Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Schaal 1-5 9.648 199

Schaal 1-5 9.648 199 2%** Schaal 6-9 49.484 2.498 5% Schaal 10-13 49.813 5.150 10% Schaal 14+ 7.734 664 9% ** De groep ‘schaal 1 t/m 5’ wordt uitgesplitst, ondanks dat maar 2% van de mensen in deze groep is bereikt, omdat 199 reacties wel een beeld kunnen geven. Beleid 12.121 1.098 9% Staf 9.448 1.019 11% Uitvoering 57.182 3.206 6% Toezicht 37.926 2.239 6% Overig*** n.v.t 942 n.v.t. *** De officiële indeling van BZK kent geen categorie ‘werkplek overig’. Respondenten moesten in de survey echter zelf aangeven in welke werkplekcategorie zij vallen. 1.4. Opbouw van dit rapport Dit rapport bevat de opvallende uitkomsten van de survey. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vragen ‘Wat vind je belangrijk in een baan?’, ‘Hoe tevreden ben je daarover bij de overheid?’, ‘Welke inhoudelijke ideeën steun je?’ en ‘Heb je zelf nog ideeën?’. In hoofdstuk 3 staan de vragen centraal ‘Hoe wil je het liefst betrokken worden?’ en ‘Welke ideeën over inspraak steun je?’. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de behoeften van verschillende groepen ambtenaren en een eerste aanzet gegeven voor een vervolg. Het rapport eindigt met een pleidooi voor meer nieuwsgierigheid van de initiatiefnemers. Op verschillende plaatsen worden respondenten geciteerd ter duiding en illustratie. Deze teksten zijn afkomstig uit de open velden van de survey. Alle reacties zijn doorgenomen en gecategoriseerd en de best verwoorde of meest representatieve reacties per categorie zijn in het verslag opgenomen. Waar de reacties niet aansloten op een reeds besproken vraag of onderwerp uit de survey, is er een aparte paragraaf aan gewijd. 9

2. In afwachting van moderne arbeidsvoorwaarden 2.1. Wat ambtenaren belangrijk vinden in een baan Respondenten is gevraagd wat zij vooral belangrijk vinden in een baan. Zij konden kiezen uit meerdere opties of zelf een antwoord formuleren. Vrijwel alle respondenten gaven een antwoord dat te maken heeft met de kwaliteit van het werk, vaak gecombineerd met ‘salaris en pensioenregeling’ en/of ’baanzekerheid’. Via de open velden gaven de respondenten verder aan plezierig werk, een fijne werkomgeving, waardering van anderen en een goede werk-privébalans belangrijk te vinden. De wensen en behoeften van ambtenaren verschillen sterk per generatie. Ambtenaren tot 45 jaar gaven vaker aan persoonlijke ontwikkeling, uitdaging en doorgroeikansen belangrijk te vinden. Ambtenaren tussen 45 en 54 vinden vooral autonomie en baanzekerheid belangrijk. Salaris en pensioenregeling zijn voor alle ambtenaren van belang. (zie figuur 5) Dit beeld is stabiel voor alle type werkplekken en schalen. Een andere uitschieter is ‘werken voor het publieke belang’: dat werd vooral belangrijk gevonden door medewerkers vanaf schaal 10 en beleidsmedewerkers. 10

JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Jongeren en geld - Crioc
Themarapport_Overgewicht
Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor
Vitamientje Ten Oudenvoorde oktober 2016
JEUGDMONITOR PROVINCIE GRONINGEN 2012
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Najaar 2011 - Dorcas
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
rapp-2016-15
Nes Ammim, bestaat dat nog?
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
vzw Kinderkankerfonds bestaat 20 jaar
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR