Helperbel 2015, nummer 3

wijkhelpman

Helperbel 2015, nummer 3

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Grunneger Power

• Tennistalent in de wijk

• Nestkasten

2015

3


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

werkvorming eigen ontwerpen creëren en kleding maken.

ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Openluchtzwembad De Papiermolen 4

Speldag ‘De Helpen’ 19

Dubrovnik 29

Nieuws van het wijkcomité

Van de voorzitter, Algemene Ledenvergadering 6

Activiteiten in de wijk

Grunneger Power 8

35 jaar jubileum RKZBios 14

Volop activiteiten ‘De Helpen’ 16

Nieuws van de gemeente

Nieuwe stadsdeelbeheerder Zuid 10

BORGschouw in Groningen 12

Andere tijden

Babyhuis Prinses Margriet 22

Mensen in de wijk

Tennistalent 25

Werken in de wijk

Warme bakker Rob van Dijk verhuisde 27

Joffers van Zuid happy in Helpman 33

Natuur in de wijk

Nestkasten 30

Kunst en Architectuur

Scholtenbank 35

8

19 25

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2015

3


Foto: DvhN/Corné Sparidaens

Als deze Helperbel in de bus valt, is de herfst

alweer in aantocht. De redactie wil met deze

mooie foto van de Papiermolen het ultieme

zomergevoel nog even vasthouden.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 3, september 2015

5


Van de voorzitter

Normaal is de vakantietijd voor het bestuur

van het wijkcomité een rustige tijd, er

wordt dan niet vergaderd. Dit jaar hebben

we een uitzondering gemaakt.

Dat heeft te maken met de parkeerproblematiek

in het deel van de wijk grenzend aan

het DUO-gebied. In een eerdere Helperbel

schreef ik daar al over. De stand van zaken is

dat de gemeente het probleem bekijkt en

naar mogelijke oplossingen – samen met

ons en de bewoners – wil zoeken. In de

maand juni is een parkeerdrukmeting

verricht; het wijkcomité heeft daarvan het

verslag gekregen. Omdat per 1 juli 2015 300

parkeerplaatsen bij het DUO-gebouw zijn

vervallen in verband met bouwwerkzaamheden

voor woningen zal in de maand

september opnieuw een meting plaatsvinden.

In een overleg van het bestuur met de

projectmanager parkeerbeleid (Jeroen

Engels, met assistentie van Arjen Terpstra) is

gesproken over mogelijkheden die de

parkeerdruk kunnen verminderen. Dat zal

niet eenvoudig zijn. Er wordt gewerkt aan

een procesplanning. Zeer waarschijnlijk is er

meer bekend voor de komende Algemene

Ledenvergadering. Omdat mogelijke

oplossingen voor een deel van onze wijk

gevolgen hebben voor de gehele wijk zal dit

onderwerp van bespreking zijn. De komende

Algemene Ledenvergadering is gepland op

28 oktober 2015. Alle leden krijgen daarvoor

een uitnodiging.

Gerda Bosma,

voorzitter

Algemene Ledenvergadering Wijkcomité Helpman

28 oktober 2015, 20.00 uur

Speeltuingebouw De Helpen

Groenesteinlaan 16

Onder andere op de agenda:

- Presentatie werkgroep Coendersborg

- Parkeerproblematiek door Jeroen Engels en

Arjen Terpstra (van de Gemeente Groningen)

De donateurs ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

6


7


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Gerard Koerts

Grunneger Power: kracht van onder op

Iedereen gebruikt gas en energie in zijn

woning, de een wat meer en de ander

(bewust) wat minder. De meeste mensen

betrekken hun energie van één van de

grote energiemaatschappijen. Maar

wist u dat er ook een echte Groningse

energiecoöperatie is? En dat het doel

van deze energiecoöperatie is om lokaal

en duurzaam energie op te wekken? De

ambassadeurs van Grunneger Power in

Helpman leggen het u uit.

Grunneger Power is een energiecoöperatie

uit Groningen met momenteel ongeveer

1.000 leden. Grunneger Power levert niet

alleen groene stroom en gas, maar geeft

ook adviezen voor energiebesparing en het

plaatsen van zonnepanelen. De winst wordt

lokaal en duurzaam geïnvesteerd, waarbij

tegelijkertijd de werkgelegenheid in de

regio wordt gestimuleerd. Om de binding

met burgers en wijken te vergroten, wordt

gewerkt met wijkambassadeurs.

Onze wijkambassadeurs

In Helpman zijn deze wijkambassadeurs

Gerard Koerts en Paul Dijkstra. Gerard en

Paul hebben contact met de Helperbel

gezocht om de activiteiten van Grunneger

Power onder de aandacht van de bewoners

van Helpman te brengen. Op een mooie

zomeravond vraag ik hun naar hun beweegredenen

om zich in te zetten voor deze

organisatie.

Gerard vertelt dat hij in contact is gekomen

met Grunneger Power toen hij anderhalf

jaar geleden op zoek was naar een nieuwe,

duurzame energieleverancier. Het gevoel

dat we op een andere manier met energie

om moeten gaan, deed hem uitkomen bij

Grunneger Power. Toen bleek dat men met

wijkambassadeurs wilde gaan werken,

heeft hij zich spontaan aangemeld. Paul

wilde een tijd terug zijn nieuwbouwwoning

duurzamer maken en liet een energie-adviseur

van Grunneger Power langs komen

voor een advies over zonnepanelen. Omdat

zijn dak daarvoor niet geschikt bleek, zijn

die zonnepanelen er niet gekomen, maar

Paul is wel lid en afnemer geworden van

Grunneger Power. En sinds kort dus ook

wijkambassadeur.

De inwoners van Helpman zullen tot nu toe

in de praktijk nog niet veel hebben gemerkt

van de activiteiten van onze wijkambassadeurs.

Zowel Gerard als Paul hebben een

drukke baan en doen dit werk er als

vrijwilliger naast. Ze richten zich eerst

vooral op het informeren van de inwoners

van Helpman over de activiteiten van

Grunneger Power - vandaar dit interview -

en hopen vervolgens duurzame energieprojecten

in Helpman te initiëren.

Kracht van onder op

Zowel Gerard als Paul zijn zeer begaan met

het onderwerp energiebesparing en

duurzame energie. De heren vinden dat

Nederland op het gebied van duurzame

energie enorm achterloopt. De politiek geeft

blijkbaar geen prioriteit aan dit onderwerp

en dus moet het uit de mensen zelf komen.

8


Activiteiten in de wijk

oudere huizen zoals in Helpman, beginnen

met het isoleren van hun woning. Of nog

simpeler: korter douchen en gloeilampen

vervangen door LED-lampen. Ons doel is om

met elkaar minder energie te gebruiken en

die energie bovendien samen op te wekken.’

Onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Groene en duurzame energie zal in de visie

van de heren in de nabije toekomst steeds

belangrijker worden. De ontwikkelingen op

dat gebied gaan heel snel. Zo zullen

zonnepanelen al binnen een paar jaar

worden voorzien van batterijen of accu’s,

zodat het teveel aan stroom niet meer aan

het net hoeft te worden terug geleverd,

maar opgeslagen kan worden voor eigen

gebruik. De heren zijn er groot voorstander

van dat we uiteindelijk onafhankelijk

worden van fossiele brandstoffen. Paul ziet

het zelfs heel zonnig in: ‘Ik durf de gok wel

aan dat we in 2024 geen energie-issue meer

hebben’.

‘De wijkambassadeurs van Grunneger Power:

Paul Dijkstra (links) en Gerard Koerts (rechts)’

Dat Grunneger Power een organisatie voor

en door Groningers is, spreekt hen dus

bijzonder aan. De kracht van Grunneger

Power ligt volgens de heren in het ondersteunen

van initiatieven van mensen of

groepen mensen in straten en wijken; van

onderop dus. ‘Als het niet van de overheid

komt, dan doen de burgers het zelf wel. ‘

Burgers kunnen volgens Paul zelf al een

heleboel doen op het gebied van bewuster

omgaan met energie. ‘Je hoeft niet meteen

alles te doen, mensen kunnen, zeker bij

Wilt u meer informatie over Grunneger

Power, of bent u geïnteresseerd in de

projecten in uw buurt? Kijk dan eens op

de website: www.grunnegerpower.nl.

Wilt u initiatieven ondersteunen om

Groningen energie-neutraal te laten

worden? Kijk dan eens op de Facebookpagina

‘Groningen staat op groen’.

Helperbel nr. 3, september 2015 9


Nieuwe stadsdeelbeheerder Zuid

Sinds begin juni is er een nieuwe

stadsdeelbeheerder Zuid, Anne-Krijn

Piersma is de naam. Hij werkt vanuit de

Wijkpost Zuid aan de Van Schendelstraat

(De Wijert). Onderstaand interview

namen wij over van De Oosterpoorter,

de buurtkrant van de Oosterpoort en

omringende wijken.

Beheerder van wat?

We beginnen bij het begin: want wat doet

een stadsdeelbeheerder eigenlijk? Piersma,

die ondanks zijn jonge jaren al de nodige

ervaring bij de gemeente heeft, formuleert:

‘Samen met buurtorganisaties en groepen

bewoners nadenken over het goed onderhouden

en beheren van de openbare ruimte,

van alles wat je op straat ziet, het groen, de

wegen, het water, maar ook de riolering

eronder.’ Enerzijds moet hij het door de

gemeente geplande onderhoud (riolering

bijv.) in goede banen leiden, anderzijds een

luisterend oor zijn voor iedereen die zélf een

verandering in zijn leef- of werkomgeving

wil bewerkstelligen (die iets, van fietsenrek

tot speeltuintje, geplaatst of juist verplaatst

wil hebben).

Veel stadsdeel

Op de kaart aan de muur in Piersma’s

kantoor oogt ‘Zuid’ ongeveer als de helft van

het grondgebied van de stad. Er zijn dan ook

14 wijkorganisaties om kennis mee te

maken. ‘Daar ga ik allemaal langs. Die

moeten mijn gezicht kennen en weten

waarvoor zij mij kunnen aanschieten, net zo

goed als ik moet weten waar ik mijn input

vanuit de wijken vandaan haal. Dat

betekent inwerken, inlezen, om mij heen

kijken, handjes schudden, en gaandeweg

klussen oppakken...’

Grote organisatie

Vlak voor ons gesprek kreeg Piersma een

melding van een bewoner bij wie de straat

10


Tekst: Dirk de Rijk

Foto: Evelien Brak

Nieuws van de gemeente

is afgezet. Door wie? Waarom? Piersma

bekent dat hij het nog niet weet, er zijn her

en der zoveel klussen. Stadsbeheer heeft

maar liefst 600 werknemers…

Minder tijd, meer partijen

Geen wonder dat Piersma vindt dat een

stadsbeheerder vooral goed moet kunnen

communiceren, zowel met bewoners als

met collega’s. ‘Er is bezuinigd. Dat betekent

dat het gras wat hoger zal staan en dat je

wat meer onkruid ziet. Dat is nu eenmaal de

keuze die de Raad heeft gemaakt. We

kunnen gelukkig wel een afweging maken

waar we onze middelen inzetten en

afspraken maken over wat bewoners zelf

kunnen doen en hoe wij hen daarbij kunnen

ondersteunen. Daar zijn legio voorbeelden

van. Het gaat dus om twee dingen: enerzijds

moeten we bezuinigen, anderzijds willen

we bewoners ook meer ruimte geven om

dingen zelf te doen. Dat kán samengaan,

maar dan moet je het proces wel goed

doen. Dat begint met helder krijgen wat er

speelt in de wijk en wie de belanghebbenden

zijn. Dan moet je voor wat je wilt

iedereen tijdig informeren en naar z’n

mening vragen. Als je dat niet doet, sta je al

met 3-0 achter voor je begonnen bent.’

‘Tegenstrijdige belangen zijn er altijd, zowel

tussen bewoners en gemeente, als tussen

bewoners onderling. Dat we daar altijd iets

mee moeten, hebben we heus wel geleerd:

heb je iets moois aangelegd, blijken er

opeens mensen te zijn die dat verschrikkelijk

vinden! Die zijn soms wel, soms niet

gehoord, beginnen procedures. Komen we

bij de ombudsman of zelfs de rechter. Dat

wil je natuurlijk helemaal niet.’

Handige hulpmiddelen

Piersma’s voorganger zat met elk van de 14

buurtorganisaties in Zuid tweemaal jaarlijks

om de tafel. ‘Dat zijn al 30 avonden, want

het gaat om vrijwilligers van wie er vele

overdag werken. Ik weet niet of ik daar de

tijd voor heb en of het zinvol is. Mensen

moeten vooral geen klachten of tips gaan

opsparen, dan blijft een oplossing veel te

lang liggen.’ Piersma ziet veel liever dat

bewonersgroepen of -organisaties hem

tussentijds aanschieten. Voor individuele

meldingen moet u juist weer niet bij hem

zijn, dat gaat veel sneller via 050 – 3671000

(loket Beheer en Verkeer) of 14050. En het

snelst gaat het met de gratis app Meldstad:

fotootje van gat in stoep maken, locatie

vermelden en opsturen. Dan komt het op de

wijkpost uit de printer en gaat iemand

ermee aan de slag.

Bron: De Oosterpoorter

Helperbel nr. 3, september 2015

11


Tekst: Herman Marsman

Foto: Herman Draaijer

Nieuws van de gemeente

BORGschouw in

Groningen

Ieder jaar, gedurende een periode van zes

tot acht weken voor de zomervakantie,

wordt in alle wijken de openbare ruimte

geschouwd op basis van kwaliteitseisen

die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Deze BORGschouw (BORG staat voor

Beheer Openbare Ruimte Groningen) wordt

uitgevoerd door ongeveer 100 vrijwilligers.

De vrijwilligers krijgen van de gemeente op

een instructiemiddag te horen wat er van

hen verwacht wordt. Ook wordt op die

middag een gebied in de stad gezamenlijk

beoordeeld. Uiteindelijk gaan de vrijwilligers

alleen of in groepjes van twee personen

op pad.

Zo wordt de verharding beoordeeld, het

groen (beplanting, grasvelden en bomen) en

het straatmeubilair (speelvoorzieningen,

verlichting, bankjes, bebording, etc.). Bij

waterpartijen (vijvers en grachten) worden

de taluds en de oeverbegroeiing beoordeeld.

Al deze onderdelen krijgen een kwaliteitswaardering

op een schaal van 1 tot 5 (1 staat

voor zeer slecht en onaanvaardbaar en 5

voor uitstekend).

Vervuiling

Bij dit alles wordt ook gekeken naar de mate

van vervuiling: zwerfvuil, graffity, hondenpoep,

drijfvuil in het water van vijvers en

onkruid in de verharding. Iedere vrijwilliger

krijgt een aantal straten of delen van

straten aangewezen om te beoordelen.

Uiteindelijk wordt de beoordeling op lijsten

gezet. De meetgegevens worden teruggekoppeld

naar de gemeente en als de

uitkomsten van de schouw beneden

bepaalde kwaliteits normen vallen, gaat de

gemeente er mee aan de slag.

De Gemeente neemt de opmerkingen van

de wijkschouwers wel degelijk ter harte.

Vorig jaar was bij verschillende straten in

oud-zuid geconstateerd, dat de verharding

op voetpaden door boomwortels omhoog

werd geduwd. Na een paar weken ging de

Gemeente daadwerkelijk op deze plekken

de boomwortels wegkappen en de stoepen

herbestraten.

Voor meer informatie, of om eventueel ook

borgschouwer te worden, kijk op de

volgende site van de gemeente Groningen:

http://gemeente.groningen.nl/vrijwilligers/

beheer-openbare-ruimte-borg

12


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tekst en foto: Harm Draaijer

35 JAAR JUBILEUM RKZBIOS

Via 16 en 35 millimeter naar digitale projectie

Marco Oostra is voorzitter van de RKZBios

en eindverantwoordelijke voor de

programmering van het filmhuis in het

oude RKZ. Hij is een van de 25 bewoners

van het RKZ die deze buurtbioscoop

draaiende houden. Hoewel ‘draaiende’ niet

het juiste woord is, ‘bloeiende’ past beter.

Want het gaat goed met RKZBios aan de

Emmastraat 15. Dit filmtheater mag zich

verheugen in een prima zaalbezetting. Een

fijne constatering voor een bioscoop die in

november zijn 35-jarige jubileum viert.

Kleine dinosaurus

De filmactiviteiten werden al snel na het

kraken van het voormalige Rooms Katholieke

Ziekenhuis in 1979 opgestart. Maar net

zoals het kraakpand evolueerde naar een

gelegaliseerde en veelzijdige woongemeenschap,

zo ontwikkelden de filmactiviteiten

zich tot een volwaardige bioscoop. Marco

Oostra: ‘Drie jaar geleden hebben we een

digitale projector kunnen aanschaffen. Dat

was ook noodzakelijk want tegenwoordig

kun je geen actuele filmtitels meer huren

op film. Het is allemaal digitaal. We krijgen

de films op harde schijf aangeleverd. Die

pluggen we dan in onze projector met een

kabeltje. De filmactiviteiten zijn hier 35 jaar

geleden gestart op 16 mm en gingen

vervolgens over op 35 mm.’ Marco wijst naar

een 35 mm projector ter grootte van een

kleine dinosaurus die voor in de bioscoopzaal

staat. ‘Op die projector heb ik 15 jaar

geleden, toen ik in het RKZ kwam wonen en

als vrijwilliger bij de RKZBios startte, het

film vertonen geleerd. Dat was nog echt een

ambacht, handwerk. Er kon van alles mis

gaan. De film kon vastlopen en verbranden

of de filmrol kon van de projector lopen.

Tegenwoordig moet je meer een IT-er zijn.’

Arthouse en blockbusters

Filmliefhebbers uit het RKZ zelf en uit

Helpman en omstreken weten steeds weer

de weg te vinden naar de verbouwde kapel

in het voormalige Rooms Katholieke

Ziekenhuis. Er rust blijkbaar zegen op het

vertonen van lichtbeelden aldaar? ‘Nou, je

moet gewoon kwaliteit bieden. Dat betekent

niet alleen goede actuele films vertonen die

je ook in film arthouses zoals Groninger

Forum kunt zien, maar ook een uitstekende

projectie, prima stoelen, een fijne foyer en

natuurlijk een groot doek. Dat laatste is toch

onmisbaar voor optimale filmbeleving!’ En

14


Activiteiten in de wijk

‘Een groot doek is onmisbaar voor optimale filmbeleving!’

dat alles biedt de RKZBios. ‘De comfortabele

bioscoopstoelen konden we tien jaar

geleden overnemen van Pathé. En in de foyer

kan de filmliefhebber zich ook ontwikkelen

tot bierliefhebber, want er worden speciaalbieren

geschonken. Maar het gaat uiteraard

om de films. ‘We brengen een breed

programma. Dus behalve stevige arthouse

films, bijvoorbeeld ook goede, brede

publieksfilms, cultfilms, klassiekers en

blockbusters en twee keer per jaar iets

speciaals. Bijvoorbeeld een klein filmfestival,

zoals vorig jaar, met Japanse films. Ook

hebben we al een paar keer de integrale

Oscar-uitreiking in real time vertoond. ‘

Zonder structurele subsidie

De RKZBios werkt zonder winstoogmerk.

‘Door de inzet van onze vrijwillige medewerkers

houden we deze buurtbioscoop in

de benen. Behalve die eenmalige bijdrage

voor onze digitale projector draaien we dus

zonder subsidie. Door onze goede zaalbezetting

is de bioscoop financieel gezond’, aldus

Marco Oostra. De RKZBios is twee avonden

per week geopend, op zaterdag en maandag.

Een kaartje kost 7 euro, met een 10

strippenkaart maar 4,50 euro! De bioscoopzaal

kan ook voor andere doeleinden

gehuurd worden. Informatie over de

programmering en de nadere invulling van

het jubileum vind je op www.rkzbios.nl.

Helperbel nr. 3, september 2015

15


Tekst: Ine Vlasveld

Activiteiten in de wijk

Volop activiteiten aan de

Groenesteinlaan 16:

‘De Helpen’

In de zomermaanden en de herfst kan in de

speeltuin van Buurt- en Speeltuin Vereniging

Helpman-oost weer volop gespeeld

worden. Daarnaast zijn er in het najaar en

in de winter weer diverse binnenactiviteiten

voor zowel kinderen als volwassenen.

Halloween spooktocht

Groenensteinpark

Zaterdag 31 oktober organiseert Speeltuinvereniging

De Helpen een Halloween spooktocht

door het Groenensteinpark.

Kinderen uit groep 2 t/m 8 kunnen zich

inschrijven via www.helpmanoost.nl.

Ouders mogen meelopen. Kom ook, als je

durft!

Dit jaar komt Circus Santelli langs om met

de kinderen uit Helpman een circusvoorstelling

te maken. Voor de deelnemers is dit

kosteloos. Ook kunnen de kinderen weer

leren koken tijdens de lessen van

‘kinder koken lekkerleuk’, of muziek maken,

vilten of streetdance leren.

Verder wordt er voor de kinderen die wel

eens gepest worden, verlegen of bang zijn

door ‘Komarop’ een weerbaarheidstraining

gegeven. Uiteraard zijn er ook weer de

Disco`s op de vrijdagavond.

Ook voor de volwassenen is er van alles te

doen: leren schilderen door de ‘Vrije

universiteit’, biljarten, kaarten, knutselcursus,

en elke maand is er een BINGO.

Meer informatie over de activiteiten en hoe

je je kunt opgeven kun je vinden op:

www.helpmanoost.nl .

16


Service

Topprestatie: een gezin runnen

Een gezin met jonge kinderen runnen, stress,

ziekte, (g)een baan, het huishouden;

soms moeten moeders en vaders een

topprestatie leveren. Als het even allemaal te

veel wordt kunnen gezinnen een beroep doen

op Home-Start. Een vrijwilliger die ervaring

heeft met jonge kinderen komt dan wekelijks

één dagdeel helpen. Precies dat steuntje

geven waarmee het gezin door deze moeilijke

periode van ‘piekbelasting’ heen komt.

Humanitas biedt met Home-Start hulp aan

gezinnen

‘Joe-oe-oepie! Daar is ze weer!’ Kinderen zijn

enthousiast bij het zien van de vrijwilliger van

Home-Start. Maar ook moeder is opgelucht.

Even rust, want Els doet een spelletje met de

kinderen. En met Els kan moeder het hebben

over dat moeilijke gedrag van de oudste.

De vrijwilligster is een vaste steun die praktische

hulp geeft en die vooral kan luisteren.

Luisteren naar de belevingen van de ouder

rondom de opvoeding of over andere beslommeringen

die spelen in het gezin. Niet als een

betweter die het wel even komt vertellen, maar

als een hulpvaardige buurvrouw die bijspringt

en uit eigen ervaring put als het gaat om

opgroeiende kinderen.

Home-start voorziet in grote behoefte

Ouders met jonge kinderen laten horen dat ze

deze steun zeer waarderen. Hulp van familie,

buren of vrienden is niet altijd vanzelfsprekend

beschikbaar. De Home-Start coördinator zoekt

een vrijwilliger die het beste past bij de vraag

van het gezin.

De vrijwilligers krijgen een cursus zodat ze op

de ‘homestart-manier’ gaan werken. Dit

betekent bijvoorbeeld dat de vrijwilliger er is

voor het gezin, zonder te oordelen, op basis van

gelijkwaardigheid en vertrouwen. De vrijwilliger

blijft op ‘haar handen zitten’; ze komt niet

in actie door bijvoorbeeld spontaan de afwas

te gaan doen, tenzij de vader of moeder vraagt

om dat samen te doen.

Gewoon bellen

Gezinnen: wilt u deze vorm van ondersteuning

en praktische hulp? Bel of mail ons en we

maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Er zijn geen kosten aan verbon den en

de vrijwilliger sluit aan op uw vraag.

Vrijwilliger: We zoeken weer nieuwe vrijwilligers!

Bent u de vrijwilliger die tijd en ruimte

over heeft om een gezin steun te verlenen?

Iedereen kan zich opgeven als vrijwilliger, een

superopvoeder hoeft u niet te zijn, opvoedingservaring

is wel een eis. Gezinnen zitten om u

te springen, dus aarzel niet! Op 27 augustus

starten we met de voorbereidende cursus.

Voor meer informatie

Kijk op: www.home-start.nl

Coördinator: Mariet Rankenberg

T: 06 35112904

M: m.rankenberg@humanitas.nl

Of: MIP Humanitas: T: 050 3126000 -

M: mip.groningen@humanitas.nl

Helperbel nr. 3, september 2015 17


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

18


Wijk in beeld

SPELDAG ‘DE HELPEN’

Woensdag 8 juli is een groep van ongeveer 50 kinderen, variërend in leeftijd van 4 t/m 12

jaar, naar het boomkroonpad in Drouwen gegaan. Daar hebben we, naast het lopen door

de boomtoppen, een leerzame speurtocht gedaan, broodjes gebakken boven een kampvuur,

een huifkartocht gedaan en natuurlijk gespeeld in het Lorkenbos. Op een enkele bui

na was het weer goed. De speciale bus van het nationale bus museum verzorgde het

vervoer.

Helperbel nr. 3, september 2015

19


Service

Collecteweek Multiple Sclerose (MS)

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan

de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er

dagelijks last van. Mensen met MS hebben te maken met

onbegrip uit de omgeving omdat zij zich de én dag goed

voelen (wellicht lopend boodschappen doen) en de volgende dag gebruik moeten maken

van een scootmobiel.

Het Nationaal MS Fonds organiseert jaarlijks een collecteweek. De opbrengst hiervan is de

belangrijkste inkomstenbron (én de opbrengst stijgt gelukkig elk jaar)! Voor de collecteweek

zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Alleen zo kunnen wij ons werk doen om de

kwaliteit van leven met MS te verhogen door onderzoek, voorlichting en coaching.

Wilt u meer informatie over hoeveel vrijwilligers we nog zoeken in een woonplaats of wijk?

Laat het Wouter weten (wouter@nationaalmsfonds.nl).

Klopt dat wel?

Signaleren van verdacht gedrag

Helaas gebeurt het nog te vaak: kleine

criminaliteit, gewoon bij u in de buurt. U

kunt zelf een belangrijke rol spelen bij het

terugdringen van (kleine) criminaliteit.

‘Klopt dit wel?’

U ziet iemand in uw buurt die met veel

belangstelling bij verschillende huizen naar

binnen kijkt. Of u ziet een onbekende bij de

achterdeur van uw buurman, terwijl deze

met vakantie is. U voelt dat het niet klopt.

Wanneer u twijfelt, belt u 112. Want de politie

komt liever een keer te veel dan te weinig.

Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken

oplost dankzij oplettendheid van de

buren? Maar slechts 1 op de 9 mensen geeft

een (vermoedelijk) misdrijf direct door aan

de politie.

Wat kunt u zelf doen?

Let (bij uzelf én bij uw buren) op takjes tegen

de deur, papiertjes tussen de deur of een

foldertje dat dagenlang uit de bus blijft

steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers

mogelijk achterlaten om te bepalen of

iemand al dan niet thuis is.

Hulp en informatie via internet

Tips om een woninginbraak te voorkomen:

www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

www.politiekeurmerk.nl

Filmpje over het melden van verdacht gedrag:

www.youtube.com/watch?v=jPvbxDNFrjg

Anoniem informatie melden:

www.meldmisdaadanoniem.nl

U bent slachtoffer van een misdrijf:

www.slachtofferhulp.nl

20 20


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 3, september 2015

21


Tekst: Ina Timmer

Foto: www.tweedewereldooorlog.nl

Andere tijden

BABYHUIS PRINSES MARGRIET

voedsel op de bon was, lukte het om genoeg

eten te krijgen. ‘Eén van de dames had op

het platteland gewoond en de boeren daar

schoven haar van alles en nog wat toe. En er

was een bevriende directeur van de

Scholtens Chemische fabriek, die gaf een

grote partij Krips, de voorloper van Brinta.’

Zo goed en zo kwaad als het ging werden de

ouders op de hoogte gehouden van wat ze

misten: het eerste tandje, hun eerste pasjes

of gewoon hoeveel ze waren aangekomen.

Ook werden tot grote vreugde van de

ouders soms foto’s opgestuurd.

In de winter van 1944-1945 is er honger

in Nederland. Er is een groot te kort aan

eten, vooral in de grote steden. Ook de

kinderen hebben honger. Een groepje

dames uit Groningen wil helpen. Zij richten

het Babyhuis Prinses Margriet op aan de

Moddermanlaan 11. Daar vangen ze dertien

ondervoede baby’s uit Amsterdam op. Veel

Groningers helpen het huis met geld en

eten.

Voor de moeders van de baby’s is het niet

makkelijk om hun kind zomaar mee te

geven aan onbekenden. De moeders zelf

mogen van de bezetter niet mee. Maar als

de kinderen niet weggaan, overleven ze de

winter misschien niet.

Op de bon

Verzorgsters waren vrijwilligers van de

opleiding Kinderverzorging. Bedjes en luiers

werden via via gevonden. Hoewel het

Bevrijding

Toen Groningen werd bevrijd, vlogen de

mortiergranaten over het Babyhuis, maar de

verzorgsters en kinderen zaten veilig in de

kelder. Drie dagen lang. Af en toe, als de

kanonnen zwegen, werden boven snel de

luiers gewassen.

Eigenlijk veranderde er na het vertrek van de

Duitsers niet veel. De kinderen konden nog

niet meteen terug. Niet alleen was transport

nog te gevaarlijk, de ouders van de

kinderen waren ook nog niet voldoende

aangesterkt.

Het zou nog tot augustus duren voordat de

kindertjes weer terug konden naar Amsterdam.

De maandenlange scheiding eiste zijn

tol. De meeste ouders herkenden hun kind

niet meer; een enkele baby klampte zich zo

aan een verzorger vast dat zijn de vingers

losgewrikt moesten worden. Geen idyllische

thuiskomst, maar de oorlog hadden ze

tenminste overleefd.

22


Service

SKIN SENSE GRONINGEN

DOET MEE AAN VERWENDAG

VOOR MENSEN MET KANKER

Wie geeft u een ‘glimlach’ cadeau?

Iedereen kent wel iemand met kanker. Wanneer een patiënt in de medische molen terecht

komt verandert de gemoedstoestand en ook het uiterlijk, waardoor het lijkt alsof de

persoon zelf iemand anders in de spiegel ziet. Daarom doet Skin Sense, Praktijk voor

Huidverbetering in de wijk Helpman, Groningen, belangeloos mee met de actie ‘Geef een

glimlach cadeau’ van de stichting Look Good…Feel Better.

De stichting organiseert dit jaar voor het eerst de landelijke Look Good…Feel Better-dag

‘Geef een glimlach cadeau’. Deze dag heeft als doel mensen met kanker tijdens hun ziekte

te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Op deze dag slaan schoonheidsspecialisten

de handen ineen door belangeloos in hun eigen salon verwenbehandelingen te geven aan

mensen met kanker. Ook Margriet Bakker, huidexpert bij Skin Sense Groningen, werkt mee.

Cadeaubon voor dierbare

Voor € 25 kunnen cliënten van deelnemende schoonheidssalons cadeaubonnen voor

dierbaren kopen. Deze dierbare krijgt dan op 5 oktober een verwenbehandeling van de

schoonheidsspecialist. Het volledige bedrag gaat naar Stichting Look Good…Feel Better.

De actie ‘Geef een glimlach cadeau’ wordt mogelijk gemaakt door diverse schoonheidsspecialisten

in Nederland en vindt plaats op 5 oktober.

Kijk voor meer informatie op www.lookgoodfeelbetter.nl.

Helperbel nr. 3, september 2015

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36


Tekst: Jan Bunt

Mensen in de wijk

Tennistalent in de wijk

Jacco Arends (12) en Jasmijn Gimbrere (14)

zijn tijdens de Districts Kampioenschappen

door de landelijke tennisbond (KNLTB)

uitgroepen tot Talent van het Jaar van

het Noorden. Beide jeugdige tennissers

ontvingen deze prestigieuze prijs voor de

grote ontwikkeling die zij het afgelopen

jaar doormaakten. De Talent van het Jaar

award is in het verleden uitgereikt aan

verschillende latere kampioenen. Voor

de jeugdige spelers van Tennisteam het

Noorden en Toptennis Groningen een mooie

prestatie om in dit rijtje te mogen staan.

Jacco

Jacco Arends uit Groningen (Helpman) is 12

jaar en speelt competitie bij de GLTB. Hij

traint bij Tennisschool Smashing en

Tennisteam het Noorden met zijn trainers

Edwin Buruma en Jan Bunt. Jacco speelt op

dit moment de hoogste jeugdtoernooien en

behoort in zijn leeftijdscategorie tot de top

van Nederland. Jacco ontwikkelt zich in

razendsnel tempo en de verwachting is dan

ook dat Groningen nog vaak van hem gaat

horen. Jacco heeft zijn prijs gekregen op

basis van zijn stormachtige ontwikkeling

aan het einde van het jaar.

Jasmijn

Vergelijkbaar met Jacco Arends heeft

Jasmijn Gimbrere, trainend bij Toptennis

Groningen en spelend voor Cream Crackers,

deze prijs ontvangen door zich afgelopen

jaar goed te ontwikkelen. Jasmijn maakte

deze winter grote indruk door tijdens het

Winter Jeugd Circuit zich via het B-circuit te

kwalificeren voor het A-circuit om daar als

2e te eindigen en tijdens de Masters enkele

mooie overwinningen tegen de top van

Nederland te boeken. Haar trainer Frans

Wouters vertelt: ‘Het is redelijk ongebruikelijk

dat een speler ‘out of the blue’ zich

ineens nestelt tussen de betere spelers in de

top van Nederland. Echter voor de insiders

kwam dit minder als een verrassing; de

ontwikkeling was al lange tijd zichtbaar,

maar de krachtmetingen met de beste

spelers van Nederland bleven tot nu toe

achterwege omdat Jasmijn een ander

wedstrijdprogramma volgde.’

Laat voor beide spelers deze eervolle prijs

een aanmoediging zijn tot verdere ontwikkeling!

Helperbel nr. 3, september 2015

25


Bij inlevering van deze advertentie

krijgt u 10% KORTING* op uw

kappersbehandeling!!

Dus bel snel voor een afspraak!

*spaarkaart niet geldig

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

Werken in de wijk

Niet bij brood alleen

WARME BAKKER ROB VAN DIJK

VERHUISDE VAN 66A NAAR 64

Voedselgoeroes werden de laatste tijd niet moe om iedereen het consumeren van brood

en andere gebakken deegwaren te ontraden. Het mocht niet baten. Kijk naar het centrum

van Helpman. Daar verschenen, naast de bestaande verkooppunten voor brood en of

gebak De Grutterij, Albert Heijn en Borgman, niet alleen een vlaaienhuis, maar ook Bakker

Meijer. Nieuwe ontwikkeling: warme bakker Rob van Dijk betrok een groter pand!

Lange rij

Het deed vaak denken aan de Sowjet Unie in tijden van periodieke schaarste. Maar het was

in hartje Helpman. Sinds jaren een vertrouwd beeld aan de Hereweg op zaterdagochtend:

een lange rij mensen buiten op de stoep, de winkel stampvol broodliefhebbers. Vanwaar

deze drukte? Wegens schaarste? Nee, vanwege kwaliteit! Die van het brood van warme

bakker Rob van Dijk. De vraag naar zijn brood werd uiteindelijk met name op zaterdag zó

groot dat zelfs de ruimtes achter in de winkel helemaal volgestapeld lagen en de winkeldames

zelfs niet eens meer het toilet konden bereiken!

Helperbel nr. 3, september 2015

27


Werken in de wijk

Wolters

‘Ja, dat kon echt niet meer. We moesten

gewoon snel een ander pand hebben’, zegt

Heleen Onnes echtgenote van bakker Klaas

Van Dijk die in 2010 het bedrijf van zijn vader

over nam. ‘Al eerder hadden we ons oog op

een ander pand laten vallen, maar daarvan

was de huur veel te hoog. Toen het pand van

voorheen boekhandel Wolters beschikbaar

kwam, was de keus snel gemaakt.’ Heleen

Onnes is in het broodpaleis aan de Hereweg

overigens een nieuw gezicht naast dat van de

vertrouwde, vriendelijke dames. Maar Heleen

is in Helpman toch geen onbekend

gezicht.’Als kapster werkte ik tot voor kort in

de kapsalon van mijn broer. Maar op de

achtergrond deed ik ook al dingen voor de

bakkerij.’

Broodpaleis

De interieurbouwer toverde het voormalige

boekenhuis op basis van de voorkeuren van

Klaas en Heleen om in een stijlvol, eigentijds

en een royaal bemeten brood- en smulpaleis.

Want in het nieuwe onderkomen is

genoeg ruimte om meer dan brood alleen te

bieden. ‘We hebben natuurlijk nog steeds

een zeer ruim assortiment vers groot en

klein brood. De klant kan kiezen uit 37

soorten groot en uit 35 soorten klein brood.

Daarnaast brengen we niet-nat gebak zoals

brownies en aardbeientaartjes en belegde

broodjes.’ Een grote verandering is dat de

klanten de belegde broodjes of gebak ook

ter plekke, binnen of buiten, kunnen

consumeren, bijvoorbeeld onder het genot

van diverse koffiespecialiteiten of verse, ter

plekke gemaakte super juices.’

Voedselbank

Een grote verandering is ook een enorme

broodkast waar mensen zelf hun brood

kunnen pakken. ‘Een stukje zelfbediening

om mensen, met name als het heel druk is,

sneller te kunnen helpen.’ Waarom is het

‘Warme’ bakker Rob van Dijk? Brood kun je

toch niet koud bakken? ‘Dat ‘warme’ staat

voor ‘vers’. Al ons brood wordt dagelijks

gebakken in onze vestiging aan de Kraneweg.

Wat we aan het eind van de dag over

houden gaat naar de voedselbank.’ Zou er

iets over blijven? Want zeker op zaterdag is

het ook op de nieuwe locatie minstens zo

druk als voorheen.

28


Foto: Herman Diertens

Mensen in de wijk

De Helperbel is deze zomer zelfs mee geweest op vakantie.

Deze foto is gemaakt in Dubrovnik.

Helperbel nr. 3, september 2015 29


Tekst en foto’s: Corné Bezuijen

Nestkasten in de wijk

Wie al wandelend omhoog kijkt ziet geregeld houten kastjes aan bomen. Die kastjes

zijn er in allerlei soorten en maten. Waarom hangen die daar?

In de stad komen allerlei vogels en vleermuizen voor. Elke vogel of vleermuis heeft een

eigen leefgebied, dieet en zijn eigen gedrag. En een eigen nest. Vaak is dat in bomen

maar voor onder meer huismus, gierzwaluw en sommige vleermuizen ook in gebouwen.

Als de nestgelegenheid in een wijk afneemt kunnen nestkasten een oplossing

zijn. Die dienen wel op de juiste plek en buiten bereik van roofdieren te hangen.

In het algemeen zijn er drie typen: platte, vierkante en bolle kasten. De platte kasten

worden alleen gebruikt door spleetbewonende vleermuizen en de andere door vogels

en andere vleermuizen.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in de wijk Coendersborg.

Corné Bezuijen is mileukundig en ecologisch adviseur uit Helpman.

Vierkant vogelkastje voor koolmees,

huismus en bonte vliegenvanger.

Platte vleermuiskast voor gewone en ruige

dwerg-vleermuis. De vleermuis vliegt tegen de

blankhouten plank aan en kruipt via de gleuf

omhoog de kast in.

30


Natuur in de wijk

Driehoekig vogelkastje voor kleine mezen.

Bolle vleermuiskast voor rosse vleermuis

Bolle vogelkast met zij-ingang voor

boomkruiper

Bolle vogelkast voor mezen, spreeuw, boomklever

en huismus.

Brede vierkante vogelkast aan zijgevel

voor gierzwaluw

Helperbel nr. 3, september 2015

31


ZONNESTUDIO

Health & Beauty

Super de luxe zonnebanken!

• Definitief ontharen dmv diodelaser

• Tattoo verwijdering dmv YAG laser

• Couperose verwijderen

• Pigmentvlekjes verwijderen

• Skin Tightening (huidverjonging)

• Kalknagels verwijderen

• Tanden bleken

• Acrylnagels en gelpolish

• BOTOX per zone € 100

• Cosmetische arts erkend met een

BIG registratie en aangesloten bij

de NVCG

Tegen inlevering van deze advertentie 25% korting op een behandeling naar

keuze behalve voor de cosmetische arts.

Helpman Groningen, Verlengde Hereweg 88, 050 55 32 103

Openingstijden Ma. t/m vrij.: 10.00 - 21.30 uur, zaterdag: 12.00 - 19.00 uur, zondag: 13.00 - 18.00 uur

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Tekst: Ina Timmer

Foto: Joffers van Zuid

Werken in de wijk

JOFFERS VAN ZUID HAPPY IN HELPMAN

Aan de van Iddekingeweg, in het pand waar groenteboer Hoekstra zat, zijn vanaf maart

2015 de Joffers van Zuid gestart. Het pand heeft een grondige opknapbeurt ondergaan en

ziet er modern uit, met prachtige lampen boven de leestafel.

Na vele jaren in de stad te hebben gewerkt als haarstylisten en schoonheidsspecialiste

besloten ‘de dames’ Marian, Greta en Merian in Helpman voor zichzelf te beginnen.

Ze zijn heel blij met hun nieuwe bedrijf Haar & Schoonheidsstudio ‘Joffers van Zuid’

Sfeer

De dames voelen zich thuis in de gezellige wijk en genieten van de sfeer die ze hebben

gecreëerd, mede dankzij de fantastische klanten die mee zijn gegaan en ze zijn heel blij met

de nieuwe klanten.

Zeer binnenkort hopen ze een nieuwe pedicure in hun team te verwelkomen en zo een

gezellig en kwalitatief team te zijn. Een tevreden en blije klant is het doel!

Voor meer informatie zie ook: www.joffersvanzuid.nl

Helperbel nr. 3, september 2015

33


drijf

n:

nes,

enz.

drijf

963

34


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto’s: Harm Draaijer

Kunst en architectuur

JAN EVERT SCHOLTEN IN TUINWIJCK

Borstbeeld van oprichter volkstuinencomplex

Jan Evert was de zoon van Willem Albert Scholten; beide hebben een grote rol

gespeeld in de oprichting en ontwikkeling van de zuivel-, suiker-, strokarton- en

aardappelmeelfabrieken in Groningen. Daardoor konden zij ook veel invloed uitoefenen op

het maatschappelijke en culturele leven.

Al in 1922 werd als eerbetoon aan Jan Evert Scholten (1849-1918) een monumentale bank

– de ‘Scholtenbank’ - aan de Helperbrink geïnstalleerd. Minder bekend is dat er nog een

eerbetoon voor Scholten in onze wijk staat. Scholten richtte in 1913 de Volkstuinenvereniging

‘Tuinwijck’ op en ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan vervaardigde Marjolein

Schaafsma in opdracht van het bestuur een borstbeeld van Scholten. Dit beeld staat vlak bij

de ingang van het complex en toont Scholten in een keurig kostuum en met een serieuze,

maar vriendelijke gelaatsuitdrukking.

De onthulling werd indertijd verricht door een kleindochter van J.E. Scholten, die daarbij

haar grootvader roemde om zijn sociale gevoel.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie over

talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een initiatief

van Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 3, september 2015

35


Activiteiten van de Groninger Forum Bibliotheek

september/oktober/november 2015

Bibliotheek De Wijert heeft een andere

naam gekregen: Groninger Forum, locatie

De Wijert. Maar de dienstverlening is niet

veranderd. Via het Groninger Forum, locatie

De Wijert hebben Groningers nog steeds

toegang tot meer dan een miljoen boeken.

Daarnaast kunnen bezoekers gratis de krant

of een tijdschrift lezen, WiFi gebruiken en

het internet raadplegen. Een pas is gratis

voor iedereen jonger dan 18 jaar. Met een

Stadjerspas krijgt u € 10 korting.

Ouder&Kindcafé050

Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de

maand is er een Ouder&Kind Café in het

Groninger Forum, locatie Oude Boteringestraat

18. Ouders en verzorgers kunnen hier

met al hun vragen over baby’s, peuters en

kleuters terecht. Er kan advies worden

ingewonnen over het dragen van een kindje,

kinderkleding, borstvoeding, sporten met

jonge kinderen, yoga en massage. En over

voorlezen natuurlijk!

• Jeugdafdeling Groninger Forum,

locatie Oude Boteringestraat 18

• Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de

maand | Vanaf 10.00 uur

• Gratis

De Jonge Jury 2016

Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan vanaf

half augustus weer een stem uitbrengen op

zijn of haar favoriete boek! Voor de Jonge

Jury doen alle boeken mee voor twaalf jaar

en ouder, die in 2014 of 2015 zijn uitgekomen.

De boeken en stemformulieren zijn bij

het Groninger Forum, locatie De Wijert op

te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2016,

ook via de website! www.jongejury.nl

Voordeel met je biebpas

Een Bibliotheekpas geeft korting op veel

Groninger Forum activiteiten en op alle

cursussen van het Groninger Forum. Een

Bibliotheekpas levert nu ook korting op op

theatervoorstellingen, musea, attractieparken,

dierentuinen, workshops, tijdschriften,

lezingen en nog veel meer!

Al deze aanbiedingen zijn te vinden op

www.voordeelmetjebiebpas.nl.

Leesclub Makkelijk Lezen De Wijert

Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat

geldt ook voor mensen die moeite hebben

met lezen. Voor hen is er in Bibliotheek De

Wijert een speciale leesclub: de Leesclub

Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft

met lezen, maar er wel graag beter in wil

worden is welkom. Er is een introductiebijeenkomst

op donderdag 17 september

van 15.30 -16.30 uur. Daarna komt de

leesclub iedere week bij elkaar op de

donderdagmiddag, van 15.30-16.30 uur.

Meedoen is helemaal gratis. Deelnemers

krijgen van de Bibliotheek een boek mee.

• Groninger Forum, locatie De Wijert,

Van Iddekingeweg 183

• Vanaf donderdag 17 september iedere

donderdag van 15.30 - 16.30 uur

• Gratis

36 Helper Molenstraat


Service

• Donderdag 8 oktober | 15.30 uur

• Duur: ca. 30 minuten

• Entree: € 1,- (toegangskaartjes verkrijgbaar

Groninger Forum, locatie De Wijert)

Kinderboekenweek

Woensdag 7 t/m zondag 18 oktober

Raar, maar waar! Dat is het motto van de

Kinderboekenweek 2015, die draait om

natuur, wetenschap en techniek. Kinderen

zijn van nature onderzoekend. Ze willen

weten hoe de wereld in elkaar zit. En daarbij

spelen boeken natuurlijk een grote rol. We

vieren tijdens deze Kinderboekenweek de

nieuwsgierigheid met een feestelijk

programma:

Raar maar waar-feest (6+)

Je kunt tekenen met een robotje, je eigen

tekening op de 3-D printer printen, zelf

programmeren, muziek maken met fruit,

jouw eigen verhaal creëren op de iPad, je

kleurplaat of je boek tot leven brengen,

dieren op de iPad kiezen en kleuren, printen,

knippen en in elkaar zetten. Allemaal raar

maar echt waar! Natuurlijk is er ranja en

veel lekkers te smikkelen!

• Groninger Forum, locatie De Wijert

• Woensdag 14 oktober | 14.00-16.00 uur

• Gratis

Theatervoorstelling Vriend of vijand (6+)

Kapitein Janna en kapitein Karin waren ooit

hele goede vrienden, maar na een hevige

strijd op het water zijn ze aartsvijanden

geworden. Als zij weer ruzie krijgen in het

huis van de Frutsels is mevrouw Frutsel er

klaar mee. Zullen ze het ooit weer bijleggen

en vrienden worden of blijven ze aartsvijanden

voor altijd?

• Groninger Forum, locatie De Wijert

Cinekid

Het Cinekid Festival is hét mediafestival

voor de jeugd met de mooiste en nieuwste

jeugdfilms, tv-series en het betoverende

Medialab met coole games, installaties en

workshops. Het programma is te zien op

www.groningerforum.nl.

• Donderdag 15 t/m zaterdag 24 oktober

• Groninger Forum, locatie Hereplein 73

Nederland Leest… A.L. Snijders!

1 t/m 30 november

Nederland Leest is de grootste nationale

leescampagne. Eén boek staat centraal en

wordt door deelnemende Bibliotheken

gratis uitgedeeld aan leden. Ook door

Groninger Forum Bibliotheek De Wijert. Mét

de aansporing het te lezen en er met

anderen over te praten. De mooiste korte

verhalen, gekozen door A.L. Snijders, staan

centraal tijdens Nederland Leest van 2015.

De bundel is een staalkaart van het

Nederlandse korte verhaal.

www.nederlandleest.nl

Helperbel nr. 3, september 2015

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 3, september 2015

39


Vooruitblik nummer 4:

• Verslag ALV wijkcomité

• Helpman onderdeel van Geopark de Hondsrug?

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

6 november 2015 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines