Views
2 years ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

“Biedt uitzendkrachten

“Biedt uitzendkrachten (jongeren) welke goed werk verrichten ook een kans op een baan binnen de overheid. Vaak hebben ze veel kennis van zaken en zijn ze goed gemotiveerd. Helaas zie ik vaak dat na een aantal maanden / contracten deze personen óf zelf weg gaan (vanwege geen kans op een baan binnen het Rijk) óf ze niet meer hoeven te komen omdat ze anders aangenomen moeten worden.” - 25 t/m 34 jaar, schaal 6-9 “Ik vind dat jongeren geen ambtenaar moeten worden. Eerst praktijkervaring opdoen c.q. het vak leren bij het bedrijfsleven, en dan op latere leeftijd naar de Opdrachtgever/Beleidsmaker/Overheid. Dus geen mensen met minder werkervaring dan 10 jaar aannemen.” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “De jeugdwerkloosheid is hoog, de kansen op werkzekerheid is beperkt. Tegelijkertijd moeten ouderen langer doorwerken. Betekent dat er verdringing plaatsvindt waarbij hoger opgeleide jongeren lager geschoold werk gaan doen. Op korte termijn is langer doorwerken misschien goedkoper, maar op de langere termijn, zeker als je alle sociale effecten meeneemt, zouden de maatschappelijke kosten van langer doorwerken weleens veel hoger kunnen zijn dan wanneer ouderen plaats maken voor jongeren. […]” - Rijksambtenaar, 55 jaar of ouder, schaal 14-18 “Geef oudere collega's een vrijere rol, zonder vaste formatieplekken te bezetten. Daardoor kan de organisatie gebruik blijven maken van de opgebouwde kennis en ontstaat er ruimte voor jongere mensen. Denk aan meester-gezel constructies, (on-)gevraagde advisering op inhoud (en/of proces) e.d.” - Staffunctionaris, 55 jaar of ouder, schaal 14-18 “Het idee om meer jongeren aan te nemen onderschrijf ik helemaal. Ik zou zelfs het minimumloon van mijn salaris af willen laten trekken als er een sluitende afspraak zou liggen voor het aannemen van een jonge medewerker. Het doet pijn dat er cohorten schoolverlaters aan de kant blijven staan terwijl ouderen zo nodig tot 67 moeten doorwerken!” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, schaal 14-18 4.3. Maatwerk voor ouderen Een groot aantal oudere respondenten pleit voor een goed seniorenbeleid, uiteenlopend van keuzevrijheid tot behoud van de PAS-regeling en verlaging van de AOW-leeftijd. Sommigen van de respondenten werken al ruim 45 jaar bij het rijk en geven aan dat de omschakeling naar langer werken voor hen mentaal en fysiek belastend is. Meerdere respondenten geven aan dat constructies nodig zijn om het werk goed vol te kunnen houden, en daar best salaris of pensioen voor in te willen leveren. Zij stellen dat de default al veranderd is, en dat maatwerk nu moet mogelijk moet zijn. Hierbij wordt ook de link gelegd met het moeten bieden van mantelzorg. 37

“Kom met een beter ouderenbeleid waarin je als oudere werknemer zelf je pakket kan kiezen als het gaat om haalbaarheid om (fulltime) te kunnen blijven werken op het gewenste niveau! Met name het gewenste niveau wordt veelal onderschat. Hierop is naar mijn idee maatwerk benodigd!” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “Biedt werknemers boven de 60 jaar de mogelijkheid te kunnen kiezen voor een maatwerkarrangement om vervroegd uit te treden. Niet iedereen wil blijven werken tot 67 jaar. Zelf heb ik het motto liever goede jaren aan de voorkant dan onzekerheid / slechte jaren aan de achterkant. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan van een volledig pensioen zou moeten kunnen genieten maar dat je kiest voor een bedrag waarmee je gelet op je eigen situatie gelet op de individuele behoeften kunt rondkomen.” - Medewerker uitvoering, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 “Er is een grote groep werknemers die jong zijn begonnen en nu ook langer door moeten werken door de pensioenplannen van het kabinet. Omdat vroeg stoppen veel geld kost voor de betreffende persoon blijft men vaak hangen. Ik mis in het hele verhaal deze groep die (bijna gedwongen) richting 50 dienstjaren of meer gaat. […]” - Medewerker uitvoering, 45 t/m 54 jaar, schaal 6-9 “Door de overheid is langer werken als standaard gemarkeerd. Dit in tegenstelling tot de individuele medewerker die vaak eerder met pensioen wil gaan, ook als hij/zij dat grotendeels zelf moet financieren. Een regeling binnen de CAO (zoals verlof sparen of een variant op de levensloopregeling) zou hierbij de fiscale pijn kunnen verlichten.” - Overig, 45 t/m 54 jaar, schaal 6-9 “Maak het mogelijk om zonder gezichtsverlies minder verantwoordelijkheden op je te nemen, vanwege ouderdom, mantelzorg, kinderen. Het idee van steeds alleen maar blijven groeien in schaal en verantwoordelijkheden, lijkt achterhaald” - Beleidsmedewerker, 25 t/m 34 jaar, schaal 10-13 “[…] zie iemand van 45 jaar niet als een oudere werknemer. Deze werknemer heeft nog 22 jaar te werken. […]” - Stafmedewerker, 55 jaar of ouder, schaal 10-13 4.4. Luisteren naar lagere schalen Respondenten in de laagste schalen zijn veel minder tevreden bij de overheid dan hun hoger ingeschaalde collega’s. (zie figuur 21) Uit de respons wordt niet volledig duidelijk waar dit door komt (zie wel paragraaf 2.2 over doorgroeimogelijkheden). Van deze groep wordt soms veel verwacht op het gebied van mobiliteit en flexibiliteit bij reorganisaties. Des te opvallender is het dat een aanzienlijk deel aangeeft onvoldoende uitdaging te zien in de huidige functie. Baanzekerheid lijkt hen niet in de weg te staan. Mogelijk vormt een gebrek aan doorgroeimogelijkheden en een gemis aan begeleiding, coaching en feedback voor deze groep een extra drempel voor mobiliteit (zie paragraaf 2.6) Figuur 21. Ontevredenheid vergeleken 38

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jongeren en geld - Crioc
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Themarapport_Overgewicht
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
In 2013 bestaat de Pauluskerk 50 jaar. Daar zal op een aantal ...
Kinderknipsalon Pluk bestaat 5 jaar Prijswinnaars kleurplaat ...
BREDEVOORTS NIEUWS BESTAAT DIT JAAR 25 JAAR !!!
Beste gast, Hotel De Korenbeurs bestaat dit jaar 125 jaar, wij gaan ...
2016-2017_Masterproef_Coen Nele_Masterproefbundel
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
interactievaardigheden
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...
Tienerseks; vormen van instrumentele seks onder tieners - WODC
2008 / Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies geworden
11.12.15 - Persstatement InCompany onderzoek ... - Vebego