Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Ontevreden over Lage

Ontevreden over Lage schalen (schaal 1-5) Hogere schalen (schaal 11+) Doorgroeikansen 68% 45% Salarisontwikkeling 63% 35% Begeleiding, coaching, feedback 40% 40% Uitdaging 40% 10% Autonomie 36% 10% Baanzekerheid 25% 8% 4.5. Goed werkgeverschap buiten de cao Niet alles moet of kan in een cao geregeld worden. Zo wijzen verschillende respondenten op de rol van leidinggevenden en HRM-afdelingen op thema’s als persoonlijke ontwikkeling, doorgroeikansen, mobiliteit en prestatiebeloning. Inspanning op basis van de behoeften van rijksambtenaren kan dus op meerdere niveaus. Verschillende respondenten wijzen er op dat normen van goed werkgeverschap, waaronder zorgvuldigheid en gelijke behandeling, nog belangrijker worden met eventuele nieuwe afspraken over persoonlijke ontwikkeling, prestatiebeloning, demotie en mobiliteit. Investeren in de kwaliteit van het personeelsmanagement lijkt daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor breed draagvlak voor modernisering. “Ik weet niet hoe het in arbeidsvoorwaarden te verwerken, maar de kansen voor medewerkers binnen de belastingdienst zijn significant verschillend. Ben je goed in netwerken en gewenst gedrag vertonen naar je manager, dan krijg je (dure) opleiding(en) en zijn er veel mogelijkheden voor mobiliteit (buiten de formele procedures om). Heb je dat niet, of kom je daar vanwege je functie niet aan toe, dan zijn je kansen op doorgroei, opleiding en mobiliteit in hoge mate beperkt. Deze zaken zouden veel meer losgekoppeld moeten worden van je manager, zodat je gewoon recht hebt op bepaalde zaken. Zoals ik al zei, ik weet niet hoe dit terecht zou moeten komen in arbeidsvoorwaarden, maar is volgens mij wel een essentiële beperking in de huidige situatie.” - Staffunctionaris, 45 t/m 54 jaar, schaal 14-18 “[…] De vraag is of het nodig is om persoonlijke ontwikkeling/scholing etc. via CAO te regelen; zijn eigenlijk onderwerpen die tussen manager-medewerker aan de orde moeten zijn. Heel veel ligt in/aan het gesprek tussen medewerker-manager!” - Staffunctionaris, 45 t/m 54 jaar, schaal 10-13 39

5. Pleidooi voor meer nieuwsgierigheid naar elkaar Wij, de initiatiefnemers, zijn dit onderzoek gestart omdat wij merkten dat er onvoldoende zicht is op de verschillende behoeften van ambtenaren. Immers, dé ambtenaar bestaat niet. Wij zagen, en zien, onszelf niet als de meest aangewezen partij om dit soort onderzoeken uit te voeren. Door te laten zien wat de meerwaarde is van een survey als deze, hopen wij anderen te inspireren om dit initiatief navolging te geven. Een pleidooi voor nieuwsgierigheid dus. Collega’s mogen nieuwsgieriger zijn naar wat hen bindt. Vooral ambtenaren onder de 45 hebben meer met elkaar gemeen dan zij denken, en zouden baat kunnen hebben bij vormen van zelforganisatie. De ambtenaren die wel georganiseerd zijn, de vakbondsleden, zouden meer collega’s kunnen betrekken door vernieuwing van inspraakmodellen te stimuleren. Een survey als deze kan bijdragen aan begrip voor elkaars belangen en gezamenlijk optrekken. Vakbondsbestuurders kunnen profiteren van inzichten in hoe ambtenaren betrokken of vertegenwoordigd willen worden. Als er kritiek is op vakbonden reageren hun bestuurders vaak verdedigend. De vakbondsbestuurders miskennen daarmee hun eigen rol: als zij meer mensen weten te betrekken, gaat de invloed van vakbonden omhoog en kan de contributie omlaag. Een survey als deze kan dienen als marktonderzoek naar wat daar op de langere termijn voor nodig is. De minister van rijksdienst kan zijn doelen behalen door oog te hebben voor de mens achter het werk. Juist als de financiële middelen beperkt zijn, is het zaak om gericht te investeren om de kwaliteit van de overheid op peil te houden. Door de behoeften van ambtenaren als uitgangspunt te nemen wordt het makkelijker en goedkoper om goede mensen te behouden, reorganisaties in goede banen te leiden en de volle arbeidscapaciteit te benutten. Een survey als deze geeft een beeld van dergelijke behoeften van verschillende groepen ambtenaren. De sociale partners kunnen nieuwsgieriger zijn naar waar gedeelde belangen zitten. Op 1 januari 2017 verloopt de cao Rijk en ruim 8.500 rijksambtenaren aangegeven waar zij behoefte aan hebben of eigen ideeën ingestuurd. Het is nu de verantwoordelijkheid van de sociale partners om daar samen uit te komen. Een survey als deze geeft partijen de kans om tot een gedeelde visie op de organisatie te komen en te puzzelen naar oplossingen die gunstig zijn voor iedereen. Dat hoeft niet in één cao, maar wij hopen in 2017 het antwoord te zien op de vraag: “Wat kunnen wij nu al wel regelen?” De resultaten van dit onderzoek, inclusief de onderliggende geanonimiseerde data en dit pleidooi, zijn op 27 oktober 2016 aangeboden aan de mensen die plaatsnemen aan de onderhandelingstafel voor de nieuwe cao Rijk. 40

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jongeren en geld - Crioc
Themarapport_Overgewicht
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon