Helperbel 2016, nummer 3

wijkhelpman

Helperbel 2016, nummer 3

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Zwemjuf neemt afscheid van het Helperbad

• Rots en Water weerbaarheidstraining

• Uit het oog, op het hoofd

2016

3


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

werkvorming eigen ontwerpen creëren en kleding maken.

ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Jugenstil in Helpman 4

Nieuws van het wijkcomité

Vervolg aanpak parkeeroverlast Helpman-Oost 6

ALV 7

Verkeersprojecten Helpman 10

Activiteiten in de wijk

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag bezoeken? 9

Publieksactie brandweer Groningen 12

Informatiemiddag over zelfredzaamheid 12

Herhaling oproep promotieonderzoek 16

Sterrebos live! in de muziekkoepel Sterrebos 25

Werken in de wijk

Bij Mo Food & Lifestyle 22

Wielinga voor vakwerk 27

Rots en Water weerbaarheidstraining 30

Mensen in de wijk

Column: stap voor stap ontspannen waarnemen 14

Zwemjuf neemt afscheid van het Helperbad 19

Uit het oog, op het hoofd 28

De Helperbel in Madrid 35

12

22 27

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2016

3


Tekst: www.staatingroningen.nl

Foto: Roelof van der Wal

4

JUGENDSTIL IN HELPMAN


Wijk in beeld

In 1907 verleende de gemeente

Groningen toestemming aan

Levensverzekeringsmaatschappij ‘Het

Noorden’ om een herenhuis te bouwen. De

enige voorwaarde die werd gesteld, was dat

pand in de rooilijn moest staan en zodoende

de behuizingen van de heren Bolwijn en

Ensing met elkaar moest verbinden.

Architect Nijhuis

Architect G. Nijhuis kreeg de opdracht het

huis te ontwerpen. Nijhuis was al bekend in

Groningen; hij ontwierp bijvoorbeeld ook al

het voormalige kantoor van het Nieuwsblad

van het Noorden (het huidige Dagblad van

het Noorden) aan het Gedempte Zuiderdiep

en een dubbele villa in het Zuiderpark. Later

zou hij ook nog de Scheepshypotheekbank en

de Melkinrichting ontwerpen.

Jugendstil

Nijhuis ontwierp vooral volgens de lijnen van

de Jugendstil, waarbij kleurrijke natuurlijke

vormen werden gebruikt. Dit is in deze woning

te zien aan de kleurige tegeltableaus boven de

ramen op de eerste etage en in het balkon.

Ook de oranje verblendsteen en het houtwerk

zijn kenmerkend voor Nijhuis en voor Jugendstil

in het algemeen. Andere details zijn de

bladmotieven in de ankers van de regenpijp en

het geslepen glas in het portaal.

Verbouwing

In 1927 is het huis verbouwd tot boven- en

benedenwoning in opdracht van de toenmalige

eigenaar G. Edema. Architect M.G. Eelkema,

inmiddels bekend door zijn ontwerp van het

Helperbad, ontwierp deze verbouwing. Ook

ontwierp hij een gebouwtje achter de woning,

dat dienst zou doen als drukkerij. Het pand is

inmiddels aangewezen als rijksmonument.

Helperbel nr. 2, juni 2016

5


Tekst: Matty Fransen

Vervolg aanpak parkeeroverlast Helpman-Oost

Concept parkeerplan in september / oktober gereed

De toenemende parkeeroverlast in Helpman-

Oost is voor veel bewoners een grote

ergernis. Zoals eerder gemeld in de Helperbel

is op 5 april een discussieavond belegd door

de gemeente in samenwerking met het

wijkcomité Helpman. Het resultaat van deze

avond, het inventariseren van de oorzaken en

gevolgen van de parkeer overlast en

mogelijke oplossingen, is verder uitgewerkt.

Werkgroep

Een werkgroep is inmiddels vier keer bij

elkaar geweest. In deze werkgroep zitten:

- vertegenwoordigers van de bewoners

van de betrokken straten;

- de gemeente;

- een vertegenwoordiging van het wijkcomité.

Er vinden stevige discussies plaats en deze

helpen om de plannen scherper te krijgen.

Concept parkeerplan

De gemeente heeft een concept parkeerplan

bijna in de afrondende fase, hierin zijn

de opmerkingen en aandachtspunten van

de werkgroep meegenomen. Omdat de

werkgroep uiteraard niet iedereen kan

vertegenwoordigen en onvoldoende

representatief is, zal het concept plan aan

de betrokken bewoners worden voorgelegd

om te kijken of er voldoende draagvlak

bestaat voor de voorgestelde maatregelen.

Stemming

In september of oktober vindt er een

bewoners bijeenkomst plaats waarin de

gemeente het concept plan toelicht en waar

uiteraard vragen kunnen worden gesteld.

Daarna vindt er een stemming plaats, via het

internet, zodat een ieder zijn of haar menig

kan geven. Voor bewoners die dat willen kan

er hulp komen bij het digitaal invullen van de

stemming. Hoe dit allemaal zal plaatsvinden

maken we nog bekend. De resultaten van de

stemming gaan met het concept plan ter

vaststelling naar het college van burgemeester

en wethouders. Daarna is er nog 6 weken

gelegenheid voor de officiële inspraak. Dan

volgt de definitieve vaststelling van het plan

in het inspraakverslag door het college van

B&W. En dan zijn we er nog niet, er moet dan

nog een invoeringsplan komen.

Samenvattend

De komende maanden zijn er veel activiteiten

gepland. Bewoners kunnen op verschillende

momenten hun zegje doen over het

concept parkeerplan. Wanneer uiteindelijk

de invoering zal plaatsvinden is nu nog niet

precies te zeggen.

