Helperbel 2013, nummer 1

wijkhelpman

Helperbel 2013, nummer 1

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Wijkcomité buigt zich over tunnellocatie Helper Brink

• Honderd jaar tennis in Helpman

• Crea Bea’s maken er wat moois van

• Interview met ondernemer Mustafa Guney

1 2013


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

11

Nieuws van het wijkcomité 6

Nieuwe ontwikkelingen zuidelijke ringweg 6

Bestuursleden en fotograaf gevraagd 7

Sterrebosconcerten 7

ALV 7

Nieuws van de gemeente 10

Wijk in beeld 4

Helpman heeft eigen kunstkaarten 11

Kunst en architectuur in Helpman 23

Andere tijden

Tennispark Vorenkamp 14

Tuinwijck bestaat honderd jaar 34

Mensen in de wijk

Straatvraag over nieuwe fietstunnel 17

Interview Hans Donderwinkel over Gronings eten 20

Werken in de wijk 24

Interview met Mustafa Guney van Sewteq

Activiteiten in de wijk 27

Op de koffie bij de Crea Bea’s 18

Service 36

18 24

Inhoudsopgave

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Marian van Ark , Ronald van der Meulen. Eindredactie:

Marian van Ark en Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag:

Rietje Beeren. Basisontwerp en vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres:

redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 1, maart 2013

3


Tekst en foto: Marian van Ark

Wijk in beeld

Station Europark nadert zijn voltooiing. Begin december stopten er de

eerste treinen van NS en Arriva. Momenteel wordt er nog hard gewerkt

aan de afwerking van het stationsgebied en de groenvoorziening. De

verwachting is dat er dagelijks zesduizend mensen in- en uitstappen.

Bijzonder aan het ontwerp is de kap van titanium. In de kappen zijn

onder meer camera’s, verlichting en leidingen aangebracht. De nieuwe

brede fiets- en voetgangerstunnel onder het station verbindt het

Europapark sinds enkele maanden met de wijk Helpman. Wat de

Helpenaren daarvan vinden, leest u op pagina 17.

Op een klein stationnetje

4

Helperbel nr. 1, maart 2013

5


Nieuws van het wijkcomité

Nieuwe ontwikkelingen rondom

aanpak zuidelijke ringweg

Na ons vorige verslag heeft het wijkcomité

een aantal keren gesproken met de projectorganisatie

Aanpak Ring Zuid, waarin de

rijksoverheid, de provincie en gemeente

Groningen vertegenwoordigd zijn. De

project organisatie probeert ons in die

gesprekken mee te laten denken over

oplossingen voor problemen die ontstaan

door de aanpak van de Zuidelijke Ringweg.

Wij hebben daarbij aangegeven dat er goed

gekeken moet worden naar alternatieven

voor de Helperzoomtunnel, omdat wij grote

drukte en onveiligheid voorzien door het

aanleggen van deze tunnel in combinatie

met het laten vervallen van op- en afritten

op de ringweg. De projectorganisatie

heeft toegezegd vijf alternatieven door te

rekenen. Het gaat dan om de drie mogelijke

locaties voor de Helperzoomtunnel (ter

hoogte van respectievelijk de Helper Brink,

De Savornin Lohmanlaan en Goeman

Borgesiuslaan), een variant om de wijk

heen en een variant direct parallel aan de

ringweg.

Voorkeur voor tunnel bij Helper Brink

De projectorganisatie heeft de alternatieven

door laten rekenen door bureau Grontmij.

De resultaten daarvan kunt u vinden op de

website van de projectorganisatie (www.

aanpakringzuid.nl). De projectorganisatie

heeft haar voorkeur uitgesproken voor een

tunnel in het verlengde van de Helper Brink.

De stuurgroep wil eind maart 2013 een

definitief besluit nemen. In de tussentijd

Buurtbewoners laten zich informeren over de

verkeersplannen enkele dagen voor de inloopavond

op 20 maart j.l.

worden wij uitgenodigd om op de keuze

van een tunnellocatie te reageren. Op

het moment van schrijven van dit artikel

beraden wij ons nog over een reactie.

Herinrichting Helper Brink

De projectorganisatie onderkent dat bij

ongewijzigd beleid na de keuze van de

tunnellocatie

Helperbrink,

extra verkeer

nieuwe

door

situatie

de wijk

zal lopen, wat zij een onwenselijke situatie

vinden. Bij de presentatie van het Grontmijrapport

is ons verteld hoe de gemeente

de verkeersdruk op de Helper Brink wil

verminderen. Men wil de rijrichtingen in de

Helper Brink aanpassen, in die zin dat aan

de uiteinden eenrichtingsverkeer geldt en in

het midden tweerichtingsverkeer. De Helper

Brink en Savornin Lohmanlaan worden

30 km-straten. Op kruispunten waar veel

wordt overgestoken worden verhogingen

aangelegd.

Wij hebben al eerder aangegeven dat wij

vooralsnog niet mee willen denken over

dergelijke oplossingen, althans niet in het

kader van de besluitvorming rondom de

zuidelijke ringweg. Wij zijn namelijk nog

altijd van mening dat grote hoeveelheden

verkeer via de ringweg afgewikkeld zouden

moeten worden en niet door de wijk. En

dat laatste is wel de consequentie van het

huidige ontwerp-plan.

Gevolgen voor andere straten

Door de herinrichting van de omgeving

Helper Brink wordt deze weg veel rustiger,

wat goed is voor de scholen en de bewoners.

Maar de toename die aanvankelijk werd

voorzien in de Helper Brink wordt nu

deels afgewenteld op andere straten. In

onderstaand overzicht ziet u de verwachte

gevolgen voor de Savornin Lohmanlaan

Straat

Aantal auto’s in

huidige situatie

en Goeman Borgesiuslaan na de aanpak

van de ringweg en de aanleg van de

Helperzoomtunnel (Helper Brink-variant).

Juridische toetsing

Een andere belangrijke ontwikkeling is

dat de Stichting Leefomgeving Zuidelijke

Ringweg de plannen straks juridisch wil

laten toetsen, in eerste instantie door een

zienswijze in te dienen en mogelijk daarna

in beroep te gaan bij de Raad van State.

De Stichting heeft hiertoe contact gezocht

met een op dit gebied zeer gerenommeerd

advocatenkantoor.

Sponsors voor juridische bijstand

De Stichting is dringend op zoek naar

sponsoren om de juridische bijstand

mogelijk te maken. Indien u iets zou willen

bijdragen of indien u iemand weet die een

bijdrage zou kunnen leveren, verzoek ik

u contact op te nemen met de Stichting.

Dit kan via hun website (www.ringzuid.nl),

telefonisch (050 - 7119238) of via e-mail

(kars@ringzuid.nl).

Wij houden u op de hoogte van de

ontwikkelingen!

Michel van den Heuvel, Wijkcomité Helpman

Aantal auto’s na

ombouw ringweg,

zonder herinrichting

Helper Brink

Aantal auto’s na

ombouw ringweg,

met herinrichting

Helper Brink

Savornin Lohmanlaan 900-1900 2200-3200 2500-4000

Goeman Borgesiuslaan 900-2100 1100-1900 3000-4500

Helper Brink 900-2800 2800-4900 900-2800

6 Helperbel nr. 1, maart 2013

7


Nieuws van het wijkcomité

VOEL

JE

EIGEN

RITME

GRATIS

waanzinnige workout

WEEK

Laat je gaan in

het nieuwe Curves

Circuit met Zumba.

De enige 30 minuten

training die het ritme van

Zumba combineert met de

effectieve krachttraining

van Curves. Ontdek een

waanzinnige workout

waar je in slechts

30 minuten lachend

resultaat haalt.

KRACHTTRAINING IN HET CIRCUIT +

JE LATEN GAAN OP DE MUZIEK = EEN

WAANZINNIG EFFECTIEVE WORKOUT

DE NR. 1 IN VROUWENFITNESS WERELDWIJD

Tel: 050 - 525 0067

PC Hooftlaan 2b

9721 JM Groningen

(in de voormalige Aldi vestiging)

www.curves.nl

Bestuursleden gevraagd

Het afgelopen jaar hebben we helaas

afscheid moeten nemen van een van onze

meest ervaren bestuursleden. Ruud van

Keulen is lange tijd ziek geweest en kon

daardoor niet meer doen wat hij lange tijd

deed, namelijk contacten onderhouden met

de gemeente en andere wijkorganisaties.

Ruud was de motor voor de totstandkoming

van het convenant met de gemeente. In

dat convenant staat aangegeven waar de

gemeente en de wijkorganisatie(s) zich aan

hebben te houden. Ruud bedacht samen

met anderen het historisch wandelpad in

Helpman en stond aan de wieg van het

ecologisch pad. Het ecologisch pad wordt

ontwikkeld samen met de Wijert en met

ondersteuning van de gemeente. Gelukkig

is Ruud zover beter dat hij zich daarvoor

weer kan inzetten. Het bestuurswerk erbij is

teveel voor hem.

Gelukkig is het bestuur in het afgelopen jaar

versterkt met twee nieuwe bestuurs leden,

te weten Diederik Maat en Liesbeth Fransen,

toch willen wij nog graag uit breiding met

nieuwe bestuursleden. Er is veel te doen in

onze wijk! Denk erover na en bel gerust voor

meer informatie naar 5260215.

Gerda Bosma, voorzitter

Fotograaf Helperbel

gevraagd

Wegens het vertrek van Martin Tillema is

de Helperbel op zoek naar een redactielid

dat van fotograferen en fotobewerking

houdt. Heb je oog voor ontwikkelingen in

de wijk die het fotograferen waard zijn?

En lijkt het je leuk om portretten te maken

bij interviews? Neem dan contact op met

onze hoofdredacteur Sjoukje Kooistra, tel.

5270546.

Sterrebosconcerten 2013

We kijken terug op sfeervolle en succesvolle

Sterrebosconcerten in 2012. Dat geeft

inspiratie om ook in 2013 weer te zorgen

voor prachtige concerten. Het was even

zoeken naar zondagen waarop er weinig

tot geen andere activiteiten zijn en zo zijn

we uitgekomen op de eerste zondag van de

maand, namelijk: 2 juni, 7 juli, 4 augustus,

1 september en 6 oktober.

De concerten vinden plaats van 14.30

tot 16.30 uur in de muziekkoepel in het

Sterrebos. Op dit moment zijn we druk

bezig met het vullen van het programma.

Meer informatie vindt u op

www.wijkhelpman.nl. Graag tot ziens.

Namens het Sterreboscomité,

Liesbeth Fransen

ALV op 17 april

De algemene ledenvergadering van

Wijkcomité Helpman vindt plaats op 17

april. Aanvang 19.30 uur in buurtcentrum

De Helpen. U bent van harte welkom.

Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland

Helperbel nr. 1, maart 2013

9


Nieuws van de gemeente

Wijk in beeld

Straatverlichting stuk?

Geef het door aan de

gemeente

De gemeente is voor het melden van

kapotte straatverlichting afhankelijk van

bewoners. Als de verlichting in uw straat

niet meer brandt, merken de bewoners

dat immers als eerste. Daarom vraagt

Stadsbeheer om uw medewerking en

storingen aan de straatverlichting te

melden.

Kabelbreuk

In een aantal wijken van de stad zijn

de elektriciteitskabels van de openbare

verlichting verouderd. Er komen regelmatig

breuken in, waardoor soms in een hele

straat de verlichting uitvalt. Als u ziet dat in

een deel van uw straat de verlichting niet

werkt, dan heeft dat waarschijnlijk daar

mee te maken. Ook dat kunt u melden bij de

gemeente.

Spelregels voor

geveltuintje

Wilt u meer natuur in de straat, maar heeft

u geen voortuin? Dan kunt u een geveltuin

aanleggen of boomspiegel inplanten.

De gemeente heeft een aantal spelregels

opgesteld waaraan de aanleg en het

onderhoud van een geveltuin moet voldoen:

• een geveltuin is maximaal 45 cm. diep

(anderhalve stoeptegel)

• er moet voldoende (minstens 150 cm.)

trottoirbreedte overblijven voor

voorbijgangers

• de beplanting mag niet zover overgroeien

dat voorbijgangers er last van hebben.

Desgewenst kan de gemeente helpen bij

het maken van een geveltuintje.

Helpman heeft eigen kunstkaarten

Ter ere van het 30-jarig bestaan van

het wijkcomité Helpman verscheen het

boekje ‘Kunstenaars in Helpman’. Voor

de kaft maakte Feike van der Boom een

schilderij van acht iconen van onze wijk.

Beeldbepalende elementen die het waard

zijn om geschilderd te worden. Dit schilderij

heeft u waarschijnlijk ook gezien op de

posters en de flyers voor het kunstfestijn op

15 september jl..

Naast dit schilderij heeft Feike nog twee

schilderijen gemaakt met bekende

beelden uit Helpman, zoals de Helperkerk,

het Cruiseschip, de klok en het Joods

herdenkingsmonument. Van de schilderijen

zijn ansichtkaarten gemaakt. Deze

kunstkaarten zijn te koop bij onder meer

Bruna, Boekhandel Wolters, Boomker

Boeken en Primera Strating aan de

Meeuwerderweg.

Doorgeven van storingen:

• Meldpunt Stadsbeheer (050) 367 1000

• www.gemeente.groningen.nl: klik op

MeldStad

• twitter: @stadsbeheer050

Stuur eens een kaartje uit eigen wijk met een

kunstkaart van Feike van der Boom.

10 Helperbel nr. 1, maart 2013

11


Tandprothetische Praktijk P. J. A. van Kleef

Een stralende lach met een goed vastzittende gebitsprothese

De Tandprothetische praktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de stad Groningen

en heeft uiteenlopende specialismen op tandprothetisch gebied.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van

het kunstgebit:

Yke Radema

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Cursussen ‘mandala’s tekenen’, ‘leven vanuit je bron’,

‘de kracht van zelfcompassie’, ‘de harmoniserende

werking van klank’.

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Volledige gebitsprothesen

Implantaatprothesen (klikgebit)

Reparaties (breuk en tandreparatie)

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Als cliënt bent u op zoek naar:

Gediplomeerde vakbekwaamheid. Lid Organisatie

Nederlandse Tandprothetici.

Gewaarborgde en gecontroleerde kwaliteit. Praktijk

staat ingeschreven bij HKZ kwaliteitsregister.

Een vastzittend onder prothese door middel van

implantaten. NVOI implantologen

Tandtechniek in eigen beheer. Optimale pasvorm

door gebruik van IVOCAP ® prothese kunststof.

Reparaties klaar terwijl u wacht. Avondbehandeling

op afspraak mogelijk.

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Een kunstgebit dat er natuurlijk uitziet, met

voldoende wang- en lipvulling.

P.J.A. van Kleef, tandprotheticus

Aanbevolen door uw zorgverzekeraar

Website: www.tppvkleef.nl

Rijnstraat 15, 9725 EP Groningen

Telefoon, 050 - 5268447

Email: info@tppvkleef.nl


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto’s: GLTB

Andere tijden

Tennispark Vorenkamp

De Groningen Lawn Tennis Bond (GLTB)

bestaat in 2013 honderd jaar, reden om in

deze rubriek aandacht te besteden aan

tennispark Vorenkamp. De ingang van dit

tennispark met zijn mooie hoge bomen is

te vinden aan de Savornin Lohmanlaan.

Het park ligt enigszins verscholen doordat

het wordt omsloten door de bebouwing

aan de Troelstralaan, de Sweelincklaan en

de Chopinlaan. Vorenkamp is sinds 1981

voor tweederde eigendom van de GLTB en

voor eenderde eigendom van GLTV Cream

Crackers. De ruim 2900 leden van deze

verenigingen hebben het voorrecht om op

dit prachtige park te mogen tennissen.

De geschiedenis van het tennispark begint

in 1803, als Egbert Vorenkamp eigenaar

wordt van de boerderij Landlust. Hij opent

voor de dagtoeristen uit de stad in 1822 een

‘wijn- en vrongelhuis’ en het etablissement

groeit in de loop der jaren uit tot een

‘uitspanningsoord’ met theetuin, doolhof

en speeltuin. Omstreeks 1913 wordt er voor

het eerst getennist bij Huize Landlust. De

tennisbanen bestaan in die tijd nog uit

aangestampt zand. De GLTB, opgericht in

1913, komt vanaf 1918 op Landlust tennissen.

De vereniging bouwt een jaar later bij de

tennisbanen een houten gebouwtje en er

komen nieuwe, cementen, banen bij. De

zogenaamde houten tent is vandaag de dag

nog steeds op het park terug te vinden.

Doolhof

Door de uitbreiding van Helpman is de

familie Vorenkamp in 1936 genoodzaakt om

een deel van haar activiteiten te beëindigen.

In verband met de aanleg van de Savornin

Lohmanlaan en nieuwbouw op de hoek met

de Troelstralaan moet de boerderij Landlust

wijken. De theetuin, het doolhof en de

speeltuin verdwijnen, maar het tennispark

blijft gelukkig bestaan. Er wordt in die tijd

een kiosk gebouwd voor versnaperingen.

In 1965, het tennispark is dan nog steeds in

handen van de familie Vorenkamp, wordt

vervolgens het theehuis gebouwd. De

kiosk is namelijk te klein geworden om aan

de horecabehoefte van de tennissers te

kunnen voldoen.

Renovatie theehuis

Sinds 1981 is het tennispark geen eigendom

meer van de familie Vorenkamp. Toen Piet

Vorenkamp het park aan de beide tennisverenigingen

verkocht, eiste hij dat de naam

Vorenkamp bleef bestaan. De GLTB en Cream

Crackers hebben niet alleen de naam, maar

gelukkig ook de sfeer van het tennis park

weten te behouden. De houten tent en de

kiosk zijn goed onderhouden en ook het

theehuis ziet er na renovatie in 2007 weer

prachtig uit. Vanaf 1997 wordt de exploitatie

van het theehuis door de leden van de beide

tennis verenigingen en twee vaste krachten

gedaan. Een deel van de feestelijkheden

rond het 100-jarig bestaan zal zich in dit

theehuis afspelen. Meer over die feestelijkheden

leest u in de volgende Helperbel.

14 Helperbel nr. 1, maart 2013

15


Tekst en foto’s: Marian van Ark

Straatvraag

Wat vindt u van de nieuwe fietstunnel onder

het spoor?

Al meer dan 100 jaar vakmanschap

Irene van Keulen (53), woont in

Coendersborg

‘Ik vind het een mooi tunneltje. Wel jammer

dat de stenen zo rammelen in de bocht onder

het station en dat je vanaf de Jumbo niet

rechtdoor kunt rijden naar de tunnel. Je moet

nu een omweg maken of met de fiets de trappen

aflopen. Niet zo fietsvriendelijk is dat.’

Olivier Hofker (17) en Jaap Dekens (17),

wonen in Coendersborg

‘Handig tunneltje! Als je vanuit de stad naar

huis rijdt en de spoorbomen zijn dicht, dan

hoef je niet meer te wachten. Chill is dat.

Het fietspad is mooi aangelegd, niet te steil.

Je hoeft niet zwaar te trappen.

houtbewerking

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

Jolanda Flut (28) en Rymondo Bosch (28),

wonen in Coendersborg

‘Voor ons is een ideale doorgang naar de

Euroborg, Jumbo en bioscoop. Vooral lopend

snijden we een flink stuk af. Het zebrapad

op de Helperzoom is goed aangegeven,

maar de fietsoversteekplaats niet. Als het

donker is en de lantaarnpalen niet branden,

is dat erg gevaarlijk.’

Eric Holkers (47), woont in Klein Martijn

‘Ik heb een seizoenskaart van FC Groningen

en ben nu een stuk sneller in de Euroborg.

Het station en de tunnel zijn goed verlicht,

het is geen onguur plekje geworden. Het

gebied ziet er nog een beetje onaf uit, er

mag nog wel wat groen geplant worden.’

16 Helperbel nr. 1, maart 2013

17


Tekst en foto’s: Ronald van der Meulen

Activiteiten in de wijk

Op de koffie bij de Crea Bea’s

Vazen, pumps en kippen. De Crea Bea’s in

De Helpen versieren alles. De Helperbel

nam een kijkje bij deze creatieve dames.

Het is bijna tien uur op een dinsdagochtend

in januari als ik op de stoep sta van

speeltuingebouw De Helpen aan de

Groenesteijnlaan. Ik breng een bezoek aan

wat officieel heet ‘De Crea Koffieclub’, maar

beter bekend is als - en zoals de leden ook

zelf zeggen – ‘de Crea Bea’s’. Vragen waar

in het pand de activiteiten van de groep

worden uitgevoerd, hoef ik niet: ik ga op

het geluid af en tref de groep aan in de

grote zaal van het speeltuingebouw. In

kleine groepjes staan de dames – allen van

middelbare leeftijd - met elkaar te praten.

De club wordt geleid door Jopie Kwant (te

zien op de foto hierboven). Aan het begin

van de bijeenkomst neemt ze met de

aanwezigen de stand van zaken door: hoe

gaat het met de voortgang van je projectje,

zijn er problemen die we moeten oplossen;

dat soort zaken. Er wordt nog gezongen

voor een jarige en dan gaan de dames aan

de slag. De groep is bezig met het versieren

van een vaas: ik zie diverse pastasoorten die

moeten zorgen voor structuur op de vazen,

veel tubes lijm en spuitbussen met verf.

Pioniers

Pas als iedereen aan de slag is gegaan, heeft

Jopie tijd voor mij. Zij begeleidt al vijfendertig

jaar activiteiten - waaronder de bingoavond

- voor speeltuinvereniging Helpman-

Oost. ‘Ik ben op mijn vijftiende begonnen

met werken’ vertelt ze, ‘en toen ik een paar

jaar geleden met de VUT ging, merkte ik

dat ik nóg iets om handen moest hebben.

Dat werd de Crea koffieclub’. Ze startte drie

jaar geleden met een zestal dames de club,

die alleen in de periode oktober-maart bijeen

komt. Het enthousiasme dat de pioniers uitstraalden,

had effect op anderen: het ledenaantal

nam snel toe. Onderhand zijn het er

tweeën twintig en daarmee zit de groep op

haar maximum.

Kippen

Jopie draagt een - tijdens een van de ‘creaochtenden’

- zelfgemaakt sieraad. Het valt

mij op dat meer van de aanwezigen een

vergelijkbaar sieraad dragen: ze zijn trots

om te showen wat er met eigen handen

gefabriceerd is. Om te laten zien wat er zoal

gemaakt is de afgelopen maanden, worden

voor mij een aantal voorbeelden uit de kast

gehaald: van papier-maché gemaakt vrouwenfiguren

en kippen, en versierde pumps.

Bij binnenkomst had ik het al zien liggen:

een kasboek. Dat is het domein van Pia

Steenbergen: ‘We bekostigen alles zelf, zoals

de inkoop van het materiaal. Daarnaast

sparen we ook nog om in de kerstperiode

een keer met z’n allen uit eten te gaan.’ Zelf

is ze als een van de laatsten bij de groep

gekomen en hoewel ze binnenkort verhuist

naar buiten de stad, blijft ze lid: “Het is veel

te leuk en ik kan de gezelligheid niet missen.’

De ideeën worden ingebracht door de

deelnemers zelf of door Jopie Kwant. Vaak

zijn die ideeën gerelateerd aan de tijd

van het jaar: voor de kerstdagen is er een

kerststukje gemaakt en tijdens van mijn

bezoek zie ik haar bezig met naald en draad

voor iets wat een eierwarmer moet gaan

worden: het project voor Pasen staat in

de steigers. ‘Soms zie ik iets leuks op de

televisie er probeer dat na te maken of we

zien iets in een tijdschrift. Ik probeer altijd

eerst zelf een nieuw idee uit’, zegt Jopie.

“Dan weet ik hoeveel tijd het maken er van

kost, hoeveel materiaal er wordt gebruikt –

en dus wat het gaat kosten – en of er niet

te moeilijke handelingen in zitten. Iedereen

moet het kunnen maken.’

Gezelligheid

Het enthousiasme dat Jopie uitstraalt, heeft

zijn weerslag op de groep die zichtbaar met

plezier en aandacht aan de werkstukken

bezig is. Maar af en toe valt het handwerk

stil: dan gaat alleen het praten verder.

Helemaal niet erg, volgens de dames: ‘We

zijn hier vooral voor de gezelligheid.’ En of

de dames dan niet een keer pauze moeten

hebben, vraag ik. ‘Pauze? Nee, pauze kennen

we niet. Deze ochtend is onze pauze: thuis

moeten we weer werken.’

Tegen twaalven laat ik de Crea Bea’s

alleen met hun vazen. Nooit gedacht

dat, verborgen in een speeltuingebouw

in Helpman, een groep dames zo veel

plezier kon hebben met het beoefenen van

creatieve vaardigheden.

18 Helperbel nr. 1, maart 2013

19


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto’s: via Hans Donderwinkel

Mensen in de wijk

Interview Hans Donderwinkel

‘Groningers houden van prakken’

natuurvoedingssector. In het verleden heb ik al eerder boekjes over eten geschreven voor de

toenmalige uitgeverij De Kleine Aarde. Die boekjes kostten toen vijf gulden en werden veel

verkocht. Ik ben ook mede-oprichter geweest van het Eko-keurmerk. En in een ver verleden

ben ik Minister van Landbouw geweest in Oranjevrijstaat. Voor degenen die dat niet weten

te plaatsen: dat was een vervolg op de Provo-beweging uit de jaren zestig, een op idealisme

gebaseerde, anarchistische stroming waaruit onder andere de jeugdhulpverlening, de

kraakbeweging en de natuurvoedings winkels zijn voortgekomen. ‘

Waarom een boek over Gronings eten?

‘Ik ben op een gegeven moment in het lezingencircuit terecht gekomen. Ik gaf dan lezingen

over de geschiedenis van de natuurvoeding en de landbouw, onder andere voor Vrouwen

van Nu, voorheen de Bond van Plattelandsvrouwen. Tijdens die lezingen bleek er bij het

publiek veel belangstelling te zijn voor streekgerechten. Ook bleek daarover veel kennis

te bestaan, met name bij oud-docentes van de voormalige huishoudscholen. Als ik een

gerecht noemde, dan gingen die dames praten. De levendige discussies tijdens die lezingen

zijn voor mij de aanleiding geweest voor het schrijven van dit boek. ‘

Is het boek een succes?

‘Het boek heeft in de lokale media veel publiciteit gekregen. De eerste druk is inmiddels uitverkocht.

Er komt een tweede druk, met één recept meer dan in de eerste druk, dus in totaal

73 recepten. Er is inmiddels een nieuw boek van mij in de maak, ook weer over streekrecepten

en de eetcultuur. ‘

Wat is uw favoriete recept uit het boek?

‘Mijn huidige favoriete recept is Spekke dikken. Dat recept heeft een Duitse achtergrond en

is wel een beetje een vette hap. Goed klaargemaakt is het echter erg lekker. In het verleden

heb ik veel boekweitpap, zogeheten reurom, gemaakt. Maar dat heb ik zo vaak gegeten, dat

ik het inmiddels niet meer lekker vind. ‘

Eind vorig jaar is een boek over Gronings eten verschenen van Hans Donderwinkel.

Hans woont al vijftien jaar in Helpman en heeft jaren een natuurvoedingswinkel gehad

in het centrum van Groningen. Het boek bevat weliswaar 72 recepten van Groningse

streekgerechten, maar is niet uitsluitend een kookboek. In het boek wordt ook uitgebreid

aandacht besteed aan de Groningse eetcultuur en de voedingsmiddelenindustrie in

Groningen, die met name tussen de beide wereldoorlogen floreerde.

Bent u van huis uit kookboekenschrijver?

‘Niet helemaal, ik heb tegenwoordig mijn eigen adviesbureau voor kwaliteit en

veiligheid, Donderwinkel Consulting. Ik ben echter jaren werkzaam geweest in de

Loting

De redactie van de Helperbel stelt één exemplaar

van ‘Gronings eten’ beschikbaar voor de lezers van de

Helperbel. Dit exemplaar wordt uitgereikt aan een

lezer die ons het recept van een interessant Gronings

streekgerecht stuurt of een mooi verhaal kent op het

gebied van Gronings eten. Recepten en/of verhalen

kunnen worden gemaild naar redactie@wijkhelpman.nl

20 Helperbel nr. 1, maart 2013

21


Mensen in de wijk

Tekst en foto: www.staatingroningen.nl

Bewerking: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

Waar kunnen we het beste Gronings eten?

‘Het klinkt misschien vreemd, maar dat is bij

Turks restaurant Adana aan het Zuiderdiep.

De hutspot van eigenaar Tito is echt heerlijk.

Verder zou ik op dit moment niet weten welke

restaurants echt Groningse gerechten serveren. Ik weet wel dat het Delicatessen huis aan

de Verlengde Hereweg veel Groningse streekproducten verkoopt. ‘

Wat is uw link met Helpman?

‘Ik woon al vijftien jaar met heel veel plezier in Helpman, daarvoor heb ik twaalf jaar in het

centrum van Groningen gewoond. Ik zeg vaak tegen vrienden en kennissen dat ik in een

dorp woon. Ik hoef hier niet meer weg: het is mooie groene wijk, er zijn veel voor zieningen, ik

tennis hier en heb hier een volkstuin. Helpman is echt een wijk met een ziel. ‘

Wat wil je nog kwijt aan de lezers van de Helperbel?

‘Het boek bevat niet alleen recepten, maar gaat ook over de eetcultuur in Groningen.

Opvallend is dat er in Groningen een hele traditionele eetcultuur bestaat, waarbij vaak

aardappels worden gegeten. Ook typisch is dat de gemiddelde Groninger ervan houdt om

zijn eten te prakken. En wat ik tot slot nog wel leuk vind om te vertellen: het Gronings heeft

geen woord voor lekker, maar wel vijf woorden voor wat niet lekker is!’

Recept spekkedikken

Kleine dikke pannenkoek uit Westerwolde, gegeten aan het einde van het jaar.

1 kilo rogge- en/of tarwemeel

1 liter melk

beetje zout

125 gram lichtbruine suiker

150 gram stroop

4 eieren

boter of margarine

stuk rookspek

1 metworst of rookworst

Meng het meel door de melk en laat het een paar uur staan. Roer er daarna zout, suiker,

stroop en eieren door tot een dik beslag. Leg een paar plakjes spek en worst op een heet,

ingevet wafelijzer. Giet er daarna beslag op en leg er weer een paar plakjes spek en worst

op. Doe het ijzer dicht en bak de spekdikken op een halfhoog vuur goudbruin gaar.

Voormalige marechausseekazerne

Dat er - naast de militaire complexen

aan de Verlengde Hereweg - nóg een

militaire kazerne in Helpman stond,

is alleen af te leiden uit het adres

van deze gebouwen: Tressenplaats.

In 1924 werd aan de Helper Brink een

complex gebouwd voor de Koninklijke

Marechaussee. Het rijk kwam daarvoor

een grondruil overeen met de gemeente

Groningen; de gemeente nam in

ruil voor deze grond een rijksterrein

aan de Sint Walburgstraat in gebruik. Voorwaarde was wel dat de gemeente aan de

Sint Walburgstraat een gebouw moest maken dat voor een periode van veertig jaar

beschikbaar moest zijn voor het rijk.

De kazerne aan de Helper Brink bestond uit een hoofdvleugel met twee losse

zijvleugels. Op het achterterrein stonden een stal, een hoefsmederij, een mestbak

en verschillende bergplaatsen. Waarschijnlijk is het complex ontworpen door de

toenmalige rijksbouwmeester, G.C. Bremer. Zijn naam komt echter in de bouwaanvraag

niet voor. De tekeningen en de bouwaanvraag werden ondertekend door F.A.J.L. Bendt,

de ‘Eerstaanwezend Ingenieur der Genie’ te Groningen. Met een 28 pagina’s tellend

document kreeg een Groninger aannemer de opdracht het gebouw te realiseren. In

het document stond tot in detail beschreven hoe het gebouw er uit moest zien, welke

materialen en kleuren er gebruikt moesten worden en wanneer de verschillende

vleugels en gebouwen af moesten zijn. Ook stond erin vermeld wat de boetes zouden

zijn als de aannemer zich niet aan deze afspraken hield.

Kazerne wordt woning

Het gebouw heeft door de symmetrische opzet en het massieve uiterlijk een strenge

uitstraling, hetgeen voor een militair complex natuurlijk niet zo uitzonderlijk is. Aan

het eind van de jaren ‘70 van de twintigste eeuw is de kazerne verbouwd tot woningen

door Architectenbureau Klein, in opdracht van toenmalige Woningbouwvereniging

Gruno (in 1993 opgegaan in het huidige Nijestee). Ook de stal op het achterterrein werd

afgebroken ten behoeve van nieuwe woningen.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie

over talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een

initiatief van Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

22 Helperbel nr. 1, maart 2013

23


Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto: Saladin

Werken in de wijk

Mustafa Guney, geboren en getogen in Delfzijl, heeft na een grondig onderzoek naar

een geschikte locatie op 1 september 2012 een kledingreparatiebedrijf annex stomerij

geopend aan de Verlengde Hereweg 3.

Waarom hier?

‘Ik heb voor deze plek gekozen omdat er in de binnenstad veel vergelijkbare bedrijven

zijn. En op nummer 1 is de stomerij verdwenen, dus was er ruimte voor een bedrijf dat

zich hier onder anderen op richt.’

Waar komt de naam SEWTEQ vandaan?

‘De naam is een afkorting van Sewing Technique en dat heeft weer te maken met

mijn vak van naaimachinemonteur. Ik ben al jaren servicepartner van Brother en heb

in Amsterdam een reparatiebedrijf waar naaimachines uit alle delen van Nederland

gerepareerd worden. Ik heb driehonderd vaste klanten voor het onderhoud van de

naaimachines.’

Wat voor naaiwerk doet u zoal?

‘Dat is heel divers. Het gaat van het aannaaien van een knoopje tot het naaien van een

kopie van een pantalon waar de eigenaar zeer aan gehecht was. Dat knoopje aannaaien

beschouwen we als service.’

Merkt u een toe- of afname tijdens de economische crisis?

‘We zitten nog te kort in Helpman om hierover iets te kunnen zeggen.’

‘We borduren ook

bedrijfslogo’s op kleding’

Wat is de leukste of gekste opdracht?

‘De meest bijzonder opdracht was een zeil van een boot dat gescheurd was én een

paardendeken dat door een paard was stuk gebeten.’

Kunt u iets zeggen over de prijzen van de diverse reparaties?

‘Een rits in een spijkerbroek zetten kost € 12,00 inclusief de rits met 1 jaar garantie, het

inkorten van een shirt of rok € 10,00 en het inkorten van een broek kost € 8,00.’

Wilt u verder nog iets kwijt?

‘Ik heb leuke reacties van klanten gehad op de opening van mijn bedrijf: je hoeft

hiervoor nu niet meer naar de stad. Naast het naaiwerk heb ik ook ruime ervaring in

het borduren met een borduurmachine. Dit wordt onder anderen gebruikt voor het

borduren van bijvoorbeeld logo’s op kleding of een naam op een handdoek.’

SEWTEQ is geopend: maandag van 12.30 uur tot 18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur en

zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Website: www.fashionservicecenter.com. E-mail: info@sewteq.com.

Mustafa Guney heeft naast zijn bedrijf in Helpman ook een zaak in Amsterdam waar

24 naamachines gerepareerd worden.

Helperbel nr. 1, maart 2013

25


Activiteiten in de wijk

Spelweek zoekt sponsors

Poëziewedstrijd

Dé kapsalon voor het hele gezin!

Voor een deskundig advies of een

spectaculaire nieuwe look bent u

mét en zonder afspraak welkom!

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Kleermakerij

Esther de Bos

Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

De organisatie van de spelweek van

Helpman is fris van start gegaan om de

kinderen uit Helpman/Coendersborg/de

Wijert drie dagen boordevol activeiten

aan te bieden in de laatste week van de

zomervakantie (13 t/m 15 augustus). De

organisatie is rijk aan enthousiaste ouders

die staan te popelen om er weer een succes

van te maken. Echter de begroting vertoont

een minder rijk beeld. Daarom zijn wij op

zoek naar één of meerdere sponsoren. Voelt

u zich als kleine ondernemer verbonden

met de spelweek van Helpman en wilt u uw

naam als hoofdsponsor koppelen aan dit

evenement? Of wilt u een kleine financiële

bijdragen leveren aan de spelweek van

Helpman? Neem dan contact met ons op

via 06-10941273 (Rob Dorgelo).

Kunst inspireert en zet aan tot creativiteit.

Daarom organiseert het Groninger

Museum een poëziewedstrijd voor jong en

oud. Laat uw creativiteit de vrije loop en

schrijf een gedicht naar aanleiding van de

tentoonstelling Nordic Art 1880-1920 die

nu te zien is in het museum. De mooiste

gedichten worden voorgedragen tijdens

Groninger Museum LIVE! Alle inzendingen

worden beoordeeld door een vakjury die

bestaat uit algemeen directeur van het

Groninger Museum Andreas Blühm en

dichters Jean Pierre Rawie en Kira Wuck.

Inschrijven voor de wedstrijd kan tot 15

april 2013. Meer informatie en deelname op

www.groningermuseum.nl.

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos@orange.nl

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Bij Oudman Schoenen staan

de voeten van klanten

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Sportclub voor

60-plussers

Wij zijn een sportclub van 60-plussers die

graag nieuwe enthousiaste leden willen

verwelkomen. Wij spelen in sporthal de

Wijert, elke donderdag morgen van 10 tot 11

uur. Daarna drinken we gezellig een kopje

koffie in de kantine). Wij spelen volleybal en

badminton. U kunt gerust langskomen en

een keer meedoen. Voor meer informatie

belt u met Tineke Jaarsma op 050-5262190.

Helperbel nr. 1, maart 2013

27


Activiteiten in de wijk

Laatste Koninginnedag feest in Helpman

Dit jaar wordt voor de laatste keer op

30 april Koninginnedag gevierd. De

troonsafstand van Koningin Beatrix is voor

het Koninginnedagcomité van Helpman

geen reden geweest om af te zien van de

traditionele Koninginnedagviering. Wel

hebben we het programma, in verband

met de inhuldiging van Koning Willem

Alexander om 14.00 uur, een beetje

ingekort.

Wegens het ontbreken van gemeentelijke

subsidies zullen de feestelijkheden

bovendien iets soberder van karakter zijn

dan vorige jaren. Dat neemt niet weg

dat we van plan zijn er met zijn allen

een hele leuke dag van te maken! Het

Koninginnedagcomité, dit jaar aangevuld

met Winny Bakker, is onlangs weer

enthousiast aan de slag gegaan om er op 30

april a.s. een groot feest van te maken.

Ponyrijden

Vanaf 8.30 uur zal de traditionele

kindervrijmarkt op en rond de Helperbrink

worden gehouden. Daarnaast kunnen

kinderen in het Groenesteinpark ponyrijden

en zich uitleven op de springkussens in

speeltuin De Helpen. Voor een hapje en

een drankje kunnen de bezoekers terecht

bij De Helpen en bij de snackkraam aan de

Helperbrink. Net als vorig jaar zal er ook

weer een ijskar aanwezig zijn.

Dweilorkest

Met de muzikale ondersteuning zijn we

nog bezig, maar we hopen dat hetzelfde

dweilorkest als vorig jaar weer beschikbaar

is. Waarschijnlijk zal ook het kinderkoor

van Marion Geldof acte de présence geven.

Omdat de inhuldiging van onze nieuwe

koning ’s middags om 14.00 uur begint,

beëindigen we alle feestelijkheden om 13.30

uur. Dan kan iedereen op tijd thuis zijn voor

de televisie-uitzending van de inhuldiging.

Helpt u mee?

Voor de voorbereiding van de dag

beschikken we over voldoende menskracht,

maar op de dag zelf bestaat nog wel

behoefte aan extra vrijwilligers. Zo

hebben we nog mensen nodig die kunnen

helpen met het toezicht houden bij de

springkussens en op de vrijmarkt. Het

zou fijn zijn als u daarvoor een uurtje van

uw tijd vrij zou willen maken. Eventuele

aanmeldingen ontvangen we graag via de

mail: info@wijkhelpman.nl.

Voor meer informatie over de locatie en de

spelregels voor de vrijmarkt verwijzen wij u

naar de site van het wijkcomité

(www.wijkhelpman.nl) en speeltuin De

Helpen (www.helpmanoost.nl).

28 Helperbel nr. 1, maart 2013

29


Foto: Marian van Ark

Activiteiten in de wijk

Kunstworkshops

Kunstenares Irma Reimert geeft de

komende maanden weer een aantal

kunstzinnige workshops. In april een

workshop Hoe schilder ik zeeën en wolken?

In mei is er een culinaire kunstworkshop,

waarbij u in Drenthe buiten schildert en

daarna heerlijk samen buiten eet. In juni is

er een workshop kunst leren kijken, waarbij

u een museum bezoekt.

De workshops in het atelier vinden plaats

op de zaterdagochtend en duren ruim

vier uur. De kosten bedragen € 50,00 per

workshop. Kijk voor de exacte data op www.

irmareimert.nl of belt u naar 050-3125871

of 06-42140930. Het adres van het atelier is

Moddermanlaan 40 (ingang Helperbad).

Tevens heeft Irma Reimert nu ook prachtige

ansichtkaarten van haar werk gemaakt. Als u

een mailtje stuurt naar ireimert@home.nl, dan

ontvangt u het overzicht van haar kaarten.

Werk van Irma Reimert is nu ook in

ansichtkaartformaat verschenen.

Kras in theater De Kapel

Op zondag 7 april speelt theatergroep

Raamwerk een toneelstuk van Judith

Herzberg. Het stuk ,’Kras’ genaamd, gaat

over de 81-jarige Ina. Om haar heen is het

een enorme troep. Er is ingebroken, voor de

zoveelste nacht achtereen zonder dat er iets

is gestolen. Maar geluk bij een ongeluk: de

kinderen helpen allemaal met opruimen.

Ze zijn weer bij elkaar, gezellig! Precies wat

Ina wil. Weer een echt, hecht en voorbeeldig

gezin. Zo hoopt ze tenminste. De

personages en situaties zijn zeer herkenbaar

en worden met de nodige humor op de

planken gezet. Na de voorstelling is er

gelegenheid om met regisseur en spelers

na te praten. Toegang € 10,00. Cjp-ers,

studenten en Stadjerspashouders en

bewoners ORKZ voor € 7,00.

Reserveren: 06-206 404 80.

Meer informatie op www.tgraamwerk.nl.

Op maandag 8 april wordt om 16.00 uur in

het filiaal in de Wijert de voorstelling ‘Kikker

is verliefd’ vertoond. Samen met Hans de

Troubadour en Jannie Praamstra kunnen

kinderen van 4-6 jaar een half uurtje liedjes

zingen en luisteren naar het verhaal. De

toegang is € 1 (toegangskaartjes 14 dagen

van te voren af te halen bij de bibliotheek).

Op 3 april is er voor de kinderen van 3-6 jaar

een spannende natuurspeurtocht in het

LeRoy natuurgebied in Lewenborg. Aan het

einde van de speurtocht vind jij je schat en

staat er een lekkere traktatie voor je klaar.

Aanvang 13.00 uur, de speurtocht duurt

ongeveer 45 minuten.

Entree: € 1,- (toegangskaarten uitsluitend

op 3 april vanaf 13.00 uur verkrijgbaar bij

het LeRoy Huis, Kiel 11 in Lewenborg). Haal

het volledige programmaboekje vanaf begin

maart in de bibliotheek of kijk op

www.kikkertiendaagse.nl

Voetbalkamp voor kids

Het AC Milan Junior Camp is voor jongens

en meisjes van 7 t/m 14 jaar van elk niveau.

De kinderen trainen onder toezicht van

twee jeugdtrainers van AC Milan, dagelijks

van 9.30 tot 16.00 uur. De ochtenden

worden ingevuld met technische en

tactische oefeningen. De middagen staan in

het teken van verschillende spelvormen.

Deelnemers krijgen twee officiële

trainingssets, een Adidas bal, AC Milan

rugzak en certificaat. De trainingen vinden

plaats op het sportcomplex van SV Lygurcus.

Geïnteresseerde kinderen kunnen zich

aanmelden via www.milanjuniorcamp.nl

KikkerTiendaagse

Kikker, de bekende creatie van de schrijver

Max Velthuijs, staat van 2 t/m 13 april in de

schijnwerpers in de Groningse bibliotheken.

Trainen bij AC Milan en een wedstrijd in het

San Siro bezoeken, waarna je de handen

mag schudden van de sterspelers? Het is

de beloning voor de twee meest talentvolle

kinderen tijdens het AC Milan Junior Camp

van 12 t/m 16 augustus.

30 Helperbel nr. 1, maart 2013

31


Mennes Reparatiebedrijf

Reparatie en Verkoop van:

Radio, Tv, Wasmachines,

Koelkasten, Drogers, enz.

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

33


Tekst en foto’s: Tuinwijck

Andere tijden

Ontruiming

Al in 1932 kwam de gemeente met plannen

om het Eemskanaal te verbreden

waardoor Tuinwijck zou moeten verhuizen,

maar het zou nog tot 1951 duren voordat

dergelijke plannen een reële bedreiging

gingen vormen. Maar ook in die tijd

kostten dit soort plannen jaren. Plotseling

werd er in 1960 toch een beslissing genomen

en de vereniging moest op zeer korte

Begin jaren ‘60 is Tuinwijck nog een kale vlakte.

termijn zonder dat er een alternatieve locatie voorhanden was het complex ontruimen.

Pas in 1963 werd in het uitbreidingsplan Coendersborg een terrein beschikbaar gesteld.

Vele Tuinwijckers hadden toen het tuinieren er al aan gegeven of waren lid geworden

van Piccardthof, waar speciaal voor hen een laan werd aangelegd (de Ribeslaan).

Tuinwijck bestaat honderd jaar

Tuinwijck viert het honderdjarig bestaan met een receptie op zaterdag 25 mei, van 13.30

tot 16.00 uur. Voor de receptie zijn de lezers van de Helperbel, als buren van Tuinwijck, van

harte uitgenodigd. Hoe heeft het volkstuinencomplex zich in die eeuw ontwikkeld?

Al vijftig jaar ligt Tuinwijck, een volkstuincomplex met ruim honderdveertig huisjes

en een twintigtal groentetuinen, aan de Helperzoom. Het complex is, behalve in de

wintermaanden, overdag geopend voor bezoekers en veel bewoners van Helpman zullen er

al eens een kijkje hebben genomen. De rust, het groen, en het gezang van de vogels maken

het een aantrekkelijke plek voor een wandeling.

Lichtjesfeest

Tuinwijck lag niet altijd aan de Helperzoom. De vereniging begon haar bestaan in 1913 aan

het Eemskanaal. Op de plek waar nu de brandweerkazerne staat lag vroeger een langgerekt

complex, met honderd huisjes, waar de Tuinwijckers groenten en bloemen verbouwden

en buiten de stad van de natuur konden genieten. Voor kinderen waren drie speeltuinen

aanwezig en de vereniging kende een druk sociaal leven met allerlei festiviteiten, met als

belangrijkste de jaarlijkse afsluiting van het seizoen, het lichtjesfeest. Een traditie die nog

steeds in ere wordt gehouden.

Trampoline

Op 8 juli 1963 werd het nieuwe terrein opgeleverd en het nieuwe Tuinwijck werd

officieël geopend door wethouder Huisman op 23 juli 1963, met muzikale begeleiding

van geheelonthoudersmuziekvereniging Het Veilig Spoor. Sindsdien heeft het

terrein zich ontwikkeld van een kale vlakte tot een weelderig begroeid en openbaar

toegankelijk terrein waar mens en dier zich op hun gemak voelen. Kinderen uit de buurt

komen dikwijls in de speeltuin en op de trampoline spelen. Tuinwijck maakt deel uit

van de Stadsecologische Structuur die dieren de mogelijkheid geeft zich door de stad te

verplaatsen zonder direct onder een auto te komen.

Gifvrij

Op Tuinwijck is in honderd jaar veel veranderd: een andere plaats, de huisjes zijn

mooier en er is veel meer aandacht voor natuur en milieu. Zo is het gebruik van gif en

kunstmest al lang niet toegestaan. Met de Paddenpoel, Vlindertuin, Bijenborder en

Woeste Weelde is het terrein ook voor dieren, net als voor mensen, een paradijs.

Wijkbewoners welkom op receptie

De receptie is op zaterdag 25 mei op het terrein van Tuinwijck, Helperzoom 8,

Groningen. Het programma begint om 13:30 uur en bevat o.a. toespraken van

wethouder Ceton, van een vertegenwoordiger van de AVVN (Algemeen Verbond van

Volkstuinders Verenigingen in Nederland), de presentatie van een boek en dvd over

volkstuinen en Tuinwijck, de opening van de nieuwe boomgaard en rondleidingen

over het terrein. U bent van harte welkom.

Helperbel nr. 1, maart 2013

35


Service

Stoppen met drinken?

‘Mijn naam is Saskia, en ik ben alcoholist.

Drie jaar geleden heb ik voor het laatst gedronken.

Sindsdien heb ik geen druppel alcohol

meer aangeraakt. Toch ga ik nog steeds

wekelijks naar de AA-bijeenkomst van de

AA-groep in Groningen-zuid. Omdat ik het

zelf graag wil, niet omdat het moet. Ik zie

hier elke week mensen, die plezier hebben

in hun leven. Die de draad weer opgepakt

hebben. Die de maatschappelijke ladder

weer opgeklommen zijn, nadat ze – net als ik

– daar keihard vanaf gevallen waren, of daar

dreigden vanaf te vallen.’

Betutteling

‘Elke dag ben ik nog dankbaar, dat ik drie jaar

geleden het roer radicaal heb omgegooid.

Ik voel me mentaal en fysiek stukken beter,

de relaties met de mensen om me heen

zijn stukken verbeterd, en mijn maatschappelijke

en financiële positie is ook een stuk

rooskleuriger dan in de periode dat ik nog

dronk. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan.

Zeker in het begin was het lastig. Maar

er waren altijd mensen bereid om me te

helpen, als ik daarom vroeg. Gelukkig geen

betutteling, of opdringerige hulp. Want daar

heb ik een hekel aan.’

‘Heb je, net als ik, een probleem met alcohol?

Of twijfel je daarover? Kom dan eens een

keer vrijblijvend kijken tijdens één van onze

bijeenkomsten. Het kost niets, en verplicht je

tot niets. Je bent van harte welkom als je het

verlangen hebt om te stoppen met drinken,

of dat verlangen verder wilt onderzoeken.’

Waar en wanneer?

De AA-werkgroep Groningen-zuid komt elke

dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur bij elkaar in

het VNN-gebouw de Wijert, Vondellaan 71

in Groningen, tel. 06-18176379. Het nummer

van de landelijke AA hulplijn is 020-6817431.

Ook dit nummer is altijd bereikbaar

voor iedereen die het moeilijk vindt om

te stoppen met drinken. Kijk voor meer

informatie op www.aa-nederland.nl.

Twee excellente scholen

in Helpman

Twee van de drie Groningse scholen die

zich ‘excellent’ mogen noemen, staan in

Helpman. Het zijn de Joseph Haydnschool

en de Groninger Schoolvereniging (GSV).

Ze kregen het predikaat van het ministerie

van Onderwijs vanwege de uitstekende

kwaliteit van het onderwijs. De scholen

scoren gemiddeld beter met reken- en

taaltoetsen dan vergelijkbare scholen. Ook

de goede werkhouding van de kinderen en

het brede onderwijsaanbod met Engels,

wetenschap en techniek en cultuur vielen

bij de jury in goede aarde. ‘ Wij zijn blij met

het bordje ‘Excellente school’ op de gevel,

maar het allerbelangrijkste vinden we dat

onze kinderen met plezier naar school gaan

en dat we ze opleiden tot democratische

burgers die goed op hun toekomst zijn

voorbereid’, meldt de Haydnschool in hun

nieuwsbrief.

De Thaise Bung Bung met haar Nederlandse

vriendinnen op een schoolgala.

Haal de wereld in huis

AFS-vrijwilligers zijn in Noord-Nederland

op zoek naar gastvrije mensen die vanaf

10 maart een buitenlandse scholier willen

opnemen in hun gezin.

Het gaat om veertien jongens en meisjes

tussen de 15 en 18 jaar afkomstig van het

zuidelijk halfrond: van Argentinië tot Australië,

Colombia en Brazilië en van Uruguay

tot Zuid-Afrika. Tijdens hun uitwisseling in

Nederland draaien de AFS’ers een jaar mee

in het gezin, op school en bij lokale sportverenigingen.

Zo leren ze taal, cultuur en de

Nederlandse gastvrijheid het beste kennen.

En u leert een buitenlandse cultuur en de

Nederlandse cultuur beter kennen. Vaak

blijft de band tussen gastgezin en uitwisselingsscholier

een leven lang bestaan.

Na een huisbezoek als deel van de kennismakingsprocedure

kunt u als potentieel

gastgezin uw voorkeur uitspreken voor

enkele scholieren. Samen zoeken we naar de

beste match. Wie gastouder(s) wordt voor

AFS kan rekenen op persoonlijke begeleiding

bij de voorbereiding en tijdens de periode

dat uw gastkind bij u in huis woont door

vrijwilligers uit de regio. Zij organiseren ook

allerlei activiteiten.

Meer informatie vindt u op www.afs.nl, of

stuur een mailtje naar info@afs.nl,. Daarnaast

vertelt regiovrijwilliger en gastouder

Erika Schoonhoven uit Baflo u graag meer,

tel. 06-5189 5137 .

Sluitingstijden

bibliotheek

De Bibliotheek is op de volgende feestdagen

gesloten:

Zondag 31 maart - Eerste Paasdag (Centrale

Bibliotheek)

Maandag 1 april - Tweede Paasdag

Dinsdag 30 april - Koninginnedag

Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag

Maandag 20 mei - Tweede Pinksterdag

Gulle Groningers

Tijdens de collecteweek van het Nationaal

MS Fonds in november is het bedrag

van € 4.776 in de gemeente Groningen

opgehaald. Dankzij de inzet van dertig

collectanten staat Groningen op nummer 1

van de gulste gemeenten. Wilt u ons bij de

collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem dan contact op met het

Nationaal MS Fonds, 010-5919839 of kijk op

www.nationaalmsfonds.nl.

36 Helperbel nr. 1, maart 2013

37


Service

Inleverdata kopij Helperbel in 2013

Kopij voor de Helperbel, de wijkkrant van Helpman, mailt u naar redactie@wijkhelpman.nl

Nummer 2, deadline kopij 15 mei: verspreiding eind juni.

Nummer 3, deadline 15 augustus: verspreiding eind september.

vertentie sterrebos 2013_Opmaak 1 07-03-13 15:49 Pagina 1

Nummer 4, deadline 15 november: verspreiding eind december.

sterrebos

live

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

Uw kind in vertrouwde handen

2 juni

7 juli

4 augustus

1 september

6 oktober

van 14.30-16.30 uur

toegang gratis

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Milieudienst 3671000

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stedelijk Klussenbureau 3111210

Stadsbeheer 3678910

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden,

hoe sterker we staan. Zo houden we

ons bezig met het drukke verkeer,

de parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt

u uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel

fijn! Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Elzelien Noordijk 5250191

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Liesbeth Fransen

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 1, maart 2013

39


Vooruitblik nummer 2:

• Hoe gaat het verder met de Helperzoomtunnel?

• Feest op volkstuincomplex Tuinwijck

• Koninginnedag in Helpman

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

vóór 15 mei sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines