Helperbel 2014, nummer 3

wijkhelpman

Helperbel 2014, nummer 3

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Brouwerij Barbarossa

• Stichting Doedertoe

• Buitenlandse studenten in Helpman

2014

3


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité

Van de voorzitter 6

Site van het Wijkcomité actief 7

Nieuws van de gemeente

Geld ligt op straat 9

Overwinterende vleermuizen 10

Kunst en architectuur

Stadswapen op de Natte Brug 13

Wijk in beeld

Nieuwe NOVO gebouw 4

Mensen in de wijk

International student House Van Houtenlaan 28

Andere tijden

Keizer Barbarossa in Helpman 14

Boerse bouwsels, eigentijdse functies 35

Werken in de wijk

Laatste groentewinkel Helpman gestopt 21

Activiteiten in de wijk

NOVO opent nieuwbouw 18

Kunstmarkt 25

Service

Activiteiten Bibliotheek 27

14

21 35

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen, Harm Draaijer, Ina Timmer.

Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties:

Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2014

3


Foto: Roelof van der Wal

Onze fotograaf liep rond in het nieuwe gebouw van NOVO

aan de Chopinlaan en schoot daar deze foto van de

binnenplaats: veel ruimte en licht. En redacteur Sjoukje

Kooistra sprak met een van de leidinggevenden van NOVO;

haar verhaal treft u aan vanaf pagina 18.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 3, september 2014

5


Van de voorzitter

Aan alles is te merken dat de Helperbel door

veel Helpenaren goed wordt gelezen. Vorig

jaar was de aankondiging om als lid

contributie te betalen erg onduidelijk. Nu dit

jaar weer een aparte bijlage met een

acceptgirokaart is opgenomen, is ons

ledental weer heel sterk gestegen: meer dan

500 Helpenaren betaalden de contributie.

Voor het bestuur is dat erg verheugend. Wij

voelen ons daardoor gesteund in het werk

en het geeft ook weer ruimte voor alle

activiteiten die we uitvoeren. Bovendien is

het naar de gemeente - die ons subsidieert

- een argument dat er draagvlak in de wijk is.

Wat mij opvalt is dat zodra de Helperbel

weer is verschenen, ik telefoontjes krijg van

mensen met een vraag, maar vaak ook met

een compliment voor de Helperbel. De

laatste keer ben ik zelf erg getroffen door de

mooie foto’s. We hebben een geweldige

fotograaf. Hij is net als de leden van de

redactie en de bestuursleden een vrijwilliger.

Dat geldt ook voor de mensen die ieder

jaar weer de Sterrebosconcerten organiseren.

Daar komen mensen uit de hele stad op

af en de (muzikale) sfeer is daar altijd

uitstekend.

Helaas moeten we afscheid nemen van ons

bestuurslid Diederik Maat. Diederik is jurist

en sinds maart j.l. met een eigen advocatenkantoor

begonnen. Daarnaast is hij sinds

kort voorzitter van de CDA-afdeling

Groningen. Voor ons is zijn vertrek een

gemis; hij was actief als vertegenwoordiger

in de kunstcommissie en bij de totstandkoming

van Pad2wijken. Ook was hij als jurist

van belang bij onze correspondentie met

DUO, de Belastingdienst en de Sociale

Dienst. Met deze organisaties hebben we

contact gezocht vanwege de aanhoudende

parkeerdruk in de straten van Helpman.

Steeds is gedacht dat de parkeerdruk na de

totstandkoming van de parkeergarages bij

die gebouwen zou afnemen. Dat blijkt

geenszins het geval. We hebben bovendien

vernomen dat de parkeergarages bij lange

na niet vol zijn. We zijn hier dus nog niet

klaar mee, ook al realiseren we ons dat

Helpman vroeger niet is gebouwd op de

hoeveelheid auto’s die er inmiddels is.

Toch is extra parkeerdruk door werknemers

van DUO c.s. voor de bewoners een groot

probleem.

Regelmatig heeft u kunnen lezen over onze

inzet in de Stichting Leefomgeving Zuidelijke

Ringweg. Helaas zonder veel resultaat als

het gaat om onze zienswijze. Thans is

begonnen met een juridische procedure bij

de Raad van State. Dat kost veel geld. Het

verheugt mij te kunnen melden dat velen

inmiddels op ons verzoek een bijdrage

hebben gestort op rekeningnummer

NL70INGB0005990547 t.n.v. Stichting

Leefomgeving Zuidelijke Ringweg. Mocht u

dat ook nog willen doen, dan heel graag.

Gerda Bosma

6


Nieuws van het wijkcomité

Algemene Ledenvergadering

Op 29 oktober 2014 om 20.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van

Wijkcomité Helpman plaats in het Speeltuingebouw Groenensteinlaan 16.

De donateurs ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

On & offline nieuws en informatie over ons woongebied:

VIA DE HELPERBEL & WWW.WIJKHELPMAN.NL

Voor nieuws over je wijk en wijkcomité

Helpman lees je natuurlijk de Helperbel: het

wijkmagazine voor Helpman, Coendersborg,

Villabuurt, Klein Martijn én Rabenhauptterrein

in de stad Groningen. Vier per jaar keer

valt de Helperbel bij je in de bus. Heb je de

papieren versie niet ontvangen of ben je die

kwijt? Geen nood! Via www.wijkhelpman.nl

- de site over en voor onze wijk - kun je de

digitale versie van de Helperbel lezen,

bekijken en doorbladeren.

Op deze site vind je ook actueel nieuws, een

wijkagenda, informatie, ‘wijktwitter’, foto’s,

filmpjes, de geschiedenis van de wijk,

statistische gegevens, enz. Ga gauw eens

kijken op www.wijkhelpman.nl of via twitter

op @helperbel Heb je zelf nieuws dat op

enige manier iets met ons woongebied te

maken heeft? Laat het ons weten:

redactie@wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 3, september 2014

7


Samen kunnen we

het verschil maken.

Koop in oktober een €10 kaart voor

10 workouts en maak het verschil

voor jezelf en andere vrouwen.

Je doet iets goeds voor je lichaam en draagt

bij aan onderzoeken naar overbehandeling

bij borstkanker. De gehele opbrengst wordt

gedoneerd aan Stichting Pink Ribbon.

Curves biedt een fitnessprogramma speciaal

ontwikkeld voor vrouwen waar je in slechts

30 minuten je hele lichaam traint.

Voor meer informatie:

Curves Groningen

PC Hooftlaan 2b Groningen

050 525 00 67

www.curvesgroningen.nl

De nR. 1 in vRouwenfitneSS weRelDwiJD

www.curves.nl

*Slechts 1 kaart voor 10 workouts per persoon. Alleen nieuwe leden. Kan ingewisseld worden voor eerste bezoekerskorting.

10 workouts dienen voor 15 november voldaan te zijn. Geldig bij deelnemende locaties. © Curves.


Nieuws van de gemeente

Het geld lag op straat in

Stad

Maatregelen

Mensen die schrikken van hun verbruik

kunnen terecht bij het digitale gemeentelijke

energieloket voor verdere hulp bij

energiebesparing. Hier krijgen ze uitleg over

de te nemen stappen en de daarop volgende

maatregelen. ‘Groningen woont slim’ is

het energieloket van de gemeente Groningen

waarin wordt samengewerkt met de

vereniging Slim wonen met energie.

De energiecheck staat op: http://www.

groningenwoontslim.nl/stap/energiebesparing/energieverbruik/

Op dinsdag 27 mei lag het geld letterlijk

op straat in Groningen. Toen trok het

gemeentelijke energieloket ’Groningen

woont SLIM’ de wijk in om het gemiddeld

energiegebruik met stoepkrijt op straat aan

te brengen. Zo kwam het energieverbruik

nu ook fysiek in beeld. Met de check

van ’Groningen woont SLIM’ kan iedere

Groninger zijn of haar verbruik vergelijken

met dat van de eigen buurt.

Aan de basis van deze actie ligt de

innovatieve, online energiecheck. Zeventig

procent van de huishoudens heeft geen

idee hoe hoog het persoonlijk verbruik is. En

nog eens zestig procent van de huishoudens

weet niet hoeveel ze per maand betalen.

Daarom werkt het energieloket aan

oplossingen om inwoners snel inzicht te

geven in het energieverbruik. Met de actie

laat ‘Groningen woont SLIM’ zien dat het

te besparen geld letterlijk en figuurlijk op

straat te vinden is.

Vleermuizen

overwinteren

in Groningse

commandobunker

De oude commandobunker op het Rabenhauptterrein

in Helpman wordt ingericht

tot winterverblijfplaats voor de vleermuis.

Dat doet de gemeente Groningen in

samenwerking met Zoogdiervereniging

Nederland (VZZ), Landschapsbeheer

Groningen en leerlingen van de Erasmusschool,

een school voor voortgezet speciaal

onderwijs.

Wethouder Mattias Gijsbertsen kwam

woensdag 20 augustus even bij de jongeren

van de Erasmusschool langs die in de

bunker aan het werk waren. Ook buurtbewoners

waren aanwezig. Het Rabenhauptterrein

in Groningen, tussen de Hereweg en

Helperbel nr. 3, september 2014

9


de Thomsonstraat, tegenover de Van

Mesdagkliniek, vormt samen met het

aangrenzende Sterrebos en de rooms-katholieke

begraafplaats een hotspot voor

vleermuizen. In het gebied komen negen

soorten vleermuizen voor. Deze rijkdom aan

vleermuizen maakt de plek volgens de

gemeente tot een bijzonder gebied, zeker

voor een stedelijke omgeving.

Houtwolcementplaten

De gemeente en de zoogdiervereniging

bereiden in de bunker alles voor en begeleiden

het project om de oude commandobunker

vleermuisvriendelijk in te richten.

Landschapsbeheer brengt zijn expertise in

op het gebied van vleermuisvoorzieningen.

En de leerlingen van de Erasmusschool

bereiden de bunker voor met uitruimen.

Daarnaast brengen ze zand en puin in en

hangen houtwolcementplaten op voor de

vleermuizen. De leerlingen zijn tussen de

vijftien en achttien jaar en werken onder

begeleiding van school en Stadsbeheer van

de gemeente op woensdag en vrijdag in de

bunker.

Regels voor schenktijden

sportverenigingen,

buurthuizen en

studentenverenigingen

komt voort uit de nieuwe Drank- en

Horecawet.

Sportverenigingen mogen alcohol schenken

vanaf één uur voor aanvang van de activiteiten

tot uiterlijk 24.00 uur. Maar wanneer de

activiteit eindigt tussen 22.00 en 24.00 uur,

mag geschonken worden tot twee uur na

afloop. Buurtaccommodaties, speeltuinverenigingen

et cetera mogen alcohol schenken

vanaf één uur voor aanvang tot uiterlijk

twee uur na afloop van de activiteit. Studenten-

en studentensportverenigingen mogen

alcohol schenken vanaf 12.00 uur, gedurende

de opening.

APVG

Burgemeester en wethouders stellen de

gemeenteraad voor om deze schenktijden

vast te leggen in de Algemene Plaatselijke

Verordening Groningen 2009. Ze zijn tot

stand gekomen na overleg met de verenigingen

en organisaties zelf.

Bruiloften en partijen

Ook stellen B&W de raad voor dat sportverenigingen,

buurthuizen en studentenverenigingen

drank mogen schenken tijdens

bijeenkomsten ‘van persoonlijke aard’, zoals

bruiloften en partijen. Daarbij moet het wel

gaan om mensen gaan die nauw betrokken

zijn bij de activiteiten van deze vereniging.

Bij buurtaccommodaties zijn dat omwonenden

of de doelgroep van de accommodatie.

De gemeente Groningen gaat de tijden

vastleggen waarop sportverenigingen,

buurthuizen en studentenverenigingen

alcohol mogen schenken. Deze regelgeving

10


Belangstelling voor plaatsen extra laadpalen voor

elektrische auto’s in Stad

Wellicht krijgt Groningen er binnen

afzienbare tijd meer laadpalen voor

elektrische voertuigen bij. Een marktpartij

wil zulke laadpalen in de openbare ruimte

gaan plaatsen. De gemeente heeft de

regelgeving voor het plaatsen van elektrische

laadpalen daarvoor aangepast.

De stad Groningen telt momenteel al meer

dan honderd laadpalen. Er zijn openbare

laadpalen op de gemeentelijke P+R-terreinen

en in gemeentelijke parkeergarages,

maar ook laadpalen bij bedrijven en

instellingen op hun eigen terrein

Verkoopcijfers

De vraag naar elektrische laadpalen is

echter veel groter dan verwacht. Dit komt

voor een deel door de stormachtige

verkoopcijfers van elektrische auto’s

vanwege de fiscale regeling die er tot 31

december was. Maar ook met de huidige

fiscale regeling is het interessant om een

elektrische auto aan te schaffen.

Geen eigen terrein

Burgemeester en wethouders verwachten

dat er de komende tijd nog meer behoefte

aan laadpalen zal ontstaan. “Met name in

gebieden waar eigenaren en gebruikers van

elektrische auto’s geen gelegenheid hebben

om op eigen terrein te parkeren.”

Vergunningen

Voor het plaatsen van een laadpaal op

grond van de gemeente is een APVG-vergunning,

een verkeersbesluit en een

gebruikersovereenkomst nodig. Die kunnen

marktpartijen aanvragen bij de gemeente.

De kosten voor een parkeerplaats met een

speciaal bord voor elektrische voertuigen,

wil de gemeente betalen.

Helperbel nr. 3, september 2014

11


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tekst: www.staatingroningen.nl

Bewerking en foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

in Helpman

Stadswapen op de Natte Brug

Het kan haast niet anders of u bent er langs

gelopen, gefietst of gereden. Maar met de

blik op de weg is het u niet opgevallen: het

stadswapen dat Willem Valk in 1921 als

eerste in een lange reeks van gemeentelijke

sculptuuropdrachten maakte.

Het bestaat uit twee identieke bronzen

plaquettes, die geplaatst zijn aan de beide

zijden van de Natte Brug over het Helperdiep

(Hereweg). De tweekoppige adelaar

van het stad-Groninger wapen is door Valk

zeer gestileerd in laagreliëf weergegeven.

De vleugels waaieren vanuit het midden

van de bijna vierkante (69 cm x 59 cm)

plaquette uit. Later maakte Valk nog twee

stadswapens die minder strak zijn vormgegeven

en eerder gekenmerkt worden door

expressiviteit.

In 1921 kwam Willem Valk naar Groningen,

waar hij 43 jaar lang les in beeldhouwen zou

geven op Academie Minerva. Buiten zijn

leeropdracht maakte hij talloze portretten,

naaktfiguren en beelden voor gebouwen in

Groningen; vanwege dit laatstgenoemde

kreeg hij de officieuze titel van stadsbeeldhouwer.

Valk was een representant van de

Amsterdamse School; een stijl waarin de

beeldhouwkunst een integraal onderdeel

vormt van de architectuur van een bouwwerk.

U kent beslist al een paar werken van

Willem Valk. Zoals het reliëf ‘Behoudenis der

kranken’ aan de gevel van het Oude RKZ aan

de Verlengde Hereweg dat hij i.s.m. Wim

Haver maakte. Ook de buste van Carl von

Rabenhaupt bij het gemeentehuis op de

Grote Markt is van Valk. En in een eerdere

Helperbel (#2-2012) besteedden we al eens

aandacht aan het door Valk ontworpen

grafmonument voor J.A.H. Schaper op

begraafplaats Esserveld.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online

kunst- en architectuurgids met informatie

over talloze gebouwen, projecten en

kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’

is een initiatief van Architectuurcentrum

Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 3, september 2014

13


Tekst en foto: Harm Draaijer

Via Oranjeboom naar Hertog Jan

KEIZER BARBAROSSA

IN HELPMAN

Wel eens Singelier, het sfeervolle

speciaalbierencafé aan de Helper Brink,

bezocht en het bord met de intrigerende

naam Barbarossa gezien? Een naam van

een vergeten biermerk? Inderdaad. Maar

niet zo maar een merk: Barbarossa verwijst

ook naar de grote brouwerij die tot in de

jaren zestig in bedrijf was. In Helpman!

Helpenaar Jacques Deen vertelt er over,

want hij werkte tot in die jaren zestig

voor de juridische opvolger van deze

bierproducent.

Prominent aanwezig

Afgelopen jaren is de groei van het aantal

kleine brouwerijen in Nederland geëxplodeerd,

want steeds meer mensen ontdekken

de speciaalbieren. Ook in Groningen. In de

Martinikerk wordt sinds 2011 zelfs een

drukbezocht bierfestival georganiseerd. Het

aantal brouwerijen in Groningen valt nog

wat tegen. Dat was in Middeleeuwen wel

anders, toen telde onze stad bijna meer

brouwerijen dan kerken. Bier consumeren

was toen veiliger dan water drinken. Maar

ook daarna werd er nog bier geproduceerd

in Groningen, zoals in Helpman. Daar

14


Andere tijden

stonden tot in de jaren tachtig de gebouwen

van brouwerij Barbarossa. In hartje

Helpman tussen de Helper Kerkstraat en de

Emmastraat was het bedrijf met brouwerij,

depot en kantoor prominent aanwezig.

Ondergistende bieren

Jacques Deen: “Brouwerij ‘Barbarossa’ werd

in 1892 opgericht door de Duitse brouwmeester

Kurt Joch en fuseerde in 1906 met

brouwerij Keizer & Co. Resultaat: Keizer

Barbarossa! De brouwerijactiviteiten

werden geconcentreerd in Helpman waar

ondergistende bieren werden gebrouwen –

bieren die lang houdbaar zijn. Brouwerij

Keizer Barbarossa produceerde in die jaren

niet alleen voor stad en ommeland, maar

exporteerde ook naar Duitsland, de

Verenigde Staten en het Midden Oosten.”

Optimistisch uitbreiden

Na de Tweede Wereldoorlog leidde felle

concurrentie op de biermarkt ertoe dat

Keizer Barbarossa in 1961 fuseerde met een

aantal andere brouwerijen tot de ‘Verenigde

Nederlandse Brouwerijen ‘d Oranjeboom’.

“Optimistisch werd er zelfs geïnvesteerd in

een uitbreiding van de vestiging in Helpman.

Die werd in september 1962 feestelijk

geopend door het ontsteken van een met

oranjebolletjes versierde boom door de

burgemeester van Groningen. Het feest

duurde echter niet lang, want in 1965 werd

het brouwproces gestopt in Helpman en de

productie overgeheveld naar Oranjeboom in

Rotterdam. ” De vestiging werd een distributiedepot

voor alcoholische dranken en

frisdranken van Oranjeboom voor Noord-

Nederland. “Daarvan was ik de laatste drie

jaar bedrijfsleider”, vertelt Jacques Deen.

Groningsch Bier- en Wijngilde

En wat bleef er concreet over van Barbarossa?

“Het pand, waarin het kantoor

gevestigd was, staat nog steeds aan de

Helper Kerkstraat. En wat veel mensen niet

weten, is dat als ze Hertog Jan bier drinken

ze eigenlijk Oranjeboom en dus ook nog een

beetje de geest van Barbarossa bier

proeven.” Maar in Helpman wordt de

biercultuur nog steeds gekoesterd. Niet

alleen in speciaalbierencafé ‘Singelier’ maar

ook door het Groningsch Bier- en Wijngilde,

dat tweewekelijks samenkomt in het ORKZ

aan de Emmastraat om de door de leden

gemaakte bieren, en soms ook wijnen, te

proeven en daarover van gedachten te

wisselen. Proost!

Helperbel nr. 3, september 2014

15


16

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg zorgt 48 voor

(Helpman) - 54het waarborgen van kwaliteit.

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl -5267614 voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende GLAS EN TAPIJTEN offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

0594 - 50 35 90

info@zetstra.nl

www.zetstra.nl

Stadjerspas


Werken in de wijk

Komarop!

Soms gaat er wat mis in de ontwikkeling van een kind: het is (extreem) verlegen, durft niet

voor zichzelf op te komen, wordt gepest, is faalangstig. Het is mooi om te zien hoe een kind

met een eenvoudige training grote stappen kan maken in zijn of haar ontwikkeling.

‘Komarop!’maakt kinderen weer weerbaar.

Marjo ter Hoeve heeft zich verdiept in de zorg aan kinderen. Ze werkt sinds 1992 in het

basisonderwijs en heeft lesgegeven in de groepen 3 tot en met 8 en is vanaf 2005 intern

begeleider. Marjo: “In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat de sociaal-emotionele ontwikkeling

van kinderen mij aan het hart gaat en dat daar mijn passie ligt. Hierbij ga ik uit van

de kracht in het kind. Ik heb landelijk bekende trainingen gevolgd en geef deze trainingen

op de basisscholen waar ik werkzaam ben. Momenteel werk ik nog steeds op een basisschool.

Hierdoor ben en blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op zowel

sociaal-emotioneel als cognitief gebied.”

Bij Komarop! is ruimte voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een zetje in de goede

richting nodig hebben. Dit kan een zetje zijn op het gebied van leren, maar ook op het

gebied van gedrag. Samen met de kinderen ga ik op zoek naar hun kracht. Dit kan in groepsverband

of individueel.

Informatie en aanmelden

Op de site www.komarop.nl leest u meer over de diverse mogelijkheden en de aanmeldprocedure.

In een intakegesprek gaat u samen met Marjo op zoek naar wat het best bij uw kind

past. In overleg is er veel mogelijk!

De individuele begeleiding wordt gegeven aan de Wagnersingel en de groepstraining op

een locatie in de buurt. Bellen kan ook: (06) 47 00 2640.

Helperbel nr. 3, september 2014

17


Tekst: Sjoukje Dijkstra

Foto: Roelof van der Wal

NIEUWBOUW NOVO: VROLIJK EN RUIM

Ruim zes jaar geleden werd het plan

opgevat voor de bouw, twee jaar geleden

werd hiermee gestart en op 21 juni 2014

is het NOVO gebouw aan de Chopinlaan

feestelijk geopend.

Afke Bodewits, locatiemanager vertelt

dat het al bestaande Centrum voor

Dagbesteding in de nieuwbouw is

opgenomen.

In de provincies Groningen en Drenthe zijn

80 NOVO locaties. Kinderen en volwassenen

met een verstandelijke beperking krijgen er

verschillende vormen van ondersteuning,

begeleiding en behandeling. Hierbij is het

uitgangspunt dat zij de regie over hun eigen

leven voeren, dat past bij de mogelijkheden,

wensen en ambities van de individuele

cliënt. Cliënten en hun vertegenwoordigers

beslissen mee over de juiste begeleiding en

behandeling.

Zorg op maat

NOVO heeft de overtuiging dat zorg op

18


Activiteiten in de wijk

van jonge peuters met meervoudige

beperkingen.

Specifiek voor deze locatie is dat men een

eigen slaapkamer heeft. Ook zijn er vijf

appartementen voor ouders met een

gehandicapt kind, waarbij ondersteuning

wordt geboden door medewerkers.

Voor thuiswonende cliënten en kinderen is

er de mogelijkheid om hier te logeren.

Hiervoor zijn acht plaatsen per nacht

beschikbaar en er wordt door veertig logé ‘s

gebruik van gemaakt.

Voor alle bewoners en voor cliënten van

buiten is een zinvolle dagbesteding

georganiseerd en de bewoners helpen mee

bij de dagelijkse werkzaamheden.

Vrolijk en ruim

Het interieur van deze locatie valt op door

de vrolijke kleuren en de ruime indeling van

o.a. de ruimtes voor de dagbesteding, de

slaapkamers en de gymzaal. In de binnentuin

kan gespeeld worden in een veilige

omgeving.

maat alleen gerealiseerd kan worden door

medewerkers die dicht bij de cliënt staan.

Daarom organiseert NOVO ondersteuning,

begeleiding en behandeling vanuit Zorgposten

die midden in de samenleving staan. Ze

sluiten aan bij het netwerk van de cliënt en

werken samen met lokale instellingen en

vrijwilligers.

In de locatie aan de Chopinlaan wonen 32

kinderen en volwassenen in de leeftijd van 6

tot 70 jaar. Het ontwikkelingsniveau is dat

Veel vrijwilligers

Er werken vijftig personeelsleden en veel

vrijwilligers. Elke vrijwilliger houdt zich

bezig met één cliënt. Er kan gewandeld en

gefietst worden of muziek gemaakt. Of er

wordt met een groepje gekookt. Sommige

vrijwilligers zijn een dagdeel per maand

aanwezig, maar er zijn er ook die vier dagen

per week aanwezig zijn.

NOVO heeft altijd behoefte aan vrijwilligers

en lezers van de Helperbel die hiervoor

interesse hebben, kunnen zich aanmelden

via l.hovekamp@novo.nl of 050-5206255

bellen.

Helperbel nr. 3, september 2014 19


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto’s: Roelof van der Wal

LAATSTE GROENTEWINKEL

IN HELPMAN GESTOPT

De groentezaak op het hoekje van de Van

Iddekingeweg en de Van Imhoffstraat

is na bijna zestig jaar gesloten. Tom en

Gees Hoekstra van “Groentespecialist

Tom Hoekstra” hebben op zaterdag 28

juni 2014 de winkeldeur definitief achter

zich dicht gedaan. Tot hun spijt is het

niet gelukt om iemand te vinden die hun

groentespeciaalzaak wilde voortzetten.

Met de sluiting van een winkel die ruim 59

jaar in Helpman heeft gezeten, gaat een

stukje traditie verloren. Voldoende aanleiding

dus voor een bezoekje aan Tom en

Gees om meer over de geschiedenis van de

groentezaak te weten te komen. En

natuurlijk om te vragen hoe het nu met ze

verder gaat.

Hoe het begon

Gees vertelt dat de geschiedenis van de

groentewinkel van de familie Hoekstra

begint in het buurtschap Essen. Daar

hadden haar grootouders, opa en oma Van

der Werf, aan het begin van de vorige eeuw

een groentekwekerij. De groenten die daar

van het veld kwamen, werden vooral aan

klanten in Helpman verkocht. De vader en

de oom van Gees gingen daarvoor met

paard en wagen langs de deuren.

In de loop van de jaren vijftig startte

Woningbouwvereniging Volkhuisvesting

(het huidige Lefier) met de bouw van

woon- en winkelpanden aan de Van

Iddekingeweg. Het was de bedoeling dat op

de bovenverdiepingen zou worden gewoond

en dat op de begane grond winkels

20


Werken in de wijk

zouden komen. In dat kader werd vader Van

der Werf gevraagd of hij misschien belangstelling

had voor het openen van een

groentewinkel in één van de nieuwe

panden. Dit alles leidde ertoe dat in 1955 de

deuren van de groentezaak aan de Van

Iddekingeweg voor het eerst opengingen.

Gees was toen 7 jaar oud en ging met haar

ouders in de woning boven de winkel

wonen.

Het is nu bijna niet meer voor te stellen,

maar in 1955 waren in Helpman in totaal

wel zes groentezaken, drie aan de westzijde

van de Verlengde Hereweg en drie aan de

oostzijde. Gees weet daarover nog te

vertellen dat de groentemannen hun

vakanties onderling zó regelden dat in de

zomerperiode aan elke kant van de Hereweg

in ieder geval twee zaken open bleven.

Toen Gees ouder werd, ging ze haar ouders

in de winkel helpen. Zo ontmoette ze Tom,

die destijds op de veiling aan de Peizerweg

werkte. Toen vader Van der Werf in 1969

directeur van de inkooporganisatie voor de

groentehandel werd, namen Tom en Gees

de groentewinkel over. De zaken gingen in

de loop der jaren zo goed dat ze op een

gegeven moment drie zaken hadden en 10

man personeel. De tweede zaak van Tom en

Gees was op het Overwinningsplein. Die

zaak werd geopend nadat de brug in de Van

Iddekingeweg klaar was. Voor die tijd kon je

alleen via de Parkweg naar het Overwinningsplein

en dat vonden ze te omslachtig.

Deze zaak hebben Tom en Gees, mede met

behulp van hun twee dochters, ruim 24 jaar

gerund. Daarnaast hebben ze ook nog 10

jaar een groentewinkel in de Steentilstraat

gehad.

Hoewel Tom en Gees de winkel al in 1969

van vader en moeder Van der Werf overnamen,

zullen veel klanten weten wie moeder

Van der Werf is. Zij is na het overlijden van

haar man weer in de zaak gaan meewerken.

Wegens haar leeftijd - ze is inmiddels 86

jaar - beperkte ze zich de laatste jaren vooral

tot bezigheden achter de schermen: de

stoofpeertjes werden nog altijd door haar

gemaakt.

Lange dagen …

Tom en Gees hebben altijd hard moeten

werken, de zaak was alleen op zondag en

woensdag gesloten. Vooral in de tijd dat

Tom zelf nog inkopen deed op de veiling aan

de Peizerweg, waren het lange dagen. Maar

ook daarna, toen de inkopen aan de Van

Iddekingeweg werden afgeleverd, waren ze

altijd om half acht in de winkel en gingen ze

pas rond half zeven weer naar huis. Tom gaf

daarnaast ook nog les aan de vakopleiding

en nam vakexamens af. Gelukkig hebben ze

altijd een goede boterham kunnen verdienen

en was dat niet de reden om de zaak te

sluiten. Al vinden ze het wel jammer dat

veel mensen tegenwoordig uit gemak hun

groente en fruit vooral in de supermarkt

kopen. Daarmee missen ze volgens Tom

toch iets. Niet voor niks was hun slogan

jarenlang: “Voor vers, voorlichting en

vakmanschap Tom Hoekstra”. Gees vult

daarbij nog aan dat ze eigenlijk ook een

sociaal aanspreekpunt in de wijk waren en

dat ze in al die jaren met klanten veel lief en

leed hebben gedeeld.

Tom en Gees stoppen ermee omdat ze

allebei de pensioengerechtigde leeftijd

hebben bereikt. Ze zijn de afgelopen twee

Helperbel nr. 3, september 2014

21


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

22


Werken in de wijk

“We missen onze klanten”

jaar actief op zoek geweest naar een

overnemer voor de groentezaak. Dat is tot

hun spijt uiteindelijk niet gelukt. “We

vinden het jammer dat er nu geen groentezaak

meer is in Helpman, zelfs niet in heel

Groningen-Zuid. De dichtstbijzijnde

groentespecialist is nu Berends aan de

Anjerstraat in Haren. Daar gaan we nu zelf

heen voor onze groente en fruit.” In hun

oude pand zal zich binnenkort een kapsalon

annex schoonheidsspecialiste vestigen.

Op de vraag of het leven als gepensioneerden

hen een beetje bevalt, blijft het eerst

even stil. Het blijkt na twee maanden nog

steeds wel wennen. In verband met de

gezondheidstoestand van Tom is het een

opluchting dat ze niet meer elke dag vroeg

op hoeven te staan. En de vrije tijd, die ze de

afgelopen zomer deels in hun vakantiehuisje

in Drenthe hebben doorgebracht, is ook

fijn. Maar er is ook wel een gevoel van

leegte. Gees verklaart dat als volgt: “We hebben

altijd met veel plezier een winkel in

Helpman gehad en we missen onze

klanten.”

Helperbel nr. 3, september 2014

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Pedicurepraktijk

Anjo Perfors

Medisch Pedicure

Rijnstraat 22

9725 EV Groningen

050 5275554 / 06 41308606

Pedicure, manicure en voetmassage

Met aantekening voor diabetici en reumapatiënten

Behandeling in de praktijk of bij u thuis.

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36


Foto’s: Roelof van der Wal

Activiteiten in de wijk

Zaterdag 13 september was de Emmastraat voor de derde

keer het decor voor Kunstmarkt Helpman. Ruim 1500

personen bezochten deze markt en het goede weer was daar

zeker debet aan. In totaal toonden 44 beeldend kunstenaars

vanuit zeer uiteenlopende disciplines hun creaties. De

opvallendste deelnemer was Paul Engberts die bezig was

zijn eigen grafsteen uit te houwen.

Helperbel nr. 3, september 2014

25


Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Dé kapsalon voor het hele gezin!

Voor een deskundig advies of een

spectaculaire nieuwe look bent u

mét en zonder afspraak welkom!

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Bij Oud

de voet

centraa

worden

en bree

wij sam

passen

Het groo

assortim

inlegzole


Service

Activiteiten van de Bibliotheek in oktober en

november 2014

De Kinderboekenweek viert Feest!

1 t/m 12 oktober

De Kinderboekenweek viert haar 60ste

verjaardag. En daarom is het motto dit jaar:

Feest! De Bibliotheek heeft een feestelijk

programma samengesteld: “Lang zal je lezen”.

Openingsfeest (6+)

Wo 1 oktober, 14.00-16.00 uur

De opening van de Kinderboekenweek

wordt feestelijk gevierd met een Speedwork

shop knutselen en een Biebfeestquiz.

Natuurlijk is er ranja en veel lekkers te

smikkelen!

Bibliotheek De Wijert

Gratis

Nog heel veel nachtjes slapen (6+)

Ma 6 oktober, 16.00 uur

Floortje wil graag jarig zijn, het liefst elke

dag, maar ze moet nog 100 nachtjes slapen.

Oef, wat duurt dat lang! Ze gaat alvast

vlaggetjes knippen.

Bibliotheek De Wijert

Toegangskaarten à € 1,- verkrijgbaar in de

Bibliotheek

Kinderboek ‘En Bal! (6+)

Taart, slingers, make-over, catwalk, breakdance,

goochelen, de brommerdichter en

boekenfluisteraar, de superspannende

digitale verhalentafel en nog vééééél meer

gekke spelletjes.

Centrale Bibliotheek

Za 4 oktober, 11.30-15.30 uur

Feestkaarten à € 1,- alleen verkrijgbaar in

de Centrale Bibliotheek

Nederland Leest… Een vlucht

regenwulpen van Maarten ‘t Hart!

1 t/m 30 november

De hele maand november kan elk bibliotheeklid

gratis het boek ‘Een vlucht regenwulpen’

van Maarten ’t hart in de Bibliotheek

komen ophalen! Wacht niet te lang,

want op = op.

Nog geen lid? Pak dan deze kans! Kijk voor

informatie over het programma op onze

website.

www.nederlandleest.nl

Helperbel nr. 3, september 2014

27


Tekst en foto: Harm Draaijer

HELPMAN HOORT VREEMDE TALEN

International Student House aan de Van Houtenlaan

Waar hoor je gelijktijdig Chinees, Engels,

Duits en bijvoorbeeld Spaans? Op een

internationale luchthaven. Zeker. In London.

Correct. Maar ook in de kassarij bij AH

aan het Helperplein? Ja, want de toename

van het aantal buitenlandse studenten

in Groningen heeft ook Helpman verder

geïnternationaliseerd. De Helperbel sprak

in de grote gemeenschapsruimte van het

International Student House aan de Van

Houtenlaan een aantal internationals.

Compacte wereldstad

Groningen noemt zich al jaren een compacte

wereldstad. Bij zo’n stad hoort

internationalisering. En die is steeds beter

te bespeuren. Tot in Helpman! Centrum van

de internationalisering alhier: het voormalige

zusterhuis van het Rooms Katholieke

Ziekenhuis aan de Van Houtenlaan. Het

Housing Office – een samenwerkingsverband

van De Huismeesters, Lefier en

Nijestee – brengt er voor de Rijks Universiteit

Groningen en de Hanze Hogeschool nu

internationale studenten onder. Aan beide

instituten studeren circa 5.200 studenten

van buitenlandse komaf. Zoals Timothy

Cherry uit de Verenigde Staten.

Timothy Cherry

Timothy is nog maar een paar dagen in

Groningen, maar vindt het hier nu al

‘awesome’. “Lovely city! Ik ben hier geweldig

ontvangen in het Student House en mijn

kamer is oké! Ik kon kiezen tussen een

universiteit in Australië en die in Groningen.

Het was altijd al een droom om Europa te

zien.” Timothy deed, nadat hij een paar jaar

als reporter had gewerkt, eerst een jaartje

internationaal recht in Tallahassee, Florida

en gaat dat nu een semester hier doen.

28


Mensen in de wijk

148 kamers

Verdeeld over zeven verdiepingen zijn in dit

International Student House 148 kamers

beschikbaar voor internationale studenten,

daarnaast zijn er nog twee voor studentbeheerders.

De bovenste twee verdiepingen

zijn gereserveerd voor promovendi. Een

kamer heeft een eenpersoonsbed, een kast

een tafel, een stoel en een prullenbak. Het

merendeel van de kamers heeft een wifi

internetverbinding. Elke verdieping heeft

twee gemeenschappelijke keukens. Ook telt

het gebouw een gemeenschapsruimte.

Angel Yu

In de gemeenschapsruimte vieren Angel Yu

en Jenny Zhang samen met anderen een

afscheidsfeestje. Ze keren na een jaartje

Groningen terug naar China. Angel Yu uit

Hang Zhou studeerde in China Finance en

deed dat afgelopen jaar ook in Groningen.

Wat vindt zij van het International Student

House? “Och, de kamers zijn aan de kleine

kant, maar het is hier veilig en de keukens,

toiletten en douches zijn relatief schoon.

Maar het belangrijkste is dat je in een

gebouw zoveel nationaliteiten ontmoet van

je eigen leeftijd waarmee je kunt communiceren,

in het Engels. Voor echte integratie in

de lokale samenleving is er naast de studie

gewoonweg te weinig tijd.”

Jenny Zhang

Jenny Zhang denkt er net zo over. “Ik heb

hier een jaar Linguistics gestudeerd. In

Shenzen deed ik dat ook samen met Engels.

Maar toch vond ik de Engelstalige studie

hier wel zwaar. Het was hard werken. Maar

ik heb een leuke tijd gehad. Hoewel ik ook

wel Mandarijn sprak met landgenoten hier,

heb ik mijn Engels toch verder ontwikkeld

en veel leuke mensen leren kennen. Ik ga nu

eerst een baan zoeken in China, maar ik

kom zeker terug naar Nederland.”

Conclusie: de buitenlandse studenten zijn

zeer te spreken over hun verblijf in Groningen

en in het International Student House.

In internationaliserend Helpman!

Helperbel nr. 3, september 2014

29


www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Tekst: Marjan van den Bosch

Activiteiten in de wijk

Stichting Doedertoe start ‘opmooiwerkplaats’

voor buurtbewoners

Marita vertelt dat het idee van een pimpwerkplaats

afkomstig is van een vriendin.

Marita vond dat zo’n inspirerende gedachte

dat zij binnen haar netwerk op zoek is

gegaan naar vrouwen die met haar zo’n

werkplaats tot stand zouden kunnen

brengen. Die groep vrouwen was er al vrij

snel en ging actief brainstormen en onderzoek

doen naar de diverse mogelijkheden.

Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de Stichting

Doedertoe op 28 november 2013 officieel

werd opgericht.

Na ruim een jaar van voorbereidingen gaan

binnenkort de activiteiten van Stichting

Doedertoe beginnen. In het MFC De

Stroming (het voormalige Talmahuis) aan

de Merwedestraat gaat dan de werkplaats

open waar oude spullen nieuw en mooi

gemaakt kunnen worden. “Opmooien” of

“pimpen” noemen ze dat bij Doedertoe.

Op een kille en regenachtige zomeravond

fiets ik naar de werkplaats aan de Merwedestraat.

Daar word ik ontvangen door Marita

Reijtenbagh en Hester Schildkamp, twee

bestuursleden van de Stichting Doedertoe.

Hun hartverwarmende enthousiasme en

inspirerende ideeën doen het slechte weer

snel vergeten. Doedertoe heeft weliswaar

onderdak gevonden in de Rivierenbuurt, maar

de “roots” van de stichting liggen in Helpman.

De oprichters van de stichting wonen

namelijk voor het merendeel in onze wijk. Een

mooie aanleiding voor een interview met de

Helperbel dus.

Werkplaats

Doedertoe is lang op zoek geweest naar een

geschikte ruimte. Die ruimte hebben ze

uiteindelijk gevonden in het gebouw van

MFC (multifunctioneel centrum) De Stroming.

Hester en Marita zijn heel blij met hun

werkplaats en hebben die met de andere

vrijwilligers al mooi opgeknapt. De inrichting

is nog niet helemaal klaar. Marita weet met

woorden en gebaren aanschouwelijk te

maken hoe de werkplaats er straks uit zal

zien: “Er komt een grote werktafel, een

naaimachine en een computer en de planken

zijn straks gevuld met allemaal glazen vazen

en potten met mooie materialen. Denk dan

aan kralen, pailetten, (sier)steentjes, linten,

stoffen, papier, behang, servetten etcetera.

Het wordt eigenlijk net een soort snoepwinkel

voor materialen!”

Op mijn vraag wat ze precies onder ‘pimpen’

verstaat, krijg ik van Marita het volgende

antwoord: “Iets wat al een leven achter de rug

heeft, maar in potentie nog schoonheid heeft,

weer mooi maken. Het kan dan gaan om

Helperbel nr. 3, september 2014

31


Activiteiten in de wijk

tafeltjes, borden, dienbladen, kastjes

etcetera”. Dat pimpen gaat bij Doedertoe

straks onder deskundige begeleiding van

bestuursleden en andere creatieve vrijwilligers.

Er zijn bovendien ook al ideeën om

naast pimpactiviteiten ook andere workshops

te gaan organiseren, daarvoor hebben

zich al diverse vrijwilligers gemeld.

Pimpen en verbinden

De bedoeling van Doedertoe is in eerste

instantie dat de oude spullen door pimpen

weer mooi worden en dat mensen daarmee

blij naar huis gaan. Daarnaast hoopt

Doedertoe ook verbinding tot stand te

brengen tussen verschillende mensen uit

de buurt. De ideële boodschap is, zoals

Hester het uitdrukt: “Het verspreiden van

blijheid en schoonheid, én mensen uit de

buurt samenbrengen”. Het begrip buurt kan

overigens ruim worden opgevat; het gaat

vooral om mensen uit de Rivierenbuurt, de

Herewegbuurt, De Wijert en Helpman, maar

eventuele belangstellenden uit andere delen

van de stad zijn ook welkom.

Doedertoe draait op vrijwilligers, maar heeft

wel geld nodig voor haar activiteiten. Het

benaderen van allerlei fondsen heeft gelukkig

al tot donaties geleid van o.a. het Rabofonds

en het Mamaminifonds. Daarnaast zullen er

straks inkomsten binnenkomen uit de

workshops. Die workshops zijn namelijk niet

gratis. Bijzonder daarbij is echter dat

deelnemers de keus hebben hoe ze daarvoor

willen betalen. Ze kunnen namelijk betalen

door middel van vrijwilligerswerk of met

geld. Een workshop van drie uur kost € 10 of

één uur vrijwilligerswerk. Dat vrijwilligerswerk

(‘een klus’) houdt in dat werkzaamheden

moeten worden verricht voor MFC De

Stroming of voor Doedertoe zelf. De deelnemers

kunnen zich voor de klus van hun keuze

inschrijven op lijsten die in de werkplaats

komen te hangen. Ook hier zit een gedachte

achter, namelijk dat mensen door het leveren

van een tegenprestatie realiseren wat ze voor

een ander kunnen betekenen.

Start in september 2014

De werkplaats van Doedertoe gaat in de

loop van september open. De precieze

datum wordt op de website

(www.doedertoe.wordpress.com) bekendgemaakt.

De werkplaats zal eerst alleen op

de vrijdagochtend geopend zijn, maar

Marita hoopt dat het uiteindelijk 5 dagdelen

per week zullen worden.

Het gesprek met Marita en Hester heeft mij

ervan overtuigd dat mensen bij Doedertoe

niet alleen oude spullen gaan pimpen, maar

eigenlijk ook een beetje hun omgeving en

zichzelf. Een hele toepasselijke naam dus,

want Doedertoe doet er toe!

OPROEP VOOR MATERIALEN

Doedertoe kan voor haar pimpwerkplaats

nog heel goed allerlei materialen

gebruiken. Mocht u dus bijvoorbeeld

kralen, pailetten, (sier)steentjes, stoffen,

papier of andere (knutsel)spullen over

hebben, dan zou men daar bij Doedertoe

heel erg blij mee zijn. U kunt dan contact

opnemen met Marita Reijtenbagh via

telefoonnummer 06 – 33610190.

32


Nieuws uit de wijk

Oude poort Mesdag aan Hereweg weer open!

Na bijna 40 jaar opent Corstiaan Bruinsma, lid van de raad van bestuur, de toegangspoort aan de

Hereweg

Op 25 juni opende forensisch psychiatrisch

centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag zijn derde-

Transmurale Voorziening. Ook het wijkcomité

van Helpman was daarbij vertegenwoordigd.

Vanaf 25 juni 2014 is de oude poort aan de

Hereweg voor een klein deel van FPC Dr. S.

van Mesdag weer in gebruik. Begin 2014

werd het oude voorgebouw van de Mesdag,

het gebouw dat zich direct achter de

toegangspoort aan de Hereweg bevindt,

verbouwd tot een zogenaamde Transmurale

Voorziening (TMV). Deze voorziening maakt

het mogelijk om patiënten ook in delaatste

fase van hun behandeling (stap-voor-stap

terugkeren naar de samenleving) optimaal

tebegeleiden. De opening van deze derde

TMV-locatie stelt de Mesdag in staat meer

patiënten – en een bredere doelgroep – een

plaats te bieden in die laatste behandelfase.

De TMV is afgesloten van de rest van de

Mesdag. Voor een bezoek aan de Mesdag

moet nog steeds gebruikt gemaakt worden

van de ingang aan de Helperlinie.

Jaar cel inbrekers garageboxen Helpman

In de Helperbel #1 (maart j.l.) schreven we

dat de politie met het aanhouden van twee

verdachten onder meer de inbraken in

garageboxen in Helpman had opgelost. De

rechtbank heeft onlangs de twee mannen

(19, 25) uit Assen en Zwiggelte veroordeeld

tot achttien maanden celstraf (waarvan een

half jaar voorwaardelijk) wegens een serie

inbraken in garageboxen in Groningen en

Haren. Tegen een van de mannen was twaalf

maanden geëist, te laag in de ogen van de

rechtbank. De twee gingen berekenend te

werk, schrijven de rechters in het vonnis. Ze

gingen bewust op pad om garageboxen open

te breken. Daarbij zouden ze ook tips hebben

gekregen van derden. Het duo wilde twee

weken geleden tijdens de rechtszaak doen

geloven dat het vooral toeval was dat er luxe

goederen stonden opgeslagen in boxen die zij

openbraken. De buit bestond onder meer uit

tientallen autobanden, duur gereedschap,

elektrische fietsen, scooters, nieuwe wasmachines

en vaatdrogers (nog in de verpakking)

en opblaasbaar meubilair. Aan de eigenaar

van dit laatste moeten ze bijna 14.000 euro

schadevergoeding betalen.

Helperbel nr. 3, september 2014

33


jf

ijf

34


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

Andere tijden

Het agrarische verleden van Helpman

BOERSE BOUWSELS, EIGENTIJDSE FUNCTIES

Groensteinlaan

Als je in Helpman woont, bof je. Waarom?

Onder andere omdat je daar zowel in de

stad als in een dorp woont. In Helpman

woon je niet ver van de bruisende

binnenstad, maar ook niet ver van

weilanden. Na een paar minuten lopen of

fietsen richting Haren sta je zo in het groen

tussen het vee en gewassen. Er zijn nog veel

bewoners die zeggen dat ze ‘naar het dorp

gaan’ als ze naar het centrum van Helpman

gaan om boodschappen te doen.

Naar het dorp

‘Naar het dorp gaan.’ Vreemd is dat natuurlijk

niet, want nog niet eens zo heel lang

geleden was Helpman een dorp (en

gemeente), landelijk gelegen tussen Stad en

Haren op de Hondsrug. In 1915 werd het

dorp ingelijfd door de stad, werden boerderijen

vervangen door woonblokken en

veranderde het agrarische gebied in een

stedelijk woongebied. Maar nog steeds

bezit ons woongebied dorpse trekjes. In het

centrum van Helpman verwijst bijvoorbeeld

de straatnaam Helper Brink naar het gebied

waar boeren aan de rand van het dorp

Helpman hun vee verzamelden voordat ze

daarmee als kudde naar de weidegronden

gingen. Maar er zijn ook nog concrete

overblijfselen van de toenmalige agrarische

gemeenschap: de boerse bouwsels van

Helpman. Een aantal boerderijen, een molen

en een schuur. Sommige zijn prominent

aanwezig, andere zijn in de loop der

decennia min of meer verstopt tussen of

achter moderne bebouwing.

Achter Oudman Schoenen

Helperbel nr. 3, september 2014

35


Andere tijden

Fier overeind

Waar tegenwoordig steeds meer boerderijen

voor ‘hun’ voortbestaan moeten vrezen

door uittredende boeren en agrarische

schaalvergroting, blijven de meeste Helper

boerderijen tegenwoordig in hun uiterlijke

vorm fier overeind. De functionele invulling

veranderde wel . Twee van die boerderijen

heeft een beetje Helpenaar natuurlijk direct

op het netvlies staan: de Coendersborg en

de boerderij aan de Groenesteinlaan in het

Groenesteinpark. De Coendersborg-boerderij

werd vorig jaar nog van de slopershamer

gered. Een aantal vermogende Groningers

wilden op deze locatie hun oude dag

doorbrengen in riante appartementen. De

gemeente had het bestemmingsplan al

gewijzigd, maar een aantal assertieve

omwonenden voorkwam sloop. Nu begint

De Coendersborg na een asbestsanering en

andere aanpassingen aan zijn zoveelste

jeugd als horecabedrijf.

Boerderijvorm

De boerderij aan de Groenesteinlaan is weer

jeugdig op een andere manier. De huidige

boerderij is een jonkie, want die werd pas

gebouwd na 1937 nadat de oorspronkelijke

hoeve in vlammen was opgegaan. Sinds een

36

Emmastraat

aantal maanden gebruikt De Boomhut het

als kinderdagverblijf (zie de vorige Helperbel:

http://issuu.com/groningenhelpman/docs/

helperbel_nr_2) .

Al weer iets minder in het oog vallend is de

boerderij aan de Helper Kerkstraat. Bescheiden

staat dit voormalige agrarische

bedrijfsgebouw tussen de aanpalende

bouwsels van recenter datum. Het is in

gebruik als woonhuis. En helemaal pril is de

boerderij die schuil gaat achter Wijnkoperij

Henri Bloem en Ristorante Pizzeria Contini

aan de Verlengde Hereweg. Deze hoeve is

toegankelijk via een oprijlaan naast

Oudman Schoenen en werd veertien jaar

geleden onder architectuur van bouwval

omgetoverd tot een luxueus woonparadijs.

Daarbij bleef bijna geen steen op de andere.

Alleen de voorgevel bleef staan, maar de

nieuwbouw is nog steeds herkenbaar als

boerderijvorm.

Stadjers én dorpers

Aan de Helper Molenstraat staat ‘De

Helper molen’; deze molen heeft tot 1918 op

windkracht koren gepeld. Toen de toenmalige

molenaar overstapte op elektriciteit werd

het bovenstel afgebroken. Na 1945 was de

molen afwisselend in gebruik als woning en

bedrijfsruimte.

Deze korte rondgang

door de

wijk laat zien dat

Helpman nog

steeds genoeg

concrete boerse

bouwsels bezit om

ons Helpenaren te

beschouwen als

dorpse Stadjers en

stadse dorpers.

Helper Molenstraat


Service

Digitale plakzuil voor

Groningen

Vanaf 1 september 2014 kunnen inwoners

van de stad Groningen hun informatie over

activiteiten, voorstellingen, concerten e.d.

kwijt op de digitale plakzuil van Flyposter.nl.

Het gaat om een bewonersinitiatief

waaraan voor zowel de organisatoren als de

deelnemers van activiteiten geen kosten

zijn verbonden. Zelf flyers verspreiden is dus

niet meer nodig, de activiteitenflyers

kunnen online worden geplaatst.

Zie voor meer informatie: www.flyposter.nl

Extra handen gezocht

voor MS Collecte

Vorig jaar werd de MS Collecte met zo’n 31

collectanten in Groningen georganiseerd.

Om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er

eigenlijk veel meer collectanten nodig. Het

MS Fonds zou daarom erg blij zijn met

nieuwe vrijwilligers. Aanmelden als

collectant kan bij het Nationaal MS Fonds,

info@nationaalmsfonds.nl of via 010-

5919839. Een donatie, klein of groot, is

welkom op giro 5057 of in de collectebus

natuurlijk!

Kerstmarkt in speeltuin

Helpman Oost

Speeltuinvereniging Helpman Oost

organiseert op vrijdag 12 december een zeer

gevarieerde kerstmarkt: kerststalletjes,

koren, hapjes en drankjes, knutselmogelijkheden

voor de kinderen en een prachtig

verlichte speeltuin.

Houd voor meer gedetailleerde informatie

de website, flyers en posters in de gaten;

ook voor mogelijkheden om een kraam te

huren.

In de week van 17 tot en met 22 november is

de collecteweek van het Nationaal MS

Fonds. MS is een chronische ziekte, die het

zenuwstelsel aantast en waarvoor geen

geneesmiddel bestaat. Elk jaar krijgen 350

mensen de diagnose MS, waaronder ook

veel jongeren. Het Nationaal MS Fonds is

actief op het gebied van voorlichting,

coaching en onderzoek.

Helperbel nr. 3, september 2014

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 3, september 2014

39


Vooruitblik nummer 4:

- De achterkant van Helpman

- Singelier

- Schietbanen

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

tot 8 november 2014 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines