23.11.2016 Views

Bomen een heesters in de tuinen en park van kasteel Sypesteyn

Beschrijving van planten, heesters, bomen, coniferen in het park van kasteel-museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht

Beschrijving van planten, heesters, bomen, coniferen in het park van kasteel-museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BOOMEN EN HEESTERS<br />

. IN DE TUINEN EN HET PARK VAN<br />

HET KASTEEL ttDE SYPESTEYN"<br />

TE NIEUW LOOSDRECHT<br />

•<br />

UITGAVE VAN DE VAN SYPESTEYN~STICHTING<br />

NIEUW LOOSDRECHT


Historjsche Kr<strong>in</strong>g_!.oosdrecht<br />

.A.rchief/Verz. . ................................................. - .... .<br />

tnv.nr ......... 1../..&..~ .......... Reg.nT ......................... .<br />

Datum ........ 1./e ...... J. ....... .kj .. Ji..L.t ..................... - ..<br />

}


VOORWOORD<br />

De to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> belangstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> tu<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> het <strong>park</strong> <strong>van</strong> het<br />

<strong>kasteel</strong>_<strong>de</strong> <strong>Sypesteyn</strong> heeft het bestuur <strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>Sypesteyn</strong> Stich~<br />

t<strong>in</strong>g do<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> lijst sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanwezige<br />

soort<strong>en</strong> boom<strong>en</strong> <strong>en</strong> opgaan<strong>de</strong> <strong>heesters</strong>, met aanduid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

plaats waar ze staan, daar het onmogelijk is steeds iemand be~<br />

schikbaar te hebb<strong>en</strong> om <strong>de</strong> bezoekers <strong>in</strong> te licht<strong>en</strong>, zooals dit<br />

voor het museum het geval is. Het vertrouwt daarom dat <strong>de</strong>ze<br />

gids, met bijbehoor<strong>en</strong><strong>de</strong>n plattegrond, <strong>in</strong> <strong>de</strong> behoefte zal voor~<br />

zi<strong>en</strong>. V er<strong>de</strong>r zull<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over <strong>de</strong> streek <strong>en</strong> plaats<br />

misschi<strong>en</strong> welkom zijn.<br />

De streek waar<strong>in</strong> het <strong>kasteel</strong> <strong>de</strong> <strong>Sypesteyn</strong> gebouwd werd, heette<br />

<strong>de</strong> Sype <strong>en</strong> was <strong>e<strong>en</strong></strong> rechtsgebied, dat reeds <strong>in</strong> <strong>de</strong> 13<strong>de</strong> eeuw<br />

g<strong>en</strong>oemd wordt. Het terre<strong>in</strong> waarop het <strong>kasteel</strong> <strong>de</strong> <strong>Sypesteyn</strong><br />

<strong>in</strong> 1288 gebouwd werd, was doorsne<strong>de</strong>n door wijk<strong>en</strong> of sloot<strong>en</strong>,<br />

die het water <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoogt<strong>en</strong> <strong>van</strong> het Gooi naar lager terre<strong>in</strong><br />

bracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus stroom<strong>en</strong>d water had<strong>de</strong>n. Waar die wijk<strong>en</strong><br />

bij<strong>e<strong>en</strong></strong> kwam<strong>en</strong> ontstond <strong>de</strong> rivier <strong>de</strong> Drecht. De <strong>Sypesteyn</strong> werd<br />

door zes <strong>van</strong> zulke wijk<strong>en</strong> doorsne<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong> stukk<strong>en</strong> grond,<br />

tussch<strong>en</strong> die wijk<strong>en</strong> <strong>in</strong>, ston<strong>de</strong>n bet <strong>kasteel</strong>, <strong>de</strong> bijgebouw<strong>en</strong> op<br />

bet voorple<strong>in</strong>, <strong>de</strong> moestu<strong>in</strong>, twee s<strong>in</strong>gels <strong>en</strong> <strong>de</strong> boomgaard.<br />

De boomgaard lag, zooals bijna altijd bet geval was, achter bet<br />

<strong>kasteel</strong>. Terzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> bet <strong>kasteel</strong> lag <strong>de</strong> roz<strong>en</strong>tu<strong>in</strong> (rosier). daar~<br />

achter bet <strong>park</strong> <strong>en</strong> daarachter bet bosch.<br />

Aile soort<strong>en</strong> <strong>van</strong> boom <strong>en</strong> zijn op <strong>de</strong> lijst g<strong>en</strong>ummerd: <strong>de</strong> be~<br />

langrijkste boom<strong>en</strong> zelf hebb<strong>en</strong> die nummers ook. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

staan bij <strong>de</strong> nummers op <strong>de</strong> lijst hoofdletters. die <strong>de</strong> vakk<strong>en</strong><br />

aandui<strong>de</strong>n waar die boom<strong>en</strong> staan. Deze letters v<strong>in</strong>dt m<strong>en</strong> ook<br />

op <strong>de</strong> kaart. C. H. C. A. v. S.


VERKLARING VAN DE KAART<br />

A = Op<strong>en</strong> hof om 't <strong>kasteel</strong>.<br />

B = Grondstuk v66r <strong>de</strong>n muur, naast 't <strong>kasteel</strong>.<br />

C = Boschage v66r 't <strong>kasteel</strong>. over <strong>de</strong> gracht.<br />

D = Boschage v66r <strong>de</strong>n roz<strong>en</strong>tu<strong>in</strong>.<br />

E = Roz<strong>en</strong>tu<strong>in</strong>.<br />

F = S<strong>in</strong>gel met hon<strong>de</strong>nkerkhof.<br />

G = Voorple<strong>in</strong>.<br />

H = Acerboschje.<br />

I = Dames kolfbaan met berk<strong>en</strong>.<br />

J = Conifeer<strong>en</strong>boschje.<br />

K = Kastanjelaan.<br />

L = Groote l<strong>in</strong><strong>de</strong>nlaan.<br />

M = (Niet op <strong>de</strong> kaart te zi<strong>en</strong>).<br />

N = (Niet op <strong>de</strong> kaart te zi<strong>en</strong>).<br />

0 =Park.<br />

P = Boomgaard (achterge<strong>de</strong>elte rechts, diverse eik<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.).<br />

Q = Boomgaard (achterge<strong>de</strong>elte l<strong>in</strong>ks, diverse beuk<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.).<br />

R = Boomgaard (voorge<strong>de</strong>elte l<strong>in</strong>ks, diverse conifeer<strong>en</strong>: rechts<br />

diverse boomsoort<strong>en</strong>).<br />

S = Tu<strong>in</strong> met verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> boompjes <strong>en</strong> opgaan<strong>de</strong> <strong>heesters</strong>.<br />

T = Gele laantje.<br />

U = Bij <strong>de</strong> poort.<br />

VERKLARINGEN DER AFKORTINGEN<br />

E. =Europa.<br />

Am. = Amerika.<br />

Az. = Azie.<br />

Au. = Australie.<br />

Af. = Afrika.<br />

L. = L<strong>in</strong>naeus.<br />

L.f. = L<strong>in</strong>naeus filius.<br />

De jaartall<strong>en</strong> beteek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g of <strong>de</strong> eerste<br />

beschrijv<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r soort<strong>en</strong>.<br />

2


LIJST DER NAMEN<br />

1 H Acer Campestre. . . Veld~eschdoorn of Spaansche Aak. E.<br />

L. 1753<br />

2 H Acer Pseudoplatanus. Gewone eschdoorn. In 't Oost<strong>en</strong> Sy~<br />

comore. E. L. 1753<br />

3 H Acer Pseudoplatanus Leopoldi. Bonte A. 1864<br />

4 H Acer Dasycarpum . . Zilver-Ahorn. N. Am. 1789<br />

5 H Acer Dasycarpum albo varieg. Witbonte A. 1901<br />

6 H Acer Platanoi<strong>de</strong>s Schwedleri. Roo<strong>de</strong> A. 1869<br />

7 H Acer palmatum atropurpureum 1857<br />

8 H Acer Negundo . . . Eschbla<strong>de</strong>rige A. Canada. L. 1753<br />

9 H Acer Negundo fol. aureo varieg. Goudbonte A. 1864<br />

10 H Acer Negundo lutesc<strong>en</strong>s. Geelboei<strong>en</strong><strong>de</strong> A. L. 1893<br />

11 H Acer Japonicum. . . Japansche A. Japan. 1784<br />

12 H Acer G<strong>in</strong>nala. . Siberische A. 1857<br />

13 H Acer Lobelii striatum. Gestreepte A. Siberie. 1893<br />

14 K Aescules Hippocastanumt Gewone Paar<strong>de</strong> K. N. Griek<strong>en</strong>land.<br />

L 1753<br />

15 K Aescules Hippocastanum flore albo pl<strong>en</strong>ot Dubbelbloemige K.<br />

16 K Aesculus rubicunda . Roodbloei<strong>en</strong><strong>de</strong> P. K. 1822<br />

17 F Aesculus rubicunda roseo varieg. Roodbloei<strong>en</strong><strong>de</strong> bonte P. K.<br />

18 J Ailanthus Glandulosa. Hemelboom. Japan, Ch<strong>in</strong>a. 1786<br />

19 J Alnus glut<strong>in</strong>osa . . . Gewone zwarte els. E. L. 1753<br />

20 Alnus <strong>in</strong>cana glabra . Glad<strong>de</strong> els. F<strong>in</strong>land.<br />

21 S Alnus <strong>in</strong>cana lac<strong>in</strong>iata lngesne<strong>de</strong>n grijze els. E. 1892<br />

22 S Altus glut<strong>in</strong>osa aurea Gele els.<br />

23 S Alnus <strong>in</strong>cana microphylla, Kle<strong>in</strong>bla<strong>de</strong>rige els. F<strong>in</strong>land. L.1781<br />

3


24 D Amelanchier Botryapium, Bergmispel. N.O. Am.<br />

25 I Betula alba Witte berkeboom. E. 1791<br />

26 I Betula nigra Zwarte berk. Canada. L. 1735<br />

27 I Betula pubesc<strong>en</strong>s Zachte berk. E.<br />

1793<br />

28 0 Betula verrucosa p<strong>en</strong>dula, Treur berk. E.<br />

1791<br />

29 M Betula fastigiata Zuilvormige berk. E. 1791<br />

30 M Betula lutea . . Gele berk. N. Am.<br />

1812<br />

31 S Broussonetia papyrifera, Papier Moerbezie.<br />

1794<br />

32 S Buddleya variabilis . Zomer~ser<strong>in</strong>g. Ch<strong>in</strong>a 1894<br />

33 S Buxus sempervir<strong>en</strong>s arboresc<strong>en</strong>s, Buxusboom. E.<br />

34 S Callicarpa Geraldiana Schoonstruik.<br />

35 S Caragana arboresc<strong>en</strong>s Erwt<strong>en</strong>boom. Siberie<br />

L. 1753<br />

L. 1737<br />

L. 1753<br />

36 S Caragana p<strong>en</strong>dula<br />

37 0 Carp<strong>in</strong>us Betulus . . Haagbeuk. E.<br />

L. 1753<br />

38 M Carp<strong>in</strong>us Betulus fastigiata, Zuilvormige. C.<br />

39 M Carp<strong>in</strong>us Betulus pyramidalus<br />

40 F Carya alba. . . . . Witte hickorynoot N.O. Am. 1818<br />

41 G Castanea vesca . . . Tamme Kastanje. Z. E. 1788<br />

42 T Castanea vesca arg<strong>en</strong>teo varieg, Bonte C.<br />

43 A Catalpa speciosa (sir<strong>in</strong>gifol.), Prachtige C. Ohio. 1853<br />

H EB Catalpa Bungei Ch<strong>in</strong>a. 1837<br />

45 A Catalpa Kaempferi. Japan. 1846<br />

46 S Cedrela Ch<strong>in</strong><strong>en</strong>sis .<br />

47 U Celtis Occi<strong>de</strong>ntalis.<br />

Ch<strong>in</strong>a.<br />

Lotus~ of netelboom. N. Am.<br />

1830<br />

48 Cerasus avium . . Kerseboom.<br />

49 EQ Cerasus rosea Hore pl<strong>en</strong>o, Dubbelbloemige kers.<br />

4


50 Q Cerasus Hisakura p<strong>en</strong>dula, Treurkers. Japan.<br />

51 T Cerasus lauro~cerasus. Laurierkers.<br />

52 C Cercidiphyllum Japonicum, Japansche broodboom.<br />

53 Cercis Siliquastrum . Judasboom. Z. E.<br />

1846<br />

L. 1753<br />

54 S Cha<strong>en</strong>omeles Japonica var. Wilsonii. Kweepeer. Japan <strong>en</strong><br />

Ch<strong>in</strong>a.<br />

55 S Chionanthus Virg<strong>in</strong>ica Sneeuwklokjesboom. Virg<strong>in</strong>ia. N .Am.<br />

L. 1753<br />

56 S Cissus qu<strong>in</strong>quefolia. Wil<strong>de</strong> Wijngaard. N.Am. 1809<br />

57 S Citrus trifoliata. . Citro<strong>en</strong>boompje. Japan. L. 1763<br />

58 S Colutea arboresc<strong>en</strong>s Blaasboom. Mid<strong>de</strong>n E. L. 1753<br />

59 S Colutea Ori<strong>en</strong>talis cru<strong>en</strong>te, Roodbloei<strong>en</strong><strong>de</strong>C. Hongarije 1772<br />

60 S Cornus Mascula fol. arg. var., Zilverbonte C.<br />

61 S Cornus Mas .<br />

62 S Cornus Kousa<br />

63 S Corylopsis Spicata .<br />

64 0 Corylus A vellana<br />

65 0 Corylus Colurna<br />

Gewone C. E. <strong>en</strong> 't Oost<strong>en</strong>. L. 1753<br />

Japan 1835<br />

Schijnhazelaar. Japan. L. 1753<br />

Gewone Hazelnoot. Mid<strong>de</strong>l <strong>en</strong> Z. E.<br />

Turksche Hazelnoot. Zuid E. L. 1753<br />

66 S Cotoneaster Franchetti Dwergmispel. Himalaya. 1897<br />

67 S Cotoneaster arboresc<strong>en</strong>s.<br />

68 S Cotoneaster horizontalis. 1879<br />

69 S Cotoneaster praecox Vroegbloei<strong>en</strong><strong>de</strong> C.<br />

70 S Crataegomespilus . Bastard Mispel.<br />

71 S Crataegus Oxyacantha Gewone doorn. Meidoorn, wit <strong>en</strong><br />

rood. E.<br />

72 S Crataegus horizontalis.<br />

73 F Crataegus Carrierei . Grootvruchtige C.<br />

5


74 E Crataegus Cocc<strong>in</strong>ea . Roodvruchtige C. L. 1753<br />

75 Q Crataegus Oxyacantha flore pl<strong>en</strong>o, Dubbelbloei<strong>en</strong><strong>de</strong> C. Z.E.<br />

L. 1753<br />

76 S Cydonia vulgaris . . Kweepeer. Z.O. E. 1807<br />

77S Cytisus Laburnum vulgare, Gou<strong>de</strong>n reg<strong>en</strong>. Z. Mid<strong>de</strong>l E.<br />

78 s Cytisus Adami Driekleurige gou<strong>de</strong>n reg<strong>en</strong>.<br />

79 s Davidia ivolucrata . Ch<strong>in</strong>a.<br />

80 s Diervilla floribunda Rijkbloei<strong>en</strong><strong>de</strong> D. Japan.<br />

81 s Diervilla florida . Ch<strong>in</strong>a.<br />

82 D Dimorphantus Mandschurica, Engel<strong>en</strong>boom. Japan.<br />

83 Eleagnus angustifolia . Smalbla<strong>de</strong>rige olijfwilg.<br />

M Eleagnus multiflora Rijkbloei<strong>en</strong><strong>de</strong> E. Japan.<br />

85 Erica arborea Boomachige hei<strong>de</strong>.<br />

86 s Evodia (syn. <strong>van</strong> Orixa) Hupep<strong>en</strong>se. Japan.<br />

87 s Evonymus Europasas. Pap<strong>en</strong>muts.<br />

88 N Fagus Silvatica . Gewone Beuk. Geheel E.<br />

89 Q Fagus silv. p<strong>en</strong>dula Gewone treurbeuk.<br />

90 Q Fagus silv. Purpurea Bru<strong>in</strong>e Beuk. E.<br />

91 Q Fagus silv. Purp. p<strong>en</strong>dula, Bru<strong>in</strong>e treurbeuk.<br />

92 G Fagus silv. cristata. . Krulbla<strong>de</strong>rige beuk.<br />

93 GQ Fagus silv. rotundifolia, Rondbla<strong>de</strong>rige B.<br />

94 G Fagus silv. rotund. m<strong>in</strong>or, Kle<strong>in</strong>bla<strong>de</strong>rige B.<br />

1835<br />

1856<br />

L.f. 1763<br />

1784<br />

L. 1753<br />

1836<br />

95 Q Fagus silv. tricolor. . Driekleurige B. 1896<br />

96 D Fagus silv. heterophylla aspl<strong>en</strong>ifolia, Verschill<strong>en</strong>d bla<strong>de</strong>~<br />

rige B. L. 1836<br />

97 D Fagus silv. heteroph. Carp<strong>in</strong>ifoliis.<br />

98 Forsythia susp<strong>en</strong>sa . Ch<strong>in</strong>a. 1804<br />

6


99 D Frax<strong>in</strong>us Excelsior. Gewone Esch. E. L. 1759<br />

100 Q Frax<strong>in</strong>us Exc. p<strong>en</strong>dula Treuresch.<br />

101 0 Frax<strong>in</strong>us Exc. aurea.<br />

102 U Frax<strong>in</strong>us ornus . . . Bloemesch. Zuid E. <strong>en</strong> 't oost<strong>en</strong>.<br />

L. 1753<br />

103 0 Frax<strong>in</strong>us Exc. arg. variegt Zilverbonte esch.<br />

104 S Frax<strong>in</strong>us Nigra crispa Zwarte krulesch. Am. 1785<br />

105 C Fuchsia gracilis. . . Sierlijke Fuchsia. Mexico. 1824<br />

106 S Fuchsia globosa. . Bolvormige Fuchsia. Mexico. 1857<br />

107 0 Gleditschia triacanthos, Driedoornige Booneboom. 0. Am.<br />

108 U Gleditschia s<strong>in</strong><strong>en</strong>sis (horrida), E<strong>en</strong>doornige B.<br />

109 S Gleditschia <strong>in</strong>ermis.<br />

110 D Gymnocladus dioca<br />

111 S Halesia tetraptera .<br />

Ongedoorn<strong>de</strong> B.<br />

Doodsb<strong>e<strong>en</strong></strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong>boom. N.Am. 1829<br />

Viervleugelige klokjesboom. Florida.<br />

L 1759<br />

112 S Hamamelis Virg<strong>in</strong>ica . Tooverhazelaar. Virg<strong>in</strong>ia. L. 1762<br />

113 S Hamamelis Japonica arborea, Boonachtige H. Japan. 1846<br />

1H C Heliotroop. .<br />

. Zonnew<strong>en</strong><strong>de</strong>. Am.<br />

115 F Hibiscus Syriaca Gewoon Althea boompje. Japan <strong>en</strong><br />

't Oost<strong>en</strong>, L. 1753<br />

116 F Hibiscus Syriaca flore pl<strong>en</strong>o, Dubbelbloemige H. Japan.<br />

117 V Hibiscus Syriacus Gewone H.<br />

118 Hort<strong>en</strong>sia rosea. . . Japan. 1893<br />

119 S Hydrangeaarboresc<strong>en</strong>s Boomachtige H. N.Am. L. 1753<br />

120 S Hydrangea paniculata grandiflora, Gepluim<strong>de</strong> H. Japan. 1829<br />

121 S l<strong>de</strong>sia polycarpa<br />

122 D Ilex Aquifolium .<br />

Veelvruchtige oranjekers. 1866<br />

Gewone Hulst. Zuid <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l E.<br />

L. 1753<br />

7


L<br />

1'7'2<br />

1'7'1<br />

·10<br />

258


l<br />

IKI<br />

~ .146<br />

·'"'0"'<br />

.l~S<br />

.235 .2:1S<br />

. .<br />

51 51 51<br />

J<br />

~4 ~9 2.34 ' 173 74<br />

176<br />

,<br />

176t16t76<br />

. . .<br />

t76<br />

. G<br />

l.qit<br />

-it~<br />

41·<br />

~<br />

G 41.·<br />

41 41<br />

41.<br />

.<br />

-<br />

-<br />

41 "41 41<br />

?2 G<br />

9:3


123 D Ilex Aquif. marg<strong>in</strong>ata aureo, Goudgeran<strong>de</strong> I.<br />

124 D Ilex Aquif. arg. varieg. Zilverbonte I.<br />

125 D Ilex Aquif. arg.<br />

126 D Ilex Aquif. trapeziformis.<br />

127 D Ilex cornuta Gehoorn<strong>de</strong> I. N. Ch<strong>in</strong>a. 1850<br />

128 D Ilex cr<strong>en</strong>ata Japan.<br />

1784<br />

129 D Ilex aqui. angustifolia. Ananas hulst.<br />

130S Jasm<strong>in</strong>um offic<strong>in</strong>ale. Echte Jasmijn.<br />

131F Juglans Regia Gewone okkernoot. 0. Japan. L. 1753<br />

132F Jug laos Regia fruticosa Roodvruchtige noot 1892<br />

133F Juglans Mandschurica 1859<br />

134 Jug laos<br />

135S Koelreuteria paniculata Zeepboom. Ch<strong>in</strong>a. 1772<br />

136 F Laburnum vulgare . Gou<strong>de</strong>n reg<strong>en</strong>. Mid<strong>de</strong>l E.<br />

137 Laurus Laurier. Virg<strong>in</strong>ia. L.f. 1780<br />

138 Laurus Sassafras Virg<strong>in</strong>ia, Florida. L. 1737<br />

139 s Lespe<strong>de</strong>za bicolor Tweekleurige L. Japan. 1867<br />

140S Leycesteria formosa Bevallige L. Himalaya, Nepal.<br />

141S Ligustrum vulgare . Gewone L. Kaukasus. L. 1753<br />

142S Ligustrum albo varieg. Goudbonte L.<br />

143 D Liquidambar Styraciflua, Amberboom. Am. L. 1742<br />

144 G Lirio<strong>de</strong>ndron tulipifera Tulp<strong>en</strong>boom. 0. <strong>en</strong> N. Am. L. 1753<br />

145 S Lonicera nitida (arborea), Rechtopgaan<strong>de</strong> L. Kamperfoelie.<br />

146 B Magnolia Soulangeana Bever boom. Japan. L. 1735<br />

147 B Magnolia Alexandr<strong>in</strong>a.<br />

148 J Magnolia acum<strong>in</strong>ata . N. Am.<br />

L. 1762<br />

10


~<br />

~<br />

I<br />

)<br />

149 A Magnolia Stellata<br />

150 F Malus T or<strong>in</strong> go<br />

151 D Malus baccata.<br />

152 F Malus Eleyi.<br />

153 F Malus floribunda.<br />

154 R Mespilus Germanica<br />

155 U Morns Alba p<strong>en</strong>dula<br />

156 A Morns Nigra.<br />

157 S Myrica cerifera .<br />

Japan<br />

Kerstappel<br />

Gewone mispel. Mid<strong>de</strong>l E.<br />

1872<br />

1859<br />

Witte moerbezie. (treurvorm).<br />

N. Ch<strong>in</strong>a. L. 1753<br />

Gewone moerbezie, Kaukasus L. 1753<br />

Wasboom. N. Am.<br />

158 S Orixa Japonica (syn.) Evodia, Japan.<br />

159 D Parrotia Persica. . . Perzie<br />

160 J Paulownia tom<strong>en</strong>tosa (imperialis). Japan.<br />

161 K Pavia glabra . Glad<strong>de</strong> P.<br />

162 K Pavia lutea . Gele P. N.Am.<br />

L. 1753<br />

1781<br />

1831<br />

1835<br />

L. 1753<br />

163 S Phila<strong>de</strong>lphus communis Boer<strong>en</strong>jasmijn. Zwitserland <strong>en</strong> Oos~<br />

t<strong>en</strong>rijk. L. 1753<br />

164 S Phila<strong>de</strong>1phus grandiflorus.<br />

165 F Pirus salicifolia . . . Wilgbla<strong>de</strong>rige P.<br />

166 S Phillyrea latifolia . Breedbla<strong>de</strong>rige st<strong>e<strong>en</strong></strong>l<strong>in</strong><strong>de</strong>. Zuid E.<br />

L.1753<br />

167 0 Platanus OrH~ntalis. Gewone breedboom. Zuid E. 1753<br />

168 0 Platanus Occi<strong>de</strong>ntalis. N.Am. L. 1753<br />

169 Populus alba . Witte abeel. E. L. 1753<br />

170 Populus nigra L. 1753<br />

171 P Populus lasiocarpa.<br />

172 P Populus nigra Italica . ltaliaansche P. 1783<br />

11


173 E Prunus Pissardii<br />

174 S Prunus serrulata<br />

175 S Prunus triloba<br />

Bloedpruim. Azie.<br />

Ch<strong>in</strong>a <strong>en</strong> Japan.<br />

Drielobbige P. Ch<strong>in</strong>a.<br />

1882<br />

176 G Pterocarya Caucasica Vleugelnoot. Kaukasus. 1865<br />

177 S Pyracantha cr<strong>en</strong>ulata tali<strong>en</strong>sis, Vuurdoorn. Himalaya. 1847<br />

178 N Quercus pedunculata . Steeleik. E.<br />

179 P Quercus ped. fastigiata Zuileik.<br />

180 D Quercus Sessiliftora . W<strong>in</strong>tereik. Zuid E.<br />

181 0 Quercus Sessil. heterophylla, Oost Noord Am.<br />

182 Quercus pubesc<strong>en</strong>s.<br />

183 0 Quercuspalustrisrubra Roo<strong>de</strong> Moeraseik. Oost Noord Am.<br />

184 J Quercus cerris . . Moseik. Zuid E.<br />

185 B Quercus Mongolica Mandschoerije.<br />

186 P Quercus llex . . Hulsteik. 't 0. <strong>en</strong> Z. <strong>van</strong> Frankrijk.<br />

187 P Quercus Phellos Wilgbla<strong>de</strong>rige eik, oostelijk N. Am.<br />

188 P Quercus macranthera. Grootbla<strong>de</strong>rige eik. Kaukasus.<br />

189 Quercus cerris austriaca sempervir<strong>en</strong>s, 't Oost<strong>en</strong> <strong>en</strong> Zuid E.<br />

190 Quercus cocc<strong>in</strong>ea . . Scharlak<strong>en</strong> eik. N. Am.<br />

191 S Rhodo<strong>de</strong>ndron arboresc<strong>en</strong>s, Boomachtige R.<br />

192 S Rhus Typh<strong>in</strong>a . Fluweelboom. Canada <strong>en</strong> 0. N. Am.<br />

L. 1756<br />

193 U Rhus typh<strong>in</strong>a Looymanzi, Roodverbloei<strong>en</strong><strong>de</strong> R.<br />

194 S Rhus glabra . Kale R. N oord Am.<br />

195 S Rhus cot<strong>in</strong>us .<br />

196 C Rob<strong>in</strong>ia pseudacacia<br />

197 Rob<strong>in</strong>ia hispida . .<br />

198 C Rob<strong>in</strong>ia Bessoniana.<br />

12<br />

Pruikeboom. Zuid E.<br />

Gewone A. Noord Am.<br />

Ruige R. Noord Am.<br />

L. 1753


199 Rob<strong>in</strong>ia <strong>in</strong>ermis.<br />

200 E Rosa can<strong>in</strong>a . . Hondsroos.<br />

201 A Rosa rubig<strong>in</strong>osa (Sweet Briar), Egelantier. E.<br />

202 E Rosa Ch<strong>in</strong><strong>en</strong>sis virid.<br />

203 S Rosa damasc<strong>en</strong>a varieg ata.<br />

204 S Rosa Gallica (Prov<strong>in</strong>cieroos).<br />

205 E Rosa multiflora.<br />

206 P Salix alba p<strong>en</strong>dula .<br />

207 C Salix Babylonica<br />

208 P Salix magnifica.<br />

Gewone treurwilg. E.<br />

Echte treurwilg. Ch<strong>in</strong>a <strong>en</strong> Japan.<br />

209 0 Sambucus nigra . . . Gewone Zwarte vlier. E. <strong>en</strong> Az.<br />

210 S Sambucus nigra lac<strong>in</strong>iata, Pieterselievlier.<br />

211 S Sambucus nigra monstrosa, Japan <strong>en</strong> Ch<strong>in</strong>a.<br />

212 B Sophora Japonica . . Hon<strong>in</strong>gboom.<br />

213 A Sophora Japonica p<strong>en</strong>dula, Hon<strong>in</strong>gboom. (Treurvorm).<br />

214 I Sorbus Aucuparia . . Gewone lijsterbes. E. <strong>en</strong> Noord Az.<br />

215 0 Sorbus Aria majestatica.<br />

216 S Sorbus <strong>in</strong>termedia<br />

217 S Staphylea Colchica<br />

218 S Staphylea p<strong>in</strong>nata<br />

219 S Sycopsis S<strong>in</strong><strong>en</strong>sis.<br />

Pimpernoot. Kaukasus.<br />

1807<br />

V<strong>in</strong>bla<strong>de</strong>rige S. Mid<strong>de</strong>l E .• Kaukasie<br />

<strong>en</strong> kle<strong>in</strong> Az.<br />

220 S Symphoricarpus Occi<strong>de</strong>ntalis Heyeri, Sneeuwbes. N oord Am.<br />

221 S Symphoricarpus racemosa, Radijsboompje. Oost <strong>en</strong> N. 0. Am.<br />

222 S Syr<strong>in</strong>ga vulgaris . . Gewone blauwe ser<strong>in</strong>g. L. 1753<br />

223 S Syr<strong>in</strong>ga alba . . . Witte ser<strong>in</strong>g. 1796<br />

124 S Tamarix arborea Boomachtige T. Zuid E. L. 1753<br />

13


225 0 Tilia vulgaris<br />

226 Tilia Americana.<br />

. Gewone I<strong>in</strong><strong>de</strong>. E. 1819<br />

221 Tilia grandfolia . . . Grootbla<strong>de</strong>rige T. 1790<br />

228 Tilia tom<strong>en</strong>tosa arg<strong>en</strong>tea, Zilverl<strong>in</strong><strong>de</strong>. Hongarije <strong>en</strong> Zuid Rus~<br />

land. 1813<br />

229 0 Ulmus campestris . . Gewone veldiep. E. L. 1753<br />

230 J Ulmus campestris monum<strong>en</strong>talis.<br />

231 Ulmus campestris suberosa.<br />

232 J Ulmus campestris angustifolia, Smalbla<strong>de</strong>rige U.<br />

233 0 Ulmus montana Dampieri aurea, Goudbonte U.<br />

234 E Ulmus montana crispa aurea.<br />

235 J Ulmus montana fastigiata, Zuiliep.<br />

236 Q Ulmus montana tricolor, Driekleurige U.<br />

237 Ulmus plumosa (exoni<strong>en</strong>sis). Pluimiep.<br />

238 U Virgilia lutea (Cladrastis), Geelhoutboom. Am.<br />

239 S Viburnum opulus sterile, Gewone V.<br />

S W eigelia (Zie Diervilla).<br />

240 Yulan (Magnolia) conspicua<br />

1832<br />

1869<br />

1806<br />

CONIFEEREN<br />

241 R Abies pect<strong>in</strong>ata . Zilverspar.<br />

242 R Abies Nordmanniana. Nordman's e<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n.<br />

243 J Abies Douglasii . . Douglasspar.<br />

244 R Araucaria imbricata Ap<strong>en</strong>boom.<br />

245 R Cedrus Deodara. . Voor~lndie.<br />

246 R Cedrus Atlantica verticillata glauca.<br />

14


247 0 Cedrus Libani . . . Libanon ce<strong>de</strong>r.<br />

248 R Chamaecyparis var. Lawsonia monum<strong>en</strong>talis glauca.<br />

249 S Chamaecyparis pisifera filifera.<br />

250 R Cryptomeria elegans . Japansche ce<strong>de</strong>r.<br />

251 R Cupressus Lawsonia monum<strong>en</strong>talis, Californie.<br />

252 U G<strong>in</strong>kgo biloba (Salisburia adiantifolia) Jap. noteboom.<br />

253 J Juniperus s<strong>in</strong><strong>en</strong>sis<br />

254 J Juniperus aurea .<br />

255 R Picea excelsa . .<br />

Ch<strong>in</strong>eesche j<strong>en</strong>everbes. Ch<strong>in</strong>a <strong>en</strong><br />

Japan.<br />

Gul<strong>de</strong>n j<strong>en</strong>everbes. Ch<strong>in</strong>a <strong>en</strong> Japan.<br />

Fijnspar. E.<br />

256 R Picea pung<strong>en</strong>s var. glauca. ,Koster", Blauwspar <strong>van</strong> Koster.<br />

(Boskoop).<br />

257 R P<strong>in</strong>us Cembra . . . Cembra Pijnboom.<br />

258 S Ret<strong>in</strong>ospora sqarrosa . Japan.<br />

259 R Sequoia gigantea (Well<strong>in</strong>gtonia), Mammouth <strong>de</strong>n. Calif.<br />

260 R Sc<strong>in</strong>dopitys verticillata Parasol spar. Japan.<br />

261 R Taxodium distichum . Moeras cypres. Noord Am.<br />

262 R Taxodium distichum p<strong>en</strong>dulum.<br />

263 S Taxus baccata .<br />

264 S Taxus fastigiata<br />

265 R Tax us Hibernica.<br />

Gewone Taxus.<br />

Zuilvormige T.<br />

266 C Thuja Lobbii. . . . Lev<strong>en</strong>sboom. Noord Am.<br />

15


E R R A T A.<br />

No. l4 Aeacules moet zijn Aeaculua.<br />

No. 15 Aeaculee rooet zijn Aeeculue.<br />

No .. 22 ..h 1 tus moet zijn .l1.l.nun.<br />

No. ~9 pyramidalus moet zijn pyramidalis.<br />

No. 43 sir<strong>in</strong>gifol. moat zijn eyl:i:ne;~~:tc1.<br />

Wo. 79 ivolucrata :maet. zi.<strong>in</strong> <strong>in</strong>Toh;cre.tn.<br />

No. &7 Europaaa.a moet zijn Europaea •<br />

.No. 192 Looymanzi moet zijn Looym,:tn'3i.<br />

No. ~27 graudfolia moet ~1Jn grn~ll~~lla.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!