Helperbel 2015, nummer 2

wijkhelpman

Helperbel 2015, nummer 2

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Coenderspark

• Fietsen voor meisjes in Vietnam

• Voorjaarsbloeiers

2015

2


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

werkvorming eigen ontwerpen creëren en kleding maken.

ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Multifunctioneel gebouw Helperbrink 4

Nieuwe toegang bewoners Helperplein 35

Nieuws van het wijkcomité

Ontwikkelingen zuidelijke ringweg 6

Red de kunstmarkt 7

Activiteiten in de wijk

Sterrebos live 9

Jubileum Het Coendersnest 14

Nieuws van de gemeente

Groningen investeert 85 miljoen euro in de fiets 11

Finse school 12

Service

Voedselbank 20

Vakantieweek jonge mantelzorgers 36

Andere tijden

Het kon Berend niet meer bommen 22

Mensen in de wijk

Fietsen voor meisjes in Vietnam 25

Expositie stripmuseum 29

Werken in de wijk

MIBOSO 27

Natuur in de wijk

Voorjaarsbloeiers 30

Kunst en Architectuur

Possibility Plant 35

9

25 30

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen, Harm Draaijer, Ina Timmer.

Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman

Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2015

3


Tekst en foto: Harm Draaijer

Aan de Helperzoom staat het weer mooi in bloei.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 2, juni 2015

5


Tekst: Michel van den Heuvel,

wijkcomité Helpman

Ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg

Op 18 mei 2015 is bij de Raad van State in

Den Haag het beroep behandeld van de

Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg,

het Wijkcomité en alle andere partijen die

beroep hebben ingesteld.

Wij werden vertegenwoordigd door onze

advocaat Jewan de Goede, en enkele

deskundigen die eveneens naar Den Haag

zijn afgereisd om onze standpunten toe te

lichten. De andere partij op de zitting was

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

deze werd vertegenwoordigd door een

jurist en diverse medewerkers van het

projectbureau.

De zitting begon om 10.00 uur. Op de zitting

zijn de meeste beroepsgronden aan de orde

geweest. Zo is gesproken over verkeers-,

lucht- en geluidscijfers en de gebreken

daarin, de verkeersveiligheid, de veiligheid in

de wijken, flora en fauna, nut en noodzaak

en over de samenhang met de Helperzoomtunnel.

Door de rechters zijn aan beide ‘kanten’

kritische vragen gesteld, en beide kanten

konden daarbij op elkaars antwoorden

reageren. Op onze standpunten werd door

de minister in zijn algemeenheid laconiek

gereageerd. Opvallend daarbij was dat de

jurist van het ministerie telkens beweerde

door onze standpunten ‘overvallen’ te zijn.

Hij presteerde het zelfs om ons aanvullend

beroepschrift af te doen als te laat ingediend

en strijdig met een goede procesorde.

Ons aanvullend beroepschrift bevatte een

onderbouwing van eerder door ons

ingenomen standpunten. Dit stuk was

ingediend binnen de door de griffie van de

Raad van State in haar oproepbrief genoemde

termijn van elf dagen voor de zitting. De

jurist van de minister beweerde dit stuk niet

tijdig te hebben kunnen bestuderen, onder

andere omdat hij naar eigen zeggen ‘niet

elke dag zijn e-mail leest’ en rondom de

Hemelvaart een paar dagen vrij is geweest.

Helaas werd dit bezwaar van de minister

gehonoreerd door de Raad van State.

Gelukkig heeft onze advocaat het grootste

deel van het aanvullend beroepschrift nog

in de vorm van een mondelinge toelichting

aan de orde kunnen stellen tijdens de

zitting.

Rond 18.00 uur was de zitting afgelopen. De

uitspraak wordt eind juni, begin juli

verwacht.

Op 29 mei behandelt de rechtbank in

Groningen het beroep tegen de Helperzoomtunnel.

Op het moment dat dit artikel

is geschreven ligt dat nog in de toekomst,

zodat wij hier later nog op terugkomen.

In het volgende nummer van de Helperbel

hopen wij u te kunnen berichten over de

uitspraak in beide procedures, al zult u daar

vóór die tijd ongetwijfeld wel over gehoord

en gelezen hebben in de media!

6


Tekst: Elly Dijkstra, Elzelien Noorddijk

Foto: Marco in ‘t Veld

Nieuws van het wijkcomité

Kunstmarkt Helpman

Red de kunstmarkt!!

Al drie keer was er een leuke kunstmarkt

in Helpman, waar veel bezoekers en

deelnemers plezier aan hebben beleefd.

Helaas kan de markt dit jaar niet doorgaan,

want door allerlei omstandigheden zijn

vijf van de zeven organisatoren gestopt.

Ze hebben veel werk verzet maar nu gaan

andere bezigheden voor. Hartelijk dank

allemaal voor jullie inzet.

We hopen dat er volgend jaar wel weer een

kunstmarkt komt, maar dan moeten er wel

een paar vrijwilligers bijkomen. Voor de

twee overgebleven commissieleden is het

helaas te veel werk.

Je hoeft geen kunstenaar te zijn, als je het

organiseren maar leuk vindt. Eén keer per

maand een vergadering, op het laatst wat

vaker, en wat praktische werkzaamheden.

Het is niet erg als je er een keer niet bij kan

zijn, er gaat ook veel via de mail.

Dus wanneer jullie, Helpenaren, bezoekers

en kunstenaars, de kunstmarkt willen

houden, meld je dan aan voor de kunstcommissie,

want zonder jullie lukt het niet!

Aanmelden graag per mail, op

kunstcommissiehelpman@gmail.com

Helperbel nr. 2, juni 2015

7


Curves Groningen

PC Hooftlaan 2b

9721JM Groningen

050-5250067

Alleen nieuwe leden. Geldig vanaf 1 juli 2015 bij deelnemende locaties. © Curves Europe


Tekst: Alberdina van der Graaff

Foto: Bert Katerberg Activiteiten in de wijk

STERREBOS LIVE!

Na een winter zonder sterrebosactiviteiten was het dan eindelijk zover. Op 10 mei mochten

we in het Sterrebos weer genieten van muziek.

Tas gepakt en op de fiets naar het Sterrebos, gelukkig ruim op tijd. Er zijn nog stoelen te

kiezen in de zon. En dan is daar de aankondiging van het eerste optreden: rootsy singer

songwriter Tommy Ebben. Heerlijk rustige luistermuziek, de klanken vullen langzaam het

Sterrebos. Als je wat om je heen kijkt zie je veel mensen genieten en zelfs meezingen. Na

een uurtje ontstaat er onder de mensen enige beroering; koffie en thee wordt gehaald en

de volgende band maakt zich klaar voor een nieuw uur muziek. De Stroatklinkers gaan

Grunninger bluegrass spelen. Wat hebben deze mannen een plezier in het muziek maken.

Af en toe bekende, soms wat minder bekende songs, maar zowel om naar te kijken als naar

te luisteren geweldig.

Het was fijn om met zoveel mensen van muziek te kunnen genieten. Ik hoop u dan ook te

ontmoeten op een van de komende zondagen met een muzikale omlijsting in het sterrebos:

12 juli, 9 augustus en 13 september. Natuurlijk dank aan Wijkcomité Helpman, Herewegbuurt

en Oosterpoort, zij maken de organisatie van Sterrebos Live mogelijk.

Helperbel nr. Helperbel nr. 2, juni 2015 1, maart 2015 9


Gemeente

Groningen met één

telefoonnummer

bereikbaar

De gemeente Groningen is een campagne

gestart om het nieuwe telefoonnummer

14 050 bekendheid te geven. Dit is hét

centrale telefoonnummer van en voor alle

vragen aan de gemeente. Met 14 050 wil de

gemeente de telefonische dienstverlening

verder verbeteren.

Tijdens de campagne informeert de

gemeente Stadjers via veel kanalen over het

14 050 nummer. Dit gebeurt met een

filmpje via social media en OOG TV. Maar

ook via advertenties en city display posters

langs de weg.

Landelijk

Met 14 050 is de gemeente met één

gemakkelijk te onthouden telefoonnummer

bereikbaar. Veelal kan de beller meteen een

antwoord krijgen op de vraag. De gemeente

sluit hierbij aan bij het initiatief van de

Rijksoverheid om alle gemeenten één

herkenbaar landelijk 14+ (kengetal) toe te

kennen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Zo heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld

14 020 en Winsum 14 0595. Een

campagne moet deze service ook de

aandacht van de Stadjers brengen.

opgeleide telefonisten die de meestgestelde

vragen direct kunnen beantwoorden. De

medewerkers handelen de meeste vragen

(60%) direct af. Dit was voorheen 40%. Het

streven is om 80% van alle vragen meteen

te beantwoorden. Uit onderzoek blijkt

overigens dat bellers de gemeente nu al het

cijfer 7.3 geven voor de telefonische

dienstverlening.

Website centraal

De website is en blijft de eerste informatiebron

voor de meeste vragen aan de

gemeente en om digitaal afspraken te

maken. Maar de gemeente wil ook telefonisch

goed bereikbaar zijn voor persoonlijk

contact met de inwoners van de stad.

Vraag aan de gemeente?

Bel 14 050!

Of kijk op gemeente.groningen.nl

voor antwoord op de meeste vragen

Beantwoording

Veel bestaande publieksnummers zijn al

gebundeld onder 14 050. De ervaringen zijn

goed. Het Klant Contact Centrum van de

gemeente heeft goed geïnformeerde en

10


Nieuws van de gemeente

Groningen investeert 85 miljoen euro in de fiets

De gemeente Groningen investeert samen

met andere partijen de komende vijf

jaren 85 miljoen euro om het fietsklimaat

in en rond de stad te verbeteren.

Daarvoor zijn onlangs de Fietsstrategie

Groningen 2015-2025 en het bijbehorende

uitvoeringsprogramma vastgesteld. In

deze fietsstrategie kijkt de gemeente

nadrukkelijk verder dan de fiets en de

fietser zelf. Nieuw is dat wordt ingezet

op het sociale aspect van de fietser en op

gedrag, innovatie en ontwikkeling van

fietsroutes. Belangrijk onderdeel van de

strategie is de hoofdfietsroutekaart met

aandacht voor stedelijke knooppunten,

fietsveiligheid en fietsparkeren.

De afgelopen tijd heeft de gemeente samen

met burgers, Rijk, provincie en belangenorganisaties

gekeken en nagedacht hoe het

fietsen in en rond de stad verbeterd kan

worden. Tijdens het inspiratiefestival Let’s

Gro werd een leegstaand winkelpand

omgetoverd tot Fietsambassade. Twee

dagen lang was het een komen en gaan van

Stadjers die mee wilden praten en denken

over de nieuwe fietsstrategie.

Kleine maatregelen eerst

Op basis van alle fietswensen gaat de

gemeente Groningen nog dit jaar aan de

slag met een aantal zogenaamde ‘kleine’

maatregelen. Het gaat onder andere om het

uitbreiden van de stallingsmogelijkheden in

de binnenstad, het oplossen van een aantal

knelpunten op de Korreweg, het fietsvriendelijker

maken van verkeerslichten en het

onder de aandacht brengen van verkeersregels

als hand uitsteken en de voorrangsregels

bij alle-richtingen-tegelijk-groen

verkeerslichten.

Uitvoeringsprogramma met grotere

projecten

Grotere projecten zoals de aanleg van de

‘fietsstraat’ Korreweg en het aanleggen van

een vrij liggend fietspad langs de Helperzoom

pakt de gemeente in een later

stadium op. Alle te nemen maatregelen

staan vermeld in het Uitvoeringsprogramma

Fietsstrategie Groningen 2015-2025. Ook

op de website www.groningenfietsstad.nl is

hierover meer informatie te vinden.

‘De fiets leeft’

In februari dit jaar werd door het Stadspanel

onder 12.000 deelnemers een enquête

gehouden over het fietsbeleid. In slechts

tien dagen tijd was de vragenlijst ruim

4.000 keer ingevuld. Sinds april is de

website www.groningenfietsstad.nl in de

lucht. Stadjers konden via deze website

suggesties, ideeën en wensen indienen over

fietsen. Er werd massaal gebruik van

gemaakt. ‘De fiets leeft’ is de conclusie.

Helperbel nr. 2, juni 2015

11


Nieuws van de gemeente

Finse school

De meerderheid van de gemeenteraad steunt het plan van het college om de vervallen

Finse school aan de Helper Westsingel 96 te slopen.

Krakers

“Er zitten krakers in”, zei wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). “Het is niet meer te

gebruiken. Kies je ervoor om het te laten instorten of te slopen? Het is onverantwoord om

het te laten staan.” Een aantal partijen wilde nog een onderzoek naar initiatieven van

Stadjers om het monument te behouden. “Ik wil uitstel om de initiatieven te beoordelen op

haalbaarheid”, aldus fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie. “Als de buurt het

gebouw wil behouden, waarom zouden wij dan anders willen?”, zei Marjet Woldhuis van de

Stadspartij.

Valse hoop

Volgens de wethouder geeft uitstel ”valse hoop”. “Als je het pand wil gebruiken, kost dat een

enorm bedrag. Geen partij met een goed idee heeft dat geld meegebracht.” Een motie om

toch nog een maand de tijd te nemen om initiatieven tot behoud van de Finse school te

beoordelen haalde net geen meerderheid.

12


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tekst en foto: Joey Lameris

Tekst: Jacobien de Goede

Foto’s: Herman Pannen

Coenderspark:

park voor de wijk!

De Werkgroep Coenderspark bestaat uit 6

buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg.

Om het Coenderspark (park rondom de

Coendersborg) meer een park voor de wijk

te maken, willen zij samen met jong en oud

uit de wijk een plan ontwikkelen.

15 jarig jubileum

kinderdagverblijf Het

Coendersnest

Op 1 april bestond kinderdagverblijf Het

Coendersnest 15 jaar.

Het Coendersnest is een kleinschalig

kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer in

de wijk Coendersborg. Zaterdag 11 April

werd dit jubileum gevierd met een feest,

met een hapje, drankje en een barbecue.

Het thema van dit feest was indianen. Voor

de kinderen was er onder andere een

springkussen, een ranja koe, blik gooien en

schminken. Ook was de Groningse schrijver

Dennis Hofman aanwezig. Hij las voor uit

zijn boeken “Daantje Indiaantje”. Ondanks

het minder goede weer en de kou was het

een geslaagde middag.

Van de wijk

Het initiatief begon een jaar geleden met

een oproep van buurtbewoonster Yvette

Hilboesen in de Helperbel. Zij woont samen

met haar partner en zoon vlakbij de

Coendersborg en bedacht dat het prachtige

Coenderspark zich heel goed zou kunnen

lenen als heerlijke plek om te verblijven voor

jong en oud met een goede speelvoorziening.

Het park wordt met name gebruikt om

er doorheen te wandelen, minder om er te

verblijven. Het speeltuintje ligt verscholen

en is donker en vochtig. Ze riep buurtbewoners

op om samen een plan te maken om

het park weer meer ‘van de wijk’ te maken.

Enthousiast

Daarop werd enthousiast gereageerd door 5

buurtbewoners. Als Werkgroep Coenderspark

zetten zij een eerste idee op papier,

namen contact op met wijkwethouder Ton

Schroor en troffen een enthousiaste

gemeente die het initiatief wel zag zitten en

alle medewerking verleende voor het

uitwerken van het plan. Om te horen wat de

buurt graag zou willen, ging de werkgroep

dit voorjaar bij alle direct omwonenden

langs en stonden ze onlangs een ochtend

bij de Poiesz en de Albert Heijn. De uitkomsten

zijn veelbelovend!

14


Activiteiten in de wijk

In totaal heeft de werkgroep met 135

buurtbewoners gesproken. Meer dan de

helft van hen komt maandelijks of vaker in

het park. Maar ook werd een aantal keren

genoemd dat men het park niet kende, of

niet wist dat het openbaar toegankelijk was.

Theeschenkerij

De natuurlijke uitstraling van het park

wordt gewaardeerd. Er staan bijzondere

planten en er leven veel kleine dieren zoals

vogels en eekhoorns. 70% van de mensen

zou graag een kop koffie op het terras willen

kunnen drinken. Ook een theeschenkerij of

paviljoenfunctie zoals Paviljoen Appelbergen

werden geregeld genoemd. Nagenoeg

iedereen was positief over een betere en

grotere speelplek op het grasveld. De

natuurlijke uitstraling van het park ziet men

graag terug in een eventuele nieuwe

speelgelegenheid. Ook een paar bankjes in

de zon zijn heel welkom. Om te kijken naar

de spelende kinderen, als rustpunt tijdens

een wandelingetje of om gewoon lekker van

het groen te genieten.

Workshop

En hoe nu verder? Na de zomervakantie

organiseert de werkgroep samen met de

gemeente een workshop voor jong en oud.

Alle wijkbewoners zijn van harte welkom

om hier ideeën in te brengen. Het doel van

de workshop is om te komen tot een plan

waarmee van het Coenderspark weer een

heerlijk park maken voor jong en oud! Wilt u

uitgenodigd worden en/of wilt u de digitale

nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een

e-mail naar coenderspark@gmail.com of

‘like’ de Facebook-pagina.

Helperbel nr. 2, juni 2015

15


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Roelof van der Wal

Kinderwerktuinen

Helpman

Al meer dan vijftig jaar bevindt zich aan

het Helperpad, verscholen achter een

ijzeren hek en omringd door een woud van

bomen en struiken, een prachtige groene

enclave. Ingewijden weten dat het hier de

‘schooltuintjes’ betreft. En eigenlijk moeten

er heel veel ingewijden zijn, want in vijftig

jaar hebben ontelbaar veel schoolkinderen

in deze tuinen naar insecten gezocht en

hun plantjes gezaaid en geoogst.

Groene basis

Alle basisschoolleerlingen in de stad krijgen

een aantal uren per jaar natuuronderwijs,

omdat de Gemeente Groningen het

belangrijk vindt dat kinderen een goede

groene basis krijgen. Een groot deel van de

natuurlessen brengen de leerlingen in de

kinderwerktuinen door. Er zijn in de Stad in

totaal vier van dergelijke kinderwerktuinen:

in Vinkhuizen, Beijum, Westpark en Helpman.

In de tuin aan het Helperpad komen

voornamelijk de kinderen van de basisscholen

uit de zuidelijke stadswijken, onder

andere van de Brederoschool, de Haydnschool

en de GSV.

Wormenles

De kinderwerktuinen horen bij de afdeling

Natuur en duurzaamheidseducatie van de

Gemeente Groningen

Het natuuronderwijs wordt gegeven door

educatieve medewerkers met een ‘groene’

achtergrond. Voor de groepen 3 en 4 bestaat

het natuuronderwijs bijvoorbeeld uit

projecten als “handjes in de grond’ en

wormenles. De kinderen van groep 6 en 7

krijgen een eigen tuintje toebedeeld, waarin

ze met veel zorg en toewijding proberen hun

zaai- en pootgoed tot volwassen groente en

(bloeiende) planten uit te laten groeien. Veel

kinderen zijn heel verwonderd over hoe dat

allemaal in zijn werk gaat en wat er allemaal

gebeurt. De groenten die ze in de schooltuintjes

kweken, kennen ze immers over het

algemeen alleen uit de supermarkt.

Natuurschoon

De schooltuinen zijn overigens niet uitsluitend

toegankelijk voor schoolkinderen en

hun begeleiders. Andere belangstellenden

mogen tijdens de openingsuren (maandag

tm donderdag van 8.00 – 16.00 uur) ook

gerust eens komen kijken om te genieten

van het natuurschoon. Om deze tijd van het

jaar staan de tuinen er weer prachtig bij!

16


Activiteiten in de wijk

Herdenking Joods Monument door leerlingen

Tamarisk

Voor de 28e keer heeft basisschool de

Tamarisk een herdenking bij het Joods

Monument aan de Verlengde Hereweg in

Groningen georganiseerd.

Dit vindt ieder jaar plaats in het kader van

het project “Adopteer een monument”; een

landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen

van groep 7/8 een oorlogsmonument in

hun eigen dorp of buurt ‘adopteren’.

70 jaar geleden

Kinderen leren door dit project meer over de

lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog,

de traditie van herdenken en

bijbehorende rituelen. Omdat de 4 meiherdenking

in de meivakantie viel is

gekozen voor 16 april 2015. Dit is de datum

dat de stad Groningen werd bevrijd. Dit jaar

was dat helemaal bijzonder, omdat het dan

exact 70 jaar geleden was. De leerlingen van

de groepen 7 en 8 hebben met hun ouders

de 3000 Joodse Groningers die niet zijn

teruggekeerd na de Tweede Wereldoorlog

herdacht.

Oorlog en vrede

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle

drie locaties hebben een presentatie

verzorgd over de manier waarop ze het

thema ‘Oorlog en vrede’ in de weken

voorafgaand aan de herdenking vorm

hebben gegeven. Daarna liepen de kinderen,

de ouders en genodigden naar het monument,

waar een kranslegging plaats vond.

Vervolgens heeft de burgemeester van de

stad Groningen, de heer Den Oudsten, de

herdenking afgesloten met een toespraak.

Edu Waskowsky

Eén van de genodigden was mevrouw

Waskowsky, de weduwe van de maker van

het monument Edu Waskowsky. Basisschool

de Tamarisk blijft elk jaar deze herdenking

organiseren, omdat de school het belangrijk

vindt dat kinderen ervaren wat vrijheid en

vrede echt betekenen.

Helperbel nr. 2, juni 2015 17


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

18


Tekst en foto: Ina Timmer

Wijk in beeld

Nieuwe toegang bewoners Helperplein

De Van Imhoffstraat krijgt een nieuwe zijstraat. Op dit moment wordt daar volop aan

gewerkt. Deze nieuwe straat is bedoeld voor de bewoners op het Helperplein.

De bevoorradingsvrachtwagens van Albert Heijn blokkeren regelmatig het pad, zodat de

bewoners van het Helperplein niet met de auto bij hun huis vandaan kunnen komen of hun

huis niet kunnen bereiken.

Wijziging rijrichting

De nieuwe straat loopt achter het Kruidvat langs. De verwachting is dat deze weg half juni

gereed zal zijn. Aansluitend wordt ook de rijrichting voor het autoverkeer gewijzigd. De

toegang naar het Helperplein zal vanaf de Van Starkenborghstraat door de Van Imhoffstraat

gaan. Vanaf het Helperplein sla je dan direct rechtsaf om weer op de Van Iddekingeweg

te kunnen komen.

Helperbel nr. 2, juni 2015

19


Service

Gastgezinnen gezocht

voor thuisloze jongeren

in project Tussenstop

In de provincie Groningen moeten tientallen

jongeren door een samenloop van omstandigheden

even afstand nemen van thuis. Met

het nieuwe project Tussenstop wil Humanitas

hen graag aan tijdelijke huisvesting helpen

in de vorm van gastgezinnen. Gezinnen die

gedurende enkele dagen tot drie weken

onderdak willen bieden aan jongeren vanaf 16

jaar kunnen zich voor het project Tussenstop

aanmelden bij Humanitas.

Een tijdelijke, veilige woonvoorziening

In het project Tussenstop wordt ondersteuning

geboden aan jongeren van 16 tot 23 jaar.

Het gaat om werkende of naar school gaande

jongeren. Er wordt voor hen een tijdelijke,

veilige woonvoorziening gezocht om te

voorkomen dat ze op straat gaan zwerven en/

of in de daklozenopvang terecht komen.

Gastouders gezocht als tussenstop

Humanitas biedt begeleiding aan evenwichtige

gastgezinnen die een jongere gedurende

één tot drie weken een slaapplaats, een

ontbijt, een warme maaltijd en wanneer

gewenst een luisterend oor kunnen en willen

bieden. Op die manier kunnen de jongeren

even op adem komen en verschillende zaken

voor zichzelf op een rijtje zetten.

Wilt u meer weten over het project Tussenstop

van Humanitas Groningen Stad? Neem

dan contact op met Edmee Kuiper, project-

20 20

coördinator Tussenstop.

Telefoon: 050-3126000 of 06-13988060.

E‐mail: e.kuiper@humanitas.nl.

Gezocht:

Supermarktcollectant en

Supermarktcoördinator

Voedselbank stad

Groningen

Over de Voedselbank

In Nederland leven meer dan een miljoen

mensen onder de armoedegrens. De

Voedselbanken helpen de armste door ze te

voorzien van voedselpakketten.

Naar wie is de voedselbank op zoek?

Bent u graag onder de mensen, niet bang

voor een praatje en heeft u een binding met

de wijk waarin u woont? Als supermarktcollectant

bent u werkzaam bij de supermarkten

bij u in de buurt en draagt u actief bij

aan het steunen van de Voedselbank. Als

supermarkt-coördinator bent u naast het

actief werven, ook het aanspreekpunt voor

de collectanten in de wijk. Het gaat om

parttime functies met wisselende uren

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw CV en motivatie naar:

communicatie@voedselbank-groningen.nl

onder vermelding van: Sollicitatie supermarktcoördinator

of Supermarktcollectant

Maar als u meer informatie over de vacature

wilt, kunt u ook mailen en uw telefoonnummer

vermelden, dan neemt de Voedselbank

zo spoedig mogelijk contact op.


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 2, juni 2015

21


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

28 augustus 1672:

Het kon Berend niet meer bommen

Over een paar jaar wordt de zuidelijke

ringweg op de schop genomen. Daarvoor

zal er diep gegraven moeten worden.

Want de nieuwe ringweg komt verdiept,

beneden het maaiveld, te liggen. Uiteraard

zal onze stadsarcheoloog er weer als de

kippen bij zijn om puzzelstukjes te zoeken

voor de historie van stad en omgeving.

Stukjes die ons beeld van het verleden

weer iets aanscherpen, want echt compleet

helder zal het wel nooit worden. Wat

zal de archeoloog vinden? Resten van

een klokbekercultuurkampement? Of

overblijfselen van soldaten van de Bisschop

van Munster, ook wel bekend als Bommen

Berend, die van 21 juli tot en met 28

augustus in 1672 onze stad belegerden?

Een historische sensatie

Het leuke van het vinden van dit soort

puzzelstukjes is dat ze je - wat de Groninger

historicus Huizinga noemde - ‘een historische

sensatie’ kunnen bezorgen. Door

bijvoorbeeld een voorwerp uit een bepaalde

tijd te zien of aan te raken, lijkt het net alsof

je direct contact hebt met die tijd en denk je

dat je je kunt voorstellen hoe het toen was.

Overigens hoeven we niet te wachten tot de

aanpak van de ringweg om ons een beeld te

vormen van bijvoorbeeld de belegering in

1672. In de Weddeburcht in Wedde, nabij

Winschoten, hangt in de Ridderzaal een

kopie van het schilderij dat Wolfgang

Heimbach maakte van de Bisschop van

Munster.

22


Andere tijden

Opgeruimd richting Helpman

We zien Bommen Berend te paard op een

verhoging in het landschap ergens tussen

het huidige Helpman en de toenmalige

stadsomwalling. Het zou de Kempkensberg

kunnen zijn. De Bisschop kijkt redelijk

opgeruimd richting Helpman terwijl zijn

krijgshaftige onderknuppels verspreid over

het landschap de stad belegeren. Of zijn ze

al druk bezig met het voorbereiden van de

aftocht? Want zoals we weten was die

belegering, ondanks het bestoken van de

stad met vele bommen, verre van een

succes. Misschien laat het schilderij wel zien

dat Berend er genoeg van had en met zijn

paard huiswaarts ging. Want het paard

beweegt zich duidelijk naar rechts. Richting

Munster?

Rabenhaupt-dag

Alleen, er is iets vreemd met dit schilderij.

Wie goed kijkt, ziet dat de Martinitoren en

de A-kerk omgedraaid zijn. Zó zou je ze

alleen maar hebben kunnen zien als je je

aan de noordkant van de stad bevond. Maar

daar, in het overstroomde landschap, had de

bisschop helemaal geen troepen. En juist

daardoor werd het niets met de belegering.

De Groningers onder leiding van de Duitse

edelman Carl von Rabenhaupt konden

gewoon voedsel en andere zaken laten

komen. Wat natuurlijk óók vreemd is, is dat

iemand een schilderij laat maken van zijn

totaal mislukte belegering. Misschien nog

vreemder is dat Groningen de aftocht

jaarlijks op 28 augustus viert onder de

naam Bommend Berend. Was het niet

eleganter geweest om het bijvoorbeeld

Rabenhaupt-dag te noemen, naar de man

die onze stad met hulp van Drenten

succesvol verdedigde?

Helperbel nr. 2, juni 2015

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36


Tekst en foto: Justa Hornstra

Mensen in de wijk

Fietsen voor meisjes in Vietnam

In Helperbel nummer 4 van 2014 hebben we

aandacht besteed aan het plan van Justa

Hornstra om te fietsen voor Cycle4Girls in

Vietnam. Hieronder volgt haar verslag.

Op zondag 2 februari 2015 begon mijn reis,

en die van 25 andere vrouwen. Na een lange

reis met vliegtuig, trein en bus was het

dinsdag 4 februari tijd om op de fiets te

stappen. Om te wennen aan alles, hebben

we die dag een korte rit gemaakt.

Bekijks

De tweede fietsdag hebben we meer

kilometers afgelegd. Met 26 vrouwen in

fietskleding trokken we heel wat bekijks en

we werden dan ook overal lachend en

zwaaiend verwelkomd.

Pittig fietsen

Op de derde dag hebben we de meeste

kilometers gefietst. Met sommige stukken

van soms wel 17% stijging was het een

pittig stuk fietsen, maar we kwamen

uiteindelijk boven. Het was de moeite meer

dan waard, wat een paradijselijk stukje

Vietnam zijn we toen tegen gekomen!

Vrijdag was alweer de laatste dag fietsen.

Na een mooie tocht mocht ik kennis maken

met mijn sponsorkindje, Ngoc Tra My. Een

bijzondere ontmoeting met een bijzonder

meisje. Met haar gebreide mutsje en knal

gele jasje sprong ze eruit. Met haar vijf jaar,

bijna zes, vond ze het leuk om naar school te

gaan en vond ze het heerlijk om mee te

doen met de spelletjes en dansjes die

werden opgevoerd. Dankzij alle sponsorgelden

is het mogelijk gemaakt dat zij de

komende jaren naar school kan en nog veel

zal kunnen leren.

Meer lezen over sponsoring en de fietstocht

kan op www.plannederland.nl/cycle4girls

Helperbel nr. 2, juni 2015

25


Bij inlevering van deze advertentie

krijgt u 10% KORTING* op uw

kappersbehandeling!!

Dus bel snel voor een afspraak!

*spaarkaart niet geldig

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Roelof van der Wal

Werken in de wijk

Mind, Body en Soul (MIBOSO) in het Paviljoen aan

de Kemkensberg

Oplettende bewoners van Helpman hebben misschien wel gezien dat in het Paviljoen aan

de Kemkensberg niet alleen een Brasserie is gevestigd, maar ook een sportstudio. Mocht

u nu denken dat die sportstudio alleen bedoeld is voor werknemers van de DUO en de

Belastingdienst, dan hebt u het bij het verkeerde eind. Bij MIBOSO is iedereen welkom die

op een gezonde en plezierige manier wil komen sporten.

Kelly Schat is de oprichter en eigenaar van de sportstudio, die sinds juli 2014 geopend is. De

sportstudio ligt vanaf de Helperzoom gezien een beetje verscholen in het groen. Als je

binnen in de sportzaal bent, blijkt al dat groen een groot pluspunt. Door de hoge raampartijen

heb je namelijk een prachtig uitzicht op het steeds mooier wordende plantsoen van de

Kemkensberg. Er zijn niet veel sportscholen in de stad in zo’n mooie, groene omgeving.

Kelly is naast sportinstructeur ook lifestylecoach en vindt daarom een gezonde, actieve

leefstijl heel belangrijk. Uw verslaggeefster constateert tijdens het gesprek met Kelly dat hij

in ieder geval zelf over een heel actieve leefstijl moet beschikken. Hij runt namelijk niet

alleen MIBOSO, maar zit daarnaast nog in de afrondende fase van zijn studie Sport,

Gezondheid en Management aan de Hanzehogeschool én hij is vorig jaar voor het eerst

vader geworden!

Helperbel nr. 2, juni 2015

27


Werken in de wijk

MIBOSO

Kelly heeft de naam MIBOSO gekozen, omdat dit de

afkorting is van de woorden `mind, body en soul`. Als

lifestylecoach, en ook uit eigen ervaring, weet Kelly dat

het niet alleen om een gezonde geest of een gezond

lichaam gaat, maar dat de balans daartussen heel erg

belangrijk is voor een goede gezondheid. Eén van zijn

activiteiten bij MIBOSO is om mensen persoonlijk te

begeleiden bij het verbeteren van die balans. Kelly

omschrijft dit op de volgende manier: “We kijken verder

dan alleen naar een stukje bewegen.” Naast zijn werkzaamheden

als lifestylecoach, begeleidt Kelly ook de

sporters bij MIBOSO en verzorgt hij een deel van de

groepstrainingen. Hij heeft voor het bedienen van al zijn

klanten een professioneel team samengesteld met drie á

vier personal trainers en een fysiotherapeut.

Persoonlijke aanpak

De persoonlijke aanpak is bij MIBOSO erg belangrijk. Zo

kent Kelly bijvoorbeeld al zijn klanten persoonlijk. Nieuwe klanten krijgen eerst een

kennismakingsgesprek waarin onder andere hun sportverleden en hun verwachtingen ten

aanzien van sporten bij MIBOSO de revue passeren. In dat gesprek wordt ook voorlichting

gegeven over de abonnementsvormen van MIBOSO en de verschillende typen trainingen.

Zo zijn er verschillende individuele trainingen mogelijk, mét of zonder personal trainer, en

worden er diverse groepstrainingen aangeboden waaronder bijvoorbeeld spinning, yoga,

powerfit, fight fit en bootcamp. MIBOSO heeft bovendien nog speciale programma’s die

gericht zijn op senioren, mensen met overgewicht en top professionals & ondernemers.

De persoonlijke aanpak van MIBOSO blijkt bijvoorbeeld ook uit de variabele muziekkeuze.

De muziek wordt namelijk aangepast aan de smaak van de aanwezige sporters. Als er

mensen sporten die een voorkeur hebben voor popmuziek, dan wordt bijvoorbeeld Radio 3

FM aangezet, maar als de voorkeur uitgaat naar klassieke muziek, dan wordt even gemakkelijk

naar Classic FM overgeschakeld.

Hoe zou Kelly tot slot nu de sterke punten van MIBOSO omschrijven? “Miboso wil een sportstudio

zijn waar op een ontspannen en plezierige manier wordt gesport en waar het sociale

en persoonlijke aspect ook belangrijk is. De kracht zit daarbij in de kleinschaligheid en de

unieke locatie.”

Voor meer informatie, waaronder een flyer voor een gratis proefles, kunt u terecht op

www.miboso.nl.

28


Tekst: Harm Draaijer

Mensen in de wijk

Santenkraam in het Stripmuseum

Heiligen uit Helpman

Geloven kunnen verschillen. Lang leve

de diversiteit! Waar de ene religie het

afbeelden van heiligen of heilige zaken

verbiedt, grossiert een ander geloof in

afbeeldingen van heiligen. Neem de Roomskatholieke

kerk. Die telt meer heiligen

dan dagen in een jaar en beeldt ze graag

af. Deze santenkraam aan konterfeitsels

inspireerde al menig kunstenaar. Zo ook

Edmond ‘Vlerk’ Spierts en Erik Wielaert,

twee gerenommeerde striptekenaars en

illustratoren die sinds jaar en dag werken

vanuit Helpman. Zij tonen, samen met

een aantal collega’s, hun heiligen in het

Stripmuseum in Groningen.

Multimedia

De katholieke kerk was al eeuwen geleden

sterk in beïnvloeding van de massa via

multi media. De boodschap die het wilde

verkondigen, liet het tot in de ziel doordringen

via alle zintuigen en media. Via wierook,

gezang en muziek, hosties, wijn en beelden,

schilderijen en ook via glas-in-loodramen.

Glas-in-loodramen communiceerden

visueel zonder woorden grote delen van de

bijbel. Zelfs analfabeten en zij die het Latijn

niet machtig waren, konden zich voorstellen

waar het om en over ging in de bijbel. Eigenlijk

was het glas-in-loodraam de voorloper

van het stripverhaal.

Devote expo

Het is dus niet vreemd dat iemand met een

‘rijk rooms verleden’ zoals Edmond Spierts

niet alleen striptekenaar en illustrator werd,

maar ook deze tentoonstelling - Santenkraam

- initieerde. Behalve wijkgenoot Erik

Wielaert vond hij nog een aantal collega’s

bereid om mee te werken aan deze ‘devote’

tentoonstelling: Bafuss, Ben Vranken, Berend

Vonk, Dennis Stäbler, Diderik van Dijken, Dim

Junius, Eric Snelleman, Jan Krol, Marcel

Ruijters,Matthias Giesen, Mestrik, Roelof

Wijtsma, en Sam Peeters. Hun werk toont

heiligenlevens in alle facetten: al dan niet

bestaand hebbende heiligen en martelaren

van het katholieke geloof passeren de revue.

Hun voorbeeldige leven, hun wonderlijke

daden, hun miraculeuze dood en hun zalige

heiligverklaring zijn nu in stripvorm te

bewonderen.

Luchtig ironisch

Spierts en de andere tekenaars grepen het

thema niet aan om de rooms-katholieke kerk

eens even stevig onderuit te halen. Het fenomeen

‘heilige’ wordt veel eerder luchtig,

ironisch relativerend benaderd. Terecht, want

de ‘echte’ levens van de heiligen die de

tekenaars als uitgangspunt dienden, zijn

vanuit ons moderne perspectief al absurd

genoeg. Ze gebruikten de heiligen om

visueel eens even helemaal los te gaan.

Niets menselijks is striptekenaars en

heiligen vreemd. Ga het zelf maar eens

bekijken in het Stripmuseum, Westerhaven

71. De tentoonstelling duurt tot 6 september.

Kijk voor ander werk van Edmond ‘Vlerk’

Spierts en Erik Wielaert op www.vlerk.net

en www.wielaert.nl

Helperbel nr. 1, Helperbel nr. 2, juni 2015 maart 2015 29


Tekst en foto’s: Corné Bezuijen

Voorjaarsbloeiers in Coendersborg

De buurt verkennen is het mooiste als bomen en planten bloeien. Je kunt ze dan goed

op naam brengen. De parken Coendersborg en Groenestein lenen zich daar goed voor.

Op dit moment is de stinsenplant daslook overal te zien in de wijk. Niet meer zo

uitbundig bloeiend maar goed herkenbaar ondermeer langs het fietspad in Coendersborg.

Aan de vijver in Coendersborg vind je ook de zeldzame paars gekleurde kievitsbloem,

zelfs een paar met witte bloemen.

Meer voorjaarsbloeiers in de buurt:

- gele dovenetel: lijkt op brandnetel met gele bloempjes

- wilde hyacint: hangende paarse klokjes met omgekrulde bloempjes

- speenkruid: laag bij de grond, brede bladeren en gele bloem

- gulden sleutelbloem: lange steel, grote bladeren, gele bloemen met lange kraag

Plant onbekend? Deel je foto op FaceBook groep Wilde Bloemen en planten.

Corné Bezuijen is milieukundig en ecologisch adviseur uit Helpman.

daslook

gele dovenetel

30


Natuur in de wijk

wilde hyacinth

speenkruid

gulden sleutelbloem

witte kievitsbloem

paarse kievitsbloem

Helperbel nr. 2, juni 2015

31


ZONNESTUDIO

Health & Beauty

Super de luxe zonnebanken!

• Definitief ontharen dmv diodelaser

• Tattoo verwijdering dmv YAG laser

• Couperose verwijderen

• Pigmentvlekjes verwijderen

• Skin Tightening (huidverjonging)

• Kalknagels verwijderen

• Tanden bleken

• Acrylnagels en gelpolish

• BOTOX per zone € 100

• Cosmetische arts erkend met een

BIG registratie en aangesloten bij

de NVCG

Tegen inlevering van deze advertentie 25% korting op een behandeling naar

keuze behalve voor de cosmetische arts.

Helpman Groningen, Verlengde Hereweg 88, 050 55 32 103

Openingstijden Ma. t/m vrij.: 10.00 - 21.30 uur, zaterdag: 12.00 - 19.00 uur, zondag: 13.00 - 18.00 uur

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Foto’s: Marjan van den Bosch

Activiteiten in de wijk

Koningsdag in

Helpman 2015

Het was weer gezellig druk op

en rond de Helperbrink!

Helperbel nr. 2, juni 2015

33


drijf

n:

nes,

enz.

drijf

963

34


Foto’s: Dettie Veltman en Diana Lourens

Kunst en architectuur

Possibility Plant

Op het voorplein bij de entree van het

gebouw van DUO en de Belastingdienst

staat een grote stalen, zwarte doos, waar

een golvend lijnenpatroon is uitgesneden.

Kijk je door de uitsneden naar binnen dan

zie je een stelsel van buizen en cilinders,

trappen en bruggetjes. De doos loopt door

in de parkeergarage. Kijk je vanuit die

positie omhoog dan zie je buizen en

cilinders. Het licht valt naar binnen op de

vloer van de parkeergarage en vormt daar

de blauwdruk van een machinerie.

Giny Vos maakte dit kunstwerk in opdracht

van DUO en Belastingdienst Groningen. Vos

zegt hierover: “Ik wil laten zien dat er nog

steeds sprake is van een grote machinerie

die het allemaal aan de gang houdt. Een

informatie-raffinaderij die zijn geheim niet

zomaar prijs geeft. Door de kieren van de

black box kun je een glimp opvangen van de

processen die zich daar afspelen. Bij avond

straalt uit de zwarte doos op het plein een

geheimzinnig licht en geeft het de suggestie

van een groot werkend brein.”

Bronnen: www.staatingroningen.nl

www.ginyvos.nl/werken/

possibility plant

Helperbel nr. 2, juni 2015

35


Vakantieweek voor

Jonge Mantelzorgers uit

Groningen stad

Van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli

kunnen jonge mantelzorgers uit Groningen

stad op vakantie in het Drentse plaatsje

Klijndijk. Humanitas Groningen stad biedt

dit aan, zodat deze jongeren hun zorgen

even kunnen vergeten.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen/jongeren

tot 24 jaar die opgroeien met een zieke

ouder, broer of zus.

Op vakantie in een grote blokhut

Op maandag 6 juli vertrekken ze in een

grote bus richting de ‘Rust en Ruimte Lodge’,

een grote gezellige blokhut, in Klijndijk. Van

maandag t/m vrijdag worden de jonge

mantelzorgers in de watten gelegd en

mogen ze deelnemen aan allerlei toffe en

ontspannende activiteiten. De week is voor

jonge mantelzorgers vanaf 13 jaar en kost

€35,-. Jonge mantelzorgers die jonger zijn

dan 13 jaar kunnen mee met de kindervakantieweken

van Humanitas. Kijk op

www.humanitasgroningen.nl voor meer

informatie over de kindervakantieweken.

Van Levensverhaal naar

Levensboek

Zegt u dat ook wel eens: “ Ik had er wel een

boek over kunnen schrijven” of “Jammer

dat we dat nooit hebben opgeschreven”?

Maar het kan nog. Met hulp van een

Humanitas-vrijwilliger die wat handig met

de pen is, kunt u er samen een boekje van

maken.

Wat zou het toch aardig zijn als u al die

verhalen over hoe het vroeger bij u thuis, op

school of op het werk ging, niet alleen zo af

en toe aan uw kinderen vertelt maar dat u

het ze kan laten lezen. Zo’n boek(je) kan een

mooi aandenken zijn voor uw familie maar

ook voor andere belangstellenden.

Hoe dat in z’n werk gaat, zo’n

levensboek?

Als de verhalen niet spontaan opborrelen,

helpen we een handje door samen aan de

praat te gaan en vragen te stellen. Samen

foto’s kijken en selecties maken, rangschikken

van verhalen, oude brieven helpen

ordenen. U kunt ook hulp krijgen bij het

schrijven.

Voor meer informatie:

Telefoon: 050- 3126000,

E-mail: mip.groningen@humanitas.nl ,

Website: www.humanitasgroningen.nl

Herman Kassenberg

36 Helper Molenstraat


Service

Gastheren/-vrouwen voor

ZINN, locatie De Brink

De cliënten op de woonzorglocatie van

ZINN, locatie De Brink, maken vanaf half

april volop gebruik van onder andere de

kapper, het restaurant en de fysiotherapie.

Ze doen ook mee aan allerhande activiteiten.

Wie helpt ons om ze op de juiste tijd

op de juiste plek te brengen? De werktijden

zijn van maandag tot en met zondag van

09.30 - 13.00 of van 13.00 - 16.30 uur.

Daarnaast helpt u ons in de centrale

ontvangstruimte bezoekers gastvrij te

ontvangen, te voorzien van een kopje thee

of koffie en de weg te wijzen. U bent

hartelijk, klantvriendelijk, representatief,

goed ter been en tenminste 1 dagdeel per

week beschikbaar. Gelukkig staat u er niet

alleen voor, maar werkt u samen in een

team vrijwilligers.

Geïnteresseerd (Of kent u iemand die

geschikt en beschikbaar is voor deze

vrijwilligersfunctie?) Neem gerust contact

op voor aanmelding, meer informatie of een

kennismakingsafspraak. Wij verwelkomen u

graag.

Ellis de Vries, coördinator welzijn en

vrijwilligers

e mail e.devries@zinnzorg.nl of

tel. 050 – 7525638/ tel. 06-10316291

Groninger Forum

Bibliotheek

Maand van het Spannende Boek

In de maand juni zet de Groninger Forum

Bibliotheek het spannende boek in de

spotlights. Juni is de maand van het

spannende boek. Het thema van dit jaar is:

politieverhalen in boeken. Ditmaal staat

niet de dader centraal maar de misdaadbestrijder:

de politie.

Ouder&Kind Café 050

Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de

maand is er in de Boteringestraat een

Ouder&Kind Café in de Groninger Forum

Biblio theek. Ouders, verzorgers en grootouders

kunnen met al hun vragen over baby’s,

peuters en kleuters in het Ouder & Kind Café

terecht. Vanaf 10.00 uur op de Jeugdafdeling.

Kids Inspiration Festival

21 juni doet het Groninger Forum mee met

het Kids Inspiration Festival in het Pioenpark

Oosterpark. Een vrolijk festival met in tenten

allerlei doe, kijk, en luisteractiviteiten voor

kinderen en kramen van verschillende

organisaties.

Openingstijden zomerperiode:

Locatie De Wijert

Openingstijden van maandag 13 juli t/m

zaterdag 8 augustus

Maandag, woensdag 13.00-17.00 uur

en vrijdag

Voor de openingstijden van de overige

bibliotheken kijk op www.groningerforum.nl.

Helperbel nr. 2, juni 2015

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buurtzorg 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 2, juni 2015

39


Vooruitblik nummer 3:

• Nieuwe pand bakker Rob van Dijk

• Bierbrouwersgilde

• Wijkschouw

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

13 augustus 2015 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines