet als medewerker<br />

door de TOC zijn aangesteld.<br />

INDELING DER KLASSEN<br />

Artikel 6<br />

De volg<strong>en</strong>de klass<strong>en</strong> word<strong>en</strong> onderverdeeld in vier<br />

categorieën: 1, 2, 3, 4. Zij word<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s onderverdeeld<br />

in ras, variëteit <strong>en</strong> geslacht.<br />

6.1 Klasse 1 - SUPREME CHAMPION<br />

Deze klasse is voor katt<strong>en</strong> die volg<strong>en</strong>s art. 9 lid 1<br />

van dit reglem<strong>en</strong>t de titel Supreme Champion<br />

hebb<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong>. In deze klasse wordt e<strong>en</strong><br />

Ereprijs toegek<strong>en</strong>d. Zij kunn<strong>en</strong> meeding<strong>en</strong> naar<br />

de predicat<strong>en</strong> "Best in Variëteit" <strong>en</strong> "Best in<br />

Show / Best Opposite Sex”<br />

6.2 Klasse 2 - SUPREME PREMIOR<br />

Voor Supreme Premior geld<strong>en</strong> dezelfde regels<br />

als voor klasse 1, met di<strong>en</strong> verstande dat het hier<br />

gecastreerde <strong>en</strong> gesteriliseerde katt<strong>en</strong> betreft.<br />

Voor "Best in Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show / Best<br />

Opposite Sex” kan slechts in competitie met<br />

andere castrat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gestred<strong>en</strong>.<br />

6.3 Klasse 3 - GRAND INTERNATIONAL<br />

CHAMPION (CACS).<br />

Deze klasse is bestemd voor katt<strong>en</strong> die volg<strong>en</strong>s<br />

art. 9 van dit reglem<strong>en</strong>t de titel Groot<br />

lnternationaal Kampio<strong>en</strong> / Grand International<br />

Champion verkreg<strong>en</strong>. In deze klasse wordt e<strong>en</strong><br />

CACS toegek<strong>en</strong>d aan de beste kat. Zij kunn<strong>en</strong><br />

meeding<strong>en</strong> naar de predicat<strong>en</strong>: "Best in<br />

Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show / Best Opposite<br />

Sex”.<br />

6.4 Klasse 4 - GRAND INTERNATIONAL<br />

PREMIOR (CAPS).<br />

Voor Groot Internationaal Premior/ Grand<br />

International Premior geld<strong>en</strong> dezelfde regels als<br />

voor klasse 3 met di<strong>en</strong> verstande dat het hier<br />

gecastreerde <strong>en</strong> gesteriliseerde katt<strong>en</strong> betreft.<br />

In deze klasse wordt CAPS toegek<strong>en</strong>d aan de<br />

beste kat. Voor "Best in Variëteit" <strong>en</strong> Best in<br />

Show / Best Opposite Sex" kan slechts in<br />

competitie met andere castrat<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gestred<strong>en</strong>.<br />

6.5 Klasse 5 - INTERNATIONAL CHAMPION<br />

(CAGCIB) Deze klasse is bestemd voor katt<strong>en</strong><br />

die volg<strong>en</strong>s art 7 lid 1b van dit reglem<strong>en</strong>t de titel<br />

lnternationaal Kampio<strong>en</strong> / International<br />

Champion verkreg<strong>en</strong>. Deze klasse is verdeeld in<br />

ras, variëteit <strong>en</strong> geslacht binn<strong>en</strong> alle<br />

categorieën. In deze klasse wordt CAGCIB<br />

toegek<strong>en</strong>d aan de beste kat. Zij kunn<strong>en</strong><br />

meeding<strong>en</strong> naar de predicat<strong>en</strong>:" Best in<br />

Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show / Best Opposite Sex<br />

".<br />

6.6 6.6 Klasse 6 - INTERNATIONAL PREMIOR<br />

(CAGPIB)<br />

Voor International Premior / International<br />

Premior geld<strong>en</strong> dezelfde regels als voor klasse 5<br />

met di<strong>en</strong> verstande dat het hier gecastreerde <strong>en</strong><br />

gesteriliseerde katt<strong>en</strong> betreft. In deze klasse<br />

wordt CAGPIB toegek<strong>en</strong>d aan de beste kat. Voor<br />

"Best in Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show / Best<br />

Opposite Sex " kan slechts in competitie met<br />

andere castrat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gestred<strong>en</strong>.<br />

6.7 Klasse 7 - CHAMPION (CACIB)<br />

Bestemd voor alle katt<strong>en</strong> die volg<strong>en</strong>s art. 7.1a<br />

van dit reglem<strong>en</strong>t de titel Kampio<strong>en</strong> / Champion<br />

hebb<strong>en</strong> behaald. Aan de beste kat kan CACIB<br />

word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d. Zij kunn<strong>en</strong> meeding<strong>en</strong> naar<br />

de predicat<strong>en</strong> "Best in Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show<br />

/ Best Opposite Sex ".<br />

6.8 Klasse 8 - PREMIOR (CAPIB)<br />

Bestemd voor alle katt<strong>en</strong> die de titel Premior /<br />

Premier hebb<strong>en</strong> behaald. Aan de beste kat kan<br />

CAPIB word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d. Voor "Best in<br />

Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show / Best Opposite Sex "<br />

kan slechts in competitie met andere castrat<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gestred<strong>en</strong>.<br />

6.9 Klasse 9 - OPEN KLASSE (CAC)<br />

Bestemd voor alle katt<strong>en</strong> die op de<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsdatum de leeftijd van t<strong>en</strong> minste<br />

10 maand<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> bereikt. Uitgeslot<strong>en</strong> zijn<br />

gecastreerde <strong>en</strong> gesteriliseerde katt<strong>en</strong>. Aan de<br />

beste kat kan e<strong>en</strong> CAC word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d. Zij<br />

kunn<strong>en</strong> meeding<strong>en</strong> naar de predicat<strong>en</strong> "Best in<br />

Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show / Best Opposite Sex<br />

".<br />

6.10 Klasse 10 - CASTRATENKLASSE (CAP)<br />

Bestemd voor alle gecastreerde <strong>en</strong><br />

gesteriliseerde katt<strong>en</strong> die op de<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsdatum de leeftijd van t<strong>en</strong> minste<br />

10 maand<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> bereikt. Aan de beste kat<br />

kan e<strong>en</strong> CAP word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d. Voor "Best in<br />

Variëteit" <strong>en</strong> "Best in Show / Best Opposite Sex "<br />

kan slechts in competitie met andere castrat<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gestred<strong>en</strong>.<br />

6.11 Klasse 11 - Juniorklasse 7-10 maand<strong>en</strong><br />

Bestemd voor alle katt<strong>en</strong> die op de<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsdatum de leeftijd van t<strong>en</strong> minste<br />

7 maand<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> bereikt, maar nog niet die<br />

van 10 maand<strong>en</strong>.<br />

6.12 Klasse 12 - Kitt<strong>en</strong>klasse 4-7 maand<strong>en</strong><br />

Bestemd voor alle katt<strong>en</strong> die op de<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsdatum de leeftijd van t<strong>en</strong> minste<br />

4 maand<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> bereikt, maar nog niet die<br />

van 7 maand<strong>en</strong>.<br />

6.13 a KLASSE 13a – NIEUWELINGENKLASSE<br />

Deze klasse is bedoeld voor e<strong>en</strong> kat waarvan<br />

de ouders onbek<strong>en</strong>d zijn of die ge<strong>en</strong><br />

stamboom (pedigree) heeft. E<strong>en</strong> kat kan<br />

uitsluit<strong>en</strong>d bij zijn eig<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging in de<br />

nieuweling<strong>en</strong>klasse word<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toongesteld<br />

op e<strong>en</strong> minimumleeftijd van 10 maand<strong>en</strong> na<br />

goedkeuring van de stamboek commissie<br />

met in acht neming van de FIFe Stamboek<br />

<strong>en</strong> Registratie regels. De keurmeesters<br />

moet<strong>en</strong> schriftelijk geïnformeerd word<strong>en</strong><br />

over de red<strong>en</strong> van pres<strong>en</strong>tatie in deze<br />

klasse. E<strong>en</strong> kat kan slechts éénmaal word<strong>en</strong><br />

uitgebracht in de nieuweling<strong>en</strong>klasse. E<strong>en</strong><br />

handtek<strong>en</strong>ing van twee verschill<strong>en</strong>de<br />

keurmeesters is vereist. Betreff<strong>en</strong>de kat<br />

moet de kwalificatie “Uitmunt<strong>en</strong>d”<br />

respectievelijk “I” voor niet erk<strong>en</strong>de rass<strong>en</strong><br />

behal<strong>en</strong> om (her)registratie mogelijk te<br />

mak<strong>en</strong>.


