26.10.2016 Views

Catalogus Verzameling Oudheden 1903

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CATALOG US<br />

EENER<br />

VERZAMELIN G 0 UD HED EN<br />

TENTOON GESTELD<br />

in de Sijpe (Nieuw-Loosdrecht).<br />

*


INDEX.<br />

A.fclccling.<br />

Bl atlzijcle.<br />

lnleiding 1.<br />

I. Beeldhouwwerken in Marmer en Steen . 7.<br />

II. Terra Cotta . . . . . . . . . . . . 9.<br />

IlL Lood en Tin . . . . . . . . . . . . 10.<br />

VI.<br />

v.<br />

VI.<br />

VII.<br />

VIII.<br />

IX.<br />

ljzer .<br />

Koper<br />

Houtsnijwerk en meubelen .<br />

Wapens.<br />

Gooisch Porselein<br />

Gooisch Aardewerk .<br />

10.<br />

12.<br />

12.<br />

14.<br />

15.<br />

19.<br />

X. Zegels van de Vechtstreek en Gooiland . 20.<br />

XI.<br />

XII.<br />

Voorwerpen op den ,Sijpesteijn" opgegraven<br />

.<br />

Diversen<br />

26.<br />

26.


IN LEIDING.<br />

Bij de vele pogingen die sinds 1899 werden aangewend om<br />

de Gemeente Loosdrecht meer in aanraking te brengen met de<br />

omliggende plaatsen en om de Vreemdelingen te wijzen op het<br />

vele natuurschoon dat ons dorp aanbiedt, kwam in 1902 de<br />

inrichting van eene kleine Tentoonstelling van <strong>Oudheden</strong>. In<br />

weerwil van de late opening en den slechten zomer was het<br />

bezoek voldoende om aan hare Jeyensvatbaarheid te mogen gelooven.<br />

In Hl03 werd de verzameling dan ook in eene grootere<br />

woning overgebracht; werd veel bijgevoegd en een oude herberg<br />

met 17de eeuwsche meubelen enz. ingericht. Weer kwam een<br />

ongekend slechte zomer en even slecht najaar, zoodat het vreemdelingenverkeer<br />

overal luttel was. Toch was het bezoek aan<br />

de Tentoonstelling ruim driemaal zoo groot als in 1902.<br />

Dit gut ons den moed er mede voort te gaan en haar nog<br />

uit te breiden. In alle rubrieken werd zij aangevuld; en tevens<br />

eene verzameling bijgevoegd betrekkelijk de Vechtstreek en<br />

Gooiland. Deze bestaat uit Gooisch porselein en aardewerk en<br />

onde zegels, waarvan sommige nog aan de acten hangen. Bieronder<br />

eene serie van 15 meest middeleeuwsche van de Utrechtsche<br />

Kerken. Ter aanvu!ling eenige afdrukken van zeldzame,<br />

nog besiaande zegelstempels van zeer ouden tijd of van beroemde<br />

person en.<br />

Wat de andere voorwerpen dezer .verzameling betreft; vele<br />

zijn historische en verreweg de meeste uit zeer ouden tijd, de<br />

Middeleeuwen en de Renaissance; en daar zoowel de aard der<br />

voorwerpen als de stof waaruit zij . vervaardigd zijn zeer verschillend<br />

is, meenen wij dat deze tentoonstelling tevens veel<br />

nut' kan stichten door het gemakkelijk overzicht van de overgangen<br />

der stijlen en de wijze van bewerking. Dat op enkele<br />

uitzonderingen na alles Hollandsch is, maakt dit overzicht nog<br />

duidelijker.


- 2-<br />

De eigenaar stnat dit alles af omdat hij meent dat hierdoor<br />

deze zaken, niet aileen voor Loosdrecht, doch ook in wijder<br />

kring nog nut kunnen stichten.<br />

LOOSDRECHT.<br />

Een woord over Loosdrecht is misschien niet ongewenscht.<br />

Het grondgebied van de tegenwoordige Gemeente omvatte<br />

oudtijds meerdere heerlijkheden als Loosdrecht, Mijnden en<br />

Sijpesteijn, die nog plaatselijk onderscheiden worden.<br />

De dorpen Oud- en Nieuw-Loosdrecht die te zamen de<br />

Gemeente Loosdrecht uitmaken, strekken zich in een halven<br />

cirkel uii, in welks midden de rivier de Drecht ontspringt. Dit<br />

ontstaan eener rivier midden in een dorp is zeker al merkwaardig<br />

in ons land.<br />

De Drecht onb:,pringt door de samenvloeiing van eene menigte<br />

wijken en slooten die alle van het hooge land, de hoogten om<br />

Hilversum atkomen. Dat deze dus alle min of meer stroomend<br />

water hebben is zeker wel de hoofdreden dat het dorp :dch in<br />

eene oude en nog f:.teeds gehandhaafde reputatie van gezond te<br />

zijn verheugt. Daar de aard van den grond ook zeldzaam<br />

geschikt is voor houtteelt, verklaart het zich dat Loosdrecht<br />

ten allen tijde beroemd is geweest om zijn schoon geboomte.<br />

In de laatste 3 eeuwen hebben Oud-Loosdrecht en Nieuw­<br />

Loosdrecht (uat vroeger de Sijpe heette en ook nu nog wel<br />

~oo genoemd wordt) afwisselend tijden van bloei en verval gekend.<br />

Beide zijn gezocht geweest door de rijkere standen, die<br />

er hurme villa's en buitenplaatsen hadden. In de 19e eeuw<br />

giogen landbouw en veeteelt zeer vooruit; maar als zomerverblijfplaats<br />

voor uitwonenden kwam het in toenemend verval.<br />

Doch in de laatste jaren is wederom eene kentering waar te<br />

nemen en alles wijst er op, dat Loosdrecht eenmaal weer de<br />

plaats in za.l nemen die het toekomt.<br />

lets over Gooisch Porselein en Aardewerk.<br />

Porselein. In het jaar 1707 mocht J. B. Bottcher te Meissen<br />

in Saksen eindelijk de vruchten plukken van iarenlang onderzoek:<br />

het porselein waR uitgevonden in Buropa I Werd toch<br />

al sinds lang vee! Chineesch en Japansch porselein door de<br />

Nederlanders en Portugeezen in Europa ingevoerd, nooit nog<br />

was het gelukt het o::J!z hier te vervaardigen. Wel was er al


-3-<br />

vroeger zoogenaamd porselein gemaakt (pate tendre) uoch dit<br />

was niets anders dan 7.eer fijn aardewerk.<br />

Het geheim van de uitvinding van Bott~her werd met de<br />

grootste zorg bewaard ; de Keurvorst van Saksen had van de<br />

fabriek eene ware vesting gemaakt; de zw~ arste straffen stonden<br />

op de verbreiding van het geheim.<br />

'J'och lekte dit uit en kwamen er meerdere fabrieken;


