Helperbel 2012, nummer 1

wijkhelpman

Helperbel 2012, nummer 1

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Kapster met een missie

• Met de buurt naar de sneeuw

• Ontdek hoe mooi Tuinwijck is

2012

1


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF Bij Oudman GLAS EN Schoenen TAPIJTENstaan

de voeten van klanten

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR centraal. U. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! Daarna zoeken

wij samen 12 met u een

passende schoen.

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Nieuws van het wijkcomité 6

Nieuws van de gemeente 10

Wijk in beeld:

Helpman 4 keer anders 4

Fotoreportage wintersport in Winterberg 20

Kunst en architectuur in Helpman 35

Andere tijden: een duik in het wijkarchief 14

Mensen in de wijk:

Interview met Wil Koopmans over verbouwing Coendershof 16

Straatvraag: herinrichting Verlengde Hereweg 19

Lezerspost 27

Werken in de wijk:

Kapster Nathalie Lanzilli weet raad met haarproblemen 24

Activiteiten in de wijk 28

Service 36

Vier stippen voor volkstuincomplex Tuinwijck 22

20

22

Inhoudsopgave

24

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Marian van Ark en Martin Tillema. Fotobewerking: Martin

Tillema. Aan dit nummer werkten verder mee: Anne Tillema en Ronald van der Meulen. Ontwerp omslag:

Rietje Beeren. Basisontwerp en vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres:

redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 1, maart 2012 3


Tekst Marian van Ark

Foto’s Marian van Ark en Martin Tillema

Wijk in beeld

Uw foto hier?

In deze nieuwe fotorubriek

willen we ook graag lezersfoto’s

plaatsen. Leuke foto’s van

actuele gebeurtenissen of

ontwikkelingen in de wijk,

stuurt u voor 15 mei naar:

redactie@wijkhelpman.nl.

De bouw van station Europark is live te

volgen via de webcam op www.prorail.com

Na maanden verbouwen heeft het leegstaande kerkgebouw op de hoek van de Van Imhoffstraat en

het Helperplein een nieuwe bestemming gekregen.

Een berg puin blijft er over van de oude rijksgebouwen aan de Kempensberg. Op de achtergrond

de nieuwbouw van de DUO, ook wel het Cruiseschip genoemd.

Volop ijspret was er begin februari op de vijvers in onze wijk. Voor dit

meisje is het waarschijnlijk de eerste keer dat ze op de schaats staat.

4 Helperbel nr. 1, maart 2012

5


Nieuws van het wijkcomité

Oproep voor nieuwe

bestuursleden

Het wijkcomité Helpman is dringend op

zoek naar nieuwe bestuursleden. Door het

recente vertrek van twee bestuursleden en

enige gezondheidsperikelen binnen het

zittende bestuur beschikt het wijk comité

momenteel over te weinig mens kracht. Het

wordt daardoor lastig om de gebruikelijke

werkzaamheden uit te voeren en om

voorgenomen activiteiten, zoals de kunstmanifestatie

en de realisatie van het

ecologisch wandelpad, te kunnen realiseren.

Het zou daarom erg fijn zijn als er wijkbewoners

zijn die zich als bestuurs lid willen

inzetten voor het leefklimaat in de wijk

Helpman. Voor meer informatie, bijvoorbeeld

over de aard van de werkzaamheden

en het daarmee gemoeide tijdsbeslag, kunt

u bellen met voorzitter Gerda Bosma,

tel. 050-5260215.

Helperbel compleet

vernieuwd

De eerste Helperbel in een compleet

vernieuwde vormgeving is uit. De grootste

verandering is dat de wijkkrant volledig

in kleur is. Hierdoor komen de foto’s veel

beter uit.

De cover heeft een opvallend strepen pa troon

gekregen, ontworpen door beeldend

kunstenares en wijkbewoonster Rietje

Beeren. Ook hebben we een duidelijke

rubrieksindeling aangebracht, te herkennen

aan de gekleurde balkjes bovenaan elke

pagina. Elke rubriek heeft zijn eigen kleur,

zoals groen voor het wijkcomité en rood

voor de gemeente.

Nieuw is de historische rubriek ‘Andere

tijden’, waarin Marjan van den Bosch put uit

het rijke archief van het wijkcomité. Leuke

foto’s van gebeurtenissen of actuele

ontwikkelingen krijgen een plekje in de

rubriek ‘Wijk in beeld’. In ‘Mensen in de wijk’

leest u interviews met wijkbewoners.

Nieuwe ondernemers komen aan bod in

‘Werken in de wijk’. Nieuws van

zorgverleners en maatschappelijke

instellingen vindt u onder het kopje ‘Service’.

Berichten over cursussen en wijkactiviteiten

zijn gebundeld in de rubriek ‘Activiteiten in

de wijk’.

Reacties welkom

De redactie is heel benieuwd naar uw

reacties op de nieuwe vormgeving en

rubrieken. Uw opmerkingen en tips zijn

welkom op redactie@wijkhelpman.nl.

De deadline voor het insturen van kopij en

foto’s voor het zomernummer is 15 mei.

Nummer twee verschijnt in de week van

25 juni.

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Kapster met een missie

• Met de buurt naar de sneeuw

• Ontdek hoe mooi Tuinwijck is

2012

1

Sterrebosconcerten

Na de succesvol verlopen Sterrebos concer ten

in 2011 gaan we natuurlijk ook in 2012 weer

zorgen voor een aantal sfeervolle muzikale

zondagmiddagen. De concerten zijn van

14.30 tot 16.30 uur in de muziekkoepel in

het Sterrebos, op zondag:

• 13 mei

• 10 juni

• 8 juli

• 12 augustus

• 9 september.

Op dit moment zijn we druk bezig met het

vullen van het programma. Meer informatie,

bijvoorbeeld over de groepen die optreden,

vindt u op www.wijkhelpman.nl

Graag tot ziens!

Namens het Sterreboscomité,

Liesbeth Fransen

Gratis muziek in het Sterrebos, elke tweede zondag van de maand.

Helpman heeft nieuwe

website

De website van het Wijkcomité Helpman

heeft een nieuw jasje gekregen. Uw ideeën

om de website nog aantrekkelijker en

informatiever te maken zijn van harte

welkom.

De vernieuwing zit vooral in het systeem

waarmee we de site vullen met tekst en

foto’s. Het systeem is gebruikersvriendelijker

en heeft meer interactieve toepassingen,

die we in de toekomst gaan gebruiken.

Daarnaast is de vormgeving opgefrist.

De website en wijkkrant moeten elkaar

gaan aanvullen. Het voordeel van de site is

dat deze geen deadlines kent en zo altijd

het laatste wijknieuws kan bevatten. Die

actuele nieuwsvoorziening is nodig, want er

gebeurt veel in onze wijk. Denk maar aan de

6 Helperbel nr. 1, maart 2012

7


Nieuws van het wijkcomité

Tel: 050 - 5250067

PC Hooftlaan 2b

9721 JM Groningen

*De aanbieding is geldig van 2 april 2012 tot 20 mei 2012 en geldig bij een jaarlidmaatschap per automatische incasso.

Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland

besluitvorming over de Zuidelijke Ringweg,

de ontwikkelingen rond de Helperzoom

(station, fietstunnel en spoorwegovergang),

en de discussie over de invoering van

betaald parkeren in delen van de wijk.

Aan de vernieuwde website

www.wijkhelpman.nl moet nog veel

gebeuren. Het kan allemaal nog aantrekkelijker,

interactiever en informatiever.

Allereerst gaan daar natuurlijk het

wijkcomitébestuur en de Helperbel-redactie

over, maar we hebben uw inbreng hard

nodig. Daarom roepen we geïnteresseerde

wijkbewoners op om mee te denken over

verdere verbeteringen van de website.

Tips en ideeën kunt u sturen naar:

info@wijkhelpman.nl of

redactie@wijkhelpman.nl.

Draagvlak voor

ecologisch wandelpad

Zoals wij u al eerder lieten weten zijn we in

samenwerking met De Wijert, de gemeente

en het Van Hall Instituut van start gegaan

met de ontwikkeling van een ecologisch

wandelpad rond Helpman en De Wijert.

De eerste groep studenten van het Van Hall

heeft onlangs de eerste fase afgerond en

hun projectverslag gepresenteerd, waarbij

onder meer het verslag van een enquête

gehouden onder honderd bewoners van

beide wijken. Een belangrijk resultaat voor

ons was dat uit de enquête bleek dat er

draagvlak is voor dit nieuwe wandelpad.

De meeste geënquêteerde bewoners waren

enthousiast.

Studenten

De volgende fase bestaat eruit dat een

nieuwe (oudere) groep studenten verdergaat

met het ontwerp van een communicatieplan.

De zogenoemde ‘kick off’ (vrij

vertaald officiële start) van fase 2 was eind

november. De studenten maakten kennis

met de projectgroepleden en ecoloog Wout

Veldstra, die vanuit de gemeente betrokken

is bij dit project. We wandelden gezamenlijk

de route en brachten elkaar op de hoogte

van de vorderingen.

Enkele bewoners hebben gereageerd op

onze oproep mee te denken over het

wandel pad. Door ziekte en andere

werkzaam heden van de projectgroep heeft

u nog geen bericht van ons ontvangen.

Binnenkort nemen wij contact op.

Namens de projectgroep Ecologisch

wandelpad,

Joke Winters

ALV op 28 maart

Op woensdag 28 maart wordt de halfjaarlijkse

algemene ledenvergadering (ALV)

van het Wijkcomité Helpman gehouden.

De vergadering begint om 20.00 uur en

vindt plaats in speeltuingebouw De Helpen

aan de Groenensteinlaan 16. Naast

bestuurs aangelegenheden en lopende

zaken worden de jaarrekening en het

jaar verslag 2011 gepresenteerd. Na de pauze

komt Hans ten Berge iets vertellen over de

vernieuwde website www.wijkhelpman.nl.

Helperbel nr. 1, maart 2012 9


Nieuws van de gemeente

Steeds minder afval

De gemeente stimuleert bewoners met

gerichte acties om bewuster om te gaan

met afval. En dat blijkt te werken.

In Groningen wordt ruim de helft van het

huishoudelijk afval hergebruikt of nuttig

toegepast. Dat komt niet alleen omdat veel

soorten afval, zoals papier, glas, grofvuil,

klein gevaarlijk afval en elektrische

apparaten, vooraf door de aanbieders

gescheiden wordt, maar ook omdat de

scheidingsfabriek de laatste bruikbare

restjes uit het afval haalt. Afvalscheiding

levert zo ‘nieuwe’ grondstoffen op. En het

milieu wordt er beter van.

In Groningen wordt steeds minder afval

aangeboden, onder meer omdat Stadjers

steeds vaker zelf een boodschappentas

meenemen. Met gerichte acties stimuleert

de gemeente inwoners bewuster om te

gaan met verpakkingsmateriaal. Een van de

projecten is ‘Minder afval dankzij mij’

waarbij basisscholen elke leerling een

drinkbeker en broodtrommel kunnen

aanbieden. Dit scheelt een hoop plastic

boterhamzakjes en drinkpakjes.

Statiegeld

Groningen ondersteunt het landelijke

initiatief ‘Een echte held kiest statiegeld’.

Door statiegeld te vragen voor kleine plastic

flesjes weren we deze van de straat en uit

de natuur. Het college van B&W roept

Stadjers op om de petitie te tekenen op

www.echteheld.nl.

Lentekriebels

Een terugkerende activiteit is het samen

met de buren opruimen van zwerfvuil in de

buurt. In de periode van 2 tot en met 29

april a.s. kan men zich aanmelden voor de

actie ‘LenteKriebels’. De gemeente zorgt

voor materiaal en biedt een vergoeding aan.

De gemeente heeft grotere afvalbakken

geplaatst om het zwerfvuil op het Helperplein

te verminderen.

Minder overlast van

bastonen

Sinds begin 2011 gelden nieuwe spelregels

voor onder meer de eindtijd en het geluid

van evenementen. Organisatoren en

bewoners zijn positief. De proef wordt in

2012 voortgezet.

Wat geluidsoverlast betreft lijkt 2011 een

vergelijk baar beeld op te leveren als 2010.

Opvallend is dat verhoudingsgewijs veel

klachten worden ingediend bij

evenementen in buitenwijken. Het college

realiseert zich dat bewoners geluidsoverlast

ondervinden van evenementen. Maar het

volledig tegengaan ervan is volgens B en W

niet realistisch.

Geluidsnormen zijn een vast onderdeel van

het evenementenbeleid in Stad waarbij de

balans tussen feest en overlast voorop

staat. Bij dance-events zorgen vooral de

bastonen voor overlast. Daarom is er in 2011

voor het eerst gewerkt met een ander type

geluidsnorm. Organisatoren van danceevents

kunnen hiermee uit de voeten én

bewoners ervaren minder overlast.

Wensen bewoners

In 2011 zijn de eindtijden van evenementen

met een uur vervroegd naar 23.00 uur voor

evenementen buiten de diepenring en naar

00.00 uur voor die in de binnenstad. De

nieuwe eindtijden voldoen aan de wensen

van bewoners en ook organisatoren van

evenementen geven aan dat ze werken.

Ganzen weg van

Helperzoom

De gemeente heeft twee ganzenfamilies

weggehaald van de Helperzoom, omdat het

gevaarlijke verkeerssituaties opleverde.

In en rond de vijver aan de Helperzoom

leefden tot voor kort vijftien boerenganzen.

Een leuk gezicht, maar het leverde ook

gevaar op, omdat de ganzen regelmatig vlak

langs en op de weg en de spoorbaan liepen.

Hierdoor zijn de afgelopen tijd meerdere

ganzen gedood. De gemeente heeft de twee

ganzenfamilies daarom onlangs verplaatst.

Een familie zwemt nu rond in de Vondel-

vijver in De Wijert. De andere groep is

verhuisd naar een vogelopvangcentrum in

Erica (www.ganzenparadijs.nl). Vanuit daar

worden ze als groep in een geschikte

omgeving geplaatst.

Ganzenpoep

De gemeente probeert de ganzenpopulatie

in de stad op een diervriendelijke manier te

beheersen. De eieren worden in olie

gedom peld zodat ze zich niet verder kunnen

ontwikkelen. Bij de Helperzoom was dat

niet mogelijk, omdat de vogels op een lastig

bereikbare en gevaarlijke plek broedden,

vlakbij de spoorbaan. Daarom werd de

groep ganzen aan de Helperzoom ook

steeds groter. Door de actie van de

gemeente is de verkeersveiligheid verbeterd.

Bijkomend voordeel voor hardlopers en

wandelaars: minder ganzenpoep op de

wandelpaden.

10 Helperbel nr. 1, maart 2012

11


Tandprothetische Praktijk P. J. A. van Kleef

Een stralende lach met een goed vastzittende gebitsprothese

Kledingreparatie: Vermaken – Innemen – Verkorte - Verlengen etc

Maatwerk: Gilets - Wiegjes bekleden etc

Jikky de Walle – Coupeuse Mijn atelier aan huis is te vinden

Sweelincklaan 11

tegenover het schoolplein van de

9722 JS Groningen Joseph Haydn school.

De Tandprothetische praktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de stad Groningen

en heeft uiteenlopende specialismen op tandprothetisch gebied.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van

het kunstgebit:

Volledige gebitsprothesen

Implantaatprothesen (klikgebit)

Reparaties (breuk en tandreparatie)

Mobiel 06 29 444 861

Telefoon 085 87 84 338

E-mail jedy@dorgelo.info

Internet http://jedy.dorgelo.info

Kom langs of bel voor een

afspraak. Tot ziens!

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Als cliënt bent u op zoek naar:

Gediplomeerde vakbekwaamheid. Lid Organisatie

Nederlandse Tandprothetici.

Gewaarborgde en gecontroleerde kwaliteit. Praktijk

staat ingeschreven bij HKZ kwaliteitsregister.

Een vastzittend onder prothese door middel van

implantaten. NVOI implantologen

Tandtechniek in eigen beheer. Optimale pasvorm

door gebruik van IVOCAP ® prothese kunststof.

Reparaties klaar terwijl u wacht. Avondbehandeling

op afspraak mogelijk.

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Een kunstgebit dat er natuurlijk uitziet, met

voldoende wang- en lipvulling.

P.J.A. van Kleef, tandprotheticus

Aanbevolen door uw zorgverzekeraar

Rijnstraat 15, 9725 EP Groningen

Telefoon, 050 - 5268447

Website: www.tppvkleef.nl


Tekst Marjan van den Bosch

Foto Marian van Ark

Nieuws van Andere het wijkcomité tijden

Mooie vondsten in archief Wijkvereeniging Helpman

In de nieuwe rubriek ‘Andere Tijden’ behandelen we verhalen en gebeurtenissen uit de

geschiedenis van Helpman. We kunnen daarbij onder andere putten uit het archief van

de voorloper van het Wijkcomité Helpman, de Wijkvereeniging Helpman.

De heer J. Kluck, voorzitter van het wijkcomité in de periode rond 1980, heeft het archief

jarenlang bewaard. Via zijn echtgenote heeft de redactie daarover de beschikking gekregen.

Onze hartelijke dank daarvoor! Het archief bevat een schat aan interessante historische

gegevens over Groningen en natuurlijk met name over de wijk Helpman. Het lijkt ons

daarom raadzaam om de stukken te zijner tijd over te dragen aan de Groningse Archieven.

Maar zover is het nog niet. Wij gaan aan de hand van die oude stukken eerst een aantal,

voor u hopelijk leuke en interessante, artikelen schrijven. Mocht u overigens ook zelf ook

verhalen uit de oude (Helpman-)doos hebben en daarover een artikel voor deze rubriek

willen schrijven, dan nodigen we u graag uit om die naar de redactie te sturen.

De beginjaren van de wijkvereniging

De Wijkvereeniging Helpman is op 16 december 1918 opgericht op inititatief van onder

andere de heren J. Timmer, H.H. de Jongh en H. Aalderink. In een circulaire van januari 1919

is het volgende te lezen: ‘Zooals U (…) zal blijken, is het doel dezer vereeniging, om door

samenspreking en door samenwerking te komen tot eene betere behartiging van de belangen

onzer wijk. Reeds veel te lang zijn in Helpman toestanden getolereerd, welke in strijd zijn met

eene goede verzorging van dit nieuwe stadsgedeelte’. Bij de eerste vergadering waren

vijftien leden aanwezig, maar in de jaren daarna groeide het ledental aan tot ongeveer

zeshonderdvijftig. Ter vergelijking, het aantal leden van het huidige wijkcomité schommelt

zo rond de vijfhonderd. Aangezien Helpman toen veel kleiner was, lag de participatiegraad

in die tijd dus behoorlijk hoog.

Wat bereikte de wijkvereniging?

Welke activiteiten de vereniging verrichtte lezen we in een circulaire gericht op het

werven van leden en donateurs: ‘U eene gespecificeerde opgave te verstrekken van al ’t

geen door deze nuttige vereeniging tot stand is gebracht of bevorderd, zou ons te ver

voeren. Toch willen we u in ’t kort enkele zaken noemen, voor welker daarstelling de

Wijkvereeniging het initiatief nam of die zij zelve tot stand bracht:

1 e de vervanging van de oude, welhaast legendarische “Natte Brug”, door de veel breedere

massieve brug.

2 e de reiniging van het vroeger bijna altijd stinkende Helper Diep.

3 e De bestrating van de Coendersweg, Kerkstraat, Brink enz.

4 e de stichting eener Gemeentelijke Hoogere Burgerschool aan de Brink.

5 e het plaatsen van Helpman in de 2e klasse voor de personeele belasting (vroeger 4 e klasse)

welk feit eene belangrijke jaarlijksche besparing meebrengt voor de ingezetenen.

6 e de verbetering van het post- en telegraafkantoortje en ten slotte de verplaatsing naar

een betere localiteit.

7 e het plaatsen van een publieken tijdwijzer op de Helperbrink en bij het tramhuisje

8 e de plaatsing in Helpman van de monumentale “Scholten-bank”.

9 e de daarstelling van onderscheiden brievenbussen in de nieuwere straten en niet het minst

10 e het in de laatste jaren aanleggen van onderscheiden wandelpaden in de omgeving.’

De oude klok op de hoek van de Helperbrink en

Verlengde Hereweg loopt nog steeds.

Sporen in deze tijd

Bijna honderd jaar na dato zijn van

deze activiteiten nog steeds sporen

in Helpman terug te vinden. Het

gebouw van de toenmalige

Gemeentelijke Hoogere Burgerschool

aan de Helperbrink is nog

steeds als schoolgebouw in gebruik,

nu bij de Montes sori-afdeling van

het Zernike college. De klok op de

hoek van de Helper brink en de

Verlengde Hereweg werkt nog altijd

en is een zeer herkenbaar punt in de

wijk. Ook de Scholten-bank is

bewaard gebleven, al is de

monumentale uitstraling daarvan

wat aan getast door het vele

langsrijdende verkeer. De echte

liefhebbers weten het plekje echter

nog altijd te waarderen.

De genoemde personeele belastingen bestaan niet meer, maar werden in die tijd door

de gemeente geheven over onder andere de (huur)waarde van woningen. Van de

personele belasting mocht, afhankelijk van de gemeenteklasse waarin het pand was

gelegen, een belastingvrije som worden afgetrokken. Enig speurwerk heeft opgeleverd

dat Helpman een tijd lang een minder gunstige belastingclassificatie had dan de

overige stadswijken van Groningen. In 1922 kreeg de Wijkvereeniging het voor elkaar dat

de bewoners van ‘belastbare perceelen in Helpman een belangrijk lageren aanslag in de

personeele belasting’ kregen doordat zij op dezelfde manier belast werden als de overige

Stadjers. Een klinkend resultaat voor de Wijkvereeniging dus!

Over die wandelpaden, die blijkens het archief een belangrijk aandachtspunt voor de

Wijkvereeniging waren, in een volgende Helperbel meer.

14 Helperbel nr. 1, maart 2012

15


Tekst Anne Tillema

Foto Martin Tillema

Nieuws Mensen van het in wijkcomité de Interview Wil Koopmans

‘Bouwkraan blijft nog drie jaar staan’

Opvallend is de gigantische hijskraan

die overal bovenuit steekt. Blijft die

daar?

‘Op de bouwplaats is een permanente

torenkraan geplaatst, die tot juni 2015

blijft staan. De aannemer is hierdoor niet

afhan kelijk van het inhuren van mobiele

kranen. Zo kan er continu doorgebouwd

worden.

De ouders van de Haydnschool waren

er niet blij mee.

‘Dat klopt. Maar na gesprekken met de

schooldirectie en via een informatiebrief

aan de ouders hebben we deze onrust

kunnen wegnemen. De kraan voldoet

namelijk aan strenge veiligheidseisen.’

Parkeerverbod

Sinds half november geldt er een

parkeer verbod aan de Helperbrink,

vanaf de kruising Haydnlaan tot aan de

bus halte. Dit is nodig vanwege het

groot transport dat de bouwplaats

oprijdt. Let dus goed op waar u parkeert.

Riskeer geen bon, de politie is geregeld

aan het bekeuren.

Dit artikel is een bewerking van een

interview met Wil Koopmans in Zinn

Nieuwsbrief 3 over de verbouwing van

Coendershof.

Verpleeghuis Coendershof wordt drastisch

vernieuwd. De werkzaamheden van fase 1

vorderen gestaag. Het gebouw waar 87

ruime zorgappartementen gerealiseerd

worden krijgt meer en meer gestalte. Maar

waarom deze verbouwing? Directeur Wil

Koopmans van ZINN legt uit.

Waarom is deze grote verbouwing en

nieuwbouw nodig?

‘Binnen de zorg is de laatste jaren veel

veranderd. Daarom kijken we binnen ZINN

hoe we onze locaties kunnen aanpassen aan

de eisen van de moderne ouderenzorg.

Gebouwen moeten flexibel genoeg zijn om

te kunnen inspelen op toekomstige wijzigingen.

Ook willen we een leefwereld creëren

waarin ouderen, ondanks ziekte en beperkingen,

prettig en comfortabel kunnen leven.’

Welke voordelen gaat dit geven voor de

bewoners?

‘Nu heeft Coendershof nog veel

meerpersoonskamers. Straks beschikken

onze bewoners over een eenpersoonskamer

met eigen sanitair. Daarnaast komen er

ruime luxe appartementen die ook geschikt

zijn voor echtparen. Sfeer en huiselijkheid,

gezellige kamers, een centraal gelegen

groot restaurant, dat zijn allemaal zaken die

het leven leuker kunnen maken voor de

toekomstige bewoners. Bovendien gaan we

kleinschalig werken met kleine vaste teams

op een groep bewoners. Hierdoor kunnen

we meer zorg en aandacht aan de bewoners

geven. Daarnaast is het voor het personeel

natuurlijk altijd prettiger werken in een

mooie inspirerende omgeving.’

Veilig naar school

Sinds lange tijd zijn er in Nederland verkeersbrigadiers

werkzaam. Ze helpen kinderen veilig oversteken op weg

naar en van school. Onlangs heeft de Haydnschool

meerdere ouders bereid gevonden om verkeersouder te

worden. Ze ontvingen een certificaat na het volgen van

een opleiding bij de politie. De verkeersouders staan met

name op de kruising van de Haydnlaan met de

Helperbrink, waar het altijd erg druk is met schoolgaande

kinderen.

Opvallend is dat sommige ouders/verzorgers van kinderen van de Haydnschool en de

GSV dagelijks stoppen en parkeren op plekken waar dit niet mag. De politie controleert

hierop en deelt bekeuringen uit. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan

kunnen er mogelijk gerichte acties gerichte acties volgen om een einde te maken aan

dit verkeersonveilige gedrag rondom beide scholen.

Uw buurtagent Raoul de Thomis

16 Helperbel nr. 1, maart 2012

17


Tekst en beeld Marian van Ark

Straatvraag

Wat vindt u van de herinrichting van de

Verlengde Hereweg?

Met nieuwe parkeerplaatsen en een nieuwe asfaltlaag ligt de Verlengde Hereweg er

weer netjes bij. Wat vinden de wijkbewoners van de veranderingen?

Willem van Vlier (77),

wijkbewoner

Lizanne van Ginkel

(25), wijkbewoonster

Al meer dan 100 jaar vakmanschap

‘Voor de herinrichting

zag je de oversteekplaats

beter door de

vluchtheuvel. Maar ik

vind het nu ook goed. Ik

heb er nooit zo over

nagedacht. Ik doe bijna

al mijn boodschappen

lopend en parkeer hier

nooit.’

‘Ik woon vlakbij en

loop altijd naar de

winkels op het

Helperplein. Ik merk

niet echt verschil

met eerst. Voor mij

had de straat niet op

de schop gehoeven.’

houtbewerking

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Stadjerspas

Stadjerspas

Vincent Chen (38),

eigenaar Happy Garden

‘Voor overstekende

voetgangers is het

veiliger. Ik hoor bijna

geen piepende banden

meer. Voor de herinrichting

stonden

auto mobilisten

regel matig op de rem

voor het zebrapad.

Vervelend is dat mensen

parkeren op het laad- en losgedeelte voor

ons restaurant. Soms staan ze zelfs voor

onze uitrit. De politie en de gemeente doen

er niets aan.’

Maaike Scheffer-

Middel (72),

wijkbewoonster

‘Ik vind de straat

over zichtelijker

geworden, nu de

parkeer plaatsen

allemaal aan de kant

van het Helperplein

zitten. Handig bij het

boodschappen doen,

al doen we dat maar

een keer in de week met de auto.

Ik fiets liever.’

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl

Helperbel nr. 1, maart 2012

19


Tekst en foto’s Marian van Ark

Wijk in beeld

Wintersport in Winterberg

Sommigen gingen al voor de vijfde keer mee, anderen voor de eerste keer. Ook de

Helperbel trok de skies aan tijdens de jaarlijkse wintersportweek in Wintersberg,

georganiseerd door Buurtsport De Helpen. Een fotoreportage.

Het skiklasje op de piste van Neuastenberg

Het eten

staat klaar

V.l.n.r. Nynke, skileraar Pim, Bert, Sandra en Tristan

Genieten van koffie en taart na de skiles

Best steil zo’n rode piste

We slapen in het natuurvriendenhuis

in Mollseifen

Ondanks de dooi valt er nog goed te skien.

Meer informatie over de activiteiten van

Buurtsport De Helpen vindt u op

www.dehelpen.nl.

Skiën maakt hongerig

Dag allemaal! Volgend jaar weer?

20

Halverwege de week is de sneeuw in de tuin van het

pension verdwenen

21


Rondwandeling in Tuinwijck

Tijdens de openingstijden zijn het terrein en de speeltuin van Tuinwijck ook voor

niet-leden toegankelijk. U bent van harte welkom om van de rust, de dieren en het

groen te genieten. Met de onderstaande rondwandeling ziet u de mooiste plekjes.

tuinwijck heeft

groenste vingers

Tekst Gerda Bosma

Foto’s Henk de Weerd

De afgelopen tien jaar groeide Tuinwijck uit tot een van de meest natuurvriendelijke

volkstuinverenigingen in Nederland. Ook niet-leden zijn van harte welkom in dit

groene paradijsje aan de Helperzoom.

Tuinwijck is een van de oudste volkstuinenverenigingen in Nederland, opgericht in 1913

door Jan Evert Scholten, zoon van groot industrieel W.A. Scholten. De eerste vijftig jaar

was Tuinwijck gevestigd aan het Eemskanaal, op de plek waar nu Ikea staat. Toen daar

begin jaren zestig een bedrijventerrein kwam, verhuisde de vereniging naar de

Helperzoom. Op het 6 hectare grote terrein staan 142 zomerhuisjes. Daarnaast zijn er 24

groentetuinen, een groot grasveld en een speeltuin. Bijzonder zijn de ecologische

projectgebieden, zoals een paddenpoel, vlindertuin en de Woeste Weelde.

Lieveheersbeestje

Tuinwijck was de eerste vereniging in Nederland die meedeed aan de ecologische

keuring van de organisatie van volkstuinverenigingen, IVN natuur- en milieueducatie en

De Kleine Aarde. Hoe groen de vereniging tuiniert, is af te lezen aan het

lieveheersbeestje op het bord bij de ingang. Hoe meer stippen, hoe beter het ecologisch

beheer. Tuinwijck behaalde in 2011 voor het eerst het maximale aantal van vier stippen.

Daarmee is het de tiende volkstuinvereniging in Nederland die deze hoogste

waardering kreeg.

Op Tuinwijck is de laatste jaren hard gewerkt om de vierde stip te behalen. Wat ruim tien

jaar geleden begon met de aanleg van een paddenpoel en vlindertuin, groeide uit tot

een volledig ecologisch beheerd terrein waar het voor dieren en mensen goed toeven is.

1 De paddenpoel is het eerste ecologische project van Tuinwijck. U vindt hem

door gelijk na de ingang linksaf het pad door de border te nemen.

2 Loop door het hek. Rechts is een oude vijver veranderd in een kikkerpoel door

de aanleg van vlakke oevers en het kappen van bomen. In het voorjaar komen

kikkers, padden en salamanders er hun eieren leggen.

3 Volg het pad langs de poel (rechtsaf) en ga op het hoofdpad linksaf. Na de

bocht naar rechts komt u na ongeveer 100 meter bij de grootste vijver op het

terrein. Deze is onlangs voorzien van glooiende oevers, waardoor kikkers,

padden en salamanders makkelijker van het water op het land kunnen komen.

Op die oevers groeien bovendien planten die van natte voeten houden, maar

liever niet geheel in het water staan.

4 Rechts van die vijver ligt de Woeste Weelde, waar met behulp van hergebruikt

bouwmateriaal een interessant terrein is ontstaan voor dieren, planten en

vooral ook kinderen.

5 Volg het pad door het terreintje en loop vervolgens langs de kantine naar het

grote grasveld. Daar staan drie bijzonder rode berken.

6 Ga rechtsaf terug naar de ingang en ga bij de kruising links. Volg het pad en ga

aan het einde rechts. Daar is de vlindertuin waar u even rustig kunt gaan zitten

op een stoel of bankje. In de tuin staan veel planten die vlinders en rupsen

trekken.

7 Loop terug naar de ingang, of breid uw rondje zelf uit.

Kijk voor meer informatie op www.tuinwijck.nl.

Spannende verstop plekjes

voor kinderen in de

Woeste Weelde

22 Helperbel nr. 1, maart 2012

23


Werken in de wijk

Nathalie Lanzilli (41), eigenaresse van kapsalon Lanzilli Hair Solutions, is een vrouw met

een missie. Mooi haar moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook als je een smalle beurs of

haarproblemen hebt.

‘Een kleurtje moet voor

iedereen betaalbaar zijn’

Fijn aan mijn werk ‘Dat ik mensen kan helpen die de straat niet opdurven uit schaamte

voor hun kale plekken. Sommige klanten komen het liefst door de achterdeur naar

binnen. Hen knip ik thuis, of in een aparte kamer in de zaak. Maar het is ook heerlijk om

een vrouw met fijn haar een volle bos krullen te geven met hairextensions.’

Sterkste punt ‘Ik kan alle haarproblemen oplossen, of je nu kale plekken hebt of heel fijn

haar. Ik heb meer dan vijfentwintig jaar ervaring als kapster en zet al vijftien jaar

hairextensions. Tien jaar geleden ben ik opgeleid in het aanbrengen van haarwerken.

De mal maak ik zelf. Een precisiewerkje, want het moet precies passen. Ik werk alleen

met honderd procent echt haar. Dat ademt en je kunt er gewoon mee zwemmen.’

Vooroordeel ’Mensen denken dat ik een chique zaak heb, omdat-ie er mooi uitziet.

De prijzen vallen ze dan reuze mee. Ik wil betaalbaar zijn voor iedereen. Een oma met

alleen AOW of een bijstandsmoeder moet ook een kleurtje in het haar kunnen hebben.’

Missie ‘Ik zet me in voor de Stichting Haarwensen. Deze stichting geeft pruiken aan

kinderen die kaal geworden zijn door een chemokuur of ziekte. Ik knip de pruik dan in

model. Mensen kunnen hier ook haar doneren, in ruil voor een gratis knipbeurt. Best

heftig als een meisje meisje haar staart die tot haar billen komt, wil afstaan aan zieke

kinderen. “Ik ga gewoon weer sparen hoor”, zei ze toen ze met een kortgeknipt koppie

de deur uitging.’

Italië ‘Het land van mijn vader. Hij komt uit Napels. Daar komen de foto’s vandaan die

hier aan de muur hangen.

Onverwachte klandizie ‘Veel moslima’s vinden het niet prettig om met onbedekt haar in

een kapsalon te zitten, waar ieder moment een man kan binnenkomen. Bij mij kunnen

ze in een aparte ruimte geknipt worden. Dat spreekt zich rond.’

Leuk aan Helpman ‘Het is een vrolijke, leuke buurt. Mijn klanten komen niet alleen uit

de wijk, maar uit heel Noord- en Midden-Nederland. Ik zit daarom op een centrale plek,

dichtbij de ringweg en het station.’

Sfeer ‘Ik houd van de sfeer van vroeger, toen de kapper een soort buurtcentrum was.

Het is hier af en toe net een Amerikaanse barbershop met al die kletsende klanten. Heel

gezellig.’

Lanzilli Hair Solutions is gevestigd aan de Verlengde Hereweg 33, tel. 050-8200354,

www.lanzillihairsolutions en www.haarwensen.nl.

Lezerskorting

Wie bij een bezoek aan de zaak dit artikel laat zien, krijgt een knipbeurt voor tien euro.

24 Helperbel nr. 1, maart 2012

25


Lezerspost

Ingezonden brief

Het park Groenenstein is één van de longen

van de stad Groningen. Dit staat ook op één

van de wanden van het uilenhuisje aan de

Helperbrink. Daar staat ook op welke dieren

in het park wonen, zoals vleermuizen en

uilen. Er worden regelmatig excursies naar

het park georganiseerd.

Maar....rond 31 december wordt het park

bezocht door groepen jongeren die niet

geïnte resseerd zijn in de fauna, maar op

zoek zijn naar een voor hen veilige plek om

vuurwerk af te steken. Er wonen in deze

buurt weinig jongeren dus ze komen uit

andere wijken speci aal naar dit park. Rond

10 uur ‘s avonds begint het afsteken van

vuurwerk en dat gaat door tot 16 uur de

volgende dag. Op diverse plekken in het

park en voor het uilen huisje ligt dan

smeulende as en vuurwerkafval.

Als leek kan ik niet inschatten wat de

schade is aan de dieren, die gevoelig zijn

voor de herrie en de lichtflitsen. Maar het

lijkt mij duidelijk dat ze hieronder te lijden

hebben. Kan het ook anders?

C.M. Van Zoest, 2 januari 2012

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos@orange.nl

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Europa Kinderhulp regio Groningen zoekt

vakantiegastouders die bereid zijn ruim

twee weken aandacht te besteden aan

kwetsbare kinderen. Kinderen die onder

moeilijke omstandigheden opgroeien in

achterstandswijken in Europa, maar ook in

Bij Oudman Schoenen Nederland. staan

de voeten van klanten

centraal. Uw beide Deze voeten kinderen zijn gebaat met aandacht en

worden gemeten in lengte

een gevoel van veiligheid, een periode

en breedte! Daarna zoeken

wij samen met u waarin een zij kind kunnen zijn. Genieten van

passende schoen. dingen die onze kinderen normaal vinden,

zoals samen boodschappen doen, wandelen,

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt fietsen voor eigen of gezellig thuis bezig zijn. Een dagje

inlegzolen.

naar het zwembad is al fantastisch, ook al

kunnen de meeste vakantiekinderen niet

zwemmen.

Dure uitstapjes zijn niet nodig. In uw eigen

omgeving is meer te beleven dan u denkt.

Aandacht, innerlijke rust, regelmaat, drie

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Nodig eens een vakantiekind uit!

keer daags eten en een

veilig gevoel doen

wonderen voor deze

kinderen.

Informatie

Meer informatie is te vinden op

www.europakinderhulp.nl. Of pak de

telefoon en bel met de familie Van den

Berghe, telefoon 0598-416369.

Waar komen de kinderen die onze

provincie bezoeken vandaan?

7 juli tot 27 juli Parijs

9 juli tot 27 juli Mechelen, België

21 juli tot 11 augustus diverse Franse

steden

23 juli tot 10 augustus Rotterdam

23 juli 10 augustus Hannover en

Oldenburg, Duitsland

Helperbel nr. 1, maart 2012

27


Activiteiten in de wijk

Koninginnedagfeest

terug in Helpman

Koninginnedag wordt dit jaar weer

uitgebreid gevierd met allerlei

festiviteiten op en rond de Helperbrink.

Naast de kindervrijmarkt, ponyrijden en

springkussens is er ook muziek.

Vorig jaar lukte het helaas niet om de

benodigde menskracht voor de organisatie

van het Koninginnedag-feest te vinden, maar

dit jaar is een groep van zeven enthousiaste

wijkbewoners druk bezig om er op 30 april

weer een groot feest van te maken. Het

programma is nog niet helemaal rond, maar

wel staat nu al vast dat tussen 9.30 uur en

15.00 uur op en rond de Helperbrink de

traditionele kinder vrijmarkt wordt gehouden.

Daarnaast kunnen kinderen in het Groenestein

park ponyrijden en springen op springkussens

in speeltuin De Helpen. Voor de

muzikale ondersteuning zorgen een dj en het

zangduo De Suikerspinnen. Bezoekers

kunnen voor een hapje en een drankje

terecht op het (hopelijk zonovergoten!) terras

voor speeltuin De Helpen.

Nog handen nodig

Voor de voorbereiding van de dag beschikken

we over voldoende menskracht, maar op de

dag zelf bestaat nog wel behoefte aan extra

vrijwilligers. Zo hebben we nog mensen

nodig die kunnen helpen met het opbouwen,

het toezicht houden bij de springkussens en

de vrijmarkt, en het opruimen na afloop. Wilt

u een steentje bijdragen aan dit gezelligste

feest van Helpman in de vorm van een uurtje

van uw tijd? Stuur dan een mailtje naar

info@wijkhelpman.nl.

Voor informatie over de locatie en de

spelregels voor de vrijmarkt kunt u terecht

op de site van het wijkcomité

(www.wijkhelpman.nl) en speeltuin De

Helpen (www.helpmanoost.nl).

Theater in oude RKZ

De oude kapel in het voormalige RKZ is

verbouwd tot een theater dat plaats biedt

aan tachtig toeschouwers. Het Prins

Bernhard Cultuur Fonds, Emmaplein

Foundation, Stichting Huncky Dory en BDK

fonds ondersteunden de verbouwing.

Theater de Kapel is een theater voor en door

artiesten en biedt een podium aan artiesten

die daar geheel hun eigen gang kunnen gaan.

Artiesten kunnen voor eigen risico spelen of

een samenwerking aangaan met het theater.

Het theater heeft geen commer ciële doelstelling

en werkt uitsluitend met ervaren

vrijwilligers. Het adres is Emmastraat 15.

Check www.theaterdekapel.nl voor de

programmering.

De kapel in de jaren ’50, nu verbouwd tot theater.

28 Helperbel nr. 1, maart 2012

29


Nieuws Activiteiten van het wijkcomité in de Kunst op school

Twee weken lang stond de Joseph Haydnschool

in het teken van de schilderkunst.

Het kunstproject begon op 19 maart met

een tentoonstelling van kunstschildergroep

‘Met Kwast en Palet’ in het hoofdgebouw

aan de Haydnlaan. Natuurlijk gingen de

kinderen ook zelf met verf en papier aan de

slag. De resultaten laten ze op 29 en 30

maart zien in het speellokaal aan de

Sweelincklaan. Ook brachten alle groepen

een bezoek aan het Groninger Museum.

Meer over dit kunstproject kunt u lezen in

de volgende Helperbel.

Vrijwilligersmarkt

Denkt u erover om vrijwilliger te worden,

maar weet u niet precies wat voor

vrijwilligerswerk bij u past? Wilt u het liefst

iets doen voor een organisatie bij u in de

buurt? Kom dan naar de vrijwilligersmarkt

op vrijdag 13 april, van 14.00 tot 17.00 uur in

multifunctioneel centrum De Wijert aan de

PC Hooftlaan 1. De toegang is gratis.

Op de markt kunt u kennismaken met

allerlei organisaties uit De Wijert, Helpman,

Hoornse Meer en Corpus den Hoorn. Zij

zoeken vrijwilligers voor diverse activiteiten.

Het gaat om klussen voor langere en korte

tijd. U kunt ter plekke een test doen om

erachter te komen welk vrijwilligerswerk bij

u past. Ook voor de kinderen is er wat leuks

te doen.

AC Milan traint

voetbalkids

Trainen bij AC Milan en een

wedstrijd in het San Siro

bezoeken waarna je de

handen mag schudden van

de spelers? Het is de

beloning voor de twee meest

talentvolle kinderen tijdens

het AC Milan Junior Camp van

20-24 augustus in Groningen. De

trainingsweek vindt plaats op het

sportcomplex van SV Lycurgus in

Vinkhuizen.

Het AC Milan Junior Camp is voor

jongens en meisjes van 6-15 jaar

van elk niveau. De kinderen

trainen onder toezicht van

twee jeugdtrainers van AC Milan, dagelijks

van 9.30 tot 16.00 uur. De oefenstof is door

AC Milan trainers en clubartsen speciaal

ontwikkeld voor elke leeftijdsgroep. Kijk voor

meer informatie en aanmeldingen op

www.eventsbureau.nl.

Extra Tarotcursus

Op 4 april start de basiscursus ‘Laat

Tarotkaarten spreken’. In vier tweewekelijkse

lessen leer je de taal van de Tarot aanvoelen

en ermee werken. De cursus duurt van 19.30

tot 21.30 uur, en wordt gegeven in Het

Helperhart aan de Kochstraat 1-2 in

Groningen. Info en aanmelden op

www.hartvoortarot.nl.

Concertkoor KOV

Concertkoor KOV is een oratorium vereniging,

een groot koor dat elke donderdag avond om

19.30 uur in kerk gebouw De Ark repeteert.

Het is een enthousiast en gezellig koor dat

behoorlijk hoge eisen aan zichzelf stelt, wat

resulteert in goede concerten. Op 20 april is

er weer een concert, om 20.15 uur in de

Nieuwe Kerk. Onder leiding van Bram van

der Beek worden requiems van Fauré en

Duruflé uitgevoerd, met twee solisten en

begeleid door orgel en harp. Alle details

kunt u vinden op www.kov-groningen.nl.

Overigens is er bij de KOV altijd ruimte voor

nieuwe leden, ook jongeren zijn van harte

welkom! Kom gerust eens langs.

advertentie sterrebos_Opmaak 1 03-03-12 10:11 Pagina 1

sterrebos

live

Vrouwenkoor Sjans

zoekt stemmen

Vrouwenkoor Sjans uit Helpman zoekt

versterking met een aantal toonvaste

sopranen, alten en een lage alt. Het

repertoire varieert van licht klassiek en

religieus tot pop en volksliedjes. Onder

leiding van Emma Boschma repeteert Sjans

tweewekelijks op woensdagavond, bij Elker

aan de Haydnlaan. Interesse? Kom gerust

een keer meezingen met dit gezellige koor.

Meer informatie bij Marian van Ark,

tel. 050-3144399.

13 mei

10 juni

8 juli

12 augustus

9 september

van 14.30-16.30 uur

toegang gratis

30 Helperbel nr. 1, maart 2012

31


Nieuw restaurant in Helpman.

Vanaf 1 november is Restaurant Lukkien overgegaan in Restaurant Corfu,

de enige echte Griek in Groningen-Zuid. Restaurant Corfu is een compleet

nieuw eigentijds restaurant met een modern interieur en biedt Griekse en

Mediterrane gerechten.

Een diner in restaurant Corfu betekend genieten van hedendaagse Griekse

en Mediterrane Tapas, vertrouwde grill gerechten, verrassende vis gerechten,

heerlijke vegetarische gerechten, authentieke ovengerechten en stoofschotels.

Ons restaurant biedt plaats aan 45 gasten en op ons zonnige terras kunnen

wij plaats bieden aan circa 25 gasten.

Voor reserveringen of informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 050 - 5269782 of

mailen naar info@restaurantcorfugroningen.nl

Graag tot ziens in ons restaurant!

Aanbieding 3 gangen menu:

€ 22,50,- p.p. (vanaf 2 personen)

Voorgerecht:

Tzaziki en kruidenboter met brood

Hoofdgerecht:

Kipfilet spies, sutzuki en gyros, groente, salade, frites en knoflooksaus

Nagerecht:

Griekse Yoghurt met honing en walnoten of ijs met slagroom

*Nu afhaalmenu's vanaf € 9,95!*


Tekst en foto’s: www.staatingroningen.nl

Bewerking: Ronald van der Meulen

Wijk in beeld

Kunst en architectuur in Helpman

In deze nieuwe rubriek besteden we aandacht aan bijzondere

gebouwen en kunstuitingen in ons verspreidingsgebied. Deze

keer het hoekpand aan de Moddermanlaan.

Het hoekpand aan de Moddermanlaan (bouwjaar 1926) werd

samen met het aansluitende rijtje woningen in de De Sitterstraat

ontworpen en gebouwd door de N.V. Bouwmaatschappij Helpman,

onder leiding van directeur en architect M.G. Eelkema.

De familie Eelkema was tot ver na de oorlog eigenaar van deze

woningen en verhuurde ze. Het hoekpand is ontworpen als een

winkel - getuige ook de etalageramen - met daarboven twee

woningen. Het gebouw heeft lang dienst gedaan als

kruidenierswinkel van de heer Stuivenga. Naast dagelijkse

benodigdheden verkocht Stuivenga destijds ook zeer exclusieve

artikelen, zoals koffie en chocolade.

De ronde vorm van het

gebouw, de golvende

dakrand en driehoekige

ramen zijn typerend voor de

Amsterdamse School.

ijf

,

.

Beeldhouwen

Voor het ontwerp van dit hoekpand is Eelkema duidelijk geïnspireerd geweest door de

expressieve stijl van de Amsterdamse School. De bijzondere baksteenverbanden en

strokenramen met driehoekige afsluiting zijn typische stijlelementen, evenals de

organisch golvende dakrand en de ronding van het gebouw. In tegenstelling tot de

architecten van het Nieuwe Bouwen, was bouwen voor Eelkema een soort

‘beeldhouwen in architectuur’. Hij liet zijn architectuur spreken en vond dat het

ontwerp meer moest zijn dan alleen een functionele constructie.

Voor de bouw maakte Eelkema gebruik van ambachtslieden die hun vak buitengewoon

goed verstonden, of het nu ging om metselen, timmeren of werken met glas-in-lood.

Bekende andere gebouwen van

architect Eelkema in Helpman

zijn het Helperbad en Huize

Eugeria.

ijf

3

Bron: www.staatingroningen.nl , een

online kunst- en architectuurgids met

informatie over talloze gebouwen,

projecten en kunstwerken in de stad.

‘Staat in Groningen’ is een initiatief van

Architectuurcentrum Platform GRAS en

Centrum Beeldende Kunst.

Het pand is ontworpen als winkel, vandaar

de grote etalageramen.

35


Service

Eigen bus voor leuke

tochtjes

Zorgorganisatie Zinn heeft sinds kort een

eigen bus om wekelijks toertochtjes te

maken in de regio.

Ouderen vinden niets leuker dan af en toe

een tochtje in de omgeving. Dat was de

conclusie van een onderzoek uit 2010. Als je

ouder wordt en minder mobiel, dan ligt

verveling op de loer. Veel mensen willen het

liefst op stap gaan in een veilige en

beschermde sfeer. Dankzij schenkingen kon

Zinn een oude lijnbus aanschaffen. Die is

opgeknapt en omgebouwd tot een

gezellige, rijdende huiskamer.

De eigen bus is van alle gemakken voorzien.

Alle acht ouderenlocaties van Zinn hebben

een opstapplaats. De reizigers betalen een

kleine bijdrage in de kosten. De bus wordt

bestuurd door vrijwilligers, vooral oudbuschauffeurs.

De begeleiding aan boord is

ook in handen van vrijwilligers. De bus is

geschikt voor rolstoelgebruikers en er is

zelfs plaats voor een bed.

Bang om te vallen?

Veilig de stoep op met de valtraining

training worden valtechnieken geoefend en

getraind. Want als u tóch dreigt te vallen is

het belangrijk om te weten wat u kunt

doen. In veel gevallen vergoedt uw

zorgverzekeraar de cursus.

De training is op dinsdag en vrijdag van

10.00 tot 11.30 uur in sportschool Bao Trieu,

Spicastraat 198 in Groningen. Aanmelden bij

fysiotherapeut Janny Visser, tel 050-3642083,

info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl of bij

Cesartherapeut Lieneke Volger,

050-5730407, info@adviesinbeweging.nl.

Gratis klussendienst

De vrijwilligersorganisatie ‘Help een Handje’

biedt hulp aan mensen die door ziekte of

ouderdom bepaalde klusjes of activiteiten in

en om huis niet meer zelfstandig kunnen

uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan

technische klusjes, kleine tuinklussen en

boodschappen of medicijnen halen. Ook een

bezoek met eventueel voorlezen of wandelen

is mogelijk. Verder kunt u tegen een kleine

vergoeding gebruikmaken van vervoer en

eventuele begeleiding naar ziekenhuis of

arts. Help een Handje is dagelijks bereikbaar

tussen 13.00 en 14.00 uur, op tel. 5254257.

Hulp bij opvoeding

Op 23 maart is het nieuwe Centrum voor

Jeugd en Gezin Groningen-Zuid (CJG)

geopend aan de P.C. Hooftlaan 2. Hier kunt

terecht met al uw vragen over het opvoeden

en opgroeien van uw kinderen. Het CJG gaat

ook bijeenkomsten, cursussen en work shops

over allerlei opvoedthema’s organiseren.

Kijk ook eens op www.cjg.groningen.nl.

Kledingcontainer

Rode Kruis

Op het parkeerterrein van multifunctioneel

centrum De Wijert aan de P.C. Hooftlaan 1 is

een kledingcontainer van het Rode Kruis

geplaatst. U kunt hierin eenvoudig uw oude

kleding, schoenen en gordijnen kwijt. Met

uw donatie steunt u de activiteiten van de

Studentendesk van het Rode Kruis in

Groningen. Deze groep enthousiaste

studenten organiseert activiteiten voor

kwetsbare groepen in de samenleving, zoals

een Sinterklaasfeest voor arme gezinnen.

Dialysecentrum

uitgebreid

Het dialysecentrum van het Martini

Zieken huis heeft een nieuw en groter

onderkomen gekregen op de begane grond,

tegenover de hoofdingang. Hierdoor

kunnen meer nierpatiënten geholpen

worden. Nieuw zijn de eenpersoonskamers

waar vanaf februari nachtdialyse wordt

aangeboden. Dat is effectiever en minder

belastend voor nierpatiënten. Ook de

poliklinische zorg wordt uitgebreid met

meer aandacht voor nierschade, nierinsufficiëntie

en hoge bloeddruk.

Het dialysecentrum heeft ook een nieuwe

naam gekregen. Het Martini Niercentrum

heeft drie locaties: Groningen, Assen en

Drachten.

Sluitingsdagen

bibliotheek

De bibliotheek in De Wijert is gesloten op de

volgende feestdagen:

• maandag 9 april - Tweede Paasdag

• maandag 30 april - Koninginnedag

• donderdag 17 mei - Hemelvaartsdag

• maandag 28 mei - Tweede Pinksterdag.

Bent u 55-plus en bang om te vallen? Of

heeft u een aandoening of ziekte met een

groot risico om te vallen? Half april start

een cursus Valpreventie en valtraining,

waarin u mogelijke gevaren leert herkennen

in dagelijkse situaties. Denk aan slecht

liggende stoeptegels en een opgebroken

weg. Ook wordt aandacht besteed aan

voortbewegen in een drukke omgeving en

Ludwig Trieling van het Rode Kruis is blij met de nieuwe

iets pakken uit een hoog kastje. In de

kledingcontainer.

36 Helperbel nr. 1, maart 2012

37


Service

Handige telefoonnummers

Gooi uw bruikbare

spullen niet weg!

Wij halen het gratis bij u op en we zijn er blij mee!

Voor een afspraak kunt u bellen met 050 - 3132200.

Langsbrengen op We één zijn van er de blij onderstaande mee! Bel 050 adressen - 3132200. is ook mogelijk.

Of kom langs op één van de onderstaande adressen.

Onze winst gaat naar goede doelen!

Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15-29 en 32 / Damsterdiep 307

Winkels open: Ma: 13 - 18 uur, Di t/m Vrij: 10 - 18 uur, Za: 12 - 17 uur

Let op! Damsterdiep: Wo, Do + Vrij: 13 - 18 uur, Za: 10 - 17 uur

WWW.MAMAMINI.NL

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0800-0330

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Milieudienst 3671000

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stedelijk Klussenbureau 3111210

Stadsbeheer 3678910

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Elzelien Noordijk 5250191

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ruud van Keulen

Michel van de Heuvel

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 1, maart 2012

39


Vooruitblik nummer 2:

• Restanten Helperlinie gevonden

• Gescoord op de Kindervrijmarkt

• Opening theater De Kapel

Tips, kopij en foto’s voor de volgende

Helperbel kunt u voor 15 mei sturen

naar: redactie@wijkhelpman.nl.

More magazines by this user
Similar magazines