02.11.2016 Views

Gay&Night-ZiZo April 2014

Incl. interview met Dimitri Vantomme over Grease, Bonaparte, Antwerp Pride en nog veel meer. Verder interviewden we RuPaul, regisseur Robin Campillo, we blikken terug op de muzikale carrière van popprinses Kylie Minogue, we verloten ABBA cd's, kijken hoe de situatie in Rusland post-Olympische Spelen is, én lees je alles over het holebi filmfestival in Brussel!

Incl. interview met Dimitri Vantomme over Grease, Bonaparte, Antwerp Pride en nog veel meer. Verder interviewden we RuPaul, regisseur Robin Campillo, we blikken terug op de muzikale carrière van popprinses Kylie Minogue, we verloten ABBA cd's, kijken hoe de situatie in Rusland post-Olympische Spelen is, én lees je alles over het holebi filmfestival in Brussel!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DIMITRI VANTOMME:<br />

het Rupsje Nooitgenoeg van de<br />

Vlaamse entertainmentindustrie<br />

FILM FRENZY! 28STE<br />

EDITIE BRUSSELS<br />

GAY AND LESBIAN<br />

FILM FESTIVAL<br />

REGISSEUR ROBIN<br />

CAMPILLO OVER<br />

ZIJN OOST-EUROPESE<br />

SCHANDKNAAPJES<br />

RUPAUL:<br />

‘The show has been able to become<br />

more twisted along the way’<br />

04 What’s Happening<br />

18 Sotsji na de Spelen<br />

22 The HandiGaypables #4<br />

30 Kylie Minogue: a discography<br />

34 ABBA: 40 jaar na Waterloo<br />

39 Column Monique Samuel<br />

40 Cultuurpagina’s<br />

42 Recensies: muziek/film<br />

44 Agenda<br />

52 Going Antwerpen<br />

58 Going Brussel<br />

60 Out & About


Çavaria berispt trage uitvoering<br />

actieplannen tegen geweld<br />

Çavaria vindt dat het interfederaal<br />

actieplan tegen homofoob en<br />

transfoob geweld én het actieplan<br />

tegen discriminatie veel te traag<br />

worden uitgevoerd. Het eerste<br />

luik van het actieplan tegen<br />

homo- en transfoob geweld werd<br />

een jaar geleden voorgesteld<br />

en het volledige plan werd<br />

ondertussen aan een eerste<br />

evaluatie onderworpen. Daar<br />

komt het niet ongeschonden uit.<br />

In het interfederaal actieplan tegen geweld<br />

werden richtlijnen uitgezet voor een<br />

gecoördineerde, interfederale aanpak.<br />

Aanbevelingen over repressie en preventie van<br />

homofoob en transfoob geweld, slachtofferhulp<br />

en wetgeving moesten in de praktijk worden<br />

omgezet. Na een jaar zou er worden geëvalueerd,<br />

dat is nu dus gebeurd.<br />

‘Het gaat te traag’, zegt çavariawoordvoerder<br />

Jeroen Borghs. ‘In elke politiezone<br />

ging er bijvoorbeeld een referentieagent<br />

aangesteld worden die als specialist zou optreden<br />

op vlak van holebi- en transgenderthema’s.<br />

Ondertussen zijn er 35 referentieagenten op 195<br />

politiezones. Dat is nog geen 18 procent.’<br />

Sommige dossiers gaan wel vooruit. Zo wordt<br />

er werk gemaakt van de aanpassing van<br />

grondwetsartikel 150 over drukpersmisdrijven.<br />

‘Momenteel worden homo- en transfobe<br />

drukpersmisdrijven niet vervolgd. De aanpassing<br />

van artikel 150 moet mogelijk maken dat zulke<br />

misdrijven effectief voor de correctionele<br />

rechtbank komen en dus bestraft worden’, legt<br />

Borghs uit. Een andere belangrijke stap is de<br />

uitbreiding van de wet gelijkheid man-vrouw met<br />

genderidentiteit en genderexpressie.<br />

Ondanks de vooruitgang op deze punten is<br />

çavaria allerminst tevreden. ‘De terugbetaling<br />

van medische kosten van transgenders ging<br />

herbekeken worden en er werden beloftes<br />

gedaan op vlak van asiel en migratie. Daar is nog<br />

niets van in huis gekomen’, zegt Borghs. ‘Tussen<br />

woord en daad staan naar verluidt praktische<br />

bezwaren, alleen ben ik niet zeker of een gebrek<br />

aan daadkracht een praktisch bezwaar is.’<br />

Meer info:<br />

www.cavaria.be<br />

‘VRT en VTM verspreiden<br />

positieve holebiclichés’<br />

Zowel VRT als VTM verspreiden<br />

positieve holebiclichés. Dat stelt<br />

communicatiewetenschapster Tine<br />

Kintaert van de Hogeschool<br />

Universiteit Brussel, die holebi’s op<br />

beide zenders onderzocht in de<br />

periode 2003-2012.<br />

Kintaert waarschuwt in haar scriptie voor clichés:<br />

‘Op het eerste gezicht lijken ze onschuldig,<br />

maar in realiteit kan een ongenuanceerde<br />

beeldvorming heel wat schade aanrichten.<br />

Als ze bijvoorbeeld betrekking heeft op<br />

minderheidsgroepen als allochtonen, mensen met<br />

een handicap of holebi’s. En de rol van de media<br />

is hierbij niet gering.’<br />

De VRT stelde een diversiteitsbeleid op. Alle<br />

maatschappelijke groepen in Vlaanderen moeten<br />

correct in beeld worden gebracht, maar slaagt de<br />

openbare omroep daarin? Concreet werden de<br />

nieuwsuitzendingen van 19.00 uur van de VRT<br />

onderzocht, maar ook de nieuwsuitzendingen<br />

van VTM werden bekeken.<br />

Uit de resultaten bleek dat beide zenders weinig<br />

aandacht besteden aan holebi’s. Tussen 2003<br />

en 2012 werden in totaal maar 184 nieuwsitems<br />

gevonden waarin holebi’s aan bod kwamen. Dit is<br />

nog geen 0,3% van het totale aantal berichten in<br />

het onderzochte decennium. De beelden bevatten<br />

geen discriminerende visie op holebi’s. Toch was<br />

er beeldvorming aanwezig in de nieuwsberichten.<br />

Er werden enkele denkbeelden gevonden die<br />

holebi’s op een eenzijdige manier voorstellen:<br />

positieve holebiclichés.<br />

Bij beide omroepen werden holebi’s voorgesteld<br />

als activisten die moeten vechten om dezelfde<br />

rechten als iedereen te behalen. Hierbij worden<br />

ze voortdurend gehinderd door een treuzelende<br />

regering en conservatieve krachten als de Rooms-<br />

Katholieke Kerk. Toen in 2005 holebikoppels<br />

mochten adopteren, verdween dit denkbeeld.<br />

‘Het maakte bij beide zenders plaats voor de<br />

voorstelling van holebi’s als slachtoffers die<br />

voortdurend te maken krijgen met verbaal en<br />

fysiek geweld. In dit denkbeeld lijken ze helemaal<br />

geen verweer te hebben tegen dit geweld.’<br />

De wetenschapster waarschuwt voor te<br />

eenzijdige voorstelling van holebi’s: ‘Vooral de<br />

voorstelling van holebi’s als perfecte koppels<br />

en als uitgelaten feestneuzen, kan bij de kijker<br />

zijn invloed nalaten. Het is belangrijk dat de<br />

zenders zich hiervan bewust zijn, en dat ze hier<br />

voorzichtig mee omgaan.’<br />

Meer info:<br />

web.thepride.be/nl<br />

04


What’s Happening<br />

Het Roze Huis stelt<br />

Holebipioniers.be voor<br />

Het Roze Huis – çavaria<br />

Antwerpen heeft de website<br />

Holebipioniers.be voorgesteld.<br />

De website bevat informatie over<br />

de geschiedenis van de Belgische<br />

holebi- en transgenderbeweging.<br />

De site bevat ook een educatief<br />

lespakket voor leerkrachten in het<br />

secundair onderwijs.<br />

Holebipioniers.be toont videofragmenten van<br />

interviews met de pioniers. In een tweede<br />

fase van het project zal Het Roze Huis - çavaria<br />

Antwerpen de belangrijke figuren uit de periode<br />

na 1985 interviewen.<br />

De website werd voorgesteld in het Hilton<br />

hotel in Antwerpen in aanwezigheid van<br />

meer dan honderd gasten, waaronder de<br />

pioniers, leerkrachten, vertegenwoordigers<br />

van de holebi- en transgenderbeweging en<br />

een vertegenwoordiger van Vlaams minister<br />

van Cultuur Joke Schauvliege, die het project<br />

financieel steunde. Holebipioniers.be is mogelijk<br />

gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse<br />

Overheid en het Instituut voor de Gelijkheid van<br />

Vrouwen en Mannen. De pioniers zelf werden in<br />

de bloemetjes gezet voor het belangrijke werk dat<br />

ze de afgelopen vijftig jaar hebben geleverd.<br />

Leerkracht Joris Tielens heeft het downloadbare<br />

pakket van de site getest in leerjaren 4 ASO, 4<br />

TSO en 4 BSO. Hij prees de aanpasbaarheid van<br />

het pakket. Wat werkt in algemeen secundair<br />

onderwijs, pakt niet in het beroepssecundair<br />

onderwijs. Hij raadde af om het thema te linken<br />

aan wat het geloof over homoseksualiteit zegt<br />

en attent te zijn dat eventuele holebi’s in de klas<br />

zich in een vervelende positie kunnen vinden.<br />

Tielens waarschuwde ook voor gemakzucht.<br />

In het ASO geven leerlingen snel het sociaal<br />

wenselijk antwoord, met clichés als ‘ik vind dat<br />

helemaal oké.’ Door de strijd geschiedkundig<br />

te objectiveren, zien leerlingen in hoe concreet<br />

vooroordelen kunnen werken.<br />

Meer info:<br />

www.holebipioniers.be<br />

Federale politie start campagne<br />

over omgang met transgenders<br />

De federale politie is een<br />

informatiecampagne gestart over<br />

het omgaan met transgenders.<br />

Wat moet je als politiebeambte<br />

doen wanneer je een ‘man’ wil<br />

fouilleren die op papier een<br />

‘vrouw’ is? Uit onderzoek blijkt<br />

dat 3% van wie gefouilleerd<br />

wordt, transgender is.<br />

Het biologische geslacht dat mensen krijgen bij<br />

de geboorte stemt lang niet altijd overeen met<br />

de innerlijke beleving van vrouw of man te zijn.<br />

Dat besef was er ook bij de dienst Gelijkheid en<br />

Diversiteit van de federale politie. Ze maakte er<br />

een nieuwe campagne over die de steun geniet<br />

van de lokale politie. De campagne is uitgewerkt<br />

met verenigingen Anders Gewoon, Genres<br />

Pluriels en Rainbow Cops Belgium.<br />

‘Er komen nieuwe regels voor agenten over hoe<br />

ze moeten omgaan met transgenders. Ook zij<br />

hebben recht op een normale, professionele<br />

behandeling, zonder ongemakkelijke situaties of<br />

ellenlange discussies over hun geslacht’, zei Isaac<br />

De Vos van de dienst Gelijkheid en Diversiteit in<br />

de media.<br />

De campagne moet bijna 50.000 agenten en<br />

burgermedewerkers sensibiliseren. Ook aspirantagenten<br />

in de politieschool zullen leren wat te<br />

doen als ze een transgender fouilleren, of als ze<br />

een proces-verbaal moeten opstellen met een<br />

‘vrouw’ die man blijkt te zijn.<br />

De Vos zegt dat die situaties allesbehalve<br />

uitzonderlijk zijn. ‘Neem nu een alcoholcontrole.<br />

Een agent laat honderd bestuurders blazen.<br />

De kans dat hij op een transgender botst, is 1<br />

à 5 procent. Elke agent komt vroeg of laat in<br />

een situatie terecht waarin hij een “man” moet<br />

fouilleren terwijl er op de identiteitskaart een<br />

vrouwennaam staat. Wettelijk gezien moet een<br />

vrouwelijke agente ‘haar’ dan fouilleren. Tenzij<br />

“de man” toestemming geeft dat het ook een<br />

mannelijke agent mag zijn.’<br />

Meer info:<br />

www.diversiteit.be<br />

05


Homohaat wordt speerpunt<br />

van Politie Gent<br />

What’s Happening<br />

Het bestrijden van<br />

gendercriminaliteit zoals seksisme,<br />

transfobie en homofobie<br />

wordt in <strong>2014</strong> een speerpunt<br />

van de Gentse politie. Dat<br />

stelde hoofdcommissaris Filip<br />

Rasschaert, korpschef van Politie<br />

Gent, bij de voorstelling van<br />

de criminaliteitscijfers van 2013.<br />

‘Homohaat is hier minder een probleem dan<br />

in Antwerpen of Brussel, maar we willen<br />

nu al duidelijk maken dat we zoiets niet<br />

pikken’, verklaarde de korpschef in de media.<br />

De Stad Gent en enkele partnerorganisaties<br />

ondertekenden begin <strong>2014</strong> nog een<br />

‘Regenboogverklaring’. Die verklaring wordt<br />

de basis van de geïntegreerde aanpak van<br />

discriminatie van holebi’s en transgenders in de<br />

stad. Het plan bevat ook acties die de Gentse<br />

politie zal uitvoeren.<br />

‘Zo geven we lessen tijdens een tweedaagse<br />

opleiding rond diversiteit,’ vertelt inspecteur Davy<br />

Van Slycken, ‘elk personeelslid van de politiezone<br />

Gent moet die cursus volgen. Er komen<br />

verschillende minderheden aan bod. De vorming<br />

die ik geef, gaat over haatmisdrijven met als case<br />

homofoob en transfoob geweld.’<br />

In 2012 en 2013 kende Gent enkele<br />

gemediatiseerde gevallen van homofoob geweld<br />

waarbij slachtoffers klaagden over de manier<br />

waarop ze werden behandeld wanneer ze<br />

melding deden van het geweld. ‘Zo’n voorvallen<br />

zijn ook een kans om verbeteringen aan te<br />

brengen. Gent is de tweede grootste politiezone<br />

van Vlaanderen. In zo’n grote organisatie kunnen<br />

er soms fouten gebeuren. Het belangrijkste<br />

is dat de wil er is om slachtoffers degelijk te<br />

helpen. Veel collega’s staan alleszins open<br />

voor de thematiek’, verzekert Van Slycken.<br />

‘Zorg voor slachtoffers is een fundament<br />

voor politiewerk. Opleidingen en specifieke<br />

communicatiecampagnes binnen de politie zijn<br />

daarom een noodzaak.’<br />

Genderidentiteit en -expressie<br />

toegevoegd aan Vlaams<br />

discriminatieverbod<br />

In Vlaanderen mag je niet<br />

discrimineren op basis van<br />

geslacht, leeftijd, handicap,<br />

afkomst en huidskleur, politieke<br />

overtuiging, levensbeschouwing<br />

of seksuele geaardheid.<br />

Voortaan is ook discrimineren op<br />

grond van genderidentiteit en<br />

genderexpressie uit den boze.<br />

De commissie Gelijke Kansen van het Vlaams<br />

Parlement keurde zo goed als unaniem het<br />

voorstel tot decreetwijziging van minister van<br />

Gelijke Kansen Pascal Smet goed. Alleen de<br />

partijen Vlaams Belang en LDD onthielden zich.<br />

‘Er mag weldra niet meer gediscrimineerd<br />

worden op grond van genderidentiteit en<br />

genderexpressie. Een stap in de goede<br />

richting’, reageerde çavaria-coördinator Yves<br />

Aerts verheugd op het moment van de stemming.<br />

Wanneer deze Gay&<strong>Night</strong>-<strong>ZiZo</strong> in druk is gegaan,<br />

zullen wellicht zowel de Vlaamse als federale<br />

regering de nodige aanpassingen hebben gedaan<br />

aan de wetgeving betreffende discriminatie.<br />

De Vlaamse wijziging voorziet bovendien in het<br />

veranderen van ‘geslacht’ naar ‘gender’ in het<br />

nieuwe decreet. Het Centrum voor gelijkheid van<br />

kansen en racismebestrijding wordt uitgebreid.<br />

Ten slotte worden de taken van de provincies voor<br />

gelijkekansenbeleid verder omschreven in het<br />

voorstel tot nieuw gelijkekansendecreet.<br />

Meer info:<br />

www.gelijkekansen.be<br />

TEKST: çavaria<br />

06


Dimitri<br />

Vantomme:<br />

van alle<br />

grote<br />

markten<br />

thuis!<br />

TEKST: Martijn Tulp / BEELD: Kim Poelmans voor funkyfoto.be<br />

08


Interview / Dimitri Vantomme<br />

D<br />

imitri Vantomme (34)<br />

is van alle markten thuis:<br />

hij dj’t, zingt, presenteert,<br />

runt een bar, is betrokken bij de<br />

organisatie van Antwerp Pride<br />

én is te zien in de show Grease,<br />

The Arena Show. En dankzij zijn<br />

strenge dieet is het nu ng ijner<br />

om hem het hemd van het lijf te<br />

vragen!<br />

Allereerst: het is iedereen vast<br />

opgevallen dat je in de afgelopen<br />

maanden ontzettend veel bent<br />

afgevallen. Wat is je geheim?<br />

Er is eigenlijk helemaal geen geheim;<br />

ik heb het Dukan-dieet gevolgd. Da’s een<br />

proteïnedieet in vier fases. Ik ben nog<br />

altijd met dat dieet bezig. Je hebt eerst een<br />

aanvalsfase, dan mag je tien dagen lang<br />

alleen maar proteïne eten. In die tien dagen<br />

ben ik al zes kilo afgevallen. Dan komt er<br />

een stabilisatiefase, waarbij je terug groente<br />

mag eten. En dan komt er een fase waarbij<br />

je ook volkorenpasta en volkorenbrood<br />

mag eten. Ik was te zwaar geworden door<br />

onregelmatig leven; ik leef vooral ’s nachts,<br />

soms zelfs dag en nacht. Dan eet je niet<br />

drie of vier maaltijden per dag, maar zes of<br />

zeven. Ik zit veel op sets voor opnames van<br />

programma’s, daar heb ik heel veel snoep en<br />

ongezond eten tot mijn beschikking. Allez,<br />

veel productiehuizen werken tegenwoordig<br />

met heel goede cateringbedrijven, maar als<br />

je eerst een appel en een tomaat eet, maar<br />

dan toch nog een Mars of een pudding, dan<br />

kom je gewoon keiveel bij.<br />

Waarom heb je besloten dat je dit<br />

dieet wilde gaan volgen?<br />

Vorig jaar net voor de zomer wist ik dat<br />

er een drukke zomer aan zou komen, ook<br />

met de worldOutgames, dus ik had een leuke<br />

motivatie om af te vallen. Maar ik wist ook:<br />

ik ga veel op de baan zijn, nog meer dan in<br />

de wintermaanden, en dan weeg ik na de<br />

zomer misschien wel 110 kilo. Het was dus<br />

echt uit noodzaak.<br />

Moet je er ook veel bij sporten?<br />

Dat moet niet, maar er wordt wel<br />

aangeraden om tien à twintig minuten<br />

lichaamsbeweging per dag te hebben. Dat<br />

kan wandelen zijn, of fietsen, van alles.<br />

Ik ben gay, dus ik vind het wel leuk om<br />

een lekker lijf te hebben. Ik haat sport, ik<br />

doe dat niet graag, mijn agenda is ook te<br />

onregelmatig om bij een sportclub te gaan<br />

voetballen, want ik moet altijd afspraken<br />

afzeggen. Fitness is best asociaal, want dan<br />

sta je op een loopband of aan een toestel<br />

met je iPod in je oren. Maar ik doe het wel.<br />

‘Ik heb eigenlijk heel<br />

mijn leven met eten<br />

moeten worstelen,<br />

letterlijk en iguurlijk’<br />

Mis je het niet om te kunnen eten wat<br />

je wil en niet te hoeven sporten?<br />

Ja, heel fel. Ik kom uit West-Vlaanderen,<br />

vroeger thuis stonden de potten met eten<br />

op tafel, schep maar op en als je bord leeg is<br />

ligt er voordat je ’t weet alweer een nieuwe<br />

portie op. Heel veel eten, lang aan tafel<br />

zitten, veel snoepen, dat was een beetje<br />

de jeugd die ik heb gehad. Ik heb ook nog<br />

eens de hotelschool gevolgd, dus tussen 12<br />

en 18 deed ik niet anders dan koken. Ik heb<br />

eigenlijk heel mijn leven met eten moeten<br />

worstelen, letterlijk en figuurlijk.<br />

Wat voor reacties heb je gekregen op<br />

je nieuwe guur?<br />

Ik moet mijn woorden wikken en wegen,<br />

maar het is een klein beetje oppervlakkig. Als<br />

ik nu een foto van mezelf op Facebook post,<br />

dan krijg ik tussen de vier- en vijfhonderd<br />

likes op een foto. Terwijl ik vroeger, als ik<br />

écht een leuke foto van mezelf plaatste,<br />

maar bij wijze van spreken 78 likes had. Het<br />

viel mij echt op dat je door er gewoon wat<br />

beter uit te zien, veel meer likes krijgt. Niet<br />

alleen op Facebook, trouwens.<br />

09


Heb je ook meteen een foto van jezelf<br />

met ontbloot bovenlijf op je Grindrproel<br />

gezet?<br />

[lacht] Ik zit niet meer op Grindr, want ik<br />

heb sinds kort een vriendje. Maar ik heb op<br />

dit moment wel een lijf waar ik fier genoeg<br />

op ben om een foto met ontbloot bovenlijf<br />

op Grindr te zetten, dat zou wel kunnen,<br />

denk ik.<br />

Heb je je vriendje ook ontmoet op<br />

Grindr?<br />

Nee, op Pannekoek! Dat was echt heel<br />

tof en atypisch. Het is ook een atypisch<br />

vriendje voor mij, het is iemand van mijn<br />

eigen leeftijd. Ik heb in het verleden altijd<br />

vriendjes gehad die pakken jonger waren,<br />

buiten Jani (Kazaltzis, stylist, o.a. bekend<br />

van Benelux’ Next Top Model en Zo Man, Zo<br />

Vrouw - red.) natuurlijk. Jani en ik zijn vier<br />

jaar samen geweest, en hebben samen ook<br />

Bonaparte een tijdje uitgebaat. We waren<br />

bijna even oud, en nu is mijn vriend een paar<br />

jaar jonger dan ik. In het verleden had ik<br />

altijd jongens die begin 20 waren, niets mis<br />

mee op zich, maar nu ga ik zelf richting 35,<br />

dus dan moet je toch een beetje kijken naar<br />

jongens die wat ouder zijn.<br />

‘Na een paar wodka-<br />

Red Bulls kwam ter<br />

sprake dat er misschien<br />

nog wel een rol vrij<br />

was’<br />

Je bent al even te zien in de Belgische<br />

musicalproductie Grease, hoe ben je<br />

daar terechtgekomen?<br />

Ik heb vorig jaar de twaalfde editie van<br />

Studio 54 gepresenteerd, in het Sportpaleis.<br />

Die avond was een van de acts een soort<br />

promo-act voor de Grease Arena Show, die<br />

eind december ging starten. Alle T-Birds<br />

en Pink Ladies van Grease hebben daar<br />

een medley gezongen, en ik moest die<br />

dan aankondigen. Met maar heel weinig<br />

informatie had ik blijkbaar een leuke<br />

presentatie neergezet, en toen zijn we in de<br />

backstage terechtgekomen en hebben ze mij<br />

voorgesteld aan de regisseur. Die wilde dat<br />

ik de persvoorstelling zou inleiden, maar na<br />

een paar wodka-Red Bulls kwam ter sprake<br />

dat er misschien ook nog wel een rol vrij was.<br />

Het is een heel maffe productie: het heeft<br />

meer weg van een popconcert dan van een<br />

musical. Het tempo is heel hoog, veel hits zijn<br />

in een ander jasje gestoken en op het einde<br />

van de show doe ik nog een dj-set.<br />

Welke rol speel je?<br />

Ik speel de teen angel, da’s de rol die in<br />

de film wordt gespeeld door Frankie Avalon.<br />

Maar veel leuker: ze hebben in Glee ook<br />

twee afleveringen aan Grease gewijd, en<br />

toen werd die rol gespeeld door Blaine. Dat<br />

was wel grappig.<br />

Hoe bevalt het tot nu toe?<br />

Het is fantastisch. Voor mij is het<br />

iets nieuws hè, ik ben gewoon veel te<br />

improviseren als ik op een podium sta. Ik pas<br />

me constant aan aan het publiek, met al wat<br />

ik ook doe. In dit geval kan dat niet, ik moet<br />

me aan het script houden en mijn pasjes zijn<br />

niet gemillimeterd, maar het scheelt niet<br />

veel. Het tweede ding is: we hebben een<br />

volledige cast die van over de ganse wereld<br />

komt, en dat maakt het superleuk om daar<br />

in terecht te komen. Ik heb nog nooit een<br />

productie gezien met zóveel LED-walls.<br />

En als je op het middenplein terechtkomt<br />

staan de dansers voor je neus, je kunt die<br />

echt aanraken. Het is een heel toffe, coole<br />

productie.<br />

Was je vroeger al fan van de lm?<br />

Ja, ik heb Grease honderden keren<br />

gezien, maar eerlijkheid gebiedt mij te<br />

zeggen dat ik dat stuk van Frankie Avalon<br />

altijd doorspoelde. Ik vond dat echt een heel<br />

sneu stuk, maar dat was denk ik omdat ik<br />

te jong was. Toen de film drie of vier jaar<br />

geleden opnieuw in de zalen kwam, vond<br />

ik het eigenlijk een heel tof stuk. Het is een<br />

kantelmoment in de film, en eigenlijk ook<br />

in de show. Het is zo’n moment dat je in je<br />

leven, of je carrière of de liefde even niet<br />

meer weet wat je moet gaan doen, en op<br />

dat moment ben ik letterlijk en figuurlijk<br />

de reddende engel die de juiste weg komt<br />

wijzen.<br />

Wat was je lievelingsmoment uit de<br />

lm?<br />

Het nummer ‘We Go Together’, dat op<br />

het einde wordt gespeeld als ze op de fair<br />

staan, met die gekke danspasjes. Da’s ook<br />

een nummer dat ik altijd op Pannekoek<br />

draai, en nu nog meer natuurlijk. Het is geen<br />

hit geweest, maar toch een nummer dat<br />

iedereen kent. En in de productie waar ik nu<br />

in sta zit een heel toffe nieuwe versie van<br />

‘Born to Hand Jive’. Bij de bisnummers krijgt<br />

dat nummer de meeste reactie, dan doet de<br />

hele zaal de hand-jive. Echt tof.<br />

Waar kunnen we je nog in Grease zien?<br />

Awel, we gaan 15 april in Vorst National<br />

in Brussel een paar voorstellingen doen,<br />

daarna gaan we naar het Sportpaleis in<br />

Antwerpen. Dus we blijven nog even in<br />

België. In het najaar wordt heel de tour<br />

ingepland en zijn we ook in Nederland te<br />

zien.<br />

‘Voor de Closing Party<br />

van Antwerp Pride<br />

gaan we extra veel<br />

internationale acts<br />

programmeren’<br />

Je bent vanaf mei ook op de radio te<br />

horen, vertel daar eens over?<br />

Dat is op FG Radio: een internationaal<br />

station waarvan de basis is ontstaan in Parijs.<br />

Het is een dj-radiostation waar David Guetta,<br />

Martin Solveig en Bob Sinclar contracten<br />

mee hebben. Veel sets van die dj’s worden<br />

daarop integraal uitgezonden. Er is sinds<br />

vijf jaar een frequentie in Antwerpen en<br />

in Brussel, da’s een heel groot gebied, dan<br />

heb je qua bevolkingsdichtheid eigenlijk 30<br />

procent van heel België. De eerste uitzending<br />

is op 2 mei en ik ga op vrijdagmiddag één<br />

aflevering per week maken, een soort ‘begin<br />

van het weekend’-show. Maar dan is het de<br />

bedoeling dat ik vanaf 1 september 5 dagen<br />

per week de spits ga presenteren, van 16:00<br />

uur tot 19:00 uur.<br />

Je bent ook nauw betrokken bij de<br />

Antwerp Pride, kun je misschien al een<br />

primeur geven over wat we daar dit<br />

jaar van kunnen verwachten?<br />

Het wordt een heel leuke en speciale<br />

editie van Antwerp Pride. Vorig jaar hebben<br />

we de worldOutgames gehad, met meer dan<br />

honderdduizend bezoekers. Ik was vooral<br />

bij de nachtevenementen betrokken, ik heb<br />

de openingsceremonie mee gehost, en de<br />

Closing Party host ik eigenlijk al enkele jaren.<br />

We hebben vorig jaar de grootste indoor<br />

gayparty van België ooit georganiseerd<br />

met Supergays. Het optreden van Loreen<br />

was natuurlijk een van de hoogtepunten.<br />

Nu hebben we de uitdaging om die traditie<br />

voort te zetten. Vorig jaar waren de<br />

activiteiten verspreid over heel de stad, dit<br />

jaar gaan we alles heel nauw centreren rond<br />

het Eilandje en de binnenstad. Supergays<br />

gaat niet meer in de Waagnatie zijn, dat<br />

concept gaat naar de Badboot. Da’s een<br />

zwembadboot, eigenlijk, die op ’t Eilandje<br />

ligt. En daar gaan we een paar schepen<br />

bij leggen waardoor we verschillende<br />

zalen gaan krijgen. De mensen van de<br />

Extravaganza party’s, die een heel groot<br />

succes zijn, gaan ook een party organiseren<br />

in het weekend van de Antwerp Pride. Dan<br />

gaat er ook terug een heel groot festival<br />

zijn, dat gaat plaatsvinden op dezelfde plek<br />

waar vroeger Navigaytion plaatsvond, aan<br />

Het Steen in Antwerpen. Dat is de plek waar<br />

de parade gaat stoppen, en daar gaan een<br />

paar internationale namen optreden, maar<br />

ik kan nog geen namen lossen, het spijt mij<br />

verschrikkelijk.<br />

Kun je helemaal niets verklappen?<br />

Voor de Closing Party op de Grote Markt<br />

op zondag gaan we extra veel internationale<br />

acts programmeren, maar ik kan je helaas<br />

nog geen namen meegeven, toch niet van<br />

de internationale artiesten. We zijn op dit<br />

moment bezig met het onderhandelen van<br />

contracten. De Belgische kleuren worden<br />

vertegenwoordigd door Liliane Saint-<br />

Pierre die haar 40-jarig jubileum viert.<br />

We hebben ook de winnaar van Belgium’s<br />

Got Talent, Michael Lanzo.<br />

Het is een druk jaar voor je, want<br />

Pannekoek bestaat binnenkort jaar.<br />

10


Interview / Dimitri Vantomme<br />

Heb je daar al een plan voor gemaakt?<br />

We hebben een heel tof ding: we gaan<br />

eind september met 50 bezoekers van<br />

Pannekoek een weekje met het vliegtuig<br />

naar Gran Canaria, waar we in bestaande<br />

clubs en bars ook feestjes gaan organiseren.<br />

Het wordt eigenlijk een grote kroegentocht<br />

ginder, met feestjes. We gaan een heel leuk<br />

programma in elkaar boksen. Maar er komt<br />

op 13 juli ook een heel grote openluchtversie<br />

van de Loveboat party’s en in november gaan<br />

we elke week een grote Belgische artiest<br />

zetten. Dus dan hebben we elke week iets<br />

speciaals.<br />

‘Als ik een nummer<br />

zing kan ik mezelf echt<br />

opsluiten in een andere<br />

wereld’<br />

Hoe gaat het met je zangcarrière?<br />

Ik zit in een band, Teek. Mijn collega<br />

Luc bij Teek is papa geworden, ik ben peter<br />

geworden van zijn kindje Lennon. Dat<br />

heeft een klein beetje onze plannen doen<br />

vertragen, samen met het hele Greaseverhaal.<br />

Er staan wel heel veel optredens<br />

op het programma voor deze zomer en we<br />

zijn bezig met een album. Verder ben ik met<br />

CNR, de tweede grootste platenmaatschappij<br />

van België, terug bezig. Vroeger heb ik daar<br />

als D-Me dansplaten uitgebracht, en CNR<br />

heeft me gevraagd om dat project terug op<br />

te starten. Niet meer onder de naam D-Me,<br />

maar onder de naam die ik ook gebruik als dj:<br />

Dimitri d’Anvers. Eind april of begin mei zou<br />

de eerste nieuwe single moeten verschijnen<br />

op iTunes. Dat gaat in samenwerking zijn<br />

met een paar internationale dj/producers.<br />

Misschien iemand uit Frankrijk, of uit Tel<br />

Aviv, dat is het plan. Het wordt echt een heel<br />

vet project.<br />

per week, ging mijn kroeg om acht uur ’s<br />

avonds open en stond ik te werken tot vijf<br />

uur ’s nachts en dan sliep ik tot twee uur in<br />

de namiddag. Ik had op dat moment eigenlijk<br />

bijna geen sociaal leven. Maar nu kan ik het<br />

werk in Bonaparte iets minderen, en door de<br />

week heb ik overdag repetities, of opnames<br />

voor radio of televisie, maar dan zijn mijn<br />

avonden wel vrij. Zo heb ik een iets meer<br />

normaal leven. Ik denk dat ik gemiddeld<br />

ongeveer 65 uur per week werk. Misschien<br />

iets meer dan een normaal mens, maar dat<br />

hoort erbij als je zelfstandig bent of meer<br />

dan één job doet. En ik doe heel veel leuke<br />

dingen. Op een podium staan en zien dat het<br />

publiek geniet van de muziek die ik draai of<br />

van iets dat ik aan het zingen ben, dat is voor<br />

mij het leukste.<br />

Dus je hebt nog geen klachten gehad<br />

van je vriendje?<br />

Euh, jawel. [lacht] Maar ja, da’s normaal,<br />

hè? Dat hoort erbij. Da’s verliefd zijn.<br />

Gay&<strong>Night</strong>-<strong>ZiZo</strong> verloot vijf duotickets<br />

voor Grease, The Arena Show in het<br />

Sportpaleis in Antwerpen. Wil je kans<br />

maken? Stuur dan een mail naar<br />

win@outmedia.nl o.v.v. ‘Grease’.<br />

Als je kijkt naar alle verschillende<br />

dingen die je doet, dj’en, Grease,<br />

radio, Teek, Bonaparte, wat vind je dan<br />

het leukste, en waarom?<br />

Ik hoop dat ik echt nooit ga moeten<br />

kiezen. Ik zing het liefste, ik zing echt heel<br />

graag. Dat is iets waarvan ik van mezelf<br />

vind dat ik het kan. Als ik een presentatie<br />

doe, ben ik in mijn hoofd altijd bezig met<br />

hoe het publiek gaat reageren. Als ik een<br />

nummer zing kan ik mezelf echt opsluiten<br />

in een andere wereld. Het is voor mij echt<br />

een uitlaatklep. Eigenlijk is het heel simpel:<br />

ik entertain gewoon heel graag. Of dat nu<br />

voor een micro is in een radiostudio, met een<br />

prikker op mijn hemd in een televisiestudio,<br />

op een bedrijfsevenement, als ik sta te<br />

zingen met mijn band of draai als dj op een<br />

fuif: ik heb altijd een mic vast. Ik ben een<br />

entertainer.<br />

Heb je met al die drukke activiteiten<br />

nog wel tijd voor je vriend?<br />

Ja, absoluut. Vroeger toen ik alleen in<br />

Bonaparte stond, werkte ik vijf of zes dagen<br />

11


Brussels Gay and Lesbian<br />

Film Festival<br />

Aleksandr’s Price<br />

Genre: Drama/Taal: Engels/Speelduur: 108 minuten/<br />

Regie: Pau Masó/Cast: Pau Masó, Anatoli Grek en Josh<br />

Berresford/Wanneer: 28 maart, 19.00 uur<br />

Aleksandr (Pau Masó) is een jonge,<br />

Russische immigrant die illegaal in<br />

de Verenigde Staten verblijft. Als<br />

kind verliest hij zijn moeder door een<br />

dodelijk ongeluk en dit traumatiseert<br />

hem voorgoed. Om te overleven in<br />

de VS gaat hij werken in een gaybar,<br />

maar vervolgens belandt hij in de<br />

prostitutie. Vanaf dat moment begint<br />

hij zich steeds meer af te vragen of hij zelf misschien ook<br />

homoseksueel is. Dit intense coming of age-epos is gezien de<br />

huidige ontwikkelingen in Rusland des te intrigerender!<br />

La Partida<br />

Genre: Drama/Taal: Spaans/Speelduur: 94 minuten/<br />

Regie: Antonio Hens/Cast: Milton García, Reinier Díaz, Jenifer<br />

Rodríguez e.a./Wanneer: 28 maart, 21.30 uur<br />

Homoseksuele tieners hebben het in<br />

Cuba niet bepaald makkelijk. Alleen in<br />

de prostitutie wordt het getolereerd.<br />

In een sloppenwijk in Havana maken<br />

we kennis met de knappe jonge tiener<br />

Reinier (Reinier Díaz) die zijn brood<br />

verdient met toerismeprostitutie. Hij<br />

werkt als prostituee om zijn vrouw en<br />

schoonmoeder te onderhouden. Dan<br />

wordt Reinier verliefd op zijn beste vriend Yosvani (Milton<br />

García). De twee zijn onafscheidelijk en op een dronken avond<br />

beginnen ze elkaar te zoenen. Wat volgt zijn tal van sexcapades<br />

in de armoedige straten van Havana. Een heftig, realistisch<br />

verhaal met hete hoofdrolspelers!<br />

Holebi-organiatie<br />

Tels Quels zet zich in voor<br />

de emancipatie van jonge<br />

holebi’s in België. Tijdens het jaarlijkse<br />

Gay and Lesbian Film Festiva<br />

worden lms geselecteerd met ee<br />

invalshoek die te maken heeft<br />

met seksuele identiteit en<br />

homoseksualiteit.<br />

Violette<br />

Genre: Drama/Taal: Frans/Speelduur: 132 minuten/<br />

Regie: Martin Provost/Cast: Emmanuelle Devos, Sandrine<br />

Kiberlain, Olivier Gourmet e.a./Wanneer: 29 maart, 15.00 uur<br />

Een biografische film over het leven<br />

van succesvolle schrijfster Violette<br />

Leduc (gespeeld door Emmanuelle<br />

Devos). De Franse had niet bepaald<br />

een rooskleurig leven. Ze werd<br />

geboren als buitenechtelijk kind in<br />

een arm milieu en opgevoed door een<br />

panische moeder in tijden van oorlog.<br />

Daarbovenop kwam haar geaardheid: ze viel op vrouwen in<br />

een tijd dat een groter taboe bijna ondenkbaar was. Ondanks<br />

alle worstelingen groeide de dame uit tot een bekend auteur.<br />

Een prestatie die zeker een film waard is!<br />

Reaching for the Moon<br />

Genre: Drama, Romantiek/Taal: Engels/Speelduur: 118 min/<br />

Regie: Bruno Barreto/Cast: Glória Pires, Miranda Otto, Tracy<br />

Middendorf/Wanneer: 29 maart, 19.00 uur<br />

Een sfeervolle ode aan de liefde tussen<br />

Amerikaanse dichter Elizabeth<br />

Bishop (Miranda Otto) en Braziliaanse<br />

architect Lota de Macedo (Glória Pires)<br />

in de jaren vijftig en zestig. De film<br />

portretteert de twee vrouwen en hun<br />

liefdesperikelen maar speelt ook in op<br />

maatschappelijke kwesties uit die tijd,<br />

zoals de totstandkoming van Brasilia, een stad die hoofdstad<br />

Rio de Janeiro moest vervangen. Must-see voor liefhebbers van<br />

de karakteristieke sfeer uit die periode.<br />

Hot Guys with Guns<br />

Genre: Actie, Komedie/Taal: Engels/Speelduur: 105 minuten/<br />

Regie: Doug Spearman/Cast: Leon Acord, John Ainsworth,<br />

Dalila Ali Rajah/Wanneer: 29 maart, 21.30 uur<br />

Deze speelfilm ontving lovende<br />

recensies en is een soort moderne<br />

bewerking van de traditionele detective.<br />

Denk aan Lethal Weapon maar<br />

dan Mel Gibson en Danny Glover als<br />

jongere, ontzettend sexy ex-bf’s. Dat is<br />

zo’n beetje de basis van Hot Guys With<br />

Guns. Het Amerikaanse Variety noemde<br />

de film zeer vermakelijk en hoopt nu al dat regisseur Spearman<br />

met een sequel komt. Zien!<br />

Gay Best Friend<br />

Genre: Komedie/Taal: Engels/Speelduur: 92 minuten/Regie:<br />

Darren Stein/Cast: Michael J. Willett, Paul Iacono, Sasha<br />

Pieterse, Megan Mullally/Wanneer: 29 maart, 21.30 uur<br />

Gay Best Friend vertelt het verhaal<br />

van Brent en Tanner (Paul Iacono en<br />

Michael J. Willett), twee bff’s die<br />

nog niet uit de kast zijn. Wanneer<br />

verschillende groepjes meiden op<br />

school besluiten dat ze toe zijn aan<br />

een gay best friend, downloaden ze<br />

allemaal Grindr, en zo wordt Tanner<br />

onbedoeld uit de kast getrokken. Gay Best Friend is een soort<br />

Mean Girls <strong>2014</strong>, maar dan met gays en fruit flies. Vooral de<br />

styling van Caprice (gespeeld door Xosha Roquemore, o.a.<br />

bekend uit The Mindy Project en Precious ‘Hi, I’m Joann, my<br />

favorite color is fluorescent beige!’) is hysterisch. En de beste<br />

one-liners zijn (uiteraard) voor Megan ‘Karen uit Will & Grace’<br />

Mullally, die de moeder van Tanner speelt.<br />

12


Filmminnend België kan haar hart ophalen. Van 28 maart tot en met 6 april<br />

presenteert Tels Quels alweer de 28e editie van het grote Brusselse Gay and Lesbian<br />

Film Festival. Cinéma Vendôme screent maar liefst vijftig lms, variërend van shorties<br />

tot langere speellms van over de hele wereld. Voor wie even de weg kwijt is door<br />

het overweldigende aanbod biedt Gay&<strong>Night</strong> uitkomst. Op deze pagina’s vind je een<br />

selectie van twaalf lms die in ieder geval de moeite waard zijn!<br />

20 Leugens, 4 ouders en<br />

een scharrelei<br />

Genre: Komedie/Speelduur: 78 minuten/Regie: Hanro Smitsman/Cast:<br />

Nils Verkooijen, Marcel Musters, Mark Ram en<br />

Marieke Heebink/Taal: Nederlands /Wanneer: 30 maart,<br />

17.00 uur<br />

Deze film van Hollandse bodem kent<br />

als belangrijkste thema’s ouderschap,<br />

relaties en volwassen worden. De jonge<br />

Dylan (Nils Verkooijen) is een lastige puber.<br />

Hij heeft twee moeders, die na een<br />

vervelend incident blij zijn dat ze hem<br />

tijdelijk kunnen onderbrengen bij Sjors,<br />

de biologische vader (Marcel Musters).<br />

Sjors besluit zijn vriend Bert (Mark Ram) niet meteen te vertellen<br />

hoe de vork in de steel zit. Langzaamaan wordt duidelijk<br />

dat er meer leugens om bestwil worden gemaakt rond Dylans<br />

verwekking. Een luchtige film met een grote diversiteit aan<br />

thema’s.<br />

Who’s Afraid of<br />

Vagina Wolf?<br />

Genre: Drama/Speelduur: 83 minuten/Regie: Anna Margarita<br />

Albelo/Cast: Anna Margarita Albelo, Guinevere Turner, Janina<br />

Gavankar/Taal: Engels/Wanneer: 1 april, 21.30 uur<br />

Het leven van de 40-jarige filmmaker<br />

Anna (Anna Margarita Albelo) verkeert<br />

in een diep dal. Haar carrière is een<br />

flop en emotioneel is ze een wrak. Dan<br />

besluit ze alle moed bij elkaar te rapen<br />

en de film van haar leven te maken.<br />

Als klap op de vuurpijl ontmoet ze de<br />

aantrekkelijke Katia (Janina Gavankar).<br />

Anna probeert vervolgens Katia een plek in haar filmproductie<br />

te geven. Zo kan ze tegelijkertijd deze schone voor zich winnen<br />

en haar droomfilm maken. Saillant detail: de film waar het<br />

om gaat is een bewerking van de klassieker Who’s Afraid of<br />

Virginia Woolf, maar dan met enkel vrouwen in de hoofdrol. En<br />

met Vagina in plaats van Virginia …<br />

Come non detto<br />

Genre: Komedie/Taal: Spaans/Speelduur: 85 minuten/<br />

Regie: Ivan Silvestrini/Cast: Josafat Vagni, Monica Guerritore,<br />

Francesco Montanari, en Antonino Bruschetta/Wanneer: 2<br />

april, 19.00 uur<br />

Mattia (Josafat Vagni) verhuist naar<br />

Madrid, om in te trekken bij vriendje<br />

Eduard (Jose Dammert). Op die manier<br />

hoeft hij niet aan zijn familie te vertellen<br />

dat hij homoseksueel is. Eduard<br />

denkt op zijn beurt dat Mattia’s ouders<br />

het allemaal wel best vinden. Een dag<br />

voordat Mattia naar Madrid vertrekt,<br />

arriveert Eduard opeens in Rome om zijn aanstaande schoonfamilie<br />

te leren kennen. Aan Mattia de moeilijke keuze tussen zijn<br />

vriendje bekennen dat hij gelogen heeft of eindelijk eerlijk zijn<br />

tegenover zijn ouders. Een romkom met Spaans temperament!<br />

Positive<br />

Youth<br />

Genre: Documentaire/Taal: Engels/Speelduur: 43 minuten/<br />

Regie: Charlie David/Cast: Neil Giuliano, Austin Head, Frank<br />

Spinell ea./Wanneer: 4 april, 15.00 uur<br />

Tussen alle langere en korte films zijn<br />

er een paar documentaires te zien op<br />

het festival. Zo is er het Amerikaanse<br />

Positive Youth, waarin regisseur Charlie<br />

David Amerikanen met hiv volgt. We<br />

zien de Afrikaans-Amerikaanse Chris,<br />

die zijn strubbelingen op zijn YouTubekanaal<br />

deelt. We ontmoeten ook<br />

Austin, een 27-jarige bekende dj en<br />

muzikant en Jesse die worstelt met beslissingen rondom haar<br />

medicatie. Alle jongeren vertellen openhartig over de ziekte en<br />

hoe zij hiermee omgaan.<br />

A Perfect<br />

Ending<br />

Genre: Drama/Taal: Engels/Speelduur: 106 minuten/Regie:<br />

Nicole Conn/Cast: Barbara Niven, Jessica Clark, Kerry Knuppe<br />

en Morgan Fairchild/Wanneer: 06 april, 15.00 uur<br />

Rebecca (Barbara Niven) is een knappe,<br />

jonge vrouw met een stabiel doch saai<br />

leven. Ze is ogenschijnlijk de perfecte<br />

echtgenote, heeft drie mooie kinderen<br />

met haar man, maar is toch niet gelukkig<br />

in haar liefdesleven. Ze is depressief<br />

en volgens haar vriendinnen is dit het<br />

resultaat van een soort midlifecrisis.<br />

Diezelfde vriendinnen stellen haar voor aan de slimme, edgy<br />

callgirl Paris (Jessica Clark). Rebecca ontsnapt aan haar saaie<br />

familieleven en man door geheime afspraakjes met Paris te<br />

maken.<br />

Tom à la ferme<br />

Genre: Drama, thriller/Taal: Frans/Speelduur: 105 minuten/<br />

Regie: Xavier Dolan/Cast: Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal,<br />

Lise Roy/Wanneer: 06 april 21.30 uur<br />

We sluiten af met een Franstalige productie.<br />

Xavier Dolan (je weet wel, het<br />

jonge genie van Les Amour Imaginaires<br />

en Laurence Anyways), is terug met<br />

een nieuwe film. Voor Tom à la ferme<br />

liet de regisseur zich inspireren door de<br />

psychologische thrillers van Hitchcock<br />

en Chabrol. Wederom speelt Dolan zelf<br />

de hoofdrol. Dit keer is hij Tom, die het verlies van een geliefde<br />

voor zijn kiezen krijgt. Wanneer hij op het platteland de familie<br />

van zijn overleden vriend ontmoet, blijkt deze niets van de<br />

geaardheid van hun overleden zoon af te weten. De familie<br />

blijkt echter nog een veel duisterdere kant te hebben ...<br />

13


EASTERN<br />

BOYS<br />

TEKST: Robbert Blokland / BEELD :Bram Belloni - 31 pictures<br />

De Franse regisseur Robin Campillo (Entre les murs)<br />

maakte met Eastern Boys een van de grote favorieten<br />

van het IFFR. De complexe, gelaagde film vertelt<br />

over een jonge Oost-Europese schandknaap die<br />

een relatie aangaat met een Franse zakenman.<br />

Gay&<strong>Night</strong> sprak de filmmaker in Rotterdam.<br />

14


Interview / Robin Campillo<br />

U heeft Eastern Boys nu op<br />

allerlei plekken in de wereld<br />

vertoond. Wekt het verhaal<br />

verschillende reacties op?<br />

Ik wil niet generaliseren. En ik vind het ook<br />

altijd heel lastig om te beoordelen of mensen<br />

hun complimenten nou echt menen of niet:<br />

de mensen die het niets vinden, lopen toch<br />

voortijdig de zaal uit, dus die spreek je nooit.<br />

Ik kan me niet alle reacties meer herinneren,<br />

maar ik merk wel dat het publiek in ieder<br />

land zijn eigen klemtoon legt. In Stockholm<br />

reageerden mensen bijvoorbeeld heel heftig<br />

op de prostitutie en hier in Rotterdam<br />

focusten mensen meer op de vorm van de<br />

relatie tussen Daniel en Marek.<br />

Heeft u de lm al in het voormalig<br />

Oostblok vertoond?<br />

Ik ben op een festival geweest in Tbilisi,<br />

in Georgië. Dat was heel interessant, daar<br />

waren de reacties zeer heftig. Veel mensen<br />

in de zaal waren ook dronken, blijkbaar<br />

gebeurt dat daar vaker op festivals. Eén man<br />

kwam op me afgestormd en begon met zijn<br />

vinger te priemen, terwijl hij met zo’n zwaar<br />

Russisch accent riep: ‘I do not like gays! Ik zou<br />

nooit met een man willen slapen!’ Ik wist niet<br />

precies hoe ik daarop moest reageren. Ik zei<br />

maar: ‘Goed dat u dat durft te zeggen, nu de<br />

volgende stap maken.’<br />

Bent u van plan om de lm<br />

bijvoorbeeld in Rusland te<br />

presenteren?<br />

We hebben nog geen plannen om Eastern<br />

Boys in Rusland te vertonen, al zou ik dat<br />

graag doen. Ik ben ook een beetje bang dat<br />

dat negatieve reacties zou opleveren voor<br />

Kirill, de jonge acteur die hoofdpersoon<br />

Marek speelt. We hebben het daar<br />

van tevoren wel over gehad: hij is heel<br />

zelfverzekerd, hij is niet bang. Kirill is 22 jaar,<br />

maar ziet er jonger uit en hij is getrouwd,<br />

heeft zelfs kinderen. Ik wil echter niet dat hij<br />

enig risico loopt, ook niet carrièretechnisch.<br />

Toen we de film draaiden, gold die rare<br />

antihomowet ook nog niet. Dus daar hebben<br />

we helemaal geen rekening mee kunnen<br />

houden.<br />

WIJ FRANSEN DWEPEN NOG<br />

STEEDS HEEL GRAAG MET HET<br />

FEIT DAT WE 250 JAAR GELEDEN<br />

AAN DE BASIS STONDEN VAN DE<br />

MENSENRECHTEN<br />

Was het lastig om Marek te<br />

casten?<br />

Ja, best wel. Ik heb negen maanden met een<br />

castingdirector tapes van Russische films<br />

bekeken. We moesten zelfs het draaien<br />

een jaar uitstellen omdat ik de geschikte<br />

acteurs niet kon vinden voor Marek en Boss,<br />

de leider van zijn bende. Kirill, die Marek<br />

speelt, acteert al vanaf zijn vijfde. Ik heb<br />

hem en Daniil Vorobyov, die Boss speelt, in<br />

mijn appartement met een aantal figuranten<br />

de partyscène aan het begin van de film<br />

laten improviseren. Toen was ik verkocht. Er<br />

was in het begin wel een taalbarrière: Kirill<br />

sprak geen Engels en geen Frans. Dat was<br />

enerzijds volledig in overeenstemming met<br />

zijn personage, maar het maakte het begin<br />

wel lastiger om met hem te werken. Ik heb<br />

wel meteen een heel goed gesprek met Kirill<br />

gehad over de erotische scènes in de film.<br />

Niet per se omdat hij bang zou kunnen zijn<br />

om ze te spelen, maar vooral omdat al zijn<br />

familie en vrienden die scènes ooit zouden<br />

kunnen zien.<br />

Eastern Boys is erg gelaagd en<br />

snijdt meerdere heikele thema’s<br />

aan. Wat was uw eerste intentie<br />

met dit verhaal?<br />

Ik wilde een verhaal vertellen over outcasts.<br />

Enerzijds over illegalen, waarvan veel<br />

mensen het liefste zouden willen doen alsof<br />

ze niet bestaan. Ik wilde laten zien wat hun<br />

achtergrond is, waarom ze doen wat ze<br />

doen, en ik wilde een verhaal vertellen over<br />

een ongebruikelijke relatie. Het is op een<br />

waargebeurde situatie geïnspireerd: een<br />

vriend van mij kent een man van vijftig die<br />

daadwerkelijk zijn 20-jarige ex-vriendje heeft<br />

geadopteerd om hem een beter leven te<br />

bieden. Ze hadden eerst een seksuele relatie.<br />

Later besloten ze dat dat toch niet goed<br />

werkte, omdat de gevoelens meer vaderzoon-achtig<br />

waren. Dat gegeven intrigeerde<br />

mij. Hoe zou zo’n situatie kunnen ontstaan?<br />

Toen ik er in dook, kwam ik erachter dat dit<br />

vaker gebeurde. Adoptie was in Frankrijk,<br />

tot het geregistreerd partnerschap werd<br />

toegestaan, de enige manier om binnen<br />

dit soort relaties juridische zaken als een<br />

mogelijke erfenis snel en goed te regelen.<br />

Wat intrigeert u zo aan jonge<br />

illegalen?<br />

Ook hier wil ik weer niet generaliseren. Er<br />

zijn natuurlijk slechte illegalen, zoals er ook<br />

Franse criminelen zijn die zonder duidelijke<br />

reden dingen doen die niet mogen, maar er<br />

zijn ook heel veel illegalen met een enorme<br />

bagage die verklaart hoe ze in die situatie<br />

zijn beland. Waardoor je kunt begrijpen<br />

waarom ze de dingen doen die ze moeten<br />

doen om te overleven. Als ik op het station<br />

die illegale jongens zie die klanten zoeken,<br />

15


Interview / Robin Campillo<br />

zie ik geen prostituees; ik zie jongens die al<br />

heel veel hebben meegemaakt. Dit is geen<br />

leven waar je uit vrije wil voor kiest. Veel van<br />

die jongens hopen dat ze op deze manier<br />

ooit een legaal bestaan kunnen opbouwen.<br />

Denkt u dat Marek naar de<br />

volwassen Daniel toetrekt uit<br />

opportunisme of omdat hij echt<br />

van hem houdt?<br />

Ik denk absoluut dat hij warme gevoelens<br />

voor hem koestert, maar ik denk vooral dat<br />

Marek zijn kans schoon ziet en denkt dat<br />

Daniel hem kan helpen. Hij voelt zich daar<br />

ook helemaal niet schuldig over, want Daniel<br />

weet precies waar hij aan begint. Hij heeft er<br />

ook belang bij: of het nu om een vorm van<br />

liefde gaat of om de seks. Ik betwijfel wel of<br />

Marek echt gay is trouwens. Dat doet ook<br />

eigenlijk niet ter zake. Ik denk dat liefde heel<br />

veel verschillende gradaties en tinten kent.<br />

Daniel neemt een enorm risico<br />

door die onberekenbare jongen<br />

in huis te nemen. Vindt u het<br />

geloofwaardig dat iemand van zijn<br />

status dat zou doen?<br />

Ik geloof zeker dat dat zou kunnen<br />

gebeuren, ja. Ik denk dat Daniel dat<br />

onberekenbare kantje van Marek ook wel<br />

heel aantrekkelijk vindt. Ik denk dat homo’s<br />

over het algemeen gemakkelijker openstaan<br />

voor minder conventionele relaties dan<br />

hetero’s. Veel homo’s zijn op een bepaalde<br />

manier toch een klein beetje thrillseekers,<br />

denk ik. Kijk maar in de Spartacus Guide:<br />

bij hoeveel landen en plekken staat ‘at<br />

your own risk’? Maar toch gaan ook<br />

buitenlanders gewoon naar die plekken toe<br />

als ze op vakantie zijn. Terwijl ze weten dat<br />

ze mogelijk toch gevaar lopen. Zo’n man is<br />

Daniel.<br />

De lm heeft een open, maar<br />

hoopvol einde. Denkt u dat Marek<br />

en Daniel samen gelukkig worden?<br />

Ik hoop het van wel in elk geval: ik gun ze<br />

allebei een gelukkige toekomst. Maar dat<br />

mag de kijker zelf bedenken. Ik ben niet<br />

iemand die per se alles in wil vullen. Je weet<br />

ook als kijker heel bewust niets van Daniel.<br />

Wat doet hij, wat is zijn achtergrond, waar<br />

gaat hij heen? Dat doet allemaal eigenlijk<br />

niet echt ter zake. Eigenlijk is de film alweer<br />

enigszins achterhaald, want tegenwoordig<br />

zouden Daniel en Marek in Frankrijk hebben<br />

kunnen trouwen, als ze dat hadden gewild.<br />

Het maakt mij ook niet uit welke vorm ze<br />

kiezen eigenlijk. Het gaat erom dát mensen<br />

een verbintenis aan gaan, de vorm is van<br />

secundair belang. Ik ga binnenkort wel met<br />

mijn vriend trouwen. Maar dat doen we ook<br />

vooral omdat we een dochter hebben en<br />

voor haar juridisch alles goed geregeld willen<br />

hebben.<br />

ALS IK OP HET STATION DIE<br />

ILLEGALE JONGENS ZIE DIE<br />

KLANTEN ZOEKEN, ZIE IK GEEN<br />

PROSTITUEES; IK ZIE JONGENS<br />

DIE AL HEEL VEEL HEBBEN<br />

MEEGEMAAKT<br />

Het openstellen van het huwelijk<br />

voor paren van gelijk geslacht<br />

leidde afgelopen jaar in Frankrijk<br />

tot massaprotesten in Parijs. Wat<br />

zijn uw gedachten daarover?<br />

Ik word daar heel droevig van, zoals volgens<br />

mij alle homo’s in Frankrijk. Ik begrijp<br />

gewoon niet dat mensen zoveel energie<br />

willen steken in haat, en in het uitdragen<br />

dat je mensen haat die jou niets misdaan<br />

hebben. Extreemrechts weet in Frankrijk<br />

voor dit soort protesten heel veel mensen<br />

op de been te krijgen: of het nou tegen het<br />

‘homohuwelijk’ is of tegen illegalen, of tegen<br />

abortus. Fransen zijn rare, arrogante mensen.<br />

We dwepen nog steeds heel graag met het<br />

feit dat wij ooit aan de basis stonden van de<br />

mensenrechten. Dat is deels natuurlijk wel<br />

zo, maar dan hebben we het over 250 jaar<br />

geleden. We denken op basis van die kennis<br />

dat we nog steeds enorm openminded zijn,<br />

terwijl we inmiddels aan alle kanten worden<br />

ingehaald. Het hoeveelste land ter wereld<br />

waren we die het ‘homohuwelijk’ erkende?<br />

Na Spanje, Argentinië, Uruguay, Zuid-Afrika<br />

... We zijn een oud land, dat denkt dat het<br />

modern is. Dat is heel gevaarlijk, omdat je<br />

daarmee vooruitgang enorm afremt.<br />

Heeft u er in het dagelijks leven<br />

veel last van?<br />

Nee, dat valt gelukkig enorm mee.<br />

We hebben de film gedraaid in mijn<br />

appartement, om kosten te sparen. Mijn<br />

man en dochter moesten een paar weken in<br />

een hotel wonen. We wonen in een banlieu<br />

van Parijs, in een heel multiculturele buurt,<br />

en we hebben nergens last van, omdat<br />

iedereen in onze buurt weet dat diversiteit<br />

iets positiefs is. Dat is het nieuwe Frankrijk,<br />

het Frankrijk van de toekomst. Als je echter<br />

in één van de bourgeois wijken rondloopt,<br />

heb je wel problemen. Daar is nog heel veel<br />

homofobie, van de intolerante intellectuelen.<br />

Dat is de gevaarlijkste vorm, want dat zijn<br />

de mensen die de wetten maken. Dat kan<br />

op de lange termijn veel radicalere gevolgen<br />

hebben dan een loslopende homofoob in<br />

een achterstandswijk die weleens homo’s in<br />

elkaar slaat. Kijk maar naar Rusland, waar<br />

de wetten van Poetin nu dat soort gedrag<br />

legitimeren.<br />

16


Sotsji na<br />

de Spelen<br />

De duurste<br />

doofpot van<br />

<strong>2014</strong><br />

TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Jeroen de Rooij<br />

18


Sotsji na de Spelen<br />

Juni vorig jaar ondertekende president Poetin,<br />

ondanks alle protestgeluiden, de Russische<br />

antihomopropagandawet, waarmee het<br />

strabaar is geworden propaganda te maken<br />

voor ‘niet-traditionele’ seksuele relaties. De<br />

Olympische Spelen in Sotsji leken een uitstekend<br />

platform voor mensenrechtenstrijders,<br />

opinieleiders, regeringsleiders en activisten<br />

om hun stem te laten horen. Internationaal<br />

werd er in de aanloop naar de Spelen<br />

breeduit media-aandacht geschonken aan<br />

de verslechterende situatie van Russische<br />

LHBT’s, maar toen de Spelen eenmaal van<br />

start gingen, bleef het ineens angstvallig stil.<br />

De focus van het leeuwendeel van de media<br />

verschoof, logischerwijs, naar de sporters<br />

en hun prestaties en afgezien van een enkel<br />

protestgeluid hoorden we niet veel meer<br />

over mensenrechten. Verliep het dan echt<br />

allemaal zo geruisloos? Anastasia Smirnova,<br />

een coördinerende kracht binnen de Russische<br />

LHBT-beweging, vertelt Gay&<strong>Night</strong> over de<br />

daadwerkelijke situatie tijdens de Spelen:<br />

‘Elke vorm van provocatie leek in de kiem te<br />

worden gesmoord.’<br />

Jij bevond je in Sint-Petersburg tijdens de Spelen<br />

Kun je ons wat meer vertellen over de sfeer tijdens<br />

de Spelen? Waren er veel incidenten?<br />

Ik denk dat het meest illustratieve voorval plaatsvond tijdens<br />

de openingsceremonie, op 7 februari. Op die dag waren er<br />

enkele straatdemonstraties en enkele grotere protesten.<br />

Niet alleen in Sint-Petersburg, maar door het hele land.<br />

Een hoop mensen werden aangehouden op de eerste dag<br />

van de Spelen. In enkele gevallen was er sprake van een<br />

‘grijs gebied’ en werden mensen aangehouden op grond<br />

van het overtreden van de wet omtrent ongeautoriseerde<br />

openbare bijeenkomsten. Maar in andere gevallen waren<br />

de aanhoudingen volledig onwettig. Sommige activisten,<br />

LHBT-activisten, werden op zeer brute wijze aangehouden<br />

en mishandeld door de politie. Ik ben zelf aangehouden op<br />

de dag van de openingsceremonie in Sint-Petersburg, samen<br />

met drie vrienden van me. Wij werden afgevoerd door de<br />

politie, simpelweg omdat we een foto probeerden te maken<br />

met een banier waarop het zesde artikel van het Olympisch<br />

Handvest stond afgebeeld [het non-discriminatiebeginsel –<br />

red.]. Er waren geen mensen in de buurt en de politie kwam<br />

drie minuten na ons aan. Dit is erg alarmerend, want het<br />

betekent dat activisten zeer nauwlettend in de gaten worden<br />

gehouden en dat waarschijnlijk zelfs onze telefoongesprekken<br />

worden afgeluisterd. Ik kan me niet voorstellen hoe de politie<br />

anders zo snel ter plaatse kon zijn. Het beeld werd gewekt<br />

dat de Russische autoriteiten zich tijdens de Spelen op hun<br />

opperbest gedroegen en het evenement niet probeerde te<br />

bederven met schandalige incidenten. Maar dat was zeker niet<br />

het geval. Elke vorm van provocatie leek in de kiem te worden<br />

gesmoord. Het woord provocatie werd ook vrij vaak gebruikt<br />

door de autoriteiten, bijvoorbeeld door de politieagenten die<br />

ons arresteerden. Elke vorm van vrijheid van meningsuiting,<br />

ongeacht het onderwerp, werd bestempeld als provocatie.<br />

Later tijdens de Spelen hadden we een guerrilla-actie in de<br />

planning staan, maar we werden aangehouden voordat we<br />

de kans hadden om deze actie tot uitvoering te brengen. De<br />

autoriteiten hebben duidelijk op grote schaal getracht elke<br />

vorm van publieke meningsuiting volledig te belemmeren.<br />

Het enge is dat een hoop deskundigen van mening zijn dat dit<br />

‘veiligheidsregime’, zoals de overheid het noemt, slechts getest<br />

werd tijdens de Spelen en dat dit beleid mogelijkerwijs op<br />

korte termijn over het hele land wordt uitgerold. Het lijkt er<br />

inderdaad op dat deze deskundigen gelijk hebben, maar het is<br />

nog te vroeg om er conclusies over te trekken. De autoriteiten<br />

zijn in ieder geval veel bruter geworden in hun omgang<br />

met activisten en massademonstraties en in hoe ze omgaan<br />

met het autoriseren van straatprotesten; ze keuren namelijk<br />

simpelweg géén straatprotesten meer goed.<br />

Denk je dat Poetin blij is met hoe de Spelen<br />

uiteindelijk zijn verlopen?<br />

Ja, ik denk van wel. Er was namelijk niet zoveel kritiek op<br />

de mensenrechtensituatie tijdens de Spelen. Ik zeg niet<br />

dat het wijs of eerlijk of juist zou zijn om de aandacht af te<br />

leiden van de sporters, maar ik vind het bijna een misdaad<br />

om de algemene situatie te negeren. Helaas is dat echter<br />

precies wat er gebeurd is, ondanks de inspanningen van<br />

mensenrechtenstrijders, ondanks de inspanningen van<br />

‘vriendelijke’ en ‘bedachtzame’ media. Ik weet niet hoe het<br />

komt, maar er waren zoveel restricties, dat het erop leek dat<br />

een hoop mensen zich tijdens hun verblijf niet genoodzaakt<br />

voelden ofwel bang waren om actie te ondernemen. Geen<br />

van de atleten heeft een statement gemaakt, wat op zich<br />

redelijk begrijpelijk is, maar er waren ook geen statements<br />

van de delegaties die verschillende landen stuurden. En<br />

er waren geen statements van opinieleiders die de Spelen<br />

bijwoonden. Er waren nergens simpele tekenen van solidariteit<br />

te bespeuren met Russische mensenrechtenstrijders. Alles en<br />

iedereen in de publieke sfeer was voornamelijk lovend over<br />

de Spelen. Er waren zelfs een paar homoseksuele atleten die<br />

de Spelen prezen. Als ik het me goed herinner, was er een<br />

lesbische Oostenrijkse atlete die zei dat alle negatieve pers<br />

over de antipropagandawet veel geschreeuw om niets was. Er<br />

verschenen wel een hoop foto’s op Twitter van journalisten die<br />

klaagden over kamers die nog niet gereed waren bij aankomst<br />

[zie #SochiProblems op Twitter – red.], maar die berichten<br />

beïnvloeden niets, die blijven niet hangen, dit zijn namelijk<br />

problemen waar meer steden tijdens het organiseren van de<br />

Spelen mee te kampen kregen. Kortom, ik denk dat er zeker<br />

sprake is van een overwinning voor de Russische overheid. De<br />

Olympische Spelen draaien om nationale trots en deze gang<br />

van zaken onderstreept het beleid van de huidige overheid.<br />

Veel Russen maken geen onderscheid tussen het ‘moederland’,<br />

om een zeer patriottistische term te gebruiken, en het bestuur<br />

van het land, wat in feite twee totaal verschillende dingen zijn.<br />

Mensen zijn zich daar echter niet bewust van; ze associëren<br />

honderd procent het een met het ander, dus alle lof voor<br />

de Spelen staat gelijk aan lof voor de huidige president, de<br />

huidige overheid, maar ook: voor het huidige beleid.<br />

Wij interviewden voor de aftrap van de Spelen<br />

Nieuw-Zeelandse schaatser Blake Skjellerup. Hij<br />

zei – of hij nu mee zou doen of niet – wel degelijk<br />

een statement te willen maken, door middel van het<br />

dragen van een regenboog-pin. Heb je daar iets van<br />

vernomen?<br />

Nee, ik denk niet dat dat gebeurd is. Ik heb in ieder<br />

geval niets vernomen van echt zichtbare statements ter<br />

ondersteuning van mensenrechten of LHBT-rechten. En<br />

zeker niet van atleten. Er waren een paar gebaren die<br />

aandeden als een symbolisch hart onder de riem. Zo was<br />

er iemand met regenbooghandschoenen, ik geloof een<br />

Nederlandse snowboarder, maar toen haar gevraagd werd<br />

naar de handschoenen, zei ze: ‘Sorry, jongens, dat was geen<br />

statement’. De verwachtingen waren zo hoog gespannen,<br />

dat iedereen symbolische gebaren wilde zien in het minste<br />

of geringste. Maar er gebeurde niets. Er was vermoedelijk<br />

wel een voormalige Italiaanse minister-president, een<br />

transseksuele dame, die in Sotsji rondliep in zeer extravagante,<br />

carnavaleske regenboogjurken. Zij is daar naar verluidt twee<br />

keer voor aangehouden, maar ik heb niet kunnen achterhalen<br />

of deze geruchten klopten.<br />

19


Denk je dat de aanwezigheid van onze koning,<br />

koningin, minister-president en minister van<br />

Sport een verkeerd signaal heeft afgegeven? Een<br />

van Poetins woordvoerders zei dat hij blij was dat<br />

Nederland zo’n grote delegatie stuurde en daarmee<br />

liet zien dat ze inzagen dat er niets mis is met de<br />

antihomowet.<br />

Dit statement werd inderdaad ook breed uitgemeten in de<br />

Russische media. Het was voor ons als activisten van het begin<br />

af aan een moeilijke vraag, omdat er zo veel verschillende<br />

factoren speelden. De Spelen hebben wel bewezen dat het<br />

erheen gaan en het aangaan van een betekenisvolle dialoog<br />

flink gefaald heeft. Niemand die gekomen is, was in staat<br />

om een echt betekenisvol gesprek te voeren. De suggestie<br />

werd gewekt dat alle aanwezigen de schendingen van de<br />

mensenrechten, die nu ongestraft en openlijk plaatsvinden,<br />

omarmden en goedkeurden. Natuurlijk was er hoop dat<br />

delegaties die toch naar de Spelen gingen in staat waren<br />

om een sterk signaal af te geven. Met name in het geval van<br />

de Nederlandse delegatie. Ik heb begrepen dat de koning<br />

en de koningin neutraal moeten blijven, maar de ministerpresident<br />

had wel iets mogen doen, zover ik weet. Er was<br />

veel hoop dat, gezien de samenstelling van de delegatie,<br />

er iets zou gebeuren. Niet eens specifiek op het gebied van<br />

homorechten, want er worden zoveel rechten geschonden<br />

momenteel. De publieke opinie wordt op grote schaal<br />

onderdrukt; het is niet slechts een LHBT-issue meer. Aan deze<br />

hoop en verwachtingen werd echter op geen enkele manier<br />

voldaan. Ik denk dat iedereen een wijze les uit deze Spelen<br />

moet trekken. Het is nu te laat om te zeggen hoe het beter<br />

had gekund, maar het is belangrijk om te realiseren dat zulke<br />

grote evenementen, en zeker in het geval van Rusland, zich<br />

niet lenen voor een zinvolle conversatie.<br />

Hoe gaat het met het Russian LGBT Network waar jij<br />

deel van uitmaakt?<br />

Ik vertegenwoordig momenteel een aantal organisaties,<br />

waarvan het Russian LGBT Network er een is. Er waren<br />

zes organisaties, gesitueerd in verschillende delen<br />

van Rusland. Deze groepen kwamen samen voor de<br />

Olympische Spelen van start gingen, om de stem van<br />

Russische mensenrechtenstrijders te versterken. Er was<br />

zoveel aandacht voor de mensenrechtensituatie, dat we<br />

een beetje bezorgd waren dat het een verkeerd beeld zou<br />

schetsen van de urgentie. De situatie die we hier hebben<br />

is niet een noodsituatie, het is iets wat al een paar jaar<br />

speelt. Er was ineens zoveel hysterie dat we bang waren<br />

dat het de suggestie zou wekken dat tenzij er nú actie werd<br />

ondernomen, alles in elkaar zou storten. Zelfs in de meest<br />

ideale situatie, wanneer het Internationaal Olympisch Comité<br />

zijn beleid had gevolgd op het gebied van mensenrechten,<br />

zou het de zaken niet drastisch hebben veranderd. We<br />

probeerden gezamenlijk de aandacht te nuanceren en één<br />

genuanceerde stem te creëren.<br />

Hebben jullie moeite om jullie werk nog goed uit te<br />

voeren sinds het indienen van de wet?<br />

De propagandawet is erg vaag. Het is lastig om een<br />

organisatie te ontbinden op basis van de wet, omdat<br />

het moeilijk is om aan te tonen dat de organisatie zich<br />

bezighoudt met het promoten van ‘niet-traditionele’ seksuele<br />

relaties onder minderjarigen. Het meest schadelijke effect<br />

dat deze wet en het debat eromheen hebben is dat ze de<br />

publieke opinie vormen. Het meest angstaanjagende is<br />

dat deze enge wet duidelijk deel uitmaakt van een groter<br />

geheel. De wet schept het beeld dat LHBT’s gevaarlijk<br />

zijn voor kinderen en voor families, dat we schadelijk zijn<br />

voor de hele samenleving. Degenen die tegen deze wet<br />

zijn, zijn ‘buitenlandse agenten’, die het fundament van<br />

de Russische samenleving willen vernietigen. Het ziet er<br />

voor ons niet rooskleurig uit in dit land, zeker gezien de<br />

hoeveelheid middelen die de overheid in deze hersenspoeling<br />

steekt. Burgers die zelf niet verder nadenken, vatten<br />

deze boodschap op als een directe call-to-action om dit<br />

soort gedrag te voorkomen en dat resulteert in meer<br />

georganiseerde geweldpleging. Ik zeg niet dat er meer<br />

aanvallen zijn, want het is nog te vroeg om daar conclusies<br />

over te trekken, maar ik zeg wel dat er meer georganiseerde<br />

aanvallen plaatsvinden op homoseksuelen. Veel van deze<br />

aanvallen blijven ongestraft of onopgemerkt, ondanks het<br />

werk van mensenrechtenstrijders.<br />

De week na de Spelen werden in Moskou de<br />

Russian Open Games georganiseerd. Zijn deze<br />

Spelen naar jouw idee ‘open’ verlopen?<br />

De Open Games werden helaas niet openlijk gehouden. Er<br />

was een poging, maar het bleek haast onmogelijk voor de<br />

organisatie om zalen te vinden, tenminste, niet wanneer ze<br />

open waren over het evenement dat ze wilden organiseren.<br />

Je hebt waarschijnlijk gehoord dat de Spelen met zeer<br />

krachtige oppositie te maken kregen. Een dag voordat<br />

de Open Games zouden beginnen, belden nagenoeg alle<br />

sportzalen op om het contract te annuleren. Daarnaast<br />

annuleerden nagenoeg alle hotels en hostels die de gasten<br />

zouden accommoderen de boekingen een dag van tevoren.<br />

De plekken waar nog wel iets georganiseerd werd, werden<br />

overvallen door de politie of drugsagenten, onder het mom<br />

van bommeldingen en de aanwezigheid van drugs. Het was<br />

overduidelijk een grootschalige aanval op de Open Games,<br />

waar een hoop middelen, onder andere van de overheid, bij<br />

betrokken waren. De Open Games werden nauwlettend in<br />

de gaten gehouden. Zo was er bijvoorbeeld een schaatsbaan<br />

waar de kunstschaatscompetitie zou worden gehouden, die<br />

op de dag zelf annuleerde. Toen zijn de deelnemers naar<br />

een reguliere schaatsbaan gegaan en 25 à 30 minuten na<br />

aankomst werd de hele schaatsbaan geëvacueerd door de<br />

politie, omdat er zogenaamd enkele ‘verdachte figuren’<br />

gespot waren. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de<br />

overheid achter deze aanval heeft gezeten, maar zij moet<br />

hier in zekere mate bij betrokken zijn geweest. Wie anders<br />

heeft er zo veel invloed op kleine, maar ook grote bedrijven.<br />

Zelfs het Hilton hotel annuleerde alle boekingen, zonder<br />

enige reden of compensatie.<br />

Wat voor stappen zou de EU kunnen ondernemen<br />

om de situatie te verbeteren?<br />

In de EU zijn er een hoop mechanismen die een dialoog<br />

tussen Rusland en Europa kunnen creëren, maar het lijkt<br />

erop dat dit soort conventionele ruimtes zich niet lenen<br />

voor het bewerkstelligen van een verandering. Ik denk dat<br />

het belangrijk is om deze discussie naar onconventionele<br />

ruimtes te tillen, om economische partnerschappen te linken<br />

aan de mensenrechtensituatie in het land. Zo kan worden<br />

aangetoond dat een land niet een sterke, betrouwbare en<br />

efficiënte economische partner kan zijn als haar burgers<br />

onderdrukt worden. De samenleving biedt een garantie voor<br />

transparantie, niet alleen in termen van mensenrechten, maar<br />

ook in termen van corruptie, enzovoorts. Ik denk dat het<br />

heel belangrijk is om die dialogen aan elkaar te linken en de<br />

discussie over mensenrechten niet alleen in officiële ruimtes<br />

te laten plaatsvinden.<br />

Ben je bang dat de situatie in Rusland naburige<br />

landen beïnvloedt?<br />

Ja, zeker weten. Oekraïne volgt dezelfde stappen als<br />

Rusland en Armenië, Georgië en Wit-Rusland hebben ook<br />

al soortgelijke plannen op tafel liggen. Rusland dient als<br />

voorbeeld voor andere landen in de voormalige Sovjet-Unie.<br />

Wat hier gebeurt kan zich in rap tempo verspreiden naar<br />

naburige landen. Het schept ook een precedent. Het laat<br />

zien tot op welke hoogte de EU efficiënt kan handelen en<br />

kan voorkomen dat landen op grove wijze de mensenrechten<br />

schenden.<br />

20


22<br />

‘WE ZIJN ER WEL, MAAR<br />

WE ZIJN VAAK NIET ZO<br />

ZICHTBAAR’


THE HANDIGAYPABLES nr. 04<br />

HET<br />

ROLMODEL<br />

TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Johan van Walsem<br />

REGISTERACCOUNTANT JAKKO<br />

GELUK (48) IS EEN BEKENDE<br />

NAAM IN DE UTRECHTSE<br />

GAYSCENE. HIJ IS INMIDDELS<br />

ONGEVEER TWINTIG JAAR LID<br />

VAN COC MIDDEN-NEDERLAND<br />

EN SINDS EIND 2011 IS HIJ ZELFS<br />

PENNINGMEESTER. VIJFTIEN<br />

JAAR TERUG NAM ZIJN LEVEN<br />

EEN DRASTISCHE WENDING.<br />

DOOR EEN HERSENINFARCT<br />

MET VERLAMDE LINKERARM<br />

EN LINKERBEEN TOT GEVOLG<br />

BELANDDE HIJ VAN DE EEN<br />

OP DE ANDERE DAG IN EEN<br />

ROLSTOEL EN KREEG HIJ TE<br />

MAKEN MET SPRAAKAPRAXIE.<br />

DE ‘DREMPEL’ OM DE GAYSCENE<br />

IN TE GAAN WERD LETTERLIJK<br />

EN FIGUURLIJK AANZIENLIJK<br />

VERHOOGD. 15 JAAR NA HET<br />

ONGEVAL ZET JAKKO ZICH IN<br />

OM KEIHARD AF TE REKENEN<br />

MET EEN AANTAL STERK<br />

AANWEZIGE AANNAMES OVER<br />

ROLSTOELGEBRUIKERS: ‘IK<br />

WIL HEEL GRAAG VAN HET<br />

VOOROORDEEL AF DAT MENSEN<br />

IN EEN ROLSTOEL GEEN SEKS<br />

HEBBEN! NIET ELKE ROLSTOELER<br />

IS IMPOTENT.’<br />

Tot de zomer van 1999 was Jakko kerngezond, maar<br />

in één klap veranderde zijn hele leven. ‘Ik heb na het<br />

infarct een tijd in coma gelegen en een jaar moeten<br />

revalideren. Twee à drie jaar na het incident heb ik<br />

langzaamaan m’n werk weer opgepakt. Eerst een paar<br />

uur per dag, totdat ik weer parttime aan de slag kon.<br />

Ik werk nog altijd parttime, bij de Rijksoverheid. Ik heb<br />

gelukkig een goede werkgever, de werkplek is volledig<br />

op mij aangepast en met de collega’s gaat het ook<br />

goed. Voorheen zat ik altijd in de buitendienst en nu<br />

heb ik een interne functie gekregen. Ik mag zelfs m’n<br />

eigen werktijden bepalen, ook handig!’<br />

Het gesprek met Jakko verloopt aan het begin vrij<br />

stroef, totdat ik hem vraag of er een medische reden<br />

is dat ik hem af en toe nogal moeilijk kan verstaan.<br />

‘Dat heet spraakdyspraxie’, vertelt hij me. ‘Hier gaat<br />

het goed,’ hij wijst naar z’n hoofd, ‘maar het komt<br />

er niet goed uit’. Jakko vertraagt zijn woorden iets:<br />

‘Ik - kan -wel - heel - dui-de-lijk pra-ten, maar dat kost<br />

me heel veel inspanning. Ik heb na het infarct een tijd<br />

helemaal niet kunnen praten. Ik heb een aantal jaren<br />

training gehad van een logopedist, maar beter dan dit<br />

gaat het niet worden. In een kroeg<br />

is dat natuurlijk af en toe best lastig.<br />

Ik waardeer het vooral als mensen<br />

eerlijk zijn en duidelijk, daar kan ik<br />

tenminste wat mee.’<br />

‘ENKELE VRIENDEN<br />

KOSTTE HET TE VEEL<br />

MOEITE OM ME TE<br />

VERSTAAN’<br />

Toen Jakko langzaamaan weer een<br />

beetje de scene inging, kreeg hij wel<br />

de nodige afwijzing te verduren.<br />

‘Ik heb altijd veel vrienden gehad<br />

in de scene, ook voor mijn infarct,<br />

maar enkele van hen kostte het te<br />

veel moeite om me te verstaan en<br />

die haakten dan op een gegeven<br />

moment af. Het is ook niet makkelijk,<br />

dat weet ik wel, maar je leert mensen<br />

dan wel kennen. Echte vrienden<br />

blijven natuurlijk wel en ik heb sinds<br />

het infarct een hoop nieuwe mensen<br />

leren kennen.’<br />

‘Ik wil vooral het vooroordeel<br />

wegnemen dat mensen in een rolstoel<br />

niet goed bij hun hoofd zijn. Soms<br />

denken mensen dat ik geestelijk niet<br />

in orde ben. Dat komt ook doordat ik<br />

moeite heb met spreken natuurlijk.<br />

Gelukkig, wanneer mensen me beter<br />

leren kennen, krijgen ze wel respect<br />

voor me. Zij leren me ook inclusief<br />

aandoeningen kennen. Dat maakt wel<br />

een hoop verschil.’<br />

‘MIJN VRIEND EN IK<br />

HEBBEN AL ACHT JAAR<br />

EEN OPEN RELATIE’<br />

Wanneer ik Jakko vraag of hij nog<br />

met andere vooroordelen te maken<br />

krijgt, antwoordt hij heel resoluut:<br />

‘Dat ik geen seksleven heb’. En een<br />

seksleven heeft hij wel degelijk. Op<br />

Jakko’s Facebookprofiel staat namelijk<br />

duidelijk vermeld dat hij een open<br />

relatie heeft. ‘Het is af en toe wat<br />

improviseren; ik kan bijvoorbeeld niet<br />

zelf het bed inkomen, maar het levert<br />

zo nu en dan ook grappige situaties<br />

op. Mijn vriend ken ik nu acht jaar en<br />

hij is ook ziek. Hij heeft kanker. Hij<br />

wordt nog wel behandeld, maar is erg<br />

beperkt in zijn energie. Hij ligt vaak<br />

moe op bed.’<br />

Mijn vraag of ze samenwonen,<br />

beantwoordt hij net zo resoluut als de<br />

vorige: ‘Gelukkig niet nee, we hebben<br />

een latrelatie. Ik woon nu zo’n 25 jaar<br />

zelfstandig en aan samenwonen moet<br />

ik echt niet meer denken. Daar ben ik<br />

denk ik te eigenzinnig voor. Hij woont<br />

aan de andere kant van de stad, kan<br />

niet verder, en gemiddeld zie ik hem<br />

één keer per week. We hebben vanaf<br />

het begin af aan een open relatie. Ik<br />

heb hem in de kroeg leren kennen<br />

tijdens een avondje drinken. In de<br />

Wolkenkrabber [nu café Kalff – red.].’<br />

‘Het was best lastig om na het infarct<br />

het daten en flirten weer op te<br />

pakken. Je moet jezelf zijn en goed<br />

in je vel zitten en het verliep af en<br />

toe redelijk moeizaam. Ik denk dat<br />

het wel drie jaar duurde voordat ik<br />

weer wat lekkerder in m’n vel zat.<br />

Toen ging ik ook weer een beetje<br />

uit. Meestal loopt het wel los hoor,<br />

maar ik moet veel doorvragen en<br />

gesprekken voeren om mensen beter<br />

te leren kennen. Ik stel me daar ook<br />

heel proactief in op. Daarbij, als<br />

mensen er geen zin in hebben, prima.<br />

Maar dan steek ik er ook geen moeite<br />

meer in.’<br />

‘IK WIL NIET ZIELIG<br />

GEVONDEN WORDEN’<br />

‘Ik word weleens betutteld, maar<br />

daar moet ik niets van hebben.<br />

Wegwezen. Het gebeurt vaak bij<br />

onbekende mensen. Op onbekende<br />

plekken. In m’n eigen supermarkt<br />

kennen mensen me inmiddels wel. Ik<br />

wil niet zielig gevonden worden. Het<br />

is niet mijn keus geweest, het is me<br />

overkomen en ik maak er het beste<br />

van. Ik probeer ook uit te dragen<br />

dat je positief in het leven moet<br />

staan. Ik vraag me weleens af hoe<br />

het is wanneer je met een handicap<br />

geboren bent en je opgroeit in een<br />

speciale instelling. Dat lijkt me lastig<br />

hoor, hoe ga je dan ontdekken of je<br />

op hetzelfde geslacht valt of hoe ga je<br />

überhaupt je seksualiteit ontdekken?<br />

Je komt nauwelijks in aanraking met<br />

de buitenwereld en het personeel is<br />

er ook niet altijd even behulpzaam in.’<br />

‘Ik heb een tijdje in een verpleeghuis<br />

gezeten voordat mijn aangepaste<br />

woning vrijkwam, een maand of acht.<br />

Daar heb ik gelijk gezegd: ik ben<br />

23


THE HANDIGAYPABLES nr. 04<br />

homo en m’n vriend komt, dus kijk<br />

er niet raar van op als een man mij<br />

zoent. Dan ben ik mensen voor. Als ik<br />

merkte dat er negatief over me werd<br />

gepraat achter m’n rug om, negeerde<br />

ik dat gewoon.’<br />

‘ROLMODELLEN ZIJN ERG<br />

BELANGRIJK’<br />

‘Zie jij weleens rolstoelers in de<br />

scene?’ vraagt Jakko me ineens. Nu<br />

ik er bij stilsta, besef ik dat ik die<br />

eigenlijk zelden zie. ‘We zijn er wel,<br />

maar we zijn vaak niet zo zichtbaar.<br />

Tien procent van de Nederlanders is<br />

gehandicapt of chronisch ziek; er valt<br />

dus aan te nemen dat dat tevens geldt<br />

voor tien procent van de homo’s. Dat<br />

is best een hoop. Maar zie je die tien<br />

procent in de scene? Nee, echt niet.<br />

Ofwel ze zijn er, maar praten er niet<br />

over, ofwel ze komen niet de deur uit.<br />

Het zou fijn als er meer mensen over<br />

naar buiten treden. Rolmodellen zijn<br />

erg belangrijk.’<br />

Op dit punt pakt Jakko er een klein<br />

boekje bij, Zakboek Homoseksualiteit<br />

en Handicap, dat gemaakt is naar<br />

aanleiding van een symposium over<br />

dit onderwerp, dat hij met een<br />

aantal mensen vanuit COC Midden-<br />

Nederland organiseerde in 2003. ‘Ik<br />

had ook een rolmodel toen ik ziek<br />

werd: Taco van Welzenis.’ Hij wijst<br />

naar een interview in het boekje. ‘Hij<br />

is mijn grote voorbeeld. Ik kende hem<br />

al uit de scene van voordat ik zelf in<br />

een rolstoel belandde. Taco zit in een<br />

rolstoel en is zeer actief: hij reist de<br />

hele wereld rond, beleeft van alles,<br />

gaat uit, rijdt zelfs auto. Hij staat zo<br />

positief in het leven!’<br />

Sinds drie jaar is Jakko<br />

penningmeester van COC Midden-<br />

Nederland. Hij is inmiddels al een keer<br />

herkozen en zit nu in zijn tweede<br />

termijn. ‘Ik vind het belangrijk<br />

om maatschappelijk betrokken te<br />

zijn. Ik had een late coming-out,<br />

mede omdat ik in mijn middelbare<br />

schooltijd geen homo’s kende. In die<br />

tijd was er op mijn school nog geen<br />

voorlichting over seksuele diversiteit,<br />

zo knap dat tegenwoordig jongeren<br />

van de COC voorlichtinggroep naar<br />

scholen toe gaan om over hun<br />

geaardheid te praten, ik heb enorm<br />

veel respect daarvoor. Binnen COC<br />

Midden-Nederland hebben we ook<br />

een werkgroep ‘Homo en handicap’,<br />

voor mensen met allerlei handicaps:<br />

spasten, blinden, mensen met<br />

vermoeidheidsziekten. Er komen<br />

allerlei vragen binnen, bijvoorbeeld<br />

waar je uit kunt. Voor mensen van<br />

buitenaf lijken sommigen dingen een<br />

stuk makkelijker dan ze zijn. Je moet<br />

alles van tevoren plannen. Even bellen<br />

of mailen of je naar binnen kunt<br />

wanneer je uit eten wilt. Wanneer<br />

je een trein wilt pakken, moet je van<br />

tevoren bellen zodat de NS rekening<br />

kan houden met een eventuele<br />

vertraging. Gelukkig heb ik al ruim<br />

tien jaar m’n eigen aangepaste bus. Ik<br />

kan de rolstoel zo de auto inrijden en<br />

achter het stuur aanschuiven.’<br />

‘Af en toe beland ik wel in een<br />

frustrerende situatie. Een aantal jaar<br />

terug was het bijvoorbeeld Roze<br />

Zaterdag in Haarlem en ik zou daar<br />

met een aantal vrienden heengaan.<br />

Een dag van tevoren hield echter<br />

ineens mijn rolstoel ermee op en<br />

moest ik afbellen. Daar baalde ik<br />

echt van. Ik ga vanavond de stad<br />

in, dus dan moet ik er overdag voor<br />

zorgen dat ik niet te veel rijd, zodat<br />

de batterij het redt. Het opladen<br />

duurt een hele nacht, het is net een<br />

telefoon.’<br />

‘VOOR VELEN WAS<br />

MIJN ROLSTOEL EEN<br />

STRUIKELBLOK’<br />

Er heerst al decennia een hardnekkig<br />

vooroordeel over homomannen dat<br />

ze hoofdzakelijk op uiterlijkheden<br />

gericht zijn en helaas is dat iets wat<br />

Jakko wel in levenden lijve heeft<br />

ervaren. Ook Jakko heeft een profiel<br />

aangemaakt op een datingsite. ‘Ik<br />

vertel dan niet altijd gelijk dat ik<br />

in een rolstoel zit. Ik tast eerst een<br />

beetje af hoe mensen reageren. Als<br />

ik iemand wat vaker spreek en het<br />

naar een afspraakje neigt, dan vertel<br />

ik ze over mijn situatie. “Heb je daar<br />

problemen mee?” vraag ik dan. Ik doe<br />

het altijd voor de eerste date, om te<br />

voorkomen dat mensen er dan nog op<br />

afknappen. Voor velen is mijn rolstoel<br />

wel een struikelblok. Het is ongeveer<br />

fifty-fifty. De helft klikt gelijk weg, en<br />

de andere helft is wel geïntrigeerd en<br />

vraagt wat door.’<br />

In het ‘reguliere’ uitgaansleven<br />

vergaat het Jakko inmiddels een stuk<br />

gemakkelijker. ‘Ik kom haast elke<br />

week bij de Bodytalk, meestal op<br />

zondagavond. Dan zijn er altijd veel<br />

bekenden en een hoop 30-plussers.<br />

De Bodytalk heeft bij een verbouwing<br />

zo’n tien jaar geleden zelfs een<br />

extra deur voor mij gemaakt, zodat<br />

ik makkelijker naar binnen kan. Het<br />

personeel bij de Bodytalk is ook erg<br />

behulpzaam, zelf als het druk is.<br />

Op dat moment vragen ze andere<br />

bezoekers dan of ze een beetje plaats<br />

voor me kunnen maken, dat heb je<br />

ook niet overal hoor.’<br />

‘Bij café Kalff, aan de overkant, is er<br />

tien jaar geleden door een vorige<br />

uitbater een schuin drempeltje<br />

gekomen bij de deur, zodat ik daar<br />

ook binnen kan komen. Er is helaas<br />

wel een verhoging in het café zelf,<br />

dus ik kan niet helemaal doorrijden<br />

tot aan de bar. Club Ensuite, echter,<br />

kom ik bijvoorbeeld helemaal niet<br />

in, want dat zit in de kelder. Ik<br />

ben weleens naar een PANN-feest<br />

geweest, dat ging ook prima. Maar<br />

daar ben ik nu een beetje te oud<br />

voor. Daar voel ik me niet meer thuis.<br />

[lacht]’<br />

Jakko is inmiddels een tevreden mens.<br />

Zijn werk, liefdesleven en sociale<br />

leven lopen op rolletjes en veel<br />

dromen heeft hij op het moment niet:<br />

‘Ik zit prima op mijn plek. Ik hoop wel<br />

dat ik met mijn werk bij het COC en<br />

door een interview als dit te geven<br />

LHBT’s die zich in een soortgelijke<br />

situatie bevinden kan inspireren om<br />

opener aanwezig te zijn in de scene.<br />

Alleen met openheid, duidelijkheid<br />

en voorlichting kan er namelijk<br />

een verandering in het straatbeeld<br />

worden bereikt.’<br />

IN ‘THE HANDI-<br />

GAYPABLES’<br />

GAAT GAY&NIGHT<br />

IN GESPREK MET<br />

LHBT’S MET EEN<br />

HANDICAP, EEN<br />

VAAK ONDERBE-<br />

LICHTE GROEP.<br />

HOE REDDEN<br />

ZIJ ZICH IN ‘DE<br />

SCENE’, KUN-<br />

NEN ZE HUN HEIL<br />

VINDEN IN HET<br />

NACHTLEVEN EN<br />

HOE NAVIGEREN<br />

ZE HET TOCH AL<br />

RUIGE DATING-<br />

LANDSCHAP?<br />

KEN JIJ OF BEN JIJ<br />

EEN LHBT MET EEN<br />

HANDICAP DIE<br />

GRAAG ZIJN OF<br />

HAAR VERHAAL<br />

WIL DELEN, STUUR<br />

DAN EEN E-MAIL<br />

AAN: REDACTIE@<br />

OUTMEDIA.NL<br />

O.V.V. ‘HANDI-<br />

GAYPABLES’.<br />

24


Sissy<br />

that<br />

walk<br />

What can we say about<br />

RuPaul’s Drag Race at<br />

this point? It’s probably<br />

the best reality show<br />

on TV, it has changed<br />

the way the audience<br />

perceives the art of drag<br />

and it has given the gay<br />

community enough oneliners<br />

to last more than<br />

a decade. With season 6<br />

underway and auditions<br />

for season 7 already<br />

announced, it was about<br />

time to catch up with the<br />

original drag superstar<br />

RuPaul, and<br />

ask her exactly how to<br />

‘sissy that walk’.<br />

TEXT: MARTIJN TULP<br />

PHOTOS: MATHU ANDERSEN<br />

Last time we spoke, season 1<br />

of Drag Race had just started<br />

airing in the Netherlands. It’s<br />

almost ve years later now.<br />

Did you ever expect the show<br />

to achieve the level of success<br />

that it has?<br />

Hell yeah, of course! I mean, I go into<br />

everything thinking ‘this is going to be<br />

a great success, people are gonna love<br />

it as much as I love it’. Of course, that’s<br />

not always the case. But I would never<br />

go into something thinking ‘this will<br />

never work’. I always think everything<br />

is gonna work.<br />

How do you feel the show has<br />

grown over the years?<br />

We had to set a precedent in the<br />

beginning, set a vernacular for the audience<br />

to follow. We started, but now<br />

they’re up to speed, and they know<br />

the tone, the rhythm of what our voice<br />

is. That’s how it’s changed. We’ve<br />

been able to become more twisted<br />

along the way, which is so much fun.<br />

Nobody wants to drag around their<br />

slower little brother, you know? Now<br />

our little brother is all grown up, and<br />

we can take him to all the places that<br />

we want to go.<br />

The show has denitely had<br />

its eff ect on drag culture and<br />

on the way the mainstream<br />

views the art of drag. Is that<br />

something you’ve noticed as<br />

well?<br />

Oh yeah! Gay culture has always<br />

influenced pop culture, but there’s<br />

usually been a ten-year gap. It was a<br />

slow trickle. But now, because of social<br />

media, and because of our show, they<br />

get it much faster. It infiltrates the<br />

language, fashion, other reality shows.<br />

We have a reality show called The Real<br />

Housewives here; those women end<br />

up behaving and taking on a lot of our<br />

language. But that’s true of gay culture<br />

throughout history: gay people<br />

have always influenced pop culture.<br />

We know there’s been some<br />

mutual irting going on with<br />

Lady Gaga: she’s been very<br />

vocal about being a fan of the<br />

show and wanting to be a<br />

judge, and you appeared on<br />

her holiday special. But she’s<br />

RuPaul on season 6 of Drag Race<br />

not listed as a season 6 judge.<br />

What’s happening there?<br />

We filmed season 6 way before I appeared<br />

on her holiday special. The<br />

main reason she hasn’t been on – and<br />

we’ve asked her every single season –<br />

is scheduling. That’s always a big pain<br />

in our necks. Everybody’s working.<br />

Our judges are there for a long time.<br />

What ends up being on the TV show<br />

is only a fragment compared to the<br />

amount of time it takes to be there<br />

and film it. It’s a huge commitment,<br />

and a lot of people don’t have that<br />

kind of time.<br />

As host, mentor and judge,<br />

which of the staple challenges<br />

(like the snatch game, the<br />

acting challenge, the sewing<br />

challenge, etc.) do you usually<br />

look forward to the most?<br />

Oh, I love Snatch Game! I think the<br />

Snatch Game really does test the girls’<br />

ability to be quick on their feet. That’s<br />

what that challenge is really all about.<br />

You get to see what their pop culture<br />

references are, and how able they<br />

are to riff and be funny on the spot,<br />

in a character. It really tests their pop<br />

culture history, and their drag history.<br />

They’re both closely related. Drag<br />

has always been a commentary. Drag<br />

mocks things that all culture takes seriously.<br />

So it’s important to know what<br />

it is you’re mocking, you know?<br />

Which do you think you would<br />

have been exceptionally good<br />

at, if you were a contestant?<br />

All of them! [laughs] That’s why my<br />

name is on the credits! I’ve done every<br />

single one of those challenges. In fact,<br />

all of the challenges are based on<br />

what I’ve done in my career. I’ve been<br />

doing this for 32 years. If you want<br />

longevity – not just in a drag career,<br />

but in any career on the planet – you<br />

have to be able to adapt. That’s what<br />

humans have over any other animals:<br />

our adaptability. Especially in show<br />

26


usiness. You have to learn how to<br />

adapt to different media. Social media,<br />

political media – you also have to<br />

be a politician. You can’t just say or do<br />

everything anymore, because everybody’s<br />

got a goddamn camera on their<br />

phone. So you have to be very delicate<br />

and deliberate in how you approach<br />

your image.<br />

How has watching all these<br />

contestants over the past six<br />

seasons inuenced your own<br />

style of drag, or has it?<br />

It really hasn’t influenced me. Right<br />

now we’ve released 75 girls into the<br />

pop zeitgeist. I’m just more proud of<br />

them. They’ve really taken over the<br />

night club business. They work in Holland,<br />

South Africa, Australia, they’ve<br />

performed all around the world. In<br />

clubs and bars around the US, you<br />

can’t really get a booking unless<br />

you’ve been one of my girls. They’ve<br />

inspired me in their tenacity. Not<br />

necessarily in my style, but just in their<br />

ability to prevail.<br />

27


There’s a German version of Drag<br />

Race in the works. Are there any<br />

other countries that have expressed<br />

interest in the format, and how<br />

closely involved would you like to<br />

be with international versions of<br />

the show?<br />

I know that they’ve been talking to some<br />

other countries that I can’t talk about now.<br />

I’d love to be involved. Obviously there are<br />

different flavors in different countries that<br />

I may not know about, but overall drag is<br />

really there to remind the culture to not take<br />

itself too seriously. So in that regard it’s all<br />

the same. So certain cultural things may be<br />

different in other countries, but they’re not<br />

that big of a difference.<br />

You’ve just released a new album,<br />

how many do you have under your<br />

belt now?<br />

It’s been ten albums in my career, but this is<br />

my best album ever! It’s called Born Naked<br />

and I cannot stop listening to it, I swear to<br />

god. I had it on in the car driving over here,<br />

I fucking love it so much. It was produced by<br />

Lucian Piane, he’s my musical soul mate. We<br />

get on so well, and our musical tastes are so<br />

similar. We love working together. A lot of<br />

times we’re just sitting in the studio talking,<br />

going to lunch and having fun. And that really<br />

shows in the music.<br />

What was the inspiration for the<br />

title of your new album?<br />

My creed for these past 32 years has always<br />

been “you’re born naked and the rest is<br />

drag”. With the inspiration for our songs, we<br />

needn’t look further than just what’s there<br />

on our show. All of the titles and content of<br />

the songs comes from my experience on Drag<br />

Race and my experience in life.<br />

Exactly how does one ‘sissy that<br />

walk’?<br />

We live in a male dominated culture, especially<br />

in America. To sissy that walk is to walk<br />

without any of those shackles around your<br />

mind. And you don’t care if you are being<br />

butch or masculine. You get out there, and<br />

you let those bitches have it. You sissy that<br />

walk, with all pride and no shame.<br />

Last year you recorded a song with<br />

LaToya Jackson, and previewed it<br />

on the nale of the last season of<br />

Drag Race. It hasn’t appeared on<br />

Born Naked, what happened to it?<br />

It’s a really great song! You never know<br />

where it might just show up somewhere.<br />

Of course Michelle Visage does<br />

appear on the album. Was it hard<br />

to get her to sing again? Wasn’t the<br />

last time she recorded a song on<br />

your ’97 Christmas album?<br />

Right. It wasn’t difficult. She has been<br />

performing on the road with the Drag Race<br />

Battle of the Seasons Tour in the US all year<br />

round. She’s been doing songs in that, and<br />

she’s ready to get back into it. I’m so happy<br />

to have her on the record. In fact, that song,<br />

‘Let The Music Play’, is one of my favorites.<br />

I tear up every time I listen to that song,<br />

’cause it’s very special to me.<br />

You’ve had people on the show<br />

from Puerto Rico, and there’s a girl<br />

from Australia on season 6, even<br />

though she now lives in the States.<br />

Are you looking for any applications<br />

from The Netherlands and<br />

Belgium for season 7? Or do we<br />

have to wait for our own version of<br />

the show?<br />

The thing is: it has to do with the government,<br />

and papers to be able to work in<br />

America. Obviously, Puerto Ricans can work<br />

in America, and Courtney Act, who is Australian,<br />

has actually got American papers.<br />

So that’s really what it is. I’d love to have<br />

an international version of the show, but<br />

we’d have to get past the government first.<br />

It’s a shame! Everybody misses out. It’s the<br />

olympics of drag, you know. We’d love to<br />

have some girls from The Netherlands and<br />

Belgium on the show if we could.<br />

You really like Amsterdam, don’t<br />

you?<br />

I just love Amsterdam. The people are so<br />

open and lovely, and the culture feels so<br />

non-judgemental. Every time I go there I just<br />

love it so much. And I love Mayday, who is<br />

my buddy. I hope to be back in Amsterdam<br />

soon.<br />

You’ve recorded albums, hosted<br />

several tv-shows, acted, written<br />

books, launched your own clothing<br />

and perfume lines – what can we<br />

expect from RuPaul in the future?<br />

I’m gonna have a baby!<br />

That’s good. Any specic place<br />

you’re going to get it from?<br />

[laughs] Oh, I don’t know. I’m always inspired<br />

by color, beauty, laughter and joy. So you<br />

never know where that next big idea is coming<br />

from. And that’s been true throughout<br />

my career, it’s never been about the money<br />

and the fame. It’s always been about “what<br />

is fun? Let’s have some fun!” Life is short,<br />

man. Life is so short. I want to do everything.<br />

There’s a chocolate bar that’s coming out<br />

this month, and there’s a little porcelain<br />

maquette doll. I’ve had dolls before, but this<br />

is a different kind of thing. There’s always<br />

something around the corner.<br />

RuPaul’s Drag Race wordt elke<br />

dinsdagavond om 21.30 uur<br />

exclusief uitgezonden door<br />

OUTtv. Ook benieuwd hoe het<br />

achter de schermen gaat? Zap<br />

dan niet weg voor RuPaul’s Drag<br />

Race Untucked dat direct daarna<br />

wordt uitgezonden.<br />

28


30<br />

CAN’T GET HER OUT OF OUR HEADS


IN 1988,<br />

KYLIE MINOGUE<br />

RELEASED<br />

HER FIRST<br />

WORLDWIDE<br />

SINGLE ‘THE<br />

LOCO-MOTION’,<br />

AND QUICKLY<br />

BECAME AN 80S<br />

POP PRINCESS,<br />

CLOSELY<br />

MANAGED<br />

BY BRITISH<br />

SONGWRITING<br />

THREESOME<br />

STOCK, AITKEN &<br />

WATERMAN AND<br />

SIGNED TO THE<br />

PWL LABEL.<br />

SHE’S ALWAYS<br />

HAD A VERY<br />

STRONG GAY<br />

FOLLOWING:<br />

IT’S SAFE TO SAY<br />

THAT BETWEEN<br />

KYLIE AND<br />

THE LGBT<br />

COMMUNITY, IT<br />

WAS A CLASSIC<br />

CASE OF LOVE<br />

AT FIRST SIGHT.<br />

WITH THE<br />

RELEASE OF<br />

HER TWELFTH<br />

STUDIO ALBUM<br />

KISS ME ONCE,<br />

IT’S A GREAT TIME<br />

TO LOOK BACK AT<br />

AN AMAZINGLY<br />

INTERESTING<br />

MUSICAL CAREER<br />

THAT HAS BEEN<br />

26 YEARS IN THE<br />

MAKING.<br />

1988_ KYLIE<br />

The record that started it all. ‘I<br />

Should Be So Lucky’ is a brilliant<br />

pop song, and when people<br />

say the name Kylie, this song<br />

goes hand in hand. As singles<br />

go, Kylie’s fans have always<br />

had a soft spot for ‘Je Ne Se<br />

Pas Pourquoi’ and its longing<br />

chorus. HIDDEN GEM: ’Turn It Into Love’. One of Kylie’s<br />

greatest skills is to convey melancholy in the pure pop<br />

form, and this is one of the earliest, and best examples<br />

of it. The chorus is anthemic, and fans often wish she<br />

would revisit this classic again, and perhaps even rerecord<br />

it. RARITY: ‘Getting Closer’ and ‘Made In Heaven’<br />

are fun early b-sides, though hardly essential.<br />

1990_ RHYTHM<br />

OF LOVE<br />

The four singles culled from her<br />

third album all hold lofty ranks<br />

in the list of Kylie essentials.<br />

‘Better The Devil You Know’<br />

is Kylie’s prime entry into the<br />

gay pop classic sweepstakes.<br />

From those opening synths it’s<br />

apparent her sound has evolved,<br />

and that sweeping chorus just DOES NOT QUIT. ‘Shocked’<br />

and ‘What Do I Have To Do’ boast iconic videos and killer<br />

choruses, and ‘Step Back In Time’ is 70’s pastiche that<br />

manages to be thrilling without feeling forced (unlike<br />

her dreadful take on ‘Celebration’ a couple years later.<br />

HIDDEN GEM: ‘Things Can Only Get Better’ is the kind<br />

of self-help romp that could only have existed in 1990,<br />

and it is a blast. RARITY: ‘Better The Devil You Know’<br />

was one of the first songs recorded for this album, and<br />

its original mix (released as a b-side as the ‘alternate<br />

mix’) sounds a lot closer to the pop of her first two<br />

albums. Legend has it that Kylie heard it, and rejected it.<br />

The new mix was the song as we know it, beefier, more<br />

modern, and far more mature. Worth a listen, if only<br />

to see an example of what is one of the first times Kylie<br />

asserted herself on her sound. Her image change gets a<br />

lot of attention in terms to this era, but her sound also<br />

took major leaps.<br />

1994_ KYLIE<br />

MINOGUE<br />

No one could have seen<br />

‘Confide In Me’ coming. A huge<br />

hit, clocking in at over five<br />

minutes, this was new territory<br />

for Kylie. The stunning string<br />

arrangement, mature lyrics,<br />

and Kylie singing her heart<br />

out make this a high water<br />

mark in her career. To watch her perform this live is to<br />

see Kylie in all her glory. The rest of this album played<br />

around with the trends of the time, and the album, like<br />

Madonna’s Bedtime Stories from the same year, has<br />

aged well, if only because it feels far more organic in its<br />

instrumentation and production. Kylie’s voice is the real<br />

revelation here though, belting in ways never seen in<br />

the PWL/SAW days. ‘Dangerous Game’ and ‘Automatic<br />

Love’ see Kylie pushing her vocals to the limit, and<br />

‘Put Yourself In My Place’ is a not-to-be-missed ballad,<br />

gorgeous, sultry, and devastating. HIDDEN GEM:<br />

Remixed for single release by Brothers in Rhythm, some<br />

are partial to the soulful jazziness of the album version<br />

of ‘Where Is The Feeling’. RARITY: Kylie would sing her<br />

cover of Prefab Sprout’s ‘If You Don’t Love Me’ on her<br />

Aphrodite Les Folies Tour, but she originally recorded it<br />

in the KM94 sessions, and it is lovely.<br />

1989_ ENJOY<br />

YOURSELF<br />

‘Hand on Your Heart’ is a<br />

knockout of a pop song and the<br />

rest of the singles here, bar her<br />

cover of ‘Tears on My Pillow’,<br />

are all really great examples<br />

of the PWL sound. While many<br />

dismiss this album as a retread of<br />

the first, it is worth noting how<br />

strong some of this material is, as<br />

evidenced in her re-workings of ‘Hand on Your Heart’ and<br />

‘Never Too Late’ on 2012’s Abbey Road Sessions.<br />

HIDDEN GEM: ’Heaven and Earth’ is a cheese-tastic<br />

squeaky clean teen-pop ballad that is dripping with that<br />

cheerful Minogue persona.<br />

1991_ LET’S<br />

GET TO IT<br />

The early 90’s sound was<br />

on-trend, the songs were<br />

dramatically lower in quality than<br />

the Rhythm of Love singles, and<br />

Kylie, for maybe the only time<br />

in her career, sounds audibly<br />

disinterested (and on some<br />

tracks you might even wonder if<br />

she is singing at all, her voice is so low in the mix). ‘Finer<br />

Feelings’ is the lone gem here, and what a gem it is. This<br />

mature ballad, and its stunning video literally tower<br />

over every other song here. Even still, the single mix by<br />

Brothers in Rhythm, is the only essential version. Kylie is<br />

quite clearly ready to move on. So should we. RARITY:<br />

‘Closer’ is the b-side to ‘Finer Feelings’ and is a bit of a<br />

banger, especially in the form of The Pleasure Mix. Far<br />

better than anything on the album proper, and a bit of a<br />

glimpse into the experimental direction she would veer<br />

towards in the future.<br />

1997_ IMPOSSIBLE<br />

PRINCESS<br />

One of the silliest, and<br />

unfortunately most common,<br />

criticisms of Kylie is that her<br />

music is frivolous, empty and<br />

devoid of artistic merit. Leading<br />

up to the release of Impossible<br />

Princess, Kylie, realizing this,<br />

was very clearly grasping for<br />

some respect, and making an attempt to distance herself<br />

from the misconception that she was a puppet of the<br />

SAW production empire. Teaming up with a few unlikely<br />

collaborators , including the Manic Street Preachers,<br />

Impossible Princess was a complete shift from everything<br />

that she had done previously, including the sophisticated<br />

pop of KM94. Kylie wrote most of the lyrics here, and it<br />

reveals far more depth into her psyche than we had ever<br />

seen previously. You can’t envy the job of those picking<br />

singles. There is no ‘Confide In Me’ here, and, that being<br />

said, the record stands stronger as an entire work rather<br />

than any individual song. Worth repeated listens start to<br />

finish. ‘Too Far’, ‘Did It Again’, ‘I Don’t Need Anyone’ and<br />

the title track (retitled ‘Dreams’) are obvious highlights,<br />

but ‘Limbo’ is one of the strangest, rowdiest, and ballsiest<br />

songs she has put to record. HIDDEN GEMS: ’Jump’ and<br />

‘Say Hey’ find Kylie channeling her inner Debut-era Björk,<br />

and she does a pretty damn good job of it. RARITIES: The<br />

b-sides here are some of the best songs of the era, with<br />

‘Love Takes Over Me’ and ‘Tears ‘as strong as anything on<br />

the proper album. Kylie was on fire here.<br />

31


2000_ LIGHT<br />

YEARS<br />

After the commercial<br />

disappointment of IP, Kylie<br />

returned to pure pop with a<br />

vengeance. Light Years is a pop<br />

masterpiece, campy, thumping,<br />

and delivered with more joyful<br />

exuberance than any other pop<br />

star could muster. ‘Spinning<br />

Around’ sets the tone, but through 14 tracks Kylie takes<br />

us aboard the gayest cruise ship (whether you are sailing<br />

through the Caribbean or the Milky Way really depends<br />

on the song). An embarrassment of riches, Kylie’s new<br />

label Parlophone had a lot of trouble picking the singles<br />

here, and to this day, many Kylie fans still shake their<br />

fists at the fact that ‘Please Stay’ was released over ‘Your<br />

Disco Needs You’. HIDDEN GEMS: ‘Butterfly’ was an<br />

unlikely US dance hit, priming America for her return<br />

with Fever. ‘Disco Down’ though, is the real sleeper<br />

here. A gorgeous surge of emotional disco, this is pure<br />

Kylie and an underrated classic. RARITIES: ‘Password’<br />

is a delicious 60s-mod pastiche that is hidden before<br />

‘Spinning Around’ on some pressings of Light Years.<br />

Remember when they did that? ‘Tightrope’ is a fan<br />

favorite that should not be missed, perfectly bittersweet<br />

and wistful, and should have been on the album.<br />

2001_ FEVER<br />

Well, we all know this one, right?<br />

Four stellar singles cemented<br />

Kylie as a dancing queen for the<br />

millennium. Several album tracks<br />

here though are also as strong<br />

and not to be missed, namely<br />

‘Love Affair’ which is like In Your<br />

Eyes’ poppered-up, dizzy older<br />

sister and ‘Your Love’ which is a simple, chilled out love<br />

song. Begging for a vinyl re-release, Fever was a triumph<br />

for Kylie. The best thing about this era was watching<br />

the complete synergy between music and imagery, and<br />

it all culminated in an incredible tour. Everything from<br />

this era was unique, down to the choreography, and it<br />

truly set Kylie apart as a unique voice amidst her pop<br />

contemporaries. HIDDEN GEM: Not really hidden, but<br />

the closing track ‘Burning Up’ is disco heaven. RARITIES:<br />

Two remixes are essential to this era: Fischerspooner’s<br />

mix of ‘Come Into My World’ is jaw-droppingly good,<br />

and ‘Can’t Get Blue Monday Out of My Head’, which<br />

incorporated the New Order classic was a standard-bearer<br />

in the then-new genre of ‘mash-ups.’ ‘Whenever You Feel<br />

Like It’, on the Scooby Doo soundtrack (ha!) was a great<br />

Fever-era pop song.<br />

2003_ BODY<br />

LANGUAGE<br />

After the massive success (and<br />

unexpected American success)<br />

of Fever, where would Kylie go<br />

next? We’re not sure anyone<br />

expected the sparse, risky,<br />

experimental ‘Slow’, but damn,<br />

if that wasn’t a killer lead single,<br />

nothing is. Cooler than it had<br />

any right to be, this song still sounds fresh today. Body<br />

Language includes some soulful pop with a foot firmly<br />

planted in electro-funk. ‘Obsession’ and ‘Sweet Music’<br />

are bouncy and retro, and ‘Loving Days’ and ‘Someday’<br />

are two great Kylie ballads. Both of the other two<br />

singles are strong, but divided her fan base at the time.<br />

That said, the absolutely luscious ‘Chocolate’ has aged<br />

beautifully. HIDDEN GEM: ‘Secret’ (Take You Home)<br />

should have been a single, and Kylie’s rap is adorable.<br />

RARITY: Lots of great b-sides from this era, with ‘Slo<br />

Motion’ and ‘Cruise Control’ being stand-out tracks.<br />

2007_ X<br />

All over the place, but bursting<br />

with strong tracks. The utterly<br />

glorious ‘In My Arms’ should<br />

have been the first single.<br />

‘Speakerphone’ is a highly<br />

addictive electro-stormer<br />

that also deserved a release.<br />

The single choices from this<br />

album in general were misguided. ‘Two Hearts’ is a cute<br />

ditty, and not your typical Kylie number, and it was<br />

hardly first-single worthy. ‘Wow’ works far better in a<br />

live setting than it does as a single. That said, some of<br />

Kylie’s dreamiest pop can be found on this record, with<br />

‘The One’ and ‘Stars’ both sweet and gauzy slices of<br />

disco heaven. HIDDEN GEM: ’All I See’ is a girl group<br />

style throwback in the style of early 90s Janet Jackson.<br />

RARITY: Among many leaked tracks and b-sides to<br />

consider, ‘Magnetic Electric’ stands out as and electropop<br />

jam that many fans would love for her to bring out<br />

on tour.<br />

TEXT: JASON ENANY<br />

PHOTOGRAPHY: WILLIAM BAKER<br />

2010_ APHRODITE<br />

A cohesive work, Aphrodite<br />

was a great pop record, but<br />

one that lacked a ton of punch.<br />

That said, some incredible songs<br />

here, including the stupendous<br />

‘Cupid Boy’, the latest in a long<br />

line of label missteps when it<br />

came to choosing singles. ‘All<br />

The Lovers’ was an immediate Kylie classic. Mid tempo,<br />

instantly recognizable, and wildly euphoric, the phrase<br />

“Kylie Moment” was coined around the release of this<br />

album. Aphrodite has its fair share of Kylie moments.<br />

The middle-8 of ‘All The Lovers’, the chorus of ‘Get<br />

Out of My Way’, even the ‘woooooooooo’ before the<br />

second chorus of ‘Too Much’ qualifies. HIDDEN GEM:<br />

‘Looking For an Angel’ is transcendent dream-pop, and<br />

the purest distillation of the euphoric blueprint Kylie<br />

and producer Stuart Price had for this album. Paired with<br />

the Eurythmics’ ‘There Must Be an Angel’ (Playing With<br />

My Heart) on the Aphrodite Les Folies Tour, fans nearly<br />

completely melted into a puddle of pop goo. RARITY:<br />

Bonus track ‘Mighty Rivers’ is brilliant, and should have<br />

been on the album.<br />

<strong>2014</strong>_ KISS ME<br />

ONCE<br />

Kylie’s new album<br />

Kiss Me Once is in<br />

stores now. Flip<br />

to page 42 for the<br />

album review (you<br />

might need to use<br />

Google Translate if<br />

your Dutch is not up<br />

to snuff).<br />

32


6 april dit jaar is het precies 40 jaar geleden<br />

dat de super troupers van de popmuziek<br />

het Songfestival wonnen met hun megahit<br />

‘Waterloo’. Effectief was ABBA slechts ongeveer<br />

tien jaar bij elkaar – in 1983 gingen Agnetha,<br />

Benny, Björn en Anni-Frid (Frida) ieder hun<br />

eigen weg – maar de muzikale hoogstandjes,<br />

alsmede de memorabele kostuums, zijn 40<br />

jaar na hun doorbraak nog geenszins in de<br />

vergetelheid geraakt. Vlaamse journalist Stany<br />

van Wymeersch – al sinds jaar en dag een<br />

groot fan van ABBA – interviewde het afgelopen<br />

decennium nagenoeg iedereen uit de inner circle<br />

rond deze Zweedse popgroep. ‘Veel mensen<br />

dachten waarschijnlijk: ze doen gewoon maar<br />

iets, maar alles bleek zeer gecoördineerd.’<br />

TEKST: Martijn Kamphorst /<br />

BEELD: Luitingh-Sijthoff | Universal (albumcover)<br />

34


40 JAAR<br />

NA WATERLOO<br />

Stany, jij bundelde onlangs al<br />

je interviews met kernfiguren<br />

uit ABBA’s omgeving in je boek<br />

Let’s Talk About ABBA? Wat denk<br />

je, waar komt die fascinatie van<br />

veel homomannen voor ABBA<br />

vandaan?<br />

‘ABBA is een van de weinige popgroepen<br />

die begrepen heeft wat pure pop is. Ik denk<br />

dat de kwaliteit van de nummers zo uniek is<br />

door de samenzang, de productie en doordat<br />

ze na veertig jaar nog altijd hedendaags<br />

klinken. Hun oeuvre bestaat uit heel mooie<br />

melodieuze muziek, met een prachtige<br />

onderliggende melancholiek. Ik vermoed dat<br />

dát een van de dingen is die een deel van het<br />

gaypubliek aanspreekt. De onderliggende<br />

thematiek van hun nummers. De rode draad<br />

in mijn boek is echter het ABBA-verhaal<br />

door de ogen van de inner circle, de mensen<br />

die hen van heel nabij hebben gekend.<br />

Het boek bestaat uit een aantal delen,<br />

waarvan het eerste focust op hoe het voor<br />

de vier bandleden allemaal is begonnen.<br />

Vervolgens bespreek ik de gloriejaren en<br />

daarna de wegen die de vier afzonderlijk zijn<br />

opgegaan.’<br />

Op de flaptekst staat dat je in je<br />

boek ‘het geheim achter ABBA’<br />

ontrafelt. Heb je het dan over<br />

het geheim van hun succes,<br />

het geheim achter de dynamiek<br />

tussen de vier leden – relaties,<br />

bruiloften, scheidingen, niet met<br />

elkaar gezien willen worden – of<br />

zijn er zelfs nog nummers waar<br />

we niet van afwisten?<br />

‘Ik bedoel het puur muzikaal. In mijn boek<br />

zoek ik een antwoord op de vraag: wat was<br />

nu de secret formula achter hun succes? Ik<br />

heb me niet zozeer beziggehouden met<br />

de roddelkant van het verhaal. Alleen<br />

is het natuurlijk een feit dat de muziek<br />

geëvolueerd is, doordat zij ook als mensen<br />

geëvolueerd zijn. Agnetha, Björn, Benny<br />

en Frida begonnen als enthousiaste, naïeve<br />

types die vrolijke muziek brachten. De<br />

muziek is later veel serieuzer geworden, soms<br />

op de rand van het depressieve. In de eerste<br />

fase had je altijd wel de onderliggende<br />

melancholiek die kenmerkend is voor de<br />

Zweedse folkmuziek, maar het was toch<br />

dominant positief en vrolijk. Het waren vier<br />

ongelooflijk getalenteerde mensen met<br />

vier heel verschillende achtergronden. Frida<br />

komt uit de jazzwereld, Agnetha is meer een<br />

schlagerzangeres en was ook succesvol met<br />

haar eigen nummers, Benny komt uit een<br />

popband en Björn heeft een achtergrond in<br />

folk. Ieder hadden ze hun eigen dynamiek.<br />

Ik denk echter dat men moet beseffen<br />

dat ABBA vandaag de dag niet enkel zo<br />

populair is door hun muziek, maar ook<br />

dankzij ondersteunende factoren als de art<br />

director, of de kostuumontwerper, die al die<br />

legendarische pakjes heeft ontworpen [zie<br />

bijvoorbeeld de hysterische poezenoutfits<br />

op p. 36! – red.]. Ik ga in mijn boek wat<br />

dieper in op die bijfiguren. De gitartist,<br />

Janne Schaffer, die er vanaf het begin tot het<br />

einde bij was, heeft me bijvoorbeeld verteld<br />

dat de muzikanten heel veel input hadden.<br />

35


40 JAAR<br />

NA WATERLOO<br />

Iedereen kon zijn ei kwijt en dan keken ze<br />

samen hoe ze het beste eindresultaat konden<br />

neerzetten. Met de jaren is er een soort<br />

formule gevonden en ging ABBA zelf de<br />

touwtjes in handen nemen. De choreograaf<br />

vertelde mij hoe hij Frida en Agnetha heeft<br />

geleerd om op een ogenschijnlijk spontante<br />

manier te bewegen op het podium. Veel<br />

mensen dachten waarschijnlijk: ze doen<br />

gewoon maar iets, maar dat bleek allemaal<br />

zeer gecoördineerd. Ik denk dat ABBA een<br />

van de eerste groepen was waar alles zo<br />

perfect klopte, de video’s, de kleding, de<br />

merchandise. Ze waren pioniers.’<br />

Wat wisten we nog<br />

niet over ABBA?<br />

‘De media focusten zich altijd met name<br />

op Agnetha, terwijl zij naast het zingen<br />

voornamelijk bezig was met haar gezin.<br />

Frida had juist ook oog voor andere zaken<br />

die meer met het imago van de groep<br />

te maken hadden. Zij was bijvoorbeeld<br />

degene die zowel de choreograaf als de<br />

kostuumontwerper bij de groep heeft<br />

gehaald.<br />

Zoals sommige fans zullen weten, probeerde<br />

ABBA in de studio altijd verschillende<br />

versies uit van hun nummers. ‘Fernando’<br />

was bijvoorbeeld in een eerste versie een<br />

tango. De gitarist van ABBA heeft ook<br />

samengewerkt met Bob Marley toen hij een<br />

soundtrack maakte voor een Zweedse film<br />

(Love is Not a Game). Destijds was Marley<br />

nog helemaal niet bekend bij een groot<br />

publiek. De invloed van die reggae, die<br />

totaal nieuw was voor de Zweden in het<br />

begin van de jaren zeventig, is in bepaalde<br />

nummers van ABBA ook doorgedrongen.<br />

Bijvoorbeeld in ‘Tropical Loveland’ en ‘Sitting<br />

in the Palmtree’. Misschien niet ABBA’s<br />

grootste hits, maar tracks waarop je een zeer<br />

ongewone invloed hoort. Een verband dat je<br />

niet onmiddellijk verwacht.’<br />

Alle leden van ABBA zijn nog<br />

actief in de muziekindustrie. Dit<br />

is een beetje de vraag der vragen<br />

bij ABBA, maar zullen ze ooit nog<br />

samenkomen?<br />

‘Nee, ik acht het uitgesloten dat ze zich<br />

herenigen als ABBA. Ze hebben de vraag al<br />

zo vaak gekregen en al zo vaak geantwoord<br />

dat ze het niet gaan doen. Het is natuurlijk<br />

prima als groepen opnieuw op tournee gaan,<br />

maar dat moet je wel evolueren in wat je<br />

doet. Ik denk dat als ze bij elkaar zouden<br />

komen, ze zeker iets goeds zouden maken,<br />

maar dat het niet zou zijn wat mensen van<br />

hen verwachten. Het is ook een beetje raar<br />

om te denken dat ze nu op het podium<br />

zouden gaan staan en ‘Mamma Mia’ of<br />

‘Waterloo’ opnieuw brengen. Het is een<br />

groep echte artiesten, niet een hitwonder<br />

dat even terug op tournee gaat voor het<br />

geld. Ik heb Björn een aantal jaar geleden<br />

geïnterviewd en ook die vraag gesteld.<br />

“Laat ons die tournee opzij schuiven,”<br />

heb ik gezegd, “want dat gaat toch niet<br />

gebeuren, zouden jullie dan nog iets doen<br />

voor liefdadigheid, bijvoorbeeld?” Hij zei:<br />

“We hebben de vraag nooit op deze manier<br />

gekregen, maar ik weet het niet”. Ze zeggen<br />

wel altijd nee, maar hier en daar laten ze dus<br />

toch nog dingen open.’<br />

GIMME!<br />

GIMME!<br />

GIMME!<br />

In het kader van ABBA’s jubileum<br />

staan er een aantal zeer fijne<br />

albumreleases en boeken in de<br />

planning. Zo verscheen 20 maart<br />

ABBA – het officiële fotoboek, het eerste<br />

boek waar de ABBA-bandleden hun<br />

medewerking aan hebben verleend!<br />

Het boek bevat ruim 600 foto’s uit de<br />

privécollecties van Agnetha, Björn,<br />

Benny en Frida (zie de beelden bij dit<br />

artikel)..<br />

In samenwerking met Universal<br />

kunnen we tevens 3 exemplaren van<br />

ABBA Collected verloten, 3 cd’s met<br />

50 tracks, waaronder nagenoeg alle<br />

hits van het Zweedse viertal.<br />

The winners take it all. Gay&<strong>Night</strong><br />

verloot drie keer een pakket met<br />

een album + boek. Kans maken?<br />

Stuur een e-mail met je naam +<br />

adres aan win@outmedia.nl o.v.v.<br />

’40 jaar ABBA’.<br />

36


de hele groep.’ De ‘groep’ staat<br />

voor een netwerkcollectief van<br />

(homo-)activisten, getraind en<br />

aangestuurd vanuit Beiroet door<br />

de Arab Foundation for Freedoms<br />

and Equality, opgericht door<br />

en het nodige gelift op.<br />

Verwonderd kijk ik om me heen.<br />

Meiden zoenen elkaar openlijk en<br />

jongens doen weinig moeite hun<br />

affectie voor elkaar te verbergen.<br />

‘Hier hing een foto van een<br />

FOTO © Johan van Walsem<br />

De ‘groep’<br />

MONIQUE SAMUEL<br />

Groepjes jongeren zitten dicht<br />

tegen elkaar aangeschoven om<br />

de rode olievaten die als tafels<br />

worden gebruikt. Anderen<br />

hangen met de armen over<br />

elkaars schouders op de trappen.<br />

De golven van de Middellandse<br />

Zee bulderen door de openstaande<br />

ramen. Het alternatieve<br />

café is gevestigd in een oude<br />

riyad (een soort fort) aan de kust<br />

van Marsa Ville, een koloniaalogend<br />

voorstadje van het<br />

uitgestrekte conglomeraat Tunis.<br />

Een oude trap omhoog brengt je<br />

in een rockcafé, waar je gelijk een<br />

piercing of tattoo kunt zetten.<br />

The plug, in de mond van zijn<br />

bezoekers ook ‘butt plug’ genoemd,<br />

is geen officieel gaycafé.<br />

Wel gay-friendy. Er wordt een<br />

fles lokale rosé opengetrokken<br />

terwijl Esma (23) en Mariam (24),<br />

voormalige lovers die elkaar niet<br />

helemaal los kunnen laten (‘niets<br />

is beter dan seks met je ex’), hun<br />

liefdesdrama’s omstandig uit de<br />

doeken doen.<br />

Ik ben nog geen uur in Tunesië of<br />

de meiden komen me met de nodige<br />

herrie en omstandige kussen<br />

ophalen. Een simpele aanbeveling<br />

van een vriend uit Koerdistan en<br />

een andere bevriende activiste in<br />

Egypte in een gemeenschappelijke<br />

Facebook-groep was genoeg<br />

om hen enthousiast te krijgen.<br />

‘Een vriend van één iemand uit<br />

onze groep is een vriend van<br />

In een intensief programma<br />

van anderhalf jaar leren de<br />

kandidaten alles wat een<br />

activist moet weten<br />

de Libanees Georges Azzi. Zijn<br />

organisatie initieert zelf geen<br />

campagnes maar leidt in razend<br />

tempo tientallen lokale activisten<br />

verspreid over de hele regio<br />

op. In een intensief programma<br />

van anderhalf jaar – waarin de<br />

kandidaten iedere maand een<br />

week in Libanon verblijven –<br />

leren ze alles wat een activist<br />

moet weten: van het gebruik<br />

van sociale media tot het runnen<br />

van politieke campagnes. Hoe<br />

hecht en verbonden de verschillende<br />

activisten zijn, merk ik<br />

bij ieder nieuw bezoek aan een<br />

land in het Midden-Oosten of<br />

Noord-Afrika. Activisten wijzen<br />

me door en introduceren me via<br />

Facebook bij hun collega’s in al<br />

dan niet directe buurlanden. Het<br />

levert automatisch een slaapplek,<br />

vriendschap, een hoop informatie<br />

tepel,’ merkt Mariam op ‘maar<br />

die hebben ze blijkbaar toch maar<br />

weggehaald.’<br />

‘Kom hier in het weekend,’ zegt<br />

Ahmed, een in Frankrijk geboren<br />

Tunesiër die steeds meer naar het<br />

land van zijn voorvaderen hangt<br />

en naar eigen zeggen dolgelukkig<br />

is met zijn ‘vrijgezellenstatus’.<br />

‘Je zult mensen gewoon met<br />

elkaar zien vrijen. Alles kan.’ Hij<br />

wuift even naar wat jongens bij<br />

de bar.<br />

Een tomboy loopt wijdbeens op<br />

me af. ‘Hé, Monique Samuel?’<br />

Verbijsterd kijk ik haar aan.<br />

‘Ik ben Oz. Jij bent bevriend met<br />

Azza en Amir, ik herken je uit<br />

hun berichten.’ Nog iemand die<br />

onderdeel is van de ‘groep’. Lang<br />

leve Facebook.


REX UNSENCORED:<br />

OVERLEVEN IS DE<br />

BESTE WRAAK<br />

Kunstenaar Rex is al<br />

decennia een van Amerika’s<br />

meest controversiële maar<br />

nog stug volhoudende<br />

homo-kunstenaars. Zijn<br />

verjnde gedetailleerde<br />

Oost-Indische inkttechniek<br />

heeft een wereldwijd<br />

publiek verrukt maar<br />

evenzeer verontwaardigd.<br />

In de zestiger jaren waren foto’s van homoerotische<br />

aard nog illegaal in de Verenigde<br />

Staten. Arrestatie en inbeslagname waren snel<br />

het gevolg als je bekend werd voor zulk werk. Zo<br />

ontstond het pseudoniem Rex en ontwikkelde hij<br />

een techniek die ook op krantenpapier overeind<br />

bleef. Door z’n gevoelig liggende thema’s bleef hij<br />

‘persona non grata’ in Amerikaanse kunstkringen.<br />

Omdat galeriehouders en musea nog steeds<br />

opzien tegen het vertonen van het merendeel<br />

van z’n werk moest het <strong>2014</strong> worden totdat<br />

een representatieve overzichtstentoonstelling<br />

plaats kon vinden. Niet in de VS, maar in galerie<br />

CNCPT13 aan de Prinsengracht 266 in Amsterdam.<br />

Rex: ‘Homocultuur heeft altijd in de clinch gelegen<br />

met de censuur. Als het niet met de wetgever was<br />

die er een stokje voor stak dan was het wel weer<br />

de religieuze overtuiging van uitgevers of curators.<br />

Schrijven, dat ging nog, maar afbeeldingen,<br />

daar krijgen Amerikanen pas echt de hik van: te<br />

bedreigend! Nu nog moet het allemaal passen in<br />

de heteronorm, wil er gepraat en gedacht worden<br />

over homo-intimiteit, zonder dat men de billen<br />

samenknijpt. Dat polariserende effect heeft ervoor<br />

gezorgd dat ik zowel buiten de categorie kunst als<br />

uit de commerciële porno werd gehouden.<br />

Rex: ‘Ik ga niet ontkennen dat ik pornografisch<br />

werk maak, maar vind tegelijkertijd dat expliciete<br />

seksualiteit z’n legitieme plaats hoort op te eisen<br />

in de kunstwereld.’<br />

Afgezien van de controverse, of juist daardoor,<br />

heeft Rex’ onnavolgbare pointillistische techniek<br />

– tekenen door minuscuul te stippen met pen en<br />

inkt – er nooit toe geleid om toch opgenomen<br />

te worden in de niche van de grote kunstenaars<br />

van de afgelopen halve eeuw. Terwijl dat wel<br />

gebeurde met Robert Mapplethorpe en Andy<br />

Warhol en in de gayscene met Tom of Finland.<br />

Rex: ‘Ik speelde het spelletje niet mee: Robert en<br />

Andy hebben zich laten “domesticeren”. Doordat<br />

ze geniaal waren in het exploiteren en promoten<br />

van hun merknaam en hun werk zo grafisch<br />

decoratief was, werd het een must aan de muur<br />

van iedere progressieve New Yorker. Ik ben te<br />

eerlijk en waarheid verkoopt slecht.’<br />

‘Tom ging de degradatie en het onterende van SM<br />

uit de weg. In zijn tijd was het van groot belang<br />

om homo’s als masculiene goden af te beelden,<br />

die het konden winnen van de gemiddelde hetero.<br />

Ik ben meer geïnteresseerd in stervelingen die<br />

zichzelf in ongeloof en extase verliezen. Toms<br />

prototype is blond; het mijne zwart of brunette.<br />

Zijn mannen zijn fris en vlekkeloos, die van mij<br />

smerig, vies en allesbehalve volmaakt.’<br />

‘Bovendien was zijn medium een zacht B potlood,<br />

ideaal voor schoonpoetsen en zacht satijn. En<br />

dat van mij is inkt: hard en niet weg te vegen,<br />

het scherp van de snede, waarbij half-tonen niet<br />

bestaan. Ik begeef me in een ander territorium, de<br />

andere kant van de straat.’<br />

De expositie is van 4 april tot 2 mei<br />

te zien bij CNCPT13. De titel Rex<br />

Uncensored verwijst naar het feit dat de<br />

galerie Rex de vrije hand heeft gegeven<br />

om een geheel eigen keus te maken van<br />

de werken die worden getoond. Naast<br />

werk uit zijn 40-jarige oeuvre heeft de<br />

expositie de wereldprimeur met nieuw<br />

werk gemaakt in Amsterdam.<br />

Expositie:<br />

4 april – 2 mei <strong>2014</strong><br />

CNCPT13<br />

Prinsengracht 266<br />

1016 HH Amsterdam<br />

www.cncpt13.com<br />

Vernissage:<br />

4 april 20:00 – 22:00 uur.<br />

Vrije toegang.


ELÉGIE<br />

(NL PREMIÈRE)<br />

Ballet National de Marseille /<br />

Olivier Dubois<br />

De Franse choreograaf<br />

Olivier Dubois staat<br />

bekend als hét enfant<br />

terrible van de Franse<br />

dans. Hij is echter veel<br />

meer dan dat: in Frankrijk<br />

werd hij uitgeroepen<br />

tot een van de 25 beste<br />

dansers van de wereld<br />

en hij staat bekend<br />

om zijn ongelofelijk<br />

precieze, hypnotiserende<br />

choreografieën.<br />

Sinds januari is hij<br />

directeur van het<br />

Centre Chorégraphique<br />

National de Roubaix<br />

Nord-Pas De Calais. Het<br />

gerenommeerde Ballet<br />

National de Marseille<br />

vroeg hem voor een<br />

gastchoreografie. In<br />

Marseille maakte Dubois<br />

Elégie.<br />

Elégie is een donker, koortsachtig<br />

visioen over leven en dood,<br />

geïnspireerd door poëzie van<br />

Rilke en muziek van onder<br />

anderen Wagner. Pers en publiek<br />

waren na de première razend<br />

enthousiast.<br />

‘In het halfduister bewegen<br />

lichamen. Ze roepen het beeld<br />

op van kolkende magma, van<br />

vijandige natuurkrachten,<br />

waartegen één bijna naakte<br />

man vecht, als een nieuwe<br />

Prometheus.’ (La Stampa)<br />

‘Een symfonie van donkere<br />

emoties. Angst en onrust houden<br />

ons in spanning, niemand kan<br />

onverschillig blijven. Een unieke<br />

voorstelling ontstaat uit een<br />

palet van donker romanticisme,<br />

clair-obscur dat doet denken aan<br />

Carravagio’s duistere verfstroken,<br />

en poëzie – prachtig gebracht<br />

door de zeventien dansers.’ (La<br />

Provence)<br />

‘Dubois is niet slechts een<br />

provocateur; hier laat hij een<br />

verborgen melancholische kant<br />

zien.’ (La Marsellaise)<br />

di 8 apr, 20.00 uur<br />

Stadsschouwburg<br />

Amsterdam<br />

www.ssba.nl<br />

Duur: ca 55 min, geen pauze


Recensies / MUZIEK / FILM<br />

Kylie Minogue / Kiss Me Once<br />

Kiss Me Once, het alweer<br />

twaalfde studio-album van<br />

Australische zangeres Kylie<br />

Minogue, doet qua sound sterk<br />

denken aan Body Language<br />

(2003) en X (2007), maar is<br />

vooral een samenvoeging van<br />

de sterke punten van die twee<br />

albums. Het is Kylie gelukt om<br />

van Kiss Me Once, ondanks het<br />

feit dat ze met een groot aantal<br />

verschillende producers samenwerkte,<br />

een samenhangend geheel<br />

te maken. Dat is misschien<br />

De Symphonica tour is de<br />

beruchte tournee, waarmee<br />

George Michael in oktober 2011<br />

ook in Nederland en Vlaanderen<br />

te zien was, en die hij<br />

halverwege moest afbreken<br />

omdat hij hals over kop werd<br />

opgenomen in het ziekenhuis.<br />

Michael is op de concertregistratie<br />

van deze tournee te<br />

horen met een orkest, en speelt<br />

voornamelijk nummers van<br />

zijn albums Patience en Songs<br />

from the Last Century. Veel<br />

ook te danken aan het feit dat<br />

Kylie zelf samen met Sia Furler<br />

(Rihanna, Beyoncé, iedereen)<br />

‘executive producer’ van het<br />

album was. Op het album zijn<br />

weer flink wat lekkere nummers<br />

te vinden. ‘Million Miles’ kun je<br />

letterlijk na één keer luisteren<br />

meteen meezingen, albumafsluiter<br />

‘Fine’ is lekker opbeurend<br />

en door het nummer<br />

‘Sexercize’ krijg je vanzelf zin<br />

om flink over die dansvloer te<br />

bump ’n grinden. Pharrell<br />

covers dus, zoals ‘Roxanne’ en<br />

‘Feeling Good’. Maar ook eigen<br />

werk zoals de klassiekers ‘A<br />

Different Corner’ en ‘Praying<br />

For Time’ zijn op dit album te<br />

horen. Hoogtepunt is ‘You Have<br />

Been Loved’, het nummer dat<br />

Michael aan zijn aan kanker<br />

overleden moeder en zijn aan<br />

de gevolgen van aids overleden<br />

ex Anselmo opdraagt. Dat<br />

George Michael weet hoe je<br />

een goed liedje maakt was al<br />

langer duidelijk, extra fijn is het<br />

Williams produceerde het<br />

nummer ‘I Was Gonna Cancel’.<br />

Vreemd maar niet minder<br />

interessant buitenbeentje<br />

is ‘Beautiful’, een duet met<br />

Enrique Iglesias. De vocalen van<br />

Iglesias zijn dusdanig vervormd<br />

dat het duet werkelijk met ieder<br />

andere zanger gedaan zou<br />

kunnen worden. Fijn dat Kylie<br />

er nog steeds is en nog steeds<br />

weet hoe ze zichzelf relevant<br />

moet maken in de hedendaagse<br />

popmuziek.<br />

George Michael / Symphonica<br />

om te horen dat Michaels stem<br />

na al die jaren nog bijna net zo<br />

klinkt als ‘vroeger’. Symphonica<br />

is een aardig zoethoudertje,<br />

maar we zijn vooral benieuwd<br />

wanneer Michael weer eens met<br />

een nieuw studio-album komt.<br />

Maarja, de hele dag blowen<br />

slokt gewoon al je aandacht op,<br />

dus dat studio-album zou nog<br />

weleens op zich kunnen laten<br />

wachten.<br />

Mariemarie / Dream Machine<br />

Het had niet zoveel gescheeld<br />

of Mariemarie had dit jaar<br />

Duitsland vertegenwoordigd<br />

bij het Eurovisie Songfestival.<br />

Helaas verloor ze van een<br />

tomboy met divergerende ogen,<br />

in een Clockwork Orange-pakje.<br />

Erg jammer, want de ‘folktronic<br />

pop’ van Mariemarie had,<br />

samen met haar exentrieke<br />

rode plofkapsel, ‘lekker gekke’<br />

vocalen en ‘kijk, ik speel harp!’-<br />

act er best eens voor kunnen<br />

zorgen dat Duitsland het ver<br />

zou schoppen. In ieder geval<br />

verder dan met hun Euphoria<br />

rip-off van vorig jaar, of dan<br />

toch in ieder geval met iets<br />

meer respect. Mariemarie<br />

heeft een eigenzinnig<br />

album gemaakt, met dus die<br />

eerdergenoemde harp, maar<br />

ook lekker veel synthgeluidjes<br />

en dan dus af en toe haar ‘ik<br />

doe lekker gek’-vocalen. Beide<br />

Songfestivalinzendingen,<br />

‘Cotton Candy Hurricane’ en<br />

‘Candy Jar’ zijn op dit album te<br />

vinden, samen met bijvoorbeeld<br />

het dromerige (en, vooruit, niet<br />

altijd even zuivere) ‘Wild Bees<br />

Honey’. Voor de hardcore fans is<br />

er, op iTunes bijvoorbeeld, een<br />

deluxe versie, met 8 nummers<br />

in een ‘Engine’ versie, wat in de<br />

praktijk betekent: meer harp,<br />

minder electronica. Prima.<br />

RuPaul / Born Naked<br />

‘We’re all born naked, the rest<br />

is drag’. Dat is een van de vele<br />

wijze credo’s van drag superstar<br />

RuPaul. Na haar megahit<br />

‘Supermodel’ (You Better Work)<br />

uit 1992 hebben we op muzikaal<br />

gebied jarenlang bar weinig<br />

van Ru gehoord, op dat ene<br />

duet met Elton John na. Maar in<br />

2008 werd Ru voorgesteld aan<br />

Lucian Piane AKA Revolucian,<br />

om de herkenningsmelodie<br />

van het nieuwe tv-programma<br />

RuPaul’s Drag Race op te nemen.<br />

En als een ware Simon &<br />

Garfunkel, Lennon & McCartney<br />

en Rodgers & Hammerstein was<br />

een nieuw muzikaal powerduo<br />

ontstaan. Born Naked is inmiddels<br />

het derde studio-album dat<br />

RuPaul met Revolucian opnam,<br />

en het duo lijkt steeds meer<br />

hun niche te vinden: dancepop<br />

met af en toe een nummer tussendoor<br />

waarop je flink met je<br />

billen kunt schudden. Absoluut<br />

hoogtepunt is het nummer<br />

‘Sissy That Walk’, waarop de<br />

kandidaten van Drag Race<br />

seizoen 6 momenteel over de<br />

catwalk sashayen. Ook ‘Let The<br />

Music Play’, waarop Ru wordt<br />

bijgestaan door Drag Racejurylid<br />

Michelle Visage mag er<br />

zijn. Ru’s eigen versie van het<br />

nummer ‘Can I Get An Amen?’<br />

klinkt gelukkig stukken beter<br />

dan toen de kandidaten van seizoen<br />

5 het op mochten nemen<br />

(weet je die aflevering nog?).<br />

RuPauls muziek mag vaker op<br />

de radio én op de dansvloer!<br />

42


Recensies / MUZIEK / FILM<br />

helemaal alleen voor om zichzelf<br />

en de organisatie van alle blaam<br />

te zuiveren. The Winter Soldier<br />

is een spannende, grappige, inventieve,<br />

originele en gelaagde<br />

comicverfilming die – net zoals<br />

eerder Iron Man 3 – bewijst dat<br />

het genre nog lang niet uitgeput<br />

hoeft te zijn. Dat stemt hoopvol<br />

voor de op z`n minst nog zes<br />

andere Avengers-gelieerde films<br />

die de komende jaren in de planning<br />

staan. N.B: traditiegetrouw<br />

bieden de eindcredits maar liefst<br />

twee extra scènes! Dus blijven<br />

zitten tot de aftiteling helemaal<br />

voorbij is wordt zeer<br />

aanbevolen.<br />

Captain America: The Winter Soldier<br />

Er zijn acteurs waarvoor men<br />

de meeste homo`s (en zeker de<br />

redactie van Gay&<strong>Night</strong>) altijd<br />

wakker kan maken. Chris Evans<br />

is zo iemand: een frisse, altijd<br />

goedgelokte, breed gespierde,<br />

charmant lachende prins met<br />

een hart van goud en ogen om<br />

in te verdrinken. Maar los daarvan<br />

ontwikkelt Captain America,<br />

het personage waarmee Evans<br />

definitief bij het grote publiek<br />

doorbrak, zich in zijn tweede<br />

solofilm tot veruit de interessantste<br />

Avenger-held na Iron<br />

Man. De iconische militair – in<br />

WO II ontworpen als ultiem<br />

wapen tegen de nazi`s – heeft<br />

wat moeite om in deze moderne<br />

tijd te wennen aan zijn rol<br />

binnen Shield, de ultrageheime<br />

organisatie die het kwaad op de<br />

wereld moet bestrijden. Maar<br />

al snel ontdekt Captain America<br />

dat de topbaas (Robert Redford)<br />

er ook een dubbele agenda op<br />

nahoudt en staat hij er weer<br />

Regisseur: Anthony en Joe<br />

Russo Cast: Chris Evans,<br />

Robert Redford, Scarlett<br />

Johansson Verwacht: eind<br />

maart in de bioscopen<br />

Yves Saint Laurent<br />

Yves Saint Laurent, die in januari<br />

in Frankrijk alle bezoekersrecords<br />

brak, is de eerste van twee films<br />

over de beroemde ontwerper die<br />

kort na elkaar uitkomen. Deze<br />

versie, die zich vooral concentreert<br />

op de roerige beginjaren<br />

van YSL en de revolutie die de<br />

couturier in de modewereld teweegbracht,<br />

heeft de goedkeuring<br />

gekregen van de nu 83-jarige<br />

Pierre Bergé, die bijna een halve<br />

eeuw zowel zakelijk als privé<br />

lief en leed met Yves deelde. De<br />

makers van deze versie kregen<br />

toegang tot alle collecties die de<br />

ontwerper in zijn leven maakte,<br />

zodat Yves Saint Laurent in elk<br />

geval een oogverblindende reis<br />

biedt door de enorme erfenis<br />

die de Fransman de modewereld<br />

heeft nagelaten: van de wereldberoemde<br />

Mondriaan-jurkjes<br />

tot zijn revolutionaire vrouwensmokings<br />

en safari-jasjes. Maar<br />

inhoudelijk valt er wel een en<br />

ander op de film aan te merken.<br />

Natuurlijk moet de onzekere<br />

ontwerper – zoals dat in een<br />

goede biopic gebruikelijk is – een<br />

aantal hobbels nemen voordat<br />

hij aan de top belandt. En de<br />

roem trok absoluut een zware<br />

wissel op het privéleven van YSL<br />

en zijn (open) relatie met Bergé.<br />

Maar afgezien daarvan wordt<br />

het titelpersonage in de film<br />

toch vooral bewierookt. Het is<br />

algemeen bekend dat Bergé als<br />

een havik waakt over de nalatenschap<br />

van zijn geliefde. Hoewel<br />

hij regisseur Jalil Lespert in theorie<br />

artistieke vrijheid gaf, zal de<br />

voormalige partner ongetwijfeld<br />

permanent over zijn schouder<br />

hebben meegekeken dat er niet<br />

te negatieve feiten over zijn<br />

grote liefde – en nog belangrijker:<br />

over hemzelf – op het witte<br />

doek zouden belanden.<br />

Regisseur: Jalil Lespert<br />

Cast: Pierre Niney,<br />

Guillaume Gallienne<br />

Verwacht: half april in de<br />

bioscopen<br />

TEKST / Martijn Tulp (muziek) / Robbert Blokland (film)<br />

43


GAY<br />

AGENDA<br />

AGENDA<br />

28 MAART TOT 5 APRIL<br />

5 APRIL: DIVERSITY<br />

Eindhoven draagt dit jaar de titel ‘Roze Stad’ en heeft de eer om op<br />

5 juli Roze Zaterdag te organiseren. Op 5 april vindt in Club Storm de<br />

kick-off party van het Roze Jaar plaats: Diversity. ‘Het wordt een feest<br />

van hoge kwaliteit,’ aldus organisator Robert Cissen ‘en het wordt<br />

allemaal wat meer sexy dan Eindhoven gewend is’. Er wordt gewerkt<br />

met diverse (inter)nationaal bekende artiesten, onder wie Antoine De<br />

La Cruz, Dikky Vendetta en DJ Ivar.<br />

Meer info en tickets: www.gaygo.eu.<br />

Eindhoven is ‘Pink City’ this year, which means it has the honor to<br />

organize the annual Pink Saturday on Saturday the 5th of July. On the<br />

5th of <strong>April</strong>, however, it’s time for the kick-off party of the Pink Year:<br />

Diversity. According to organizer Robert Cissen ‘it’s going to be a high<br />

quality party, a lot more sexy than what Eindhoven’s used to’. The<br />

party will invite several (inter)nationally renowned artists, amongst<br />

who Antoine De La Cruz, Dikky Vendetta and DJ Ivar.<br />

More info and tickets: www.gaygo.eu.<br />

VRIJDAG 28 MAART<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Releaze.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Fridaynights.<br />

Brussel , Fuse Club , La Demence.<br />

Den Haag , The Penthouse , Popcake.<br />

Nijmegen , Café Mets , Flashdance 30+.<br />

Venlo , Boogaloo , 90’s Request Avond.<br />

ZATERDAG 29 MAART<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , Candyland.<br />

Amsterdam , Club Nyx , 3 X Nyx.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Deviate.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Saturdaynights.<br />

Arnhem , Café Xtra , Entre Vous.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Saturdance.<br />

Heerlen , Splash NY , Discount Saturday.<br />

ZONDAG 30 MAART<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , The Warehouse , <strong>Night</strong>shift.<br />

Heerlen , Splash NY , Orgasm Party.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Happy Hour.<br />

DONDERDAG 3 APRIL<br />

Amsterdam , Club Nyx , Nyx Op Donderdag.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Pop!<br />

Lounge.<br />

VRIJDAG 4 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , Club Nyx , Sandwich With<br />

The G-team.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Releaze.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Fridaynights.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Vrouwenfeest.<br />

ZATERDAG 5 APRIL<br />

Amsterdam , Club Nyx , 3 X Nyx.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Deviate.<br />

Amsterdam , Vivelavie , Shake & Pop.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Saturdaynights.<br />

Arnhem , Café Xtra , Entre Vous.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Saturdance.<br />

Nijmegen , Matrixx , Pann Nijmegen.<br />

Rotterdam , Factory 010 , Herr Zimmerman<br />

Clubnight!<br />

VRIJDAG 28 MAART<br />

Almere , Den Enghel , Vrijdagavondborrel.<br />

Amsterdam , Amstel Fifty Four , Friday<br />

<strong>Night</strong> Is Party <strong>Night</strong>.<br />

Amsterdam , Café Rouge , Valerie Fladdert<br />

Door Showbizzland.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Friday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Locura.<br />

Antwerpen , The Boots , Fetish / Cruising<br />

<strong>Night</strong>.<br />

Deventer , Face It , Vrijdag Afterfilmcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Vrijdag Avond<br />

Cafe.<br />

Rotterdam , Café Praag / Coc , Apollo.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Twinks Only....<br />

Rotterdam , Café Praag , Coc Open.<br />

Venlo , Boogaloo , Fresh Friday <strong>Night</strong> Mixed<br />

By Dj Mrcel Dutch.<br />

ZATERDAG 29 MAART<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , Danceparty.<br />

Almere , Den Enghel , Bier Tijd.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Bingo.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Saturday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Deventer , Face It , Zaterdagmiddagcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zaterdag Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Travestie<br />

Extravaganza.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

Venlo , Boogaloo , Saterday Club <strong>Night</strong>s.<br />

Zwolle , Bar Stout , Extra Stout.<br />

ZONDAG 30 MAART<br />

Almere , Den Enghel , Zondags Happy2hour.<br />

Amsterdam , De Trut , De Trut.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , A-mee-zing<br />

Avond.<br />

Amsterdam , Prik , Bubbles & Bites.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Seniorenmiddag.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Netherbears.<br />

Amsterdam , Vivelavie , After Party.<br />

Antwerpen , Bonaparte , Pannekoek.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zondagavondcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zondags Cafe.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Underwear&naked.<br />

Schiedam , Café Matinee , Zondags Borrel.<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

MAANDAG 31 MAART<br />

Amsterdam , Café Same Place , Men Only<br />

Sexparty.<br />

Amsterdam , Prik , Cheap Monday!<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Happy Hour.<br />

DINSDAG 1 APRIL<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Beer Bust.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Drag<br />

Bingoshow.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Drags On Stage.<br />

Nijmegen , Caf&eacute; Mets , Gay<br />

Jongeren Borrel.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Country<br />

Line Dance.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

WOENSDAG 2 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , Naked Bar.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , Bingo Extravaganza.<br />

Amsterdam , Taboo , Tabitha’s Fabulous<br />

Cocktail Wednesday!<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter ,<br />

Klaverjassen.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Underwear Or<br />

Naked Party.<br />

Tilburg , Embrace Pink , Meetingpoint.<br />

DONDERDAG 3 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811café.<br />

Amsterdam , Club Church , Blue.<br />

Amsterdam , Eagle Amsterdam , Young<br />

Eagle.<br />

Amsterdam , Prik , After Shopping Cocktail<br />

Sale!<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Student <strong>Night</strong>s<br />

With Dj Digna.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Drag Bingo.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Donderdagcafé.<br />

Eindhoven , Pallaz , Dragsonstage (just Be<br />

Yourself!) - Travestieavond.<br />

Enschede , Café Stonewall , Donderdag<br />

Avond Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Jaren<br />

80 Muziek Met Sate.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Travestie&lovers.<br />

Rotterdam , Café Praag , ‘kom Naar Praag’<br />

I&a-inloopcafé.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Meebler Avond.<br />

VRIJDAG 4 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Vrijdagavondborrel.<br />

Amsterdam , Amstel Fifty Four , Friday<br />

<strong>Night</strong> Is Party <strong>Night</strong>.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Friday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Locura.<br />

Antwerpen , The Boots , Fetish / Cruising<br />

<strong>Night</strong>.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Vrijdagavond<br />

Afterfilmcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Vrijdag Avond<br />

Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Op<br />

Weg Naar Het Songfestival.<br />

Rotterdam , Café Praag / Coc Rotterdam ,<br />

Apollo.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Incognito.<br />

Rotterdam , Café Praag , Coc Open.<br />

Rotterdam , Café Praag/sissi Coc Rotterdam<br />

Eo , Hiv-eetcafé.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Voorronde Lady<br />

Glamorous Verkiezing.<br />

Venlo , Boogaloo , Fresh Friday <strong>Night</strong> Mixed<br />

By Dj Mrcel Dutch.<br />

ZATERDAG 5 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811danceparty.<br />

Almere , Den Enghel , Bier Tijd .<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Bingo.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Saturday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zaterdagmiddagcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zaterdag Cafe.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

Venlo , Boogaloo , Saterday Club <strong>Night</strong>s<br />

Mixed Bij Dj Marcel Dutch.<br />

Zwolle , Bar Stout , Extra Stout.<br />

MEER/MORE<br />

VRIJDAG 28 MAART<br />

Deventer , Centrale Bibliotheek (zijingang)<br />

, Film Met Homo-thema.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag.<br />

Eindhoven , Squashtime , Kouros Squash.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

Rotterdam , Café Praag , De Borrel.<br />

ZATERDAG 29 MAART<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

ZONDAG 30 MAART<br />

Amsterdam , Go Gallery , Cowboys &<br />

Crows.<br />

Haarlem , Café Gewoon , Ontmoetingscafé<br />

Gewoon Coc.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

MAANDAG 31 MAART<br />

Eindhoven , Genneperparken , Kouros<br />

Tennis.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Jamsessie.<br />

DINSDAG 1 APRIL<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , Two For<br />

One.<br />

Eindhoven , Kees Tempel Centrum<br />

Voor Gezondheid En Bewegen , Kouros<br />

Conditietraining.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Dinsdag.<br />

Rotterdam , Lantarenvenster , Gay Film<br />

<strong>Night</strong>.<br />

WOENSDAG 2 APRIL<br />

Amsterdam , Ggd Amsterdam , Gratis<br />

Hepatitis-b Vaccinatie.<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , 1 Uur Massage<br />

= Gratis Entree Tot De Sauna.<br />

Den Haag , Stichting Buddy Netwerk ,<br />

Lunch Voor Hiv+.<br />

DONDERDAG 3 APRIL<br />

Eindhoven , Sporthal Strijp , Kouros<br />

Voetbal.<br />

Leiden , Bar Dancing De Kroon (coc<br />

Leiden) , Hiv Café.<br />

VRIJDAG 4 APRIL<br />

Deventer , Centrale Bibliotheek (zijingang)<br />

, Film Met Lesbisch Thema.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag.<br />

Eindhoven , Squashtime , Kouros Squash.<br />

Haarlem , Coc Kennemerland , Eetgroep<br />

Coc Kennemerland.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

ZATERDAG 5 APRIL<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

44


GAY<br />

AGENDA


GAY<br />

AGENDA<br />

AGENDA<br />

6 APRIL TOT 30 APRIL<br />

19 APRIL: PINK ISTANBUL<br />

Een goede dosis opzwepende Turkpop, lekkere house en de gogo<br />

dansers en resident dj van een van de meest legendarisch homoclubs<br />

in Istanbul zijn de ingrediënten voor de komende editie van Pink<br />

Istanbul. Op zaterdag 19 april komen de homoscenes van Istanbul en<br />

Amsterdam samen in Paradiso voor een uitdagende nacht vol live-acts,<br />

dj’s en performances. Met onder andere de eclectische house beats<br />

van DJ Tarkan (Armada Music, Blackhole Recordings), Mister Mola (La<br />

Demence) en opkomende dj Roham Da Mirz (Funhouse, Boiler Room).<br />

Meer info: www.facebook.com/PinkIstanbul.<br />

A nice dose of invigorating Turk pop, nice house music, go-go dancers<br />

and the resident DJ of one of Istanbul’s most legendary gay clubs.<br />

These are the ingredients of the upcoming edition of Pink Istanbul. On<br />

Saturday the 19th of <strong>April</strong>, the gay scenes of Istanbul and Amsterdam<br />

will be brought together in pop temple Paradiso during a challenging<br />

night full of live acts, DJs and performances. With DJ Tarkan (Armada<br />

Music), Mister Mola (La Demence) and upcoming DJ Roham Da Mirz<br />

(Funhouse, Boiler Room). More info: www.facebook.com/PinkIstanbul.<br />

ZONDAG 6 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , The Warehouse , <strong>Night</strong>shift.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Happy Hour.<br />

MAANDAG 7 APRIL<br />

Deventer , Face It , Men Meet Men.<br />

DONDERDAG 10 APRIL<br />

Amsterdam , Club Nyx , Nyx Op Donderdag.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Pop!<br />

Lounge.<br />

VRIJDAG 11 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , Stijldansavond.<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , Club Nyx , De Avondwinkel.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Releaze.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Fridaynights.<br />

ZATERDAG 12 APRIL<br />

Amsterdam , Club Nyx , 3 X Nyx.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Deviate.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Saturdaynights.<br />

Arnhem , Café Xtra , Entre Vous.<br />

Den Haag , Bastacafe , Dare.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Saturdance.<br />

Maastricht , Bonbonniere , Pink Party<br />

<strong>April</strong> <strong>2014</strong>.<br />

ZONDAG 13 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , The Warehouse , <strong>Night</strong>shift.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Happy Hour.<br />

DONDERDAG 17 APRIL<br />

Amsterdam , Club Nyx , Nyx Op Donderdag.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Pop!<br />

Lounge.<br />

Heerlen , Splash NY , The London Knights.<br />

VRIJDAG 18 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , Club Nyx , Double Dutch.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Releaze.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Fridaynights.<br />

Brussel , Louise Gallery , La Demence.<br />

ZATERDAG 19 APRIL<br />

Amsterdam , Air Amsterdam , Can You<br />

Feel iT? -the iT Reunion- .<br />

Amsterdam , Club Nyx , 3 X Nyx.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Deviate.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Saturdaynights.<br />

Arnhem , Café Xtra , Entre Vous.<br />

Brussel , Ancient Casino , La Demence.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Saturdance.<br />

Utrecht , Tivoli Oudegracht , PANN Holy<br />

Happiness.<br />

ZONDAG 20 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , The Warehouse , <strong>Night</strong>shift.<br />

Brussel , Fuse Club , La Demence.<br />

Heerlen , Splash New York Dance-café ,<br />

Splash Ny It’s Pink Party.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Happy Hour.<br />

DONDERDAG 24 APRIL<br />

Amsterdam , Club Nyx , Nyx Op Donderdag.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Pop!<br />

Lounge.<br />

VRIJDAG 25 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , Club Nyx , Koningsnacht.<br />

Amsterdam , Homomonument , Koningsnacht.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Releaze.<br />

Amsterdam , Vivelavie , Koningsnacht.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Fridaynights.<br />

Den Haag , The Penthouse , Popcake -<br />

Kings & Queens- Edition.<br />

Nijmegen , Café Mets , Flashdance 30+.<br />

Venlo , Boogaloo , 90’s Request Avond.<br />

ZATERDAG 26 APRIL<br />

Amsterdam , Club Nyx , 3 X Nyx.<br />

Amsterdam , Homomonument , Koningsdag.<br />

Amsterdam , Odeon , Bear-necessity.<br />

Amsterdam , The Warehouse , Deviate.<br />

Amsterdam , Vivelavie , Koningsdag.<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Saturdaynights.<br />

Arnhem , Café Xtra , Entre Vous.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Saturdance.<br />

Heerlen , Splash NY , King & Queen <strong>Night</strong>.<br />

ZONDAG 27 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , (z)onderbroek.<br />

Amsterdam , The Warehouse , <strong>Night</strong>shift.<br />

Heerlen , Splash NY , Club Orgasm.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Happy Hour.<br />

WOENSDAG 30 APRIL<br />

Gent , Kokorico , Beloved.<br />

ZONDAG 6 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Happy2hour.<br />

Amsterdam , De Trut , De Trut.<br />

Amsterdam , Dirty Dicks , Fist Factory.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , A-mee-zing<br />

Avond.<br />

Amsterdam , Prik , Bubbles & Bites.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Seniorenmiddag.<br />

Antwerpen , Bonaparte , Pannekoek.<br />

Den Haag , Bastacafé , Zilveruitje.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zondagavondcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zondags Cafe.<br />

Rotterdam , Coc Rotterdam Eo , Ooxo!.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Classic<br />

Sunday Afternoon.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Underwear&naked.<br />

Schiedam , Café Matinee , Zondags Borrel.<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

MAANDAG 7 APRIL<br />

Amsterdam , Café Same Place , Men Only<br />

Sexparty Sameplace.<br />

Amsterdam , Prik , Cheap Monday!<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Happy Hour.<br />

DINSDAG 8 APRIL<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Beer Bust.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Drag<br />

Bingoshow.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Drags On Stage.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Country<br />

Line Dance.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

WOENSDAG 9 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , Naked Bar.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , Bingo Extravaganza.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter ,<br />

Klaverjassen.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Underwear Or<br />

Naked Party.<br />

Tilburg , Embrace Pink , Meetingpoint.<br />

DONDERDAG 10 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811café.<br />

Amsterdam , Club Church , Blue.<br />

Amsterdam , Eagle Amsterdam , Young<br />

Eagle.<br />

Amsterdam , Prik , After Shopping Cocktail<br />

Sale!<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Student <strong>Night</strong>s.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Donderdagcafé.<br />

Eindhoven , Pallaz , Dragsonstage (just Be<br />

Yourself!) - Travestieavond.<br />

Enschede , Café Stonewall , Donderdag<br />

Avond Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Jaren<br />

80 Muziek Met Sate.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Travestie&lovers.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Meebler Avond.<br />

VRIJDAG 11 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Vrijdagavondborrel.<br />

Amsterdam , Amstel Fifty Four , Friday<br />

<strong>Night</strong> Is Party <strong>Night</strong>.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Friday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Locura.<br />

Antwerpen , The Boots , Fetish / Cruising<br />

<strong>Night</strong>.<br />

Enschede , Café Stonewall , Vrijdag Avond<br />

Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Op<br />

Weg Naar Het Songfestival.<br />

Rotterdam , Café Praag / Coc Rotterdam ,<br />

Apollo.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Naked.<br />

Rotterdam , Café Praag , Coc Open.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Voorronde Lady<br />

Glamorous Verkiezing.<br />

Venlo , Boogaloo , Fresh Friday <strong>Night</strong> Mixed<br />

By Dj Mrcel Dutch.<br />

ZATERDAG 12 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811danceparty.<br />

Almere , Den Enghel , Bier Tijd.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Bingo.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Saturday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zaterdagmiddagcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zaterdag Cafe.<br />

Groningen , Café Ons Moeke , Bingo.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

Venlo , Boogaloo , Saterday Club <strong>Night</strong>s<br />

Mixed Bij Dj Marcel Dutch.<br />

Zwolle , Bar Stout , Extra Stout.<br />

ZONDAG 13 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Jazz & Easy Listening.<br />

Amsterdam , De Trut , De Trut.<br />

Amsterdam , Dirty Dicks , Naked Darkcruising.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , A-mee-zing<br />

Avond.<br />

Amsterdam , Prik , Bubbles & Bites.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Seniorenmiddag.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Netherbears.<br />

Antwerpen , Bonaparte , Pannekoek.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zondagavondcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zondags Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Classic<br />

Sunday Afternoon.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Underwear&naked.<br />

Rotterdam , Café Praag/sissi Coc Rotterdam<br />

Eo , Jong & Out.<br />

Schiedam , Café Matinee , Zondags Borrel.<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

MAANDAG 14 APRIL<br />

Amsterdam , Café Same Place , Men Only<br />

Sexparty Sameplace.<br />

Amsterdam , Prik , Cheap Monday!<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Happy Hour.<br />

DINSDAG 15 APRIL<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Beer Bust.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Drag<br />

Bingoshow.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Drags On Stage.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Country<br />

Line Dance.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

WOENSDAG 16 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , Naked Bar.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , Bingo Extravaganza.<br />

Amsterdam , Taboo , Tabitha’s Fabulous<br />

Cocktail Wednesday!<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter ,<br />

Klaverjassen.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Underwear Or<br />

Naked Party.<br />

Tilburg , Embrace Pink , Meetingpoint.<br />

DONDERDAG 17 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811café.<br />

Amsterdam , Club Church , Blue.<br />

Amsterdam , Eagle Amsterdam , Young<br />

46


GAY<br />

AGENDA<br />

Eagle.<br />

Amsterdam , Prik , After Shopping Cocktail<br />

Sale!<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Student <strong>Night</strong>s.<br />

Deventer , Face It , Donderdagcafé.<br />

Eindhoven , Pallaz , Dragsonstage (just Be<br />

Yourself!) - Travestieavond.<br />

Enschede , Café Stonewall , Donderdag<br />

Avond Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Jaren<br />

80 Muziek Met Sate.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Travestie&lovers.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Meebler Avond.<br />

VRIJDAG 18 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Vrijdagavondborrel.<br />

Amsterdam , Amstel Fifty Four , Friday<br />

<strong>Night</strong> Is Party <strong>Night</strong>.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Friday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Locura.<br />

Antwerpen , The Boots , Fetish / Cruising<br />

<strong>Night</strong>.<br />

Enschede , Café Stonewall , Vrijdag Avond<br />

Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Op Weg<br />

Naar Het Songfestival.<br />

Rotterdam , Café Praag / Coc Rotterdam ,<br />

Apollo.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , I Love Naked<br />

In The Dark.<br />

Rotterdam , Café Praag , Coc Open.<br />

Venlo , Boogaloo , Fresh Friday <strong>Night</strong> Mixed<br />

By Dj Mrcel Dutch.<br />

ZATERDAG 19 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811danceparty.<br />

Almere , Den Enghel , Bier Tijd.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Bingo.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Saturday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zaterdagmiddagcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zaterdag Cafe.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

Venlo , Boogaloo , Saterday Club <strong>Night</strong>s<br />

Mixed Bij Dj Marcel Dutch.<br />

Zwolle , Bar Stout , Extra Stout.<br />

ZONDAG 20 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Zondags Happy2hour.<br />

Amsterdam , Café Same Place , Gay S/m<br />

Sameplace.<br />

Amsterdam , De Trut , De Trut.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , A-mee-zing<br />

Avond.<br />

Amsterdam , Prik , Bubbles & Bites.<br />

Amsterdam , Prik , Prik Pasen Party.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Seniorenmiddag.<br />

Antwerpen , Bonaparte , Pannekoek.<br />

Den Haag , Bastacafé , Zilveruitje.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zondagmiddagsalon.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zondags Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Classic<br />

Sunday Afternoon.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Underwear&naked.<br />

Schiedam , Café Matinee , Zondags Borrel.<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

Venlo , Boogaloo , Rainbow Cafe.<br />

MAANDAG 21 APRIL<br />

Amsterdam , Café Same Place , Men Only<br />

Sexparty Sameplace.<br />

Amsterdam , Prik , Cheap Monday!<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Happy Hour.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Finale Lady Glamorous<br />

Verkiezing.<br />

DINSDAG 22 APRIL<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Beer Bust.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Drag<br />

Bingoshow.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Drags On Stage.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Country<br />

Line Dance.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

WOENSDAG 23 APRIL<br />

Amsterdam , Club Church , Naked Bar.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , Bingo Extravaganza.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter ,<br />

Klaverjassen.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Underwear Or<br />

Naked Party.<br />

Tilburg , Embrace Pink , Meetingpoint.<br />

DONDERDAG 24 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811café.<br />

Amsterdam , Club Church , Blue.<br />

Amsterdam , Dirty Dicks , Golden Shower.<br />

Amsterdam , Eagle Amsterdam , Young<br />

Eagle.<br />

Amsterdam , Prik , After Shopping Cocktail<br />

Sale!<br />

Antwerpen , Hessenhuis , Student <strong>Night</strong>s<br />

With Dj Digna.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Donderdagcafé.<br />

Eindhoven , Pallaz , Dragsonstage (just Be<br />

Yourself!) - Travestieavond.<br />

Enschede , Café Stonewall , Donderdag<br />

Avond Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Jaren<br />

80 Muziek Met Sate.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Travestie&lovers.<br />

Tilburg , Cafe Peanuts , Meebler Avond.<br />

Venlo , Boogaloo , Transgender Avond.<br />

VRIJDAG 25 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Vrijdagavondborrel.<br />

Amsterdam , Amstel Fifty Four , Friday<br />

<strong>Night</strong> Is Party <strong>Night</strong>.<br />

Amsterdam , Café Rouge , Valerie Fladdert<br />

Door Showbizzland.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , Prik , Prik’s King’s <strong>Night</strong>.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Friday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Locura.<br />

Antwerpen , The Boots , Fetish / Cruising<br />

<strong>Night</strong>.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Vrijdag<br />

Afterfilmcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Vrijdag Avond<br />

Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Op Weg<br />

Naar Het Songfestival.<br />

Rotterdam , Café Praag / Coc Rotterdam ,<br />

Apollo.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Sneaks.<br />

Rotterdam , Café Praag , Coc Open.<br />

Rotterdam , Café Praag/sissi Coc Rotterdam<br />

Eo , Hiv-eetcafé.<br />

Venlo , Boogaloo , Fresh Friday <strong>Night</strong> Mixed<br />

By Dj Mrcel Dutch.<br />

ZATERDAG 26 APRIL<br />

Alkmaar , 1811dance&drinks , 1811danceparty.<br />

Almere , Den Enghel , Bier Tijd.<br />

Amsterdam , Prik , Prik’s King’s Party.<br />

Amsterdam , Prik , Twisted Dj Tunes.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Bingo.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Saturday<br />

<strong>Night</strong> Dj.<br />

Den Haag , Bastacafe , Jong & Out Haaglanden.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zaterdagmiddagcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zaterdag Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Kings<br />

And Queens In De Flierefluiter.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

Venlo , Boogaloo , Saterday Club <strong>Night</strong>s<br />

Mixed Bij Dj Marcel Dutch.<br />

Zwolle , Bar Stout , Extra Stout.<br />

ZONDAG 27 APRIL<br />

Almere , Den Enghel , Zondags Happy2hour.<br />

Amsterdam , De Trut , De Trut.<br />

Amsterdam , Dirty Dicks , Total Black Out.<br />

Amsterdam , Hotspotcafe , A-mee-zing<br />

Avond.<br />

Amsterdam , Prik , Bubbles & Bites.<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Seniorenmiddag.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Netherbears.<br />

Antwerpen , Bonaparte , Pannekoek.<br />

Deventer , Coc-café Face It , Zondagavondcafé.<br />

Enschede , Café Stonewall , Zondags Cafe.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Classic<br />

Sunday Afternoon.<br />

Rotterdam , Café Praag / Coc Rotterdam ,<br />

Zondagmiddagsalon.<br />

Rotterdam , Themoodsbar ,<br />

Underwear&naked.<br />

Schiedam , Café Matinee , Zondags Borrel.<br />

Utrecht , Bodytalk , Gratis Koffie/thee/<br />

gebak En Happy Hour.<br />

MAANDAG 28 APRIL<br />

Amsterdam , Café Same Place , Men Only<br />

Sexparty Sameplace.<br />

Amsterdam , Prik , Cheap Monday!<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Happy Hour.<br />

DINSDAG 29 APRIL<br />

Amsterdam , Spijkerbar , Beer Bust.<br />

Amsterdam , The Queen’s Head , Drag<br />

Bingoshow.<br />

Antwerpen , Que Pasa , Drags On Stage.<br />

Rotterdam , Cafe De Flierefluiter , Country<br />

Line Dance.<br />

Rotterdam , Themoodsbar , Straight On....<br />

MEER/MORE<br />

ZONDAG 6 APRIL<br />

Amstelveen , De Amstelveense Rugby<br />

Club , Amsterdam Lowlanders Rugby Training.<br />

Amsterdam , Go Gallery , Cowboys &<br />

Crows.<br />

Antwerpen , Boekhandel ‘t Verschil ,<br />

Boekvoorstelling Verhalenbundel Labyrint.<br />

Antwerpen , Speelplein Vlaamsekaai ,<br />

Mountainbike (initiatie).<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

Rotterdam , Coc Rotterdam Eo , Transcafé.<br />

MAANDAG 7 APRIL<br />

Eindhoven , Genneperparken , Kouros<br />

Tennis.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Jamsessie.<br />

DINSDAG 8 APRIL<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , Two For<br />

One.<br />

Eindhoven , Kees Tempel Centrum<br />

Voor Gezondheid En Bewegen , Kouros<br />

Conditietraining.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Dinsdag.<br />

WOENSDAG 9 APRIL<br />

Amsterdam , Ggd Amsterdam , Gratis<br />

Hepatitis-b Vaccinatie.<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , 1 Uur Massage<br />

= Gratis Entree Tot De Sauna.<br />

Den Haag , Stichting Buddy Netwerk ,<br />

Lunch Voor Hiv+.<br />

DONDERDAG 10 APRIL<br />

Amsterdam , Coffee@last , Pink Nieuw<br />

West Borrel.<br />

Eindhoven , Sporthal Strijp , Kouros<br />

Voetbal.<br />

Haarlem , Wijkcentrum Binnensteeds ,<br />

Roze Salon 55+.<br />

Rotterdam , Coc Rotterdam Eo ,<br />

Informatie&advies.<br />

VRIJDAG 11 APRIL<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag.<br />

Eindhoven , Squashtime , Kouros Squash.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

ZATERDAG 12 APRIL<br />

Antwerpen , Boekhandel ‘t Verschil ,<br />

Slotevenement Verschil Op Zondag, Met<br />

Muziek En Literatuur.<br />

Haarlem , Bert’s Kookgarage , Film &<br />

Diner.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

ZONDAG 13 APRIL<br />

Amstelveen , De Amstelveense Rugby<br />

Club , Amsterdam Lowlanders Rugby Training.<br />

Amsterdam , Go Gallery , Cowboys &<br />

Crows.<br />

Den Haag , Bastacafé , Internationale Roze<br />

Kerk.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

MAANDAG 14 APRIL<br />

Eindhoven , Genneperparken , Kouros<br />

Tennis.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Jamsessie.<br />

DINSDAG 15 APRIL<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , Two For<br />

One.<br />

Eindhoven , Kees Tempel Centrum<br />

Voor Gezondheid En Bewegen , Kouros<br />

Conditietraining.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Dinsdag.<br />

WOENSDAG 16 APRIL<br />

Amsterdam , Ggd Amsterdam , Gratis<br />

Hepatitis-b Vaccinatie.<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , 1 Uur Massage<br />

= Gratis Entree Tot De Sauna.<br />

Den Haag , Stichting Buddy Netwerk ,<br />

Lunch Voor Hiv+.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Unplugged.<br />

DONDERDAG 17 APRIL<br />

Eindhoven , Sporthal Strijp , Kouros<br />

Voetbal.<br />

Rotterdam , Coc Rotterdam Eo ,<br />

Informatie&advies.<br />

VRIJDAG 18 APRIL<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag.<br />

Eindhoven , Squashtime , Kouros Squash.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

ZATERDAG 19 APRIL<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

ZONDAG 20 APRIL<br />

Amstelveen , De Amstelveense Rugby<br />

Club , Amsterdam Lowlanders Rugby Training.<br />

Amsterdam , Go Gallery , Cowboys &<br />

Crows.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

Rotterdam , Coc Rotterdam Eo , Transcafé.<br />

Venlo , Boogaloo , Rainbow Cafe.<br />

MAANDAG 21 APRIL<br />

Eindhoven , Genneperparken , Kouros<br />

Tennis.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Jamsessie.<br />

DINSDAG 22 APRIL<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , Two For<br />

One.<br />

Eindhoven , Kees Tempel Centrum<br />

Voor Gezondheid En Bewegen , Kouros<br />

Conditietraining.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Dinsdag.<br />

WOENSDAG 23 APRIL<br />

Amsterdam , Ggd Amsterdam , Gratis<br />

Hepatitis-b Vaccinatie.<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , 1 Uur Massage<br />

= Gratis Entree Tot De Sauna.<br />

Den Haag , Stichting Buddy Netwerk ,<br />

Lunch Voor Hiv+.<br />

DONDERDAG 24 APRIL<br />

Eindhoven , Sporthal Strijp , Kouros<br />

Voetbal.<br />

Rotterdam , Coc Rotterdam Eo ,<br />

Informatie&advies.<br />

VRIJDAG 25 APRIL<br />

Deventer , Centrale Bibliotheek (zijingang)<br />

, Film Met Homo-thema.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag.<br />

Eindhoven , Squashtime , Kouros Squash.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

Rotterdam , Café Praag , De Borrel.<br />

ZATERDAG 26 APRIL<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

ZONDAG 27 APRIL<br />

Amstelveen , De Amstelveense Rugby<br />

Club , Amsterdam Lowlanders Rugby Training.<br />

Amsterdam , Go Gallery , Cowboys &<br />

Crows.<br />

Haarlem , Café Gewoon , Ontmoetingscafé<br />

Gewoon Coc.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Live Muziek.<br />

MAANDAG 28 APRIL<br />

Eindhoven , Genneperparken , Kouros<br />

Tennis.<br />

Leiden , De Twee Spieghels , Jamsessie.<br />

DINSDAG 29 APRIL<br />

Amsterdam , Thermos Sauna , Two For<br />

One.<br />

Eindhoven , Kees Tempel Centrum<br />

Voor Gezondheid En Bewegen , Kouros<br />

Conditietraining.<br />

Eindhoven , Nationaal Zwemcentrum De<br />

Tongelreep , Kouros Zwemmen Dinsdag.<br />

47


GOING AMSTERDAM / WELCOME<br />

64<br />

07<br />

BARS<br />

Café Same Place 01<br />

Nassaukade 120<br />

+31204751981<br />

http://www.sameplace.nl<br />

(Fri. - Sat. from 10pm-3am, Sun. from<br />

5pm-10pm, Mon. from 8pm-1am, Tue.<br />

- Thu. from 9pm-1am)<br />

Mankind 02<br />

Weteringstraat 60<br />

+31206384755<br />

http://www.mankind.nl<br />

(Mon. - Sat. from noon-11pm)<br />

Saarein 03<br />

Elandsstraat 119<br />

+31206234901<br />

http://www.saarein.info/<br />

(Mon. - Thu. from 4pm-1am, Fri. -<br />

Sun. from noon-1am)<br />

Spijkerbar 04<br />

Kerkstraat 4<br />

+31206205919<br />

http://www.spijkerbar.nl<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-3am)<br />

WELLNESS<br />

08<br />

Cuts & Curls 05<br />

Korte Leidsedwarsstraat 74<br />

+31206246881<br />

http://www.cutsandcurls.com<br />

(Tue. - Fri. from 9:30am-8pm, Sat.<br />

from 7am-noon)<br />

Profiles Hair & Body Spa 06<br />

Spuistraat 330<br />

+31206276337<br />

http://www.proleshairbodyspa.nl<br />

(Sun., Tue., Thu. from 9am-6pm,<br />

Mon., Wed. from 9am-9pm, Fri. from<br />

9am-5:30pm, Sat. from noon-5pm)<br />

Thermos Beautysalon 07<br />

Raamdwarsstraat 5<br />

+31206239158<br />

http://www.thermos.nl<br />

(Sun. from 2pm-8pm, Mon. - Sat.<br />

from 1pm-8pm)<br />

CLUBS<br />

Club Church 08<br />

Kerkstraat 52<br />

+31204210392<br />

http://www.clubchurch.nl<br />

(Sun. from 4pm-4am, Tue. - Wed.<br />

from 8pm-1am, Fri. - Sat. from<br />

10pm-5am)<br />

De Trut 09<br />

Bilderdijkstraat 165-E<br />

http://www.trutfonds.nl/<br />

TRUT_HOME.html<br />

Every Sunday from 10pm-3am)<br />

EVENT ORGANISER<br />

Homomonument 10<br />

Westermarkt<br />

+31624743350<br />

http://www.homomonument.nl<br />

Stichting Amsterdam Gay<br />

Pride 11<br />

Korte Leidsedwarsstraat 12<br />

http://www.amsterdamgaypride.org/<br />

GALLERIES<br />

CNCPT13 12<br />

Prinsengracht 266<br />

+31207527338<br />

http://www.cncpt13.com<br />

(Daily from noon-6pm)<br />

Go Gallery 13<br />

Prinsengracht 64<br />

+31204229580<br />

http://www.gogallery.nl/<br />

HEALTH<br />

Hiv Vereniging Nederland 14<br />

Eerste Helmerstraat 17B-3<br />

+31206892577<br />

http://www.hivnet.org<br />

(Mon., Tue., Thu., Fri. from 2pm-<br />

10pm)<br />

Psychotherapeut Dr. Thijs<br />

Maasen 15<br />

Hartenstraat 31<br />

p49<br />

p49<br />

+31206387321<br />

www.homopsycholoog.nl<br />

(Mon. - Fri. from 9am-9pm)<br />

Relatietherapeut drs Marcel<br />

Holtslag 16<br />

Piet Heinkade 145<br />

+31206712140<br />

http://www.marcelholtslag.nl<br />

Soa Aids Nederland 17<br />

Keizersgracht 392<br />

+31206262669<br />

http://www.soa.nl<br />

The Natural Health Company<br />

18<br />

Vijzelstraat 1<br />

+31206244533<br />

http://www.tnhc.nl<br />

(Sun. from noon-6pm, Mon. - Wed.<br />

from 10am-6:30pm, Thu. from 10am-<br />

9pm, Fri. - Sat. from 10am-6:30pm)<br />

HOTEL/SHORT-STAY<br />

Chic and Basic 19<br />

Herengracht 13-19<br />

+31205222345<br />

http://www.chicandbasic.com/<br />

ned/hotel_amsterdam/<br />

Chico's Guesthouse 20<br />

St. Willibrordusstraat 77<br />

+31615353056<br />

Clemens Hotel 21<br />

Raadhuisstraat 39<br />

+31206246089<br />

http://www.clemenshotel.nl<br />

Freeland Hotel 22<br />

Marnixstraat 386<br />

+31206227511<br />

http://www.hotelfreeland.com<br />

(Daily from 7am-11pm)<br />

Hotel Amistad 23<br />

Kerkstraat 42<br />

+31206248074<br />

http://www.amistad.nl<br />

ITC Hotel 24<br />

Prinsengracht 1051<br />

+31206230230<br />

http://www.itc-hotel.com<br />

(Daily from 10am-11pm)<br />

Quentin Hotel 25<br />

Leidsekade 89<br />

+31206262187<br />

http://quentinamsterdam.com/<br />

The Golden Bear 26<br />

Kerkstraat 37<br />

+31206244785<br />

http://www.goldenbear.nl<br />

(Daily from 8am-10pm)<br />

TOURIST OFFICE<br />

Pink Point 10<br />

Westermarkt<br />

+31204281070<br />

http://www.pinkpoint.org<br />

(Daily from 10am-6pm)<br />

LUNCHROOMS<br />

De Taart van m'n Tante 27<br />

Ferdinand Bolstraat 10<br />

+31207764600<br />

http://www.detaart.com<br />

(Daily from 10am-6pm)<br />

ORGANIZATIONS<br />

Amsterdam Leather Pride 28<br />

Postbus 2782<br />

COC Amsterdam 29<br />

Rozenstraat 8-14<br />

+31206263087<br />

http://www.cocamsterdam.nl<br />

COC Nederland 30<br />

Nieuwe Herengracht 49<br />

+31206234596<br />

http://www.coc.nl<br />

De Zóciëteit 31<br />

Nieuwezijds Voorburgwal 282a<br />

+31610158626<br />

http://www.zocieteit.nl<br />

(Fri. from 8pm-11pm)<br />

Donderdagavond Eet Club<br />

(DEC) 32<br />

Postbus 3213<br />

http://www.donderdagavondeetclub.nl<br />

EduDivers 33<br />

Nieuwezijds Voorburgwal 21-3<br />

+31204288073<br />

http://www.edudivers.nl<br />

Evangelische Roze Vieringen<br />

34<br />

Keizersgracht 566<br />

+31206990850<br />

http://www.erv-amsterdam.nl<br />

Gay & Lesbian Switchboard<br />

30<br />

Nieuwe Herengracht 49<br />

+31206236565<br />

http://www.switchboard.nl<br />

(Mon., Wed., Fri. from 2pm-6pm)<br />

IHLIA 35<br />

Oosterdoksstraat 110<br />

+31205230837<br />

http://www.ihlia.nl<br />

(Mon. - Fri. from noon-5pm, Sat. from<br />

1pm-5pm)<br />

Stichting Dignity Nederland<br />

36<br />

Maranathakerk, Hunsestraat<br />

85<br />

+31206183164<br />

http://www.dignitynederland.nl<br />

Stichting Gay Business<br />

Amsterdam 37<br />

Lijnbaansgracht 210h<br />

+31206208807<br />

http://www.amsterdampride.nl<br />

Stichting Hartjesdagen 38<br />

Prins Hendrikkade 53<br />

+31614430451<br />

www.stichtinghartjesdagen.nl<br />

Stichting OndersteBoven 39<br />

Rietlandpark 39<br />

+31206815927<br />

http://www.stichtingondersteboven.nl<br />

Stichting Pera 40<br />

Weteringschans 6-8<br />

+31206268790<br />

http://www.clubpera.nl/<br />

Stichting Safe Service 41<br />

Rozenstraat 8<br />

+31206233794<br />

http://www.safeservice.nl<br />

Stichting Secret Garden 42<br />

Nieuwe Herengracht 20<br />

+31207786120<br />

www.stichtingsecretgarden.nl<br />

Transgender Netwerk Nederland<br />

43<br />

Rhijnspoorplein 26<br />

+31205739427<br />

www.transgendernetwerk.nl<br />

MEDIA<br />

Duizendpoot Gay Advertising<br />

44<br />

Spuistraat 44<br />

+31204282123<br />

www.dp-communications.com<br />

Gay Group 45<br />

Keizersgracht 205<br />

+31204215741<br />

http://www.gaymedia.nl<br />

Gay International Press (Gay<br />

News) 46<br />

Postbus 76609<br />

+31206791556<br />

http://www.gay-news.com<br />

MVS Gay Station 47<br />

Wibautstraat 150<br />

+31650682298<br />

http://www.mvs.nl<br />

Stichting OUT Media 45<br />

Keizersgracht 205<br />

+31207881365<br />

http://www.outmedia.nl<br />

Winq Media BV 48<br />

Postbus 3291<br />

+31203053825<br />

http://www.winq.com<br />

Zij aan Zij 49<br />

Postbus 14508<br />

+31202215276<br />

http://www.zijaanzij.nl<br />

RESTAURANTS<br />

't Sluisje 50<br />

Torensteeg 1<br />

+31206240813<br />

http://www.sluisje.nl<br />

(Sun. from 6pm-1am, Thu. from 7pm-<br />

1am, Fri. - Sat. from 6pm-3am)<br />

Eetcafé 100% Zuidoost 51<br />

Bijlmerplen 367a<br />

+31206912593<br />

http://www.eetcafezuidoost.nl/<br />

Hemelse Modder 52<br />

Oude Waal 11<br />

+31206243203<br />

http://www.hemelsemodder.nl<br />

(Daily from 6pm-10pm)<br />

Krua Thai Classic 53<br />

Staalstraat 22<br />

+31206229533<br />

http://www.kruathai.nl<br />

(Daily from 5pm-10:30pm)<br />

Ristorante Italiano Fiorentino<br />

54<br />

Overtoom 125<br />

+31206183272<br />

http://www.ristoranteorentino.nl<br />

(Fri. - Sun. from 5:30pm-11:30pm,<br />

Mon. - Thu. from 6pm-10:30pm)<br />

The Pantry 55<br />

Leidsekruisstraat 21<br />

+31206200922<br />

http://www.thepantry.nl<br />

(Daily from 10:30am-10:30pm)<br />

Warie's Thai Food 56<br />

Rozengracht 235<br />

+31206223638<br />

http://www.wariesthaifood.nl<br />

(Daily from 3pm-10pm)<br />

RETAIL<br />

Black Body 57<br />

Kerkstraat 173<br />

+31206262553<br />

http://www.blackbody.nl<br />

(Mon. - Thu. from 11am-7pm, closed<br />

on Sunday)<br />

Blue & White 58<br />

Ceintuurbaan 248<br />

+31206101741<br />

http://www.blue-white.nl<br />

(Mon. - Fri. from 10:30am-6:30pm,<br />

Sat. from noon-6:30pm, Sun. closed)<br />

Bronx 59<br />

Kerkstraat 53-55<br />

+31206231548<br />

http://www.bronx1976.com<br />

(Daily from 10am-10pm)<br />

Dom 60<br />

Spuistraat 281 a-c<br />

+31204285544<br />

http://www.dom-shop.com<br />

(Daily from 11am-8pm)<br />

Dusedo 61<br />

Moezelhavenweg 49-53<br />

+31206260702<br />

http://www.dusedo.com<br />

Out of the Closet 62<br />

Jodenbreestraat 158<br />

+31206203055<br />

http://www.outofthecloset.org<br />

(Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat.<br />

from 10am-7pm)<br />

Robin & Rik 63<br />

Runstraat 30<br />

+31206278924<br />

(Wed. - Sat. from noon-6pm)<br />

SAUNA<br />

Thermos Sauna 64<br />

Raamstraat 33<br />

+31206239158<br />

http://www.thermos.nl<br />

(Daily from noon-8am)<br />

SERVICES<br />

Connecting Differences 65<br />

Gerard Doustraat 138C<br />

+31206626309<br />

http://connectingdifferences.nl<br />

Michael's Boys Escorts 66<br />

Vondelkerkstraat 15-hs<br />

+31206181824<br />

http://www.michaelsboysescorts.com<br />

Roze Uitvaart 67<br />

Utrechtsedwarsstraat 85-C<br />

+31207712997<br />

http://www.rozeuitvaart.nl<br />

24 uur per dag<br />

SPORTS<br />

ARC Amsterdam Lowlanders<br />

68<br />

Sportlaan 23<br />

+31613452939<br />

http://www.amsterdamlowlanders.com<br />

DGLA 69<br />

Stadionkade 150<br />

+31206795987<br />

http://www.dgla.nl<br />

European Gay & Lesbian<br />

Sport Federation 70<br />

Meeuwenlaan 41<br />

http://www.eglsf.info<br />

Gay Forcing Bridge 71<br />

Roelof Hartplein 2a<br />

+31206629497<br />

http://www.gayforcing.nl<br />

Gay Union Through Sports<br />

(GUTS) 70<br />

Meeuwenlaan 41<br />

+31206362932<br />

STUDENTS' ASSO-<br />

CIATIONS<br />

A.S.V.Gay 72<br />

nieuwe nieuwstraat 20<br />

0619466220<br />

http://www.asvgay.nl<br />

Gryphus 73<br />

De Boelelaan 1105<br />

http://www.vu.nl/homonetwerk<br />

Stichting UvA Pride 74<br />

Nieuwe Achtergracht 170<br />

http://www.uvapride.nl


GOING AMSTERDAM<br />

Warmoes/Zeedijk<br />

10<br />

17<br />

18<br />

14<br />

24<br />

13<br />

21<br />

29<br />

05<br />

12<br />

7<br />

28<br />

8<br />

15<br />

20<br />

27<br />

01<br />

23<br />

9<br />

16<br />

4<br />

11<br />

6 25<br />

03<br />

19<br />

Reguliers/Amstel<br />

17<br />

21 22<br />

05<br />

12<br />

15<br />

19<br />

16<br />

19<br />

07<br />

07<br />

24<br />

25<br />

23<br />

03<br />

04<br />

02 01 08<br />

06<br />

10<br />

11<br />

09<br />

13<br />

22<br />

BARS<br />

Argos 01<br />

Warmoesstraat 95<br />

+31206226595<br />

(Sun. from 3pm-3am, Mon. - Thu.<br />

from 10pm-3am, Fri. - Sat. from<br />

3pm-4am)<br />

Café Bordó 02<br />

Nieuwe Nieuwstraat 20<br />

+31654646007<br />

(Wed. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-1am, Sun. from 4pm-1am)<br />

Café 't Mandje 03<br />

Zeedijk 63<br />

+31206225375<br />

http://www.cafetmandje.nl<br />

(Sun. from 2pm-1am, Tue. - Wed. from<br />

4pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm-3am)<br />

Café De Barderij 04<br />

Zeedijk 14<br />

+31204205132<br />

http://www.barderij.com<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-3am)<br />

Cuckoo's Nest 05<br />

Nieuwezijds Kolk 6<br />

+31206271752<br />

http://www.cuckoosnest.nl<br />

(Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 1pm-2am)<br />

De Engel van Amsterdam 06<br />

Zeedijk 21<br />

+31204276381<br />

www.engelvanamsterdam.nl<br />

(Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 1pm-3am)<br />

Dirty Dicks 07<br />

Warmoesstraat 86<br />

www.dirtydicksamsterdam.com<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-4am)<br />

Eagle Amsterdam 08<br />

Warmoesstraat 90<br />

www.theeagleamsterdam.com<br />

(Sun. from 10pm-3am, Mon. from<br />

10pm-4am, Tue. - Thu. from 10pm-<br />

3am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)<br />

Getto 09<br />

Warmoesstraat 51<br />

+31204215151<br />

http://www.getto.nl<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-2am)<br />

Prik 10<br />

Spuistraat 109<br />

+31203200002<br />

http://www.prikamsterdam.nl<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-3am)<br />

The Queen's Head 11<br />

Zeedijk 20<br />

+31204202475<br />

http://www.queenhead.com<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-3am)<br />

The Web 12<br />

St. Jacobsstraat 6<br />

+31206236758<br />

www.thewebamsterdam.com<br />

(Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 1pm-2am)<br />

CINEMA<br />

Le Salon 13<br />

Nieuwendijk 22<br />

+31206226565<br />

www.lesalonamsterdam.nl<br />

(Daily from 10am-11:30pm)<br />

CLUBS<br />

Boysclub 21 14<br />

Spuistraat 21<br />

+31206228828<br />

http://www.boysclub21.nl<br />

(Sun. - Thu. from 3pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 3pm-2am)<br />

The Warehouse 15<br />

Warmoesstraat 96<br />

(Sun., Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat.<br />

from 11pm-5am)<br />

HOTEL/SHORT-STAY<br />

Anco Hotel 16<br />

Oudezijds Voorburgwal 55<br />

+31206241126<br />

http://www.ancohotel.nl<br />

TOURIST OFFICE<br />

GayTIC 17<br />

Spuistraat 44<br />

+31203301461<br />

http://www.gaytic.nl<br />

(Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat.<br />

from 11am-6pm)<br />

RESTAURANTS<br />

Eetcafé de Spaanse Ruiter 18<br />

Nieuwezijds Voorburgwal 90<br />

+31206249857<br />

http://www.genevergenootschap.nl/Erkende_cafes/caf_de_<br />

spaanse_ruiter.php<br />

(Sun. - Thu. from 9am-1am, Fri. - Sat.<br />

from 9am-3am)<br />

Restaurant Looks 19<br />

Binnen Bantammerstraat 5-7<br />

+31203200949<br />

www.restaurantlooks.com<br />

(Mon. - Sat. from 6pm-1am)<br />

RETAIL<br />

Adonis 20<br />

Warmoesstraat 92<br />

+31206272959<br />

Alfa Blue 21<br />

Nieuwendijk 26<br />

+31206271664<br />

http://www.alfablue.com<br />

(Daily from 9am-10pm)<br />

Amsterdam Gay Zone 14<br />

Spuistraat 21<br />

+31206258797<br />

(Daily from 11am-11pm)<br />

Boekhandel Vrolijk B.V. 22<br />

Paleisstraat 135<br />

http://www.vrolijk.nu<br />

(Open daily from 1pm-5pm)<br />

Condomerie 23<br />

Warmoesstraat 141<br />

+31206274174<br />

http://condomerie.com<br />

(Mon. - Sat. from 11am-6pm)<br />

Drake's of L.A. 24<br />

Damrak 61<br />

+31206279544<br />

http://www.drakesdirect.com<br />

(Daily from 9am-midnight)<br />

ES Collection 25<br />

Zeedijk 61<br />

+31203301770<br />

http://www.escollectionamsterdam.com<br />

(Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Fri. from<br />

noon-8pm, Sat. from noon-6pm)<br />

Gays&Gadgets 17<br />

Spuistraat 44<br />

+31203301461<br />

www.gaysandgadgets.com<br />

(Sun. from noon-7pm, Mon. - Sat.<br />

from 11am-7pm)<br />

Mister B Leather & Rubber<br />

bv 26<br />

Warmoesstraat 89<br />

+31207883060<br />

http://www.mrb.nl<br />

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Wed.<br />

from 10:30am-7pm, Thu. from<br />

10:30am-9pm, Fri. from 10:30am-7pm,<br />

Sat. from 11am-6pm)<br />

RoB Amsterdam flagship<br />

store 27<br />

Warmoesstraat 71<br />

+31206243807<br />

http://www.rob.eu<br />

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Sat. from<br />

11am-7pm)<br />

Underground Fetish 17<br />

Spuistraat 44<br />

www.underground-fetish.nl<br />

SAUNA<br />

Sauna Damrak 28<br />

Damrak 54<br />

+31206226012<br />

http://www.saunadamrak.com<br />

(Sat.-Tue. noon-9pm, Wed.-Thu.<br />

noon-midnight)<br />

Sauna Nieuwezijds 29<br />

Nieuwezijds Armsteeg 95<br />

www.saunanieuwezijds.nl<br />

(Mon.-Thu. noon-8am, open non-stop<br />

from Fri. noon - Mon. 8am)<br />

BARS<br />

Amstel Fifty Four 01<br />

Amstel 54<br />

+31206234254<br />

http://www.amstelftyfour.nl<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Sat. -<br />

Sun. from 4pm-3am)<br />

Café Chez René 02<br />

Amstel 50<br />

+31204203388<br />

http://www.chez-rene.nl<br />

(Sun. - Thu. from 6pm-3am, Fri. - Sat.<br />

from 6pm-4am)<br />

Café het Dwarsliggertje 03<br />

Reguliersdwarsstraat 105<br />

+31631552614<br />

www.hetdwarsliggertje.nl<br />

(Mon. - Wed. from 5pm-1am, Thu.<br />

from 2pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm-<br />

3am, Sun. from 2pm-1am)<br />

Café Rouge 04<br />

Amstel 60<br />

+31203542695<br />

www.caferougeamsterdam.nl<br />

(Sun., Wed., Thu. from 5pm-1am, Fri.<br />

- Sat. from 5pm-3am)<br />

Café Soho 05<br />

Reguliersdwarsstraat 36<br />

+31204223312<br />

http://www.cafe-soho.nl<br />

(Sun., Wed. - Thu. from 7pm-3am, Fri.<br />

- Sat. from 7pm-4am)<br />

Entre Nous 06<br />

Halvemaansteeg 14<br />

+31206231700<br />

http://cafe-entrenous.nl/<br />

(Sun. - Thu. from 9pm-3am, Fri. - Sat.<br />

from 9pm-4am)<br />

Exit Après Chique Café 07<br />

Reguliersdwarsstraat 42<br />

(Sun. from 8pm-4am, Wed. - Thu.<br />

from 11pm-4am, Fri. - Sat. from<br />

11pm-5am)<br />

Hot Spot Cafe 08<br />

Amstel 102<br />

+31651989196<br />

http://www.hotspot-cafe.nl<br />

(Sun., Tue. - Thu. from 8pm-3am,<br />

Mon. from 9pm-3am, Fri. - Sat. from<br />

8pm-4am)<br />

Lellebel 09<br />

Utrechtsestraat 4<br />

+31204275139<br />

http://www.lellebel.nl<br />

(Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat.<br />

from 8pm-4am)<br />

Montmartre 10<br />

Halvemaansteeg 17<br />

+31206207622<br />

http://www.cafemontmartre.nl<br />

(Sun. from 5pm-3am, Mon. from<br />

8pm-11pm, Tue. - Sat. from 5pm-3am)<br />

Reality Bar 11<br />

Reguliersdwarsstraat 129<br />

+31206393012<br />

(Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat.<br />

from 8pm-4am)<br />

Taboo 12<br />

Reguliersdwarsstraat 45<br />

+31207753963<br />

http://www.taboobar.nl<br />

(Sun. - Thu. from 5pm-3am, Fri. - Sat.<br />

from 4pm-4am)<br />

Vivelavie 13<br />

Amstelstraat 7<br />

+31206240114<br />

http://www.vivelavie.net<br />

(Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat.<br />

from 6pm-4am)<br />

WELLNESS<br />

El Encanto Hairsalon 14<br />

Reguliersdwarsstraat 33<br />

+31203319142<br />

http://www.elencantohairsalon.nl<br />

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Tue.<br />

from noon-6pm, Wed. - Sat. from<br />

noon-8pm)<br />

Hot Heads 15<br />

Reguliersdwarsstraat 4<br />

+31206268075<br />

(Mon. - Wed. from 11am-6pm, Thu.<br />

from 11am-9pm, Fri. - Sat. from<br />

11am-6pm)<br />

CLUBS<br />

Club NYX 07<br />

Reguliersdwarsstraat 42<br />

Thu. from 11pm-4am<br />

Fri. - Sat. from 11pm-5am<br />

COFFEESHOPS<br />

Betty TOO! 16<br />

Reguliersdwarsstraat 29<br />

+31629063267<br />

http://www.bettytoo.com<br />

(Mon. - Thu. from 3pm-midnight, Fri.<br />

- Sun. from 10am-midnight)<br />

The Otherside 17<br />

Reguliersdwarsstraat 6<br />

+31206255541<br />

http://www.theotherside.nl<br />

(Daily from 11am-1am)<br />

LUNCHROOMS<br />

Downtown 18<br />

Reguliersdwarsstraat 31<br />

+31206229958<br />

www.lunchroomdowntown.nl<br />

(Daily from 11am-9pm)<br />

RESTAURANTS<br />

Garlic Queen 19<br />

Reguliersdwarsstraat 27<br />

+31204226426<br />

http://www.garlicqueen.nl<br />

(Wed. - Sun. from 5pm-11pm)<br />

La Margarita 20<br />

Reguliersdwarsstraat 47-49<br />

+31206230707<br />

http://www.lamargarita.nl<br />

(Daily from 5pm-11pm)<br />

Restaurant Saturnino 21<br />

Reguliersdwarsstraat 3-5<br />

+31206390102<br />

http://www.saturnino.nl<br />

(Daily from noon-11:30pm)<br />

RETAIL<br />

Artem Bodywear 22<br />

Reguliersdwarsstraat 39<br />

+31203205270<br />

www.artembodywear.com<br />

B1 23<br />

Reguliersbreestraat 4<br />

+31206239546<br />

http://www.b1sex.nl<br />

(Sun. from noon-11pm, Mon. - Sat.<br />

from 9:30am-11pm)<br />

Man talk 22<br />

Reguliersdwarsstraat 39<br />

+31206272525<br />

(Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Wed.<br />

from 10am-6pm, Thu. from 10am-<br />

9pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from<br />

10am-5pm)<br />

Rufskin Amsterdam 24<br />

Reguliersdwarsstraat 54<br />

+31206200129<br />

www.rufskin-amsterdam.nl<br />

(Daily from noon-7pm, closed on<br />

Tuesday)<br />

The Shirtshop 25<br />

Reguliersdwarsstraat 64<br />

+31204232088<br />

www.shirtshopamsterdam.nl<br />

(Daily from 1pm-7pm)


GOING ANTWERP / WELCOME<br />

10<br />

07<br />

14<br />

04<br />

25<br />

13<br />

06<br />

27<br />

37<br />

35<br />

03<br />

09<br />

30<br />

23<br />

31<br />

01<br />

29<br />

15<br />

21<br />

20<br />

02<br />

34<br />

18<br />

33<br />

08<br />

16<br />

17 36<br />

22 11 26<br />

05<br />

BARS<br />

Bonaparte 01<br />

Grote Markt 21<br />

+3232319626<br />

http://www.bonaparte.be<br />

(Sun. from 2pm-midnight, Tue. - Sat.<br />

from 8pm-midnight)<br />

Café DeLux 02<br />

Melkmarkt 18<br />

+3232321766<br />

http://www.cafedelux.be<br />

(Daily from 11am-2am)<br />

Café Strange 03<br />

Dambruggestraat 161<br />

+32474424901<br />

http://www.cafe-strange.be<br />

Club Random 04<br />

Geulincxstraat 28<br />

+32495755011<br />

http://www.club-random.be/<br />

Den Draak 05<br />

Draakplaats 1<br />

+3232905304<br />

http://www.dendraak.be<br />

(Open daily from noon)<br />

Hessenhuis 06<br />

Falconrui 59<br />

+3232311356<br />

http://www.hessenhuis.com<br />

(Mon. - Wed. from 11am-2am, Thu.<br />

from 11am-3am, Fri. from 11am-4am,<br />

Sat. from 4pm-4am, Sun. from<br />

4pm-2am)<br />

Oink Oink Bar 07<br />

Van Schoonbekeplein 3<br />

+3234855440<br />

http://www.oinkclub.com/<br />

(Sun. - Thu. from 9pm-3am)<br />

Popi Café 08<br />

Plantinkaai 11-12<br />

+3232316131<br />

http://www.popi.be<br />

(Sat. - Sun. from 11am-midnight, Mon.<br />

- Fri. from 2pm-midnight)<br />

Que Pasa 09<br />

Lange Koepoortstraat 1<br />

http://www.cafe-que-pasa.be<br />

Redstarkafee 10<br />

Van Schoonbekeplein 9<br />

+3237778099<br />

http://www.redstarkafee.be/<br />

(Wed. - Sun. from 2pm-midnight)<br />

Twilight 11<br />

Nieuwstad 4<br />

+32 3 233 25 85<br />

(Sun. from 8am-8pm, Wed.-Fri. from<br />

noon-midnight, Sat. from 8am-2am)<br />

WELLNESS<br />

CorpoSano 12<br />

Mechelsesteenweg 104<br />

+3236632039<br />

http://www.corposano.be<br />

(Closed on Sunday)<br />

CLUBS<br />

Red&Blue 13<br />

Lange Schipperskapelstraat<br />

11-13<br />

+3232130555<br />

http://www.redandblue.be<br />

(Thu. - Sun. from 11pm-7am)<br />

The Boots 14<br />

Van Aerdtstraat 22<br />

+32476497931<br />

http://www.the-boots.com<br />

(Fri. from 10:30-4am, Sat. from 10:30-<br />

5am, Sun. from 5pm-3am)<br />

The Kinky's 15<br />

Lange Beeldekensstraat 10<br />

+3232950640<br />

http://www.kinkys.be<br />

(Mon. from 7pm-3am, Tue. - Thu.<br />

from 2pm-2am, Fri. from 7pm-3am)<br />

HEALTH<br />

AA-holebigroep 'De Eerste'<br />

05<br />

Draakplaats 1<br />

+3232268715<br />

Boysproject 16<br />

Appelmansstraat 12<br />

+3232939590<br />

http://www.boysproject.be<br />

Helpcenter-ITG 17<br />

Sint-Andriesstraat 7<br />

+3232160288<br />

http://www.helpcenteritg.be<br />

Sensoa 18<br />

F. Rooseveltplaats 12<br />

+3232386868<br />

http://www.sensoa.be<br />

ORGANIZATIONS<br />

't Kwadraat | Holebi-ouders<br />

05<br />

Draakplaats 1<br />

http://www.tkwadraat.be<br />

Atthis 19<br />

Geuzenstraat 27<br />

http://www.atthis.be<br />

Dubbelzinnig praatgroep<br />

biseksualiteit 05<br />

Draakplaats 1<br />

http://www.dubbel-zinnig.be<br />

Enig Verschil 05<br />

Draakplaats 1<br />

http://www.enigverschil.be<br />

Het Roze Huis - Çavaria<br />

Antwerpen 05<br />

Draakplaats 1<br />

+3232880084<br />

http://www.hetrozehuis.be<br />

Holebi40plus 05<br />

Draakplaats 1<br />

+32492715708<br />

Mangho (Man, Getrouwd en<br />

Homo) 05<br />

Draakplaats 1<br />

+32496166366<br />

http://www.mangho.be<br />

Pimpernel40plus 05<br />

Draakplaats 1<br />

+3232189756<br />

www.pimpernel40plus.be<br />

Shouf Shouf 05<br />

Draakplaats 1<br />

+32499705007<br />

http://www.shouf-shouf.be<br />

Vlaamse Genderkring 05<br />

Draakplaats 1<br />

www.vlaamsegenderkring.be<br />

TRAVEL AGENCY<br />

Gay Planet Holidays 20<br />

Orgelstraat 6<br />

+3232310827<br />

www.gayplanetholidays.com<br />

(Mon. - Fri. from 9:30am-6pm)<br />

RESTAURANTS<br />

't Braboke 21<br />

Grote Markt 18<br />

+3232263616<br />

Bourla 22<br />

Graanmarkt 7<br />

+3232018339<br />

http://www.bourla.be<br />

(Mon. - Thu. from 11am-midnight, Fri.<br />

- Sat. from 11am-1am)<br />

Café Confituur 23<br />

Minderbroedersrui 38<br />

+3232943950<br />

(Wed. - Sun. from 11am-midnight)<br />

Mask-ara 24<br />

Jozef Reusenslei 17<br />

http://www.mask-ara.be/<br />

Monkey King 25<br />

Lange Dijkstraat 12<br />

+3232263811<br />

http://www.monkeyking.be<br />

Othello 26<br />

Oude Vaartplaats 28<br />

+3232266015<br />

Padi Asianfood Gallery 27<br />

Koolkaai 9A<br />

+3232251446<br />

(Mon. - Sat. from 6pm-11pm)<br />

Publique 28<br />

Graaf van Egmontstraat 2<br />

+3232372595<br />

www.publique-restaurant.be<br />

(Daily from 9am-11pm)<br />

Reload 29<br />

Korte Winkelstraat 11<br />

+32475964284<br />

www.reloadantwerpen.be<br />

LUNCH tuesday till friday 12:00<br />

- 14:00<br />

Kitchen closed at 21:30<br />

Sjalot en Schanul 30<br />

Oude Beurs 12<br />

+3232338875<br />

http://sjalotenschanul.be<br />

(Thu. - Mon. from 5pm-10pm, closed<br />

on Tuesday and Wednesday)<br />

RETAIL<br />

Boekhandel 't Verschil 31<br />

Minderbroedersrui 33<br />

+3232260804<br />

http://www.verschil.be<br />

(Sun. from 1pm-6pm, Wed. - Sat. from<br />

11am-6pm)<br />

De Onderkant 31<br />

Minderbroedersrui 33<br />

+3232260804<br />

http://www.onderkant.be<br />

(Sun. from 2pm-6pm, Wed. - Sat.<br />

from 11am-6pm)<br />

Erotische verbeelding 32<br />

Kloosterstraat 165<br />

+3232268950<br />

http://www.erotischeverbeelding.be<br />

(Mon. - Sat. from 11am-6pm)<br />

Gay Ron 33<br />

Van Wesenbekestraat 54<br />

+3232340443<br />

http://www.gayron.be<br />

(Sat. - Sun. from 2pm-10pm, Mon. -<br />

Fri. from noon-10pm)<br />

Man Playz 34<br />

Sint-Jacobsmarkt 75<br />

+3237707393<br />

http://www.manplayz.be/<br />

(Mon. - Fri. from 2pm-10am)<br />

Plan B 35<br />

Klapdorp 54-56<br />

+3232337393<br />

(Sun. from noon-6pm, Thu. from<br />

noon-8pm, Fri. from noon-9pm, Sat.<br />

from noon-8pm)<br />

Roxy - Piercings and jewellery<br />

36<br />

Kammenstraat 68<br />

+3232328289<br />

http://www.roxy-shop.be<br />

(Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat.<br />

from noon-6pm)<br />

Toys 4 Boys 37<br />

Nosestraat 6<br />

+3232320827<br />

www.toys4boysleather.com<br />

(Thu. - Sat. from 11am-8pm,Sun. from<br />

2pm-5pm )<br />

SPORTS<br />

Active Company 05<br />

Draakplaats 1<br />

+32477510305<br />

http://www.activecompany.be


GOING ROTTERDAM / HAARLEM<br />

ROTTERDAM<br />

13<br />

10<br />

19<br />

HAARLEM<br />

01 03<br />

02<br />

08 16<br />

11<br />

12<br />

15<br />

05<br />

06<br />

04<br />

01<br />

03<br />

06<br />

02<br />

BARS<br />

WELLNESS<br />

RETAIL<br />

BARS<br />

CINEMA<br />

RESTAURANTS<br />

Bar de Regenboog 01<br />

Van Oldenbarneveldstraat 148a<br />

+31634569724<br />

http://www.regenboogrotterdam.nl<br />

(Closed on Mondays and Tuesdays)<br />

Café KeerWeer 02<br />

Keerweer 14<br />

+31104131217<br />

http://www.keerweer.nl<br />

(Mon. - Thu. from 4pm-6am, Fri. -<br />

Sun. from 3pm-6am)<br />

Café Strano 03<br />

Van Oldenbarneveldstraat 154<br />

+31104125811<br />

http://www.cafestrano.nl<br />

(Sun. from 4pm-4am, Mon. - Wed.<br />

from 4pm-2am, Thu. from 4pm-3am,<br />

Fri. - Sat. from 4pm-6am)<br />

Cafe De Flierefluiter 04<br />

Schiedamsedijk 9A<br />

http://www.gaycafe-de-<br />

iereuiter.nl<br />

(Sun. from 3pm-1am, Mon., Wed.,<br />

Thu. from 4:30pm-1am, Fri. - Sat.<br />

from 4:30pm-2am)<br />

Cosmo Bar 05<br />

Schiedamsesingel 133<br />

+31104123668<br />

Loge 90 06<br />

Schiedamsedijk 4a<br />

+31104149745<br />

http://www.loge90.nl<br />

(Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat.<br />

from noon-2am)<br />

Themoodsbar 07<br />

's Gravendijkwal 92<br />

+31102251725<br />

http://www.themoodsbar<br />

(Sun. from 3pm-8pm, Tue.-Thu. from<br />

noon-1am, Sat. from 8pm-2am)<br />

Gay Massage Rotterdam 08<br />

Heemraadsplein 10a<br />

+31639629429<br />

www.gaymassage-brian.eu<br />

LUNCHROOMS<br />

Nostra 10<br />

Van Oldenbarneveldstraat 127a<br />

+31102132222<br />

http://www.nostra.nl/rotterdam<br />

(Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. -<br />

Mon. from 10am-9pm)<br />

ORGANIZATIONS<br />

Apollo 11<br />

Postbus 1490<br />

+31102133525<br />

http://www.apollo-rotterdam.nl<br />

COC Rotterdam 12<br />

Schiedamsesingel 175<br />

+31104141555<br />

http://www.cocrotterdam.nl<br />

(Mon. - Fri. from 1:30pm-5pm)<br />

RotterdamV 13<br />

Weena 877<br />

+31104149406<br />

http://www.rotterdamv.nl<br />

Vereniging Dikke Maatjes<br />

Big & Bear Netherlands 14<br />

Struitenweg 38C<br />

http://www.dikkemaatjes.nl<br />

GayToys 15<br />

Keerweer 10<br />

+31104113522<br />

http://www.gaytoys.nl<br />

(Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. -<br />

Sun. from noon-5pm)<br />

Subliem 16<br />

Nieuwe Binnenweg 466b<br />

+31104763680<br />

http://www.subliem.nl<br />

(Tue. - Sat. from 10:30am-5:30pm)<br />

SAUNA<br />

Sauna Finland 17<br />

Grondherendijk 7<br />

+31102235895<br />

http://www.gaysaunanland.nl<br />

(Sun. - Thu. from noon-11:30pm, Fri. -<br />

Sat. from noon-2am)<br />

Sauna Spartacus 18<br />

's Gravendijkwal 130-2<br />

+31104366285<br />

http://www.saunaspartacus.nl<br />

(Daily from 1pm-6am)<br />

SERVICES<br />

Skyline/International 19<br />

Nieuwstraat 208<br />

+31104119089<br />

Gay Café Wilsons 01<br />

Gedempte Raamgracht 78<br />

+31235325854<br />

http://www.wilsons.nl<br />

(Sun. from 5pm-11pm, Mon., Wed.<br />

from 8pm-1am, Thu. from 5pm-1am,<br />

Fri. - Sat. from 8pm-4am)<br />

La Justesse 02<br />

Gedempte Oudegracht 127<br />

+31235324052<br />

http://www.justesse.nl<br />

(Sun., Tue. - Thu. from 8pm-1:30am,<br />

Fri. - Sat. from 7:30pm-3:30am)<br />

Roxy 03<br />

Kleine Houtstraat 77zw<br />

+31235325139<br />

www.roxyseksbioscoop.nl<br />

(Daily from noon-midnight)<br />

ORGANIZATIONS<br />

COC Kennemerland 04<br />

Lange Herenvest 122<br />

+31638026387<br />

www.coc-kennemerland.nl<br />

Restaurant Subliem 05<br />

Kleine Houtstraat 44<br />

+31235510590<br />

www.restaurantsubliem.nl<br />

(Tue. - Sun. from 4:30pm-midnight)<br />

RETAIL<br />

Pin Up 06<br />

Kleine Houtstraat 125<br />

+31235315797<br />

http://www.happy-shops.com/<br />

nl/pinup<br />

(Daily from 11am-11pm)


GOING NIJMEGEN / GRONINGEN<br />

02<br />

NIJMEGEN<br />

GRONINGEN<br />

04<br />

05<br />

06<br />

01<br />

03<br />

01<br />

08<br />

07<br />

03<br />

07<br />

02<br />

07<br />

06<br />

BARS<br />

Café Meermin 01<br />

Bloemerstraat 2<br />

+31243236100<br />

Café Mets 02<br />

Grotestraat 7<br />

+31243239549<br />

http://www.cafe-mets.nl/<br />

(Tue. - Thu. from 4pm-midnight, Fri. -<br />

Sun. from 4pm-midnight)<br />

Chaps 03<br />

Tweede Walstraat 96<br />

+31243604272 06-<br />

81997691<br />

http://www.chaps-nijmegen.nl<br />

(Thu. - Mon. from 9pm-midnight)<br />

ORGANIZATIONS<br />

COC Nijmegen 04<br />

St. Antoniusplaats 1<br />

+31243600345<br />

Homojongerenorganisatie<br />

Dito! 05<br />

St. Anthoniusplaats 1<br />

http://www.ditonijmegen.nl<br />

RESTAURANTS<br />

Eetcafé de Plak 06<br />

Bloemerstraat 90<br />

+31243222757<br />

http://www.cafedeplak.nl<br />

(Daily from noon-11pm)<br />

RETAIL<br />

Boekhandel De Feeks 07<br />

Van Welderenstraat 34<br />

+31243239381<br />

http://www.feeks.nl<br />

(Tue. - Fri. from 10am-5:30pm, Sat.<br />

from 10am-5pm)<br />

SAUNA<br />

Sauna Azzurra 08<br />

Van Heemstraweg 59<br />

+31246841808<br />

http://www.gaysaunaazzurra.nl/<br />

(Sun. - Thu. from noon-midnight, Fri.<br />

- Sat. from noon-2am)<br />

BARS<br />

Bar de Rits 01<br />

Pottebakkersrijge 2<br />

+31613616512<br />

http://www.barderits.nl<br />

Café Ons Moeke 02<br />

Paterswoldseweg 42<br />

+31503146625<br />

http://www.onsmoeke.com<br />

(Sun. from 4pm-9pm, Tue., Wed.,<br />

Thu. from noon-9pm, Fri. - Sat. from<br />

noon-11pm)<br />

De Kast 03<br />

Oosterstraat 7A<br />

+31503127041<br />

http://www.uitindekast.nl<br />

GALLERIES<br />

Galerie MooiMan 04<br />

Noorderstationsstraat 40<br />

+31505710394<br />

http://www.mooi-man.nl<br />

(Fri. - Sun. from 2pm-6pm)<br />

TOURIST OFFICE<br />

COC Groningen & Drenthe<br />

05<br />

Hardewikerstraat 9<br />

+31503132620<br />

http://www.cocgroningen.nl<br />

(Mon., Wed., Fri. from 3pm-6pm)<br />

RETAIL<br />

Deltashop Groningen 06<br />

Folkingestraat 53<br />

+31503126449<br />

(Mon. - Sat. from 10am-11pm)<br />

Erotheek 3000 07<br />

Gedempte Zuiderdiep 130<br />

+31503144221<br />

http://www.videotheek3000.nl<br />

(Sun. from noon-8pm, Mon. - Fri.<br />

from 10am-10:30pm, Sat. from 11ammidnight)<br />

SAUNA<br />

Sauna 't Pakhuisje 08<br />

Schuitemakersstraat 17<br />

+31503129288<br />

http://www.pakhuisje.nl<br />

(Sun., Tue. - Fri. from 2pm-11pm, Sat.<br />

from 2pm-2am)


GOING BRUSSELS<br />

03<br />

09<br />

10<br />

25<br />

06<br />

23 15<br />

26<br />

07 01<br />

08<br />

05<br />

12<br />

18<br />

13<br />

04<br />

21<br />

30<br />

16<br />

24<br />

14<br />

29<br />

17<br />

BARS<br />

Chez Dolores 01<br />

Rue du Marché au Charbon 40<br />

Kolenmarkt<br />

+32477651215<br />

(Sun. - Wed., Fri., Sat. from 3pm)<br />

Chez Maman 02<br />

Rue des Grands Carmes 7<br />

Lievevrouwbroersstraat<br />

http://www.chezmaman.be<br />

(Tue. - Sat. from midnight)<br />

Christobar 03<br />

Rue de la Fourche 12 Greepstraat<br />

+3222013403<br />

(Daily from 5pm)<br />

L'Homo Erectus 04<br />

Rue des Pierres 57 Steenstraat<br />

+32475831107<br />

http://www.lhomoerectus.be<br />

(Daily from 4pm)<br />

L'Homo Erectus Classicus 05<br />

Rue du Marché au Charbon 5<br />

Kolenmarkt<br />

+32475831107<br />

http://www.lhomoerectus.be<br />

(Daily from 5pm-3am)<br />

La Reserve 06<br />

petite Rue au Beurre 2a Korteboterstraat<br />

+3225116606<br />

(Sun. from 3pm-1am, Mon. from<br />

3pm-11:30pm, Tue. - Thu. from 3pmmidnight,<br />

Fri. - Sat. from 3pm-1am)<br />

Le Baroque 07<br />

Rue du Marché au Charbon 44<br />

Kolenmarkt<br />

+32 2 450 48 72<br />

http://www.barlebaroque.be<br />

(Daily from 5pm)<br />

Le Belgica 08<br />

rue du Marché au Charbon 32<br />

Kolenmarkt<br />

http://www.lebelgica.be<br />

(Sun., Thu. - Sat. from 8pm-3am)<br />

Le Windsurf 09<br />

rue des Pierres 14 Steenstraat<br />

+3224142400<br />

(Daily, except Tue. from 10am)<br />

MAD bar 10<br />

32 rue des pierres<br />

(Sun., Mon., Wed., Thu. from 6pm-<br />

1am, Fri. - Sat. from 6pm-5am)<br />

Rainbowhouse 11<br />

rue du Marché au Charbon 42<br />

Kolenmarkt<br />

http://www.rainbowhouse.be<br />

(Sun. from 3pm-7pm, Tue. - Thu.<br />

from 6:30pm-10pm, Fri. - Sat. from<br />

6:30pm-midnight)<br />

Tels Quels Café 12<br />

rue du Marché au Charbon 81<br />

Kolenmarkt<br />

+3225123234<br />

http://www.telsquels.be<br />

(Sun. - Thu. from 5pm-midnight, Fri. -<br />

Sat. from 5pm-2am)<br />

CLUBS<br />

Le Boys Boudoir 13<br />

rue du Marché au Charbon 25<br />

Kolenmarkt<br />

+3226145838<br />

http://www.leboysboudoir.be<br />

(Sun. from 7:30pm-3am, Mon. - Thu.<br />

from 7:30pm-4am, Fri. - Sat. from<br />

7:30pm-5am)<br />

Le Duquesnoy 14<br />

Rue du Duquesnoystraat 12<br />

+3225023883<br />

http://www.duquesnoy.com<br />

(Sunday from 3pm-3am, Mon.-Thu.<br />

from 9pm-3am, Fri. from 4pm-5am,<br />

Sat. from 9pm.-5am)<br />

Nation Club 15<br />

rue des Riches Claires 7<br />

Rijkeklarenstraat<br />

+32475707900<br />

http://www.nationclub.be<br />

(Sun. from 2am-8am, Thu. from<br />

11pm-6am, Fri. from 11pm-7am, Sat.<br />

from 11pm-8am)<br />

COFFEESHOPS<br />

Cafe Le Fontainas 16<br />

Rue du Marché au Charbon 91<br />

(Mon. from 10am-1am, Thu. from<br />

10am-1am, Fri. from 10am-2am, Sat.<br />

from 11am-2am, Sun. from 11am-1am)<br />

EVENT ORGANISER<br />

La Demence 17<br />

Rue Blaesstraat 210<br />

+3225119789<br />

http://www.lademence.com/<br />

(Check www.lademence.com for<br />

party dates)<br />

The Belgian Pride vzw 18<br />

Kolenmarkt 42<br />

+32488320328<br />

http://www.thepride.be/<br />

HOTEL/SHORT-STAY<br />

Best Western hotel Royal<br />

Centre 19<br />

Koningstraat 160<br />

+3222190065<br />

http://www.royalcentre.be/<br />

ORGANIZATIONS<br />

ILGA Europe 20<br />

Rue de la Charité 17<br />

+3226095410<br />

http://www.ilga-europe.org<br />

Merhaba 21<br />

Kolenmarkt 42 Rue du Marché<br />

au Charbon<br />

+32488572574<br />

http://www.merhaba.be<br />

TRAVEL AGENCY<br />

Holidaypride 22<br />

rue du Midi 53 Zuidstraat<br />

+3225027377<br />

http://www.holidaypride.be<br />

(Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat.<br />

from noon-6pm)<br />

RETAIL<br />

Argos Video 23<br />

rue des Riches Claires 13<br />

Rijkeklarenstraat<br />

+3225029249<br />

http://www.argosvideo.be<br />

(Sun. from 3pm-8pm, Mon. - Sat.<br />

from noon-10pm)<br />

Borisboy 24<br />

Rue du Midi 95 Zuidstraat<br />

+3225026626<br />

http://www.borisboy.com<br />

(Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Sat.<br />

from noon-7pm)<br />

Darakan 25<br />

rue du midi 9 Zuidstraat<br />

+3225122076<br />

http://www.darakan.net<br />

RoB | Man 2 Man 26<br />

rue des Riches Claires 11<br />

Rijkeklarenstraat<br />

+3225140296<br />

http://www.rob-brussel.be<br />

(Tue. - Fri. from 10am-6:30pm, Sat.<br />

from 10am-6pm)<br />

SAUNA<br />

Club 3000 27<br />

Jamarlaan 9 (Saint-Gilles)<br />

+325221023<br />

http://www.club3000.net<br />

(Mon. - Thu. from 9am-2am, Fri. from<br />

9am-6am, Sat. from 10am-6am)<br />

L'Oasis 28<br />

rue Van Orley 10 Van Orleystraat<br />

+3222180800<br />

http://www.oasis-sauna.be<br />

(Daily from 11.30am-midnight)<br />

La Griffe 29<br />

Rue de Dinant 41 Dinantstraat<br />

+3225126251<br />

http://www.saunalagriffe.eu<br />

Macho Sauna 30<br />

rue du Marché au Charbon<br />

106 Kolenmarkt<br />

+3225135667<br />

http://www.machosauna.com<br />

Spades 4our Bruxelles 31<br />

Rue bodeghem 23-25 Bodegemstraat<br />

+3225020772<br />

http://www.saunaspades4.be


GOING GENT<br />

GENT<br />

05<br />

03<br />

02<br />

06<br />

08<br />

01<br />

09<br />

04<br />

BARS<br />

A-Pl+ss 01<br />

Belfortstraat 39<br />

+32 496 28 24 98<br />

http://www.a-pluss.be<br />

Abacho 02<br />

Hoogpoort 12<br />

+32 493 58 97 36<br />

Barrazza 03<br />

Hoefslagstraatje 6<br />

+32473769522<br />

http://www.barrazza.be<br />

King Street 04<br />

Kammerstraat 49<br />

+3292239061<br />

Por que No 05<br />

Galglaan 93<br />

+3292539764<br />

http://www.porqueno-gent.be<br />

The Out 06<br />

Hoogpoort 53<br />

+32 9 330 45 90<br />

http://www.the-out.com<br />

CLUBS<br />

Adonis 07<br />

Deinsesteenweg 14<br />

+32475525173<br />

http://adonisgent.com<br />

ORGANIZATIONS<br />

Casa Rosa 08<br />

Kammerstraat 22<br />

+3292692812<br />

http://www.casarosa.be<br />

Çavaria 08<br />

Kammerstraat 22<br />

+3292236929<br />

http://www.cavaria.be<br />

Wel Jong Niet Hetero 08<br />

Kammerstraat 22<br />

+3293354187<br />

www.weljongniethetero.be<br />

RETAIL<br />

Hephaestion 09<br />

Kammerstraat 29<br />

+3293553461<br />

http://www.hepaestion.be<br />

SAUNA<br />

Spades 4our Gent 10<br />

Koning Albertlaan 172<br />

+3293388650<br />

http://www.spades4our.be<br />

VLAANDEREN (OVERIG)<br />

BARS<br />

't Fenomeen<br />

Marktplein 4<br />

Kuurne<br />

Bar Temptation<br />

Ooststraat 55<br />

Oostende<br />

0032476075670<br />

Bar The Boys<br />

Papenstraat 9<br />

Kortrijk<br />

0032484732029<br />

Bar Valentino<br />

Kaalstraat 21<br />

Oostende<br />

59 80 54 11<br />

http://www.club-valentino.be<br />

Cafe Key West<br />

Dirk Boutslaan 12<br />

Leuven<br />

http://www.keywest.be<br />

Cafe Montana<br />

Hendrik Consciencestraat 50<br />

Roeselare<br />

0032 51 24 53 94<br />

Cafe Rocco<br />

Diestsesteenweg 24<br />

Kessel-lo<br />

+32 16 60 12 63<br />

Club Bonaparte<br />

Ooststraat 55<br />

Oostende<br />

(Thu.-Sat. from 7pm-5am)<br />

Club Rapsodie<br />

St.-Franciscusstraat 29<br />

Oostende<br />

(Thu. - Sun. from 10pm-6am)<br />

Crisco<br />

Oude Kasteelstraat 3<br />

Kortrijk<br />

0495/47.26.04<br />

http://www.crisco.be<br />

De vliegende steirt<br />

Stationsplein 61<br />

Ingelmunster<br />

+32 (0) 479/170.388<br />

http://www.vliegendesteirt.<br />

webs.com<br />

(Wed. - Fri. from 4pm, Sat. - Sun.<br />

from 7pm)<br />

Maxin’s<br />

Van Iseghemlaan 37<br />

Oostende<br />

+32496 429 039<br />

(Thu. - Mon. from 2pm-11pm. Closed<br />

on Tue. - Wed.)<br />

TOURIST OFFICE<br />

Holebifoon<br />

Kammerstraat 22<br />

Antwerpen<br />

080099533<br />

http://www.holebifoon.be/<br />

SAUNA<br />

't Herenhuis<br />

De Lescluzestraat 63<br />

Berchem<br />

+3232395195<br />

www.gaysaunaherenhuis.be<br />

(Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat.<br />

from noon-2am)<br />

Sauna Aquarius<br />

Peter Benoitstraat 77<br />

Oostende<br />

Sauna Kouros<br />

Botermelkbaan 50<br />

Schoten<br />

+3236580937<br />

http://www.kouros.be<br />

(Daily from noon-midnight)<br />

Sauna Kouros<br />

Min. Libaertlaan 59<br />

Kortrijk<br />

ONTBREKEN ER NOG ADRESGEGEVENS? MAIL<br />

NAAR REDACTIEOUTMEDIA.NL<br />

HEB JE ZELF EEN HOLEBICAFÉ? GA DAN NAAR<br />

HTTP://GUIDE.OUTMEDIA.NL/ADMIN/REGISTER


LIP-SYNC FOR<br />

YOUR LIFE<br />

Ter ere van het nieuwe<br />

seizoen van RuPaul’s Drag<br />

Race was OUTtv afgelopen<br />

maand op zoek naar dé<br />

Glamazon van de Benelux.<br />

De competitie was een<br />

enorm succes. Meer dan<br />

dertig dragqueens én een<br />

dragking meldden zich aan<br />

en duizenden kijkers lieten<br />

hun stem laten horen. Op<br />

1 april wordt de winnaar<br />

bekendgemaakt, maar<br />

daarmee houdt het feest nog<br />

niet op!<br />

Op die dag starten OUTtv en RuPaul’s Drag<br />

Race een nieuwe competitie, waarin alle<br />

drags opgeroepen worden om te playbacken<br />

alsof hun leven ervan afhangt. De winnaar<br />

gaat ervandoor met dragtastische prijzen:<br />

professionele make-up van het merk<br />

Make-Up Studio en exclusieve pruiken van<br />

John Gravemaker, dé specialist die wordt<br />

aanbeden door dragqueens over de hele<br />

wereld. Maar uiteindelijk draait het maar<br />

om één ding: wie wordt Benelux’ Next Drag<br />

Superstar?<br />

De competitie is gebaseerd op het onderdeel<br />

‘Lip-sync for your life’ uit het tv-programma<br />

RuPaul’s Drag Race. Elke deelnemer moet<br />

een video uploaden, waarin hij of zij op<br />

unieke wijze een popliedje playbackt.<br />

Vervolgens mogen de kijkers stemmen op<br />

hun favoriet. Rond de finale van RuPaul’s<br />

Drag Race seizoen 6 wordt een slotfeest<br />

georganiseerd waar dé Glamazon van de<br />

Benelux mag optreden en waar de winnaar<br />

van de Lip-sync For Your Life Video Contest<br />

bekend wordt gemaakt. Wil je meedoen?<br />

Kijk dan op 1 april, direct na RuPaul’s Drag<br />

Race, op de Facebookpagina van OUTtv.<br />

Dit alles valt gelijk met de make-over van<br />

OUTtv. Op 1 april wordt de zender volledig<br />

in een nieuw jasje gestoken. Naast het logo<br />

worden de programmering, website en app<br />

rond deze datum volledig vernieuwd.<br />

RuPaul’s Drag Race<br />

behoudt haar plek op de<br />

dinsdagavond om 21.30 uur.<br />

60


THIS PRIDE IS<br />

4EVERY1<br />

OUT&ABOUT<br />

Op 17 mei <strong>2014</strong> vindt de 19e<br />

editie van de Pride4Every1<br />

plaats. Deze afsluiter van<br />

het Brusselse pridefestijn is<br />

inmiddels uitgegroeid tot<br />

een vaste waarde op de<br />

Belgische agenda. Vorig jaar<br />

bracht het evenement 80.000<br />

deelnemers op de been in<br />

het hart van de hoofdstad.<br />

De Pride4every1 vormt de apotheose van<br />

het PrideFestival, dat dit jaar door zal gaan<br />

van 1 mei tot 17 mei. Overal in het land<br />

zullen debatten, animaties, thema-avonden,<br />

literaire cafés en andere culturele en<br />

inhoudelijke activiteiten in het teken van de<br />

regenboog worden georganiseerd door de<br />

holebitransgroepen.<br />

Omdat de Pride4Every1 dit jaar op de<br />

Internationale Dag tegen de Homofobie<br />

plaats vindt en dit een week voor de<br />

verkiezingen valt, werd het thema:<br />

“Kies voor Gelijkheid”. Ondanks de<br />

verwezenlijkingen op het vlak van gelijke<br />

rechten voor holebi’s en transgenders,<br />

is er nog werk aan de winkel. Daarnaast<br />

is er nog veel werk te doen rond<br />

mentaliteitsveranderingen. De Pride4every1<br />

staat voor gelijkwaardigheid voor iedereen<br />

in al zijn/haar diversiteit, ongeacht kleur,<br />

afkomst, handicap, seksuele oriëntatie en<br />

genderidentiteit.<br />

Om 14.00 uur wordt afgetrapt met de<br />

Parade aan de Beurs. Terwijl de Parade<br />

door de stad trekt, houden dj’s er aan het<br />

Beursplein de sfeer in. Zoals de andere<br />

jaren zal er ook dit jaar een PrideVillage<br />

gebouwd worden in de straten rond de<br />

Beurs. Daarnaast worden er natuurlijk een<br />

aantal zeer prettige feestjes georganiseerd,<br />

waaronder op vrijdag een zeer speciale<br />

editie van La Demence. CatClub & Friends<br />

in la Madeleine. Noteer verder vast de<br />

feesten Revelation (een nieuw concept in<br />

Bazaar), Cat Club & Friends (in La Madeleine),<br />

Extravaganza X en Velvet 69 (in La Tentation)<br />

in je agenda.<br />

De Belgian Pride kan ook al een primeur<br />

aankondigen. In 2019 zullen er, net als<br />

dit jaar, Europese verkiezingen gehouden<br />

worden. Aangezien Brussel de hoofdstad van<br />

Europa is, heeft de organisatie besloten om<br />

Pride4Every1 kandidaat te stellen voor de<br />

organisatie van de Europride op 18 mei 2019!<br />

Kijk voor meer info op<br />

web.thepride.be<br />

Pink Party Maastricht is een<br />

gevestigde waarde in de<br />

Nederlandse/Limburgse<br />

gayscene. Zaterdag 12<br />

april, van 22.00 tot 04.00<br />

uur, is het halfjaarlijkse feest<br />

reeds aan haar 73e (!)<br />

editie toe. Zoals gewoonlijk<br />

vindt het feest plaats in de<br />

oude stadsschouwburg, La<br />

Bonbonnière.<br />

De dj’s in de Theaterzaal nemen je deze<br />

avond mee door de geschiedenis van de<br />

popmuziek. De avond begint in de jaren<br />

tachtig en komt uiteindelijk uit in <strong>2014</strong>. De<br />

aftrap wordt gegeven door Dj Da Pierre.<br />

Hij is sinds 2003 resident-dj in de Red &<br />

Blue (Studio 54) en enkele andere bekende<br />

clubs in België. Vervolgens neemt het<br />

Amsterdamse dance/pop/houseduo The<br />

73 X PINK PARTY<br />

MAASTRICHT<br />

G-Team het stokje over (zie foto – bekend<br />

van Club AIR en Club NYX).<br />

De Spiegelzaal staat dit keer in het teken van<br />

‘house’ en ‘club’. Het spits wordt afgebeten<br />

door Bobby Bane. Deze Belg uit het<br />

nabijgelegen Lanaken zal de zaal opwarmen<br />

met deephouse en underground. Daarna<br />

is het tijd voor de uplifting club beats en<br />

progressive beats van DJ BE-Rik (bekend van<br />

o.a. Club Church en Rapido in Amsterdam).<br />

De sfeer van Rapido zal ook in Maastricht<br />

voelbaar zijn. De avond wordt afgesloten<br />

door de progressive en tech-house beats van<br />

internationaal bekende dj’s Bramsterdam &<br />

Big General.<br />

O, en als je er toch bent: de GGD is aanwezig<br />

om je te voorzien van je halfjaarlijkse soatest<br />

en eventuele hepatitis B-vaccinatie.<br />

Kaarten à € 15,- zijn<br />

verkrijgbaar via www.pinkparty.nl<br />

of via www.pinktix.<br />

nl. COC-leden betalen<br />

slechts € 10,-. Aan de deur<br />

zijn kaarten € 17,50, maar let<br />

op: er is slechts een beperkte<br />

hoeveelheid.<br />

61


NR.193 / APRIL <strong>2014</strong><br />

COLOFON<br />

UITGEVER:<br />

I.S.M.:<br />

Stichting OUT Media<br />

çavaria & <strong>ZiZo</strong><br />

HOOFDREDACTEUR:<br />

ADJUNCT-<br />

HOOFDREDACTEUR:<br />

VORMGEVER:<br />

Martijn Tulp<br />

Martijn Kamphorst<br />

Jeroen de Rooij<br />

MEDEWERKERS:<br />

Dennis De Roover, Robbert Blokland, Naz Taha,<br />

Jason Enany, Monique Samuel, Ype Driessen e.a.<br />

MET DANK AAN:<br />

Geert Buytaert, Joelle Hawkes, Omar Hernandez<br />

@ World of Wonder, Olivier Deschodt e.a.<br />

COVERFOTO:<br />

Kim Poelmans voor funkyfoto.be<br />

REDACTIE:<br />

redactie@outmedia.nl<br />

ADRES:<br />

Postbus 10482, 1001 EL, Amsterdam<br />

tel: +3120-788 13 55, fax: +3120-7881361<br />

info@outmedia.nl<br />

@gaynightmag<br />

facebook.com/gaynightvlaanderen<br />

Gay&<strong>Night</strong> is a registered trademark. Entire contents copyright 2006-<strong>2014</strong>. All<br />

rights reserved. No part of this paper, including editorial content, photos, artwork<br />

or maps may be reproduced without written permission. All rights to letters, art,<br />

articles and photographs sent to Gay&<strong>Night</strong> will be treated as unconditionally<br />

assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed<br />

by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not<br />

necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay&<strong>Night</strong>.<br />

While we support the many fine advertisers who make this publication<br />

possible, Gay&<strong>Night</strong> cannot accept any responsibility for advertising claims.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!