Helperbel 2016, nummer 1

wijkhelpman

Helperbel 2016, nummer 1

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Kantine Helperzwembad

• Sportcentrum Europapark

• Tai chi in Helpman

2016

1


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Tegeltableau Zinn 4

Nieuws van het wijkcomité

Van de voorzitter 6

Nieuw lid wijkcomité 7

Activiteiten in de wijk

Sterrebos 2016 9

Dementie en het nut van bewegen 12

Kantine Helperzwembad 14

Nieuws van de gemeente

Sportcentrum Europapark 10

Keurmerk voor zeven sportverenigingen 11

Werken in de wijk

Kaashandel Van der Ley 19

Ambachtelijke slagerij Het Herenhuis 25

Bistro Basta 28

Mensen in de wijk

Tai chi in Helpman 22

Lund 33

19

25 28

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 1, maart 2016

3


Foto: Roelof van der Wal

De muur van ZINN

Het tegeltableau van Zinn komt op het

nieuwe gebouw veel beter tot z’n recht.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 1, maart 2016

5


Van de voorzitter

Parkeerdruk omgeving DUO-gebouw

Op onze laatstgehouden Algemene

Ledenvergadering is uitvoerig aandacht

besteed aan de parkeerdruk in de straten

rond het Engelse Kamp. In juni vorig jaar is

een parkeerdrukmeting gehouden. Op dat

moment waren er nog parkeerplekken

beschikbaar achter het Sterrebos. Na de

zomer zijn deze parkeerplekken gesloten,

daarom is de meting herhaald in december.

Op de laatste bestuursvergadering is door

Jeroen Engels en Arjen Terpstra (projectleiders

parkeerbeleid van de gemeente)

verslag gedaan van de parkeerdrukmeting

van december. Er is gesproken over mogelijke

oplossingen. Duidelijk is dat de

parkeerdruk vooral aan de Bachkade en

Wagnersingel, maar ook in andere straten,

erg hoog is.

Afgesproken is dat bewoners tussen het

Engelse Kamp en de Helperbrink door de

projectleiders worden uitgenodigd voor een

bijeenkomst in Speeltuingebouw De

Helpen om mogelijke oplossingen (onder

andere betaald parkeren) te bespreken. Ook

de werkgevers van het DUO-gebouw en het

Harm Buiter-gebouw worden uitgenodigd.

Jeroen Engels wees op het dilemma dat

aanpak op straatniveau vaak leidt tot

verschuiving van het probleem. Het is van

belang dat voor een gekozen oplossing in

een parkeerplan draagvlak is onder de

bewoners. Wordt vervolgd dus.

Fietspad Helperzoom

In het kader van de realisatie van slimme

comfortabele routes voor fietsers – waarvoor

extra gelden van gemeente, provincie

en Rijk beschikbaar zijn – heeft de gemeente

een fietsstrategie ontwikkeld.

Langs de Helperzoom komt een fietspad in

twee richtingen. De bewoners van de

Helperzoom kregen een tekening gepresenteerd

over de plaats van het fietspad aan de

westzijde van de Helperzoom.

De bewoners vinden een fietspad aan de

westzijde onaanvaardbaar omdat er dan

parkeerplekken verdwijnen en omdat ze

onveilige situaties voorzien. Daarom is een

enquête georganiseerd. Daarnaast zijn er

meer dan tweehonderd handtekeningen

verzameld. De handtekeningen zijn

aangeboden tijdens een vergadering van de

commissie verkeer en vervoer van de

Gemeente.

Ondertussen is in een constructief overleg

met de projectleider en ontwerpers van de

Gemeente en leden van ons bestuur

gebleken dat er nog geen keuze is gemaakt.

Het is de bedoeling dat meerdere varianten

worden uitgewerkt. Voor participatie van

belanghebbenden, vooral de direct aanwonenden,

is een apart traject in voorbereiding.

De projectleider hoopt dat rond de zomer

een keuze voorgelegd kan worden aan het

college van B&W. Daarna start het verdere

politieke traject.

Ook dit wordt vervolgd, dus het is nog geen

gelopen race.

6


Nieuws van het wijkcomité

Koningsdag en Sterrebos

Graag besluit ik met vrolijke berichten. Ook

dit jaar wordt er tijdens Koningsdag een

vrijmarkt georganiseerd rondom de

Haydnschool. Ook de komende zomer is er

weer een mooi programma voor de

Sterrebos concerten.

Hieraan wordt verderop in deze Helperbel

aandacht besteed.

Gerda Bosma, voorzitter

Nieuw lid wijkcomité

Het wijkcomité Helpman heeft een nieuw

lid, Matty Fransen. Ze woont bijna een jaar

in Helpman en wil zich graag inzetten voor

de wijk.

Ik heb bijna 25 jaar als communicatie

adviseur en woordvoerder van het college

van B&W van Groningen gewerkt. Nu ik

gestopt ben met mijn arbeidzame leven en

in Groningen ben komen wonen is het voor

mij een interessante uitdaging om als

burger en niet als ambtenaar naar mijn

woonomgeving te kijken.

Het is een goede zaak dat het beleid van de

gemeente er op is gericht om initiatieven

van onderuit te stimuleren, van de mensen

zelf, in een bepaalde straat of buurt. Het is

ook goed dat er een wijkcomité is dat de

belangen van het grotere geheel kan

bewaken. En ik vind daarin een gezonde

participatie en inspraak van burgers erg van

belang. En uiteraard op zo’n moment dat er

ook nog iets te participeren valt. Uiteindelijk

moeten eerst het college en later de

gemeenteraad knopen doorhakken. De

gemeente kan het niet altijd iedereen naar

de zin maken. Dan is het belangrijk dat het

Wijkcomité er is om een oogje in het zeil te

houden en waar nodig stevig aan de bel te

trekken bij de gemeente.

Helperbel nr. 1, maart 2016

7


IK DOE HET VOOR

MIJN CONDITIE

IK DOE HET VOOR

MIJN GEZONDHEID

IK DOE HET VOOR

MIJN FIGUUR

IK DOE HET VOOR

MIJN GEWICHT

30 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT.

SPECIAAL VOOR VROUWEN.

Ieder haar eigen Curves: dat geldt ook voor jou! Ken jij Curves nog niet,

maar ben je wel nieuwsgierig? Kom naar de dichtsbijzijnde Curves Club of

kijk op onze website of Facebook-pagina voor meer informatie.

BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK

OF MELD JE AAN OP

WWW.CURVES.NL

/ CURVESHOLLAND

Curves Groningen | Tel: 050 5250067 | PC Hooftlaan 2 b

8


STERREBOS 2016

Activiteiten in in de wijk

Het Sterreboscomité organiseert elke zomer maandelijks een concert in het Sterrebos. De

concerten worden mogelijk gemaakt door het Wijkcomité Helpman en verder dragen de

buurten Hereweg en Oosterpoort een steentje bij.

Concerten

Vorig jaar hebben we weer sfeervolle en goed bezochte zondagen beleefd. Dat inspireert ons

om ook in 2016 te zorgen voor prachtige concerten. Dit jaar vinden die plaats op de tweede

zondag van de maand, namelijk: 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus en 11 september.

De concerten beginnen om 14.30 uur en duren tot 16.30 uur, uiteraard in de muziekkoepel

in het Sterrebos.

Op dit moment zijn we druk bezig met het vullen van het programma. Meer informatie,

bijvoorbeeld over de groepen die optreden, is binnenkort te vinden op onze facebookpagina

(Sterrebos Live) en op www.wijkhelpman.nl. Ook kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief

waarin elk concert aangekondigd wordt. Aanmelden hiervoor kan via sterrebos01@gmail.com

Dichters in het Donker

Vorig jaar is voor het eerst een extra activiteit georganiseerd: Dichters in het Donker. Dat

was een groot succes, dus dit jaar doen we dat weer en wel op woensdagavond 17 augustus.

Uiteraard ook in de koepel van het Sterrebos.

Graag tot ziens.

Het Sterreboscomité; Liesbeth Fransen, Alberdina van der Graaf, Henk Hindriks, Bert Katerberg

Helperbel nr. 1, maart 2016 9


Venhoeven CS architect sportcentrum Europapark

Gepubliceerd: 3 februari 2016

Transparant en energieneutraal gebouw.

De gemeente Groningen en Noorderpoort

hebben Venhoeven CS uit Amsterdam

geselecteerd als architect voor het nieuw te

bouwen sportcentrum op het Europapark.

Het multifunctionele sportcentrum krijgt

een totale vloeroppervlakte van bijna 5.500

m 2 en zal onder meer bestaan uit een grote

sporthal die is op te splitsen in drie zaaldelen,

een dojo, een dansruimte, een multifunctionele

tussenzaal en een turnzaal met

vaste opstelling. Ook biedt het gebouw

onderdak aan een fitnessruimte, onderwijslokalen

voor het Noorderpoort en horecavoorzieningen.

Het schetsontwerp van Venhoeven CS toont

een transparant gebouw, dat binnen- en

buitenfaciliteiten met elkaar verbindt en

goed past in de omgeving. In lijn met de

duurzaamheidsambities van de gemeente

Groningen en Noorderpoort, zal het gebouw

volledig energieneutraal worden.

De gemeenteraad heeft in december het

krediet voor de investeringskosten van

€ 14,9 miljoen beschikbaar gesteld. De

bouw van het complex zal begin 2017

aanbesteed worden. Daarna start de bouw.

Het is de bedoeling dat het sportcentrum

Europapark met ingang van schooljaar

2018/2019 in gebruik kan worden genomen.

10


Nieuws van de gemeente

Keurmerk voor zeven sportverenigingen

Met ‘Alcoholbewuste Sportkantine’ kan

de jeugd veilig sporten

Op 26 januari 2016 reikte wethouder De

Rook in het Stadhuis het keurmerk ‘Alcoholbewuste

Sportkantine’ uit aan zeven

sportverenigingen uit de gemeente

Groningen.

Met het keurmerk dragen de clubs uit

ervoor te zorgen dat de jeugd veilig kan

sporten zonder in aanraking te komen met

alcoholgebruik of –misbruik. De zeven sportverenigingen

zijn: voetbalverenigingen

Lycurgus en Be Quick 1887, de korfbalclubs

ROG, Nic./Alfa-college en KV Hoogkerk,

Rugby Club Groningen en tennisvereniging

van Starkenborgh.

Sport en alcohol

Wereldwijd drinken Nederlandse jongeren

het meeste alcohol. Veel en vaak drinken is

niet goed voor de conditie. Alcohol en sport

zijn daarom geen goede combinatie. Zeven

sportclubs in de gemeente Groningen

hebben een aantal spelregels bedacht om

het alcoholgebruik onder jongeren in

sportkantines te voorkomen. De afspraken

hierover zijn vastgelegd in een keurmerk

Alcoholbewuste Sportkantine.

Keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine

De gemeente Groningen voert een actief

alcoholbeleid om alcoholgebruik onder

jongeren terug te dringen. Sportkantines

hebben op initiatief van GGD Groningen en

het Huis voor de Sport een aantal maatregelen

genomen. Zo volgden de barvrijwilligers

van de clubs die het keurmerk krijgen

afgelopen jaar een instructie verantwoord

alcoholschenken. De clubs dragen het

alcoholpreventiebeleid nadrukkelijk uit:

frisdrank bieden ze bijvoorbeeld aanzienlijk

goedkoper aan dan alcoholhoudende

dranken en alcoholreclame langs de

sportvelden of in de kantine is verwijderd.

Bovendien wordt tijdens jeugdactiviteiten

geen alcohol geschonken in de kantine.

Helperbel nr. 1, maart 2016

11


Activiteiten in de wijk

Dementie en het nut van bewegen

Uit onderzoek blijkt het positieve effect van bewegen bij ouderen. Door te bewegen

breng je de hersenen ook in beweging. Daarmee kun je dementie niet stoppen, maar wel

vertragen. Het denkvermogen verbetert en het doen van alledaagse activiteiten verloopt

beter. Maar is het ook belangrijk hoe intensief de beweging is?

Onlangs is een beweegprogramma gestart om dit te onderzoeken. Gastspreker Lianne

Sanders is bewegingswetenschapper bij het UMCG. Zij heeft tijdens het Alzheimer Café

Haren van woensdag 3 februari 2016 verteld over de inhoud, de uitvoering en de voorlopige

uitkomsten van het beweegprogramma.

Iedereen die in zijn of haar omgeving op de één of andere manier met dementie te maken

heeft is van harte welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen, kennis en

kunde.

Elke eerste woensdag van de maand vindt het Alzheimer Café Haren plaats in ZINN-locatie

De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.

De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom.

De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Pedicure

In 2015 heeft De Helperbel aandacht besteed aan haar- en schoonheidsstudio de Joffers van

Zuid aan de Van Iddekingeweg 66.

Het team is versterkt met een vierde joffer. Haar naam is Dina Zeilstra en zij is aan de studio

verbonden als een (medisch) pedicure.

12


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

13


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto: Rietje Beeren

Activiteiten in de wijk

Kantine Helperzwembad

Het Helperzwembad in Groningen

is leuk voor een kinderfeestje. Elke

woensdagmiddag kunnen kinderen hier

terecht om lekker te zwemmen en te spelen

in het water. Daarna kan in de kantine

bijvoorbeeld patat en ijs gegeten worden.

Kantine

Maar de kantine biedt meer mogelijkheden.

En Gerda Emmens de coördinator van de

kantine wil hier meer bekendheid aan geven.

Van maandag t/m vrijdag van 13.00 t/m

22.00 uur is de kantine kosteloos beschikbaar

voor ‘mensen van buiten’. Kosteloos

betekent wel dat er een kop koffie of iets

dergelijks genuttigd moet worden.

Er kunnen bijvoorbeeld vergaderingen

gehouden worden en kaart- of sjoelclubjes

kunnen hun sport hier beoefenen.

Het is een ruime kantine met een gezellige

zithoek en ook voorzien van speelgoed voor

de kleintjes.

Voor informatie kunt u contact opnemen

met Gerda Emmens via 06-55550934 of

gerda.emmens@hotmail.com.

vrijwilligster van de kantine Jolanda Kooistra

14


Helperbel nr. 1, december 2016

15


Tekst: Anneloes Stoetman-Molenaar

Activiteiten in de wijk

Goed idee voor uw wijk?

Hebt u een goed plan of initiatief voor uw wijk? Maar lukt het u niet om het alleen uit te

voeren? Neem dan voor hulp contact op met het gebiedsteam van uw wijk.

Kijk daarvoor op https://gemeente.groningen.nl/goed-idee-voor-uw-wijk-indienen

Iets nieuws in en voor Helpman, Helpermaar en

Klein Martijn

Waar kun je hier in de buurt terecht voor een kop koffie/lunch, een laagdrempelige

ontmoeting, jouw steentje bijdragen voor een andere buurtbewoner of platform voor

diverse kunst en ander cultuur genot? Nog nergens, maar binnenkort wel!

Het idee: een plek voor dagbesteding voor diverse doelgroepen. De bedoeling is om een

huiskamersfeer te creëren

Inrichting

Om het een echt huiskamergevoel te geven zijn wij nog op zoek naar onze inrichting, dus

mocht je spullen op zolder of in de garage hebben staan waar je niets mee doet maar die je

graag nog eens terugziet? Ook keukenspullen zijn van harte welkom.

Voor vragen of ideeën kunt u mailen naar anneloesstoetman@gmail.com. Wie weet wat wij

voor elkaar kunnen betekenen.

Graag tot ziens!

Anneloes Stoetman

16


Service

Opbrengst MS collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Nationaal

MS Fonds is het mooie bedrag van € 5.210

in Groningen opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed

aan onderzoek (voor een beter leven nu en

een toekomst zonder MS), begeleiding en

voorlichting.

We bedanken alle gevers en collectanten,

die ook dit jaar weer door weer en wind op

pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage.

Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw

bijdrage overmaken op giro 5057 te

Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar

ondersteunen als collectant? Neem contact op

met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39

of via www.nationaalmsfonds.nl

Met vriendelijke groeten,

Namens het Nationaal MS Fonds

Pamela Zaat,

Landelijke collecte-coördinator Nationaal

MS Fonds

pamela@nationaalmsfonds.nl

010-591 98 39

Helperbel nr. 1, maart 2016 17


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

18


Foto’s: Marjan van den Bosch

Werken in de wijk

Kaashandel Van der Ley

opent vestiging aan het

Helperplein

Kaashandel Van der Ley is al jaren een

begrip in de stad Groningen. Wie vanuit

Helpman naar de Grote Markt fietst, zal de

winkel in de Oosterstraat, volgeladen met

de heerlijkste kaassoorten, ongetwijfeld

kennen.

Helperplein

Sinds eind oktober is er ook aan het

Helperplein een vestiging van Van der Ley te

vinden. In deze winkel staat Sam van de

Velde, de zoon van de huidige eigenaar van

de kaashandel.

Sam en zijn vader kozen ervoor om hun

tweede zaak in Helpman te openen, omdat

het een mooie wijk is met een goed

winkelbestand. Bovendien vinden ze het een

voordeel dat klanten op het Helperplein

gratis kunnen parkeren. Sam vertelt dat hij

vanuit de buurt veel enthousiaste reacties

heeft gehad na de opening.

Assortiment aangepast

De loop zit er na een paar maanden goed in.

Naarmate de week vordert, wordt het

steeds drukker en inmiddels staan ze op

zaterdag vaak met drie medewerkers in de

zaak om alle klanten te kunnen helpen.

Helpman is blijkbaar een bewuste en

gezonde buurt, want het valt Sam op dat er

relatief veel vraag is naar biologische en ook

magere kazen. Het assortiment is daar

intussen op aangepast. Maar daarnaast zijn

Sam van der Ley met medewerkster

Marijke Wubs

er natuurlijk ook nog heel veel andere type

kazen, de winkel aan het Helperplein is bijna

net zo vol als de grote broer in de Oosterstraat.

Sam en zijn collega’s geven u graag

advies over wat ze aan boerenkazen, zachte

kazen en ander lekkers op de plank hebben

liggen.

Helperbel nr. 1, maart 2016 19


Service

Bibliotheek gesloten

tijdens feestdagen

Locatie De Wijert:

Woensdag 27 april (Koningsdag)

Ouder & kindcafé050

Elke tweede woensdag en vierde vrijdag

van de maand is er het Ouder&Kindcafé050

op de Jeugdafdeling van de Groninger

Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18.

Ouders, verzorgers en grootouders kunnen

er met al hun vragen over baby’s, peuters en

kleuters terecht.

Er kan advies worden ingewonnen over het

dragen van een kindje, kinderkleding, sporten

met jonge kinderen, yoga en massage. En

over voorlezen natuurlijk. Er is altijd een

lactatiekundige aanwezig om vragen over

borstvoeding te beantwoorden. Maar ook

eigen vragen kunnen worden ingebracht.

De goed bezochte Ouder&Kindcafé’s050

bieden ook de gelegenheid andere ouders

met kleine kinderen te ontmoeten en van

elkaar te leren.

Groninger Forum

Locatie Oude Boteringestraat 18

Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de

maand, vanaf 10.00 uur

Gratis entree

Leesclub makkelijk lezen de wijert

Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat

geldt ook voor mensen die moeite hebben

met lezen. Voor hen is er de Leesclub

Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft

met lezen, maar er wel graag beter in wil

worden is welkom. Meedoen is helemaal

gratis en de deelnemers krijgen een boek

cadeau.

Groninger Forum

Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183

Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur

Gratis entree

20 20


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 1, maart 2016

21


Tekst en foto: Harm Draaijer

TAI CHI IN HELPMAN

Lian Ong: ‘Moeiteloos bewegen vraagt geduld.’

Tai chi wordt in Nederland door vele duizenden mensen beoefend. Niet alleen zomers op

mooie plekken in plantsoenen - waar mens noch eend meer van opkijkt - maar het hele

jaar door en in het hele land. En: je kunt het overal leren. Ook in hartje Helpman. Aan de

Helperbrink. Bij Lian Ong. Bij haar kun je terecht voor de yang-vorm.

Krijgskunst

Lian Ong beoefent al zo’n 22 jaar tai chi. De beginselen leerde ze bij de leraren Jan Top en

Tang Wei in Groningen. Maar ze was zo gegrepen dat ze doorleerde bij andere leraren in

binnen- en buitenland. Toen ze zelf docent werd, hing ze haar succesvolle carrière als

illustrator en striptekenaar aan de wilgen. Tai chi is heel lang geleden ontstaan in China, als

krijgskunst. ‘De keizers van de barbaren die China binnenvielen wilden die ook leren. Maar

aangezien de heersers nogal dik waren, kregen ze een eenvoudigere vorm. Die bleek ook

22


Mensen in de wijk

nog eens goed voor de gezondheid te zijn. In de loop der eeuwen zijn er diverse tai chi

vormen ontwikkeld. Ik geef de yang-vorm’, vertelt Lian op haar zeer ruime tai chi-zolder.

Daar geeft ze les aan groepen tot twaalf personen.

Motieven

Volgens Lian beoefenen mensen tai chi vanuit allerlei motieven: ‘Vanuit esthetische omdat

ze de bewegingen zo mooi vinden, uit gezondheidsoverwegingen omdat het goed is voor

lichaam en geest. Maar bijvoorbeeld ook vanuit filosofische interesses omdat ze iets

hebben met het taoïsme. Anderen beoefenen het vanuit interesse voor vechtsporten. En er

zijn steeds meer die zich bewust willen worden van allerlei lichamelijke zaken, maar ook

die het sociale aspect van samen iets doen waarderen of het puur ter ontspanning doen en

ga zo maar door. Het is vaak een mix van motieven.’

Perspectief

Wat maakt tai chi voor haar zelf zo boeiend? ‘Het komt uit een voor ons toch exotisch land,

een land met heel andere tradities op allerlei gebieden. Daardoor biedt het een heel nieuw

perspectief om met name naar je lichaam en je manier van bewegen te kijken en die te

bestuderen. Het is heel boeiend om andere relaties en samenhang tussen verschillende

delen van je lichaam te ontdekken, met als mogelijk resultaat dat je weer veel natuurlijker

gaat bewegen en je bewegingen zo moeiteloos mogelijk kunt uitvoeren. Dat staat dus ook

centraal in mijn lessen: om via allerlei oefeningen die je in je eentje of samen doet, weer het

gebouw van je eigen lichaam te ontdekken en te verkennen. De tai chi-vorm met al zijn

bewegingen en houdingen is daarbij de aanleiding of het uitgangspunt.’

Geduld

Hoe snel leer je het? ‘Niet snel, langzaam dus. Moeiteloos bewegen vraagt geduld. Maar dat

maakt niet uit, want het is - als het iets voor je is - vanaf het eerste moment leuk en

interessant. Je hoeft dus niet eerst de hele tai chi-vorm te beheersen voordat je het leuk of

prettig gaat vinden. Maar je moet dus wel geduld hebben of het willen krijgen. En voor tai

chi geldt zeker: de reis is belangrijker dan het reisdoel.’ Er is veel onderzoek naar de positieve

effecten van tai chi. En die zijn er. Maar die onderzoeken interesseren Lian niet zo: ‘Mijn

ervaring, en die van vele anderen, is dat je na een kwartiertje tai chi oefenen je beter voelt

dan daarvoor.’ Dat spreekt veel mensen blijkbaar aan, want op de lessen van Lian zit een

dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking. Van jong tot oud, van laag tot hoog opgeleid,

van heel sportief tot mensen die niet aan sport doen, mensen met zeer diverse achtergronden.

‘Mensen die wellicht ooit de woorden van tai chi-professor Cheng Man Chung gelezen

hebben: ‘De belangrijkste reden om tai chi te leren is dat wanneer je begrepen hebt waar

het in het leven om gaat, je nog steeds gezond genoeg bent om daarvan te genieten’’,

besluit Lian lachend. Meer over tai chi van Lian Ong lees je op www.lianong.weebly.com

Helperbel nr. 1, maart 2016

23


jf

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

jf

Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

24


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

Werken in de wijk

Ambachtelijke slagerij Het Herenhuis

Kwaliteit, vakmanschap & beleving

Sjouke en Trijnie Vogelzang hadden nog best een paar jaartjes door willen gaan in hun

slagerij aan de Verlengde Hereweg. Maar toen Bert Jan de Poel en Frank Kremers anderhalf

jaar geleden langskwamen met een hele concrete vraag besloten ze eerder te stoppen.

Gedreven

‘We zijn op een zaterdagmiddag naar binnen gestapt en vielen met de deur in huis: willen

jullie de zaak verkopen? Dat leidde tot een heel prettige en inspirerende kennismaking,

want Sjouke Vogelzang is een gedreven en creatieve slager, die graag over zijn vak praat en

vakkennis wil overdragen. Er was direct een klik.’ Niet vreemd natuurlijk want ook Bert Jan

en Frank zijn gedreven slagers, dat herkende Sjouke Vogelzang. Bert Jan en Frank kunnen

bogen op jarenlange ervaring als ambachtelijke slager in diverse werkomgevingen.

Worstentest

Bert Jan heeft onder andere een naam opgebouwd als worstmaker in het Noorden. Hij

stond al een paar keer in de top tien van de worstentest van het Dagblad van het Noorden.

Zijn worsten gaan dan ook naar liefhebbers in heel Nederland en ver daarbuiten. Maar Het

Herenhuis biedt natuurlijk veel meer dan worsten. ‘In principe kunnen mensen hier voor

Helperbel nr. 1, maart 2016

25


Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Werken in de wijk

alle vleesproducten terecht. Niet alleen van het rund en van het varken, maar ook van kip,

schaap en lam.’

Voortborduren

Ze verwerken de grote delen die ze krijgen van de slachterij tot allerlei producten. Ambachtelijk

dus. Dat maakt het mogelijk om ook hele specifieke klantwensen te vervullen. ‘Bij

bijzondere wensen - bijvoorbeeld zwezerik - is het wel raadzaam om even van tevoren te

bellen, dan hebben we het op het gewenste moment vers in huis.’ De overgang van

Vogelzang naar Het Herenhuis verliep erg prettig. ‘Sjouke en Trijnie hebben hun klanten

goed geïnformeerd over onze komst én ons aanbevolen. Wij borduren voort op de aanpak

van Slagerij Vogelzang. Uiteraard met wat aanpassingen, ook in het interieur. Door een paar

ingrepen oogt de zaak eigentijdser.’

Oorsprong

Met Het Herenhuis willen Bert Jan en Frank kwaliteit, vakmanschap, beleving bieden.

‘Bewuste consumenten willen tegenwoordig weten waar hun voedsel en dus ook vlees

vandaan komt, hoe het geproduceerd en verwerkt is en wat er in zit. Daarom komen bijvoorbeeld

al onze runderen bij natuurboer Ubels in Anderen vandaan en onze varkens bij varkenshouderij

Elshof in Marum. Dieren die onder diervriendelijke omstandigheden opgroeien en

Helperbel nr. 1, maart 2016

27


verantwoorde voeding krijgen binnen gesloten ketens. Binnenkort betrekken we ook

lammeren en schapen van een boer net boven de stad. We spelen zelfs met de gedachte om

ook eens voor onze klanten daar rondleidingen te laten geven op die boerderijen.’

Op maat

In de slagerij kun je zelf constateren dat Bert Jan en Frank doen wat ze zeggen. Klanten

krijgen naar behoefte informatie over het vlees dat ze willen kopen. De bijna levensgrote

afbeeldingen van een koe en varken zijn daarbij heel handig. Maar Frank is ook bereid om

direct een groot deel uit de koelcel te halen zodat een klant precies kan aanwijzen welk stuk

buikspek ze wil hebben. Vervolgens verwerkt hij het overige deel in de zaak tot andere

producten. Ook voor kant en klare maaltijden en leveringen op maat voor barbecues en

partijen kunnen smulpapen bij Het Herenhuis terecht.

VAN KOP TOT STAART BIJ BISTRO BASTA

Het welbekende witte horecapand aan de Verlengde Hereweg 29 heeft sinds oktober een

nieuwe uitbater en een nieuwe naam. Bistro Basta staat er nu in stemmig zwart-wit op

de gevel. De Helperbel is met een groepje dames uit Helpman deze nieuwe Bistro gaan

uitproberen. De ervaringen blijken onverdeeld positief te zijn.

Grote gemene deler

We hebben op een vrijdagavond in januari

gereserveerd voor een gezelschap van zes

personen. De dames in kwestie hebben als

grote gemene deler dat hun kroost ooit op

de Haydnschool zat. Dat kroost is inmiddels

het basisonderwijs ruimschoots ontgroeid,

waardoor het schoolplein als centrale

ontmoetingsplek is komen te vervallen.

Daarom spreken we tegenwoordig regelmatig

samen ergens af, dit keer dus bij Bistro

Basta.

Inrichting

Bij binnenkomst worden we hartelijk

ontvangen door de gastvrouw, Eva Warnders,

en krijgen we van haar de ronde tafel

rechts van de ingang toegewezen. Een leuk

plekje, waar we ons meteen op ons gemak

voelen. Waar wij zijn wordt het meestal wel

gezellig, maar in dit geval draagt ook de

ambiance van de Bistro bij aan de goede

sfeer. De inrichting bestaat namelijk uit een

leuke verzameling van verschillende soorten

tafels en stoelen, er branden kaarsjes op de

tafels, aan de muur hangen kleurige schilderijtjes

en forse cactussen zorgen voor het

groene element. Kortom, wij houden het

hier wel een avondje uit.

28


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Bistro Basta

Werken in de wijk

Keuzes

Eva komt ons de menukaarten brengen en

terwijl we ons daarin verdiepen, verschijnen

er flessen (kraan)water op tafel en krijgen

we van het huis een schaaltje met olijven en

knabbeltjes voorgezet. De menukaart is niet

erg uitgebreid, er zijn ongeveer vijf voor- en

hoofdgerechten en drie nagerechten.

Omdat we, met uitzondering van onze

marathonloopster, allemaal een beetje op

ons gewicht moeten letten, beperken we

ons eerst tot een voor- en hoofdgerecht.

Ondanks de beperkte kaart is het lastig

kiezen. Behalve de hoofdkaas bij de voorgerechten

ziet het er eigenlijk allemaal lekker

uit. Het duurt dus even voordat iedereen

zijn keus heeft gemaakt, maar dan worden

er onder andere gemarineerde paddenstoelen,

zalmblini’s, paté, eendenbouten,

vispannetjes, paddenstoelenrisotto’s en

oosterse wokschotels besteld. Als Eva bij

het opnemen van de bestelling enthousiast

vertelt hoe lekker de hoofdkaas is, is er zelfs

nog een durfal die daarvoor kiest.

Wij zijn geen culinaire experts, maar de

gerechten worden mooi geserveerd en - het

allerbelangrijkste - wat we hebben besteld

smaakt heerlijk. De eendenbout is super

mals, het vispannetje goed gevuld, de

risotto lekker smeuïg en de hoofdkaas

onverwacht smakelijk. Daarnaast zijn de

wijndrinkers onder ons zeer te spreken over

de kwaliteit van de huiswijn die geschonken

wordt.

Van kop tot staart

Na het eten komt de kok, Bas Zuidervaart,

even bij ons langs om het concept van

Bistro Basta toe te lichten. Bas heeft

jarenlang in de horeca gewerkt, onder

andere bij Dinercafé Diep aan het Schuitendiep,

en wilde graag voor zichzelf beginnen.

Van dit pand aan de Verlengde Hereweg

was hij al een tijdje gecharmeerd, ook

Helperbel Helperbel nr. nr. 3, september 1, maart 2016 2015 29


Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

30


Foto: Marjan van den Bosch

Werken in de wijk

vanwege het terras. Toen het pand vrijkwam

wilde Bas daar dus graag beginnen met,

zoals hij het noemt, ‘een moderne bistro

met Franse gerechten met wereldse

invloeden’. De naam Bistro Basta is afgeleid

van zijn voornaam. Dat hij bijna recht

tegenover Bistro Uit de buurt zit, ziet Bas

niet als een nadeel. Hij kent de uitbater van

Uit de buurt goed en heeft van te voren met

hem overlegd. Bas hanteert geen uitgebreide

kaart, maar de kaart wisselt wel vaak,

zodat ook vaste gasten steeds nieuwe

gerechten kunnen kiezen. Bas vertelt dat hij

in de keuken veel gebruik maakt van

regionale producten. Zo heeft hij onlangs

een varken bij een boer uit Uithuizermeeden

laten slachten en verwerkt hij dit

varken nu tot ‘van kop tot staart-gerechten’

op de menukaart. Vandaar dus de hoofdkaas

op het huidige menu. Inmiddels hangen op

de bovenverdieping de saucijzen en worsten

te drogen die hij de komende tijd op het

menu gaat zetten.

Na enige aarzeling, want de toetjes op de

menukaart zien er wel héél lekker uit,

besluiten we om geen nagerecht te nemen

en ons te beperken tot koffie en thee. Maar

als Eva vertelt dat ze ook huisgemaakte

bonbons hebben, kunnen we de verleiding

natuurlijk alsnog niet weerstaan. Smullend

van de heerlijke bonbons, bijna een nagerecht

op zich, sluiten we de avond af. De

unanieme conclusie luidt dat we een

gezellige avond hebben gehad met heerlijk

eten voor een redelijke prijs. Een perfect

alternatief voor het schoolplein.

Reserveren aangeraden:

www.bistrobasta.com

Helperbel nr. 1, maart 2016

31


32


Mensen in de wijk

Deze keer een bijdrage van

Lambert Spaanenburg. De foto is

genomen in Lund (Zweden). Aan

de rechterkant is het winkelcentrum

NovaLund te zien, dit

centrum is tot stand gekomen

door een Nederlandse investering.

Helperbel nr. 1, maart 2016

33


34


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Matty Fransen

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81 INGB 0002666256

Helperbel nr. 1, maart 2016

35


Vooruitblik nummer 2:

• Nieuwe schoenmaker in Helpman

• Lunchen in Helpman

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

30 mei 2016 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines