Views
2 years ago

Staatsolie Nieuws Oktober 2016

Staatsolie inspireert haar volgers op Facebook Op 9 december 2014 nam Staatsolie haar eerste stap in het social medialandschap. Het voornaamste doel was Surinamers betrekken bij en informeren over het Refinery Expansion Project (REP), het tweede grootste project ooit in Suriname. Bijkans twee jaar later en met circa 35.000 volgers, heeft Staatsolie goede inzichten verkregen over haar imago, het sentiment en de meest prangende onderwerpen. De Facebook pagina, met als kick-off het REP, is met enthousiasme ontvangen door het publiek. Met de spreekwoordelijke druk op de knop, konden de vele ontwikkelingen op één van Suriname’s grootste projecten vanaf toen met een breed publiek gedeeld worden. De interacties barstten los: een groot aantal likes, reacties en onze fans die de informatie verder deelden. Daar draait het allemaal om. Eigenlijk is dit grote aantal niet zo verwonderlijk, want er zitten ruim 260.000 Surinamers op Facebook. Binnen een maand had de pagina al 10.000 volgers, meer dan 40.000 interacties (likes, comments, shares) en 99% van de recensies en de reacties was positief. Volgers zijn trots op het project en op Staatsolie en het is duidelijk dat wij Surinamers inspireren. Zij zien het REP als een positieve ontwikkeling en de Staatsolieslogan ‘Vertrouwen in Eigen Kunnen’ spreekt aan. Ook lokale en buitenlandse contractors uitten hun trots om deelgenoot te zijn geweest van zo’n mooi project. Veel buitenlanders hadden tijdens het project Suriname als thuisbasis en via de Facebook pagina konden zij het thuisfront deelgenoot maken van hun werkzaamheden op de raffinaderij. Staatsolie heeft met Facebook duidelijk een beter platform met een bredere spin-off dan met de traditionele media. Volgers uit 67 landen De pagina heeft intussen bewezen een hoge mate van betrokkenheid te genereren. De resultaten van de afgelopen periode geven ons inzicht in wat onze volgers zorgen baart of wat ze juist blij maakt, maar net zo belangrijk: wat het bereik is van de gepubliceerde informatie. Vooral videoproducties hebben een groot bereik, die zijn in totaal inmiddels al meer dan 500.000 keer bekeken. Tijdens het REP is met inspirerende filmpjes de dynamiek op het project visueel gemaakt. Verder blijkt dat jong volwassenen (25-34 jaar) bovengemiddeld actief zijn op de pagina. De vele sollicitaties en stage-aanvragen, maar ook aanvragen voor sponsoring en donaties spreken voor zich. Staatsolie-volgers zijn uit 67 landen afkomstig. Inspiratie en hoop De REP-Facebookpagina is vanaf begin 2016 omgezet tot een bedrijfspagina van Staatsolie. Via dit platform delen wij infor- 20 Staatsolie Nieuws • No. 2 • 2016 Staatsolie Inspires Followers on Facebook On 9 December 2014 Staatsolie took the first step in the social media land. The main objective was to involve the Surinamese population and to inform it about the Refinery Expansion Project (REP), the second largest project ever in Suriname. Now, almost two years later and with 35,000 followers, Staatsolie has a good insight on its image, the sentiments and the most pressing issues. The Facebook page, which kicked off with the REP, was received enthusiastically by the public. With the proverbial knowledge at their fingertips, a broad public could share the many developments of one of the biggest projects in Suriname. The interaction took off: a large number of likes, responses and shares. That is what it is all about. In fact the large number is not surprising, because 260,000 Surinamese have a Facebook account. Within a month, the page had 10,000 followers, there had been over 40,000 interactions and 99% of the reviews and responses had been positive. Followers are proud of the project and Staatsolie and it is evident that the company inspires the Surinamese. They consider the REP a positive development and they are appealed by the Staatsolie slogan ‘Confidence in Our Own Ability’. Even local and foreign contractors have expressed how proud they are to have been part of such a wonderful project. Many foreigners lived here during the project and via the Facebook page they could share their contribution to the refinery project with relatives at home. Through Facebook Staatsolie has a better platform and a much broader spin-off than through traditional media. Followers from 76 Countries In the meantime the page has proven to generate a high degree of involvement. The results from the past period give us a view about what concerns our followers or what makes them happy, but equally important: the reach of the published information. Video productions seem to reach farther and they have been viewed over 500,000 times in total in the meantime. During the REP, inspiring videos brought the dynamics of the project to life visually. It shows furthermore that young adults (25-34) are above average active on the page, proof of which are the many job applications and applications for internship, as well as the requests for sponsoring and donations. Staatsolie has followers in 67 countries.

Sherida Asinga (Corporate Communication Officer) en Shigeo Lee (consultant) zijn de initiatiefnemers voor de Facebook pagina van Staatsolie. Sherida was van 2010 - 2015 belast met de Public & Community Relations voor het REP. Shigeo, eigenaar van SocialLee, faciliteert het proces om social media en online communicatie als volwaardige business tools te gebruiken voor Corporate Communication en HRM. Sherida Asinga (Corporate Communication Officer) and Shigeo Lee (consultant) are the initiators of the Staatsolie Facebook page. From 2010 through 2015 Sherida was in charge of the REP Public & Community Relations. Shigeo, owner of SocialLee, facilitates the process to use social media and online communications as full-fledged business tools for Corporate Communication and HRM. matie, maar vooral inspirerende verhalen. Staatsolie is zich er van bewust dat deze informatie en de reacties hierop, invloed kunnen hebben op haar imago. Discussiepunten hebben vooral te maken met de economische situatie in het land, de politiek, de meerwaarde van Staatsolie voor Suriname, twijfels over bedrijfsinvesteringen, terugbetaling van leningen, maar ook de prijzen en de kwaliteit van onze nieuwe premium producten aan de pomp. Het vergt daarom vrijwel constante aandacht om het gedrag van de volgers te monitoren en positief te beïnvloeden. Over het algemeen is het sentiment heel goed. We kunnen dus met de gedeelde informatie Staatsolie dagelijks positief neerzetten, fans inspireren en Surinamers hoop geven. Inspiration and Hope Since early 2016 the REP Facebook page has been transformed to a company page. Through this platform we share information, but mostly inspiring stories. Staatsolie is aware that this information and the responses to it could influence its image. Debates are mostly about the country’s economic situation, politics, the added value of Staatsolie for Suriname, doubts about company investments, paying back loans as well as the prices and the quality of our new premium products at gas stations. It therefore requires continuous attention to monitor followers’ behavior and to exert positive influence on it. In general the sentiments are quite good. We are able to present Staatsolie positively with the shared information, inspire fans and give hope to the Surinamese. Are you inspired? Like our Facebook page and share our story. Ook geïnspireerd? Like onze Facebookpagina en deel ons verhaal. Staatsolie Nieuws • No. 2 • 2016 21

Staatsolie Neuws Maart 2017
Vastrentende obligatie I Vervaldatum 2015 - Staatsolie
nieuwe uitgaven najaar 2016
10 oktober 2012 - Cursiefje
oktober 2011 - De Panne
oktober 2010 - De Panne
Klik hier voor de Stedumer van oktober - Stedum.Com
Nieuws van de Oldenzaalse parochies Nieuws van de Oldenzaalse ...
Oktober 2011 - Avant Courir Winterguard
Du Buf Woonnieuws #28, oktober 2016
Comfortabel Wonen #21, oktober 2016
opendeur oktober
de Groote Klok - oktober 2012 - de Groote Sociëteit Zwolle