02.08.2016 Views

Jaarverslag 2015 | Noord-Hollands Archief

Jaarverslag 2015 van het Noord-Hollands Archief

Jaarverslag 2015 van het Noord-Hollands Archief

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 Inleiding<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong><br />

3 Werken voor de publieke zaak:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als<br />

partner van overheden<br />

<strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

5 Werken voor en met het publiek:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als<br />

erfgoedinstelling<br />

8 Werken voor de eeuwigheid:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als<br />

collectiebeheerder en collectievormer<br />

12 Samenwerken en anders werken:<br />

het nieuwe <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

14 Samenvatting jaarrekening


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Inhoud<br />

4 Inleiding<br />

6 Werken voor de publieke zaak:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als partner van overheden<br />

10 Werken voor en met het publiek:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als erfgoedinstelling<br />

14 Werken voor de eeuwigheid:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als collectiebeheerder en collectievormer<br />

19 Samenwerken en anders werken:<br />

het nieuwe <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

22 Samenvatting jaarrekening<br />

3


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Inleiding<br />

Bestuur<br />

Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> is een<br />

gemeenschappelijke regeling met als partners<br />

het Rijk (ministerie van OCW), de gemeente<br />

Haarlem en de gemeente Velsen. Het <strong>Noord</strong>-<br />

<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> heeft voor de toezichts- en<br />

adviestaken en voor het beheer en de ter<br />

beschikkingstelling van de historische<br />

archieven en collecties dienstverleningsovereenkomsten<br />

(DVO’s) afgesloten met de<br />

provincie <strong>Noord</strong>-Holland en de gemeenten<br />

Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal,<br />

Haarlemmerliede en Spaarnwoude,<br />

Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede,<br />

Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort. Verder is de<br />

directeur van het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

benoemd als archivaris bij de Veiligheidsregio<br />

Kennemerland (VRK), de Omgevingsdienst<br />

IJmond (OD IJmond), de Omgevingsdienst<br />

<strong>Noord</strong>zeekanaalgebied (OD NZKG) en de<br />

gemeenschappelijke belastingdienst<br />

Cocensus.<br />

Provinciale Atlas <strong>Noord</strong>-Holland<br />

Met ingang van 1 juni <strong>2015</strong> is in opdracht van de<br />

provincie <strong>Noord</strong>-Holland de Stichting Provinciale<br />

Atlas <strong>Noord</strong>-Holland (SPANH) ontbonden en zijn<br />

alle werkzaamheden ondergebracht bij het<br />

<strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>. Het archief was tot dan<br />

toe alleen verantwoordelijk voor het beheer van<br />

de Provinciale Atlas van <strong>Noord</strong>-Holland en heeft<br />

daar nu de verantwoordelijkheid voor<br />

aankoopbeleid en presentatie bij gekregen.<br />

De stichting is in 1993 opgericht door het college<br />

van Gedeputeerde Staten van de provincie <strong>Noord</strong>-<br />

Holland in samenwerking met het Rijksarchief in<br />

<strong>Noord</strong>-Holland (rechtsvoorganger van het <strong>Noord</strong>-<br />

<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>). Het doel van de stichting was<br />

om de bekendheid van de topografischhistorische<br />

atlas van <strong>Noord</strong>-Holland te<br />

bevorderen, bijvoorbeeld door in samenwerking<br />

met andere culturele instellingen en musea in de<br />

provincie tentoonstellingen te organiseren, en de<br />

collectie uit te breiden met aankopen en<br />

schenkingen.<br />

Het dagelijks en algemeen bestuur van het<br />

<strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> bestaat uit zes leden:<br />

drie leden namens het Rijk, benoemd door de<br />

minister van Onderwijs, Cultuur en<br />

Wetenschap (OCW), twee leden namens de<br />

gemeente Haarlem, onder wie de burgemeester<br />

van Haarlem als voorzitter, en één lid<br />

namens de gemeente Velsen.<br />

Per 1 januari <strong>2015</strong> kende het bestuur de<br />

volgende samenstelling:<br />

mw. B.J. (Boudien) Glashouwer RE RI CISA<br />

Rijk/OCW<br />

mw. drs. M.L. (Margreeth) Pop-Jansen<br />

Rijk/OCW<br />

vacature<br />

Rijk/OCW<br />

dhr. R.G. (Robert) te Beest<br />

gemeente Velsen<br />

dhr. J. (Jack) van der Hoek MBA<br />

gemeente Haarlem<br />

burgemeester mr. B.B. (Bernt) Schneiders<br />

(voorzitter)<br />

gemeente Haarlem<br />

In overeenstemming met de daartoe gestelde<br />

bepalingen in de gemeenschappelijke<br />

regeling trad de directeur van het <strong>Noord</strong>-<br />

<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>, drs. L. (Lieuwe) Zoodsma, op<br />

als secretaris van het bestuur.<br />

5


Werken voor de publieke zaak:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als partner<br />

van overheden<br />

Voorlichting en advisering<br />

Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> adviseert<br />

aangesloten overheidsorganisaties over<br />

digitaal archiveren en helpt zo om overheidsinformatie<br />

al vanaf het moment dat deze<br />

tot stand komt duurzaam en betrouwbaar te<br />

houden. Dat doen we voornamelijk op locatie<br />

bij de aangesloten overheidsorganisaties. In<br />

<strong>2015</strong> hebben wij voor de medewerkers-DIV en<br />

informatiemanagers van de aangesloten<br />

overheidsorganisaties twee regiobijeenkomsten<br />

en een ‘Summer special’ georganiseerd<br />

bij ons in huis. Om deze doelgroep<br />

gedurende het jaar op de hoogte te houden<br />

van de ontwikkelingen rondom digitaal<br />

archiveren binnen ons werkingsgebied, zijn<br />

we in de loop van <strong>2015</strong> begonnen met het<br />

versturen van een speciale digitale<br />

nieuwsbrief. De website van het <strong>Noord</strong>-<br />

<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> is aan het eind van het jaar<br />

aangevuld met een speciale tool met informatie<br />

en hulpmiddelen voor de voorbereiding<br />

op digitaal archiveren.<br />

Informatiemanagement<br />

Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> heeft in <strong>2015</strong><br />

deelgenomen aan de ontwikkeling van een<br />

Model Architectuur Rijks <strong>Archief</strong>instellingen<br />

(MARA), een gezamenlijke informatiearchitectuur<br />

van het Nationaal <strong>Archief</strong> en de<br />

Regionale Historische Centra (RHC’s).Ook<br />

hebben we samen met het Nationaal <strong>Archief</strong><br />

en de andere RHC’s, gekozen voor één<br />

collectiebeheersysteem voor het beheer van<br />

alle collectietypen: archief, beeld en bibliotheek.<br />

Het gezamenlijke systeem voor alle<br />

archieven en collecties wordt gefaciliteerd<br />

door het Nationaal <strong>Archief</strong>.


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Toezicht<br />

In <strong>2015</strong> zijn de volgende werkzaamheden in<br />

het kader van toezicht uitgevoerd:<br />

• Er zijn KPI-verslagen van de<br />

aangesloten gemeenten en van de<br />

Veiligheidsregio Kennemerland<br />

gemaakt. De Kritische Prestatie<br />

Indicatoren (KPI’s) vormen een<br />

referentiekader om te toetsen of een<br />

gemeente of gemeenschappelijke<br />

regeling voldoet aan archiefwet- en<br />

regelgeving. De KPI’s vormen de basis<br />

voor het jaarverslag van de archivaris<br />

aan de bestuurders van gemeenten of<br />

gemeenschappelijke regelingen. Op<br />

hun beurt verantwoorden de colleges<br />

van Burgemeester en Wethouders<br />

zich hiermee aan de gemeenteraden.<br />

De provincie tenslotte baseert haar<br />

toezicht ook op de informatie bij de<br />

jaarverslagen. Daarmee vormen de<br />

verslagen een belangrijke bron voor<br />

toezicht.<br />

• Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> was<br />

betrokken bij de door de provincie<br />

ingestelde verificatiegesprekken in<br />

het kader van het interbestuurlijk<br />

toezicht.<br />

• Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> heeft<br />

toezicht gehouden op de goede<br />

geordende en toegankelijke staat van<br />

de archiefbescheiden in de fase<br />

voorafgaand aan de overbrenging<br />

(begeleiden inventarisatie, controle<br />

inventaris en materiële staat).<br />

• We hebben geadviseerd over<br />

archiefwettelijke onderwerpen.<br />

• We zijn met de gemeente Heemskerk<br />

en de Omgevingsdienst <strong>Noord</strong>zeekanaalgebied<br />

een traject vervanging<br />

papieren archief door digitaal archief<br />

gestart (afronding 2016).<br />

• Er zijn RODIN-audits gemaakt voor de<br />

gemeenten Beverwijk en Heemskerk<br />

en de Omgevingsdienst <strong>Noord</strong>zeekanaalgebied.<br />

RODIN is een toetsingskader<br />

om een digitale beheeromgeving<br />

te toetsten op geschiktheid<br />

voor digitaal archiveren.<br />

• Er is een positief advies gegeven voor<br />

ingebruikname van de nieuwe<br />

archiefruimte van de gemeente<br />

Bloemendaal.<br />

• We hebben de inspectiefunctie bij de<br />

ontwikkeling van het e-Depot<br />

geborgd.<br />

• We hebben voor aangesloten<br />

gemeenten de vernietigingslijsten<br />

beoordeeld.<br />

• Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> heeft<br />

meegewerkt aan de ontwikkeling van<br />

het kwaliteitssysteem informatiebeheer<br />

decentrale overheden (KIDO).<br />

7


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

e-Depot<br />

De RHC’s maken gebruik van de digitale<br />

infrastructuur van het Nationaal <strong>Archief</strong>. Deze<br />

digitale infrastructuur is ontwikkeld voor de<br />

rijkscollectie, waar de RHC’s een deel van<br />

beheren. Tussen de RHC’s en het Nationaal<br />

<strong>Archief</strong> is de afspraak gemaakt dat ook<br />

andere overheidsorganisaties onder bepaalde<br />

voorwaarden gebruik kunnen maken van deze<br />

infrastructuur.<br />

Omdat er in de provincie Zuid-Holland geen<br />

RHC is, heeft het Nationaal <strong>Archief</strong> ons in<br />

<strong>2015</strong> verzocht om Zuid-<strong>Hollands</strong>e archiefinstellingen,<br />

gemeenten en waterschappen de<br />

mogelijkheid te bieden om via het <strong>Noord</strong>-<br />

<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> aan te sluiten op het<br />

e-Depot. Wij hebben hiermee ingestemd op<br />

voorwaarde dat alle aansluitingen op het e-<br />

Depot verlopen via archiefinstellingen in Zuid-<br />

Holland.<br />

Per 1 augustus <strong>2015</strong> is binnen het <strong>Noord</strong>-<br />

<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> het project e-Depot gestart.<br />

De projectopdracht bestaat uit het uitvoeren<br />

van pilots en de realisatie van aansluitingen<br />

op het e-Depot. Daarnaast heeft de projectgroep<br />

de opdracht om het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong><br />

<strong>Archief</strong> voor te bereiden op het bieden van<br />

dienstverlening aan overheidsorganisaties die<br />

op het e-Depot zijn aangesloten. Het project<br />

loopt tot 1 januari 2017.<br />

e-Depot pilots<br />

Pilots gestart in i<br />

<strong>2015</strong> (projectplan gereed)<br />

Organisatie<br />

Westfries <strong>Archief</strong><br />

Aansluiting <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Pilots verkend in <strong>2015</strong> (projectopdracht<br />

gereed)<br />

Organisatie<br />

Gemeente Beverwijk<br />

Gemeente Heemskerk<br />

Erfgoed Leiden en omstreken<br />

Pilots afgerond in <strong>2015</strong><br />

Organisatie<br />

Provincie <strong>Noord</strong>-Holland<br />

Doel<br />

Opnemen van digitaal archief van een gemeente<br />

uit het werkingsgebied.<br />

Aansluiten van het zaaksysteem op het e-Depot.<br />

Doel<br />

Opnemen van college-, commissie- en<br />

raadsstukken van de website.<br />

Opnemen van complexe bestandstypen<br />

(geodata en e-mail met bijlage).<br />

Opnemen van digitaal bouwarchief van de<br />

Gemeente Leiden.<br />

Doel<br />

Overplaatsen van digitaal archief uit het<br />

archiefsysteem naar het e-Depot.<br />

9


Werken voor en met het publiek:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als<br />

erfgoedinstelling<br />

Bezoekersaantallen<br />

Net als in de voorgaande jaren is het aantal<br />

bezoeken aan de studiezalen in <strong>2015</strong> licht<br />

afgenomen. Ook het aantal bezoeken aan de<br />

Janskerk laat ten opzichte van het<br />

voorgaande jaar een daling zien. Dit wordt<br />

veroorzaakt door de zomertentoonstelling van<br />

2014 die boven verwachting veel bezoekers<br />

heeft getrokken.<br />

Onze digitale kanalen blijven het goed doen.<br />

Het aantal bezoeken aan de websites waarop<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> te vinden is, is<br />

ook in <strong>2015</strong> toegenomen.<br />

<strong>2015</strong> 2014<br />

Studiezalen<br />

Bezoeken 7.349 7.393<br />

Bezoekers 2.655 2.787<br />

Janskerk 15.869 17.090<br />

Waarvan 1.489 1.466<br />

scholieren<br />

Websites<br />

Bezoeken 2,5 miljoen 2,3 miljoen<br />

Bezoekers 734.000 627.000<br />

Dienstverlening aan bezoekers <strong>2015</strong> 2014<br />

Openstelling studiezalen* 1.712 uur 1.720 uur<br />

Waarvan buiten kantoortijden 96 uur 96 uur<br />

Verzoeken om inlichting, reproducties en uitleningen<br />

(schriftelijk en e-mail)<br />

734 1.283<br />

Externe uitleningen<br />

Voor raadpleging elders 69 106<br />

Waarvan aan archiefvormer 56 66<br />

Voor tentoonstellingen (objecten) 110 141<br />

Online beschikbaar<br />

<strong>Archief</strong>toegangen 1.977 1.853<br />

<strong>Archief</strong>scans 2,9 miljoen 2,2 miljoen<br />

Beelden 246.000 246.000<br />

Kranten- en tijdschriftenpagina’s 401.152 364.290<br />

Persoonsrecords (voornamelijk uit burgerlijke stand) 10,1 miljoen 9,2 miljoen


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Activiteiten<br />

In <strong>2015</strong> heeft het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> één<br />

eigen tentoonstelling georganiseerd.<br />

Daarnaast is de Commandeurszaal<br />

beschikbaar gesteld voor vier<br />

tentoonstellingen van derden. Gedurende het<br />

jaar is er zes keer een Historisch Café<br />

georganiseerd in samenwerking met de<br />

Historische Vereniging Haerlem, Stichting<br />

Historisch Schoten, Museum Haarlem en de<br />

Stichting Vrienden van het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong><br />

<strong>Archief</strong>.<br />

Publieksactiviteiten iten in <strong>2015</strong><br />

Tentoonstelling van het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Gepakt! Misdaad en straf rond 1900<br />

Tentoonstellingen van derden<br />

Leve de leugen (Kunstlijn)<br />

Profectus (Fotovakschool Amsterdam)<br />

Zonder liefde leefde nooit een lied<br />

Kunstexpositie Svitlana Mikheienko<br />

Historisch Cafés<br />

770 jaar Haarlem<br />

Begraven en opgraven<br />

Damstraat, van Bavo tot Slepershoofd<br />

Landgoed Elswout<br />

Speciale editie op locatie: Geschiedenisfestival<br />

Water in Haarlem en omstreken<br />

Overige eigen activiteiten<br />

Open Monumentendagen en Korenlint<br />

Filmavond ‘Dromen en daden’<br />

Verjaardag van de stad Haarlem<br />

11


Op de 770 ste verjaardag van Haarlem, 23 november <strong>2015</strong>, waren alle jarige inwoners van de stad<br />

uitgenodigd voor een ontbijt in de Janskerk met burgemeester Bernt Schneiders.


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Virtuele studiezaal<br />

Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> is in 2014 voor de<br />

ontwikkeling van de virtuele studiezaal<br />

aangehaakt bij het project Toegang van het<br />

programma Digitale Taken Rijksarchieven<br />

(DTR) van het Nationaal <strong>Archief</strong>. Binnen dat<br />

project werd eind <strong>2015</strong> een prototype<br />

opgeleverd voor het ‘zoeken en vinden’ in de<br />

archieftoegangen van het Nationaal <strong>Archief</strong><br />

en de RHC’s via Archives Portal Europe.<br />

Per 5 oktober is het tarief voor het<br />

raadplegen van scans in de <strong>Archief</strong>bank<br />

afgeschaft, vooruitlopend op de nieuwe<br />

tariefregeling vanaf 1 januari 2016. Om het<br />

online raadplegen te stimuleren, is ook<br />

besloten geen tarief te stellen voor<br />

scanverzoeken via de <strong>Archief</strong>bank. In het<br />

laatste kwartaal van <strong>2015</strong> is een duidelijke<br />

toename van het aantal scanverzoeken<br />

zichtbaar.<br />

Eind <strong>2015</strong> heeft het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Mijn Studiezaal op www.archieven.nl in<br />

gebruik genomen.<br />

Educatie<br />

Net als in de voorgaande jaren hebben we in<br />

<strong>2015</strong> een educatief programma aangeboden<br />

aan leerlingen van het primair en voortgezet<br />

onderwijs. In totaal brachten 1.489 leerlingen<br />

een bezoek aan het archief. Naast het fysiek<br />

bezoek van leerlingen wordt ingezet op<br />

digitaal bezoek. In november <strong>2015</strong> heeft het<br />

<strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> een parttime<br />

medewerker aangetrokken om de website<br />

Geschiedenislokaal023.nl (in samenwerking<br />

met andere Haarlemse cultuurhistorische<br />

instellingen) verder te vullen met nieuwe<br />

thema’s en bronnen en onder de aandacht te<br />

brengen bij scholen.<br />

Home page van Geschiedenislokaal023.nl<br />

13


Werken voor de eeuwigheid:<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> als<br />

collectiebeheerder en collectievormer<br />

Toegankelijkheid<br />

In <strong>2015</strong> zijn er 69 (2014: 80) inventarissen of<br />

plaatsingslijsten online beschikbaar gekomen.<br />

Deze zijn gemaakt door medewerkers van het<br />

<strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>, door derden en door<br />

vrijwilligers onder begeleiding van<br />

medewerkers van het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>.<br />

In totaal hebben we 123,00 (2014: 636,05)<br />

strekkende meter archieven toegankelijk<br />

gemaakt. Van de beeldcollecties hebben we<br />

2.100 prenten uit de collectie Voorhelm<br />

Schneevoogt en ca. 3.000 prenten en<br />

tekeningen uit de Kennemer Atlas<br />

toegankelijk gemaakt.<br />

Preventie en conservering<br />

Eind <strong>2015</strong> is er om het tweedelige stadsrecht<br />

van Haarlem op een veilige en waardige<br />

manier te kunnen presenteren een nieuwe<br />

vitrine gemaakt. Als voorbereiding op de<br />

nieuwe behuizing zijn beide delen van het<br />

stadsrecht opnieuw opgezet op een stabiele<br />

ondergrond. De nieuwe vitrine is op 23<br />

november onthuld door de burgemeester van<br />

Haarlem, Bernt Schneiders, tijdens de viering<br />

van de 770 ste verjaardag van de stad.<br />

Materieel verzorgd in <strong>2015</strong><br />

100 meter archief<br />

Alle in <strong>2015</strong> geacquireerde archieven<br />

Nieuwe aanwinsten Kennemer Atlas en Provinciale Atlas<br />

35 meter materiaal uit de Provinciale Atlas<br />

35 charters<br />

30 meter boeken van de Oude Boekerij<br />

Objecten die in bruikleen zijn gegeven voor tentoonstellingen van derden<br />

1.400 tekeningen en kaarten van de collectie Rijkswaterstaat voor 1850<br />

35 dozen archiefmateriaal uit het archief Rechtbank van Eerste Aanleg Alkmaar


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Gedigitaliseerd in <strong>2015</strong><br />

<strong>Archief</strong>scans<br />

2.331 inventarisnummers uit de burgerlijke stand van diverse gemeenten<br />

499 inventarisnummers op verzoek van (digitale) bezoekers (Scanning on demand)<br />

<strong>Archief</strong> data-entry<br />

0,9 miljoen persoonsrecords geproduceerd door vrijwilligers<br />

Beeldscans<br />

1.358 technische tekeningen van Rijkswaterstaat voor 1850<br />

5.141 glasnegatieven uit de collectie Fotoburo de Boer<br />

9.128 prenten en tekeningen uit de Kennemer Atlas en de Provinciale Atlas <strong>Noord</strong>-Holland<br />

Bibliotheekscans en OCR<br />

32.926 pagina’s uit adresboeken van diverse gemeenten<br />

Technische tekening van Rijkswaterstaat: profiel van de dijk op Texel met aantekeningen<br />

van de hoogste stand van de stormvloed in november 1775 en 1776.<br />

15


<strong>Archief</strong>collectie<br />

Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> heeft in <strong>2015</strong><br />

412,15 (2014: 644,75) strekkende meter<br />

archieven<br />

verworven, onderverdeeld in 287,15 (2014:<br />

550,05) strekkende meter van<br />

overheidsorganisaties en 125,00 (2014: 94,70)<br />

strekkende meter van particuliere<br />

organisaties en personen.<br />

Beeldcollectie<br />

We hebben ruim 3.400 objecten – prenten,<br />

tekeningen en foto’s - verworven voor de<br />

beeldcollectie door schenking, overbrenging<br />

of aankoop. Bijzondere aanwinsten zijn:<br />

• Meer dan 1.000 ontwerptekeningen<br />

voor glazen van het Haarlemse Atelier<br />

Pronk en Van Bommel.<br />

• Ca. 1.000 tekeningen van vele<br />

nieuwbouwprojecten in Kennemerland<br />

en visualisaties van stedenbouwkundige<br />

visies, gemaakt door<br />

technisch tekenaar Wim van der<br />

Putten.<br />

• 1.000 foto’s die in de periode 1950-<br />

1970 hebben gediend voor de<br />

productie van prentbriefkaarten van<br />

de firma Jospé, de grootste producent<br />

van ansichtkaarten in Nederland.<br />

• J.W.M. (Johan Willem Meinard)<br />

Schorer (1834-1903), Profillen der<br />

Provincie <strong>Noord</strong>holland (Haarlem<br />

1895); publicatie met kaarten en<br />

dwarsdoorsneden van <strong>Noord</strong>-Holland<br />

met zeven uitslaande kaarten.<br />

Audiovisuele collectie<br />

De audiovisuele collectie is uitgebreid met 87<br />

films/video’s en ongeveer 166 audiotapes<br />

met raadsvergaderingen van de gemeente<br />

Haarlem. Bijzondere aanwinsten zijn:<br />

• 15 films van/over Droste, ca. 1934 -<br />

ca. 1955.<br />

• 23 films van een Heemsteedse familie<br />

over hun leven in Nederlands-Indië en<br />

Heemstede, ca. 1927 - ca. 1935.<br />

Bibliotheekcollectie<br />

De bibliotheekcollectie is in <strong>2015</strong> uitgebreid<br />

met circa 250 nieuwe titels. Naast de<br />

reguliere werkzaamheden heeft het afgelopen<br />

jaar voor een groot deel in het teken gestaan<br />

van de voorbereiding op en de daadwerkelijke<br />

overgang van het bibliotheekprogramma<br />

Vubis naar MAIS-Flexis. Dankzij deze<br />

conversie is het beheer van informatie over<br />

archieven en collecties eenvoudiger geworden<br />

en wordt het zoeken voor de bezoeker<br />

makkelijker.<br />

Depotcapaciteit<br />

Totale depotcapaciteit<br />

locatie Jansstraat:<br />

Totale depotcapaciteit<br />

locatie Kleine Houtweg:<br />

Gebruikte depotcapaciteit<br />

locatie Jansstraat:<br />

(2014: 14,2 km)<br />

14,2 km<br />

44,6 km<br />

14,2 km<br />

Gebruikte depotcapaciteit<br />

locatie Kleine Houtweg:<br />

(2014: 37,7 km)<br />

38,1 km


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Vogelvluchtkaart van Haarlem gemaakt door technisch tekenaar Wim van der Putten in 1994.<br />

17


Historisch <strong>Archief</strong> Haarlemmermeer<br />

In februari <strong>2015</strong> is er in Haarlemmermeer een<br />

vooroverleg geweest voor het Strategisch<br />

Informatie Overleg (SIO) waarbij onder meer<br />

de samenwerking met het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong><br />

<strong>Archief</strong> is geëvalueerd. Het SIO zelf heeft later<br />

in het jaar plaatsgevonden.<br />

Depotruimte<br />

In <strong>2015</strong> huurde de Gemeente<br />

Haarlemmermeer 688 meter depotruimte bij<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>.<br />

Bezoek<br />

Aan de studiezaal in Hoofddorp zijn 107<br />

bezoeken gebracht. Vijf MBO-klassen hebben<br />

een bezoek gebracht om kennis te maken met<br />

het proces van post- en archiefbewerking.<br />

Acquisitie<br />

In <strong>2015</strong> zijn er aan het Historisch <strong>Archief</strong><br />

Haarlemmermeer twee particuliere archieven,<br />

een aanvulling op een particulier archief en<br />

een schilderij geschonken. Voor de bibliotheek<br />

zijn 19 titels verworven.<br />

Toegankelijkheid<br />

Er zijn 9 archieven toegankelijk gemaakt. 14<br />

archieven zijn op basisniveau toegankelijk<br />

gemaakt (op doosniveau). Dit betekent dat<br />

deze archieven door bezoekers van de<br />

studiezaal geautomatiseerd kunnen worden<br />

aangevraagd.<br />

Er wordt gewerkt aan het nader toegankelijk<br />

maken van de scans van de bevolkingsregisters<br />

van Haarlemmermeer. Dit gebeurt<br />

door een vrijwilliger van het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong>-<br />

<strong>Archief</strong>.<br />

In <strong>2015</strong> zijn twee projecten in gang gezet met<br />

een langere looptijd. Ten eerste het toegankelijk<br />

maken van de historische collectie.<br />

Ten tweede het toegankelijk maken van de<br />

particuliere archieven die nog niet toegankelijk<br />

zijn.<br />

Digitalisering<br />

De scans van de geboorteaktes 1856-1889<br />

zijn opgenomen in WieWasWie.<br />

Overbrenging<br />

Er is in <strong>2015</strong> geen archief overgebracht. Het<br />

overbrengen van de Bouwvergunningen<br />

1905-2010 is wel voorbereid en zal in 2016<br />

worden afgerond. Hetzelfde geldt voor het<br />

archief van de Secretarie 1980-1990, Dienst<br />

Welzijn, Onderwijs en Cultuur 1991-2000 en<br />

Dienst Openbare Werken 1985-1990.


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Samenwerken<br />

erken en anders werken:<br />

het nieuwe <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Organisatie en personeelsontwikkeling<br />

In <strong>2015</strong> zijn belangrijke stappen gezet in de<br />

transitie naar het nieuwe werken; het werken<br />

vanuit talent krijgt steeds meer vorm, evenals<br />

het resultaatgericht werken. Met de nieuwe<br />

werktijdenregeling is het tijd- en<br />

plaatsonafhankelijk werken ook vanuit de cao<br />

gerealiseerd.<br />

De leidinggevenden ontwikkelen zich in het<br />

faciliterend en coachend leiderschap.<br />

Het personeelsbeleid<br />

Het personeelsbeleid is gericht op het ervaren<br />

van eigen verantwoordelijkheid voor<br />

ontwikkeling, inzetbaarheid en resultaten<br />

halen. Het doel is te blijven groeien naar een<br />

organisatie met vitale, zelfbewuste<br />

medewerkers die in samenspel met de<br />

omgeving hun professionaliteit flexibel en<br />

effectief kunnen inbrengen.<br />

Leren en ontwikkelen<br />

Leren en ontwikkelen in de 21 ste eeuw gaat<br />

over je talenten effectief maken in<br />

organisaties en het opbouwen van een<br />

netwerk om je heen om nieuwe kennis en<br />

ervaring op te doen en snel te kunnen delen.<br />

In <strong>2015</strong> zijn in de samenwerking met het<br />

Nationaal <strong>Archief</strong> voor de ontwikkeling van<br />

het e-Depot vier medewerkers op<br />

detacheringsbasis uitgewisseld. In <strong>2015</strong> heeft<br />

het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> voor het tweede<br />

jaar deelgenomen aan de ‘Week van de<br />

mobiliteit’, georganiseerd in samenwerking<br />

met 24 overheidsorganisaties in Haarlem en<br />

omgeving.<br />

Cao en arbeidsrecht<br />

In <strong>2015</strong> is het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> gestart<br />

met het zelfstandig invulling geven aan de<br />

cao en het ontwikkelen van de aanvullende<br />

regelingen op de cao, het sociaal<br />

zekerheidsrecht en het personeelsbeleid.<br />

e-HRM en uitbesteding salarisadministratie<br />

In <strong>2015</strong> heeft het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> de<br />

salarisadministratie uitbesteed bij X-cent en<br />

het personeelsinformatiesysteem PIMS<br />

geïmplementeerd. Hiermee is een basis<br />

gelegd voor e-HRM en het zelfstandig<br />

invulling geven aan de cao en het<br />

arbeidsrecht.<br />

Formatieve bezetting<br />

Op 31 december <strong>2015</strong> was de bezetting 37,39<br />

fte (31 december 2014: 37,22 fte). Er waren in<br />

totaal 43 medewerkers, drie uitzendkrachten<br />

en diverse medewerkers van Paswerk<br />

werkzaam bij het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>. Op<br />

31 december <strong>2015</strong> bedroeg het aantal<br />

vrijwilligers dat aan het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong><br />

<strong>Archief</strong> verbonden was 74. Er zijn diverse<br />

stagiaires geweest die voor een langere of<br />

korte periode stage hebben gelopen, onder<br />

wie studenten van de Reinwardt Academie.<br />

Ondernemingsraad<br />

Wegens het aflopen van de zittingstermijn<br />

werden er in <strong>2015</strong> verkiezingen uitgeschreven<br />

voor een nieuwe ondernemingsraad. Marcel<br />

Leechburch Auwers gaf te kennen zich niet<br />

voor een nieuwe termijn verkiesbaar te<br />

stellen. Voor de nieuwe ondernemingsraad<br />

19


heeft, naast de overblijvende leden, alleen<br />

Mirjam Bakker zich als kandidaat aangemeld.<br />

Aangezien het aantal kandidaten gelijk was<br />

aan het aantal plaatsen, werden de kandidaten<br />

geacht per 2 april te zijn verkozen. De<br />

nieuwe samenstelling werd als volgt:<br />

• Gerda Houweling (voorzitter)<br />

• Mirjam Bakker (vicevoorzitter)<br />

• Roland Bisscheroux (secretaris)<br />

Overleg<br />

Gedurende <strong>2015</strong> is er zes maal een regulier<br />

overleg gevoerd met de bestuurder. Er is één<br />

maal overleg geweest met de bedrijfsarts. De<br />

OR-leden kwamen minimaal één keer per<br />

maand bijeen voor een intern overleg.<br />

Activiteiten<br />

De OR heeft gebruik gemaakt van het initiatiefrecht<br />

door een verzoek te doen voor een<br />

aanpassing van de huidige toegangsdeur aan<br />

de locatie Jansstraat.<br />

De volgende stukken zijn ter advisering of<br />

instemming aan de OR voorgelegd:<br />

• Brugdag 2016 (instemming)<br />

• Verzuimbeleid (instemming)<br />

• Werkkostenregeling 2016 (advisering)<br />

• Arbojaarplan 2016 (instemming)<br />

• Werktijdenregeling 2016 (instemming)<br />

Bedrijfsvoering<br />

De Janskerk is een rijksmonument. In <strong>2015</strong><br />

is de Janskerk geïnspecteerd door de<br />

Monumentenwacht in opdracht van de<br />

eigenaar van het gebouw, de gemeente<br />

Haarlem. De gemeente heeft toegezegd de<br />

onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien<br />

uit het inspectierapport in 2016 en 2017 te<br />

laten uitvoeren.<br />

Communicatie<br />

Eind 2016 heeft het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

een nieuwe website gelanceerd. Het zoeken<br />

door de collecties heeft op de nieuwe website<br />

een prominente plaats gekregen. Nieuw is dat<br />

er met één klik op de knop door alle collecties<br />

kan worden gezocht. De vormgeving van de<br />

website is eigentijds en sluit aan bij de<br />

nieuwe huisstijl.<br />

Om te voorzien in de interne<br />

informatiebehoefte zijn er naast het versturen<br />

van een interne nieuwsbrief net als het<br />

voorgaande jaar maandelijks interne<br />

bijeenkomsten georganiseerd waarin<br />

medewerkers de gelegenheid krijgen iets te<br />

vertellen over hun werkzaamheden.<br />

Om externe doelgroepen te binden en op de<br />

hoogte te houden van nieuws zijn middelen<br />

als social media, de externe nieuwsbrief en<br />

het halfjaarlijkse magazine ‘Uitgelicht’<br />

gehandhaafd.<br />

MVO<br />

Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> wil zich<br />

inspannen om de belasting van het milieu, de<br />

leefomgeving en de maatschappij te beperken<br />

en, waar mogelijk, zelfs een positieve bijdrage<br />

te leveren. Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> heeft<br />

zich in <strong>2015</strong> aangesloten bij Green Key, een<br />

organisatie die certificaten toekent aan<br />

bedrijven en instellingen die serieus en<br />

controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid<br />

en maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen. De certificaten worden<br />

toegekend in de categorieën brons, zilver en<br />

goud. Het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong> beschikt<br />

sinds 1 januari 2016 over een zilveren<br />

certificaat voor beide locaties.


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Home page van de nieuwe website van het <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong>.<br />

21


Samenvatting jaarrekening<br />

2014 <strong>2015</strong><br />

Bijdrage overheid € 4.947.232 € 4.963.848<br />

Overige opbrengsten € 712.898 € 696.445<br />

Bijzondere baten € 39.248 -<br />

Totaal opbrengsten € 5.699.378 € 5.660.293<br />

Personeelskosten € 2.514.939 € 2.689.203<br />

Directe kosten € 380.828 € 554.674<br />

Indirecte kosten € 2.317.837 € 2.352.109<br />

Opname/ inleg<br />

€ 101.880 -€ 87.965<br />

bestemmingsreserve<br />

Totaal kosten € 5.315.484 € 5.683.951<br />

Exploitatieresultaat € 383.894 -€ 23.658


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2015</strong> | <strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

<strong>Noord</strong>-<strong>Hollands</strong> <strong>Archief</strong><br />

Postbus 3006<br />

2001 DA Haarlem<br />

(023) 5172700<br />

www.noord-hollandsarchief.nl<br />

info@noord-hollandsarchief.nl<br />

www.facebook.com/nharchief<br />

www.twitter.com/nharchief<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!