Views
1 year ago

De ambtenaar bestaat niet (2016)

8.500 rijksambtenaren over hun arbeidsvoorwaarden

antwoorden konden

antwoorden konden respondenten via open velden ook zelf formuleren wat zij belangrijk vonden, wat zij in de nieuwe cao geregeld wilden zien, en hoe zij betrokken wilden blijven. Alle rijksambtenaren waren doelgroep. Om zoveel mogelijk rijksambtenaren te bereiken is de survey verspreid via o.a. intranet (Rijksportaal), departementale ondernemingsraden, vakbond CMHF, jonge ambtenarennetwerken en de jongerenbonden FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals, HRM-afdelingen, websites als binnenlandsbestuur.nl, social media en grote aantallen collega’s. Figuur 1. Screenshots van de survey ‘Jouw Digitale Stem’ 1.3. Representativiteit van de respons In totaal zijn 8.707 ingevulde formulieren geregistreerd, waarvan 8.537 respondenten aangaven op dit moment rijksambtenaar te zijn. 2 1.500 van deze rijksambtenaren hebben in naast het invullen van de voorgelegde vragen via de open velden ook eigen antwoorden geformuleerd of hun antwoord toegelicht. 2 Van de overige 170 respondenten geven 25 aan elders ambtenaar te zijn en 22 rijksambtenaar te zijn geweest. Wie de overige respondenten zijn is onbekend. In dit rapport zijn alleen de antwoorden van rijksambtenaren meegenomen. 7

De survey blijkt behoorlijk representatief voor de rijksdienst. Om de representativiteit te kunnen beoordelen zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten vergeleken met actuele cijfers van de rijksdienst, opgevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 3 Hieruit blijkt dat de steekproef een goede verdeling van respondenten heeft naar onder meer leeftijd. (zie figuur 1) Wel zijn relatief iets meer ambtenaren in de hogere schalen bereikt. Gezien de grote aantallen respondenten is mogelijk om tevens betrouwbare uitspraken te doen over een aantal subgroepen. (zie figuur 3) In theorie was het mogelijk om de survey meerdere keren in te vullen, of om niet eerlijk te antwoorden. Ook kan de manier waarop vragen zijn geformuleerd invloed hebben gehad op de gegeven antwoorden. Er zijn verschillende controles uitgevoerd, zoals het monitoren van de respons, het uitkijken naar dubbelingen en het analyseren van de open antwoorden, en er is geen aanleiding gevonden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de data. Figuur 1. Verdeling naar leeftijd Figuur 2. Aantallen per subgroep Subgroep Aantal bij het Rijk Aantal in survey Percentage bereikt Rijksambtenaren 116.679 8.573 7% Leeftijd >25 1.019 80* 8% Leeftijd 25-34 15.351 1.296 8% Leeftijd 35-44 27.099 1.734 6% Leeftijd 45-54 37.410 2.534 7% Leeftijd 55+ 35.800 2.873 8% * De groep ‘leeftijd

Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
JJI de Hartelborgt - Inspectie Veiligheid en Justitie
Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jongeren en geld - Crioc
Themarapport_Overgewicht
Onderzoek Technologie & Innovatie in de technologische industrie
Wijkactieprogramma deel 1 downloaden - Nieuwland-Schiedam.nl
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Dé wandelaar bestaat niet - 10 wandelprofielen - Landelijk ...
Techware Telecom bestaat 12,5 jaar! - jez media services
NederlaNders & afval - NCDO
Jaarverslag 2009 deel 2 (Personeel) - Horizon College
Bestaat de excellente ambtenaar - Prof. dr. AFA Korsten
Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie
'DE' JONGERE BESTAAT NIET - Marije Cornelissen
De molenaar als ambtenaar, dat werkte niet - De Oud-Hagenaar
Wat is vuurwerk en waar bestaat het uit
Nes Ammim, bestaat dat nog?
MT - Verandermanagement bestaat niet - Target Point
Het Zuiderzeemuseum bestaat dit jaar zestig jaar als ...
AANDELENBEURS SHANGHAI BESTAAT ÉÉN JAAR
De ziekte van Alzheimer bestaat niet - Rene van Maarsseveen
Donderdag 7 mei, 9.00- 12.00 uur Dit examen bestaat uit 4 ... - NVON
Dit examen bestaat uit 4 opgaven Bijlagen: 1 antwoordpapier - Nvon