Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

Pleidooi voor meer

Pleidooi voor meer nieuwsgierigheid Dit initiatief komt van drie ambtenaren die dit onderzoek vrijwillig en in hun eigen tijd hebben gedaan. Zij merkten dat er onvoldoende zicht is op de verschillende behoeften van ambtenaren. Dé ambtenaar bestaat immers niet. Door te laten zien wat de meerwaarde is van een survey als deze, hopen zij collega’s, vakbondsbestuurders en de werkgever te inspireren tot nieuwsgierigheid naar elkaar en navolging van dit initiatief in de toekomst. Het laatste woord is gericht aan de sociale partners. 8.500 rijksambtenaren hebben aangegeven waar zij behoefte aan hebben. Dat geeft de sociale partners de kans om te puzzelen naar oplossingen die gunstig zijn voor iedereen. Dat hoeft niet in één cao, maar de initiatiefnemers hopen in 2017 het antwoord te zien op de vraag: “Wat kunnen wij nu al wel regelen?” 5

1. Inleiding 1.1. Achtergrond van de survey De aanleiding voor deze survey is dat het inmiddels 10 jaar geleden is dat er afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van Rijksambtenaren buiten loon en werkzekerheid. Na het aflopen van de cao 2007-2010 is hier niet meer over gesproken door de partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn: de minister van Wonen en Rijksdienst en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC Rijksvakbonden. De reden daarvoor was onenigheid over loon, vanwege het vasthouden van de minister aan een nullijn. Eind 2015 is deze patstelling doorbroken met een akkoord over het loon voor 2016. In dat akkoord is afgesproken dat in 2016 verkend wordt wat nodig is om de rijksdienst aantrekkelijk te houden als werkgever en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Het initiatief voor deze survey komt van een kleine groep Rijksambtenaren. 1 Zij werden het afgelopen jaar regelmatig benaderd om mee te praten over arbeidsvoorwaarden, nadat zij een petitie hadden verspreid genaamd “Moderniseer de arbeidsvoorwaarden van Rijksambtenaren”, die eind 2015 door 100+ ambtenaren van 10 verschillende ministeries werd ondertekend. De initiatiefnemers concludeerden uit de gesprekken die volgden dat meer inzicht nodig is in waar ambtenaren behoefte aan hebben. Zij organiseerden daarom in mei 2016 een ronde tafel met vertegenwoordigers van vakbonden, jongerenbonden en jonge ambtenarennetwerken, over de vraag hoe ambtenaren beter betrokken kunnen worden bij hun arbeidsvoorwaarden. Tijdens die bijeenkomst ontstond het idee voor ‘Jouw Digitale Stem’, een digitaal platform waarop iedere ambtenaar zijn mening kan geven over de eigen arbeidsvoorwaarden. Het doel van dit initiatief is bijdragen aan nieuwe afspraken door inzicht te geven in de behoeften van ambtenaren. Een subdoel is aandacht vragen voor inspraak voor iedereen. Immers, voor het maken van goede afspraken is nieuwsgierigheid naar elkaar onmisbaar. 1.2. Opbouw van de survey Op www.caoRijk2017.nl konden Rijksambtenaren twee weken lang een survey invullen, getiteld ‘Jouw Digitale Stem’. (zie figuur 1) De survey bestond uit vijf soorten vragen: - Wat vind je belangrijk in een baan? - Hoe tevreden ben je daarover in je huidige functie? - Welke ideeën voor de nieuwe cao steun je, welke niet? - Hoe wil je betrokken en/of vertegenwoordigd worden? - Wat zijn je achtergrondkenmerken? De keuze voor bepaalde onderwerpen en stellingen was gebaseerd op de formele inzetbrieven van de minister en de vakbonden uit 2015, het Jongerenakkoord (2015) van FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals en AWVN Young HR en de petitie “Moderniseer de arbeidsvoorwaarden van Rijksambtenaren” (2015). Om ruimte te laten voor eigen 1 Dit is een vrijwillig initiatief, uitgevoerd in eigen tijd en uit eigen middelen. 6

Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend ... - WODC
Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...