-4-<br />

voorwerpen. Ouder-Amstel vervaardigde eveneens biscuit en<br />

had prachtig beschilderd decor van landschappen en vogels.<br />

Maar bet meer gangbare goed werd dikwijls in de eene<br />

fabriek gemaakt precies zooals bet in de vorige gemaakt was<br />

geworden, doch met bet nieuwe fabrieksmerk. Zoo komt het<br />

voor dat men bUv. in een servies bet merk van Weesp zoowel<br />

als dat van Loosdrecht aantreft ; of dat van Loosdrecht en Amstel.<br />

St:w.ltjes him·van in de verzameling.<br />

Domine Mol te I.oosdrecht schijnt een man van vee! energie<br />

geweest te zijn die niets gespaard heeft om zijne fabriek tot<br />

bloei te brengen. Om de concurrentie met bet buitenlandsch<br />

fabrikaat te kunnen volhouden, volgde hij, gelijk ook Weesp<br />

gedaan had en Amstel later deed. de modellen en bet decor<br />

uit het buitenland na; men vindt aldus bijv. Loosdrechtsch<br />

porselein met bet decor en de goed zichtbare merken van buitenlandsche<br />

fabrieken en bet vrijwel verborgen merk van zijne<br />

eigene. In deze collectie vindt men o.a. staalties van imitatie<br />

van Sevres, Saksisch, Doorniksch, FL'trstenberger, Chineesch porselein,<br />

enz.<br />

Ook werd in de Loo3drechtsche en Amstel fabrieken Chineesch<br />

of Japansch porselein gedecoreerd, dat hier geheel wit<br />

of slechts met randdecor, vooral het goud, werd ingevoerd door<br />

de O.I. Compagnie. Ook bet zoogenaamde Engelsch-Delftsch<br />

aardewerk dat Engelsch aardewerk is waarvan men weet dat<br />

het in Delft gedecoreerd werd; en er zelfs van dezeltde aarde<br />

(pijpaarde) door Engelsche werklieden nagemaakt werd, is lang<br />

niet alles alleen in Delft, doch ook in onze fabrieken gedecoreerd<br />

geworden, zooals uit sommige stukken duidelijk blijkt; die het<br />

gewone decor dezer fabrieken hebben. 'l'och hebben aile deze<br />

fabrieken ook zeer fraai oorspronkelijk werk gemaakt.<br />

Dit alles wijst er wel op dat zoowel het porselein als het<br />

decor van concurreenmde kwaliteit was. En uit het bonbonsbakje<br />

met ramskoppen No. 214a, blijkt dat de Haagsche fabriek<br />

ook uit Loosdrecht bet witte porselein liet komen, zooals zij dat<br />

van verschillende buitenlandsche fabrieken deed, ten einde<br />

het dan door hare schilders te doen decot·em·en. Dit bakje is,<br />

blijkens het Haagsche merk onder bet glazuur met voordacht<br />

onbeschilderd gelaten.<br />

Acmlewerk. Overtoom. Van het in de noordelijke Nederlanden


5<br />

vervaardigde aardewerk is de Geschiedenis nog zeer onvolledig<br />

en .duister. De fabriek te Overtoom schijnt bestaan te hebben<br />

van 1754-1764. Z\1 vervaardigde vooral witte groepen en tafelgerij.<br />

Graesse geeft den naam van W. J. HAAG op als een merk<br />

van Weesper porseletn. Dit is vermoedelijk onjuist en moet de<br />

naam zijn W. G. HAAG; terwijl hij dien niet vond op porselein<br />

doch op aardewe1·k. Tenminste de groep (no. 225) in deze verza.meling<br />

draagt het merk W. G. HAAG met eene aan eene<br />

zijde gevederde pijl ; en deze groep is van aardewerk. Is de<br />

naam zooals Graesse dien opgeeft juist en komt die werkelijk<br />

voor op porselein, dan zijn er twee personen Haag geweest,<br />

waarvan de eene aan de Weesper porseleinfabriek en de andere<br />

aan de Overtoomsche aardewerkfabriek gewerlct heeft.<br />

De fabriek stond aan den Overtoomschen weg bij Amsterdam<br />

en werd in 1754 ingericht in eene voormalige schouwburgzaal,<br />

waar Pmnsche acteurs opgetredAn waren. In 1756 was zij in<br />

voile exploitatie in de gebouwen, eerst bekend als ,Blankenburg"<br />

later als ,'t fort de Eendragt". Zij behoorde aan de heeren Van<br />

Haeren en Van Pallandt. Zij werkte tot 1764.<br />

Amsterdam. Graesse geeft nog steeds op dat het met een<br />

kraaienden haan gemerkte aardewerk, Amsterdamsch is. Anderen<br />

beweren echter dat het Arnhemsch is, op grond van eene plaat<br />

in aardewerk in de verzameling Evenepoel te Brussel, uit het<br />

midden der 18e eeuw, die op de bovenzijdo de woorden ,ARN­<br />

HEMSE FABRIQUE" heeft en een !man. Doch deze haan ziet er<br />

al heel anders uit dan die van het bekende merk, want in<br />

plaats vrm de trotsch kraaiende, is het er een die met vaart<br />

blijkbaar n:1ar eene (niet zichtbare) kip toeloopt. Het is ons<br />

onbekend of de knlaiende !man als merk achterop die plaat<br />

sbw.t. Elders wordt beweerd dat de Arnhemsche fabriek slechts<br />

kort zoude bestaan hebben; doch men vindt met een haan<br />

gemerkte stukken die bewijsbaar uit de 17e eeuw zijn, terwijl<br />

de plaat uit de verzameling Evenepoel uit het midden der 18de<br />

eenw is!<br />

De quaestie is dus nog onopgelost. Eene veronderstelling:<br />

weliicht hebben teide bestaan en hebben beide met den kra:tienden<br />

haan gemerkt ; terwijl de Arnhemsche fabriek op zijn Gooisch<br />

(zie hierboven bij ,porselein") ontstaan is uit de Amsterdamsche<br />

van Hartog van Laun en Brandeis.


-6-<br />

'l'er vergelijking bevat de tentoonstelling nu 2 schotels onder<br />

den naam Amsterdamscb aardewerk en eene koffiekan onder<br />

den naam der Arnhemsche fabriek.<br />

Moge bet weinigo dat wij hier om trent bet Gooische porselein<br />

en aardewerk mededeelden, en de tentoonstelling zelve den lust<br />

tot verder onderzoek opwekken.<br />

H.<br />

----- - ---


I. Marmer en Steen.<br />

1. Romeinsch Terminusbeeldje. Borstbeeld van een ouden<br />

man met Iangen baard ; een weinig omgewend.<br />

Opgegra.ven op het Waalplein te Nijmegen. Tufsteen?<br />

Terminus was de Romcinsche grensgod, wicns beeldtenis geplaatst<br />

werd op do grenzen, zoowel van het Rijk als van privaat-eigendom.<br />

Deze grenspalen waron door Numa hci!ig vorklaard en op 23 Februa ri<br />

werd het feest der 'rerminalia gevierd.<br />

2. Jupiter. Borstbeeld op hoog voetstuk waarmede het een<br />

geheel uitmaakt. Door J. B. Xll.very 1740. Bentheimer steen·<br />

Afkomstig uit den tuin der R. C. Pastorie te Wognum N.H. Jean<br />

Baptiste Xavery was geboren to Antwerpen in 1697 en overlecd to<br />

's Gravenhage in 1742. Van hem zijn o. a. op het Huis ten Bosch<br />

bij 's Gravenhage de Borstbeelden van Prins Willem IV en gemalin;<br />

to Haarlem, beeldhouwwerk aan de Groote Kerk; te Heusdon, hot<br />

pra.algra£ van den Baron van Freisheim; te Breda, het standbeold van<br />

JVIars op het kasteel; te 's Gravenhage,


-8-<br />

18. Hoog gebeeldhonwd voetstuk bij voorgaand. Hardsteen.<br />

19. Maeder en Kind It:tlie 16


-9-<br />

40-41. 1'wee tuinvaze.n met beeldwerk. 18cle eeuw. Met voetstukken.<br />

Zandsteen.<br />

42. l'wee dekstukken van pilaren van een hek. Vaasvormig.<br />

Zandsteen.<br />

48-46. Vier bloembakken met bloemornament. Graniet.<br />

47. Fontein met bak. Gebeeldhouwd 16clc eeuw. Hardsteen.<br />

48. KoelDat. 17de eeuw.<br />

Zandsteen.<br />

49. l'wee koppen uit eenen gevel te Oudewater. 17de eeuw.<br />

Zandsteen.<br />

50. 1'wee koppen uit eenen gevel 17de eeuw. Zandsteen.<br />

51. Vijf koppen nit eene poort. 17c1e eeu w. Zandsteen.<br />

52. Leeuwenkop nit eenen gevel.<br />

Hardsteen.<br />

53. Eenige koppen uit eenerr gevel te 's Gravenhage. 17c1e<br />

eeuw.<br />

Zandsteen.<br />

54. Vier slingers en hangers van eenen gevel. Bloemen en<br />

vruchten ornament. 17de eeuw.<br />

Zandsteen.<br />

55. Kraagstuk? Gothiek 15c1e eenw. Met voorstelling ,de<br />

strijd om den geldzak."<br />

Zandsteen.<br />

-----------<br />

I I. Terra Cotta.<br />

66. Hercules den nemeischen leeuw verslnand. Groep door<br />

P. R. Xavery. 1672.<br />

P. R. Xtlvery w::"ts eon becldholnvcr uit hot n1hhlcn clcr 17clc ccuw,<br />

die ook boetscerwerken hccft gmnaa.kt, waarvan vrocgcr vole bowaan.l<br />

werdcn op het beroemde buitcnvcrblijf . zijdc balcn" bij Utt·echt.<br />

57. J'rfactrten Harpertszoon l'r·omp. Model van het grafmonument<br />

in de Groote Kerk te Delft door Rom bout Verhulst.<br />

H. Vcrhu]st was con bcro01ncl bocldhouwor, wn..nrschijnlijk to Brefla<br />

in 1630 geboren. Hij VCl'Vftftrcligde oolt flo grn.-£tmnbcs vrLn ]:f. Az. de<br />

Ruijter, Gcbl's. Evcrtscn, Mecnnm1, P.Azn. van der Wcrff en voorn.l<br />

ook drtt van den Luit.-Aclm. \V.. J. van Gent in l1et Koor van de<br />

Domkerk te Utrecht in wit marmm'. Ao. 1G72.<br />

Den 20 l\fnart 1654 hebben


10-<br />

60. Groep. De Muziek.<br />

A£komstig van de Houtzaagmolenpoort te Amsterdam.<br />

61. Poort}e. I7de eeuw.<br />

62. Groote Tninvaas op voet.<br />

63. Model voor een wapenschild met rouwemblemen, 18de<br />

eeuw.<br />

64. Wapen van Utrecht. Begin 19de eeuw.<br />

65. Vorm voor kacheltegel met portret van den grooten<br />

Keurvorst. Opschrift: ,Kur fiist v. Brandenburg." 17de<br />

eeuw.<br />

66. lrfunrsteen met het wapen van Oranje-Nassau.<br />

67. Muursteen met het wapen van Keizer Karel V.<br />

68. Mnursteen met het wapen van Koning Philips II.<br />

69. Diverse Mnnrsteenen met reliefs 15c1e en 16dc eeuw.<br />

III. Lood en Tin.<br />

70. Borstbeeld van een jong meisje. Begin 18dc eeuw. Op<br />

hoog gebeeldhouwd hardsteenen voetstuk, (zie no. 38.)<br />

Lood.<br />

71 -72. Twee Tninvazen, I8do eeu w.<br />

73-74. Twee draaglampen.<br />

Lood.<br />

'l'in.<br />

IV. ljzer.<br />

75. Groot inrijhek met 4 zijvleugels, 17ile eeuw. Breed 7<br />

Meters.<br />

Smeed · en drijfwerk.<br />

76. Twee armen voor lantaarns bij voorgaand hek.<br />

77. Tninhek met zijvleugels. I7de eeuw. Smeed- en drijfwerk.<br />

78. Altaarhek}e Go+hiek, 15c1e eeuw. Met opschrift: ,ANNO<br />

DOMINI MCCCCLXIIIJ."<br />

,0 JESU ADESTO ...... '? MEO E'l' ~IARIA."<br />

Smeed· en drijfwerk.<br />

Afkornstig uit de collectie v, cl. Eogaercle te Heeswijk,


- 11 -<br />

79. Rek van de oude gevangenis te Loosdrecht. Smeedwerk.<br />

80. HekJe van een kelderraam, 17t1e eeuw.<br />

81. Raamhek met IeliE!n ornament, 18


- 12<br />

108. Wafelijzer (hostieijzer). Op de eene helft het monogram<br />

Christi; op de andere : "Esset -l- und -1- trinck -1- auch<br />

-I- dar -1- zu". 16de eeuw.<br />

109. Wa(elijzer. Familiewapen en monogram. 17c1e eeuw.<br />

110. Voet van een brasero. 17ile eeuw.<br />

111. Voet van een brasero 17de eeuw.<br />

112. Standaard voor bloemvaas. Met reliefornament, koppen enz.<br />

Omstreeks A •. 1700.<br />

V. Koper.<br />

113. Zonnewijzer met k(tnon. Op wit marmeren voet de uurverdeeling;<br />

het kanon is vastgesteld op 12 uur. Eene verstelbare<br />

inrichting met brandglas maakt dat het om 12 uur<br />

van zelf kan afgaan.<br />

114. Zonnewijzer. Met opschritt: ,Als eene schaduw voorbij gaen<br />

's Menschen Dagen. Ps. 102 vs. 12." Door Abraham Hoevenaer<br />

gemaeckt te Arnhem 1720." Gegraveerd. (Zie NO. 37.)<br />

115. Lamp. 17che jongen in 1573 in clc stacl bracht<br />

n1ct hutspot or nog in; en Llaa.rmcdc hot bcwijs levertle clat lie Spanjaarclcn<br />

a£gctrokkcn waJ·cn. Die pot wordt nog in het Museum te I,ciclcn<br />

bcwaarcl. Doze soort pottcn bchioldcn den naam ,Span.nsche pottcn" en<br />

clc Leidcmtars namen cle gcwoonte aan om den Sstc October hutspot te<br />

eten.<br />

VI. Houtsnijwerk en Meubelen.<br />

117. De~wpost met snijwerk en sporen van polychromie. 11 de ot<br />

12dc eeuw.<br />

Eikenhout.<br />

A£komstig uit oeno Romn.:1nschc kapel in Beiercn.<br />

118. Borstbeeld van den arlm'iraal M.Hzn. Tromp; meer dan<br />

levensgroot.<br />

GreenenhouL<br />

A£komstig van het admiran,lschip, na den clood van Tromp naar hem<br />

genoemd, volgens besluit der Algemeenc Staten.


1:-l -<br />

119. Wapen van Prins Maurits, .'l'andem fit surculus<br />

arbor."<br />

Eikenhout<br />

A£komstig van de ouclc Gercchtszaal te Enkhnizen.<br />

120. Toog van gangpoorlje met het wapen van Mr. Andries<br />

van Persyn, Ao. 1671.<br />

Eikenhout.<br />

l\llr. Andries van Persyn, gcb. 17 Oct. 1638, over!. 5 Jan. 167H<br />

was Auditeur van cle Rekcningcn van de Prinsen van Oranjc<br />

en Schepen van 's Gravenhagc. Hij is aldaar in de Kloosterkerk<br />

met 4 kwartieren begraven.<br />

121. Toog van gangpoorlje, Gothiek. Begin 16de eeuw.<br />

Opengewerkt ornament.<br />

Eikenhout.<br />

122. Poortje met deur, 17c1e eeu w. Eikenhout.<br />

128 -124. Twee bovenstukken van poorting,tngen. Leeuwen met<br />

wapenschilden! begin 17


14 -<br />

141-144. Vier leuningstoelen. Begin 17de eeuw. .Notenhout.<br />

145. Leun·ingstoel, geheel als voorgaande doch einde 16cle<br />

eeuw.<br />

Notenhout.<br />

146. Leuningstoel met hoogen rug. 17dc eeuw. Notenhout.<br />

147. Leuningstoel met hoogen rug. 17de eeuw. Notenhout.<br />

148. Kleptafel (hangoor) met gedraaide pooten 17c1e eeuw.<br />

Tjatiehout.<br />

149-152. Vier kleptafels geschilderd.<br />

153 -156. Vier Hindeloper stoelen met matten zittingen.<br />

157-162. Zes stoelen met hooge, gebogen ruggen en matten<br />

zittingen. Omstreeks A 0 , 1700. Notenhout.<br />

163. Uithangbord met gesneden attributen van eene herberg.<br />

Eikenhout.<br />

VI I. W a pens.<br />

164. Groote voetboog, compleet met windas enz. 15cle eeuw.<br />

165, Gt·oote strijdbijl, 16de eeuw.<br />

166. Krijgsvlegel, 16cle eeuw.<br />

167. Scherprechtersbijl, 15de eeuw.<br />

168 Hakbijl met koperen gevest; leeuw. Scherprechtersbijl<br />

om ledematen at te hakken, 15de eeuw.<br />

(Zie volgencl nummer.)<br />

169. Houtsnede, 16cle eeuw, voorstellende eene executie,<br />

waarbij een instrument als op voorgan.nd nummer<br />

dienst doet.<br />

170. Lans (faux de guerre) 15dc eeuw.<br />

171. Lans; lontdrager voor kanonniers. 16de eeuw.<br />

172. Lans van de gemeente dienaren van de stad Nijmegen.<br />

17cle eeuw.<br />

173. Lans als voren, 17cle eeuw.<br />

174. Kanan met spil, 16cle eeuw.<br />

175-176. Twee groote kanonnen, 18clc eeuw.<br />

IJzer.<br />

IJzer.


- 15<br />

III. Gooisch Porselein.<br />

A. WEESP. (Zie InleUing.)<br />

117. Ter?'ine met deksel en onders~hotel, geheel met reliefs<br />

Louis XV bewerkt. In medaillons landschappen met<br />

figuren in kleuren.<br />

Merk: 2 gekruh;te degens en 5 punten in blauw.<br />

178. Twee koppen en 1 schotel. Fignren in landschap ; in<br />

kleuren.<br />

Merk als voren.<br />

179-181. Twee dnbbele haringschaaltjes geheel wit met reliefs<br />

Louis XV.<br />

Merk als voren.<br />

182. Ko(fie en t heekap met schotels van een thee en<br />

koffieservies met decor van landschap pen met figuren<br />

in kleuren op rose grond.<br />

Op de verschillende stukken komt zoowel het merk<br />

van Amstel (leeuwtje) in blauw als het merk van<br />

Weesp voor<br />

B. LOOSDRECHT. (') (Zie inleiding).<br />

1~ Bard met gezicht op Hilversum in kleuren. Achterop<br />

/ staat: 't Dorp Hil versum".<br />

g{ Merk: M. 0. L. in blauw.<br />

1<br />

/"''""· Bard met gezicht op bet kasteel Abcoude in kleuren.<br />

Achterop staat: • 't Slot Abcoude".<br />

1<br />

L Merk : M. 0. L. in blauw.<br />

/u, Blaempot met gezichten in klE:uren van het Huis ,het<br />

Wilt" en het dorp Doorn. Van onderen staat: ,'t<br />

Huis het Wilt bij Gendringen", en ,'t Dorp Doorn".<br />

Merk : • L: 2. Gegraveerd.<br />

(1) Bijna allc stukk~n hcbbcn bchalve hct merk in k leur nog andere merkzn<br />

crop gegrfl.vccrd, rtls M. 0. L., L. met ecn eijfer, A. 7. B, D. enz. Er zijn ook<br />

nog ver~chc;-i(Lcn mecracre mcrken in klenren dan die hior voorkomcn. De reliefs<br />

zijn bijn:t n,ltij


1ti -<br />

Vaas met deksel. Decor van Sevres. Op een verguld hase·<br />

ment staat eene vaas van effen blauw met gouden ran den.<br />

Een breede band heeft bloemslingers in kleuren op witten<br />

grond, 2 ramskoppen en relief, wit met goud.<br />

Merk: Sevres (2 L's ineen waarin B); en vrijwel weg·<br />

gestopt de merken van Loosdrecht gegraveerd.<br />

187. Bard met vogels in kleuren. De rand versiering in enkel rood.<br />

Merken M. 0. L. in blauw en 560 in rood.<br />

188. Bloempot_je met onderschotel. Decor: Kapellen in kleuren<br />

en met reliefs.<br />

Merken: M. 0. L. in zwart en in blauw.<br />

189. Schenkkan en bale. Saksisch decor, Vergeetmijnie~jes in<br />

kleuren.<br />

Merken: • M 0 Lin blauw enD (Daeuber ?) gegmveerd.<br />

1\:lO. Schenkkan en bak. Doorniksch decor. Bloemen in kleuren.<br />

De kan heeft de merken van Loosdrecht benevens dat van<br />

Amstel; de bak aileen Amstel. (Zie No 218).<br />

Doze kan was dus reeds in de Loosdrechtsche J'abriek gemaakt en<br />

hee£t men later in N.-Amstel hot mel"l< van Amstel er bi,igevoegcl.<br />

191. Scheerbekken. Saksisch decor. Bloemen in kleuren en reliefs.<br />

Merken: M 0 L in blauw.<br />

192. l'wee botervloot_jes met onderschotels en deksels. Bloemen<br />

in kleuren en reliefs.<br />

Merken : M 0 L in blauw.<br />

193. Souskom. Sa.ksisch decor. Bloemen in kleuren en relieh:s.<br />

Merk M: ol in blauw.<br />

194. Schaalije in den vorm van eene groote schelp met ver·<br />

schillende randen en kleuren en goud on bloemen. Relief·<br />

rand in goud. Grond getint.<br />

Merk: M 0 L in blauw.<br />

195. Melkpanneije met deksel. Bloemen in enkel rood. De tuit<br />

stelt een IndianenbJp voor in kleuren.<br />

Merk: L I I gegraveerd.<br />

Decor in eene kleur.<br />

19r/ Vijf kop_jes en schoteltjes van een groot theer:;ervies. Decor<br />

/' in bruin, landschappen uit Loosdrecht en do plassen. (Met<br />

bladmnden in groen en goud).<br />

Merk M: 0 L.


- 17-<br />

HJ7. Schaalt.Je met uitgeschulpten rand. Decor in bruin; land·<br />

schap met kasteel en ri vier.<br />

Merk M : 0 L in rood.<br />

198. Drie bloemenvaasjes. Decor in bruin; landschapjes met figuren.<br />

Merk M: 0 L in blttuw.<br />

19~. Melkpanneije met de 1 .-sel. Decor in bruin met reliefs.<br />

Merk : M 0 L in blauw.<br />

:ZOO,<br />

Twee borden, decor in groen. Bloemen en reliefs.<br />

Merk: M 0 L in blauw.<br />

201. 'l'wee botervlooijes met deksels. Decor in groen. Bloemen.<br />

Merk M : 0 L in bruin.<br />

202. Vier eierdopjes, decor in rood. Figuurtjes.<br />

Merk M: 0 L in blauw.<br />

200. Roompoije met deksel. Doorniksch decor.<br />

Merk M: 0. L<br />

:204. Bloemvaasje. Decor in rood. Landschapje.<br />

M : 0 L. in blauw.<br />

205. 4 kopjes eu schotelt)'es. Hochst decor in rood. Bloemen.<br />

Merk: gedeeltelijk M 0 L en gedeeltelijk Weesp.<br />

20o. 6 Oesterschelpen. Sa.ksisch decor in blauw. Bloemen.<br />

M'erk M : 0 L in blauw.<br />

207. 6 kopjes en schotelijes. Saksisch decor in blauw. Bloemen.<br />

Merk M : 0 L in blauw.<br />

:208. Schaaltje Ovaal met geschulpten rand. Doorniksch decor<br />

in blauw. Bloemen.<br />

Merk: M 0 L.<br />

:20\:l. Groote pot met deksel. Doorniksch decor in blauw. Bloembouquetten.<br />

Merk: M 0 L.<br />

2JO. Bloempot. Chineesch decor van lange lijzen in blauw.<br />

Marken M: 0 L en M B beide gegra.veerd.<br />

211. Twee borden van een eetservies. Decor blauw ge~mailleenl.<br />

Losse bloemen en bloemenranken.<br />

Merk: M 0 L.<br />

212. Schenkkan. Doorniksch decor in blauw met goud en reliefs.<br />

Volkomen dezelfdo kan doch zondor goml onder Amstcl No. 219.<br />

213. Broodbak. Geheel wit en opengewerkt.<br />

Merk M: 0 L in blauw.<br />

214. Bonbons bakje. Geheel wit; opengewerkt,<br />

Merk M: 0 L in blauw.


- 18-<br />

214a. Bonbons ba~je. Geheel wit met mm!:lkoppen en relief.<br />

Merk : L; en Ooyevaar en blauw.<br />

Blijkbaar in wit aan de Haagschc £abrick ter decoratie gelevenl,<br />

die het echter wel ;v~tn haar merk voorzag doeh niet beschilderde.<br />

'>../ Biscuit buste van Johan van Oldenbarneveld. Op porseleinen<br />

/ ·J· voet.stuk, gedecoreerd met groeu en goud.<br />

Merk M: 0 L.<br />

Biscuit buste van Jhr. J. van der Capellen tot den Poll, op<br />

biscuit voetstuk.<br />

Niet gemerkt.<br />

Deze wit gelaten voctstukken waren blijkb~tar nog niet afgewerkt<br />

en oorspronkelijk bestemd om evenals d~tt van voorgaand nummcr<br />

gcdecoree1·d te worden. Vanclaar clat Cl' ook nog het mcrk niet op st~tat.<br />

C. Ouder- en Nieuwer-Amstel. (Zie inleiding,).<br />

\).y{ Bard met ri vierlandschap in kleuren. Fraaie rand in rood,<br />

/.. groen en goud.<br />

Merk: ,Amstel'' in blauw en F 3 in blauw dater hovendiAn<br />

nog gegraveerd op voorkomt. Wellicht uit Furstenberg,<br />

dat een gelijk merk had, ingevoerd porselein dat in de fabriek<br />

van Ouder-Amstel werd gedecoreerd.<br />

218. Schenkkan met bak. Bloemen in kleuren en reliefs Louis XV~<br />

De bak heeft enkel het merk ,Amstd" in blauw. De kan<br />

niet aileen ,Amstel" doch ook M 0 L in blauw en M 0 L<br />

gegraveerd, benevens nog eene B.<br />

L I<br />

De kan was dus nog afkomstig uit clc Loosdrechtschc £abriek en<br />

kwam met het matericel in de £a brick van 0 u de r-Ams t e 11 waar<br />

men er hot merk "Am s t c l" maar bijvoegde! (Zie No. 190).<br />

219. Schenkkan. Doorniksch dBcor in blauw, doch zonder goud.<br />

Reliefs. (Zie N°. 2121.<br />

Merk: ,Amstel', in blauw. Verder nog L 6 en B; beide<br />

gegraveerd; wat op Loosdrechtsch fabrikaat wijst. Het<br />

decor werd blijkbaar in Ouder·Amstel er op gezet met het<br />

merk ,Amstel''.<br />

220. Kom en 6 schotelt:jes. Vogels in kleuren op takken van goud.<br />

Merk: Amstel in zwart.<br />

221. Kop en schotel met landschap in kleuren.<br />

Merk : Amstel in rood.


19 -<br />

222. Inktkoker voorstellende Amor zUn gebroken boog beweE'l·<br />

nende ; in enkel wit met goud.<br />

Merk: Amstel in goud.<br />

IX. Oooisch Aardewerk.<br />

A. Amsterdam. (Zie inleiding).<br />

223. Schotel met het borstbeeld van Prins Willem III Koning<br />

van Engeland; in kleuren en rand van oranjeappels (?)en<br />

bladeren waarnaast de letters P W D 3. 17de eeuw.<br />

Merk: 0. in blauw.<br />

Een dergclijke schotel bevindt zich in de verzameling van den in·<br />

zender met het merk: de k r a a i en cl e h a an in b 1 au w. (Ziet<br />

hct ovcrgetrokken bijliggende mel'l


- 20-<br />

X. Zegels van de Vechtstreek en Gooiland. (1)<br />

A. Utrechtsche Kerken.<br />

227. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Maarten SIGIL­<br />

LUM ECCLESIAE M!l:TROPOLITANAE TRAJECTENSIS.<br />

St. Maarten; waaronder een wapenschild van Nellesteijn, (?)<br />

228. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Marie. SI CAPI·<br />

TULI ECCLESIAE BEATAE MARIAE TRAJECTENSIS.<br />

229. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Pieter. S CAPLI<br />

ECCL STI PF.TRI TRAIECTEN.<br />

200. Groot Gothisch zegel in roode was van St. Jan. S CAPITULI<br />

ECCLE:3IAE STI JOHIS TRAIECTENTIS.<br />

231. G1·oot Gothisch zegel in roode was van St. Salvator SIGILLUM<br />

CAPITULI ECCLESIAE SANCTI SALVATORIS TRAIEC­<br />

TENSIS.<br />

232. Gothisch zegel in groene was van het St Agnieten klooster.<br />

233. Gothisch geheimzegel in groene was van bet St. Agnieten<br />

klooster? S SECRETU CAP11'0L1 ECCLESIAE .... ?<br />

234, Gothisch ;:;egel in roode was van de St. Paulus AMij.<br />

235. St. Paulus Abdij 1654. Afdruk in groene was.<br />

236. St. Paulus Abdij. S ABBAT S PAULI 'l'RA AD FEVDA.<br />

237. Bisschopszegel van 1433. ,Rudolph van Diepholt bi der<br />

gnade Goeds ende des heiligen Stoel van Rome Elect. confirmeert<br />

van· Utrecht 1433". Afgietsel in gips.<br />

238. Bisschopszegel? van Jacob van Lichtenberg A 0 1499. Afgietsel<br />

in gips.<br />

239. Bisschopszegel van A 0 1425 ,Swoder Dei et Aplice sedes<br />

gratia Electus confirmatus Trajecten 1425.<br />

240.* Zegel van den aartsbisschop Pieter van Dishoek. ,SIG.<br />

ANTH. PETR. A. DISHOECK DUS AB OUTHUYSEN. P.<br />

G. PRAEPOS ET ARCHID. ECCL STI JOAN TRAIECT,<br />

1728".<br />

241.* Zegel van Johan de Milan Visconti, Conunnik van St. Marie,<br />

17de eenw, S. lOAN DE MJLAN, CANONIC! AD DIVAE<br />

MARIAE TRAIECT. Afdruk in lak van het koperen zegel.<br />

"Uit cen titelboexken iter overledencn" en eon: ,blazoonen der over-<br />

(1) De nummers waarbij een * staan zijn a£drukken van nog bestaande zogelstempels<br />

in particulier bezit.


-:21-<br />

let·en: )lilan.


- 22-<br />

268 Zegel van den Schout van Loosdrecht, 1729. ,COR~ELUS<br />

VAN STEENWLJK, SCHOUT IN DE LOOSDRECBT".<br />

264. Zegel van 1796 Mr. KRIJN HOOGEVEEN, SCHOUT VAN<br />

KIWONENBURG EN LOENEN. In roode was<br />

255. Zegel van A" 1581. ,lOHA~ VA~ DE GRAEFF, SCHOOT<br />

VAN JUTPHAES". In groene was.<br />

256. Gemeentezegel van Vrees·Nijck. In roods was.<br />

267. Zegel van v~·ouwe van de Haer .... DOU AG IEF E VA~<br />

HAER. In roode was.<br />

258. Zegel van Nellesteijn.<br />

259. Zegel van de stad Rhenen ,,SIGlLLU:\1 C[VITAT!S RE­<br />

NE~SIS."<br />

260. Zegel van Driebergen. , Plaatselijk Bestuur van Driebergen"<br />

In roode bk.<br />

261. A •. 1425. Acte van Overdracht dJor Herbert van r·amasth<br />

en Splinter van Otterspoer, Kerkmeesters van Jutphaes van<br />

een stuk land ,gelegen in Jans gerecht van Juttaes", aan<br />

Ludolf Backer ,canonic van Sint Jans te Utrecht". Hierin<br />

nog vermeld het land van ,Eerst van Herdenbroec". Met<br />

de afhangende zegels in groene was van Bartholomeus van<br />

Jutfaes. Schout en van Herman van den Rijn.<br />

262 A 0 • 1519. Zegel vau Christoffel van Mijnden in groene was<br />

af hangend van een Erfpachtsbrief. , Vrouwe Joest van<br />

Zweeten, huisvrou van den heer Willem van Alkemade,<br />

ridder .... aan de kerk te Loenen .... Voor Schepenen<br />

mn Loenen in den gerechte van Cronen burg zljn gekomen<br />

Claas Melisz en Jan die bastert . van der A, Kerkmeesters<br />

van Loenen .... gebeden Christoffel bastert van Mijnden<br />

onse sellout desen briei om ons te besegelen."<br />

263. A 0 1568. Fragment van een charter met afhangende zegels<br />

en handteekeningen; o.a. van Hubert, Rtlthasar en Adam<br />

van Bueren, Mnrgarit'1 van der Raer, Hubert van Boxmeer,<br />

Spe\jert enz.<br />

264 Charter met afhangende zegels, o.a· Zuijlen. 16ne eeuw.<br />

265. A". 1621. Leenbrief van 't Capittel van St. Jan te Utrecht,<br />

ten name van Leonard Cats, zoon vt,tn Cornelis Cats en<br />

onderteekend door Th. Hemnius (van Heurnen) als notaris<br />

van 't Capittel. Met het aflmngend zegel van bet Capittel<br />

in roode was.


- 23 -<br />

266. A•. 1633. Verleibrie( door Johan van den Bongardt, Stadhouder<br />

der leenen Vll.n den hove van Nijenrode, uit naam<br />

van Bernard van don Bongardt, Heer van Nijenrode, ter<br />

Lucht enz. voor Wybranrl. Wolffs, van land gelegen op<br />

Cortrijckerveld in he.t gerecht van Ruwiel. Met het afhangend<br />

zegel van B. v. d. Bongardt in roode was.<br />

207. A0• 10-±0. Leenbriefvan de Staten van den Lande van Utrecht<br />

van het Huis ,ten Enghe" enz. op Jhr. Frederik van Zuylen<br />

van Nijevelt, na docle van zijn vader Jl!r. Willem.<br />

:268. A 0 • 1G00. Volmacht van den Heer van Zuylen aan Monsr.<br />

Freclerik van Str:tnt. Sellout der stede VrPdeland om eene<br />

huijsinge aan te koopen st:tande ,over het casteel" en wel<br />

,soo goede coop als UEd. cont." "J[et het w;tpen in la1-.<br />

:269 A 0 • 16\JI. E1·(iwchtb1·ie{ van J ohan Fred erik v:m Z uylen<br />

Y:tn Ni.iv'alt tot Snaesborch, Heer van Wickefort, Rollant,<br />

enz. Met zijn afhangend regel in roode was.<br />

270. Ao. 1713. Beleening do:tr Dan:el de Milan Visconti, Baron<br />

des Heiligen Roomschen Rijks, Heer v:m de ridderhofstad<br />

Nijevelt enz., aan Jhr. Johan Fredenk van Heernskerk van<br />

BPekesteijn, Vrijheer van I'ncourt enz, met land te Odijk.<br />

271. Consent van 173-± van Diderik Johan Baron van Stepraet<br />

Vrijheer van den Doddendael, Heere tot Loenreslooth,<br />

Oucoop, ter Aa, den Slangenborg enz. Aan Jonkvrouwe<br />

Margaretha van Hoove; inzake een huis en erve. Met zijn<br />

afhangend zegel in roode was.<br />

272. Erfpachtbrief van 1757 van Jonkheer Anthony M3.rtinus<br />

van Zuylen van Nijvelt, Heer van de Haer enz. Van eene<br />

huysinge enz. onder den gerechte va.n Nieuw-MaarsEeiJeen.<br />

1\!et zijn afhangE'nd zegel in roode was.<br />

273. Transport- en er(pachtsbrief vttn 1770 van \lr. Andries J:m<br />

Strick van Linschoten. Heere van Loenreslooth. Clucoop,<br />

ter Aa enz. enz.; van land onder Loenref.'looth ten hehoeve<br />

van de gezusters Johanna Geertruid en Cornelia Marie van<br />

Alphen. l\Iet zijn afhangend zegel in roode was.<br />

~74. Transpm·t van 17!H van eene hofstede, tuin, stallinge enz.<br />

aan de Vecht onder Nienw-Maarsseveen g8naamd YTeeden­<br />

Hoop. ¥ et het afh:wgend zegel in roode was van de<br />

Heerlijkheid Maarsseveen.<br />

z7:S. Erfpachtbrief van 179-± van Jonkheer A. :\f. van Zuylen<br />

van Nievelt van grond op Gouclestein. :'!ret zijn afhargend


- 24-<br />

zegel in roode was, waarop zijn wapen driemaal is afgerlrukt.<br />

276. Erfpachtbrief van 1807 van den heer J. J. van Zuylen van<br />

Nyeveld van de Haer, Heer van de Raer cnz.; aan \'rouwe<br />

M. l\f. Pels, echtgenoote van den heer J. A. de Rieux. Van<br />

een stuk grond onder Nieuw-Maarsseveen. Met zijn afhangend<br />

zegel i'1 roode was.<br />

277. Promotiebul van de Utrechtscbe Universiteit van 1603 voor<br />

Jan Goyer uit Utrecht. Met bet zegel in bruine was.<br />

278. Grootzegel van Holland, 17de eeuw; in roode was.<br />

279. Zegel van West-Friesland en Noord-Halland.<br />

280. Zegel van bet Hof van Holland, 17do eeu w.<br />

281. Zegel va[,l Holland. J7de eeuw.<br />

282. "Olein zegel (van Holland) 150 gld 1695."<br />

283. , Olein zegel (var. HolLmd) 24 st. 1798.<br />

284. Zegel van Amsterd:nn, 17de eeuw. ,SrGrLLU~1 OPPlDI<br />

AMSTERDA \I EN SIS."<br />

285. Zegel van Amsterdam, anders dan voorgaand. 17de eeuw.<br />

286. Zegel van Amsterdam. nog anders. 17de eeuw.<br />

287. Zegel van Amsterdam, WBer anders. 17de eeuw.<br />

D. Zegels van bekende personen en diversen.<br />

288 Grootzegel van Koning Will em I. Met contmzegel In roo de was.<br />

289. Grootzegel van Koning Willem II, 1840, zonder keerzijde.<br />

Gemaakt door I. P. Schou berg. In roode was.<br />

290. Grootzegel v~tn Koning Willem III, 1849. Met keerzijde,<br />

door van der Kellen. In roode was.<br />

291.* Particulier zegel van Prins Frederik der Nederlanden. Afdruk<br />

in bk van bet gouden cachet.<br />

2\-!2*. Zegel van een der vrouwelijke leden van Nassau la Lecq.<br />

Afdruk in ;ak van het zilveren cachet.<br />

293*. Zegel van Johan de Witt.Atdruk in lak mn hetzilveren cachet.<br />

294.* Particnlier zegel van Admirafl,] Arnold Zoutman, bevelhebber<br />

in den slag bij Doggersbank. Afdruk in lak van het gouden<br />

cachet.<br />

295*. Particulier zegel van A. F. J. A. Graaf van den Duyn van<br />

Maasdam (A 0 • 1813). Afdruk in lak van het gouden cachet.<br />

296.*. Geheimzegel van Karel den Stoute. ,8. SEURETUM KAROLI<br />

DPC[S DUHGUNrliE LOTHARIGIE BRABANTIE LDI-


- 25-<br />

BURGlE LUXEMRURGIE OOMT FLAND''. Afdruk in lak<br />

van bet bronzen zegel.<br />

297•. Zegel van Graaf van Metternich. .FRANZ LUDWIG DES<br />

H. R. REIORS GRAF V. METTERNICH WINNENBURG<br />

....... STEIN DOM SCHOLASTER ZU MAINZ. 1777.<br />

Afdruk in lak van het koperen zegel.<br />

:398•. Ow·olingisch Kloosterzegel met 2 onderzegels die op den·<br />

zelfden :::tempel staan. sstc tot lQ


- 26-<br />

XI. Voorwerpen op den ,Sijpesteijn" opgegraven.<br />

305. Steenen kogels en werpsteenen, Opgegraven A 0 • 1901.<br />

306. I-Iandboeien, J()de eeuw. Opgegraven A 0 1902.<br />

307. Groote tang voor paardensmeden, 17


-- 27 -<br />

:322. G~·oote pot van Japansch donkerbruin aardewerk met versiering<br />

van reliefmedaillons met dierfiguren. Hoogte 88 c:\J.<br />

321:1. Groote pot van Japansch lichtbruin aardewerk met ornament<br />

en relief. Hoogte 89 eM.<br />

824. Vitrine. Midden 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!