Helperbel 2016, nummer 2

wijkhelpman

Helperbel 2016, nummer 2

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Hoogbegaafd in Helpman

• CVV Oranje Nassau

• Internationale ambities in Helpman

2016

2


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

werkvorming eigen ontwerpen creëren en kleding maken.

ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Elektriciteitshuisje 4

Slangen in Helpman 19

Voorjaar 33

Nieuws van het wijkcomité

Breng de website tot leven 6

Aanpak parkeeroverlast Helpman Oost 7

Oproep nieuwe leden 9

Activiteiten in de wijk

Ringweg Zuid, de strijd is nog niet gestreden 10

Poep scheppen voor de koning 14

Sterrebos live! in de muziekkoepel Sterrebos 15

Hoogbegaafd in Helpman 16

Plan Coenderspark – Park voor de wijk 25

CVV Oranje Nassau 34

Oproep promotieonderzoek 35

Volleybalvereniging zoekt nieuwe leden 37

Nieuws van de gemeente

Eenrichtingsverkeer en 30km-gebied 10

Fietspad Helperzoom, trajectdeel Saaksumborg 12

Werken in de wijk

Nieuwe schoenmaker 27

Fashion Service Groningen 29

Mensen in de wijk

Va banque: mamamini 22

Internationale ambities in Helpman 31

19

27 33

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2016

3


Foto: Roelof van der Wal

Ons woongebied kent vele architectonische

pareltjes. Sommige moet je even zoeken,

zoals deze: een elektriciteitshuisje aan het

wandelpad dat loopt van de Esserweg naar

de Goeman Borgesiuslaan langs de

volkstuintjes.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 2, juni 2016

5


Tekst: Michel van den Heuvel

Foto: www.wijkhelpman.nl

Breng de website tot leven!

Nieuwe webredacteur voor de wijkwebsite

Vanaf 1 januari van dit jaar heb ik de

“portefeuille” Verkeer & Vervoer overgedragen

aan Ada de Jager en Matty Fransen, en

heb ik het op mij genomen om de website

van het wijkcomité (www.wijkhelpman.nl)

bij te gaan houden.

Wijknieuws

Hopelijk is het de afgelopen maanden al

opgevallen dat er wat vaker iets nieuws op

de website geplaatst wordt, en het is de

bedoeling om dit in de toekomst verder uit

te breiden met meer wijknieuws en een

online archief. Hierin zullen oude Helperbellen

geplaatst worden, maar ook is het de

bedoeling om er “dossiers” in aan te maken

over de wat grotere kwesties die binnen de

wijk spelen waarin we indien mogelijk ook

correspondentie plaatsen. Dit om transparant

te zijn over waar wij als wijkcomité

voor staan en waar wij mee bezig zijn.

Grote ambities dus voor de website, maar

omdat ik één en ander met mijn werk en

andere verantwoordelijkheden moet

combineren zal het nog wel even duren

voordat alles klaar is.

zijn) heb ik uw hulp nodig! Wilt u iets leuks

of interessants met de wijk delen, of ergens

aandacht voor vragen, laat u het ons dan

weten. Wij bekijken dan of uw bijdrage

geplaatst kan worden in de Helperbel en/of

op de website!

Twitter

Ook is het Wijkcomité tegenwoordig te

vinden op Twitter, onder @WijkHelpman.

Volg ons dus, en nodig gerust anderen uit

om ons te volgen. Zo kunnen we actief

zaken bij u onder de aandacht brengen, en

dat geldt natuurlijk ook andersom!

Houdt u dus onze website en twitter in de

gaten!

Hulp

Het lastigste waar ik op dit moment

tegenaan loop is om de website te vullen

met nieuws en interessante wijkaangelegenheden.

Om niet te verworden tot een

doorgeefluik voor de overheid (die via onze

website zaken onder de aandacht wil

brengen die specifiek op Helpman gericht

6


Tekst: Matty Fransen

Foto: Rietje Beeren

Nieuws van het wijkcomité

Aanpak parkeeroverlast Helpman Oost:

snelle oplossing gewenst!

Al jaren is er sprake van een toenemende

parkeeroverlast in Helpman Oost. En

dan gaat het over het gebied tussen de

Bachkade, Verlengde Hereweg, Helperbrink

en Helperzoom. Op 5 april waren er meer

dan 100 bewoners naar de discussieavond

in de Helpen gekomen om hun ergernissen

uit te spreken maar ook om gezamenlijk

naar eventuele oplossingen te zoeken.

Oorzaak – gevolg - oplossingen

Op deze avond is een inventarisatie

gemaakt van de oorzaken van de hoge

parkeerdruk, de gevolgen van de hoge

parkeerdruk en de ervaren overlast en

mogelijke oplossingen. Hieruit blijkt wel dat

de oorzaken en oplossingen zeer divers zijn.

Werkgroep

Aan het eind van de avond is gevraagd

welke bewoners hier verder over willen

meedenken en meepraten, samen met de

gemeente en een vertegenwoordiging van

het Wijkcomité Helpman. Er hebben zich 10

mensen aangemeld voor een eerste

bijeenkomst op 19 april. Veel bewoners

vragen om een snelle oplossing. De

werkgroep gaat de komende tijd verder met

het project. De leden hebben aangegeven

graag actief hierbij betrokken te blijven. En

het Wijkcomité Helpman zal in het projectteam

/ de participatiegroep zeker een vinger

aan de pols houden! Uiteindelijk moet er

een voorstel komen dat door het politieke

besluitvormingsproces kan.

Maatwerk

De gemeente is bezig met een herijking van

het parkeerbeleid. Steeds meer wordt er

gekozen voor maatwerk, specifiek voor een

gebied. Draagvlak hiervoor vanuit de

bewoners is erg belangrijk. Maar uiteraard

spelen ook de kosten een rol.

Meer informatie

Meldingen en klachten: www.gemeente.

groningen.nl/meldingen-en-klachten

Specifiek over parkeren: verkeer@groningen.nl

App: MeldStad

Algemeen telefoonnummer gemeente

Groningen: 14050

Helperbel nr. 2, juni 2016

7


Curves Groningen | Tel: 050 5250067 | PC Hooftlaan 2 b

WWW.CURVESGRONINGEN.NL

050 - 525 00 67

Curves Groningen | Tel: 050 5250067 | PC Hooftlaan 2 b

Curves Groningen | P.C. Hooftlaan 2b | Helpman-De Wijert

8


Het wijkcomité is op zoek naar nieuwe leden.

Dit is een goede gelegenheid om mee te denken en mee te praten over uw wijk. Het maakt

niet uit of u al lang in Helpman woont of nog maar kort. Voor nieuwkomers in de wijk is

het een mooie gelegenheid om kennis te maken met de wijk.

Het wijkcomité is onder andere op zoek naar:

een secretaris

iemand met affiniteit met:

- milieu

- kunst & cultuur

- wonen & werken

Het wijkcomité komt elke tweede maandag van de maand bij elkaar in het multifunctioneel

centrum aan de P.C. Hooftlaan.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met het wijkcomité. De contactpersonen staan

op de laatste bladzijde van deze Helperbel. Het is de bedoeling dat u 2 of 3 jaar acief bent

voor het comité. Deelname aan het wijkcomité is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Helperbel nr. 2, juni 2016 9


Activiteiten in de wijk

Ringweg Zuid, de strijd is nog niet gestreden

Vorig jaar september heeft de Raad van

State een tussen uitspraak gedaan naar

aanleiding van bezwaren van inwoners

van Groningen tegen de plannen voor de

Ringweg Zuid. Op vijf punten werd het plan

- nog - niet goedgekeurd.

De belangrijkste punten betroffen de

veiligheid op en rond de nieuwe weg, het

vervallen van de fietstunnel bij de Papiermolen,

de loopbrug van 7 meter hoog die

daarvoor in de plaats moest komen en

aantasting van het leef gebied van bijzondere

soorten vleermuizen.

Verkeersveiligheid

In verband met de zorgen van de Raad van

State over de veiligheid van de weg moest

een verkeersveiligheidsaudit worden

uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Er kwam een vernietigend rapport, de weg

was te complex, daardoor veel te gevaarlijk.

Op 23 punten konden ernstige ongelukken

ontstaan. Rijkswaterstaat (RWS) liet het

rapport door een commissie, uitsluitend

medewerkers van RWS zelf, afkeuren. De

opstellers van het rapport hadden te weinig

oog gehad voor de opdracht van de minister

om op de plek van de huidige weg, een

snelweg aan te leggen. Een tweede rapport

dat in opdracht van RWS werd opgesteld,

was vrijwel even vernietigend, nu vonden de

opstellers 16 punten waar ernstige ongelukken

konden gebeuren. Het rapport stelde

letterlijk “Het ontwerp voldoet op plaatsen

niet aan minimale eisen van verkeersveiligheid”.

En, “De weg is te complex voor de

beperkte ruimte”.

Tracébesluit

RWS paste het plan op basis van deze

rapporten op 5 punten gedeeltelijk aan, op

11 punten kon of wilde RWS geen aanpassingen

maken. De Minister van Infrastructuur

& Milieu stelde vervolgens Tracébesluit 2

vast. Ook hier hebben wij beroep tegen

aangetekend, en hebben wij een onafhankelijk,

niet commercieel instituut gevraagd

naar de plannen te kijken. Dit instituut

onderschreef al onze bezwaren tegen de

plannen. De Raad van State denkt nu na

over onze bezwaren. Na de zomer volgt een

nieuwe hoorzitting, een einduitspraak laat

nog wel even op zich wachten.

Herinrichting Helpman

Inmiddels is de Gemeente al wel begonnen

met een “herinrichting” van straten in

10


Nieuws van de gemeente

Helpman. Tijdens een recente inloopbijeenkomst

is door veel inwoners tegen deze

plannen geprotesteerd, maar de Gemeente

gaat gewoon door. De Goeman Borgesiuslaan,

aangewezen als “ontsluitingsweg”

voor de wijk, wordt op plaatsen smaller

gemaakt. Hierdoor zal het sluipverkeer op

andere straten alleen maar toenemen. Over

de plannen voor het fietspad op de Helperzoom

zijn nog geen besluiten genomen. De

Kruising Helperzoom/Goeman Borgesiuslaan

blijft een punt van grote zorg waarvoor

nog geen oplossing gevonden is.

Prestige

Politici, Gemeenteraad en Provinciale

Staten, houden zich angstvallig stil en

verschuilen zich achter de Raad van State.

Vele partijen beseffen heel goed dat de

huidige plannen zeer nadelig zijn voor de

stad en haar inwoners. Maar, ze hebben ja

gezegd tegen de plannen en kunnen,

wegens prestige, niet meer terug.

Protestdag 11 juni

Er zijn inmiddels veel betere plannen

ontwikkeld, met behoud van de op- en

afritten Hereweg en Oosterpoort en een

veel kleiner Julianaplein. Ook is het financieel

wel degelijk mogelijk een echte tunnel

onder Helpman aan te leggen, weg met

lawaai, luchtvervuiling en gevaar. Om de

politici te overtuigen dat een beter plan kan

en moet, was er op 11 juni een protest dag.

De plannen kunnen beter, de plannen

moeten beter. Steun ons bij deze acties.

Eenrichtingsverkeer en

30 km-gebied

Op dit moment is de gemeente druk bezig

in onze wijk met de uitvoering van het

plan eenrichtingsverkeer en 30 km-gebied.

Dit plan is in samenspraak met enkele

bewoners en organisaties uit onze wijk tot

stand gekomen.

Deze daadwerkelijke uitvoering leidt tot

reuring in de wijk. Bij het bestuur komen

opmerkingen van verontruste bewoners

binnen. Daarom heeft het bestuur al

contact met de gemeente gezocht om deze

zorgen over bereikbaarheid en veiligheid

door te geven. Vooralsnog gaat deze uit van

weinig overlast en goede veiligheid.

Mocht u toch opmerkingen of klachten

hebben over de ontstane situatie nu en in

de toekomst dan kunt u die digitaal

doorgeven aan verkeer@groningen.nl

Groningen Verdient Beter. Bezoek de

website of stuur een mail naar

groningenverdientbeter@gmail.com

Helperbel nr. 2, juni 2016

11


Nieuws van de gemeente

Fietspad Helperzoom, trajectdeel Saaksumborg

De Gemeente heeft het plan om het

fietspad aan het eind van de Helperzoom

te verleggen. Hiervoor zijn twee varianten

gemaakt:

Hoofdvariant 1: om Saaksumborg heen via

de Esserhaag

Hoofdvariant 2: door Saaksumborg

Binnen deze hoofdvarianten zijn er ook nog

verschillende subvarianten mogelijk.

Hoofdvariant 1: om Saaksumborg heen

via de Esserhaag.

Bij deze variant zijn meerdere mogelijkheden

om het huidige fietspad op te waarderen.

Belangrijkste aandachtspunten zijn de

haakse bochten en de sloot aan de buitenzijde

van het fietspad. Voor het oplossen van

de haakse bochten zijn twee varianten

gepresenteerd, één waarbij het fietspad

schuin de sloot oversteekt en één waarbij

het fietspad aan de noordzijde van de sloot

gelegd wordt.

Subvarianten van hoofdvariant 1

1a. Verbreden van het huidige fietspad, het

oplossen van de haakse bocht door

bijvoorbeeld een gronddam door de

watergang te leggen.

1b. Verbreden fietspad Esserhaag door het

naastgelegen voetpad op te heffen en te

verplaatsen naar een voetgangersdoorsteek

tussen Saaksumborg nrs. 10 en 11.

Hoofdvariant 2: door Saaksumborg

Een fietspad dwars door de Saaksumborg

heeft niet de voorkeur van de bewoners.

Subvarianten van hoofdvariant 2

2a. Realiseren van een fietspad door de

groenstrook tussen Saaksumborg en de

Esserweg. Voor het overige deel van het

traject door de Saaksumborg maken

fietsers gebruik van de huidige rijbaan,

dus gemengd met het autoverkeer.

2b. Huidige rijbaan door Saaksumborg

opwaarderen tot een fietsstraat. Dit is

een optie omdat de fietsers getalsmatig

de overhand hebben ten opzichte van

het aantal auto’s. De inrichting wordt zo

vormgegeven dat automobilisten min of

meer gedwongen achter de fietser te

blijven.

2c. Een vrijliggend fietspad rechtdoor

trekken door de groenstrook.

Geen van de voorgestelde varianten zijn

getoetst op de haalbaarheid. De bedoeling

van de gemeente is om de varianten samen

met de buurtbewoners uit te werken.

Hiervoor is een werkgroep met buurtbewoners

samengesteld.

12


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Helperbel nr. 2, juni 2016

13


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Kirsten Bos

Poep scheppen voor de koning

Voor mensen in Helpman is het bijna logisch dat op Koningsdag een kindervrijmarkt wordt

georganiseerd op en rond de Helperbrink. Niet iedereen zal er bij stilstaan dat dit de nodige

tijd, voorbereiding en inspanning vergt. Op deze foto’s ziet u wat de mensen van het

Koningsdagcomité de avond voor Koningsdag moeten doen om het gebied geschikt te

maken voor de vrijmarkt. “Poepscheppen” noemen we dat heel plastisch. Het zou fijn zijn als

hondenbezitters rond 27 april hun hond even elders hun behoefte zouden laten doen. Want

u begrijpt vast wel dat dit voor het Koningsdagcomité bepaald niet het favoriete onderdeel

van de activiteiten is!

14


Activiteiten in de wijk

Sterrebos Live! in de muziekkoepel Sterrebos

In een gezellige en ongedwongen sfeer werd zondag 8 mei met optredens van The

Woodyband en The Stingers het 10e seizoen van Sterrebos Live geopend. Voor de komende

zomermaanden staan weer leuke optredens gepland op de sfeervolle locatie in het Sterrebos.

Programma, elke tweede zondag van de maand, van 14:30 tot 16:30 uur

12 juni - The Monroes - vrolijke surfrock

- PhoenatiX - swingende ska met een mooie blazerssectie

10 juli - BluesEncore - bluesrock

- Dramali - Afrikaanse swingbeat

14 augustus - The Daves of Our lives - herinneringen aan David Bowie en David Byrne

- The New Orleans HouseBand - Zuid-Amerikaanse muziek

11 september - Bluesdiggers

- Klein Verdriet

Helpman, Herewegbuurt en Oosterpoort

Steeds meer blijkt overigens dat mensen niet alleen voor de

muziek komen, maar vooral voor elkaar. Dat sluit goed aan bij de

doelstelling waarmee het Wijkcomité Helpman deze optredens

destijds initieerde: versterking van de sociale cohesie in Helpman

en omliggende wijken. De laatste jaren worden de concerten

financieel mogelijk gemaakt door het Wijkcomité Helpman en

bewonersorganisaties van de Herewegbuurt en de Oosterpoort.

Ook de gemeente Groningen draagt eraan bij om de concerten

goed te laten verlopen.

Informatie

Meer informatie, bijvoorbeeld over de groepen die optreden, is te

vinden op de facebookpagina Sterrebos Live en via www.wijkhelpman.nl.

Ook kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief waarin elk

concert aangekondigd wordt. Aanmelden hiervoor kan via

sterrebos01@gmail.com. De concerten beginnen om 14.30 uur en

duren tot 16.30 uur,

Dichters in het Donker

Vorig jaar is voor het eerst een extra activiteit georganiseerd: Dichters in het Donker. Dat was

een groot succes, daarom dit jaar weer en wel op woensdagavond 17 augustus. Uiteraard ook

in de koepel van het Sterrebos.

Graag tot ziens.

Helperbel nr. 2, juni 2016

15


Tekst: Harm Draaijer

Hoogbegaafd in Helpman: GSV Abel Tasman

De Groninger Schoolvereniging (GSV) is een

regionale tweetalige basisschool met een

internationale en hoogbegaafdenafdeling.

Die laatste - de HB-afdeling Abel Tasman

– startte in 2010 en is sinds 1 januari

gevestigd in het schoolgebouw aan de Hora

Siccamasingel 206. Adjunct-directeur Johan

van der Mark vertelt iets over deze jongste

loot aan de GSV-stam.

‘In september, als we een nieuwe groep

opstarten, telt onze HB-afdeling 110

leerlingen. Deze vorm van onderwijs bieden

we aan omdat we als GSV in de praktijk

ondervonden dat het reguliere onderwijs

niet genoeg is voor hoogbegaafde kinderen.

We willen hoogbegaafde kinderen een

uitdagende leeromgeving bieden waarin ze

zich in hun eigen tempo en zonder belemmering

kunnen ontwikkelen.’

Wanneer is iemand hoogbegaafd? ‘Ongeveer

twee à drie procent van alle kinderen is

hoogbegaafd, ze hebben een intelligentiequotiënt

van honderddertig of hoger. Ze

wijken qua intelligentie evenveel af van het

gemiddelde IQ van honderd als kinderen

met een verstandelijke beperking, die

ongeveer een IQ hebben van tussen de

zeventig en tachtig. Voor de minder

begaafde leerlingen bestaat al lange tijd

speciaal onderwijs, zodat zij zich naar hun

mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Voor

hoogbegaafde kinderen was dat er tot voor

kort niet.’

Is dat erg? Hoogbegaafde kinderen redden

zich toch wel? ‘Nee, veel hoogbegaafde

kinderen lopen vaak vast in het reguliere

onderwijs en haken af. Uit onderzoek blijkt

dat hoogbegaafde kinderen de basisschoollesstof

ongeveer twee keer zo snel leren dan

een gemiddeld kind. Daarbij komt dat deze

kinderen top down leren: vanuit inzicht in

het geheel maken ze zich de onderdelen

eigen. Helaas is het basisonderwijs volledig

bottom up ingericht. Met HB-onderwijs

zorgen we ervoor dat ook deze kinderen

passend onderwijs krijgen en met plezier

naar school gaan.’

Is er ook onderzoek waaruit blijkt dat de

hoogbegaafden later na dat speciaal

onderwijs op de basisschool ervan profiteren?

‘De kinderen die van hieruit doorgestroomd

zijn naar het middelbare onderwijs,

doen het daar prima. Maar er is hier in de

stad geen speciale middelbare school voor

hoogbegaafden.’

Is het niet beter om deze leerlingen te

integreren in klassen met normaal of

gemiddeld begaafde kinderen? Voor hun

sociale en emotionele ontwikkeling? ‘Nee,

deze kinderen hebben speciaal onderwijs

nodig, onderwijs dat tendeert naar maatonderwijs.

Dat vereist onder andere een zeer

gedifferentieerde aanpak. Een voorbeeld:

instructie voor een vak vindt binnen een

groep plaats op basis van beheersingsniveau

en niet op basis van leeftijd. En een

kind kan voor taal op een heel ander niveau

zitten als voor rekenen. Ook zijn onze

groepen relatief klein, maximaal 22

leerlingen. En er wordt heel gestructureerd

en stevig onderbouwd les gegeven’

Waarom zitten ze in een separaat schoolgebouw?

‘We wilden niet speciaal een aparte

locatie, maar op onze hoofdvestiging

16


Activiteiten in de wijk

groeiden we uit onze jas. Overigens horen

we nu wel van ouders dat de kinderen nog

beter gedijen onder de compacte omvang.

Het is er rustiger en daardoor zijn er minder

prikkels.’

Is hoogbegaafdheid een trend? Vinden

ouders hun kinderen al niet te gauw

hoogbegaafd? ‘Integendeel. Ouders

aarzelen vaak om hun kinderen hier aan te

melden, omdat ze ergens toch bang zijn

voor een soort stempel. Maar ze merken

vaak dat hun kind in het reguliere onderwijs

niet gelukkig is en niet aan zijn trekken

komt. Kinderen hebben bijvoorbeeld het

gevoel dat ze daar niets leren. Veel van die

kinderen kunnen al lezen voordat ze naar de

basisschool gaan bijvoorbeeld. Ze vervelen

zich daar dan, passen zich aan, gaan

onderpresteren en pas thuis laten ze hun

frustratie blijken. Ze lopen vast.

Wanneer wordt een kind toegelaten op de

HB-afdeling? ‘Een kind moet in ieder geval

op een zogenaamde WISC-test bij een

geïndexeerde psycholoog een score van 130

of meer gehaald hebben. Vervolgens

hebben we een aantal uitgebreide gesprekken

met de ouders, want we willen weten

wie het kind achter de cijfers is en daarna

moeten wij en de ouders tot het inzicht

komen dat dit onderwijs werkelijk het best

bij het kind past. Niet elk kind heeft

namelijk fulltime HB-onderwijs nodig.’

Waarom heet de HB-afdeling Abel Tasman?

‘De HB-afdeling van de GSV is vernoemd

naar de ontdekkingsreiziger Abel Tasman,

omdat de school samen met de leerlingen

op ontdekkingsreis gaat en kennis laat

maken met vreemde talen, grote denkers,

verre landen, boeiende geschiedenis en

andere culturen en een verscheidenheid aan

overtuigingen. Doel is de kinderen aan het

roer te zetten van hun ontwikkeling om hun

een basis te geven om hun eigen koers te

varen en zich te ontplooien.’

Wil je weten wat de kenmerken van

hoogbegaafdheid zijn? Kijk dan op

http://wij-leren.nl/kenmerken-hoogbegaafdheid.php

Of wil je testen of jouw kind of jij misschien

zelf wel hoogbegaafd bent? Dat kan op

http://www.test-my-iq.com

Helperbel nr. 2, juni 2016 17


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

18


Tekst en foto’s: Hylkia en Harmen van Meer

Wijk in beeld

Slangen in Helpman

Bewoners van de Savornin Lohmanlaan Hylkia en Harmen deden in april wel een heel

bijzondere ontdekking in hun schuur.

Er lag een slang te slapen in een hoekje! Na de eerste schrik vooral verwondering, wat is het

er voor één, zou hij gevaarlijk zijn, waar komt ie vandaan en wat doet hij in de schuur?

Via facebook en twitter kwam er al snel een antwoord van Freek Vonk; het gaat om een

Russische rattenslang. Deze is in 2002 uitgezet in Eelde en heeft zich over de jaren heen

vermeerderd. Het RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) heeft in april

en mei onderzoek gedaan naar het voorkomen van de rattenslang. Ze zijn niet agressief en

ook niet gevaarlijk. De slang is na de ontdekking naar buiten gegleden en verdwenen in de

bosjes. De slang is daarna niet meer gezien.

Helperbel nr. 2, juni 2016 19


Service

Nieuwe muziekschool

Martijn Veenstra en zijn compagnon,

Marijke Djurrema, zijn een nieuwe muziekschool

gestart in Groningen. De Via Scala

Music Academy is gevestigd aan de Van

Ketwichverschuurlaan 102.

Stichting Leerorkest Groningen

Martijn en Marijke zijn een aantal jaren

geleden gestart met Stichting Leerorkest

Groningen. Deze Stichting heeft de droom

dat alle kinderen in de provincie Groningen

in aanraking zouden moeten komen met

muziek, door zingen én het bespelen van

een instrument. Ze bereiken op dit moment

ongeveer 250 kinderen met de Stichting.

Meer informatie over het Leerorkest in

Groningen vindt u op de website.

www.leerorkestgroningen.nl.

Via Scala Music Academy

De Via Scala Music Academy biedt in het

verlengde hiervan, muzieklessen en

cursussen aan, voor iedereen die dit wil. Ze

zijn dit seizoen gestart met een aantal

collega’s die graag op een flexibele en

zelfstandige manier hun vak als muziekdocent

willen uitoefenen.

Heeft u belangstelling, neem dan contact

op met Martijn Veenstra (06-29731386) of

Marijke Djurrema (06-13244950).

Kledinginzameling voor voedselbank

Iedere vrijdag is er van 16.00 - 18.00 uur

inzameling van kleding voor Maxima in de

hal van het MFC De Wijert/Helpman, PC

Hooftstraat 1. De kleding is voor de bezoekers

van de Voedselbank. De Voedselbank

werkt samen met Kledingbank Maxima

(voor minima), Oosterhamriklaan 91. Het

gaat om schone en gangbare kleding,

schoenen, tasjes, sieraden en (kinder)

boeken. De voedselbank helpt wekelijks 600

huishoudens; waarvan ongeveer 600

kinderen. Goede kleding is voor kinderen erg

belangrijk. Het vergroot het zelfvertrouwen

en het voorkomt vaak pestgedrag. Alle

informatie en foto’s staan op

www.kledingbankmaxima.nl

Er is geen inzameling in de maanden juli en

augustus en in de kerstvakantie.

20 20


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 2, juni 2016

21


Tekst en foto: Hero Helpman

VA BANQUE: MAMAMINI

‘Bestaat er een mooiere winkelformule dan die van Mamamini, die van de

kringloopwinkel? Iedereen kent dat gelukzalige gevoel. Na lang dralen heb je eindelijk

eens een kamer, de schuur of zelfs het hele huis opgeruimd en na lange twijfel heb

je besloten wat er naar de vuilstort kan en wat je via marktplaats gaat verkopen.

Marktplaats? Nee, toch maar niet. Te veel gedoe. Je brengt het toch maar naar de

kringloopwinkel in de buurt: Mamamini in Helpman. Ben je er direct vanaf en kom je niet

in de verleiding om alsnog iets te bewaren.

22


Mensen in de wijk

Je kunt je bullen er zes dagen per week afleveren en wordt daarbij vaak ook nog eens

geholpen door aardige mensen. En: als je er weer wegrijdt, ben je niet alleen verlost van

een loden last, je wordt ook direct overvallen door een groot gelukzalig gevoel: je hebt iets

goeds gedaan voor het milieu, want jouw spullen worden hergebruikt, je hebt iets goeds

gedaan voor je medemens, want mensen met een krap budget kopen voor een habbekrats

jouw oude schemerlamp, boeken, tafel, etc., je hebt iets goeds gedaan voor de maatschappij,

want mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of samenleving kunnen vaardigheden

ontwikkelen bij Mamamini, je hebt iets goeds gedaan voor goede doelen, want Mamamini

schenkt jaarlijks ook nog eens een substantieel deel van hun omzet aan goede doelen. Van

zelfingenomen tevredenheid wordt je heerlijk licht in het hoofd!

Wij, mijn vrouw en ik, zijn dan ook al jaren grote fans en onbezoldigde ambassadeurs van

Mamamini. Al zeventien jaar lang brengen we er enthousiast en zeer geregeld spullen

heen, met een gezamenlijke verkoopwaarde van - ik overdrijf niet - al gauw een paar

duizend euro. We gaan nog net niet zo ver dat we speciaal spullen kopen om daar af te

leveren! Onze teleurstelling was dan ook groot door de ervaring van onze zoon met deze

hemelse formule. Wat wil het geval? Hij zou over een maand met vrienden een nieuw

studentenhuis betrekken. Wie studentenhuis zegt, zegt grote, onverwoestbare, leren

hangbank. Die vond hij bij - uiteraard - Mamamini, in Helpman. Prijs: 35 euro! Koopje! Kon

hij de bank over een maand komen ophalen, als ze het huis gingen betrekken? Geen

probleem, zei de dame achter de verkoopbalie. Mijn zoon betaalde, kreeg een kassabon, en

er werd nog een bon voor de bank gemaakt. Die laatste ging keurig in een ordner.

Vier weken daarna kwamen we de bank ophalen. Tevergeefs. De bank was er niet meer.

Verkocht blijkbaar. Er zat ook geen bon meer in de ordner. Naar natuurlijk, maar Mamamini

kennende, zouden ze misschien wel hun excuses aanbieden en dit voorval zeker elegant

oplossen. Bijvoorbeeld door het geld terug te geven of mijn zoon een andere bank te laten

uitzoeken voor hetzelfde bedrag. Daar werd Mamamini immers ook niet minder van, want

hun winkelwaren krijgen ze immers gratis. Onder andere van ons. Bovendien was de bank

twee keer voor 35 euro verkocht. De erbij geroepen filiaalmanager dacht daar echter heel

anders over… Met een houding van Jan Marijnissen op een Shell-aandeelhoudersvergadering

en de toon van een sociaalopbouwwerker uit de jaren zeventig kwam zijn betoog op

het volgende neer: zo lang bewaren we nooit spullen voor klanten, eigen schuld dikke bult,

bon weg bank weg geld weg, geen compensatie. Hij ging nog net niet zo ver om te

beweren dat we stonden te liegen, maar het scheelde weinig. Zoals gezegd: onze teleurstelling

was groot. Niet om die 35 euro. Om de ervaring: een instituut was van haar

voetstuk gevallen! Gaan we voortaan naar Goud Goed? We weten het nog niet. Onze zoon

kocht een week later twee banken. Bij Mamamini aan de Noorderbinnensingel!’

Helperbel nr. 2, juni 2016

23


drijf

n:

es,

nz.

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

drijf

963

Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

24


Activiteiten in de wijk

Plan Coenderspark - Park voor de wijk!

Het plan Coenderspark is tot stand gekomen na de behoeftepeilingen in de buurt, de

workshop met bewoners, de inloopbijeenkomst, de dialoog met de uitbaatster van de

Coendersborg en enkele direct omwonenden en met ondersteuning van het gemeentelijke

Gebiedsteam Zuid.

Het plan omvat zowel maatregelen om het achterstallig onderhoud op te lossen als

verbeteringen om het park voor nu en de toekomst weer aantrekkelijker te laten zijn voor

de buurtbewoners van alle leeftijden: een Park voor de Wijk! Het plan zal nader worden

uitgewerkt in een bestek en zal zo nodig gefaseerd worden uitgevoerd. Het is de bedoeling

dat de eerste fase in september 2016 start, waaronder de plaatsing van het speelobject. Bij

de uitvoering van het plan zal een klankbordgroep worden betrokken bestaande uit

buurtbewoners en de uitbaatster.

Het plan en het toekomstige beheer zal

worden uitgevoerd in samenwerking met

AOC Terra.

Voor het speelobject is reeds een subsidie

ontvangen van Wijken voor Jeugd. Voor de

rest van het plan zijn financiële middelen

benodigd.

De hoofdpunten van het plan zijn (nummers

verwijzen naar plantekening):

1. natuurlijk speelobject op zonnige plek

op het grasveld 6;

2. meer zitgelegenheid, waaronder

ontmoetingstafel met banken 8;

3. verbeteren verharding en een nieuw pad

16 + 2 en bruggetje 17 om het park meer

te beleven;

4. meer kleur door bloemen en planten 10

+ 4, ook als impuls voor ecologie en

natuurlijke barrière tussen borg en

spelen;

5. selectief snoeien, voor stimulering

ecologie en meer beleving van het water

5 + 13.

12.

5.

9.

12.

15.

10.

14.

11.

16.

1.

3.

10.

8.

6.

5.

2.

4.

13.

7.

17.

Helperbel nr. 2, juni 2016

25


Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Tekst en foto: Marjan van den Bosch

Werken in de wijk

NIEUWE SCHOENMAKER OP DE PLEK

VAN SCHOENMAKERIJ PIET OUDMAN

Niet iedereen zal het direct opgevallen zijn, maar sinds enige tijd is op de hoek van de

Emmastraat en de Verlengde Hereweg een nieuwe ondernemer gestart. In het pand

waar jarenlang schoenmakerij Piet Oudman heeft gezeten, kunt u nu uw schoenen laten

repareren door Karwan Saleh.

Piet Oudman heeft in februari de deur van zijn schoenmakerij voor de laatste keer achter

zich dicht gedaan en geniet nu van een welverdiend pensioen. Karwan had al een tijd

geleden contact met Piet Oudman gezocht om aan te geven dat hij eventueel belangstelling

had om de zaak over te nemen. Karwan woont namelijk dichtbij en zag deze zaak in

Helpman als een mooie kans. De gesprekken met Piet Oudman hebben er uiteindelijk toe

geleid dat Karwan na een kleine verbouwing zijn nieuwe zaak op 15 maart 2016 kon openen.

Helperbel nr. 2, juni 2016

27


Verandering

Van buiten, is behalve de naam, eigenlijk

weinig aan het pand veranderd. Binnen zijn

ook veel vertrouwde elementen hetzelfde

gebleven. Er staan nog steeds stellingen

met veters, inlegzooltjes en naaibenodigdheden,

potjes schoenpoets in alle kleuren

van de regenboog, rekjes met sleutelhangers

op de toonbank en natuurlijk de

typische borstel- en slijpmachines die een

schoenmaker nodig heeft.

Hetzelfde

U kunt ook net als voorheen uw schoenen

en tassen laten repareren en uw kleding en

gordijnen laten stomen. Daarnaast kunt u

sleutels in allerlei soorten en maten laten

maken, want de sleutelservice is uitgebreider

dan hij was. Ook als u bijvoorbeeld

gecertificeerde sleutels wilt hebben, kan

Karwan die leveren.

Bekend

Mocht u het idee hebben dat Karwan u

bekend voorkomt, dan kan dat wel kloppen.

Hij heeft namelijk ook al ruim 15 jaar een

schoenmakerij en sleutelservice aan de

Vismarkt. Voordat Karwan naar Nederland

kwam, had hij al een eigen zaak in Noord-

Irak. We kunnen dus gerust stellen dat

Helpman er een zeer ervaren ondernemer

bij heeft.

Voor meer info: www.vismarkt9.nl

28


Tekst en foto: Fashion Service Groningen

Werken in de wijk

Fashion Service Groningen

Na 4 jaar van dienst geweest te zijn aan de Verlengde Hereweg 3 is Fashion Service op 2

mei verhuisd naar de Verlengde Hereweg 83.

Ook op de nieuwe locatie kunt u terecht voor al uw kledingreparaties, stoomgoed , naaimachine

reparaties, stofferen van stoelen, maken en verstellen van gordijnen.

De openingstijden zijn:

- maandag van 12:30 tot 18:00 uur;

- dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur;

- ’s zaterdags van 09:00 tot 17:00 uur.

Bij het brengen van broeken en jeans op dinsdag kunt u voor 5 euro uw broeken laten

inkorten!!

U bent van harte welkom op de nieuwe locatie!!

Helperbel Helperbel nr. 3, nr. september 2, juni 2016 2015 29


Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

30


Tekst en foto: Ina Timmer

Mensen in de wijk

Internationale ambities in Helpman

Aan de Haydnlaan is al jaren de praktijk voor fysiotherapie Praktijk Helpman gevestigd. De

praktijk is vooral gericht op de wijk Helpman; bij klachten kan je er binnen een paar dagen

terecht. De praktijk wil graag laagdrempelig zijn, je kan er ook gewoon binnen lopen voor

het maken van een afspraak.

Ook komen de therapeuten bij mensen thuis

als zij niet in staat zijn om naar de praktijk te

komen. De fysiotherapeuten in deze praktijk

zijn allen allround therapeuten, maar

hebben daarnaast ook een specialisatie. Zo

zijn er manuele therapeuten en specialisaties

onder andere op het gebied van

kinderfysiotherapie, ouderen en sport.

Topniveau

Sinds januari van dit jaar is Rienk Koeneman

één van de fysiotherapeuten in deze

praktijk. Rienk is natuurlijk een allround

fysiotherapeut, maar daarnaast is hij

gespecialiseerd in het begeleiden van

sporters. Hij begeleidt vooral zwemmers en

dan ook nog het topniveau op zwemgebied.

Hij is als fysiotherapeut verbonden aan de

zwembond en begeleidt getalenteerde

zwemmers. Daarbij let hij op optimale

beweging, flexibiliteit en stabiliteit van de Fysiotherapeut Rienk Koeneman

zwemmers. Zo is hij mee geweest naar de

jeugd olympische spelen in Georgië, en mee geweest naar de jeugd Europese kampioenschappen.

Afgelopen winter is hij met de kernploeg (volwassenen) naar Israël geweest voor

de EK korte baan.

Praktijk

Terug naar de praktijk in Helpman. De mensen in de wijk die gebruik maken van fysiotherapie

zijn veel mensen die graag meedenken met hun behandeling en actief zijn. Daardoor

zijn de behandelingen van patiënten vaak korte trajecten. De fysiotherapeuten hebben een

goede samenwerking met de huisartsen in de wijk en korte lijnen met vooral het Martiniziekenhuis.

Op dit moment zijn ze bezig om het gebouw aan de Haydnlaan op te knappen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw logo en een nieuwe website

Helperbel nr. 2, juni 2016

31


32


Activiteiten in de wijk

Geniet u ook zo van het voorjaar en alles wat in

bloei staat? De redactie in ieder geval wel.

Deze keer een bijdrage van

Lambert Spaanenburg. De foto is

genomen in Lund (Zweden). Aan

de rechterkant is het winkelcentrum

NovaLund te zien, dit

centrum is tot stand gekomen

door een Nederlandse investering.

Helperbel nr. nr. 1, 2, maart juni 2016 33


Tekst: Bob van Wilgen

CVV ORANJE NASSAU

De Christelijke voetbalvereniging Oranje Nassau heeft dit jaar haar 98e verjaardag gevierd

(opgericht op 30 april 1918). In dit artikel een kennismaking met deze vereniging.

Oranje Nassau gebruikt het sportpark Coendersborg. De velden, de kleedaccommodaties en

de kantine van dit sportpark liggen tussen de bebouwde kom en de spoorlijn. De ingang is

aan de Kooiweg . Er zijn 2 kunstgrasvelden, 3 grasvelden en een puppyveld. Kort gezegd: de

club beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten.

Faciliteiten

De club vindt het van belang dat de leden naast het spelen van wedstrijden/ trainen ook over

andere faciliteiten moeten kunnen beschikken zoals goed geoutilleerde kleedkamers, goede

douches en een kantine waar na de sportieve activiteiten een drankje gekocht kan worden.

Voor iedereen

De club kan voetballers aannemen in alle leeftijdsgroepen en dat geldt voor jongens en

meisjes. Voor laatstgenoemden hebben we natuurlijk extra faciliteiten beschikbaar. Voor al

die groepen zijn er uiteraard de wekelijkse trainingsuren. Een categorie in opmars is de

kleintjes [5/6 jarigen] : de kabouters. Een gezellige drukte op het sportpark op de zaterdagmorgen.

Spelenderwijs proberen de leiders het voetballen deze jongsten bij te brengen. In

alle leeftijdsklassen heeft Oranje Nassau voldoende ruimte voor nieuwe leden; kunstgras is

met name voor onze jeugdleden vooral in de wintermaanden een uitkomst;

Vrouwenvoetbal

Vrouwenvoetbal is in Nederland de snelst groeiende tak van de KNVB en Oranje Nassau speelt

daar goed op in. Het eerste elftal speelt momenteel in een hoge amateurklasse in Nederland.

Maar uiteraard is er bij onze vrouwen /meisjes ook voldoende ruimte om recreatief de voetbalsport

te bedrijven door middel van wedstrijden, trainingen en …gezelligheid.

U en jullie zijn van harte welkom.

Voor verdere activiteiten en clubinformatie zie de site www.cvvoranjenassau.nl.

34


Activiteiten in de wijk

OPROEP!

Promotieonderzoek

Beste lezers van De Helperbel,

Mijn naam is Joke Terlaak Poot en ik woon in Helpman. Voor de Hanzehogeschool/TU Delft

doe ik promotieonderzoek naar de wijze waarop eenpersoonshuishoudens van hun huis

een thuis maken (= homemaking). Homemaking is iets wat we elke dag doen, bijvoorbeeld

door hoe we ons huis inrichten en hoe we ons huis gebruiken. Dat doen we meestal

onbewust en toch is het belangrijk voor ons ‘gevoel van thuis’. Ruim 1/3 van alle huishoudens

(CBS-cijfers, 2014), in Nederland is een eenpersoonshuishouden: hoe de bewoners van

dit type huishouden van hun huis een thuis maken, is niet of nauwelijks bekend bij

gemeenten, stadsplanners of architecten. Ook de politiek heeft nog steeds weinig oog voor

deze groep. Door mijn promotieonderzoek, gericht op de homemaking van eenpersoonshuishoudens,

wil ik de ontbrekende kennis graag aanvullen. De kern van mijn onderzoek

bestaat uit 60 interviews met 60 verschillende individuele vrouwen en mannen die een

eenpersoonshuishouden hebben.

Voor bovengenoemde interviews ben ik op zoek naar respondenten. Vandaar mijn oproep in

De Helperbel:

• Vormt u een eenpersoonshuishouden en is uw woning/appartement uw eigendom?

• Bent u (ongeveer) tussen de 28 en 62 jaar oud?

• Vindt u het leuk en interessant om een keer mee te doen aan een wetenschappelijk

onderzoek?

Stuurt u dan - vóór 1 september 2016 - een mailtje met uw volledige naam, adres en

telefoonnummer naar:

j.m.terlaak.poot@pl.hanze.nl

Uw gegevens en vragen worden vertrouwelijk behandeld en u krijgt altijd een reactie.

Helperbel nr. 2, juni 2016

35


Service

Aangepaste zomeropeningstijden

De wijklocaties zijn GEOPEND op de

volgende dagen tijdens de zomerperiode*

Locatie De Wijert: maandag, woensdag en

vrijdag 13.00-17.00 uur

* = maandag 25 juli t/m vrijdag 19 augustus

Locatie De Wijert verhuist naar tijdelijke

locatie

Groninger Forum, locatie De Wijert verhuist

vanwege de nieuwbouw aan de Van

Iddekingeweg 183 medio juni 2016 naar een

tijdelijke locatie aan de Van Ketwich

Verschuurlaan 100.

In verband met de sloop van het huidige

gebouw en de start van de nieuwbouw van

het MFA (Multi Functionele Accommodatie)

op de huidige plek verhuist de bibliotheek

per 20 juni naar een tijdelijke huisvesting.

De bibliotheek is vanwege de verhuizing

gesloten van ma 20 t/m vr 24 juni. Eventuele

materialen kunnen in die week ingeleverd

worden op andere bibliotheeklocaties

in de stad of in de provincie Groningen.

Groninger Forum Locatie De Wijert

Van Ketwich Verschuurlaan 100

9721 SW Groningen

Tel. 050 525 05 55

Het is de bedoeling dat de bibliotheek in de

winter/voorjaar van 2018 terugverhuist naar

de huidige plek. Excuses voor het ongemak

dat de verhuizing voor een ieder zal

meebrengen en alvast hartelijk welkom op

de nieuwe locaties.

Leesclub Makkelijk lezen De Wijert

Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat

geldt ook voor mensen die moeite hebben

met lezen. Voor hen is er de Leesclub

Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft

met lezen, maar er wel graag beter in wil

worden is welkom. Meedoen is helemaal

gratis en de deelnemers krijgen een boek

cadeau.

Groninger Forum Locatie De Wijert,

Van Iddekingeweg 183 (tot medio juni) /

Van Ketwich Verschuurlaan 100

Vanaf 27 juni gaat de tijdelijke bibliotheek

open. Het adres is dan:

36


e

Activiteiten in de wijk

Volleybalvereniging

zoekt nieuwe leden

Volleybalvereniging LVWeK (Lös van Wief en

Kerel)zoekt nog nieuwe leden; ze spelen op

donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in

de sportzaal aan de Chopinlaan. Leeftijd

maakt niet uit, gezelligheid en plezier in

volleybal staan voorop. Voor meer info kunt

u bellen met Gerard Gasman,

tel.06-55910349 of via de e-mail:

g.gasman@home.nl

Helperbel nr. 2, juni 2016

37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Matty Fransen

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81 INGB 0002666256

Helperbel nr. 2, juni 2016

39


Vooruitblik nummer 3:

• Kattenkliniek

• Zonnepanelen buitenshuis

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

19 augustus 2016 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines