02.11.2016 Views

Luistercijfers CIM golf 2 - 2016

samenvatting van het CIM-rapport voor de meting golf 2 van 2016

samenvatting van het CIM-rapport voor de meting golf 2 van 2016

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GOLF 1-<strong>2016</strong><br />

Invulperiode:<br />

26 maart – 24 juni <strong>2016</strong><br />

Op basis van 3.566 dagboeken


EVOLUTIE MARKTAANDEEL<br />

(TOTAAL, %)<br />

Marktaandeel: het percentage beluisterde kwartieren van een net ten opzichte van het totaal aantal beluisterde kwartieren radio. Ma-Zo, 5u-5u.


GEMIDDELD DAGBEREIK<br />

(TOTAAL, %)<br />

Hoogste dagbereik voor Radio 1 sinds najaar 2005<br />

Gemiddeld dagbereik (%): het totaal aantal verschillende luisteraars van een net op een gemiddelde dag in uitgedrukt in percentages tov. de<br />

Vlaamse populatie van 12 jaar of ouder. Ma-Zo, 5u-5u.


GEMIDDELD DAGBEREIK<br />

(TOTAAL, 000)<br />

Hoogste dagbereik voor Radio 1 sinds najaar 2005<br />

Gemiddeld dagbereik (x 1.000): het totaal aantal verschillende luisteraars van een net op een gemiddelde dag in absolute aantallen. Ma-Zo, 5u-<br />

5u.


GEMIDDELDE LUISTERDUUR<br />

(TOTAAL, MINUTEN)<br />

Gemiddelde dagelijkse luisterduur: het aantal minuten dat de luisteraar van een net op een gemiddelde dag naar dat net luistert. Ma-Zo, 5u-5u.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!