16.11.2016 Views

Onafhankelijkheidsfeesten Tienhoven, Oud-Maarsseveen en Breukeleveen op 9 en 10 september 1913

Verslag van het feest in bovengenoemde dorpen ter gelegenheid van 100 jaar vrijheid.

Verslag van het feest in bovengenoemde dorpen ter gelegenheid van 100 jaar vrijheid.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

;f!J~~coJ,<br />

DE ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN<br />

============== TE ==============<br />

TIENHOVEN, OUD-MAARSSEVEEN EN BREUKELEVEEN<br />

OP 9 EN <strong>10</strong> SEPTEMBER <strong>1913</strong>.<br />

@J(QJ<br />

@j[Q]<br />

ELECTRISCHE DRUKKERIJ VAN P. DEN BOER ::<br />

UTRECHT.


INLEIDING.<br />

De Feestcommissie heeft <strong>op</strong> verzoek van vel<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> geschriftje uit te gev<strong>en</strong>, waarin ons Onafhankelijkheidsfeest<br />

e<strong>en</strong>igszins uitvoerig werd beschrev<strong>en</strong>. Met g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong><br />

heb ik aan het verzoek der Commissie voldaan dit boekje<br />

te schrijv<strong>en</strong>.<br />

Gaarne maak ik van deze geleg<strong>en</strong>heid gebruik, all<strong>en</strong> dank<br />

te zegg<strong>en</strong>, die mij zoo bereidwillig hun toesprak<strong>en</strong> afstond<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s aan deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die mij inlichting<strong>en</strong> gav<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t<br />

de kinderspel<strong>en</strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong> <strong>op</strong>tocht.<br />

<strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong>, December <strong>1913</strong>.<br />

ANNE FIJNVANDRAAT.


1813. Herstel van Nederland's onafhankelijkheid.<br />

Dit jaartal roept dadelijk tal van herinnering<strong>en</strong> bij ons<br />

wakker. De val van d<strong>en</strong> groot<strong>en</strong> NAPOLEON, de terugkeer<br />

van d<strong>en</strong> Prins van Oranje, Holland weer e<strong>en</strong> vrij land!<br />

Is het wonder, dat bijna iedere geme<strong>en</strong>te in ons vaderland<br />

besloot, het jaar <strong>1913</strong> tot e<strong>en</strong> jubeljaar te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

feestelijk te ged<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, welke groote ding<strong>en</strong> God honderd<br />

jaar geled<strong>en</strong> voor ons vaderland heeft gedaan?<br />

Zoo maakte m<strong>en</strong> ook in ems dorp het plan, dit feest, zij<br />

het dan ook <strong>op</strong> bescheid<strong>en</strong> wijs, te vier<strong>en</strong>.<br />

Reeds in Juni van dit jaar verzocht de Burgemeester<br />

van <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong>, de heer M. FERNHOUT, e<strong>en</strong>ige heer<strong>en</strong> uit<br />

'ri<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>, Maarseve<strong>en</strong> <strong>en</strong> Breukeleve<strong>en</strong>, deel uit te mak<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> feestcommissie, die dan ook weldra geconstitueerd<br />

werd. Ze bestond uit de hem·<strong>en</strong> M. FERNHOUT (Voorzitter),<br />

J. P. DE KEIZER (Secretaris), H. ScHOENMAKER Ez. (P<strong>en</strong>ningmeester),<br />

Ds. G. B. FIJNVANDRAAT, Ds. A. C. HEIJ, Dr. H.<br />

BERTEL, H. EMMENS, H. D. DUIVEMAN, P. TEN HAVE, N.J. VAN<br />

HOEGEE, T. KROON, w. G. VAN OOSTROM, A. VERHOEFF,<br />

C. VERHOEF Wz. <strong>en</strong> E. VANDER WILT, terwijl de heer<strong>en</strong> S. I.<br />

CAMBIER VAN NooTEN, Burgemeester van Maarss<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Maarsseve<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Mr. M. P. TH. a TH. VAN DER Ho<strong>op</strong> VAN<br />

SLOCHTEREN, Burgemeester van Breukel<strong>en</strong> St. Pieters, tot<br />

eerelid werd<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>.<br />

Daar m<strong>en</strong> gaarne e<strong>en</strong> deel der werkzaamhed<strong>en</strong> aan<br />

jongere kracht<strong>en</strong> <strong>op</strong>drqeg, besloot deze Feestcommissie<br />

e<strong>en</strong>ige jongelui uit de drie geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te verzoek<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

sub-Commissie te vorm<strong>en</strong>, waarin zitting nam<strong>en</strong> de heer<strong>en</strong><br />

G. A. B. FIJNVANDRAAT (Voorzitter), W. S. EMMENS (Secretaris),<br />

J. VAN DER WILT (P<strong>en</strong>ningmeester), J. J. DESTA, G. VAN


6<br />

EE, G. MANTEN, A. TIMMER, A. VOORNEVELD, G. VERHOEF,<br />

A. VAN VLIET, H. VAN WALDERVEEN; ondanks het vrij<br />

groote aantal Commissieled<strong>en</strong>, werd<strong>en</strong> de plann<strong>en</strong> betrekkelijk<br />

weinig bek<strong>en</strong>d; slechts hoorde m<strong>en</strong> vage gerucht<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> landing van d<strong>en</strong> Prins van Oranje, e<strong>en</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong>lucht<br />

biosco<strong>op</strong> <strong>en</strong> kinderspel<strong>en</strong>. Aile<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t d<strong>en</strong> datum van<br />

de .voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> feestdag<strong>en</strong>, 9 <strong>en</strong> <strong>10</strong> September, had m<strong>en</strong><br />

zekerheid.<br />

To<strong>en</strong> <strong>op</strong>e<strong>en</strong>s groote oranjepapier<strong>en</strong>, die overal in de drie<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> war<strong>en</strong> aangeplakt, e<strong>en</strong> duidelijk program van<br />

het feest liet<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.<br />

De eerste dag begon dan met e<strong>en</strong> kinderfeest.<br />

De kinder<strong>en</strong> war<strong>en</strong> al sinds wek<strong>en</strong> vol verwachting <strong>en</strong><br />

Dinsdagmorg<strong>en</strong> 9 September reeds vroeg, zag m<strong>en</strong> h<strong>en</strong><br />

met vlagg<strong>en</strong>, oranjemuts<strong>en</strong>, sjerp<strong>en</strong>, gereed om naar school<br />

te gaan. De dorp<strong>en</strong> zelf kreg<strong>en</strong> langzamerhand ook e<strong>en</strong><br />

feestelijk aanzi<strong>en</strong>; uit elk huis wapperde de vlag, <strong>en</strong> bijna<br />

ieder was bezig zijn huis of brugje te versier<strong>en</strong>, of nog<br />

iets te verbeter<strong>en</strong>, terwijl verschill<strong>en</strong>de eerepoort<strong>en</strong> verrez<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong>.<br />

's Morg<strong>en</strong>s neg<strong>en</strong> uur werd<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> in hun schol<strong>en</strong><br />

onthaald <strong>op</strong> kr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>broodjes <strong>en</strong> chocolade.<br />

De <strong>op</strong><strong>en</strong>bare lagere school te <strong>Oud</strong>-<strong>Maarsseve<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> de<br />

Christelijke school te <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> werd<strong>en</strong> door de Feestcommissie<br />

bezocht. Ook de Burgemeesters van Maarss<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Breukel<strong>en</strong> war<strong>en</strong> daarbij teg<strong>en</strong>woordig.<br />

Het deed ieder zeker zeer leed, dat het Hoofd der Bijz.<br />

School, de heer H. EMMENS, door ernstige ongesteldheid<br />

verhinderd was, teg<strong>en</strong>woordig te zijn. De heer EMMENS<br />

wilde echter in ge<strong>en</strong> geval, dat de kinder<strong>en</strong> ter wille van<br />

hem, minder pleizier zoud<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, zoodat de leerling<strong>en</strong><br />

van zijn school ev<strong>en</strong> vroolijk <strong>en</strong> blij als die der Op<strong>en</strong>bare


7<br />

School hun schoolgebouw verliet<strong>en</strong> <strong>en</strong> in <strong>op</strong>tocht naar het<br />

terrein trokk<strong>en</strong>, waar de kinderspel<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>.<br />

Het was e<strong>en</strong> alleraardigst gezicht, to<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> onder<br />

geleide van hun onderwijzers <strong>en</strong> onderwijzeress<strong>en</strong> van<br />

beide kant<strong>en</strong> aankwam<strong>en</strong>, all<strong>en</strong> getooid met oranjesjerp<strong>en</strong>,<br />

ceintuurs of strikk<strong>en</strong>; sommige jong<strong>en</strong>s droeg<strong>en</strong> vlagg<strong>en</strong>,<br />

andere hadd<strong>en</strong> papier<strong>en</strong> stek<strong>en</strong> <strong>op</strong>gezet. Onder bet zing<strong>en</strong><br />

van vaderlandsche lieder<strong>en</strong>, van te vor<strong>en</strong> <strong>op</strong> de schol<strong>en</strong><br />

geleerd, bereikt<strong>en</strong> zij het terrein, waar reeds verschill<strong>en</strong>de<br />

toeschouwers, voornamelijk moeders met kleinere broertjes<br />

<strong>en</strong> zusjes, aanwezig war<strong>en</strong>.<br />

Ook hier war<strong>en</strong> de led<strong>en</strong> der Feestcommissie teg<strong>en</strong>·<br />

woordig, <strong>en</strong> de politie zorgde er voor, dat alles in de<br />

grootste orde geschiedde.<br />

De kinder<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> groote pret <strong>en</strong> ded<strong>en</strong> all<strong>en</strong> dapper<br />

hun best <strong>en</strong> nam<strong>en</strong> met <strong>op</strong>gewektheid deel aan de aardige<br />

spelletjes. De toeschouwers vermaakt<strong>en</strong> zich zeker ev<strong>en</strong>zeer<br />

terwijl zij de kinder<strong>en</strong> aanmoedigd<strong>en</strong> of de prijswinners<br />

toejuicht<strong>en</strong>.<br />

Eindelijk kond<strong>en</strong> aan de volg<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uitgereikt.<br />

Met turfrap<strong>en</strong>: J. Bakker, H. v. Garder<strong>en</strong>, J. t<strong>en</strong> Have,<br />

L. Leeflang, I. Meijers, J. Pi<strong>en</strong>eman, A. van der Tol <strong>en</strong><br />

A. Verhoef.<br />

Met zaklo<strong>op</strong><strong>en</strong>: A. de Graaf, G. Kroon, G. Walderve<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> E. W. Zeld<strong>en</strong>rijk.<br />

Met tonnetje roll<strong>en</strong>: A. <strong>Oud</strong>hof <strong>en</strong> J. van Schaik.<br />

Met eier<strong>en</strong>wedlo<strong>op</strong>: E. v. d. Vaart <strong>en</strong> E. v. d. Wilt.<br />

Met ball<strong>en</strong>wedlo<strong>op</strong>: F. Bakker <strong>en</strong> R. van Oostrum.<br />

Met kuss<strong>en</strong>tjeswedlo<strong>op</strong>: M. van Eik, C. van Ewijk, A.<br />

van Garder<strong>en</strong>, 0. Meyers <strong>en</strong> A. van Schaik.<br />

Uit de tom bola hebb<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong>: R. de Graaf,<br />

J. van Oostrom <strong>en</strong> M. Verhoef.


8<br />

De heer H. ScHOENMAKER Ez. had er voor gezorgd, dat<br />

ge<strong>en</strong> der andere kinder<strong>en</strong> met ledige hand<strong>en</strong> naar huis<br />

behoefde te gaan, door elk<strong>en</strong> jong<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zakje knikkers<br />

<strong>en</strong> ieder meisje e<strong>en</strong> bekertje t<strong>en</strong> gesch<strong>en</strong>ke te gev<strong>en</strong>.<br />

Na de uitdeeling der prijz<strong>en</strong>, begav<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> zich<br />

weer naar hun schol<strong>en</strong>, waar ze <strong>op</strong>nieuw onthaald werd<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> kr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>broodjes <strong>en</strong> chocolade, terwtjl t<strong>en</strong> slotte elk kind<br />

nog e<strong>en</strong> plaat, betrekking hebb<strong>en</strong>de <strong>op</strong> de gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong><br />

van 1813, pres<strong>en</strong>t kreeg.<br />

Hiermede was dan het eig<strong>en</strong>lijke kinderfeest geeindigd.<br />

Om aan de algeme<strong>en</strong>e feestviering wijding te gev<strong>en</strong>, was<br />

teg<strong>en</strong> d<strong>en</strong> avond van 9 September e<strong>en</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong>bare bije<strong>en</strong>komst<br />

belegd, waarvoor door H.H. Kerkvoogd<strong>en</strong> het kerkgebouw<br />

der Ned. Herv. Geme<strong>en</strong>te welwill<strong>en</strong>d ter beschikking<br />

van de Feestcommissie was gesteld. To<strong>en</strong> de deur<strong>en</strong> ge<strong>op</strong><strong>en</strong>d<br />

werd<strong>en</strong> stroomde het kerkgebouw geheel vol.<br />

T<strong>en</strong> 7 ure <strong>op</strong><strong>en</strong>de Ds. G. B. FrJNVANDRAAT, Ned. Herv.<br />

Predikant te <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> deze feestelijke bije<strong>en</strong>komst.<br />

Spreker riep aile aanwezig<strong>en</strong> nam<strong>en</strong>s de Feestcommissie<br />

het welkom toe. De Feestcommissie had geme<strong>en</strong>d te<br />

handel<strong>en</strong> in d<strong>en</strong> geest der bevolking, door <strong>op</strong> dez<strong>en</strong> avond<br />

e<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst te belegg<strong>en</strong>, waarin in herinnering werd<strong>en</strong><br />

gebracht de gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> van voor honderd jaar in verband<br />

met onze onafhankelijkheid.<br />

N a e<strong>en</strong> paar niet geslaagde poging<strong>en</strong> had de Commissie<br />

Ds. K. FERNHOUT bereid gevond<strong>en</strong> hierover te sprek<strong>en</strong>.<br />

Voordat hij hem echter daartoe het woord verle<strong>en</strong>de, stelde<br />

spreker voor te sam<strong>en</strong> aan te heff<strong>en</strong> Psalm 77: 7. Hij<br />

ho<strong>op</strong>te, dat m<strong>en</strong> dit lied uit voile borst zou aanheff<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

dat m<strong>en</strong> deze feestdag<strong>en</strong> niet aile<strong>en</strong> zou zing<strong>en</strong> lieder<strong>en</strong><br />

die zin nog slot hebb<strong>en</strong>, zooals van ,Manus heb jij e<strong>en</strong><br />

hoed <strong>op</strong>" <strong>en</strong> meer dergelijke dwaze lieder<strong>en</strong>. 't Had spreker


9<br />

getroff<strong>en</strong>, to<strong>en</strong> hij dez<strong>en</strong> morg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> troepje feestelijk uitgedoschte<br />

kinder<strong>en</strong> zijn huis zag voorbij gaan, die maar<br />

niets anders zong<strong>en</strong> <strong>en</strong> on<strong>op</strong>houdelijk herhaald<strong>en</strong>:<br />

Honderd jaar na dez<strong>en</strong>,<br />

Dan zull<strong>en</strong> we er niet meer wez<strong>en</strong><br />

In de gloria.<br />

Hij schreef dit weemoedig, e<strong>en</strong>tonig zing<strong>en</strong> toe aan de<br />

nabijheid van onze groote waterplass<strong>en</strong>, die ook voortdur<strong>en</strong>d<br />

hun droefgeestig <strong>en</strong> e<strong>en</strong>tonig geklots do<strong>en</strong> ho01·<strong>en</strong>.<br />

Nadat m<strong>en</strong> bet Psalmvers had gezong<strong>en</strong>, sprak Ds. FrJN­<br />

VANDRAAT nog <strong>en</strong>kele oog<strong>en</strong>blikk<strong>en</strong> over bet dankbaar ged<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

van de groote dad<strong>en</strong> Gods ons land <strong>en</strong> volk bewez<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> noodigde to<strong>en</strong> Ds. FERNHOUT uit tot bet houd<strong>en</strong> van<br />

zijn feestrede.<br />

Eerst echter zong<strong>en</strong> de beide zangvere<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> ,Het Cijfer"<br />

<strong>en</strong> ,Halleluja'' onder leiding van d<strong>en</strong> beer J. P. DE KEIZER:<br />

Wilhelmus van Nassouwe,<br />

B<strong>en</strong> ik van Duitsch<strong>en</strong> bloed.<br />

Het vaderland getrouwe<br />

Blijt' ik tot in d<strong>en</strong> doet.<br />

E<strong>en</strong> Prince van Oranje<br />

H<strong>en</strong> ik vrij onverveerd,<br />

D<strong>en</strong> Koning van Hispanje<br />

Heb ik altijd geeerd.<br />

Mijn schild <strong>en</strong>de hetrouw<strong>en</strong>,<br />

Zijt Gij o God mijn Heer.<br />

Op U zoo wil ik bouw<strong>en</strong>;<br />

Verlaat mij nimmer meer.<br />

Dat ik toch vroom mag blijv<strong>en</strong>,<br />

Uw di<strong>en</strong>aar t' all<strong>en</strong> stond,<br />

De tirannie verdrijv<strong>en</strong>,<br />

Die mij bet hart doorwond,


<strong>10</strong><br />

Vervolg<strong>en</strong>s beklom Ds. FERNHOUT van Amsterdam d<strong>en</strong><br />

kansel <strong>en</strong> sprak als volgt:<br />

Geachte Toehoorders, waarde Feestg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong>,<br />

'tIs 17 Januari 1795.<br />

We zijn te Schev<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Heel het anders zoo lev<strong>en</strong>dige<br />

visschersdorp schijnt in rouw. De gordijn<strong>en</strong> achter de<br />

kleine ruitjes zijn, als was er in elke woning e<strong>en</strong> doode,<br />

neergelat<strong>en</strong>. De strat<strong>en</strong> zijn stil <strong>en</strong> leeg. Slechts hier <strong>en</strong><br />

daar sluipt er e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele visscher of visschersvrouw om<br />

e<strong>en</strong> hoek e<strong>en</strong> der strandpaadjes <strong>op</strong>. Dan klimm<strong>en</strong> ze <strong>op</strong><br />

het duin; de mann <strong>en</strong> schuiv<strong>en</strong>. d<strong>en</strong> zuid-wester naar achter;<br />

de vrouw<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> de hand bov<strong>en</strong> de oog<strong>en</strong> - <strong>en</strong> ze<br />

tur<strong>en</strong>, tur<strong>en</strong> onbeweeglijk <strong>en</strong> lang over 't watervlak in de<br />

richting van Engeland . . . Straks keer<strong>en</strong> ze terug naar hun<br />

woning<strong>en</strong>, in gebog<strong>en</strong> gestalte, nu <strong>en</strong> dan bedroefd het<br />

hoofd schudd<strong>en</strong>d <strong>en</strong> stil met de ruwe hand e<strong>en</strong> traan<br />

wegveg<strong>en</strong>d van de verweerde wang<strong>en</strong>. -<br />

Wat er gebeurd mag zijn?<br />

Prins Willem V, sedert 1766 Stadhouder van Holland <strong>en</strong><br />

Kapitein-G<strong>en</strong>eraal der overige Gewest<strong>en</strong>, moest d<strong>en</strong> vaderlandsch<strong>en</strong><br />

bodem verlat<strong>en</strong>, ... als e<strong>en</strong> balling ... als e<strong>en</strong><br />

vluchteling ... naar Engeland.<br />

En 't is e<strong>en</strong> slecht teek<strong>en</strong>, als e<strong>en</strong> Oranje Holland moet<br />

. verlat<strong>en</strong>, omdat - Holland Oranje verliet. Dat voel<strong>en</strong>, dat<br />

wet<strong>en</strong> die e<strong>en</strong>voudige Schev<strong>en</strong>ingsche visschers, in wier<br />

borst van ouds het Hollandsche hart zoo zuiver kl<strong>op</strong>t.<br />

Ze k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de geschied<strong>en</strong>is van d<strong>en</strong> goed<strong>en</strong> Prins; <strong>en</strong> ze<br />

beklag<strong>en</strong> hem. Ze k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> zijn geschied<strong>en</strong>is - <strong>en</strong> 't hart<br />

kl<strong>op</strong>t hun bang, wijl ze er de geschied<strong>en</strong>is buns volks van de<br />

laatste halve eeuw in lez<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> smadelijke <strong>en</strong> verneder<strong>en</strong>de<br />

geschied<strong>en</strong>is - profetie, naar ze vreez<strong>en</strong> van nog smade·<br />

lijker <strong>en</strong> nog verneder<strong>en</strong>der.


11<br />

Laat ons 66k lez<strong>en</strong>, <strong>op</strong>dat we verstaan mog<strong>en</strong>, wat ontferming<br />

God ons bewees, to<strong>en</strong> Hij Oranje, 18 jar<strong>en</strong> later,<br />

tot ons we~rkeer<strong>en</strong> deed.<br />

'tWas e<strong>en</strong> ver van begeerlijke erf<strong>en</strong>is, die de meerderjarig<br />

geword<strong>en</strong> Prins in 1766 aan vaardde uit de hand <strong>en</strong><br />

zijner Moeder, die van 1751-1759, als zijn Voogdes, <strong>en</strong><br />

van d<strong>en</strong> Hertog van Brunswijk, die van 1759-1766, als<br />

zijn Voogd, het bewind voor hem voerde.<br />

Onze buit<strong>en</strong>landsche staatkunde was vastgelo<strong>op</strong><strong>en</strong> sedert<br />

Frankrijk <strong>en</strong> Oost<strong>en</strong>rijk, <strong>op</strong> wier naijver ze steunde, zich,<br />

in d<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>-jarig<strong>en</strong> oorlog, teg<strong>en</strong> Pruis<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong>.<br />

Daar<strong>en</strong>bov<strong>en</strong> bracht ook de zee-oorlog tussch<strong>en</strong> Engeland<br />

<strong>en</strong> Frankrijk ons in 't nauw, <strong>en</strong> liet onze Westelijke overbuur<br />

ons <strong>op</strong> allerlei wijze zijn ong<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong> over e<strong>en</strong><br />

kwalijk volgehoud<strong>en</strong> neutraliteit.<br />

En binn<strong>en</strong>slands was de staat van zak<strong>en</strong> niet beter.<br />

Het leger was in desolat<strong>en</strong> toestand. Het zeewez<strong>en</strong> in<br />

diep verval. To<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de weelde <strong>en</strong> belachelijke pronkzucht<br />

hadd<strong>en</strong> vroeger <strong>op</strong>gelegde schatt<strong>en</strong> goeddeels <strong>op</strong>geteerd.<br />

Wufte Fransche zed<strong>en</strong> de dege vaderlandsche gebruik<strong>en</strong><br />

verdrong<strong>en</strong>. Politieke verdeeldheid <strong>en</strong> kleinzielige naijver<br />

de kracht van ons volk gebrok<strong>en</strong>. En wat erger was dan dit<br />

alles - <strong>en</strong> goeddeels zijn oorzaak - de religie was verslapt<br />

<strong>en</strong> verwaterd; de z<strong>en</strong>uw van 't zedelijk lev<strong>en</strong> doorgesned<strong>en</strong>.<br />

Zoo was de toestand, to<strong>en</strong> de jonge Prins de regeering<br />

aanvaardde. En nauwelijks was hij Stadhouder, of de<br />

moeilijkhed<strong>en</strong> vermeerderd<strong>en</strong> met d<strong>en</strong> dag.<br />

De onvoorzichtige steun, door onze rijke ko<strong>op</strong>lied<strong>en</strong> (<strong>en</strong><br />

door de stad Amsterdam vooral), gebod<strong>en</strong> aan Noord­<br />

Amerika, dat met Engeland e<strong>en</strong> strijd voor zijn vrijheid<br />

<strong>op</strong> lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> dood had aangebond<strong>en</strong>, haalde ons e<strong>en</strong> oorlog<br />

met het overmachtige Brittanje <strong>op</strong> d<strong>en</strong> hals.


12<br />

Tevergeefs blonk in d<strong>en</strong> slag bij Doggersbank nog e<strong>en</strong><br />

naglans van d<strong>en</strong> oud<strong>en</strong> held<strong>en</strong>moed. De verneder<strong>en</strong>de vrede<br />

van Parijs was 't einde.<br />

Onmiddellijk daar<strong>op</strong> dreigde e<strong>en</strong> botsing met Oost<strong>en</strong>rijk.<br />

Machteloosheid tot verweer doemde ons voor ettelijke millio<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>adig<strong>en</strong> vrede te ko<strong>op</strong><strong>en</strong>.<br />

Inmiddels ging<strong>en</strong> burgertwist<strong>en</strong> voort, de innerlijke<br />

kracht des volks te verteer<strong>en</strong>.<br />

Naast de oude Omnje- <strong>en</strong> Reg<strong>en</strong>t<strong>en</strong>-partij<strong>en</strong>, was nog<br />

e<strong>en</strong> derde <strong>op</strong>gekom<strong>en</strong>: die der Democrat<strong>en</strong>.<br />

Der Democrat<strong>en</strong>: geesteskinder<strong>en</strong> van de Fransche vrijd<strong>en</strong>kers<br />

VoLTAIRE <strong>en</strong> RoussEAU, <strong>en</strong> naar de leer dezer grootmeesters<br />

der Revolutie, roep<strong>en</strong>d voor volkssouvereiniteit.<br />

Teg<strong>en</strong>voeters van de Aristocrat<strong>en</strong> of Reg<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, werd<strong>en</strong><br />

ze in geme<strong>en</strong>schappelijk<strong>en</strong> haat teg<strong>en</strong> Oranje welhaast hun<br />

bondg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong>.<br />

,Patriott<strong>en</strong>" noemd<strong>en</strong> zich de verbroederde partij<strong>en</strong>.<br />

Patriott<strong>en</strong> - om de Oranjeldant<strong>en</strong> te brandmerk<strong>en</strong> als<br />

verraders van land <strong>en</strong> volk.<br />

De vorst<strong>en</strong>haat in Frankrijk bracht hun heete bloed tot<br />

't kookpunt .<br />

.Aanvall<strong>en</strong> <strong>op</strong> d<strong>en</strong> Prins war<strong>en</strong> aan de orde van d<strong>en</strong> dag.<br />

Libell<strong>en</strong> <strong>en</strong> schotschrift<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> hem overstroomd<strong>en</strong><br />

het land.<br />

De aflo<strong>op</strong> van d<strong>en</strong> Engelsch<strong>en</strong> o01·log, de h<strong>op</strong>elooze toestand<br />

van leger <strong>en</strong> vloot, -· alle d<strong>en</strong>kbn.re ell<strong>en</strong>de werd<br />

hem verwet<strong>en</strong>.<br />

Tot overmaat van ramp werd juist to<strong>en</strong> de Acte van<br />

Consul<strong>en</strong>tschap <strong>op</strong><strong>en</strong>baar; e<strong>en</strong> onvoorzichtig contract tussch<strong>en</strong><br />

d<strong>en</strong> Stadhouder <strong>en</strong> d<strong>en</strong> Hertog van Brunswijk, dat<br />

d<strong>en</strong> laatste e<strong>en</strong> meer dan behoorlijk<strong>en</strong> invloed gaf <strong>op</strong> d<strong>en</strong><br />

gang van 's Lands zak<strong>en</strong>, zonder e<strong>en</strong> schijn van persoonlijke<br />

verantwoordelijkheid.


13<br />

Z66 hoog klom de haat teg<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Prins, dat in sommige<br />

plaats<strong>en</strong> de vroedschap zelfs het drag<strong>en</strong> van oranje verbood.<br />

De maat liep over to<strong>en</strong> de Stat<strong>en</strong> van Holland d<strong>en</strong> Prins<br />

het bevel over het Haagsche garnizo<strong>en</strong> ontnam<strong>en</strong> <strong>en</strong> hem<br />

schorst<strong>en</strong> in zijn waardigheid van Stadhouder <strong>en</strong> Kapitein­<br />

G<strong>en</strong>eraal.<br />

Al deze beleediging<strong>en</strong> <strong>en</strong> vernedering<strong>en</strong> droeg de Stadhouder<br />

met de grootste gelat<strong>en</strong>heid. Al wat hij deed was<br />

waarschuw<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> d<strong>en</strong> heillooz<strong>en</strong> weg di<strong>en</strong> m<strong>en</strong> hetland<br />

bezig was <strong>op</strong> te drij v<strong>en</strong>.<br />

Als niemand naar hem luistert, trekt hij zich zwijg<strong>en</strong>d<br />

terug <strong>op</strong> 't Loo.<br />

Doch 't was niet <strong>en</strong>kel zachtmoedigheid die hem deze<br />

houding ingaf. Ze was 66k gevolg van e<strong>en</strong> laakbare zwakheid<br />

die zich reeds vroeger gedurig verried. En 66k: de<br />

Prins k<strong>en</strong>de zijn volk, k<strong>en</strong>de Oranje's ,kleine lutid<strong>en</strong>" niet.<br />

Geheel anders was de houding van zijn kloeke gemalin,<br />

de krachtige <strong>en</strong> voortvar<strong>en</strong>de Wilhelmina van Pruis<strong>en</strong>.<br />

Zulk e<strong>en</strong> smaad <strong>en</strong> onrecht lijdelijk te drag<strong>en</strong>, was haar<br />

onmogelijk. Van 't Loo ijlde ze naar D<strong>en</strong> Haag om bij<br />

de Stat<strong>en</strong> in verzet te kom<strong>en</strong>. Maar bij Goejanverwellesluis<br />

werd ze door haar eig<strong>en</strong> volk <strong>op</strong>gevang<strong>en</strong> <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>gehoud<strong>en</strong><br />

alsof ze e<strong>en</strong> gevaarlijke indringster was.<br />

Dit bracht haar broeder, d<strong>en</strong> koning van Pruis<strong>en</strong>, teg<strong>en</strong><br />

ons in 't geweer. In minder dan ge<strong>en</strong> tijd trokk<strong>en</strong> 20.000<br />

Pruisische soldat<strong>en</strong> over onze Oostelijke gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>, door de<br />

Oranje-gezind<strong>en</strong> toegejuicht, door de Patriott<strong>en</strong> voor landverraders<br />

geschold<strong>en</strong>.<br />

De Stat<strong>en</strong> bezwek<strong>en</strong> voor de overmacht. Oranje werd<br />

in zijn waardigheid hersteld <strong>en</strong> gedekt door de Acte van<br />

garantie.<br />

De Oranje-partij maakte gebruik van het oog<strong>en</strong>blik om<br />

zich te wrek<strong>en</strong>. Duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> Democratische Patriott<strong>en</strong> zond


14<br />

ze als staatsgevaarlijk in ballingschap. 'tWas olie in het<br />

vuur van d<strong>en</strong> partij-haat.<br />

De Patriott<strong>en</strong> zonn<strong>en</strong> thans <strong>op</strong> hun beurt <strong>op</strong> wraak;<br />

<strong>en</strong> ze wist<strong>en</strong> te bewerk<strong>en</strong> dat het machtige Frankrijk der<br />

Republiek d<strong>en</strong> oorlog verklaarde.<br />

Niet lang of de Fransche armee stond <strong>op</strong> onze gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>,<br />

met d<strong>en</strong> onverbiddelijk<strong>en</strong> eisch, dat Oranje e<strong>en</strong>s <strong>en</strong> voor<br />

goed het land werd uitgejaagd.<br />

,De Stadhouder" - zoo luidde de proclamatie van d<strong>en</strong><br />

Fransch<strong>en</strong> G<strong>en</strong>eraal Dumouriez - ,de Stadhouder houdt<br />

u in verdrukking <strong>en</strong> slavernij. Wij tred<strong>en</strong> Holland binn<strong>en</strong><br />

als vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van de Batav<strong>en</strong> <strong>en</strong> onverzo<strong>en</strong>lUke vijand<strong>en</strong><br />

van Oranje. Z<strong>en</strong>dt dat trotsche Huis, dat sedert honderd<br />

jaar u aan zijn hoogmoed <strong>op</strong>offert, naar Duitschland terug.<br />

Ik kom tot u, omringd door edelmoedige rnartelar<strong>en</strong> der<br />

omw<strong>en</strong>teling van 1787. We zull<strong>en</strong> uwe rijke Gewest<strong>en</strong><br />

doortrekk<strong>en</strong> als vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> broeders".<br />

, Uwe rijke Gewest<strong>en</strong> ... als vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> broeders"!<br />

Zoo sprak Dumouriez. Z66 sprak de Revolutie.<br />

Het volk hoorde .... <strong>en</strong> het antwoordde niet. Het had<br />

ge<strong>en</strong> woord voor Oranje! ....<br />

De Prins ho01·de 66k . . . . En hij antwoordde. Hij antwoordde<br />

.... door uit te wijk<strong>en</strong>. Dat was e<strong>en</strong> antwoord -<br />

<strong>en</strong> hoe welsprek<strong>en</strong>d! - <strong>op</strong> d<strong>en</strong> laster van Dumouriez:<br />

,dit trotsche Huis heeft u rneer dan <strong>10</strong>0 jaar <strong>op</strong>geofferd<br />

aan zijn hoogmoed".<br />

De Prins g'ing. En dit_ war<strong>en</strong> zijn laatste woord<strong>en</strong> tot het<br />

ondankbare volk dat hem verdring<strong>en</strong> liet van d<strong>en</strong> bodem,<br />

doorweekt <strong>en</strong> vrijgekocht met het bloed zUner vader<strong>en</strong>:<br />

,Deze vernedering heb ik als m<strong>en</strong>sch dubbel verdi<strong>en</strong>d,<br />

doch niet in de waarneming mijner post<strong>en</strong>. Dwaalde ik<br />

soms, ik deed het te goeder trouw; <strong>op</strong>zettelijk b<strong>en</strong>adeelde<br />

ik nooit zelfs rnijn bitterst<strong>en</strong> vtjand. De ware bron onzer


15<br />

ongelukk<strong>en</strong> ligt niet in de onverantwoordelijke handelwijs<br />

van zoovele Nederlanders of in de kwade trouw der bondg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong>,<br />

maar in de nationale zond<strong>en</strong> <strong>en</strong> ongerechtighed<strong>en</strong>.<br />

God heeft e<strong>en</strong> twist met Nederland <strong>en</strong> toont het in de mis·<br />

lukking van alle poging<strong>en</strong>, <strong>en</strong> ook nu in d<strong>en</strong> (ell<strong>en</strong> vorst,<br />

die de water<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> gebaand<strong>en</strong> weg maakt. Wie zal<br />

<strong>op</strong>richt<strong>en</strong> als God ter neer werpt !"<br />

,Als God ter neer werpt ..."<br />

En God wierp neer, dieper nog <strong>en</strong> smadelijker.<br />

Maar 't volk droomde van verlossing.<br />

De Fransch<strong>en</strong> begroette het als zijn redders.<br />

Dronk<strong>en</strong> in d<strong>en</strong> roes van ,vrijheid, gelijkheid <strong>en</strong> broederschap",<br />

danste het om d<strong>en</strong> vrijheidsboom.<br />

En de broederschap sleep reeds d<strong>en</strong> valbijl voor de halz<strong>en</strong><br />

der Orangist<strong>en</strong>.<br />

Frankrijk sche<strong>en</strong> te redd<strong>en</strong>. Maar 't loog; zooals het zelf<br />

belog<strong>en</strong> was door d<strong>en</strong> geest der Revolutie.<br />

't Maakte ons land tot Bataa(sche Republiek, in schijn<br />

onafhankelijk, in waarheid van uit Frankrijk geregeerd <strong>en</strong><br />

geexploiteerd.<br />

Intussch<strong>en</strong> vroeg<strong>en</strong> de onbaatzuchtige ,vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

broeders" <strong>10</strong>0 millio<strong>en</strong><strong>en</strong> guld<strong>en</strong>s voor hun di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

beloond<strong>en</strong> ze onze gastvrijheid met het achterlat<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> leger van 25.000 man. Wij mocht<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> hoe we 't onder·<br />

hield<strong>en</strong>. Op d<strong>en</strong> grondslag van algeme<strong>en</strong> kiesrecht werd<br />

ons bestuur <strong>op</strong> Fransche leest geschoeid.<br />

E<strong>en</strong>ige winst was: de vere<strong>en</strong>iging der naijverige Gewest<strong>en</strong><br />

tot e<strong>en</strong> Bondsstaat <strong>en</strong> afschaffing van de Staatskerk.<br />

De dure vri<strong>en</strong>dschap met Frankrijk kwam ons nog<br />

duurder te staan, door e<strong>en</strong> oorlogsverklaring van Engeland,<br />

die ze uitlokte.<br />

Er was ge<strong>en</strong> vloot - ge<strong>en</strong> geld. De verlor<strong>en</strong> slag bij<br />

Kamperduin toonde onze machteloosheid.


16<br />

·Handel <strong>en</strong> nijverheid blev<strong>en</strong> kwijn<strong>en</strong>, ging<strong>en</strong> onder.<br />

De Fransche inkwartiering bleef ons uitputt<strong>en</strong>. Waardelooze<br />

assignat<strong>en</strong> war<strong>en</strong> 't geld waarvoor Frankrijk heette<br />

te ko<strong>op</strong><strong>en</strong> wat het brutaalweg nam.<br />

Inmiddels had Napoleon in Frankrijk de alle<strong>en</strong>heerschappij<br />

bemachtigd.<br />

NAPOLEON - e<strong>en</strong> werelddwinger in wi<strong>en</strong> de Cyruss<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de Caesars van oude tijd<strong>en</strong> uit hun grav<strong>en</strong> herrez<strong>en</strong><br />

sch<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> ijsberg, die met onweerstaanbaar geweld voortdrong<br />

in de zee der volk<strong>en</strong> <strong>en</strong> alles rondom zich in de ijzige<br />

koude van zijn trotsche heerschzucht verkill<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevriez<strong>en</strong><br />

deed.<br />

E<strong>en</strong> lawine van lood <strong>en</strong> staal, die de vrijheid <strong>en</strong> 't lev<strong>en</strong><br />

der volker<strong>en</strong> van Eur<strong>op</strong>a verpletterde.<br />

E<strong>en</strong> vuur van ontembare hartstocht dat heel Eur<strong>op</strong>a in<br />

brand stak.<br />

Napoleon legde zijn ijzer<strong>en</strong> hand ook <strong>op</strong> Holland.<br />

Schijnbaar om <strong>op</strong> te richt<strong>en</strong> <strong>en</strong> vast te zett<strong>en</strong>. Hij gaf<br />

ons e<strong>en</strong> nieuwe Staatsregeling, die 't algeme<strong>en</strong> kiesrecht<br />

afschafte <strong>en</strong> <strong>en</strong>kele honderd<strong>en</strong> de beslissing over 's Lands<br />

zak<strong>en</strong> in hand<strong>en</strong> gaf.<br />

De partijschap sche<strong>en</strong> te luw<strong>en</strong>.<br />

3f5 van 't Fransche leger werd terugg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Handel <strong>en</strong> Scheepsbouw begonn<strong>en</strong> te herlev<strong>en</strong>.<br />

Doch Napoleons zeg<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> war<strong>en</strong> van kort<strong>en</strong> duur <strong>en</strong>moest<strong>en</strong><br />

duur betaald.<br />

T<strong>en</strong> behoeve van zijn om·log met Engeland stelde de<br />

Fransche Keizer ons arme volk de onmogelijkste eisch<strong>en</strong>.<br />

't Werd om zijn machteloosheid gestraft met e<strong>en</strong> nieuwe<br />

Staatsregeling, wier grondslag - tot meerder glorie van<br />

d<strong>en</strong> volk<strong>en</strong>dwinger - het monarchale beginsel was.<br />

To<strong>en</strong> Napoleon daar<strong>op</strong> aan 't uitdeel<strong>en</strong> der overwonn<strong>en</strong>


17<br />

land<strong>en</strong> ging, onder zijn bloedverwant<strong>en</strong>, werd Holland<br />

toegewez<strong>en</strong> aan zijn broeder Lodewijk Napoleon (1806).<br />

LOI)EWIJK was zachter <strong>en</strong> milder dan Napoleon 'thad<br />

bedoeld. De Keizer greep over hem he<strong>en</strong> <strong>en</strong> vaardigde het<br />

Contin<strong>en</strong>tale stel3el uit, d. w. z. hij verbood all<strong>en</strong> handel<br />

<strong>op</strong> Engeland. Daarmee was onze negotie vernietigd. En<br />

to<strong>en</strong> onze ko<strong>op</strong>lied<strong>en</strong> <strong>en</strong> handelssted<strong>en</strong> door sluikhandel<br />

het lev<strong>en</strong> poogd<strong>en</strong> te rekk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> Lodewijk naar 's Keizers<br />

oordeel daarteg<strong>en</strong> al te slappe maatregel<strong>en</strong> nam - to<strong>en</strong><br />

volgde in 18<strong>10</strong> de laatste <strong>en</strong> diepste vernedering: We<br />

werd<strong>en</strong> kort <strong>en</strong> goed ingelijfd bij Frankrijk.<br />

Wat dit beteek<strong>en</strong>de ondervond<strong>en</strong> we in maatregel <strong>op</strong><br />

maatregel die ons als voetwissch<strong>en</strong> wierp <strong>op</strong> het bloedig<br />

pad van d<strong>en</strong> wereld-Keizer.<br />

De vermindering van de r<strong>en</strong>te der Staatsschuld met 2f3 bracht<br />

e<strong>en</strong> goed deel van ons volk met e<strong>en</strong> slag tot d<strong>en</strong> bedelstaf.<br />

De conscriptie, d. w. z. de loting uit onze jonge mann<strong>en</strong><br />

van 20-23 jaar voor Napoleons legers, vergezeld van e<strong>en</strong><br />

keuring die met aile eergevoel spotte <strong>en</strong> de slav<strong>en</strong>markt<br />

vaak in schaamteloosheid achter zich liet, joeg de keur<br />

onzer jongelingschap als kahonn<strong>en</strong>vleesch de slagveld<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

die Napoleons eer- <strong>en</strong> heerschzucht moest<strong>en</strong> verzadig<strong>en</strong>.<br />

De belasting<strong>en</strong> ons door d<strong>en</strong> verdrukker <strong>op</strong>gelegd perst<strong>en</strong><br />

ons 't bloed van onder de nagels.<br />

Tot overmaat van ramp legde Engeland de hand <strong>op</strong> al<br />

onze kostbare Koloni<strong>en</strong>.<br />

Alom heerschte of dreigde armoe.<br />

De Kerk<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> goed deel van haar inkomst<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vaste goeder<strong>en</strong> beroofd. Predikant<strong>en</strong> <strong>en</strong> Onderwijzers<br />

trokk<strong>en</strong> als bedelaars het land door. En, bij gemis van<br />

ko<strong>op</strong>kracht, kwam e<strong>en</strong> ongek<strong>en</strong>de duurte der lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong><br />

d<strong>en</strong> nood schier tot wanho<strong>op</strong> <strong>op</strong>voer<strong>en</strong>. Koffij, suiker <strong>en</strong><br />

tabak kostt<strong>en</strong> (3.-, zegge drie guld<strong>en</strong>, het pond.<br />

2


18<br />

In godsdi<strong>en</strong>stig <strong>op</strong>zicht verstorv<strong>en</strong>. Zedelijk gebrok<strong>en</strong>.<br />

Door tweedracht verscheurd. Prooi van e<strong>en</strong> tiran, voor<br />

wi<strong>en</strong> heel Eur<strong>op</strong>a beefde. Van geld <strong>en</strong> goed beroofd. Alle<br />

bronn<strong>en</strong> van welvaart toegest<strong>op</strong>t. Ge<strong>en</strong> schijn van macht<br />

tot verweer ....<br />

W at on tbrak er nog aan de ell<strong>en</strong> de?<br />

Wat liet ei: nog h<strong>op</strong>e <strong>op</strong> herstel?<br />

Ja, toch iets. E<strong>en</strong> ding. Maar dat alle<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg zou<br />

blijk<strong>en</strong> om wat dood <strong>en</strong> vertred<strong>en</strong> lag, weer <strong>op</strong> te richt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in te stort<strong>en</strong>.<br />

Dat e<strong>en</strong>e was de macht <strong>en</strong> de trouw van Hem, die naar<br />

't woord van d<strong>en</strong> Stadhouder had . neergeworp<strong>en</strong>. Wi<strong>en</strong>s<br />

geesel <strong>en</strong> werktuig ook Napoleon was.<br />

Geesel om te tuchtig<strong>en</strong> t<strong>en</strong> bloede toe; maar werktuig<br />

ook om te herstell<strong>en</strong>.<br />

Wonderlijk, hoe God, dezelfde hand die niets bedoelde<br />

dan af te brek<strong>en</strong> <strong>en</strong> in puin te werp<strong>en</strong>, onder het ver·<br />

woest<strong>en</strong> door de grondslag<strong>en</strong> liet legg<strong>en</strong>, waar<strong>op</strong> Hij ons<br />

volksbestaan zou do<strong>en</strong> herrijz<strong>en</strong>.<br />

Daartoe rek<strong>en</strong><strong>en</strong> we de doorvoering van de godsdi<strong>en</strong>stvrijheid<br />

in 't afschaff<strong>en</strong> van de Staatskerk, die e<strong>en</strong> bron<br />

van naijver, van huichelarij <strong>en</strong> kerkbederf st<strong>op</strong>te; de in·<br />

voering van e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong>e Wetgeving voor heel hetland,<br />

die de idee van volkse<strong>en</strong>heid ontluik<strong>en</strong> deed <strong>en</strong> gifbeker<br />

werd voor het aloude, doodelijke Provincialisme.<br />

Voeg daarbij dat de punt van Napoleon's deg<strong>en</strong> de prikkel<br />

werd om het ingeslap<strong>en</strong> nationaliteitsgevoel te wekk<strong>en</strong>;<br />

<strong>en</strong> vooral, dat de gericht<strong>en</strong> Gods de volksconsci<strong>en</strong>tie be·<br />

gonn<strong>en</strong> wakker te roep<strong>en</strong>, <strong>en</strong> bij die nog vasthield<strong>en</strong> aan<br />

't geloof der Vader<strong>en</strong>, weer schuldbelijd<strong>en</strong>is <strong>en</strong> gebed naar<br />

de lipp<strong>en</strong> drev<strong>en</strong> - <strong>en</strong> ge hebt de gegev<strong>en</strong>s voor de<br />

mogelijkheid van volksherstel.<br />

Doch deze mogelijkheid kon ge<strong>en</strong> werkelijkheid word<strong>en</strong>,


19<br />

zoolang Napoleon's ijzer<strong>en</strong> vuist het lev<strong>en</strong> der Eur<strong>op</strong>eesche<br />

volker<strong>en</strong>, 66k dat van Nederland, omklemd hield.<br />

Dan - ook dez<strong>en</strong> klem heeft God gebrok<strong>en</strong>.<br />

In 't vo01jaar van '13 verspreidde zich het gerucht -<br />

het drong ook in Holland door - van de vernietiging van<br />

Napoleon's legers in Moscou. En Holland jubelde, al was<br />

't met tran<strong>en</strong> in de oog<strong>en</strong> over de 15.000 zon<strong>en</strong>, die bij<br />

Napoleon's neerlaag het lev<strong>en</strong> liet<strong>en</strong>.<br />

Niet lang dam·na kwam de tijding van d<strong>en</strong> groot<strong>en</strong> slag<br />

bij Leipzig, waar de vere<strong>en</strong>igde volker<strong>en</strong> de macht van<br />

d<strong>en</strong> werelddwinger verpletterd<strong>en</strong>.<br />

Nog e<strong>en</strong> wijle - <strong>en</strong> m<strong>en</strong> sprak van de Russische kozakk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de Pruisische regim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, die aanrukt<strong>en</strong> <strong>op</strong> Nederland's<br />

gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong> herademde ons volk.<br />

To<strong>en</strong> herleefde de ho<strong>op</strong> <strong>op</strong> redding.<br />

De ho<strong>op</strong> <strong>op</strong> redding? ...<br />

Maar nog altoos war<strong>en</strong> de Fransch<strong>en</strong> heer <strong>en</strong> meester<br />

in 't land.<br />

Nog altoos hadd<strong>en</strong> ze de teugels van 't bestuur in hand<strong>en</strong>.<br />

In Amsterdam, Rotterdam, 's Rage, Gorcum, Utrecht <strong>en</strong><br />

Dordt - <strong>en</strong> waar niet al? - lag nog altoos e<strong>en</strong> Fransche<br />

krijgsmacht, sterk g<strong>en</strong>oeg om elke beweging tot vrijheid<br />

te onderdrukk<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> - wat zou de in 't Zuid<strong>en</strong> nog altijd standhoud<strong>en</strong>de<br />

Fransche legerschar<strong>en</strong> belett<strong>en</strong> om Holland -<br />

't laatste bolwerk teg<strong>en</strong> Engeland <strong>en</strong> de vere<strong>en</strong>igde macht<strong>en</strong><br />

van 't Vasteland - binn<strong>en</strong> te rukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> tot het uiterste<br />

te verdedig<strong>en</strong> ?<br />

Had Napoleon niet gezwor<strong>en</strong>, dat hij Holland liever aan<br />

de zee zou prijsgev<strong>en</strong> dan ontruim<strong>en</strong>?<br />

Doch de verbond<strong>en</strong> legers die bij Leipzig wonn<strong>en</strong>? -<br />

Ja, maar wat zou er. van Holland overblijv<strong>en</strong> als het


. 20<br />

't tooneel werd van e<strong>en</strong> doodelijke worsteling tussch<strong>en</strong> het<br />

overschot van de Fransche armee <strong>en</strong> de legers der Bond·<br />

g<strong>en</strong>oot<strong>en</strong>?<br />

En zoo 't daartoe niet kwam; zoo Pruiss<strong>en</strong> <strong>en</strong> Russ<strong>en</strong>,<br />

wier voorpost<strong>en</strong> zich reeds over de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> schov<strong>en</strong>, zonder<br />

slag of stoot het land binn<strong>en</strong>trokk<strong>en</strong> - wie kon ver·<br />

zeker<strong>en</strong>, dat ze Nederland niet als e<strong>en</strong> overwonn<strong>en</strong> land<br />

zoud<strong>en</strong> beschouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> het laatste spoor van zijn onaf·<br />

hankelijkheid zoud<strong>en</strong> uitwissch<strong>en</strong>?<br />

Inderdaad, dit laatste gevaar was niet het geringste.<br />

Zoo slingerde de volksziel tussch<strong>en</strong> ho<strong>op</strong> <strong>en</strong> vrees. M<strong>en</strong><br />

aarzelde, m<strong>en</strong> weifelde, m<strong>en</strong> wist niet witt te do<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat<br />

te lat<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> ze bije<strong>en</strong>: de 3 kloeke mann<strong>en</strong> - eere<br />

zij hun nagedacht<strong>en</strong>is! - VAN HOGENDORP, VAN DER<br />

DUYN VAN MAASDAM <strong>en</strong> VAN LIMBURG STIRUM, Om te<br />

beraadslag<strong>en</strong> wat te do<strong>en</strong> ware om het nationaal bestaan<br />

te redd<strong>en</strong>. En ze zag<strong>en</strong> d<strong>en</strong> weg tot de vrijheid klaar <strong>en</strong><br />

duidelijk: teg<strong>en</strong>over de ontmoedigde Fransche bezetting<br />

mocht niet langer geaarzeld, <strong>en</strong> de legers der bondg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong><br />

mocht<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> laf <strong>en</strong>. besluiteloos volk <strong>op</strong> onze erve vind<strong>en</strong>.<br />

Ze moest<strong>en</strong> er ontmoet<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> natie die haar recht <strong>en</strong> haar<br />

vrijheid hernam <strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaats voor zich <strong>op</strong>eischte onder<br />

de volker<strong>en</strong> van Eur<strong>op</strong>a.<br />

En ze geloofd<strong>en</strong>, ze wist<strong>en</strong>, dat er slechts e<strong>en</strong> woord<br />

behoefde gesprok<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> daad behoefde verricht te word<strong>en</strong>,<br />

om tot z66 moedig <strong>op</strong>tred<strong>en</strong> het zich terugvind<strong>en</strong>d volk<br />

te beweg<strong>en</strong>.<br />

Dat e<strong>en</strong>e woord was de naam van Oranje, <strong>en</strong> die e<strong>en</strong>e<br />

daad het <strong>op</strong>nem<strong>en</strong> van het Landsbestuur in d<strong>en</strong> naam<br />

van Oranje.<br />

Dit laatste was ge<strong>en</strong> verzinsel, zoomin als de macht<br />

van d<strong>en</strong> Oranje-naam e<strong>en</strong> fictie was. Of was <strong>en</strong> bleef de


21<br />

Prins niet naar erf-recht Stadhouder <strong>en</strong> Kapitein-G<strong>en</strong>eraal<br />

der Gewest<strong>en</strong>?<br />

Ze voegd<strong>en</strong> de daad bij het ;woord. In naam van d<strong>en</strong><br />

jong<strong>en</strong> Prins aanvaardde van LIMBURG STIRUM het Gouverneurschap<br />

van D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong> het <strong>op</strong>perbevel over de troep<strong>en</strong>;<br />

VAN HOGENDORP <strong>en</strong> VAN DER DUYN VAN MAASDAM het<br />

algeme<strong>en</strong>e Landsbestuur.<br />

Bij proclamatie werd het volk <strong>op</strong>geroep<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Prins<br />

van Oranje te erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> als zijn Souverein; <strong>en</strong> e<strong>en</strong> visscherspink<br />

werd ·naar Engeland gezond<strong>en</strong> om d<strong>en</strong> uitgeroep<strong>en</strong><br />

Koning te voer<strong>en</strong> naar d<strong>en</strong> Vaderlandsch<strong>en</strong> bodem.<br />

De uitwerking was hov<strong>en</strong> alle verwachting verrass<strong>en</strong>d.<br />

Alom hernam de oude liefde voor Oranje haar recht<strong>en</strong>.<br />

De stoutheid van het Driemanschap sloeg met de tijding<strong>en</strong><br />

uit het buit<strong>en</strong>land het laatste restant van moed bij de<br />

Fransche bezetting neer. Uit Amsterdam, D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong><br />

Utrecht vluchtt<strong>en</strong> ze voor hun eig<strong>en</strong> schaduw; <strong>en</strong> ook te<br />

Dordt <strong>en</strong> te Woerd<strong>en</strong>, waar ze nog e<strong>en</strong> oog<strong>en</strong>blik poogd<strong>en</strong><br />

stand te houd<strong>en</strong>, bleek hun veerkracht gebrok<strong>en</strong>.<br />

Het is door deze moedige daad, gewettigd door de historie<br />

des Lands zooals Gods vinger die geschrev<strong>en</strong> had, door de<br />

erfelijke recht<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> Prins van Oranje, door de onder<br />

Napoleon in beginsel tot stand gekom<strong>en</strong> Staatse<strong>en</strong>heid, <strong>en</strong><br />

eindelijk door de goedkeuring die er de liefde des volks<br />

voor Oranje aan gaf - dat het edel dnemanschap wier<br />

nam<strong>en</strong> thans <strong>op</strong> aller lipp<strong>en</strong> zwev<strong>en</strong>, ons volksbestaan<br />

heeft gered.<br />

We sprak<strong>en</strong> daar van de goedkeuring des volks. Ze liet<br />

zich niet wacht<strong>en</strong>. Ze volgde onmiddellijk.<br />

Niet in d<strong>en</strong> vorm e<strong>en</strong>er stemming - niet altoos de<br />

edelste <strong>en</strong> zuiverste <strong>op</strong><strong>en</strong>baring der volksziel - maar in<br />

de geestdrift, waarm~e, to<strong>en</strong> het driemanschap, met de<br />

Oranjekokarde aan d<strong>en</strong> hoed, <strong>op</strong> de strat<strong>en</strong> te 's Hage ver-


22<br />

sche<strong>en</strong>, groot <strong>en</strong> klein, eerst in D<strong>en</strong> Haag, <strong>en</strong> straks door<br />

heel het land de geliefde kleur<strong>en</strong> in lint <strong>en</strong> bloem, in kokarde<br />

<strong>en</strong> wimpel uitdroeg onder het gejubel van "Oranje bov<strong>en</strong>".<br />

'tIs :30 November 1813.<br />

We ztjn weer te Schev<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

De gordijn<strong>en</strong> voor de ram<strong>en</strong> zijn <strong>op</strong>gehaald. Oranjekleur<strong>en</strong><br />

prijk<strong>en</strong> in de v<strong>en</strong>sters. De Oranje-winpel wappert vroolijk<br />

van d<strong>en</strong> tor<strong>en</strong>.<br />

In blijde haast spoedt zich de bevolking naar het strand.<br />

Ze klimm<strong>en</strong> <strong>op</strong> de duin<strong>en</strong>. De mann<strong>en</strong> schuiv<strong>en</strong> weer d<strong>en</strong><br />

zuid-wester naar achter, de vrouw<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> de hand hov<strong>en</strong><br />

de oog<strong>en</strong>. Ze tur<strong>en</strong> <strong>en</strong> tur<strong>en</strong> over 't vlak der zee in de<br />

richting van Engeland... Ze wijz<strong>en</strong> met d<strong>en</strong> vinger ...<br />

Ze lac h<strong>en</strong> <strong>en</strong> roe p<strong>en</strong> elkaar ho<strong>op</strong>vol toe: Daar is hij ! Daar<br />

komt hij ! De Prins! Onze Prins!<br />

De schuit<strong>en</strong> schiet<strong>en</strong> van 't strand. Sterke arm<strong>en</strong> do<strong>en</strong><br />

de golv<strong>en</strong> <strong>op</strong>spatt<strong>en</strong> voor d<strong>en</strong> boeg. Straks w<strong>en</strong>d<strong>en</strong> ze <strong>en</strong><br />

voer<strong>en</strong>, onder hoerahgeroep, in triumf de visscherspink met<br />

d<strong>en</strong> Prins aan boord, naar 't strand. Vandaar plass<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

plons<strong>en</strong> rood-gebaaide mann<strong>en</strong> <strong>op</strong> hun sterke be<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

met uitgestrekte arm<strong>en</strong> d<strong>en</strong> Prins tegemoet . . . M<strong>en</strong> heft<br />

hem <strong>op</strong> de schouders ... M<strong>en</strong> draagt hem naar 't strand ...<br />

M<strong>en</strong> kust hem de hand<strong>en</strong> ... M<strong>en</strong> schreit <strong>en</strong> lacht, m<strong>en</strong><br />

snikt <strong>en</strong> jubelt... En aller ziel smelt saam in wat e<strong>en</strong><br />

dankzegging <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gebed tegelijk is: "Oranje! Onze Oranje!<br />

Oranje hov<strong>en</strong> !"<br />

'tIs e<strong>en</strong> slecht teek<strong>en</strong>, als Oranje Holland verlaat. 'tIs<br />

e<strong>en</strong> profetie van nieuwe toekomst, als Oranje naar Nederland<br />

weerkeert.<br />

En de profetie is vervuld!<br />

God heeft haar vervuld.<br />

De Prins aanvaardde - niet zonder aarzeling, niet dan


23<br />

na ernstig<strong>en</strong> aandrang, <strong>en</strong> niet dan onder voorwaarde, dat<br />

de aloude recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrijhed<strong>en</strong> des volks in e<strong>en</strong> constitutie<br />

zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gewaarborgd, (zoo is Oranje !) d<strong>en</strong> titel van<br />

Souverein Koning van Nederland . .<br />

En heel het volk van Nederland schaarde zich om zijn<br />

troon <strong>en</strong> 't riep: , Oranje hov<strong>en</strong>!"<br />

Straks rees nog e<strong>en</strong>maal de gewonde leeuw van Corsica<br />

<strong>op</strong>. Maar de Nederland,sche leeuw was ontwaakt <strong>en</strong> trad<br />

hem in Oranje met zijn ,Je Mainti<strong>en</strong>drai" (Ik zal handhav<strong>en</strong>)<br />

brull<strong>en</strong>d tegemoet. Op de slagveld<strong>en</strong> van Waterloo vloeide<br />

weer Oranje-bloed voor Neerlands vrijheid, <strong>en</strong> was de naam<br />

van onz<strong>en</strong> jong<strong>en</strong> Prins, later Koning Willem II, als d<strong>en</strong><br />

held van d<strong>en</strong> dag, <strong>op</strong> aller lipp<strong>en</strong>.<br />

Daar is de band tussch<strong>en</strong> Oranje <strong>en</strong> Nederland in het<br />

gezicht van d<strong>en</strong> dood bevestigd.<br />

En wie schat d<strong>en</strong> zeg<strong>en</strong>, di<strong>en</strong> hij ons sedert bracht?<br />

Bracht bov<strong>en</strong>al in de consolideering onzer nationale e<strong>en</strong>heid<br />

<strong>en</strong> onafhankelijkheid ?<br />

Daarom is <strong>op</strong> het ged<strong>en</strong>kfeest der herwinning van onze<br />

onafhankelijkheid de naam van ,Oranje" <strong>op</strong> ons aller lipp<strong>en</strong>.<br />

We onthoud<strong>en</strong> het driemanschap van 1813 onze hulde<br />

niet; maar hoe hoog we de nam<strong>en</strong> VAN HoGENDORP, VAN<br />

DER DUYN VAN MAASDAM <strong>en</strong> VAN LIMBURG STIRUM ook<br />

verheff<strong>en</strong> - het is <strong>en</strong> blijft ,Oranje bov<strong>en</strong>!"<br />

Doch - verget<strong>en</strong> we in onze feestvreugde niet d<strong>en</strong> e<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Naam die hov<strong>en</strong> all<strong>en</strong> Naam is. D<strong>en</strong> Naam van Hem, in<br />

Wi<strong>en</strong>s hand Napoleon e<strong>en</strong> roede was om ons te kastijd<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> die ons Oranje beschikte als e<strong>en</strong> staf om ons aan <strong>op</strong><br />

te richt<strong>en</strong>.<br />

En zoo we Hem niet verget<strong>en</strong> - ne<strong>en</strong>, dan kunn<strong>en</strong> we<br />

<strong>op</strong> ons eeuwfeest niet <strong>en</strong>kel jubel<strong>en</strong>. Dan gaat schuldbelijd<strong>en</strong>is<br />

d<strong>en</strong> jubel vooraf. Schuldbelijd<strong>en</strong>is, wijl de terugkeer<br />

van Oranje door Gods g<strong>en</strong>adig bestel, niet gevolgd


24<br />

is door national<strong>en</strong> terugkeer tot Hem <strong>en</strong> Zijn Woord.<br />

Wijl we wel gegrep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de verlossing van d<strong>en</strong><br />

Fransch<strong>en</strong> druk, maar niet uitgebann<strong>en</strong> d<strong>en</strong> booz<strong>en</strong> geest<br />

der Fransche Revolutie.<br />

En toch - eerst daarin ligt de ware vrijheid.<br />

In de afhankelijkheid <strong>en</strong> het vertrouw<strong>en</strong> <strong>op</strong> d<strong>en</strong> Pot<strong>en</strong>taat<br />

der Pot<strong>en</strong>tat<strong>en</strong>, met wi<strong>en</strong> de Oranjes van ouds hun verbond<br />

hadd<strong>en</strong>, de ware onafhankelijkheid. Naar 't woord van d<strong>en</strong><br />

zi<strong>en</strong>er DA CosTA:<br />

,De bron van heil <strong>en</strong> zeg<strong>en</strong>,<br />

- Oranje <strong>en</strong> Neerland boor' 't -<br />

Is in Gods vrees geleg<strong>en</strong>,<br />

Zijn Naam, zijn di<strong>en</strong>st, zijn Woord !"<br />

Griff<strong>en</strong> we dit vermaan <strong>op</strong> dit ons gedacht<strong>en</strong>isfeest in<br />

onze hart<strong>en</strong>. Dan zal steeds meer in vervulling gaan de<br />

profetie, waarmee de Vorst onzer dichters, midd<strong>en</strong> in de<br />

Fransche overheersching, onze verlossing voorspelde:<br />

,Holland leeft weer,<br />

Holland streeft weer,<br />

Met zijn afgelegde vlag,<br />

Door de bo01·d<strong>en</strong><br />

Van het No01·d<strong>en</strong>,<br />

Naar d<strong>en</strong> ongebor<strong>en</strong> dag."<br />

,Holland groeit weer!<br />

Holland bloeit weer!<br />

Hollands naam is weer hersteld !<br />

Holland uit zijn stof verrez<strong>en</strong>,<br />

Zal <strong>op</strong>nieuw ems Holland wez<strong>en</strong>;<br />

Sterv<strong>en</strong>d heb ik 't u gemeld."<br />

Ik heb gezegd.


25<br />

Nadat deze feestrede uitgesprok<strong>en</strong> was, werd<strong>en</strong> door alle<br />

aanwezig<strong>en</strong> staande gezong<strong>en</strong> de beide couplett<strong>en</strong> van bet<br />

Wilbelmus, bierbov<strong>en</strong> reeds afgedrukt.<br />

Mej. MARGARETHA DUIVEMAN, daarbij begeleid door orgelspel<br />

van de beer<strong>en</strong> J. A. ToP <strong>en</strong> A. VAN VLIET, bracbt de<br />

volg<strong>en</strong>de lieder<strong>en</strong> t<strong>en</strong> geboore:<br />

'T KONINGSKIND.<br />

Wat scbalt in blijde klank<strong>en</strong>,<br />

wat zingt m<strong>en</strong> t' all<strong>en</strong> kant,<br />

door alle blonde gouw<strong>en</strong> van Nederland.<br />

Hoort gij dat lied niet stijg<strong>en</strong><br />

uit aller bert<strong>en</strong> grond? ~<br />

Wie kan <strong>en</strong> wil nog zwijg<strong>en</strong>, bis.<br />

. Op zulk e<strong>en</strong> stond?<br />

0 Koninginne aanbed<strong>en</strong>! naar U,<br />

naar U aile<strong>en</strong> gaan duiz<strong>en</strong>d vrome bed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> w<strong>en</strong>scb<strong>en</strong> be<strong>en</strong>.<br />

Gij schonkt als schat van Glorie,<br />

Die Vorst <strong>en</strong> Yolk verbindt,<br />

Het Kind ons der Victorie,<br />

Het Koningskind.<br />

Kind, dat e<strong>en</strong> gansch verled<strong>en</strong><br />

Van glans, van liefde <strong>en</strong> leed,<br />

Met goud<strong>en</strong> bande aan Hed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Toekomst smeedt.<br />

E<strong>en</strong>s lijk' zijn dierb're Moeder,<br />

de Vreugd', de Trots van 't land, ~<br />

Zoo spare 't de Albehoeder<br />

Voor Nederland.<br />

bis.


26<br />

OUD NEDERLANDSCH LIEDERENBOEK. N° XXIII.<br />

Kom nu met Sang van soet<strong>en</strong> ton<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> u met snar<strong>en</strong>spel verblijt;<br />

sing <strong>op</strong>, <strong>en</strong> wilt alom bethon<strong>en</strong>,<br />

dat ghij van hert<strong>en</strong> vrolijck sijt.<br />

Juycht God ter eer, sijn lof vermeer',<br />

die sulck<strong>en</strong> groot<strong>en</strong> werck<br />

geda<strong>en</strong> heeft, voor sijn kerck.<br />

In Israel was dat e<strong>en</strong> wijse,<br />

valt met haer oock d<strong>en</strong> Heer te voet;<br />

dat elck nu toch God roem' <strong>en</strong> prijse,<br />

die ons soo veel weldad<strong>en</strong> doet.<br />

Roep overal met groot geschal:<br />

lof, prijs <strong>en</strong> danck alle<strong>en</strong><br />

sti God, <strong>en</strong> anders ge<strong>en</strong>.<br />

VAN EENE KONINGSVROUWE.<br />

ARNOLD SPOEL.<br />

Er was e<strong>en</strong> grijze koning, die heerschte in het land<br />

bij der zee.<br />

Hij reed daarhe<strong>en</strong> waar de berg<strong>en</strong> zijn,<br />

daar woont er zoo m<strong>en</strong>ig lief maagdelijn.<br />

En hij bracht e<strong>en</strong> jong bruidek<strong>en</strong> mee,<br />

Hij bracht e<strong>en</strong> jong bruidek<strong>en</strong> mee.<br />

Die oude grijze koning, hij werd zoo mat, hij werd zoo krank;<br />

Aan 't leger lachte het dochterkijn,<br />

<strong>en</strong> de Vrouwe, zij reikte hem medicijn,<br />

veel dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> maand<strong>en</strong> lank,<br />

veel dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> maand<strong>en</strong> lank.<br />

Doe stierf de grijze koning.


27<br />

't Was bij zijn <strong>op</strong><strong>en</strong> graf,<br />

dat met e<strong>en</strong> kus de .Vorst<strong>en</strong>vrouw,<br />

d<strong>en</strong> schepter van goud,<br />

omfloersd van rouw,<br />

aan hat bloz<strong>en</strong>de dochterkijn gaf.<br />

Het dochterk<strong>en</strong> gaf d<strong>en</strong> goud<strong>en</strong>, d<strong>en</strong> zwar<strong>en</strong> schepter<br />

haar weer.<br />

Ach Moeder, (zei ze), dat gij hem bewaar!<br />

Voor ik groot zal zijn komt nog m<strong>en</strong>ig jaar,<br />

Ik b<strong>en</strong> nog zoo jong <strong>en</strong> zoo teer.<br />

Doe heerschte de koninginne<br />

al over het land bij der zee.<br />

En het zeevolk zingt: Ja dat blonde kind<br />

het wordt er zoo vurig van ons bemind<br />

maar wij minn<strong>en</strong> de koningsvrouw mee.<br />

Wij zwer<strong>en</strong> dat blonde koningskind<br />

de trouwe in vreugde <strong>en</strong> in smart<br />

Maar de bruid uit het land waar de berg<strong>en</strong> zijn,<br />

die Koningsvrouwe zoo fier <strong>en</strong> zoo rein,<br />

zij heeft er gevang<strong>en</strong> ons hart.<br />

Wij zwer<strong>en</strong> dat blonde koningskind,<br />

de trouwe in vreugde <strong>en</strong> in smart;<br />

die Koningsvrouwe zoo fier <strong>en</strong> zoo rein,<br />

zij heeft er gevang<strong>en</strong> ons hart.<br />

N ogmaals zong<strong>en</strong> de beide zangvere<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

Eerst:<br />

0 schitt'r<strong>en</strong>de kleur<strong>en</strong> van Nederland's vlag,<br />

Wat wappert gij fier langs d<strong>en</strong> vloed!<br />

Hoe kl<strong>op</strong>t ons het harte van vreugd' <strong>en</strong> ontzag,<br />

Wanneer het uw barr<strong>en</strong> begroet!


28<br />

Ontplooi ze, waait uit nu, van st<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> stag,<br />

Gij blijft ons het teek<strong>en</strong>, o heilige vlag,<br />

Van trouw <strong>en</strong> van vroomheid, van vroomheid <strong>en</strong> moed,<br />

Van trouw <strong>en</strong> van vroomheid <strong>en</strong> moed!<br />

Of is niet dat blauw in zijn vlek'looze pracht,<br />

Der trouw onzer vad'r<strong>en</strong> gewijd?<br />

Of tuigt niet dat rood van hun man'lijke kracht<br />

En moed in zoo m<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> strijd.<br />

Of wijst niet die blankheid, zoo rein <strong>en</strong> zoo zacht,<br />

Op vroomheid, die zeg<strong>en</strong> van Gode verwacht,<br />

D<strong>en</strong> zeg<strong>en</strong>, die e<strong>en</strong>ig gedijt?<br />

Waai uit dan, o vlag! <strong>en</strong> verkond onze bee,<br />

Om trouw, <strong>en</strong> om vroomheid <strong>en</strong> moed,<br />

De wereld ontzie u <strong>op</strong> golv<strong>en</strong> <strong>en</strong> ree,<br />

Maar daaldet gij ooit <strong>op</strong> d<strong>en</strong> vloed,<br />

Wij heff<strong>en</strong> uw wit uit de schuim<strong>en</strong>de zee<br />

En voer<strong>en</strong> naar 't blauw van d<strong>en</strong> hemel u mee,<br />

Al kleurt zich uw rood met ons bloed.<br />

En daarna:<br />

Wi<strong>en</strong> Neerlandsch bloed door d' ad'r<strong>en</strong> vloeit,<br />

Van vreemde smett<strong>en</strong> vrij,<br />

Wi<strong>en</strong>s hart voor land <strong>en</strong> koning gloeit,<br />

Verhef' d<strong>en</strong> zang als wij.<br />

HU stel met ons, vere<strong>en</strong>d van zin,<br />

Met onbeklemd<strong>en</strong> borst,<br />

Het God gevallig feestlied in,<br />

V oor Vaderland <strong>en</strong> Vorst.<br />

Bescherm, o God! bewaak d<strong>en</strong> grond,<br />

Waar<strong>op</strong> onze adem gaat,<br />

De plek, waar onze wieg <strong>op</strong> stond,<br />

Waar e<strong>en</strong>s ons sterfuur slaat.


29<br />

Wij smeek<strong>en</strong> van uw Vaderhand,<br />

Met diep geroerd<strong>en</strong> borst,<br />

Behoud van 't lieve Vaderland,<br />

Van Vaderland <strong>en</strong> Vorst.<br />

Dring luid van uit ons feestgedruisch,<br />

Die bee uw hemel in,<br />

Bewaar d<strong>en</strong> Vorst, bewaar zijn Huis,<br />

En ons, zijn huisgezin.<br />

Doe nog ons laatst, ons jongst gezang,<br />

Di<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> w<strong>en</strong>sch gestand,<br />

Bewaar, o God! d<strong>en</strong> Koning lang,<br />

En 't lieve Vaderland!<br />

Vervolg<strong>en</strong>s nam Ds. A. C. HEIJ, Gereformeerd predikant<br />

te <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong>, het woord als volgt:<br />

Geachte Vergadering. We h<strong>op</strong><strong>en</strong> dan morg<strong>en</strong> feest te<br />

vier<strong>en</strong>. En feestvier<strong>en</strong>de h<strong>op</strong><strong>en</strong> we te herd<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, dat voor<br />

nu honderd jar<strong>en</strong> ons volk zijn vrijheid <strong>en</strong> onafhankelijkheid<br />

terug kreeg. Dat we tot feest viei·<strong>en</strong> red<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>,<br />

is u wei <strong>op</strong>nieuw geblek<strong>en</strong>, nu we werd<strong>en</strong> herinnerd aan<br />

de groote ell<strong>en</strong>de, die, onder de Fransche overheersching<br />

<strong>en</strong> met name onder de dwingelandij van Napoleon, door<br />

ons volk geled<strong>en</strong> is. De verlossing van die ell<strong>en</strong>de kan<br />

dan ook nu nog, bij de heug<strong>en</strong>is daarvan, ons hart sneller<br />

do<strong>en</strong> kl<strong>op</strong>p<strong>en</strong>, zoodat we in blijde vervoering uitroep<strong>en</strong>:<br />

Geloofd zij God, die ons deze verlossing schonk. Steekt<br />

daarom vrij de vlagg<strong>en</strong> uit uw woning<strong>en</strong>. En wanneer Ge<br />

dan <strong>op</strong>ziet naar uw vlag <strong>en</strong> daarbov<strong>en</strong> de oranjewimpel<br />

ziet wapper<strong>en</strong>, bed<strong>en</strong>kt dan met ontroering der ziel, hoe<br />

voor nu e<strong>en</strong> eeuw Oranje weer met Nederland vere<strong>en</strong>igd<br />

werd, <strong>en</strong> in die vere<strong>en</strong>iging van Nederland <strong>en</strong> Oranje,<br />

weer begon te dag<strong>en</strong> het licht in het duister van ons


30<br />

volkslev<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de dag is aangebrok<strong>en</strong>, die nu nog e<strong>en</strong><br />

ieder in Nederland ziet zitt<strong>en</strong> "onder zijn wijnstok <strong>en</strong> zijn<br />

vijgeboom."<br />

Daar is ev<strong>en</strong>wel, Geachte Toehoorders, meer te do<strong>en</strong> dan<br />

feestvier<strong>en</strong>. Ons feest duurt maar e<strong>en</strong> dag. En wanneer<br />

vnze feestdag voorbij is keer<strong>en</strong> we terug tot het gewone<br />

pad van ons dagelijksch lev<strong>en</strong>. Maar zal dit feest door ons<br />

niet te vergeefs gevierd zijn; dan moet het ons lev<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

e<strong>en</strong> hooger peil hebb<strong>en</strong> <strong>op</strong>gevoerd, <strong>en</strong> dan zull<strong>en</strong> we moet<strong>en</strong><br />

verstaan, dat dit feest der herd<strong>en</strong>king van onze onafhankelijkheid<br />

ons bij vernieuwing roept met e<strong>en</strong> heilige roe ping;<br />

<strong>en</strong> dan zal het ons ernstig will<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zijn, om die<br />

roeping te vervull<strong>en</strong>.<br />

Wat ons doet feest vim·<strong>en</strong> is de gedacht<strong>en</strong>is aan <strong>en</strong> het<br />

nog steeds voortdur<strong>en</strong>d bezit van onze herkreg<strong>en</strong> onafhankelijkheid;<br />

<strong>en</strong> de roeping waarvan ons feest weer bij<br />

vernieuwing in uw ziel het besef moet lev<strong>en</strong>dig mak<strong>en</strong><br />

is nu deze: die onafhankelijkheid te bewar<strong>en</strong>.<br />

Dat handhav<strong>en</strong> onzer onafhankelijkheid is noodig. Het<br />

kost'elijk goed onzer vrijheid heeft ook nu zijn belagers.<br />

Het is e<strong>en</strong> kwaad ook van onz<strong>en</strong> tijd, dat machtige volk<strong>en</strong>,<br />

die macht stell<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> recht, kleinere volk<strong>en</strong> aan zich<br />

onderwerp<strong>en</strong>, <strong>en</strong> uit de rij der natit\n wegdo<strong>en</strong>. Ge hebt<br />

toch all<strong>en</strong> wel gehoord wat er - om maar dit e<strong>en</strong>e<br />

voorbeeld te noem<strong>en</strong> - met Finland gebeurd is; hoe dit<br />

land door zijn machtig<strong>en</strong> nabuur gemaakt is tot e<strong>en</strong> deel<br />

van Rusland. En wat dat volk overkwam, zou ook ons<br />

volk kunn<strong>en</strong> overkom<strong>en</strong>. En tran<strong>en</strong> als in Finland geschreid<br />

word<strong>en</strong> door het volk, dat zijn onafhankelijkheid<br />

verloor <strong>en</strong> zijn taal nu moet verruil<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> vreemde,<br />

zoud<strong>en</strong> ook onze oog<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> verduister<strong>en</strong> omdat<br />

ook ons de eig<strong>en</strong> vlag werd ontnom<strong>en</strong> <strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> taal<br />

werd ontroofd.


31<br />

We moet<strong>en</strong> niet me<strong>en</strong><strong>en</strong>, dat wij kunn<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>op</strong> de<br />

welwill<strong>en</strong>dheid van andere volk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dat deze de bescherm<strong>en</strong>de<br />

hand over ons volksbestaan zull<strong>en</strong> uitstrekk<strong>en</strong>, want<br />

alle stat<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> roofpolitiek <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kind begrijpt reeds,<br />

dat e<strong>en</strong> dief e<strong>en</strong> slechte beschermer is onzer schatt<strong>en</strong>.<br />

We mog<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> staat mak<strong>en</strong> <strong>op</strong> hooger hulp.<br />

We mog<strong>en</strong> de bescherming Gods inroep<strong>en</strong>. Maar wanneer<br />

we dat do<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dat goed do<strong>en</strong>, dan moet<strong>en</strong> we het ook<br />

verstaan, dat wij zelf geroep<strong>en</strong> zijn onze onafhankelijkheid<br />

te handhav<strong>en</strong>. Helpt u zelf - zoo was e<strong>en</strong> kernspreuk<br />

onzer vader<strong>en</strong> - helpt u zelf, z66 helpt u God. En e<strong>en</strong><br />

spreuk<strong>en</strong>dichter van d<strong>en</strong> nieuw<strong>en</strong> t\jd zeide e<strong>en</strong>s: God geeft<br />

de vogel<strong>en</strong> de kost, maar ze moet<strong>en</strong> er om vlieg<strong>en</strong>. Tot<br />

handhaving onzer onafhankelijkheid zijn we <strong>op</strong> ons zelf<br />

aangewez<strong>en</strong>. En wanneer we niet zelf ons er voor inspann<strong>en</strong>,<br />

om onze onafhankelijkheid te bewar<strong>en</strong>, dan zull<strong>en</strong><br />

dag<strong>en</strong> terugkeer<strong>en</strong> als v66r 1813; dag<strong>en</strong>, waarin Oranje<br />

vertoeft in d<strong>en</strong> vreemde, waarin onze Oranjevlag ligt weggeborg<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> donker<strong>en</strong> hoek, <strong>en</strong> waarin zucht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

tran<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> de blijdschap, waarmee we ons<br />

nu verheug<strong>en</strong>.<br />

En voor dat handhav<strong>en</strong> is nu onafwijsbare eisch, dat best<strong>en</strong>digd<br />

worde de band tussch<strong>en</strong> ons volk <strong>en</strong> God, tussch<strong>en</strong><br />

ons volk <strong>en</strong> het Huis van Oranje. In de e<strong>en</strong>heid dezer drie<br />

lag onze kracht in het verled<strong>en</strong>. In de e<strong>en</strong>heid dezer d1ie<br />

ligt ook de kracht voor de toekomst.<br />

To<strong>en</strong> Oranje kwam, de Vorst, die met d<strong>en</strong> Pot<strong>en</strong>taat aller<br />

pot<strong>en</strong>tat<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hecht verbond had geslot<strong>en</strong>, to<strong>en</strong> kwam de<br />

vrijheid van Spanje'sjuk. To<strong>en</strong> reg<strong>en</strong>t<strong>en</strong>hoogheid <strong>en</strong> zondige<br />

eig<strong>en</strong>waan Oranje achteruitzette <strong>en</strong> God vergat, kwam<br />

Fransche overheersching, To<strong>en</strong> weer het geroep van het<br />

volk: om Oranje Prins Willem III had gebracht aan de<br />

regeering, <strong>en</strong> deze weer de bescherming Gods over ons


32<br />

volk afsmeekte, war<strong>en</strong> spoedig voorbij de dag<strong>en</strong>, waarin m<strong>en</strong><br />

sprak van redeloosheid, reddeloosheid, radeloosheid. To<strong>en</strong><br />

nogmaals Oranje werd verdrev<strong>en</strong>, kwam aan 'teind van de<br />

18e eeuw de Fransche overmacht terug. En eerst to<strong>en</strong><br />

weer Oranje voet aan wal zette <strong>en</strong> zich stelde aan het hoofd<br />

van ons volk, keerde de vrijheid. De les der historie is<br />

zoo klaar: God, Nederland <strong>en</strong> Oranje, moet<strong>en</strong> saamverbond<strong>en</strong><br />

blijv<strong>en</strong> zal het Nederland welgaan.<br />

Zoo hebt Ge, Geachte Toehoorders, e<strong>en</strong> roe ping t<strong>en</strong> <strong>op</strong>zichte<br />

van u zelf. Gij moet u zelf blijv<strong>en</strong>. Ons volk is e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

volk onder de nati<strong>en</strong>. Ret heeft, waarin het zich van alle<br />

volker<strong>en</strong> onderscheidt, vooral in zijn taal. Wat Ge zijt,<br />

moet Ge blijv<strong>en</strong>. Ja, Ge moet steeds meer u zelf word<strong>en</strong>.<br />

Als Ge Fransch<strong>en</strong> of Duitschers of Engelsch<strong>en</strong> wordt, houdt<br />

uw vrijheid niet langer haar waarde, <strong>en</strong> zal ze u ook ontnom<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. Maar wanneer Ge u zelf blijft <strong>en</strong> steeds<br />

meer wordt, dan zal de vrijheid u e<strong>en</strong> kostelijk goed<br />

blijv<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dan zult Ge in uw u-zelf-zijn e<strong>en</strong> waarborg<br />

hebb<strong>en</strong>, dat m<strong>en</strong> u uw vrijheid niet ontneemt.<br />

Ge hebt e<strong>en</strong> roeping t<strong>en</strong> <strong>op</strong>zichte van het Huis van<br />

Oranje. Blijft dat Huis trouw. Vergeet nooit de weldad<strong>en</strong>,<br />

die God u in <strong>en</strong> door dat Huis heeft geschonk<strong>en</strong>. Vergeet<br />

nooit, dat Ge niet zoudt geword<strong>en</strong> zijn wat Ge nu zijt, als<br />

ge<strong>en</strong> Oranjevorst<strong>en</strong> zich uw lot hadd<strong>en</strong> aangetrokk<strong>en</strong>. Blijft<br />

trouw aan het Huis van Oranje <strong>en</strong> in deze tijd<strong>en</strong> van woeling<strong>en</strong>,<br />

waarin vel<strong>en</strong> het toelegg<strong>en</strong> <strong>op</strong> de omverwerping van tron<strong>en</strong>,<br />

moet het u altijd e<strong>en</strong> voorrecht, maar ook e<strong>en</strong> heilige<br />

roeping blijv<strong>en</strong>, het geschreeuw van de mann<strong>en</strong> der revolutie<br />

te overstemm<strong>en</strong> met uw luid gejuich: ,Oranje Bov<strong>en</strong>".<br />

Zoo hebt Ge e<strong>en</strong> roeping t<strong>en</strong> <strong>op</strong>zichte van d<strong>en</strong> Heere<br />

God. Niet met Oranje alle<strong>en</strong>, maar met God <strong>en</strong> Oranje is<br />

uw zelfstandigheid gewaarborgd. Vergeet ook dat niet. Die<br />

om Oranje roept, maar God vergeet, geeft der historie e<strong>en</strong>


33<br />

slag in het aangezicht. Vergeet God niet. Zoekt d<strong>en</strong> band<br />

tussch<strong>en</strong> d<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, almachtig<strong>en</strong> God <strong>en</strong> uw volk. Doet<br />

weg alle gedacht<strong>en</strong> alsof gij zonder God u zelf zoudt<br />

kunn<strong>en</strong> redd<strong>en</strong> <strong>en</strong> weet het: dat alle<strong>en</strong> in Hem uw kracht<br />

ligt. En bed<strong>en</strong>kt dan ook: God is God, de Almachtige, die<br />

in d<strong>en</strong> hemel woont. En wilt Ge Ztjn zeg<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong>,<br />

dan moet Ge in ootmoed wandel<strong>en</strong> voor Zijn aangezicht.<br />

Viert dan z66 uw feest.<br />

Laat uw feest u vroolijk stemm<strong>en</strong>. Maar laat uw feest<br />

u ook ernstig stemm<strong>en</strong> <strong>en</strong> de roeping, waarmee Ge als<br />

volk geroep<strong>en</strong> wordt u weer helder voor d<strong>en</strong> geest br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

En het devies van ons Vorst<strong>en</strong>huis, zij t<strong>en</strong> <strong>op</strong>zichte van<br />

uw onafhankelijkheid, ook het uwe; dat fiere, manlijke,<br />

besliste, ,Je Mainti<strong>en</strong>drai", ,Ik zal handhav<strong>en</strong>".<br />

Wanneer Ge die roeping zult vervull<strong>en</strong>, dan zult Ge niet<br />

alle<strong>en</strong> <strong>op</strong> uw feestdag, maar ook daarna, u telk<strong>en</strong>s gedrong<strong>en</strong><br />

gevoel<strong>en</strong> tot dank<strong>en</strong> <strong>en</strong> bidd<strong>en</strong>. Tot het lov<strong>en</strong> van<br />

Gods naam om bet goede, dat Hij wilde sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, maar<br />

ook tot de smeeking voor Zijn aangezicht, dat Hij di<strong>en</strong><br />

zeg<strong>en</strong> best<strong>en</strong>dige.<br />

Dan zult Ge met onz<strong>en</strong> dichter BEETS moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

jubel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dank<strong>en</strong>:<br />

Des Heer<strong>en</strong> hand heeft groote ding<strong>en</strong><br />

A an land <strong>en</strong> volk gedaan;<br />

Dies laat ons, Hem ter eere, zing<strong>en</strong>,<br />

En dankbaar tot Hem gaan;<br />

Nu, daar wij vroolijk juich<strong>en</strong>d maaid<strong>en</strong>,<br />

En droeg<strong>en</strong> in de schuur,<br />

Wat wij met zooveel tran<strong>en</strong> zaaid<strong>en</strong>,<br />

In 't bang o.eproevingsuur.<br />

8


34<br />

Maar dan zult Ge ook met Hem moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bidd<strong>en</strong> :<br />

Ons schild <strong>en</strong> ons betrouw<strong>en</strong>,<br />

Zijt gij, o God <strong>en</strong> Heer.<br />

Op u blijft N eerland bouw<strong>en</strong><br />

Verlaat ons nimmermeer.<br />

Laat ons godvruchtig blijv<strong>en</strong><br />

U di<strong>en</strong><strong>en</strong> t' aller stond,<br />

Al wat onteert verdrijv<strong>en</strong><br />

Van Neerlands vrij<strong>en</strong> grond.<br />

Nadat Ds. HEIJ geeindigd had met dankzegging zong<strong>en</strong><br />

de aanwezig<strong>en</strong> <strong>op</strong> zijn verzoek Psalm 75 : 1.<br />

U aile<strong>en</strong>, U lov<strong>en</strong> wij ;<br />

Ja! wij lov<strong>en</strong> U, o Heer!<br />

Want Uw Naam zoo rijk van eer,<br />

Is tot onze vreugd nabij<br />

Dies vertelt m<strong>en</strong> in ons land,<br />

Al de wonder<strong>en</strong> Uwer hand!<br />

Burgemeester M. FERNHOUT, sprakhet volg<strong>en</strong>de slotwoord:<br />

Geachte vergadering,<br />

Met mij, zult gij all<strong>en</strong> u er in verheugd hebb<strong>en</strong>, dat als<br />

inleiding <strong>op</strong> onze geme<strong>en</strong>schappelijke feestviering, door de<br />

Feestcommissie ons deze schoone sam<strong>en</strong>komst bereid werd.<br />

Ik vertrouw dan ook uit uw aller naam te sprek<strong>en</strong> als<br />

ik haar, de sprekers van dez<strong>en</strong> avond, de soliste <strong>en</strong> h<strong>en</strong><br />

die haar begeleidd<strong>en</strong>, de zangers <strong>en</strong> zangeress<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun<br />

dirig<strong>en</strong>t, dank br<strong>en</strong>g voor wat we mocht<strong>en</strong> hoor<strong>en</strong>. Voor<br />

wat we mocht<strong>en</strong> h66r<strong>en</strong> niet aile<strong>en</strong>, maar ook voor wat<br />

ze ons ded<strong>en</strong> doorlev<strong>en</strong> <strong>en</strong> gevoel<strong>en</strong>.


35<br />

Hebb<strong>en</strong> we niet bij het ind<strong>en</strong>k<strong>en</strong> van wat er -- bij alle<br />

gebrek - goeds <strong>en</strong> schoons was in de historie <strong>en</strong> nog is<br />

in het lev<strong>en</strong> van ons Yolk, bli het ons rek<strong>en</strong>schap gev<strong>en</strong><br />

van de groote zeg<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> Land <strong>en</strong> V olk door d<strong>en</strong> Koning<br />

der Koning<strong>en</strong> geschonk<strong>en</strong>, - hebb<strong>en</strong> we bij dat alles niet<br />

recht gevoeld dat we zijn led <strong>en</strong> van e<strong>en</strong> Yolk?<br />

Hebb<strong>en</strong> we niet in gedacht<strong>en</strong> d<strong>en</strong> eed van trouw aan<br />

onze Yorstin <strong>en</strong> Haar Huis als <strong>op</strong>nieuw bevestigd?<br />

Hoe goed is het sam<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> als deze, waarin<br />

we onze aandacht rich t<strong>en</strong> <strong>op</strong> wat ons vere<strong>en</strong>igd houdt!<br />

Of ... zag<strong>en</strong> we aile<strong>en</strong> wat ons scheidt?<br />

Of. . . kond<strong>en</strong> we niet be<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> over maatschappelijke<br />

of kerkelijke verschill<strong>en</strong> ?<br />

Om dat niet te kunn<strong>en</strong> in oog<strong>en</strong>blikk<strong>en</strong> als deze, zoud<strong>en</strong><br />

we waarlijk moet<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>g van hart <strong>en</strong> kort van blik.<br />

En dat wil immers niemand onder ons zijn?<br />

Of ... geloov<strong>en</strong> we niet in e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>heid, e<strong>en</strong> door God<br />

bestelde <strong>en</strong> door hem gewilde e<strong>en</strong>heid van ons Yolk? e<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>heid die bleef <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> moet bij alles wat ons gedeeld<br />

houdt?<br />

Er is red<strong>en</strong> tot die vraag! Yoornamelijk in onz<strong>en</strong> tijd wordt<br />

allerlei poging gedaan om dat geloof in onze volkse<strong>en</strong>heid<br />

te vermoord<strong>en</strong>, om de liefde tot Vorstin <strong>en</strong> vaderland als<br />

bespottelijk ouderwetsch, kinderachtig, <strong>en</strong> absoluut overbodig,<br />

belachelijk te mak<strong>en</strong>.<br />

Hebb<strong>en</strong> ook sommig<strong>en</strong> onder ons aan die d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong><br />

plaats gegevE:n?<br />

Ne<strong>en</strong>! gelukkig, ik weet dat wij bewoners van bet platteland,<br />

in veel <strong>op</strong>zicht<strong>en</strong> achter bij die van de groote<br />

,ontwikkelde" sted<strong>en</strong>, ook in dit <strong>op</strong>zicht achteraan kom<strong>en</strong>,<br />

dat onz<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong> kring de traditi<strong>en</strong>, de heilige goeder<strong>en</strong><br />

van Oranje- <strong>en</strong> vaderlandsliefde niet z66 gemakkelijk


36<br />

kond<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontroofd als m<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> ander<strong>en</strong>, die zich acht<br />

in , verlichting" ons v66r te zijn.<br />

We zijn daarin recht gaarne e<strong>en</strong> weinig achterlijk!<br />

Laat ons de gevoel<strong>en</strong>s van dankbare blijdschap die ons<br />

beziel<strong>en</strong> uit<strong>en</strong> niet aile<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over elkander, maar laat ons<br />

ze 66k vertolk<strong>en</strong> aan H.M. onze Koningin voor wier Huis<br />

deze d!J.g<strong>en</strong> niet minder ged<strong>en</strong>kwaardig zijn dan voor Land<br />

<strong>en</strong> Volk.<br />

Ik stel u voor, dat te do<strong>en</strong> door het z<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

telegram, van d<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d<strong>en</strong> inhoud:<br />

A an<br />

Hare Majesteit de Koningin<br />

Amsterdam.<br />

De bevolklng van <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong>, <strong>Oud</strong>-<strong>Maarsseve<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Breukeleve<strong>en</strong>,<br />

ter herd<strong>en</strong>king van het herstel van 's L~nds<br />

onafhankelijkheid in feestelijke vergadering bije<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>op</strong>nieuw<br />

onder d<strong>en</strong> indruk van de groote zeg<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, die Land <strong>en</strong><br />

Volk uit Gods hand, bijzonderlijk door het Doorlucht<br />

Oranjehuis, g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, <strong>en</strong> door Uwer Majesteits gezeg<strong>en</strong>de<br />

regeering nog g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>, veroorlooft zich Uwe<br />

Majesteit de eerbiedige betuiging te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van dankbare<br />

trouw <strong>en</strong> aanhankelijke liefde.<br />

De Burgemeester van <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong>,<br />

FERNHOUT.<br />

Nadat dit voorstel met luid applaus was begroet, vervolgde<br />

de heer FERNHOUT:<br />

En nu nog e<strong>en</strong> huishoudelijke <strong>op</strong>merking!<br />

We staan dan gereed ons ,<strong>op</strong><strong>en</strong> bare feest" te vier<strong>en</strong>!<br />

Laat ons het do<strong>en</strong>, zooals het aile<strong>en</strong> gevierd mag word<strong>en</strong>:<br />

ordelijk <strong>en</strong> betamelijk.


37<br />

Stell<strong>en</strong> we onszel v<strong>en</strong> in alles e<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>s.<br />

Of liever, die gr<strong>en</strong>s is ons gesteld. Laat ons di<strong>en</strong> eerbiedig<strong>en</strong>.<br />

Stellig zult ge all<strong>en</strong> uit hooger motiev<strong>en</strong>, uit edeler beweegred<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

uw feest z66 vier<strong>en</strong>, dat ge u na d<strong>en</strong> aflo<strong>op</strong><br />

niet te scham<strong>en</strong> hebt.<br />

Indi<strong>en</strong> niet, doe het dan om te voorkom<strong>en</strong>, dat van ons<br />

feest met minachting gezegd zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, dat bet<br />

maar ,ordinaire Oranje-pret" was!<br />

Spreker wees er voorts <strong>op</strong>, dat deze feestviering niet<br />

e<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d plaatselijk karakter droeg, zoodat de van<br />

buit<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>de feestgangers gastvrij moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> als feestg<strong>en</strong>oot<strong>en</strong> behandeld, <strong>en</strong> dat hun aanwezigheid<br />

allerminst bij e<strong>en</strong> feest als dit - zooals wel<br />

e<strong>en</strong>s gebeurd is - aanleiding mocht gev<strong>en</strong> tot verstoring<br />

der feestvreugde, maar strekk<strong>en</strong> moest tot verhooging daarvan.<br />

Hoewel dit alles van zelf spreekt, kan het toch z. i.<br />

nuttig zijn, er ev<strong>en</strong> aan te herinner<strong>en</strong>.<br />

Morg<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> wij all<strong>en</strong> dus slechts deze e<strong>en</strong>e leus:<br />

Leve ons Nederland!<br />

Leve de Koningin!<br />

Op voorstel van Ds. HEIJ werd t<strong>en</strong> slotte gezong<strong>en</strong><br />

Psalm 72 : 11 :<br />

Zijn naam moet eeuwig' eer ontvang<strong>en</strong>!<br />

M<strong>en</strong> loov' Hem vroeg <strong>en</strong> spa!<br />

De wereld boor' <strong>en</strong> volg' mijn zang<strong>en</strong><br />

Met am<strong>en</strong>, am<strong>en</strong>, na!<br />

Het was d<strong>en</strong> lOd<strong>en</strong> Sept. werkelijk wei de moeite waard e<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> wandeling door de drie dorp<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong>. Het is niet<br />

mogelijk iedere versiering in 't bijzonder te noem<strong>en</strong>, daarvoor<br />

was er te veel. Bijna ieder had <strong>op</strong> zijn wijsgetracht iets aardigs


38<br />

te bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong> kan wel zegg<strong>en</strong> dat all<strong>en</strong> daarin geslaagd<br />

war<strong>en</strong>. De brugjes aan d<strong>en</strong> e<strong>en</strong><strong>en</strong> kant van d<strong>en</strong> weg<br />

maakt<strong>en</strong> zoowel overdag als des a vonds, to<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

vetpotjes aangestok<strong>en</strong> war<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> schilderachtig . effect.<br />

Maar niet minder de eerepoort<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> sommige brugg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de alleraardigste versiering<strong>en</strong> voor de huiz<strong>en</strong>. Dit alles<br />

werd nog verhoogd door de vele eerepoort<strong>en</strong> die <strong>op</strong> d<strong>en</strong><br />

weg verrez<strong>en</strong> war<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar<strong>op</strong> <strong>op</strong>schrift<strong>en</strong> als ,Hulde aan<br />

d<strong>en</strong> Prins", , Welkom" <strong>en</strong> dergelijke reeds wez<strong>en</strong> <strong>op</strong> de<br />

komst van Z. H., die zijn intocht zou do<strong>en</strong>. Voor elk dorp<br />

war<strong>en</strong> twee prijz<strong>en</strong> uitgeloofd voor de mooiste versiering.<br />

Deze viel<strong>en</strong> t<strong>en</strong> deel aan :<br />

In <strong>Maarsseve<strong>en</strong></strong><br />

" "<br />

K. Pi<strong>en</strong>eman 1 ste prijs.<br />

J. Leeflang, J. de Pijper <strong>en</strong> G. Voorneveld<br />

2de prijs.<br />

, <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> Wed. G. Slot 1ste prijs.<br />

, , G. van Vliet 2de prijs.<br />

, Breukelerve<strong>en</strong> Wed. Mant<strong>en</strong> 1ste prijs.<br />

, , A. Meijers 2de prijs.<br />

Maar niet alle<strong>en</strong> deze versiering<strong>en</strong> bracht<strong>en</strong> ons al vroeg<br />

in e<strong>en</strong> feestelijke stemming, ook het luid<strong>en</strong> der kerkklok<br />

van 9-91/2 uur herinnerde ons er aan, dat dit ge<strong>en</strong> gewone<br />

werkdag zijn zou. Spoedig zag m<strong>en</strong> dan ook ongeveer<br />

twintig muzikant<strong>en</strong> van het 1 e reg. Veld-Art. uit Utrecht te<br />

paard het dorp binn<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>, die weldra versch<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

d<strong>en</strong> tor<strong>en</strong> van de Geref. Kerk, waar zij van <strong>10</strong>-<strong>10</strong>1/2 uur<br />

t<strong>en</strong> aanhoore van e<strong>en</strong> talrijk publiek koraalmuziek t<strong>en</strong> gehoore<br />

bracht<strong>en</strong>, w. o. het , Wilhelm us", Ps. 42, , Wilt hed<strong>en</strong><br />

nu tred<strong>en</strong>", <strong>en</strong>z.<br />

Langzamerhand had zich bij d<strong>en</strong> Kanaaldijk e<strong>en</strong> groote<br />

m<strong>en</strong>igte verzameld, want zooals 't program vermeldde, zou<br />

daar om 1lli2 uur Z. H. Prins Willem van Oranje (de heer<br />

G. A. B. FrJNVANDRAAT) met zijn gevolg land<strong>en</strong>. Er was


39<br />

e<strong>en</strong> landingsplaats gemaakt <strong>en</strong> hier stond<strong>en</strong> Graaf van der<br />

Duijn van Maasdam (de heer TH. RuYS uit Amsterdam)<br />

<strong>en</strong> Graaf van Limburg Stirum (de heer J. G. FERNHOUT<br />

uit Amsterdam) Z. H. <strong>op</strong> te wacht<strong>en</strong>.<br />

Behalve deze heer<strong>en</strong> war<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong>ige visschersmeisjes<br />

aanwezig. (Dejonge dames Dina Duiveman, Dora Duiveman,<br />

Marie Scho<strong>en</strong>maker, Jansje Scho<strong>en</strong>maker, Marie Slot, Teuni<br />

Timmer, Anthonia Voorneveld, Mtintje Verhoef<strong>en</strong>Magdal<strong>en</strong>a<br />

Verhoef). En <strong>op</strong> d<strong>en</strong> weg had zich reeds e<strong>en</strong> groote stoet<br />

<strong>op</strong>gesteld, die straks 't gevolg van d<strong>en</strong> Prins zou uitmak<strong>en</strong> ..<br />

Het duurde geruim<strong>en</strong> tijd voordat iets van bet schip<br />

(welwill<strong>en</strong>d afgestaan <strong>en</strong> gepavoiseerd door de familie<br />

J. Voorneveld) te zi<strong>en</strong> was.<br />

Eindelijk, daar heel in de verte, daagde het <strong>op</strong>!<br />

Het volk jubelde reeds: hoerah, hoerah, lang I eve de Prins!<br />

Dan werd de Fransche vlag aan de landingsplaats neergehaald,<br />

e<strong>en</strong> andere vlag werd gehesch<strong>en</strong> <strong>en</strong> onze vader·<br />

landsche driekleur wapperde in d<strong>en</strong> t<strong>op</strong>. Hier <strong>en</strong> daar<br />

ho01·de m<strong>en</strong> aanheff<strong>en</strong>: ,0 schitter<strong>en</strong>de kleur<strong>en</strong>," <strong>en</strong>z.<br />

Nu 't schip e<strong>en</strong>maal in 't zicht was gekom<strong>en</strong>, spande<br />

zich daar<strong>op</strong> aller aandacht. Keurig laveer<strong>en</strong>d kwam het<br />

steeds nader <strong>en</strong> nader.<br />

De toeschouwers werd<strong>en</strong> stil, m<strong>en</strong> kwam onder d<strong>en</strong><br />

indruk. Ieder stelde zich voor, hoe e<strong>en</strong>s nu e<strong>en</strong> eeuw geled<strong>en</strong>,<br />

het schip naderde, dat d<strong>en</strong> geliefd<strong>en</strong> Prins naar zijn<br />

vaderland terugbracht. M<strong>en</strong> begreep wat to<strong>en</strong> het volk, dat<br />

daar aan 't strand wachtte, gevoelde to<strong>en</strong> het d<strong>en</strong> Oranjevorst<br />

aan d<strong>en</strong> voorstev<strong>en</strong> van het schip zag staan de hand<br />

aan d<strong>en</strong> hoed, reeds van verre groet<strong>en</strong>d het vaderland,<br />

zijn Nederland, zijn volk, dat hem terugriep, na jar<strong>en</strong> van<br />

0nderdrukking.<br />

En nader <strong>en</strong> nader kwam ook dit schip <strong>en</strong> herhaaldelijk<br />

· weerklonk<strong>en</strong> vreugdeschot<strong>en</strong>.


40<br />

To<strong>en</strong> was de Prins vlakbij maar het groote schip kon<br />

het strand niet bereik<strong>en</strong>, daarom wachtt<strong>en</strong> reeds twee<br />

kleine boot<strong>en</strong> met matroz<strong>en</strong> om d<strong>en</strong> Prins <strong>en</strong> zijn gevolg<br />

<strong>op</strong> te nem<strong>en</strong>. De muziek zette het Wilhelmus in, de vele<br />

bootjes met toeschouwers wek<strong>en</strong> <strong>op</strong> zij <strong>en</strong> aan het hoerah·<br />

geroep sche<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> einde te kom<strong>en</strong>.<br />

Graaf VANDER DuiN VAN MAASDAM <strong>en</strong> GraafvAN LIMBURG<br />

STYRUM bog<strong>en</strong> diep, de Prins stapte aan land <strong>en</strong> werd<br />

recht hartelijk door beide heer<strong>en</strong> begroet.<br />

Daarna, terwijl aile omstanders aandachtig toehoord<strong>en</strong>,<br />

hield Graaf VAN DER DurN VAN MAASDAM de volg<strong>en</strong>de<br />

toespraak:<br />

Hoogheid!<br />

Zij het mij vergund <strong>op</strong> dit oog<strong>en</strong>blik nam<strong>en</strong>s het Prinsgezinde<br />

Nederland <strong>en</strong>kele woord<strong>en</strong> tot U te sprek<strong>en</strong>, hoewei<br />

de gedacht<strong>en</strong>, die in dit uur in mijn hart <strong>op</strong>kom<strong>en</strong>,<br />

moeilijk onder woord<strong>en</strong> te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> zijn. Deze dag toch<br />

moet vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> keerpunt in de geschied<strong>en</strong>is van ons<br />

vaderland, dit oog<strong>en</strong>blik, waar<strong>op</strong> gij Uw voet hebt gezet<br />

<strong>op</strong> d<strong>en</strong> vaderlandsch<strong>en</strong> bodem, is de geboortestonde van<br />

het herlev<strong>en</strong>d Nederland.<br />

Onwillekeurig slaan wij <strong>op</strong> dez<strong>en</strong> dag onz<strong>en</strong> blik terug<br />

<strong>en</strong> herd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dan met weemoed, hoe voor achtti<strong>en</strong> jar<strong>en</strong><br />

Uw vader, na gehoond <strong>en</strong> gesmaad te zijn, gedwong<strong>en</strong><br />

werd het vaderland te verlat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de wijk te nem<strong>en</strong> naar<br />

het gastvrije Engeland. Sinds di<strong>en</strong> is ons land t<strong>en</strong> prooi<br />

geword<strong>en</strong> aan de jammerlijkste ell<strong>en</strong>de <strong>en</strong> heeft het zich<br />

moet<strong>en</strong> kromm<strong>en</strong> onder het knell<strong>en</strong>de juk van d<strong>en</strong> gehat<strong>en</strong><br />

Franschman.<br />

Maar, al sche<strong>en</strong> to<strong>en</strong> ieder d<strong>en</strong> tijd verget<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong>,<br />

waarin Oranje met ons voor de vrtjheid streed, wy hadd<strong>en</strong>


41<br />

U niet verget<strong>en</strong> <strong>en</strong> we wist<strong>en</strong> ook, dat in m<strong>en</strong>ig hart nog<br />

het verlang<strong>en</strong> sluimerde naar de terugkeer van d<strong>en</strong> uitgewek<strong>en</strong><br />

Vorst; <strong>en</strong> waar wij aan U dacht<strong>en</strong>, daar wist<strong>en</strong><br />

wlj ook, dat gij nog aan 6ns dacht, dat daar aan de overzijde<br />

van d<strong>en</strong> Oceaan nog het hart van e<strong>en</strong> Oranje kl<strong>op</strong>te<br />

voor het arme, verdrukte Nederland.<br />

To<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> wij moed gegrep<strong>en</strong>. Wij hebb<strong>en</strong> tot U het<br />

verzoek gericht, tot ons te will<strong>en</strong> overkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> gij hebt<br />

welwill<strong>en</strong>d aan dat verzoek gehoor gegev<strong>en</strong>. En de juichton<strong>en</strong>,<br />

waarmede gij ontvang<strong>en</strong> werdt, to<strong>en</strong> gij de vaderlandsche<br />

kust naderde, zull<strong>en</strong> U bewez<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, dat de<br />

liefde voor Oranje nog niet is uitgebluscht <strong>en</strong> dat ook in<br />

ons volk nog leeft het verlang<strong>en</strong> naar vrijheid <strong>en</strong> onafhankelijkheid.<br />

En deze juichton<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> voortgeplant word<strong>en</strong><br />

naar het Nom·d<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar het Zuid<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar bet Oost<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> van alle kant<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ze kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich schar<strong>en</strong> onder<br />

Uw vaandel, om zoo d<strong>en</strong> Franschman te verdrijv<strong>en</strong>.<br />

Welnu dan, lat<strong>en</strong> wij onze banier<strong>en</strong> ontroll<strong>en</strong>, lat<strong>en</strong> wij<br />

onze krijgsmuziek do<strong>en</strong> schetter<strong>en</strong> <strong>en</strong> laat onze strijdleuze<br />

zijn: , Voor Nederland <strong>en</strong> Oranje"!<br />

Hoogheid! Zie Uwe onderdan<strong>en</strong>: wij zwer<strong>en</strong> U d<strong>en</strong> eed<br />

van trouw!<br />

De Prins antwoordde hier<strong>op</strong>:<br />

Mijnheer van der Duin van Maasdam!<br />

Vri<strong>en</strong>delijk dank voor de, ook nam<strong>en</strong>s de heer VAN<br />

LIMBURG STYRUM <strong>en</strong> door ziekte helaas afwezige heer vAN<br />

HoGENDORP, tot mij gerichtte woord<strong>en</strong> bij het betred<strong>en</strong><br />

van d<strong>en</strong> Vaderlandsch<strong>en</strong> bodem.<br />

Onuitsprekelijk zijn ook mijn aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> nu ik het<br />

strand weder zie, waar achtti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong> mijn doorluchte<br />

Vader de Nederland<strong>en</strong> verliet, verbann<strong>en</strong> door d<strong>en</strong> geest<br />

der revolutie. Hoe heb ik gehunkerd naar dit oog<strong>en</strong>blik,


42<br />

waarvan ik wist, dat -het kom<strong>en</strong> zou, omdat ik geloofde<br />

in e<strong>en</strong> onverbreekbare band tussch<strong>en</strong> Nederland <strong>en</strong> Oranje.<br />

Wat is er echter niet veel in die jar<strong>en</strong> geschied! Het e<strong>en</strong>s<br />

zoo machtige Holland door verdeeldheid <strong>en</strong> onderlinge<br />

twist<strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte bij het Fransche rijk ingelijfd. Doch ik<br />

wil ge<strong>en</strong> klaagtoon, veeleer e<strong>en</strong> jubeltoon do<strong>en</strong> ho01·<strong>en</strong>, nu<br />

de oude Hollandsche geest weder is wakke1: gewonl<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

het Fransche juk is afgeschud. Het Nederlandsche volk<br />

heeft de Souvereiniteit in mijn hand<strong>en</strong> gelegd. Welaan dan,<br />

ik zal mijne bed<strong>en</strong>king<strong>en</strong> voor uw w<strong>en</strong>sch<strong>en</strong> <strong>op</strong>offer<strong>en</strong>; ik<br />

aanvaard wat mij aangebod<strong>en</strong> wordt, maar ik aanvaard<br />

het ook alle<strong>en</strong> onder waarborging e<strong>en</strong>er constitutie, welke<br />

uwe vrijheid verzekert; ik aanvaard het in het volle gevoel<br />

der verplichting, welke mij deze aanneming <strong>op</strong>legt. Ik heb<br />

echter daarvoor aller medewerking noodig. Ook <strong>op</strong> uw<br />

steun, mijnheer VAN DER DUIN VAN MAASDAM <strong>en</strong> Op die<br />

van uw vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> rek<strong>en</strong> ik. Moge dan ons Vaderland e<strong>en</strong><br />

nieuw tijdperk tegemoet gaan van ongek<strong>en</strong>d<strong>en</strong> bloei, vrij<br />

van onderlinge twist<strong>en</strong>.<br />

D<strong>en</strong> Prins wachtte nog e<strong>en</strong> verrassing.<br />

E<strong>en</strong> visschersmeisje (de jongejuffrouw Marie Scho<strong>en</strong>maker)<br />

bood Z. H. e<strong>en</strong> mooie mand bloem<strong>en</strong> aan onder het uitsprek<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> welkomstgroet.<br />

De Prins onderhield zich e<strong>en</strong> oog<strong>en</strong>blik met haar <strong>en</strong><br />

begaf zich vervolg<strong>en</strong>s naar het hem wacht<strong>en</strong>de rijtuig.<br />

M<strong>en</strong> hoorde d<strong>en</strong> heer VAN DER DuYN VAN MAASDAM vertell<strong>en</strong><br />

hoezeer het d<strong>en</strong> Heer VAN HoGENDORP speet niet<br />

teg<strong>en</strong>woordig te kunn<strong>en</strong> zijn.<br />

De deelnemers aan d<strong>en</strong> inderdaad keurig verzorgd<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>tocht hadd<strong>en</strong> zich <strong>op</strong>gesteld onder leiding van d<strong>en</strong> heer<br />

J. J. DESTA, nadat zij eerst van kleeding hadd<strong>en</strong> verwisseld<br />

bij d<strong>en</strong> heer J. van der Wilt.


43<br />

To<strong>en</strong> de Prins <strong>en</strong> zijn gevolg ingesteg<strong>en</strong> war<strong>en</strong> zette de<br />

stoet zich als volgt in beweging.<br />

Eerst ·de led<strong>en</strong> der feestcommissie in vier landauers bespann<strong>en</strong><br />

met 2 paard<strong>en</strong>, daarna de muziek te paard, hier<strong>op</strong><br />

volgd<strong>en</strong> drie heraut<strong>en</strong> te voet (de heer<strong>en</strong> J. Duiveman, J.<br />

Mant<strong>en</strong> <strong>en</strong> A. Voorneveld) vervolg<strong>en</strong>s acht kurassiers te<br />

paard (de hee1·<strong>en</strong> J. de Gier, H. Geurts<strong>en</strong>, D. Mant<strong>en</strong>,<br />

W. Mant<strong>en</strong>, G. Vlaander<strong>en</strong>, E. van der Wilt, J. van der<br />

Wilt <strong>en</strong> G. Slag). Hierna kwam e<strong>en</strong> peleton infanterist<strong>en</strong><br />

(de heer<strong>en</strong> J. Dros, J. van Ee, J. Geurts<strong>en</strong>, W. t<strong>en</strong> Have,<br />

E. Kroon, D. Meyers, A. Mant<strong>en</strong>, J. Geurts<strong>en</strong>, H. Vonk,<br />

G. Verhoef, W. Verhoef, J. Verhoef, J. van der Wilt Dzn.,<br />

H. van der Wilt, J. van der Wilt, G. van der Wilt, aangevoerd<br />

door e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>eraal (de heer H. Walderve<strong>en</strong>) <strong>en</strong><br />

twee kapiteins (de heer<strong>en</strong> A. Timmer <strong>en</strong> G. van Ee)<br />

te voet. Daarna volgde het rijtuig van d<strong>en</strong> Prins <strong>en</strong> in<br />

't volg<strong>en</strong>de rijtuig hadd<strong>en</strong> twee Eng. admiraals <strong>en</strong> twee<br />

Hollandsche g<strong>en</strong>eraals plaats g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> (de hee1·<strong>en</strong> N. G.<br />

Verwoerdt, W. van der Wilt, Jacs. Kroon <strong>en</strong> J. van der<br />

Wilt). Hierachter liep<strong>en</strong> arm in arm de visschersmeisjes<br />

<strong>en</strong> eindelijk sloot de scheepsbemanning (de heer<strong>en</strong> I. van Ee,<br />

J. Hoogedoorn, F. van Keul<strong>en</strong>, R. Mant<strong>en</strong>, A. Timmer,<br />

G. Timmer, J. Verkroost, G. Vlaander<strong>en</strong>, A. van Vliet Azn.<br />

<strong>en</strong> A. van Vliet Gzn.) d<strong>en</strong> stoet.<br />

De heer<strong>en</strong> H. ScHOENMAKER <strong>en</strong> J. J. DESTA hadd<strong>en</strong> de<br />

leiding van d<strong>en</strong> <strong>op</strong>tocht.<br />

Bij 't geme<strong>en</strong>tehuis werd halt gehoud<strong>en</strong>. Hier hield de<br />

"Schout" e<strong>en</strong> korte welkomsttoespraak <strong>en</strong> stelde aan d<strong>en</strong><br />

Prins voor de led<strong>en</strong> der vroedschap.<br />

De eerewijn werd aangebod<strong>en</strong>, <strong>en</strong> rondgedi<strong>en</strong>d door: Margaretha<br />

<strong>en</strong> Wilhelmina Duiveman <strong>en</strong> de heer J. W. Duiveman<br />

<strong>en</strong> hierna stelde de stoet zich weer in beweging, <strong>en</strong> trok<br />

onder groote belangstelling door <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>Maarsseve<strong>en</strong></strong>.


44<br />

Daar bood de heer H. ScHOENMAKER Ez. d<strong>en</strong> Prins <strong>en</strong><br />

gevolg <strong>op</strong>nieuw eerewijn aan, waarna all<strong>en</strong> zich begav<strong>en</strong><br />

naar ,Het Polderhuis," waar e<strong>en</strong> maaltijd bereid was.<br />

Na aflo<strong>op</strong> hiervan stelde de stoet zich weer <strong>op</strong> om terug<br />

door <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> naar Breukel<strong>en</strong> ve<strong>en</strong> te gaan, waar eerewijn<br />

aangebod<strong>en</strong> werd door de heer<strong>en</strong> T. KROON <strong>en</strong> VANDER WILT.<br />

Zoo trok m<strong>en</strong> tot aan 't einde van Breukeleve<strong>en</strong> <strong>en</strong> keerde<br />

to<strong>en</strong> weder terug door de vele eerepoort<strong>en</strong>. B\i 't geme<strong>en</strong>te·<br />

huis te <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> werd de <strong>op</strong>tocht ontbond<strong>en</strong>.<br />

Hiermede was m<strong>en</strong> nog niet aan het eind van alle<br />

feestelijkhed<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>. De muziek, die de <strong>op</strong>tocht begeleid<br />

had, gaf van 5-6 uur concert in de muziekt<strong>en</strong>t.<br />

Nu was er e<strong>en</strong> pauze tot 7 uur ongeveer. Zoodra het<br />

begon te schemer<strong>en</strong>, begaf m<strong>en</strong> zich naar d<strong>en</strong> Bethunepolder<br />

waar de heer HAMERS uit Amsterdam zijn biosco<strong>op</strong> reeds<br />

had <strong>op</strong>gesteld. Eer de voorstelling begon gav<strong>en</strong> e<strong>en</strong>ige<br />

jongelui, onder leiding van d<strong>en</strong> heer J. J. DESTA, e<strong>en</strong><br />

gymnastiekuitvoering. Verschill<strong>en</strong>de mooie stand<strong>en</strong>, met<br />

b<strong>en</strong>gaalsch vuur verlicht, werd<strong>en</strong> uitgevoerd door de heei·<strong>en</strong><br />

J. J. Desta, J. W. Duiveman, J. Duiveman, H. D. Duiveman,<br />

J. W. Duiveman, Th. Duiveman, H. T. Emm<strong>en</strong>s, J. van Ee,<br />

C. Verhoef, J. H. van Vliet, T. van der Wilt <strong>en</strong> J. van der Wild.<br />

De biosco<strong>op</strong>-voorstelling werd met de grootste belangstelling<br />

gevolgd <strong>en</strong> vooral de beeld<strong>en</strong> welke betrekking hadd<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> de gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> van 1813 trokk<strong>en</strong> zeer de aandacht.<br />

Tijd<strong>en</strong>s deze voorstelling ontving de burgemeester van<br />

<strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong> het volg<strong>en</strong>de telegram:<br />

Hare Majesteit de Koningin dankt bevolking van <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong>,<br />

<strong>Oud</strong>-<strong>Maarsseve<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Breukeleve<strong>en</strong> voor bewijz<strong>en</strong><br />

van verknochtheid.<br />

Adjudant van d·i<strong>en</strong>st,<br />

SrcKINGHE.


45<br />

Intussch<strong>en</strong> war<strong>en</strong> overal de vele vetpotjes <strong>en</strong> lampions<br />

aangestok<strong>en</strong> <strong>en</strong> met de muziek voor<strong>op</strong> trok e<strong>en</strong> groot gedeelte<br />

der toeschouwers mede naar Breukeleve<strong>en</strong> om het<br />

effect der verlichte eerepoort<strong>en</strong>, brugjes <strong>en</strong> de overige versiering<strong>en</strong><br />

te bewonder<strong>en</strong>.<br />

In de grootste orde keerde deze stoet naar <strong>Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong></strong><br />

terug, waar zich nog vele feestvier<strong>en</strong>d<strong>en</strong> aanslot<strong>en</strong>. Bij<br />

d<strong>en</strong> heer J. VAN DooRN wachtte h<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> verrassing.<br />

Zoodra de <strong>op</strong>tocht zijn woning bereikt had, ontstak de heer<br />

VAN DooRN e<strong>en</strong> alleraardigst vuurwerk, waarvoor de voorzitter<br />

der feestcommissie hem hartelijk dankte. Ook de<br />

heer ScHOENMAKER werd in 't bijzonder bedankt voor al<br />

wat hij voor het welslag<strong>en</strong> van het feest gedaan had.<br />

De muziek keerde nu naar Utrecht terug <strong>en</strong> ook het<br />

publiek ging huiswaarts onder 't zing<strong>en</strong> van vaderlandsche<br />

lieder<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> langzamerhand de licht<strong>en</strong> gedoofd,<br />

<strong>en</strong> dit feest, dat in alle <strong>op</strong>zicht<strong>en</strong> goed geslaagd g<strong>en</strong>oemd<br />

mag word<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar<strong>op</strong> - het moet tot lof van de feestgangers<br />

word<strong>en</strong> gezegd - de goede orde door ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel<br />

incid<strong>en</strong>t werd verstoord, was t<strong>en</strong> einde.<br />

~

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!