We houden u op de hoogte via de Helperbel

en de website van het wijkcomité www.

wijkhelpman.nl

Meer informatie:

Meldingen en klachten: www.gemeente.

groningen.nl/meldingen-en-klachten

Specifiek over parkeren: verkeer@groningen.nl

App:MeldStad

Algemeen telefoonnummer gemeente

Groningen: 14050

6


Algemene Ledenvergadering

Wijkcomité Helpman

ALV op 9 november 2016 om 20.00 uur in

Speeltuingebouw De Helpen, Groenesteinlaan 16

Als spreker is de heer Anne-Krijn Piersma, stadsdeelbeheerder Zuid, aanwezig.

De donateurs ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Helperbel nr. 3, september 2016

7


VANDAAG

Pff, vakantie voorbij, kinderen

naar school, weer aan het werk..

13.07

Ik kom weer helemaal in mijn ritme

door het Curves Concours! Doe je ook

met me mee? Kom nu naar Curves

Groningen en probeer het 1 week

gratis! PC Hooftlaan 2 b, of bel ze op

050 5250067

13.09

30 MINUTEN FITNESS VOOR VROUWEN

30 MINUTEN FITNESS

VOOR VROUWEN

Ieder haar eigen Curves: dat geldt ook voor jou!

In slechts 30 minuten bieden wij een volledige workout

met cardio- en krachttraining. Curves is speciaal ontwikkeld

voor vrouwen en onze coaches staan altijd voor je klaar.

WIL JIJ OOK WEER IN JE RITME KOMEN

NA DE VAKANTIE?

Kom langs bij een Curves club bij jou in de buurt om te kijken

wat Curves voor jou kan betekenen. Meer informatie over de

actie en aanmelden kan op www.curves.nl/actie

Ik ben 25 kilo lichter. Ik ben

vrolijker, gezonder en ik slaap beter.

In september ga ik de halve

marathon van Den Haag lopen.

30 MINUTEN FITNESS

VOOR VROUWEN

WWW.CURVES.NL

/CURVESHOLLAND

Curves Groningen

PC Hooftlaan 2 b

Tel: 050 5250067

8


Activiteiten in de wijk

Forensisch Psychiatrisch Centrum

Dr. S. van Mesdag bezoeken?

Op zaterdag 29 oktober 2016 is het voor

buurtbewoners mogelijk Forensisch

Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te

bezoeken.

Tijdens het bezoek geven we u informatie

over het reilen en zeilen binnen de Mesdag,

krijgt u een rondleiding en wordt u in de

gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Kortom: u krijgt een beter beeld van de

gang van zaken aan de andere kant van de

muren.

Het bezoek is gepland van 9.00u tot 12.00u.

De minimumleeftijd is 18 jaar en er kunnen

maximaal 40 mensen deelnemen aan het

bezoek.

Geïnteresseerd?

Dan kunt u zich t/m zondag 16 oktober

aanmelden via de mail:

info@fpcvanmesdag.nl

Van tevoren laten wij u weten of u al dan

niet kunt deelnemen aan het bezoek.

Mocht u meer mensen tegelijkertijd

aanmelden, dan ook graag deze namen

vermelden.

Meer informatie over FPC Dr. S. van Mesdag

vindt u op: www.vanmesdag.nl

Helperbel nr. 3, september 2016 9


Verkeersprojecten Helpman

Het is vakantie en dus komkommertijd.

Veel is er niet gebeurd, toch even een

update van een aantal verkeersprojecten

die in onze wijk Helpman spelen.

Fietspad Helperzoom

Workshop

Op 7 juni heeft er een workshop in de

Helpen plaatsgevonden met 18 van de

26 wijkbewoners die op de inloopavond van

10 mei hadden aangegeven geïnte resseerd

te zijn in deelname aan de participatiegroep.

Mooi participatieproces en fijn dat de

bewoners zich opgegeven hebben. Helaas

was het wijkcomité door miscommunicatie

niet uitgenodigd, maar bij het vervolgtraject

zeker wel is ons verzekerd.

Wat is er op 7 juni besproken?

De verkeerskundige en de

stedenbouwkundige van de gemeente

hielden een introductie. Daarna werden de

aanwezigen in drie groepen verdeeld. Elke

groep besprak een mogelijke variant van

het deel hoek Helperzoom-Goeman

Borgesiuslaan. De 3 varianten waren:

1. Vrij liggend fietspad in 2 richtingen aan

de westzijde van de Helperzoom (met

enkele sub varianten);

2. Vrij liggend fietspad in 2 richtingen aan

de oostzijde van de Helperzoom (met

enkele sub varianten);

3. Vrij liggend fietspad aan weerszijden

van de Helperzoom

Van elke variant zijn de voor- en nadelen

besproken, gepresenteerd en genoteerd.

Het is een ingewikkeld proces waarbij

rekening gehouden moet worden met (on)

mogelijkheden zoals o.a. geld, technisch,

omgeving, groen en ecologie voor de

diverse onderdelen. De resultaten zullen na

de zomervakantie in een tweede

participatiebijeenkomst besproken worden.

De datum is nog niet vastgesteld.

Planning

De huidige planning is dat het fietspad eind

2017 in gebruik zal worden genomen, met

mogelijk een uitloop naar begin 2018.

Informatiebord

Door een wijkbewoner werden we

geattendeerd op een geplaatst

informatiebord in het kader van Groningen

Fietsstad op de hoek Helperzoom/

Euroborgstationstunnel, waarbij een foto

geplaatst stond met een 2 richtingen

fietspad voor de Helperzoom. Het leek al

vastgesteld! Daarop hebben we contact

opgenomen met de projectleider. Ons is

verzekerd dat er nog niets vaststaat en het

bord is snel verwijderd.

Fietspad Saaksumborg

Voor het trajectdeel Saaksumborg geldt dat

daar een eigen bewonersgroep voor

optreedt die hun eigen belangen

behartigen. Wel houden we elkaar op de

hoogte indien nodig.

10


Tekst: Ada de Jager

Foto: www.aanpakringzuid.nl

Nieuws van het wijkcomité

telefonisch als per mail. Het is prettig dat de

bewoners van Helpman zo betrokken zijn en

ons daar over informeren.

Oude en nieuwe situatie kruising Helperzoom-

Goeman Borgesiuslaan

In juli heeft de gemeente met de

‘afvaardiging Saaksumborg’ overlegd om de

verschillende varianten ter hoogte van

Saaksumborg te bespreken (door

Saaksumborg of er omheen via min of meer

de oude route, maar dan geoptimaliseerd).

Zodra deze discussie is afgerond begint de

volgende participatiefase, en die gaat dan

over hoe de route eruitziet, verbeteringen

ten opzichte van de schetsvarianten etc..

Deze fase start met een inloopavond. De

datum van deze avond staat nog niet vast,

maar zal naar verwachting eind september

plaatsvinden. Op die avond wordt de

omwonenden gevraagd inbreng te geven

op de plannen.

30 km Helpman

Het had wat voeten in aarde zo vlak voor de

vakantie. De veranderende verkeerssituaties

en de diverse aanpassingen zorgden voor

reuring en overlast in de wijk. Er kwamen

diverse verontruste berichten bij ons, zowel

De meeste zorgen gingen over het gemis

aan aanpassingen voor rollators,

gehandicapten en kinderwagens. Contact

met de gemeente leverde op dat deze

aanpassingen niet tegelijk met het maken

van de nieuwe hoeken (de zgn. oortjes) in de

straat meegenomen konden worden. De

aanpassingen zouden later plaats vinden.

Gelukkig hoefden we niet lang te wachten,

op een redelijk korte termijn werden deze

aanpassingen gerealiseerd.

Voor de fietsers op de kruising Helperzoom-

Goeman Borgesiuslaan is er een

verbetering. Het verkeer uit die laan moet

voorrang geven aan de fietsers! Veiliger dus.

De meeste aanpassingen hebben

plaatsgevonden, de werkzaamheden met

hun overlast zijn voorbij en de wijk heeft

kunnen wennen aan de nieuwe opzet en

maatregelen. Mocht u nog tegen zaken

aanlopen waar u niet tevreden over bent

dan kunt u dat melden bij de gemeente via

email verkeer@groningen.nl.

Bij de realisatie van de Helperzoomtunnel

komend jaar zal het laatste deel van de

30 km aanpassingen plaatsvinden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte en een

vinger aan de pols.

Helperbel nr. 3, september 2016

11


Tekst: Anneke Spriensma van Zinnzorg

Activiteiten in de wijk

Publieksactie

Brandweer Groningen:

bloemschikken met

bewoners van ZINN

locatie De Brink

De bewoners van De Brink waren donderdagochtend

3 augustus het middelpunt van

de publieksactie van Brandweer Groningen.

Brandweer Groningen bood zich vrijwillig

aan om met de bewoners te bloemschikken.

Met deze actie vragen zij, net als vele andere

korpsen in het land, aandacht voor hun

AOW en pensioen. Dit kwam de bewoners

niet zo slecht uit. Zij genoten volop van het

gezelschap en de aandacht. Er werden

grapjes gemaakt, diverse gesprekken

gevoerd en ondertussen ontstonden er

zomerse bloemstukjes. Alle bewoners

werden na afloop door het gezelschap weer

terug naar de (huis)kamer gebracht.

Buurtzorg organiseert

informatiemiddag over

Zelfredzaamheid

Komt u ook??

Buurtzorg Helpman organiseert komende

herfst een informatiemiddag met als doel

de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

Een fysiotherapeut, een ergotherapeut

en hulpmiddelenleverancier Vegro zullen

samen met Buurtzorg informatie geven

over hulpmiddelen en het juiste gebruik van

rollators. Een medewerkster van Humanitas

zal specifieke informatie geven voor

mantelzorgers.

De middag zal plaatsvinden op

13 oktober 2016

14.00 tot 16.30 uur

U bent welkom vanaf 13.15 u.

Multifunctioneel Centrum, PC Hooftlaan 1

Bezoek aan de middag is gratis.

Voor informatie en om u op te geven kunt u

bellen met: Buurtzorg Helpman tel.:06

12689980. Wilt u zich opgeven vóór 30

september?

We hopen u te kunnen verwelkomen!

Buurtzorg Helpman

12


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Helperbel nr. 3, september 2016

13


Column

STAP VOOR STAP ONTSPANNEN WAARNEMEN

Net voor de zomer begon het bij me te kriebelen: de Vier Mijl! Het zweet sloeg me uit. En

ik had nog geen meter gerend! Manmoedig - in een vlaag van verstandsverbijstering en

zelfoverschatting dus - had ik me in het voorjaar ingeschreven voor die heroïsche loop over

6.437 meter.

De nodige lycra had ik al aangeschaft voor deze lokale dag der productieve zelfkastijding:

strakke broek, strak shirt, strakke sokken en uiteraard een paar in de windtunnel ontworpen

plastic schoenen. Alleen: ik wilde het maar niet aantrekken, laat staan me ermee in de

openbare ruimte begeven. Maar naarmate die zondag in oktober dichterbij kwam, besefte

ik dat er iets moest gebeuren, wou ik niet ten overstaan van familie, vrienden, collega’s,

buren en die andere, vele duizenden toeschouwers een modderfiguur slaan. Ik hoefde niet

14


Tekst en foto: Hero Helpman

Mensen in de wijk

per se te winnen, dat zou me toch niet lukken tussen al die atletische halfgoden die

weerstandloos over het asfalt lijken te rollen. Maar ik wou wel lopen met opgeheven hoofd,

schijnbaar zonder moeite, en met genoeg energie en ontspanning om vriendelijk op de

aansporingen van bekenden langs het tracé te reageren. Bovendien wou ik ook niet als een

bijna-dood-ervaring over de finish komen, wat daar dan ook nog eens voor de eeuwigheid

zou worden vastgelegd op internet met een computergestuurde camera. Het moest geen

lijdensweg worden. Integendeel: ik had me dit ook voorgenomen om mijn levensstijl

drastisch om te gooien. Want zo kon het niet langer, steeds maar heerlijk in mijn vrije tijd

ontspannen op de bank liggen en genieten van een goed boek met een goed glas: dat kon

niet goed zijn!

Het gebeurde dan uiteindelijk op een mooie zomerse ochtend. De wekker meldde zich om

halfzeven. Zo vroeg zou niemand op straat mijn eerst pogingen tot sneller dan gewoon

lopen zien of mijn piepende ademhaling horen. Misvatting. Zo gauw ik via de Verlengde

Hereweg en de Helperbrink op de Helperzoom hobbelde, ontwaarde ik steeds meer

lotgenoten. Lang, kort, dik, dun, jong oud, blank, bruin, snel, langzaam, rechtop, gekromd.

Kortom: alles en iedereen leek te bewegen in plastic! En: niemand bekeek mijn amechtige

gestrompel afkeurend. Het leek of ik direct was geaccepteerd en opgenomen in de grote

lopersfamilie! Bemoedigend werd ik toegeknikt of enthousiast gegroet. Na twee maanden

had ik met behulp van enkele trainingsschema’s en dankzij mijn inspirerende medelopers

een zeer redelijke conditie opgebouwd. Fluitend rende ik een paar keer per week zeven

kilometer door en rond de wijk, via wisselende routes. Naarmate mijn conditie toenam,

kreeg ik tijdens het lopen langs die wisselende parcours steeds meer oog voor mijn

omgeving. Vooral in alle vroegte en in alle rust openbaarde zich de veelzijdigheid van

Helpman en omgeving. Ik kwam ogen te kort: de variatie en gedetailleerdheid van de

bebouwde omgeving en van het overvloedige groen, met verrassende dieren, de

ruimtelijkheid en stilte voordat de verkeersstromen echt op gang komen! Ik beleefde mijn

leefomgeving, waar ik nu al zeker zestien jaar woon, als iets nieuws.

De dag van de Vier Mijl zelf kwam daarna als een relatieve teleurstelling! Ondanks mijn

goede conditie, kon ik op het overvolle parcours niet lekker lopen, laat staan volop genieten

van mijn omgeving. Ik lette vooral op de hakken van de lopers voor mij. En: het was in een

flits voorbij! Weliswaar zette ik toch een redelijke tijd neer en genoot ook wel van het

feestgedruis, maar ik besloot direct wat ik voortaan zou gaan doen: gewoon lekker

ontspannen wandelen en waarnemen in mijn heerlijk veelzijdige wijk! Stap voor stap,

zonder stappenteller.”

Helperbel nr. 3, september 2016

15


Activiteiten in de wijk

Tussenstand / Herhaling oproep

Promotieonderzoek

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige Helperbel, doe ik samen met TU Delft/ Hanzehogeschool

Groningen, promotieonderzoek naar de wijze waarop eenpersoonshuishoudens van

hun huis een thuis maken: Hoe richten ze hun huis in? Hoe gebruiken ze hun huis? zijn

daarbij belangrijke vragen.

Op mijn vorige oproep voor respondenten, heb ik enthousiaste en bruikbare reacties

ontvangen van 12 vrouwen en 4 mannen. En terwijl u dit berichtje leest, hebben de eerste

interviews al plaatsgevonden, met eerste, interessante uitkomsten.

Voor het onderdeel interviewen stadsbewoners, ben ik nog op zoek naar mannelijke

respondenten. Vandaar deze herhaalde oproep:

• Vormt u een eenpersoonshuishouden en is uw woning/ appartement uw eigendom?

• Bent u (ongeveer) tussen de 28 en 62 jaar?

• Vind u het leuk en interessant om een keer mee te doen aan een wetenschappelijk

onderzoek?

Stuurt u dan vóór 1 november 2016 een mailtje met uw volledige naam, adres en telefoonnummer

naar: j.m.terlaak.poot@pl.hanze.nl

Uw gegevens en vragen worden vertrouwelijk behandeld en u krijgt altijd een reactie.

16


Service

Bibliotheek locatie de Wijert is verhuisd naar

tijdelijke locatie!

Groninger Forum, locatie De Wijert is vanwege de nieuwbouw aan de Van Iddekingeweg

183 verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan 100. De opening

van de nieuwbouw aan de Van Iddekingeweg staat gepland voor december 2017.

Kinderboekenweek: voor altijd jong!

De Kinderboekenweek 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober.

De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Dolf Verroen. Floor Rieder maakt het Prentenboek

van de Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal tijdens de Kinderboekenweek

onder het motto: voor altijd jong! Het Groninger Forum organiseert net als andere

jaren een aantal toffe activiteiten in de Kinderboekenweek.

Groninger Forum | Alle locaties

Woensdag 5 t/m zondag 12 oktober

Houd www.groningerforum.nl in de gaten voor programma-informatie!

Leesclub makkelijk lezen de Wijert

Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met

lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft met lezen, maar

er wel graag beter in wil worden is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de deelnemers

krijgen een boek cadeau.

Groninger Forum | Locatie De Wijert

Van Ketwich Verschuurlaan 100

Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur | Gratis entree

Helperbel nr. 3, september 2016 17


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

18


Tekst en foto: Marjan van den Bosch

Mensen in de wijk

Zwemjuf neemt afscheid van het Helperbad

De zwemmers van het Helperbad zullen

na de zomervakantie een bekend gezicht

moeten missen. Begin juli gaf zwemjuf Ida

Steenhuis namelijk haar laatste zwemles in

Helpman.

Schoolzwemmen, zwangerschapszwemmen,

aquajoggen, aquavaria, zwemlessen

voor kinderen en volwassenen: al deze

soorten zwemlessen heeft Ida de afgelopen

10 jaar in het Helperbad gegeven. Haar

duidelijke aanwijzingen, nuchtere aanpak

en luide schaterlach zullen door veel

zwemmers straks zeker gemist worden.

Ida stopt overigens niet als zwemjuf

(officieel: all round medewerker Sport bij de

Gemeente Groningen), maar ze gaat na de

zomer in Zwembad Kardinge werken.

Helpenaren die graag zwemlessen bij Ida

willen blijven volgen, kunnen zich daar

eventueel melden. Ida zal bovendien

waarschijnlijk zomers af en toe in de

Papiermolen worden ingezet, dus de

contacten met Helpman worden niet

helemaal verbroken.

Helperbel nr. 3, september 2016 19


Service

Bewonersorganisatie Platform De Wijert

Sinds begin

2015 is in de

wijk De Wijert

Platform De

Wijert actief. Het platform is gestart door

bewoners met als doel communicatie en

informatie voor en door bewoners van de

wijk en zorgen voor verbinding in de wijk.

Dit is vormgegeven door het opzetten van

een onafhankelijke wijkkrant en een

interactieve website. Sinds de oprichting

heeft de gemeente Groningen het Platform

de vrijheid en ruimte gegeven zich te

ontwikkelen en draagvlak te creëren.

Hierbij werd het platform gefaciliteerd door

het Gebiedsteam Zuid van de Gemeente

Groningen.

Inmiddels heeft Platform De Wijert

bewezen meer dan voldoende draagvlak te

hebben en heeft het vertrouwen van de

bewoners en de gemeente gekregen om als

zelfstandige bewonersorganisatie te gaan

fungeren. Dit betekent dat de stichting

Platform De Wijert de officiële en erkende

bewonersorganisatie is voor de wijk De

Wijert.

Belangstellenden mogen zich aanmelden

om deel te nemen aan openbare vergaderingen.

Voor wijkbewoners die een bestuursfunctie

ambiëren binnen het

platform, is er ruimte om zich aan te

melden via info@wijert.nl . Voor meer

informatie kan de website geraadpleegd

worden: www.wijert.nl

Platform De Wijert is erg verheugd zich nu

als erkende bewonersorganisatie te kunnen

manifesteren en hierdoor nog meer te

kunnen betekenen voor de wijk. Het

platform heeft zich gevestigd in het MFC De

Wijert/Helpman.

Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het

Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte.

De collecte is de belangrijkste

bron van inkomsten voor het Nationaal MS

Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn

volkomen afhankelijk van donaties en

giften. Door de collecte kunnen we ons

werk blijven doen en investeren in innovatieve

onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te

maken, zijn we op zoek naar nieuwe

collectanten en coördinatoren. Een avondje

collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou

je van regelen en organiseren en heb je

ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de

slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website voor meer informatie en

meld je snel aan. Samen maken we ons

sterk tegen MS!

20 20


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 3, september 2016

21


Tekst en foto’s: Marjan van den Bosch

VEEL LEUKS EN LEKKERS BIJ BIJ MO FOOD EN LIFESTYLE

Per 1 juli hebben Monique en Leo den Hamer aan de Verlengde Hereweg hun nieuwe

winkel Bij Mo Food en Lifestyle geopend. Wie de zebra oversteekt vanaf het Helperplein

loopt er bijna recht op af. Een leuke aanwinst voor alle mensen in Helpman die dol zijn op

woonspulletjes, sieraden en lekkernijen.

Uitdaging

De zaak van Monique en Leo was voorheen gevestigd in Eelde, tegenover het museum. Toen

ze aan een nieuwe uitdaging toe waren en graag meer richting de stad wilden, kwam het

huidige pand in beeld. Ze kwamen tot overeenstemming met de verhuurder, omdat de

voorkeur uitging naar een zaak die een goede aanvulling op het winkelbestand van

Helpman zou vormen.

Twee delen

Bij binnenkomst valt meteen op dat de winkel eigenlijk uit twee delen bestaat. In de

grootste ruimte met de mooie grote toonbank ligt het accent op de lifestyle-producten.

Hier zijn onder voornamelijk sieraden, tassen en woonaccessoires te vinden. Ook de trendy

meubels in deze ruimte zijn te koop.

22


Werken in de wijk

In de aangrenzende ruimte is het food-gedeelte. Daar staat het gezellig vol met allerlei

delicatessen. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen: bier van brouwerij Maallust

in Veenhuizen, worstjes van Brandt&Levie, wijnen van Paul Mas, appeltaartmixen van

Granny’s en speciaal voor Monique en Leo geproduceerde mosterd van Abraham’s Mosterdmakerij

in Eenrum. Daarnaast zijn er nog diverse biologische vruchtensappen en jams die

worden geïmporteerd door Mont Blanc Foods, de groothandel die Monique en Leo naast de

winkel nog runnen. Mochten klanten door de aanlokkelijke presentatie van al dit lekkers en

de enthousiaste toelichting van het personeel nog niet voldoende overtuigd zijn, dan

bestaat ook nog de mogelijkheid om even voor te proeven.

Extra

Het bevalt Monique en haar medewerkers

heel goed in Helpman, het is vanaf het

begin meteen plezierig druk in de winkel

geweest. Monique merkt op dat het publiek

wat ‘stadser’ is dan in Eelde, in die zin dat

het klantenbestand wat gevarieerder is. Ze

wil tot slot graag even speciaal onder de

aandacht brengen dat je voor mooie,

feestelijk ingepakte, cadeautjes en kerstpakketten

op maat ook bij Bij Mo Food en

Lifestyle terecht kunt. U hoeft met wat

grotere cadeaus en pakketten bovendien

niet zelf te sjouwen, want (gratis) bezorgen

behoort tot de mogelijkheden.

Zie ook: www.bij-mo-lifestyle.nl

Helperbel nr. 3, september 2016

23


drijf

n:

es,

nz.

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

drijf

963

Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

24


Activiteiten in de wijk

STERREBOS LIVE! in de muziekkoepel Sterrebos

Na sfeervolle concerten in juni en juli stonden zondag 14 augustus tijdens het vierde

Sterrebosconcert ‘The New Orleans House Band’ en ‘The Daves of Our Lives’ op het podium.

De belangstelling voor dit concert was erg groot. In het zonnetje gingen als vanzelf de

beentjes van de vloer. Bewoners van Helpman en de omliggende wijken beleefden een

fantastische, swingende middag. Op 11 september is het concertseizoen met blues van de

‘Bluesdiggers’ en tranentrekkers van ‘Klein Verdriet’ afgesloten.

Ook dit jaar werd op initiatief van Bert Katerberg, Dichters in het Donker georganiseerd. Op

17 augustus brachten zeventien dichters hun werk ten gehore in een sfeervol verlicht

Sterrebos. Een breed palet aan stijlen passeerde die avond. De een verstild, de ander

verheven of luid en uitbundig. De ruim 180 bezoekers genoten.

De concerten zijn mogelijk dankzij de financiële bijdragen van het Wijkcomité Helpman en

de bewonersorganisaties van de Herewegbuurt en de Oosterpoort. Ditzelfde geldt voor

Dichters in het Donker waaraan het wijkcomité Helpman een extra bijdrage gaf en Poiesz

en Henri Bloem een duit in het zakje deden. Hartelijk dank hiervoor.

Een prachtig concertseizoen is voorbij, nu rest de winterstop. Tot volgend jaar.

Het Sterreboscomité,

Bert Katerberg, Liesbeth Fransen, Alberdina v.d. Graaf en Henk Hindriks

Helperbel nr. 3, september 2016

25


Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

26


Foto: Rietje Beeren

Werken in de wijk

WIELINGA VOOR VAKWERK

Ondanks alle bouwmarkten in Groningen waaronder de opening van de megabouwmarkt

Bauhaus heeft Wielinga voor Vakwerk aan de Verlengde Hereweg in de Groninger wijk

Helpman het aangedurfd om z’n winkeloppervlak met maar liefst 30% te vergroten.

De doe-het-zelfwinkel die al sinds 1957 gevestigd is aan de Verlengde Hereweg en bij vele

Helpenaren bekend is onder de naam Pijpker verkoopt alles Deze voor keer de een doe-het-zelver, bijdrage van van

gereedschap tot losse ijzerwaren en van een knelkoppelingetje Lambert tot Spaanenburg. snoer de meter. De foto is

genomen in Lund (Zweden). Aan

De uitbreiding heeft als gevolg dat het assortiment is uitgebreid de rechterkant met diverse is het nieuwe winkelcentrum

douchegordijn NovaLund te stangen zien, dit en

producten zoals stofzuigerzakken en stofzuiger accessoires,

werkschoeisel. En op termijn zullen daar nog meer artikelen centrum bij komen is tot waar stand de gekomen klanten

behoefte aan hebben.

door een Nederlandse investering.

Kortom in het bouwmarktgeweld neemt Wielinga voor Vakwerk in Helpman een speciale

plek in voor de doe-het-zelver uit voornamelijk Groningen Zuid.

Helperbel nr. 3, september 2016

27


Tekst: Elise de Waal

Foto: Giovanni Mafrici

Mensen in de wijk

uit het oog, op het hoofd

28

“Voor ik hoedenmaker was, was ik opticien in Groningen. Ik ben geboren op het Zuiderdiep

en heb van mijn negentiende tot achtentwintigste in ‘de Helpman’ gewoond.” Peter de

Vries is 55 jaar oud en bezit momenteel zijn eigen hoeden- en akoestische panelenwinkel

in Hamburg. “Het voordeel van Groningen is dat alles lekker centraal ligt en het er

gezelliger is, maar ik vind het leuk om in Hamburg te werken, vanwege het internationale

karakter. ”

Naast zijn werk als opticien, was De Vries in dienst bij het Rode Kruis. “Vroeger zat ik veel in

mijn eigen wereldje. Mijn hobby’s waren voetbal en ik speelde graag in jazz bandjes.” Hij

blikt terug op de jazz beleving in Groningen uit de jaren’80. “Ik speelde toen elke dag

saxofoon. Ook zat ik met veel bekende jazz figuren in een band. We hielden eindeloze

sessies.”

De Vries bezoekt nog graag zijn familie en is eens in de 8 weken weer in Groningen. “Vaak

mis ik Groningen nog, maar voor mij is 300 kilometer niet erg als je er echt gewaardeerd

wordt om je vak.” Het ondernemerschap heeft hij niet van een vreemde. In Rotterdam

woonden zijn oom en tante met een eigen drogisterij.

‘Green cycles’

Enthousiast vertelt hij het verhaal van zijn zaak. “6 juni 1989 was de dag dat ik mijn eigen

hoedenmanufactuur opende. Ik werk altijd graag met verschillende materialen. Ik heb nog

nooit iets weggegooid.” Duurzaamheid is een belangrijk aspect in het beroep van De Vries.

Hij zet zich in voor duurzame, maar betaalbare producten, en hoopt dat andere onderne-


Mensen in de wijk

mers dat in de toekomst ook meer gaan

doen. Dit doet hij door middel van projecten.

Zo heeft hij meegedaan aan een project

over het duurzaam gebruik van vilt. Het

heette ‘Green cycles’ en was onderdeel van

de Hochschule für Angewandte Wissenschaften

(HAW).

Relaxed laat hij zijn arm leunen op de tafel.

“Ik verkoop mijn hoeden voor ongeveer €15

in de basisvorm en €30 tot €50 met

decoratie. De maten variëren van 50 -67 cm.”

De klantenkring van de Vries bestaat uit

muzikanten en theatermensen. “Grappig

verhaal, mijn vriendin wilde ook een door

mij ontworpen hoed. Dat deed ik voor haar

en sindsdien doet zij mijn boekhouding,

maar de meest bijzondere hoed die ik ooit

heb gemaakt was voor het nichtje van de

huidige koning.” Deze ontwierp hij voor de

bruiloft van Willem-Alexander en Maxima.

“Mijn hartje ging sneller kloppen toen ik haar zag, ze is erg leuk.”

Elke hoed heeft zijn prijs

Volgens De Vries moet je altijd bijzonder blijven als onderneming. Hier is persoonlijk

contact en individueel werk heel belangrijk. “Ik heb altijd wel ideeën, desnoods schaf ik er

nog een machine voor aan.” Hij neemt een slok van zijn bier.

“Alles wat ik maak heeft een rode draad.” Dit blijkt al uit de prijzen die De Vries gewonnen

heeft. Aan de muur hangen vijf prijzen: de staatsprijs voor kunstnijverheid, de vormgevingprijs,

de Red Dot award, de Carl Dietzerprijs en de award voor duurzaamheid.

De prijzen zijn leuk, maar de klanten natuurlijk het belangrijkst. “In Groningen gaven ze me

toen nog geen vijf gulden voor een hoed. Als ik niet naar Hamburg was gegaan, stond ik nu

nog in een brillenzaak met een papegaai op mijn schouder”. Hij grijnst. “Je had er wel altijd

van die leuke, gekke mensen.” In de Groningse Herestraat had je allemaal mooie hoedenzaken,

maar die gingen failliet. Dat vond De Vries heel jammer. “Ik ben dol op het handwerk,

ondanks dat ik zelf nooit een hoed heb gedragen. Ik ben eigenlijk in de branche gerold,

ironisch genoeg. Het is echt prachtig werk. Ik heb ook nooit spijt gehad van mijn beslissing.”

Helperbel nr. 3, september 20162015 29


Tekst: Jolanda de Bree

Werken in de wijk

Rots en Water weerbaarheidstraining voor

kinderen en jong-volwassenen

Mijn naam is Jolanda de Bree, en ik ben

gecertificeerd Rots en Watertrainer. Ik

woon in de wijk Klein Martijn Groningen

en mijn passie is om kinderen en jong

volwassenen te begeleiden om van staan

naar stevig staan te groeien en van stevig

staan naar sterk staan te groeien. Dit geeft

je als persoon naast zelfvertrouwen kracht

en balans in je leven! Weten wie je bent,

weerbaar te zijn en bewust te zijn van waar

jouw kracht en jouw kwaliteiten liggen.

Rots en Water programma

Hiervoor gebruik ik het Rots en Water

programma. Dit is een psychofysieke

training , wat inhoudt dat startend vanuit

een fysieke invalshoek, mentale en sociale

vaardigheden worden aangereikt en

verworven. Actie (spel, spelen en simpele

zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld

door momenten van zelfreflectie en (kring)

gesprekken. In het actieve gedeelte van de

training ligt de aandacht vooral op het

behouden van de focus, balans en lichaamshouding.

Weerbaarheid en solidariteit, rots

en water, worden in balans gepresenteerd

en getraind.

NLP technieken

Om te ontdekken hoe en waarom jij de

dingen doet die je doet en hoe je deze kunt

veranderen passen we samen de technieken

van NLP toe. NLP staat voor Neuro Linguistisch

Programmeren.

Hoe reageer jij op dat wat je waarneemt en

hoe zou je dat effectiever of anders kunnen

doen. Als je NLP toepast, word je je bewust

van je waarnemingen, gedachtepatronen en

Fysiotherapeut gedrag. Hierdoor Rienk zou Koeneman je waar nodig

blijvende veranderingen in je communicatie

en gedrag kunnen maken. In onze communicatie

hebben we vaak niet door dat we

door onze manier van communicatie

anderen kwetsen, of een verzoek kan

overkomen als een eis. Communiceren gaat

niet alleen over hoe we ons uitdrukken

maar ook over hoe we beter kunnen

luisteren.

30


Werken in de wijk

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren,

en jij begint me adviezen te geven,

dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,

en jij begint me te vertellen

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik

het voel,

dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,

en jij denkt dat je iets moet doen

om mijn problemen op te lossen,

dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat

ook mag lijken.

Dus alsjeblieft luister alleen maar naar me

en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even.

En ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou

zal luisteren.

Kwaliteiten

Wat zijn jouw kwaliteiten? Om dit te

ontdekken werken we met het kwaliteitenspel,

wat zijn je kwaliteiten en welke

valkuilen horen daarbij. Door bewust te

worden van je eigen kwaliteiten en daarbij

ook je valkuilen is het mogelijk om op een

andere manier te reageren in bepaalde

situaties. Vaak hebben we kwaliteiten in ons

waar we ons niet bewust van zijn, dit te

ontdekken draagt positief bij aan het

zelfvertrouwen.

Training

De invulling van de training is voor een

ieder verschillend, immers ieder mens is

uniek. In een eerste gesprek zal hierop

ingegaan worden, dit gesprek is vrijblijvend.

In dit gesprek zal de invulling en de duur

van de training besproken worden evenals

de kosten. De training kan individueel

gegeven worden of in kleine groepen van

ongeveer 8 personen.

U kunt via de mail contact met mij opnemen;

jolandadebree@yahoo.com of telefonisch;

06-82183630.

Website: www.ikbenikcoaching.nl.

Helperbel nr. 3, september 2016

31


32


Service

Volleybal senioren

Dit is een oproep voor de senioren in onze wijk, zowel

vrouwen als mannen, om op onderdagmorgen te komen

kijken naar een groep 50-plussers die, in het kader van

meer bewegen voor ouderen, na een korte “warming up”

een partijtje volleybal spelen in de sporthal De Wijert

Vondellaan 7 en wel van september t/m april het jaar

erop. We noemen het volleybal, maar doen het wel met

een zachte rubberen bal en aangepaste regels. We zijn

wekelijks een uur actief bezig. De leiding is in handen van

een gepensioneerde gymleraar. Doorgaans hebben we

veel plezier en tot slot drinken we dan gezamenlijk nog

een kopje koffie of thee. De zaalhuur wordt hoofdelijk

omgeslagen en bedraagt ongeveer € 80,- tot € 90,- voor

het hele seizoen. Na de vakantie starten we weer in de 3de

week van september en gaan dan door tot/en met april

het jaar er op.

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw T. Jaarsma, telefoon

050-526190.

Kledinginzameling voor voedselbank

Wekelijks op vrijdag (niet in juli/augustus en kerstvakantie)

van 16:00 tot 18:00 uur

MFC De Wijert

Helperbel nr. nr. 3, september 1, maart 2016 2016 33


Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

34


Tekst en foto: Gerda Bosma

Mensen in de wijk

Met de Helperbel in de hand op een vakantiefoto! Dat verzoek kreeg ik van de redactie

van de Helperbel. De foto is gemaakt bij het Prado in Madrid. Wij hadden de Jeroen

Bosch tentoonstelling in Den Bosch gemist, helaas. We zijn met een reisgezelschap naar

Madrid geweest voor Jeroen Bosch in het Prado museum. Jeroen Bosch wordt in Spanje

El Bosco genoemd en is daar net als bij ons “wereldberoemd”. We hadden het geluk al

ver voor de officiële openingstijd op ons dooie gemakje de tentoonstelling te bekijken.

Geweldig. Toen we vertrokken stond er een rij bezoekers zo lang als de Savornin Lohmanlaan

te wachten op toelating. We voelden ons net een koningspaar.

Helperbel nr. 3, september 2016

35


Tekst: Gerry Buitinck

Foto: Gerard Koerts

ENERGIE KRIJGEN VAN JE BUREN?

In Helpman-Oost loopt sinds dit voorjaar een project, waarin de mogelijkheden onderzocht

worden om samen te besparen op (de kosten van) energie. Het initiatief gaat uit van een

groep buurtbewoners, die gebruik maakt van ondersteuning en de deskundigheid vanuit

onder andere Grunneger Power en van Buurkracht.

Paul Dijkstra en Gerard Koerts, die ook ‘wijkambassadeur’ zijn voor Grunneger Power

trekken de kar samen met Titia Scholten en Gerry Buitinck. De bedoeling is om als buurt

gezamenlijk op te trekken bij energiebesparende maatregelen en samen te zoeken naar

mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

Voor energiebesparing kun je denken aan dubbel glas, vloerisolatie, dakisolatie, een HRcombiketel

of spouwmuurisolatie. Wat handig is en hoeveel een specifieke maatregel

oplevert verschilt uiteraard per woning. Een ‘warmtebeeld’ of een EPA (energie prestatie

advies) kan daarbij een advies op maat leveren.

Voor het opwekken van duurzame energie wordt vaak gebruik gemaakt van zonnepanelen

op het eigen dak, maar niet alle woningen zijn daar geschikt voor.

Samen besparen

Op de informatieavond voor bewoners van (een deel van) Helperbrink, Coendersweg en

Brinklaan van begin juni en uit de inventarisatiekaarten die er daarna nog binnenkwamen,

hebben we gemerkt dat er veel interesse is om samen energie te besparen en op te wekken.

In onze buurt is vooral met isolatie nog veel winst te behalen. Zo kun je met

spouwmuurisolatie je energieverbruik wel met zo’n 20% verlagen. We willen ons ook

inzetten voor het opwekken van zonne-energie, bijvoorbeeld op een gezamenlijk zonnedak.

Je kunt dan denken aan een zogenaamde ‘postcoderoos’, waarbij je als buren binnen

dezelfde postcode deelneemt aan collectieve daken.

Hoe meer inwoners er mee doen, hoe meer inkoopvoordeel we kunnen krijgen, en hoe

eerder de investeringskosten terugverdiend zijn. Bovendien is een beter energielabel goed

voor de verkoopwaarde van je woning.

36


Service

Informatie

Buurkracht helpt ons met de acties. Op onze eigen pagina buurkracht.nl/helpman-oost

vind je handige bespaartips en zie je welke maatregelen voor jouw woonsituatie

interessant kunnen zijn. Als je je op deze buurtpagina aanmeldt, blijf je op de hoogte van

alle ontwikkelingen en krijg je bovendien inzage in je eigen energieverbruik.

Om het project voor ons, als vrijwilligers, werkbaar en overzichtelijk te houden richten we

ons nu op de ongeveer 200 woningen van de hierboven genoemde straten. De bewoners

daarvan krijgen ook gerichte informatie in de brievenbus en via hun mail.

Wie meer informatie wil, vragen heeft of in de eigen buurt een soortgelijk initiatief wil

nemen, kan ons bereiken via helpmanduurzaam@gmail.com. Voor deskundige en

vrijblijvende ondersteuning kun je bij buurkracht.nl terecht.

Helperbel nr. 3, september 2016

37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Matty Fransen

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81 INGB 0002666256

Helperbel nr. 3, september 2016

39


Vooruitblik nummer 4:

• De kattenkliniek

• Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

4 november 2016 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines