26.10.2016 Views

Catalogus Verzameling Oudheden 1903

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CATALOG US

EENER

VERZAMELIN G 0 UD HED EN

TENTOON GESTELD

in de Sijpe (Nieuw-Loosdrecht).

*


INDEX.

A.fclccling.

Bl atlzijcle.

lnleiding 1.

I. Beeldhouwwerken in Marmer en Steen . 7.

II. Terra Cotta . . . . . . . . . . . . 9.

IlL Lood en Tin . . . . . . . . . . . . 10.

VI.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

ljzer .

Koper

Houtsnijwerk en meubelen .

Wapens.

Gooisch Porselein

Gooisch Aardewerk .

10.

12.

12.

14.

15.

19.

X. Zegels van de Vechtstreek en Gooiland . 20.

XI.

XII.

Voorwerpen op den ,Sijpesteijn" opgegraven

.

Diversen

26.

26.


IN LEIDING.

Bij de vele pogingen die sinds 1899 werden aangewend om

de Gemeente Loosdrecht meer in aanraking te brengen met de

omliggende plaatsen en om de Vreemdelingen te wijzen op het

vele natuurschoon dat ons dorp aanbiedt, kwam in 1902 de

inrichting van eene kleine Tentoonstelling van Oudheden. In

weerwil van de late opening en den slechten zomer was het

bezoek voldoende om aan hare Jeyensvatbaarheid te mogen gelooven.

In Hl03 werd de verzameling dan ook in eene grootere

woning overgebracht; werd veel bijgevoegd en een oude herberg

met 17de eeuwsche meubelen enz. ingericht. Weer kwam een

ongekend slechte zomer en even slecht najaar, zoodat het vreemdelingenverkeer

overal luttel was. Toch was het bezoek aan

de Tentoonstelling ruim driemaal zoo groot als in 1902.

Dit gut ons den moed er mede voort te gaan en haar nog

uit te breiden. In alle rubrieken werd zij aangevuld; en tevens

eene verzameling bijgevoegd betrekkelijk de Vechtstreek en

Gooiland. Deze bestaat uit Gooisch porselein en aardewerk en

onde zegels, waarvan sommige nog aan de acten hangen. Bieronder

eene serie van 15 meest middeleeuwsche van de Utrechtsche

Kerken. Ter aanvu!ling eenige afdrukken van zeldzame,

nog besiaande zegelstempels van zeer ouden tijd of van beroemde

person en.

Wat de andere voorwerpen dezer .verzameling betreft; vele

zijn historische en verreweg de meeste uit zeer ouden tijd, de

Middeleeuwen en de Renaissance; en daar zoowel de aard der

voorwerpen als de stof waaruit zij . vervaardigd zijn zeer verschillend

is, meenen wij dat deze tentoonstelling tevens veel

nut' kan stichten door het gemakkelijk overzicht van de overgangen

der stijlen en de wijze van bewerking. Dat op enkele

uitzonderingen na alles Hollandsch is, maakt dit overzicht nog

duidelijker.


- 2-

De eigenaar stnat dit alles af omdat hij meent dat hierdoor

deze zaken, niet aileen voor Loosdrecht, doch ook in wijder

kring nog nut kunnen stichten.

LOOSDRECHT.

Een woord over Loosdrecht is misschien niet ongewenscht.

Het grondgebied van de tegenwoordige Gemeente omvatte

oudtijds meerdere heerlijkheden als Loosdrecht, Mijnden en

Sijpesteijn, die nog plaatselijk onderscheiden worden.

De dorpen Oud- en Nieuw-Loosdrecht die te zamen de

Gemeente Loosdrecht uitmaken, strekken zich in een halven

cirkel uii, in welks midden de rivier de Drecht ontspringt. Dit

ontstaan eener rivier midden in een dorp is zeker al merkwaardig

in ons land.

De Drecht onb:,pringt door de samenvloeiing van eene menigte

wijken en slooten die alle van het hooge land, de hoogten om

Hilversum atkomen. Dat deze dus alle min of meer stroomend

water hebben is zeker wel de hoofdreden dat het dorp :dch in

eene oude en nog f:.teeds gehandhaafde reputatie van gezond te

zijn verheugt. Daar de aard van den grond ook zeldzaam

geschikt is voor houtteelt, verklaart het zich dat Loosdrecht

ten allen tijde beroemd is geweest om zijn schoon geboomte.

In de laatste 3 eeuwen hebben Oud-Loosdrecht en Nieuw­

Loosdrecht (uat vroeger de Sijpe heette en ook nu nog wel

~oo genoemd wordt) afwisselend tijden van bloei en verval gekend.

Beide zijn gezocht geweest door de rijkere standen, die

er hurme villa's en buitenplaatsen hadden. In de 19e eeuw

giogen landbouw en veeteelt zeer vooruit; maar als zomerverblijfplaats

voor uitwonenden kwam het in toenemend verval.

Doch in de laatste jaren is wederom eene kentering waar te

nemen en alles wijst er op, dat Loosdrecht eenmaal weer de

plaats in za.l nemen die het toekomt.

lets over Gooisch Porselein en Aardewerk.

Porselein. In het jaar 1707 mocht J. B. Bottcher te Meissen

in Saksen eindelijk de vruchten plukken van iarenlang onderzoek:

het porselein waR uitgevonden in Buropa I Werd toch

al sinds lang vee! Chineesch en Japansch porselein door de

Nederlanders en Portugeezen in Europa ingevoerd, nooit nog

was het gelukt het o::J!z hier te vervaardigen. Wel was er al


-3-

vroeger zoogenaamd porselein gemaakt (pate tendre) uoch dit

was niets anders dan 7.eer fijn aardewerk.

Het geheim van de uitvinding van Bott~her werd met de

grootste zorg bewaard ; de Keurvorst van Saksen had van de

fabriek eene ware vesting gemaakt; de zw~ arste straffen stonden

op de verbreiding van het geheim.

'J'och lekte dit uit en kwamen er meerdere fabrieken;


-4-

voorwerpen. Ouder-Amstel vervaardigde eveneens biscuit en

had prachtig beschilderd decor van landschappen en vogels.

Maar bet meer gangbare goed werd dikwijls in de eene

fabriek gemaakt precies zooals bet in de vorige gemaakt was

geworden, doch met bet nieuwe fabrieksmerk. Zoo komt het

voor dat men bUv. in een servies bet merk van Weesp zoowel

als dat van Loosdrecht aantreft ; of dat van Loosdrecht en Amstel.

St:w.ltjes him·van in de verzameling.

Domine Mol te I.oosdrecht schijnt een man van vee! energie

geweest te zijn die niets gespaard heeft om zijne fabriek tot

bloei te brengen. Om de concurrentie met bet buitenlandsch

fabrikaat te kunnen volhouden, volgde hij, gelijk ook Weesp

gedaan had en Amstel later deed. de modellen en bet decor

uit het buitenland na; men vindt aldus bijv. Loosdrechtsch

porselein met bet decor en de goed zichtbare merken van buitenlandsche

fabrieken en bet vrijwel verborgen merk van zijne

eigene. In deze collectie vindt men o.a. staalties van imitatie

van Sevres, Saksisch, Doorniksch, FL'trstenberger, Chineesch porselein,

enz.

Ook werd in de Loo3drechtsche en Amstel fabrieken Chineesch

of Japansch porselein gedecoreerd, dat hier geheel wit

of slechts met randdecor, vooral het goud, werd ingevoerd door

de O.I. Compagnie. Ook bet zoogenaamde Engelsch-Delftsch

aardewerk dat Engelsch aardewerk is waarvan men weet dat

het in Delft gedecoreerd werd; en er zelfs van dezeltde aarde

(pijpaarde) door Engelsche werklieden nagemaakt werd, is lang

niet alles alleen in Delft, doch ook in onze fabrieken gedecoreerd

geworden, zooals uit sommige stukken duidelijk blijkt; die het

gewone decor dezer fabrieken hebben. 'l'och hebben aile deze

fabrieken ook zeer fraai oorspronkelijk werk gemaakt.

Dit alles wijst er wel op dat zoowel het porselein als het

decor van concurreenmde kwaliteit was. En uit het bonbonsbakje

met ramskoppen No. 214a, blijkt dat de Haagsche fabriek

ook uit Loosdrecht bet witte porselein liet komen, zooals zij dat

van verschillende buitenlandsche fabrieken deed, ten einde

het dan door hare schilders te doen decot·em·en. Dit bakje is,

blijkens het Haagsche merk onder bet glazuur met voordacht

onbeschilderd gelaten.

Acmlewerk. Overtoom. Van het in de noordelijke Nederlanden


5

vervaardigde aardewerk is de Geschiedenis nog zeer onvolledig

en .duister. De fabriek te Overtoom schijnt bestaan te hebben

van 1754-1764. Z\1 vervaardigde vooral witte groepen en tafelgerij.

Graesse geeft den naam van W. J. HAAG op als een merk

van Weesper porseletn. Dit is vermoedelijk onjuist en moet de

naam zijn W. G. HAAG; terwijl hij dien niet vond op porselein

doch op aardewe1·k. Tenminste de groep (no. 225) in deze verza.meling

draagt het merk W. G. HAAG met eene aan eene

zijde gevederde pijl ; en deze groep is van aardewerk. Is de

naam zooals Graesse dien opgeeft juist en komt die werkelijk

voor op porselein, dan zijn er twee personen Haag geweest,

waarvan de eene aan de Weesper porseleinfabriek en de andere

aan de Overtoomsche aardewerkfabriek gewerlct heeft.

De fabriek stond aan den Overtoomschen weg bij Amsterdam

en werd in 1754 ingericht in eene voormalige schouwburgzaal,

waar Pmnsche acteurs opgetredAn waren. In 1756 was zij in

voile exploitatie in de gebouwen, eerst bekend als ,Blankenburg"

later als ,'t fort de Eendragt". Zij behoorde aan de heeren Van

Haeren en Van Pallandt. Zij werkte tot 1764.

Amsterdam. Graesse geeft nog steeds op dat het met een

kraaienden haan gemerkte aardewerk, Amsterdamsch is. Anderen

beweren echter dat het Arnhemsch is, op grond van eene plaat

in aardewerk in de verzameling Evenepoel te Brussel, uit het

midden der 18e eeuw, die op de bovenzijdo de woorden ,ARN­

HEMSE FABRIQUE" heeft en een !man. Doch deze haan ziet er

al heel anders uit dan die van het bekende merk, want in

plaats vrm de trotsch kraaiende, is het er een die met vaart

blijkbaar n:1ar eene (niet zichtbare) kip toeloopt. Het is ons

onbekend of de knlaiende !man als merk achterop die plaat

sbw.t. Elders wordt beweerd dat de Arnhemsche fabriek slechts

kort zoude bestaan hebben; doch men vindt met een haan

gemerkte stukken die bewijsbaar uit de 17e eeuw zijn, terwijl

de plaat uit de verzameling Evenepoel uit het midden der 18de

eenw is!

De quaestie is dus nog onopgelost. Eene veronderstelling:

weliicht hebben teide bestaan en hebben beide met den kra:tienden

haan gemerkt ; terwijl de Arnhemsche fabriek op zijn Gooisch

(zie hierboven bij ,porselein") ontstaan is uit de Amsterdamsche

van Hartog van Laun en Brandeis.


-6-

'l'er vergelijking bevat de tentoonstelling nu 2 schotels onder

den naam Amsterdamscb aardewerk en eene koffiekan onder

den naam der Arnhemsche fabriek.

Moge bet weinigo dat wij hier om trent bet Gooische porselein

en aardewerk mededeelden, en de tentoonstelling zelve den lust

tot verder onderzoek opwekken.

H.

----- - ---


I. Marmer en Steen.

1. Romeinsch Terminusbeeldje. Borstbeeld van een ouden

man met Iangen baard ; een weinig omgewend.

Opgegra.ven op het Waalplein te Nijmegen. Tufsteen?

Terminus was de Romcinsche grensgod, wicns beeldtenis geplaatst

werd op do grenzen, zoowel van het Rijk als van privaat-eigendom.

Deze grenspalen waron door Numa hci!ig vorklaard en op 23 Februa ri

werd het feest der 'rerminalia gevierd.

2. Jupiter. Borstbeeld op hoog voetstuk waarmede het een

geheel uitmaakt. Door J. B. Xll.very 1740. Bentheimer steen·

Afkomstig uit den tuin der R. C. Pastorie te Wognum N.H. Jean

Baptiste Xavery was geboren to Antwerpen in 1697 en overlecd to

's Gravenhage in 1742. Van hem zijn o. a. op het Huis ten Bosch

bij 's Gravenhage de Borstbeelden van Prins Willem IV en gemalin;

to Haarlem, beeldhouwwerk aan de Groote Kerk; te Heusdon, hot

pra.algra£ van den Baron van Freisheim; te Breda, het standbeold van

JVIars op het kasteel; te 's Gravenhage,


-8-

18. Hoog gebeeldhonwd voetstuk bij voorgaand. Hardsteen.

19. Maeder en Kind It:tlie 16


-9-

40-41. 1'wee tuinvaze.n met beeldwerk. 18cle eeuw. Met voetstukken.

Zandsteen.

42. l'wee dekstukken van pilaren van een hek. Vaasvormig.

Zandsteen.

48-46. Vier bloembakken met bloemornament. Graniet.

47. Fontein met bak. Gebeeldhouwd 16clc eeuw. Hardsteen.

48. KoelDat. 17de eeuw.

Zandsteen.

49. l'wee koppen uit eenen gevel te Oudewater. 17de eeuw.

Zandsteen.

50. 1'wee koppen uit eenen gevel 17de eeuw. Zandsteen.

51. Vijf koppen nit eene poort. 17c1e eeu w. Zandsteen.

52. Leeuwenkop nit eenen gevel.

Hardsteen.

53. Eenige koppen uit eenerr gevel te 's Gravenhage. 17c1e

eeuw.

Zandsteen.

54. Vier slingers en hangers van eenen gevel. Bloemen en

vruchten ornament. 17de eeuw.

Zandsteen.

55. Kraagstuk? Gothiek 15c1e eenw. Met voorstelling ,de

strijd om den geldzak."

Zandsteen.

-----------

I I. Terra Cotta.

66. Hercules den nemeischen leeuw verslnand. Groep door

P. R. Xavery. 1672.

P. R. Xtlvery w::"ts eon becldholnvcr uit hot n1hhlcn clcr 17clc ccuw,

die ook boetscerwerken hccft gmnaa.kt, waarvan vrocgcr vole bowaan.l

werdcn op het beroemde buitcnvcrblijf . zijdc balcn" bij Utt·echt.

57. J'rfactrten Harpertszoon l'r·omp. Model van het grafmonument

in de Groote Kerk te Delft door Rom bout Verhulst.

H. Vcrhu]st was con bcro01ncl bocldhouwor, wn..nrschijnlijk to Brefla

in 1630 geboren. Hij VCl'Vftftrcligde oolt flo grn.-£tmnbcs vrLn ]:f. Az. de

Ruijter, Gcbl's. Evcrtscn, Mecnnm1, P.Azn. van der Wcrff en voorn.l

ook drtt van den Luit.-Aclm. \V.. J. van Gent in l1et Koor van de

Domkerk te Utrecht in wit marmm'. Ao. 1G72.

Den 20 l\fnart 1654 hebben


10-

60. Groep. De Muziek.

A£komstig van de Houtzaagmolenpoort te Amsterdam.

61. Poort}e. I7de eeuw.

62. Groote Tninvaas op voet.

63. Model voor een wapenschild met rouwemblemen, 18de

eeuw.

64. Wapen van Utrecht. Begin 19de eeuw.

65. Vorm voor kacheltegel met portret van den grooten

Keurvorst. Opschrift: ,Kur fiist v. Brandenburg." 17de

eeuw.

66. lrfunrsteen met het wapen van Oranje-Nassau.

67. Muursteen met het wapen van Keizer Karel V.

68. Mnursteen met het wapen van Koning Philips II.

69. Diverse Mnnrsteenen met reliefs 15c1e en 16dc eeuw.

III. Lood en Tin.

70. Borstbeeld van een jong meisje. Begin 18dc eeuw. Op

hoog gebeeldhouwd hardsteenen voetstuk, (zie no. 38.)

Lood.

71 -72. Twee Tninvazen, I8do eeu w.

73-74. Twee draaglampen.

Lood.

'l'in.

IV. ljzer.

75. Groot inrijhek met 4 zijvleugels, 17ile eeuw. Breed 7

Meters.

Smeed · en drijfwerk.

76. Twee armen voor lantaarns bij voorgaand hek.

77. Tninhek met zijvleugels. I7de eeuw. Smeed- en drijfwerk.

78. Altaarhek}e Go+hiek, 15c1e eeuw. Met opschrift: ,ANNO

DOMINI MCCCCLXIIIJ."

,0 JESU ADESTO ...... '? MEO E'l' ~IARIA."

Smeed· en drijfwerk.

Afkornstig uit de collectie v, cl. Eogaercle te Heeswijk,


- 11 -

79. Rek van de oude gevangenis te Loosdrecht. Smeedwerk.

80. HekJe van een kelderraam, 17t1e eeuw.

81. Raamhek met IeliE!n ornament, 18


- 12

108. Wafelijzer (hostieijzer). Op de eene helft het monogram

Christi; op de andere : "Esset -l- und -1- trinck -1- auch

-I- dar -1- zu". 16de eeuw.

109. Wa(elijzer. Familiewapen en monogram. 17c1e eeuw.

110. Voet van een brasero. 17ile eeuw.

111. Voet van een brasero 17de eeuw.

112. Standaard voor bloemvaas. Met reliefornament, koppen enz.

Omstreeks A •. 1700.

V. Koper.

113. Zonnewijzer met k(tnon. Op wit marmeren voet de uurverdeeling;

het kanon is vastgesteld op 12 uur. Eene verstelbare

inrichting met brandglas maakt dat het om 12 uur

van zelf kan afgaan.

114. Zonnewijzer. Met opschritt: ,Als eene schaduw voorbij gaen

's Menschen Dagen. Ps. 102 vs. 12." Door Abraham Hoevenaer

gemaeckt te Arnhem 1720." Gegraveerd. (Zie NO. 37.)

115. Lamp. 17che jongen in 1573 in clc stacl bracht

n1ct hutspot or nog in; en Llaa.rmcdc hot bcwijs levertle clat lie Spanjaarclcn

a£gctrokkcn waJ·cn. Die pot wordt nog in het Museum te I,ciclcn

bcwaarcl. Doze soort pottcn bchioldcn den naam ,Span.nsche pottcn" en

clc Leidcmtars namen cle gcwoonte aan om den Sstc October hutspot te

eten.

VI. Houtsnijwerk en Meubelen.

117. De~wpost met snijwerk en sporen van polychromie. 11 de ot

12dc eeuw.

Eikenhout.

A£komstig uit oeno Romn.:1nschc kapel in Beiercn.

118. Borstbeeld van den arlm'iraal M.Hzn. Tromp; meer dan

levensgroot.

GreenenhouL

A£komstig van het admiran,lschip, na den clood van Tromp naar hem

genoemd, volgens besluit der Algemeenc Staten.


1:-l -

119. Wapen van Prins Maurits, .'l'andem fit surculus

arbor."

Eikenhout

A£komstig van de ouclc Gercchtszaal te Enkhnizen.

120. Toog van gangpoorlje met het wapen van Mr. Andries

van Persyn, Ao. 1671.

Eikenhout.

l\llr. Andries van Persyn, gcb. 17 Oct. 1638, over!. 5 Jan. 167H

was Auditeur van cle Rekcningcn van de Prinsen van Oranjc

en Schepen van 's Gravenhagc. Hij is aldaar in de Kloosterkerk

met 4 kwartieren begraven.

121. Toog van gangpoorlje, Gothiek. Begin 16de eeuw.

Opengewerkt ornament.

Eikenhout.

122. Poortje met deur, 17c1e eeu w. Eikenhout.

128 -124. Twee bovenstukken van poorting,tngen. Leeuwen met

wapenschilden! begin 17


14 -

141-144. Vier leuningstoelen. Begin 17de eeuw. .Notenhout.

145. Leun·ingstoel, geheel als voorgaande doch einde 16cle

eeuw.

Notenhout.

146. Leuningstoel met hoogen rug. 17dc eeuw. Notenhout.

147. Leuningstoel met hoogen rug. 17de eeuw. Notenhout.

148. Kleptafel (hangoor) met gedraaide pooten 17c1e eeuw.

Tjatiehout.

149-152. Vier kleptafels geschilderd.

153 -156. Vier Hindeloper stoelen met matten zittingen.

157-162. Zes stoelen met hooge, gebogen ruggen en matten

zittingen. Omstreeks A 0 , 1700. Notenhout.

163. Uithangbord met gesneden attributen van eene herberg.

Eikenhout.

VI I. W a pens.

164. Groote voetboog, compleet met windas enz. 15cle eeuw.

165, Gt·oote strijdbijl, 16de eeuw.

166. Krijgsvlegel, 16cle eeuw.

167. Scherprechtersbijl, 15de eeuw.

168 Hakbijl met koperen gevest; leeuw. Scherprechtersbijl

om ledematen at te hakken, 15de eeuw.

(Zie volgencl nummer.)

169. Houtsnede, 16cle eeuw, voorstellende eene executie,

waarbij een instrument als op voorgan.nd nummer

dienst doet.

170. Lans (faux de guerre) 15dc eeuw.

171. Lans; lontdrager voor kanonniers. 16de eeuw.

172. Lans van de gemeente dienaren van de stad Nijmegen.

17cle eeuw.

173. Lans als voren, 17cle eeuw.

174. Kanan met spil, 16cle eeuw.

175-176. Twee groote kanonnen, 18clc eeuw.

IJzer.

IJzer.


- 15

III. Gooisch Porselein.

A. WEESP. (Zie InleUing.)

117. Ter?'ine met deksel en onders~hotel, geheel met reliefs

Louis XV bewerkt. In medaillons landschappen met

figuren in kleuren.

Merk: 2 gekruh;te degens en 5 punten in blauw.

178. Twee koppen en 1 schotel. Fignren in landschap ; in

kleuren.

Merk als voren.

179-181. Twee dnbbele haringschaaltjes geheel wit met reliefs

Louis XV.

Merk als voren.

182. Ko(fie en t heekap met schotels van een thee en

koffieservies met decor van landschap pen met figuren

in kleuren op rose grond.

Op de verschillende stukken komt zoowel het merk

van Amstel (leeuwtje) in blauw als het merk van

Weesp voor

B. LOOSDRECHT. (') (Zie inleiding).

1~ Bard met gezicht op Hilversum in kleuren. Achterop

/ staat: 't Dorp Hil versum".

g{ Merk: M. 0. L. in blauw.

1

/"''""· Bard met gezicht op bet kasteel Abcoude in kleuren.

Achterop staat: • 't Slot Abcoude".

1

L Merk : M. 0. L. in blauw.

/u, Blaempot met gezichten in klE:uren van het Huis ,het

Wilt" en het dorp Doorn. Van onderen staat: ,'t

Huis het Wilt bij Gendringen", en ,'t Dorp Doorn".

Merk : • L: 2. Gegraveerd.

(1) Bijna allc stukk~n hcbbcn bchalve hct merk in k leur nog andere merkzn

crop gegrfl.vccrd, rtls M. 0. L., L. met ecn eijfer, A. 7. B, D. enz. Er zijn ook

nog ver~chc;-i(Lcn mecracre mcrken in klenren dan die hior voorkomcn. De reliefs

zijn bijn:t n,ltij


1ti -

Vaas met deksel. Decor van Sevres. Op een verguld hase·

ment staat eene vaas van effen blauw met gouden ran den.

Een breede band heeft bloemslingers in kleuren op witten

grond, 2 ramskoppen en relief, wit met goud.

Merk: Sevres (2 L's ineen waarin B); en vrijwel weg·

gestopt de merken van Loosdrecht gegraveerd.

187. Bard met vogels in kleuren. De rand versiering in enkel rood.

Merken M. 0. L. in blauw en 560 in rood.

188. Bloempot_je met onderschotel. Decor: Kapellen in kleuren

en met reliefs.

Merken: M. 0. L. in zwart en in blauw.

189. Schenkkan en bale. Saksisch decor, Vergeetmijnie~jes in

kleuren.

Merken: • M 0 Lin blauw enD (Daeuber ?) gegmveerd.

1\:lO. Schenkkan en bak. Doorniksch decor. Bloemen in kleuren.

De kan heeft de merken van Loosdrecht benevens dat van

Amstel; de bak aileen Amstel. (Zie No 218).

Doze kan was dus reeds in de Loosdrechtsche J'abriek gemaakt en

hee£t men later in N.-Amstel hot mel"l< van Amstel er bi,igevoegcl.

191. Scheerbekken. Saksisch decor. Bloemen in kleuren en reliefs.

Merken: M 0 L in blauw.

192. l'wee botervloot_jes met onderschotels en deksels. Bloemen

in kleuren en reliefs.

Merken : M 0 L in blauw.

193. Souskom. Sa.ksisch decor. Bloemen in kleuren en relieh:s.

Merk M: ol in blauw.

194. Schaalije in den vorm van eene groote schelp met ver·

schillende randen en kleuren en goud on bloemen. Relief·

rand in goud. Grond getint.

Merk: M 0 L in blauw.

195. Melkpanneije met deksel. Bloemen in enkel rood. De tuit

stelt een IndianenbJp voor in kleuren.

Merk: L I I gegraveerd.

Decor in eene kleur.

19r/ Vijf kop_jes en schoteltjes van een groot theer:;ervies. Decor

/' in bruin, landschappen uit Loosdrecht en do plassen. (Met

bladmnden in groen en goud).

Merk M: 0 L.


- 17-

HJ7. Schaalt.Je met uitgeschulpten rand. Decor in bruin; land·

schap met kasteel en ri vier.

Merk M : 0 L in rood.

198. Drie bloemenvaasjes. Decor in bruin; landschapjes met figuren.

Merk M: 0 L in blttuw.

19~. Melkpanneije met de 1 .-sel. Decor in bruin met reliefs.

Merk : M 0 L in blauw.

:ZOO,

Twee borden, decor in groen. Bloemen en reliefs.

Merk: M 0 L in blauw.

201. 'l'wee botervlooijes met deksels. Decor in groen. Bloemen.

Merk M : 0 L in bruin.

202. Vier eierdopjes, decor in rood. Figuurtjes.

Merk M: 0 L in blauw.

200. Roompoije met deksel. Doorniksch decor.

Merk M: 0. L

:204. Bloemvaasje. Decor in rood. Landschapje.

M : 0 L. in blauw.

205. 4 kopjes eu schotelt)'es. Hochst decor in rood. Bloemen.

Merk: gedeeltelijk M 0 L en gedeeltelijk Weesp.

20o. 6 Oesterschelpen. Sa.ksisch decor in blauw. Bloemen.

M'erk M : 0 L in blauw.

207. 6 kopjes en schotelijes. Saksisch decor in blauw. Bloemen.

Merk M : 0 L in blauw.

:208. Schaaltje Ovaal met geschulpten rand. Doorniksch decor

in blauw. Bloemen.

Merk: M 0 L.

:20\:l. Groote pot met deksel. Doorniksch decor in blauw. Bloembouquetten.

Merk: M 0 L.

2JO. Bloempot. Chineesch decor van lange lijzen in blauw.

Marken M: 0 L en M B beide gegra.veerd.

211. Twee borden van een eetservies. Decor blauw ge~mailleenl.

Losse bloemen en bloemenranken.

Merk: M 0 L.

212. Schenkkan. Doorniksch decor in blauw met goud en reliefs.

Volkomen dezelfdo kan doch zondor goml onder Amstcl No. 219.

213. Broodbak. Geheel wit en opengewerkt.

Merk M: 0 L in blauw.

214. Bonbons bakje. Geheel wit; opengewerkt,

Merk M: 0 L in blauw.


- 18-

214a. Bonbons ba~je. Geheel wit met mm!:lkoppen en relief.

Merk : L; en Ooyevaar en blauw.

Blijkbaar in wit aan de Haagschc £abrick ter decoratie gelevenl,

die het echter wel ;v~tn haar merk voorzag doeh niet beschilderde.

'>../ Biscuit buste van Johan van Oldenbarneveld. Op porseleinen

/ ·J· voet.stuk, gedecoreerd met groeu en goud.

Merk M: 0 L.

Biscuit buste van Jhr. J. van der Capellen tot den Poll, op

biscuit voetstuk.

Niet gemerkt.

Deze wit gelaten voctstukken waren blijkb~tar nog niet afgewerkt

en oorspronkelijk bestemd om evenals d~tt van voorgaand nummcr

gcdecoree1·d te worden. Vanclaar clat Cl' ook nog het mcrk niet op st~tat.

C. Ouder- en Nieuwer-Amstel. (Zie inleiding,).

\).y{ Bard met ri vierlandschap in kleuren. Fraaie rand in rood,

/.. groen en goud.

Merk: ,Amstel'' in blauw en F 3 in blauw dater hovendiAn

nog gegraveerd op voorkomt. Wellicht uit Furstenberg,

dat een gelijk merk had, ingevoerd porselein dat in de fabriek

van Ouder-Amstel werd gedecoreerd.

218. Schenkkan met bak. Bloemen in kleuren en reliefs Louis XV~

De bak heeft enkel het merk ,Amstd" in blauw. De kan

niet aileen ,Amstel" doch ook M 0 L in blauw en M 0 L

gegraveerd, benevens nog eene B.

L I

De kan was dus nog afkomstig uit clc Loosdrechtschc £abriek en

kwam met het matericel in de £a brick van 0 u de r-Ams t e 11 waar

men er hot merk "Am s t c l" maar bijvoegde! (Zie No. 190).

219. Schenkkan. Doorniksch dBcor in blauw, doch zonder goud.

Reliefs. (Zie N°. 2121.

Merk: ,Amstel', in blauw. Verder nog L 6 en B; beide

gegraveerd; wat op Loosdrechtsch fabrikaat wijst. Het

decor werd blijkbaar in Ouder·Amstel er op gezet met het

merk ,Amstel''.

220. Kom en 6 schotelt:jes. Vogels in kleuren op takken van goud.

Merk: Amstel in zwart.

221. Kop en schotel met landschap in kleuren.

Merk : Amstel in rood.


19 -

222. Inktkoker voorstellende Amor zUn gebroken boog beweE'l·

nende ; in enkel wit met goud.

Merk: Amstel in goud.

IX. Oooisch Aardewerk.

A. Amsterdam. (Zie inleiding).

223. Schotel met het borstbeeld van Prins Willem III Koning

van Engeland; in kleuren en rand van oranjeappels (?)en

bladeren waarnaast de letters P W D 3. 17de eeuw.

Merk: 0. in blauw.

Een dergclijke schotel bevindt zich in de verzameling van den in·

zender met het merk: de k r a a i en cl e h a an in b 1 au w. (Ziet

hct ovcrgetrokken bijliggende mel'l


- 20-

X. Zegels van de Vechtstreek en Gooiland. (1)

A. Utrechtsche Kerken.

227. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Maarten SIGIL­

LUM ECCLESIAE M!l:TROPOLITANAE TRAJECTENSIS.

St. Maarten; waaronder een wapenschild van Nellesteijn, (?)

228. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Marie. SI CAPI·

TULI ECCLESIAE BEATAE MARIAE TRAJECTENSIS.

229. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Pieter. S CAPLI

ECCL STI PF.TRI TRAIECTEN.

200. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Jan. S CAPITULI

ECCLE:3IAE STI JOHIS TRAIECTENTIS.

231. G1·oot Gothisch zegel in roode was van St. Salvator SIGILLUM

CAPITULI ECCLESIAE SANCTI SALVATORIS TRAIEC­

TENSIS.

232. Gothisch zegel in groene was van het St Agnieten klooster.

233. Gothisch geheimzegel in groene was van bet St. Agnieten

klooster? S SECRETU CAP11'0L1 ECCLESIAE .... ?

234, Gothisch ;:;egel in roode was van de St. Paulus AMij.

235. St. Paulus Abdij 1654. Afdruk in groene was.

236. St. Paulus Abdij. S ABBAT S PAULI 'l'RA AD FEVDA.

237. Bisschopszegel van 1433. ,Rudolph van Diepholt bi der

gnade Goeds ende des heiligen Stoel van Rome Elect. confirmeert

van· Utrecht 1433". Afgietsel in gips.

238. Bisschopszegel? van Jacob van Lichtenberg A 0 1499. Afgietsel

in gips.

239. Bisschopszegel van A 0 1425 ,Swoder Dei et Aplice sedes

gratia Electus confirmatus Trajecten 1425.

240.* Zegel van den aartsbisschop Pieter van Dishoek. ,SIG.

ANTH. PETR. A. DISHOECK DUS AB OUTHUYSEN. P.

G. PRAEPOS ET ARCHID. ECCL STI JOAN TRAIECT,

1728".

241.* Zegel van Johan de Milan Visconti, Conunnik van St. Marie,

17de eenw, S. lOAN DE MJLAN, CANONIC! AD DIVAE

MARIAE TRAIECT. Afdruk in lak van het koperen zegel.

"Uit cen titelboexken iter overledencn" en eon: ,blazoonen der over-

(1) De nummers waarbij een * staan zijn a£drukken van nog bestaande zogelstempels

in particulier bezit.


-:21-

let·en: )lilan.


- 22-

268 Zegel van den Schout van Loosdrecht, 1729. ,COR~ELUS

VAN STEENWLJK, SCHOUT IN DE LOOSDRECBT".

264. Zegel van 1796 Mr. KRIJN HOOGEVEEN, SCHOUT VAN

KIWONENBURG EN LOENEN. In roode was

255. Zegel van A" 1581. ,lOHA~ VA~ DE GRAEFF, SCHOOT

VAN JUTPHAES". In groene was.

256. Gemeentezegel van Vrees·Nijck. In roods was.

267. Zegel van v~·ouwe van de Haer .... DOU AG IEF E VA~

HAER. In roode was.

258. Zegel van Nellesteijn.

259. Zegel van de stad Rhenen ,,SIGlLLU:\1 C[VITAT!S RE­

NE~SIS."

260. Zegel van Driebergen. , Plaatselijk Bestuur van Driebergen"

In roode bk.

261. A •. 1425. Acte van Overdracht dJor Herbert van r·amasth

en Splinter van Otterspoer, Kerkmeesters van Jutphaes van

een stuk land ,gelegen in Jans gerecht van Juttaes", aan

Ludolf Backer ,canonic van Sint Jans te Utrecht". Hierin

nog vermeld het land van ,Eerst van Herdenbroec". Met

de afhangende zegels in groene was van Bartholomeus van

Jutfaes. Schout en van Herman van den Rijn.

262 A 0 • 1519. Zegel vau Christoffel van Mijnden in groene was

af hangend van een Erfpachtsbrief. , Vrouwe Joest van

Zweeten, huisvrou van den heer Willem van Alkemade,

ridder .... aan de kerk te Loenen .... Voor Schepenen

mn Loenen in den gerechte van Cronen burg zljn gekomen

Claas Melisz en Jan die bastert . van der A, Kerkmeesters

van Loenen .... gebeden Christoffel bastert van Mijnden

onse sellout desen briei om ons te besegelen."

263. A 0 1568. Fragment van een charter met afhangende zegels

en handteekeningen; o.a. van Hubert, Rtlthasar en Adam

van Bueren, Mnrgarit'1 van der Raer, Hubert van Boxmeer,

Spe\jert enz.

264 Charter met afhangende zegels, o.a· Zuijlen. 16ne eeuw.

265. A". 1621. Leenbrief van 't Capittel van St. Jan te Utrecht,

ten name van Leonard Cats, zoon vt,tn Cornelis Cats en

onderteekend door Th. Hemnius (van Heurnen) als notaris

van 't Capittel. Met het aflmngend zegel van bet Capittel

in roode was.


- 23 -

266. A•. 1633. Verleibrie( door Johan van den Bongardt, Stadhouder

der leenen Vll.n den hove van Nijenrode, uit naam

van Bernard van don Bongardt, Heer van Nijenrode, ter

Lucht enz. voor Wybranrl. Wolffs, van land gelegen op

Cortrijckerveld in he.t gerecht van Ruwiel. Met het afhangend

zegel van B. v. d. Bongardt in roode was.

207. A0• 10-±0. Leenbriefvan de Staten van den Lande van Utrecht

van het Huis ,ten Enghe" enz. op Jhr. Frederik van Zuylen

van Nijevelt, na docle van zijn vader Jl!r. Willem.

:268. A 0 • 1G00. Volmacht van den Heer van Zuylen aan Monsr.

Freclerik van Str:tnt. Sellout der stede VrPdeland om eene

huijsinge aan te koopen st:tande ,over het casteel" en wel

,soo goede coop als UEd. cont." "J[et het w;tpen in la1-.

:269 A 0 • 16\JI. E1·(iwchtb1·ie{ van J ohan Fred erik v:m Z uylen

Y:tn Ni.iv'alt tot Snaesborch, Heer van Wickefort, Rollant,

enz. Met zijn afhangend regel in roode was.

270. Ao. 1713. Beleening do:tr Dan:el de Milan Visconti, Baron

des Heiligen Roomschen Rijks, Heer v:m de ridderhofstad

Nijevelt enz., aan Jhr. Johan Fredenk van Heernskerk van

BPekesteijn, Vrijheer van I'ncourt enz, met land te Odijk.

271. Consent van 173-± van Diderik Johan Baron van Stepraet

Vrijheer van den Doddendael, Heere tot Loenreslooth,

Oucoop, ter Aa, den Slangenborg enz. Aan Jonkvrouwe

Margaretha van Hoove; inzake een huis en erve. Met zijn

afhangend zegel in roode was.

272. Erfpachtbrief van 1757 van Jonkheer Anthony M3.rtinus

van Zuylen van Nijvelt, Heer van de Haer enz. Van eene

huysinge enz. onder den gerechte va.n Nieuw-MaarsEeiJeen.

1\!et zijn afhangE'nd zegel in roode was.

273. Transport- en er(pachtsbrief vttn 1770 van \lr. Andries J:m

Strick van Linschoten. Heere van Loenreslooth. Clucoop,

ter Aa enz. enz.; van land onder Loenref.'looth ten hehoeve

van de gezusters Johanna Geertruid en Cornelia Marie van

Alphen. l\Iet zijn afhangend zegel in roode was.

~74. Transpm·t van 17!H van eene hofstede, tuin, stallinge enz.

aan de Vecht onder Nienw-Maarsseveen g8naamd YTeeden­

Hoop. ¥ et het afh:wgend zegel in roode was van de

Heerlijkheid Maarsseveen.

z7:S. Erfpachtbrief van 179-± van Jonkheer A. :\f. van Zuylen

van Nievelt van grond op Gouclestein. :'!ret zijn afhargend


- 24-

zegel in roode was, waarop zijn wapen driemaal is afgerlrukt.

276. Erfpachtbrief van 1807 van den heer J. J. van Zuylen van

Nyeveld van de Haer, Heer van de Raer cnz.; aan \'rouwe

M. l\f. Pels, echtgenoote van den heer J. A. de Rieux. Van

een stuk grond onder Nieuw-Maarsseveen. Met zijn afhangend

zegel i'1 roode was.

277. Promotiebul van de Utrechtscbe Universiteit van 1603 voor

Jan Goyer uit Utrecht. Met bet zegel in bruine was.

278. Grootzegel van Holland, 17de eeuw; in roode was.

279. Zegel van West-Friesland en Noord-Halland.

280. Zegel van bet Hof van Holland, 17do eeu w.

281. Zegel va[,l Holland. J7de eeuw.

282. "Olein zegel (van Holland) 150 gld 1695."

283. , Olein zegel (var. HolLmd) 24 st. 1798.

284. Zegel van Amsterd:nn, 17de eeuw. ,SrGrLLU~1 OPPlDI

AMSTERDA \I EN SIS."

285. Zegel van Amsterdam, anders dan voorgaand. 17de eeuw.

286. Zegel van Amsterdam. nog anders. 17de eeuw.

287. Zegel van Amsterdam, WBer anders. 17de eeuw.

D. Zegels van bekende personen en diversen.

288 Grootzegel van Koning Will em I. Met contmzegel In roo de was.

289. Grootzegel van Koning Willem II, 1840, zonder keerzijde.

Gemaakt door I. P. Schou berg. In roode was.

290. Grootzegel v~tn Koning Willem III, 1849. Met keerzijde,

door van der Kellen. In roode was.

291.* Particulier zegel van Prins Frederik der Nederlanden. Afdruk

in bk van bet gouden cachet.

2\-!2*. Zegel van een der vrouwelijke leden van Nassau la Lecq.

Afdruk in ;ak van het zilveren cachet.

293*. Zegel van Johan de Witt.Atdruk in lak mn hetzilveren cachet.

294.* Particnlier zegel van Admirafl,] Arnold Zoutman, bevelhebber

in den slag bij Doggersbank. Afdruk in lak van het gouden

cachet.

295*. Particulier zegel van A. F. J. A. Graaf van den Duyn van

Maasdam (A 0 • 1813). Afdruk in lak van het gouden cachet.

296.*. Geheimzegel van Karel den Stoute. ,8. SEURETUM KAROLI

DPC[S DUHGUNrliE LOTHARIGIE BRABANTIE LDI-


- 25-

BURGlE LUXEMRURGIE OOMT FLAND''. Afdruk in lak

van bet bronzen zegel.

297•. Zegel van Graaf van Metternich. .FRANZ LUDWIG DES

H. R. REIORS GRAF V. METTERNICH WINNENBURG

....... STEIN DOM SCHOLASTER ZU MAINZ. 1777.

Afdruk in lak van het koperen zegel.

:398•. Ow·olingisch Kloosterzegel met 2 onderzegels die op den·

zelfden :::tempel staan. sstc tot lQ


- 26-

XI. Voorwerpen op den ,Sijpesteijn" opgegraven.

305. Steenen kogels en werpsteenen, Opgegraven A 0 • 1901.

306. I-Iandboeien, J()de eeuw. Opgegraven A 0 1902.

307. Groote tang voor paardensmeden, 17


-- 27 -

:322. G~·oote pot van Japansch donkerbruin aardewerk met versiering

van reliefmedaillons met dierfiguren. Hoogte 88 c:\J.

321:1. Groote pot van Japansch lichtbruin aardewerk met ornament

en relief. Hoogte 89 eM.

824. Vitrine. Midden 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!