Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Nog geen vier van de tien huishoudens met een langdurig laag inkomen ontvingen

langdurigheidstoeslag.

Huishoudens die al ten minste vier jaar achtereen van een laag inkomen moeten

rondkomen, ontvangen relatief vaak bijzondere bijstand. In 2013 had 46 procent

van deze groep bijzondere bijstand. De langdurigheidstoeslag heeft ten doel

huishoudens met langdurig weinig geld iets meer financiële speelruimte te geven.

Van de huishoudens met langdurig een laag inkomen ontving in 2012 echter bijna

twee derde, 63 procent, deze toeslag niet.

Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag

Naast algemene bijstand kent de Wet Werk en Bijstand (WWB) ook bijzondere

bijstand. Deze wordt verleend voor bijzondere kosten. Bijzondere kosten

ontstaan door bijzondere omstandigheden bij de aanvrager. Het zijn vaak

tegemoetkomingen voor: orthopedisch schoeisel, een hoortoestel, bril,

lidmaatschap van een sportclub, kosten van een schoolreisje. Bijzondere bijstand

kan in geld of in natura worden verstrekt. De langdurigheidstoeslag is een vorm

van bijzondere bijstand. Het gaat daarbij om een (jaarlijkse) eenmalige uitkering

voor huishoudens die langdurig (doorgaans drie jaar of langer) moeten

rondkomen van een inkomen op of iets boven het beleidsmatig minimum.

In de toekenning van bijzondere bijstand zit een zekere regionale ongelijkheid.

Gemeenten hanteren hiervoor namelijk verschillende criteria. Zo mag het

inkomen van de aanvrager voor toekenning van langdurigheidstoeslag niet

boven een bepaalde inkomensgrens uitkomen, waarbij deze grens tussen

gemeenten varieert van 100 tot 120 procent van het beleidsmatig minimum.

In deze paragraaf blijft de bijzondere bijstand beperkt tot het totaal van de

eenmalige en periodieke bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag die tot

2013 apart gespecificeerd kon worden. Vanwege het ontbreken van geldige

metingen konden cijfers over de zogeheten categoriale bijzondere bijstand,

ofwel de specifieke ondersteuning voor de doelgroep chronisch zieken en

gehandicapten met weinig inkomen, niet in de cijfers worden meegenomen.

In 2013 werd in totaal 322,5 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgekeerd.

Hiervan ging iets meer dan de helft naar huishoudens met een inkomen onder de

lage-inkomensgrens. Huishoudens met een langdurig laag inkomen ontvingen in

totaal 63 miljoen euro aan bijzondere bijstand.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 111

More magazines by this user
Similar magazines