13.11.2016 Views

Helperbel 2015, nummer 4

Helperbel 2015, nummer 4

Helperbel 2015, nummer 4

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Vormgever in de spotlights

• Huizingaschool

• Sinterklaasfeest

2015

4


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

werkvorming eigen ontwerpen creëren en kleding maken.

ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Skyline van Helpman 4

Sinterklaas in De Helpen 19

Nieuws van het wijkcomité

Ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg 6

Verkeersplan Helpman 7

Verslag ALV 9

Activiteiten in de wijk

Vormgever in de spotlights 12

Straatfeesten 14

Huizingaschool 15

Coenderspark 16

Nieuws van de gemeente

Projecten fietsstrategie 10

Praktische tips en adviezen in Groninger geldkrant 10

Publieke taken overnemen door inwoners 11

Andere tijden

Geopark Helpman 22

Mensen in de wijk

Schrijver en wereldburger Vamba Sherif 27

Kopenhagen 33

Werken in de wijk

Het Helpernest 25

Natuur in de wijk

Interview met Corné Bezuijen 29

Kunst en Architectuur

Mediacentrale 35

14

19 25

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2015

3


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Roelof van der Wal

Nieuw en oud

De skyline van Helpman is de laatste jaren

flink veranderd. U ziet op deze foto onder

andere de rode opbouw van de Groninger

Schoolvereniging met daarachter het

nieuwe gebouw van de Coendershof, dat

tegenwoordig Zinn-locatie De Brink heet.

Verder is natuurlijk de hoogbouw van de

DUO en de Belastingdienst niet te missen.

Mensen die wat minder van verandering

houden kunnen we geruststellen. Er blijven

ook veel dingen gewoon bij het oude. Als u

goed kijkt, ziet u op de achtergrond de

vertrouwde skyline van onze binnenstad,

met van links naar rechts de Der Aa-kerk, de

Martinitoren en de Sint Jozefkathedraal.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 4, december 2015

5


Ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg

Vlak na het ter perse gaan van de vorige

Helperbel hebben de Raad van State en de

rechtbank in Groningen uitspraak gedaan

in de beide procedures. Waarschijnlijk heeft

u hierover al het nodige gehoord of gelezen

in de media.

Tussenuitspraak

De Raad van State heeft een zogeheten

tussenuitspraak gegeven in de procedure

die gaat over de ringweg zelf. In deze

uitspraak zijn veel van onze bezwaren

helaas ongegrond verklaard, maar op een

aantal punten was de Raad van State het

wel met ons of de andere bezwaar makende

partijen eens.

De verkeersveiligheid is onvoldoende onderzocht,

een verplichte verkeersveiligheidsaudit

is niet uitgevoerd:

- Het is onvoldoende onderzocht wat het

vervallen van de vleermuisvliegroute

door de Papiermolen-fietstunnel

betekent voor rust- en verblijfplaatsen

van vleermuizen;

- Bij de voetgangersbrug over de ringweg

is onvoldoende gewaarborgd dat het

woongenot van omwonenden niet

onaanvaardbaar wordt aangetast. Ook

is onvoldoende onderzocht of de

fietstunnel door een nieuwe fietstunnel

vervangen kan worden;

- Ten slotte is onvoldoende onderzocht of

voor een woning aan de Papiermolenlaan

geluidswerende maatregelen

kunnen worden getroffen.

Verdere procedure

Dat we op deze punten gelijk hebben

gekregen betekent (nog) niet dat het

Tracébesluit Zuidelijke Ringweg van tafel is.

De Minister heeft namelijk 24 weken de tijd

gekregen om deze gebreken te herstellen.

Daarna zal de Raad van State in een

einduitspraak beoordelen of de gebreken

zijn hersteld. Ook heeft de Raad van State in

afwachting van het verkeersveiligheidsonderzoek

nog geen oordeel gegeven over

onze overige beroepsgronden die gaan over

de veiligheid op en bij het tracé. De

procedure rondom de ringweg is dus nog

niet afgelopen, wij houden u op de hoogte!

Helperzoomtunnel

In de procedure rond de Helperzoomtunnel

heeft de rechtbank een einduitspraak

gedaan. Kort gezegd zijn alle bezwaren

tegen deze tunnel helaas ongegrond

verklaard. Tegen deze uitspraak stond hoger

beroep open bij de Raad van State.

Geen hoger beroep

Na rijp beraad met alle partijen en met

onze advocaat zijn we tot de conclusie

gekomen dat een hoger beroep onvoldoende

kans van slagen bood, en ook financieel

was de haalbaarheid onvoldoende gewaarborgd.

Er is daarom geen hoger beroep

ingesteld.

De vergunning voor de aanleg van de

Helperzoomtunnel is daarmee een vaststaand

feit, tenzij door een of meerdere van

6


Nieuws van het wijkcomité

de overige partijen nog wel hoger beroep is

ingesteld. Op het moment van schrijven is

mij dat niet bekend.

We blijven de ontwikkelingen uiteraard

volgen, en ons inzetten voor zorgvuldige

inpassing van de Helperzoomtunnel, en

voor het behoud van de leefbaarheid in de

buurt.

Michel van den Heuvel,

Wijkcomité Helpman

Verkeersplan Helpman voorjaar 2016 in uitvoering

Over enige jaren moet de

spoorwegkruising bij de Esperantostraat

om veiligheidsredenen worden gesloten.

Tussen het Hoofdstation en station

Europapark gaan namelijk extra treinen

rijden. De Helperzoomtunnel komt in de

plaats van deze spoorwegovergang.

Verkeersstromen

De aanleg van de Helperzoomtunnel heeft

gevolgen voor de verkeersstromen in de

wijk Helpman. De tunnel komt zuidelijker te

liggen dan de huidige spoorwegovergang,

namelijk in het verlengde van de Helper

Brink. Daardoor verschuiven de verkeersstromen.

Verkeersmaatregelen moeten er

voor zorgen dat deze verschuiving niet ten

koste gaat van de leefbaarheid en verkeersveiligheid

in de wijk.

Verkeersplan

Daarom is een verkeersplan opgesteld voor

Helpman/Coendersborg. Het plan is vorig

jaar september na een uitvoerig inspraaktraject

vastgesteld. Het overgrote deel van

de wijk wordt 30 km/uur-gebied. De

hoeveelheid verkeer in de meest kwetsbare

straten wordt beperkt door het veranderen

van rijrichtingen. Ook worden er maatregelen

getroffen om de verkeersveiligheid te

vergroten. Zo komen er op verschillende

plekken in de wijk zogenaamde kruispuntplateaus

, die het autoverkeer afremmen en

het voor voetgangers en fietsers gemakkelijker

maken om over te steken.

Uitvoering

Het is de bedoeling dat de verkeersmaatregelen

ruim voor de bouw van de Helperzoomtunnel

zijn uitgevoerd. De werkzaamheden

starten daarom in het voorjaar van

2016 en zijn rond de zomervakantie klaar.

Meer informatie over de Helperzoomtunnel

en het verkeersplan Helpman/Coendersborg

vindt u op de website van Aanpak Ring

Zuid (aanpakringzuid.nl).

Helperbel nr. 4, december 2015

7


2011 Curves Complete Logo (US)

Font: Adobe Garamond (Bold Italic)

Color: 525, 2405, 1375, and 376

de complete oplossing

om GEwiCht tE vErliEzEn

zo simpel als 1,2,3!

1) Fitness

Curves biedt een volledige

workout van kracht- en

cardiotraining in slechts 30

minuten, speciaal ontwikkeld

voor vrouwen.

2) Maaltijdplan

Gezonde en makkelijk te

volgen maaltijdplannen

die helpen om de

stofwisseling te verhogen

en vet te verbranden.

3) persoonlijke

CoaChing

Er is altijd een coach; in het

Curves circuit en tijdens

wekelijkse groepssessies om

je vooruitgang te bespreken

en je te motiveren.

word vandaag

lid en ontvang

50%

korting

*De korting geldt op de eenmalige begeleidingskosten voor

nieuwe leden bij het afsluiten van een jaarlidmaatschap per

automatische incasso. ©2014 Curves International, Inc. (1400)

Curves curves groningen Groningen

PC Pc Hooftlaan Hoofdlaan 2b 2b

9721JM JM groningen Groningen

050-5250067

vind een club in de buurt, ga naar Curves.nl

8

caribianCOMPLETE (1) mz.indd 1 11-5-2014 23:44:25


Tekst en foto: Marjan van den Bosch

Nieuws Activiteiten van het wijkcomité

in de Zuidelijke Ringweg en parkeerproblematiek rond

DUO-gebouw besproken op de ALV

Woensdag 28 oktober jl. was de jaarlijkse

algemene ledenvergadering (ALV) van het

Wijkcomité Helpman. In De Helpen verschenen

een dertigtal leden om zich te laten

informeren over o.a. de stand van zaken

rond de Zuidelijke Ringweg en de parkeerproblematiek

rond het gebouw van de DUO

en de Belastingdienst (‘het cruiseschip’).

Over de zuidelijke ringweg kunt u lezen op

pagina 6 en 7. Tijdens de ALV bleek dat

vooral de verwachte toename van het

verkeer in de wijk, de toenemende luchtvervuiling

en de veiligheid rondom het vervoer

van gevaarlijke stoffen een punt van zorg

zijn. Voorzitter Gerda Bosma riep daarom

alle aanwezigen op om politieke contacten

aan te boren om te laten weten dat de

plannen in deze vorm onacceptabel zijn.

Verkeersproblematiek Bachkade en

Mozartlaan

Voor de verkeersproblematiek rond het DUOgebouw

was Jeroen Engels, projectleider bij

de dienst RO/EZ, uitgenodigd. Hij gaf een uitgebreide

toelichting op de wijze waarop de

gemeente onderzoek doet naar parkeersituaties

in de stad. Onderdeel van dit onder zoek is

een zogenaamde parkeerdrukmeting, waarbij

op verschillende dagen gekeken wordt

hoeveel auto’s er geparkeerd staan. Het

onderzoek, de analyse en de voor stellen ter

verbetering worden opgenomen in een zogeheten

parkeerplan. Dit parkeerplan wordt

vervolgens ter inspraak aan de bewoners

voorgelegd. Volgens de heer Engels wordt

daarbij goed naar de bewoners geluisterd,

want er moet draagvlak in de buurt zijn voor

de gekozen oplossingen. Dit houdt concreet

in dat er in een wijk geen betaald parkeren

komt als daarvoor geen draagvlak is.

Parkeerplan

De gemeente weet dat in de omgeving van

het DUO-gebouw sprake is van een hoge

parkeerdruk, waardoor het voor bewoners

lastig is om dichtbij huis te parkeren. Tijdens

de vergadering werd deze conclusie door

aanwezigen met voorbeelden ondersteund.

Betalen om in je eigen buurt te parkeren

zien velen echter niet als een ideale

oplossing. Het zou volgens hen logischer

zou zijn dat de bewoners gratis mogen

parkeren en dat juist de forenzen zouden

moeten betalen.

De parkeerdrukmeting zal volgens de heer

Engels nog voor de kerstdagen plaatsvinden.

Naar verwachting is het parkeerplan

over ongeveer een jaar klaar. Gerda Bosma

vraagt de aanwezigen daarom om volgend

jaar weer op de ALV aanwezig te zijn, omdat

dan de resultaten van het parkeeronderzoek

bekend zijn en er keuzes moeten worden

gemaakt.

Helperbel nr. 4, december 2015 9


Eerste projecten

Fietsstrategie van start

De gemeente begint in januari met de

uitwerking en uitvoering van de eerste vier

projecten die voortkomen uit de Fietsstrategie

Groningen 2015-2025. Het gaat

om het verbeteren en doortrekken van de

Slimme Routes naar het Hoofdstation.

Met de Fietsstrategie en het bijbehorende

uitvoeringsprogramma is de komende jaren

85 miljoen euro beschikbaar van gemeente,

provincie en Rijk voor het aanpakken van

fietsroutes en het verbeteren van fietscomfort.

Met het groeiend aantal inwoners van

de stad, neemt ook het aantal fietsers toe.

Het wordt steeds drukker terwijl de

beschikbare ruimte hetzelfde blijft. De

Fietsstrategie speelt hier op in.

Fietsroutes

In 2013 kwamen er twee alternatieve

fietsroutes van en naar Zernike Campus, de

zogeheten Slimme Routes. De gemeente

verbetert ook het fietspad Midscheeps door

de wijk Lewenborg. De Korreweg wordt

mogelijk heringericht als fietsstraat. Ook dit

gebeurt om het fietscomfort én de

veiligheid te vergroten.

Helperzoom

Langs de Helperzoom komt een fietspad in

twee richtingen. Fietsers krijgen op dit

nieuwe fietspad overal voorrang op het

autoverkeer. Naast het fietscomfort moet

dit fietspad ook de verkeersveiligheid

verhogen. Daarnaast is het nieuwe fietspad

een belangrijke schakel in de toekomstige

Fietsroute Plus Groningen-Haren.

Praktische tips en

adviezen in Groninger

Geldkrant

Vanaf donderdag 12 november tot en

met dinsdag 17 november zijn er 100.000

Geldkranten huis-aan-huis verspreid in

de gemeente Groningen. De krant is een

uitgave van het Nibud in samenwerking

met de gemeente Groningen. In de Geldkrant

staan onder andere nuttige tips hoe

thuis geld en energie te besparen, welke

regelingen er zijn en welke instanties er in

Groningen zijn om te helpen bij schulden

en andere geldzaken.

Grip

Wethouder Gijsbertsen: ‘Steeds meer

mensen hebben geldproblemen, met alle

nare gevolgen van dien. De gemeente

Groningen wil graag dat alle burgers grip

op hun geld hebben en houden. Met deze

krant informeren we mensen over geldzaken

en laten we zien dat er hulp voor

handen is als dat nodig is.’

Praktisch

De Geldkrant heeft een hoog praktisch

10


Nieuws van de gemeente

gehalte. Er wordt een

aantal stappen met

de lezer doorlopen

om zelf grip op geld

te krijgen én te

houden. Op de

achterkant staat de

jongerenpagina, want

jong geleerd blijft ook

hier oud gedaan. De

Geldkrant volgt het

4-stappen-grip-opgeldplan,

een

praktische ‘vertaling’ van de Nibud Methode

van Budgetteren en de Nibud competenties

voor financiële zelfredzaamheid.

Schuldpreventie

De Geldkrant sluit goed aan bij de integrale

aanpak van schuldpreventie van de gemeente

Groningen en is ook digitaal te lezen.

Gemeente daagt

inwoners uit publieke

taken over te nemen

Groningen gaat aan de slag met de ‘Right

to Challenge’: een uit Engeland afkomstig

concept dat bewoners en buurtinitiatieven

uitdaagt om publieke taken over te nemen.

De komende 2 jaar wil de gemeente samen

met burgers, wijkondernemers en zzp-ers

experimenteren om tot een Groningse

variant te komen.

De gemeente ziet in Right to Challenge een

belangrijk instrument om burgerparticipatie

en burgerkracht vorm te geven. Het past

in haar ambitie om op een andere manier,

samen met inwoners en organisaties de

kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning

te verbeteren.

Sociale basis

De gemeente roept burgers, (wijk)ondernemers

en zzp-ers op initiatieven in te dienen.

Belangrijk is dat een initiatief bijdraagt aan

de versterking van de sociale basis en een

gemeentelijke (ingekochte) taak op termijn

moet kunnen vervangen. De initiatieven

kunnen in hun aanloopfase uitgroeien naar

een challenge. Indieners kunnen van de

gemeente begeleiding krijgen bij het opstellen

van een plan. Op basis van dit plan

wordt besloten of het initiatief voor een

startkrediet in aanmerking komt.

Praktische zaken

‘We willen ons graag laten uitdagen, maar

we komen uiteraard praktische zaken tegen’,

voorziet wethouder Ton Schroor. Er is nog

veel onduidelijkheid op gebieden als

aansprakelijkheid, kwaliteit en continuïteit.

Ook is nu nog niet duidelijk of Right to

Challenge bijdraagt aan werkgelegenheid

of juist verdringing zal veroorzaken en hoe

het zich verhoudt tot vrijwilligerswerk.

Binnen het experiment zal de gemeente

dergelijke zaken onderzoeken.

Wettelijk verankerd

Bij de stemming voor de nieuwe Wet

Matschappelijke Ondersteuning (Wmo

2015) is de ‘Right to Challenge’ als amendement

aangenomen, en daarmee wettelijk

verankerd in Nederland. Verschillende

gemeenten bestuderen momenteel hoe ze

dit ‘recht’ kunnen invullen.

Helperbel nr. 4, december 2015

11


Activiteiten in de wijk

Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Douwe Oppewal

Vormgever in de spotlights

De buitenkant van de Helperbel is ontworpen door Rietje Beeren uit Helpman, de

vormgeving van de binnenkant wordt al sinds een aantal jaren verzorgd door Douwe

Oppewal uit Peizermade. De redactie vindt het daarom tijd om Douwe eens voor het

voetlicht te brengen.

Douwe behoort eigenlijk tot de eerste generatie zogenaamde DTP-ers. (DTP staat daarbij

voor desk top publishing.) Douwe is in 1993 begonnen bij een drukker en heeft daar alle

aspecten van het vak geleerd. Volgens Douwe werd hij, naarmate hij meer ervaring opdeed,

steeds eigenwijzer en daarom vond hij het in 2009 de hoogste tijd om voor zichzelf te

beginnen. Dat doet hij vanuit een werkkamer thuis, want voor zijn werk heeft hij eigenlijk

alleen een bureau en een computer met internetverbinding nodig.

Lappen tekst

Het vormgeven van de Helperbel is één van Douwes vaste klussen. Daarnaast werkt hij veel

met incidentele opdrachten, waarbij één van zijn specialiteiten het verwerken van ‘hele

lappen tekst’ is. Daar bedoelt Douwe mee dat hij goed is in de vormgeving van boeken en

proefschriften. (Zie voor voorbeelden www.oppewal.nl.)

Douwe vindt de Helperbel een

vrolijke en kleurrijke uitgave en

van een betere kwaliteit dan je in

het algemeen van een wijkblad

zou verwachten. Daarbij heeft

Douwe, als nuchtere Noorderling,

niet gezegd dat dat mede is te

danken aan zijn bijdrage. Als

redactie willen wij dat hierbij

echter wel benadrukken. Zonder

Douwe zou de Helperbel er

namelijk lang niet zo mooi uit

zien!

12


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tekst en foto: Ronald van der Meulen

Activiteiten in de wijk

straatfeesten

Zo op het eind van de maand augustus, als de scholen weer gaan beginnen en dus veel

Helpenaren van vakantie terug zijn, worden overal in Helpman - en in de andere wijken

van het verspreidingsgebied van de Helperbel – feestjes georganiseerd: op straat, op

grasveldjes en in achteraf-hofjes.

Zo hier en daar wordt zelfs een straat afgesloten, zoals in de De Sitterstraat, om ruimte te

geven aan springkussens en barbecues. Andere straten hebben de Burendag (dit jaar 26

september) uitgekozen om iets gezamenlijks te ondernemen. Maar hoe het ook wordt

georganiseerd, het is een fijne manier om vakantie-ervaringen uit te wisselen, een praatje

te maken met de buren waar je wel naar zwaait maar die je nauwelijks spreekt of kennis te

maken met de nieuwe buren.

De bewoners van de de De Ranitzstraat (nabij het Helperbad) organiseerden hun straatfeest

in augustus. Hier hoefde de straat niet afgesloten te worden: het parkje werd – zoals

op bijgaande foto te zien is – ingericht voor een gezellig tuinfeest. Ook het weer hielp in dit

geval mee: je waande je in mediterrane sferen. Volgend jaar zullen ze in de De Ranitzstraat

ongetwijfeld weer een feestje vieren, net zoals in al die andere straten en buurten …

14


Tekst en foto’s: Oeds Jan Koster

Activiteiten in de wijk

Wie weet nog waar de Prof. Dr. J. Huizingaschool

stond?

In 1949 werd aan de Troelstralaan begonnen

met de bouw van een zogenaamde

Finse school. Het was een Openbare Lagere

School, gebouwd met subsidie van de Finse

overheid. De oudere Helpenaren zullen het

zich nog wel herinneren.

Finse scholen

In Helperbel 2 van dit jaar stond een stukje

over de enige overgebleven Finse school in

Groningen, aan de Helper Westsingel.

Oorspronkelijk stonden er ook Finse scholen

aan de Borgwal, de Molukkenstraat en de

Paterswoldseweg. De Huizingaschool was

een houten gebouw, met carboleum op de

planken, wat na de zomervakantie, wanneer

de school weer begon, duidelijk te ruiken

was. In eerste instantie bevatte de school 4

lokalen naast elkaar, met een handenarbeidlokaal,

in 1950 werd er via een glazen

gang, een nieuw deel met 3 lokalen

bijgebouwd. Naast de Huizingaschool

stond een Openbare kleuterschool genaamd

De Goudsbloem.

Daltononderwijs

Op de school werd Daltononderwijs

gegeven, waarbij de leerlingen werktaken

kregen en die in hun eigen tempo konden

afmaken. Bijzonder was, dat naast de

‘normale vakken’ als rekenen en taal, veel

aandacht werd besteed aan muziek,

schoolradio en gymnastiek. In het 7e jaar

werd Franse les gegeven en kon het vak

Esperanto worden gevolgd. In 1980 is het

gehele complex van deze beide scholen

gesloopt, om de bouw van een appartementencomplex

en nieuwe woningen aan

de Troelstralaan mogelijk te maken en is de

school opgegaan in de Haydnschool.

Reünie

Sinds 2012 wordt in brasserie Zomers een

reünie gehouden van leerlingen van deze

school, in het bijzonder leerlingen die in de

3e klas zaten in het schooljaar 1952/1953. Bij

de 1e reünie, op 26 oktober 2012, waren 33

personen aanwezig, waaronder het

toenmalig hoofd van de school, Prof. Dr. A.F.

Kalverboer en de heer G. Woudstra, toenmalig

onderwijzer. Op 25 september 2015 vond

voor de 3e keer een reünie plaats, waarbij 23

personen aanwezig waren, waaronder nog

steeds de heer Kalverboer, inmiddels 84 jaar

oud. Het ligt in de bedoeling om regelmatig

met deze groep bij elkaar te komen.

Helperbel nr. 4, december 2015

15


Tekst en foto: Leonie Spanjer

Coenderspark: park voor de wijk!

Activiteiten in de wijk

6

De Werkgroep Coenderspark bestaat uit 6

buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg.

Om het Coenderspark (park rondom de

Coendersborg) meer een park voor de wijk

te maken, willen we graag samen met jong

en oud uit de wijk een plan ontwikkelen.

Workshop

Zaterdag 3 oktober vond de workshop

‘Denk en schets mee aan een mooier

Coenderspark’ plaats. Ruim 30 buurtbewoners

waren naar de Coendersborg gekomen

om na te denken over mogelijke verbeteringen

van het Coenderspark. Op dit moment

zijn de wensen van zo’n 135 buurtbewoners

in kaart gebracht: deze wensen vormden de

ingrediënten voor de workshop. De

werkgroep heeft ook een gemeentelijke

subsidie voor een speelobject ontvangen;

deze dient in het voorjaar van 2016 in het

park gerealiseerd te worden.

Het ontbreekt aan ‘kleur’; het zaaien en

planten van bloemen zal insecten aantrekken

zoals bijen, hommels en vlinders. Dat

trekt weer vogels aan. Libellen zouden het

water prettig vinden als daar meer zonlicht

op zou vallen. Vlakbij de borg staat een

grote boom waarin vleermuizen huizen.

Resultaten

In twee verschillende rondes werkten vier

groepen aan ideeënschetsen voor het park.

Tussendoor en aan het einde werden de

ideeën met elkaar gedeeld. Tussen de

verschillende voorstellen zaten veel

overeenkomsten. Rust en genieten,

onderling contact en spelen en verblijven

waren thema’s waar de groepen zich op

richtten. De schetsen zijn prachtige

resultaten waar we zeker mee verder

kunnen! We proberen als werkgroep deze

resultaten voor de kerst samen te vatten.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

No

Ecologie

Klaas van Nierop, ecoloog van de gemeente,

gaf - verrassend genoeg - aan dat er op

ecologisch gebied nog veel te verbeteren is.

Ledenvergadering Wijkcomité Helpman

Werkgroep Coenderspark was uitgenodigd

om 27 oktober een presentatie te geven op

de ledenvergadering van het Wijkcomité

Helpman. De werkgoep heeft die avond aan

de ongeveer 30 buurtbewoners verteld over

de werkzaamheden en de ontwikkelingen

tot nu toe. De buurtbewoners moedigden

het initiatief aan waarmee meer speelgelegenheid

komt voor ook de oudere kinderen

in de wijk en om het Coenderpark meer een

park voor de wijk te maken.

Wilt u ook op de hoogte worden gehouden?

Geef u dan op voor de nieuwsbrief via

coenderspark@gmail.com of ‘like’ op ons

Facebook via Werkgroep Coenderspark.

1.

2.

3.

U

16


voorbeeld Poster A4 Kerstconcert 2015 rood.pdf 1 12-11-15 10:10

e

6 Groot Gronings

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kerstconcert

Zondag 20 december 2015

Noord Nederlands Opera- & Operettekoor o.l.v. Arnold Jonker

Coro Con Capri o.l.v. Ella van Osnabrugge

Met medewerking van:

Hessel Bij de Leij: piano

San Salvatorkerk

Hora Siccamasingel 202

Aanvangstijd 14.45 uur

De zaal is open vanaf 14.15 uur

Kaarten in de voorverkoop € 12,50:

1. Woensdag 2, 9 en 16 december tussen 14.00uur en 16.00uur in het Multi

Functioneel Centrum de Wijert, P.C. Hooftlaan 1 te Groningen

2. www.nnook.nl en www.coroconcapri.nl

3. Telefonisch op de nummers 050-5770807, 050-5415897, 0641825070

en 050-5426984

U kunt t/m woensdag 16 december gebruik maken van deze actie

Kaarten aan de kassa van de San Salvatorkerk € 15,00

alleen op zondag 20 december, vanaf 14.15 uur.

Alle prijzen zijn inclusief programmaboekje en één consumptie.

Helperbel nr. 3, september 2015 17


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

18


Foto’s: Marjan van den Bosch

Wijk in beeld

Sinterklaas in De Helpen

Deze foto’s zijn een weergave van

een geweldig sinterklaasfeest op

14 november in speeltuinvereniging

De Helpen.

Helperbel nr. 4, december 2015

19


Service

Welzijn bij ZINN vergt nieuwe aanpak

ZINN locatie De Brink in Helpman is bijna af en het resultaat mag

er zijn. De laatste bewoners nemen in het voorjaar van 2016 hun

intrek in het moderne gebouw met restaurant, waar sfeervol

wonen en comfort voorop staan.

Geld voor welzijn is er nagenoeg niet meer in de zorg. Het beperkte

budget komt ten goede aan activiteiten voor de bewoners. Er

komt creativiteit bij kijken om extra activiteiten en voorzieningen

alsnog te kunnen financieren. Daarom is het tijd voor een andere

manier van werken. Van werven eigenlijk. Een mooi voorbeeld

hiervan staat sinds deze week te pronken in ZINN locatie De Brink:

de pianola. Deze zelfspelende piano is door Stichting Vrienden van

ZINN, Stichting het Roode of Burgerweeshuis en diverse relaties

en leveranciers van ZINN geschonken aan de bewoners van De Brink. Bezoekers en bewoners

genieten volop van de prachtige pianoklanken.

Gratis antwoord op uw juridische vraag

Het Juridisch Spreekuur is een stichting die bestaat uit enthousiaste rechtenstudenten van

de Rijksuniversiteit Groningen. Wij voorzien particulieren van gratis juridisch advies tijdens

inloopspreekuren. De spreekuren vinden plaats tussen 17:00-1800 uur in de wijken

Hoogkerk, Paddepoel, Oranjewijk, de Wijert en sinds kort ook in Helpman!

U kunt bij ons terecht met vragen over verschillende rechtsgebieden. Het kan bijvoorbeeld

gaan over een huurbaas die u eruit wil zetten of een arbeidsconflict met uw werkgever.

Daarnaast kunt u denken aan een conflict met uw buren, een echtscheiding of alimentatieverplichtingen.

Maar ook alledaagse onderwerpen zoals wat uw rechtspositie is wanneer u

iets koopt via het internet. Ook geven wij praktische tips en informatie.

Voor meer informatie kijk op: www.hetjuridischspreekuur.nl

20 20


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 4, december 2015

21


Tekst en foto: Harm Draaijer

Geopark Helpman:

Lekker hoog en droog

Je leest nu de Helperbel. Dan is de kans niet

gering dat je in het Geopark De Hondsrug

woont. Want een fors gedeelte van het

verspreidingsgebied van ons wijkmagazine

valt daaronder sinds de gemeente en

provincie Groningen besloten dat een stuk

van de stad daar ook onder mag vallen.

En: sinds 17 november heeft dit Geopark

De Hondsrug officieel het kwaliteitslabel

van de UNESCO gekregen. Maar wat is een

Geopark? En: wat hebben we daar aan?

Select

Geopark de Hondsrug bevindt zich nu in

een select gezelschap van 110 geoparken die

op de erfgoedlijst van de UNESCO staan.

Naast onze Hondsrug heeft alleen het

Waddengebied in Nederland die status.

Maar waarom kreeg dit gebied deze status?

Circa 150.000 jaar geleden schoof een

enorme ijsmassa over Noord-Nederland en

vormde het gebied tussen het huidige

Groningen en Coevorden. Ook die langgerekte

zandheuvel die loopt van Emmen tot

de Noorderbegraafplaats in stad: de

Hondsrug!

Uniek

Al ruim 12.000 jaar wonen er mensen op en

nabij de Hondsrug. Zij gaven het Hondsruggebied

een unieke bewoningsgeschiedenis.

Nergens op aarde is een gebied met

vergelijkbare geologische ontstaanshistorie.

Maar waarom gingen mensen hier al zo

lang geleden wonen? Ga maar eens op een

rustige zondagmorgen midden op het

kruispunt van de Van Iddekingeweg,

de Helperbrink en de Verlengde Hereweg

staan en kijk in alle windrichtingen en je

begrijpt waarom circa 12.000 geleden

jagers en verzamelaars zich op deze

langgerekte zandheuvel, eigenlijk een hele

lange terp, tussen veen en kwelders

vestigden. Lekker hoog en droog. Ook

scharrelde er nu exotisch wild rond en als

dat even schaars was, kuierde je als jager/

verzamelaar over de Hondsrug richting het

Wad naar de kwelders om een trage

zeehond te verschalken.

Argument

Leuk natuurlijk zo’n status. Maar wat heeft

de stad er aan? De Unesco-status moet

volgens de officiële betrokkenen leiden tot

‘meer erkenning voor het gebied’ en ‘zorgen

voor een toename van het toerisme’. Een

Groninger reclamebureau ziet al volop

kansen om deze status te gebruiken als een

soort kwaliteits- en authenticiteitslabel en

daarmee Groningen nog eens extra op de

kaart te zetten. Lees: winkelzuchtigen te

trekken. Maar daartoe zouden het in haar

ogen saaie begrip GeoPark en de

bijbehorende bruine borden langs de weg

vervangen moeten worden door iets met

meer werfkracht. Misschien zouden we het

Helperplein KlokbekerPlaza en de vier mijl

van Groningen de NeolithicumRun kunnen

22


Andere tijden

noemen? En huizen aan de Rijksstraatweg

met namen als Midsummer en Villa Gelria

zouden omgedoopt kunnen worden in

Huize Hondsrug of RendierBorg. Wat

hebben de huidige inwoners van het

geopark eraan? Als je je huis wilt verkopen,

kun je in de advertentie melden dat het op

de flanken van de Hondsrug staat. Een sterk

koopargument in tijden van stijgende

zeespiegels!

Helperbel nr. 4, december 2015

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36


Tekst: Ina Timmer

Foto: Het Helpernest

Werken in de wijk

HET HELPERNEST

Kinderopvang het Helpernest heeft dit jaar

het 20-jarig bestaan gevierd. Elke 5 jaar

wordt er een feestje georganiseerd waarbij

de Van Royenlaan wordt afgezet zodat er

voldoende ruimte is om elk lustrum met

allerlei activiteiten te vieren.

Dorien Gorter is twintig jaar geleden

gestart met Het Helpernest. Het was toen

de eerste kinderopvang in Helpman. Dorien

en haar man hadden destijds een tabakszaak

op de hoek van de Verlengde Hereweg

en de Van Royenlaan. Toen er ruimte vrij

kwam achter de zaak is Dorien daar het

Helpernest begonnen. Eerst met één groep.

In de afgelopen twintig jaar is het Helpernest

uitgegroeid tot een professionele

kinderopvang met nu drie leeftijdsgroepen.

In totaal maken ongeveer 25 kinderen

gebruik van de kinderopvang. Alle leidsters

hebben een gespecialiseerde opleiding.

Uk & Puk

Er wordt gewerkt met het programma Uk &

Puk. Spelen staat centraal in Uk & Puk.

De pop Puk is het speelkameraadje van de

kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s

ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld

van baby’s, dreumesen en peuters.

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt

voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten

kunnen gemakkelijk ingepast worden in de

dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk draait

het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en

lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes,

dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden.

Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Bij het Helpernest is bijvoorbeeld het

thema eet smakelijk aan bod geweest.

Daarbij mochten de kinderen allerlei

soorten fruit proeven en zandtaartjes

bakken in de zandbak.

Kinderopvang in beweging

In februari 2016 gaan de leidsters van het

Helpernest de opleiding kinderopvang in

beweging volgen. Daarmee gaan ze

dagelijks met een speciale app allerlei

bewegingsactiviteiten op muziek doen met

de kinderen. Ook kunnen de ouders via de

app de activiteiten volgen.

Vertrouwd

Het Helpernest is al jaren een vertrouwd

adres in de wijk. Niet alleen de eigenaar is

nog steeds dezelfde, maar ook enkele

leidsters zijn er al vanaf het begin. De

kinderopvang is gemoedelijk en heeft nog

steeds een huiselijke sfeer. Het gebouw

heeft net aan de binnenkant een opknapbeurt

gehad waardoor alles er weer heel

fris en kindvriendelijk uit ziet.

Voor meer informatie: www.helpernest.nl

Helperbel nr. 4, december 2015

25


Bij inlevering van deze advertentie

krijgt u 10% KORTING* op uw

kappersbehandeling!!

Dus bel snel voor een afspraak!

*spaarkaart niet geldig

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Tekst en foto: Harm Draaijer

Mensen in de wijk

Schrijver & wereldburger Vamba Sherif:

‘Zonder geschiedenis is er geen toekomst’

De witte Napoleon kennen we. Maar wat weten we over de zwarte Napoleon? Niks!

Daar gaat Vamba Sherif, schrijver uit Groningen-Zuid, verandering in brengen. Onlangs

publiceerde hij De Zwarte Napoleon, zijn vijfde roman bij uitgeverij De Geus. Daarin vertelt

hij onder andere het verhaal van de legendarische Samori Touré die in negentiende eeuw

een enorm rijk stichtte in West-Afrika.

Schrijfgenen

‘Het heeft iets magisch wat het schrijven mij heeft gebracht’, zegt de Groninger schrijver

Vamba Sherif. ‘Het schrijverschap zat in mijn genen’, zal hij even later vertellen. ‘Mijn vader

was een dichter, mijn overgrootvader een schrijver. Maar het was niet zo dat ik in mijn

tienerjaren wist dat ik romanschrijver wou worden. Ik droomde er van om medicijnen te

gaan studeren.’ Er waren verschrikkelijke gebeurtenissen nodig voor Vamba om uiteindelijk

daadwerkelijk schrijver te laten worden.

Helperbel nr. 4, december 2015

27


Mensen in de wijk

Liberia

Vamba Sherif werd geboren in Liberia, maar

toen zijn vader professor theologie werd in

Koeweit, verhuisde het gezin mee. Helaas in

een slecht tijdgewricht, want enkele jaren

later zou Sadam Hoessein het land binnen

vallen en moest de familie naar Syrië

vluchten. Van daaruit reisde Sherif met zijn

vader en broer naar Nederland om er asiel

aan te vragen. ‘Ik was vastbesloten om

Nederlands te leren. In het derde jaar deed

ik toelatingsexamen voor de studie rechten

en werd aangenomen. Ondertussen schreef

ik ook verhalen. Om me verder te ontwikkelen

in het Nederlands.’

Burgeroorlog

Maar in die periode brak er ook weer een

vreselijke burgeroorlog uit in Liberia die ook

veel van zijn familieleden en zijn volk trof.

‘Een afschuwelijke tijd, veel leden van mijn

familie hebben het niet overleefd. Om dat

allemaal te kunnen begrijpen en verwerken,

ben ik aan mijn eerste roman, Het Land van

de Vaders, begonnen.’ Daarna ging het

schijnbaar snel. ‘Ik stuurde een paar

verhalen naar uitgeverij De Geus en die

reageerde enthousiast. En toen de uitgever

hoorde dat ik bezig was met een roman,

adviseerde hij mij om eerst die af te maken.

Een goed advies bleek. Want toen ik voor de

publiciteitscampagne van dat boek

Groningen bezocht, heb ik mijn vrouw leren

kennen!’ Na het Land van de Vaders

verschenen Het Koninkrijk van Sebah,

Zwijgplicht en De Getuige en werden

romans van hem ook in het Engels, Frans en

Spaans vertaald en uitgegeven.

Vergeten

Momenteel is Vamba opgelucht dat het

werk aan De Zwarte Napoleon er op zit. ‘Ik

heb er ongeveer dertien jaar aan gewerkt.

Dus naast het werk aan mijn andere

boeken.’ Hij heeft De Zwarte Napoleon niet

alleen gebruikt om een stuk onbekende

geschiedenis te vertellen, maar ook om in

zeer beeldende taal en in een meeslepend

verhaal een monument neer te zetten voor

de cultuur en het volk waaruit hij komt.

‘Door de burgeroorlog, maar ook door

andere nare ontwikkelingen in West Afrika,

is er veel verloren gegaan en dreigt men

daar een hoop te vergeten over de eigen

geschiedenis. Ik wil er aan bijdragen om dit

te voorkomen. Zonder geschiedenis is er

geen toekomst.’ Ondertussen heeft Vamba

al weer de nodige ideeën voor nieuwe

romans, maar eerst moet hij nog even het

land door om zijn boek te promoten en naar

een schrijverscongres in Nigeria. ‘Ik woon al

meer dan helft van mijn leven in Nederland,

hier voel ik me thuis. Maar ik blijf ook

wereldburger!’ Meer over zijn werk en een

prachtige boektrailer voor De Zwarte

Napoleon vind je op www.degeus.nl

28


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto: Paul Hendrik

Natuur in de wijk

Interview met Corné Bezuijen

Corné inventariseert planten aan de oevers van het Schildmeer

Sinds kort vindt u in de Helperbel de rubriek ‘Natuur in de wijk’. Hierin vertelt wijkbewoner

Corné Bezuijen over flora en fauna in Helpman. Benieuwd geworden naar zijn achtergrond

spraken wij hem thuis in Coendersborg.

Corné is zelfstandig ecologisch adviseur en heeft ruime kennis en ervaring met ecologisch

onderzoek en advies. Die onderzoeken zijn nodig om vast te stellen of een ruimtelijke

ingreep geen schadelijke effecten heeft voor wettelijk beschermde flora en fauna in het

plangebied. Bepaalde, vaak kwetsbare, planten en dieren zijn beschermd volgens de Floraen

faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Vanaf volgend jaar gaan beide wetten

op in één Wet Natuurbescherming.

Helperbel nr. nr. 3, 4, september december 2015 2015 29


Tekst en foto’s: Corné Bezuijen

Natuur in de wijk

Onderzoek

Ecologisch onderzoek vindt plaats voordat een ruimtelijke plan, bijvoorbeeld nieuwbouw,

wordt uitgevoerd. Daarbij wordt in kaart gebracht welke beschermde soorten van

een plangebied gebruik maken en welke effecten het plan heeft voor die soorten. Het

plangebied wordt geïnventariseerd en er vindt een bronnenonderzoek plaats naar

historische waarnemingen van flora en fauna. Vaak is een eenvoudige toets voldoende

en soms moet een uitvoerige toets worden uitgevoerd. Op basis van de bevindingen

adviseert hij of voor het voornemen een ontheffing aangevraagd moet worden of dat

nader onderzoek nodig is. Zijn opdrachtgevers zijn onder meer projectontwikkelaars en

woningcorporaties.

Natuur is bijzonder

Corné is een enthousiaste verteller over bijvoorbeeld stadsplanten die in de stad te

vinden zijn, tussen straatstenen, in bermen, langs grachten en in putten. Soms bijzondere

planten die vaak letterlijk over het hoofd worden gezien of beoordeeld als onkruid.

Hij verwijst naar een boek waarin hierover veel te leren valt (Denters, 2004) 1 .

Een handje helpen

Door bewust te kijken naar wat er om ons heen groeit zie je meer en leer je planten en

dieren meer waarderen. En ontdek je ook zelf bijzondere dingen. We kunnen in onze

eigen omgeving de natuur een handje helpen. Dat kan bijvoorbeeld door in de tuin, op

het terras of het balkon te kiezen voor planten of struiken die (bijzondere) vogels en/of

vlinders aantrekken. Maar vooral door te kiezen voor borders en gras in plaats van

klinkers of tegels. Dat is ook beter om regenwater in de wijk op te vangen.

Pad2wijken

Door meer fruitbomen en eetbare bessenstruiken in de wijk te planten kunnen we niet

alleen kijken naar maar ook proeven van natuur in de wijk. Dat kan bijvoorbeeld langs

de ecologische wandelroute Pad2wijken. Dit pad loopt door de wijken Helpman en

De Wijert en is bedacht door een wijkbewoner. Pad2wijken is een pad voor en door

omwonenden. Groepjes bewoners, scholen en organisaties in de wijken kunnen langs

het pad stukken groen adopteren. De route en meer informatie vind je op

www.pad2wijken.nl.

Meer informatie over het werk van Corné en zijn projecten vind je op www.ecorne.nl.

1 Denters, Ton; Stadsplanten - veldgids voor de stad; Fontaine Uitgevers, 2004.

30


Natuur in Service de wijk

Vrijwilligers gevraagd om spelleider te worden bij

de spelbox in wijkgebouw De Helpen

De spelbox is een laagdrempelige activiteit die in Helpman wordt ingezet bij het

bevorderen van samen-redzaamheid van mensen met een verstandelijk beperking.

Met de activiteit worden zij gestimuleerd tot een actievere leefstijl.

In de aanpak staat samenwerking en betrokkenheid van verstandelijk gehandicapten en

vrijwilligers centraal. Vrijwilligers leveren een essentiële bijdrage aan de organisatie, deelname

en continuering. Bijvoorbeeld doordat voor het project spelleiders worden ingezet. Deze

vrijwilligers ondersteunen de deelnemers bij deelname aan de spelbox, zodat zij aantoonbaar

meer gaan bewegen en sociaal isolement wordt voorkomen. In het project worden zes

vrijwilligers geselecteerd, begeleid en opgeleid om als spelleider/ coach de groepen te

begeleiden en de activiteiten te continueren na afronding van het project.

Welke vrijwilligers vragen

we om te reageren

Leeftijd: 20-80 jaar

Opleiding: Minimaal MBO niveau

Belangrijk om te weten?

Tijdsinvestering: 3 uur per week

Start: Vanaf woensdagavond 19 november

Periode: Continu, m.u.v. de schoolvakanties

Reacties graag naar: Han.stoffer@home.nl

Volleybalvereniging

zoekt nieuwe leden

Volleybalvereniging LvW (L(ös) V(an ‘t) W(ief

en kerel) is op zoek naar enthousiaste nieuwe

leden (m/v). Alle leeftijden zijn welkom, ze

spelen geen competitie, maar wel gezellig

(serieus)-recreatief. De volleyballers zijn elke

donderdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur

actief in het gymnastieklokaal in Helpman.

Helaas is er geen website, maar voor meer

informatie kunt u contact opnemen met

Gerard Gasman, 06-55910349, of mailen naar

g.gasman@home.nl

Helperbel nr. 4, december 2015

31


ZONNESTUDIO

Health & Beauty

Super de luxe zonnebanken!

• Definitief ontharen dmv diodelaser

• Tattoo verwijdering dmv YAG laser

• Couperose verwijderen

• Pigmentvlekjes verwijderen

• Skin Tightening (huidverjonging)

• Kalknagels verwijderen

• Tanden bleken

• Acrylnagels en gelpolish

• BOTOX per zone € 100

• Cosmetische arts erkend met een

BIG registratie en aangesloten bij

de NVCG

Tegen inlevering van deze advertentie 25% korting op een behandeling naar

keuze behalve voor de cosmetische arts.

Helpman Groningen, Verlengde Hereweg 88, 050 55 32 103

Openingstijden Ma. t/m vrij.: 10.00 - 21.30 uur, zaterdag: 12.00 - 19.00 uur, zondag: 13.00 - 18.00 uur

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Mensen in de wijk

De Helperbel werd gesignaleerd voor de

Christiansborg, het Deense parlementsgebouw

in Kopenhagen, welbekend van

de Deense serie Borgen. Kom je De

Helperbel ook wel eens tegen over de

grens of in bijzondere situaties?

Stuur ons een goede foto

(minimaal 1200 x 1750 pixels).

Helperbel nr. 4, december 2015

33


drijf

n:

nes,

enz.

drijf

963

34


Tekst: Ina Timmer

Foto: Loek Marcus

Kunst en architectuur

Mediacentrale

De Helpmancentrale, tegenwoordig

Mediacentrale geheten, heeft tot 1982

meer dan vijftig jaar dienst gedaan als

elektriciteitscentrale. Deze voorzag grote

delen van Groningen van elektriciteit.

Kenmerkend voor de Helpmancentrale is

het gebouwhoge middenschip - de oude

turbinehal - met lagere zijbeuken waarvan

de hoogte van de verdiepingen varieert.

Door deze typologie is de doorsnede van

het gebouw vergelijkbaar met die van een

kathedraal.

Sloop voorkomen

Met het oog op de toekomstige plannen

voor het Europapark zouden De Helpmancentrale

en het voormalige administratiekantoor

in eerste instantie gesloopt worden.

Daarna was er sprake van dat alleen het

administratiekantoor behouden kon blijven;

de Helpmancentrale zou gesloopt moeten

worden in verband met ernstige vervuiling

van de bodem. Uiteindelijk werd er een

methode toegepast om dit te voorkomen;

door bacteriën onder het gebouw te

injecteren, konden de vervuilingen worden

opgeruimd zonder dat het gebouw gesloopt

hoefde te worden.

Nieuw stadsdeel

De herbestemming werd gevonden in de

vorm van een mediagebouw: de Mediacentrale,

een verzamelgebouw voor media

gerelateerde bedrijven. RTV Noord is met

zijn radio- en tv-activiteiten dan ook een van

de belangrijkste gebruikers. De centrale ligt

aan de rand van het Europapark, een gebied

dat in de loop der jaren steeds verder zal

transformeren tot een volwassen stadsdeel.

Een nieuw treinstation, een bioscoop en het

nieuwe Euroborg Stadion, de thuisbasis van

voetbalclub FC Groningen, vormen de

belangrijkste trekkers van het gebied. Ook

woongebouwen als de Frontier, de woontorens

Brander en Stoker en de in particulier

opdrachtgeverschap ontwikkelde woningen

van de kleine wijk De Linie.

Door herbestemming van de centrale blijft

een stuk geschiedenis zichtbaar. Het vertelt

de verhalen van de industrialisatie in en om

Groningen, de ontwikkelingen van de

stroomvoorziening en van een ieder die er

heeft gewerkt. Het is een unieke locatie, die

sinds 2005 in de huidige setting functioneert.

Bron: www.staatingroningen.nl

Helperbel nr. 4, december 2015

35


Groninger Forum

Bibliotheek

Bibliotheek gesloten tijdens feestdagen

Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183:

24 december vanaf 17.00 u t/m 1 januari 2016

De jonge jury 2016

Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan vanaf

half augustus weer een stem uitbrengen op

zijn of haar favoriete boek! Voor de Jonge

Jury doen alle boeken mee voor twaalf jaar

en ouder, die in 2014 of 2015 zijn uitgekomen.

De boeken en stemformulieren zijn bij

het Groninger Forum, locatie De Wijert op te

halen. Stemmen kan tot 1 maart 2016, ook

via de website! www.jongejury.nl

Leesclub makkelijk lezen, De Wijert

Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat

geldt ook voor mensen die moeite hebben

met lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk

Lezen. Iedereen die moeite heeft met

lezen, maar er wel graag beter in wil worden

is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de

deelnemers krijgen een gratis boek.

Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183

Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur

Voorleesontbijt

Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het

verhaal uit het Prentenboek van het Jaar

2016 ‘We hebben er een geitje bij!’,

geschreven door Marjet Huiberts en

geïllustreerd door Iris Deppe.

Woensdag 27 januari, 9.30 uur,

Locatie De Wijert.

Theater

Theatergroep Katkids gaat ‘Sneeuwwitje

breit een monster’ van Annemarie van

Haeringen spelen.

Vrijdag 5 februari: 14.00 uur, Locatie De

Wijert, Van Iddekingeweg 183

Nationale Voorleesdagen

27 januari t/m 6 februari

www.nationalevoorleesdagen.nl

Voordeel met je biebpas

Een Bibliotheekpas geeft korting op veel

Groninger Forum activiteiten en op alle

cursussen van het Groninger Forum. Een

Bibliotheekpas levert nu ook korting op

theatervoorstellingen, musea, attractieparken,

dierentuinen, workshops, tijdschriften,

lezingen en nog veel meer! Alle deze

aanbiedingen zijn te vinden op

www.voordeelmetjebiebpas.nl.

36 Helper Molenstraat


Service

OPROEP

Collecteer mee voor de Hersenstichting.

Door één keer per jaar een paar uur te

collecteren helpt u 4 miljoen mensen in ons

land die lijden aan een hersenaandoening.

De stichting krijgt geen geld van de

over heid en is afhankelijk van giften.

Daarom zijn collectanten zo belangrijk! De

collecteweek is begin februari.

Wilt u de Stichting op deze wijze steunen?

Bel of mail naar de coördinator van Helpman

/de Wijert’ Carla da Silva voor opgave of

meer informatie: c.j.da.silva492@gmail.com

of 050 5263072. We hebben uw hulp nodig!

www.hersenstichting.nl

Zorgt u voor iemand? Humanitas denkt met u mee!

Geeft u extra zorg aan iemand in uw naaste

omgeving met een ziekte of beperking maar

wordt het u soms wat teveel dan kunt u bij

Humanitas terecht. Wij ondersteunen

mantelzorgers met informatie, advies,

persoonlijke aandacht, praktische hulp en

respijtzorg (kortdurende vervanging van de

mantelzorger). Daarnaast organiseren we

lotgenotengroepen, cursussen en ontspanningsactiviteiten

voor mantelzorgers.

Geïnteresseerd?

Hulpdienst Groningen Zuid

Lukt het tijdelijk niet meer om zelf boodschappen

te doen? Durft u niet meer op een

trapje te staan om een lamp te vervangen?

Bent u in een situatie terecht gekomen

waardoor u bepaalde dingen (tijdelijk) niet

zelf kunt doen? Dan is het prettig dat u

hierbij hulp kunt krijgen van de hulpdienst

bij u in de buurt. De hulpdienst werkt alleen

met vrijwilligers, waardoor de hulp gratis is.

Een aantal voorbeelden van klussen waar de

hulpdienst u bij kan helpen zijn: vervoer met

begeleiding naar bijv. het ziekenhuis, klein

tuinonderhoud, uitleg of installatie van

apparaten (TV, mobiel, etc.). Voor gebruik van

eigen materiaal en reiskosten wordt een

vergoeding gevraagd. Wilt u meer weten?

Vrijwilliger worden bij de hulpdienst?

Neem dan contact op met Humanitas

050 3126000 of bel met Sarah Ottens

06 30647324.

Voor informatie:

Stip de Wijert 050 5291713 of Helga Vegting

06 23012371, projectcoördinator voor

Humanitas in de wijk. Langskomen kan ook.

Iedere donderdag van 9.00 – 12.00 uur is er

een Mantelzorgspreekuur in MFC De Wijert

aan de P.C. Hooftlaan 1.

06-41317528

Helperbel nr. 4, december 2015

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Matty Fransen

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2015

39


Vooruitblik nummer 1:

• Parkeren in Helpman

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

19 februari 2016 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!