Helperbel 2012, nummer 3

wijkhelpman

Helperbel 2012, nummer 3

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Doe mee: enquête plannen Zuidelijke Ringweg

• Hoefijzers uit Helpman werelwijd verkocht

• Kunstmarkt trekt veel publiek

• Wandelen door de wijk met Moniek

20123


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité 6

Wijkcomité peilt meningen Zuidelijke Ringweg met enquête 7

Montmartre in de Emmastraat 19

Lezerspost 27

Nieuws van de gemeente 10

Wijk in beeld 4

Kunst en architectuur in Helpman 35

Andere tijden 14

Mensen in de wijk

Straatvraag: mijn grootste verkeersergernis 15

Buurtbarbecues populair in Helpman 16

Rondje Helpman met Moniek 22

Werken in de wijk

Hoefijzerfabriek houdt stand 24

Website voor en door ondernemers 25

Activiteiten in de wijk 28

Even weg met de PlusBus? Doen! 23

Service 36

Handige telefoonnummers 39

19

6

22

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Marian van Ark , Ronald van der Meulen en Martin

Tillema. Eindredactie: Marian van Ark en Ronald van der Meulen. Fotobewerking: Martin Tillema. Acquisitie

advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Basisontwerp en vormgeving: Douwe

Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2012

3


Tekst en foto: Liesbeth Fransen

Swingen in het Sterrebos

4


Wijk in beeld

Van Cubaanse swing tot nederpop en van blues

tot singer-songwriters. De afgelopen maanden

konden we genieten van sfeervolle muziek in

het Sterrebos. Met veel plezier werd gespeeld

voor een enthousiast publiek. De concerten in

het Sterrebos horen inmiddels bij de zomer in

Helpman. Ze bezorgen veel bezoekers een

aangename middag en het is geweldig dat de

muziekkoepel regelmatig gebruikt wordt. Het

Sterreboscomité hoopt dan ook volgend jaar

weer een boeiende serie concerten te kunnen

bieden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan

via sterrebos01@gmail.com of via de website

www.wijkhelpman.nl.

Helperbel nr. 3, september 2012

5


Zorgen om verkeerstoename door

plannen nieuwe Zuidelijke Ringweg

Onlangs hebben het Rijk, de provincie

en de gemeente, verenigd in de projectorganisatie

Aanpak Ring Zuid, de plannen

bekend gemaakt voor de nieuwe Zuidelijke

Ringweg. Op 17 juli vond in de Oosterpoort

een informatiebijeenkomst plaats. Naar

aanleiding daarvan willen we verslag doen

en onze zorgen met u delen.

Voor de wijk Helpman hebben de plannen

grote gevolgen. Doordat de op- en afritten

bij Helpman en Oosterpoort komen te

vervallen, moeten de 40.000 auto’s die nu

dagelijks gebruikmaken van deze op- en

afritten, in de toekomst méér door de wijk

rijden om op hun plaats van bestemming te

komen.

Ook wordt er naar verwachting een tunnel

aangelegd die de Helperzoom verbindt met

de nieuwe wijk bij de Euroborg. Deze tunnel

komt ergens tussen de Helper Brink en de

Goeman Borgesiuslaan, waarbij de projectorganisatie

de voorkeur heeft uitgesproken

voor een tunnel ter hoogte van de Helper

Brink. De tunnel zal groot genoeg zijn om

bussen en vrachtwagens door te kunnen

laten, al is nog niet besloten of vrachtverkeer

gebruik zal mogen gaan maken van

de tunnel. De spoorwegovergang bij de

Esperantolaan (tussen Helpman en

Oosterpoort) komt voor auto’s te vervallen.

Extra verkeer

De projectorganisatie verwacht dat

dagelijks zo’n 10.000 auto’s gebruik zullen

maken van deze tunnel. Volgens de

berekeningen rijden hierdoor elke dag

3.000 extra auto’s over de Helper Brink, en

1.500 extra auto’s over het zuidelijk deel van

de Helperzoom en de De Savornin Lohmanlaan.

Het noordelijke deel van de Helperzoom

en de Verlengde Hereweg zullen

daarentegen fors ontlast worden.

Wethouder Karin Dekker heeft toegezegd

dat er een kaart wordt gemaakt waarop

voor elke straat de gevolgen van de nieuwe

Zuidelijke Ringweg zichtbaar worden.

Veiligheid

Deze verwachte grote verkeerstoename

door een aantal straten in de wijk baren het

Wijkcomité grote zorgen. Het gaat om

straten waar mensen leven en kinderen

naar school gaan. De Helperzoom is

bovendien één van de drukste fietsroutes.

Wat zullen alle extra auto’s voor het

leefklimaat en veiligheid betekenen?

Een belangrijk punt waar de projectorganisatie

nog amper op ingegaan is, zijn

de verkeersstromen tijdens de bouwfase.

De ombouw naar de nieuwe Zuidelijke

Helperbrink, nieuwe situatie

6


Nieuws van het wijkcomité

Ringweg zal enkele jaren in beslag nemen

en gedurende die tijd zal de huidige

Zuide lijke Ringweg afgesloten zijn. Hoeveel

extra verkeer wordt er gedurende de

bouwjaren op de straten in de wijk

verwacht? Hoe wordt er gedurende deze

periode voor gezorgd dat de leefbaarheid en

de veiligheid gewaarborgd blijven?

Sluipverkeer

Tijdens de informatiebijeenkomst is gezegd

dat de Noordelijke ringweg de belangrijkste

buffer zal vormen. Het Wijkcomité Helpman

staat hier sceptisch tegenover. Omrijden via

de Noordelijke ring is ongeveer tien

kilometer extra. Het lijkt daarom naïef om

te veronderstellen dat de meerderheid van

de automobilisten hiertoe bereid zal zijn.

Dit nog los van de vraag of de Noordelijke

ringweg al het extra verkeer wel aankan.

Het Wijkcomité vreest een grote hoeveelheid

sluipverkeer door de wijk, waardoor wij

ons grote zorgen maken over de leefbaarheid

en veiligheid. De projectorganisatie

heeft toegezegd dat dit najaar de voor-

De geschatte effecten van het project op een

aantal belangrijke straten in de wijk

spelde verkeerscijfers voor de bouwperiode

bekend worden gemaakt.

Tot zover ons verslag. Wij zullen de

ontwikkelingen op de voet volgen en daar

waar nodig kritische vragen stellen. En

kritische vragen zijn er op dit moment

genoeg. Wordt zéker vervolgd!

Namens het Wijkcomité Helpman,

Michel van den Heuvel

Laat ons weten wat u van de plannen vindt

Het Wijkcomité Helpman wil graag van u

weten wat u van de plannen met de nieuwe

Zuidelijke Ringweg vindt. Daarom hebben

wij in het midden van deze Helperbel een

korte enquête opgenomen. Met vragen over

het sluiten van de op- en afritten, de aanleg

van een extra tunnel en de gevolgen voor

het verkeer in de wijk.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze

vragenlijst volledig in te vullen en in de

periode van 15 tot en met 31 oktober in te

leveren bij de Albert Heijn, de Poiesz of MFC

De Weiert/Helpman. Ook is de enquête in

die periode digitaal te vinden op onze

website, www.wijkhelpman.nl.

Met de resultaten zullen wij ons standpunt

richting de projectorganisatie en de

gemeente bepalen en onderbouwen. Wij

houden u daar uiteraard van op de hoogte.

Helperbel nr. 3, september 2012

7


Snel in strandvorm

met Curves Bikini Bootcamp!

Curves

Groningen is

jarig en nodigt

u uit…

voor onze lustrumviering op 4 juni!

www.curvesgroningen.nl

Mogen er bij jou nog een paar pondjes vanaf voordat jij je in badkleding waagt?

Word dan lid van Curves en je krijgt een gratis Bikini Bootcamp* om je snel in vorm

te brengen. Bij Curves doe je in slechts 30 minuten een effectieve workout speciaal

ontwikkeld voor vrouwen. Met het extra intensieve Bikini Bootcamp waarbij ook

aandacht is voor je eetpatroon, voel jij je een stuk zelfverzekerder deze zomer!

De nr. 1 in vrouWenfitness WerelDWijD

PC Hooftlaan 2b

9721 jM Groningen

(050) 525 00 67

*Deze aanbieding is geldig van 11 t/m 30 juni 2012 en geldig bij een jaarlidmaatschap per automatische incasso. De eerste 25 leden

ontvangen een gratis Curves Bikini Bootcamp. Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. ©Curves Holland


Nieuws van het wijkcomité

Meer weten over de

plannen?

Meer informatie over de plannen voor de

nieuwe Zuidelijke Ringweg vindt u op

www.ringzuid.nl, de website van de

Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg

en www.aanpakringzuid.nl, de website van

de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

ALV op 6 november

Op dinsdag 6 november wordt de halfjaarlijkse

ledenvergadering (ALV) van het

Wijkcomité Helpman gehouden. De vergadering

begint om 19.30 uur in buurt centrum

De Helpen aan de Groenen steinlaan 16.

Aan de orde komen de stand van zaken

Coendersborg en de plannen rond de

Zuidelijke Ringweg. Ook hopen we de eerste

resultaten van de enquête te kunnen

presenteren. Leden van het Wijk comité

ontvangen een agenda via de post.

Ingezonden brief

Bijeenkomst Zuidelijke Ringweg en gezondheid

De initiatiefgroep Zuidelijke Ringweg (ZRW)

bereidt een bijeenkomst voor met als thema

‘Zuidelijke Ringweg: fijnstof, verkeerslawaai

en onze gezondheid’. De eerste sprekers en

deskundigen zijn al benaderd. De bijeenkomst

vindt dit najaar plaats en wordt

financieel ondersteund door de gemeente.

In de plannen voor de nieuwe Zuidelijke

Ringweg is er te weinig aandacht voor de

gevolgen voor de bewoners van de wijken

die direct aan die ZRW liggen. Er zijn vooral

zorgen over de milieueffecten en de

gevolgen voor de gezondheid. Het gaat om

geluidsoverlast en het fijnstof dat door

auto’s en vrachtwagens wordt uitgestoten

en vervolgens ingeademd door ons. Deze

vuiligheid en herrie veroorzaken ziekte. Tot

nu toe wordt geweigerd om de huidige

uitstoot van fijnstof en het geluid rond de

Ring en het Julianaplein te meten. De

initiatiefgroep vindt dat onbegrijpelijk en

onaanvaardbaar!

Overleg met wijkraden

De initiatiefgroep en de wijkbesturen die

aan de ZWR grenzen hebben gezamenlijke

standpunten bepaald over de

ringwegplannen. Binnenkort verschijnen

een manifest en een persverklaring.

Contact

De initiatiefgroep zoekt contact met

geïnteresseerden uit de wijk Helpman.

Meer informatie bij Ebel Glastra:

info@ebelglastra.nl.

Ebel Glastra, namens de initiatiefgroep

Zuidelijke Ringweg

Helperbel nr. 3, september 2012 9


Kunstprijs voor

Haydnschool

aan dat het door de hele klas gemaakt was.

Het boekje over het kunstproject gooide ook

hoge ogen. De jury waardeerde dat het

project met de hele school werd ontwikkeld

en uitgevoerd, en dat jonge en oudere

kinderen daarbij samenwerkten.’

Met de cultuurprijs stimuleert de gemeente

dat scholieren kennismaken met het

cultuur aanbod in onze stad: van instellingen

tot concerten en festivals. Maar ook

dat ze zelf hun creatieve talent ontwikkelen

en laten zien wat ze kunnen.

Juffrouw Bep en een kleuter van de Haydnschool

ontvangen de beker uit handen van de

wethouder.

De Joseph Haydnschool heeft de eerste

editie van de Grote Kunstprijs Groningen

gewonnen. Het gaat om een kunstwedstrijd

van de gemeente Groningen voor scholen.

De Groninger Schoolvereniging kreeg een

eervolle vermelding.

Ook de Van Lieflandschool en het Werkmancollege

vielen in de prijzen, uitgereikt door

wethouder Ton Schroor. De scholen gingen

elk met een beker en een cheque van 800

euro naar huis, bestemd voor

cultuuronderwijs.

Juryrapport

In hun nieuwsbrief geeft de Haydnschool

een nadere toelichting: ‘De jury was erg te

spreken over het prachtige schilderij van de

kleuters van juf Bep en juf Margriet dat we

hadden ingezonden als vertegenwoordiging

van het kunstproject. Het was goed te zien

dat het kinderwerk was en het sprak de jury

Snelheidsdisplay

Helperzoom helpt

Het plaatsen van een snelheidsdisplay aan

de Helperzoom helpt om de gemiddelde

snelheid van passerende automobilisten te

doen dalen. Uit metingen van blijkt dat die

met 10 procent is afgenomen. Het goede

resultaat geeft de gemeente voldoende aanleiding

om de proef met snelheids displays

in het najaar uit te breiden. Na overleg

met bewoners, bewoners orga nisaties,

wijkbeheer, politie en verkeers kundigen is

een lijst met in totaal 31 moge lijke locaties

voor snelheidsdisplays opgesteld. Als meest

urgente locaties komen de Hoogeweg, de

Middel berterweg en de Engelberterweg naar

voren.

Zwembad op

smartphone

Met ingang van vrijdag 27 juli zijn websites

van de zwembaden in de stad en Kardinge

ook met smartphone en tablet te raad-

10


Foto’s: Carla Veldhuis

Nieuws van de gemeente

plegen. Op deze manier willen de zwembaden

(internet)bezoekers nog beter van

dienst zijn. De mobiele sites van de

zwembaden in Helpman vindt u via

www.helperzwembad.nl en

www.de-papiermolen.nl.

Winnaars groenste tuin

komen uit Helpman

Ook in de strijd om de milieuvriendelijkste

tuin van Groningen ging de eer naar

Helpman. De heer en mevrouw Sulman uit

de Troelstralaan wonnen de eerste prijs, een

dag gratis advies van een ecologische

tuinman.

Bijna tweehonderd enthousiaste tuiniers in

en net buiten de stad deden aan de

wedstrijd mee. Ze legden hun tuin langs de

tuinmeetlat, een uitgebreide digitale

vragenlijst. De vier tuinen met de hoogste

score werden onlangs bezocht door de jury

van de Milieuvriendelijkste tuin.

De jury was onder de indruk van de bloemen

De tuin van de familie Sulman aan de

Troelstralaan is de groenste van Groningen.

en planten die in de tuin van de Sulmans

alle ruimte krijgen: ‘Kiemplantjes krijgen

weer een plekje of worden zelfs weggeven

aan andere tuinbezitters. Op deze manier

gaat de tuin van de heer Sulman eigenlijk

nog door over de schutting! Ook het feit dat

buurtbewoners kunnen meegenieten van

deze tuin heeft meegewogen in de

beoordeling. De jury vindt dat deze tuin een

goede balans heeft tussen gebruik, natuur

en beleving, een terechte winnaar!’

Onbespoten groente

‘Onze traditionele tuin met gras, bomen en

zandbak veranderde langzaam in een groen

paradijsje met veel bloeiende planten. We

eten vrijwel dagelijks groente en fruit uit

eigen tuin, alles onbespoten. Ook vangen we

regenwater op en maken we compost’, vertelt

mevrouw Sulman. De prijs is een grote

verrassing, vooral omdat mevrouw Sulman

haar man stiekem had opgegeven voor de

wedstrijd. ‘De tuin is vooral zijn terrein, hij

zaait, poot en verspeent. Ik ruim een beetje

op en oogst de vruchten en groenten.’

Een natuurlijke tuin trekt veel dieren aan.

‘We zien kikkers, egels, bijen, vlinders en

soms eekhoorntjes in de tuin’, zegt

mevrouw Sulman. ‘Mijn vriendinnen

noemen het hier ook wel het Hof van Eden.’

Helperbel nr. 3, september 2012

11


Kledingreparatie: Vermaken – Innemen – Verkorte - Verlengen etc

Maatwerk: Gilets - Wiegjes bekleden etc

Jikky de Walle – Coupeuse Mijn atelier aan huis is te vinden

Sweelincklaan 11

tegenover het schoolplein van de

9722 JS Groningen Joseph Haydn school.

Mobiel 06 29 444 861

Telefoon 085 87 84 338

E-mail jedy@dorgelo.info

Internet http://jedy.dorgelo.info

Kom langs of bel voor een

afspraak. Tot ziens!

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tandprothetische Praktijk P. J. A. van Kleef

Een stralende lach met een goed vastzittende gebitsprothese

De Tandprothetische praktijk is al meer dan 30 jaar gevestigd in de stad Groningen

en heeft uiteenlopende specialismen op tandprothetisch gebied.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van

het kunstgebit:

Volledige gebitsprothesen

Implantaatprothesen (klikgebit)

Reparaties (breuk en tandreparatie)

Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen)

Als cliënt bent u op zoek naar:

Gediplomeerde vakbekwaamheid. Lid Organisatie

Nederlandse Tandprothetici.

Gewaarborgde en gecontroleerde kwaliteit. Praktijk

staat ingeschreven bij HKZ kwaliteitsregister.

Een vastzittend onder prothese door middel van

implantaten. NVOI implantologen

Tandtechniek in eigen beheer. Optimale pasvorm

door gebruik van IVOCAP ® prothese kunststof.

Reparaties klaar terwijl u wacht. Avondbehandeling

op afspraak mogelijk.

Een kunstgebit dat er natuurlijk uitziet, met

voldoende wang- en lipvulling.

P.J.A. van Kleef, tandprotheticus

Aanbevolen door uw zorgverzekeraar

Website: www.tppvkleef.nl

Rijnstraat 15, 9725 EP Groningen

Telefoon, 050 - 5268447

Email: info@tppvkleef.nl


Tekst en foto’s: Sipke de Wind

Andere tijden

Gunther Prien Lager in Helpman

In de vorige Helperbel stonden de Rabenhauptkazerne en het Otto Weddigenlager

aan de Engelse Kamp centraal. Deze keer meer over het Duitse barakkenkamp aan de

Haydnlaan en de Deutsche Schule.

Aan de Haydnlaan in Helpman verscheen vanaf 1941 een tweede Duitse barakkenkamp

voor de recruten van de marine-artilleristen, genaamd Günther Prien Lager. Dit

marinekamp lag aan het toenmalige einde van de Haydnlaan, in de schaduw van de

oude bomen van het landgoed Groenesteijn.

Het Günther Priem Lager had drie gemetselde schuilbunkers, een schildwachthuis,

munitiebergplaats en schuilplaats. Het kampje bestond verder uit een carré van elf

grote en kleinere barakken. Op de binnenplaats waren meerdere kleine versterkingen.

De wegen op het kampje waren verhard. Ten noorden van het Lager waren in het

weiland meerdere loopgraven aangelegd. Bij dit kamp hoorde ook een varkenshok.

Woningen

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog bleven de elf barakken en het gebouwtje nog

jaren staan en nam de Genie van het Nederlandse leger het beheer op zich. In 1947 zijn

de barakken verwijderd en de stenen gebouwtjes grotendeels gesloopt. De eigenaar van

de grond, de bekende familie Quintus uit Helpman, wist lange tijd geen bestemming

aan de grond te geven, maar uiteindelijk kwamen er toch woningen.

Volkstuinen

Na de zomer van 1943 werd de HBS aan de Helper Brink gedeeltelijk in gebruik genomen

als Deutsche Schule. In de school volgden Volksduitsers, woonachtig in de stad

Groningen, lessen. Het schoolbestuur wilde een grote volkstuin aanleggen om de

kinderen zelfredzaamheid te leren op

voedselgebied. Dat was belangrijk geworden

door de oorlog. Naast het Gunther

Prienlager kwamen een aantal volkstuintjes

voor de Duitse scholieren. Ook vele

bewoners van Helpman hebben zich in de

oorlog van die tuintjes weten te redden.

Voor bewatering van de tuintjes werd een

grote vijver aangelegd. Na de oorlog hebben

de grondeigenaren, de gebroeders Barkhuis,

er woningen laten zetten voor verdere

uitbreiding van de Haydnlaan.

Kersverse recruten van de marine-artilleristen

worden beëdigd achter de gevangenis.

14


Tekst en foto’s: Marian van Ark

Straatvraag

Wat is uw grootste verkeersergernis in de wijk?

Nico Jager (86), woont in Coendersborg

‘Fietsers die op de stoep rijden! Het zijn echt

niet alleen jongeren die dat doen. Eerder dit

jaar ben ik door een fietser tegen de vlakte

gereden voor mijn eigen huis. Ik hield er een

diepe snee en een lichte hersen schudding

aan over. Er zijn meer mensen in onze straat

van hun sokken gereden.’

Marja de Bruin (66), woont in Helpman-Oost

‘Ik erger me vooral aan mensen die niet in

Helpman wonen, maar wel in de Brinklaan

parkeren. Sommigen stallen hun auto hier

de hele dag en gaan dan verder met de fiets.

Het probleem wordt nog groter als het

Helperplein en de Verlengde Hereweg

betaald parkeren worden.

Veronica Ham (45), woont in Helpman-West

‘Ik woon vlak om de hoek bij het Helperplein

en ga altijd lopend boodschappen doen. Als

voetganger valt me op dat er maar weinig

stoep is. Daardoor moet ik helemaal om het

plein heenlopen om veilig de winkels te

bereiken. Gevaarlijk, al is het wel verbeterd

nu er een stoep voor het Kruidvat ligt.’

Gerry van der Stege, woont in Coendersborg

‘Vanaf de Helperzoom mag je de Groenendaal

niet in, omdat het eenrichtingsverkeer

is. Automobilisten die dat toch doen, rijden

vaak heel hard. Levensgevaarlijk in zo’n

kinderrijke straat.’

Helperbel nr. 3, september 2012

15


Tekst: Marieke Scheepstra en Ronald van der Meulen

Foto’s: Marieke Scheepstra, Bas Frieling en Ronald van der Meulen

Buurtbarbecues populair

in Helpman

30/06/12, 19.49 uur: Het is al gezellig druk in De Van Starkenborghstraat

In de vorige Helperbel stond een oproep

voor leuke foto’s van buurtbarbecues,

in veel straten in onze wijk een jaarlijks

terugkerend festijn. Er kwamen drie

inzendingen binnen: van de Brinklaan, De

Ranitzstraat en de Van Starkenborghstraat.

De laatste voorzien van een verhaal.

Vier jaar geleden ben ik samen met mijn

vriend in de Van Starkenborghstraat komen

wonen. Een leuke straat in de gezellige wijk

Helpman. Mijn buren leken me leuke

mensen en ik was ook best nieuwsgierig

naar ze, maar verder dan ‘een praatje over

de heg’ was het helaas nooit gekomen. Om

elkaar beter te leren kennen werd het

initiatief tot een buurtbarbecue en

straatfeest genomen. Het enthousiasme

was groot en zaterdag 30 juni 2012 was het

dan zover. De Van Starkenborghstraat van

de kruising met de Van Royenlaan tot aan

de kruising met de Van Imhoffstraat was op

die dag afgesloten. In plaats van een straat

vol auto’s, stonden er nu twee tenten, twee

barbecues en een band.

30/06/12, 16.05 uur: De quiz breekt het ijs.

16


Nieuws van Mensen het wijkcomité

in de 01/09/12, 17.23 uur: De Brinklijn is

autovrij gemaakt voor de jaarlijkse BBQ.

Fanatiek

Buren, jong en oud, kwamen in grote getale.

Om het contact tussen de buren op gang te

helpen, begon het straatfeest met een quiz

over onder meer de buurt en sport. De leuke

prijzen van ondernemers uit Helpman

waaronder videotheek Films van Rolf, Het

Delicatessenhuis, de bloemist en café

Singelier, wakkerden het fanatisme van de

Van Starkenborghstraat bewoners hierbij

flink aan. Het contact tussen de buren liep

gelijk alsof men elkaar al jaren kende. De

hele middag scheen de zon, het vlees van

Slager Vogelzang was heerlijk, de biertjes

van de Gall&Gall waren koud en de

meegebrachte lekkernijen van de buren

maakten het helemaal af. Het was dan ook

tot heel laat gezellig op straat.

Ik bedank mijn buren voor de super leuke

dag en nacht, voor het organiseren en de

hulp bij het op- en afbreken. Wat mij betreft:

volgend jaar weer!

De Ranitzstraat

Zaterdag 1 september werd het groen in de

De Ranitxstraat ingenomen door de

buurt bewoners: zij hielden daar hun

jaarlijkse straatbarbecue. De weersomstandigheden

waren ideaal. In de avonduren

heerste er een zwoele vakantiesfeer.

01/09/12, 21.07 uur: Lampjes en een vuurkorf zorgen voor sfeer aan de De Ranitzstraat.

17


Al meer dan 100 jaar vakmanschap

houtbewerking

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman) -5267614

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

verbouw

nieuwbouw

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS SCHILDERS- EN TAPIJTEN

BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

renovatie

Stadjerspas

Stadjerspas

Westerdijk 15-1 * Enumatil * (0594) 50 35 90 * www.zetstra.nl


Tekst en foto’s: Marjan van den Bosch

Nieuws van het wijkcomité

Montmartre in

de Emmastraat

Het 30-jarig bestaan van Wijkcomité

Helpman werd op 15 september gevierd met

een kunstmarkt in en rond de Emmastraat.

Tientallen kunstenaars met ‘een grote en

kleine K’ lieten aan een enthousiast publiek

zien wat zij in huis hebben.

De oproep in de vorige Helperbel en de

overige inspanningen van de kunstcommissie

hadden tot resultaat dat ruim

veertig kunstenaars zich met hun werk op

de kunstmarkt in de Emmastraat

presenteerden. Dat leverde een kleurrijk en

levendig straatbeeld op, met allerlei

verschillende kunstvormen en gedurende

de hele dag veel aanloop van

belangstellenden. Linda Bikker, die met

sieraden van natuurlijke materialen op de

markt stond, was zeer te spreken over de

eerste kunstmarkt in Helpman: ‘De sfeer is

fantastisch en de mensen zijn erg

enthousiast.’ Ida Blaauw, op de markt

aanwezig met mooi bewerkte papieren

voorwerpen, was eveneens erg positief:

‘Helpman is echt een wijk voor zoiets.’

De aangeboden kunst varieerde van

schilderijen tot sieraden, van sculpturen tot

vloerkleden, van linoleumdrukken tot

serviesetagères en van mandalatekeningen

tot voorwerpen gemaakt van oud bestek.

Dankzij het droge en af en toe zelfs zonnige

weer was het voor de kunstenaars en de

bezoekers aangenaam verpozen in de

Helperbel nr. 3, september 2012

19


doel van deze workshop is volgens Egbert

dat mensen beter leren kijken naar hun

eigen wijk en dat ze beseffen dat andere

mensen soms hele andere dingen zien dan

zijzelf.

‘Kunstenaars in Helpman’ werd feestelijk

gelanceerd in café Singelier.

V.l.n.r. Elzelien Noordijk, Marie Louise Meijer en

Feike van der Boom.

Emmastraat. De gezellige drukte leidde bij

één van de aanwezigen tot de volgende

opmerking: ’Helpman is het Montmartre

van Groningen.’

Workshops

Het kunstevenement bestond niet alleen uit

de kunstmarkt in de Emmastraat, maar ook

uit een aantal workshops, creatieve

kinderactiviteiten en expositie van

kunstwerken bij een twintigtal

ondernemers in de wijk. Egbert Pikkemaat,

docent en vormgever, gaf twee workshops

schetswandelen aan een groep kinderen

met hun ouders. In deze workshop liet hij de

deelnemers tijdens een korte rondleiding in

de buurt een schets maken, die vervolgens

in een atelier van het oude RKZ werd

vergroot met wasco en vervolgens bewerkt

met ecoline. Daarna mochten de

deelnemers uitleggen wat ze onderweg

hadden gezien en hadden getekend. Het

Bestekkunst

De drukte op de kunstmarkt leidde niet bij

alle kunstenaars tot een hoge omzet, maar

er was ook een aantal van hen zeer tevreden

over hoeveel ze verkocht hadden. De

bestek kunst van ZpoonZ en de etagères van

oude serviezen vonden gretig aftrek. Maar

of er nu veel verkocht was of niet, de

aanwezigen waren unaniem van mening

dat deze kunstmarkt een vervolg zou

moeten hebben. Bij sommigen waren al

ideeën opgekomen voor een uitgebreidere

kunstmarkt, met bijvoorbeeld terrasjes en

workshops van diverse kunstvormen. Bij de

kraam van het Wijkcomité kwamen

verschillende mensen die zich niet voor de

markt aangemeld hadden, vertellen dat ze

graag de volgende keer wel zouden willen

meedoen.

Een doorslaand succes dus, het eerste (en

hopelijk niet laatste) kunstevenement van

Helpman!

20


Nieuws van het wijkcomité

Kunstboekje te koop

Ter gelegenheid van het kunstevenement

is het boekje ‘Kunstenaars in Helpman’

uitgebracht. Hierin stellen 54 kunstenaars

uit Helpman zichzelf voor en hun werk

voor. ‘Kunstenaars in Helpman’ is tot stand

gekomen onder redactie van Elzelien

Noordijk en Marie Louise Meijer, leden van

de kunstcommissie van Wijkcomité

Help man. Voor de omslag is het (zeer

toepasselijke!) schilderij ‘Acht iconen van

Helpman’ van Feike van der Boom gekozen.

Het boekje is, zolang de voorraad strekt,

voor € 5 verkrijgbaar bij boekhandel

Wolters aan de Verlengde Hereweg en bij

de Bruna aan het Helperplein.

Helperbel nr. 3, september 2012

21


Tekst: Moniek Brunsting

Mensen in de wijk

Rondje Helpman voor War Child

Buurtbewoonster Moniek Brunsting gaf een

rondleiding voor haar collega’s door Helpman

om geld in te zamelen voor War Child.

Tijdens de actieweek van Radio 538 is dit

voorjaar 875.808 euro ingezameld, waarmee

War Child 72.984 oorlogskinderen kan helpen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

waar ik werk, droeg in totaal maar liefst

1.400 euro bij. Om geld in te zamelen werd

een ‘gavenveiling’ georganiseerd: van

sushiworkshop, autowasbeurt tot een

rondleiding door Helpman, de mooiste wijk

van Groningen. Deze laatste gave was mijn

inzet. Op de rondleiding werd rijkelijk

geboden. In totaal meldden 24 collega’s zich

aan, waarmee een bedrag van 240 euro

opgehaald is.

Ook al woon ik al drie jaar in Helpman, bij

de voorbereiding kwam ik erachter dat ik

maar weinig wist over mijn eigen buurt. En

er valt zó veel te zien en te vertellen, dat er

nog flink geschrapt moest worden. Maar

uiteindelijk was er een route met als

startpunt het monument voor Jan Evert

Scholten aan de Helper Brink.

Highlights

Bierbrouwerij Barbarossa, Huize Groenestein

en Hilghestede zijn maar een paar van

de highlights. Speciaal voor ons zette de

Helperkerk haar deuren open. Daar kregen

we de geschiedenis van de kerk te horen,

waaronder een indruk wekkend verhaal over

wat zich in het orgel heeft afgespeeld.

Tijdens de Tweede Wereld oorlog hebben

twee mannen zich in het orgel verstopt en

daardoor de oorlog overleefd…

De wandeling leidde langs de voormalige

bierbrouwerij Barbarossa.

De route liep uiteraard langs de huizen van

drie collega’s die in Helpman wonen. Zo

werden wij met Groninger koek en

kruidenbitter ontvangen in de voortuin van

de oude cipierswoning van de Van

Mesdagkliniek. Daarnaast waren er

verhalen over de invloedrijke Helper familie

Scholten en anekdotes over een cafeetje in

de wijk, het Helperbad en Villa Gelria.

Helperbel

Iedereen kreeg een tasje met een programma -

boekje, folder over het Helperdiepje, boekje

over de Helperkerk, een Helperbel en koek.

Het rondleiden is mij goed bevallen en het

smaakt naar meer. Dus mocht er animo zijn

voor een rondleiding door onze mooie wijk,

neem gerust contact met mij op,

via moniek_brunsting@hotmail.com.

22


Tekst: Ingrid Smit

Foto Siebren Braaksma

Activiteiten in de wijk

Even weg met de Plusbus? Doen!

Ingrid Smit ging een dagje op stap met de

PlusBus naar Eernewoude. En dat beviel

goed.

Zo luxe is een dagje uit nog nooit begonnen.

Roelof, voormalig vrachtwagen chauffeur en

nu als vrijwilliger chauffeur op de Plusbus,

haalt mij ‘s morgens iets na tienen op. Er

zitten al twee mensen in de bus. We halen

in het noorden van de stad nog een aantal

passagiers op en gaan dan richting

Friesland. Onderweg blijkt dat twee van de

aanwezige dames ook al een week eerder

mee geweest: naar Lauwersoog voor een

boottochtje over het wad.

Boter karnen

Rond half twaalf komen we in Eernewoude

aan en kunnen we kiezen: een bezoek aan

het bezoekerscentrum met onder andere

een video van de aalscholverkolonie in het

Princenhof, een kopje koffie bij het

restaurant of een bezoek aan het Fries

Landbouwmuseum. Ik bezoek het museum

met een paar medereizigers. Het karnen van

boter - wat ik alleen uit de boekjes ken -

blijkt een van hen daadwerkelijk gedaan te

hebben!

Orgelconcert

In Grou is er een uur de tijd om het plaatsje

te verkennen. Dit blijkt veel leuker dan ik

gedacht had: een intieme kring van kleine

huisjes rondom de Sint Piterkerk, leuke

winkeltjes en kleine straatjes. De Sint Piter

en de Doopsgezinde Vermaning zijn op deze

woensdagmiddag geopend. In de Sint Piter

wordt op het orgel gespeeld, een repetitie

voor het orgelconcert van deze avond. Dan

wordt het tijd voor de terugreis.

Op de heenweg ging het rechttoe rechtaan

door de Houkesloot, nu gaat de tocht door

het prachtige natuurgebied Princenhof.

We hebben van deze dag genoten: even

weg met De Plusbus. Dat zouden meer

55-plussers moeten doen! Kijk voor meer

informatie en het programma van de

PlusBus op www.groningenplus.nl.

De PlusBus was ook aanwezig op de jaarlijkse

braderie in Helpman.

Daarna is het tijd voor de lunch en de

boottocht van Eernewoude naar Grou. Bij

een eerdere tocht was het weer van ‘jas aan

buiten en verder in de kajuit’, vandaag is het

schitterend, 28 graden en volop zon. De

belangstelling is zo groot dat er twee boten

naar Grou varen. Iedereen probeert een

lekker plekje op het voor- of achterdek te

vinden.

Helperbel nr. 3, september 2012

23


Tekst: Martin Tillema

Foto: Werkman Horseshoes

Hoefijzerfabriek houdt

stand in Helpman

Bedrijf 1909; ‘Opa Werkman’ achter paardenkar

Helpman is vooral bekend als een woonwijk , maar er waren ook fabriekjes en een

brouwerij gevestigd. Dit soort bedrijvigheid is in de loop ter tijd door allerlei oorzaken

uit de wijk verdwenen. Eén fabriek houdt echter al sinds juni 1909 stand. Dat aan de

Helpermolenstraat 43 in Helpman een hoefijzerfabriek gevestigd is, is bij lang niet elke

Helpenaar bekend. De Helperbel sprak met Hero Werkman, derde generatie en sinds

1976 direct betrokken bij het bedrijf.

Het begin

‘Werkman Horseshoes’, de huidige naam van het bedrijf, kent een rijke historie. Het

werd als ‘De Eerste Nederlandse Hoefijzerfabriek’ opgericht door Hero en Berend

Werkman uit Ezinge. Het bedrijf werd groot door de mond-tot-mond reclame. De goede

kwaliteit van het ‘fabrieksproduct’ ten opzichte van het tot dan toe traditioneel met de

hand gesmede ijzer werd geprezen.

Groei door oorlog

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog was er een piek in de verkoop. Dit kwam door de

bestellingen van grote hoeveelheden hoefijzers door de legers - die toen nog heel veel

met paarden werkten - van de ons omringende landen. Vanaf begin jaren ‘60 werden de

hoefijzers van Werkman een echt exportproduct.

24


Werken in de wijk

Concurrentiestrijd met Verre Oosten

Het productieproces en de bedrijfsvoering van ‘Werkman Horseshoes’ zijn altijd met

hun tijd meegegaan. Hierdoor is het bedrijf in staat gebleken zich goed staande te

kunnen houden in de concurrentiestrijd met vooral leveranciers uit Azië.

‘We leveren de hoefijzers aan

hoefsmeden, óók aan de

smeden die paarden beslaan

die aan de Olympische Spelen

meedoen’, vertelt Hero

Werkman. Het kan dus goed

zijn dat deze zomer in Londen

paarden op hoefijzers uit

Helpman hebben gelopen.

En nog even terug naar de band

met Helpman en de Stad:

‘Ongeveer twintig van onze

medewerkers wonen in de stad,

drie daarvan in Helpman’, zegt

Werkman.

Luchtfoto fabriek

Website voor en door ondernemers

Voor Groningse ondernemers is er nu een makkelijke manier om hun bedrijf zichtbaar

te maken, te netwerken en kennis en informatie over ondernemen te vinden. ZZP’ers,

studentondernemers, winkeliers en MKB’ers kunnen zich gratis aanmelden op

www.ikonderneemhet.nl. En daarna bloggen, activiteiten op de agenda plaatsen en

inschrijven voor workshops of bijeenkomsten. Er is veel informatie te vinden over

ondernemen in de stad. En er zijn experts online die advies kunnen geven over

ondernemerschap. Ook verwijzen zij u door en beantwoorden ze vragen.

Actie tegen leegstand

Ikonderneemhet.nl wordt gerund door twee Groningse ondernemers. Voor de

gemeente Groningen voeren zij projecten om de leefbaarheid en het ondernemerschap

in de stad te bevorderen. Ook in uw buurt bekijkt Onderneem ‘t, samen met de

gemeente Groningen, naar manieren om leegstaande panden een andere invulling te

geven. Bent u ondernemer en wilt u meer weten, neem dan contact op met Klaar

Zegers op 050-7115285. Of kijk op www.ikonderneemhet.nl.

Helperbel nr. 3, september 2012

25


Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos@orange.nl

www.kleermakerijestherdebos.nl

Openingstijden

07.00 - 18.30 uur

Verlengde Hereweg 107

(Hoek van Royenlaan)

Tel. 050-526 16 90

www.helpernest.nl

Bij Oud

de voet

centraa

worden

en bree

wij sam

passen

Het groo

assortim

inlegzole


Lezerspost

Wifi hotspots: wil Helpman dat wel?

Deze zomer maakte Ziggo bekend een groot gratis wifi-netwerk te willen creëren in Groningen, te

beginnen in Helpman. Ziggo maakt daarbij gebruik van de draadloze modems van Ziggo-klanten

in onze wijk. Deze modems worden dan ‘Ziggo hotspots’, draadloze wifi-antennes waarvan

iedereen gebruik kan maken op tablet, smartphone of laptop.

Dit heeft gevolgen voor u. Buiten het feit dat gratis internet mogelijk wordt gemaakt door

betalende Ziggo-klanten, neemt de internetsnelheid waarschijnlijk af door de extra gebruikers.

Dan zijn er de gezondheidsrisico’s van een wifi-modem, zoals elektrostress. Iedere uitbreiding van

een draadloos netwerk stelt meer mensen bloot aan straling. Tegen Europees beleid in geven de

Nederlandse providers geen realistische voorlichting over de risico’s en verschuilen zij zich achter

achterhaalde stralingveiligheidsnormen.

Dat Ziggo midden in de vakantietijd met een zeer twijfelachtig en omstreden project op de

proppen komt, en nog wel in mijn eigen wijk, neem ik deze firma niet in dank af. Inmiddels heb ik

ook van andere mensen gehoord dat ze niet blij zijn met dit initiatief. Samen met Frides Laméris,

een bekende stralingsactivist uit Zuidlaren, gaan we de plannen kritisch volgen en onze bezwaren

breed bekendmaken.

Bent u ook bezorgd, of juist niet, stuurt u dan een mailtje naar info@foibos.nl of

frideslameris@gmail.com. U kunt ook bellen op tel. 050-4096142. Wij zullen er op toezien dat er

met alle reacties wat zinvols wordt gedaan. Kijk voor meer informatie op www.

burgerministerievoorstralingsbescherming.nl.

Rudy van Keulen

Banken in het park

Wie regelmatig het Park Groenestein bezoekt, kijkt zijn ogen uit. Er is een paartje Mandarijneenden

met vijf jongen. Eenden en meer koeten met jongen scharrelen rond hun warrige nesten

en hoog in de bomen tref je reigers aan. Wie dit alles rustig tot zich wil laten komen, neemt plaats

op een van de vijf banken die het park rijk is.

Tot voor kort! Want het is niet zeker meer of die banken nog staan waar ze een dag eerder

stonden! IJverige lieden graven de banken uit en verplaatsen die. Een van de banken lag lange tijd

in de gracht langs de Helper Brink. Andere lagen verspreid door het park op hun kop of op hun

achterkant. Maar dan, vanuit het niets, heeft de gemeente op zo’n ‘oude’ plek een

spiksplinternieuwe bank geplaatst. Daar hebben we een dag van kunnen genieten. De bank is

weer uitgegraven en nu veel te hoog om op te kunnen zitten. En de ‘oude’ bank blijkt naast een

soortgenoot aan de rand van het voetbalveldje te staan, als een tribune.

Dit alles kost de gemeente heel veel geld: steeds weer uitgegraven banken ingraven en uit de

gracht takelen. Is het niet slimmer eens ‘s nachts te patrouilleren en die ijverige lieden in de kraag

te vatten?

Cora van Soest

Helperbel nr. 3, september 2012

27


Muziekcursussen

Bij De Muziekfabriek zijn dit schooljaar

weer leuke muziekcursussen voor kinderen.

Kinderkoor

Er wordt gezongen en gedanst. Ook leer je

noten lezen. Voor kinderen uit groep 4, 5, 6,

in speeltuin de Helpen, vrijdag 15.30-

16.30 uur, vanaf 21 september 2012.

Theaterkoor

Stap voor stap leer je hoe je zingen en

toneelspelen kunt combineren. Je krijgt ook

les in dans. Voor kinderen uit groep 7 en 8, in

speeltuin de Helpen, vrijdag 16.45-18.00 uur.

Blokfluitles

Aan bod komen techniek, noten lezen en

improvisatie van het blokfluitspel. Al

meteen wordt muziek gemaakt. Voor

iedereen vanaf 7 jaar.

Muziekmakerij

We zingen, dansen en spelen op instru menten.

We gaan aan de slag met maat en

ritme. Voor kinderen van 4-6 jaar, in

speeltuin de Helpen, vrijdag 14.30-15.15 uur,

vanaf 28 september 2012

Musicalklas

In de musicalklas ga je op zoek naar je eigen

kwaliteiten op het gebied van zingen,

bewegen en spelen. Audities op 20 en

27 september. Voor iedereen van 12–19 jaar,

donderdag 18.00-20.00 en 19.00-21.00 uur.

Neem voor informatie en opgave contact op

met Marjon Geldof, www.marjongeldof.nl,

info@marjongeldof.nl en tel. 06-44714356.

Weerbaar worden

In oktober starten er cursussen weerbaarheid

voor kinderen, jongeren en vrouwen

vanaf 18 jaar.

De kindertrainingen zijn bedoeld voor

kinderen die onzeker zijn en beter voor

zichzelf mogen opkomen. In de training

wordt op speelse wijze aandacht besteed

aan het vergroten van de weerbaarheid,

door middel van oefeningen, stoeispelletjes,

spelvormen en kleine rollenspelen.

De jongerentrainingen zijn bedoeld voor

jongeren die moeite hebben met grenzen

stellen en nee zeggen. Door oefeningen met

houding en stemgebruik leren ze op een

rustige en overtuigende manier voor zichzelf

op te komen.

In de vrouwentraining leren de deel neemsters

zich te verdedigen in geval van nood,

zodat ze zich veiliger en zekerder op straat

voelen. Daarnaast besteden we aandacht

aan hoe je in alledaagse situaties beter voor

jezelf kunt opkomen en je grenzen beter

kunt aangeven.

Voor opgave en meer informatie:

Marieke van Veen, www.wijsweerbaar.nl,

tel. 050-5412999

28


Activiteiten in de wijk

Kindertheatercursus

De Jeugdtheaterschool Groningen (JTS)

is er voor alle kinderen die houden van

toneel spelen.

Nieuw is de spelcursus voor kinderen van

zes en zeven jaar. Kinderen leren

spelenderwijs de eerste basisprincipes van

het toneelspelen. De cursussen worden

afgesloten met een presentatie tijdens de

Kinder Vol-Uit.

De cursussen starten op woensdag

26 september en vinden plaats in de Joseph

Haydnschool, Haydnlaan 102. De beginnerscursus

voor kinderen van 8 t/m 11 jaar duurt

31 weken en vindt plaats van 14.45-16.15 uur.

De spelcursus voor kinderen van 6-7 jaar

duurt 12 weken en vindt plaats van 13.30-

14.30 uur. Voor informatie en aanmelden:

www.theaterwerkplaatsgroningen.nl,

of neem contact op met Gonnie Tutelaers,

gonnie.tutelaers@

theaterwerkplaatsgroningen.nl,

tel 050 - 8507150.

Buurtcentrum

De Helpen

In het buurtcentrum aan de

Groenesteinlaan is dit najaar weer van alles

te doen voor kinderen en volwassenen.

Activiteiten voor kinderen

Dit najaar is er voor de kinderen weer van

alles te doen in buurtcentrum De Helpen.

Door de samenwerking met kinderdagverblijf

De Boomhut en buurt- en speeltuinvereniging

Helpman-Oost kunnen de

kinderen kiezen uit de meest uiteenlopende

activiteiten. Zoals cupcakes versieren,

beeldhouwen, kaarsen maken, yoga en

zumba, En nog veel meer!

Wil je meer weten? Bezoek dan onze

website www.helpmanoost.nl of

www.kdvdeboomhut.nl. Hier kun je je ook

opgeven.

Spooktocht

Op 19 oktober is de spooktocht in park

Groenestein. Duistere figuren zoals Vladimir

Vilijn en zijn hulpje Argus het Gedrocht

zullen die avond het park onveilig maken.

Durf jij het aan om `s avonds door het

spookachtig verlichte park te dwalen? Geef

je dan op via onze website.

Sinterklaas

Op 24 november komt Sinterklaas naar

Helpman. Dit keer niet naar het Helperplein

maar wel in buurtcentrum De Helpen. Vanaf

15.00 uur is iedereen welkom bij de

theatervoorstelling van de ‘Drie Heren’,

waarbij Sinterklaas een belangrijke rol

heeft. De toegang is gratis.

Helperbel nr. 3, september 2012

29


Foto: Michiel Huizinga

Voor volwassenen

Naast de drukbezochte maandelijkse bingo

is er een biljartclub. Ook worden er

computer- en knutselcursussen gegeven.

Meer informatie vindt u op onze website.

Natuurlijk kunt u ook gewoon eens een keer

langskomen. Elke middag is er een

beheerder aanwezig.

Vrijwilligers gevraagd

Het buurtcentrum kan nog vrijwilligers

gebruiken voor het bestuur en de

activiteiten in de speeltuin. Heeft u

interesse? Neem dan contact op met

Buurtcentrum De Helpen, Groenesteinlaan

16, tel 050-5290189, info@helpmanoost.nl.

Of kijk op www.helpmanoost.nl.

afgesloten met de traditionele barbecue. De

spelweek wordt georganiseerd door buurten

speeltuinvereniging Helpman-Oost.

Sportgroep 60+

Bij onze gezellige, gemengde senioren

sportclub zijn nieuwe leden van harte

welkom. Wij spelen badminton en volleybal.

Kom eens kijken tijdens ons speeluur op

donderdagmorgen van 10 tot 11 uur in de

sporthal De Wijert. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met Tineke

Jaarsma, tel. 050-5262190.

Spelweek met

Olympisch tintje

Goed voorbereid op

wintersport?

Skivereniging Groningen organiseert

‘Sneeuwfit’, trainingen die voorbereiden op

de wintersportvakantie. De trainingen

starten 28 september in de gymzaal aan de

Sweelincklaan. Alle informatie op:

www. skivereniginggroningen.nl

Naar klimpark Grolloo

tijdens de Spelweek

De laatste week van de schoolvakantie

genoten zeventig kinderen van de jaarlijkse

spelweek in De Helpen. Vanwege het thema

‘Olympische Spelen’ waren er sportworkshops

judo, taekwondo, korfbal en basketbal.

Op de dagtocht gingen de jongste kinderen

naar Sprookjeshof Zuidlaren en de oudste

naar klimpark Grolloo. De spelweek werd

Bridgeschool

Dit najaar geeft de Bridgeschool Groningen

(BSG) bridgecursussen voor beginners en

gevorderden. Een cursus bestaat uit tien

lessen van 2,5 uur. De kosten bedragen € 95,

exclusief lesboekjes. Korting met de

Stadjers pas is mogelijk. Voor opgave of voor

meer informatie kunt u contact opnemen

met Ans Dito, tel 050-3113206 of via

j.c.dito@inter.nl.net.

30


Activiteiten in de wijk

Winterconcert Sjans

Vrouwenkoor Sjans uit Helpman geeft een

concert op zondagmiddag 16 december in

het kerkje van Engelbert. Op het programma

staan Europese volksliedjes en popklassiekers.

Overigens is er nog steeds plaats

voor een aantal goede stemmen, met name

sopranen en alten. Meer informatie bij

Jeannette Pilon, tel. 050-3133182.

Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en

na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley, mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728 KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Helperbel nr. 3, september 2012

31


Nieuw restaurant in Helpman.

Vanaf 1 november is Restaurant Lukkien overgegaan in Restaurant Corfu,

de enige echte Griek in Groningen-Zuid. Restaurant Corfu is een compleet

nieuw eigentijds restaurant met een modern interieur en biedt Griekse en

Mediterrane gerechten.

Een diner in restaurant Corfu betekend genieten van hedendaagse Griekse

en Mediterrane Tapas, vertrouwde grill gerechten, verrassende vis gerechten,

heerlijke vegetarische gerechten, authentieke ovengerechten en stoofschotels.

Ons restaurant biedt plaats aan 45 gasten en op ons zonnige terras kunnen

wij plaats bieden aan circa 25 gasten.

Voor reserveringen of informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 050 - 5269782 of

mailen naar info@restaurantcorfugroningen.nl

Graag tot ziens in ons restaurant!

Aanbieding 3 gangen menu:

€ 22,50,- p.p. (vanaf 2 personen)

Voorgerecht:

Tzaziki en kruidenboter met brood

Hoofdgerecht:

Kipfilet spies, sutzuki en gyros, groente, salade, frites en knoflooksaus

Nagerecht:

Griekse Yoghurt met honing en walnoten of ijs met slagroom

*Nu afhaalmenu's vanaf € 9,95!*


ijf

,

.

ijf

3


Tekst: www.staatingroningen.nl

Bewerking en foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

De Vlam van Eduard Waskowsky

Er zijn waarschijnlijk nauwelijks nog Groningers

te vinden die niet bekend zijn met het door

Eduard Waskowsky ontworpen Joods Monument

aan de Hereweg. Dat er in ons deel van de stad

nog een beeld van deze kunstenaar te vinden is,

weten waarschijnlijk veel minder mensen.

Dat beeld, met de naam ‘De Vlam’, staat in het

parkje bij de Coendersborg.

Waskowsky ontwierp deze rijzende vorm van

messing voor het Overwinningsplein in

Groningen, in opdracht van de gemeente. Op de

tentoonstelling ‘Beeld en Route’ in 1967 stond De

Vlam op de Grote Markt. De kunstenaar wilde

het ontwerp vergroten tot een zes meter hoog

beeld, maar raakte met zijn opdrachtgever in

felle discussie over materiaalkosten en de exacte

plaats van het beeld. Een definitieve opdracht

bleef uit en in plaats daarvan kocht de

gemeente Groningen het ontwerp en plaatste

het bij de Coendersborg.

Vleugels

De Vlam is min of meer een vervolg op een reeks fragiele messing plastieken die Edu

Waskowsky in de periode 1964-1965 maakte. Deze beelden, in hoogte variërend van 60

tot 100 centimeter, balanceren als levende metalen wezens op een poot. Uit een

samengebalde vorm steken punten en een soort vleugels of vlammen.

De methode van Waskowsky om messingplastieken te lassen bood hem de

mogelijkheid om vanuit het niets beelden in de ruimte op te bouwen. Hij stelde met

messingplaat en koperdraad abstracte figuren samen, waarbij de oorspronkelijke vorm

zich steeds weer tot nieuwe vormen uitkristalliseerde.

Bron: www.staatingroningen.nl, een online kunst- en architectuurgids met informatie

over talloze gebouwen, projecten en kunstwerken in de stad. ‘Staat in Groningen’ is een

initiatief van Architectuurcentrum Platform GRAS en Centrum Beeldende Kunst.

Helperbel nr. 3, september 2012

35


Foto’s: Martin Tillema en Marian van Ark

Mantelzorgcompliment

Zorgt u al langere tijd meer dan acht uur

per week voor iemand uit uw omgeving

met een chronische ziekte of handicap? Dan

kan het zijn dat u in aanmerking komt voor

het Mantelcompliment. Een extraatje van

tweehonderd euro van de overheid, als

teken van waar de ring voor uw zorgen.

De regeling rondom het verstrekken van het

mantelzorgcompliment is ingewikkeld.

Daarom geeft Humanitas op 25 september

voor lichting over de regeling voor

mantelzorgers in Groningen-Zuid. De

bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur in de

Immanuelkerk aan het Overwinningsplein.

Opgave bij Humanitas, tel. 050-3126000.

Kunt u (tijdelijk) bepaalde dingen in en om

het huis niet zelf doen? Zoals boodschappen

doen, technische klusjes, klein tuin onderhoud,

ziekenhuisvervoer of installatie van

apparaten? Dan kunt u hierbij hulp krijgen

van de Hulpdienst Groningen-Zuid van

Humanitas. De hulpdienst is deze maand

gestart voor ouderen, mensen met een

beperking, chronisch zieken of mantelzorgers.

Er werken alleen vrijwilligers,

waardoor de hulp gratis is. Voor gebruik van

eigen materiaal en reiskosten wordt een

vergoeding gevraagd. Wilt u meer weten of

wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem

dan contact op met het Stip De Wijert, tel.

050-5291713.

Advies over kamerhuur

Themamiddag zorg

Op donderdag 11 oktober organiseert de

Anbo een themamiddag over zorg in MFC

De Wijert/Helpman aan de P.C.Hooftlaan1.

Na de uitleg van een zorgverzekeraar kunt u

genieten van muziek. Ook is er een loting

met leuke prijzen. De middag is vrij

toegankelijk voor leden van de Anbo

Groningen-stad en Haren, de KBO en PCOB.

Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Hulpdienst Humanitas

Het Kamerbewoners Adviesburo (KAB) komt

op voor de belangen van kamerbewoners.

Het KAB bestaat uit enthousiaste

rechtenstudenten van de RUG, die gratis

advies geven over je rechten als kamerhuurder.

Het KAB wil voorkomen dat

studenten oneerlijk behandeld worden door

de verhuurders. Kijk voor meer info op

www.kamerbewonersadviesburo.nl.

36


Service

waardoor de kosten lager zijn. ‘Als team

regelen we alles zelf’, zegt Ingrid van Dijk.

Voor Hannah Oljans is de persoonlijke

aandacht het belangrijkste: ‘Ik geef nu zorg

aan mensen, zoals ik zou willen dat mijn

eigen ouders verzorgd zouden worden.’

Buurtzorg Rivierenbuurt is telefonisch altijd

bereikbaar, op 06-13629960.

Juridisch advies

Hanna Oljans, Renée Wielema en Ingrid van Dijk

van Buurtzorg zijn blij met hun nieuwe werplek.

Buurtzorg in nieuw

pand aan Oosterweg

Buurtzorg Rivierenbuurt is verhuisd naar

de Oosterweg 44. ‘Een grotere en laagdrempelige

locatie’, zegt Renée Wielema.

Samen met acht collega’s werkt de

verpleegkundige in onder meer Coendersborg,

Helpman, Villabuurt en Klein Martijn.

Ze helpen bijvoorbeeld met wassen,

medicijnen geven, aan- en uitkleden.

Ook verrichten de (wijk)verpleegkundigen

medische handelingen, zoals het geven

van injecties, wonden verzorgen en pijn

bestrijden. Daarnaast adviseren ze over het

aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassing.

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg werkt

zonder managers en dure kantoorpanden,

Enthousiaste Groningse rechtenstudenten

van stichting Het Juridisch Spreekuur

voorzien iedereen van gratis juridisch

advies. Het inloopspreekuur is elke

donderdag van 17.00 tot 18.00 uur in MFC

De Wijert/Helpman. Kijk voor meer info op

www.hetjuridischspreekuur.nl.

Collectanten gevraagd

De Dierenbescherming en het MS Fonds zijn

op zoek naar collectanten voor hun

lande lijke collecteweek, respectievelijk 1 t/m

6 oktober en 19 t/m 24 november. De

collecte van de Dierenbescherming is

belangrijk om hulp te bieden aan dieren in

nood. Het MS Fonds gebruikt de giftes om

voorlichting te geven over multiple sclerose

en om onderzoek te doen naar deze

ongeneeslijke zenuwziekte. Kijk voor meer

informatie op www.dierenbescherminggroningen.nl

(Collecte 2012-help mee) en

www.nationaalmsfonds.nl.

Helperbel nr. 3, september 2012

37


Gooi uw bruikbare

spullen niet weg!

Wij halen het gratis bij u op en we zijn er blij mee!

Voor een afspraak kunt u bellen met 050 - 3132200.

Langsbrengen op We één zijn van er de blij onderstaande mee! Bel 050 adressen - 3132200. is ook mogelijk.

Of kom langs op één van de onderstaande adressen.

Onze winst gaat naar goede doelen!

Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15-29 en 32 / Damsterdiep 307

Winkels open: Ma: 13 - 18 uur, Di t/m Vrij: 10 - 18 uur, Za: 12 - 17 uur

Let op! Damsterdiep: Wo, Do + Vrij: 13 - 18 uur, Za: 10 - 17 uur

WWW.MAMAMINI.NL

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buro Slachtofferhulp 3186260

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Help een Handje 5254257

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0800-0330

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Milieudienst 3671000

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stedelijk Klussenbureau 3111210

Stadsbeheer 3678910

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

Team Buurtzorg 06-13629960

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Wijkondersteuner 5278778

Het wijkcomitie maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Elzelien Noordijk 5250191

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Rudy van Keulen

Michel van den Heuvel

Diederik Maat 06-17461939

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 3, september 2012

39


Vooruitblik nummer 4:

• Eerste resultaten enquête Zuidelijke Ringweg

• Interview eigenaar nieuw Grieks restaurant

• Een kijkje bij het Centrum voor Jeugd en Gezin

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

voor 15 november sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines