13.11.2016 Views

Helperbel 2013, nummer 3

Helperbel 2013, nummer 3

Helperbel 2013, nummer 3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Ecologische wandeling

• Ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg

• Activiteiten in de wijk

2013

3


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Nieuws van het wijkcomité 6

Contributiebetaling 17

Nieuws van de gemeente

Onderhoud openbare ruimte 10

Investeringen in fietsenstallingen 10

Helperzoom op de schop 34

Wijk in beeld

Fietsenstalling 4

Kunst en architectuur in Helpman 35

Mensen in de wijk

Boek ‘Gronings eten’ uitgereikt 18

Werken in de wijk

Tandartspraktijk Verlengde Hereweg vernieuwd 19

Osteopathie praktijk 21

Activiteiten in de wijk

Ecologisch wandelen 14

Oude tijden op tennispark Vorenkamp 22

Zomer 28

Zwerfafval Helperplein 30

Service 36

Webmaster gezocht 38

14 22 28

Inhoudsopgave

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2013

3


Foto: Roelof van der Wal

Wijk in beeld

Fietsenstalling

Een modern interieur met veel kleur. Wie

zou denken hier in de hal van een museum

voor moderne kunst verzeild te zijn geraakt,

vergist zich. De fietsenrekken verraden al

dat we ons in een fietsenstalling bevinden -

en wel die van het station Europapark.

4 Helperbel nr. 3, september 2013

5


Nieuws van het wijkcomité

Van de voorzitter

Dit stukje wil ik beginnen met een compliment

aan de redactie van de Helperbel.

De vorige editie vond ik erg informatief, met

leuke berichten over mensen en bedrijven in

onze wijk. Vaak word ik gebeld door

Helpenaren en van hen krijg ik ook positieve

reacties; ik ga er vanuit dat ook deze editie

er weer heel goed zal uitzien.

Vanuit het bestuur heb ik twee mededelingen.

We hebben afscheid genomen van Elzelien

Noorddijk. Zij heeft zich altijd actief voor de

wijk ingezet. Vaak waren er stukjes in dit

blad over zwerfvuil in de wijk, over zaken die

aangepakt moesten worden, zoals oneffenheden

van het ecologisch pad. Op een

positieve manier wist ze de zaken voor te

leggen aan de gemeentelijke vertegenwoordiger

waar twee keer per jaar een overleg

mee is. Het allerbelangrijkste was haar inzet

voor de kunstmarkt ter gelegenheid van ons

dertigjarig bestaan vorig jaar. Dit was een

groot succes en we zijn dan ook blij dat ze

zich ook dit jaar weer inzet voor de kunstmarkt.

Ook hebben we afscheid genomen van

Ruud van Keulen. Vele jaren was hij lid van

het bestuur. Hij was vooral de bedenker en

uitvoerder van het ecologisch pad in de wijk.

Door ziekte heeft hij afscheid moeten

nemen van het bestuurswerk. Maar

gelukkig is hij weer beter en zet zich op dit

moment in voor de ontwikkeling van

Pad2wijken. Dit is het wandelpad dat samen

met de Wijert Welzijn wordt ontwikkeld

langs ecologisch interessante stukken in

beide wijken (zie ook de reportage daarover

in deze Helperbel). Helaas is de werkgroep

Pad2wijken getroffen door het overlijden

van twee leden. Bij deze dus een oproep

aan mensen uit onze wijk die Ruud willen

helpen in de organisatie van Pad2wijken .

Gerda Bosma

Ontwikkelingen

Zuidelijke Ringweg

Vrijdag 30 augustus j.l. zijn het ‘Ontwerp

Tracébesluit’, de ontwerpinrichtingsplannen

voor Helpman en de omgevingsvergunning

voor de Helperzoomtunnel bekend gemaakt.

Deze drie onderdelen vormen samen de

plannen voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg.

Dit betekent dat op deze datum ook de

inspraakperiode is gestart. Inspraak geven

kan alleen door het indienen – voor elk van de

drie onderdelen afzonderlijk - van een

zienswijze, tot en met 10 oktober 2013.

Op de website van de projectorganisatie

(www.aanpakringzuid.nl) staan de adressen

waar de zienswijzen naartoe moeten worden

gestuurd.

Ten opzichte van wat er de afgelopen

periode over de plannen al naar buiten is

gekomen, is er weinig nieuws onder de zon.

De bezwaren die wij tegen de plannen

hebben, staan nog steeds en worden door

de onderliggende stukken bij de plannen

niet weggenomen. Het projectbureau blijft

volhouden dat het niet drukker wordt in de

wijken, maar kijkt daarbij slechts naar het

totaalbeeld van de hele stad! Het wordt

volledig miskend dat in de zuidelijke wijken

- waaronder

Helperbrink,

Helpman

nieuwe

- grote

situatie

‘vlekken’ zijn

waar het echt heel veel drukker wordt.

Indienen zienswijze

De Stichting Leefomgeving heeft dankzij de

vele donaties uit de zuidelijke woonwijken

een gerenommeerd advocatenkantoor

kunnen inschakelen om voor hen, mede

namens de wijkorganisaties, een goede

juridisch onderbouwde zienswijze in te

dienen. Wij willen mede namens de

Stichting Leefomgeving iedereen hartelijk

bedanken voor de steun in de vorm van

donaties, het ophangen van posters en de

deelname aan diverse acties die hebben

plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden!

Want we zijn er nog niet: de procedure

begint nog maar pas.

Als u zelf een zienswijze wilt indienen dan

kan dat schriftelijk, maar het projectbureau

geeft de mogelijkheid om het mondeling te

doen tijdens een inspraakbijeenkomst.

Indien u van plan bent om ná het definitieve

besluit (naar verwachting in 2014) in beroep

te gaan bij de bestuursrechter dan kan dat

alleen als eerst een zienswijze is gediend.

In principe kan geen beroep worden

ingesteld over onderwerpen die niet ook al in

de zienswijze zijn aangevoerd. Het is dus

zaak om alle onderwerpen aan te stippen

waarover u zich uit wilt laten in beroep.

Indien u de optie open wilt houden om in

beroep te gaan, raden wij u af om mondeling

een zienswijze in te dienen. Het risico is te

groot dat u onderwerpen vergeet en dat u

daarmee uw beroepsmogelijkheden beperkt!

Modelformulier

Op de website van de Stichting Leefomgeving

(www.ringzuid.nl) wordt een model-formulier

geplaatst waarin al een groot aantal

onderwerpen is opgenomen en waarmee u

uw zienswijze kunt indienen, even tueel

aangevuld met uw eigen standpunten.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan

raden wij u aan om deze in te schakelen voor

het indienen van een zienswijze en het instellen

van beroep. Als er onvoldoende tijd is om

de rechtsbijstandsverzekering nog voor het

indienen van een zienswijze in te schakelen,

6 Helperbel nr. 3, september 2013

7


Nieuws van het wijkcomité

VOEL

JE

EIGEN

RITME

GRATIS

waanzinnige workout

WEEK

Laat je gaan in

het nieuwe Curves

Circuit met Zumba.

De enige 30 minuten

training die het ritme van

Zumba combineert met de

effectieve krachttraining

van Curves. Ontdek een

waanzinnige workout

waar je in slechts

30 minuten lachend

resultaat haalt.

KRACHTTRAINING IN HET CIRCUIT +

JE LATEN GAAN OP DE MUZIEK = EEN

WAANZINNIG EFFECTIEVE WORKOUT

DE NR. 1 IN VROUWENFITNESS WERELDWIJD

Tel: 050 - 525 0067

PC Hooftlaan 2b

9721 JM Groningen

(in de voormalige Aldi vestiging)

www.curves.nl

dan kunt u ook zelf door middel van het

modelformulier een zienswijze indienen en

later de rechtsbijstandsverzekering inschakelen

voor het beroep bij de bestuursrechter.

De Stichting Leefomgeving heeft een brief

opgesteld die gebruikt kan worden bij het

inschakelen van de rechtsbijstandsverzekering.

In deze brief wordt bovendien de

rechtsbijstandverzekeraar op de hoogte

gesteld van de procedure die de Stichting

Leefomgeving gaat starten, zodat de

verzekeraar zich daar desgewenst bij aan

kan sluiten. Het enige dat u hoeft te doen, is

uw gegevens in te vullen en de brief naar

uw verzekeraar te sturen. In een groot aantal

straten is deze brief inmiddels bezorgd. De

brief kan ook gedownload worden van de

website van de Stichting Leefomgeving.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de

Nieuwsbrief op www.ringzuid.nl

Fotografen bij de

Helperbel

Belangrijk voor de sfeer die de Helperbel wil

uitstralen zijn de foto’s bij de artikelen.

Lezers konden al vanaf het zomernummer

kennis maken met de foto’s van Roelof van

der Wal. Roelof: “Ik heb in het voorjaar

gereageerd op de oproep in de Helperbel

waarin gevraagd werd naar een fotograaf.

Omdat ik in Helpman ben geboren en

getogen én een passie voor fotografie heb,

heb ik mijn kans gewaagd. Ook al woon ik

nu niet meer in Helpman, mijn affiniteit

met de wijk is altijd gebleven.”

Ook Rietje Beeren zal met foto’s aan de

Helperbel bijdragen. Rietje: ´In de tijd van de

zwartwitfotografie experimenteerde ik als

puber graag in de donkere kamer van mijn

vader. Hij leerde me de eerste technische

beginselen van het fotograferen: het meten

van het licht, het instellen van het diafragma,

het scherp stellen, maar ook het

ontwikkelen van films en het vergroten van

foto’s.” Met de komst van de kleurenfotografie

was het helaas gedaan met het zelf

vergroten van foto’s: het procedé was te

ingewikkeld en dus werden de foto’s naar

de fotograaf gebracht. “In het digitale

tijdperk kan ik echter weer heerlijk zelf

allerlei mogelijkheden onderzoeken met

behulp van computer, software en printer.

Wat ik belangrijk vind in een foto? Vooral

het licht, de sfeer en de compositie.”

Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland

Helperbel nr. 3, september 2013

9


Foto: Roelof van der Wal

Nieuws van de gemeente

Onderhoud openbare

ruimte Helpman-

Coendersborg

De komende jaren moet de gemeente

bezuinigen. Eén van de onderdelen waarop

bezuinigd wordt is het onderhoud van

openbaar groen. In sommige delen van de

stad gaan we het groen minder intensief

onderhouden. Die gebieden liggen zoveel

mogelijk aan de rand van de stad. Zo willen

we de overlast voor bewoners beperken.

Minder maaien, minder wieden

Een aantal gebieden maaien we niet

meer. En op sommige plekken in de stad

laten we in de plantvakken met heesters het

onkruid staan. Dit doen we alleen bij hoge

heesters, die niet door onkruid overgroeid

raken. Voorbeelden van dit soort gebieden

zijn het Albert Hahnpark in Hoogkerk en het

Julianapark in de Wijert Zuid. Bepaalde

gazons maaien we niet meer elke week,

maar drie keer per jaar. Dat doen we op een

manier waarbij het gras niet wordt

afgesneden maar wordt afgeslagen. Dit

geeft een ruiger beeld. Het maaisel wordt

na het maaien niet afgevoerd maar blijft op

het gras liggen. Daar wordt het compost.

Bermen

Op een aantal plaatsen maaien we de

bermen één keer per jaar in plaats van twee

keer. Ook zijn er bermen die we helemaal

niet meer maaien, bijvoorbeeld langs sloten

en watergangen. Veiligheid en goed zicht

staat hierbij voorop: langs wegen, fietspaden

en kruisingen blijven we de bermen tot

een meter van de weg onderhouden.

In Helpman worden de groenstrook langs

de Helperzoom en het speelgebied rond de

fietstunnel in Klein Martijn jaarlijks nog

maar één keer gemaaid. In delen van het

Sterrebos wordt drie keer per jaar het gras

afgeslagen in plaats van gemaaid.

Wilt u een melding doorgeven over

groenonderhoud of heeft u hierover een

vraag, dan kunt u contact opnemen met het

Loket Beheer en Verkeer.

Extra investering in

fietsenstallingen Stad

Extra stallingsplaatsen bij het hoofdstation,

overdekte stallingsplaatsen bij de P+R’s

Hoogkerk, Europapark en Haren en bij drie

belangrijke bushaltes. En fietskluizen bij

deze P+R’s , het hoofdstation en het

Noorderstation. De komende jaren wordt

geïnvesteerd in goede fietsenstallingen.

Steeds meer mensen pakken de fiets. Niet

alleen in Groningen, maar ook erbuiten. Ook

zijn er steeds meer elektrische fietsen.

Daardoor neemt de behoefte aan voldoende

en goede stallingen toe. Het project Beter

Benutten wil hierin voorzien, en nog meer

mensen verleiden om de fiets te pakken.

Het gaat om een investering van 1,626

miljoen euro voor de Regio Groningen-

Assen. Daarvan is 995.000 euro bestemd

voor stallingen in de stad. Provincie, regio en

rijk dragen financieel bij.

Fietskluizen

Concreet komen er extra stallingsplaatsen bij

het hoofdstation en fietskluizen met OV-fiets

bij het Noorderstation. Bij de P+R’s Hoogkerk,

Europapark en Haren worden overdekte

stallingsplaatsen, fietskluizen, en fietskluizen

met OV-fiets geplaatst. Ook drie belangrijke

bushaltes krijgen overdekte stallingsplaatsen.

Het gaat om de bushaltes A7/Laan

Corpus den Hoorn, A28/Van Ketwich

Verschuurlaan en Europaweg/Griffeweg.

Oplaadpunten

“Kwalitatief goede stallingsvoorzieningen,

met onder meer fietskluizen, maken het

aantrekkelijker om de fiets ook ’s nachts

veilig te laten staan op bijvoorbeeld

P+R-terreinen.”, lichten burgemeester en

wethouders toe. “Maar ook met oplaadpunten

voor elektrische fietsen en OV-fietsvoorzieningen

willen we meer kwaliteit bieden.”

Straks ook paspoort

halen op Europapark?

Mogelijk kunnen Stadjers straks in het

nieuwe gebouw van de sociale dienst op

het Europapark ook voor paspoorten,

rijbewijzen en andere gemeentezaken

terecht. De balies op het Europapark

kunnen uitgroeien tot een ‘compleet

KlantContactCentrum (KCC)’. “Het gebouw

zou zo kunnen uitgroeien tot het ContactpuntStad

waar burgers terecht kunnen voor

al hun gemeentezaken”, aldus B&W.

Het gaat hier, zegt het college erbij,

nadrukkelijk om een ‘denkrichting’.

10 Helperbel nr. 3, september 2013

11


Tandprothetische Praktijk P. J. A. van Kleef

Een stralende lach met een goed vastzittende gebitsprothese

De Tandprothetische praktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de stad Groningen

en heeft uiteenlopende specialismen op tandprothetisch gebied.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van

het kunstgebit:

Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Volledige gebitsprothesen

Implantaatprothesen (klikgebit)

Reparaties (breuk en tandreparatie)

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Als cliënt bent u op zoek naar:

Gediplomeerde vakbekwaamheid. Lid Organisatie

Nederlandse Tandprothetici.

Gewaarborgde en gecontroleerde kwaliteit. Praktijk

staat ingeschreven bij HKZ kwaliteitsregister.

Een vastzittend onder prothese door middel van

implantaten. NVOI implantologen

Tandtechniek in eigen beheer. Optimale pasvorm

door gebruik van IVOCAP ® prothese kunststof.

Reparaties klaar terwijl u wacht. Avondbehandeling

op afspraak mogelijk.

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Een kunstgebit dat er natuurlijk uitziet, met

voldoende wang- en lipvulling.

P.J.A. van Kleef, tandprotheticus

Aanbevolen door uw zorgverzekeraar

Website: www.tppvkleef.nl

Rijnstraat 15, 9725 EP Groningen

Telefoon, 050 - 5268447

Email: info@tppvkleef.nl


Tekst en foto’s: Marjan van den Bosch

Activiteiten in de wijk

“Tijdens het wandelen oefen je veel meer

dan je denkt”.

Een groep enthousiaste vrijwilligers

uit Helpman en de Wijert is bezig met

de ontwikkeling van het zogeheten

“Pad2wijken” (uitgesproken als: pad twee

wijken). De Helperbel liep met hen mee

op een wandeling langs een deel van de

toekomstige route.

Zaterdagmorgen 31 augustus heeft zich rond

half elf bij het multifunctioneel centrum

aan de P.C. Hooftlaan een clubje van negen

mensen verzameld. De deelnemers stellen

zich kort aan elkaar voor en daarna gaat het

in stevig wandeltempo richting de Helpermaar.

Daar begint eigenlijk onze wandeling

langs het Pad2wijken.

De wandeling vindt plaats onder leiding van

Marian Osse, lid van de Werkgroep Pad2wijken.

Marian is wandeltrainer en gezondheidscoach

en heeft een wandelbedrijf genaamd

Sound of Walking. Ze doet veel wandelingen

met groepen en geeft bijvoorbeeld ook

nordic-walking trainingen en trainingen

waarin therapeutische vragen aan bod komen.

Centraal staat bij Marian om gewoon lekker te

genieten door buiten te bewegen. Wandelen

is gezond, vindt ze, want “tijdens het wandelen

oefen je veel meer dan je denkt”.

Op een grasveld met uitzicht op de rietgedekte

woningen van de Helpermaar doen

we eerst een serie oefeningen. Marian doet

ons bewegingen voor om onze stramme

ledematen, achtereenvolgens vanaf de

tenen tot en met de nek, lekker los te

maken. Ze checkt vervolgens of iedereen

wel een goede loophouding heeft, corrigeert

die zo nodig, en dan steken we de

Verlengde Hereweg over om, via het

Hilghepad, op twee bankjes aan de Goeman

Borgesiuslaan te belanden. Niet dat dit

ongetrainde wandelgezelschap dan al

achter adem is, maar het blijkt een geschikte

plek voor de volgende serie oefeningen,

dit keer gericht op de ademhaling. Geheel

verkwikt vervolgen wij daarna de route

De Helperbel bericht met enige regelmaat over de werkzaamheden van de Werkgroep Pad-

2wijken. Deze werkgroep probeert in samenwerking met onder andere de gemeente en

het AOC Terra-college en het Van Hall instituut een ecologisch wandelpad door de wijken

Helpman en de Wijert te realiseren. Ecologisch houdt daarbij in dat men streeft naar wandelpaden

die grenzen aan ecologisch beheerde, gifvrije groenstroken met veel verschillende

soorten planten en bomen. Extra aandacht is er daarbij voor eetbare planten en bomen

met vruchten die geschikt zijn voor consumptie.

richting de Coendersborg en lopen daarvandaan

naar de volkstuintjes achter de

begraafplaats. In dit onderdeel van de route

komt het thema van eetbare planten en

bomen perfect tot zijn recht. Aan de

slootkant rijpen de wilde bramen en in de

moestuinen daartegenover zijn allerlei soorten

groenten en fruit te herkennen. In

combinatie met de vele kleurrijke bloemen

en de zon die af en toe fel door de wolken

heen prikt, een prachtig plaatje!

Na het oversteken van de Verlengde

Hereweg beginnen we in de Vestdijklaan

aan het deel van de route door de Wijert.

We lopen over een schelpenpad langs

weilanden met schapen, pony’s en ezeltjes

en een keur aan bloemen en planten. Met

gezamenlijke krachten constateren we dat

er onder andere goudsbloemen, kamille,

venkel, klaver, zuring, malva, fluitekruid,

distels en tamme kastanjes groeien. De

bermen langs dit voetpad blijken door de

gemeente ecologisch beheerd te worden,

vandaar de diversiteit aan planten. Voor de

werkgroep Pad2wijken is dit een voorbeeld

van hoe de hele wandelroute er in de

toekomst uit zou kunnen zien.

We slaan af naar de Bordewijklaan en

komen in een (voor de gemiddelde Helpenaar

vermoedelijk zeer verrassend) groen

deel van de Wijert. Wandelend langs mooie

waterpartijen met leuke bruggetjes en

weelderig groen belanden wij op een pad

achter de huizen van de Bordewijklaan en

de Vasalislaan. Op die locatie is een groep

bewoners bezig om in overleg met de

gemeente een plan te bedenken voor de

aanpak en het beheer van het openbaar

groen. De gemeente is bereid daarbij te

adviseren en een deel van de werkzaamheden

te verrichten, maar wel op voorwaarde

dat er een soort contract met de bewoners

wordt opgesteld, zodat het van beide

kanten niet vrijblijvend is. Het is fijn voor de

initiatiefnemers, dat er in de buurt veel

animo voor de plannen blijkt te zijn.

De werkgroep Pad2wijken probeert op meer

delen van het toekomstige pad dergelijke

initiatieven van de grond te krijgen.

Na ongeveer anderhalf uur zijn we weer

terug bij het verzamelpunt. Ter afronding van

onze ecologische wandelingen doet Marian

met ons nog een paar cooling-down oefeningen.

Ik moet haar trouwens achteraf wel

gelijk geven: ik heb met deze wandeling meer

geoefend dan ik van te voren had gedacht!

De volledige route van het Pad2wijken is

te vinden via: www.wijkhelpman.nl/

themas/voorzieningen/groen-in-de-wijk.

Eind september begint Marian Osse met

een cursus Nordic Walking, dinsdags om

10.00 uur vanaf het MFC. Aanmelding is

nog mogelijk via www.soundofwalking.nl.

14 Helperbel nr. 3, september 2013

15


Nieuws van het wijkcomité

Vindt u het belangrijk in een prettige

en levendige buurt te wonen?

Word lid en help uw Wijkcomité dit te realiseren.

Banknummer 2 666 256 t.n.v. Wijkcomité Helpman

LEDENBIJDRAGE 2013

Aan de bewoners van Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en Rabenhaupt,

aan iedereen die al lid is van het Wijkcomité Helpman en aan iedereen die dat

nog niet is.

Het Wijkcomité komt op voor uw belangen en stelt zich ten doel het wonen in de wijk

zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doen we door het organiseren van sociaal-culturele

bijeenkomsten, zoals Sterrebosconcerten en de kunstmarkt, het volgen en becommentariëren

van gemeentelijk beleid, het ondersteunen van bewonersinitiatieven en

het oppakken van problemen en knelpunten in de wijk komen wij op voor uw belangen.

Al meer dan 100 jaar vakmanschap

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

houtbewerking

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Stadjerspas

Stadjerspas

Het wijkcomité kan dit niet zonder uw steun, zowel materieel als emotioneel. Dankzij

de grote betrokkenheid in de wijk zijn wij nu één van de grootste bewonersorganisaties

in Groningen - met vele honderden aangesloten huishoudens. Hierdoor kunnen wij

veel voor Helpman betekenen: mede door uw steun kunnen wij rekenen op draagvlak

en, indien nodig, een vuist maken naar de gemeente.

Om het succes van de afgelopen jaren te bestendigen, verzoek ik u ook dit jaar weer

contributie over te maken. Deze bedraagt minimaal 5 euro per jaar, maar het staat u

natuurlijk vrij om meer te doneren. Graag zelfs! Lid kunt u worden door overmaking

van minimaal 5 euro.

Wij verzoeken u bij betaling uw adresgegevens in te vullen, dan alleen kunnen wij

garanderen dat u de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen ontvangt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de wijkondersteuner,

tel. 5278778, e-mail info@wijkhelpman.nl.

Het adres van de website: www.wijkhelpman.nl.

H.B. Marsman, Penningmeester Wijkcomité Helpman.

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl

16 Helperbel nr. 3, september 2013

17


Tekst en foto: Ronald van der Meulen

Tekst: Sjoukje Kooistra

Foto’s: Rietje Beeren

Werken in de wijk

Tandartspraktijk Verlengde Hereweg vernieuwd

Begin juni openden de tandartsen Kai

Essenburg en Tibo van Kempen hun

vernieuwde tandartspraktijk aan de

Verlengde Hereweg 117. Hun voorgangers,

tandartsen Vuurman en Sanders, hebben

bewust voor deze twee jonge opvolgers

gekozen. Het was hun wens dat de praktijk

voortgezet zou worden in dezelfde gemoedelijke

sfeer, maar wel aangevuld met

moderne apparatuur en kennis.

Kai Essenburg en Tibo van Kempen zijn twee

jonge, ervaren tandartsen. Zij hebben de

afgelopen jaren in verschillende praktijken

in Noord-Nederland gewerkt. “Elke praktijk

is anders, we hebben overal de beste ideeën

overgenomen en nu samengevoegd in onze

eigen praktijk.”

Kai en Tibo zijn bevriend geraakt tijdens hun

studie en die vriendschap is gebleven.

U hebt een gezinspraktijk. Wat moet ik me

daarbij voorstellen?

We willen hiermee zeggen dat in onze

groepspraktijk een langdurige relatie met

de cliënt nagestreefd wordt. Tandheelkundige

zorg vindt plaats gedurende het hele

leven, dan is het prettig een band met

iemand op te bouwen. Daarom behandelen

we in onze praktijk graag kinderen, volwassenen

en ouderen.

Met hoeveel mensen werkt u in de praktijk?

In de praktijk werken twee tandartsen, dit

zijn Kai Essenburg en Tibo van Kempen.

Dineke Deiman, geflankeerd door Wilmijn en Frederiek, neemt de recepten door uit het boek ’Gronings eten’

Boek ‘Gronings eten’ uitgereikt

In Helperbel #1 van dit jaar interviewden we Hans Donderwinkel over zijn kookboek

‘Gronings eten’. Hij stelde toen een exemplaar van dat boek beschikbaar voor een van de

lezers. En uit de reacties die we kregen, kozen we die van Dineke Deiman.

Dineke maakt elk jaar op oudejaarsdag voor familie en vrienden ‘spekkendikken’, een kleine

pannenkoek met spek en droge worst (een recept daarvan is te vinden in het boek en in

Helperbel #1). Het maken van spekkendikken is een Groninger traditie die stamt uit

Westerwolde. Het recept dat Dineke gebruikt, is afkomstig van haar grootmoeder. De

traditie werd er met de strooplepel (stroop is een belangrijk ingrediënt) ingegoten , want

die grootmoeder woonde in het in Westerwolde gelegen vestingstadje Bourtange.

Dineke vertegenwoordigt de derde generatie die de traditie in ere houdt. En aan die traditie

lijkt ook niet snel een einde te komen, want onder tussen draagt zij haar kennis over aan

haar beide nichtjes, Frederiek en Wilmijn.

18 Helperbel nr. 3, september 2013

19


Werken in de wijk

Daarnaast is er één dag in de week een

mondhygiëniste en een preventie assistente

werkzaam. Het team van drie

tandartsassistentes van de vorige tandartsen

is aangevuld met drie nieuwe assistentes.

Het totale team bestaat dus uit negen

personen.

volgens de richtlijnen kunnen werken. In de

praktijk is een aparte ruimte ingericht waar

röntgenfoto’s gemaakt worden. Daarnaast

is er een aparte ruimte ingericht voor

desinfectie en sterilisatie van de materialen

en er zijn doorgeefluiken voor de vieze en

schone materialen.

De praktijk is vernieuwd. Wat houdt dat in?

Natuurlijk is alles even lekker fris geschilderd.

In de wachtkamer hangt een tvscherm

waarop algemeen nieuws en

informatie over de praktijk te lezen is. In de

behandelkamer hebben we speciaal voor de

cliënt een scherm opgehangen waarop we

kunnen uitleggen wat er aan de hand is.

Ook kunnen we hierop het eindresultaat

van de behandeling laten zien. Hiervoor

gebruiken we foto’s van de mond, eventueel

aangevuld met digitaal bewerkte mondfoto’s.

Er worden tegenwoordig hoge eisen gesteld

aan de veiligheid, hygiëne en infectiepreventie

in een tandartspraktijk. We hebben

een aantal aanpassingen gedaan, zodat we

Wat is bijzonder aan uw praktijk?

Het contact met de cliënt staat bij ons hoog

in het vaandel. In de praktijk is dit merkbaar

door een goede bereikbaarheid. Zowel

telefonisch als per e-mail zijn we tijdens

kantooruren altijd bereikbaar. Wanneer

iemand pijn of last heeft kan er altijd

binnen 24 uur een afspraak gemaakt

worden. De halfjaarlijkse controle wordt

uitgevoerd door de tandarts - hij is degene

die met u de problemen en mogelijkheden

bespreekt. Het is onze doelstelling om de

tandheelkunde inzichtelijk te maken voor

onze cliënten waardoor zij begrip krijgen

voor de behandeling en kunnen genieten

van het eindresultaat.

Afscheid redactielid Marian van Ark

Nadat Nel van Hofwegen medio 2011 afscheid nam als hoofdredacteur van de Helperbel

werd een volledig nieuwe redactie gevormd. Eén van die nieuwe redactieleden was

Marian van Ark. Marian heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwing van de

Helperbel. Zij heeft een geheel nieuwe, meer speelse indeling gemaakt, legde de nadruk

op meer beeldmateriaal en verzorgde de eindredactie. De vele positieve reacties over die

vernieuwde vorm en inhoud komen dan ook voor een groot deel op het conto van Marian.

Het spijt ons dan ook dat zij door drukke werkzaamheden elders haar werk voor de

Helperbel heeft moeten beëindigen. De redactie wil bij deze Marian graag bedanken voor

haar inzet en enthousiasme: wij gaan verder met de onder haar leiding ingeslagen weg

voor de Helperbel.

Nieuwe praktijk voor osteopathie in

Helpman

Dit voorjaar opende aan de Hereweg 114 in

Helpman een nieuwe praktijk voor

osteopathie zijn deuren. Praktijkhouder is

de 45-jarige Erik van Wattum. “Op basis van

vele jaren ervaring als fysiotherapeut en

manueel therapeut heb ik in 2006 de

studie osteopathie opgepakt”, vertelt hij. “Ik

werkt sinds 2011 als zelfstandige osteopaat,

met nu dan een eigen praktijk in Groningen.“

Erik van Wattum heeft zich verdiept in de

behandeling van gewrichtsklachten als

schouders en knieën, klachten aan rug,

hoofd, nek en kaken. Maar ook voor

maag- en darmklachten kunt u bij hem

terecht.

Bij de behandeling staat een persoonlijke

benadering voorop. “Daarom heb ik

gekozen voor vestiging van de praktijk in

het pand aan de Hereweg. Het is heel

sfeervol en de behandelkamer is ruim en

licht. Patiënten vinden dat erg prettig, blijkt

uit de eerste reacties. Het past bij mijn

benadering van mensen: rustig, vriendelijk

en vertrouwd. De praktijk is kleinschalig en

dat blijft ook zo. “

De praktijk is goed bereikbaar, met ruime

parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Voor meer informatie, afspraken en foto´s:

www.osteopathiehereweggroningen.nl.

20 Helperbel nr. 3, september 2013

21


Tekst en foto: Anja Robbeson

Tennis van Toen

Oude tijden herleven op

Activiteiten in de wijk

tennispark Vorenkamp.

Tennisvereniging GLTB bestaat 100 jaar.

Menig buurtbewoner zal dat niet ontgaan

zijn. Het hele zomerseizoen hebben

evenementen plaatsgevonden om dit

heuglijke feit te vieren. Het laatste was het

Tennis van Toen-toernooi op 7 september,

waarbij het leek of de klok een eeuw was

teruggedraaid op tennispark Vorenkamp

aan de Savornin Lohmanlaan. De deelnemers

droegen volledig witte tenniskleding,

de heren veelal pantalons en de dames

lange rokken en hoge sokken, net als in 1913

toen GLTB werd opgericht.

Nadat iedereen was binnengedruppeld en

men elkaars outfit had bewonderd en

besproken, was het tijd voor een lunch die

aan het Engelse hof niet zou misstaan.

Sandwiches met gerookte zalm en eiersalade,

muffins, taarten, cupcakes, courgettesoep

en yoghurt met verse aardbeien, vergezeld

door een glas verfrissende

citroenlimonade met ijsblokjes.

Daarna moest er getennist worden,

uiteraard met houten rackets. Het was de

organisatie zelfs gelukt witte tennisballen

te bemachtigen. In steeds wisselende

dubbelpartijen werd het toernooi afgewerkt.

Sommige deelnemers waren van een

dusdanige leeftijd dat ze in een ver verleden

nog met het hout geslagen hadden, voor

anderen was het een nieuwe belevenis. Het

veroorzaakte komische taferelen, met

complete missers en vreemde afzwaaiers.

Veel bewoners van de Troelstralaan zaten op

de eerste rang op hun balkons van het

schouwspel te genieten.

Het respect voor de tennissers van weleer

groeide met de minuut, de wapperende

rokken waren een enorme handicap bij het

halen van korte ballen, de colbertjes bleken

veel te warm en hoofddeksels vlogen in het

rond. De houten rackets zijn veel zwaarder

dan de moderne en het blad is veel kleiner.

Daardoor werden ballen volledig misgeslagen,

of met het frame geraakt en vlogen

dan alle kanten op. Het begrip ‘houtje’

herleefde.

Tussen de wedstrijden door moesten de

deelnemers in teams een lijst met pittige

quizvragen beantwoorden. De vragen

varieerden van weetjes van vroeger tot

schaakproblemen en cryptogrammen.

Na het actieve deel van de dag werd een

heerlijke oranje cocktail geserveerd, zoals

die van oudsher in Engeland bij cricket- en

tennistoernooien werd gedronken. Vervolgens

begaven de deelnemers zich naar het

Theehuis, waar op het terras een bourgondisch

diner werd genuttigd. Een speenvarken

werd aan het spit geroosterd, waarbij

gepofte aardappelen, verschillende groentegerechten

en sauzen werden geserveerd.

Vele deelnemers proostten met een glas

jublileumwijn.

De avond werd voortgezet In het Theehuis,

waar DJ Swoolish plaatjes (vinyl!) uit

vervlogen tijden draaide. De beentjes

gingen van de vloer en het bleef nog lang

gezellig in het Theehuis op tennispark

Vorenkamp.

22

Helperbel nr. 3, september 2013

23


Activiteiten in de wijk

Coendershof vernieuwd

Gered Gereedschap zoekt opslagruimte

Aan de Helper Brink is het een bedrijvigheid

van belang. Er wordt nog steeds hard

gewerkt aan het nieuwe woonzorgcentrum

van ZINN locatie Coendershof. Het eerste

bouwdeel is eind vorig jaar opgeleverd. Hier

wonen nu 80 cliënten die intensieve

verpleegzorg nodig hebben. Het bevalt ze

goed in hun nieuwe woonomgeving. De

fraaie appartementen en gezamenlijke huiskamers

zijn licht en ruim. De contacten met

de buren - de kinderen van de Haydnschool

- zijn goed en leveren steeds weer verrassende

ontmoetingen op.

Ook tijdens de bouwwerkzaamheden staat

Coendershof paraat met uitstekende zorg,

revalidatie, behandeling en veel aandacht

voor het welzijn van de bewoners. Wilt u

meer weten, loopt u dan eens binnen bij

Carin Zomer. Zij weet alles over ouderenzorg,

verpleging, indicaties, thuiszorg en het

nieuwe Coendershof. Elke vrijdag tussen

09.30 en 11.00 uur ben u van harte welkom

(via ingang Haydnlaan) voor een kop koffie

en al uw vragen.

Gered Gereedschap Groningen zoekt in

Helpman of directe omgeving een droge

ruimte op de begane grond om trapnaaimachines

en andere gereedschappen

tijdelijk op te kunnen slaan.

Te denken valt aan de lege garagebox of een

gedeelte van een lege werkplaats.

GGG is een vrijwilligersorganisatie die het

moet hebben van sponsoring in natura,

subsidies en donaties. Misschien dat u als

Helperbel lezer hen kunt helpen aan een

geschikte ruimte?

te verwerven, een bedrijfje te starten of uit te

breiden.

Uw reactie graag naar:

Gered Gereedschap Groningen,

Henk Sissing of Henk Smith

Helperoostsingel 17a

tel. 050-3130351

mail: groningen@geredgereedschap.nl

website: www.geredgereedschapgroningen.nl

Het hoofdgebouw van het oude Coendershof

is nu helemaal verdwenen en daar zijn

deze zomer maar liefst 206 funderingspalen

geplaatst, stond er een 35 meter hoge kraan

met een gieklengte van 55 meter, zijn 12

ijzervlechters twee weken bezig geweest

om 128 ton wapening te vlechten én is er

1377 m3 beton gestort (vervoerd door maar

liefst 135 betonmixers). Met excuses voor de

overlast, maar de basis is gelegd!

Op deze plek komt een gebouw met 87

huurappartementen van 60-65 m 2 die ook

geschikt zijn voor echtparen en ouderen

met een lichte zorgindicatie. Op de begane

grond komt een prachtig overdekt plein met

restaurant en diverse andere voorzieningen

en daaronder een parkeergarage. De

oplevering wordt eind 2014 verwacht. In het

witte bouwdeel is de revalidatieafdeling

gevestigd. In 2015 wordt hier nog eens

grondig gerenoveerd en dan is het nieuwe

Coendershof klaar.

‘Vereniging Gered Gereedschap Groningen’

aan de Helperoostsingel, levert een bijdrage

aan de opbouw van een onafhankelijk en

zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden.

De ondersteuning is concreet

en praktisch: overtollig gereedschap en

naaimachines worden ingezameld, opgeknapt

en op aanvraag verzonden naar

projecten in landen waar goed gereedschap

onbetaalbaar is. Dat gereedschap stelt

mensen in staat een vak te leren, inkomen

ALV Helpman

Op 30 oktober a.s. wordt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering [ALV] gehouden

in buurtcentrum De Helpen aan de Groenensteinlaan 16. De vergadering begint om

19.30 uur.

Aan de leden zal gevraagd worden akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur om

m.i.v. 2014 één keer per jaar, in oktober, de ALV te houden. In deze vergadering zal dan

zowel de jaarrekening als de begroting gepresenteerd worden. Leden van het Wijkcomité

ontvangen een uitnodiging per post.

24

Helperbel nr. 3, september 2013

25


Activiteiten in de wijk

Dé kapsalon voor het hele gezin!

Voor een deskundig advies of een

spectaculaire nieuwe look bent u

mét en zonder afspraak welkom!

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos@orange.nl

www.kleermakerijestherdebos.nl

Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

BSV Helpman Oost bestaat 65 jaar

BSV Helpman Oost bestaat 65 jaar en dit

wordt uiteraard gevierd. Naast een feestprogramma

zal – als een van de grotere

activiteiten in het kader van het 65-jarig

Bij Oudman Schoenen bestaan– staan voor het eerst een echte kerstmarkt

worden georganiseerd in de speel-

de voeten van klanten

centraal. Uw beide tuin. voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! Daarna zoeken

wij samen met u Op een vrijdag 20 december van 17.00 uur tot

passende schoen. 20.00 uur en zaterdag 21 december van

17.00 uur tot 21.00 uur. De speeltuin wordt

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt gezellig voor eigen ingericht met kerststalletjes,

inlegzolen.

optreden van een aantal koren (waaronder

het kinderkoor van Marjon Geldorf),

vuurkorven en andere kerstsfeer-verhogende

zaken. De firma ‘Lichtpunt’ gaat de tuin

op een sprookjesachtige manier feestelijk

verlichten.

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Activiteiten van Buurt

en Speeltuin vereniging

Helpman-Oost

Naschoolse activiteiten

In september starten weer naschoolse

activiteiten in Buurtcentrum ‘De Helpen’. Er

is voor de kinderen genoeg te doen: we

gaan boten bouwen, koken, proefjes doen

‘met heet en heel koud’, timmeren en nog

veel meer. Meer weten of je opgeven? Kijk

dan gauw op onze website www.kdvdeboomhut.nl.

of www.helpmanoost.nl

In ‘De Helpen’ liggen folders klaar waar alles

nog eens uitvoerig in is beschreven. Wacht

niet te lang met inschrijven, want vol is vol.

Deelnemen kan voor iedereen: zowel leden

van B.S.V. Helpman-Oost als niet-leden.

Er zijn kraampjes beschikbaar die gehuurd

kunnen worden voor 30 euro voor beide

dagen. Hierover kan contact opgenomen

worden met Bert Jobing 06 2244099 of

Marc Evenhuis 06 48420345. Meer informatie

via de website: www.helpmanoost.nl

Goed voorbereid op

wintersport?

Skivereniging Groningen organiseert

‘Sneeuwfit’ trainingen die voorbereiden op

de wintersportvakantie. De trainingen

starten 25 september in de gymzaal aan de

Sweelincklaan.

Alle informatie op:

www.skivereniginggroningen.nl

Helperbel nr. 3, september 2013

27


Wijk in beeld

Activiteiten in de wijk

Sterrebos 2013 - Live!

De concerten in het Sterrebos in de

maanden juli en augustus werden druk

bezocht. In juli waren er ongeveer 300 en in

augustus zelfs ruim 500 bezoekers. Het

mooie weer en de aanstekelijke muziek

zorgden voor een prima sfeer bij de koepel

en langs de vijver. De bands speelden gevarieerde

muziek: van swingjazz tot salsa en

van blues tot pop.

Het laatste Sterrebos Live concert wordt

gehouden op zondag 6 oktober van 14.30

tot 16.30 uur in de muziekkoepel in het

Sterrebos. Het is – als gebruikelijk - gratis

toegankelijk. Er zijn ongeveer 100 zitplaatsen

en er is een kopje koffie of iets anders te

koop. Een eigen stoeltje meenemen kan ook.

Bij slecht weer gaat het concert niet door,

kijk hiervoor op www.wijkhelpman.nl

De optredens Sterrebos Live! worden

aangekondigd op de website van het

wijkcomité www.wijkhelpman.nl. Ook is er

een eigen facebookpagina aangemaakt

voor Sterrebos-live. Aanmelden voor de

nieuwsbrief kan via sterrebos01@gmail.

com.

zomer

Het was een mooie zomer – ook in Helpman. Dat verleidde menig horecaondernemer in de

wijk om een paar tafels en stoelen buiten te zetten en een terrasje te maken. Het gaf

Helpman op al die zonnige dagen een mediterrane sfeer. Ook bij de vlaaienman op de hoek

van de Verlengde Hereweg en de Emmastraat kon ‘buiten’ gezeten worden, zoals deze foto

van Rietje Beeren laat zien.

Helpman: een wijk vol iconen

Helpman is misschien wel de boeiendste

wijk van Nederland: een wijk met een rijke

geschiedenis en een groot aantal iconen.

Van die iconen heeft Feike van de Boom een

serie kunstkaarten – de Helperbel berichtte

daar al eerder over.

Onlangs heeft Feike een wandeling uitgezet

langs een aantal van deze iconen, waaronder

de Helperkerk, de bank van Scholten,

het Rabenhauptterrein en de Engelse Kamp.

Tijdens de wandeling vertelt hij wetenswaardigheden

over deze iconen en de

geschiedenis van de wijk.

Voor informatie over deze wandeling:

Feikevdboombbrb27@hotmail.com

28 Helperbel nr. 3, september 2013

29


Activiteiten in de wijk

Maatschappelijke stage over zwerfafval op het

Helperplein

Menke Kuiper en Eric Mooiweer, scholieren van

het Zernike college in Haren, hebben onderzoek

gedaan naar zwerfafval op het Helperplein.

Menke en Eric wonen allebei dichtbij het

Helperplein en zien daar bijna dagelijks veel afval

rondzwerven. Ze vroegen zich af hoe dat komt en

wat er eventueel aan te doen is. Voor hun

maatschappelijke stage van school hebben ze

daarom een onderzoek gedaan met als onderwerp:

“ZWERFAFVAL en DOE ER WAT AAN”.

Menke en Eric hebben eerst een vragenlijst

gemaakt en vervolgens aan 14 winkeliers/

winkelmedewerkers en aan 14 bezoekers

gevraagd naar hun mening over het zwerfafval

op het Helperplein. Uit de antwoorden volgt dat

de meerderheid van de winkelmedewerkers het

plein redelijk schoon vindt, maar de meerderheid

van de bezoekers vindt het er behoorlijk vies. De

ondervraagde mensen noemen als oorzaken van

de viezigheid dat er te weinig afvalbakken zijn en

dat er veel scholieren en andere personen op het plein rondhangen. Gelukkig worden er

ook oplossingen aangedragen. Er zouden meer en grotere prullenbakken moeten komen,

de gemeente zou die vaker moeten legen en daarnaast moeten mensen zelf hun troep

opruimen.

Menke en Eric hebben een brief naar de gemeente gestuurd met de uitkomsten van hun

onderzoek. Ze hebben ook een brief aan het Zernike College aan de Helperbrink geschreven

om de leerlingen daar te vragen hun afval in de bakken te gooien in plaats van op de grond.

Daarnaast hebben ze de Helperbel benaderd. De redactie van het Helperbel vindt het heel

knap dat deze twee jonge Helpenaren het initiatief hebben genomen om het probleem rond

zwerfafval aan te pakken. Daarom doen wij, geïnspireerd door Menke en Eric, hierbij een

oproep aan alle gebruikers van het Helperplein:

ZWERFAFVAL, DOE ER WAT AAN!

30

31


Mennes Reparatiebedrijf

Reparatie en Verkoop van:

Radio, Tv, Wasmachines,

Koelkasten, Drogers, enz.

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

33


Nieuws van de gemeente

Tekst: www.staatingroningen.nl

Bewerking en foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

in Helpman

Helperzoom op de schop

Er wordt volop gewerkt aan de Helperzoom. Zo krijgt de Helperzoom tussen het station

Europapark en de Kempkensberg gescheiden rijbanen, met heestervakken als middengeleiders.

Het totale werk is naar verwachting vlak voor de Kerst klaar.

De noordoostelijke rijbaan schuift iets op richting spoor. Ter hoogte van het Helperdiep

wordt aan weerszijden een bushalte met abri aangelegd, waarbij de bus op de rijbaan

stopt bij de halte. Ook komt hier een faunapassage. Bij het station legt de gemeente

een kiss & ride-parkeerlus aan. De zijbermen krijgen verder heestervakken en bomen.

Aansluitend op dit werk wordt ook het gedeelte van de Helperzoom tot aan de

Esperantokruising meegenomen. Het wegprofiel op dit meest noordelijke deel wordt

versmald, zodat er meer ruimte komt voor de stadstuin op de Kempkensberg.

Geluidsarm asfalt

Tussen de afslag naar de fietstunnel en de Kempkensberg wordt het (oostelijke) voetpad

verhard met dezelfde gele klinkers als het station. Dit voetpad komt naast een damwand

met leuning vlak langs het Balkgat te lopen. Bij de fietsafslag komen middengeleiders

in de Helperzoom. De rijbanen krijgen een nieuwe geluidsarme asfaltverharding.

Planning

Het werk is gestart met de zuidwestelijke rijbaan en het aanbrengen van de damwand

langs het Balkgat. Begin oktober worden daar zes bomen gekapt en volgt de

noordoostelijke rijbaan. Half november wordt de asfaltverharding aangebracht.

Daarna wordt alles rondom afgewerkt met straatwerk en groenvoorzieningen.

Voor de kerst, zo is de verwachting, is alles klaar.

Eén rijbaan open

Eén rijbaan, in zuidelijke richting, blijft steeds open. Autoverkeer richting centrum

wordt omgeleid via de Hereweg. Fietsverkeer kan via de nieuwe tunnel en wordt

omgeleid via de Kempkensberg. Werkzaamheden op cruciale plaatsen (zoals de kruising

Kempkensberg en fietsoversteek bij Helperzoom 49) en tijdens het aanbrengen

van de asfaltdeklaag worden ‘s nachts of in het weekend uitgevoerd. Alle woningen,

bedrijven en station blijven altijd bereikbaar.

Muurschildering Van Mesdagkliniek

Op de hoek van twee buitenmuren van de Van Mesdagkliniek – een penitentiaire

inrichting voor tbs patiënten – aan de Engelse Kamp is een muurschildering aangebracht

van Nic Bezemer. De afgebeelde voorstellingen spiegelen zich aan elkaar in

zwart-wit. In het midden overheerst de vorm van een roterende cirkel. In zijn ideeënschets

die Bezemer voor dit kunstwerk maakte, stelt hij onder meer: “Het beeld van een

Penitentiaire Inrichting heeft iets beklemmends en gaat vaak gepaard met negatieve

associaties. Beeldende kunst zou een bijdrage kunnen leveren om dit te doorbreken.”

De kunstenaar heeft daarom gekozen voor een schildering op de buitenmuren om zo

de aandacht van de voorbijganger op de kliniek te vestigen en deze als het ware in de

‘vrije’ openbare ruimte te trekken. Daarmee wil hij laten zien dat voorbijganger noch

bewoner buitenstaander zijn; beiden zijn betrokken bij en nemen deel aan hetzelfde

maatschappelijke proces.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie

over talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een

initiatief van Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

34 Helperbel nr. 3, september 2013

35


Service

Bibliotheek De Wijert

Openingstijden

Ma 14.00-17.00 uur

Di 11.00-17.00 uur

Wo 14.00-17.00 uur

Do 14.00-17.00 uur* (i.p.v. 17.00-20.00 uur)

Vr 14.00-17.00 uur

Za 11.00-14.00 uur

Boek aan huis

Leest u graag, maar is naar de Bibliotheek

komen een probleem? Meld u dan aan voor

de Boek-aan-huisservice! Een medewerker

komt de boeken ongeveer een keer per drie

weken bij u langsbrengen en halen.

Informatie en aanmelding: Kristiaan

Riksten, tel. (050) 525 50 55.

Vrijwilligers gevraagd

Voor de Boek-aan-huisservice zoekt de

Bibliotheek meer vrijwilligers. Lijkt het u

leuk om ongeveer eenmaal per drie weken

boeken langs te brengen bij mensen die

niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen

komen? Meld u dan aan bij Kristiaan

Riksten.

Kinderboekenweek - 2 t/m 13 oktober

De Kinderboekenweek heeft als motto Klaar

voor de start en staat in het teken van het

sport en spel. Samen met het Groninger

Forum, het Kunstencentrum en het Alfa

College heeft de Bibliotheek een gevarieerd

programma samengesteld!

Het programma bestaat onder meer uit een

openingsfeest op 2 oktober, de theatervoorstellingen

‘Floortje op zoek naar de tovenaar!’

en een voorstelling gebaseerd op het

boek ‘De Griezels’ van Roald Dahl. Daarnaast

is er een speedworkshop knutselen en

wordt de week afgesloten met een feest:

‘Kinderboek ‘En Bal’.

Alle informatie is te vinden op de website:

www.kinderboekenweek.nl/activiteiten

Nederland Leest…

De hele maand november kan ieder lid van

de bibliotheek gratis het boek Erik of het

klein insectenboek van Godfried Bomans

afhalen! Wacht niet te lang, want op = op.

Nog geen lid? Pak dan deze kans! Informatie:

www.nederlandleest.nl

Open atelier

route in

Helpman?

Kunstenares Irma

Reimert doet een oproep

aan alle professionele

beeldende kunstenaars

in Helpman om te kijken

of één maal per jaar een

open atelierroute in

Helpman georganiseerd

kan worden.

Contact met Irma kan worden opgenomen

via reimert@home.nl of op haar atelieradres:

Helperzwembad, 1e etage, Moddermanlaan

40, Groningen

‘Over de schutting’

Schuttingbemiddelaar

helpt buren bij plannen

voor schutting

Wie plannen heeft voor een nieuwe

schutting op de erfafscheiding kan niet om

zijn buren heen. Maar hoe bespreek je dat

op een goede manier? Smaken verschillen

immers en geld speelt ook een rol. En

misschien loopt het contact met de buren

toch al niet zo lekker. Wat doe je als je er

samen niet uitkomt? Besluit je dan maar

om je plannen door te zetten, waardoor je

de burenrelatie en je woonplezier op het

spel zet?

Voorkomen is beter …

Gooi je plannen niet over de schutting maar

schakel de hulp van een vrijwillige Schuttingbemiddelaar

in. Stiel Buurtbemiddeling

weet als geen ander wat voor burenleed het

veroorzaakt als je het niet goed regelt rond

de erfafscheiding. Daarom biedt Stiel

stadjers een gratis Schuttingbemiddelaar

aan. Deze geeft advies over hoe je het beste

kan overleggen met je buren, bespreekt de

stappen die je kunt zetten en brengt zo

nodig het contact met de buren op gang. De

Schuttingbemiddelaar is op de hoogte van

de regels over erfafscheidingen maar is

geen juridisch expert - voor dat soort

informatie kan men bij de eigen woningcorporatie,

de gemeente of het Juridisch Loket

terecht.

Schuttingbemiddelaars zijn goed getrainde

vrijwilligers die zich graag inzetten om de

onderlinge dialoog en het woonplezier van

bewoners te verbeteren.

Over de schutting is een initiatief van Buurtbemiddeling

Groningen van Stiel.

Voor advies en hulp: bel (050) 3681882 of

mail overdeschutting@stiel.nl of stel je

vraag via het formulier op www.buurtbemiddelinggroningen.nl

36 Helperbel nr. 3, september 2013

37


Service

Oproep: WEBMASTER gezocht!

Ben jij iemand die graag bezig is met het opzetten en

bijhouden van websites? Dan zou het Wijkcomité

Helpman graag gebruik maken van jouw expertise!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die onze website wil beheren en

actueel wil houden. Actualiteiten kunnen betrekking hebben op het bestuur van het

Wijkcomité, op het Sterrenboscomité, maar ook op andere onderwerpen die zich in

Helpman voordoen. Onze website maakt gebruik van Joomla!, dus enige kennis van dit

programma zou handig zijn.

Als je interesse hebt, kun je mailen naar info@wijkhelpman.nl of bellen met

(050) 5278778.

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Liesbeth Fransen

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 3, september 2013

39


Vooruitblik nummer 4:

• Project duurzame energie

• Vijfenzestig jaar speeltuin ‘De Helpen’

• Kunstmarkt in Helpman

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

tot 15 november a.s. sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!