Helperbel 2013, nummer 4

wijkhelpman

Helperbel 2013, nummer 4

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Gered Gereedschap

• Hammam in Helpman

• Helperkerk springlevend

• Buurtfeesten

2013

4


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

werkvorming eigen ontwerpen creëren en kleding maken.

ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité 6

Zuidelijke ringweg/Helperzoomtunnel 17

Nieuws van de gemeente

Meer zwerfvuil 10

Proef Blauwe zone Helperplein 10

Informatie over graven online 11

Wijk in beeld

4 Mijl in Helpman 4

Kunst en architectuur in Helpman 35

Mensen in de wijk

De Helperkerk 18

Werken in de wijk

Oosterse badrituelen in voormalig postkantoor 20

Op bezoek bij ‘Gered Gereedschap‘ 21

Activiteiten in de wijk

Thomsonstraat: slimme energiewijk 14

Sinterklaas in De Helpen 15

Kunstmarkt Helpman 22

Straatfeesten 25/34

Service

Activiteiten Bibliotheek 36

15 20 27

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2013

3


Foto: Rietje Beeren

4 mijl

Als de deelnemers aan de 4 Mijl halverwege

zijn, lopen ze Helpman binnen waar ze

traditioneel met muziek en applaus worden

onthaald. Het moet ze de energie geven om

ook de tweede helft van hun run er volop

tegen aan te gaan …

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 4, december 2013

5


Zuidelijke ringweg

Ten tijde van het verschijnen van deze

Helperbel is de inspraakperiode voor de

plannen rondom de Zuidelijke Ringweg

afgelopen. De inspraak bestond uit drie

onderdelen: de Zuidelijke Ringweg zelf, de

Helperzoomtunnel en het “ontwerp-inrichtingsplan”

(het plan om het verkeer “beter”

door de wijk te verdelen).

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke

Ringweg Groningen heeft op alle drie deze

onderdelen een zienswijze ingediend, mede

namens het Wijkcomité Helpman en diverse

bewoners die zich door middel van een

machtiging door de Stichting hebben laten

vertegenwoordigen. Ook heeft een aantal

bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid

om hun rechtsbijstandsverzekering een

zienswijze in te laten dienen.

Op de Zuidelijke Ringweg zelf zijn uiteindelijk

312 zienswijzen ingediend, en ten aanzien

van het ontwerp-inrichtingsplan 73. Ten tijde

van het schrijven van dit artikel is de

inspraak voor de Helperzoomtunnel nog niet

afgelopen, zodat daarvan nog geen aantal

bekend is.

Op 20 november jl. hebben wij nog een

avond georganiseerd om bewoners te

informeren over de stand van zaken met

betrekking tot de Helperzoomtunnel en over

de mogelijkheden om daarover een zienswijze

in te dienen. Omdat het zeer kort dag

was, hebben wij ons bij het verspreiden van

de uitnodigingen moeten beperken tot de

meest belanghebbende straten, te weten de

Helperzoom, Helper Brink, De Savornin

Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan en een

aantal zijstraten van deze straten. Onze excuses

als u er bij had willen zijn, maar geen

uitnodiging heeft ontvangen.

Bezwaren tegen de Helperzoomtummel

Onze voornaamste bezwaren tegen de

Helperzoomtunnel:

- Grote gevolgen voor de straten in Helpman

vanwege

Helperbrink,

de verkeersaanzuigende

nieuwe situatie

werking;

6


Foto: Ronald van der Meulen

Nieuws van het wijkcomité

- De Helper Brink met diverse scholen

wordt weliswaar eenrichtingsverkeer naar

de beide uiteinden toe, maar “in het

midden” wordt het wel degelijk drukker;

- Er zullen sluiproutes ontstaan vanwege

de combinatie van de tunnel en het

vervallen van op- en afritten op de

Zuidelijke Ringweg, waardoor het drukker,

onrustiger en onveiliger wordt;

- Grotere drukte vergroot de parkeerdruk;

- Belasting van het park Groenestein door

de toename van verkeer op de Helperzoom;

- Misleidende en veranderende informatie

over nut en noodzaak van de tunnel (van

omleidingsroute tijdens de bouw naar

‘drukventiel’, en vervolgens naar ‘wijkverbindingsweg’).

Financiële kant van het verhaal

Tot slot hebben we in oktober door middel

van een ingezonden stuk voor een gemeenteraadsvergadering

aandacht gevraagd voor de

financiële kant van het verhaal. Het project

wordt door het Rijk gefinancierd met een

zogenaamd taakstellend budget van

624 miljoen euro (geïndexeerd, per 2012 is

het 674 miljoen). Dat wil zeggen dat uit dit

bedrag alles betaald moet worden dat met

het project verband houdt. Niet alleen de

infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook het

projectbureau, verkeersmaatregelen, toezicht

tijdens de bouwfase en (plan)schade. Het

project is zeer krap gebudgetteerd. In 2009 is

de gekozen oplossing, verdiepte ligging met

deksels, begroot op 582 tot 715 miljoen euro

(prijspeil 2007). Het wordt bovendien niet

duidelijk of kosten als verkeersmaatregelen,

toezicht tijdens de bouwfase en (plan)

schade daarin wel zijn meegenomen, terwijl

deze -zoals hierboven besproken- wel uit het

taakstellend budget betaald moeten worden.

Bovendien is na 2009 de BTW verhoogd. Het

Rijk heeft bij het beschikbaar stellen van het

geld uitdrukkelijk bepaald dat alle kostenoverschrijdingen

voor rekening van

provincie en gemeente komen. Omdat wij

betwijfelen of de begroting wel sluitend is,

en omdat de ervaring leert dat grote

infrastructuurprojecten van de overheid in

de regel veel duurder uitvallen dan gedacht

(denk aan Betuweroute, HSL en Noord-Zuidlijn),

voorzien wij een groot financieel

debacle voor provincie en gemeente. Wij, de

inwoners, mogen dat vervolgens gaan

betalen. Het kan bovendien maar zo

gebeuren dat het project dan versoberd

wordt en dat het hele ‘Zuiderplantsoen’,

waarmee in de mooie plaatjes gepronkt

wordt, niet door kan gaan.

Opvallend is dat wij op onze zorgen over het

financiële plaatje geen enkele reactie vanuit

de gemeenteraad hebben ontvangen.

In de komende periode zullen we de

ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

zal het zeker niet stil blijven rondom

het onderwerp ‘Zuidelijke Ringweg’. De

zienswijzen alsmede de brief aan de raad

over de financiële risico’s kunt u terugvinden

op de website van het wijkcomité, www.

wijkhelpman.nl.

Michel van den Heuvel,

Wijkcomité Helpman.

Helperbel nr. 4, december 2013

7


Laat je gaan in

het nieuwe Curves

Circuit met Zumba.

De enige 30 minuten

training die het ritme van

Zumba combineert met de

effectieve krachttraining

van Curves. Ontdek een

waanzinnige workout

waar je in slechts

30 minuten lachend

resultaat haalt.

GRATIS

waanzinnige workout

WEEK

KRACHTTRAINING IN HET CIRCUIT +

JE LATEN GAAN OP DE MUZIEK = EEN

WAANZINNIG EFFECTIEVE WORKOUT

VOEL

JE

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

RITME

EIGEN

RITME

RITME

RITME

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

JE

JE

EIGEN

RITME

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

RITME

RITME

JE

EIGEN

RITME

RITME

JE

JE

JE

EIGEN

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

JE

JE

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

JE

EIGEN

EIGEN

JE

JE

EIGEN

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

JE

EIGEN

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

RITME

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

EIGEN

EIGEN

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

RITME

RITME

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

VOEL

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

RITME

RITME

RITME

RITME

RITME

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

EIGEN

RITME

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

EIGEN

VOEL

EIGEN

EIGEN

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

EIGEN

JE

EIGEN

EIGEN

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

JE

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

RITME

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

RITME

VOEL

JE

EIGEN

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

RITME

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

RITME

RITME

RITME

JE

JE

RITME

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

RITME

VOEL

JE

RITME

JE

JE

JE

JE

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

VOEL

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

JE

EIGEN

JE

JE

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

JE

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

EIGEN

RITME

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

JE

JE

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

VOEL

EIGEN

RITME

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

EIGEN

RITME

JE

JE

JE

JE

RITME

VOEL

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

EIGEN

EIGEN

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

VOEL

JE

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

JE

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

VOEL

VOEL

JE

JE

VOEL

VOEL

JE

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

JE

JE

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

EIGEN

JE

VOEL

JE

JE

JE

JE

VOEL

VOEL

VOEL

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

EIGEN

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

JE

JE

EIGEN

VOEL

EIGEN

EIGEN

VOEL

JE

JE

EIGEN

EIGEN

JE

EIGEN

JE

EIGEN

JE

JE

JE

JE

EIGEN

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

JE

JE

VOEL

VOEL

JE

VOEL

JE

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

JE

JE

JE

JE

VOEL

JE

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

VOEL

Tel: 050 - 525 0067

PC Hooftlaan 2b

9721 JM Groningen

(in de voormalige Aldi vestiging)

Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland

www.curves.nl

DE NR. 1 IN VROUWENFITNESS WERELDWIJD


Nieuws van het wijkcomité

Verslag A LV Wijkcomité

Helpman.

De ALV werd deze keer door (slechts) zes

bewoners bezocht. Dat is één van de

redenen waarom het bestuur heeft

voorgesteld de ALV niet twee keer maar één

keer per jaar te organiseren. De aanwezigen

gingen hiermee akkoord.

De vergadering zal in het najaar gepland

worden, zodat zowel de jaarrekening als de

begroting gepresenteerd kunnen worden.

Na het formele gedeelte hielden Wout

Veldstra en Feike van der Boom een

interessant verhaal over Transition Town.

Transition is de verandering die nu gaande

is, een proces waarbij het belangrijk is, dat

er rekening wordt gehouden met de

eindigheid van bijvoorbeeld grondstoffen

en dat duurzaamheid in allerlei vormen,

oplossingen moeten gaan bieden voor nu

en in de toekomst.

Wout Veldstra vertelde over het Hanze

Energy Festival dat binnenkort in Groningen

gehouden gaat worden.

Feike van der Boom vertelde over de

mogelijkheden die men persoonlijk heeft bij

het ontwerpen, bouwen en veranderen van

de eigen woning. Daarbij zijn de iglo van de

Inuit en het zgn. slakkenhuis voorbeelden

van energiebesparende huizenbouw.

Een boeiende avond!

Nieuw bestuurslid:

Ada de Jager

Afgelopen oktober ben ik toegetreden tot

het bestuur van Wijkcomité Helpman. Een

nadere kennismaking lijkt me daarom op

zijn plaats.

Sinds 1995 woon ik, Ada de Jager (65), in de

wijk Klein Martijn. Door de berichtgevingen

in de Helperbel over o.a. de bestuursinzet en

activiteiten in de wijk was mijn interesse

snel gewekt om een bijdrage te leveren. In

mijn functies binnen de gemeente bij het

Groninger Museum, OCSW en bij ROEZ zat

ik altijd dicht bij de directie en het bestuur

en was ik beter geïnformeerd over bepaalde

ontwikkelingen en onderwerpen.

Belangenverstrengeling wilde ik voorkomen.

Tot 1 oktober j.l. - toen de pensioenleeftijd

bereikt werd - was ik adjunct-directiesecretaris

en tevens klachtencoördinator bij

ROEZ. Na contact met onze voorzitter, Gerda

Bosma, over een functie bij het wijkcomité,

kan ik me nu gaan inzetten bij het op peil

houden en verbeteren van voorzieningen,

wonen en werken, groen en milieu en

verkeer en vervoer.

Ik verheug me om

samen met de andere

bestuursleden in

samenspraak met

gemeente en andere

organisaties, daar

waar mogelijk, te

zorgen voor een

leefbare, veilige en leuke wijk voor jong en

oud.

Helperbel nr. 4, december 2013

9


Meer onkruid en

zwerfvuil in Stad door

bezuinigingen

Proef ‘Blauwe zone’ voor

Helperplein en deel

Verlengde Hereweg?

De gemeente wil bezuinigen op het

dagelijkse onderhoud van de straten en het

groen. Dit geldt niet voor de binnenstad en

het Noorderplantsoen. Daar wil het college

van B&W het bestaande hoge kwaliteitsniveau

van onderhoud handhaven. Maar

elders in de Stad zullen de medewerkers van

Stadsbeheer zich minder vaak laten zien.

Stadjers en bezoekers van de stad gaan dat

zien, laten B&W weten. De stad Groningen

gaat er minder verzorgd uitzien. Er wordt

minder vaak gesnoeid en onkruid verwijderd.

Vooral in het groeiseizoen zal er meer

en hoger onkruid zichtbaar zijn. Ook gaat de

gemeente minder vegen waardoor er meer

zwerfafval op straat te zien is. Daardoor

blijft ook hondenpoep langer liggen.

Aanvalsteam

Verder komt de gemeente minder snel in

actie bij graffiti en drijfvuil op het water. Om

excessieve verrommeling en vervuiling

tegen te gaan heeft de gemeente vanaf

2015 een ‘aanvalsteam’ achter de hand. “Die

zetten we in bij explosieve onkruidgroei en

bij concentraties van zwerfvuil”, aldus B&W.

Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheden

van meer burgerparticipatie voor

het schoonhouden van de openbare ruimte.

“We denken hierbij bijvoorbeeld aan het

adopteren van een deel van de wijk door

scholen, buurtverenigingen of betrokken

bewoners.”

In samenspraak met bewoners en winkeliers

wil de gemeente een pilot voor een blauwe

zone instellen voor het Helperplein en een

gedeelte van de Verlengde Hereweg. De

bedoeling is om parkeren daar maximaal één

uur aaneengesloten toe te staan. Langs de

Verlengde Hereweg komt er een strook voor

laden en lossen. Het gaat om een proef van één

jaar.

De voorgestelde maatregelen moeten samen

met enkele andere verkeerskundige ingrepen

de verkeersveiligheid op en rond het Helperplein

verbeteren. Ze komen ook tegemoet aan

de behoefte van het winkelend publiek om daar

de auto te kunnen parkeren.

Laden en lossen

Ook het laden en lossen wordt beter gereguleerd

door daarvoor ruimte te reserveren aan

de Verlengde Hereweg. De gemeente gaat

bovendien samen met Albert Heijn kijken of de

bevoorrading van de supermarkt op het plein

kan worden gestroomlijnd. Om de verkeersveiligheid

te verbeteren, komt er verder een extra

ontsluiting tussen het Helperplein en de Van

Imhoffstraat. Ook wordt de rijrichting van en

naar het plein omgedraaid.

Bewoners en winkeliers

Met bewoners en winkeliers is de afgelopen

jaren herhaalde malen nagedacht over

verkeers- en parkeermaatregelen. Het instellen

van een blauwe zone heeft de voorkeur van

veel bewoners en winkeliers. Bovendien is het

snel door te voeren, maar de gemeenteraad

moet nog wel instemmen met de pilot.

10


Foto: Ronald van der Meulen

Nieuws van de gemeente

Informatie over duizenden graven in Groningen online

De gegevens van de graven op de Groninger

begraafplaatsen zijn sinds kort online

beschikbaar. Via begraafplaatsenonline.nl/

groningen/groningen is informatie over

meer dan 47000 graven en bijna 100.000

overledenen gemakkelijk te vinden. Behalve

geboorte- en sterftedata van overledenen

staat er ook informatie over de termijn

wanneer de grafhuur eindigt.

De gegevens van de graven en urnen op de

begraafplaatsen Selwerderhof, Hoogkerk,

Esserveld, de Noorderbegraafplaats, de

Zuiderbegraafplaats en Noorddijk zijn te

vinden de website. Van iedere begraafplaats

zijn de openingstijden en contactgegevens

vermeld. Ook kunnen nabestaanden via

begraafplaatsenonline grafrechten van een

graf verlengen. Overigens ontvangen

nabestaanden in het jaar voordat de

grafhuur verstrijkt automatisch een bericht

van de gemeente Groningen over de

mogelijkheden voor verlenging.

Helperbel nr. 4, december 2013

11


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Geldig Geldig t/m 31 t/m december 31 januari 2013 2014

Lanzilli Hair Solutions

Aanbieding:

wassen/knippen/kleuren & Highlights

Vanaf:

€ 59,50,-

Verlengde hereweg 33

9721 AD Groningen

Lanzilli Hair Soluti

050-8200354 / 06-41699390

lanzillihairsolutions.nl


Tekst en foto: Hans Donderwinkel

Thomsonstraat: slimme energiewijk

Afgelopen zomer heeft minister Henk

Kamp van Economische Zaken in de

Thomsonstraat de opening verricht

van de tweede fase van het project

‘PowerMatching City’. Achttien

huishoudens doen mee aan een

energiebesparend project waarbij via

een tablet inzicht wordt verkregen in het

verbruik en de opwekking van energie. Het

is een baanbrekend project en uitgeroepen

tot een van de meest duurzame projecten

ter wereld.

Energiebesparend

De deelnemers in de Thomsonstraat doen

aan energieopwekking via zonnepanelen en

windturbines. Bovendien gaan ze slim om

met energiekosten door een thuiscentrale.

Er wordt gebruik gemaakt van innovatieve

energietechnologie en -apparatuur als

energieopslag, piekscheren, hybride

warmtepompen, micro warmekrachtkoppeling

(WKK) en - op termijn - slimme

huishoudelijke apparaten en oplaadstations

voor elektrisch vervoer.

Kostenbesparend

De energieprijzen wisselen afhankelijk van

de vraag. Het systeem zorgt er voor dat,

bijvoorbeeld, de was kan worden gedaan als

de energieprijs laag is. Op termijn gaat dit

helemaal automatisch via wifi op de (af)

wasmachine. Ook worden vraag en aanbod

van energie tussen de deelnemende

huishoudens op elkaar afgestemd. Schijnt

de zon de hele dag in combinatie met veel

wind en heeft een huishouden stroom over

dan kan er direct geleverd worden aan de

andere huishoudens met vraag naar

energie.

MicroWKK

Nieuw is de microWKK of HRe (Hoog

Rendement elektriciteit) ketel, de opvolger

van de huidige HR ketels. Het unieke van

deze ketel is dat die naast warmte ook

elektriciteit produceert, waarbij weinig

warmte verloren gaat. Dit wordt gedaan

door de koppeling van de ketel aan een

warmwaterbuffer van 280 liter, een soort

boiler. Het warme tapwater en CV warmte

wordt gebruikt als dit nodig is. Als de buffer

dreigt leeg te raken, springt de HRe ketel

aan om deze weer te vullen. Door het

loskoppelen van vraag en productie

ontstaat ook hierbij de flexibiliteit om te

kunnen kiezen voor gunstige energietarieven.

PowerMatching City

PowerMatching City is een project van de

partners DNV KEMA, Enexis, Essent,

Gasunie, ICT Automatisering en TNO met

14


Activiteiten in de wijk

Tekst en foto’s: Marjan van den Bosch

kennispartners TU Delft, TU Eindhoven en

Hanze Hogeschool Groningen. Er doen in

totaal nu 40 huishoudens mee aan dit

project. Fase I startte in 2010 in Hoogkerk

met twintig huishoudens om te onderzoeken

wat de voorwaarden zijn voor een slim

energienet in de praktijk. Fase II, die loopt

tot september 2014, moet inzicht geven in

de terugverdientijd van de investeringen in

apparatuur door de flexibele prijzen voor

stroom en warmte op elk moment van de

dag.

Toekomst

Men hoopt dat er op termijn ondernemingen

ontstaan met kennis van slimme

energiesystemen die kundig genoeg zijn om

al die apparaten en systemen te plaatsen.

Inmiddels is er ook een samenwerking

tussen de bewoners van de Thomsonstraat

met de naastgelegen school AOC Terra en

het hoofdgebouw van de Onderwijsgroep

Noord met als doel om eigen energie

duurzaam te produceren. Begrijpelijk,

omdat de spil achter het project in de

Thomsonstraat, Frans Stokman, óók

initiatiefnemer is van Grunneger Power.

Voor verdere informatie en voortgang van

het project zie www.powermatchingcity.nl

Sinterklaas in De Helpen

Nadat Sinterklaas dit jaar op 15 november in

Groningen was aangekomen, moesten de

kinderen van Helpman nog een weekje

wachten tot hij tijd had voor de intocht in

onze wijk. Maar zaterdag 22 november was

het dan toch zover. ’s Middags rond tweeën

zat het in De Helpen helemaal vol met

kleine kinderen en hun ouders. Tot de komst

van Sinterklaas zorgden theatergroep “De

Twee Heeren” en het kinderkoor van Marjon

Geldof ervoor dat de wachtenden zich niet

hoefden te vervelen. Daardoor zat de sfeer

er al goed in toen de Goedheiligman rond

drieën binnenstapte en uiteindelijk werd

het een groot feest. De Sint was in een

opperbest humeur en deed zelfs mee in de

polonaise!

Helperbel nr. 4, december 2013

15


Al meer dan 100 jaar vakmanschap

houtbewerking

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Stadjerspas

Stadjerspas

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl

16


Activiteiten in de wijk

Helperbel nr. 4, december 2013

17


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto: Evangelische Gemeente

DE HELPERKERK

Onderdak voor betrokkenheid en enthousiasme

Op een stormachtige middag heb

ik een afspraak in de Helperkerk

met Ismee Wubs, voorganger, en

Wouter Boven, vrijwilliger. Met deze

enthousiaste jonge mensen heb ik

een gesprek over de Helperkerk als

gebouw en de ’bewoner’ hiervan, de

Evangelische Gemeente Helperkerk.

18


Mensen in de wijk

Het gebouw

De Helperkerk is een karakteristiek gebouw aan het einde van de Helperkerkstraat in

Helpman. De kerk is gebouwd in 1900 door de Nederduits Hervormde gemeente. De

voorganger van de kerk werd gesticht in 1875 in een nog bestaand pand aan de Helperkerkstraat.

De stichtingssteen is ingemetseld in de zuidgevel van de Helperkerk en de inwijding

vond plaats op 23 december 1900. In 1936 werd de kerk uitgebreid. Het gebouw werd

verlengd en verbreed. Aan de achterzijde werden twee verenigingslokalen gebouwd en twee

bovenwoningen. Het orgel werd van de west- naar de oostzijde verplaatst en de kerk kreeg

glas-in-loodramen. Sinds 1991 is de kerk eigendom van en in gebruik bij de Evangelische

Gemeente Groningen. Het gebouw is een gemeentelijk monument.

Door de jaren heen is de Helperkerk letterlijk een schuilplaats geweest voor vluchtelingen.

Door in de Tweede Wereldoorlog de kerk als onderduikadres te gebruiken, hebben mensen

het naziregime kunnen overleven.

De Evangelische Gemeente

Deze Evangelische gemeente bestaat uit 120 leden, inclusief de kinderen. Er zijn zeventien

verschillende nationaliteiten en de gemiddelde leeftijd is 27 jaar. Elke zondagmorgen wordt

er vanaf halfelf een dienst gehouden die wordt begeleid door onder meer piano, bas, gitaar

en drums. Daarna wordt er samen gegeten. Men ervaart zichzelf als een familie. Er is

betrokkenheid met elkaar en men zorgt voor elkaar als dat nodig is.

Naast de zondagsdienst zijn diverse zgn. zorggroepen gevormd die zich bezig houden met

het bestuderen van de Bijbel en het maken van nieuwe liederen.

Elke eerste zondag van de maand is er een ‘kidspraise’, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,

waarin gezongen wordt onder begeleiding van een muziekteam. Kinderen uit de buurt zijn

van harte welkom. Op zondagmiddag is er een Afrikaanse dienst.

Samen met Teen Challenge en Terwille (professionele hulpverlening op christelijke grondslag)

wordt door middel van het aanbieden van een weekritme aan ex-verslaafde mannen

een mogelijkheid geboden om terug te keren in de samenleving.

De Helperkerk werkt als kerk samen met andere kerken in het ECG (Evangelisch Contact

Groningen), een samenwerkingsverband in Groningen waar op dit moment zeventien

kerken en predikanten bij betrokken zijn. Dit samenwerkingsverband is voor de burgerlijke

gemeente Groningen een belangrijke gesprekspartner voor sociale vraagstukken in relatie

tot de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Voor mij was dit een zeer informatief gesprek en ik ben onder de indruk van de geschiedenis

van het gebouw en het enthousiasme en de betrokkenheid bij de samenleving van mijn

gesprekspartners.

Helperbel nr. 4, december 2013 19


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto: Roelof van der Wal

Wat is een Hammam?

Een Hammam is een Oosters reinigingsritueel dat uit verschillende stappen bestaat. De

behandeling vindt plaats in een speciale Hammam-ruimte.

De eerste stap bestaat uit een verblijf in een stoomcabine, waarbij de hete stoom je poriën

opent en je je lichaam reinigt met savon baldadi, een speciale natuurzeep. Tijdens de

tweede stap krijgt je hele lichaam een scrubbehandeling, terwijl je op een grote verwarmde

tafel ligt. Ter afsluiting van deze stap word je afgespoeld met warm water. Stap drie bestaat

uit een zeepreiniging met olijfoliezeep en een massage van het hele lichaam. Daarbij word

ook je haar gewassen, terwijl ondertussen je hoofdhuid heerlijk gemasseerd wordt. Ook

hierna word je weer afgespoeld met warm water. De laatste stap bestaat uit een natuurlijke

kleipakking, die een reinigende werking heeft. De klei wordt daarna onder de douche

afgespoeld. Ter afsluiting van het ritueel is er een rustkamer waar je met een kopje muntoosterse

badrituelen in het

voormalige postkantoor

De Hammam-ruimte van salon Lina

20

Het zal veel mensen in Helpman zijn opgevallen dat er de afgelopen maanden

verbouwingswerkzaamheden plaatsvonden in het voormalige postkantoor op de hoek

van de Helperbrink en de Verlengde Hereweg. Sinds april dit jaar wordt daar hard gewerkt

aan de totstandkoming van Hammam en Beautysalon Lina. Voor de Helperbel een goede

aanleiding om eens te gaan praten met de eigenaresse van de Hammam, Fatima Nuiver.


Werken in de wijk

thee of koffie nog even lekker kunt nagenieten. Als je wilt, kun je aansluitend voor diverse

schoonheidsbehandelingen kiezen.

Is de Hammam alleen voor vrouwen?

Nee, de Hammam is zowel voor mannen als vrouwen. Er zijn speciale openingstijden voor

alleen vrouwen, voor alleen mannen en er zijn ook gemengde uren. Het is op afspraak ook

mogelijk om de Hammam met een groep (van maximaal 10 personen) te bezoeken.

Waarom een Hammam in Helpman?

Ik ben geboren en getogen in Casablanca. Mijn studie en de liefde hebben mij naar

Groningen gebracht, ik woon hier nu alweer 17 jaar. Ik ben in Casablanca opgegroeid met

het Hammam-ritueel en het is al jarenlang mijn droom om in Groningen een echte

traditionele Hammam te openen. Omdat ik er zelf mee opgevoed ben, weet ik hoe het

moet. Toen ik op zoek ging naar een locatie werd ik meteen verliefd op dit pand en deze

plek.

Vanwaar de naam Hammam & Beautysalon Lina?

Ik heb niet alleen een Hammam, maar mensen kunnen ook bij mij terecht voor diverse

schoonheidsbehandelingen. Lina is de naam van mijn dochter.

Wie voert de behandelingen uit?

We zijn altijd met twee personen aanwezig. Ik ga zelf een deel van de Hammam- en

schoonheidsbehandelingen doen, ik ben naast visagiste ook schoonheidsspecialiste en

nagelstyliste.

Nog een echte Nederlandse vraag: wat kost het ongeveer?

Ons speciale openingsarrangement, dat bestaat uit een complete Hammam-behandeling

van ongeveer anderhalf uur, kost € 59. Een bezoek zonder behandeling kost aan entreegeld

ongeveer € 15.

Wat wil je tot slot nog kwijt?

Een Hammam-behandeling is ontzettend ontspannend en rustgevend. In deze tijd waarin

iedereen haast lijkt te hebben, is het een prima remedie tegen de stress. Ik voel me zelf na

zo’n behandeling altijd weer helemaal fris en uitgerust.

Voor meer informatie, waaronder huisregels en openingstijden, kunt u contact opnemen

met 050-7852738 of 06-53315708. Aan een website wordt nog gewerkt.

Helperbel nr. 4, december 2013

21


Tekst: Diederik Maat

Foto: Roelof van der Wal

Kunstmarkt Helpman

Helpman is een kunstenaarsenclave. De wijk

herbergt vele kunstschilders, beeldhouwers

en andere creatievelingen. Toch ontbrak

op de kalender een gelegenheid om al die

creativiteit aan de Helpenaren te tonen.

Voor wijkbewoners Elzelien Noordijk en

Marie-Louise Meijer reden om in 2012

een evenement te organiseren en hier

verandering in te brengen. De Kunstmarkt

Helpman was geboren.

Op zaterdag 14 september j.l. werden in de

Emmastraat in alle vroegte ruim veertig

kramen opgesteld en door gevestigde

namen en lokaal talent ingericht. Ze waren

in gespannen afwachting van de bezoekers

vanuit de wijk en van daarbuiten. Vanaf tien

uur zou het publiek immers in drommen

langs de kramen lopen. Het beste werk

werd dan ook uitgestald, en toen … kwam

de regen.

Maar na regen komt zonneschijn; zo ook

deze keer. Tegen enen brak de zon door en

bleek hoe de Kunstmarkt al na één editie in

de wijk leeft: bezoekers stroomden toe en

de werken van de deelnemers werden

bewonderd, becommentarieerd, toegelicht

en ook verkocht. De droogte hield helaas

niet lang aan. Om half drie was de regen

terug. En omdat vocht en kunstwerken niet

samen gaan, werd in overleg met de

kunstenaars besloten een uur eerder met de

markt te stoppen.

Ook dit jaar werd in de weken voorafgaand

aan - en ook na - de Kunstmarkt door

kunstenaars bij winkels en bedrijven in de

wijk geëxposeerd. Sieraden van Lammy

Cremer konden bij Apotheek Helpman aan

het Helperplein worden bewonderd en

elders was werk van Feike van der Boom en

Jan Kolkman te zien.

Ondanks de toch tegenvallende weersomstandigheden

waren de bezoekers en

deelnemende kunstenaars enthousiast.

Volgend jaar wordt er weer een Kunstmarkt

georganiseerd, waarbij op heel veel zon

wordt gerekend.

22


Activiteiten in de wijk

vereniging waar een gevarieerd aanbod van

activiteiten wordt verzorgd door professionals,

maar ook door vele vrijwilligers.

De speeltuin is een prachtige, veilige tuin

waar erg veel gebruik van wordt gemaakt

door scholen en ook door inwoners van

Helpman zelf.

65 jaar BSV Helpman

Oost

Op 14 september jl. vierde Buurt- en

Speeltuin Vereniging (BSV) Helpman-Oost

haar 65-jarig bestaan. ’s Middags was er

voor jong en oud vermaak d.m.v. allerlei

spelen, een springkussen, muziek, hapjes en

drankjes.

Aan het eind van de middag werd een grote

verloting gehouden. Zo goed als alle

winkeliers uit Helpman hadden zich als

sponsor opgeworpen en gezorgd voor

prachtige prijzen, vaak uit hun eigen

assortiment.

Met de inschrijving van nieuwe leden waren

we ook erg blij: leden houden de vereniging

levend en levendig, vooral in een tijd waarin

subsidies wegvallen en bezuinigingen aan

de orde van de dag zijn.

De BSV Helpman-Oost is een goedbezochte

American football

Jonge Helpenaren tussen 12 en 18 jaar

worden gezocht door ‘Groningen Giants’, de

American football vereniging van het

noorden. De vereniging heeft sinds kort weer

aanmeldingen voor het jeugdteam, maar

roept méér kinderen op om te komen spelen.

American football is een zeer veelzijdige

sport die geschikt is voor alle posturen, groot

of klein, dik of dun.

Meld je aan via bestuur@groningengiants.nl

of kijk op de website: www.groningengiants.nl.

Helperbel nr. 4, december 2013

23


Kerstconcert in de San Salvatorkerk

Op zondagmiddag 22 december 2013 geeft het Noord Nederlands Opera en Operettekoor

(NNOOK) onder leiding van dirigent Arnold Jonker een kerstconcert in de San Salvatorkerk.

De voorverkoop van de kaarten zal plaatsvinden in het MFC aan de P.C. Hooftlaan.

Let op de affiches en flyers of bezoek de website: www.nnook.nl

Alert op inbrekers

Er wordt de laatste tijd veel ingebroken in

garageboxen in Helpman en Coendersborg.

De onbekende daders trekken met grof

geweld de garagedeur open om te kijken of

er wat van hun gading in ligt.

Helpenaar Jan Visser vraagt naar aanleiding

van deze inbraken aan zijn mede-wijkbewoners

om alert te zijn op vreemde personen

en voertuigen in de wijk. Overdag verkennen

inbrekers graag hun werkterrein. Bel in dat

geval 0900-8844 en bij een ‘heterdaad’ 112.

Het is belangrijk dat getuigen letten op

merk en type auto en de signalementen van

daders.

Belangrijk is natuurlijk om te zorgen voor

deugdelijk hang- en sluitwerk op garage- en

schuurdeuren.

Voor meer tips:

www.uwbeveiligingsadviseur.be/nl/

pagina/182-206-234/

inbraakbeveiliging-garage.html

24


Tekst en foto: Ina Strating

Activiteiten in de wijk

Straatfeest Helpman West

Op 30 augustus van dit jaar werd in de

Helper Weststraat een straatfeest gehouden.

Traditiegetrouw is dit feest voor

bewoners van de Helper Molenstraat, de

Van Bosch van Rosenthalstraat, de Van

Ittersumstraat en de Helper Weststraat. Het

thema was dit jaar ‘Back to Basic’.

’s Middags was er een uitgebreid kinderprogramma,

met verschillende spelletjes,

schminken en het maken van glittertattoo’s.

Rond zes uur ‘s avonds werden de barbecues

aangestoken en kon een ieder z’n - zelf

meegebrachte - eten gezellig samen met de

buren verorberen.

Eén van de bewoners van de Helper

Weststraat speelt in een spetterende

liveband die funky muziek maakt. Deze

band kwam hun swingende muziek ten

gehore brengen en bracht heel veel sfeer

met zich mee. Al met al was het een

geslaagd straatfeest.

Helperbel nr. 4, december 2013

25


Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Dé kapsalon voor het hele gezin!

Voor een deskundig advies of een

spectaculaire nieuwe look bent u

mét en zonder afspraak welkom!

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Bij Oudman

de voeten va

centraal. Uw

worden gem

en breedte! D

wij samen m

passende sc

Het grootste de

assortiment is g

inlegzolen.

Verl. Herew

w


Tekst en foto’s: Ronald van der Meulen

Werken in de wijk

Nieuw leven voor afgedankt gereedschap

Op bezoek bij ‘Gered Gereedschap’

Wie van de Verlengde Hereweg door de Helper Oostsingel naar de Mamamini loopt, komt

langs een smalle etalage waarin oud gereedschap hangt. Als je door het raam naar binnen

kijkt, zie je een toonbank en - als je goed kijkt - achter in een aantal stellages staan. Het is

het pand waar Gered Gereedschap Groningen is gevestigd.

Pas als je binnen staat, zie je dat de ruimte veel groter is, een echte werkplaats. De eerste

indruk is dat van een klein fabriekje: aan werkbanken wordt geschroefd, gehamerd en

gefreesd. Het magazijn is goed gevuld en gesorteerd - de werkplaats van Gered Gereedschap

is het voormalige magazijn van de Volvo garage - en er staan houten kratten met

opdruk als ‘Ghana -Tamale’: producten die gereed zijn voor transport.

Helperbel nr. 4, december 2013

27


Henk Sissing

Ik word ontvangen door Henk Sissing,

tijdens dit bezoek mijn gesprekspartner.

Henk is al ruim vierentwintig jaar een van

de vijfendertig vrijwilligers die de afdeling

Groningen telt en verantwoordelijk voor de

coördinatie van de werkzaamheden.

Henk legt uit: “Gered Gereedschap Groningen

is een vereniging. Dat is uniek, want

binnen Gered Gereedschap Nederland de

enige die zo georganiseerd is. Het betekent

ook dat we zelf kunnen besluiten waar we

aan werken. De besluitvorming is misschien

niet zo snel, maar die wordt dan wel

ondersteund door de hele groep. Bezoekers

denken wel eens dat we bij Mamamini

horen, maar dat is onjuist. We zijn een

zelfstandige organisatie en huren het pand

van Mamamini. We krijgen regelmatig

gereedschap en naaimachines van hen en

ook op financieel gebied hebben we geen

reden tot klagen. Kortom, we zijn erg blij

met onze ‘huurbaas’.”

Meer dan klein gereedschap …

Om mij van het idee af te helpen dat Gered

Gereedschap zich alleen met klein gereedschap

als hamers, beitels, zagen e.d. bezig

houdt, leidt Henk me naar de afdeling

‘Naaimachines’. “We krijgen veel naaimachines,

waaronder ook veel trapnaaimachines,

die door ons gebruiksklaar en als nieuw

worden gemaakt. Met onze machines en

gereedschap kunnen mensen zelf als kleine

ondernemer een bestaan opbouwen: dat

vinden wij de beste manier van ontwikkelingshulp.”

En ja, er wordt ook gezorgd voor het ‘kleine’

gereedschap; daar worden onder meer

complete pakketten van samengesteld.

Onlangs zijn er nog een tiental complete

timmermanspakketten geleverd aan een

ambachtsschool in Tanzania. Zelf mag ik

even ervaren hoe het is om een roestige

steeksleutel te redden door deze te zandstralen.

Daarna nog even polijsten en het

stuk gereedschap oogt weer als nieuw. Ik

kan me voorstellen dat het een goed gevoel

geeft om gereedschap er niet alleen mooi

uit te laten zien, maar ook te laten functioneren

als was het nieuw.

Projecten

Op de woensdagmiddag van mijn bezoek is

er een tiental vrijwilligers in de werkplaats

aanwezig. Ze hebben zich gebonden aan de

afspraak om twee dagdelen per week te

werken. “Het is”, zegt Henk, “wel nodig om

dat redelijk strak aan te houden, want

anders kunnen we de verplichtingen die we

aangaan om spullen te leveren niet

nakomen.” De ‘projecten’ waar Henk het

over heeft, worden in overleg met de

vrijwilligers bepaald. Aanvragen van

ontwikkelingsorganisaties komen via de

landelijke organisatie binnen en plaatselijke

organisaties bekijken aan welke vraag zij

28


Werken in de wijk

het beste kunnen voldoen. Aanvragers en

ontvangers moeten zich hebben ‘bewezen’:

er moet een track record van de aanvrager

en de organisatie zijn. Henk: “We willen

voorkomen dat onze spullen in verkeerde

handen terecht komen. Zo hebben we er in

ieder geval zicht op.”

Gered Gereedschap Groningen moet het,

zowel wat betreft gereedschap als gelddonaties,

hebben van particuleren en bedrijven.

Van bedrijven komen vaak materiaal en

machines, bijvoorbeeld als die worden

vervangen. Soms worden de machines

gebruikt om ander gereedschap mee op te

knappen, maar de meeste machines worden

opgeknapt om te versturen.

En er gaat niets verloren. Een van de

vrijwilligers is tijdens mijn bezoek druk

bezig met het demonteren van oude

motoren. Hij vertelt: “Alles heeft nog waarde.

Door alle onderdelen goed te scheiden,

kunnen we nog geld binnen halen met de

verkoop van bijvoorbeeld het koper.”

Bedankjes

Aan de muur van de werkplaats hangt niet

alleen een wereldkaart waarop is aangegeven

voor welke landen projecten zijn

uitgevoerd, maar ook brieven en foto’s met

bedankjes van dankbare - nieuwe - gebruikers.

“Het zijn vooral deze bedankjes die ons

het gevoel geven een kleine, maar waardevolle

en nuttige bijdrage te leveren”, aldus

Henk.

Maak niet de fout zoals ik die maakte: Gered

Gereedschap is méér dan de opknapbeurt

van de oude hamer en schroevendraaier uit

de nalatenschap van opa. Gered Gereedschap

is écht gered gereedschap dat een

nieuw leven krijgt: niet alleen door de

opknapbeurt van de mensen van Gered

Gereedschap Groningen, maar vooral

doordat ze gebruikt gaan worden door

mensen in ontwikkelingslanden die om

gereedschap en machines zitten te springen.

Wie meer informatie wil, geld of materiaal

wil geven of donateur wil worden, moet de

werkplaats van Gered Gereedschap aan de

Helper Oostsingel 17a maar eens binnen

lopen of hun website bezoeken:

www.geredgereedschapgroningen.nl

Een paar cijfers over 2012 voor Gered

Gereedschap Groningen

Voor 23 uitgevoerde projecten t.b.v.

9 verschillende Afrikaanse landen zijn

13.065 stuks gereedschap verzonden,

verpakt in 131 kisten met in totaal

30,08 m 3 inhoud en een totaal gewicht

van 10.717 kilo.

Helperbel nr. 4, december 2013

29


Mensen in de wijk

Claire Tan Nederlands kampioen skiën bij de

jeugd

Claire Tan uit Groningen is afgelopen maand Nederlands kampioen skiën geworden bij

de jeugd. De 15-jarige scholiere uit de wijk Klein Martijn was de beste in de indoorskihal

in het Limburgse Landgraaf. Na een aantal spannende wedstrijden in de voorrondes

bleef ze in de eindstrijd de concurrentie voor. Ook tijdens de seniorenwedstrijd wist ze

zich goed staande te houden: ze werd daar twaalfde.

Het jonge skitalent is na de door haar behaalde titel meteen vertrokken naar Oostenrijk.

Als lid van de Nederlandse jeugdselectie slalom en reuzenslalom bereidt ze zich daar

voor op een aantal belangrijke wedstrijden in het buitenland.

30


31


edrijf

van:

hines,

, enz.

bedrijf

52 963

33


Tekst en foto: Herman Diertens

Activiteiten in de wijk

Straatfeest Coendersweg / van Houtenlaan

groot succes

Zaterdag 21 september j.l. was het ‘landelijke burendag’. Het was voor de derde keer

dat buurtbewoners van de Coendersweg en de van Houtenlaan deelnamen. Aan

het straatfeest - voor de Coendersweg tussen de Haydlaan en de Helperbrink en

het gedeelte van de van Houtenlaan tot aan de Studentenflat - namen ruim zestig

buurtbewoners deel, waaronder veel kinderen.

Het weer was de feestgangers zeer gunstig gestemd. Het programma begon ’s

middags om vier uur met een kinderprogramma. Onder het genot van een glaasje

drinken konden de kinderen tekenen en werken aan een insectenhotel. Aan het eind

van de middag kwamen ook de oudere buurtbewoners hun gezicht laten zien en werd

er onder een genot van een drankje kennis gemaakt. Er was overigens niet gekozen

voor een traditionele BBQ. Bewoonsters Alie en Henriette hadden uren in de keuken

gestaan om een buffet samen te stellen dat bestond uit een heerlijke soep en verschillende

soorten hartige taarten en fruitspiesjes en salades. Kortom, voor elk wat wils.

Later op de avond verzorgden Robert en zijn band een prachtige show met gebruikmaking

van verschillende soorten trommels. Er werd gedanst of er werd een poging daar

toe gedaan. Vooral de kinderen vonden de trommelshow fantastisch en leefden zich

uit. De voorstelling trok ook bekijks van de internationale studenten uit de nabijgelegen

(voormalige) zusterflat. Het feestterrein kreeg door haardvuur en verlichting een

sfeervol karakter waar het nog lang gezellig bleef.

De lokale middenstand droeg ook een steentje bij aan het welslagen van deze burendag.

Ah-Ho Cafetaria & Café voorzag de kinderen van een patatje met een snack en

Café de Singelier van verschillende soorten speciaal bier. Hiervoor bedankt. Geheel

volgens traditie ligt de organisatie

elk jaar weer in handen van

andere buurt bewoners, dit door

letterlijk het stokje over te dragen.

Het stokje voor de organisatie

werd overgedragen aan de

buurtkinderen ‘die zich spontaan

aanboden’. Zij zullen volgend jaar

(geheel zelfstandig) de burendag

2014 organiseren voor de van

Houtenlaan en Coendersweg.

34


jk

Tekst en foto’s: www.staatingroningen.nl

Bewerking: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

in Helpman

Aan de Helper Kerkstraat was tot in de

jaren ‘60 van de vorige eeuw een

brouwerij gevestigd met de naam

Keizer Barbarossa, ontstaan uit een

fusie tussen de brouwerijen W. Keizer &

Co, gevestigd aan de Lage en Hoge der

A, en Barbarossa, een jonge brouwerij

van een Duitse brouwer. Direct na deze

fusie, in 1906, besloot de brouwerij te

verhuizen naar Helpman.

In de loop van de jaren ’20 begon de brouwerij zo goed te draaien dat ze zelf ook ging

bottelen. Voorheen gebeurde dat door zelfstandige bedrijven. In 1937 nam de brouwerij

het kantoorpand aan de Helper Kerkstraat in gebruik. Ook werd in die tijd op het terrein

een aantal ‘Amerikaanse’ flatwoningen gebouwd (met boodschappenlift) en legde de

directie een hertenkamp aan. Het hertenkamp bood zelfs nog een jaar onderdak aan

een aantal kangoeroes, maar die hebben de strenge Hollandse winter niet overleefd.

De brouwerij bleef groeien en werd in 1962 fors

uitgebreid, waarbij ook het nieuwe kantoorpand werd

vergroot. Dit pand is het enige zichtbare overblijfsel

van de brouwerij, en heeft nu een woonbestemming.

De brouwerij zelf heeft plaats moeten maken voor

nieuwbouw. Het laatste bier werd gebrouwen in 1965,

al drie jaar na de verbouwing.

In de jaren ’80 heeft architect Jos Westra, in samenwerking

met Buro voor Architektuur en Ruimtelijke

Ordening Martini, in opdracht van de voormalige

Woningstichting Volkshuisvesting nieuwbouwwoningen

op het terrein gerealiseerd.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie over talloze

gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een initiatief van Architectuurcentrum

Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 4, december 2013

35


Bibliotheek De Wijert

De Jonge Jury 2014

De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot

16 jaar uit om jeugdboeken die in 2012

verschenen zijn te lezen en daaruit het

mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie

de Prijs van de Jonge Jury 2014 verdient!

Boeken en stemformulieren zijn bij de

Bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind

februari 2014, ook via de website: www.

jongejury.nl

Aangepaste openingstijden bibliotheek

De Bibliotheken in de stad Groningen zijn

gesloten op de volgende dagen:

- Kerstavond: dinsdag 24 december vanaf

17.00 uur

- 1e en 2e Kerstdag: woensdag 25 december

en donderdag 26 december

- Kerstvakantie: Vrijdag 27 december tot en

met woensdag 1 januari (alleen wijkvestigingen)

- Vrijdag 27 december tot en met vrijdag 3

januari (alleen Bibliotheekservicepunten)

- Oudejaarsdag: dinsdag 31 december

- Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2014

Nationale Voorleesdagen 22 januari t/m 1

februari 2014

Elf dagen lang is de aandacht gericht op

voorlezen aan kinderen die zelf nog niet

kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is

heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie,

ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de

woordenschat en geeft hen veel plezier.

Voorleesontbijt

Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het

verhaal uit het prentenboek Krrr…okodil van

Catherine Rayner.

- Wo 22 januari, 9.30 uur - Alle wijkbibliotheken

- Wo 22 januari, 10.30 uur - Centrale

Bibliotheek

Gratis entree (maar haal snel je toegangskaartje

op bij de bibliotheek want vol=vol!)

Theatergroep KATkids

Een voorstelling aan de hand van het

Prentenboek van het Jaar Krrr…okodil van

Catherina Rayner.

- Vrijdag 31 januari, 14.00 uur - Bibliotheek

De Wijert. Entree: € 1,- (maar haal snel je

toegangskaartje op bij de bibliotheek want

vol=vol!)

36


Service

Actief als vrijwilliger

Ruim 1 op de 4 Groningers doet vrijwilligerswerk

en er is nog steeds veel vraag naar

vrijwilligers. Gelukkig zijn er ook steeds

meer mensen die zich voor korte of langere

tijd vrijwillig willen inzetten. Dat is mooi,

want door vrijwilligerswerk te doen, kunnen

mensen actief bijdragen aan de samenleving

in stad en wijken. Wil je weten waar je

in de buurt of stad actief kunt worden?

Kijk op www.vrijwilligersgroningen.nl of

www.stiel.nl voor vacatures.

tekstverwerken, e-mailen, chatten en

gebruik van het internet (waaronder

internetbankieren). U kunt aan deze cursus

deelnemen als u enigszins overweg kunt

met de computer (u kunt bijvoorbeeld een

tekst typen en/of mailen en heeft wel eens

op het internet gesurft).

Als u zich wilt aanmelden of als u meer

informatie wilt, bel dan naar De Helpen:

050-5290189. Laat uw naam en telefoonnummer

achter op het antwoordapparaat.

Een cursusleider neemt contact met u op.

37

Computercursus

senioren in Helpman

In Wijkgebouw De Helpen worden vanaf

eind januari 2014 computercursussen voor

senioren gegeven. Bij voldoende deelname

is er een cursus voor beginners en een voor

gevorderden. De cursus bestaat uit 8 lessen

en kost 40 euro, te voldoen bij de eerste

bijeenkomst. Voor dat bedrag krijgt u

begeleiding van enthousiaste vrijwilligers

en koffie/thee. Elke bijeenkomst duurt

anderhalf uur.

De Helpen beschikt over pc’s die tijdens de

cursus gebruikt gaan worden. U kunt ook

uw eigen laptop meenemen. De cursus is

minder geschikt voor tablets. Voor de

beginnerscursus hoeft u geen ervaring met

computers te hebben. Het is wel aan te

bevelen te kunnen beschikken over een

computer, zodat u kunt oefenen. Tijdens de

gevorderden cursus wordt ingegaan op

Rectificatie

In het herfstnummer stond een artikel over

‘Helpman, een wijk vol iconen’, en wandeling

door Feike van der Boom. Het correcte

e-mailadres voor informatie is: bbrb27@

hotmail.com.

Jouw kerstvakantie

‘Opzngronings’!

Ben je een jongere en woon je in Groningen?

Dan kun je ook dit jaar jouw kerstvakantie

weer helemaal ‘Opzngronings’ vieren!

Vervelen tijdens de kerstvakantie is niet

nodig. Tijdens de kerstvakantie wordt er van

alles georganiseerd voor jong en oud. Kijk

voor het overzicht van jongerenactiviteiten

op www.opzngronings.nl of

www.check050.nl.

Helperbel nr. 4, december 2013


Gratis tijdschrift voor alle Stadjers

Nieuws van de gemeente

Je kunt een gratis abonnement nemen op TijdSTIP, een magazine boordevol interessante

informatie over wonen en leven in Groningen.

In TijdSTIP komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het dagelijks

leven. Je kunt daarbij denken aan:

- Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar de buurt leuk houden?

- Waar worden we gelukkig van?

- Wat doen we met een goed idee voor de wijk?

- Welk vrijwilligerswerk vinden we leuk?

- Levert de economische crisis ook iets goeds op?

In TijdSTIP komen verschillende inwoners van Groningen aan het woord. Waar lopen zij

warm voor? Wat vinden zij belangrijk? Mensen vertellen over hun situatie, hun activiteiten

en hun ervaringen. TijdSTIP biedt een inkijkje in de levens van vele Stadjers en is op die

manier een bron van inspiratie voor de lezers.

Naast al deze informatie vind je ook gezellige onderwerpen in TijdSTIP, zoals een puzzel, een

recept en tips voor leuke uitjes in de stad of omgeving.

Haal nu ook zo’n TijdSTIP in huis! Vanaf 11 december kun je een gratis exemplaar afhalen bij

het Stip bij je in de buurt. Het thema van december is LIEFDE & PASSIE.

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Liesbeth Fransen

Ada Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2013

39


Vooruitblik nummer 1:

• Nieuwe ondernemers in Helpman

• Gemeentelijke diensten naar Harm Buiterplein

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

tot 15 februari 2014 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines