Helperbel 2014, nummer 1

wijkhelpman

Helperbel 2014, nummer 1

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Nieuwe ondernemers in Helpman

• Andere tijden: Engelse kamp

• Activiteiten in de wijk

2014

1


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité 6

Zuidelijke ringweg 10

Wijk in beeld

Nieuw onderkomen SoZaWe 4

Cirkels langs Hereweg 14

Kunst en architectuur 35

Andere tijden

Engelse Kamp oftewel Timbertown 20

Werken in de wijk

Naast wie loop jij? 15

Bistro ‘Uit de Buurt’ 18

Kwint Architecten 28

Activiteiten in de wijk

Koningsdag in Helpman 7

Filmhuis RKZBios 18

Atelierkat 23

3 e Kunstmarkt Helpman 34

Service

Activiteiten Bibliotheek 36

4 20 36

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen, Harm Draaijer, Ina Timmer.

Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties:

Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 1, maart 2014

3


Foto: Roelof van der Wal

Onze fotograaf werd rondgeleid in het nieuwe gebouw

van SoZaWe aan het Harm Buiterplein.

Roelof: “Het is een prachtig gebouw geworden, open en

met heel veel glas. In de ruimte die ik heb gefotografeerd

- en waar heuse bomen in staan - komt normaliter alleen

personeel. Het wordt gebruikt als bedrijfsrestaurant, voor

vergaderingen en grotere bijeenkomsten. De ruimte geeft

een vrij en ontspannen gevoel.”

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 1, maart 2014

5


Nieuws van het wijkcomité

Van de voorzitter

Het bestuur heeft helaas afscheid moeten

nemen van onze ondersteuner Jurjen

Tichelaar. Jurjen heeft vijf jaar – tot grote

tevredenheid van het bestuur van het

wijkcomité - gewerkt voor Helpman. Door

een reorganisatie binnen het buurtbeheer

vanwege gemeentelijke bezuinigingen

heeft Jurjen een andere functie aangeboden

gekregen. Wij wensen hem in die

functie veel succes.

Gelukkig is er een opvolger benoemd. Zijn

naam is Tjeerd Flokstra. Tjeerd heeft veel

ervaring in het werk bij andere buurten en we

zijn verheugd dat hij ons zal ondersteunen.

Helaas is dat voorlopig voor slechts één jaar.

De gemeente is bezig een ander beleid voor

het buurtbeheer te ontwikkelen. Het is zeer

de vraag of ondersteuning van wijkcomités

vanaf volgend jaar nog gegeven zal worden.

Voorlopig kunnen we doorgaan met de

geplande activiteiten. Ik noem bijvoorbeeld

de Sterrebosconcerten, de uitgave van de

Helperbel, de Kunstmarkt, de viering van

Koningsdag en heel belangrijk: onze inzet in

de Stichting Leefomgeving, samen met

omliggende buurten.

Helaas ziet het er naar uit dat onze wijk

tijdens en na geplande wijziging van de

Zuidelijke Ringweg en het realiseren van de

Helperzoomtunnel geconfronteerd wordt

met een grote toename van het autoverkeer.

Tot nu toe hebben de inspraak en de

acties nog niet geleid tot wijziging van de

plannen. Het is zaak te blijven samenwerken

met de andere zuidelijke wijken in de

Stichting Leefomgeving Zuidelijke ringweg

en zo nodig actie te ondernemen.

Op onze bestuursvergadering van januari j.l.

ontvingen we twee groepjes buurtbewoners.

Bewoners van de Helperoostsingel hebben

goede verbeterplannen voor hun straat

bedacht. Er wordt daar veel te hard gereden

en vaak ook tegen de aangeduide rijrichting

in. Vooral voor kinderen is het daar gevaarlijk.

De bewoners zullen hun verbeterplan

zelf indienen bij de gemeente, waar nodig

uiteraard met onze steun.

Bewoners van de Brinklaan maken zich

ernstig zorgen over de uitbreiding aan de

achterkant van het Zernikecollege.

Het Zernike wil met nieuwbouw een aantal

nevenvestigingen sluiten. Behalve dat een

nieuw hoog gebouw direct achter hun

huizen niet aantrekkelijk is, zal ook het

aantal leerlingen dat door een smalle steeg

langs een van de huizen naar de fietsenberging

aan de achterkant moet rijden en

door de Brinklaan zelf veel overlast bezorgen

en zeker ook een onveilige situatie

veroorzaken.

Het is goed dat buurtbewoners ons weten

te vinden, aan ons zal het niet liggen om

zaken waar nodig aan de orde te stellen.

Gerda Bosma

Jurjen Tichelaar

Helperbrink, nieuwe situatie

6


Activiteiten in de wijk

Eerste Koningsdag in

Helpman

Helpman viert de eerste Koningsdag op

zaterdag 26 april a.s. met de bekende

kindervrijmarkt. Verkopers en kopers

ontmoeten elkaar die dag tussen 09.00

uur en 14.00 uur op de Helper Brink, de

Groenesteinlaan en de Hayndlaan.

Evenals voorgaande jaren kunnen bezoekers

weer veel leuke initiatieven verwachten: het

kinderkoor van Marjon Geldof, de XL-schoolband

van het Zernike College, springkussens

in de speeltuin, ritjes op pony’s in het

Groenesteinpark en ludieke (verkoop)acties

door kinderen. En omdat dat soort leuke

dingen hongerig maken, zijn er bij de

snackkraam op de Helperbrink en bij het

speeltuingebouw versnaperingen te

verkrijgen.

Spelregels vrijmarkt

Verkopers zijn vaak vroeg op zoek naar het

beste verkoopplekje: het innemen van een

plek is niet eerder toegestaan dan op

zaterdag 26 april vanaf 07.00 uur. Tussen

07.00 uur en 09.00 uur hebben verkopers

alle tijd om hun spullen (per auto) te

brengen en uit te stallen. Na 09.00 uur is

het gebied alleen voor voetgangers

toegankelijk. Handelaren en andere

commerciële partijen worden geweigerd.

Het is niet toegestaan om etenswaren op

de vrijmarkt te bereiden.

Omdat we van de gemeente geen vergunning

meer krijgen als de straten niet netjes

worden achtergelaten, wordt iedereen

dringend verzocht geen rommel achter te

laten en niet-verkochte spullen weer mee

naar huis te nemen.

Overlast en veiligheid

Verkeersregelaars en vrijwilligers van het

Koningsdagcomité Helpman houden in de

gaten of iedereen zich aan de spelregels

houdt en of de kindervrijmarkt veilig

verloopt. Aanwijzingen van de verkeersregelaars

of de vrijwilligers (herkenbaar aan de

oranje hesjes) moeten altijd worden

opgevolgd.

Helperbel nr. 1, maart 2014

7


MAAK KENNIS MET HET

GEWICHTSVERLIES

PROGRAMMA

DAT ALLES HEEFT.

MENU’S

OEFENINGEN

COACHING

DE 3 SLEUTELS TOT GEWICHTSVERLIES

IN 1 PLAN. OP 1 PLEK. CURVES.

VOLG HET

12 OF 24 WEKEN

PROGRAMMA

PC Hooftlaan 2b

9721 JM Groningen

050 525 00 67

www.curvesgroningen.nl

Twello


Activiteiten in de wijk

De kindervrijmarkt in beeld

Op de plattegrond hierboven is het gebied aangegeven waar de kindervrijmarkt wordt

gehouden.

Wil je helpen?

Vrijwilligers die ons op Koningsdag een of twee uurtjes willen komen helpen met

hand- en spandiensten, zijn van harte welkom om zich aan te melden bij:

kirstenbos23@hotmail.com

We hopen dat we er, net als voorgaande jaren, weer een hele gezellige dag van gaan

maken in Helpman. En een beetje mooi weer zou daarbij natuurlijk heel goed uitkomen!

Het Koningsdagcomité Helpman bestaat uit: Winny Bakker, Kirsten Bos, Marjan van den

Bosch, Rob Dorgelo, Reina Jager, Bert Jobing, Mibeth Lyklema en Gerard Koets.

Helperbel nr. 1, maart 2014

9


Ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg

Rondom de plannen voor de Zuidelijke

Ringweg heeft een aantal ontwikkelingen

plaatsgevonden.

Partij voor de Dieren wijzigt standpunt

Allereerst lijkt de politiek zich enigszins te

gaan roeren. De Partij voor de Dieren heeft

tijdens een verkiezingsdebat bekendgemaakt

dat zij, in tegenstelling tot haar

eerdere standpunt, wil stoppen met het

huidige ringwegplan en alle mogelijke

opties opnieuw wil onderzoeken. Als reden

daarvoor geven zij aan dat zij zich er meer in

hebben verdiept en gesprekken in de buurt

hebben gevoerd.

Hoewel de draai van de Partij voor de Dieren

op hoon van andere partijen zoals de VVD

kon rekenen – wethouder Joost van Keulen

noemde “zo’n draai” kwalijk voor het

aanzien van de politiek - vind ik het juist van

lef getuigen en integriteit. Als je na

voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen

alle aanleiding ziet om met dit

plan te stoppen, dan moet je er ook mee

stoppen. Als je dan tegen beter weten in

blijft doorgaan dan stel je het belang van je

partij (geen gezichtsverlies willen accepteren)

boven dat van de stad. Dát lijkt mij pas

schadelijk voor het aanzien van de politiek!

Onderzoek naar financiële risico’s regio

De provincie heeft onderzoek laten doen

naar de financiële risico’s van het project

voor de regio. Naar aanleiding daarvan

hebben de wijkverenigingen en de Stichting

Leefomgeving Zuidelijke Ringweg een open

brief naar Provinciale Staten gestuurd met

onze visie op dat onderzoek. Deze brief staat

op onze website (www.wijkhelpman.nl). De

hoofdpunten uit de brief:

Het project wordt door het rijk gefinancierd

door middel van een zogenaamd taakstellend

budget van E 624 miljoen (geïndexeerd,

per 2012 is het 674 miljoen). Dit wil

zeggen dat uit dit bedrag alles betaald

moet worden dat met het project verband

houdt. Niet alleen de infrastructuur, maar

ook het projectbureau, verkeersmaatregelen

en toezicht tijdens de bouwfase en (plan)

schade.

Het project is zeer krap gebudgetteerd. In

2009 is een project met een verdiepte

ligging aanvankelijk begroot op E 940

miljoen (prijspeil 2007). Daarbij ging men

uit van een open bak, dus zonder groene

deksels. Later in 2009 is de gekozen

oplossing, verdiepte ligging mét deksels,

begroot op E 582 tot 715 miljoen (prijspeil

2007). Die prijsdaling, van 940 miljoen

zonder deksels naar 582 tot 715 miljoen mét

deksels, is op zich al opmerkelijk, maar hoe

dan ook wordt duidelijk dat E 624 miljoen

euro aan de krappe kant lijkt.

Het wordt bovendien niet duidelijk of

kosten als verkeersmaatregelen, toezicht

tijdens de bouwfase en (plan)schade daarin

wel zijn meegenomen, terwijl deze - wél uit

het taakstellend budget betaald moeten

10


Nieuws van het wijkcomité

worden. Bovendien is na 2009 de BTW

verhoogd. Het rijk heeft bij het beschikbaar

stellen van het geld uitdrukkelijk bepaald

dat alle kostenoverschrijdingen voor

rekening van provincie en gemeente komen.

Omdat wij betwijfelen of de begroting wel

sluitend is, en omdat de ervaring leert dat

grote infrastructuurprojecten van de

overheid in de regel veel duurder uitvallen

dan gedacht (denk aan de Betuweroute, HSL

en Noord-Zuidlijn), voorzien wij een groot

financieel debacle voor provincie en

gemeente. De gemeente Groningen heeft

daar het geld niet voor na een groot aantal

financiële tegenvallers in de afgelopen

jaren, tenzij ze de gemeentelijke belastingen

aanzienlijk op gaat schroeven. Waarschijnlijker

is dat allereerst de Provincie voor

de gevolgen op zal draaien. Hoe dan ook,

uiteindelijk zal de rekening natuurlijk bij de

inwoners van de provincie en de gemeente

Groningen worden neergelegd.

Wij hebben de provincie gewaarschuwd

voor deze risico’s en daarbij ook de suggestie

gedaan om voor het huidige plan een

uitgebreid kosten/baten-onderzoek te laten

uitvoeren en om, wanneer daaruit blijkt dat

de financiële risico’s te groot zijn, dit plan

geheel te heroverwegen.

Michel van den Heuvel

Helperbel nr. 1, maart 2014

11


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tekst: Harm Draaijer

Foto: Rietje Beeren

Wijk in beeld

CIRKELS LANGS DE HEREWEG

Buitenaardse beschaving? Overactieve

eekhoorns? Zen? Of… landart?

Oplettende fietsers langs de Hereweg zal

het eind 2013 niet zijn ontgaan: mysterieuze

bladcirkels rond vier kastanjebomen. Terwijl

gevallen bladeren doorgaans zonder een

duidelijk patroon onder bomen liggen,

lagen ze hier met een bijna mathematische

precisie in cirkelpatronen. Geordend op een

intrigerende en smaakvolle manier. Ter

hoogte van AOC Terra MBO. En die specifieke

locatie verklaart direct een deel van het

raadsel. Het was een project van de richting

Bloem & Design.

Regioleren

AOC Terra docent Eric de Vries: “Momenteel

zijn wij bezig met een onderwijsvernieuwing

genoemd ‘regioleren’. Hierin gaan de

leerlingen met leerzame opdrachten van

externe opdrachtgevers aan de slag. In dat

kader zijn we ook bij de borg Verhildersum

geweest om eens te praten over mogelijke

opdrachten.” ‘Landart’, een ingreep door

kunstenaars in het landschap, was er één

van. “In november zag ik de gevallen

bladeren van de kastanjebomen langs de

Hereweg op een fris groen grasveld liggen.

Het kleurcontrast was al mooi, maar de

vormgeving kon beter.”

Onbekende kunstenaar

“Vervolgens heb ik tijdens een les mijn

leerlingen van Bloem & Design een

bladhark in de hand gedrukt en hebben zij

een lijnenspel aangebracht met de bladeren.

Dit heeft vele reacties opgeleverd. Na de

storm lag al het blad weer in een ander

patroon.” Maar tot zijn grote verbazing zag

docent De Vries later dat er weer prachtige

cirkels lagen om drie bomen. Eén daarvan

was in december zelfs met kerstgroen

aangevuld. “Welke kunstenaar dit heeft

gedaan is mij onbekend, maar wij hebben er

wel van genoten!”

14


Tekst: Ronald van der Meulen

Werken in de wijk

Naast wie loop jij?

Soms werkt lichaam of geest even niet mee.

Heb je moeite om in beweging te komen

of op gewicht te komen (of te blijven), durf

je niet meer of lukt het gewoon niet. Dan

heb je iemand nodig die je stimuleert en

naast je komt lopen om je verder te helpen.

Dat is – kort gezegd – de bedrijfsfilosofie

van de praktijk voor voeding, beweging en

coaching van Marije Koetse.

Ik spreek Marije - een van de vele startende

ondernemers die Helpman rijk is. Ze voert

haar nieuwe onderneming vanuit huis in

een rustige straat in Helpman. Geen

opvallend uithangbord of etalage: dat past

ook niet bij de aard van de activiteiten. In

kleine groepjes of in een ‘een-op-een’ relatie

levert Marije die gewenste steun om

mensen ‘op weg’ te helpen. Voeding,

beweging en coaching zijn de drie pijlers

waarop die steun vorm krijgt. Het past in de

visie van Marije: een benadering vanuit

meerdere gezichtspunten en disciplines. Als

afgestudeerd voedings- en gewichtsconsulent

én met een opleiding als coaching- en

counselingdeskundige werkt ze samen met

cliënten aan vooraf gestelde doelen.

Marije neemt de nodige ervaring mee :

opgeleid in de facilitaire dienstverlening met

als specialisatie ‘voeding’ heeft ze onder

meer gewerkt in de catering en in het enige

huiskamerrestaurant dat Helpman rijk was,

aan de Verlengde Hereweg . “Goede voeding

is essentieel”, aldus Marije. “Niet alleen om

er van te genieten en je daardoor beter te

voelen, maar ook omdat goede en gezonde

voeding van invloed is op je gezondheid. Ik

kan mensen leren om met weinig ingrediënten

toch lekkere dingen te maken.” Vanuit de

sport - ik heb altijd op een zo hoog mogelijk

niveau willen sporten, maar ik weet ook wat

het is om fysiek en mentaal aan de zijlijn te

staan - neemt ze haar cliënten enthousiast

mee ‘in beweging’.

Marije heeft een praktijkruimte aan huis,

maar net zo gemakkelijk gaat ze met je naar

het Stadspark voor bewegingsoefeningen of

wandelcoaching rond het Paterswoldsemeer

om zo ook letterlijk ‘stap-voor-stap’ te

werken aan het samen bepaalde doel en

waarbij ze ook letterlijk náást je loopt.

Marije is aangesloten bij de Beroepsvereniging

Gewichtsconsulenten Nederland,

waardoor veel ziektekostenverzekeraars een

vergoeding voor de consulten bieden. “Dit

kan net dat duwtje geven om contact op te

nemen en ondersteuning te zoeken”, aldus

Marije, “maar ook de huisarts of fysiotherapeut

kan naar mij verwijzen.”

Naast individuele ondersteuning maakt ook

het geven van voorlichting en lezingen deel

uit van het dienstenpakket, bijvoorbeeld

voor scholen, bedrijven en (sport) clubs.

Informatie:

www. naastwieloopjij.nl

info@naastwieloopjij.nl

Helperbel nr. 1, maart 2014

15


Al meer dan 100 jaar vakmanschap

houtbewerking

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Stadjerspas

Stadjerspas

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl

16


Tekst: Harm Draaijer

Activiteiten in de wijk

Zie voor de programmering en

meer informatie over filmhuis

www.RKZBios.nl.

WijkTip:

Filmhuisje RKZBios

Tegenwoordig kun je bijna altijd en overal

- thuis en onderweg - genieten van een film.

Op je tv, pc, laptop, tablet en smartphone en

straks op je bril! Maar laten we eerlijk zijn:

niets overtreft de beleving van een film in

een bioscoop. Alleen dáár kun je je echt

onderdompelen in de bewegende illusie. Je

wordt er niet afgeleid, het scherm is er

beeldvulllend. Uiteraard moeten de

projectie, de geluidskwaliteit en het

zitcomfort wel goed zijn. Als filmliefhebber

in Helpman zit je wat dat betreft dan ook op

de eerste rij. In het hartje van je wijk kun je

terecht in een volwaardige bioscoop:

RKZBios in het Oude RKZ aan de Emmastraat

15-S101!

De bioscoop omschrijft zichzelf op zijn site

heel bescheiden als ‘filmhuisje’. Dat ‘je’ kan

best weg, want RKZBios is op alle fronten

top. En dan hebben we het over een prima

scherm, digitale projectie, geluid, zaal en

stoelen en – belangrijk – de programmering.

RKZBios brengt de betere arthouse films

maar schuwt ook - mits goed gemaakt - de

brede publieksfilms niet. Je kunt er terecht

op zaterdag- en maandagavond.

Na afloop van de voorstelling kun je in de

levendige foyer napraten, bijvoorbeeld

onder het genot van een van de heerlijke

speciale bieren. Kortom: Filmhuisje RKZBios.

‘Eigen plantsoen’

Zaterdag 1 maart j.l. woonde dhr. Strijker

vijftig jaar aan de Sweelincklaan. Dat was

wel een feestje waard, vonden zijn buurtgenoten.

Ze trakteerden hem op koffie met

gebak bij Limburgia en bij thuiskomst

hadden zij een heel speciaal cadeau voor

hem: het veldje voor zijn huis - waar hij dus

al vijftig jaar op uitkijkt - is door de buren

gedoopt tot het ‘G. Strijkerplantsoen’!

Meneer Strijker vond het een hele eer om

een heus straatnaambord met zijn naam te

mogen onthullen.

Tekst en foto’s: Maaike Cnossen

Helperbel nr. 1, maart 2014

17


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Rietje Beeren

Meer dan twintig jaar heeft op de

Verlengde Hereweg 32 lunchroom en

broodjeszaak ‘De Zuidpool’ gezeten. Sinds

eind januari is op dit adres bistro “Uit de

buurt” gevestigd. De Helperbel sprak met

Vincent Dekker, de kok en eigenaar van

‘Uit de Buurt’, om meer over hem en zijn

restaurant te weten te komen.

Als ik rond het middaguur het restaurant

betreed, ruikt het al heerlijk naar eten. De

persoon die voor deze heerlijke geuren

verantwoordelijk is, blijkt Reza Jam - de

voormalige eigenaar van ‘De Zuidpool’ - te

zijn. Hij woont nog steeds in het woongedeelte

van het pand en helpt Vincent

regelmatig door bij te springen in de

keuken. Daarnaast wordt Vincent in de

bediening geholpen door zijn vrouw, Elke

Dekker, Jan Ham en Micha Buter.

Wat betreft de inrichting van het restaurant

valt als eerste de open keuken op. Samen

met de eenvoudige tafels en stoelen in

retro-stijl, de deels nostalgische accessoires

en de verse bloemen op de tafels creëert dat

een ‘huiskamerachtige’ sfeer, zoals Vincent

dat zelf noemt. Hij wil graag dat zijn gasten

rustig kunnen tafelen in een plezierige

omgeving.

Vincent noemt zijn restaurant een bistro,

maar niet zozeer omdat er alleen gerechten

uit de Franse keuken op de kaart staan. Ook

Italiaanse en Oosters getinte gerechten zijn

regelmatig op de kaart te vinden. ‘Uit de

Buurt’ werkt met een (wekelijks wisselende)

kaart met drie voorgerechten en drie

hoofdgerechten: vlees, vis en vegetarisch.

Aanvankelijk was er één nagerecht, maar

inmiddels hebben de gasten ook de

mogelijkheid om het diner af te ronden met

een selectie bonbons van bakkerij Borgman.

Een driegangenmenu kost € 29,95 en

Vincent vindt dat hij daarmee qua prijs in

het middensegment opereert. Hij benadrukt

wel dat bij die prijs is inbegrepen dat

gasten ook nog leuke extra’s op tafel krijgen,

zoals brood, een amuse en een kan water.

Vincent heeft sterke banden met Helpman,

vandaar zijn voorkeur voor een restaurant in

onze buurt. Vincent is geboren aan het

Savornin Lohmanplein en woont momenteel

naast café Singelier. En vandaar dan ook

de naam van de zaak: ‘Uit de Buurt’. Hij

heeft de Hotelschool aan de Van Ketwich

Verschuurlaan afgerond en daarna in een

aantal restaurants in de stad gewerkt,

waaronder De Smederij aan de Tuinstraat

en House of Spice aan de Turfsingel. Na

jaren voor anderen te hebben gewerkt, was

hij er nu klaar voor om zijn eigen restaurant

te gaan runnen.

En loopt het restaurant al een beetje goed?

“Het is de afgelopen weken heel druk

geweest. Omdat we niet meer dan vijfentwintig

gasten kunnen hebben, raad ik

mensen aan vooraf te reserveren. We

hebben in het begin vooral veel aanloop van

buurtbewoners gehad en merken nu dat via

mond-tot-mondreclame gasten ook van

wat verder weg komen.”

Vincent richt zich niet op een specifieke

doelgroep. Hij is in beginsel van woensdag

tot en met zondag vanaf 17.00 uur geopend

voor dinergasten, maar er is ook met enige

regelmaat een zondagse brunch. Daarnaast

zijn op afspraak groepsarrangementen

mogelijk. Voor kinderen is een speciaal

18


Werken in de wijk

Bistro ‘Uit de Buurt’

komt uit de buurt

Jan Ham (links); Vincent Dekker (rechts)

hoekje ingericht en de menu’s kunnen voor

hen aangepast worden. “Desnoods bak ik

tussendoor wel even een speltpannenkoekje”,

zegt Vincent, die zelf ook twee kleine

kinderen heeft.

Tot slot vraag ik Vincent hoe hij zijn zaak

aan zou willen prijzen aan de lezers van de

Helperbel. Vincent: “We willen graag als

laagdrempelige, kwalitatief goede bistro

een buurtfunctie bekleden. Mede dankzij

onze ervaren bediening kunnen we onze

gasten een rustig avondje uit aanbieden”.

Voor iedereen die na het lezen van dit artikel

zin heeft gekregen om eens bij ‘Uit de Buurt’

aan te schuiven, zie voor meer informatie

www.uitdebuurt.com.

Helperbel nr. 1, maart 2014 19


Foto’s en tekst: Menno Wielinga

ENGELSE KAMP OFTEWEL

TIMBERTOWN

In Groningen waren tijdens de Eerste

Wereldoorlog 1.500 Engelse militairen

ondergebracht. In oktober 1914 werden

drie Engelse legerbrigades door Winston

Churchill ingezet om de Belgische troepen

te helpen toen het Duitse leger Antwerpen

aanviel. Deze 1.500 soldaten van de First

Royal Naval Brigade ontvingen het bevel

voor de terugtocht echter te laat. Gevolg:

ze raakten ingesloten. Daarop besloten ze

de grens van het neutrale Nederland over

te steken en werden overgebracht naar de

stad Groningen.

Interneringsdepot Groningen

De Engelse soldaten werden eerst gehuisvest

in de leegstaande Rabenhauptkazerne.

Vanaf januari 1915 zaten ze in houten

20


Andere tijden

Soms werden er ‘love babies’

geboren en trouwden Engelse

soldaten met Nederlandse

meisjes.

Geestig voor goede doelen

Om de manschappen lichamelijk en

geestelijk in goede conditie te houden

werden dagelijks verplichte ochtendmarsen

georganiseerd. Ook werden vele clubs

opgericht waar muziek, toneel, huisvlijt en

sport werd beoefend. Vooral voetbal en

cricket waren populair. Zeer bekend werd

het ‘geestige cabaretgezelschap’ de

Timbertown Follies. Dit gezelschap zou voor

goede doelen meer dan 300 optredens

verzorgen in het gehele land.

barakken in het z.g. Engelse Kamp (officieel

was de naam Interneringsdepot Groningen),

gebouwd achter de toenmalige

gevangenis, de tegenwoordige Van Mesdagkliniek,

aan de Hereweg. Zelf noemden ze

dit kamp Timbertown: Plankenstad. Hier

zouden ze vier oorlogsjaren verblijven.

Een volledig dorp

Het Engelse Kamp was min of meer een

volledig dorp met eigen voorzieningen: drie

grote manschappenbarakken, een grote

recreatiezaal, een administratiebarak,

wachtlokalen met cellen, een washok met

warmwaterdouches, een postkantoor, een

gymnastiekzaal, een ziekenboeg, opslagruimtes

en werkplaatsen.

Ontsnappen en passagieren

Ondanks de Nederlandse bewaking waren

er in het jaar 1915 meerdere geslaagde

vluchtpogingen. Vanaf mei 1916 kwamen

ontsnappingen niet meer voor omdat de

Helperbel nr. 1, maart 2014

21


Engelse regering dit verbood op straffe van

terugzending.

De Engelsen mochten regelmatig ‘passagieren’

in Groningen. Daarbij ontstonden

contacten met de Groningse bevolking en

werden vele ‘Tommies’ huisvrienden in

Groningse gezinnen. Ook waren er vrijages

waaruit soms ‘love babies’ werden geboren

en trouwden Engelse soldaten met

Nederlandse meisjes. In 1917 kwamen er

voor de Engelsen verlofregelingen naar

Engeland waardoor ze jaarlijks, op erewoord

van terugkeer, vier weken bij hun familie

mochten verblijven.

Boek en tentoonstelling

Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand

gesloten. Kort daarna vertrokken de

Engelsen uit Groningen. Op de Zuiderbegraafplaats

vormen negen graven van

Engelse militairen, die tijdens het verblijf in

het Kamp zijn overleden, een blijvende

herinnering aan deze geïnterneerden in

Groningen.

Vanaf 22 maart ligt het boek ‘Het Engelse

Kamp – Groningen 1914-1918’ geschreven

door Menno Wielinga in de winkel. Ook is er

dan een tentoonstelling te zien over het

Engelse Kamp in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

te Groningen.

22


Tekst: Fred Star / De Atelierkat

Activiteiten in de wijk

Atelierkat

Theatergroep ‘De Atelierkat’ (opgericht

2005) speelt in de maand april 2014 zes

keer de theaterproductie ‘Als een roos’ in

het theaterzaaltje van het Oude RKZ- een

locatie met een speciale sfeer.

De Atelierkat heeft veel spelervaring in het

theatercircuit opgedaan met onder meer de

volgende producties: ‘Merg’ van Judith

Herzberg, locatietheater in de beeldentuin

van museum ‘De Buitenplaats’ geïnspireerd

op Carel Willink en de familievoorstelling

‘Prinsheerlijk’ in het Assermuseum in

het kader van het Axis-festival.

De inspiratie voor ‘Als een roos’

De Atelierkat heeft zich voor de voorstelling

laten inspireren door het boek ‘De Schone

Slaapsters’ van Nobelprijswinnaar Yasunari

Kawabata. Schrijfster Margriet van der

Werff werd gevraagd dit boek te bewerken

voor theater, zoals zij eerder succesvol deed

met ‘100 jaar eenzaamheid’ van Gabriel

Garcia Marquez.

Het verhaal

Bordeelhoudster Brecht ontvangt oudere

heren ( 65-plus ) in een ‘huis’, waar zij de

nacht doorbrengen met jonge meisjes die in

slaap zijn gebracht en bij wie ‘zij nog niet

een vinger in de mond mogen steken’. Sim is

zo’n heer - op zoek naar zijn verlangens en

zijn verleden, waarbij hij door Brecht

confronterend en corrigerend wordt

bejegend. Er komt dreiging in het verhaal

als naast de liefde ook de dood zich

aandient.

Nina Maria Visser en Uulco Slangenberg als Isa

en Sim.

In andere scenes ontmoeten we een jong

stel, Evie en Ashan. Evie schildert prachtige

vergezichten, waardoor Ashan zich laat

leiden en verleiden. Het verleiden wordt

gaandeweg misleiden. Beide verhaallijnen

ontmoeten elkaar en leveren in het stuk een

bijzondere en schurende spanning op.

De bezetting

Het verhaal wordt gespeeld door drie

oudere en drie jongere spelers. De ouderen

beschikken over veel spelervaring opgedaan

in het amateur- en semiprofessionele

theatercircuit. De jongeren zijn geworven

bij de School voor de Kunsten in Groningen;

hun wordt een relevante leerervaring

geboden.

Regisseur Andre Huitinga voltooide in 2000

de opleiding tot Amateur-theater-regisseur,

waar na hij voorstellingen als ‘A Kind of

Alaska’ van Pinter en ‘Na het eten’ van A.

Gregory op de planken heeft gezet.

Informatie

Uitvoeringen op donder- en vrijdagavonden:

3, 4, 10, 11, 17 en 18 april in het theaterzaaltje

van het Oude RKZ.

Aanvang 20.15 uur, entreeprijs e 7,50.

Informatie en bestellen van kaartjes via:

fredstar55@hotmail.com

Helperbel nr. 1, maart 2014

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Montessori

Preschool

Groningen22 maanden t/m 4 jaar

kleine groepjes

2 - 4 ochtenden per week

wekelijks uitstapjes in de natuur

vroeg en natuurlijk Engels leren

met een native-speaker die ook

Nederlands spreekt

dichtbij gelegen in Helpman

mpgroningen.nl


Activiteiten in de wijk

Hora Sinema

Weekendje drive-in bioscoop aan de Hora Siccamasingel!

Voor het geval dat het nog niet was opgevallen: al twee jaar wonen en werken mensen in

het voormalige kantoor van het Alfa College aan de Hora Siccamasingel.

De bewoners van het tot ‘Fort Alfa’ omgedoopte gebouw vinden het de hoogste tijd om

kennis met de buurt te maken en elkaar te ontmoeten.En om er iets bijzonders van te

maken is het idee ontstaan om de parkeerplaats van ‘Fort Alfa’ om te toveren tot een heuse

drive-in bioscoop.

Buurtbewoners kunnen met de auto, op de fiets of gewoon lopend komen en in de

openlucht een film bekijken. En niet zomaar een film, want naast de hoofdfilm (waarvan de

naam nog even geheim gehouden wordt) is er een heus voorprogramma gemaakt waarin

films worden getoond die zijn gemaakt door de bewoners-kunstenaars uit Fort Alfa. Een

leuk kijkje in de keuken!

Wanneer en waar

16 en 17 mei a.s. op de parkeerplaats van Fort Alfa, ingang aan de Moddermanlaan.

De entree is gratis en natuurlijk is er popcorn!

Houd voor informatie de posters in de buurt in de gaten en let op de flyer in de brievenbus.

Helperbel nr. 1, maart 2014

25


Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Dé kapsalon voor het hele gezin!

Voor een deskundig advies of een

spectaculaire nieuwe look bent u

mét en zonder afspraak welkom!

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Bij Oud

de voet

centraa

worden

en bree

wij sam

passen

Het groo

assortim

inlegzole


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto: Sung Zang

Mensen in de wijk

Taekwon-Do in Helpman

Aan de Sweelincklaan 2 wordt twee keer

per week Taekwon-Do les gegeven door

Martijn Lindeboom en zijn zus Jantien

Lindeboom. Martijn is co-hoofdtrainer

van Taekwon-Do school ‘Sung Zang’ en

behaalde eind vorig jaar de 6e dan. ‘Sung

Zang’ betekent fysieke en mentale groei.

Taekwon-Do betekent: tae – voet, kwon

– hand/vuist, do – de manier, de weg

Taekwon-Do is een Koreaanse zelfverdedigingskunst

gebaseerd op vijf belangrijke

uitgangspunten:

Hoffelijkheid

Integriteit

Doorzettingsvermogen

Zelfbeheersing

Onoverwinnelijkheid van de geest

Taekwon-Do is vooral bekend om hoge,

gesprongen en gevarieerde traptechnieken.

Het kent daarnaast een groot scala aan

stoot- en slagtechnieken waardoor de

beoefenaar in staat is volledig gebruik te

maken van zijn lichaam. Hierdoor leert men

een grote mate van zelfverdediging, maar

ook en vooral controle en beheersing van

het hele lichaam.

assistenten aanwezig voor persoonlijke

begeleiding. Er is op dit moment genoeg

ruimte voor instroom van volwassenen en

ook in de jeugdgroepen is nog plek.

Gratis uitproberen

Om je te oriënteren kun je twee gratis proeflessen

volgen. In Helpman wordt op

maandag en donderdag getraind (maandag

jeugdgroep 1: 17.00 – 18.00 uur, jeugdgroep

2: 18.00 – 19.00 uur, junioren/ seniorengroep

1: 19.00 – 20.30 uur) en donderdag (jeugdgroep

1 + 2: 17.30 – 18.30 uur, junioren/

seniorengroep 1: 18.30 – 19.30 uur).

Voor twee maal per week les - één keer 1,5

uur en één keer 1 uur betaalt de jeugd

€ 20,00 per maand en volwassenen € 25,00

per maand.

Zie voor meer informatie de website van de

school www.sungzang.nl of neem contact

op via martijn.lindeboom@sungzang.nl

Lessen

Er wordt in drie leeftijdsgroepen les

gegeven: jeugd van 8 t/m 12 jaar, junioren

van 13 t/m 16 jaar en senioren.

De groepen zijn ‘open , dat wil zeggen dat je

makkelijk op een bepaald niveau kunt

instappen. Er zijn voldoende instructeurs en

Helperbel nr. 1, maart 2014

27


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

KWINT ARCHITECTEN

IN HARTJE HELPMAN

Een locatie met een onbedoeld,

positief effect

Wat maakt het leven in Helpman

aantrekkelijk? Onder andere het veelzijdige

en levendige centrum langs en nabij de

Verlengde Hereweg in het hart van de

wijk. Je kunt er terecht voor brood, wijn,

schoenen, computers, eierballen … en sinds

enkele maanden ook voor architectuur!

Architectuur? Ja, bij Kwint Architecten.

Vooruitlopend op de trend?

Detailhandelgoeroes worden niet moe om

het steeds opnieuw te voorspellen: het

aantal winkels zal de komende jaren sterk

afnemen. Gevolg: het winkelstraatbeeld zal

er anders uit gaan zien. Winkels zullen

bijvoorbeeld weer woon- of kantoorruimte

worden. Kwint lijkt daarmee voor in de

trend te zitten. Vier maanden geleden trok

het architectenbureau in de voormalige

schoenenzaak Passarella aan de Verlengde

Hereweg 53.

De dynamiek van de locatie

Een bewuste keuze, een onderkomen in een

winkelstraat? “Ja en nee. Voor ons vak

hoeven we niet per se op deze plek te zitten,

we werken voor opdrachtgevers in heel het

land en daarbuiten”, zegt Fokko van der

Veen, een van de Kwint-architecten. “We

zochten niet naar een plek in een winkelstraat

maar vielen voor de dynamiek en

vitaliteit van de locatie. We zitten hier bijna

op de kruising van twee belangrijke straten

en in het winkelhart van Helpman. Alles is

hier op loopafstand. Dat is niet alleen

handig. Maar geeft ook een stedelijke

levendigheid. Er is een grote variatie aan

functies en vormen. Daar zijn wij architec-

28


Werken in de wijk

ten gevoelig voor.” Zou je iets willen

veranderen in deze omgeving. “Nee, niet

direct, in ieder geval geen schokkende

ingrepen. Deze omgeving functioneert

goed.”

Spontaan binnenlopen

En ook al is architectuur geen ‘impulsaankoop’,

toch heeft de locatie al een niet

ingecalculeerd maar wel positief effect. “We

hebben al een aantal potentiële opdrachtgevers

door deze plek en voor één opdrachtgever,

die hier spontaan kwam binnenlopen,

zijn we al aan het werk.” Dat is mooi

meegenomen, ook al zaten de architecten

van Kwint niet te springen om werk. Enkele

jaren geleden was dat wel anders. “Toen

maakten we nog deel uit van AEQUO

architecten,een groot bureau in Assen met

ruim dertig medewerkers. Door de bouwcrisis

en andere oorzaken is dat opgeheven.

Met een paar medewerkers zijn we toen

vanuit mijn huis in Haren verder gegaan.

Door groei naar zes medewerkers moesten

we weer naar een andere, dus deze, locatie.”

Zelf ontworpen en uitgevoerd

Voordat Kwint in het pand trok werd de

voormalige schoenenzaak stevig uitgebreid.

“Vervolgens hebben we zelf het interieur

ontworpen en voeren we het zelf uit.” Niet

verwonderlijk, want Kwint ontwerpt en

begeleidt niet alleen nieuwbouw en

verbouw voor woningen, kantoren, bibliotheek

en andere bedrijfsruimten maar

tekent ook voor interieurvormgeving. In het

interieur zijn underlayment, de kleuren wit,

antraciet en geel en metaal de dominerende

elementen. De diepe ruimte werd

grofweg opgedeeld in vier afdelingen: de

ontvangstruimte, een zwevende kubus van

underlayment, een werkruimte en een

magazijn. Allemaal op een open wijze

verbonden. Het geheel ademt ruimte,

transparantie - zeg maar toegankelijkheid.

Een visitekaartje? “Dat klopt. Als architect

moet je volgens ons toegankelijk zijn. Pas in

een heel goede dialoog met je opdrachtgever

kun je met een passende oplossing

komen. Architectuur moet zitten als je

lievelingsjas en bij jou en je omgeving

passen.”

Kloeke en heldere naam

Oh ja, waar staat de naam Kwint eigenlijk

voor? “Het is het Groninger en Drentse

woord voor ‘huis’. We vonden het wel een

kloeke en heldere naam. Die sluit prima aan

bij ons vak, visie en onze manier van

werken”, aldus Fokko van der Veen. Meer

weten over het werk en de manier van

werken van Kwint architecten? Kijk op de

www.kwintarchitecten.nl

Helperbel nr. 1, maart 2014

29


Pedicurepraktijk

Anjo Perfors

Medisch Pedicure

Rijnstraat 22

9725 EV Groningen

050 5275554 / 06 41308606

Pedicure, manicure en voetmassage

Met aantekening voor diabetici

en reumapatiënten

Behandeling in de praktijk of bij u thuis.

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Teksten: Harm Draaijer,

Jan Visser (Politie Noord-Nederland)

Foto: Harm Draaijer

Nieuws uit de wijk

Flip verjaagt Fluwijn in

De Sitterstraat

De beschermde steenmarter, ook wel

‘fluwijn’ genoemd, is volgens Wikipedia ‘een

omnivoor met carnivore inslag’ en ‘een

opportunist’. Anders gezegd: hij past zich

makkelijk aan de omstandigheden aan. Je

kunt deze ‘martes foina’ dan ook niet alleen

aantreffen in de natuur, maar tegenwoordig

ook op zolders, in spouwmuren en schuren.

En: in auto’s. Dat ondervonden enkele

bewoners van De Sitterstraat. In één auto

werden regelmatig leidingen aangeknaagd,

in een andere auto zag een marter een

ideale slaapplek. De

bewoonster: “Toen mijn

hond Flip aansloeg bij de

auto opende ik de

motorkap en keek ik de

marter recht in de

slaperige ogen. Door het

blaffen schoot het diertje

weg.” Nog weer teruggezien?

“Nee, ik heb direct

enkele wc-steentjes onder

de motorkap gehangen en een stoffen bol

met de geur van Flip. Daar had hij niet van

terug.”

Conclusies: Helpman is een uitstekende

biotoop voor mens en dier. En, wil je geen

last hebben van fluwijnen, neem een Jack

Russell!

Meerdere inbraken

garageboxen opgelost

In de Helperbel van december 2013 schreven

we over diefstal uit garageboxen. Dat bericht

krijgt hier een vervolg …

Met de aanhouding van twee verdachten

heeft de politie meerdere inbraken in

garageboxen opgelost. Een aantal van die

inbraken vonden plaats in Groningen-Zuid.

Veel gestolen spullen zijn teruggevonden.

De verdachten zijn in afwachting van hun

rechtszaak in vrijheid gesteld.

In de nacht van 19 op 20 november 2013

zag een alerte getuige dat er vermoedelijk

werd ingebroken in een garagebox aan de

Galenuslaan in Groningen. De man waarschuwde

de politie en kon daarbij melden

dat de vermoedelijke inbrekers waren weggereden

in een rode bestelbus. Even later

zagen agenten deze bus rijden. In de wagen

werden spullen aangetroffen die afkomstig

waren van een inbraak in Haren. Een

18-jarige in woner van Assen en een 25-jarige

inwoner van Zwiggelte zijn aangehouden en

ingesloten.

Op basis van politieonderzoek worden de

mannen verdacht van het plegen van

inbra ken in zeker tien garageboxen in

Groningen en één in Friesland. In het

Drentse Borger werd een elektrische fiets

weggenomen voor de deur van een rijwielhandel.

De politie verwacht dat door de

aanhouding van deze verdachten meer

inbraken en diefstallen opgelost kunnen

worden.

In een door één van de verdachten gehuurde

garagebox in Groningen trof de politie een

grote hoeveelheid gestolen goederen aan.

Daaronder een grote partij winterbanden

afkomstig van een inbraak bij een garagebedrijf

uit Haren. Verder professionele schoonmaakmachines,

meerdere winterbanden, veel

gereedschap, witgoed, visspullen en fietsen.

Het politieonderzoek gaat verder en meer

aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Helperbel nr. 1, maart 2014

31


Tekst: Rick Sieling

Nieuws uit de wijk

Zernike College drukt plannen voor nieuwbouw

aan de Helperbrink door!

Het Zernike College heeft op 20

december 2013 een aanvraag voor een

omgevingsvergunning ingediend bij

de gemeente voor uitbreiding van het

schoolgebouw aan de Helperbrink.

Volgens de buurtbewoners hebben plan

en bouwontwerp een negatief effect op de

directe woonomgeving.

Het Zernike College heeft besloten om de

locaties Van Schendelstraat en de Van

Houtenlaan op te heffen en haar leerlingen

voortaan te huisvesten op de locatie aan de

Helperbrink. Door deze concentratie ontstaat

een school met maar liefst 765 leerlingen.

Loze toezegging

Ondanks bezwaren op voorhand van de

bewoners is het Zernike gestart met de

uitwerking van de plannen. Ondanks de

uitdrukkelijke toezegging van het Zernike aan

de bewoners dat zij volledig betrokken

zouden worden bij de opzet en uitwerking

van een vlekkenplan, bleek dit een loze

belofte te zijn. Op de eerste informatieavond

(oktober 2013) werd na ruim 1 jaar en vier

maanden tot ieders verrassing één bouwontwerp

gepresenteerd. Een bouwontwerp dat

op geen enkele wijze in detail is besproken

met bewoners.

hoog wordt. Om de nieuwbouw te kunnen

realiseren, wordt het bestaande gebouw

achter de school gesloopt. Het vrijkomend

gebied wordt vervolgens ingericht als

fietsenstalling.

Gezien de zeer negatieve effecten van de

nieuwbouw op de directe omgeving hebben

wij, als direct omwonenden van de Brinklaan,

inmiddels het College en de gemeenteraad

geïnformeerd over onze bezwaren. Daarbij

hebben wij het College verzocht om een

omgevingsvergunning niet te verlenen.

Kan het (nog) anders?

Zeker. Het concept van de Mini campus: een

éénlaagse verdieping aanbouwen aan het

bestaande gebouw, sloop van de huidige

kantine plus inrichting binnenterrein en

gebruik maken van het vrijkomend bestaande

schoolgebouw van de Tamerisk. Dit is een

voorbeeld van alternatieve gebiedsontwikkeling

die op meer draagvlak kan rekenen

van direct omwonenden.

Alternatieve gebiedsontwikkeling: variant

Minicampus

14 meter hoog

Het bouwontwerp gaat uit van nieuwbouw

op het achtererf van de school. Een ontwerp

dat bestaat uit twee verdiepingen, dat op

een paar meter van de aangrenzende

huizen wordt gebouwd en veertien meter

32


ijf

:

s,

z.

rijf

63

33


Activiteiten in de wijk

3e Kunstmarkt Helpman

Voor de derde keer organiseert de

Kunstcommissie van het Wijkcomité een

kunstmarkt in Helpman.

Op zaterdag 13 september van 10.00 tot

17.00 is de Emmastraat het decor voor de

kunstmarkt met als deelnemers kunstenaars

uit Helpman en omstreken.

De inschrijving voor de kunstenaars is

geopend. Geïnteresseerden kunnen een mail

sturen naar

kunstcommissiehelpman@gmail.com

Ze ontvangen daarna een inschrijfformulier

via de e-mail.

De kosten voor deelname bedragen €22,50.

De inschrijving in volgorde van betaling en:

vol is vol.

Jubileumconcert koor Sjans

Vrouwenkoor Sjans viert haar vijtienjarig jubileum met een concert en reünie voor

oud-leden op zaterdag 24 mei in de Helperkerk aan de Coendersweg 58. Het concert

begint om 14.00 uur. Onder leiding van dirigent Jos Marcus zingt het koor bekende

Sjans-klassiekers, maar ook Afrikaanse en Slavische volksliedjes. Tot het nieuwe

repertoire behoren Birds van Anouk en America uit de musical West Side Story.

De toegang bedraagt 5 euro.

Vrouwenkoor Sjans begon oorspronkelijk als koor voor medewerkers van Jeugdzorg.

Inmiddels is het koor ook toegankelijk voor mensen buiten de jeugdhulpverlening.

Het koor repeteert in een gebouw van Elker aan de Haydnlaan.

Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Vooral hoge sporanen en lage alten met

koorervaring zijn welkom.

Meer informatie bij Marian van Ark, tel. 3144399 of marianvanark@ziggo.nl.

34


Tekst: www.staatingroningen.nl

Bewerking en foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

in Helpman

De grote

versierder

Er zijn van die plekken in onze wijk waar de

kunstuitingen letterlijk aan de muur

hangen, maar waar je toch gemakkelijk

aan voorbij gaat. Soms lijkt dat logisch,

zoals in het geval van het tegeltableau van

Anno Smith dat zich in de muur van een

pand (achter de voormalige winkel van

Bruijnzeel) op het kruispunt van de Van

Iddekingeweg met de Verlengde Hereweg

bevindt: de aandacht is hier op de weg en

de verkeerslichten gericht.

In de na-oorlogse periode maakte Anno

Smith voor de stad Groningen vele honderden portiekdecoraties en geveltableaus,

bedoeld voor onder meer wooncomplexen, scholen, winkels en fabrieken. Niet voor

niets noemen keramiekkenners Anno Smith dan ook de ‘grootste versierder’.

Smith gaf vooral alledaagse voorwerpen en taferelen weer: vissen, bloemen, spelende

kinderen en werkende ambachtslieden. Of, zoals op het tegeltableau van geglazuurd

terracotta aan de Van Iddekingeweg: vogels.

Door de eenvormigheid van de naoorlogse

bouwstijl kreeg op deze manier toch elk portiek en

elk gebouw een eigen identiteit. Herkenbaarheid

is dus niet toevallig een belangrijk kenmerk van

Smiths werk. Zijn opdrachtgevers wilden verder

vrolijke voorstellingen die voor de bewoners

begrijpelijk moesten zijn. Eén van Smiths bekendste

werken is ‘De Alkmaarse kaasdragers’, een

tegeltableau aan de gevel van het voormalige

kaaspakhuis Anema aan de Westerkade.

Groninger Anno Smith (1915 – 1990) was beeldhouwer, kunstenaar en docent handvaardigheid.

Hij genoot zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Groningen, maar

was als keramist autodidact.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie over

talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een

initiatief van Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 1, maart 2014

35


Bibliotheek De Wijert

Nieuwe openingstijden voor Bibliotheek

De Wijert

Sinds 1 januari 2014 zijn de openingstijden

van Bibliotheek De Wijert gewijzigd. De

Bibliotheek is op zaterdag gesloten. Op

maandag tot en met vrijdag is de Bibliotheek

echter langer open, namelijk van

13.00-17.00 uur.

De nieuwe openingstijden zijn terug te

vinden op www.mijneigenbibliotheek.nl.

Sluiting tijdens feestdagen

De Bibliotheek is op de volgende feestdagen

gesloten:

Zondag 20 april - Eerste Paasdag (Centrale

Bibliotheek)

Maandag 21 april - Tweede Paasdag

Zondag 27 april – Centrale Bibliotheek

Zaterdag 26 april - Koningsdag

Donderdag 29 mei – Hemelvaartsdag

Maandag 9 juni - Tweede Pinksterdag

Doe mee met de Nederlandse Kinderjury!

Kies uit alle boeken die in 2013 zijn uitgekomen

jouw drie favoriete boeken. Alle

stemmen samen beslissen welke boeken de

Prijs van de Kinderjury 2014 winnen.

Stemmen kan tot en met 14 mei. Vraag een

stemformulier in de bibliotheek. Je kunt ook

stemmen, leestips opdoen en chatten op de

website van de Kinderjury: www.kinderjury.nl

Forensisch Psychiatrisch

Centrum Dr. S. van

Mesdag bezoeken?

Op zaterdag 12 april 2014 is het voor buurtbewoners

mogelijk Forensisch Psychia trisch

Centrum Dr. S. van Mesdag te bezoeken.

Tijdens het bezoek geven we u informatie

over het reilen en zeilen binnen de Mesdag,

krijgt u een rondleiding en wordt u in de

gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Kortom: u krijgt een beter beeld van de

gang van zaken aan de andere kant van de

muren. Het bezoek is gepland van 9.00u tot

12.00u. De minimumleeftijd is 18 jaar en er

kunnen maximaal 40 mensen deelnemen

aan het bezoek.

Geïnteresseerd?

Dan kunt u zich t/m zondag 6 april aanmelden

via de mail: info@fpcvanmesdag.nl

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Doe dan vanaf

5 maart t/m 14 mei mee met de Kinderjury!

36

Van tevoren laten wij u weten of u al dan

niet kunt deelnemen aan het bezoek. Mocht

u meer mensen tegelijkertijd aanmelden,

dan ook graag deze namen vermelden.

Meer informatie over FPC Dr. S. van Mesdag

vindt u op: www.vanmesdag.nl


Service

Oefenpersonen gezocht

Helpenaar Barbara Westerhof is bezig met

een studie kinesiologie (leer der beweging)

met als ultiem doel een eigen praktijk.

Kinesiologie: door het uitvoeren van

spiertesten kijken we waar de onbalans in

jouw energiesysteem zit. Daarna geven

spiertesten aan wat jouw lichaam nodig

heeft om de onbalans te herstellen zodat je

weer verder kunt. Deze kinesiologietechnieken

zijn zacht van aard en schaden je

gezondheid niet.

Maar voor het zover is, moeten technieken

geoefend worden. Daarvoor zoekt Barbara

oefenpersonen. Deze personen hoeven,

ondanks dat één sessie al wel baat kan

hebben, daar niets voor te betalen. We

helpen elkaar ...

Contact met Barbara kan via:

www.evenvoorjezelf.nl

evenvoorjezelf@gmail.com

Sterrebosconcerten 2014

Het Sterreboscomité kijkt terug op sfeervolle

en fantastisch verlopen Sterrebosconcerten

in het af gelopen jaar. Dat geeft

inspiratie om ook in 2014 weer te zorgen

voor prachtige concerten; dit jaar op elke

derde zondag van de maand: 18 mei, 15 juni,

20 juli, 17 augustus en 21 september.

De concerten beginnen om 14.30 uur en

duren tot 16.30 uur, uiteraard in het Sterrebos

in de prachtige muziekkoepel. Op dit moment

zijn we druk bezig met het vullen van het

programma. Meer informatie, zoals over de

groepen die optreden, is binnen kort te vinden

op www.wijkhelpman.nl.

Ook kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief

waarin elk concert aangekondigd

wordt. Aanmelden hiervoor kan via

sterrebos01@gmail.com

Helperbel nr. 1, maart 2014

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 1, maart 2014

39


Vooruitblik nummer 2:

- Kennismaken met bezorgers Helperbel

- Nieuwe ondernemers

- Nieuwbouw bij DUO

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

tot 15 mei 2014 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines