23.08.2016 Views

BELEEF ZUID-HOLLAND! Nr. 3 2016

Deze speciale uitgave Beleef Zuid-Holland! is samengesteld door Erfgoedhuis Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap. Met in deze editie: monumentale bomen vol leven, draaiende molens in het groen en fietsen op Voorne.

Deze speciale uitgave Beleef Zuid-Holland! is samengesteld door Erfgoedhuis Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap. Met in deze editie: monumentale bomen vol leven, draaiende molens in het groen en fietsen op Voorne.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>BELEEF</strong><br />

<strong>ZUID</strong>-<strong>HOLLAND</strong>!<br />

3 | <strong>2016</strong><br />

SPECIALE UITGAVE<br />

www.lezh.nl<br />

Bomen<br />

oude reuzen<br />

zitten vol<br />

verhalen<br />

Molens<br />

vertrouwde<br />

pronkstukken in<br />

ons landschap<br />

Fietsen<br />

langs natuur<br />

en vestingen<br />

op Voorne


Inhoud<br />

20<br />

4 8 14<br />

4<br />

DRAAIENDE MOLENS IN HET GROEN<br />

18<br />

DE GRAZIGE DUINEN VAN DUNEA<br />

8<br />

MONUMENTEN- & BOSWACHTER<br />

20<br />

LANDSCHAP-EN-ERFGOED-AGENDA<br />

10<br />

FORT NOORDDIJK HEEFT TOEKOMST<br />

22<br />

ONTDEK DE HISTORISCHE WATERLINIE<br />

12<br />

EROPUIT & KORTING VOOR U!<br />

23<br />

DOE MEE MET DE FOTOWEDSTRIJD<br />

13<br />

14<br />

ROMEINSE SFEER VLAKBIJ, BIJ LEIDEN<br />

MONUMENTALE BOMEN VOL LEVEN<br />

EXTRA<br />

FIETSROUTE OVER VOORNE<br />

Colofon<br />

Deze speciale uitgave <strong>BELEEF</strong> <strong>ZUID</strong>-<strong>HOLLAND</strong>! is<br />

samengesteld door Erfgoedhuis Zuid-Holland en<br />

Zuid-Hollands Landschap, die samenwerken onder<br />

de naam Landschap & Erfgoed Zuid-Holland.<br />

SPECIALE UITGAVE van het kwartaaltijdschrift van<br />

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Jaargang<br />

45, 3/<strong>2016</strong><br />

<strong>ZUID</strong>-<strong>HOLLAND</strong>S LANDSCHAP, Oude Delft 116,<br />

2611 CG Delft, (010) 272 22 22, info@zhl.nl, www.zhl.<br />

nl. De minimale bijdrage is € 20,- per kalenderjaar<br />

of € 2,- per maand, per gezin. Wilt u de stichting<br />

steunen zonder tijdschrift of mailing, bel ons.<br />

Graag bij verhuizing gebruikmaken van de PostNL<br />

verhuisservice. Opzeggen kan telefonisch of<br />

schriftelijk, voor 1 oktober. Volgende nummer<br />

verschijnt in november <strong>2016</strong><br />

OPLAGE 56.000<br />

BESCHERMERADMINISTRATIE ING Bank,<br />

IBAN NL94 INGB 0000 3071 76<br />

ANDERE GIFTEN ING Bank,<br />

IBAN NL41 INGB 0662 9753 67<br />

REDACTIE Marie-Louise Govers (eindredactie),<br />

Michiel Houtzagers (hoofdredactie), Saskia Boom,<br />

Judith Tegelaers, Tim Remmel (social media)<br />

Foto cover: Pepersenpixels<br />

REDACTIONELE BEGELEIDING Kees Loogman<br />

REDACTIE KLANKBORD Constance Alderlieste,<br />

Annelies Gras, Ineke Journee, Idde Lammers,<br />

Boudewijn Swart<br />

VORMGEVING EN DRUK<br />

Verloop drukkerij,<br />

www.verloop.nl, (078) 69 128 99<br />

Het drukproces van dit blad voldoet<br />

aan de meest strenge eisen op het<br />

gebied van milieu en gezondheid.<br />

Dit tijdschrift wordt gedrukt op<br />

FSC®gecertificeerd papier.<br />

2<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


Samen voor een mooie provincie<br />

Binden, bewaren,<br />

bezielen en betalen<br />

Groene parels<br />

voor Voor landschap u ligt de derde editie van en Beleef erfgoed Zuid-<br />

in Zuid-Holland<br />

Holland!, het gemeenschappelijke themanummer<br />

van het Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis<br />

Zuid-Holland. We hebben onder andere een mooi<br />

artikel over monumentale bomen, oude reuzen<br />

die vaak van grote waarde zijn voor de kwaliteit<br />

Judith Tegelaers en Michiel<br />

Houtzagers, directeuren van<br />

Erfgoedhuis Zuid-Holland en<br />

Zuid-Hollands Landschap.<br />

Deze editie biedt u volop aanknopingspunten om<br />

onze provincie te beleven. Zo kunt u op Open<br />

Monumentendag een bezoek brengen aan een heel<br />

bijzondere plek: Fort Noorddijk bij Hellevoetsluis. Er<br />

wordt daar hard gewerkt aan de toekomstplannen.<br />

Ook bent u die dag van harte welkom op onze<br />

van onze leefomgeving. Bomen spelen ook een thuisplek, het Meisjeshuis te Delft, waar we u graag<br />

Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en<br />

rol bij het vangen van wind door molens. Hoe dat ontvangen voor een bezoek aan dit prachtige pand.<br />

erfgoed. zit, leest Er u in de zijn reportage talrijke over ‘molenbiotopen’, partijen die Daarna zich kunt daar u wandelen voor langs inzetten:<br />

de monumentale<br />

groene omgeving van molens. Geïnteresseerd bomen, de ‘groene parels’ van Delft (zie pagina 20).<br />

overheden, instellingen en particulieren. Erfgoedhuis Zuid-Holland<br />

geraakt? Op 5 november, Natuurwerkdag,<br />

Liefhebbers van fotografie: blader meteen door naar<br />

(EGH) kunt en u bij Zuid-Hollands diverse molens zelf aan de Landschap slag met onze (ZHL) nieuwe fotowedstrijd horen daar met herfst al als lang thema. bij.<br />

groenonderhoud. Misschien wilt u zich dan ook Misschien kiest u wel voor foto's van... bomen!<br />

Ook wel Landschapsbeheer aansluiten bij een vrijwilligersgroep. Zuid-Holland Neem (LBZH) speelde daarin tot<br />

haar<br />

alvast opheffing<br />

een kijkje onze in december<br />

website voor, door 2013<br />

en<br />

een belangrijke rol en heeft<br />

over vrijwilligers: www.zelfdoeninzh.nl<br />

@erfgoedhuiszh | @houtzagers<br />

bijgedragen aan de in dit document beschreven ontwikkeling.<br />

tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl | michiel.houtzagers@zhl.nl<br />

P.S. LAAT U ONS WETEN WAT U VAN DIT THEMANUMMER VINDT?<br />

VUL DE ENQUÊTE IN VIA WWW.ZHL.NL/ENQUETE<br />

3


«<br />

Molens<br />

Deskundigen en vrijwilligers zetten zich<br />

samen in voor de Zuid-Hollandse molen<br />

Enthousiaste<br />

vrijwilligers<br />

werken mee om<br />

het groen van de<br />

molenbiotoop<br />

rond de Stadsmolen<br />

van Leiden<br />

te onderhouden,<br />

zo kunnen de<br />

wieken optimaal<br />

wind vangen.<br />

Toch kunnen andere<br />

elementen,<br />

zoals hoogspanningsmasten<br />

en<br />

gebouwen, ook<br />

nog zorgen dat<br />

die windvang<br />

verstoord wordt.<br />

Draaiende<br />

molens in het<br />

groen<br />

Vrijwilligers zetten zich in om het groen rond molens te onderhouden. Dat<br />

is mooi werk en noodzakelijk, want daardoor komt de wind optimaal in de<br />

wieken en staan de molens vrij te pronken in het landschap. Ellen Steendam<br />

van het Erfgoedhuis Zuid-Holland neemt u mee langs diverse molens.<br />

Molens horen bij het Zuid-Hollandse<br />

landschap. Al eeuwen lang. Om ze goed<br />

te laten draaien moet de omgeving waarin<br />

de molen staat in orde zijn. Staan er<br />

hoge gebouwen, bomen of struiken in die<br />

omgeving (de molenbiotoop), dan komt<br />

er onvoldoende wind bij de wieken. “De<br />

windvang wordt belemmerd,” en de wieken<br />

staan nutteloos stil.<br />

Tot een afstand van zo’n 100 meter van de<br />

molen moet de omgeving vrij van obstakels<br />

zijn. Het effect van hoge gebouwen en<br />

bomen binnen die afstand is groot, maar<br />

ook na 100 meter kan de windvang worden<br />

4<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


verstoord. Molenaars maken zich dan ook<br />

sterk voor een gezonde molenbiotoop zonder<br />

obstakels. In het dichtbevolkte Zuid-Holland<br />

is dat niet makkelijk. Ruimte is schaars en<br />

het molenbelang moet vaak wijken voor<br />

economische belangen.<br />

Inzet van vrijwilligers<br />

Kijken we naar het groen van de<br />

molenbiotopen, dan wordt er dankzij de inzet<br />

van vrijwilligers veel winst geboekt. Bij de<br />

Geestmolen in Rijnsaterwoude bijvoorbeeld<br />

is een team vrijwilligers enthousiast aan de<br />

slag gegaan met onder andere het knotten<br />

van wilgen. Ook bij de Stadsmolen, de<br />

Maredijkmolen en de Kikkermolen in Leiden<br />

hebben vrijwilligers veel werk verzet. Jorinde<br />

Pijnnaken-Vroeijenstijn, molenaar in Leiden,<br />

vertelt: “In Leiden zijn negen molens, zeven<br />

ervan staan buiten de Leidse singels. Zeker<br />

zes van die molens ondervinden belemmering<br />

van de windvang door hoog opschietend<br />

groen. De grootste hinder komt van percelen<br />

met verwaarloosd groen net buiten het erf<br />

van de molens zelf. In januari en februari<br />

zijn we met toestemming van gemeentelijk<br />

groenbeheer op een aantal dagen met zo’n<br />

twintig vrijwilligers aan het werk geweest.<br />

We hebben gemaaid, geknot, gesnoeid en<br />

jong spul weggehaald. Vijf bewoners van het<br />

AZC hielpen ook. De Gamma in Leiden-Noord<br />

sponsorde spontaan hun laarzen en truien.<br />

Fantastisch! Zelfs elektriciteitsbedrijf Tennet<br />

heeft toegezegd hun terrein op te knappen.<br />

We zijn ook in gesprek met de buurt over de<br />

herinrichting van een ongebruikt stuk grond<br />

direct naast de Stadsmolen.”<br />

Mooie plaatjes<br />

Op meer plaatsen in de provincie voeren<br />

vrijwilligers rond molens het noodzakelijke<br />

groenonderhoud uit. Vorig jaar is De Groene<br />

Motor in samenwerking met het Erfgoedhuis<br />

Zuid-Holland gestart met het project<br />

‘Meedoen in Historische Groen’, dat helpt bij<br />

de opzet van vrijwilligersgroepen. “Deskundig<br />

groenonderhoud zorgt ervoor dat molens<br />

wind kunnen vangen en goed kunnen<br />

draaien,” aldus molenaar Jorinde. “Bovendien<br />

zorgen vrijstaande molens voor mooie<br />

plaatjes tijdens een fiets- of wandeltocht!”<br />

» Lees verder<br />

TEKST: Ellen Steendam FOTO'S: Debby Gerritsen en/of Ellen Steendam<br />

5 NOVEMBER<br />

MOLEN-<br />

BIOTOOPDAG!<br />

Zaterdag 5 november is het<br />

Natuurwerkdag, in Zuid-Holland<br />

tegelijkertijd ook Molenbiotoopdag.<br />

Wie zin heeft kan op een mooie<br />

molenlocatie aan de slag. Met<br />

groenonderhoud en/of andere<br />

activiteiten binnen de molenbiotoop.<br />

Doet u mee?<br />

Kijk voor praktische informatie op<br />

www.zelfdoeninzh.nl en<br />

www.landschaperfgoedzh.nl/molennetwerk<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

5


«<br />

«<br />

Van oudsher hoort er bij veel<br />

molens, hier bij Kinderdijk, een kleine<br />

boomgaard. Klein, en zeer goed<br />

onderhouden, omdat de bomen de<br />

wind niet mogen belemmeren.<br />

Erfgoed bij Kinderdijk: een bakhuisje bij de molen.<br />

De wind bepaalt<br />

Poldermolenaars en hun gezinnen woonden<br />

vroeger meestal op de molen en daarom<br />

legden ze graag een moestuin en een<br />

boomgaardje aan. Ook bij de inrichting van<br />

zijn erf liet de molenaar zich natuurlijk leiden<br />

door de bepalende rol van de wind. Zo werd<br />

het molenerf, dat direct rond de molen ligt,<br />

een logisch onderdeel van de molenbiotoop.<br />

Mooie voorbeelden van molenerven zie je in<br />

Kinderdijk. De molenaars en hun gezinnen<br />

wonen ook nu nog op de molen. Op initiatief<br />

van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is<br />

in 2013 begonnen met het opstellen van een<br />

visie voor het gebied Kinderdijk-Elshout. Ook<br />

de molenerven kregen in die gebiedsvisie een<br />

plaats. De stichting vroeg aan het voormalige<br />

Landschapsbeheer Zuid-Holland en het<br />

Erfgoedhuis Zuid-Holland om de negentien<br />

molenerven te inventariseren.<br />

Groenexpert Debby Gerritsen en Ellen<br />

Steendam (Erfgoedhuis) gingen aan<br />

het werk. Debby vertelt: “We hebben de<br />

verschillende elementen op de molenerven<br />

geïnventariseerd. Hierbij moet je denken<br />

aan moestuinen, boomgaardjes, schuren,<br />

stookhokjes, hekwerken, waslijnen... een heel<br />

divers palet.”<br />

De inventarisatie voor het Werelderfgoed<br />

betekende niet dat er besloten werd de erven<br />

‘altijd zo te laten’.<br />

“We zagen dat op het molenerf een<br />

historische gelaagdheid is ontstaan.<br />

Groene elementen en opstallen uit diverse<br />

tijdsperiodes kom je er tegen. Samen<br />

vertellen zij het verhaal van het wonen<br />

en werken op en rond het molenerf. Eén<br />

van onze aanbevelingen was dan ook om<br />

die bestaande, historische gelaagdheid te<br />

behouden. Zo kan iedereen de ontwikkeling<br />

van het molenerf met eigen ogen zien.<br />

Ook nieuwe ontwikkelingen op het 21steeeuwse<br />

molenerf kunnen na een zorgvuldige<br />

afweging ingepast worden. Molenerven zijn<br />

immers levend, de molens van Kinderdijk<br />

worden nog altijd bewoond.”<br />

Toekomst van het molenerf<br />

Begin dit jaar voerde het Erfgoedhuis Zuid-<br />

Holland opnieuw een inventarisatie van een<br />

aantal molenerven uit, dit keer in Groot-<br />

Ammers. Debby Gerritsen: “Het Waterschap<br />

Rivierenland werkt aan het project<br />

kadeverbetering Molenkade Groot-Ammers.<br />

Dit betekent: ingrijpende werkzaamheden<br />

in het gebied. Langs de Molenkade staan<br />

vier molens en een roedenloods, alle vijf<br />

rijksmonument. Samen met Onno Helleman<br />

en Ellen Steendam van het Erfgoedhuis<br />

heb ik de molenerven en de loods<br />

geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten<br />

kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt<br />

over de loods en de toekomstige inrichting<br />

van de molenerven.”<br />

Het mag duidelijk zijn dat de omgeving van<br />

de molen zeker zo interessant is als de molen<br />

zelf. En bovendien is de inrichting van die<br />

omgeving bepalend voor het voortbestaan<br />

van de molen. Inzet op dit terrein is daarom<br />

nodig, nu en in de komende tijd.<br />

6<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


«<br />

«<br />

Alle elementen die, soms al<br />

eeuwen lang, bij molenerven<br />

horen, zijn geïnventariseerd in<br />

het Werelderfgoed Kinderdijk en<br />

in Groot-Ammers. Zo ook deze<br />

schuur bij Kinderdijk.<br />

Poldermolenaars en hun gezinnen woonden<br />

vroeger meestal op de molen en daarom<br />

legden ze graag een moestuin aan. Die oude<br />

moestuinen worden mede dankzij vrijwilligers<br />

in stand gehouden.<br />

VRIJWILLIGER<br />

OP DE MOLEN<br />

Op een molen zijn<br />

allerlei vrijwilligers actief:<br />

molenaars, molengidsen<br />

en vrijwilligers die zorgen<br />

voor onderhoud.<br />

FOTO: Paula Zuidhof, Achterlandse Molen in Groot-Ammers<br />

- Molenaar worden? Bij het Gilde van<br />

Vrijwillige Molenaars meldt u zich<br />

aan voor de opleiding.<br />

Zie www.vrijwilligemolenaars.nl<br />

- Of molengids? Molengidsen<br />

helpen de molenaar bij het<br />

rondleiden van bezoekers. Voor<br />

de tweedaagse cursus kijkt u op<br />

www.landschaperfgoedzh.nl/<br />

molennetwerk. Op deze site is ook<br />

de folder ‘Vrijwilliger op de molen’<br />

te downloaden.<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

7


Mensenwerk<br />

MONUMENT<br />

& BOSw<br />

De een werkt bij het Erfgoedhuis, de ander bij het Landschap.<br />

‘Gek op<br />

gebouwen<br />

met een<br />

verhaal’<br />

Eelco Overbeeke (43) is sinds<br />

2007 monumentenwachter bij het<br />

Erfgoedhuis Zuid-Holland: “Als<br />

jochie wilde ik piloot worden, maar<br />

ik vond school niet leuk. Ik was wel<br />

nieuwsgierig en kluste graag. Mijn<br />

vader had een oud pand in Dordrecht.<br />

Bij hem leerde ik timmeren en elektra<br />

aanleggen.”<br />

Voor bedrijven en particulieren<br />

brengt Eelco als monumentenwachter<br />

het onderhoud van monumenten<br />

(“voegwerk, houtrot, scheuren”) in<br />

beeld en adviseert hij over restauratie.<br />

“Ik houd van gebouwen met een<br />

verhaal: ingemetselde initialen, een in<br />

een balk gekerfd gedicht. Verborgen<br />

schatten van soms honderden jaren<br />

oud. Delft is mijn werkregio. De Grote<br />

Markt hier is dé plek om historische<br />

panden vol bijzondere details te zien.<br />

Ruilen met een boswachter? Dat is een<br />

heel ander vak. Maar ik houd best wel<br />

van natuur, ik kano bijvoorbeeld graag<br />

in de Biesbosch.’’<br />

8<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


ENwachter<br />

achter<br />

Beiden staan in Zuid-Holland regelmatig op de ladder.<br />

Richard Hagendoorn (33) is sinds<br />

een half jaar boswachter bij het Zuid-<br />

Hollands Landschap. “Dit vak is mijn<br />

jongensdroom. Mijn vader had een<br />

heemtuin en ik ging veel met hem<br />

wandelen. Zijn liefde voor de natuur<br />

is op mij overgedragen. Ik probeer nu<br />

mijn kinderen respect voor de natuur<br />

bij te brengen. Bomen klimmen is<br />

prima, maar je breekt niet expres een<br />

tak af.”<br />

Vogels tellen, met vrijwilligers werken,<br />

rondleidingen geven: geen dag is voor<br />

Richard hetzelfde.<br />

“De Duinen van Oostvoorne, onderdeel<br />

van de regio waar ik werk, vind ik het<br />

allermooiste gebied van Zuid-Holland.<br />

De diversiteit aan planten en dieren is<br />

groot en het contrast tussen de rustige<br />

natuur en de drukke Maasvlakte is<br />

fascinerend. Ik wil best ruilen met een<br />

monumentenwachter, maar niet voor<br />

altijd. Natuurbeheer ligt mij meer.”<br />

'Dit vak<br />

is mijn<br />

jongensdroom'<br />

TEKST: Roza van der Veer FOTO'S: Paul Tolenaar<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

9


«<br />

«<br />

Erfgoed & natuur<br />

Fort Noorddijk<br />

heeft toekomst<br />

Het gerestaureerde<br />

fort ademt een<br />

bijzondere sfeer:<br />

strak, militair,<br />

mysterieus.<br />

Een kijkje nemen in het bijzondere Fort Noorddijk op Voorne bij<br />

Hellevoetsluis, dat kan tijdens Open Monumentendag. Ook werpen we dan<br />

een blik vooruit: wat is de toekomst van dit historische fort?<br />

TEKST: Ad van der Zee<br />

Sinds 1884<br />

Na de Frans-Duitse oorlog (1870-1871)<br />

moest het westen van ons land beter<br />

beschermd worden, daarom werd de<br />

bestaande Hollandse Waterlinie aangepast.<br />

Ook op Voorne kwam een waterlinie: de<br />

Stelling van de Monden van de Maas en het<br />

Haringvliet. Bovendien werden tussen Brielle<br />

en Hellevoetsluis Fort Noorddijk en Fort<br />

Penserdijk gebouwd. Beide stonden vanaf<br />

1884 klaar voor onze verdediging, maar zijn<br />

nooit echt bij gevechtshandelingen gebruikt.<br />

Wel waren ze in ‘14-‘18 gemobiliseerd en<br />

tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de<br />

Duitsers ze onderdeel van de Atlantikwall.<br />

Militair erfgoed<br />

In de jaren ’60 droeg Defensie de forten over<br />

aan het Zuid-Hollands Landschap. Penserdijk<br />

kwam in gebruik bij een scoutinggroep,<br />

Noorddijk werd een gebied waar de natuur<br />

zijn gang mocht gaan. De laatste jaren wordt<br />

steeds meer de waarde van dit bijzondere<br />

stukje militair erfgoed ingezien. Er is nu<br />

dan ook al veel gebeurd. De toegangsbrug<br />

is vernieuwd, de gracht en het forteiland<br />

10<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


De grootoorvleermuis<br />

overwintert in het fort.<br />

«<br />

FOTO: Geza Farkas/123rf.com<br />

OPEN<br />

MONUMENTENDAG<br />

Zin in een mooie<br />

fietstocht over Voorne,<br />

waarbij u ook langs<br />

Fort Noorddijk komt?<br />

Knip onze fietsroute<br />

uit het midden van dit<br />

tijdschrift en stap op!<br />

Het streven is dat er op Open Monumentendag al concrete<br />

plannen met Fort Noorddijk zijn. In elk geval is het fort die<br />

dag voor iedereen geopend vanaf 10 uur. Zuid-Hollands<br />

Landschap en Erfgoedhuis Zuid-Holland hopen u ter<br />

plaatse met een presentatie meer te kunnen vertellen over<br />

de toekomst van Fort Noorddijk. Tot ziens op 10 september!<br />

werden ontdaan van een overmaat aan<br />

begroeiing en het gebouw zelf is onlangs<br />

gerestaureerd.<br />

Noorddijk na <strong>2016</strong><br />

Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis<br />

Zuid-Holland hebben de handen ineen<br />

geslagen om te komen tot een plan voor<br />

herbestemming van Fort Noorddijk. Daarbij<br />

werden met name bewoners en potentiële<br />

gebruikers uit de buurt ingeschakeld. Komt<br />

u kijken en luisteren welke ideeën er zijn met<br />

het fort?<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

11


Vier dagen lang meer<br />

dan 80 wildlife films<br />

27–30 oktober <strong>2016</strong><br />

Cinerama Filmtheater<br />

Vier dagen lang meer<br />

dan 80 wildlife films<br />

27–30 oktober <strong>2016</strong><br />

Cinerama Filmtheater<br />

Wereld- en Europese<br />

filmpremières en<br />

Q&A’s met filmmakers<br />

Wereld- en Europese<br />

filmpremières en<br />

Q&A’s met filmmakers<br />

Films voor kinderen<br />

Films voor kinderen<br />

25%<br />

korting<br />

Op vertoon van deze<br />

voucher ontvang je<br />

25% korting voor<br />

zowel online- als aan<br />

de kassa gekochte<br />

kaarten.<br />

www.wffr.nl<br />

25%<br />

korting<br />

Natuurcafé: talkshow<br />

met bekende gasten<br />

Biologische food &<br />

drinks voucher in de ontvang lobbyje<br />

Op vertoon van deze<br />

25% korting voor<br />

zowel online- als aan<br />

de kassa gekochte<br />

Festivalprogramma: kaarten.<br />

volg de bekendmaking<br />

via Facebook www.wffr.nl<br />

Natuurcafé: talkshow<br />

met bekende gasten<br />

Biologische food &<br />

drinks in de lobby<br />

Festivalprogramma:<br />

volg de bekendmaking<br />

via www.wffr.nl<br />

Facebook<br />

www.wffr.nl<br />

HISTORISCH<br />

DUIVENVOORDE<br />

Adellijke huizen, zoals Duivenvoorde in Voorschoten,<br />

vertellen mooie verhalen over de bewoners en het<br />

dienstdoende personeel. De nieuwe tentoonstelling<br />

‘Upstairs, Downstairs’ laat u het leven rond 1900 op<br />

Duivenvoorde meemaken. Voor alle informatie over<br />

kasteel en park: www.kasteelduivenvoorde.nl<br />

LEZERSACTIE: Tegen inlevering van deze<br />

coupon krijgt u bij de kassa van het kasteel<br />

25% korting<br />

op de entreeprijs (volw. € 10,-, 13 t/m 16 jr. € 5,-,<br />

kinderen tot 12 jr. gratis).<br />

(Geldig: 19 aug t/m 29 okt <strong>2016</strong>; toegang tot het<br />

park is inbegrepen. Niet geldig i.c.m. andere acties,<br />

aanbiedingen, arrangementen.)<br />

LEZERSACTIE:<br />

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u<br />

bij de kassa van Werelderfgoed Kinderdijk<br />

20% korting<br />

op de entreeprijs van € 7,50.<br />

(Geldig: 22 aug t/m 31 dec <strong>2016</strong>;<br />

op entree van 2 Museummolens en<br />

film; voor max. 4 pers. Niet geldig<br />

i.c.m. andere acties, aanbiedingen,<br />

arrangementen.)<br />

DAGJE KINDERDIJK,<br />

leuk & leerzaam voor jong & oud<br />

In de Museummolens van Kinderdijk maakt u het<br />

leven van een molenaarsfamilie mee, ontdekt u<br />

hoe molens werken en in het wisboomgemaal<br />

geeft een spectaculaire film u volop informatie.<br />

Aan boord van de Prins Friso beleeft u<br />

Werelderfgoed Kinderdijk vanaf het water.<br />

Komt u binnenkort? Kijk voor meer info op<br />

www.kinderdijk.nl<br />

12<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


Park Matilo:<br />

brood en spelen<br />

In de Romeinse tijd zorgden forten langs de<br />

Oude Rijn voor de verdediging van het rijk.<br />

Het Archeologisch Park Matilo van nu geeft<br />

een goed beeld van zo’n fort van toen. Wijn<br />

proeven, historische kruiden ruiken, de klassieke<br />

boogschietkunst beoefenen... het kan in het<br />

Leidse Park Matilo!<br />

In Park Matilo beleeft u de<br />

Limes, de grens van het<br />

Romeinse rijk. Op meer plekken<br />

in Zuid-Holland zijn sporen van<br />

de Romeinen terug te vinden.<br />

Begin u eigen speurtocht op<br />

deze websites:<br />

www.romeinselimes.nl en<br />

www.langsdelimes.nl<br />

Archeologie<br />

FOTO: auteur<br />

FOTO: Ingrid Garrod<br />

Kom<br />

eens<br />

kijken<br />

Castellum Matilo lag ooit tussen de<br />

tegenwoordige Leidse wijken Roomburg<br />

en Meerburg. Nu is het een wettelijk<br />

beschermd archeologisch monument. Op<br />

deze plek vindt u een park waarin het<br />

fort kunstig is verbeeld, mét aarden<br />

wallen en wachttorens. Park Matilo aan<br />

de Besjeslaan is vrij te bezoeken.<br />

(Parkeren aan de Willem van der<br />

Madeweg, openbaar vervoer: 5 minuten<br />

van bushalte Leiden, Leiderdorpsebrug.)<br />

Het hele jaar door zijn er activiteiten in<br />

het park, zie www.parkmatilo.nl<br />

Park Matilo is omarmd door de buurt. Mensen uit<br />

de omringende wijken houden er buurtfeesten, er<br />

zijn yogalessen, basisschoolleerlingen volgen er<br />

archeologielessen. Ook Scoutinggroep Sint Jozef heeft<br />

er een plek, evenals handboogvereniging Sagittatus.<br />

Dat laatste is heel logisch: Leidenaren hebben zich laten<br />

inspireren door de Romeinse handbogen die op Matilo<br />

zijn gevonden en nu zetten ze deze traditie enthousiast<br />

voort. Wilt u het ook eens proberen? Dat kan.<br />

Veel te proeven<br />

In de Romeinse tuin vindt u zorgvuldig uitgezochte<br />

gewassen en kruiden uit die tijd. Vanaf de vijftiende<br />

eeuw lagen op deze plek bovendien de landerijen van<br />

het Sint-Margarethaconvent. Dit inspireerde tot het<br />

inrichten van een middeleeuwse kloostertuin. Daarnaast<br />

plantte de Leidse Wijnvereniging er een wijngaard aan<br />

en zijn verschillende school- en stadstuinen aangelegd.<br />

Kortom: er is regelmatig veel te oogsten, ruiken en<br />

proeven in Park Matilo.<br />

TEKST: Marie-France van Oorsouw, met dank aan Dorothee Olthof (PRAE)<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

13


Monumentale bomen<br />

Als bomen<br />

konden praten...<br />

Loopt u op<br />

10 september<br />

mee met onze<br />

monumentale<br />

bomenexcursie<br />

door historisch<br />

Delft? Schrijf snel<br />

in, want vol=vol.<br />

Zie pagina 20.<br />

TEKST: Marion de Boo<br />

FOTO: Paul Tolenaar<br />

Deze plataan in<br />

de tuin van het<br />

Meisjeshuis is<br />

het imposante<br />

startpunt van onze<br />

bomenexcursie.<br />

Rond 1885 is deze<br />

plataan geplant.<br />

De boom is in een<br />

redelijk goede<br />

conditie, heeft<br />

Oude Delft 116 als<br />

adres, de omtrek is<br />

560 cm en de<br />

hoogte 20 meter.<br />

14<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


15.000 bomen in ons land staan<br />

geregistreerd als monumentale<br />

boom. Ook in onze provincie<br />

groeien heel wat ‘oudjes’, Paul<br />

Boeters van de gemeente Den Haag<br />

weet daar alles van. En u? Heeft ú<br />

een bijzonder verhaal bij een Zuid-<br />

Hollandse boom? Laat het ons<br />

weten!<br />

Bijna twintig jaar geleden kwam de gemeente<br />

Den Haag in het Guinness Book of Records<br />

met het verhuizen van de grootste boom<br />

aller tijden. Dat record staat nog fier<br />

overeind, net als de boom in kwestie. “Het<br />

ging om een monumentale, ruim honderd<br />

jaar oude paardenkastanje op het Koekamp,<br />

tegenover het Centraal Station”, vertelt<br />

beleidsmedewerker Paul Boeters van de<br />

FOTO: Hortus Botanicus<br />

«<br />

Paul Boeters<br />

De tulpenboom bij<br />

de Leidse Hortus<br />

werd op 12 oktober<br />

1716 gezaaid door<br />

professor Herman<br />

Boerhaave (arts,<br />

rector magnificus<br />

van de Universiteit<br />

van Leiden en<br />

directeur van de<br />

Hortus botanicus<br />

Leiden).<br />

Het is de oudste<br />

tulpenboom in<br />

Europa.<br />

gemeente Den Haag. “Ons beleid is om<br />

monumentale bomen alleen te kappen als<br />

ze een gevaar vormen voor de openbare<br />

veiligheid. Je wilt niet dat er grote takken<br />

afbreken of tegen de elektrische bedrading<br />

van de trams groeien.” De paardenkastanje<br />

was kerngezond, maar hij stond in de weg<br />

bij de aanleg van de nieuwe Koningstunnel.<br />

De boom woog twee ton. “Alleen al de<br />

wortelkluit was 125.000 kilo,” vertelt Boeters.<br />

“Zoiets krijg je niet op een vrachtwagen<br />

en je kunt er geen enkel bruggetje mee<br />

oversteken.” Men verzon een list. De<br />

wortelkluit werd ingepakt in een stalen<br />

bekisting en heel voorzichtig werd de enorme<br />

boom op een soort sleetje op rails door een<br />

speciaal gegraven sleuf versleept naar zijn<br />

nieuwe groeiplaats, tachtig meter verderop.<br />

Waardevol<br />

De gemeente Den Haag telt veel<br />

monumentale bomen. Er zijn<br />

paardenkastanjes bij, beuken en eiken. Zoals<br />

de zeven stokoude eiken op de stille, meer<br />

dan drie eeuwen oude Joodse begraafplaats<br />

aan de Scheveningseweg, waar de graven<br />

volgens Joodse traditie nooit worden<br />

geruimd. “Hoe dichter bevolkt een gebied,<br />

hoe meer waarde men toekent aan bomen,”<br />

weet Boeters. “Juist in een stad hechten<br />

mensen erg aan groen. Straatbomen zie je<br />

als eerste wanneer je uit je voordeur komt. Ze<br />

geven rust, schaduw en verkoeling.”<br />

Bovendien zorgt de open ruimte onder de<br />

bomen dat veel regenwater in de grond kan<br />

zakken, zodat het riool bij<br />

» Lees verder<br />

10 X MONUMENTAAL<br />

• Oudste eik van Rotterdam op het domein van landgoed de Tempel, Delftweg 186.<br />

• 332 bomen op het Lange Voorhout in Den Haag vormen samen een monumentale<br />

bomengroep. Hier komt het rijmpje ‘Leentje leerde Lotje lopen langs de lange<br />

Lindelaan’ vandaan. Er staan 310 Hollandse lindebomen en vier Amerikaanse linden,<br />

plus zeven paardenkastanjes en elf iepen.<br />

• Gewone plataan, kruising Westersingel, Witte de Withstraat in Rotterdam.<br />

• Tulpenboom bij de ingang van de Hortus Botanicus, Leiden (zie foto).<br />

• Bruine beuk aan de vijver achter Raadhuis de Paauw, Wassenaar.<br />

• Drie enorme platanen in de tuin van het Dordrechts Museum in de Museumstraat,<br />

Dordrecht.<br />

• Twee monumentale zilveresdoorns in het Van Bergen IJzendoornpark in Gouda.<br />

• Noorse esdoorn (Lekdijk 154) in Ammerstol, de oudste in ons land.<br />

• In het Heilige Geesthofje, Paviljoensgracht 125, Den Haag staat een perenboom uit<br />

1650.<br />

• De gigantische plataan uit 1885 naast het Meisjeshuis in Delft is startpunt van onze<br />

bomenexcursie op 10 september!<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

15


«<br />

Holenbroeders als<br />

mees, spreeuw,<br />

specht en<br />

halsbandparkiet<br />

nestelen graag<br />

in eeuwenoude<br />

bomen.<br />

plensbuien minder snel overbelast<br />

raakt. In oude bomen broeden<br />

holenbroeders, zoals mezen en<br />

spreeuwen. Later komen spechten<br />

en halsbandparkieten. Ook<br />

vleermuizen houden van holle<br />

bomen. “En één vleermuis<br />

vangt wel 3000 muggen<br />

per nacht!”<br />

Koesteren<br />

Terwijl jonge bomen<br />

de eerste jaren veel<br />

water nodig hebben en<br />

halfwas bomen regelmatig<br />

moeten worden gesnoeid,<br />

hebben volwassen bomen een<br />

andere verzorging nodig. Ze<br />

worden niet veel hoger meer<br />

en dus is snoei minder nodig.<br />

“Wél controleren we jaarlijks op<br />

dode of hinderlijke takken, die<br />

moeten verwijderd worden. Om de<br />

aftakelingsfase te vertragen krijgen<br />

minder vitale oudere bomen soms<br />

extra voedingsstoffen toegediend<br />

via een metalen lans die in de<br />

grond wordt gestoken. Soms<br />

zuigen we zelfs de uitgeputte en<br />

door parkerende auto’s verdichte<br />

grond met een speciale stofzuiger<br />

tussen de boomwortels weg om<br />

die te vervangen door luchtige,<br />

verse, vruchtbare grond. Er staan<br />

prachtige, monumentale kastanjes<br />

op Plein 1813 die helaas lijden<br />

aan een bloedingsziekte. Om de<br />

takken te steunen gebruiken we<br />

nu nauwelijks zichtbare ankers van<br />

dik zwart nylon touw. Uiteraard zijn<br />

dat kostbare ingrepen, maar we<br />

koesteren onze oude bomen.”<br />

Win een workshop<br />

Creatief Schrijven!<br />

15.000<br />

In het hele land staan 15.000 bomen<br />

geregistreerd als ‘monumentaal’. Het<br />

gaat om bomen die minstens 80 jaar<br />

oud zijn en bovendien beeldbepalend<br />

voor de omgeving, of cultuurhistorisch<br />

waardevol, of belangrijk voor planten<br />

en dieren, of zeldzaam, of van belang<br />

in de lokale geschiedenis. Op de<br />

website van het Landelijk Register<br />

van Monumentale Bomen kunt u<br />

ze allemaal bekijken mét per boom<br />

het adres om ze ook ter plekke te<br />

bewonderen:<br />

www.monumentalebomen.nl<br />

* Libanonceder, Rotterdam<br />

In de 18de-eeuwse lusthof Schoonoord,<br />

naast de Euromast aan de Maas, staat<br />

een reusachtige Libanonceder uit 1860. Er<br />

broedt al jarenlang een paartje sperwers in.<br />

Volgens stadsecoloog Garry Bakker nestelen<br />

sperwers al vroeg in het voorjaar, als veel<br />

bomen nog kaal zijn. “In de wintergroene<br />

ceder kunnen ze hun nest goed verstoppen.<br />

Bovendien zijn de dunne twijgjes van deze<br />

boom erg geschikt als nestelmateriaal. En<br />

het is hier lekker rustig, in de drukke stad.”<br />

* Postzegelboom, Den Haag<br />

De grote paardenkastanje bij Paleis<br />

Noordeinde in Den Haag wordt<br />

Postzegelboom genoemd. Hij werd geplant<br />

in 1883. Zijn naam ontleent hij aan de<br />

postzegelverzamelaars die zich jarenlang<br />

op woensdag- en zaterdagmiddag onder<br />

deze boom verzamelden om postzegels te<br />

verhandelen. In 1990 liet de toenmalige PTT<br />

de paardenkastanje door een boomchirurg<br />

restaureren.<br />

* Ginkgo, Oostvoorne<br />

Op Landgoed Mildenburg van het Zuid-<br />

Hollands Landschap staat een stokoude,<br />

meerstammige ginkgo (zie foto). Hij is<br />

geplant in 1850 en zou deel uitmaken van<br />

de eerste zending ginkgo’s naar Nederland.<br />

De ginkgo hoort bij de oudste bomenfamilie<br />

op aarde, zo’n 300 miljoen jaar oud. U kunt<br />

altijd naar Mildenburg komen om onze oude<br />

ginkgo (‘Japanse notenboom’) te bekijken,<br />

www.zhl.nl/mildenburg<br />

UW BOOM, UW VERHAAL<br />

Inspireert een boom u tot een gedicht, een kort<br />

verhaal, een pakkende oneliner? Stuur uw tekst,<br />

lang of juist super kort, naar info@zhl.nl. Uiterste<br />

inzenddatum: 30 september. We zijn heel benieuwd<br />

naar uw inzendingen!<br />

10 winnaars nodigen we in het najaar uit voor een<br />

workshop Creatief Schrijven o.l.v. een ervaren,<br />

inspirerende schrijfdocent.<br />

«<br />

16<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


FOTO: Paul Tolenaar<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

17


Zo véél te zien!<br />

Uit onderzoek blijkt dat 40 tot 70% van alle Nederlandse planten en<br />

dieren in de duinen voorkomen. Terwijl de kustduinen slechts 1% van het<br />

Nederlands grondoppervlak bestrijken! In de kuststreek is onze natuur<br />

dus enorm divers. Waterwinning en natuur gaan samen en versterken<br />

elkaar. Door jarenlange investering in natuurherstelprojecten zijn vochtige<br />

duinvalleien terug van weggeweest. Bijzondere, vochtminnende planten<br />

en dieren komen hier weer voor. Zo is het oeverkruid na 80 jaar terug in de<br />

Kikkervalleien. Ook het geelhartje, de kruisbladgentiaan en verschillende<br />

orchissen groeien en bloeien weer in het duin.<br />

Van zeereep tot binnenduin<br />

Naast die bijzondere planten is er ook een<br />

grote diversiteit aan vogels in Meijendel. Elk<br />

deel van het duin kent zijn eigen soorten.<br />

Om bij zee te beginnen: het buitenduin is<br />

de zeereep met daarachter paraboolduinen<br />

en vochtige duinvalleien met her en der<br />

veel duin- en meidoorns. Dit is het gebied<br />

van de graspieper, roodborsttapuit, tapuit,<br />

veldleeuwerik.<br />

In het middenduin, waar onze infiltratieplassen<br />

liggen, is de begroeiing hoger. Hier<br />

staan ook veel meidoorns en lokaal is er<br />

wat moeras, bos en rietland. Dit maakt dat<br />

er veel eenden voorkomen en vogelsoorten<br />

zoals nachtegaal, rietgors, fitis, grasmus en<br />

zwartkop. Wist u dat Meijendel de dichtste<br />

populatie nachtegalen van Nederland kent?<br />

Ten slotte het binnenduin met grote valleien<br />

en paraboolduinen. In dit gebied is veel bos<br />

en soms wat lage graslanden en struweel.<br />

Merel, tjiftjaf, vink, havik, boompieper en<br />

boomleeuwerik zijn vogels die u in het<br />

binnenduin tegenkomt.<br />

18 Dunea 3-<strong>2016</strong> Colofon Deze spread is een uitgave van Dunea. Tekst: Sandra Zittersteijn (eindredactie). Foto’s en illustraties:


«<br />

Wandelend door Meijendel of Solleveld kom je<br />

soms Drentse heideschapen, galloways of koniks<br />

(foto) tegen. Dunea onderzoekt momenteel of<br />

het grazen van die schapen, runderen en paarden<br />

een goed effect op het duinlandschap heeft.<br />

Vanaf 1989 was begrazing in Meijendel nodig<br />

geworden, omdat planten en struiken de<br />

zanderige duinen overwoekerden. Ten eerste<br />

was er de massale sterfte van konijnen door<br />

myxomatose en VHS. Juist konijnen zorgden<br />

met hun graven en grazen dat het zand los bleef<br />

en de begroeiing in toom gehouden werd. Ten<br />

tweede kwam er door industrie en autoverkeer<br />

steeds meer stikstof in de duinen terecht. Pure<br />

mest voor planten! Geleidelijk aan is in Meijendel<br />

het begrazingsgebied uitgebreid, grazers zijn nu<br />

actief in Kijfhoek en Bierlap, de Helmduinen, de<br />

Kikkervalleien en Harstenhoek. En in Solleveld<br />

doen Drentse heideschapen goed (graas)werk.<br />

Helaas is het zo, dat het vee bepaalde planten<br />

niet wegvreet die konijnen wel weghalen. Het<br />

is daarom ook om die reden te hopen dat de<br />

konijnenpopulatie zich zal herstellen.<br />

ZONDAG 11 september <strong>2016</strong><br />

UNIEK<br />

Om van goed drinkwater en mooie<br />

natuur te genieten, moeten we<br />

zuinig zijn op de duinen. Zodat de<br />

biodiversiteit zich optimaal blijft<br />

ontwikkelen, de unieke functie van het<br />

duin als passage in het productieproces<br />

in stand blijft en bezoekers in alle rust<br />

het gebied kunnen beleven. Met de<br />

campagne ‘De duinen zorgen voor ons<br />

water. Wij zorgen voor de duinen’ wil<br />

Dunea nog meer klanten bewust maken<br />

van de unieke functie van de natuur en<br />

het behoud voor de toekomst.<br />

tHemA ZiNtuiGeN<br />

11.00 - 16.00 uur<br />

De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea<br />

Meijendelseweg 40, Wassenaar<br />

Gratis toegang! Meer info: www.dunea.nl<br />

Organisatie: Dunea in samenwerking met Het Zuid-Hollands Landschap, KNNV, Het Bewaarde Land,<br />

Vogelwerkgroep Meijendel, SBB, Corpus, de Strandwerkgroep, Museon, TGPST, de Stichting Duinbehoud,<br />

Haagsche vogel- en egelopvang, IVN en Peuters in het wild.<br />

Ontwerp: T2 Ontwerp<br />

EROPUIT MET<br />

DUNEA<br />

Woensdag 31 augustus,<br />

14.00-16.00 uur<br />

Overleven in het duin<br />

Woensdag 14 september,<br />

10.00-1200 uur<br />

Bessen, zaden en hun eters<br />

Woensdag 19 oktober,<br />

10.00-12.00 uur<br />

Herfstverschijnselen, meer dan mooi<br />

Alle excursies starten vanaf de<br />

parkeerplaats tegenover hotel<br />

Duinoord, Wassenaar en gaan door<br />

het duingebied Ganzenhoek<br />

Aanmelden, kosten en praktische informatie vindt u op<br />

www.dunea.nl/bezoekerscentrum<br />

L/R: zwartkop,<br />

roodborsttapuit,<br />

fitis, vink, graspieper,<br />

grasmus, tjiftjaf,<br />

boompieper,<br />

nachtegaal,<br />

boomleeuwerik, tapuit,<br />

veldleeuwerik.<br />

Dunea beeldarchief, Leo Loijenga, Fred Hess, Annelies ’t Hoofd | Dunea, Postbus 756, 2700 AT Zoetermeer | (088) 347 47 47 | www.dunea.nl<br />

Dunea 3-<strong>2016</strong><br />

19


Agenda<br />

Beleef landschap<br />

en erfgoed van<br />

Zuid-Holland<br />

VOLOP<br />

NATUUR-<br />

EXCURSIES<br />

Sst... onder leiding van een<br />

deskundige gids kunt u<br />

vrijdagavond 2 september op<br />

vleermuisexcursie bij Huys te<br />

Warmont en op het landgoed<br />

Mildenburg.<br />

Volop (kinder)activiteiten!<br />

Opa, oma, papa, mama en alle<br />

(klein)kinderen zijn 8 oktober<br />

meer dan welkom in<br />

Bezoekerscentrum Tenellaplas.<br />

Alle praktische informatie<br />

over deze, en veel méér,<br />

excursies vindt u op<br />

www.zhl.nl/natuuragenda<br />

Fruitplukdag<br />

24 september zijn de appeltjes<br />

weer rijp langs de Diefdijk. Pluk mee!<br />

www.zhl.nl/fruitplukdag<br />

Exclusief voor lezers van Beleef ZH!<br />

Ontdek monumentale<br />

bomen in Delft<br />

Bomenexpert Geerten Kalter neemt u mee langs<br />

indrukwekkende, monumentale bomen in de binnenstad van<br />

Delft. Wat doet een 140-jarige bruine beuk naast een nieuwe<br />

parkeergarage? Welke groene monumenten staan er verscholen<br />

in binnentuinen? Verhalen genoeg!<br />

Vanwege Open Monumentendag kunt u deze exclusieve excursie<br />

mooi combineren met een bezoek aan het prachtige Meisjeshuis<br />

uit 1769. We verwelkomen u graag voor onze bomenexcursie<br />

met koffie of thee in de tuin van dit oude weeshuis.<br />

Hoe en wanneer?<br />

10 september om 11.00, 12.15 en 13.30 uur<br />

Duur: circa 1 uur<br />

Prijs: € 5,-, inclusief een kopje koffie of thee<br />

Startlocatie: tuin van het Meisjeshuis, Oude Delft 116, Delft<br />

Aanmelden: stuur een e-mail met uw voorkeurstijdstip, naam<br />

en telefoonnummer aan r.haring@zhl.nl<br />

N.B. Na ontvangst van onze bevestiging is uw deelname<br />

definitief. We hebben plaats voor 15 deelnemers per excursie.<br />

Meld u snel aan, vol = vol!<br />

20<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


Kunststroming <strong>2016</strong><br />

10/11 en 17/18 september loopt er<br />

langs de Vlist van Haastrecht naar<br />

Schoonhoven een verrassende<br />

kunstroute. Meer dan 60 kunstenaars<br />

tonen hun werk. Naast beeldende<br />

kunst biedt Kunststroming <strong>2016</strong> ook<br />

muziek, verhalen, poëzie, workshops et<br />

cetera. www.kunststroming.com<br />

Kies het MOOISTE<br />

natuurgebied<br />

Welk gebied wordt uitgeroepen tot het<br />

‘Mooiste natuurgebied van Nederland’?<br />

Iedereen (en zo veel mogelijke Zuid-<br />

Hollanders!) kunnen in oktober hun stem<br />

uitbrengen. Hoe en wat, dat leest u in oktober<br />

op www.zhl.nl<br />

Dagen van de Zandmotor<br />

12 en 13 september organiseert het Zuid-Hollands<br />

Landschap voor ouderen de Dagen van de Zandmotor.<br />

Lekker uitwaaien op het brede strand, pootjebaden,<br />

genieten van allerlei activiteiten! Een heerlijke belevenis,<br />

juist ook voor wie minder goed ter been is.<br />

www.zhl.nl/dagvandezandmotor<br />

Leidse Hooidagen<br />

Duinendag<br />

18 september tussen 12 en 16.30 uur is<br />

het Duinendag rond Bezoekerscentrum<br />

Tenellaplas. Er is van alles te doen<br />

voor kinderen vanaf 2 jaar. Een<br />

kinderactiviteitenkaart kost € 5,-.<br />

Beschermers van het Zuid-Hollands<br />

Landschap krijgen 50% korting.<br />

www.zhl.nl/duinendag<br />

FOTO: Cor Kuyvenhoven<br />

Appelgebak en brood bakken in een leemoven, pijl en boog<br />

maken, een bijenhotel bouwen, varen in een doorzichtige<br />

kano, workshop buitenyoga, et cetera. 27 en 28 augustus<br />

(10-16 uur) staat natuurgebied ’t Vogelhoff bij Leiden bol van<br />

meer dan 30 leuke activiteiten. De toegangsprijs (vanaf 4<br />

jaar) is € 3,-, Beschermers van het Zuid-Hollands Landschap<br />

krijgen 50% korting op vertoon van hun Beschermerspas.<br />

www.leidsehooidagen.nl<br />

Natuurwerkdag voor iedereen<br />

Samen buiten aan de slag, dat kan op 5 november op de<br />

Natuurwerkdag. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan<br />

het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in het<br />

groen! Onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en<br />

houtwallen... er is werk genoeg. Kijk op de website voor een<br />

buitenlocatie bij u in de buurt en om u aan te melden. Op veel<br />

plekken worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zo<br />

doet het hele gezin mee. www.natuurwerkdag.nl<br />

Partners van de Natuurwerkdag zijn de Nationale Postcode<br />

Loterij en Groen en Fit van De Friesland Zorgverzekeraar.<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

21


«<br />

Zwammerdam<br />

Bodegraven<br />

Fort Wierickerschans<br />

Oude Rij n<br />

Woerden<br />

Eropuit<br />

Prinsendijk<br />

Enkele Wiericke<br />

Dubbele Wiericke<br />

Nieuwerbrug<br />

Driebruggen<br />

Fort Wierickerschans<br />

heeft een<br />

aarden wal en<br />

talloze militaire<br />

objecten en<br />

gebouwen. Een<br />

bezoek waard!<br />

FOTO: Idde Lammers<br />

De Oude<br />

Hollandse<br />

Waterlinie<br />

anno nu<br />

De kaart ‘Eropuit in de Oude Hollandse<br />

Waterlinie’, inclusief alle historische<br />

informatie, is een uitgave van het<br />

Erfgoedhuis Zuid-Holland. Op de kaart<br />

staan veel verwijzingen naar wandel- en<br />

fietsroutes langs de linie plus info over<br />

vestingsteden, forten, schansen, sluizen<br />

etc. De kaart is te downloaden van<br />

www.geschiedenisvanzuidholland.nl/eropuit<br />

Ook voor<br />

kinderen is er<br />

van alles te<br />

beleven rond de<br />

waterlinie.<br />

«<br />

Rond 1672 werd de Oude Hollandse<br />

Waterlinie aangelegd. Door tussen<br />

Muiden en Woudrichem polders<br />

onder water te zetten zou Holland<br />

beschermd zijn tegen vijandige<br />

legers. Op tientallen plekken kunt<br />

u dit verdedigingswerk van dijken,<br />

sluizen en schansen nog beleven.<br />

Journalist Idde Lammers bewandelt<br />

een stukje van de linie.<br />

De digitale kaart van het Erfgoedhuis Zuid-<br />

Holland is super handig om een wandelof<br />

fietsroute langs de linie uit te zoeken.<br />

Ik kies vandaag Fort Wierickerschans<br />

als mijn startpunt. Vandaaruit kan ik een<br />

rondwandeling van 14 km maken. Het fort<br />

is prachtig, een goed bewaard gebleven<br />

erfgoed tussen Bodegraven en Nieuwerbrug<br />

langs de Oude Rijn. Ten zuiden van het<br />

fort volgt mijn route kilometers lang de<br />

Prinsendijk. Dit onderdeel van de Oude<br />

Hollandse Waterlinie is ooit opgeworpen<br />

om het gebied tussen de Enkele en Dubbele<br />

Wiericke onder water te kunnen zetten.<br />

Direct na voltooiing van de dijk is dat ook<br />

echt gedaan.<br />

FOTO: Evelien Masselink<br />

Levende geschiedenis<br />

Hollandse wolkenluchten ‘lopen’ met me<br />

mee. Met de informatie die ik vooraf thuis<br />

op de website gevonden heb, gaat de<br />

geschiedenis onder mijn voeten leven. Zo<br />

weet ik nu dat het waterverdedigingswerk<br />

hier goed functioneerde, het Franse leger<br />

werd inderdaad een halt toegeroepen. Al<br />

gooide de koude winter van 1672 nog bijna<br />

roet in het eten. Gelukkig voor de Hollanders<br />

smolt het ijs alweer toen de Fransen de<br />

oversteek wilden maken. Ze bereikten<br />

Bodegraven en Zwammerdam nog wel, maar<br />

nadat die plaatsen in brand waren gestoken,<br />

trokken ze zich snel terug. Langs de Dubbele<br />

Wiericke loop ik veilig en vredig terug naar<br />

Wierickerschans.<br />

TEKST: Idde Lammers<br />

22<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>


NATUUR NAAST DE DEUR was het<br />

thema uit de voorgaande editie. Vlak<br />

bij huis is veel moois te beleven!<br />

De publieksstemmers en de jury<br />

kozen deze drie winnaars uit de vele<br />

inzendingen. De winnende foto’s<br />

zijn ook te zien op het Wildlife Film<br />

Festival Rotterdam (zie pagina 12).<br />

Fotowedstrijd<br />

Moederliefde! Moeder eend beschermt haar jonkies die wijselijk<br />

een veilig heenkomen zoeken. Henk van Dijk<br />

Nieuwe natuurfoto’s<br />

kunt u insturen tot<br />

18 oktober <strong>2016</strong><br />

Mijn allereerste blik naar buiten. Arnout Tessers<br />

Klaprozen in de stad, een verrassing. Linda Steentjes<br />

Win met uw mooiste<br />

natuurfoto!<br />

Nieuw thema<br />

HERFST IN STAD & LAND is het<br />

thema van de nieuwe wedstrijd.<br />

Hoe gaat u de herfst fotograferen?<br />

Tot 18 oktober <strong>2016</strong> kunt u op de<br />

website uw foto’s uploaden. Daar<br />

vindt u ook de spelregels.<br />

www.zhl.nl/fotowedstrijd<br />

Doe mee<br />

In het volgende tijdschrift én op het<br />

Wildlife Film Festival Rottterdam<br />

(27-30 okt) tonen we de drie<br />

winnende foto’s.<br />

DOET U MEE?<br />

Dat kan op twee manieren, door...<br />

1. uw eigen foto’s in te sturen en<br />

2. te stemmen op inzendingen.<br />

The winner is...<br />

Publiek (aantal stemmen op de site)<br />

en jury kiezen drie foto’s. Deze drie<br />

worden tijdens het Wildlife Film<br />

Festival Rottterdam op het grote<br />

bioscoopdoek getoond. Bovendien<br />

krijgen de winnaars ieder twee<br />

vrijkaarten voor het festival dat mooie<br />

natuurfilms laat zien. www.wffr.nl<br />

Gezamenlijke uitgave van Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis ZH 3 - <strong>2016</strong><br />

23


Samen voor een mooie provincie<br />

Binden, bewaren,<br />

Eeuwenoude verbinding<br />

bezielen en betalen<br />

De Delftse Schie, ter hoogte van de Ackerdijkse<br />

polder, een stukje onder Delft. Tegenwoordig is het<br />

rustig op het water, maar eeuwenlang was dit een<br />

voor belangrijke landschap verbinding tussen Delft en en erfgoed Delfshaven,<br />

in Zuid-Holland<br />

de zeehaven van Delft.<br />

Vanaf 1636 voeren hier de trekschuiten tussen Delft<br />

en Overschie af en aan. Ze vertrokken volgens een<br />

vaste dienstregeling en werden getrokken door een<br />

paard met een ‘jager’. Het jaagpad langs het water,<br />

Zuid-Holland goed zichtbaar op heeft de foto, is veel nu een te voetpad.<br />

bieden qua natuur, landschap en<br />

erfgoed. In Overschie,<br />

Er waar<br />

zijn de<br />

talrijke<br />

Schie zich in<br />

partijen<br />

drieën<br />

die zich daar voor inzetten:<br />

overheden,<br />

splitst, staat nog instellingen<br />

steeds het Delftse en<br />

Veerhuis.<br />

particulieren. Erfgoedhuis Zuid-Holland<br />

Rechtdoor onder de Hoge Brug door voeren<br />

(EGH) de schuiten en Zuid-Hollands naar Delfshaven. Wie naar Landschap (ZHL) horen daar al lang bij.<br />

Rotterdam wilde, werd hier met een pontje<br />

Ook overgezet Landschapsbeheer naar de andere kant van het Zuid-Holland water (LBZH) speelde daarin tot<br />

om linksaf, onder de Lage Brug door, zijn weg<br />

haar opheffing in december 2013 een belangrijke rol en heeft<br />

te vervolgen.<br />

bijgedragen De trekschuitreiziger aan van de toen in zou dit de document beschreven ontwikkeling.<br />

Ackerdijkse polder, ontgonnen in de 12de eeuw,<br />

nog wel herkennen. Op de achtergrond zien<br />

we de Ackerdijkse plassen. Die ontstonden<br />

in de 18de eeuw toen op grote schaal veen<br />

werd afgestoken en als turf verkocht. Het<br />

is nu een natuurgebied, vooral bekend om de vele<br />

vogels. Wilt u anno <strong>2016</strong> méér beschermde natuur<br />

in dit dichtbevolkte deel van Zuid-Holland? Doe mee<br />

met ‘Van 6 naar 10%’, de actie van het Zuid-Hollands<br />

Landschap. www.van6naar10procent.nl<br />

Wie alles wil weten over de trekvaarten en het<br />

erfgoed erlangs kan de gratis kaart ‘Trekvaarten in<br />

Zuid-Holland’ bestellen via<br />

www.erfgoedhuis-zh.nl/webwinkel<br />

TEKST: Marloes Wellenberg<br />

24<br />

<strong>BELEEF</strong> Zuid-Holland 3 - <strong>2016</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!