BijzonderRegl2016

bluewonder

4.8 Aansprakelijkheid

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in enig incident of ongeval dat, gedurende de rally,

door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt. De organisator wijst elke

verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en regelgeving in de te passeren landen.

Equipes zullen verantwoordelijk gehouden worden voor:

• enig ongeval of incident waarbij zij zijn betrokken.

• het niet nakomen van de wet- en regelgeving in de te passeren landen.

• het niet melden aan de organisator van bijzonderheden met betrekking tot enig ongeval of

incident, waar aansprakelijkheid uit voort kan komen.

• equipes zullen tegen de organisator geen claim indienen die voortkomt uit enig ongeval of

incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van de organisatoren, medewerkers, marshals,

officials of sponsors.

4.9 Vrijwaringclausule

Beide equipeleden zijn verplicht voor de start van de 2e Spieren voor Spieren rally de op de

achterzijde van de acceptatiebrief vermelde vrijwaringclausule te ondertekenen. De tekst van deze

clausule staat vermeld in bijlage B. Wordt deze verklaring niet ondertekend, dan wordt de equipe niet

tot de start toegelaten.

5.0 GEDRAG VAN DE DEELNEMERS

5.1 Communicatie

Het gebruik, dan wel de aanwezigheid binnen handbereik, van mobiele telefoons tijdens het

evenement, anders dan in het kader van een calamiteit, kan tot uitsluiting leiden.

5.2 Incorrect gedrag

Elk incorrect, frauduleus of onsportief gedrag van de equipe, van leden van de equipe of van

personen voor wie zij verantwoordelijk zijn, zal worden beoordeeld door de wedstrijdleiding. Er kunnen

straffen tot en met uitsluiting opgelegd worden.

5.3 Uitvallen

Indien een equipe de wedstrijd staakt dient dit zo spoedig mogelijk aan het wedstrijdsecretariaat te

worden gemeld.

6.0 STARTVOLGORDE

6.1 Startnummers en startvolgorde

Per klasse zal iedere etappe in volgorde van wedstrijdnummer worden gestart.

Als eerste start de Sportklasse, gevolgd door de Tourklasse. De deelnemers starten om de minuut. De

voorlopige starttijd wordt bekend gemaakt op de website en op de acceptatiebrief aan de deelnemer.

De definitieve startlijst wordt gepubliceerd op het publicatiebord.

6.2 Startprocedure

Equipes dienen 15 minuten vóór hun starttijd gereed te zijn voor vertrek. De routeboeken zullen aan

de starttafel aan de equipe worden uitgereikt op hun geplande starttijd.

7.0 CONTROLEKAARTEN

7.1 Tijd- en routecontrolekaarten

Bij de start van een etappe krijgt elke equipe een tijd- en een routecontrolekaart. Deze controlekaarten

moeten aan het eind van iedere etappe worden ingeleverd. Op de tijdcontrolekaarten zijn voor iedere

equipe de individuele ideale passeertijden van de tijdcontroles opgenomen. De passeertijden, zoals

vermeld op de tijdcontrolekaarten zijn bindend. De controlekaarten blijven eigendom van de

organisatie.

Bijzonder Reglement Spieren voor Spieren 4

Similar magazines