c<br />

KLASSE 13b – CONTROLE KLASSE<br />

Deze klasse is bedoeld voor e<strong>en</strong> kat vanaf 4<br />

maand<strong>en</strong> waarvan de ouders bek<strong>en</strong>d zijn <strong>en</strong><br />

de afstamming is vastgelegd in de<br />

administratie van het stamboek. Dit zijn o.a.<br />

nakomeling<strong>en</strong> uit experim<strong>en</strong>tele<br />

fokprogramma’s met e<strong>en</strong> XLH of XSH<br />

registratie.<br />

E<strong>en</strong> kat kan uitsluit<strong>en</strong>d bij zijn eig<strong>en</strong><br />

ver<strong>en</strong>iging in de controleklasse word<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toongesteld na goedkeuring van de<br />

stamboekcommissie met in acht neming<br />

van de FIFe Stamboek <strong>en</strong> Registratie regels.<br />

In deze klasse word<strong>en</strong> de katt<strong>en</strong><br />

beoordeeld door 2 internationale<br />

keurmeesters. Dit mag voor aanvang van<br />

de officiële keuring<strong>en</strong>. De showorganisatie<br />

moet de keurmeester voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

schriftelijke motivatie omtr<strong>en</strong>t pres<strong>en</strong>tatie in<br />

deze klasse.<br />

Om met deze kat te mog<strong>en</strong> fokk<strong>en</strong> moet de<br />

kat de kwalificatie “Uitmunt<strong>en</strong>d”<br />

respectievelijk “I” voor niet erk<strong>en</strong>de rass<strong>en</strong><br />

behal<strong>en</strong> E<strong>en</strong> handtek<strong>en</strong>ing van twee<br />

verschill<strong>en</strong>de keurmeesters is vereist.<br />

KLASSE 13c – DETERMINATIEKLASSE<br />

Voor het vaststell<strong>en</strong> van de juiste EMS code<br />

kan van e<strong>en</strong> kat de kleur of e<strong>en</strong> ander<br />

k<strong>en</strong>merk in de determinatieklasse word<strong>en</strong><br />

beoordeeld. Dit kan op verzoek van de<br />

ver<strong>en</strong>iging of defokker/exposant.<br />

In deze klasse word<strong>en</strong> de katt<strong>en</strong> beoordeeld<br />

door 2 internationale keurmeesters, die de<br />

juiste EMS code vaststell<strong>en</strong>. Dit mag voor<br />

aanvang van de officiële keuring<strong>en</strong>.<br />

6.14 KLASSE 14 – HUISDIEREN<br />

Bestemd voor die katt<strong>en</strong> die niet behor<strong>en</strong> tot<br />

e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d ras of variëteit. Zij word<strong>en</strong> door e<strong>en</strong><br />

keurmeester gekeurd <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geclassificeerd als I, II, III, <strong>en</strong>z. Zie ook art.4.2.<br />

Huiskatt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> onderverdeeld naar geslacht<br />

<strong>en</strong>/of haarl<strong>en</strong>gte. Huiskatt<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

Best in Show <strong>en</strong> deze mag onderverdeeld<br />

word<strong>en</strong> naar kort- <strong>en</strong> langhaar.<br />

6.15 OVERIGE KLASSEN<br />

Aanvull<strong>en</strong>de klass<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> per t<strong>en</strong>toonstelling<br />

door de TOC word<strong>en</strong> toegevoegd al naar gelang<br />

de behoefte, mits niet strijdig met de<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de FIFe.<br />

6.16 Katt<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aar niet wil lat<strong>en</strong> keur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

die niet meeding<strong>en</strong> naar <strong>en</strong>ige prijs kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> onder de vermelding<br />

"buit<strong>en</strong> mededing<strong>en</strong>".<br />

6.17 In de door de eig<strong>en</strong>aar opgegev<strong>en</strong> klasse kan<br />

de TOC verandering<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, wanneer dit<br />

nodig is ter naleving van dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

TITELS EN KWALIFICATIES<br />

Artikel 7<br />

7.1 Ter verkrijging van de verschill<strong>en</strong>de titels <strong>en</strong><br />

kwalificaties zijn de volg<strong>en</strong>de regels<br />

vastgesteld:<br />

a. Om de titel Champion of Premior te<br />

verkrijg<strong>en</strong> moet e<strong>en</strong> kat driemaal e<strong>en</strong> CAC<br />

respectievelijk CAP onder drie<br />

verschill<strong>en</strong>de keurmeesters behal<strong>en</strong>.<br />

Om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor CAC<br />

respectievelijk CAP, moet de kat in de op<strong>en</strong>,<br />

respectievelijk de castrat<strong>en</strong>klasse de<br />

kwalificatie UITMUNTEND 1 verkrijg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> minste 93 punt<strong>en</strong> behal<strong>en</strong>.<br />

Om de titel lnternational Champion of<br />

International Premior te verkrijg<strong>en</strong> moet e<strong>en</strong><br />

kat driemaal e<strong>en</strong> CACIB respectievelijk<br />

CAPIB onder drie verschill<strong>en</strong>de<br />

keurmeesters in twee verschill<strong>en</strong>de land<strong>en</strong><br />

behal<strong>en</strong>.<br />

b. Om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor CACIB,<br />

respectievelijk CAPIB, moet de kat in de<br />

Championklasse,<br />

respectievelijk<br />

Premiorklasse de kwalificatie<br />

UITMUNTEND 1 <strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste 95 punt<strong>en</strong><br />

behal<strong>en</strong>.<br />

c. Om de titel Grand International Champion of<br />

Grand lnternational Premior te verkrijg<strong>en</strong><br />

moet e<strong>en</strong> kat zesmaal e<strong>en</strong> CAGCIB<br />

respectievelijk CAGPIB onder drie<br />

verschill<strong>en</strong>de keurmeesters in drie<br />

verschill<strong>en</strong>de land<strong>en</strong> behal<strong>en</strong> of achtmaal<br />

e<strong>en</strong> CAGCIB respectievelijk CAGPIB onder<br />

4 verschill<strong>en</strong>de keurmeesters in twee<br />

verschill<strong>en</strong>de land<strong>en</strong>.<br />

Om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor CAGCIB,<br />

respectievelijk CAGPIB, moet de kat de<br />

kwalificatie UITMUNTEND 1 <strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste<br />

96 punt<strong>en</strong> verkrijg<strong>en</strong> in de lnternational<br />

Champion, respectievelijk lnternational<br />

Premiorclass<br />

d. Om de titel Supreme Champion of Supreme<br />

Premier te verkrijg<strong>en</strong> moet e<strong>en</strong> kat<br />

neg<strong>en</strong>maal e<strong>en</strong> CACS respectievelijk CAPS<br />

onder drie verschill<strong>en</strong>de keurmeesters in drie<br />

verschill<strong>en</strong>de land<strong>en</strong> behal<strong>en</strong> of elfmaal e<strong>en</strong><br />

CACS respectievelijk CAPS onder zes<br />

verschill<strong>en</strong>de keurmeesters in twee<br />

verschill<strong>en</strong>de land<strong>en</strong>.<br />

Om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor CACS,<br />

respectievelijk CAPS moet de kat de<br />

kwalificatie UITMUNTEND 1 <strong>en</strong> t<strong>en</strong> minste<br />

97 punt<strong>en</strong> verkrijg<strong>en</strong> in de Grand<br />

International Champion, respectievelijk<br />

Grand International Premiorclass.<br />

7.2 Indi<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> kat één van voornoemde<br />

kwalificaties door e<strong>en</strong> keurmeester wordt<br />

toegek<strong>en</strong>d die in het kader van de te behal<strong>en</strong> titel<br />

deze kwalificatie al eerder heeft toegek<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

het hierom noodzakelijk is dat e<strong>en</strong> tweede<br />

bevoegde keurmeester het keurrapport mede<br />

ondertek<strong>en</strong>t, di<strong>en</strong>t de eig<strong>en</strong>aar zelf zorg te<br />

drag<strong>en</strong> voor contrasignatie, hetzij via het<br />

t<strong>en</strong>toonstellingssecretariaat of de hoofdsteward.<br />

7.3 De keurmeester is bevoegd e<strong>en</strong> kwalificatie niet<br />

toe te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> naar zijn oordeel het als<br />

eerste geplaatste dier voor deze kwalificatie niet<br />

in aanmerking komt. Deze inhouding di<strong>en</strong>t te<br />

word<strong>en</strong> gemotiveerd op het keurrapport.<br />

7.4 a. E<strong>en</strong> kat mag zich pas Supreme Champion,<br />

Grand lnternational Champion, Champion<br />

resp. Supreme Premior, Grand lnternational<br />

Premior, lnternational Premior of Premior<br />

noem<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de vereiste certificat<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> titel binn<strong>en</strong> één maand na het behal<strong>en</strong><br />

van het laatste certificaat voor registratie<br />

naar de eig<strong>en</strong> FIFe ver<strong>en</strong>iging gezond<strong>en</strong> zijn<br />

<strong>en</strong> de titel toegek<strong>en</strong>d is. Mocht de door de<br />

FIFe voorgeschrev<strong>en</strong> termijn bij het indi<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

zijn verstrek<strong>en</strong>, kan niet zonder meer e<strong>en</strong> titel<br />

toegek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>. Er moet dan e<strong>en</strong><br />

speciaal verzoek word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d bij de<br />

secretaris van de ver<strong>en</strong>iging (art. 11 lid 1<br />

HHR.). Hiervoor zijn in alle gevall<strong>en</strong> extra<br />

administratiekost<strong>en</strong> verschuldigd.<br />

7.5 Niet erk<strong>en</strong>de variëteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> rass<strong>en</strong>.<br />

Katt<strong>en</strong> die niet tot e<strong>en</strong> door de FIFe erk<strong>en</strong>de<br />

variëteit behor<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

onder e<strong>en</strong> rasnummer ‘gevolgd door de letter “x”<br />

in geval van e<strong>en</strong> niet erk<strong>en</strong>de kleur. Bijvoorbeeld:<br />

PER x, BRI x, BUR x, ABY x <strong>en</strong>z. Deze katt<strong>en</strong>,<br />

waarvan de kleur niet erk<strong>en</strong>d is, krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

kwalificatie (Uitmunt<strong>en</strong>d, Zeer Goed, Goed) <strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> geclassificeerd, maar kunn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

certificaat (CAC, CAP of hoger) behal<strong>en</strong>. Zij


mog<strong>en</strong> niet meeding<strong>en</strong> in de competitie voor<br />

Best in Show.<br />

Katt<strong>en</strong> die behor<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> niet bij de FIFe erk<strong>en</strong>d<br />

ras, zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geclassificeerd als: I, II, III <strong>en</strong>z.<br />

<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> kwalificatie krijg<strong>en</strong>. Dit geldt voor:<br />

XLH <strong>en</strong> XSH nakomeling<strong>en</strong>, alle huiskatt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

alle niet erk<strong>en</strong>de rass<strong>en</strong> die zijn vermeld in de<br />

FIFe registratie regels. Zij kunn<strong>en</strong> niet<br />

meeding<strong>en</strong> naar het predicaat “Best in Show”,<br />

maar mog<strong>en</strong> tezam<strong>en</strong> in competitie voor e<strong>en</strong><br />

“Best in Show niet erk<strong>en</strong>de variëteit of ras” als<br />

deze georganiseerd wordt.<br />

E<strong>en</strong> BEST IN VARIËTEIT kan de keurmeester in<br />

e<strong>en</strong> categorie toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> er in die<br />

categorie, ongeacht leeftijd <strong>en</strong> geslacht, t<strong>en</strong><br />

minste drie katt<strong>en</strong>, uitgezonderd ev<strong>en</strong>tuele<br />

castrat<strong>en</strong>, aanwezig zijn. De betrokk<strong>en</strong> kat moet<br />

in zijn klasse voldo<strong>en</strong>de punt<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> er zeer veel katt<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde<br />

variëteit aanwezig zijn, kan zowel aan e<strong>en</strong><br />

volwass<strong>en</strong>e als aan e<strong>en</strong> kitt<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of junior de titel<br />

"Best in Variëteit" word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d. Ook aan<br />

castrat<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> “Best in Variëteit” word<strong>en</strong><br />

toegek<strong>en</strong>d bij minimale aanwezigheid van 3<br />

castrat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde variëteit, uitgezonderd<br />

de castrat<strong>en</strong> jonger dan 10 maand<strong>en</strong>.<br />

7.6 De hoogste waardering die op e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling kan word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d is die van<br />

beste van de t<strong>en</strong>toonstelling (Best in Show) in<br />

de categorieën:<br />

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3,<br />

Categorie 4, Huiskatt<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> extra Best in Show van e<strong>en</strong> specifiek ras,<br />

g<strong>en</strong>aamd Breed BIS, kan plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kan de TOC besluit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> "Best of<br />

Best (BOB)" of “Best Opposite Sex volwass<strong>en</strong>”<br />

of Best Opposite Sex castraat” (beide BOS) te<br />

lat<strong>en</strong> verkiez<strong>en</strong>.<br />

Artikel 8<br />

8.1 Elke kat die tijd<strong>en</strong>s de FIFe Worldshow de Best<br />

in Show wint krijgt de titel World Winner (WW)<br />

met het jaar waarin de titel is behaald. De titel<br />

wordt voor de volledige naam van de kat<br />

geplaatst.<br />

8.2 Om de titel Distinguished Merit (DM) te mog<strong>en</strong><br />

voer<strong>en</strong> moet e<strong>en</strong> poes t<strong>en</strong> minste 5<br />

nakomeling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> geproduceerd, die t<strong>en</strong><br />

minste de titel IC/IP (International Champion of<br />

Premior) of DM hebb<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> kater<br />

moet t<strong>en</strong> minste 10 nakomeling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

voortgebracht die t<strong>en</strong> minste de titel IC/IP<br />

(International Champion of Premior) of DM<br />

hebb<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong>.<br />

8.3 De titel Junior Winner (JW) kan verkreg<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door minimaal 5 maal de titel “Best in<br />

Show” te verwerv<strong>en</strong> in de klass<strong>en</strong> 11 <strong>en</strong> 12 op<br />

internationale shows georganiseerd onder<br />

auspiciën van de FIFe. De titel komt achter de<br />

naam van de kat.<br />

8.4 De titel Distinguished Show Merit (DSM) kan<br />

uitsluit<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong> door volwass<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong>, inclusief castrat<strong>en</strong> op internationale<br />

shows. Om de titel te verkrijg<strong>en</strong> moet e<strong>en</strong> kat<br />

minimaal 10 x de titel “Best in Show” winn<strong>en</strong>. Op<br />

zijn minst moet<strong>en</strong> 2 jaar <strong>en</strong> 1 dag zitt<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

de eerste <strong>en</strong> de 10de behaalde titel “Best in<br />

Show”. (Titels behaald voor 01-01-2003 tell<strong>en</strong><br />

niet mee)<br />

8.5 De titel Distinguished Variety Merit (DVM) kan<br />

word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d aan e<strong>en</strong> kat die na 31<br />

december 2007 t<strong>en</strong> minste ti<strong>en</strong>maal op e<strong>en</strong><br />

nationale of internationale show het predicaat<br />

Best in Variëteit behaalt in de klass<strong>en</strong> 01 – 12.<br />

Tuss<strong>en</strong> het behal<strong>en</strong> van de eerste <strong>en</strong> de ti<strong>en</strong>de<br />

Best in Variëteit moet e<strong>en</strong> periode van minimaal<br />

2 jaar <strong>en</strong> 1 dag zitt<strong>en</strong>.<br />

8.6 De titel National Winner (NW) wordt elk jaar aan<br />

maximaal 15 katt<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong>dom van led<strong>en</strong> van<br />

<strong>Mundikat</strong> toegek<strong>en</strong>d. E<strong>en</strong> punt<strong>en</strong>telling wordt<br />

jaarlijks gepubliceerd.<br />

8.7 De titels WW+jaartal <strong>en</strong> NW kom<strong>en</strong> voor de<br />

naam van de kat <strong>en</strong> voor alle andere behaalde<br />

titels.<br />

8.8 Certificat<strong>en</strong> behaald op e<strong>en</strong> World Show of<br />

Winner show kunn<strong>en</strong> voor het bereik<strong>en</strong> van<br />

titels word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> als behaald in het<br />

buit<strong>en</strong>land.<br />

Artikel 9<br />

9.1 Uitsluit<strong>en</strong>d kwalificaties die zijn behaald op<br />

t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> die zijn georganiseerd onder<br />

auspiciën van de FIFe hebb<strong>en</strong> geldigheid voor<br />

het registrer<strong>en</strong> van de in dit reglem<strong>en</strong>t<br />

g<strong>en</strong>oemde titels.<br />

9.2 Voor de zog<strong>en</strong>oemde “Preliminairy Breeds” zijn<br />

de artikel<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstig de FIFe Show<br />

Rules van toepassing.<br />

CATALOGUS<br />

Artikel 10<br />

10.1 De TOC stelt e<strong>en</strong> catalogus sam<strong>en</strong>, die in elk<br />

geval moet inhoud<strong>en</strong>:<br />

a. De nam<strong>en</strong> van de led<strong>en</strong> van de TOC.<br />

b. De nam<strong>en</strong> van de keurmeesters <strong>en</strong> de<br />

indeling van de te keur<strong>en</strong> katt<strong>en</strong> door die<br />

keurmeesters.<br />

c. De nam<strong>en</strong> van de dier<strong>en</strong>arts<strong>en</strong> die belast zijn<br />

met de veterinaire keuring.<br />

d. De ingeschrev<strong>en</strong> katt<strong>en</strong>, in de door de TOC<br />

vastgestelde indeling, waarbij rek<strong>en</strong>ing wordt<br />

gehoud<strong>en</strong> met de door de FIFe gestelde<br />

norm<strong>en</strong>.<br />

e. E<strong>en</strong> alfabetische lijst van eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> met de<br />

kooinummers van de door h<strong>en</strong> ingeschrev<strong>en</strong><br />

katt<strong>en</strong> <strong>en</strong> vermelding van de ISO-land<strong>en</strong>code<br />

behor<strong>en</strong>d bij het adres van de eig<strong>en</strong>aar <strong>en</strong><br />

vermelding van de club/federatie waar de<br />

eig<strong>en</strong>aar lid is.<br />

f. FIFe logo<br />

g. Indi<strong>en</strong> katt<strong>en</strong> certificat<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> behal<strong>en</strong> op<br />

verschill<strong>en</strong>de dag<strong>en</strong>, mag e<strong>en</strong><br />

gecombineerde catalogus gepubliceerd<br />

word<strong>en</strong>, mits duidelijk aangegev<strong>en</strong> wordt op<br />

welke dag(<strong>en</strong>) e<strong>en</strong> kat deelneemt.<br />

SLOTBEPALINGEN<br />

Artikel 11<br />

11.1 De ver<strong>en</strong>iging kan niet aansprakelijk word<strong>en</strong><br />

gesteld voor alle directe <strong>en</strong> indirecte schade,<br />

materieel of immaterieel, welke gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling is ontstaan <strong>en</strong> welke niet door de<br />

door de ver<strong>en</strong>iging afgeslot<strong>en</strong> noodzakelijke<br />

verzekering(<strong>en</strong>) wordt gedekt, t<strong>en</strong>zij sprake is<br />

van grove schuld of nalatigheid van de<br />

ver<strong>en</strong>iging, of e<strong>en</strong> van haar bestuurders.<br />

Artikel 12<br />

12.1 Klacht<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de de t<strong>en</strong>toonstelling of het<br />

t<strong>en</strong>toonstellingsgebeur<strong>en</strong>, di<strong>en</strong><strong>en</strong> binn<strong>en</strong> 14<br />

dag<strong>en</strong> na afloop van de t<strong>en</strong>toonstelling<br />

schriftelijk bij de secretaris van het bestuur van<br />

de ver<strong>en</strong>iging te word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d.<br />

12.2 Door de TOC wordt e<strong>en</strong> financieel verslag<br />

uitgebracht aan het bestuur aangaande de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling.<br />

12.3 In alle gevall<strong>en</strong> waarin dit reglem<strong>en</strong>t niet voorziet<br />

beslist de TOC voor zover daartoe door het


estuur gemachtigd.<br />

12.4 Het FIFe showreglem<strong>en</strong>t is bepal<strong>en</strong>d voor alle<br />

zak<strong>en</strong> de t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>d die niet in<br />

dit reglem<strong>en</strong>t word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd.<br />

OPEN DEUREN<br />

Artikel 13:<br />

13.1 Geeft led<strong>en</strong> van niet FIFe ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> de<br />

mogelijkheid om deel te nem<strong>en</strong> aan FIFe<br />

shows.<br />

13.2 Led<strong>en</strong> van niet FIFe ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

onder de volg<strong>en</strong>de condities deelnem<strong>en</strong> aan<br />

FIFe shows.<br />

13.3 E<strong>en</strong> lid van e<strong>en</strong> niet FIFe ver<strong>en</strong>iging di<strong>en</strong>t<br />

akkoord te gaan met alle FIFe regels <strong>en</strong><br />

standaard<strong>en</strong>.<br />

13.4 Het is <strong>en</strong>kel mogelijk katt<strong>en</strong> in te schrijv<strong>en</strong> in<br />

showklass<strong>en</strong> 12,11 <strong>en</strong> 9 of 10. Indi<strong>en</strong> niet FIFe<br />

led<strong>en</strong> will<strong>en</strong> inschrijv<strong>en</strong> in hogere klass<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> ze lid te word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> FIFe<br />

ver<strong>en</strong>iging.<br />

13.5 Alle inschrijving<strong>en</strong> van led<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> niet FIFe<br />

ver<strong>en</strong>iging di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> goedgekeurd<br />

door de eig<strong>en</strong> organisatie.<br />

13.6 Alle betaling<strong>en</strong> voor inschrijfgeld<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

conform de instructies van de organiser<strong>en</strong>de<br />

ver<strong>en</strong>iging te word<strong>en</strong> voldaan.


DEFINITIES<br />

Artikel 1<br />

1.1 In dit reglem<strong>en</strong>t wordt verstaan onder:<br />

• Commissie van Beroep: commissie die de<br />

klacht<strong>en</strong> behandelt in hoger beroep verder te<br />

noem<strong>en</strong> CvB<br />

• Disciplinaire Commissie: commissie die de<br />

klacht<strong>en</strong> behandelt in eerste instantie verder<br />

te noem<strong>en</strong> DC;<br />

• Bestuur: het dagelijks bestuur van de<br />

ver<strong>en</strong>iging<br />

• Klacht: e<strong>en</strong> uiting van ong<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> over niet<br />

correct gedrag;<br />

• Klager: iedere natuurlijke of rechtspersoon,<br />

die e<strong>en</strong> klacht indi<strong>en</strong>t;<br />

• <strong>Mundikat</strong> of Ver<strong>en</strong>iging: de ver<strong>en</strong>iging<br />

<strong>Mundikat</strong>, gevestigd te Arnhem <strong>en</strong> opgericht<br />

21 september 1976 te Arnhem;<br />

• Rechtsgeleerde: persoon die e<strong>en</strong> opleiding in<br />

de rechtsgeleerdheid op universitair niveau<br />

heeft afgerond;<br />

• Schriftelijk: e<strong>en</strong> aangetek<strong>en</strong>de brief, e<strong>en</strong><br />

poststuk met ontvangstbevestiging, alsook<br />

e<strong>en</strong> bericht per email met bericht van<br />

ontvangst.<br />

• Verweerder: e<strong>en</strong> lid van de Ver<strong>en</strong>iging teg<strong>en</strong><br />

wie e<strong>en</strong> klacht is ingedi<strong>en</strong>d.<br />

•<br />

ALGEMEEN<br />

KLACHTENBEHANDELING<br />

Artikel 2<br />

2.1 De klachtbehandeling omvat het besliss<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t<br />

het oplegg<strong>en</strong> van disciplinaire maatregel<strong>en</strong> aan de<br />

led<strong>en</strong> van de Ver<strong>en</strong>iging, ingeval zij zich hebb<strong>en</strong><br />

gedrag<strong>en</strong> in strijd met één of meer bepaling<strong>en</strong> van<br />

de op h<strong>en</strong> van toepassing zijnde statut<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

2.2 Klacht<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> overtreding van geringe<br />

betek<strong>en</strong>is betreff<strong>en</strong>, waarvoor ge<strong>en</strong> disciplinaire<br />

maatregel vereist lijkt dit ter beoordeling van de DC,<br />

kunn<strong>en</strong> door het Bestuur zelf word<strong>en</strong> afgehandeld.<br />

2.3 Het Bestuur kan in spoedeis<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

voorzi<strong>en</strong>ing treff<strong>en</strong>. Deze voorzi<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> week ter toetsing aan de DC te word<strong>en</strong><br />

voorgelegd.<br />

DE ORGANEN<br />

Artikel 3<br />

3.1 De klachtbehandeling wordt in eerste aanleg<br />

uitgeoef<strong>en</strong>d door de DC met hoger beroep op de<br />

CvB, welke in hoogste ressort oordeelt.<br />

DOELGROEP/ WERKINGSSFEER<br />

Artikel 4<br />

4.1 De bepaling<strong>en</strong> van dit reglem<strong>en</strong>t zijn van<br />

toepassing op klacht<strong>en</strong> die zijn ingedi<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong><br />

led<strong>en</strong> van de Ver<strong>en</strong>iging.<br />

4.2 In geval van tijdige, op de voorgeschrev<strong>en</strong> wijze<br />

plaats gehad hebb<strong>en</strong>de schriftelijke opzegging van<br />

het lidmaatschap door e<strong>en</strong> lid zal, wanneer de<br />

secretaris binn<strong>en</strong> 6 maand<strong>en</strong> na opzegging e<strong>en</strong><br />

klacht ontvangt zoals bedoeld in artikel 2, de<br />

afwikkeling van deze klachtbehandeling volledig<br />

geschied<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de in dit reglem<strong>en</strong>t gestelde<br />

regels <strong>en</strong> zal het betrokk<strong>en</strong> lid ook na het eindig<strong>en</strong><br />

van zijn lidmaatschap t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de<br />

behandeling <strong>en</strong> de uitspraak tot hetzelfde verplicht<br />

<strong>en</strong> gerechtigd zijn als ware hij nog lid.<br />

DISCIPLINAIR REGLEMENT<br />

VERSIE 2022<br />

4.3 Wanneer blijkt, na opzegging van het<br />

lidmaatschap in de loop van e<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>igingsjaar<br />

door het bestuur op grond van het ondanks<br />

herhaalde aanmaning niet voldo<strong>en</strong> aan de<br />

financiële verplichting jeg<strong>en</strong>s de Ver<strong>en</strong>iging, dat<br />

het opgezegde lid voor 1 januari van het<br />

ver<strong>en</strong>igingsjaar, volg<strong>en</strong>de op het jaar waarin de<br />

opzegging plaatsvond, betrokk<strong>en</strong> is of wordt bij<br />

e<strong>en</strong> klachtbehandeling, zoals bedoeld in artikel 2<br />

van dit reglem<strong>en</strong>t, zal de afhandeling van de<br />

klachtbehandeling volledig geschied<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />

de in het reglem<strong>en</strong>t gestelde regels <strong>en</strong> zal het<br />

betrokk<strong>en</strong> lid ook na het eindig<strong>en</strong> van zijn<br />

lidmaatschap t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de behandeling <strong>en</strong><br />

de uitspraak tot hetzelfde verplicht <strong>en</strong> gerechtigd<br />

zijn als ware hij nog lid.<br />

INDIENING<br />

Artikel 5<br />

5.1 Alle klacht<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> terstond doch uiterlijk 2<br />

maand<strong>en</strong> na k<strong>en</strong>nisname door klager, bij de<br />

secretaris van de ver<strong>en</strong>iging te word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d<br />

ter att<strong>en</strong>tie van de DC.<br />

5.2 Niet ontvankelijk zijn klacht<strong>en</strong> van persoonlijke<br />

aard <strong>en</strong> alle andere t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> waarvan de<br />

ver<strong>en</strong>iging ge<strong>en</strong> bevoegdheid heeft, alsmede die<br />

klacht<strong>en</strong> welke niet op de voorgeschrev<strong>en</strong> wijze<br />

zijn ingedi<strong>en</strong>d.<br />

5.3 Alle klacht<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> met red<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong><br />

omkleed. Het daarin gestelde moet kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> bewez<strong>en</strong>, door hetzij<br />

getuig<strong>en</strong>verklaring<strong>en</strong> of stukk<strong>en</strong>.<br />

5.4 E<strong>en</strong> klacht kan word<strong>en</strong> ingebracht door iedere<br />

rechtstreeks belanghebb<strong>en</strong>de, of door het bestuur<br />

van de Ver<strong>en</strong>iging.<br />

5.5 Indi<strong>en</strong> de klacht onvoldo<strong>en</strong>de is gemotiveerd,<br />

wordt de klager in de geleg<strong>en</strong>heid gesteld zijn<br />

klacht van e<strong>en</strong> nadere motivering te voorzi<strong>en</strong>.<br />

GEEN VERPLICHTING TOT<br />

KLACHTBEHANDELING<br />

Artikel 6<br />

6.1 De DC respectievelijk CvB zijn niet verplicht de<br />

klacht te behandel<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> zij betrekking heeft op<br />

e<strong>en</strong> gedraging:<br />

6.2 a. waarover door de klager reeds eerder e<strong>en</strong><br />

klacht is ingedi<strong>en</strong>d die met inachtneming van dit<br />

reglem<strong>en</strong>t is afgedaan;<br />

6.3 b. zolang ter zake daarvan e<strong>en</strong><br />

opsporingsonderzoek op bevel van de officier van<br />

justitie of e<strong>en</strong> vervolging gaande is, dan wel indi<strong>en</strong><br />

de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of<br />

vervolging van e<strong>en</strong> strafbaar feit <strong>en</strong> ter zake van<br />

dat feit e<strong>en</strong> opsporingsonderzoek op bevel van de<br />

officier van justitie of e<strong>en</strong> vervolging gaande is.<br />

6.4 De DC/CvB zijn niet verplicht de klacht te<br />

behandel<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> het belang van de klager dan<br />

wel het gewicht van de gedraging k<strong>en</strong>nelijk<br />

onvoldo<strong>en</strong>de is.<br />

6.5 Van het niet in behandeling nem<strong>en</strong> van de klacht<br />

stelt de DC resp. CvB de klager zo spoedig<br />

mogelijk doch uiterlijk binn<strong>en</strong> vier wek<strong>en</strong> na<br />

ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in<br />

k<strong>en</strong>nis.<br />

AFDOENING IN DER MINNE<br />

Artikel 7<br />

7.1 In iedere fase van de klachtbehandeling kan de<br />

DC/CvB nagaan of de klager door middel van e<strong>en</strong><br />

informele afhandeling van zijn klacht tevred<strong>en</strong>


gesteld kan word<strong>en</strong>. Zodra naar tevred<strong>en</strong>heid van<br />

de klager aan di<strong>en</strong>s klacht tegemoet is gekom<strong>en</strong>,<br />

vervalt de verplichting tot het verder toepass<strong>en</strong><br />

van deze regeling. De klager ontvangt in dat geval<br />

e<strong>en</strong> schriftelijke k<strong>en</strong>nisgeving van de afsluiting<br />

van de procedure. Aan de verweerder wordt e<strong>en</strong><br />

kopie van deze k<strong>en</strong>nisgeving verstrekt.<br />

BIJSTAND<br />

Artikel 8 Bijstand<br />

8.1 De klager <strong>en</strong> verweerder kunn<strong>en</strong> zich door e<strong>en</strong><br />

gemachtigde lat<strong>en</strong> bijstaan of lat<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong>.<br />

8.2 De DC/CvB kan van e<strong>en</strong> gemachtigde e<strong>en</strong><br />

schriftelijke machtiging verlang<strong>en</strong>.<br />

8.3 De DC/CvB kan bijstand of verteg<strong>en</strong>woordiging<br />

door e<strong>en</strong> persoon teg<strong>en</strong> wie ernstige bezwar<strong>en</strong><br />

bestaan, weiger<strong>en</strong>.<br />

8.4 Het tweede <strong>en</strong> derde lid van dit artikel is niet van<br />

toepassing t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van advocat<strong>en</strong>.<br />

ORGANEN<br />

DISCIPLINAIRE COMMISSIE<br />

Artikel 9<br />

9.1 De DC zal bestaan uit drie door het bestuur te<br />

b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> led<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging, waarbij de<br />

voorzitter van de DC rechtsgeleerde moet zijn. Aan<br />

de commissie kan e<strong>en</strong> secretaris, die ge<strong>en</strong> lid van<br />

de commissie zal zijn, word<strong>en</strong> toegevoegd.<br />

9.2 De functie van lid van de DC of secretaris daarvan<br />

is niet ver<strong>en</strong>igbaar met e<strong>en</strong> functie in het bestuur<br />

van de ver<strong>en</strong>iging, het bestuur van e<strong>en</strong><br />

rasclub/werkgroep of e<strong>en</strong> lidmaatschap van e<strong>en</strong><br />

commissie van advies of bijstand alsmede de CvB.<br />

9.3 De led<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> termijn van vier jar<strong>en</strong><br />

door het bestuur van de Ver<strong>en</strong>iging b<strong>en</strong>oemd. De<br />

aftred<strong>en</strong>de led<strong>en</strong> zijn terstond herkiesbaar, doch<br />

niet meer dan tweemaal, voor telk<strong>en</strong>male e<strong>en</strong><br />

periode van vier jaar.<br />

9.4 De DC heeft de bevoegdheid tot inzage in alle<br />

stukk<strong>en</strong> die naar haar m<strong>en</strong>ing op de zaak<br />

betrekking hebb<strong>en</strong> of kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Alle led<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> organ<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>iging zijn verplicht haar in<br />

deze volledige medewerking te verl<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

9.5 De led<strong>en</strong> van de DC <strong>en</strong> de secretaris zijn tot strikte<br />

geheimhouding gehoud<strong>en</strong>.<br />

9.6 De led<strong>en</strong> van de DC tred<strong>en</strong> op als wijze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

op persoonlijke titel.<br />

Artikel 10<br />

10.1 De DC beslist met gewone meerderheid van<br />

stemm<strong>en</strong>. In geval dat de stemm<strong>en</strong> stak<strong>en</strong>, is de<br />

stem van de voorzitter doorslaggev<strong>en</strong>d. De m<strong>en</strong>ing<br />

van e<strong>en</strong> minderheid behoort tot het<br />

raadkamergeheim.<br />

Artikel 11<br />

11.1 Voorzitter, secretaris <strong>en</strong> led<strong>en</strong> van de DC di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

zich te verschon<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> <strong>en</strong> zodra zij partij zijn bij<br />

e<strong>en</strong> klacht of er te hunner aanzi<strong>en</strong> anderszins feit<strong>en</strong><br />

of omstandighed<strong>en</strong> bestaan, welke de schijn van<br />

partijdigheid of belang<strong>en</strong>verstr<strong>en</strong>geling (kunn<strong>en</strong>)<br />

oproep<strong>en</strong>.<br />

11.2 Op verzoek van e<strong>en</strong> partij in geding kunn<strong>en</strong><br />

voorzitter, secretaris <strong>en</strong> led<strong>en</strong> van de DC word<strong>en</strong><br />

gewraakt, indi<strong>en</strong> er te hunner aanzi<strong>en</strong> feit<strong>en</strong> of<br />

omstandighed<strong>en</strong> bestaan, welke de schijn van<br />

partijdigheid of belang<strong>en</strong>verstr<strong>en</strong>geling oproep<strong>en</strong>.<br />

11.3 Over de wraking wordt door de overige led<strong>en</strong> van<br />

de DC zo spoedig mogelijk beslist. In geval van het<br />

stak<strong>en</strong> van stemm<strong>en</strong> wordt het verzoek tot wraking<br />

toegestaan.<br />

11.4 In geval van ontst<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is, verschoning of wraking<br />

van e<strong>en</strong> lid van de DC b<strong>en</strong>oemt het bestuur e<strong>en</strong><br />

plaatsvervanger.<br />

Artikel 12<br />

12.1 De voorzitter, secretaris <strong>en</strong> led<strong>en</strong> van de DC<br />

alsmede hun plaatsvervangers <strong>en</strong> de door de DC<br />

gehoorde getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong> deskundig<strong>en</strong> zijn tot<br />

geheimhouding verplicht van al hetge<strong>en</strong> h<strong>en</strong> in<br />

deze kwaliteit ter k<strong>en</strong>nis komt.<br />

12.2 De DC doet jaarlijks verslag van haar<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> aan de Algem<strong>en</strong>e Vergadering van<br />

de Ver<strong>en</strong>iging.<br />

BEROEP BIJ DE ALV<br />

Artikel 13<br />

13.1 Voor zowel klager als verweerder staat beroep op<strong>en</strong> bij de<br />

Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering.<br />

13.2 Het beroep als bedoeld in lid 1 van dit artikel di<strong>en</strong>t schriftelijk<br />

binn<strong>en</strong> 4 wek<strong>en</strong> na ontvangst van de beslissing van het bestuur<br />

te word<strong>en</strong> gezond<strong>en</strong> naar de secretaris van de ver<strong>en</strong>iging<br />

13.3 Het beroep zal word<strong>en</strong> behandeld op de eerstvolg<strong>en</strong>de<br />

Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering.<br />

13.4 Teg<strong>en</strong> de uitspraak van de Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering staat<br />

ge<strong>en</strong> verder beroep op<strong>en</strong><br />

COMMISSIE VAN BEROEP<br />

Artikel 14<br />

14.1 De CvB zal bestaan uit drie door het bestuur te<br />

b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> led<strong>en</strong>, waarvan de voorzitter e<strong>en</strong><br />

rechtsgeleerde is. Aan de commissie kan e<strong>en</strong><br />

secretaris, die ge<strong>en</strong> lid van de commissie zal zijn,<br />

word<strong>en</strong> toegevoegd.<br />

14.2 De led<strong>en</strong> als bedoeld in het eerste lid hoev<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

lid van de Ver<strong>en</strong>iging te zijn.<br />

14.3 De artikel<strong>en</strong> 9 led<strong>en</strong> 2 tot <strong>en</strong> met 6 <strong>en</strong> 10 tot <strong>en</strong> met<br />

13 van dit reglem<strong>en</strong>t zijn van overe<strong>en</strong>komstige<br />

toepassing.<br />

DISCIPLINAIRE STRAFFEN<br />

Artikel 15<br />

15.1 De DC/CvB kan besluit<strong>en</strong> tot:<br />

a. e<strong>en</strong> berisping in combinatie met e<strong>en</strong><br />

voorwaardelijke schorsing van maximaal 3<br />

maand<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> proeftijd van maximaal 3<br />

jaar;<br />

b. e<strong>en</strong> onvoorwaardelijke schorsing van<br />

minimaal 1 maand <strong>en</strong> maximaal 12<br />

maand<strong>en</strong>, waarvan ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong> deel<br />

voorwaardelijk met e<strong>en</strong> proeftijd van<br />

maximaal 3 jaar;<br />

c. e<strong>en</strong> boete tot e<strong>en</strong> maximum van € 1.000,=;<br />

d. e<strong>en</strong> onvoorwaardelijke schorsing van<br />

minimaal 3 <strong>en</strong> maximaal 12 maand<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>tueel te combiner<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

voorwaardelijke ontzetting uit het<br />

lidmaatschap met e<strong>en</strong> proeftijd van 3 jaar;<br />

e. e<strong>en</strong> onvoorwaardelijke ontzetting uit het<br />

lidmaatschap.<br />

15.2 Naast het bepaalde in het eerste lid van dit artikel<br />

kan de DC/CvB besluit<strong>en</strong> tot het oplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

veroordeling in de kost<strong>en</strong> van de DC/CvB.<br />

15.3 In het door de DC/CvB te nem<strong>en</strong> besluit zal altijd<br />

rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met de in vroegere,<br />

id<strong>en</strong>tieke of nag<strong>en</strong>oeg id<strong>en</strong>tieke zak<strong>en</strong>,<br />

gehanteerde criteria <strong>en</strong> besluitvorming.


BEHANDELING IN EERSTE<br />

INSTANTIE<br />

Artikel 16<br />

16.1 Wanneer e<strong>en</strong> klacht in behandeling wordt<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, z<strong>en</strong>dt de DC e<strong>en</strong> afschrift van de<br />

klacht aan de beklaagde. De beklaagde wordt<br />

meegedeeld dat deze binn<strong>en</strong> twee wek<strong>en</strong> na<br />

verz<strong>en</strong>ding e<strong>en</strong> verweerschrift kan indi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

16.2 Van het verweerschrift z<strong>en</strong>dt de DC e<strong>en</strong><br />

afschrift aan klager.<br />

16.3 Indi<strong>en</strong> daartoe naar het oordeel van de DC<br />

aanleiding bestaat, geeft zij binn<strong>en</strong> door haar te<br />

bepal<strong>en</strong> termijn<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong>heid tot schriftelijke<br />

re- <strong>en</strong> dupliek.<br />

16.4 De in dit artikel bepaalde termijn<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op<br />

verzoek van de desbetreff<strong>en</strong>de partij éénmalig<br />

word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd met e<strong>en</strong> door de Commissie<br />

te bepal<strong>en</strong> termijn. Reageert de<br />

desbetreff<strong>en</strong>de partij niet binn<strong>en</strong> de gestelde<br />

termijn, dan wordt deze geacht ge<strong>en</strong> gebruik te<br />

will<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van de mogelijkheid het<br />

gevraagde schriftuur in te di<strong>en</strong><strong>en</strong>. E<strong>en</strong> na de<br />

tweede termijn ingedi<strong>en</strong>d schriftuur wordt<br />

geacht niet te zijn ingedi<strong>en</strong>d.<br />

HOREN<br />

Artikel 17<br />

17.1 Afgezi<strong>en</strong> van hetge<strong>en</strong> door partij<strong>en</strong> is of wordt<br />

gesteld kan de DC ook zelf aan partij<strong>en</strong><br />

schriftelijke vrag<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> of deskundig<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>.<br />

17.2 De DC wint het advies in van die commissies van<br />

de Ver<strong>en</strong>iging die gelet op de aard <strong>en</strong> inhoud van<br />

de klacht relevante informatie kunn<strong>en</strong><br />

verstrekk<strong>en</strong>.<br />

17.3 De DC kan zich in voorkom<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

bijstaan door deskundig<strong>en</strong>.<br />

17.4 De DC resp. CvB stelt de klager <strong>en</strong> de verweerder<br />

in de geleg<strong>en</strong>heid te word<strong>en</strong> gehoord.<br />

17.5 Van het hor<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> afgezi<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de<br />

klacht niet in behandeling wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, de<br />

klacht k<strong>en</strong>nelijk ongegrond is dan wel indi<strong>en</strong> de<br />

klager <strong>en</strong> verweerder beid<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> verklaard<br />

ge<strong>en</strong> gebruik te will<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van het recht te<br />

word<strong>en</strong> gehoord.<br />

17.6 Van het hor<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> verslag gemaakt.<br />

17.7 De DC kan zo zij dit zelf w<strong>en</strong>selijk acht e<strong>en</strong><br />

mondelinge hoorzitting gelast<strong>en</strong>.<br />

17.8 Deze hoorzitting zal plaatsvind<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> door de<br />

commissie vast te stell<strong>en</strong> plaats, datum <strong>en</strong> uur.<br />

T<strong>en</strong>minste 2 wek<strong>en</strong> vooraf zull<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

de mondelinge behandeling op de hoogte word<strong>en</strong><br />

gesteld door de secretaris van de DC.<br />

17.9 De hoorzitting<strong>en</strong> zijn niet op<strong>en</strong>baar, t<strong>en</strong>zij de DC<br />

anders beslist.<br />

Artikel 18<br />

18.1 E<strong>en</strong> beslissing van de DC wordt schriftelijk aan<br />

klager <strong>en</strong> verweerder medegedeeld, met afschrift<br />

naar het bestuur.<br />

GETUIGEN<br />

Artikel 19<br />

19.1 De commissie kan getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of getuig<strong>en</strong><br />

deskundig<strong>en</strong> oproep<strong>en</strong>. Klager <strong>en</strong> verweerder<br />

hebb<strong>en</strong> het recht de commissie te verzoek<strong>en</strong> door<br />

h<strong>en</strong> met naam <strong>en</strong> adres g<strong>en</strong>oemde getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

getuig<strong>en</strong>deskundig<strong>en</strong> op te roep<strong>en</strong> tot uiterlijk drie<br />

(3) wek<strong>en</strong> voor de hoorzitting.<br />

19.2 De Commissie beslist in alle redelijkheid welke<br />

getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of getuig<strong>en</strong>deskundig<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> opgeroep<strong>en</strong>.<br />

19.3 De commissie zal aan partij<strong>en</strong> uiterlijk 2 wek<strong>en</strong> voor<br />

de te houd<strong>en</strong> hoorzitting opgave do<strong>en</strong> van de<br />

vanwege haarzelf <strong>en</strong> vanwege respectievelijk<br />

klager <strong>en</strong> verweerder op te roep<strong>en</strong> getuig<strong>en</strong>.<br />

19.4 De getuig<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> door de commissie uiterlijk 2<br />

wek<strong>en</strong> voor de te houd<strong>en</strong> hoorzitting schriftelijk<br />

opgeroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

19.5 Als getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of getuig<strong>en</strong>deskundig<strong>en</strong><br />

verschijn<strong>en</strong> op verzoek van klager of verweerder dan<br />

zijn de kost<strong>en</strong> van verschijn<strong>en</strong> van deze person<strong>en</strong><br />

voor de partij die de commissie verzocht deze uit te<br />

nodig<strong>en</strong>.<br />

Artikel 20<br />

20.1 Indi<strong>en</strong> de DC van oordeel is dat de klacht ge<strong>en</strong><br />

mondelinge behandeling behoeft, bericht zij dit aan<br />

klager <strong>en</strong> verweerder, onder mededeling dat zij wel tot<br />

e<strong>en</strong> mondelinge behandeling zal overgaan indi<strong>en</strong><br />

klagerof verweerder, dan wel beid<strong>en</strong>, binn<strong>en</strong> zev<strong>en</strong><br />

dag<strong>en</strong> daartoe de w<strong>en</strong>s te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>.<br />

20.2 Indi<strong>en</strong> de DC van oordeel is, dat de klacht<br />

mondelinge behandeling behoeft, of, indi<strong>en</strong> klager of<br />

verweerder, dan wel beid<strong>en</strong>, de w<strong>en</strong>s daartoe te<br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>, roept zij klager <strong>en</strong><br />

verweerder op om ter zitting van de DC te<br />

verschijn<strong>en</strong>.<br />

20.3 Klager <strong>en</strong> verweerder behor<strong>en</strong>, behoud<strong>en</strong>s<br />

bijzondere omstandighed<strong>en</strong>, voor de mondelinge<br />

behandeling te verschijn<strong>en</strong>. Ingeval van zodanige<br />

bijzondere omstandighed<strong>en</strong> dat hun aanwezigheid<br />

niet kan word<strong>en</strong> gevergd, zijn klager <strong>en</strong> verweerder<br />

bevoegd zich ter zitting te lat<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong>.<br />

Artikel 21<br />

21.1 T<strong>en</strong>zij lid 2 van dit artikel van toepassing is, hoort de<br />

DC ter zitting klager <strong>en</strong> beklaagde in elkaars<br />

teg<strong>en</strong>woordigheid, zo ze zijn versch<strong>en</strong><strong>en</strong>. T<strong>en</strong>zij lid 2<br />

van dit artikel van toepassing is, word<strong>en</strong> getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

deskundig<strong>en</strong> door de DC ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s, zo ze zijn<br />

versch<strong>en</strong><strong>en</strong>, in teg<strong>en</strong>woordigheid van klager <strong>en</strong><br />

beklaagde gehoord. Klager <strong>en</strong> beklaagde krijg<strong>en</strong> de<br />

geleg<strong>en</strong>heid aan getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong> deskundig<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> te<br />

stell<strong>en</strong>.<br />

21.2 Confrontatie van klager <strong>en</strong> beklaagde blijft<br />

achterwege, indi<strong>en</strong> daartoe, al dan niet op verzoek<br />

van partij<strong>en</strong> of van één van h<strong>en</strong>, naar het oordeel van<br />

de DC red<strong>en</strong><strong>en</strong> bestaan.<br />

21.3 Aan verweerder wordt het laatste woord gelat<strong>en</strong>.<br />

21.4 De DC maakt van de mondelinge behandeling e<strong>en</strong><br />

verslag op, dat door de voorzitter wordt vastgesteld <strong>en</strong><br />

ondertek<strong>en</strong>d.<br />

21.5 De DC kan bepal<strong>en</strong>, dat één of meer van de door<br />

haar opgelegde maatregel<strong>en</strong> pas zull<strong>en</strong> ingaan,<br />

indi<strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong>e één of meer door de DC vast te<br />

stell<strong>en</strong> bijzondere voorwaard<strong>en</strong> niet binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

daarvoor te stell<strong>en</strong> termijn volledig is nagekom<strong>en</strong>.<br />

Artikel 22<br />

22.1 De DC kan bepal<strong>en</strong> dat haar uitspraak op e<strong>en</strong> door<br />

haar te bepal<strong>en</strong> wijze op<strong>en</strong>baar zal word<strong>en</strong><br />

gemaakt, al dan niet met opneming van de<br />

personalia van beklaagde c.q. met opneming van de<br />

motivering. Deze bijzondere bepaling wordt in de<br />

uitspraak vermeld.<br />

Artikel 23<br />

23.1 De DC doet schriftelijk uitspraak uiterlijk zes (6)<br />

wek<strong>en</strong> na de hoorzitting. Indi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> hoorzitting<br />

heeft plaatsgevond<strong>en</strong> of de klacht k<strong>en</strong>nelijk<br />

ongegrond is verklaard uiterlijk zes wek<strong>en</strong> na het<br />

nem<strong>en</strong> van de beslissing. (zie artikel 5 lid 2, artikel 8)<br />

De uitspraak wordt met red<strong>en</strong><strong>en</strong> omkleed <strong>en</strong> door de<br />

voorzitter ondertek<strong>en</strong>d. De uitspraak wordt<br />

gedagtek<strong>en</strong>d. Klager <strong>en</strong> verweerder word<strong>en</strong><br />

gewez<strong>en</strong> op hun recht van beroep zoals geregeld in<br />

artikel 33.<br />

Artikel 24<br />

24.1 De uitspraak wordt door de DC, met vermelding<br />

van het bepaalde in artikel 33 van dit reglem<strong>en</strong>t aan<br />

klager <strong>en</strong> verweerder toegezond<strong>en</strong>, met afschrift<br />

aan het bestuur.<br />

Artikel 25<br />

25.1 De uitspraak gaat in kracht van gewijsde door het<br />

verstrijk<strong>en</strong> van de beroepstermijn zonder dat beroep<br />

is ingesteld.<br />

Artikel 26<br />

26.1 Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitspraak in kracht van gewijsde is<br />

gegaan stelt de DC het bestuur daarvan in k<strong>en</strong>nis.<br />

26.2 Indi<strong>en</strong> kracht<strong>en</strong>s artikel 21 van dit reglem<strong>en</strong>t is


epaald dat de uitspraak op <strong>en</strong>igerlei wijze<br />

op<strong>en</strong>baar zal word<strong>en</strong> gemaakt, draagt het bestuur<br />

van de Ver<strong>en</strong>iging hiervoor zorg.<br />

Artikel 27<br />

27.1 Na afdo<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> zaak word<strong>en</strong> de daarop<br />

betrekking hebb<strong>en</strong>de stukk<strong>en</strong> gedeponeerd in het<br />

vertrouwelijk archief van de Ver<strong>en</strong>iging onder<br />

beheer van desecretaris van het bestuur die wordt<br />

aangemerkt als registerhouder in het kader van<br />

de Wet Bescherming Persoonsgegev<strong>en</strong>s.<br />

BEHANDELING IN HOGER BEROEP<br />

Artikel 28<br />

28.1 Bij de Commissie van Beroep kan beroep word<strong>en</strong><br />

ingesteld teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitspraak van de DC door<br />

klager <strong>en</strong> verweerder. Het beroep di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong><br />

ingesteld binn<strong>en</strong> drie wek<strong>en</strong> na de dag van<br />

verz<strong>en</strong>ding van de uitspraak.<br />

28.2 Het beroep wordt ingesteld door het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> gemotiveerd beroepsschrift bij de secretaris<br />

van de ver<strong>en</strong>iging ter att<strong>en</strong>tie van de Commissie<br />

van Beroep.<br />

Artikel 29<br />

29.1 De Commissie van Beroep z<strong>en</strong>dt e<strong>en</strong> afschrift<br />

van het beroepsschrift aan de wederpartij onder<br />

mededeling dat deze binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bepaalde<br />

termijn, welke t<strong>en</strong>minste zev<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

hoogste drie wek<strong>en</strong> beloopt, schriftelijk kan<br />

reager<strong>en</strong>. Van het antwoord z<strong>en</strong>dt de CvB e<strong>en</strong><br />

afschrift aan de indi<strong>en</strong>er van het beroepschrift.<br />

Artikel 30<br />

30.1 De Commissie van Beroep geeft van het<br />

instell<strong>en</strong> van beroep k<strong>en</strong>nis aan de DC met<br />

uitnodiging tot toez<strong>en</strong>ding van alle op de zaak<br />

betrekking hebb<strong>en</strong>de stukk<strong>en</strong>.<br />

Artikel 31<br />

31.1 De CvB kan besluit<strong>en</strong> zonder mondelinge<br />

behandeling op de stukk<strong>en</strong> uitspraak te do<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> de CvB tot mondelinge behandeling besluit,<br />

roept zij partij<strong>en</strong> op ter zitting van de CvB te<br />

verschijn<strong>en</strong>.<br />

31.2 De artikel<strong>en</strong> 16 led<strong>en</strong> 3 <strong>en</strong> 4, 20, 19 led<strong>en</strong> 2 <strong>en</strong> 3<br />

<strong>en</strong> 21 van dit reglem<strong>en</strong>t zijn van overe<strong>en</strong>komstige<br />

toepassing.<br />

IN HOOGSTE INSTANTIE<br />

Artikel 32<br />

32.1 De CvB kan de uitspraak van de DC in hoogste<br />

instantie:<br />

a. Bevestig<strong>en</strong><br />

b. Geheel of gedeeltelijk vernietig<strong>en</strong><br />

32.2 Indi<strong>en</strong> de CvB de uitspraak van de DC geheel of<br />

gedeeltelijk vernietigt, stelt zij daarvoor e<strong>en</strong> nieuwe<br />

uitspraak in de plaats.<br />

32.3 Naast het bepaalde in het eerste <strong>en</strong> tweede lid van<br />

dit artikel kan beslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tot het oplegg<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> veroordeling in de kost<strong>en</strong> van de DC <strong>en</strong>/of<br />

de CvB.<br />

Artikel 33<br />

33.1 De CvB doet schriftelijk uitspraak uiterlijk zes<br />

wek<strong>en</strong> na mondelinge behandeling. Indi<strong>en</strong> er<br />

ge<strong>en</strong> mondelinge behandeling heeft<br />

plaatsgevond<strong>en</strong> uiterlijk 6 wek<strong>en</strong> na ontvangst<br />

van: "Disciplinair Reglem<strong>en</strong>t <strong>Mundikat</strong>”<br />

reactie op het beroepschrift (zie artikel 29). Deze<br />

uitspraak wordt met red<strong>en</strong><strong>en</strong> omkleed <strong>en</strong> door de<br />

voorzitter ondertek<strong>en</strong>d. De uitspraak wordt<br />

gedagtek<strong>en</strong>d.<br />

Artikel 34<br />

34.1 De CvB z<strong>en</strong>dt van de uitspraak in hoger beroep<br />

gedaan e<strong>en</strong> afschrift aan partij<strong>en</strong>, aan het bestuur<br />

van de Ver<strong>en</strong>iging <strong>en</strong> aan de DC.<br />

Artikel 35<br />

35.1 De artikel<strong>en</strong> 22, 26 lid 2 <strong>en</strong> 27 zijn van<br />

overe<strong>en</strong>komstige toepassing.<br />

SLOTBEPALINGEN<br />

Artikel 36<br />

36.1 Wijziging<strong>en</strong> in dit Reglem<strong>en</strong>t word<strong>en</strong> vastgesteld<br />

door de Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering op<br />

voordracht van het Bestuur, gehoord hebb<strong>en</strong>de de<br />

aanbeveling<strong>en</strong> van de DC <strong>en</strong> CvB.<br />

Artikel 37<br />

37.1 Bij twijfel over de uitleg van e<strong>en</strong> bepaling van dit<br />

reglem<strong>en</strong>t, beslist het Algeme<strong>en</strong> Bestuur van de<br />

Ver<strong>en</strong>iging, de DC/CvB gehoord hebb<strong>en</strong>de.<br />

JURISPRUDENTIE<br />

Artikel 38<br />

38.1 Door de Ver<strong>en</strong>iging zal e<strong>en</strong> register word<strong>en</strong><br />

bijgehoud<strong>en</strong> waarin de aan de DC/CvB<br />

voorgelegde klacht<strong>en</strong> in beknopte vorm zull<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> weergegev<strong>en</strong> alsmede het door de<br />

DC/CvB ter zake g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> besluit.<br />

38.2 Alle daarin voorkom<strong>en</strong>de nam<strong>en</strong>, met uitzondering<br />

van die van led<strong>en</strong> van het bestuur, commissie, of<br />

rasclubs zull<strong>en</strong> in dit register door willekeurig<br />

gekoz<strong>en</strong> letters word<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>.<br />

38.3 Dit register is na vijf jaar voor de led<strong>en</strong> van<br />

<strong>Mundikat</strong>.<br />

KOSTEN<br />

Artikel 39<br />

39.1 De maximale hoogte van de in artikel<strong>en</strong> 19 lid 5 <strong>en</strong><br />

32 lid 3 bedoelde kost<strong>en</strong> zal door de Algem<strong>en</strong>e<br />

Led<strong>en</strong>vergadering word<strong>en</strong> bepaald.<br />

INWERKTREDING EN CITEERTITEL<br />

Artikel 40<br />

40.1 Dit reglem<strong>en</strong>t treedt in werking op de dag,<br />

volg<strong>en</strong>de op de datum van vaststelling in de<br />

Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>vergadering <strong>en</strong> kan word<strong>en</strong><br />

aangehaald


www.mundikat.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!