Amsterdamse courant

resources3.kb.nl

Amsterdamse courant

A ■»'

iy\%» N°. 'ï4| l

AMSTERDAMSE Donderdaegfe Courant.

PORTUGAL.

#■ 'isbor. rleh 25 oSober. Den 1$ deezer heeft men'hiet eert fwaere

E ftorm gehad , waei door 12 fcheepen op ftrand zyii geraekt;

aL-Vcindet dezelve zyn de fchepen de üniori Capt. ]ohn Credori ,'

tn deSt. jofeph Vierge de Rozirio , en St: Anthötiïö dé'Padni

Capt. Tem Jacquet Osnardóri, welke vol waretzyn. Het fchip de

Cezar jamesRöche heeft zyn boegfpriet en maften verloren,en dat

van Tj eert Janfz. zyn boegCpriel. Drie myléh vari Kaep Rozent

was door de VilTeis'gevonden een groote buot vaii één fchip', cri

♦ gefchut pootten. Hiet zyn gciiiiveert de fcheepen vari Thomas

Wood vm Aitikinten , David Keyth van Bailcta , Aridrew Hizdwood

en Thomas Wigtam van Tr'iriy , Chailcs Crugh van Mazigiqri

, Gcprgc Wils van Canfó , Francifco Poer' vau Mall'aga »

Ge'orge Butman vah Petfola , Teremias Druskil vin Körk', cri Aatoiiio

de Mclio vin de Eylandcn.

SPANJEN.

Cddixdin i* Oofober. In deze Bay zvn gearttveéit de (chepen viri

Eduaid de Ctas, Williim Jeo , Edward Powet, Robben Brooks,

en jóluuRobbertfz. van Tenaneuf, Róbbsn fones van Londen,,

en Bérnatd Pigni van Bajoene. Onder defcbeptn vanhier vertrokken

zyn dievan Lonis Laugict na Mariêillc , Diikßart na Duynkcrken

, (emes Cartol, john Rouw, en Thomas Jakfon na Oftende,

Coinelis Slikker en Jan Jaufz.Kléyn na déLevant, Dhk van

den Bos ria Amfterdam , enfhilippe deFresnc na Sr. Malo-

Sevtlten'den eerften November. Van den GoUvetneni Vin Ceutl heeft

tuen tydïng dit'de Mooren zedeit dat dezelve den 17 van de vet-.

lecden maend geflagert waten , nietweedei te vo'orfchyn zyn gekomen

, én dit mcii alles ih góéde ftaet als nog ber.at , onder andere

alle dé bttyrenpoften. Vari den Gouverneur van Orin heeft

jneft ihsgelyks ryding , dat zig de Mooren aldaer Uil hielden ; dat

alletfe buyre'ii forten en poften als nog wél bezorgt wartri, én dit

men in'alles wél op zyn hoede was. ...

Varthagena-rten 5 November. Hét' eerfte feennrs van bier na Oran

gezonden , is ildaer behouden gearriveerd : Niettegcnftaende de

Mboren in de byzondeieaenvallen op de killeden vm St, Philippe

en St. Croix met een confiderabél véilies waren afgefiagen geworden

, égrer hadden dezelve het laetftgenoemde kafted nógniacls

aerigetift cri beklommen ) dog zy wiren weder ni een fcheip g«vcgt,

gcrepouffeerd.

'

1 ' ■'-'.'. ''-.■"-■

Midriifden é Ntovembèr. De Kohing die te Seviiïi aen zinkingen

orfpaslyk geWceft ,- dog daer viti herfteld is, beeft aen den Graef

van Rboietnbtirg extraord.Ambaffadcur van Vtankryk , gehoor

gégeev'en".' Vari Oran heeft men ,- dit de Mooren de brlcegering

vin die plaets mer 2'Leegeis hadden begonnen , her éefie gecom,

mandeen dóór Bigotilho géweeze Gouverneur van dis plaets, en

het andere door de ïö'oii van wylen deh Dey van Algiers: Dat de

Marquis'v'ah Sta. Cruz 2 dnyzehd vyfhohdétd man van zyn gnarhïzoen

gédeticheéit héßbende, om een corivoy dat hy binnen

het fort vari Sta. Crux wilde do'én brengen , te geleyden, de Mooren

het cfcètte hadden aengetaft ; dat de actie in den beginne zeet

Wéévig wis ; dog dat dé Spinjieiden de Bajonet op de Snaphüen

gezet hebbende , de Mooren de vlugt hadden genörüéfl, ri.i'izoó

man achtergdatente hebben ; en dat het coiivoy in hei fort was

gekomen ,' 'welkers BfefTen die 'ér eetiige dagen te vooren door de

gelovigen in-gemaekt watefi i men herfteld hadde : dat de Mootén'

zedert die actrp een'gewigtigepoft hadden vetmeefterd , die dé

coriimühicatie "tuftertén dé ftad en het fort wegnam ; dat die poll.

ri iet verre van zee zynde, eenige Spaenfe oorlogfchépén vin Allikanten

gearriveerd , dé vyaridén met hun kinon hidden vcrjiegd :

dat de anilléry der ongelovigen zeel liegt was-, dit zy om amrriu-,

nirie vari tfotldg waren vetleegen , éh dat meri door een Defericut

had vétftieri ; dit' teAlgiers een Divan was gehouden , waer Iri de

nieuwe Dey fécouis liad'verzogt, om de bdeegerinsj van Ocori te

continuecréri , dog dat dé andere Höoftfen dei Regeeriiig hidden

veitoont dat hef -eén ligrvietdige ó'ndeineeming was , enonruog"dyk

die plaets te herwinnen , fo ling dé legeering geen vloot

zWde K-ebberi", om de ienkonift Vin fecoürs te belirten: Men

vocgd 'er by , dat de Marquis vin Sta. Crux gerefólvecit wis,, de..

Mooren in hurine trancheéh aen te taffen , en ze te noodzaken de |

bdéegefing op té brcéken , fo dta hy het fecouts van' ttoupen dat i

Ry van Birccloria én Allikanten veiwagre , zoude gekrecgen bcjjbêft.

dridertulfchen heeft meri van BarcelofiS, dat het groote

rranfpörr Van 5 of So«o man , toet veel voerried vin lee,vcnsmidV

delen en ifnmunitie van obrlog , na.de kuft vaft Afrika zeyliee

hg. Déwyl ons Hof' tydlng heeft dat eenige Chiiften fcheepen

ailétlcy krygs- cri mond behoeftens hd leegér der Mooren aeiï-

. hrachteri , wbrdén 9 Spaefife-erorlogfchei-pen uytgeiüft , oni OP de

kuftcn vin Barbaiyen te gaefi kinyfléu.

'■

" . ,;.

V RANKRYK.


I

Verfaillei den 20 November, tien 15 deezer vertrokken de Koning ;

en.de Koningin , 'vari. Fprifririeblcati', om «p het kadee! v.iri

J»étitbourg te gaeri vernachten ,' van waer ha'ét 'Majefteyten ïn

een en dezelve karos , den ?#< des avondsten s uuren,' alhier aen-

cjiiameri :' .Hiie Majefteyten genieten éeVvolkomen gezöh'dlieyd',

'

sis mé'cde de Dauphin'en de geheel* Kon'ipgl. firriilie , 'uyrge'hotoen

de Hertog Vin AnjtnL' "Dm 19, had de Marquis deRbilighar),

AmbafTidcur des Konings vin Sardaigne , in een ilepéfidè ibuwïnïritét

paiticul'icr gehoor by den Koning, waer Iri hy dé dood

.tan Koning Vietotr Amadeus plegtclyk bekerid rhaekte : Hy: wïèrS'

tot dit gehoor Jirgeleyd'dooi icri Ridfér dè'Siiii&ot'ZnKiïi&éui,'

der Ambafiad'éiirs , dewelke lierri in 't vervolg tet audiëntievah de

Koningin br'agt, als meede tot die vari den Dauphin , den Hertog

Van iKjL,m en van Mcsdames van Viankiyk. Reeden heeft de Koning

den «iepen"rouw over liet gerri. ftcrfval ae'ngehómen.

Parys &n zi November. Daei loopt een geiugt dat de Heitog

'

vin

.Anjou de kindérpokjehs heeft gekieegeh, en dat in dit gevil de -

.Dauphin en Meso'ames vap Vrariktyk , In het Pileys vah dé Thuilleiies

zullen komen refidecien. De Heitog van Oileans die vari

zyn'laeifte pnp'ïslykheid volkomen herfteld is , zal eeiftdaegs ttyt

d,c Abdyevan Sta.Genevieve , in het Paléys Röyal tè rog komen :

Me» deed den 17 , in*die Abdye gioóre vieugdcteekenen over dé

herftdling vari dien Prins ;' men zong Het Te Dctim in Miilic'o , in

■ dï kerk van die Héylige, weikeis voeren toen ontdekt had '? in 't

vervolg had men's avonds groote Illuminatien in dié Abdye , en

dnrr orntrrm , ferwj'l men eenige rfiöbrdflageri e» viiurpylctt

"

iftlak. De Kardinael de Fléury die den 1; vin FonrainebléauV: >

vertrok , gOngop'Két kaftcel'v'ah Savigny 6y deiiAertsbiiichop vari

Parys vcriiag>eb , -

ert dcli volgenden dag begaf hy zigm zyn huys

van IfTy , alwaer zyn Etriin. tot den iS is géblteveh ,

by

latende zig

de aenkomft van hiinne Majefteyten te Vetfail les vinden. Den,.' ■'

" '.* déCTCr deed de Koninglyke Accademié der Opfchriften en fnye

'

Letteren weder haer opentlyke intrecde : De Kardihiél van POlign'ic

préïideerde 'er, en de Heer Freiet Lid vari die Accademié ,

deed een leèdénvo-ring over een nieuw Siftefni der horneten , het

welk in 't algemeen toegejuicht wierd. Hier bevind zig een particulier

die voorgéefd het geheim gevonden te hebben tan een lamp

tekonnen maken die altóps btand , zonder dit de pit.df de rog-

tighcid die 'er in is, verteerd werden ; wier van men eerftdac-s ,

de Uitlegging zal doen. De Maetfcbalkin van Bouflersén Madam.

d'Angervilliers die te Fonrainebleau zeer krank hebben gcleègcn ",

zyn aen de becterhahd. De Alaerfchalk van Villars hield den 18

het Getegtshof der Maerfchalken van Vrmkryk. De Heer de Mo.

ris Directeur vin de Comp: der Indien, en Thiefbriér vin de Hertogin

Wed. van Boutbon; dfh i 7 het lietfte kerkgeregt Ontfangen

hebbende, öiérf giftéren mc/rgen. Vau.Sr. Malp weid gefchre-

*eri, dat zig daer een Compagnie opdoed , dewelke ;ptéfcnt,rerd

jacrlyki am den Koning 38 roillióencn livieü ie -.betalen , mits.

'de vier fs'.r. van her liyre vernietigende, in plaets van de generale

Pachters; die hiet meet dan 82 mlllibenen , vojgens.

hun contract vöör d* Pachten beraden; Eenige brieven;,

Provence todden , dit de Comsniflatis door den Raed van Staar'

benoerhd, tor het verder ondéizoek der zaken van Paier Giraid ,

'it Aix was wedergekeerd, na dat hy alle dé gevangensin dié Prcn,

vintic verfpre-id zynde , hadJe gehoord : Dar de Hl. Le Biet , die

eenigen tyd op zyn Landgoed in Beity dooigcbtagt heeft, dierder».

"zoof 2s,.wiet cl Vetwagt -, dat men hem by zyn aenJtcwntt alle eéi->-

-bewyzingeti als Commindiiit vari de Piovintie- zoude bewyzen -

en darde'Buigery oidré had tegen die tyd inde wapenen te veifchyhen.

De hooge Geregtshovcrt en de. Magiftraet deezer ftad f

zutleri zig iri 'de aénftaende week ha Verftilles begeevèh , bm by

den Koning het compliment van löüw-beklag, ever de dóöd ran'

Koning Vi&bt , Gtootvidei van zyn Majèftèyt, af teleggen. Eergiltc.-en

feeft van Sta. Elizabcth Maenldag van de Koningin vart

Spanjen , on'tfing de jongeKoningin Wed. van Spanjen , de complimenten

van de bier zynde Grooten van Spanjcrr* eftvsri det

Ridders van het Güldé Vlies ; en de Marquis dè Cafte'llir gaf ttti

dien eyndé een heerlyk Feftyn aen gemelde Keereri ,-aen alle de-

*iéémde Minifteis en Grooten van ons Hof; maer dewyl 'er gerit

Dames tot zynent zyfij wierden 'er geene genoodigd. Een f etgiane

vin het regiment vari Boülónnois, oud 68 jaren , dr* koitëiingt

in 't hotel der Invalides was aengenoomen , door eenfoidrut kan,

't irgiment Frinfe gsrdés bdcedigd zyride , vogt met liera in-itak

hem dood. De tèlug roeping der gebaiwiene PicCdenteri.èn Raeds*

heèrefi vari't Patlentónt, is zuyver en eenyoudig gcfehied ~ zon.»

der van-fretvoorgevallene liét-mißtlete reppen-, invoegé dat .hesi

g:edeolie det L'cedeu vari 't Parlement , 'zig hier te rijg bevinden

, dog de dag van hunne w.edtt byeéhkonitt in 't Paleys, ij

nóg niet Advocaten die zedert langen tyd geen w.eiß

hadden , hebben weder begonnen vooï den grooten Raed en vóór;

het Chate?et te pleyten. .

, . Buffelden

.'..<

NEDERLANDEN.

24 November. Och 19, zy 11 dé'dc laetilc Gala dag , gif

'de Aertshertogin aen den Graef Visconti' tot het Vicwoyl'chap var*

Napels benoemt , éeri D'tarnante Gelp vari 2000 aflor.-, om zé!

rfp zyn hoed te dragen , 'déweiké'aen'dc Staat 'ufftouw van' haer

Doprlt. ,éie de rpoeyiegenoinen had van ze om de hoed tè dóen,

een Diamant-ring vari waérde die hy van zyn vinger trok i vereerde.

Zeeker Heer liet Donderdag zyn vrouw,'dewelke zeer fchooci

ïs,uyt enkde jaloufie gevangen ïéttenjdog men a'gt dat liv van diéV

„ziekte zal weiden gcricczéh. , dè-'or zé iri het vervolg wederom ie

èyfcheri , en fc.huld bekentenis vari zyn ligr-vaerdiglieid te doen. f

*; Graryefihage den 25 NojtemFèr. De 'Leden van baer'Ed. Gi. Mog:.

de Herren Sraien vah Holland én Weft Friesland , zullen iiiórgrri

vergaderen.VoUens'de' overgeleverde nominatie fo is de Mjgiftrart

deezer fte-cde gecontinueert , alleen jfict'die verandering 'j dardeiHeer

en Mr.van Kinfchor'is tierigeRelt rot t'rcfidtm Burgermcdtet,

én tcT Frilidor.i Schepen de Hr. êiVMi.VViilem Anin'oiiy

. . ' defi if, ttoyeAl-ti. In Tèflei zyn binnen de fchepen v-JÜ

lofeph d'Ür'culu , én Ar.thonïo de la Q,


'r.iiê öóftztt. Tot Alltkanttn»n geatritéett Jtttfchjpjtau Frediit

Enkes van .- . . , tot Bourdeaux JatqbCinrio ,en tot LiibSitt

Mathys Mollei van Peieisbuig. Het fchip van NicOliet de

Oude wis'van Allikanten herwaeidsve'mokkeii. Aen deeze ftad

is gekomen Intfchip van Diik Koopman van Biccmcn"....',

Napels den ' November. Vm Miliha hftcft men dat de Koning-van

Vrinuryk aen den Groot Meeftci zyü Pourrtsit met Diamanten

. zulks te beletten.

Romen

jonnet, had gezonden , uyt erkentenis vin de goede dienften die

"

xyn Emin. aen het efquadci vin zyn Mijt. , gedurende den ooilog

met Tripoli, in die haven had bcweczen.

■’ wtiken te Oneglii liet maken , zynde reeds de liTuyten voor 15

Milaan den 5 November. Men verftaet dat het Turinfe.Hof eenige

kanonnen apgciigt , 't welk deed denken dat het geni. Hof een

todégbiddc , om een weg na de kant della Pieve te openen , en

zulks niét doénlyk zynde , zonder hef gebied van Genua -af te

doen, heeft die Republyk troupen deiwaeidi gezonden ,'£m

den t November. Zatuidig morgen wieid ïn het Quitinael

wegens Alletheyligen kipdle gehouden', wier jn de Kardinael

Pet.ii de Mifïezong , dog de Paus verfcheên 'et nier wegens fwi-

..le.zii. Uingea., Soudig. leyde de Heer Colótmi zyn Hts. nienwe

Upper Hofuieeffer, den «cd if, en des namiddigs verfcheenen

niet. Dien avond lief gif de Kaïdiriad Cörfini een vilïte*en'< do's

Ka.dimckFïni (ovei het tegenwoordig Traetiet vin vergdyk met

hctTurirvte Hof) welke laetfte zig Maendag nimiddag Hteede by

degewoone Oiatic in het Romeinfc Collegie liet vinden. Mien-

'? dag Jiiorgcn wierd iv 't Quirinad Kipellegehoud'e» * ,t« gedlgienis

van de geftorvene». Xyn H. wil op eyge kedlea als niéede op

die dei Congregatie de Trtpagonde Fide , in Cjlabrien een Collegie

Itigten » tot opvoeding der Grikfe Catthofyken die dder gebooien

zyn : In het zelve zullen mede aengenomen weiden , die van de

Giiekfe «eik, als ze tot het Catholyke Geloof willen otetgien.

D'mgsdig morgen kon de Paus wegens zyn onpisT-ykheyd, de jief-

.

hkfe Piu.tyke kipdle i»' de kerk vin St. Cistoal Coifotei ootzack

van

j. VfjnlrCttft van dien Hïnïet bywöórfen.Wocnsdag gafde H: Vidtt itt

I hét bedde ae* zyttêMiiiiftets gehoor.' De Kndinael Guadagjii

1 blyff Ook krank. Woehsdag moigan vcrlchtencn 13 Katifinalen ia

de kapclle van 't Quiiinael , ter uytvactt vin de Oveilecde Piufcn»

I en Donderdig hield men gedagtenisvin ille de geftotve Kardina-

] len. Dien morgen zag men met groote verwondering de Piiocetfegemalinnc

van den Riddei van St. Joris , de zieken in. hei

Hofpitiel van St. Galiciae-bedienen. ..

Patmaden % November. De tydingen van de febade dooi de laetlri'

overfttooming der rivieren Magia , Veide, etc. , weiden hoe la'ngei

hoe droeviger, zynde een-gedeelte van 'tkloofter buyten Pc»tiemoli

met veele fchoone wyngactden , wier van de diuyf npgr

niergéfriecden was , weg gefpodd ; als mede veifcheide biuggcu

van Pentremoli, met hrt Mofpitil varv St. Amliomo, binnen lie.ltgemeldcplaets,

met alle de diei in zynde zieken , mitsgadeit de

kerk : 7 fonge dogieis die in een huys omttent dieriviei waren ,

'bleeven ouder d« puynhoop. Uit de rivier Mign heeft men \éci*

I kiften "met M«el 'en Kooien , een meenigte vaten met Wyn , 'en

kleine kiftjes met-geld gerifcht', en een gtoot getal Lyhen' zien

dryven , Waer onder eert oud mart dit een jongetje «aft iri zyn atmen

hield. In het Imd Filatiera heeft dezelve rivier Magn il "het

veldgewaï bedolven , en veele lriiyz'en geruïneerd ; hebbende de-

!' ze ©veiffroörnirig icn ille dé inwooïidélszulk eten fchrik veroor-

-T.r o kardiualen by de eerfte Vespers de Résuie', maét de Oude Vader

i ziekt, lis of zy'reeds op den o'cerdes doods waren. De Kir'di-

1' ti'ael Albetoni is hier dowr na Romen gekeerd , zynde dopt'du'

■ Infant Don Carlos met veel diftinclie te. Piacenza ónlfingenï*

doende hem aevens zig zitten , tciwyl hy wel een, ü&i nier

hem fptiU.

Livtrnt den t November.. De 4 hoofden der Corfcn zitten neig ir>

de veiling van Slvoni.

Vtnitsm den 1+November. Sondag vertrok de Heft Marco Fotc*nni

il»nieuweAmbalTideui van-onze Republyk , na Weenen."

Weentn dm 1y November. Gifteren vcirigteden haerKeyzeül. Mije-

] fteyten hun Godsdienft int kloolter Ncuburg wegens hetféeft

t van Leopcddus, en quamen hecden hiet terug.

Weid by dea«n.geidvcitcert , dat ten Comptoiie van den Heer Ó. va» Hogendopp , Onrfangér'Generael d»t Veiev-nigde Nedeiliudcn

in s Hage , werden afgeloft de Obligatién. genegotieert op de rtgten van de Feiten dePhilip en.de Marie op'de Schelde , geicgiltrecii,

tiu Fol. 7. A, tot Fol. 17 vct-tb-B, beide iricluys, met den lirtratk daet.op te goed , tot den vervaldig. in hettweede half jaer 1731, de»ii.lre.i

ve>oi afgeloft werien gelurudcn-, en werden de Houden det vooifz. Obligarien veraogt , aaerCapitael ca lnur.il op bet, tpoidig-

U tien Comptoire Gcnettel vocsjk. ie lite» ontf*Bge»j

Wordby deezen geidvertecrt,d»i de na«ryolgende Obligatién zedttt den jaeie i?jc», by haet Ed..VSog,4* Staten des Quariiei»

Wymrgen; tot lallen van deftad én Giaeüfctiap' Culenbotg gentgotiweir, en waet vin jaerlyk-rdenentcn binnen Uirccht woiden bc-

.tavlt,.te weten N0.2, s, 6, 13, 17, 1.2, 54, }«, jï, s*4> J*i 5», «o, tot, 103, 110, 111, 111, 113, 141, 142, 443, 151,152,155,154,.

'»«> I J7> 15», 259, Z6O. 201, 2«2, 175, 28«, lj>s>, }00, 3.21, 322, 32;, 324, 315, 3 2

More magazines by this user
Similar magazines